Page 1

SSP BROEN Magasin om forebyggelse i SSP Odense

Årgang 2 / Nr. 4 / Februar / 2014

SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering

1


Indhold Resiliens er vejen til forebyggelsee .......................................................................

3

INFO SSP Odense ..................................................................................................

6

Nu begynder vi for alvor at kunne flytte noget ....................................................

8

Erfaringer fra den første SSP Uddannelse ............................................................

12

Årsmøde 2014 .....................................................................................................

14

Læs mere på sspodense.dk Her vil vi løbende informere om det forebyggende arbejde i Odense

Ansvarshavende redaktør Sekretariatsleder Tommy Holst www.sspodense@odense.dk Bidrag til tekst SSP Sekretariatet Fyns Politi, Jan Johnny Sørensen Professionelle i Vollsmose Redaktionel bearbejdning Irene Aggedam og Anette Vibeke Jensen

ISSN: 2245-7488 Fotos og illustrationer Irene Aggedam, Rene Bøye, Colourbox Elektronisk udgave Ris og ros sspodense@odense.dk

2

Kopiering tilladt med kildeangivelse


Vi skal turde spørge os selv; levede vores netværk op til dets faglige ansvar, da alle stemplede 12 årige Alexander som et problem

Resiliens er vejen til forebyggelse Af Tommy Holst

SSP Odense afholdte den 23. januar 2014 sit første årsmøde, der for de 150 deltagere bød på en blanding af tilpasse og - for nogle - utilpasse forstyrrelser. Deltagerne blev budt på både musikalsk underholdning, status på SSP Odenses første år og en emotionel rutsjetur, da Alexander Behrang Keshtkar gik på scenen. Alexander fortalte ikke bare sin historie om vejen fra kriminel, banderelateret og utilpasset ung; han viste den også. I den efterfølgende dialog fortalte mange om den ubehagelige følelse det gav at se en ung mand så vred og fyldt med had til verdenen og alle i den. Mange fortalte også om de refleksioner hans gribende historie gav fra et liv mellem to yderpunkter. På årsmødet spillede Alexander en rolle, hvor han brugte sine personlige erfaringer.

Man kan synes om metoden eller ej, men tilbage står en rå fortælling om et liv formet af fysisk og psykisk vold og af et professionelt system, der i mange år så passivt til fra sidelinjen. Det er naturligvis op til den enkelte, hvordan man vil bruge de refleksioner Alexanders fortælling gav, men som organisation bør vi i fællesskab spørge, hvad det giver os anledning til at tænke og spørge om. Et liv med Kriminalitet og sociale belastninger kan ikke forudsiges! For SSP Sekretariatet har Alexanders historie givet mange gode diskussioner, hvilket den forhåbentlig også har skabt andre steder. At skabe en dialog har haft stor betydning i planlægningen af årsmødet. Dialogen skal blandt andet ses i lyset af den udvikling og forandring, der er igangsat i Odense.

Vi står midt i udviklingen af KOMspot, der skal samle planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Odense og hjælpe os med at spotte bekymringer så tidligt som muligt. I arbejdet med forebyggelse ligger der nogle indbyggede dilemmaer, da den effektive, tidlige indsats kræver en indsats før den første kriminelle handling.

“Man kan synes om metoden eller ej men tilbage står en rå fortælling om et liv med psykisk og fysisk vold”

3


Resiliens er vejen til forebyggelse “Mange antager, at de kan forudsige kriminalitet, fordi de alene ser de sager, der bekræfter deres antagelse.”

Den traditionelle tilgang bygger på tidlig opsporing ud fra viden om forhold, der skaber risiko for fremtidig kriminalitet. I denne tilgang ligger en antagelse om, at risikofaktorer kan fungere som præindikatorer, der kan forudsige børn og unges senere kriminalitet. Dilemmaet ligger i, at dette ikke kan lade sig gøre i praksis! Som praktikere har mange stødt på professionelle, der har forudsagt en kriminel løbebane på et tidligt tidspunkt. Det kunne eksempelvis være pædagogen i børnehuset, der i relation til den stærkt belastede 14 årige høres sige, at det kunne de allerede se i institutionen, da drengen var 4 år. Snævert set kan man sige, at pædagogen har ret, men i det brede perspektiv forholder det sig dog meget anderledes. Mange antager, at de kan forudsige kriminalitet, fordi de alene ser de sager, der bekræfter deres antagelser. Forskningen viser dog, at pædagogen tager fejl i over 80 procent af sine forudsigelser. Vi husker ikke de sager, hvor den utilpassede adfærd ikke førte til problemer senere i livet. Man kan sige, at vi ser dét, vi lyser på, mens det øvrige gemmer sig i mørket.

