__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVÉ

VÁŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:

Některé prvky výbavy uvedené v této brožuře jsou volitelné a nemusí být dostupné u všech modelů na všech trzích. Ve všech specifikacích mohou nastat změny bez předchozího upozornění. Aktuální informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

WAE Kft. 2051 Biatorbágy, Budai út 16. www.ssangyong.cz


DYNAMICKร

รšTULNร

241m+8168' /รท56รท+/+/10รท,

  ฤ” :

SUV

STYLOVร

HIGH-TECH


018¶418'ġ21m+6-7<Į©<'0© <DTWUWPQXÅUV[NQXÅ-14#0&1LGQRTCXFQXÅ578X[VX½įGLÉEÉ LGFKPGêPQWTQXPQX½JWOG\KRTCMVKêPQUVÉCRQJQFNÉO0QXÅ-14#0&1 RįKP½wÉRQVøwGPÉ\LÉ\F[CVQRįGFGXwÉOFÉM[UXÅOWMQOHQTVPÉOWC RįGUPÅOWįÉ\GPÉ2QFQEJTCPPQWTWMQWPGLPQXøLwÉEJDG\RGêPQUVPÉEJ VGEJPQNQIKÉUGDWFGVGEÉVKVX-QTCPFWUGDGLKUVøLwÉCOCZKO½NPøX DG\RGêÉ


151$+6¹56;. 0QXÃ&#x2026;-14#0&1UKLFGUGDGXøFQOøUXQWXNCUVPÃ&#x2030;EGUVQWLG XÃ&#x2122;UVKzPÃ&#x2122;ORįGFUVCXKVGNGOOQFGTPÃ&#x2030;EJJQFPQVCEJ[VTÃ&#x2122;EJįGwGPÃ&#x2030; 5KNPÃ&#x2122;CLGFKPGêPÃ&#x2122;sVQLGEJCTCMVGTPQXÃ&#x2026;JQ-14#0&1


&Ã&#x2030;M[UXÃ&#x2026;OWTQDWUVPÃ&#x2030;OWX\JNGFWC.'&VGEJPQNQIKKQUXøVNGPÃ&#x2030;X[\CįWLG \PQXÃ&#x2026;JQ-14#0&1CWVQTKVC\MCzFÃ&#x2026;JQÃ&#x2013;JNW

(WNN.'&UXøVNQOGV[ .'&FGPPÃ&#x2030;UXÃ&#x2030;EGPÃ&#x2030;.'&UOøTQXM[

<CFPÃ&#x2030;MQODKPQXCP½.'&UXøVNC .'&DT\FQX½UXøVNC.'&\CFPÃ&#x2030;UXøVNC

.'&RQVM½XCEÃ&#x2030;UXøVNCF½NMQX½UXøVNC

#.7MQNC&KCOQPF%WV

.'&/NJQXÃ&#x2026;UXøVNQOGV[


0CUGFCFNGįKFKêGUKDWFGVGRįKRCFCV LCMQXMQMRKVWNQFKMVGT½8½UXG\G XUVįÉEDWFQWEPQUVK 2įÉUVTQLQX½FGUMCCUVįGFQXÙRCPGN LUQWX[DCXGP[PGLOQFGTPøLwÉ \QDTC\QXCEÉCPCXKICêPÉVGEJPQNQIKÉ PCDÉ\GLÉEÉRNPQWMQPGMVKXKVWUEJ[VTÙOK VGNGHQP[RTQOCZKOCNK\CEK8CwGJQ RQJQFNÉ

£ä]Óx¸«˜ő`ˆ}ˆÌ?˜‰«ů‰ÃÌÀœœÛ?`iÎ> 0CXKICêPÉKPHQTOCEGUG\QDTC\WLÉPCqQDTC\QXEGWOÉUVøPÅPCUVįGFQXÅORCPGNWMVGT½LGRTQOCZKO½NPÉRQJQFNÉįKFKêGRTQRQLGPCUFKURNGLGORįÉUVTQLQXÅFGUM[

