Page 1

PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D'UNA PLATAFORMA D'E-LEARNING PER A PALLASSOS SENSE FRONTERES

Les TIC per a una gestió més efectiva de les ONGs

Integrants del grup: Catalina Sofia Tous Ribas Cristina Puig Requejo Rafael Campos Sastre Jordi Castellví Segura Projecte elaborat per: Tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Joan Miquel Muñoz Màster en Educació i TIC (e-learning)

-0-


ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. EQUIP HUMÀ 3. EXPERIÈNCIES ANTERIORS 3.1. ESTUDI DE MERCAT 4. FASES DEL PROJECTE 5. OBJECTIUS 6. CONTINGUTS 7. PROPOSTA TÈCNICA 7.1. JUSTIFICACIÓ DE LA UTILITZACIÓ TÈCNICA 7.2. REQUERIMETNS TÈCNICS 7.3. INTERFÍCIE I FUNACIONAMENT DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 7.4. GESTIÓ DE LA FORMACIÓ 7.5. SISTEMES DE SUPORT 8. IMPLEMENTACIÓ 9. AVALUACIÓ 10. MARQUETING 11. CRONOGRAMA 12. PRESSUPOST ANNEX

-1-


1. INTRODUCCIÓ L’any 2004 un grup de professionals de diversos àmbits (dissenyadors tecnopedagògics, experts en temes socials i ambientals, pedagogs i informàtics ...) vam coincidir en una afortunada trobada a Barcelona on algunes entitats i associacions sense afany de lucre, i també algunes empreses d’iniciativa social, posaven de manifest les mancances i les dificultats que trobaven per disposar de programes i d’activitats de formació “a mida”, que els permetessin avançar i desenvolupar-se i que s’ajustessin a les seves necessitats. Fou en aquest moment que va néixer Social Science e-Learning Group (SSe-LGroup), com una empresa de serveis i d’innovació, amb la voluntat d’oferir a empreses, entitats i administracions aquests programes i activitats de formació que demanaven i que el mercat de formació estàndard no semblava interessat en cobrir. En aquest sentit, la missió de SSe-LGroup és la de proveir productes i serveis d'e-learning a entitats i institucions per a la formació dels seus treballadors i la millora de la seva gestió a través de les TIC. Per tant, els objectius principals de la nostra empresa són els següents: • • • •

Donar solucions d'e-learning de qualitat a les entitats i institucions que requereixin els nostres serveis, per a la formació dels seus treballadors o associats. Promoure la introducció de les TIC en la gestió d'entitats i institucions. Realitzar una tasca acurada, professional i innovadora gràcies a l'equip pluridisciplinar de persones que formen l'organització. Desenvolupar els treballs des d'una òptica sostenible, tenint en compte els aspectes ambientals, socials i econòmics.

En aquests anys hem anat guanyant prestigi i un espai privilegiat que ens ha portat a participar en nombrosos congressos, seminaris i trobades del nostre sector, i ens ha permès consolidar una imatge corporativa amb segell de qualitat. Des d’aleshores no hem deixat de créixer, desenvolupar-nos i d’adaptar-nos contínuament en tots els sentits, tant a nivell tecnològic, com a nivell pedagògic, com a nivell comercial, intentant sempre assolir uns estàndards de qualitat òptims incorporant als nostres serveis els millors professionals i els models més avançats. El nostre primer objectiu és que les entitats i les empreses que es donin la seva confiança no surtin decebuts i que el programa de formació que els oferim pugui satisfer completament les seves exigències. En aquest sentit, SSe-LGroup fa una decidida aposta per uns principis bàsics que guien tota la nostra feina: •

• • •

NOVES TECNOLOGIES. Volem posar a l’abast del nostres clients les darreres innovacions i avantatges que ens aporten les noves tecnologies en el camp de la formació. Els nostres cursos fan un ús intensiu i qualitatiu de les TIC com un element clau que afavoreix enormement l’extensió dels programes de formació a totes les situacions possibles (diversos formats, usuaris dispersos en el territori o sense disponibilitat de desplaçament ...). E-LEARNING. Fem una aposta per l’e-learning, com el model pedagògic, sense renunciar en determinades ocasions a fer un ús de models mixtes (blended learning). ECONOMIA SOSTENIBLE. Apostem per l’economia social i sostenible, minimitzant la despesa de recursos i l’impacte mediambiental. COMPROMÍS SOCIAL. Treballem amb la voluntat de donar suport a les ONG, entitats sense afany de lucre i empreses d’iniciativa social

-2-


• •

INTERDISCIPLINARIETAT. El nostre projecte és el resultat del treball coordinat d’un equip multidisciplinari de professionals (informàtics, dissenyadors gràfics, pedagogs, experts en diferents àrees del coneixement, experts en gestió ...). FLEXIBILITAT. Capacitat per ser absolutament flexibles i adaptables a les necessitats diverses que pot tenir cada organització en cada moment.

El projecte que presentem aquí és un programa extens i polivalent de formació que pretén donar respostes a les diferents necessitats que tenen actualment les entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit social, ambiental i de cooperació. És un programa que aporta una base sòlida per al desenvolupament de les habilitats, destreses i competències diverses que són necessàries per al treball al si d’una ONG (ús de les TIC, dinamització de grups, atenció al públic, gestió i administració d’entitats, treball social i mediambiental, etc.), i que té un format absolutament adaptable a la realitat de cada organització, tant pel que fa als continguts, com al model tecnopedagògic, com a l’extensió i grau d’aprofundiment dels cursos. És el que anomenem “formació a la carta”.

2. EQUIP HUMÀ L'equip humà de SSe-LGroup està integrat per un conjunt de persones altament qualificades en moltes àrees de coneixement, que donaran una visió transversal i completa dels diferents aspectes, tant a nivell tècnic com de contingut, que es treballen en els curs que desenvolupem en aquest projecte. En aquest sentit l'equip està format per: •

Direcció/coordinació.

És el departament que s'encarrega de buscar finançament, subvencions i altres recursos per al bon funcionament dels projectes. El seu coneixement ajuda a rendibilitzar els costos i el coneixement del que es comercialitza. És qui ha optat pel Moodle com a plataforma d'ensenyament i aprenentatge per desenvolupar el curs de formació per als associats a Pallassos sense fronteres. Les seves tasques consisteixen en tenir una visió àmplia de tot el projecte, estar informats dels passos que realitzen els departaments i fer de nexe d'unió entre aquests. Una altra de les tasques és donar el vist i plau a la contractació de col·laboradors externs previ un informe favorable del departament en el qual haurà de realitzar la seva tasca. La responsable d'aquesta tasca en la nostra empresa és Cristina Puig i Requejo (Coordinadora i experta en continguts). És llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona (1993). Màster en gestió integrada del litoral per la Universitat de Barcelona (2002), Postgrau en educació i comunicació ambiental (2004), Màster en E-learning i TIC per la UOC (2010). Durant més de 13 any ha treballat en el disseny, desenvolupament i implementació d'activitats educatives lligades a la difusió de la cultura del mar. •

Departament d'anàlisi de projectes.