Korkprop-teorien Det er veldokumenteret, at selv børn og unge, der har været udsat for en eller flere alvorlige risikofaktorer, som hovedregel ikke pådrager sig alvorlige sociale problemer eller bliver kriminel. I SSP Odense kalder vi dette for korkprop-teorien ud fra metaforen om barnet, der på trods af at blive skubbet ned under vandoverfladen gang på gang alligevel popper op til overfladen igen som en korkprop. SSP Odense skal tage ansvaret på sig! I Odense vil vi gå i front for udviklingen af at flytte fokus fra risikofaktorer knyttet til det enkelte barn eller den enkelte unge til strukturelle forhold og til børn og unges resiliens. Resiliens betegner en form for modstandsdygtighed over for sociale og miljømæssige belastninger eller sagt med andre ord de kompetencer, der styrker den enkeltes robusthed overfor risikofaktorer. Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer er blot to statiske yderpunkter på et kontinuum. I den ene ende findes som eksempel høj impulsivitet og lav selvkontrol og i den anden ende lav impulsivitet og høj selvkontrol. Da et menneskes liv skal ses i den kontekst, de befinder sig i, er ingen mennesker enten det ene eller det andet. At fokusere på om den enkelte generelt har høj impulsivitet eller lav impulsivitet, siger således intet om negativ eller positiv adfærd i fremtiden.

“At se på høj eller lav impulsivitet hos barnet siger intet om adfærden i fremtiden”

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er faktorer placeret udenfor det enkelte menneske. Resiliens er den indre modstandskraft, det enkelte menneske besidder. At være god til at undgå risiko siger ikke noget om menneskers resiliens,at kunne møde risiko og kunne modstå eller modgå den er derimod dér, hvor styrken af individets resiliens findes. Fokus på resiliens giver samtidig mulighed for et proaktivt og opbyggende forebyggelsesarbejde.

“At kunne møde risiko og modstå eller modgå den er dér, hvor styrken af individets resiliens ligger”

Når vi også snakker om strukturelle forhold, så er det for at udvikle resiliens hos både individet, gruppen og samfundet. De strukturelle forhold skal kortlægges ved at kigge på forhold i vores system, der beskriver vores ressourcer, kompetencer, netværk og ønsker om samarbejde. Netop her bør nogle af vores refleksioner fra Alexanders historie placeres. Vi skal turde spørge os selv, om vores netværk levede op til dets faglige ansvar, da alle sagde, at Alexander som 12 årig var et problem. Netværket burde i højere grad have set på, hvad eller hvem i Alexanders liv, der var årsagen til, at han udviste en problematisk adfærd.

4


Når en ungegruppering i et lokalområde skaber utryghed og uro, skal vi turde spørge om vores ressourcer bruges på den rigtige måde? Er de professionelles kompetencer tilstrækkelige? Er samarbejdet godt nok på tværs af fagligheder, sektorer og civilsamfundet? Vi skal under alle omstændigheder bevæge os fra et matrikelansvar til et bydelsansvar, hvor den enkelte skal tage sin del af ansvaret, og hvor løsningen findes i netværket på tværs af fagligheder, sektorer og civilsamfundet. Som det blev sagt under uddelingen af SSP Odense Prisen ved årsmødet den 23. januar 2014, så ønsker SSP Odense, at vi i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, skal involvere og inddrage borgere, lokalområder, foreninger, frivillige organisationer og private virksomheder i opgaveløsningen. Vi ønsker dette samarbejde, da vi tror på, at vores fremtids velfærd afhænger af vores kreativitet og evne til at finde nye måder at løse vores opgaver på.

