Page 1

Jain Center of New Jersey Website : www.jaincenternj.org 路 E-mail : pratishtha@jaincenternj.org Please return all undelivered mail to : Sanghpati Shree Choudhari Family. Jain Center of New Jersey, 111 Cedar Grove Lane, Somerset, NJ 08873.

Pratishtha Mahotsav : June 29 to July 8, 2012 Pratishtha Day : July 7, 2012


Jain Center of New Jersey Jain Center of New Jersey Essex Fells Location : 233, Runnymede Road, Essex Fells, NJ - 07021. Franklin Township Location : 111, Cedar Grove Lane, Somerset, NJ - 08873. Web : www.jaincenternj.org E-mail : info@jaincenternj.org

Pratishtha Mahotsav : June 29 to July 8, 2012 Pratishtha Day : July 7, 2012


Jain Center of New Jersey – Franklin Township

Jinalaya, SthanAkvasi Upashraya, DigambAr DerasAr, Shrimad SwadhyayA Kendra, Pathshala, Prayer hall & Dining Hall


""A„sf_p Dd„N\u... l¥ep_p lfM\u... L¡$kf R>p„V$u_¡ gMuA¡ L„$L$p¡sfu.''

Ap âcyÆ sd_¡ Ndu Åe sp¡ L$l¡hpe _lu.

ùv$e¡ïhf kp\¡ ùv$e d¡mp` 20 dp„ su\¯L$f îu dyr_kyh°sõhpdu _p¡ `qfQe

S>NÞdlpdp¡lr_Öp-âÐe|jkdep¡`dd¹—& dyr_kyh°s_p\õe v$¡i_phQ_„õsyd:—&& hukdp„ dyr_kyh°sõhpdu _¡ h„v$_ L$fuA¡ cph\u... `fdp_„v$_ `uX$p lfu v$¡ âL©$óV$ `yÎe âcph\u...

Father : King Sumitra Mother : Queen Padmavati Chyvan Kalyanak : Shravan Sud 15 Birth Place : Rajgrahi Varna : Shyam (black) Height : 20 Dhanushya Lanchhan (Symbol) : Turtle Diksha Kalyanak : Fagan Sud 12 Kevalgyan Kalyanak : Maha Vad 12 No. of Gandharas : 18 No. of Sadhus : 30,000 No. of Sadhvis : 50,000 Nirvan Kalyanak : Vaishakh Vad 9 Nirvan Place : Sametshikhar Life Span : 30,000 years Yaksha : Varun Yakshini : Nardatta Graha Sevak : Shanidev

