Page 1

Проект станом на 17.05.2010

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма Обмежені можливості для економічного та людського розвитку в Україні, недостатній рівень її глобальної конкурентоспроможності, зокрема, за показником якості державних інституцій, внутрішньої та зовнішньої безпеки, високий рівень корупції та низький рівень задоволеності громадян діяльністю органів державної, зокрема, виконавчої влади. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом Основною причиною виникнення проблеми є непроведення адміністративної реформи протягом останнього десятиріччя, коли відбулись суттєві зміни ролі держави в економіці, насамперед, у зв’язку з приватизацією більшості промислових підприємств, нерухомого майна, розпаюванням землі сільськогосподарського призначення та аграрною реформою, а також підготовкою до політичної асоціації та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Внаслідок цього на сьогодні в Україні очевидними є: 

невідповідність інституціональної структури апарату державного управління потребам громадян, бізнесу, внутрішнім та зовнішнім пріоритетами держави, зависока вартість державного управління, його недостатня керованість;

відсутність стабільного політично нейтрального корпусу державних службовців, професійна підготовка яких відповідає конкретним завданням і функціям;

брак лідерства, необхідного для ефективного управління змінами в апараті державного управління;

неврегульованість та некерованість як персонального, так і інституціонального конфлікту інтересів;

низька якість, доступність і прозорість надання державних послуг.

Перелічені фактори і зумовлюють насамперед окреслену проблему, яку доцільно вирішувати програмним методом з наступних мотивів. 1. Правові аргументи У відповідності до Закону України «Про державні цільові програми»: 

проблема, на розв’язання якої спрямована Програма, є однією з найважливіших проблем розвитку держави;

для розв’язання проблеми необхідно здійснити комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів;


2 

завдання та заходи, спрямовані на розв’язання проблеми, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету є взаємозалежними та взаємоузгодженими за строками виконання, складом виконавців та ресурсним забезпеченням. 2. Політичні аргументи

Президент України у своєму дорученні від 30.04.2010 № 1-1/806 поставив завдання Прем’єр-міністрові України, Міністрові юстиції України, Міністрові регіональної політики та будівництва України та Начальникові Головного управління державної служби України розробити та затвердити до 01.08.2010 План заходів щодо реформи державної адміністрації. Міністр юстиції України, який очолює робочу групу «Законодавче та інституційне забезпечення реформ» Комітету з економічних реформ при Президентові України, у листі від 06.05.2010 № 11-9/203 вніс Прем’єр-міністрові України пропозицію щодо розроблення середньострокової Державної цільової програми модернізації державного управління та державної служби. Прем’єр-міністр України у своєму дорученні від 08.05.2010 № 20904/3/1-10 дав завдання Начальникові Головного управління державної служби України, Міністрові юстиції України, Міністрові економіки України, Міністрові фінансів України, Міністрові регіонального розвитку та будівництва України та в. о. Голови Державного комітету інформатизації України в установленому порядку внести проект Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки, передбачивши її фінансування при формуванні проекту Державного бюджету України на 2011 та наступні роки. 3. Фінансові аргументи Прийняття Урядом України у 2010 році програмного документу, спрямованого на реформування державного управління дозволить: 

залучити на безповоротній основі вже у 2011 році зовнішню допомогу Європейського Союзу у сумі не менше 50 млн. євро у формі бюджетної підтримки в рамках Національної індикативної програми на 2011 – 2013 роки;

розширити можливості інструменту Всеохоплюючої інституційної розбудови (фінансування – 46 млн євро на 2011-2013 роки) для реформування ключових секторів державного управління, пов’язаних з підготовкою до виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС;

продовжити спільні українсько-канадський (2008 – 2011 роки) та українськоданський (2008 – 2013 роки) проекти технічної допомоги, починаючи відповідно з 2012 та 2014 років із залученням додаткових коштів орієнтовно в обсязі не менше 10 млн. євро.

Це своєю чергою дозволяє приблизно вдвічі здешевити вартість реформи державного управління для України. 4. Організаційні аргументи У результаті реалізації Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки створено достатню спроможність для реалізації Програми, зокрема:  проведено фундаментальні дослідження у сфері державного управління:


3

сформовано Реєстр державних функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади, що налічує 9472 функції, серед яких визначено надлишкові, виявлено дублювання функцій або їх нестачу; на основі реєстру розроблено пропозиції щодо упорядкування системи та структури центральних органів виконавчої влади; – створено Реєстр державних та адміністративних послуг, що є інноваційним інструментом покращення системи надання державних послуг на всіх рівнях; – створено технічний проект Національної бази електронних особових справ державних службовців як основи інформаційно-аналітичної системи підтримки функціонального управління державною службою; – створено діючу модель «електронного міністерства» на базі Головного управління державної служби України. – проведено дослідження національної адміністративної традиції «Історія державної служби».  створено інтелектуальний та організаційний ресурс для проведення реформ, запроваджено мережі агентів змін в системі державного управління: – створено консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України – Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, яка має сприяти підвищенню ефективності діяльності кадрових служб органів виконавчої влади шляхом запровадження у їх роботу сучасних методів управління персоналом; – підвищено кваліфікацію 197844 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; – запроваджено новий інструмент комплексного підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”; – створено Школу вищого корпусу державної служби, розроблено та запроваджено Програму розвитку лідерства; – створено Центр адаптації державної служби до стандартів європейського Союзу та розгорнуто використання інституціональної розбудови Європейської Комісії Twinning і TAIEX в Україні, спрямованих на підготовку до політичної асоціації та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом; – інституціоналізовано інструмент груп аналізу політики з числа державних службовців, які працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у визначеній сфері державного управління; – запроваджено щорічний Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація”, спрямований на стимулювання органів виконавчої влади до підвищення якості державних послуг, що ними надаються. –

Мета програми Організація основних складових апарату державного управління – системи органів виконавчої влади та системи державної служби – у відповідності до пріоритетних завдань розвитку українського суспільства, економіки та держави


4

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів Перший варіант розв’язання проблеми пов’язаний із необхідністю внесення змін до Конституції України в частині: 1) визначення статусу незалежних регуляторів; 2) виключення положень, що стосуються Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України; 3) уточнення статусу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 4) введенням інститутів публічної влади і публічної служби; 5) визначенням статусу Вищої ради публічної служби. Другий варіант не потребує внесення змін до Конституції України і своєю чергою може мати кілька версій: з повним реформуванням адміністративно-територіального устрою України аж до рівня села і селища (включно з укрупненням сільських і селищних громад); з частковим реформуванням адміністративно-територіального України (укрупнення сільських районів у наявних межах областей);

устрою

у межах чинного адміністративно-територіального устрою; із збереженням самоврядування;

окремого

інституту

служби

в

органах

місцевого

з поширенням Закону України «Про державну службу» на частину посадових осіб місцевого самоврядування (тих, що проходять службу в органах місцевого самоврядування). Оптимальним на даному етапі розвитку України видається варіант реформування її державного управління та державної служби без внесення змін до Конституції України з частковим реформуванням адміністративно-територіального устрою (укрупнення сільських районів у наявних межах областей) та поширенням Закону України «Про державну службу» на частину посадових осіб місцевого самоврядування (тих, що проходять службу в органах місцевого самоврядування).

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми Програма розрахована на п’ять років і реалізується протягом 2011 – 2015 років. Для розв’язання окресленої проблеми та досягнення мети ресурси Програми концентруються на трьох цілях та відповідних десяти завданнях: 1.

Реформування державної адміністрації та розбудова самоврядних професійних асоціацій 1.1. Реформування

центральних та їх територіальних органів

Законодавче забезпечення

2011

2012

Прийняття акту КМУ про пілотні проекти

Затвердження та введення в дію структури і штатного розпису у реорганізованих органах виконавчої влади у пілотних сферах державного

Прийняття акту КМУ про реорганізацію органів виконавчої влади

органів 2013

виконавчої

влади

2014

2015

Прийняття постанови КМУ про нову систему центральних органів виконавчої влади

Введення в дію Закону України «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади»

Затвердження граничної

Затвердження структури і


5 у пілотних сферах державного управління

управління

чисельності центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів

Затвердження положень про реорганізовані органи виконавчої влади у пілотних сферах державного управління

Затвердження примірних структури та штатного розпису за типами центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів

Прийняття акту КМУ про утворення Державного агентства з проведення адміністративної реформи шляхом реорганізації Центру адаптації державної служи до стандартів Європейського Союзу

Організаційноаналітичне забезпечення

Робота ліквідаційних комісій Врахування при формуванні проекту Державного бюджету на 2012 рік інституціональни х змін у пілотних сферах державного управління

штатного розпису центральних органів виконавчої влади Прийняття рішень про реорганізацію територіальних органів ЦОВВ, затвердження положень про них, структури і штатного розпису.