“Når en ungegruppering skaber utryghed, skal vi turde spørge om vores kompetencer er tilstrækkelige og om det tværfaglige samarbejde er godt nok”

De valg vi træffer, og de handlinger, vi udfører eller undlader at udføre, er dem, der er med til at skabe den sociale verden, vi lever i. Alle kan derfor medvirke til skabelsen af bedre sociale verdener.

Tommy Holst Sekretariatsleder, SSP Odense

Det kræver, at vi tænker forebyggelse ind i alle indsatser, og at vi sætter ind så tidligt som muligt i alle sammenhænge. Vi har ikke råd til udelukkende at brandslukke, når skaden er sket, hverken ud fra et menneskeligt eller et økonomisk perspektiv. I ethvert menneskes liv findes der valg og fravalg, som former den enkeltes livshistorie, og som danner fremtiden.

5


Nyt bestyrelsesmedlem i SSP

INFO

SSP ODENSE

Bent Bøllingtoft, direktør for Fyns Almennyttige Boligselskab er tiltrådt SSP Bestyrelsen som bestyrelsesmedlem og repræsentant for boligorganisationerne.

Vidste du... at Birgitte Simonsen har

Vi byder Bent velkommen i det forbyggende arbejde.

skrevet en interessant artikel “Uddannelsesdrømme forsvinder i hashtåger”, som skildrer interessante problemstillinger i forhold til unge i uddannelsessystemet, der ryger hash. Find artiklen på forsiden af www.sspodense.dk

KOMspot - så langt er vi SSP Odense er i den 3. og sidste fase af VISO-samarbejdet i forbindelse med KOMspot.

Læs mere om KOMspot og tankerne bag projektet på www.sspodense.dk

Fase 1 og 2 har handlet om KOMspot-IT. Fokus har været på at udpege variabler til et IT-system til tidlig forebyggelse. Fase 3 handler om at udforme en handleplan for generel forebyggelse af børne- og ungekriminalitet i Odense. Dette sker igennem to workshops d. 28. marts og d. 7. maj. Handleplanen sendes til politisk behandling i løbet af foråret 2014. 6


Husk at tilmelde dig Den Kriminal-

præventive dag den 8. april 2014. Find tilmelding på www.sspodense.dk

God stil i vinterferien

SSP Prisen gik til natteravnene Ved at vise nærvær og tillid lykkedes det i efteråret den nystartede afdeling af Natteravnene at skabe dialog mellem gruppen af urolige unge på den ene side og bekymrede naboer og indbyggere i Korup på den anden side. Natteravnene har været drivkraften og initiativtagerne for den forbyggende indsats i lokalsamfundet Korup/Ubberud. Derfor gik den første SSP Pris til dem. Vi ønsker, at gøre overrækkelsen af denne pris til en tradition, og næste år også uddele en SSP børne- og ungdomspris. Derfor håber vi at, rigtig mange i løbet af året vil sende nye instillinger ind til begge priser. Dette er en god måde at synliggøre det forbyggende arbejde og inspirere til udvikling andre steder i netværket. Læs mere om prisen og årsfesten inde i magasinet.

SSP Odense har kickstartet et tværfagligt samarbejde mellem rektorer og elever på ungdomsuddannelserne i Odense, politiets forbyggelsesafdeling og SSP sekretariatet. Formålet med samarbejdet er at få en dialog om de unges rusmiddeladfærd. SSP Sekretariatet inviterede til det første møde onsdag d. 5. februar. Dagsordenen gik på initiativer i forhold til kampagnen “God stil i vinterferien”. “God stil i vinterferien er blot et af de emner, vi vil tage op, vi vil også fokusere på mere generelle emner som foreksempel snitfladerne mellem forældrenes, ungdomsuddannelserne og de unge ansvar” udtaler sekretariatsleder Tommy Holst. På mødet d. 5. februar var der kun 3 ungdomsuddannelser repræsenteret. “Min forventning var en langt større tilslutning fra Ungdomsuddannelserne. Vi har brug for at lave fælles retningslinjer på området. Det burde være muligt i Odense”, afslutter Tommy Holst.

