Page 1

Forebyggelseskatalog LĂŚseplan og idĂŠkatalog til den sundhedsfremmende, kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning i Randers Kommune


Indledning Randers Kommune har vedtaget en sektorpolitik med fokus på børns trivsel og udvikling. Heri er sundhed et særligt fokusområde, idet det betragtes som en forudsætning for børns læring og trivsel. Desuden har byrådet i foråret 2009 vedtaget en rusmiddelpolitik, der gør undervisningen i kriminalitets- og rusmiddelforebyggelse obligatorisk på grundskoleområdet. Dette er en tydeliggørelse af de krav, der ligger i Lov om Folkeskolen. Hermed ønsker Randers Kommune at sikre, at alle børn og unge i Randers Kommunes grundskoler modtager en undervisning, der sigter på at fremme sundhed og forebygge kriminalitet og misbrugsproblemer.

Forord Med dette katalog har lokale kræfter samarbejdet for at gøre det lettere for skolerne at få et overblik over de ressourcer, som de kan trække på i det forebyggende arbejde. For at den forebyggende indsats skal få gennemslagskraft, er det vigtigt, at den er synlig, vedvarende og koordineret. Den lokale indsats bør være bærende i det forebyggende arbejde, da det er her den direkte kontakt med de centrale målgrupper er. Det er mit håb, at skolerne vil tage godt imod katalogets mange ideer og muligheder og se det som en hjælp til at udfylde den meget afgørende rolle, skolen har i forhold til at fremme sundhed og forebygge misbrug og kriminalitet. Idékataloget samt ressourceoversigten er udviklet i samarbejde mellem: Randers Sundhedscenter - Sundhedsteam, Ungekontakten, PPR, Randers Politi, SSP og Pædagogisk Udvikling.

Ansvarlig forvaltning: Børn og Skole. http://www.randers.dk/dokumenter/endeligrusmiddelpolitik.pdf Byrådets mål: • De unges forbrug af rusmidler nedsættes, og debutalderen for afprøvning af rusmidler hæves • Unge med rusmiddelproblemer sikres en tidlig, fagligt kvalificeret og helhedsorienteret indsats Idékataloget anskueliggør anbefalinger og ressourcesteder, hvor man kan hente rådgivning i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og implementering af den forebyggende indsats på grundskolerne i Randers Kommune. Idékataloget er endvidere tænkt som en hjælp til kommunens lærere i forhold til at give undervisningsidéer samt sikre progressionen i arbejdet med forebyggelse gennem hele skoleforløbet. Ressourcepersonerne i kataloget kan bl.a.:

Søren Kjær, Børn- og skoledirektør

• Hjælpe med at planlægge et forløb. Det kan være en fordel, at ressourcepersonerne deltager allerede i planlægningsfasen. • Deltage i forældremøder. • Vejlede om materialer. • Svare på spørgsmål Kort sagt: I skal ikke tøve med at ringe hvis I har brug for hjælp og vejledning.

2

3


Anbefalinger Skoleinterventioner har stor effekt på risikoadfærd samt på tilegnelse af nødvendige personlige og sociale færdigheder til at håndtere konflikter. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen. Den enkelte søger ofte at leve op til de forventninger, han eller hun føler rettet mod sig fra andre. Problemet er, at forestillinger om andres forventninger har en tendens – endog ofte en meget kraftig tendens – til at være forvrængede, præget af sociale overdrivelser og af såkaldte ”flertalsmisforståelser”. I Ringsted blev der i 2001-2004 gennemført et forebyggelsesforsøg (www.ringstedprojektet.dk). Dette forsøg viste, at elever i femte og sjette klasse, som i et firetimers undervisningsforløb blev konfronteret med deres egne sociale overdrivelser og fik lov at diskutere årsagerne til disse, senere udviklede væsentlig mindre risikoadfærd end andre børn på deres alder. Kilde: Videnscenter for Social Pejling Det forebyggende arbejde i grundskolen bør etableres med udgangspunkt i følgende fire elementer: • • • •

Sundhedsfremmende og forebyggende politikker Forældresamarbejde Undervisning/aktiviteter Uddannelse af fagpersonale.