Затвердження положень про центральні органи виконавчої влади Затвердження регламенту взаємодії (координації) між органами виконавчої влади

Початок реалізації пілотних проектів Початок комплексного функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, урядових органів та їх територіальних органів

Завершення реалізації пілотних проектів

Робота ліквідаційних комісій

Завершення комплексного функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, урядових органів та їх територіальних органів

Врахування при формуванні проекту Державного бюджету на 2015 рік нової системи центральних органів виконавчої влади

Підготовка пропозицій щодо нової системи і структури центральних органів виконавчої влади Інституціональ не забезпечення

Впровадження нової системи та структури органів виконавчої влади у пілотних сферах державного управління Початок функціонування Державного агентства з проведення адміністративної реформи

Впровадження нової системи та структури центральних органів виконавчої влади


6 Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Спеціальне навчання

1.2. Реформування

Законодавче забезпечення

Експертні групи

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи центральних органів виконавчої влади та урядових органів у пілотних сферах державного управління, а також експертів

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи центральних органів виконавчої влади та урядових органів, а також експертів

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи центральних органів виконавчої влади та урядових органів, а також експертів

2011

2012

Прийняття нової редакції Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування»

Затвердження структури і штатного розпису місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів

Загальне дослідження системи публічної влади на прикладі області Робота ліквідаційних комісій Врахування при формуванні проекту Державного бюджету на 2012 рік нової структури місцевих державних адміністрацій у пілотних областях

Інституціональ не забезпечення

Експертні групи

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи центральних органів виконавчої влади та урядових органів, а також експертів

місцевих органів виконавчої влади

Прийняття рішення про пілотне впровадження нової структури місцевих органів виконавчої влади

Організаційноаналітичне забезпечення

Експертні групи

2013

2014

2015

Затвердження граничної чисельності місцевих органів виконавчої влади

Введення в дію нової редакції Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування»

Затвердження примірних структури та штатного розпису обласних та районних державних адміністрацій

Початок комплексного функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади

Завершення комплексного функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади

Початок реалізації пілотних проектів

Початок реалізації пілотних проектів

Затвердження структури і штатного розпису центральних органів виконавчої влади

Введення в дію нової структури місцевих державних адміністрацій


7 Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Спеціальне навчання

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання персоналу Державного агентства з проведення адміністративної реформи, керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи місцевих органів виконавчої влади у пілотних областях, а також експертів

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи місцевих органів виконавчої влади, а також експертів

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи місцевих органів виконавчої влади, а також експертів

1.3. Врегулювання

правового статусу та розбудова спроможності самоврядних професійних асоціацій 2011

2012

Законодавче забезпечення

Організаційноаналітичне забезпечення

2013

2014

Прийняття Закону України «Про самоврядні професійні асоціації» Проведення дослідження участі професійних асоціацій в управлінні державними справами Сприяння участі професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX

Розроблення проекту Закону України «Про самоврядні професійні асоціації»

Сприяння участі професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX

Сприяння участі професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX

Спеціальне навчання керівників юридичних служб, структурних підрозділів з питань оргроботи місцевих органів виконавчої влади, а також експертів

інституційної 2015 Введення в дію Закону України «Про самоврядні професійні асоціації»

Підготовка до впровадження Закону України «Про самоврядні професійні асоціації»

Сприяння участі професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX

Сприяння участі професійних асоціацій у використанні інструменту TAIEX

Інституціональ не забезпечення Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання

2.

Побудова системи державної служби

Експертні групи

Спеціальне навчання для визначених професійних асоціацій

Експертні групи


8 2.1. Побудова

Законодавче забезпечення

системи функціонального управління державною службою 2011

2012

2013

2014

Прийняття актів КМУ, що регулюють проходження державної служби (відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу»)

Прийняття актів КМУ, що регулюють проходження державної служби (відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу»)

Внесення змін до методики паспортизації посад

Прийняття постанови КМУ про класифікацію посад

Внесення змін до методики підготовки профілів професійних компетенцій для посад державних службовців

Прийняття постанови КМУ про систему оплати праці державних службовців

Затвердження методики паспортизації посад державних службовців

Затвердження методики оцінки професійних компетенцій кандидатів на посади державних службовців

Затвердження методики підготовки профілів професійних компетенцій для посад державних службовців

Внесення змін до деяких актів КМУ, що регулюють проходження державної служби

2015 Введення в дію нової редакції Закону України «Про державну службу» Введення в дію нових класифікації посад та системи оплати праці державних службовців Внесення змін до методики оцінки професійних компетенцій кандидатів на посади державних службовців

Прийняття рішення про реалізацію пілотних проектів Організаційноаналітичне забезпечення