7


Strategi Tekst / Irene Aggedam Foto / Irene Aggedam

6 mand mere ombord; Nu begynder vi for alvor at kunne flytte noget 8


9


I forbindelse med en reorganisering i Odense Kommune er medarbejderressourcer blevet flyttet til SSP Sekretariatet. På ledelsesniveau ønsker man at styrke sekretariatsbetjeningen i SSP netværket i Odense under SSP Odenses strategi, vision og mission. Sekretariatsleder Tommy Holst besvarer spørgsmål om opgraderingen. SSP Sekretariatet er nu styrket med 6 mand. Hvor ser du den største fordel? Det er godt 63.500 børn og unge i alderen 0 til 24 år i Odense, der vil få glæde af SSP Sekretariatets arbejde.

“Dobbelt så mange medarbejdere gør den kriminalitetsforebyggende dagsorden langt synligere”

Hvordan vil SSP Sekretariatet arbejde i dagligdagen? Arbejdet i SSP Odense er inddelt i to hovedområder Forebyggelse og Kriminalpræventive indsatser. Forebyggelsesdelen har fokus på præventive indsatser med et alment forebyggende sigte, hvor der skal arbejdes med at styrke kompetencen hos individet, gruppen og samfundet. Målet er at øge evnen til at modstå risikoadfærd.

Der arbejdes med resiliens, der betegner en form for modstandsdygtighed over Med en så bred målgruppe, som vi for sociale og miljømæssige belastarbejder med, kan sekretariatet nu med ninger. dobbelt så mange medarbejdere, gøre Som ansvarlig for sekretariatet kan jeg i den kriminalitetsforbyggende dagsDen kriminalpræventive del arbejder langt højere grad leve op til bestyrelsens orden langt synligere. med konkrete individ- eller gruppeindforventning om 80 % forebyggelse og 20 satser. Det er her AVA-koordineringen % individhåndtering med de medarbej- Sammenlægningen vil også styrke SSP ligger. AVA står for Analyse, Vurdering derressoucer, jeg nu har til rådighed. Odenses fokus på rusmiddelområdet. og Anbefaling. AVA Koordineringen En del af de nye medarbejdere er speer et redskab til håndtering af lokale SSP Sekretariatet har den daglige rådcialister i rusmidler, så sekretariatet har og bydækkende kriser og uroligheder, givende, koordinerende og metodeudderfor nu gode kompetencer inden for hvor børn og unge mellem 0-24 år er viklende funktion i SSP Odense. det felt. involveret.

10


Sekretariatets opgave er at formidle SSP Bestyrelsens beslutninger Seks medarbejdere arbejder med forebyggelsesdelen og fire arbejder med den kriminalpræventive del. Hvorfor har du delt sekretariatet i to? Det har stor betydning, at der fastholdes en klar opdeling mellem individsagerne og den generelle forebyggelse. Allerede i de indledende faser af det nye SSP Odense har der været fokus på, at driftsopgaver ikke måtte placeres i SSP Sekretariatet. Dette skarpe fokus skal vi fastholde. Jeg vil også stille krav til ledergruppen og lokalbestyrelserne, da det jo er dem der har det kommunale og politimæssige driftsansvar. Hvordan vil du sikre, at sekretariatet ikke får kommunal drift? Jeg forstår den bekymring, jeg har fået fra flere sider om, at placeringen af så mange kommunale medarbejdere kunne skabe forvirring omkring arbejdsopgaver, men jeg er meget fokuseret på kun at løse de opgaver, der er beskrevet i vores strategimagasin (SSP Broen 2), og som SSP bestyrelsen står bag. Her i opstartsfasen taler vi næsten dagligt om, hvor vigtigt det er at få sagt højt til os selv og til vores samarbejdspartnere, at vi ikke må bevæge os ind i myndighedsopgaverne, hverken hos politiet eller kommunen.

