Page 1

World Cup Edition 1 ENGLISH

VIETNAMESE

Kaka

Kaka

* Making a Difference

* Làm một sự khác biệt

@ The Brazilian superstar captures the attention of the world, not only with his play but by living out his faith every day

@ Các siêu sao Brazil nắm bắt được sự chú ý của thế giới, không chỉ với lối chơi của mình nhưng bằng cách sống đức tin của mình mỗi ngày

Lying in bed for two months with a broken neck, 18-year-old Ricardo Izecson dos Santos Leite made a list of 10 personal goals. Never mind the fact that he was uncertain to ever play again after fracturing his sixth vertebra at the bottom of a waterslide.

Nằm trên giường trong hai tháng với một cổ bị gãy, 18 tuổi Ricardo Izecson dos Santos Leite thực hiện một danh sách 10 mục tiêu cá nhân. Không bao giờ tâm trí thực tế rằng ông không chắc chắn bao giờ chơi một lần nữa sau khi bị gãy đốt xương sống thứ sáu của mình ở dưới cùng của máng trượt nước.

And forget cautious optimism. These were remarkable dreams even for a boy raised on the soccer mania of Brazil—especially one who had needed a medical program to spur his stunted growth and who was yet to enter the starting lineup of the junior squad of São Paulo Football Club. The list began with “Return to soccer” and scaled upward to finish with “Compete in the World Cup” and “Transfer to a big club in Italy or Germany.”

Và quên đi sự lạc quan thận trọng. Đây là những giấc mơ đáng kể ngay cả đối với một cậu bé lớn lên ở hưng bóng đá của Brazil, đặc biệt là một trong những người đã cần một chương trình y tế để thúc đẩy tăng trưởng còi cọc của mình và những người đã được chưa nhập đội hình xuất phát của đội tuyển học São Paulo Football Club. Danh sách bắt đầu với "Trở về bóng đá" và quy mô lên để kết thúc với "cạnh tranh tại World Cup" và "Chuyển đến một câu lạc bộ lớn ở Italy hoặc Đức."

In January 2001 about two weeks after returning to soccer he was called up to São Paulo’s professional team. On March 7, with 10 minutes remaining, he was subbed into the finals of the prestigious Rio-São Paulo Tournament. São Paulo trailed Botafogo 1-0 when the midfielder received a high, looping pass, flipped it behind the back of a defender and fired a low shot beneath the diving goalkeeper. Two minutes later he scored another low rocket to clinch the championship as TV announcers shouted “Goooooooooooooooal!”

Trong tháng 1 năm 2001 khoảng hai tuần sau khi trở về bóng đá anh được gọi vào đội ngũ chuyên nghiệp São Paulo. On March 7, với 10 phút còn lại, ông được subbed vào vòng chung kết của Rio-São Paulo giải đấu có uy tín. São Paulo kéo Botafogo 1-0 khi tiền vệ nhận được một cao, vượt qua vòng lặp, lộn nó phía sau lưng của một hậu vệ và bắn một shot thấp bên dưới thủ môn lặn. Hai phút sau đó, ông ghi thêm tên lửa thấp để dành chức vô địch như phát thanh truyền hình hét lên "Goooooooooooooooal!"

Brazil had met Kaká. (The nickname, pronounced Ka-kah’, came when his older brother couldn’t pronounce his name.) He claimed his starting spot for São Paulo and within two years could cross off the entire list of 10 personal goals, including playing for Brazil’s World Cup champions in Japan. By 2007 Kaká stood at the top of world soccer, sweeping its highest individual honors: the FIFPro World Player of the Year, the Ballon d’Or for best in the world and the FIFA World Player of the Year.

Brazil đã gặp Kaka. (Biệt danh, phát âm là Ka-kah, đến khi anh trai của ông không thể phát âm tên của mình.) Ông tuyên bố vị trí bắt đầu của mình cho São Paulo và trong vòng hai năm qua có thể tắt toàn bộ danh sách 10 mục tiêu cá nhân, bao gồm cả chơi cho Brazil nhà vô địch World Cup tại Nhật Bản. Năm 2007 Kaka đứng ở trên cùng của bóng đá thế giới, quét danh hiệu cá nhân cao nhất của nó: FIFPro World Player of the Year, d'Ballon Hoặc tốt nhất trên thế giới và FIFA World Player of the Year.

“I have been very blessed with success—the World Cup in 2002, the FIFA prize of the Golden Ball

"Tôi đã rất may mắn có thành công World Cup vào năm 2002, giải thưởng FIFA của Quả bóng


in 2007, many championships and honors. It may seem that I have everything. Due to my wealth and fame, some people ask why or if I still need Jesus,” he shares. “The answer is simple: I need Jesus every day of my life. His Word, the Bible, tells me that without Him, I can’t do anything. I really believe that. The ability I have to play soccer and all that has resulted from it are gifts from God. He has given me a talent to use for Him, and I try to improve on it every day.” “I also believe that pursuing excellence with the skills He has given me brings honor to Him. God doesn’t want His followers to be lukewarm; He wants our best. The Bible says in First Corinthians 10:31‘Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for God’s glory.’ My motivation to win matches…has grown from wanting to be excellent for my Creator. “It was a dream for me just to play for São Paulo and one game for Brazil, but the Bible says God can give you more than you even ask for and that is what has happened in my life.”