Розроблення проектів актів КМУ, що регулюють проходження державної служби (відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу») Проведення дослідження з метою визначення професійних груп на державній службі Розроблення концепції класифікації посад Розроблення методики паспортизації посад Розроблення методики підготовки профілів професійних компетенцій для посад державних службовців

Прийняття актів КМУ, що регулюють проходження державної служби (відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу») Реалізація пілотних проектів щодо підготовки паспортів посад державних службовців та профілів професійних компетенцій

Пропозиції щодо нової класифікації посад Аналіз результатів пілотного проекту та удосконалення методик паспортизації посад та підготовки профілів професійних компетенцій Підготовка паспортів посад державних службовців Підготовка профілів професійних компетенцій Розроблення методики оцінки професійних компетенцій кандидатів на посади державних службовців

Початок функціонування системи попереднього відбору кандидатів на посади державних службовців

Аналіз функціонування системи попереднього відбору кандидатів на посади державних службовців та удосконалення методики оцінки професійних компетенцій кандидатів на посади державних службовців


9 Інституціональ не забезпечення

Консультаційно -методичне забезпечення

Утворення Національного при Кабінеті Міністрів України та державних регіональних при РМ АРК, обласних та міських державних адміністраціях центрів оцінювання та розвитку персоналу державної служби Експертні групи

Спеціальне навчання

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання керівників кадрових служб та експертів

Спеціальне навчання керівників кадрових служб та експертів

Спеціальне навчання керівників кадрових служб та експертів

Спеціальне навчання керівників кадрових служб та експертів

2.2. Реформування

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Законодавче забезпечення

2011

2012

Затвердження Положення про загальнодержавну мережу підвищення кваліфікації та професійного оцінювання державних службовців

Затвердження Положення про підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління»

Прийняття рішення про утворення Національного центру оцінювання та розвитку персоналу державної служби при Кабінеті Міністрів України шляхом виділення з Національної академії державного управління при Президентові України Прийняття наказу МОН щодо скасування частини наявних та введення нових

2013

2014

2015


10 спеціальностей у галузі знань «Державне управління» Організаційноаналітичне забезпечення

Розроблення концепції розміщення державного замовлення на підготовку фахівців для державного управління у зв’язку з класифікацією державних функцій та посад державних службовців Перегляд спеціальностей у галузі знань «Державне управління», запровадження нових спеціальностей Розроблення ОПП і ОКХ для нових спеціальностей

Розроблення навчальних програм за новими спеціальностями Переліцензування НАДУ, інших ВНЗ, заінтересованих в отриманні державного замовлення Останній набір в НАДУ на денне навчання за частиною наявних спеціальностей Останній набір в магістратури державної служби на заочне навчання за наявними спеціальностями

Останній набір в НАДУ на заочне навчання за частиною наявних спеціальностей

Формування потреб та державного замовлення на 2014 – 2015 навчальний рік за новими професійними групами та спеціальностями Останній набір в магістратури державної служби на денне навчання за наявними спеціальностями Розроблення першочергового пакету програм підвищення кваліфікації державних службовців за основними професійними компетенціями

Перший набір за сформованим за новими принципами державним замовленням

Перший випуск за сформованим за новими принципами державним замовленням

Останній випуск НАДУ заочної форми навчання за частиною наявних спеціальностей

Запуск повного пакету програм підвищення кваліфікації державних службовців за основними професійними компетенціями у загальнодержавні й мережі підвищення кваліфікації та професійного оцінювання державних службовців

Останній випуск магістратур державної служби денної і заочної форми навчання за наявними спеціальностями Запуск першочергового пакету програм підвищення кваліфікації державних службовців за основними професійними компетенціями у загальнодержавні й мережі підвищення кваліфікації та професійного оцінювання державних службовців Розроблення програм підвищення кваліфікації державних службовців за основними професійними компетенціями

Інституціональ не забезпечення

Формування загальнодержавно ї мережі підвищення кваліфікації та професійного оцінювання державних службовців шляхом виділення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії


11 державного управління при президентові України в окрему юридичну особу і утворення на його базі Національного центру оцінювання та розвитку персоналу державної служби при Кабінеті Міністрів України, а також переведення регіональних ЦППК у державну власність з їх реорганізацією у державні регіональні центри оцінювання та розвитку персоналу державної служби Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання

2.3. Інституціоналізація

Законодавче забезпечення

Експертні групи

Спеціальне навчання працівників центрів оцінювання та розвитку персоналу державної служби

Спеціальне навчання працівників центрів оцінювання та розвитку персоналу державної служби

Спеціальне навчання працівників центрів оцінювання та розвитку персоналу державної служби

та розвиток вищого корпусу державної служби

2011

2012

Затвердження профілів компетенції лідерства для державних службовців вищого корпусу