ARBEJDSOPGAVER

SSP organiseringen er enkel: Arbejdet med forebyggelse ligger i de 15 lokale byområder under ledelse af en SSP Lokalbestyrelsesformand. Arbejdet med de kriminalpræventive indsatser, dvs. håndteringen af lokale og bydækkende kriser og uroligheder i aldersgruppen 0-24 år, er forankret i AVA Koordineringen, som står for analyse, vurdering og anbefaling.

FOREBYGGELSESAFDELINGEN • Sekretariatsbetjening af de 15 SSP Lokalbestyrelser • Konsultativ bistand til lokalbestyrelserne, herunder handleplanerne • Erfarings- og vidensudveksling på tværs i organisationen • Medudvikler og underviser på SSP uddannelserne • Udvikling og drift af sekretariatets kommunikationsplatform, herunder elektronisk og trykt materiale, presse mv. • Vidensdeling om SSP til borgere, boligorganisationer, erhvervsliv mm. • Projektledelse • Analyse- og evalueringsopgaver • Deltage i arbejdet med fundraising • Formidling af oplysninger mellem Sektion Forebyggelse hos Fyns Politi og SSP Sekretariatet • Koordinering af rusmiddel- og rygestopstrategien • Deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper • Strategisk samarbejde med ungdomsuddannelserne

KRIMINALPRÆVENTIV AFDELING • AVA koordinering: Udvikling, afvikling eller deltagelse i projekter med grupper af unge, der skaber problemer/udfordringer eller er i risiko • Medudvikler og underviser på SSP Odenses uddannelser • Støtte og sparring i forhold til rusmiddelproblemer • Aktivt bindeled mellem fagområder, for eksempel institutioner, skoler og ungdomsklubber mv. • ”Outreach” Dialog, kampagner, bekymringssamtaler med børn og unge og deres familier • Samarbejde med boligområdet, herunder de boligsociale helhedsplaner • Samarbejde med og initiering af civilsamfundet • Storbysamarbejde og benchmarking • Analyse og databehandling, f.eks Monitorering af ungegrupperinger

11


Uddannelse Tekst / Anette Vibeke Jensen Foto / Rene Bøye

Erfaringer fra den første SSP Uddannelse SSP Odense har for første gang udviklet og afholdt en basisuddannelse for SSP repræsentanter i Odense. Formålet med uddannelsen er at kvalificere SSP samarbejdet, at skabe en fælles reference-ramme i netværket og ruste alle SSP repræsentanter til at udfylde deres faglige rolle. Uddannelsesforløbet kørte over fire dage fordelt på to uger. SSP Sekretariatet valgte at optimere uddannelsesforløbet undervejs, og vi blev klogere på SSP medarbejdernes behov.

“Vi var ikke gode nok de to første uddan- nelsesdage. Det tog vi til os. De sidste to dage blev derfor langt bedre.” SSP sekretariatet er et sekretariatet i løbende udvikling, og det vil vi fortsætte med til gavn for de næste uddannelser. Hvorfor en SSP-basisuddannelse? Sekretariatsleder Tommy Holst fortæller: ”Det er vigtigt, at vi får skabt et fælles fundament og får udviklet en fælles forståelse. Derudover vil vi gerne skabe en forståelse for SSP-netværket, hvem vi er, og hvem man med fordel kan samarbejde med, så vi kan udvikle en god forebyggende indsats.” Uddannelsen skal også være med til at arbejde for et fælles sprog, da SSP netværket kommer fra forskellige fagområder.

Forståelsen af ordet bekymring varierer fx meget i forhold til, om det kommer fra en politibetjent eller en skolelære. Det er SSP Odenses ønske, at basisuddannelsen skal give en organisation, der er langt tydeligere på SSP opgaven og ikke mindst give nye fællesskaber. “Det vigtigste er at få sat folk sammen, for når vi har viden, og vi er sikre i vores faglige felt, så bliver vi handlekraftige. Hvis vi er usikre og i tvivl om, hvad vi kan og må, så bliver vi handlingslammede” understreger Tommy. Godt og skidt fra uddannelsen Konsulent René Bøye, der i samarbejde med konsulent Henning Arentsen primært har stået for udviklingen af uddannelsen, har reflekteret over oplevelserne fra uddannelsen. ”Dét, der var rigtig positivt ved uddannelsesforløbet var den motivation og den energi, der var hos deltagerne. De mødte op og ville gerne have noget hjælp til at komme videre, og de ville gerne have nogle svar”, fortæller René. ”Rent fagligt blev det gennem forløbet meget tydeligt for os, hvilken information lokalbestyrelserne efterspurgte, og dermed blev det tydeligere, hvor det var, vi fremover vil lægge ressourcerne på den faglige del.” René konkluderer videre; “Vi ramte ikke plet i første skud, men anden gang var vi meget skarpere. Vi havde simpelthen ikke nok viden om deltagernes behov til at ramme rigtigt med vores præsentationer”