Idékatalog til den forebyggende indsats på grundskoler i Randers Kommune 0.-3. klasse

Emner:

Trivsel

Sundhedsteam/Jesper Jakobsen • kost og motion • barnet og hverdagen • hvad er godt for dig, og hvad er mindre godt • at blive en klasse (0. kl.) • at være en klasse (1. kl.) • trivsel i klassen (3. kl.)

PPR - Børn og familiecenter Kasernen/ Bent Lindskov

Opbygning af forældrenetværk

SSP/Claus Hansen

• hvad er forældrenetværk • hvorfor forældrenetværk • hvordan starter man op?

Kommunikation • sprogbrug • gode vaner i forhold til brug af mobiltelefoner og internet

SSP/Claus Hansen PPR - Børn og familiecenter Kasernen/ Bent Lindskov

Kriminalitet

SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen

Kvalificering af fagpersonale

SSP/Claus Hansen Sundhedsteam/Jesper Jakobsen PPR - Børn og familiecenter Kasernen/ Bent Lindskov

• rådgivning og sparring • arbejde med progression i emnerne

4

Resursepersoner/-steder:

5


Idékatalog til den forebyggende indsats på grundskoler i Randers Kommune 4.-6. klasse

6

Emner:

Resursepersoner/-steder:

Emner:

Resursepersoner/-steder:

Fra barn til ung • pubertet • hvad er du god til • krop mad og bevægelse

SSP/Claus Hansen Sundhedsteam/Jesper Jakobsen

”Social Pejling” 6. klasse • forebyggelse af risikoadfærd • fokus på sociale overdrivelse og flertalsmisforståelse • rygning

SSP/Claus Hansen Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal Randers Politi/Torben Tellefsen Sundhedsteamet/Jesper Jakobsen

Kammeratskab • gruppepres • kommunikation • mobning

Sundhedsteam/Jesper Jakobsen SSP/Claus Hansen PPR - Børn og familiecenter Kasernen/ Bent Lindskov

Kvalificering af fagpersonale • rådgivning og sparring • arbejde med progression i emner ne

SSP/Claus Hansen Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal Randers Politi/Torben Tellefsen Sundhedsteamet/Jesper Jakobsen

Forældrenetværk • kriminalitet • forebyggelse i forhold til rygning og alkohol • konfirmation • de nye medier • aftaler

SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen

Kriminalitet

SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefs

Kommunikation • sprogbrug o verbalt o nonverbalt ( kropssprog, attituder mv.) • gode vaner i forhold til brug af mobil telefoner og internet

SSP/Claus Hansen PPR - Børn og familiecenter Kasernen/ Bent Lindskov

7


Idékatalog til den forebyggende indsats på grundskoler i Randers Kommune 7.-10. klasse

Præsentation af resursesteder 1. Randers Sundhedscenter - Sundhedsteam

Emne:

Resursepersoner/-steder:

2. Børn og familiecentrets Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 3. Ungekontakten – Center for Misbrug og Forebyggelse

Rusmiddelforebyggende undervisningsforløb • faktaoplysning • rusmidler og misbrug • fest- og alkoholdebut • gruppepres • flertalsmisforståelser • risikovurdering • konsekvens

8

Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen

4. SSP – Skole, Socialforvaltning og Politi

1. Randers Sundhedscenter - Sundhedsteam: Sundhedsteamet i Randers Sundhedscenter koordinerer og igangsætter sundhedsindsatser i Randers Kommune. Et af teamets opgaver er at sikre, at der arbejdes systematisk med sundhedspolitikkens implementering og løbende udvikling.

Kriminalitet

SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen

Forældrenetværk • kriminalitet • de nye medier • forebyggelse alkohol og rusmidler • fester og teenageliv • sidste skoledag • ud af skolen og ind i ungdomslivet

SSP/Claus Hansen Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal

Pas på dig selv • Sundhed • Sexualitet • Arbejde • Fester • Kammerater

Sundhedsteam/Jesper Jakobsen SSP/Claus Hansen Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal Condomeri/ Janni Watson

Kvalificering af fagpersonale • rådgivning og sparring • arbejde med progression i emnene

Ungekontakten/Anja Dal og Troels Thorndal Sundhedsteam/Jesper Jakobsen SSP/Claus Hansen