8KFGQ&/$LGRįKLÉ\FøPGHWPMêPÉ

<QDTC\GPÉPCXKICEGPCRįÉUVTQLQXÅFGUEG

*&PCXKICEGUKPVGNKIGPVPÉO\TECFNGPÉO RQW\G'7

0CXKICEGPCUVįGFQXÅORCPGNW

FKURNGLKPVGNKIGPVPÉ\TECFNGPÉOWNVKOÅFKÉ

<TECFNGPÉ#8

-TQM\CMTQMGO

)QQING#PFTQKF#WVQC#RRNG%CT2NC[


,'&+0'é0¹80+6Į0© 2415614 2TQUVQTP½MCDKPC\DTWUWPQXÅJQ-14#0&1 LGX[TQDGPC\RTXQVįÉFPÉEJOCVGTK½NŃ MVGTÅX½UURQNGJNKXøQFFøNÉQFTWEJW QMQNPÉJQUXøVC -WPKM½VPQUVKXPKVįPÉJQRTQUVįGFÉXQ\W RįKURÉXCLÉPGLGPRQJQFNP½CUMXøNGPCXTzGP½ UGFCFNCCNGVCMÅCODKGPVPÉQUXøVNGPÉ XPKVįPÉJQRTQUVQTWOQFKƂMQXCVGNPÅ XGTŃ\PÙEJDCTX½EJ 8PQXÅO-14#0&1X½UEGUVQX½PÉDWFG \CTWêGPøDCXKVCVQLCMPCMT½VMÅ VCMRįGFGXwÉOPCFNQWJÅX\F½NGPQUVK

2TQUVQTP½QFMN½FCEÉUEJT½PMC

*œ…œ`˜? iiŽÌÀˆVŽÞ˜>ÃÌ>ۈÌi˜? Ãi`>`>ÛnÓőÀiV…

įCFC

iŽÌÀˆVŽÞ˜>ÃÌ>ۈÌi˜? Li`iÀ˜‰œ«őÀŽ> Ûi{ÓőÀiV…

RQW\GUGFCFNQįKFKêG

č“Lˆi˜Ì˜‰œÃÛő̏i˜‰

8[JįÉX½PÉUGFCFGN RįGFPÉK\CFPÉ

.WZWUPÉUVWRĢQXÅXøVT½PÉRįGFPÉEJUGFCFGN


2ł51$+8(.':+$+.+6# #ĹLKzLFGQRQWzKVÉPCDøzPQWFGPPÉTWVKPWPGDQUGDCNÉVGPCXÉMGPFQXÙ XÙNGVXRįÉTQFø\CXC\CFGNPÉM\DTWUWPQXÅJQ-14#0&1UGFÉM[UXÙO XGNMQT[UÙONKVTŃO\CXC\CFNQXÅJQRTQUVQTWRįK\RŃUQDÉRQVįGD½O FCPÅJQQMCOzKMW +PVGNKIGPVPÉGNGMVTKEMÅR½VÅFXGįGCUMN½FCEÉRįGR½zMC\CXC\CFNQXÅJQ RTQUVQTW8½O\RįÉLGOPÉMCzFQFGPPÉzKXQV