12


Usikkerhed gør passiv Rene peger på, at basisuddannelsen gjorde det tydeligt, at der var stor usikkerhed om den lovgivning, der regulerer SSP arbejdet. “Usikkerhed gør passiv. Vi skal derfor have minimeret usikkerheden og blive skarpe på, hvad vi må og kan inden for lovgivningen. Det er vigtigt,” siger René og lover, at SSP sekretariatet vil have et stort fokus på feltet omkring lovgivning i de fremtidige uddannelsesforløb. Kan I løfte sløret for indholdet af den næste SSP uddannelse? I fremtiden forestiller SSP Sekretariatet sig, at der kommer til at være tre uddannelsesforløb; et forløb henvendt til helt nye inden for SSP arbejdet, et masterforløb henvendt til erfarne SSP medarbejdere med fokus på mere handlekraftige løsninger og muligheder inden for de forskellige faggrupper og endelig et forløb for SSP ledergruppen. “Ansvaret i lokalbestyrelserne ligger hos formanden, vi skal derfor også have en uddannelse, der ruster lederen til at tage teten ude i lokalbestyrelserne. Hvis den enkelte lokalbestyrelse skal støttes bedst muligt, skal man som leder være klædt godt på, kende strategien og den opgave, der skal arbejdes med.” udtaler Rene SSP Sekretariatet vil i større grad målrette uddannelserne i fremtiden. Udfordringen ved dette forløb har nemlig været, at spændet imellem de deltagende var for stor. Der sad nogle som havde udøvet SSP ved ét møde og nogle som havde været en del af samarbejdet i 15 år.

“Ansvaret i lokalbestyrelserne ligger hos formanden. Derfor skal uddannelsen kunne ruste formanden til at tage teten”

aHA!

- Oplevelser fra uddannelsesdagene

”Man kan jo godt udveksle oplysninger – Og ja, det er

netop en af de grundsten, der er på SSP platformen, som man ikke kan andre steder.” Erik Lundholm, instututionsleder

”Selvom man har en sag til samråd hos AVA, så skal netværket stadig mødes og arbejde videre.” Daniel Hamid Frank, pædagogisk konsulent

”Hold op nu giver SSP netværksmodellen mening for mig” Sandra Rosenberg, skolelærer

”Vi har en udfordring med at få arrangeret SSP samarbejdet uden for skolernes åbningstider?” René Bøye, SSP konsulent

”Lovene danner rammen for alt SSP arbejde. Her skal vi være skarpe.” Aase Marie Jensen, institutionsleder

“Det er en stor udfordring at gå fra at tage et lokalt ansvar til at tage bydelsansvar og skabe sammenhæng i borgerhåndteringen på tværs af kommunens fagforvaltninger.” Henning Arentsen, SSP Konsulent

Næste gang kan vi i højere grad tage afsæt i den erfaring de deltagende sidder med og blive mere skarp på målgruppens niveau. Det vil være en kvalitet i forhold til, at vi kan ramme alles behov. Med tre uddannelsesforløb skal der dannes grundlag for, at lokalbestyrelserne bliver handlingsorienteret på et meget tidligere tidspunkt og bliver bedre til at spotte symptomer omkring risikoadfærd.

SSP SEKRETARIATET ØNSKER I FREMTIDEN 3 UDDANNELSER • SSP Basisuddannelse • SSP Videreuddannelse • SSP Lederuddannelse Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste overfor risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.