Faith and Family Kaká’s star shot into the stratosphere in soccer-mad Brazil following that unforgettable game. The press couldn’t get enough of him, and he was an instant heartthrob of young women. He couldn’t go out in public without being mobbed. At first Kaká’s mother answered the 50 letters a day from female admirers, but the flood of attention quickly became too much. After the initial shock, Kaká developed a warm availability with the press and fans, but he avoided temptations of the nightclubs and paparazzi scene. As had always been the case, his family and faith was his anchor.

vàng năm 2007, nhiều chức vô địch và danh dự. Nó có vẻ rằng tôi có tất cả mọi thứ. Do sự giàu có và danh tiếng của tôi, một số người hỏi tại sao hoặc nếu tôi vẫn cần Chúa Giêsu, "ông chia sẻ. "Câu trả lời rất đơn giản: tôi cần Chúa Giêsu mỗi ngày trong cuộc sống của tôi. Lời của Ngài, Kinh Thánh, nói với tôi rằng nếu không có Ngài, tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi thực sự tin rằng. Khả năng tôi có chơi bóng đá và tất cả những gì là kết quả của nó là những món quà từ Thiên Chúa. Ngài đã ban cho tôi một tài năng để sử dụng cho Ngài, và tôi cố gắng để cải thiện nó mỗi ngày. " "Tôi cũng tin rằng theo đuổi sự xuất sắc với những kỹ năng Ngài đã ban cho tôi mang lại danh dự cho Ngài. Thiên Chúa không muốn theo Ngài để được ấm; Ông muốn tốt nhất của chúng tôi. Kinh Thánh nói trong tiên Corinthians 10:31 'Vì vậy, cho dù bạn ăn hoặc uống, hoặc bất cứ điều gì bạn làm, làm tất cả mọi thứ cho vinh quang Thiên Chúa. "Động lực của tôi để giành chiến thắng trận đấu ... đã tăng từ mong muốn được tuyệt vời cho Đấng Tạo Hóa của tôi. "Đó là một giấc mơ đối với tôi chỉ để chơi cho São Paulo và một trò chơi cho Brazil, nhưng Kinh Thánh nói Chúa có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn bạn thậm chí yêu cầu và đó là những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi."

Đức tin và gia đình Ngôi sao Kaka của bắn vào tầng bình lưu trong bóng đá điên Brazil sau đó trò chơi không thể nào quên. Báo chí không thể có được đủ của anh, và anh là một anh chàng điển trai ngay lập tức các phụ nữ trẻ. Ông không thể đi ra ngoài công chúng mà không bị hút vào đám đông. Lúc đầu mẹ Kaka của trả lời 50 lá thư mỗi ngày từ người hâm mộ nữ, nhưng lũ của sự chú ý nhanh chóng trở thành quá nhiều.

“Many people think that I became a Christian after the accident, but that is not true,” Kaká says. “My parents always taught me the Bible and its values, and also about Jesus Christ and faith.”

Sau cú sốc ban đầu, Kaka đã phát triển một khả ấm áp với báo chí và người hâm mộ, nhưng ông tránh được cám dỗ của câu lạc bộ đêm và cảnh tay săn ảnh. Như đã luôn luôn được các trường hợp, gia đình và niềm tin của ông là neo của mình.

Being baptized at 12 was an important milestone for Kaká and one that had a profound effect on his young spiritual life. “Little by little, I stopped simply hearing people talk about the Jesus my parents taught me,” he says. “There came a time when I wanted to live my own experiences with God.”

"Nhiều người nghĩ rằng tôi đã trở thành một Kitô hữu sau khi vụ tai nạn, nhưng đó là không đúng sự thật", Kaka nói. "Cha mẹ tôi luôn dạy tôi Kinh Thánh và giá trị của nó, và cũng về Chúa Giêsu Kitô và đức tin." Được rửa tội lúc 12 là một cột mốc quan trọng


Europe Bound There’s a common saying about soccer: “England invented it. The Brazilians perfected it.” The Brazilian game is generally an artful, rhythmic flow marked by skillful dribbling and unexpected passing. The nation brought jogo bonito, the beautiful game, to the world and holds more World Cup championships, five, than any other country. But Europe is the epicenter of professional soccer. The big money of each nation’s pro leagues draws the world’s top talent, and the continent-wide UEFA Champions League ensures the highest stakes competition and talent. So it was no surprise when the then 21-year-old Kaká went to play for AC Milan in Italy’s Serie A. European soccer is generally considered more physical and tactical than the South American game, but the strong and taller Kaká adapted instantly. In his first season he earned a starting role, scored 10 goals and helped Milan win the Scudetto, the Serie A championship. He was named the league Player of the Year. “[Kaká] has the technique of a Brazilian and the physical qualities of a European,” Vanderlei Luxemburgo, former Brazilian national team coach, told FIFA.com. “He is the standard-bearer of the modern game.” By 2005, Kaká and Milan reached the Champions League final where they wasted a 3-0 halftime lead and lost to England’s Liverpool in penalty kicks. Milan returned in 2007, however, to win the Champions League in a rematch against Liverpool. Kaká’s string of best-in-the-world awards followed, and he was named to the Time magazine 100 list of the world’s most influential people. After turning down a huge transfer offer from England’s Manchester City, Kaká and Milan agreed to a similar large offer with Spain’s Real Madrid. The record-breaking deal was eclipsed within weeks when Real Madrid signed Cristiano Ronaldo. Ultimately the team spent remarkable amounts on international stars in order to reclaim domestic and European dominance. Kaká struggled with some injuries, and the entire team didn’t immediately play as expected. Expectations on Los Blancos were incredibly high, and fans wanted the firing of coach Manuel Pellegrini when they lost to France’s Lyon in the first knockout