És el departament encarregat de realitzar els estudis de mercat, l'anàlisi de necessitats de les organitzacions que es posen en contacte amb nosaltres i l'anàlisi dels possibles destinataris. Aquest departament està en estreta relació amb el de metodologia i conceptualització ja que estan sota el mateix cap. La seva tasca és fonamental per a l'èxit dels projectes ja que sense un bon anàlisi de necessitats la tasca posterior és més difícil i incerta. •

Departament de metodologia i conceptualització de materials. -3-


Aquest departament està format per experts en metodologia que són les persones encarregades de desenvolupar la metodologia del curs. També són els que estableixen els objectius i les directrius generals per aconseguir què hi hagi interacció entre docent-alumnecontinguts. A aquest departament també se li sumen els experts en continguts, que seran els encarregats, juntament amb el coordinador de projecte, d'establir els continguts del projecte i redactar-los amb la col·laboració de l'expert en metodologia. Finalment, els darrers integrants d'aquest departament són els dissenyadors que són les persones responsables del disseny que tindrà la interfície de la plataforma Moodle del curs Les TIC per a una gestió més efectiva de les ONGs. També és la persona responsable del disseny dels sistemes de navegació, les bases de dades, els nivells de treball, les eines d'aprenentatge en línia, les interaccions i l'accés als recursos. La seva tasca estarà lligada a l'equip tècnic, sobretot pel que fa a les qüestions de navegació i implementació dels materials amb la imatge corporativa. La persona responsable d'aquest departament és Jordi (Dissenyador i integrant de l'equip tècnic) És va llicenciar en Geografia i Història per la UB (1989) i en Pedagogia també per la UB (1996). Màster en Educació i TIC per la UOC. Forma part des de fa 10 anys dels equips de formació de formadors de l'ICE de la UAB. Expert en gestió de centres docents. •

Departament de comunicació i relacions públiques.

Aquest departament és el més petit de l'empresa. Les seves funcions són des de promocionar l'empresa a diferents mitjans de comunicació, estar en contacte amb les administracions i en casos puntuals realitzar funcions de correcció dels documents que crea l'empresa. A banda d'aquestes funcions, en els darrers mesos, el departament està portant a terme una altra línia de treball, que fa èmfasi en la introducció de les xarxes socials per a promocionar l'empresa però també com a mitjà de millora dels materials que crea. D'aquesta manera s'està investigant en els beneficis que suposaria per als clients de SSe-LGroup inserir l'ús de les xarxes socials. La responsable d'aquest departament és Catalina Sofia Tous Ribas (Experta en conceptualització de materials multimèdia i en xarxes socials aplicades a l'educació) Llicenciada en Història per la universitat de les Illes Balears (2009); Màster de Formació del Professorat per la Universitat de les Illes Balears (2010) i Màster en Educació i TIC (elearning) per la Universitat Oberta de Catalunya (2010). Les seves activitats han estat orientades fonamentalment a la creació de materials didàctics per a l'àrea de ciències socials i en la implementació d'eines de comunicació en els materials. •

Equip tècnic.

Està al servei de les decisions preses des dels diferents departaments. La seva tasca fonamental és la de garantir el correcte funcionament de la plataforma Moodle, resoldre els problemes de maquinari, del sistema i del funcionament de la xarxa de SSe-LGroup. Així doncs, la seva tasca és fonamentalment tècnica. Rafael (integrant de l'equip tècnic). Mestre i Llicenciat en Geografia i Història per la UNED (1999). Màster en Educació i TIC per la UOC (2010). Coordinador dels cursos ICE de català per la UV (1985-88). Forma part de la Federació de MRPs del País Valencià i ha realitzat diverses publicacions pedagògiques per a l'ensenyament primari.

-4-


Organigrama de SSe-LGroup.

Direcció/coordinació

Anàlisi de projectes

Comunicació i relacions públiques

Metodologia i conceptu-

Equip tècnic

Col·laboradors externs a l'empresa. Tot i que la nostra empresa compta amb el personal necessari per desenvolupar el projecte, de manera puntual haurem d'ampliar la plantilla per tal d'oferir als nostres clients una major qualitat en els productes. Per aquesta raó contractarem el següent personal expert en temes concrets depenent de la fase en la qual ens trobem: Creador materials: es demanarà a un expert en la creació de materials didàctics per a ONGS que treballi en el nostre projecte, conjuntament amb els responsables que hagi anomenat la organització. La finalitat d'aquesta col·laboració és aconseguir uns materials acordes amb les intencions de la organització. Correcció dels materials: una vegada conceptualitzats els materials es procedirà a la seva revisió ortogràfica, sintàctica i lèxica. Dissenyador multimèdia: quan les dues fases anteriors s'hagin completat, serà el moment de dissenyar els materials de manera que siguin afavoridors del procés d'ensenyamentaprenentatge. En aquest sentit, un graduat multimèdia, juntament amb la col·laboració del departament metodològic tindran la funció de crear els contingut. Gestor de la plataforma Moodle: per tal d'implementar la plataforma i gestionar les bases de dades d'alumnes i recursos. Formador de tutors: per dur a terme la formació del personal de la ONG es contractarà a un formador extern amb experiència en aquest tipus de formació online.

De totes maneres, també cal destacar, que estarem en permanent contacte amb els responsables que l'organització hagi designat per supervisar el projecte, per tal d'afavorir la col·laboració i aconseguir la satisfacció dels client alhora que aconseguim també un material de qualitat.

-5-


3. EXPERIÈNCIES ANTERIORS Des de l’any del naixement del SSe-LGroup el 2004 fins ara, hem participat activament en gairebé 70 projectes de programes de formació específics amb més de 150 clients, entre administracions públiques, empreses privades i sobretot entitats i organitzacions de caràcter social i sense afany de lucre, com ara ONG locals o altres de nivell nacional o estatal. Val a dir que la majoria de les entitats que han confiat en els nostres serveis alguna vegada, han quedat satisfets i han repetit les demandes en posteriors edicions i amb ampliacions en altres àmbits. Com a mostra de la varietat de projectes i de la diversitat de realitats, n’hem seleccionat 4 per mostrar la versatilitat i la flexibilitat de les nostres propostes. 1. L’any 2006 el Consell Comarcal del Vallès Occidental ens va encarregar un curs de formació destinat a joves en situació d’atur que havien deixat els estudis formals abans d’acabar l’ESO o bé que no havien acabat cap cicle formatiu de grau mitjà ni cap altre programa de formació alternatiu. Es tractava de facilitar eines bàsiques de recerca de feina, d’habilitats mínimes en relació a competències comunicatives i socials, i sobretot en l’ús de les noves tecnologies aplicades al món laboral. Bamp elaborar un curs dividit en 3 mòduls (de 20 h. de formació aprox. per a cada mòdul), que van iniciar un total de 200 joves, i que van aconseguir acabar amb aprofitament 166 nois i noies. 2. A l’any 2007 l’Associació Catalana d’Esplais i entitats de lleure infantils i juvenil de Catalunya ens va encarregar dos mòduls de formació que havia de formar part dels seus cursos per a monitors i directors d’entitats de lleure (cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya). Es tractava d’un mòdul sobre gestió i administració d’entitats sense afany de lucre, i un altre mòdul sobre ús de les noves tecnologies en el camp del lleure infantil i juvenil, des d’un punt de vista didàctic i cooperatiu. Val a dir que aquest darrer mòdul va ser pioner a tot l’Estat espanyol i que després s’ha reproduït en diverses ocasions, ja que aportava novetats importants en un camp complicat com és el lleure i l’oci a través de la xarxa des d’una perspectiva grupal i cooperativa, i no pas aïllada i individualista com s’acostuma a pensar. 3. A l’any 2009 Càritas Diocesana ens va fer l’encàrrec d’uns cursos de formació per als seus treballadors, que consistia en una sèrie de mòduls formatius i que cada treballador podia seguir de forma independent i que eren reconeguts per l’entitat per a la promoció interna. Entre els mòduls n’hi havia de gestió i administració d’entitats, de compatibilitat i gestió de recursos econòmics, de dinamització i animació sociocultural, de “noves cultures a casa nostra” (destinada a conèixer els costums i les tradicions dels col·lectius immigrants amb més presència a Catalunya en els darrers anys, i altres sobre resolució de conflictes i mediació cultural. 4. A primers del 2010 els MRPS de la Safor (Col·lectiu de Mestres de la Safor i l'Escola d'Estiu Marina-Safor) ens han encomanat un curs de formació destinat als seus afiliats i simpatitzants; professionals de l'ensenyament dels CEIPS i IES de les Comarques Centrals del País Valencià (curs reconegut per la Universitat d'Estiu de Gandia) per a la formació del professorat en el desenvolupament didàctic de "diagnosis socioambientals locals" per a grups de treball col·laboratiu d'alumnat dels distints nivells d'ensenyament mitjançant les noves tecnologies. Aleshores estem treballant en l'elaboració d'un mòdul de primària, amb tres nivells de concreció: a.- Infantil i Cicle inicial de primària, b.- Cicles mitjà i Superior de primària i c.- ESO, primer i segon cicles.