Sundhed for børn og unge har høj prioritet i sundhedspolitikken. Vi arbejder derfor målrettet på at få implementeret sundheden i børn og unges hverdag. Vi vil bl.a. sikre at børn og unge færdes i nogle rammer hvor de trives og at sund livsstil med mindre røg, mindre alkohol og mere fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen. Endvidere ønsker vi at styrke børn og unges handlekompetencer, så de kan træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. I sundhedsteamet koordinerer og samarbejder vi bl.a. med lokale idrætsforeninger, de forskellige forvaltninger og det øvrige sundhedsfaglige personale i Randers Kommune – sundhedsplejen, tandplejen og rehabiliteringen. Desuden har vi etableret et Condomeri, hvor skoler og unge kan få råd og vejledning. Denne tværfaglighed skal sikre kvalitet og sammenhæng i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. I idékataloget er der oplistet nogle indsatsområder hvor sundhedsteamet kan bidrage med viden og erfaring i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Mulighederne er mange. Det er derfor en god idé at kontakte sundhedstemaet for at afklare hvilke mulige tiltag der kan igangsættes.

9


Indsatsområder Krop – mad & bevægelse Seksualitet Rygning Social pejling Sundhedsfremme I Randers Sundhedscenter er vores hensigt at arbejde sundhedsfremmende. Vi ønsker, at børn og unge, på en naturlig måde, får sundheden ”ind under huden”. Dette sundhedsfremmende arbejde skal medføre, at det enkelte barn får nogle sunde vaner der giver en god opvækst, hvor læring, sundhed og trivsel er centrale elementer. Vi har etableret et tværfagligt samarbejde, hvor de enkelte faggruppers ekspertise træder i karakter og kan bruges i implementeringen af de sunde vaner. Sundhedsfremme er et komplekst og vidt begreb, der kan defineres og gribes an på forskellige måder. I Randers Sundhedscenter går vi i dialog med den enkelte skole/klasse, for at sikre, at den sundhedsfremmende indsats, passer ind i skolens/klassens dagligdag og elevsammensætning.

Nogle af opgaverne og ydelserne kan kategoriseres således: • Konsultative ydelser, rådgivning og vejledning. Vidtspændende ydelser, som er værktøjer til at kvalificere barnet eller den unge direkte, og/eller de voksne, der har daglig omgang med barnet eller den unge, de er midler til at ændre adfærd, handlemåder, holdninger og metoder, når der er vanskeligheder hos barnet, den unge eller i omgivelserne. • Behandling/samtaleforløb. Støttesamtaler – individuelt til børn/unge, eller i form af familiesamtaler. • Arbejde med klasser eller grupper, hvor flere børn og unge trives socialt dårligt evt. pga. mobning. Opgaven er hér at kortlægge dynamikken og samspillet imellem klassens elever og stille forslag til ændring af uhensigtsmæssige omgangs- og samværs former. • Arbejde med grupper af forældre med fælles problemstillinger, f.eks. store problemer/konflikter med børn i puberteten.

Kontaktperson i Randers Sundhedscenter: Sundhedskoordinator Jesper Jakobsen Randers Sundhedscenter Vestervold 4, 2. sal 8900 Randers Telefon: 5156 2020 / 8915 1215 E-mail: jesper.jakobsen@randers.dk

Som det fremgår af ovenstående er virksomheden ikke kendetegnet ved at være rettet mod forebyggelse af misbrug og kriminalitet. Dårlig trivsel i barndommen og opvæksten øger risikoen for senere forekomst af misbrug og kriminalitet. På baggrund heraf må medarbejdernes medvirken til at tilvejebringe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge siges at udgøre et bidrag hertil.