551l \CXC\CFNQXÅJQRTQUVQTW

0QXÅ-14#0&1UGOŃzGRQEJNWDKVPCUXQWVįÉFW OKOQį½FPøQDLGOPÙO\CXC\CFNQXÙORTQUVQTGO &QXPKVįUGVCMXGLFGVÅOøįXwGEQDWFGVGRQVįGDQXCV

+PVGNKIGPVPÉGNGMVTKEMÅFXGįG \CXC\CFNQXÅJQRTQUVQTW 5NQzGP½\CFPÉ sedadla

2QUVCXVGUG\CXQ\KFNQUXCwÉOKPVGNKIGPVPÉO MNÉêGOCDG\UVKUMPWVÉLCMÅJQMQNKVNCêÉVMCUG R½VÅFXGįGFQXVGįKPCWVQOCVKEM[QVGXįQW

2įGR½zMCTQ\FøNWLÉEÉ\CXC\CFNQXÙRTQUVQT 2NP½MCRCEKVC\CXC\CFGNPÉMW

<CFPÉUGFCFNC UNQzGP½ ze 40 %

<CFPÉUGFCFNC UNQzGP½ ze 60 %


8<47j7,©%©,©<&0© &;0#/+-# ,CMOKNGWUGFPGVGPCUGFCFNQįKFKêGUVKUMPGVGVNCêÃ&#x2030;VMQUVCTVC\CįCFÃ&#x2030;VGT[EJNQUVPÃ&#x2030; UVWRGÄ¢WEÃ&#x2030;VÃ&#x2030;VGDG\RTQUVįGFPÃ&#x2030;QFG\XWC\CêPGVGUKWzÃ&#x2030;XCVRÅ&#x192;UQDKXÃ&#x2122;XÃ&#x2122;MQP\DTWUW PQXÃ&#x2026;JQ-14#0&15GwN½RPøVGRN[PCPGEJVGRTQLGXKVX[PKMCLÃ&#x2030;EÃ&#x2030;LÃ&#x2030;\FPÃ&#x2030;F[PCOKMW <EGNCPQXÃ&#x2122;OQFGN-QTCPFQRįKP½wÃ&#x2030;RQJQFNPQWLÃ&#x2030;\FWUX[PKMCLÃ&#x2030;EÃ&#x2030;UVCDKNKVQWC RįGMXCRKXQWVKEJQUVÃ&#x2030;KRįKX[wwÃ&#x2030;EJT[EJNQUVGEJ<CzKLVGTCFQUV\F[PCOKEMÃ&#x2026;LÃ&#x2030;\F[ MVGTQWX½OPQXÃ&#x2122;OQFGN-14#0&1FQRįGLGPC


j2+é-18¹8¹-108'58¥6Į©&÷

50©*

5+.0+%'

$GP\ÉPQXÙVWTDQOQVQT)&+UG\XÙwGPÙO VQêKXÙOOQOGPVGOFQUVWRPÙOLKzQFPÉ\MÙEJ QV½êGM\CLKwĹWLGX[PKMCLÉEÉCMEGNGTCEKRįKTQ\LG\FW êKRįGFLÉzFøPÉCLGVCMRGTHGMVPÉXCTKCPVQWRTQ OKNQXPÉM[X\TWwWLÉEÉLÉ\F['MQNQIKEMÙFKGUGNQXÙ OQVQTRQF½X½X[PKMCLÉEÉXÙMQPXGUXÅVįÉFø \CXwGEJLÉ\FPÉEJQMQNPQUVÉ /1-4 5+.0+%'

1,6

ˆiÃiœÛß“œÌœÀ

1,5 i˜â‰˜œÛßÌÕÀLœ“œÌœÀ 

/CZKO½NPÉ XÙMQP

/CZ VQêKXÙOQOGPV

/CZKO½NPÉ XÙMQP

/CZ VQêKXÙOQOGPV

136

ÎÓ{

163

Ónä

M

0O #6

M

1((41#&

21*10: 0O

2QJQPZQRVKOCNK\WLGTQ\NQzGPÉUÉN[OG\KRįGFPÉC\CFPÉ P½RTCXWVCMCD[QFRQXÉFCNCUVCXWXQ\QXM[CRQXøVTPQUVPÉO RQFOÉPM½OC\CLKwĹQXCNCQRVKO½NPÉVTCMEKUOøTQXQWUVCDKNKVW CwRKêMQXÙF[PCOKEMÙXÙMQP

UVWRĢQX½CWVQOCVKEM½RįGXQFQXMC#+5+0

UVWRĢQX½OCPW½NPÉRįGXQFQXMC

+PVGNKIGPVPÉLÉ\FPÉTGzKO[

2įGXQFQXMCKPUVCNQXCP½CRTQXøįGP½XLGFPøEJ\PGLNGRwÉEJ XQ\ŃUXøVCPCDÉ\ÉRN[PWNÅCVKEJÅįC\GPÉUOCZKO½NPÉGHGMVKXKVQW URQVįGD[RCNKXC

UVWRĢQX½OCPW½NPÉRįGXQFQXMCRTQV[MVGTÅDCXÉOCZKO½NPÉ \CRQLGPÉįKFKêGFQQXN½F½PÉXQ\W1RVKOCNK\QXCPÅRįGXQFQXÅ RQOøT[\CLKwĹWLÉJNCFMÅCRįGUPÅįC\GPÉRįGXQFQXÙEJUVWRĢŃ UPKzWLÉURQVįGDWRCNKXCCQRVKOCNK\WLÉRN[PWNQUVLÉ\F[

8QNKVGNPÅTGzKO[įÉ\GPÉ PQTOCNURQTVYKPVGT QRVKOCNK\WLÉTQ\NQzGPÉ VTCMEGC\OøPWRįGXQFŃVCMCD[X[JQXQXCN[CMVW½NPÉORTGHGTGPEÉO įKFKêGCUVCXWXQ\QXM[


