Page 1

โครงการสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ชื่อวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2 รหัสวิชา 3000-1202จานวนชั่วโมง/หน่วยกิต 3(2) ระดับชั้น ปวส. 2 ผู้สอน แผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) ระบบการเรียน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน จุดประสงค์รายวิชา 1 . เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน และการทางาน 2 . เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม สังคมเจ้าของภาษาในบริเวณที่พบ 3 . เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียน เพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา มาตรฐานรายวิชา 1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจาวน และการทางานสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามวัฒนธรรมทางสังคม 2. เลือกใช้สานวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 3 . ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ บอกใจความสาคัญ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูล จากเรื่องที่ฟังและอ่าน 4 . เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์มโดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ ถูกต้อง 5 . บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับกาเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาต่อเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนใน สถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินสถานการณ์ จริงในชีวิตประจาวันและการทางาน


สัดส่วนการให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20 คะแนน 2. คะแนนเก็บทุกหน่วยการเรียน 60 คะแนน ประกอบด้วย -หน่วยที่ 1 10 - หน่วยที่ 2 1 0 -หน่วยที่ 3 10 - หน่วยที่ 4 1 0 - หน่วยที่ 5 20 3. ประมวลความรู้ทั้งรายวิชา 20 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน หน่วยการสอนรายวิชา หน่วย หัวข้อ/ชื่อหน่วย ที่ Review background

จานวน วิธีการสอน ชั่วโมง 3 ชี้แจงวัตถุประสงค์ สัดส่วนคะแนน และ ทดสอบความรู้ พื้นฐาน 9 -บรรยาย/ทา แบบฝึกหัด - ทาใบงาน

1

Using Dictionary - parts of speech - choosing meaning

2

The weather - present simple - Like / don’t like

8

3

Vacations - past simple - describing places

8

4

ASEAN - members, culture and language) - preparation for

9

- บรรยาย/ - ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน - ทาแบบฝึกหัด - สนทนาเป็นคู่ -บรรยาย - ฝึกฟัง/อ่านคาศัพท์ - ทาแบบฝึกหัด - ทดสอบ -บรรยาย/ดูวีดีโอ - ฝึกอ่านเรื่อง - ทาแบบฝึกหัด - บทบาทสมมติ

วิธีประเมินผล ประเมินทักษะ การพูด

ค่าน้าหนัก ประเมินผล -

-ตรวจให้คะแนน แบบฝึกหัด -ตรวจให้คะแนน การทดสอบ - ตรวจ แบบฝึกหัด - ประเมินการ ทักษะการพูด

10

- ตรวจให้คะแนน แบบฝึกหัด - ตรวจให้คะแนน การทดสอบ - ตรวจให้คะแนน แบบฝึกหัด - สังเกต พฤติกรรม และ

10

10

10


หน่วย ที่ 5

หัวข้อ/ชื่อหน่วย ASEAN - comparative Finding a Job - Reading and advertisement - Filling applications. - writing resume - interviewing job Final test

จานวน ชั่วโมง 12

3 54

วิธีการสอน

-เรียนรู้คาศัพท์ - ฝึกอ่านประกาศ - ฝึกกรอกใบสมัคร - ฝึกเขียนประวัติ - ดูวีดีโอการ สัมภาษณ์งาน - ซักถาม/สรุป -บทบาทสมมติ

วิธีประเมินผล ให้คะแนน -

ทดสอบ

ค่าน้าหนัก ประเมินผล 20

20

-

วิธีประเมินผล ปรนัย อัตนัย  ปฏิบัติการ สังเกต วัดแวว งานมอบหมาย โครงการ อื่น ๆ.............. ระยะเวลาดาเนินการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ตั้งแต่ 14 พ.ค. – 14 ก.ย. 55 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน  ใบความรู้  เอกสารประกอบการสอน หนังสือ อื่น ๆ ................ สื่อการสอน วีดีโอ Projector  จอทับแสง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ......... สถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ 1)ค่าวัสดุฝึก 2) อื่น ๆ ....................... ครูฝึกสอน (ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ลงชื่อ...................................ผู้สอน ลงชื่อ...................................หัวหน้าแผนก (นางศันสนีย์ สายะสนธิ) (นายสราวุธ หวังดี) .........../............/............ .........../............/............ ลงชื่อ...................................

ลงชื่อ.......................................


(นายอภิวัติ งามสม) (นายสุวิทย์ มณีวงศ์) หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ .........../............/............ .........../............/............ .................................... (นายสมหมาย สว่างศรี) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี .........../............/............

โครงการสอน  
โครงการสอน  

โครงการสอน 18 สัปดาห์ วิชาทักษะพัฒนาเพื่อสารสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

Advertisement