đối với Kaka và một trong đó đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần trẻ của mình. "Dần dần, tôi dừng lại chỉ đơn giản là nghe người ta nói về Chúa Giêsu cha mẹ tôi đã dạy tôi," ông nói. "Đến một thời điểm khi tôi muốn sống kinh nghiệm của riêng tôi với Thiên Chúa." Châu Âu Ðại Có một câu nói phổ biến về bóng đá: "Anh phát minh ra nó. Brazil hoàn thiện nó. "Trò chơi Brazil thường là một mỹ nghệ, nhịp điệu dòng đánh dấu bằng lừa bóng khéo léo và đi qua bất ngờ. Quốc gia mang jogo bonito, Các trò chơi đẹp, với thế giới và nắm giữ chức vô địch World Cup, năm, hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng Châu Âu là trung tâm của bóng đá chuyên nghiệp. Tiền lớn của giải đấu chuyên nghiệp của mỗi quốc gia thu hút tài năng hàng đầu thế giới, và các châu lục UEFA Champions League đảm bảo sự cạnh tranh cổ phần cao nhất và tài năng. Vì vậy, nó không ngạc nhiên khi Kaka sau đó 21 tuổi đã đi chơi cho AC Milan tại Ý của Serie A. Bóng đá châu Âu nói chung được coi là căng thẳng hơn và chiến thuật hơn là trận đấu Nam Mỹ, nhưng Kaka mạnh mẽ và cao thích nghi ngay lập tức. Trong mùa giải đầu tiên ông kiếm được một vai trò bắt đầu, ghi 10 bàn và giúp Milan giành chiến thắng Scudetto, chức vô địch Serie A. Ông được mệnh danh là giải đấu cầu thủ của năm. "[Kaka] có kỹ thuật của một người Brazil và những phẩm chất vật lý của một châu Âu", Vanderlei Luxemburgo, cựu HLV đội tuyển quốc gia Brazil, nói với FIFA.com. "Anh ấy là tiêu chuẩn ghi tên của trò chơi hiện đại." Đến năm 2005, Kaka và Milan tới trận chung kết Champions League, nơi họ bị lãng phí một giờ nghỉ giải lao dẫn 3-0 và thua Liverpool của nước Anh trong loạt sút luân lưu. Milan quay trở lại trong năm 2007, tuy nhiên, để giành chiến thắng Champions League trong một trận tái đấu với Liverpool. Chuỗi tốt nhất-in-the-thế giới giải thưởng Kaka theo sau, và ông đã đặt tên cho Thời gian tạp chí 100 danh sách người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Sau khi từ chối một đề nghị chuyển rất lớn từ Manchester City của Anh, Kaka và Milan đã đồng ý một đề nghị lớn tương tự với Tây Ban Nha của Real Madrid. Thỏa thuận kỷ lục bị lu mờ trong tuần khi Real Madrid đã ký Cristiano Ronaldo. Cuối cùng là đội dành một lượng đáng kể về ngôi sao quốc tế để


round of the Champions League. However, Real Madrid finished second to Barcelona for the Spanish title. Radical Kaká’s accomplishments on the field obviously brought him worldwide prominence, but his personal reputation has also drawn widespread attention among international sports stars. Pick an international soccer—or professional athlete—over simplified stereotype and Kaká contradicts it. He’s Brazilian, so he grew up in poverty playing with a homemade ball? Both of Kaká’s parents were well-educated professionals who raised the family in an affluent area of São Paulo, and Kaká attended São Paulo FC’s soccer academy. He must play with lots of flashy dribbling and Brazilian flair? While his fundamental ball skills are extraordinary, Kaká’s style is strong, yet elegant and efficient. “He will always try to go vertically rather than horizontally,” AC Milan coach Carlo Ancelotti told The Observer, a British newspaper. “He will never take the extra, unnecessary touch.” But what about off the field—another playboy like so many international stars? Hardly. Kaká and his wife, Caroline, famously married as virgins and have talked about it openly in the press. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Kaká's desire is to live as a servant in obedience to the Bible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“It was one of the greatest challenges in my life because we made a choice which wasn't easy,” Kaká says. “We spent a lot of time praying and walking closely with Jesus and the Holy Spirit. It was a great challenge, but it was really good to have waited. Sex is a great blessing from God for the pleasure of both husband and wife after marriage, and it is not the trivial or casual thing it has become nowadays.” Surely he’s self-centered and materialistic? Kaká’s generous giving to his home church in Brazil is widely known. He has also served as a United

đòi lại sự thống trị trong nước và châu Âu. Kaka phải vật lộn với một số chấn thương, và toàn bộ đội không ngay lập tức chơi như mong đợi. Kỳ vọng về Los Blancos đã vô cùng cao, và người hâm mộ muốn bắn của HLV Manuel Pellegrini khi họ để thua Lyon của Pháp ở vòng loại trực tiếp đầu tiên của Champions League. Tuy nhiên, Real Madrid kết thúc thứ hai cho Barcelona với tiêu đề tiếng Tây Ban Nha. Triệt để Thành tựu của Kaka trên sân rõ ràng là mang lại cho anh sự nổi bật trên toàn thế giới, nhưng danh tiếng cá nhân của mình cũng đã thu hút được sự chú ý rộng rãi giữa các ngôi sao thể thao quốc tế. Chọn một khuôn mẫu đơn giản hóa bóng đá chuyên nghiệp hay vận động viên giao quốc tế và Kaka mâu thuẫn với nó. Anh ấy là người Brazil, vì vậy anh đã lớn lên trong nghèo đói chơi với một quả bóng tự chế? Cả hai cha mẹ của Kaka là các chuyên gia giáo dục tốt những người lớn lên trong gia đình trong một khu vực giàu có của São Paulo, và Kaka tham dự bóng đá học viện São Paulo FC. Ông phải chơi với rất nhiều lừa bóng hào nhoáng và sự tinh tế của Brazil? Trong khi các kỹ năng bóng cơ bản của ông là bất thường, phong cách của Kaka là mạnh mẽ, nhưng thanh lịch và hiệu quả. "Anh ấy sẽ luôn luôn cố gắng để đi theo chiều dọc thay vì theo chiều ngang", HLV AC Milan Carlo Ancelotti nói Observer, Một tờ báo Anh. "Anh ấy sẽ không bao giờ lấy thêm, cảm ứng không cần thiết." Nhưng những gì về khỏi tay chơi lĩnh vực khác như nhiều ngôi sao quốc tế? Hầu như không. Kaka và vợ ông, Caroline, nổi tiếng kết hôn như trinh nữ và đã nói về nó một cách công khai trên báo chí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Kaka của ham muốn là được sống như một người đầy tớ vâng lời Kinh Thánh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Đó là một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống của tôi bởi vì chúng tôi đã thực hiện một sự lựa chọn đó là không dễ dàng", Kaka nói. "Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cầu nguyện và đi gần với Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Đó là