-6-


5. Val a dir que la nostra empresa presta un servei global i s’ocupa de totes les fases de la formació, des de la detecció de necessitats i anàlisi del context, fins al disseny i el desenvolupament del programa, inclòs l’entorn virtual d’aprenentatge, com de la implementació (amb la tutorització als estudiants durant el curs, el sistema de suport als estudiants, la resolució dels problemes tècnics o administratius que es puguin donar ...) i també la seva avaluació i presentació de resultats i propostes de millora.

3.1. ESTUDI DE MERCAT Per tal de donar als nostres clients la seguretat de que el projecte que presentem és compatible amb les demandes de la societat i per donar unes bases sòlides a la nostra proposta presentem aquest estudi. Les conclusions finals han estat producte de l’anàlisi de les següents propostes formatives relacionades amb les ONGS tant nacionals com internacionals. Els projectes formatius de les ONGS que s’han estudiat són els de Intermón Oxfam, Médicos sin Fronteras, Creu Roja i Greenpeace. Tot i que algunes no estan directament relacionades amb l’activitat que duu a terme Pallassos sense Fronteres, si que ens hem pogut fer una idea de la seva activitat formativa i saber quins són els aspectes que podem aplicar i quins son els que hem de millorar. Una vegada analitzades les diferents estratègies seguides en aquests projectes i els resultats aconseguits podem afirmar que la nostra proposta està en la línia del que es duu a terme en altres països, a més d’oferir alguns aspectes nous. Així doncs, hem arribat a les següents conclusions: • • •

Les ONGs analitzades disposen d’un sistema de formació en TIC per aplicar-lo després a la gestió que realitza la organització que li permet reduir costos, i aplicar els beneficis que pot tenir el treball en línia. La formació en línia aconsegueix una flexibilitat d’horaris i d’espai difícil d’assolir amb la formació presencial. L’actualització dels materials és molt més significativa que en els cursos presencials.

Com a aspectes a millorar hem detectat els següents: • • • •

El treball en mòduls ha de permetre una major personalització del curs. El sistema de suport podria ser més flexible i eficient del que ha demostrat ser en altres experiències de formació amb TIC en ONGS. S’ha d’afavorir el contacte entre els estudiants amb la finalitat de crear una comunitat de debat virtual que permeti unir persones de diferents llocs amb els mateixos interessos de voluntariat. La introducció de les eines de seguiment de la tasca de les organitzacions és molt limitat. En aquest sentit, proposem la utilització de les xarxes socials per donar a conèixer molt més el treball de la organització i per informar en temps reals de les novetats i accions de la organització.

Tenint en compte tots aquests aspectes estem capacitats per defensar el nostre projecte com una aposta ferma per la introducció de les TIC en el camps de la formació en ONGS, tenint la seguretat d'estar a l'altura d'altres projectes i de proposar millores que podem ampliar la satisfacció i els resultats de la formació del personal i voluntaris de la organització.

-7-


4. FASES DEL PROJECTE El model de disseny tecnopedagògic amb el que treballa SSe-LGroup per desenvolupar el curs Les TIC per a una gestió més efectiva de les ONGs és el model l’ADDIE, de l’acrònim anglès anàlisis, design, development, implemenatation i evaluation. Aquest model ens ha donat les pautes per poder desenvolupar el projecte d'una forma estructurada, fiable i rigorosa. A continuació es presenta un breu resum de les diferents fases del projecte.

En la fase d’anàlisi s’ha fet una aproximació rigorosa, aprofundida, hol·lística i alhora detallada de tots els elements que configuren el punt de partida i les bases del projecte. En aquest sentit hem tingut en compte els possibles alumnes que hauran de realitzar el curs; les motivacions que tenen per fer-ho; els objectius que pretén aconseguir la organització amb aquest curs; els recursos de que disposa la organització com per exemple els recursos econòmics, tècnics, humans etc. Aquests han estat els condicionants que hem tingut en compte que dissenyar el curs Les TIC per una gestió més efectiva de les ONGs per a Pallassos sense fronteres i que ens ha permès desenvolupar un projecte el més adaptat possible a la organització. A la fase de disseny s’ha fet una planificació acurada de tots els elements que formen part de la proposta formativa, des del més petit detall de cadascuna de les parts, fins al tot, és a dir, l'encaix en una proposta única, coherent, ben estructurada, i útil. Els resultats són el fruit del treball de l'equip multidisplinari de SSe-LGroup, on cada professional ha aportat la seva experiència per acabar d'encaixar les expectatives que Pallassos sense fronteres ens havia demanat. Basant-nos en els resultats de la fase d'anàlisi hem considerat oportú desenvolupar una plataforma d'ensenyament-aprenentatge virtual per tal d'afavorir al màxim el treball amb les noves tecnologies i l'aprenentatge col·laboratiu. Pensem que treballar amb aquest espai serà molt beneficiós per a la formació dels alumnes i que els podrà proporcionar habilitats i eines que podran aplicar en altres àmbits del seu treball a la organització. També com a part d'aquesta fase hem dissenyat els objectius i els mòduls del curs. En el moment de procedir al desenvolupament del curs Les TIC per una gestió més efectiva de les ONGs, s'ha comptat amb el suport d’un equip de prova dels materials que ha inclòs experts del nostre equip però també de Pallassos sense fronteres, amb la intenció d’adaptar al màxim els materials als seus objectius. És en aquest moment que s'han desenvolupat els materials de suport, les activitats d'aprenentatge, i els altres recursos per a cada mòdul, així com les activitats d'avaluació.

-8-


Seguidament es procedirà a la implementació del curs dins de l’estructura de la ONG tenint en compte la implementació i la formació dels responsables que hauran de guiar als futurs estudiants, la implementació dels materials propis dels cursos dintre de l'espai de la plataforma d'aprenentatge; a més de la implementació dels sistemes de suport també dintre de la plataforma d'aprenentatge per tal d'evitar els màxims problemes als estudiants i ajudarlos en el procés. En darrer lloc, no hem d'oblidar la fase d'avaluació que tot i ser la darrera que anomenem la realitzarem durant totes les fases anteriors. Aquesta avaluació serà de dos tipus: la que es realitzarà als estudiants i la dels materials d'aprenentatge. Amb aquests dos tipus d'avaluació el que pretenem és avaluar les competències que han adquirit els estudiants a la vegada que també avaluem quin ús han fet dels materials i de la plataforma per tal de poder-los millorar de cara a altres edicions del curs. Finalment, només volem destacar que el contingut de les fases les expliquem al llarg de tot el projecte i que aquí només volem fer una petita introducció del model de disseny que hem utilitzat.

5. OBJECTIUS A SSe-LGroup entenem que les eines que actualment ens ofereix la web 2.0 poden ser d'una gran utilitat per a les ONG's en diferents àmbits de treball, sempre i quant siguin ben implementades i amb una formació adient dels potencials usuaris. Així doncs, el curs que aquí es presenta pretén donar una resposta adequada a les necessitats que les organitzacions no governamentals i altres entitats sense afany de lucre que treballen amb voluntaris tenen plantejades actualment. En aquest context, s'han plantejat tot un seguit d'objectius a assolir per part de les persones participants en el curs de formació, per a què adquireixin les competències necessàries per a una bona gestió amb l'ús de les TIC de la ONG a la qual pertanyen. • • • • • • •

Donar a conèixer les possibilitats d'ús de les TIC en l'acció i gestió d'una ONG Conèixer i utilitzar les TIC que millor s'adeqüen a les necessitats de comunicació interna i externa d'una ONG Implementar les TIC que millor s'adeqüen a les necessitats de gestió i administració d'una ONG Incorporar les TIC en la gestió ambiental de la ONG Adquirir habilitats per tractar la informació digital Desenvolupar indicadors que permetin avaluar l'impacte de l'ús de les TIC en la gestió de l'ONG Fomentar el treball cooperatiu amb l'ús de les TIC entre les ONGs

6. CONTINGUTS El projecte de formació que des de SSe-LGroup es presenta en aquest document, i que ha de permetre assolir els objectius plantejats, vol ser un curs de formació flexible i adaptable a les necessitats dels diferents associats de la ONG Pallassos sense fronteres. És per això, que el curs es presenta de forma modular de tal manera que les persones interessades en realitzarlo puguin escollir aquells mòduls que més s'ajustin a les seves necessitats formatives.