Затвердження методики оцінки професійних компетентностей кандидатів на посади вищого корпусу

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 272 від 2007 року в частині І-ІІ категорії посад

?Пілотне впровадження попереднього відбору

(Формування резерву на посади вищого корпусу за новими принципами та управління резервом в Секретаріаті

Експертні групи

Постанова про горизонтальну ротацію вищого корпусу як пілоту

2013 * Комісія при Президентові України щодо попереднього відбору на вищі посади (Указ 2004 року – до складу – представники уповноважених суб’єктів призначення Інструменти: спец перевірка, інструменти оцінювання компетенцій

Затвердження положення про Центр оцінювання психологічних якостей вищого корпусу

2014

2015

Прийняття постанови КМУ про класифікацію посад з визначенням поняття «корпуси державної служби» та «вищий корпус державної служби»

Введення в дію нових підходів до класифікації посад та системи оплати праці державних службовців вищого корпусу

Прийняття постанови КМУ про систему оплати праці державних службовців вищого корпусу Затвердження положення про попередній відбір на посади вищого

Прийняття закону про вищий корпус державної служби або внесення змін до ЗУ про ДС щодо вкдс (попередній відбір, горизонтальна ротація) Прийняття закону про Раду державної служби


12 Кабінету Міністрів України)

Організаційноаналітичне забезпечення

державної служби

Скасування постанови Кабінету Міністрів України № 272 від 2007 року

Концепції класифікації посад вищого корпусу державної служби Завершення підготовки до впровадження профілів компетенцій лідерства Концепція Школи вищого корпусу державної служби при Кабінеті Міністрів України Концепція Державного центру оцінювання особистих якостей державних службовців вищого корпусу

Інституціональ не забезпечення

Консультаційно -методичне забезпечення

Спеціальне навчання

корпусу державної служби

Підходи щодо класифікації посад вищого корпусу в рамках нової класифікації посад Розроблення методики планування індивідуального розвитку державних службовців вищого корпусу на основі профілів компетенцій лідерства

Удосконалення методики оцінки професійних компетентностей Пропозиції щодо програми швидкого зростання fast track в системі державної служби

Закон про адміністрування процесу передачі владних повноважень

Пропозиції щодо горизонтальної ротації державних службовців вищого корпусу

Розроблення методики оцінки професійних компетентностей кандидатів на посади вищого корпусу державних службовців

Підготовка до об’єднання Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ та Школи вищого корпусу державної служби Головдержслужби

Утворення Державного центру оцінювання особистих якостей державних службовців вищого корпусу

Початок функціонування системи попереднього відбору на посади вкдс

Програма швидкого зростання fast track в системі державної служби

Програма горизонтальної ротації державних службовців вищого корпусу

Матеріальнотехнічне забезпечення в проекті бюджету на 2012 рік

Функціонування Школи вищого корпусу державної служби при Секретаріаті Кабінету Міністрів України

Українськоканадський проект

Українськоканадський проект

Українськоканадський проект

Українськоканадський проект

Українськоканадський проект

Європейські експерти

Європейські експерти

Європейські експерти

Європейські експерти

Європейські експерти

Навчання психологів, експертів оцінювання

Навчання психологів, експертів оцінювання

Навчання у Школі вищого корпусу

Навчання у Школі вищого корпусу

Навчання у Школі вищого корпусу щодо адміністрування

з

з


13 особистих якостей

особистих якостей

Навчання у Школі вищого корпусу

Навчання у Школі вищого корпусу в тому числі індивідуальних коучінг

процесу передачі владних повноважень

2.4. Побудова

системи управління конфліктом інтересів та запобігання корупції на державній службі

Законодавче забезпечення

2011

2012

2013

2014

2015

Прийняття нормативноправових актів необхідних для впровадження Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Прийняття нормативноправових актів необхідних для впровадження Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Введення в дію Закону про Національне антикорупційне бюро

Перегляд національного законодавства за результатами діяльності НАБУ

(проект Закону України «Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців», Закону про Національне антикорупційне бюро, Закону України про декларування доходів та видатків особами уповноваженими на виконання функцій держави, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (переведення процедури державних закупівель в електронну форму). Концепція антикорупційної Стратегії України, Постанова Кабінету Міністрів України про запровадження системи вибіркового аудиту декларацій

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України утворення уповноваженого органу у сфері державного фінансового контролю за декларуванням доходів і видатків

Введення Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (переведення процедури державних закупівель в електронну форму) Внесення змін до закондавства з метою передачі функцій правоохоронних органів щодо запобігання корупції Національному антикорупційному бюро,