Nations Ambassador against Hunger. "I owe a lot to soccer. Now I'd like to give something back and bring hope to hungry kids less fortunate than myself," he says "I hope my own experience can inspire hungry children to believe they can overcome the odds and lead a normal life," Kaká in his United Nation role speaks to children about hunger. He hopes to be a pastor after he retires from soccer. “Kaká never changed,” says Marcelo Saragosa, his best friend since childhood and a professional soccer player. “He is always the simple person as when I met him 10 or 12 years ago.” Most media have shown respect for Kaká’s faith and praised his sportsmanship. His consistency and graciousness matched with his outstanding play make it difficult to do otherwise. Yet when some have suggested that his lifestyle is boring, Kaká has countered that it is radical to follow Christ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Sports Movement helps churches to serve youth to grow in their sports skills, practical life skills and Biblical understanding. As Kaká says, “Without Jesus, we can do nothing.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As Kaká continues to pursue new goals, he leaves little doubt that he is all about Jesus. “Today, I have my ministry through sports, but I play because I have a God-given gift,” he says. “I play because He has perfected the gift He gave me in my life. Jesus said ‘without me, you can do nothing’ and I believe this.”

một thách thức lớn, nhưng nó đã thực sự tốt để có chờ đợi. Quan hệ tình dục là một phước lành lớn từ Thiên Chúa cho những niềm vui của cả vợ và chồng sau khi kết hôn, và nó không phải là điều tầm thường hay bình thường nó đã trở thành hiện nay. " Chắc chắn anh ấy tự làm trung tâm và vật chất? Tặng hào phóng Kaka của nhà thờ nhà của ông ở Brazil là rộng rãi được biết đến. Ông cũng đã từng là một đại sứ của Liên Hợp Quốc chống lại đói. "Tôi nợ rất nhiều để bóng đá. Bây giờ tôi muốn cung cấp cho một cái gì đó trở lại và mang lại hy vọng cho trẻ em đói kém may mắn hơn mình," ông nói "Tôi hy vọng kinh nghiệm của riêng tôi có thể truyền cảm hứng cho trẻ em đói để tin rằng họ có thể vượt qua tỷ lệ cược và chì một cuộc sống bình thường ", Kaka trong Liên Hiệp Quốc của ông vai trò nói chuyện với trẻ em về nạn đói. Ông hy vọng sẽ là một mục sư sau khi ông nghỉ hưu từ bóng đá. "Kaka không bao giờ thay đổi", Marcelo Saragosa, người bạn thân nhất của mình từ khi còn nhỏ và một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nói. "Anh ấy luôn là người đơn giản như khi tôi gặp anh ấy 10 hay 12 năm trước đây." Hầu hết các phương tiện truyền thông đã cho thấy sự tôn trọng đức tin của Kaka và ca ngợi tinh thần thể thao của mình. Nhất quán và vẻ đẹp thanh lịch của mình phù hợp với chơi xuất sắc của mình làm cho nó khó khăn để làm khác. Tuy nhiên, khi một số người cho rằng lối sống của mình là nhàm chán, Kaka đã phản đối rằng nó là triệt để theo Chúa Kitô. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeremy V. Jones’ biography of Kaká, Toward the Goal: The Kaká Story, released this spring by Zonderkidz.

Phong trào thể thao giúp các nhà thờ để phục vụ thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng thể thao của họ, kỹ năng sống thực tế và sự hiểu biết Kinh Thánh. Như Kaka nói: "Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm gì cả."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như Kaka tiếp tục theo đuổi mục tiêu mới, ông để lại chút nghi ngờ rằng ông là tất cả về Chúa Giêsu.

Juan Carlos Valerón

@Juan Carlos Valerón found contentment in Christ that success on the soccer field couldn’t

"Hôm nay, tôi có chức vụ của tôi thông qua thể thao, nhưng tôi chơi vì tôi có một món quà Thiên Chúa ban cho," ông nói. "Tôi chơi vì Ngài đã hoàn thiện món quà Ông đã cho tôi trong cuộc sống của tôi. Chúa Giêsu nói: "mà không có tôi, bạn có thể làm gì


provide Juan Valeron’s faith journey is a great example of how new believers often face trials early in their walk with Christ. As one of Spain’s most decorated professional soccer players for the past 15 years, Valeron has led his national team to big victories including two European Championships, the Spanish Cup, and playing in the World Cup. But his victories on the field have been hampered by family pain off the field, starting with the death of his brother at age 30. “We were quite a united family, and losing him was devastating,” he shares. “It was particularly difficult to see my parents struggle. But God graciously cared for us, and I am certain that without His help, my parents couldn’t have coped with their loss. Unfortunately, the pain deepened when soon after, my father also passed away.” In his pain, Valerón struggled with questions like, Why is this happening? And when he couldn’t find the answers on his own, he looked to God. “He was the answer,” assures Valeron. “He showed me that good could come from painful experiences. During that time, one of my brothers came to know God, and from that point, my family’s faith has grown steadily.” When Valerón was a young boy, his goal on the soccer field was to play in the top division and reach elite status in Spain. But even after accomplishing great success, including the World Cup, he realized that without God, the victories didn’t give him contentment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valerón faced some very difficult times when he try to ask God why. Worldwide sportspeople are helping and encouraging each other in a holistic way. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“I realized those successes weren’t really important,” he shares. “In fact, without God, they were worth nothing. But Jesus is everything. Just like the food we need to live, Jesus is the necessity in life. Once I had a personal relationship with Him, I wanted to be with Him. While I may still experience difficult

và tôi tin rằng điều này." Jeremy V. Jones tiểu sử của Kaka, Về phía mục tiêu: Các câu chuyện Kaka, Phát hành vào mùa xuân này bởi Zonderkidz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Valerón