-9-


Característiques del curs Títol: Les TIC per a una gestió més efectiva de les ONGs Durada: 120h Mòduls: 6 Modalitat: Virtual Capacitat: 30 alumnes grup El curs consta d'un total de 6 mòduls dels quals cada alumne participant n'haurà de desenvolupar 5, tres dels quals són obligatoris i els altres dos són a escollir segons els interessos i necessitats de cadascú. Entre els mòduls obligatoris hi ha el projecte final que servirà, juntament amb l'avaluació continuada que es realitzarà al llarg de tot el curs, per avaluar si l'alumnat a assolit les competències necessàries per tal d'obtenir el certificat de capacitació. Contingut dels mòduls MÒDUL 1: Introducció a l'us de les TIC en el si d'una ONG (10h) obligatori 1.1. Què són les TIC? 1.2. Les TIC en la societat de la informació i el coneixement. 1.3. Les ONGs i les TIC 1.4. Perspectives de futur de les ONGs MÒDUL 2: Les TIC com a eines de comunicació per a les ONGs (30h) optatiu 2.1. La comunicació dins d'una ONG 2.2. Estratègies de comunicació 2.3. Quina és la millor eina de comunicació per a la meva ONG? MÒDUL 3: La gestió d'una ONG a través de les TIC (30h) optatiu 3.1. La gestió dins d'una ONG 3.2. Elements per a una gestió més efectiva 3.3. Com gestionar la meva ONG MÒDUL 4: Gestió ambiental i TIC (30h) optatiu 4.1. Gestió ambiental a les ONGs 4.2. Models de gestió ambiental 4.3. Auditoria ambiental a la meva ONG 4.5. Aportació de les TIC a la gestió ambiental MÒDUL 5: Avaluació (10h) obligatori 5.1. Models d'avaluació 5.2. Indicadors per a l'avaluació 5.3. Propostes de millora MÒDUL 6: Projecte (40h) obligatori Metodologia de treball En aquest sentit volem destacar que treballarem a partir dels següents aspectes: Treball amb TIC. Els beneficis d'utilitzar les TIC en aquest curs i en altres de formació per a la ONG són la possibilitat de mostrar als estudiants els beneficis de treballar amb aquestes eines, d'adaptar el procés d'ensenyament-aprenentatge a cada estudiant i de potenciar al màxim

- 10 -


l'aprofitament del temps de cada estudiant. A més, també té altres possibilitats com per exemple l'estalvi de recursos de temps i un major grau de respecte amb el medi ambient. Connectivisme El principal fonament teòric i pedagògic que utilitzarem en aquest curs és el connectivisme defensada per autors com George Siemens i Stephen Downes. Aquesta teoria pretén ser la base per reorganitzar les relacions existents entre ensenyament i noves tecnologies i per integrar aquests dos aspectes. Així doncs, el connectivisme presenta un model en el qual l'aprenentatge ha deixat de ser individual per passar a ser un procés de connexió contínua entre fonts d'informació especialitzades. Tenint en compte aquests aspectes, el connectivisme serà la base de la metodologia, la qual cosa ens permet afavorir processos de gestió i treball de la informació a més de l'aprenentatge conjunt entre els alumnes del curs. Funció del docent. En aquest sentit i tenint en compte el connectivisme, la funció del docent serà la de guiar als estudiants en el procés d'aprenentatge, és a dir, proporcionar els materials a treballar per tal que ells, amb l'ajuda d'altres materials, de la seva experiència i del contacte amb altres estudiants puguin extreure les idees fonamentals dels materials, aplicar-les en situacions pràctiques i proposar altres idees o actuacions. Aquests tres punts claus seran els que guiaran el treball dels docents. Ritme de treball. Una de les idees claus de la utilització de les TIC i de les plataformes d'aprenentatge en aquest curs és donar als estudiants la possibilitat de treballar en el moment del dia que millor els vagi, evitant desplaçaments i afavorint la gestió del temps. Així doncs, proposam el treball i la comunicació asíncrona, a més de defensar la necessitat de que cada estudiant aprengui al seu ritme, sempre i quan es compleixin uns mínims.

7. PROPOSTA TÈCNICA

7.1. JUSTIFICACIÓ DE LA UTILITZACIÓ TÈCNICA En els darrers anys, els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) han experimentat una creixent implementació en l’oferta de formació educativa amb la finalitat de facilitar els processos d’ensenyament - aprenentatge. Els EVA ofereixen tota una sèrie de recursos com poden ser eines de seguiment del treball dels alumnes, ja sigui a nivell individual o en grup; sistemes de planificació del treball; eines d’avaluació; espais per penjar els recursos i eines de comunicació entre el docent i l’alumne o entre els alumnes com per exemple el fòrum, el xat o el correu electrònic. Una altra funció fonamental de les plataformes és que permeten automatitzar al màxim l’administració i el registre d’usuaris, i en el cas dels docents, la possibilitat d’editar i adaptar l’espai a les necessitats del curs o assignatura que s’impartirà a través de o amb l’ajuda d’aquestes eines. Actualment, una de les plataformes més utilitzades que ens permet realitzar tot el que hem enumerat anteriorment és Moodle, l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambient d’Aprenentatge Modular Orientat a Objectes Dinàmics). Algunes de les característiques que l’han fet tan popular en el món educatiu són les següents:

- 11 -


• • • • • • •

És un paquet de software lliure, distribuït sota llicència GPL de GNU que dóna les eines necessàries per elaborar cursos i llocs web dedicats a l’ensenyament a través d’Internet. Disseny modular que permet agregar i suprimir funcions amb facilitat. Es pot executar en qualsevol sistema operatiu i és accessible des de qualsevol navegador web. Suporta diversos tipus de bases de dades. Actualització a noves versions és senzilla. Promou la pedagogia del constructivisme social degut al caràcter col·laboratiu de l’eina. Interfície lleugera, senzilla i eficient.

7.2. REQUERIMETNS TÈCNICS Per poder seguir amb normalitat el curs a través de la plataforma Moodle els alumnes hauran de disposar d’un ordinador amb connexió a Internet (preferiblement ADSL o similar). Es recomana que la versió mínima del sistema operatiu que s’utilitzi sigui Windows XP, Mac OS 10.4 o Linux 2.6. També serà necessari disposar d’un navegador web tipus Internet Explorer, Safari, Firefox o similar per visualitzar els continguts penjats a la plataforma. Per altra banda, és necessari disposar d’un paquet d’eines ofimàtiques per realitzar algunes activitats com per exemple Microsoft Office, iWork, Open Office o similar. Finalment, si durant la utilització d'alguns dels mòduls de Moodle es necessari instal·lar algun complement que permeti la correcte visualització, s'informarà a l'estudiant de l'enllaç on el pot trobar i dels passos que haurà de realitzar per poder-ho instal·lar correctament.