14 осіб уповноважених на виконання функцій держави Постанови Кабінету Міністрів України «Про ресурсне забезпечення проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування» - 2010 рік???) Затвердження методики заповнення декларацій про доходи та видатки осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Організаційноаналітичне забезпечення

Розроблення нормативноправових актів необхідних для впровадження Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Розроблення нормативноправових актів необхідних для впровадження Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

створення реєстру осіб, які притягнуті за корупційні правопорушення

Підготовка змін до нормативних актів у звязку з утворенням антикорупційного бюро

формування переліку посад, з високим ризиком прояву корупції розробка для осіб, які займають ці посади, процедурних заходів, (алгоритми дій у випадку ризику корупційних ситуацій) запровадження єдиної системи навчання на постійній основі для працівників спеціально

створення реєстру осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням за корупційні правопорушення ІАС ФУДС

аналіз функцій держави у сфері попередження і розрахунок вартості з метою утворення бюро

Матеріальнотехнічне забезпечення антикорупційного бюро в проекті Закону про бюджет на 2014 рік


15 уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Інституціональ не забезпечення

Консультаційно -методичне забезпечення Спеціальне навчання

розробка навчальної програми з підвищення кваліфікації в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах Інституціональне забезпечення Державних закупівель

Експертні групи

підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на яких покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції відповідно до рекомендацій ГРЕКО запровадження курсів з підвищення кваліфікації щодо запобігання та протидії корупції в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах, з метою негативного ставлення молоді до корупції

Спеціальне навчання керівників кадрових служб та експертів

створення в центральних органах виконавчої влади підрозділів з питань запобігання та протидії корупції

Початок діяльності Антикорупційног о бюро

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на яких покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції відповідно до рекомендацій ГРЕКО

підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на яких покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції відповідно до рекомендацій ГРЕКО

підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на яких покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції відповідно до рекомендацій ГРЕКО

підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на яких покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції відповідно до рекомендацій ГРЕКО


16 3.

Впровадження електронного урядування у системі органів виконавчої влади Побудова системи надання державних послуг on-line через єдине вебвікно

3.1.

2011

2013

2014

Визначення постановою КМУ статусу електронного реєстру послуг, затвердження порядку надання online послуг на основі їх класифікації та типових регламентів

Законодавче забезпечення

Організаційноаналітичне забезпечення

2012

Дослідження можливостей диверсифікації їх надання між різними рівнями державного управління Розроблення класифікації послуг та уточнення Реєстру державних та адміністративних послуг

Розроблення регламентів та технологічних карт надання послуг у пілотних сферах державного управління Розроблення технічних завдань для спеціального програмного забезпечення

2015 Введення в дію Закону «Про адміністративні послуги»

Розроблення програмного забезпечення Впровадження програмного забезпечення Створення вебпорталу доступу до отримання online послуг через єдине вікно

Аналіз пілотних проектів Удосконалення типового регламенту та технологічної карти надання послуг Удосконалення методики розроблення регламенту та технологічної карти надання послуг

Розроблення типового регламенту та технологічної карти надання послуг

Розроблення регламентів та технологічних карт надання послуг Розроблення технічних завдань для спеціального програмного забезпечення Розроблення програмного забезпечення Впровадження програмного забезпечення

Розроблення методики розроблення регламенту та технологічної карти надання послуг Інституціональ не забезпечення

Консультаційно -методичне забезпечення Спеціальне навчання

Створення районних пунктів доступу до вебпорталу надання on-line послуг з можливістю засвідчення особи Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання керівників структурних підрозділів

Спеціальне навчання керівників структурних підрозділів

Спеціальне навчання керівників структурних підрозділів

Спеціальне навчання керівників кадрових служб


17 оргроботи у пілотних сферах державного управління та експертів

оргроботи у пілотних сферах державного управління та експертів

оргроботи експертів

та

та експертів

3.2. Створення

інформаційно-аналітичної системи підтримки функціонального управління державною службою (ІАС ФУДС)

Законодавче забезпечення Реалізація стратегії нормативноправового забезпечення ІАС ФУДС

Організаційноаналітичне забезпечення

2011

2012

Розроблення та прийняття нормативноправових актів щодо визначення статусу персональної інформації, яка вводиться, обробляється та використовується для потреб держави в межах електронної особової справи державних слежбовців

Розроблення та прийняття нормативноправових актів щодо внесення змін до Типового порядку ведення кадрового обліку (?), порядку ведення особових справ державних службовців (?) щодо процедур ведення кадрового обліку в електронному вигляді

Розроблення програмного забезпечення ІАС ФУДС (підсистема ієрархічного адміністрування доступу до функцій та персональних даних, структура БД, підсистема кадрового обліку, ведення штатного розпису, клієнтська частина автоматизованого працевлаштуванн я).