2. Børn og familiecenterets Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR)

Kontaktperson i PPR: Socialrådgiver Bent Lindskov PPR - Børn og familiecenter Kasernen, Regimentvej 16, 8930 Randers NØ. Telefon: 8915 4524 E-mail: bent.lindskov@randers.dk

Medarbejderstaben i PPR er bredt, tværfagligt sammensat – bestående af psykologer, konsulenter for forskellige specialområder, tale-/hørelærere, socialrådgiver samt administrative medarbejdere. Målgruppen for medarbejdernes virksomhed er overordnet børn og unge fra 0 – 18 år og deres forældre. Målgruppens problemstillinger spænder over et meget bredt felt og dækker over faglige, sociale, udviklings-, følelses-, kontakt-, personligheds- og samspilsvanskeligheder samt børn og unge med handicaps af forskellig karakter. Det overordnede mål for medarbejdernes virksomhed er – i samarbejde med barnet eller den unge, forældre og andre voksne, der omgås barnet eller den unge – at udvikle og tilvejebringe de bedst mulige vilkår og opvækstbetingelser for børn og unge med særlige behov og problemer - i deres hjem og familie, daginstitutioner, skoler og andre steder. Medarbejderne samarbejder med forskellige instanser. Dette samarbejde finder altid sted med forældrenes viden og accept.

10

11


3. Ungekontakten - CFS (Center for Stofmisbrugsbehandling) Primær misbrugsforebyggelse Den primære misbrugsforebyggelses målsætning er: Med forankring i det fagspecifikke kompetencenetværk på CFS at tilegne sig, opretholde og dele grundlæggende viden om rusmiddelforebyggende indsatsområder gennem opdateret og faglig dokumentation • at reducere tilgangen af nye stofbrugere • gennem en kontinuerlig og målrettet indsats at kunne identificere og lokalisere problemudvikling og risikoadfærd hos unge • at være bindeled mellem skolen, de unge, de unges forældre og CFS for på et tidligt tidspunkt i forhold til unges eventuelle risikoadfærd at danne bæredygtige relationer mellem CFS og målgruppen Aktiviteterne tilrettelægges ud fra en langsigtet indsats indeholdende foranstaltninger, der tilgodeser nye tendenser og strømninger inden for rusmiddelområdet. Målgruppe: Grundskoleelever 7.-10. klassetrin, forældre samt fagpersoner.

Kontaktpersoner i Ungekontakten: Anja Nesgaard Dal og Troels Thorndal Ungekontakten v/ Center for Stofmisbrugsbehandling Klostervej 40 8930 Randers NØ Telefon: 8915 7788 E-mail: ungekontakten@randers.dk anja.dal@randers.dk troels.thorndal@randers.dk

4. SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi SSP- Randers er rent fysisk placeret på ”SSP- og forebyggelsessekretariatet” i Underværket. Her har kommunens SSP-konsulent sit kontor, og det er også her man kan henvende sig for hjælp til den kriminalitets – og misbrugsforebyggende undervisning i form af oplæg, foredragsholdere, materialer, forældreoplæg m.v. I idékataloget er der oplistet nogle af de muligheder som SSP kan bidrage med i forhold til den kriminalpræventiv og rusmiddelforebyggende undervisning. Det er dog en god idé at tage en drøftelse for at afdække og kortlægge behovet for indsats og undervisning mere specifikt da idékataloget ikke er fuldt dækkende i forhold til SSP’s muligheder. Principper og værdier i SSP-samarbejdet. Kriminalitets- og misbrugsforebyggelse må forstås i en bred og kompleks sammenhæng. Overordnet handler det om, at børn og unge får et godt liv ved at de voksne omkring dem samarbejder og styrker barnets/den unges positive udvikling. Dette kan ske gennem forskellige trivselsfremmende tiltag for at forebygge et liv med kriminalitet og misbrug. Ét af principperne i SSP-samarbejdet er derfor at understrege det fælles ansvar for, at børn og unge rustes til at fravælge kriminel adfærd og misbrug samt modstå nederlag og fristelser, som kan presse dem til kriminalitet og misbrug. De unge inddrages efter evne for at få medansvar for deres eget og andres gode liv. Langt de fleste børn og unge klarer sig godt og møder de udfordringer, som tiden og samfundet stiller dem overfor. De børn og unge, som vælger kriminalitet eller misbrug, er ofte børn/unge, som ikke er i stand til at tage et medansvar for deres eget liv og egen udvikling. Deres opvækst kan af forskellige årsager være præget af svigt og svag voksenkontakt, manglende succes og lav selvfølelse m.v. Disse børn og unge føler sig ofte udstødte og reagerer f.eks. med afvigende adfærd enten udadreagerende med kriminalitet eller indadvendt selvdestruktion i form af misbrug. Målet med SSP-samarbejdet er at styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. Herunder at forebygge problemer generelt samt, at arbejde specifikt i forhold til

12

13


forebyggelse af, at børn og unge udvikler kriminel- og misbrugende adfærd med deraf følgende mistrivsel.