7.3. INTERFÍCIE I FUNACIONAMENT DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Interfície. La plataforma virtual Moodle que proposem per aquest projecte consta d’una interfície senzilla, però amb tots els elements necessaris per poder realitzar un treball de formació adequat. El curs consta dels següents elements: (imatge 1)

- 12 -


Imatge 1: interfície del Moodle

Capçalera: conté el títol del curs: Les TIC per a una gestió més efectiva de les ONGs

Columna esquerra: aquí apareixen els diferents espais als quals té accés l’alumne com per exemple les qualificacions de les activitats, el seu perfil, etc.

Columna dreta: està reservada a les notificacions que reben els alumnes com l’entrega de treballs, l’activitat recent d’altres usuaris del curs, el calendari per organitzar les tasques que han de realitzar o els usuaris en línia, que els permet saber quines persones que també realitzen el curs s’han connectat recentment.

Columna central: és l’espai on es concentra la informació del curs i els elements de comunicació que s'utilitzaran independentment del mòdul que treballin els alumnes. A la part superior d’aquesta columna hi ha el fòrum general, el fòrum de notícies i la informació relativa al curs Una porta oberta al món: TIC i ONGs, com és el pla docent del curs, informació sobre com participar als debats, etc. A continuació hi trobem també els diferents continguts ordenats per mòduls amb els continguts més teòrics i també amb les activitats. Per fer més fàcil i visual el treball de l’estudiant, hem dissenyat aquesta columna seguint el mateix ordre per a cada mòdul. Així, l’estructura de cada mòdul consta d’un títol, els continguts teòrics i finalment les activitats a realitzar. Veure Annex 1

Funcionament de la plataforma virtual. En aquest apartat tractem els temes següents: registre de nous usuaris i incorporació al curs i els aspectes relacionats amb la comunicació Registre de nous usuaris. El registre dels usuaris al curs es realitzarà de manera telemàtica des de la mateixa plataforma utilitzant les eines que aquesta ens proporciona. El registre telemàtic serà aprovat pel personal d’administració de Pallassos sens fronteres després de comprovar que efectivament la persona que vol accedir al curs forma part de l'ONG. Una vegada fetes aquestes comprovacions i haver estat acceptat, l’estudiant rebrà un correu electrònic amb les dades d’accés al curs. Per facilitar el registre i acceptació d’usuaris, aquests s’hauran de matricular en un període determinat establint per a tal efecte. Incorporació al curs. - 13 -


El fet de ser un curs totalment virtual permet que els continguts estiguin sempre disponibles en xarxa, amb la qual cosa els estudiants el podrien realitzar en qualsevol moment. Tot i això, pensem que és millor que s’estableixin uns períodes de realització per tal que els estudiants se sentin vinculats a la tasca en tot moment, evitant d’aquesta manera possibles pèrdues d’interès degut al temps disponible. Degut al fet de que hi ha mòduls obligatoris i mòduls optatius, durant la primera setmana del curs els alumnes faran la tria dels temes que volen treballar per adequar la plataforma a cada alumne depenent dels temes que ha triat. Comunicació Per a afavorir la comunicació entre els estudiants i els docents i entre els mateixos estudiants s'utilitzarà el fòrum. Aquestes eines ens serviran d'una banda per difondre les notícies relacionades amb el curs que els docents considerin més importants, com per exemple el final o l’inicia d’un mòdul, l’entrega de les activitats, etc. Per altra banda, també s'utilitzaran per crear temes de discussió entre els mateixos alumnes, on posar en comú els seus dubtes i problemes, per tal d’afavorir l’ajuda i la col·laboració entre tots els estudiants. En darrer lloc també cal destacar l’ús del correu electrònic, que serà l’eina de comunicació privada que faran servir els alumnes i els docents. Mitjançant aquesta via es podran solucionar problemes relacionats amb les activitats, amb el funcionament del curs o per dubtes més específics que necessitin una atenció individualitzada. Com a norma general, alhora d’entregar es activitats s’utilitzaran els espais que la plataforma dóna per a tal efecte, ja que d’aquesta manera, la qualificació dels alumnes es realitza de manera automàtica afavorint el feedback.

7.4. GESTIÓ DE LA FORMACIÓ Distribució temporal dels mòduls.

- 14 -


Treball dels diferents mòduls i activitats. Com es mostra a la taula anterior, la distribució dels mòduls està pensada perquè els alumnes adquireixin uns coneixements bàsics necessaris per a qualsevol tipus de projecte que vulguin desenvolupar a l'ONG Pallassos sense fronteres, alhora que els dóna la possibilitat d’escollir altres mòduls depenent de les seves preferències o necessitats. Els mòduls obligatoris excepte el projecte final, es treballaran a partir de la interacció dels estudiants del curs. Es proporcionarà als estudiants uns materials base que hauran de complementar amb els seus coneixements sobre el tema, i amb la recerca d’altres materials disponibles a la xarxa. Una vegada treballats els conceptes teòrics es realitzarà una activitat de discussió en grup al fòrum habilitat per a tal efecte. En aquests fòrums, els estudiants hauran de presentar de manera ordenada les seves argumentacions envers el tema de debat i respondre a les intervencions dels companys. Quant als mòduls optatius, es treballaran amb activitats de caire més individual, ja que els alumnes les poden treballar en setmanes diferents depenent de les seves necessitats i preferències. Tot i això, no es descarta la possibilitat de realitzar algun fòrum entre els alumnes que han escollit treballar un tema durant les mateixes setmanes. Els continguts teòrics es presentaran, igual que en els mòduls optatius, a partir de materials base amb els principis teòrics fonamentals que els alumnes hauran d’ampliar. Pel que fa a les activitats, aquestes seran variades, amb la utilització de múltiples formats per tal de desenvolupar el màxim d’habilitats entre els alumnes i que després les puguin aplicar a les seves iniciatives. Així, les eines de treball col·laboratiu, les de gestió de documents en xarxa i les de creació de bases de dades accessibles i modificables en xarxa seran alguns dels aspectes que es potenciaran. En aquest sentit, també cal destacar que es fomentarà la utilització de les eines tipus bloc i tot el relacionat amb les xarxes socials, ja que el coneixement i domini d’aquestes

- 15 -


eines per part dels estudiants del curs els pot ésser molt útil en la realització dels seus projectes posteriors. Finalment, pel que fa al treball final del curs, els alumnes triaran el tema en el transcurs de les sis primeres setmanes i dedicaran les tres darreres setmanes a la seva realització. S’anomenarà un tutor per cada alumne depenent del tema que treballarà al projecte final, amb la intenció d’assessorar i orientar a l’estudiant. El treball serà individual tot i que es podrà basar en alguns dels temes proposats en els mòduls treballats anteriorment.

7.5. SISTEMES DE SUPORT El sistema de suport té com a principal funció resoldre les dubtes tècnics que poden tenir els estudiants i que poden repercutir de manera negativa en l’experiència formativa. Social Science e-Learning Group considera que és important tenir un bon sistema de suport per mitigar aquests problemes i afavorir el treball de l’estudiant al mateix temps que el fidelitza i li dóna confiança alhora d’afrontar els processos de treball de manera virtual. Alguns dels processos que més problemes donen als alumnes són els processos de matrícula, l’accés i ús de l’entorn i l’accés a altres recursos en línia necessaris per seguir el curs. Per evitar i ajudar als estudiants quan es presenta alguns d’aquests problemes proposem diversos tipus de suport com són: Manual de l'usuari Es desenvoluparà un manual de l'usuari per al docent i un altre per a l'alumnat sobre el funcionament de l’aula virtual del Moodle. En aquest manual de l'usuari s'explicaran les principals característiques de l'aula virtual, les seves potencialitats i possibles activitats a realitzar (de cara a ajudar als docents) els diferents mecanismes per enviar tasques, l'ús i funcionament dels fòrums, wikis, blogs i altres eines que s'utilitzin. Aquest manual haurà de ser revisat i mantingut de manera periòdica tenint en compte les actualitzacions que pot tenir la plataforma i les millores que s'hi introduiran. Aquest manual estarà disponible a la plana d'accés al curs per tal d'orientar als alumnes fins i tot en el procés d'ingrés i inscripció si escau. E-mail. Considerem imprescindible posar a disposició dels estudiants un e-mail on poder consultar els dubtes que tinguin envers qualsevol tema relacionat amb el procés de matrícula, amb l’accés al curs, amb la interfície, etc. Procurarem que la resposta als alumnes sigui ràpida, concreta i solucioni els problemes. Telèfon. Aquest mitjà de suport permet als alumnes sentir que algú els acompanya en el procés de resolució del seu problema. Aquest fet, a més de ser una solució síncrona, el converteix en un mitjà que també considerem necessari. En aquest cas també hauríem de tenir en compte la necessitat d’oferir el servei en diverses llengües a fi de que la majoria d’usuaris puguin ser atesos. Fòrums de suport entre usuaris. Aquest mitjà també el considerem necessari ja que conjuga la facilitat i els costs mínims que suposa mantenir un fòrum on els alumnes poden demanar dubtes i ajudar-se mútuament.