ä¡ÞL$gu_ V$pD_iu`, îu S>¥“ k¡ÞV$f Ap¡a Þey S>k} (Ad¡qfL$p)_p D`¾$d¡ _hr_rd®s îu dyr_kyh°sõhpdu rS>_pge¡, 20dp su\¯L$f îu dyr_kyh°sõhpdu Apqv$ rS>_tbbp¡“u ârsóW$p s\p A“„s grå^ r_^p_ îu Np¥sd õhpdu Apqv$ cNh„sp¡, v$¡h-v$¡huAp¡ A_¡ Nyê$v$¡hp¡“u ârsóW$p_p `yÎe âk„N¡ âcy“¡ dmhp_p A_¡ âcydp„ cmhp_p kpnu b_hp Ap`_¡ r_d„ÓZ R>¡. rS>_ipk_ cq¼sL$pfL$ kp^rd®L$ b„^y îu/îudsu ..............................._¡ ä¡ÞL$gu_ V$pD_iu`, îu S>¥“ k¡ÞV$f Apμa Þey S>k} (Ad¡qfL$p) k„O _p kpv$f S>e rS>_¡ÞÖ. Ap`_¡ S>Zphsp ApS>¡ Adpfu fp¡d fpÆ rhL$kus \B flu R>¡, Adpê$ l¥ey„ Ap_„v$\u `ygqL$s b_u Ney„ R>¡, Ap„M¡ ljp®îy“p sp¡fZp¡ fQpep R>¡. S>¡ d„NgOX$u_u Adpfp k„Odp hjp®¡\u fpl Å¡hpsu lsu, A¡ `yr_s `ph_ `mp¡ rbgLy$g Ap„NZ¡ Aphu_¡ Dcu R>¡. `|Äe`pv$ ApQpe® cNh„s îu Aip¡L$Q„Ö k|fuïhfÆ d.kp. s\p `|Äe`pv$ ApQpe® îu kp¡dQ„Ök|fuïhfÆ d.kp._p A„sf_p Aprihp®v$ âcph¡ d„Ngde dylºsp£ krls dpNv$i®“ dþep lsp, `|Äe`pv$ Nyê$cNh„s îu rh¾$dk|fuïhfÆ dlpfpÅ_p ApÆh_ QfZk¡hu `|Äe ApQpe® îu fpS>eik|fuïhfÆ d.kp. s\p `fd `|Äe kpÝhuÆ d.kp. îu hpQ„edpîuÆ (b¡“ dlpfpS>)_u r_îpdp„ îu Ly$g`pL$Æ su\® dÝe¡ îu Apqv$_p\ cNhp__u spfL$ r_îpdp„ cìeprscìe A„S>_igpL$p dlp¡Ðkh MybS> Ap_„v$ Dëgpk s\p DÐkpl`|h®L$ DS>hpep¡ lsp¡, kh£ `|Äeîu_p Ad¡ AÐe„s F>Zu R>uA¡. Apd d„qv$f\u d_d„qv$fdp„ ârsóW$p_p¡ âk„N Adpfp Ap„NZ¡ Apìep¡ R>¡, Ðepf¡ Qp¡OX$uep QdL¡$ R>¡, Adpfu Ap„MX$u R>gL¡$ R>¡, ârsóW$p_u ârsrns `mp¡ `gL$ rbR>phu_¡ Dcu R>¡. Adpfp `Ndp„ dp¡f_u \¡fL$u R>¡, Adpfp L„$W$dp„ L$p¡eg_p¡ V$lºL$p¡ R>¡, Adpfp L$Z®dp„ `Nfh_p¡ _pv$ R>¡, Adpfp bplºdp„ Ap`_¡ c¡V$hp_u cìesp R>¡. Adpfu Ap„Mp¡dp„ Ap`_p ApNd__u Hs¡Åfu R>¡. Adpfp ùv$edp„ JQ¡fu Apip R>¡. k„sp¡“p `v$p`®Z_u s¥epfu R>¡, cNh„s_p AhsfZ_u s¥epfu R>¡. Adpfp fp¡d fp¡d dp„ kL$g k„O_¡ AphL$pfhp_u s¥epfu R>¡. Ap`_p ApNd_ `f Adpfp k|“p Ap„NZp kp¡“p_p \B S>i¡. rS>_cq¼s dlp¡Ðkh krls hpS>s¡-NpS>s¡ ljp£gpkcep® hpsphfZdp„ ârs›$p L$fhp_p¡ Ahkf Apìep¡ R>¡. ârsóW$p_p `ph_ âk„N¡, rS>_cq¼s dlp¡Ðkh¡ Ap`_p k„O_¡, Ap`_¡ kl`qfhpf `^pfhp Adpê$ cphcey¯ õ_¡lcu_y„ Apd„ÓZ R>¡. Ap` kp¥ `^pfu ipk__u ip¡cpdp„ Arch©qÙ L$fip¡Æ. Ap ârs›$p“p cìe dlp¡Ðkh âk„N¡ kyârkÙ rhr^L$pf îu “f¡ÞÖcpC “„vy$, îu L¥$h“ “„vy$ s’p îu “f¡ÞÖcpC lufpgpg ipl ‘^pfi¡. Apiysp¡jcpC ìepk“u d„X$mu âcy c[¼s“u fdTV$ bp¡gphi¡.