@ Juan Carlos Valerón tìm thấy sự hài lòng trong Chúa Kitô thành công trên các lĩnh vực bóng đá không có thể cung cấp Hành trình đức tin Juan Valeron là một ví dụ tuyệt vời về cách tín hữu mới thường phải đối mặt với thử nghiệm đầu đi bộ của họ với Chúa Kitô. Là một trong những trang trí hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha trong 15 năm qua, Valeron đã dẫn đội tuyển quốc gia của mình để chiến thắng lớn trong đó có hai giải vô địch châu Âu, Cup Tây Ban Nha, và chơi ở World Cup. Nhưng chiến thắng của anh ta đã bị cản trở bởi nỗi đau gia đình rời sân, bắt đầu với cái chết của anh trai mình ở tuổi 30. "Chúng tôi đã khá một gia đình đoàn kết, và mất anh đã bị phá hủy", ông chia sẻ. "Đó là đặc biệt khó khăn để xem cha mẹ tôi đấu tranh. Nhưng Thiên Chúa đã ân cần chăm sóc cho chúng ta, và tôi chắc chắn rằng nếu không có sự giúp đỡ của ông, cha mẹ tôi đã không thể đối phó với sự mất mát của họ. Thật không may, đau sâu sắc khi ngay sau đó, cha tôi cũng qua đời. " Đau đớn của mình, Valerón vật lộn với những câu hỏi như,Tại sao này lại xảy ra? Và khi ông không thể tìm thấy câu trả lời trên của mình, ông nhìn lên Thiên Chúa. "Ông ấy là câu trả lời," đảm bảo Valeron. "Anh ấy chỉ cho tôi tốt mà có thể đến từ những kinh nghiệm đau đớn. Trong thời gian đó, một trong những anh em của tôi đến để biết Thiên Chúa, và từ thời điểm đó, niềm tin của gia đình tôi đã phát triển nhanh chóng. " Khi Valerón là một cậu bé, mục tiêu của mình


times, I know God is with me, and therefore accept them with joy. And I know that someday, I will go to His presence and experience His glory.”

trên các lĩnh vực bóng đá là để chơi ở giải hạng nhất và đạt được trạng thái tinh hoa ở Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả sau khi hoàn thành thành công lớn, trong đó có World Cup, ông nhận ra rằng không có Thiên Chúa, những chiến thắng đã không cho anh ta hài lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brad Guzan

Valerón phải đối mặt với một số thời kỳ khó khăn khi cố gắng cầu xin Thiên Chúa tại sao. Sportspeople trên toàn thế giới đang giúp đỡ và khuyến khích nhau một cách toàn diện.

@U.S. goalkeeper Brad Guzan has remained consistent in his sport and in his faith

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our biggest breakthrough moments sometimes come when we least expect them. In 2005, United States goalkeeper Brad Guzan had thought he played poorly in place of Chivas USA’s injured keeper. The squad finished with an abysmal 4 wins and 22 losses record in its first year, and Guzan believed much of it was his responsibility. “I was young,” he says. “I wasn’t sure I was ready mentally and physically. And I wasn’t sure if I was good enough. We were not winning games…So that point was definitely a low for me. There were a lot of question marks going through my head.” At the end of the season, however, Guzan received an email inviting him to the U.S. National team’s camp. It was an invitation to represent his country. The thing he least expected. It was a huge confidence boost after a first year that seemed like it couldn’t have gone worse. And two years later, his stardom continued to rise, as he was named the 2007 Major League Soccer Goalkeeper of the Year. This led to an opportunity to play for Aston Villa in one of the world’s best soccer leagues, the English Premier League in 2008, where he has remained ever since (apart from a one-month loan to Hull City). Being in such a competitive league hasn’t been easy, but he has come a long ways since his first year with Chivas USA’s. “It was a trying four years for me, the first four years in England,” Guzan says. “It was difficult because you would play a game, do well and the next week you would find yourself on the bench. So it was inconsistent soccer that I was experiencing and I was

"Tôi nhận ra những thành công đã không thực sự quan trọng", ông chia sẻ. "Trong thực tế, không có Thiên Chúa, họ có giá trị gì cả. Nhưng Chúa Giêsu là tất cả mọi thứ. Cũng giống như các thực phẩm chúng ta cần phải sống, Chúa Giêsu là điều cần thiết trong cuộc sống. Một khi tôi đã có một mối quan hệ cá nhân với Ngài, tôi muốn ở với Ngài. Trong khi tôi vẫn còn có thể gặp khó khăn, tôi biết Thiên Chúa ở với tôi, và do đó chấp nhận chúng với niềm vui. Và tôi biết một ngày nào đó, tôi sẽ đi đến sự hiện diện của Ngài và trải nghiệm vinh quang của Ngài. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brad Guzan @ Mỹ thủ môn Brad Guzan vẫn nhất quán trong thể thao của mình và trong đức tin của mình

Khoảnh khắc bước đột phá lớn nhất của chúng tôi đôi khi đến khi chúng ta ít ngờ. Năm 2005, thủ môn Hoa Kỳ Brad Guzan đã nghĩ anh chơi kém ở vị trí của thủ môn bị thương Chivas USA của. Đội kết thúc với một tệ hại 4 trận thắng và 22 thua lỗ kỷ lục trong năm đầu tiên, và Guzan tin nhiều của nó là trách nhiệm của mình. "Tôi còn trẻ," ông nói. "Tôi không chắc chắn tôi đã sẵn sàng tinh thần và thể chất. Và tôi đã không chắc chắn nếu tôi đã đủ tốt. Chúng tôi đã không chiến thắng trò chơi ... Vì vậy, thời điểm đó chắc chắn là một thấp đối với tôi. Có rất nhiều dấu hỏi đi qua đầu