Materialer til undervisningen: PU´s Fællessamling:

SSP-arbejdet i Randers kommune retter sig primært mod børn, unge og forældre. Arbejdet omfatter det kriminalpræventive og misbrugsforebyggende arbejde omkring børn og unge. Der kan dog i specielle og konkrete tilfælde forekomme SSP-arbejde omkring og med andre målgrupper. SSP-samarbejdet skal medvirke til at sikre størst mulig sammenhæng mellem de forebyggende tiltag og initiativer for målgruppen i Randers Kommune. SSP-samarbejdet skal være krumtappen i det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i kommunen og har en koordinerende funktion. SSP-samarbejdet virker på tre indsatsniveauer: Den generelle/forebyggende indsats orienterer sig mod målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd eller omgang med rusmidler, og som derfor omfatter de fleste børn og unge. Den specifikke/foregribende indsats orienterer sig mod truede områder, grupper eller problemstillinger og er rettet mod børn og unge, som er på kant mod loven, som viser tegn på at kunne udvikle kriminel adfærd eller som har en eksperimenterende brug af rusmidler. Den individorienterede/indgribende indsats som er rettet mod enkeltpersoner, som har begået kriminalitet, misbruger rusmidler eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. SSP-samarbejdet i Randers kommune er værdimæssigt baseret på en positiv opfattelse af børn og unges resurser og evner samt et ønske om at tage udgangspunkt i den enkeltes muligheder frem for begrænsninger, samt i udviklingspotentialer frem for problematikker. Derfor er det hensigten, at de metoder og tilgange der anvendes i SSP-arbejdet, er kendetegnet ved at basere sig på resurse- og relationspædagogiske principper. Endvidere lægges der i SSP-arbejdet stor vægt på nytænkning i forhold til projekter og indsatser samt en konstant udbygning af netværk omkring det forebyggende arbejde ud fra innovationsstrategiske- og netværksorienterede principper. SSP-samarbejdet kan gøre en forskel ved en proaktiv indsats at:

I Fællessamlingen findes masser af materialer til den kriminalitets- og rusmiddelforebyggende undervisning. Det vil blive alt for omfattende at liste alle materialer op, derfor gives her kun nogle søgetips til vores bookingsystem. Endvidere kan du kontakte resursestederne for oplysninger om materialer og information. I PU´s bookingsystem kan du søge på ordene: Sundheds-/seksual.underv./familiekundsk. Kriminalitet Sundhedsundervisning Mobning Alkohol Stoffer Rusmidler

Erfaringsudveksling Hvis du/I har ideer, metoder og/eller materialer i forhold til den kriminalpræventive og rusmiddelforebyggende undervisning i folkeskolen, som dette katalog ikke dækker, så del din viden med andre. Idékataloget er tilgængeligt på Pædagogisk Udvikling og resursestedernes hjemmesider. Idékataloget til den forebyggende undervisning i grundskolen er udviklet i samarbejde mellem: Torben Tellefsen, Randers Politi www.politi.dk/randers Anja Dal og Troels Thorndal, Ungekontakten www.ungekontakten.com Bent Lindskov, PPR - Børn og familiecenter Kasernen Jesper Jakobsen, Sundhedscenter Randers www.sundhedscenter.randers.dk Pædagogisk Udvikling, Marianne Bastholm Schmidt www.pu-randers.dk Claus Hansen, SSP-konsulent www.ssp-randers.dk

• arbejde med generelle, specifikke og individorienterede forebyggende indsatser over for børn, unge og deres familier • inspirere gensidigt til en samlet forebyggende indsats overfor børn, unge og familier • samarbejde tværfagligt og tværsektorielt • at involvere børn og unge aktivt Kontaktpersoner i SSP: Claus Hansen og Torben Tellefsen SSP- og forebyggelse Telefon: 4086 7408. E-mail: ch@randers.dk

14

15


2010

http://ssp-randers.dk/gfx/forebyggelseskatalog  

http://ssp-randers.dk/gfx/forebyggelseskatalog.pdf