Створення основного та резервного датацентрів ІАС ФУДС. Сертифікація КСЗІ. Імпорт з системи «Картка» та верифікація даних про державних службовців. Створення та введення в дію системи персональної ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису. Створення вебпорталу ФУДС. Створення підсистеми підтримки єдиних довідників (органів державної влади, адміністративнотериторіального устрою, посад, типових документів).

2013

2014

Розроблення та прийняття нормативноправових актів щодо обов’язковості використання ІАС ФУДС кадровими службами органів державної влади

Інтеграція ІАС ФУДС з додатковими підсистемами (аналітичної підтримки ФУДС,оцінки потреб професійних кадрів в системі державної служби, попереднього відбору кадрів, контролю виконання Закону України «Про державну службу» та законодавства з питань боротьби з корупцією ) Дослідна експлуатація в пілотній зоні

Введення в промислову експлуатацію

2015


18 Інституціональ не забезпечення

Утворення спеціального структурного підрозділу Головдержслужби щодо управління проектами створення, дослідної та промислової експлуатації ІАС ФУДС

Утворення Державного підприємства для адміністрування ІАСПФУДС

Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Експертні групи. Впровадження безперервної системи навчання з використанням дистанційних технологій.

Створення консультаційного call-центру

Експертні групи

Експертні групи

Спеціальне навчання керівників кадрових служб

Спеціальне навчання керівників кадрових та аналітичних служб органів державної влади

Спеціальне навчання керівників кадрових та аналітичних служб органів державної влади

Спеціальне навчання керівників кадрових та аналітичних служб органів державної влади

Спеціальне навчання

3.3. Перехід

системи органів виконавчої влади на безпаперові технології документообігу

Законодавче забезпечення

2011

2012

Затвердження розпорядженням КМУ та виконання Плану заходів переходу органів виконавчої влади до використання безпаперового документообігу

Розроблення та впровадження нормативноправової бази та методичних матеріалів щодо використання електронного документообігу та їх інтеграції в системі державної служби

Організаційноаналітичне забезпечення

2013

Забезпечення ОВВ уніфікованим програмнотехнічним комплексом автоматизації документообігу

2014

2015

Інтеграція надання on-line послуг до системи інтегрованого електронного документообігу ОВВ

Інституціональ не забезпечення Консультаційно -методичне забезпечення

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи

Експертні групи


19 Спеціальне навчання

Спеціальне навчання керівників органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань документообігу та контролю та з питань інформаційних технологій

Спеціальне навчання керівників органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань документообігу та контролю та з питань інформаційних технологій

Спеціальне навчання керівників органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань документообігу та контролю та з питань інформаційних технологій

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності Головними критеріями досягнення мети Програми є покращення місця України у рейтингах: 

індикаторів державного управління (Worldwide Governance Indicators) Світового Банку з 143 місця до 68 місця (рівень Польщі);

глобальної конкурентоспроможності за показником якості державних інституцій не менше як на 5 пунктів щодвароки, починаючи з 2016 року;

сприйняття корупції «Transparency International» не менше як на 10 пунктів щорічно, починаючи з 2016 року;

рівня online-послуг (рейтинг країн-членів ООН). Очікуваний результат

Критерій досягнення результату

Оптимізація системи і структури центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідно до пріоритетів державної політики

Скорочення сумарної кількості центральних органів виконавчої влади та урядових органів виконавчої влади не менше як на 25 %

Структурне розмежування правотворчих Скорочення кількості місцевих державних і правозастосовчих функцій органів адміністрацій на районному рівні не виконавчої влади менше як втричі Посилення ролі міністерств у виробленні Скорочення чисельності державних державної політики службовців не менше як на 20 % Наближення надання державних послуг Скорочення видатків на державне до споживача управління не менше як на 10 % Зменшення кількості контрольно- Делегування 25% контрольно-наглядових наглядових функцій та дерегуляція. функцій професійним самоврядним Зменшення видатків на державне організаціям управління

Чіткий перелік державних контрольнонаглядових функцій та регламентів їх виконання

Розмежування адміністративних виконавчої влади Розроблення

та

політичних та Зменшення плинності кадрів на посад в органах державній службі не менше як на 3 % щороку, починаючи з 2016 року затвердження

опису Вільний доступ громадян України до


20

посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог та профілю професійної компетентності для всіх посад, віднесених до посад державних службовців