6GEJPQNQIKG&''2%10641.UGPGDÃ&#x2122;XCNGRįKDNKzWLGMEÃ&#x2030;NKFQMQPCNÃ&#x2026;DG\RGêPQUVK#ĹLG\FÃ&#x2030;VGRQOøUVøPGDQX[T½zÃ&#x2030;VGPCFCNGMÃ&#x2026;EGUV[ &''2%10641.X½OFQRįGLGRQEKVLKUVQV[CRQUQWX½DG\RGêPQUVRįKLÃ&#x2030;\FøPC\EGNCPQXQWÃ&#x2013;TQXGÄ¢

+PVGNKIGPVPÃ&#x2030;CFCRVKXPÃ&#x2030;VGORQOCV +#%%

#UKUVGPVDG\RGêPÃ&#x2026;JQX[UVQWRGPÃ&#x2030;\XQ\KFNC '#(

7RQ\QTPøPÃ&#x2030;PCDG\RGêPQWX\F½NGPQUV 5&#

+#%%X[WzÃ&#x2030;X½TCFCTCMCOGT[CD[WFTzQXCNDG\RGêPQWT[EJNQUVCX\F½NGPQUV QFXQ\KFNCRįGFX½OK+#%%URQNWRTCEWLGUCUKUVGPVGOUNGFQX½PÃ&#x2030;UVįGFQXÃ&#x2026;ê½T[ MVGTÃ&#x2026;JQN\GRQWzÃ&#x2030;VPGLGPPCF½NPKEÃ&#x2030;EJCNGKXOøUVUMÃ&#x2122;EJWNKEÃ&#x2030;EJCVQKXRįÃ&#x2030;RCFøMF[ LGDT\FQXÃ&#x2122;RGF½NWXQNPøP

2įKX[UVWRQX½PÃ&#x2030;\G\CRCTMQXCPÃ&#x2026;JQXQ\KFNCXUKVWCEKMF[UGLKPÃ&#x2026; XQ\KFNQDNÃ&#x2030;zÃ&#x2030;\G\CFWUGURWUVÃ&#x2030;XÃ&#x2122;UVTCzPÃ&#x2026;\XWMQXÃ&#x2026;\PCOGPÃ&#x2030;'#( CPCRCPGNWUG\QDTC\Ã&#x2030;KMQPCUXCTQX½PÃ&#x2030;O

(WPMEG5&#PGRįGVTzKVøOQPKVQTWLGT[EJNQUVCX\F½NGPQUVCXzF[ URWUVÃ&#x2030;XÃ&#x2122;UVTCzPÃ&#x2122;\XWMRQMWFPGPÃ&#x2030;FQFTzGP½DG\RGêP½DT\FP½ X\F½NGPQUVQFXQ\KFGNRįGFX½OK

7RQ\QTPøPÃ&#x2030;PCTQ\LG\FXQ\KFNCRįGFX½OK (85#

<½UCJU[UVÃ&#x2026;OW8Ã&#x2122;UVTCJ[\CFPÃ&#x2030;JQRįÃ&#x2030;êPÃ&#x2026;JQRTQXQ\W 4%6#KA#6 5[UVÃ&#x2026;OCWVQPQOPÃ&#x2030;JQPQW\QXÃ&#x2026;JQDT\FøPÃ&#x2030; #'$5

-F[zUVQLÃ&#x2030;VGCXQ\KFNQRįGFX½OKUGTQ\LGFGHWPMEG(85#CMVKXWLG XK\W½NPÃ&#x2030;CCMWUVKEMÃ&#x2026;WRQ\QTPøPÃ&#x2030;

2QMWFLGRįKEQWX½PÃ&#x2030;FGVGMQX½PQDNÃ&#x2030;zÃ&#x2030;EÃ&#x2030;UGXQ\KFNQ4%6#X[F½ XÃ&#x2122;UVTCzPÃ&#x2122;\XWMCCWVQOCVKEM[UGCMVKXWLÃ&#x2030;DT\F[RTQ\CUVCXGPÃ&#x2030;XQ\KFNC CQOG\GPÃ&#x2030;PGDG\RGêÃ&#x2030;UT½zM[