rg. S>¥“ k¡ÞV$f Ap¡a Þey S>k} V²$õV$uAp¡ Ð’p A¡¼Tu¼eyV$uh L$rdV$u“p kæep¡“p âZpd


Shri Shankheshwar Parshwanath

Shri Simandhar Swami

Shri Pundarik swami

Shri Sudharma swami

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Pachiben & Narshikara Bid Vasantben Jethalal Doshi

Jyoti Subodh Shah Leena Chandrakant Shah

Suhas & Ravindra Vora

Hamir & Nina Vadi Niranjan & Asha Vadi

Pratishtha Labharthis

Pratishtha Labharthis

Shri Saraswati DEVI

Pratishtha Labharthis

Nimita & Kishor Shah Smita Dilip Shah Nila Jaykumar Shah Nimita & Kishor Shah

Jaya, Divyesh & Family Mina, Kamlesh & Family Nilesh & Purvi Sheth

Bharai Labharthis

Hamir & Nina Vadi Hemlata Anil Shah Nimita & Kishor Shah

Pratishtha Labharthis

Harshad, Bharati & Nirav Madhu & Rajani Kamdar Ajit, Devang & Avni Virendra, Grishma & Family

Mulnayak Shri Munisuvrat Swami Bharai Labharthis

Jatin & Meena Shah Pratishtha Labharthis

Pratishtha Labharthis

Jatin & Meena Shah Vasantben Jethalal Doshi Seena & Shaam Beed Suresh & Amita Shah Shri Mahaveer Swami Bharai Labharthis

Kiran & Darshana Dalal Rajesh & Mina & Family Pratishtha Labharthis

Harshad, Bharati & Nirav Nikhil Lopa & RiyaDiya Setu, Pradip & Beena Shodhan & Priti Shah

Bhagwan Bharai & Pratishtha Labharthis

Mita, Ashok & Family Ranjana & Mahesh Shah

Chetna Rajesh Shah Krishnatasha Jiya Mody Vakharia Sunil & Family Shri Vasupujya Swami

Shri Gautam swami

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Kanan Shirish Patrawalla Vasantben Jethalal Doshi

Madhu & Rajni Kamdar Ruxmaniben Bhandari & Family

Pratishtha Labharthis

Bharati, Harshad & Family Kanan Shirish Patrawalla Bharti & Manoj Vora Purvi & Nilesh Sheth

Pratishtha Labharthis

Nayna Arvind Bhandari Shailesh & Sohini Trivedi

Hemchandracharya

{eagm dÝXo gwarœa‘² Z‘ñVñ‘¡ Z‘ñVñ‘¡ Z‘ñVñ‘¡ Z‘mo Z‘…

Bharai Labharthis

Mudra Douglas Macnab Shaila & Sumati Kamdar Pratishtha Labharthis

Bharati & Girish Shah Chandrika & Priyavadan Jhaveri Dinesh & Jitendra Shah


PRATISHTHA LABHARTHIS

Bharai Labharthis

Rekha & Ashok Shah Pratishtha Labharthis

Rekha & Ashok Shah

AcharyaShri Rajyashsuriji m.s.

sõd¥ îu Nyfyh¡ “d:

Anumodana for your blessings & Guidance

AcharyaShri Somchandrasuriji m.s.

dÐ’¡Z h„v$prd

AcharyaShri Ashokchandrasuriji m.s.

sõd¥ îu Nyfyh¡ “d:

SHRI Bhomiyaji

GhantakarnvEEr

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Parimal & Shital Shah

Hemang & Amisha Shah KiritVarsha Rushabh Shah

Jatin & Meena Shah

Pratishtha Labharthis

Nyê$Æ Adpfp¡ A„s“p®v$ Ad“¡ Ap‘p¡ Apiuhp®v$. AcharyaShri Vikramsuriji m.s.

ManibhadravEEr

Bharai Labharthis

Devotees of Acharyashri Ashokchandrasuriji M.S. Pratishtha Labharthis

Devotees of Acharyashri Ashokchandrasuriji M.S.