державної служби через прозорі критерії та процедури вступу на державну службу

Запровадження нової класифікації посад державних службовців та системи оплати їх праці відповідно до змісту і обсягу повноважень державних службовців, складності роботи та відповідальності

25% послуг з підвищення кваліфікації державних службовців надають інституції приватного сектору та громадські організації

Приведення змісту підготовки фахівців у галузі знань «Державне управління» у відповідність до змісту діяльності на посадах державних службовців у галузі знань «Державне управління»

Зростання конкурсу на посади державних службовців (підвищення конкурентоздатності на ринку праці)

50% державних службовців володіють однією з офіційних мов Ради Європи

Лібералізація ринку освітніх послуг з підготовки фахівців у галузі знань «Державне управління» Створення підвищення службовців

Державної кваліфікації

Інституціоналізація державної служби

вищого

мережі державних корпусу

Автоматизація процесу державних послуг

надання Рівень доступності державних послуг через мережу Інтернет (on-line) не менше Автоматизація кадрової робити в органах 50 % виконавчої влади

Кількість вакантних посад державних Перехід органів виконавчої влади на без службовців, на які оголошено конкурс з можливістю подання документів для паперову технологію документообігу участі в ньому через мережу Інтернет (online) 100 % Частка державних службовців, на яких заведено і підтримується в актуальному стані у режимі реального часу електронну особову справу, 100 % Частка електронних документів у загальній кількості вихідних документів органів виконавчої влади, адресованих іншим органам виконавчої влади, не менше 90 % Скорочення видатків органів влади на


21

канцтовари та витратні матеріали до оргтехніки не менше як на 50% (Електронні України?)

паспорти

для

громадян

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок: 

коштів державного бюджету у межах фінансування, передбаченого для Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки, з урахуванням її недофінансування у державному бюджеті на відповідні роки та прогнозованого рівня інфляції – 666,9 млн. грн.;

зовнішньої допомоги Європейського Союзу, наданої у формі бюджетної підтримки на проведення реформи державного управління згідно відповідної фінансової угоди у рамках Національної індикативної програми на 2011 – 2013 роки – 50,0 млн. євро;

зовнішньої допомоги Європейського Союзу, наданої у рамках Комплексної програми інституційної розбудови згідно відповідного спільного рамкового документу – 43,0 млн. євро;

коштів технічної допомоги Уряду Королівства Данія, наданих протягом 2011 – 2013 років у рамках відповідної міжурядової угоди – 3,2 млн. євро;

коштів технічної допомоги Уряду Канади, наданих у 2011 році у рамках відповідної міжурядової угоди – 1,0 млн. канадських доларів.

У процесі реалізації програми стосовно матеріально-технічних ресурсів відбудеться: 

оснащення органів влади та установ у сферах санітарних та фітосанітарних заходів, міграції відповідним обладнанням;

створення комплексу технічних засобів для автоматизації процесу надання державних послуг та забезпечення доступу до них засобами мережі Інтернет через єдину точку доступу;

створення комплексу технічних засобів забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи підтримки функціонального управління державною службою;

модернізація комплексу технічних засобів підтримки документообігу у системі органів виконавчої влади;

переведення з комунальної у державну власність майна регіональних центрів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій;

створення єдиного майнового комплексу Школи вищого корпусу державної служби.

безпаперового

Реалізація Програми передбачає залучення трудових ресурсів як з числа штатних працівників органів виконавчої влади, державних установ та організацій, так


22

і шляхом утворення тимчасових експертних груп при відповідних органах виконавчої влади на підтримку заходів програми. Основний трудовий ресурс становлять працівники системи Головного управління державної служби України, інших центральних органів виконавчої влади – насамперед їх кадрових служб, структурних підрозділів, що займаються організаційною роботою та застосуванням інформаційних технологій. Успіх реалізації Програми значною мірою залежить від активної участі керівництва та фахівців Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіональної політики і будівництва України, Державного комітету інформатизації України, органів виконавчої влади у сферах державного управління, обраних для пілотних проектів, зокрема, у сферах санітарних і фітосанітарних заходів, міграції та державної допомоги, а також Секретаріату Кабінету Міністрів України. До виконання Програми на договірній основі залучаються підприємства, установи та організації усіх форм власності. Для координації діяльності органів виконавчої влади з реалізації Програми утворюється Координаційна рада у справах реформування державного управління та державної служби.

Концепція Державної цільової програми реформування державного управління на 2011 – 2015 роки  

Концепція Державної цільової програмиреформування державного управління та державної службина 2011 – 2015 роки

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you