looking for the consistency… (But) you have to be professional. You have to be persistent…You just have to keep fighting...I knew that if I kept going I would be given an opportunity at some point.” It is that persistence that has remained consistent, in a position as mentally tough as goalkeeping that keeps him steady in all circumstances – good or bad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brad has experienced on teams he has played for men serving as sports mentors and counselors for life and faith. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“When things are going well for you, you can’t get too confident,” Guzan says. “When things aren’t going your way, you can’t get too low…I think as athletes, everyone gets caught in the intensity of the moment, and then maybe do things that they regret later. For me, I am no different. I am not perfect…But God loves everyone. You have to be able to open yourself to Him and allow Him into your life. And if you do that, the forgiveness, the relief that comes off your shoulders, knowing that you have God’s love, you are able to follow Him through your life’s journey.” In 2013, Guzan started in place of an injured Tim Howard for the men’s national team in two 2014 FIFA World Cup Brazil qualifiers and did not give up a goal in either match. “For me, how my personal life, my faith life and my sport life—they all come together,” Guzan says. “I think they have to. I think that is just natural. You don’t have one without the other and most importantly you have to have Jesus in your life…As I said, it hasn’t always been a rosy road to success. There are always going to be bumps along the way. And through those difficulties, Jesus is what helped me get through all of those struggles.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Young-Pyo Lee

tôi. " Vào cuối mùa giải, tuy nhiên, Guzan nhận được một email mời anh đến trại đội tuyển quốc gia Mỹ của. Đó là một lời mời để đại diện cho đất nước của mình. Điều ông mong đợi nhất. Đó là một sự tự tin rất lớn sau khi tăng một năm đầu tiên mà có vẻ như nó không có thể đã đi tồi tệ hơn. Và hai năm sau đó, trở thành ngôi sao của mình tiếp tục tăng, khi ông được đặt tên là 2007 Major League Soccer Thủ môn của năm. Điều này dẫn đến một cơ hội để chơi cho Aston Villa trong một trong những giải đấu bóng đá tốt nhất thế giới, giải Ngoại hạng Anh trong năm 2008, nơi ông cho đến ngày nay (trừ một khoản vay một tháng để Hull City). Là trong một giải đấu cạnh tranh như vậy đã không được dễ dàng, nhưng ông đã đến một cách lâu dài kể từ năm đầu tiên của mình với Chivas USA của. "Đó là một cố gắng bốn năm đối với tôi, bốn năm đầu tiên ở Anh," Guzan nói. "Đó là khó khăn bởi vì bạn sẽ chơi một trò chơi, làm tốt và tuần tiếp theo bạn sẽ tìm thấy chính mình trên băng ghế dự bị. Vì vậy, nó là bóng đá không phù hợp mà tôi đã trải qua và tôi đang tìm kiếm sự thống nhất ... (Nhưng), bạn phải được chuyên nghiệp. Bạn phải kiên trì ... Bạn chỉ cần tiếp tục chiến đấu ... Tôi biết rằng nếu tôi vẫn tiếp tục tôi sẽ có cơ hội tại một số điểm ". Nó là kiên trì mà vẫn phù hợp, ở một vị trí như tinh thần khó khăn như thủ môn mà giữ anh ta ổn định trong mọi tình huống - tốt hay xấu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brad đã có kinh nghiệm trên đội ông đã chơi cho những người đàn ông phục vụ như là cố vấn thể thao và cố vấn cho cuộc sống và đức tin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Khi mọi việc sẽ tốt cho bạn, bạn không thể có được quá tự tin," Guzan nói. "Khi mọi việc không đi theo cách của bạn, bạn không thể có được quá thấp ... Tôi nghĩ rằng như vận động viên, tất cả mọi người bị kẹt trong cường độ của thời điểm này, và sau đó có thể làm những điều mà họ hối tiếc sau này. Đối với tôi, tôi không khác nhau. Tôi không hoàn hảo ... Nhưng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Bạn có để có thể mở lòng mình với Ngài và để Ngài vào cuộc sống của bạn. Và nếu bạn làm điều đó, sự tha thứ, cứu trợ mà đến ra khỏi vai của bạn, biết rằng bạn


có tình yêu của Thiên Chúa, bạn có thể theo Ngài qua cuộc hành trình của cuộc sống của bạn. " @Much loved Korean Young-Pyo Lee had his heart changed forever after searching for God and talking with friends When it was all over — the remarkable footwork, the smart playing, the impressive globetrotting — there was only adoration. As Young-Pyo Lee walked off the field for the final time as a professional soccer player in the Vancouver Whitecaps’ 2013 season finale, the crowd at BC Place stood and showered the Major League Soccer defender with cheers for two outstanding seasons as a Vancouver Whitecap and 14 years of remarkable professional soccer. The sellout crowd — loudly chanted “Y.P. Lee!” Some fans held up a massive South Korean flag with an image of Lee in the center. His teammates encircled him and tossed him up into the air over and over. “God is the most important thing to me, not soccer,” Lee says. “Soccer is only one of many ways I can glorify and serve my Lord.” Lee, as he retires, is one of the most popular and decorated Asian soccer players in history. Born in Hongcheon, his career has included earning 127 caps — third-most all-time among South Koreans — and competed in three World Cups (2002, 2006, 2010), helping the Taeguk Warriors reach the 2002 Cup semifinals. After starting his pro career in the South Korean Professional Soccer League, Lee made the jump to Europe’s upper echelon when he signed with PSV Eindhoven of the Dutch Eredivisie. He followed three-years in the Netherlands in the English Premier League (Tottenham Hotspurs), the German Bundesliga (Borussia Dortmund) and the Saudi Arabian Professional League (Al-Hilal). For his final two seasons, he opted for the Major League Soccer Vancouver Whitecaps despite reportedly receiving far larger financial offers elsewhere, partially because he thought Vancouver would provide a better chance for him to learn the business operations side of soccer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thousands of soccer players like Young-Pyo Lee are commited to encouraging other players to