Sadhviji Vachamyamshriji (Ben Maharaj)

Bhavna Suresh Vadhar Kamal, Daxa & Bipin Ramesh & Manjula Shah

Pratishtha Labharthis

Bharat & Ila Shah Dinesh & Rekha Mehta Smita Siddharth Shah

SHRI Parshva-yaksha

SHRI Padmavati DEVI

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Janus, Hemang & Mukti Vinay, Gira & Rohan

Bharat & Priti Shah Mayurika & Kishor Doshi

Pratishtha Labharthis

Pratishtha Labharthis

Mona Vipul Modi Shubham Shivam Kothari Vinay, Gira & Rohan

Ketan & Neha Shah Pushpaben Shantilal Parivar

SHRI Chakreshwari DEVI

SHRI Laxmi DEVI

Bharai Labharthis

Bharai Labharthis

Jayantilal & Taraben & Rajvi Surekhaben, Minesh & Shefali

Dipal, Jigen & Family Lesha Dilip Shah

Pratishtha Labharthis

Pratishtha Labharthis

Ankita Gaurav Kothari Smita Sidhdharth Shah Vishal, Jignya & Family

Akash Dilip Shah Bhavesh & Parul & Anvi Grishma & Ankit Shah

Pratishtha Labharthis

Kiran & Darshana Dalal RomiMirali & Aditya Shah

DEV-DEVI BHARAI & PRATISHTHA LABHARTHIS


SANKUL DAATA

SANGH PATI

Sirohi (Rajasthan) and New Jersey (USA) ke Nivasi

Preeti and Lakhpat Choudhari

Heeralaxmi and Jayantilal Shah Khambhaat, India Sankul Daata Statue Unveiling : Sunday, July 1st at 11:00 AM

S/O LATE SUMATI BAI, SAREMALJI

Bhai Indramal, Surendra Kumar & Vinod Sachin-Shilpa : Megha-Karan-Naina Nitin-Rinku : Sahil-Yash 路 Ashim-Seema : Anay-Arya


dlpd„NgL$pfu dlp¡Ðkh

5:00 am

Pujans & Utthapan Vidhi (by passes only) @ Shantinath Derasar.

At Franklin Township (FT) Sankul

`fdpÐdp `f râs S>Nphsp¡ `rhÓsp_p âv$i®L$ ê$` : â\d qv$hk

AjpY$ kyv$ 12, SUNday, date : july 1, 2012

8:00 am 9:00 am

12:39 pm

1:30 pm 3:00 pm 4:00 pm

Snatra Puja Manek Stambh, Mangal Toran, Kumbh Sthapan, Akhand Deepak, Jwara Ropan, Kshetrapal Pujan

Bhagwan, Dev-Devi, Guru, Guru Murti Pravesh in Sankul followed by Pokhana (Bharai Labharthis) Shree Sakal Sangh Swamivatsalya Navkarmantra Patt Pratishtha (Sthanakvasi Upashraya) Samayik (Sthanakvasi Upashraya)

At Garden state exhibit center (gsec)

6:00 pm 8:00 pm

Shree Sakal Sangh Swamivatsalya Opening Ceremony, Sanghpati’s Bahuman, 14 Swapna Darshan, Raj Jyotishi Agaman, Swapna Fal, Indrasan Kampayaman, Chyavan Kalyanak celebration, Cultural Program.

dlp¡Ðkh“p qv$hkp¡ dp„l¡, c[¼s Åd¡ Å¡f... d“X$p kp¥“p X$p¡g¡ ÅZ¡, h“dp„ “pQ¡ dp¡f... At Franklin Township (FT) Sankul

8:00 am 9:00 am 12:30 pm 5:30 pm

Snatra Puja Navgrah Pujan, Das Dikpal Pujan, Astamangal Pujan Samuh Ayambil/Ekashana Chaumasi Pratikraman

AqÜsue Ap_„v$v$peu qv$ìesp_p¡ v$i®L$ ê$` : qÜsue qv$hk

AjpY$ kyv$ 14, MONday, date : july 2, 2012


1:30 pm :