- 16 -


Aquests tipus de fòrums poden ser una eina de molta utilitat en la construcció d’una comunitat virtual envers aquest curs. FAQ'S Considerem que també pot ser beneficiós per al curs la creació d'un espai de preguntes freqüents que recullin les qüestions que més vegades arribin al servei de suport. D'aquesta manera, un usuari que tingui algun problema considerat freqüent podrà trobar una resposta ràpida i fiable que farà augmentar la seva confiança en la plataforma i també en la institució. Suport presencial. En aquest cas contemplaria bàsicament el suport que es pot rebre a la seu de la ONG. En aquest sentit seria aconsellable que hi hagués una persona responsable a cada seu que pogués orientar als alumnes que tinguin problemes en aquest sentit. Suport als docents. Finalment, som conscients dels problemes que també poden tenir els docents alhora de treballar amb la plataforma i gestionar els seus grups i activitats. En aquest sentit tot i que la formació prèvia ajuda a solucionar molts d’aquest problemes també considerem adient establir una línia de suport específic per als docents que podria ser via e-mail i telèfon. Funcionament del sistema de suport Es preveu la formació d'un equip de suport que pugui fer front a les necessitats i problemes que puguin sorgir tant als estudiants com als docents en l'ús de la plataforma i dels materials d'aprenentatge. En principi el nombre de persones d'aquest equip no serà molt elevat, tot i que es preveu que el seu nombre pugui augmentar en funció dels estudiants i dels docents que facin ús de la plataforma. La seva formació consistirà en els aspectes que generen més conflictes, com poden ser el registre de credencials, gestió de les bases de dades dels alumnes, coneixement del maquinari que utilitzen els alumnes, suport als docents alhora de penjar tasques, enllaçar materials o crear algun tipus d'interacció amb els estudiants. La seva tasca també inclourà gestionar els fòrums de suport entre els usuaris i actualitzar i mantenir l'espai de preguntes més freqüents. Aquest equip s'ubicarà a les dependències de la organització, i serà allà on s'hauran d'adreçar els estudiants o professors que necessitin un suport presencial per les seves necessitats concretes.

8. IMPLEMENTACIÓ Un cop acceptada la proposta tècnica per part de Pallassos sense fronteres es durà a terme la implementació del curs de la següent manera: •

Implementació pilot i formació dels responsables: aquesta primera fase tindrà com a objectiu fonamental l’adaptació dels materials a l’estructura existent de Pallassos sense fronteres, a més de la formació dels professionals que s’hauran de fer càrrec de la gestió dels materials i cursos dins la pròpia organització. Aquesta primera fase proposem que es realitzi amb uns materials orientats a aquest segment de la ONG que es formarà a partir de la interacció amb la plataforma i de la utilització d’uns materials creats per a tal efecte, a fi de que siguin capaços de gestionar els cursos i d’interactuar amb els alumnes. - 17 -


Implementació dels materials propis del cursos: els materials propis del curs seran posats a disposició de Pallassos sense fronteres, un cop els responsables de la ONG estiguin formats en la utilització i gestió d’aquests materials. L’objectiu fonamental de la formació prèvia és que la mateixa organització sigui capaç de gestionar els continguts del curs per estalviar les despeses que tindria una gestió externa d’aquests materials. Implementació dels sistemes de suport: aquesta fase es durà a terme juntament amb l’anterior, i consistirà a posar a disposició de l’usuari tot un sistema de comunicació tant amb l’empresa creadora dels materials, com també entre els mateixos usuaris, a fi de promoure l’aprenentatge i la resolució de problemes entre els mateixos usuaris.

Respecte al manteniment que hauran de tenir tant els materials com la plataforma d’aprenentatge, SSe-LGroup ofereix serveis de manteniment de la interfície i actualització a les darreres versions, a més d’un servei d’informació sobre les noves possibilitats de creació de materials i adaptació a les necessitats de la ONG. També proposem la revisió de continguts de manera periòdica per tal d’actualitzar-los i mantenir la seva capacitat de formació pràctica i adaptada a les noves investigacions. Aquesta revisió dels continguts també és bàsica per mantenir d’interès de l’usuari i per oferir-li materials nous.

9. AVALUACIÓ L’avaluació del funcionament de la plataforma es durà a terme mitjançant enquestes tant als docents responsables com als estudiants que han realitzat el curs. En el moment de realitzar l'avaluació cal que aquesta sigui de dos tipus. Una d'elles és realitza durant el procés, és el que en diem avaluació formativa, i que tracta de determinar l'evolució correcta del procés. L'altra és una avaluació final, el que en diem avaluació sumatòria, i tracta de determinar l'evolució correcta de l'acció formativa. També es realitzarà una avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat i que seguirà els paràmetres que s'hagin decidit en l'apartat de desenvolupament. En resum l'avaluació final es realitzarà en quatre nivells: Nivell1: es realitzarà l'avaluació del curs i com millorar-lo. Amb aquesta finalitat s'elaborarà una enquesta prèvia a l’inici del curs, en el qual els alumnes hauran de manifestar les seves idees prèvies sobre el funcionament de la plataforma i del curs i el que pretenen aprendre. Al final del curs se’ls presentarà una altra enquesta per avaluar quin ha estat el grau de satisfacció tenint en compte el que s’esperaven i el que ha estat realment el curs. S’accedirà a les enquestes des del Moodle amb la que es pretén recollir la opinió de l'alumnat sobre el funcionament de la plataforma, al mateix temps es recolliran les propostes de millora que els alumnes puguin aportar, per millorar les pròximes edicions Nivell 2: avaluació dels coneixements dels alumnes, es farà una avaluació continuada de l’activitat duta a terme per l’alumnat, en la que també es valorarà la seva qualitat de la participació en l’aula virtual, es valoraran les aportacions als debats, la qualitat d’aquestes aportacions, noves idees o fils argumentals de conversa, que tots ells han d’ajudar a la construcció col•lectiva del coneixement. Aquest avaluació es durà a terme utilitzant les eines que el Moodle ja té de control de l’activitat dels alumnes assistents a l’acció formativa.

- 18 -


Nivell 3: s'avaluarà el contingut de la plataforma des del punt de vista dels docents per conèixer les possibles dificultats que els hagi suposat la utilització del Motlle en la seva activitat docent, i dirimir quines necessitats o mancances tingui la plataforma que pugui dificultar la seva activitat d'ensenyament. A més de les enquestes que hauran de respondre els docents també hauran de fer una posada en comú entre tots els docents participant per tal d’elaborar les propostes de millora per a la següent formació. Nivell 4: es realitzarà una avaluació del procés de transferència de la informació, amb aquesta finalitat s'elaborarà una nova enquesta per tal de conèixer si les activitats, continguts, etc s'adeqüen als objectius del curs. Per major control es demanarà si això ho determinen els productors i usuaris, la consulta als experts, amb la finalitat d'un major aprofundiment que permetran obtenir una informació més pormenoritzada i detallada, tant del programa en general com de les diferents parts o dimensions que el formen (continguts, elements estètics, animacions...). Les eines que utilitzarem per dur a terme aquestes enquestes seran de dos tipus: • •

Formularis de Google: per realitzar les enquestes més complexes i que vulguem personalitzar al màxim. El mòdul "consultes" de Moodle: la utilitzarem per realitzar enquestes senzilles que ens permetin saber la opinió sobretot dels alumnes en el menor temps possible.