Vào năm 2013, Guzan bắt đầu ở vị trí của một Tim Howard bị thương cho đội tuyển quốc gia của nam giới trong hai năm 2014 vòng loại World Cup Brazil và đã không bỏ một mục tiêu trong cả hai trận đấu. "Đối với tôi, làm thế nào cuộc sống cá nhân của tôi, đời sống đức tin của tôi và thể thao của tôi cuộc sống tất cả họ đến với nhau," Guzan nói. "Tôi nghĩ rằng họ phải. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là tự nhiên. Bạn không có một mà không có sự khác và quan trọng nhất là bạn phải có Chúa Giêsu trong cuộc sống của bạn ... Như tôi đã nói, nó đã không luôn luôn là một đường màu hồng đến thành công. Có luôn luôn có được những va chạm trên đường đi. Và qua những khó khăn, Chúa Giêsu là những gì đã giúp tôi vượt qua tất cả những cuộc đấu tranh. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Young-Pyo Lee

@ Nhiều yêu Hàn Quố c Young-Pyo Lee đã có trái tim anh thay đổi mãi mãi sau khi tìm kiếm Thiên Chúa và nói chuyện vớ i bạ n bè Khi nó đã được hơn tất cả - các chân đáng chú ý, chơi thông minh,các globetrotting ấn tượng - chỉ có tôn thờ. Như Young-Pyo Lee bước rời sân và lần cuối cùng như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong Whitecaps Vancouver 2013 mùa đêm chung kết, khán giả tại BC Place đứng và tắm rửa hậu vệ Major League Soccer với cổ vũ cho hai mùa giải xuất sắc như một WhiteCap Vancouver và 14 năm của bóng đá chuyên nghiệp đáng chú ý. Đám đông khán giả cháy vé - lớn tiếng hô vang "Y.P. Lee! "Một số người hâm mộ đã tổ chức lên một lá cờ Hàn Quốc lớn với một hình ảnh của Lee ở trung tâm. Đồng đội của mình bao quanh anh ta và ném anh ta lên vào không khí hơn và hơn. "Thiên Chúa là điều quan trọng nhất đối với tôi, không bóng đá", Lee nói. "Bóng đá chỉ là một trong nhiều cách tôi có thể tôn vinh và phục vụ Chúa


Live out, Represent and Share their stories of faith in the World of Sport ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------What Lee marvels at most, though, is not his remarkable soccer career, but his salvation. Growing up in another faith background, he put his faith in Christ after some friends shared their faith and challenged him to read the Bible. “When I honestly searched for the truth through reading and talking with close friends, I was amazed,” Lee says. “God showed me that He did exist, and my heart was changed forever.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isaac Diaz @When tragedy struck in the life of Chile’s Isaac Diaz, he saw how real God was in his life From the time Isaac Diaz was a baby and had a soccer ball in his bed, to playing as a professional athlete in packed stadiums, soccer has always been a part of his life. And he succeeded despite being from a small town. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Around the world soccer academies are being developed to providing skills, spiritual development and coaching for life. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“When I was born, I shared the bed with a soccer ball… and have been playing ever since,” says Diaz. “Our town, Fresia, is very small but did have a soccer academy for youth. In addition to playing locally, my father took me all over the country to gain experience in tournaments and other

của con." Lee, khi ông nghỉ hưu, là một trong những cầu thủ bóng đá châu Á phổ biến nhất và được trang trí trong l ịch sử. Sinh nămHongcheon, sự nghiệp của mình đã bao gồm thu nhập 127 mũ --thứ ba tất cả các thời gian trong người Hàn Quốc - vàthi đấu trong ba kỳ World Cup (2002, 2006, 2010), giúp các chiến binh Taeguk đạt 2002 vòng bán kết Cup. Sau khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trongNam Hàn Quốc chuyên nghiệp Soccer League, Lee đã nhảy đến cấp trên của châu Âu khi ông ký hợp đồng với PSV Eindhoven của Hà Lan Eredivisie. Ông theo ba năm ở Hà Lan trong tiếng Anh Premier League (Tottenham Hotspurs), Bundesliga Đức (Borussia Dortmund) và Saudi Arabian Professional League (Al-Hilal). Đối với thức hai mùa giải, ông chọn cho Major League Soccer Vancouver Whitecaps mặc dù báo cáo nhận được cung cấp tài chính lớn hơn nhiều nơi khác, một phần vì ông ngh ĩ Vancouver sẽ cung cấp một cơ hội tốt hơn cho anh ta để tìm hiểu các bên hoạt động kinh doanh của bóng đá. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hàng ngàn người chơi bóng đá như YoungPyo Lee được cam kết khuyến khích người chơi khác để Sống ra, Đại diện và chia sẻ câu chuyện của họ về đức tin trong thế giới của thể thao ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Những gì Lee tuyệt nhất, tuy nhiên, không phải là sự nghiệp bóng đá vượt trội của mình, nhưng ông sự cứu rỗi. Lớn lên trong một nền đức tin, ông đặt niềm tin vào Chúa Kitô sau khi một số người bạn chia sẻ đức tin của mình và thách thức anh ta đọc Kinh Thánh. "Khi tôi thành thật tìm kiếm sự thật thông qua việc đọc và nói chuyện với người bạn thân, tôi đã rất ngạc nhiên", Lee nói. "Chúa chỉ cho tôi rằng Ngài đã tồn tại, và trái tim của tôi đã thay đổi mãi mãi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