AjpY$ kyv$ 15, tuesday, date : july 3, 2012

AjpY$ hv$ 1, wednesday, date : july 4, 2012

op_pqv$ rÓfÐ_ drldph^®L$, spfL$sp_p¡ s¡S>k ê$` : s©sue qv$hk

Qsy\® Nrs r_hpfL$, QpqfÓ_u Qp„v$_u ê$` : Qsy\® qv$hk

At Franklin Township (FT) Sankul

At Franklin Township (FT) Sankul

7:30 am : Snatra Puja 8:30 am : Gadi Pujan by Bharai & Pratishtha Labharthi 9:30 am : Open for Gadi Puan by Shree Sakal Sangh 10:30 am : Nandavrat Pujan by Dev-Devi, Guru Bharai & Pratishtha Labharthi 12:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya Janma Kalyanak, 56 Dik-kumarika Mahotsva, Sughosha Ghant naad, Meru Parvat Abhishek At Garden state exhibit center (gsec)

8:00 am : Snatra Puja

9:00 am : VARGHODO 12:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya 1:30 pm : Janma Vadhai by Priyamvada dasi, "Faiyaru", Naamkaran, Bhagwan Pathshala At Garden state exhibit center (gsec)

6:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya 8:00 pm : Cultural Program & Bhakti Sangeet

6:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya 8:00 pm : Cultural Program & Bhakti Sangeet

Qfd Ãeh“, ‘fd Qp¡OX$uep, L$ëepZL$“u Aphu OX$uep, kpnps¹ âcy Al] Ahsfuep, Aphp¡ DS>huA¡ Ap Ahkfuep.

AS>Þdp b“hp ^ep£, âcyÆ A¡ S>“d, L$fp¡ c[¼s A¡d“u âNV¡$ ‘fd âid.


syS>“¡ Å¡ep L$fy„,

spfu Ap„M ‘V$‘V¡$,

spfu kÞdyM flº„ Ry>„.

ÐepN“u ApNdp„ âcyA¡ bpþep¡ kOmp¡ k„kpf, L$ëepZL$ A¡ v$unp“y„ Ad“¡ R>p¡X$ph¡ k„kpf.

s¡“u fpl Å¡J Ry>„. `„QdNrs âv$peL$ `pg_sp“p `pgL$ ê$` : `„Qd qv$hk

R> L$pe ÆhfnL$ kdsp_p k„hplL$ê$` jóW$d qv$hk

AjpY$ hv$ 2, thursday, date : july 5, 2012

AjpY$ hv$ 3, FRIday, date : july 6, 2012

At Franklin Township (FT) Sankul

At Franklin Township (FT) Sankul

8:00 am : Snatra Puja 9:00 am : Bhagwan, Dev-Devi, Guru, Guru Murti, Derasar Pravesh & Pokhana by Pratishtha Labharthis 12:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya

1:30 pm : 18 Abhishek

At Garden state exhibit center (gsec)

6:00 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya 8:00 pm : Cultural Program & Bhakti Sangeet

âcy ârsdp AL$g Aê$‘u âcy“p¡ kprÞ“Ýe k¡sy R>¡.

8:00 am 9:00 pm 12:30 pm

2:00 pm

Snatra Puja Vivaha Mahotsav, Mameru, Kanya-ni-Padharamani, Samaiyu, Rajyabhishek, Varshidaan ni Vinanti Shree Sakal Sangh Swamivatsalya

Diksha Kalyanak Varghodo, Varshidaan

At Garden state exhibit center (gsec)

6:00 pm 8:00 pm

Shree Sakal Sangh Swamivatsalya Cultural Program & Bhakti Sangeet


kàsce r_hpfL$ îÙp_p i„©Npfê$` ârsóW$p `ph_ kàsd¹ qv$hk

AjpY$ hv$ 4, SATURday, date : july 7, 2012 v$i¡ v$uipdp„ ApNd““p„ hpNu füp h^pdZp,.. Aphu âcy ‘^fpdZu Apìep qv$hk kp¡lpdZp... At Franklin Township (FT) Sankul