Dels resultats obtinguts en els diferents nivells i un cop interpretats es durà a terme una revisió del continguts de la plataforma Moodle per tal de millorar-la i adequar-la millor a les necessitats dels docents i de l'alumnat.

10. MARQUETING Ús de les Xarxes socials. Pensem que degut a l'augment que han sofert en els darrers temps les xarxes socials, serà bo que des d'un curs que pretén formar en l'ús de les TIC es faci èmfasi en la necessitat de treballar amb aquestes eines. Tenint en comte aquest aspecte passarem a detallar les eines que utilitzarem, quins són els seus avantatges principals i com els integrarem a l'estructura de l’organització. A mode d'introducció volem destacar que aquestes eines socials contribueixen en gran mesura a l'intercanvi d'experiències i d'idees, a la formulació de preguntes i al debat i coneixement d'altres experiències. A més, un altre punt fort és que permeten la interacció, és a dir, no només transmeten informació que pot ser d'interès per al receptor sinó que permeten la interacció. Tampoc no hem d'oblidar que degut al seu caràcter gratuït no tenen cost afegit per a l'organització. En aquest sentit volem destacar que la utilització de les xarxes socials en el projecte que presentem permetrà assolir el caràcter d'organització 2.0, és a dir, aquella que afavoreix el debat, la comunicació en xarxa, que és social i que permet uns usos innovadors. Seguidament passarem a comentar els avantatges concrets que tenen algunes de les eines que proposam i com els utilitzarem en el nostre projecte. •

Twitter.

- 19 -


Aquesta eina ha augmentat la seva popularitat de manera molt important en tot el món. El seu èxit es deu a la seva principal característica, que és la d'escriure frases curtes a mode de missatge, a la importància per a l'èxit dels projectes que els seguidors i seguits es sentin acompanyats, i finalment, a la seva capacitat de mobilització. En el nostre cas, la proposat és utilitzar l'eina com a forma de fer arribar les novetats de l'empresa de manera ràpida a tots els interessats. Aquesta funcionalitat es podria implementar tant pel que fa al treball de formació com per mobilitzar els col·laboradors de l'empresa. Per tant, amb aquesta eina, el que pretenem és donar més informalitat als missatges de la organització a la vegada que ens assegurem que un bon nombre de persones reben la informació. També som partidaris d'utilitzar twitter per conèixer que en pensen els nostres seguidor de les propostes de projectes o dels projectes que realitzem, a fi de saber com podem millorar. Un altre aspecte que volem potenciar és la creació d'una comunitat. A vegades, el treball a les organitzacions pot semblar individual però amb la comunicació que establirem a través d'aquesta eina potenciarem l'intercanvi d'informació i opinions. Finalment, aquesta eina ens permet estar en contacte amb altres organitzacions i estar assabentats de les seves propostes i projectes. •

Facebook.

La funció que proposem per a aquesta eina és una mica diferent a la de twitter. En aquest cas seria més com un espai de trobada, és a dir, on penjar imatges dels projectes, conèixer les persones que han intervingut en els diferents projectes... En aquest sentit, twitter tindria una funció més directa de transmissió d'informació, mentre que Facebook el que fa és recollir aquesta informació. De totes maneres si que ca tenir en compte que una de les funcions principals de facebook serà la de crear comunitat però en un sentit de promoció.

- 20 -


11. CRONOGRAMA

12. PRESSUPOST A continuació adjuntem dos pressupostos complementaris, del qual només 1 és públic i és el que arribarà al client final. L’altre és un pressupost global del projecte que detalla totes les inversions i despeses realitzades per fer realitat el projecte i que a la pràctica cal amortitzar en més d’1 any (n'hem calculat 3) i entre tots els potencials usuaris del programa. El pressupost també inclou un pressupost d'ingressos, a partir d'un càlcul aproximat que preveu el nombre d'organitzacions i entitats amb les que la nostra empresa acostuma a treballar. El diferencial entre ingressos i costos previst el formaria tant el capítol de beneficis com sobretot el capítol d'inversions de cara a la millora i a la innovació. En tot cas, s’han utilitzat els següents principis bàsics en l’elaboració dels pressupostos: •

Principi de compromís social. Treballem eminentment amb ONGs, empreses d’economia social i entitats sense afany de lucre, que poden destinar habitualment als seus pressupostos de formació quantitats no molt altes i que no tenen en el seu punt de mira l’obtenció de beneficis. Aquest aspecte és molt important per Social Science e-Learning Group i considerem per tant que l’ajustament pressupostari a les possibilitats dels nostres clients és molt important, però sense que això impliqui en absolut una incidència en la qualitat ni en el rigor professional. Per això ens considerem còmplices i col·laboradors en l’esperit de les entitats amb les que treballem, formant-ne part activa.

Principi d’amortització. Cap projecte és tancat en si mateix, i habitualment un determinat mòdul formatiu o una activitat concreta poden ser utilitzades en ocasions diverses (com a learning objects). Per tant, amortitzem les inversions que s’han hagut - 21 -


de fer per produir-les i no recauen totalment sobre el primer client ni en el seu primer any d’aplicació. Habitualment, considerem que la vida útil de qualsevol learning object és de 3 anys (incloent actualitzacions o personalitzacions). Conceptes no fungibles i mobles prorratejats. Tanmateix, en el pressupost hi apareixen conceptes com ara lloguer de locals, mobiliari o hardware. És clar que, amb algunes excepcions, cap local, equipament d’oficina o maquinari s’utilitza exclusivament per a un determinat programa de formació i després es llença. Sempre estem treballant en 4 o 5 projectes alhora i a més com a filosofia d’empresa utilitzem el principi de “reutilitzar, reciclar, recuperar”. Per tant, aquests conceptes són presents en els pressupostos de forma prorratejada, és a dir, com una participació en l’amortització dels conceptes que, de forma global, són una inversió necessària per a la nostra tasca quotidiana.

Principi de flexibilitat. Plenament conscients de les limitacions pressupostàries de moltes entitats, partim sempre d’un principi de flexibilitat, intentant oferir productes i serveis a mida i molt ajustats pel que fa al cost. Ens adaptem a les possibilitats de cada entitat, i sempre ens comprometem amb la qualitat i el servei. Aquesta flexibilitat ens permet treballar amb ONG i entitats petites i locals, també ens apropa a les entitats que tenen necessitats molt puntuals o que volen en primer terme "provar" els nostres serveis abans de requerir projectes de formació més amplis i per tant més costosos. Es tracta fonamental d'oferir una àmplia carta de serveis a una gran diversitat d'entitats i organitzacions que tenen també possibilitats econòmiques molt diverses. Per nosaltres, totes les experiències són valuoses.

Principi de sostenibilitat i reducció de costos. Seguint l’ideari i els principis de la nostra empresa, participem activament en els principis de ostensibilitat i en la reducció de costos, eliminant o reduint al màxim despeses innecessàries o conceptes propis del mercat lliure (publicitat de pagament, despeses de representació o primes, etc.). Tanmateix, utilitzem sempre que és possible programari lliure i gratuït, ja que actualment el mercat compta amb versions excel·lents de lliure distribució i ús en diverses aplicacions. Malgrat tot, en el pressupost s'inclou un apartat de llicències per aquells casos en que no trobem una alternativa gratuïta de qualitat similar en algun programa que necessitem.