2įKFGVGMEKEJQFEGPGDQLKPÃ&#x2026;JQXQ\KFNCXGUVCPQXGPÃ&#x2026;FT½\G U[UVÃ&#x2026;O#'$5CWVQOCVKEM[X[RPGRN[PCCMVKXWLGDT\F[CD[UG UPÃ&#x2030;zKNQPGDG\RGêÃ&#x2030;X½zPÃ&#x2026;UT½zM[


2.0¹21é'6*8÷<&+é'-86'56'%*$'<2'é0156+ '7410%#2 $G\RGêPQUVCRQJQFNÉEGUVWLÉEÉEJVQLUQWJNCXPÉEJCTCMVGTKUVKM[PCMVGTÙEJFGUKIPÅįKX[UVCXøNKPQXÅ-14#0&1 8ÙUNGFMGOLG\ÉUM½PÉPGLX[wwÉJQJXø\FKêMQXÅJQJQFPQEGPÉXVGUVWPGLRįÉUPøLwÉJQGXTQRUMÅJQKPUVKVWVWRTQ DG\RGêPQUVCWVQOQDKNŃ 5[UVÅOWFTzGPÉXQ\KFNCXLÉ\FPÉORTWJW .-#

#UKUVGPV\OøP[LÉ\FPÉJQRTWJW .%#

#UKUVGPVRįGRÉP½PÉF½NMQXÙEJUXøVGN *$#

5[UVÅO.-#X[WzÉX½RįGFPÉMCOGTWMGUNGFQX½PÉX[\PCêGPÙEJLÉ\FPÉEJ 2įKRQMWUWQRįGLGVÉFQLÉ\FPÉJQRTWJWXGMVGTÅOUGPCEJ½\ÉXQ\KFNQXG /QPKVQTQX½PÉORįGFPÉEJUXøVNQOGVŃRįKLÉzFøLÉEÉEJXQ\KFGNC\CFPÉEJ RTWJŃ2įKFGVGMEKRQMWUWQ\OøPWLÉ\FPÉJQRTWJWDG\RįGFEJQ\ÉUKIPCNK\CEG X\F½NGPQUVKFQOCDNÉzÉUGX[UQMQWT[EJNQUVÉ.%#XÙUVTCzPø\CDNKM½UXøVN[ MQODKPQXCPÙEJUXøVGNXQ\KFGNRįGFX½OKU[UVÅO*$#CPCN[\WLGÖTQXGĢ VGPVQU[UVÅOCWVQOCVKEM[MQTKIWLGU[UVÅOGNGMVTKEMÅJQRQUKNQXCêGįÉ\GPÉ XG\RøVPÙEJ\TE½VM½EJCQ\XGUGXÙUVTCzPÙ\XWM QMQNPÉJQUXøVNCCCWVQOCVKEM[RįGRÉP½OG\KF½NMQXÙOKCRQVM½XCEÉOKUXøVN[ VCMCD[WFTzGNXQ\KFNQXRŃXQFPÉOLÉ\FPÉORTWJW

Ç{¯

1EGNUX[UQMQWRGXPQUVÉXVCJW

7

5[UVÅOCKTDCIŃ

2TQ\CLKwVøPÉPGMQORTQOKUPÉVWJQUVKCDG\RGêPQUVKLGMQPUVTWMEG\DTWUWPQXÅJQ-14#0&1 VXQįGPQRTXQVįÉFPÉQEGNÉUX[UQMQWRGXPQUVÉXVCJW#VQLGXÉEGPGzWLKPÙEJXQ\KFGNXGUXÅVįÉFø 0QXÅ-14#0&1LGVCMÅX[DCXGPQPGLRQMTQêKNGLwÉOKVGEJPQNQIKGOK08* PGDQNKVGEJPQNQIKGOK QOG\WLÉEÉXKDTCEG RTQVKEJQWLÉ\FW

5[UVÅOUNGFQX½PÉOTVXÅJQÖJNW $5&

7RQ\QTPøPÉPCÖPCXWįKFKêG &##

$5&FGVGMWLGRįÉVQOPQUVLKPÅJQXQ\KFNCXOTVXÅOÖJNWCXÙUVTCzPø\CDNKM½ RQOQEÉKMQP\CDWFQXCPÙEJFQXPøLwÉEJ\TE½VGM

0GWUV½NGUGUNGFWLÉLÉ\FPÉX\QTEGCRįKFGVGMEKPGRQ\QTPÅJQįÉ\GPÉURWUVÉ HWPMEG&##XÙUVTCzPÙ\XWMCFQRQTWêÉįKFKêK\CUVCXKVCQFRQêKPQWVUK