7:30 am : Snatra Puja 8:30 am : PRATISHTHA (All Jin Bimbs, Dev-Devis, Guru, Guru Murtis, Kalash, & Dhaja Dand) Pushpa varsha from Helicoptor 12:30 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya (GSEC) 2:00 pm : Shanti Snatra Pujan At Garden state exhibit center (gsec)

5:30 pm : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya 7:30 pm : Cultural Program, Dignitaries Blessings, Awards Ceremony, Vote of Thanks

Aô$L$d® r_hpfL$ AóW$d qv$hk

AjpY$ hv$ 5, SUnday, date : july 8, 2012 At Franklin Township (FT) Sankul

5:30 am : Dwar Opening Ceremony 10:00 am : Sattar Bhedi Puja

● ●

7:30 am : Navkarshi ● 9:00 am : Snatra Puja 12:30 am : Shree Sakal Sangh Swamivatsalya

d„qv$f ‘^pfp¡ õhpdu kgyZp... sdpfp rh“p “p’ ¼ep„e¡ Nd¡ “p...


DIGAMBAR DERASAR Pratishtha

AjpY$ kyv$ 10, Friday, DATE : June 29, 2012

7.00 am 8.00 am 11.00 am 12.00 noon 1.00 pm 6.00 pm 7.30 pm

Dhwaja Ropan, Mandap Inauguration Vidhi Nayak and Vidhi Adhyaksha Bhagwan Pravesh & Procession. Indra Pratishtha, Yag Mandal Vidhan, Garbha Kalyanak, Janma Kalyanak Pujan Pravachan by Bhattarakji and Vidhikarak Lunch Janma Kalyanak Varghodo. Meru Parvat Abhishek by Indra/Indrani on Vidhi Nayak Bhagwan Dinner Cultural Program. Tandav Nritya by Saudharm Indra. Parna Zulan

AjpY$ kyv$ 11, SATURday, DATE : June 30, 2012

7.00 am 10.00 am 11.00 am 12.00 noon 1.00 pm

Diksha Kalyanak Varghodao Pravachan by Bhattarakji & Vidhi Karak Lunch Vedi Sudhi of Pedestal

3.00 pm 4.00 pm 5.00 pm 6.00 pm 7.30 pm

Suri Mantra and Anakanyas First Darshan in the Mandap Samosaran Darshan Dinner Culturel Events, Closing & Award Ceremony, Vote of Thanks

AjpY$ kyv$ 12, SUNday, DATE : July 1, 2012

7.00 am 12.00 noon

Varghodo, Abhishek of all Bhagwans in the Temple. Pratishtha Ceremony Lunch

murti Bharai Labharthis

Pratishtha Labharthis

Harshad Bharati & Nirav Nikhil Lopa & RiyaDiya

Chintan & Tanvi Parikh

Pratishtha Labharthis Shri Aadeshwar Bhagwan

Dr. Meenaben Shah

Shri Shantinath Bhagwan

(mulnayak) murti Bharai Labharthis

Pratishtha Labharthis

Dr. Jatin & Meena Shah Dr. Mayurika & Kishore Doshi

Kamlesh & Sunita Parikh

Pratishtha Labharthis Shri Parshwanath Bhagwan

Dinesh Vakharia & Family Kesharichand Shah & Family

v$¡hpge A¡ v$¡hpr^v$¡h“¡ v$¡lpgedp„ ârsr›$s L$fhp“yy„ ‘fd^pd R>¡.

Shri Adeshwar Bhagwan (Vidhinayak)

murti Bharai Labharthis

Hansaben Manubhai & family Pratishtha Labharthis Shri Mahavir Swami Bhagwan

Arun & Amita Parikh Jatin J. Shah

Digambar derasar Sponsor Dr. Hemant & Ami Shah


SHRIMAD RAJCHANDRA SWADHYAYA KENDRA OF NEW JERSEY

Sthanakvasi Upashraya Pratishtha

A“Þe ifZ“p Ap‘“pf A¡hp îu kv¹$Nyfyv$¡h îudv¹$ fpS>Q„Ö âcy“¡ AÐe„s c[¼s ’u rÓL$pm “dõL$pf