13


Årsmøde 2014 Tekst / Anette Vibeke Jensen og Irene Aggedam Foto / Elever fra Elsesminde Produktions-Højskole

#SSP netværk#Lækker buffet#Unge talenter #Tankevækkende oplæg#SSP Odense Pris#Festdag# SSP Odense afholdte d. 23. januar 2014 netværkssamarbejdets første årsmøde. Det var en dejlig dag med en lang række af vores tætteste samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer og en masse unge fra Elsesminde Produktionshøjskole. Det var med spændte forventninger, at sekretariatet bød netværket velkommen. Elsesminde Produktionshøjskole lagde rammerne for dagen. Personale og elever sørgede for at dække fint og hyggeligt op, kreerede en lækker og spændende buffet, stod i garderobe, tog sig af teknikken, spredte hygge og glæde med smuk

og rolig stemningsmusik og tog billeder i løbet af dagen. Årsmødet gik i gang med velkomst fra sekretariatsleder Tommy Holst. Bestyrelsesformand Jimmi Streit gav en årsberetning for 2013 og fortalte om strategien for 2014. ”Vi møder stor samarbejdsvilje overalt i Odense, hvor op mod 400 personer på den ene eller anden måde deltager i SSP-relaterede opgaver,” lød det fra SSP bestyrelsens formand Jimmy Streit, som til daglig er adm. dir. i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

14


Jimmy Streit kunne oplyse, at det netop reorganiserede SSP Odense siden i sommer har behandlet ikke færre end 1000 såkaldte bekymringssager.

voksne i andre bydele”, lød det fra Tommy Holst, da han overrakte prisen til en glad Lene Damsbo fra Natteravnene i Korup.

Bestyrelsesmedlem og chef for lokalpolitiet i Odense, Ebbe Krogaard, var ligeledes på talerstolen. “Politiet bliver hele tiden mødt med større krav om forebyggelse. Kravene kommer både fra regeringen og fra Rigspolitiet, som sætter kravene ind i resultatkontrakterne. Vi er glade for at have lagt ekstra ressourcer ind i SSP samarbejdet, da vi tror på, at forebyggelse kun kan løftes i samlet flok”, forklarede han.

29 årig Alexander Behrang Keshtkar satte gang i anden del af årsmødet med et oplæg om hans rusjeture i livet. Alexander er gået fra at være kriminel til projektleder og nu foredragsholder og skuespiller.

Ebbe Krogaard fremhævede ligeledes Lokalpoliti Odenses forebyggelsesafdeling, som altid står klar, når der i forebyggelsessammenhænge opstår et behov for politiets tilstedeværelse. Et andet stort punkt på dagen var, at SSP Odense for første gang kunne uddele SSP Odense Prisen. Årets pris blev tildelt Natteravnene i Korup for deres ekstraordinære forebyggelsesindsats. Alene ved at vise nærvær og tillid lykkedes det i efteråret den nystartede afdeling af Natteravnene at skabe dialog mellem gruppen af urolige unge på den ene side og bekymrede naboer og indbyggere i Korup på den anden side. “Natteravnene har vist stort engagement og er et anerkendelsesværdigt eksempel til inspiration for andre

“Jeg tør vist godt sige, at hans oplæg delte vandene og fik alle helt frem i stolesædet.” udtaler Tommy Holst Alexander dukkede op til årsmødet med en aggressiv og grænseoverskridende entré. Han var meget tæt på at blive smidt ud, da der flere gange var tvivl om, hvorvidt det var en del af oplægget. Da Alexander havde slået sin pointe fast og under den hætteklædte trøje fortalte sin historie på reflekterende, nærværende og hudløst ærlig vis. Det fik sat en god og vigtig debat i gang, som Tommy Holst håber vil blive taget med tilbage i netværkene. SSP Sekretariatet evaluerer i skrivende stund på årsmødet. Hjælp sekretariatet og svar på det udsendte evalueringsskema eller send en mail på iragg@odense.dk. På gensyn i 2015.

15


Vores hjemmeside indeholder altid de nyeste forskningsresultater fra SFI, DKR, Justitsministeriet og Socialministeriet

16

SSP Broen 4  
SSP Broen 4  
Advertisement