❶ #KTDCIįKFKêG ❸ #KTDCIURQNWLG\FEG ❻❼ *NCXQXÙCKTDCI NGXÙRTCXÙ

❷ -QNGPPÉCKTDCIįKFKêG ❹❺ 2įGFPÉDQêPÉCKTDCI NGXÙRTCXÙ 


&1-10#.$'<2'é0156 'NGMVTQPKEMÙUVCDKNK\CêPÉU[UVÅO '52 '52X[WzÉX½MQODKPCEGCMVKXCEGRN[PQXÅJQRGF½NWCDT\FøPÉLGFPQVNKXÙEJMQNEQzXGFGMNGRwÉ UOøTQXÅUVCDKNKVøXQ\KFNCPCXwGEJV[RGEJRQXTEJŃC\CPGRįÉ\PKXÙEJRQXøVTPQUVPÉEJRQFOÉPGM

#MVKXPÉQEJTCPCRTQVKRįGXT½EGPÉ #42

$T\FQXÙCUKUVGPV $#5

5KIPCNK\CEGPQW\QXÅJQDT\FøPÉ '55

(WPMEG#42FGCMVKXWLGRN[PQXÙRGF½NCPCLGFPQVNKX½MQNC CRNKMWLGDT\FPQWUÉNWVCMCD[UG\CDT½PKNQRįGXT½EGPÉXQ\KFNCRįK OCPÅXTGEJXGX[UQMÅT[EJNQUVK

2įKFGVGMEKRTWFMÅJQDT\FøPÉ\XÙwÉ$#5DT\FPÙVNCMPC OCZKOWOêÉOzUGUPÉzÉDT\FP½FT½JCCTK\KMQX½zPÅPGJQF[

2įKRTWFMÅODT\FøPÉHWPMEG'55CWVQOCVKEM[CMVKXWLG XÙUVTCzP½UXøVNCCD[XCTQXCNCįKFKêG\CX½OK

#UKUVGPVULÉzFøPÉ\MQREG *&%

#UKUVGPVTQ\LG\FWFQMQREG *5#

#MVKXQX½PÉOHWPMEG*&%RįKLÉ\Fø\GZVTÅOPøUVTOÙEJUXCJŃXQ\KFNQ CWVQOCVKEM[RįGįCFÉPCPKzwÉRįGXQFQXÙUVWRGĢCURWUVÉRįGTWwQXCPÅ DT\FøPÉVCMCD[D[N\CLKwVøPDG\RGêPÙCRQOCNÙULG\F

2įKWXQNPøPÉDT\FQXÅJQRGF½NWDøJGOTQ\LG\FWFQRTWFMÅJQUXCJW \CEJQX½*5#VNCMDT\FFQMWFPGRįKF½VGRN[PêÉOz\CDT½PÉEQWXPWVÉ XQ\KFNC


EXTERIÉR

#.7MQNCURPGWOCVKMCOK 4

2TQLGMVQTQXÅUXøVNQOGV[UGUOøTQXÙOKWMC\CVGNK X[DCXGPÙOKz½TQXMCOK $QêPÉUOøTQXM[.'&CQUXøVNGPÉP½UVWRPÉJQRTQUVQTW 5VįÉDTPÅUVįGwPÉNKzKP[