rQÓ‘V$ ârs›$p dlp¡Ðkh

pratishtha July 1, 2012

Chief Guest : Shree Deepakbhai Bhimani (Agas, INDIA) Shrimad Rajchandra Prabhu : Ap vy$:jdL$pmdp„ âpe: gyá ’C Ne¡g cNhp“ dlphuf âZus dp¡ndpN® “¡ âL$pidp„ gphu ‘y“: õ’pr‘s L$fu Ap‘Zp D‘f ‘fd D‘L$pf L$ep£ R>¡. A¡hp AM„X$ õhê$‘ rhlpfu kd’® sÒh×ô$p îudv¹$ fpS>Q„Ö âcy. · Pujya Munishree Laghuraj Swami : ks¹^d®“¡ s¡Ap¡îu“p kprÞ“Ýedp„ ApÐdkps L$fu S>¡dZ¡ ‘fd L$pê$Îeh©rÑ’u cìeÆhp¡“¡ ApÐdp’® kÞdyM L$ep® A¡hp cphv$epkpNf ‘.D.‘.‘|.dyr“îu gOyfpS>õhpdu. · Shree Brahamchariji : ‘.D.‘.‘|.dyr“îu gOyfpS>õhpdu“u AM„X$ Apopdp„ flu“¡ S>¡dZ¡ A“¡L$ cìeÆhp¡“¡ ‘fdL©$‘pmy v$¡h“u c[¼s“p¡ f„N gNpX$u, Apop c[¼s“p¡ ¾$d Ap‘u dp¡V$p¡ D‘L$pf L$ep£ R>¡.

Navkar mantra Patt Pratishta, 1008 Navkar Mantra Jaap, Samuh Samayik.

·

AjpY$ hv$ 4, SATURday, date : 7 july 2012

2:30 pm : Gheeboli · 6.00 pm : Shree Sakal Sangh Swami Vatsalvya (GSEC)

AjpY$ hv$ 5, sunday, date : 8 july 2012

9.00 am : Prayer · 9:30 am : Shobha Yatra (Sankul) 10:30 am : Shrimad Rajchandra Swadhyaya Kendra Pratishtha 12:30 pm : Shree Sakal Sangh Swami Vatsalvya (Sankul) dp¡n“p¡ dpN® blpf “’u, ‘Z ApÐdpdp„ R>¡, dpN®“¡ ‘pd¡gp¡ dpN® ‘dpX$i¡. - îudv$ fpS>Q„Ö

lr Z‘ñH$ma ‘hm‘§Ì && U‘mo A[ah§VmU§ && && U‘mo {gÕmU§ && && U‘mo Am¶[a¶mU§ && && U‘mo CdÁPm¶mU§ && && U‘mo bmoE gìdgmhÿU§ &&

UpashrayA Sponsor Meetaben Suryakant Doshi Navkar Mantra Patt Labharthi Priansh, Priti & Himanshu Shah Mukti & Hemang Shah


Jain Center of New Jersey – Franklin Township

BOARD OF TRUSTEES Co-Chairman : Ashok Shah · Co-Chairman : Jatin Shah

Secretary : Champa Bid, Chandrakant Mehta, Rashmi Shah, Hamir Vadi, Himanshu Shah

Pratishtha CONVENERS Chandrakant Mehta, Himanshu Shah

Jinalaya, SthanAkvasi Upashraya, DigambAr DerasAr, Shrimad SwadhyayA Kendra, Pathshala, Prayer hall & Dining Hall

EXECUTIVE COMMITTEE President : Himanshu Shah · Vice President : Usha Gandhi · Secretary : Jigar Shah Joint Secretary : Paurav Vora · Treasurer : Anil Shah Joint Treasurer : Mukesh Shah, Vinay Sha, Pranaya Shah, Manish Shah, Babul Shah, Devang Shah, Vishal Shah, Kirit Mehta, Dinesh M. Chheda

PRATISHTA KANKOTRI  

Grand Pratishtha Mahotsav - July 1 - July 8 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you