competitions. I was fortunate to progress to the pro level, and to play in packed stadiums is a great thrill for me.” Diaz plays in the first division for Universidad de Chile and twice in Copa Libertadores for Chile. Tragedy struck, though, and with the death of his brother, the faith that meant so much to his parents and that they took so seriously wasn’t as important to Diaz. But after he had time to contemplate it, and after God revealed Himself to Diaz, he embraced it and committed his life to Christ. “My family was always attending church, but honestly, I went primarily because my parents expected me to,” Diaz says. “I can still remember exactly where we sat in the pews. With my brother’s death, I finally realized how real God was to me – and all that He meant in my life. I believe 100 percent that no one can live without God!” Even though Diaz’s faith carries him through each day, he understands that he isn’t immune to hardships. His faith doesn’t prevent bad things from happening, but it does help him get through tough times when they come. “Sometimes life as a pro soccer player can be very difficult,” he says. “The environment of uncertainty that surrounds a club and the playing time decisions coaches make about players can often lead to self-doubt and anxiety. And then add to that the never-ending shouts by crowds that are impossible to ignore. But I know that as long as my faith is in God, I can be at peace and follow the path He has laid out for me. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sports persons are learning to live in obedience to the Bible ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“I have learned that God will often do impossible things. I just need to trust in Him and His Word.” “King Solomon was incredibly wise. When he became king at a young age, the Lord appeared to him and said, ‘Ask for whatever you want me to give you’ (from the Bible 1 Kings 3:5). Of all the things Solomon could have desired, he asked for a ‘discerning heart.’ He knew that relying on God to

--------------------------------------------------------------

Isaac Diaz @ Khi thảm kịch xảy ra trong đời sống của Chile Isaac Diaz, anh thấy như thế nào thực sự là Thiên Chúa trong cuộc sống của mình Từ thời Isaac Diaz là một em bé và có một quả bóng đá trên giường của mình, để chơi như một vận động viên chuyên nghiệp trong sân vận động đóng gói, bóng đá luôn luôn là một phần của cuộc sống của mình. Và ông đã thành công mặc dù là từ một thị trấn nhỏ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên toàn thế giới học viện bóng đá đang được phát triển để cung cấp các kỹ năng, phát triển tinh thần và huấn luyện cho cuộc sống. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Khi tôi sinh ra, tôi đã chia sẻ giường với một quả bóng đá ... và đã được chơi kể từ đó," Diaz nói. "Thị trấn của chúng tôi, Fresia, là rất nhỏ nhưng đã có một học viện bóng đá cho thanh thiếu niên. Ngoài ra để chơi tại địa phương, cha tôi đã cho tôi tất cả các nước để có được kinh nghiệm trong các giải đấu và các cuộc thi khác. Tôi đã may mắn để tiến tới trình độ chuyên nghiệp, và để chơi trong sân vận động đóng gói là một hộp lớn đối với tôi. "Diaz đóng trong bộ phận đầu tiên cho Universidad de Chile và hai lần trong Copa Libertadores cho Chile. Bi kịch xảy ra, mặc dù, và với cái chết của anh trai mình, đức tin đó có nghĩa là rất nhiều để cha mẹ và rằng họ đã trở nên nghiêm trọng là không quan trọng đối với Diaz. Nhưng sau khi ông có thời gian để chiêm ngưỡng nó, và sau khi Thiên Chúa tỏ lộ chính mình Ngài cho Diaz, ông chấp nhận nó và cam kết cuộc đời mình cho Chúa Kitô. "Gia đình tôi đã luôn luôn đi nhà thờ, nhưng một cách trung thực, tôi đã đi chủ yếu là do cha mẹ tôi mong đợi tôi", Diaz nói. "Tôi vẫn còn nhớ chính xác nơi chúng tôi ngồi trong băng ghế dài. Với cái chết của anh trai tôi, cuối cùng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa thực sự là với tôi - và tất cả những gì ông


lead him was the answer to a successful life. From the Bible in Proverbs 3:5-6, Solomon wrote from personal experience, ‘Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding; think about Him in all your ways, and He will guide you on the right paths.’ May you also come to trust in God and know Him with all your heart.”

muốn nói trong cuộc sống của tôi. Tôi tin rằng 100 phần trăm mà không ai có thể sống mà không có Thiên Chúa! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đôi khi cuộc sống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có thể rất khó khăn", ông nói. "Môi trường không chắc chắn xung quanh câu lạc bộ và thời gian chơi quyết định huấn luyện viên thực hiện về những cầu thủ thường xuyên có thể dẫn đến tự nghi ngờ và lo lắng. Và sau đó thêm vào đó là tiếng la hét bao giờ kết thúc bởi đám đông mà không thể bỏ qua. Nhưng tôi biết rằng miễn là niềm tin của tôi là trong Thiên Chúa, tôi có thể được bình an và đi theo con đường Ngài đã đặt ra cho tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù đức tin của Diaz mang anh qua từng ngày, anh hiểu rằng anh ta không phải là miễn dịch với những khó khăn. Đức tin của mình không ngăn cản những điều xấu xảy ra, nhưng nó giúp anh ta vượt qua thời điểm khó khăn khi họ đến.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Người thể thao đang học để sống trong sự vâng phục Thánh Kinh ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tôi đã học được rằng Đức Chúa Trời sẽ thường làm những điều không thể. Tôi chỉ cần phải tin tưởng vào Ngài và Lời của Ngài. " "Vua Solomon là vô cùng khôn ngoan. Khi ông trở thành vua ở độ tuổi trẻ, Chúa hiện ra với ông và nói: "Yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn tôi cung cấp cho bạn '(từ Kinh Thánh 1 Các Vua 03:05). Tất cả những điều Solomon có thể mong muốn, anh xin một trái tim sành điệu. "Anh ấy biết rằng dựa vào Thiên Chúa dẫn anh ta là câu trả lời cho một cuộc sống thành công. Từ Kinh Thánh trong Châm ngôn 3:5-6, Solomon đã viết từ kinh nghiệm cá nhân, "Tin tưởng vào Chúa với tất cả trái tim mình, và không phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn; suy nghĩ về Ngài trong tất cả các cách của bạn, và Ngài sẽ hướng dẫn bạn trên đường đi đúng. "Có thể bạn cũng đến để tin tưởng vào Thiên Chúa và biết Ngài với tất cả trái tim của bạn."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Test  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you