%JTQOQX½OįÉzMCEJNCFKêG 5RQTVQXPÉFGUKIP\CFPÉJQP½TC\PÉMW *QTPÉDT\FQXÅUXøVNQ.'&

/įÉzMCEJNCFKêGUX[UQMÙONGUMGO 2CTMQXCEÉCUKUVGPV RįGFPÉC\CFPÉ 5RQTVQXPÉURQKNGT

5XøVNCUHWPMEÉ'UEQTV <CFPÉONJQX½UXøVNCCEQWXCEÉUXøVNC 5VįGwPÉCPVÅPC

$G\TCOÅPMQXÅUVøTCêG#'41 $QêPÉGNGMVTKEM½\TE½VMC 5[UVÅOCWVQOCVKEMÅJQ\CO[M½PÉ

6ÏPQXCPÅRTQVKJNWMQXÅUMNQ 8[JįÉXCP½DQêPÉ\TE½VMC 5[UVÅOGOOQPKVQTQX½PÉVNCMWXRPGWOCVKM½EJ 62/5

5GP\QTFGwVø $G\RGêPQUVPÉGNGMVTKEM[QXN½FCP½QMPC 5CFCPCQRTCXWRPGWOCVKM

#.7MQNC&KCOQPF%WV URPGWOCVKMCOK 4

#.7MQNC&KCOQPF%WV URPGWOCVKMCOK 4

5[UVÅOEJ[VTÅJQMNÉêGCUMN½FCEÉMNÉê $G\RGêPQUVPÉUVįGwPÉQMPQ 7\½XøTRNPÉEÉJQJTFNCP½FTzGOQêQXKP[

RQW\GY'WTQF6


INTERIÉR

2įÉUVTQLQX½FGUMC pOQPQ.%& 6NCêÉVMQ5VCTV 1XNCFCêGCWFKQCJCPFUHTGGQXNCFCêVGORQOCVW

#WFKQ/2 2½FNQRTQįC\GPÉU#6 #WVQOCVKEMÅQXN½F½PÉUXøVGN

&XQW\ÏPQX½RNPøCWVQOCVKEM½MNKOCVK\CEG 2QFÅNPøCXÙwMQXøPCUVCXKVGNPÙXQNCPV 5RÉPCêG

/CPW½NPÉMNKOCVK\CEG 'NGMVTQPKEM½RCTMQXCEÉDT\FC '2$UHWPMEÉ#WVQJQNF  *½êM[

2TQFNQWzGPÉUNWPGêPÉENQP[ 8PKVįPÉ.'&QUXøVNGPÉ 'NGMVTKEMÅQVGXÉT½PÉFXGįÉ\CXC\CFGNPÉMW

1UXøVNGPÅMQUOGVKEMÅ\TE½VMQ 0GTG\QX½RTCJQX½NKwVC RįGFPÉUGFCFNC 8GNMQMCRCEKVPÉMCRUCXGFXGįÉEJ

8\½UWXMC RįGFPÉ\CFPÉ 2QUWXP½UVįGFQX½QRøTMCUÖNQzPÙORTQUVQTGO 5ÉĹRTQWEJ[EGPÉ\CXC\CFGN

<½UWXMC88 $G\FT½VQX½PCDÉLGêMC -T[V\CXC\CFNQXÅJQRTQUVQTW


VZORNÍK BAREV

(#5%+07,©%©8.#560156+ &GUKIPMVGTÙDWFÉRQ\QTPQUV8[\CįWLGUÉNWCGPGTIKK<DTWUWPQXÅ-14#0&1 RįKP½wÉX[PKMCLÉEÉLÉ\FPÉXNCUVPQUVKCF[PCOKMWMVGT½X½ULKUVøRįGMXCRÉ #MVQOWPCXÉEFÉM[U[UVÅOWRQMTQêKNÙEJDG\RGêPQUVPÉEJVGEJPQNQIKÉ &''2%10641.P½UFQX½FÉCzPCUCOQVPÙRT½JÅT[CWVQPQOPÉJQįÉ\GPÉXQ\KFGN <DTWUWPQXÅ-14#0&12įKVCzNKXÙUV[NCOKOQį½FP½WzKVP½JQFPQVC -14#0&1RįKPGUGFQXCwKEJXwGFPÉEJFPŃRWPEOKOQį½FPQUVK

BARVY EXTERIÉRU

BARVY INTERIÉRU

6GZVKNPÉRQVCJ )4#0&DÉN½ 9##

-QODKPCEG WOøN½MŃzG CVGZVKN

5+.8'4UVįÉDTP½ 5#+

-ŃzG

éGTPÙKPVGTKÅT .$*

2.#6+07/wGF½ #&#

DANDYOQFT½ $#5

6GZVKNPÉRQVCJ

-ŃzG

$ÅzQXÙKPVGTKÅT '$) 212QTCPzQX½ 4#6

%*'44;êGTXGP½ 4#8

-ŃzG

52#%'êGTP½ .#-

*PøFÙKPVGTKÅT 1#;

-QODKPCEG WOøN½MŃzG CVGZVKN

Profile for ssangyongcz

Brožura SsangYong Korando  

Brožura SsangYong Korando  

Advertisement