- 22 -


Social Science e-Learning Group

PRESSUPOST

Avda. de Catalunya, 1 08001 - BARCELONA 93 1112233 Fax 93 1112234

PRESSUPOST 001 DATA: 1 DE DESEMBRE DE 2010

PER A: PALLASSOS SENSE FRONTERES Carrer del Riure s/n 08069 - BARCELONA

COMENTARIS I INDICACIONS: EL PRESENT PRESSUPOST NO IMPLICA CAP COMPROMÍS CONTRACTUAL. ELS PREUS PODEN VARIAR DESPRÉS DE 60 DIES DE LA PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST

QUANTITAT

DESCRIPCIÓ

PREU

TOTAL

1

Curs basic (mòduls obligatoris i projecte) (1)

6.530 €

6.530 €

1

Tutoria, assistència I avaluació del curs bàsic (2)

3.300 €

3.300 €

3

Mòduls optatius (inclou tutorial I assistència)

669 €

2.007 €

1

Assistència tècnica especialitzada durant el curs

1.100 €

1.100 €

SUBTOTAL

12.937 €

IMPOST SOBRE VENDES

18 %

TRAMITACIÓ I ENVIAMENTS

0

TOTAL A PAGAR

15.265,66 €

(1) El Curs Bàsic inclou tots els materials, dispositius, programes i recursos necessaris per a posar en marxa i desenvolupar el curs online per a un nombre màxim de 200 persones durant 1 curs acadèmic (de setembre a juliol), inclosa la matriculació, gestió i tramitació de títols i certificats. (Mòduls obligatoris i mòdul del Projecte, total 60 h.) (2) La Tutoria i l’Assistència docent implica tots els costos del professorat, tutors i serveis de suport a l’estudiant durant el curs, des de la matriculació fins a la finalització del curs. Els 3 mòduls optatius són cada un de 20 h. de dedicació. S’aconsella realitzar els tres el mateix any, amb el curs bàsic. L’Assistència tècnica està disponible per al client tot l’any i 24 h. diàries per resoldre qualsevol incidència tècnica en relació a la marxa del curs. ¡GRACIES!

- 23 -


ANNEXOS

- 24 -


ANNEX I: PRESSUPOST

PRESSUPOST GLOBAL DEL PROJECTE Pressupost de costos (projecte inicial) Clau Concepte

Cost 1r any

Cost 2n any

Cost 3r any

TOTAL

1

Equipament d'oficina

2.000,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

4.600,00 €

2

Material fungible

1.700,00 €

950,00 €

950,00 €

3.600,00 €

3

Hardware

4.500,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

10.900,00 €

4

Software i llicències

1.225,00 €

450,00 €

450,00 €

2.125,00 €

5

Subministraments

1.875,00 €

1.875,00 €

1.875,00 €

5.625,00 €

6

Assessorament tècnic

2.800,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

5.200,00 €

7

Cost de personal

40.800,00 €

32.400,00 €

32.400,00 €

105.600,00 €

8

Gerència i administració

8.200,00 €

8.200,00 €

8.200,00 €

24.600,00 €

9

Lloguer de locals

24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

72.000,00 €

10

Línia telefònica ADSL

1.700,00 €

1.700,00 €

1.700,00 €

5.100,00 €

11

Comunicacions

850,00 €

650,00 €

650,00 €

2.150,00 €

12

4.500,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

11.700,00 €

13

Difusió i publicictat Despeses financeres i impostos

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

135.000,00 €

14

TOTALS

139.150,00 €

124.525,00 €

124.525,00 €

388.200,00 €

Financers; 4.700,00 €

Hardware; 7.500,00 € Fungible; Software; 1.500,00 € 2.125,00 € Subministraments ; 1.625,00 € Oficina; 3.400,00 € Assessoraments; 3.000,00 € COST DE PERSONAL; 45.600,00 €

Difusió; 9.700,00 € Comunicacons; 2.150,00 € ADSL; 2.200,00 €

Lloguers; 18.000,00 €

- 25 -

Gerència i administració; 10.400,00 €


PRESSUPOST GLOBAL DEL PROJECTE Pressupost d'ingressos (projecte inicial) Clau Concepte

Ingressos 1r any

Ingressos 2n any

Ingressos 3r any

TOTAL

Ajuts i subvencions

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

13.500,00 €

Ingressos financers Venda productes particulars (1)

745,00 €

745,00 €

745,00 €

2.235,00 €

106.855,00 €

106.855,00 €

106.855,00 €

320.565,00 €

Venda productes administracions (2)

30.530,00 €

30.530,00 €

30.530,00 €

91.590,00 €

142.630,00 €

142.630,00 €

142.630,00 €

427.890,00 €

TOTALS

(1) - Càlcul de venda anual sobre 7 packs complets (mitjana) (2) - Càlcul de venda anual sobre 2 packs complets (mitjana)

ANNEX 2 El curs que els presentem, basat en la incorporació de les NNTT a les ONGs, ha tingut en compte de manera molt clara i precisa: a.- La potenciació específica de la formació integral dels cooperants. b.- El fomentar el desenvolupament del treball col·laboratiu. c.- La formació i capacitació de voluntaris amb un major grau de protagonisme, independència, responsabilitat i tolerància. d.- Consecució d'un major grau de capacitació dels cooperants (membres) perquè desenvolupen un major un major nivell d'intercanvi d'experiències i una major comprensió envers el complex món en el qual desenvolupen la seva acció i treball.

ANNEX 3 Al nostre disseny particular per aquesta ONG, hem tingut en compte de manera molt especials les qüestions següents: a.- Les necessitats específiques per a les quals ha estat dissenyat i elaborat aquest material. b.- La identificació, selecció de la informació i destinataris, així com la precisa concreció dels objectius marcats. c.- Una contínua revisió dels materials que hem anat elaborant i dels seus continguts afins. d.- La clara i precisa determinació de mètodes i suports per al tractament i distribució de la informació, la definició "d’estàndards", l’especificació del pla i la temporalització del projecte. e.- La constant vigilància del projecte a tots els nivells per fer front a les variables que han anat sorgint durant l'elaboració i que possiblement sortiran en la posada en marxa i desenvolupament al llarg dels curs.

- 26 -


ANNEX 4 Un dels elements que potenciarem en el disseny del curs, serà el de la videoconferència, una eina TIC que va adquirint una major importància i presència en el context educatiu d' e-learning perquè aporta uns determinats avantatges com són: a.- Facilitat tècnica en la seva manipulació. b.- Reducció del cost dels equips. c.- Sols necessita accés a Internet. d.- Garantitza la modalitat sincrònica entre el professorat i l'alumnat. e.- Permet i facilita l'acció del professor/tutor en el desenvolupament de les classes.

ANNEX 5 En aquest disseny hem contemplat en allò que fa referència als materials multimèdia per al desenvolupament de les accions formatives contemplades en les nostres unitats, un conjunt de softwars que es troben disponibles a bon preu al mercat com: Tractament de textos: Dreamweaver, editor de wysiwyg de pàgines web. Front Page, editor HTML wysiwyg a més de les eines d'administració de pàgines web, per al sistema operatiu Windows. Course Genie, per a l'elaboració de materials didàctics a partir de Word. Alleycode, editor HTML molt funcional per a treballs de llenguatge. Tractament de vídeos: Movie Maker, que facilita la creació, edició i compartiment de visuals. AVS vídeo, que a més d'editar vídeo permet capturar i gravar DVD, SVCD o VCD. Tractament de fotografia: Adobe Stokp Phothos, per a la recerca d'imatges. Adobe Photoshop, imprescindible per al tractament d'imatges. Fireworks, per a la creació i optimització d'imatges per a la web. Corel Draw, per al possible treball gràfic. Tractament d'animacions: Macromedia Flash, per a l'edició com a reproductor de SWF. Macromedia Director, per a la producció de pel·lícules executables en Macromedia Shocwake, utilitzant els mapes de bits i programació Lingo.

- 27 -

Projecte SSeLGroup  

Projecte per pallassos sense fronteres