Page 1

ให้ ม.ปลายเรียนต่อ ปวส.ได้แก้ตลาดแรงงานขาดแคลน

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10499 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

จี้ ค่ามือถือต้องลดค่าบริการ 3 จี 15%

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์โรงช้ างต้ น สวนจิตรลดา ระหว่างเสด็จ พระราชด�ำเนิน ทอดพระเนตร ความก้ า วหน้ าโครงการส่ ว น พระองค์สวนจิตรลดา เนื่ องใน วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม

ให้ภาคกลางปลูกข้าวเต็มที่

เขตชลประทานมีน้ �ำมากพอ กสทช.ก�ำหนดเกณฑ์ประมูลทีวดี จิ ิตอล 24 ช่องธุรกิจ-คาดเปิ ดประมูล ส.ค.นี้

ดร.จิ รนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู ้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง และ ฐานิส ศรียะพันธ อธิบดี กรมพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และ เยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ใช้ระบบผัดฟ้ องทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างศาลเยาวชนฯกับกรมพินฯิ ที่ ศาลเยาวชนฯ วันก่อน

พ.อ.นที ศุ ก ลรั ต น์ รอง ประธาน กสทช.และประธานคณะ กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและ กิ จการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ ประชุมบอร์ด กสท ได้อนุ มตั ิร่างหลัก เกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการประมูล คลื่น ความถี่เ พื่อ ให้บ ริก ารโทรทัศ น์ ใ น ระบบดิจติ อลประเภทธุรกิจระดับชาติ 24 ช่องทีค่ าดว่าจะเปิ ดประมูลในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 56 นี้ ทัง้ นี้วธิ กี ารเคาะราคานัน้

เปิ ดทางเด็กจบ ม.ปลายเรียนต่อ ปวส.ได้

สมัครต�ำ่ สายก่อสร้างไม่พอรับโครงการรัฐ

ส� ำ นั ก งานอาชี วศึ ก ษา รับโอนเด็ก นร.ม.ปลายให้ เ รี ยน ต่ อในระดับ ปวส.ได้ เนื่ องจากมี ยอดผู้ส มัค รเรี ย นน้ อยมากโดย สาขาที่ขาดแคลนและต้องการมาก ที่สดุ คือ สาขาก่อสร้างเพื่อรองรับ โครงการประมูลของรัฐ

ดร.ชัย พฤกษ์ เสรีร ัก ษ์ เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลัง จากที่ส ถานศึก ษาสัง กัด ส�ำ นั ก งาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิ ดรับนักเรียนนักศึกษารอบที่ 2 ประจ�ำปี การศึกษา 2556 มาตัง้ แต่

นายชัชชาติ สิ ทธิ พนั ธุ์ รมว. คมนาคม เปิ ดเผยภายหลัง หารื อ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่อง เที่ยวร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ได้ 2 ล้านล้าน บาท ภายในปี 58 ตามเป้ าหมายของ รัฐบาล

ญีป่ นร่ ุ่ วมมือไทยพัฒนาศักยภาพการแพทย์ ใช้ระบบดิจิตอล 3 มิติรกั ษาด้านกายภาพ

ญี่ ปุ่ นร่ ว มกับ ไทยพัฒ นา วงการแพทย์ โ ดยใช้ ร ะบบแอนิ เมชัน่ 3 มิ ติ เพื่ อ รัก ษาโรคด้ า น กายภาพโดยให้ ไ ทยรับ ผิ ด ชอบ เรื่องซอฟแวร์ น า ย ไ ผ ท สุ ข ส ม ห ม า ย อัค รราชทูต (ฝ่า ยการพาณิชย์) ณ

กรมชลเผยปี นี้ ฝนมาช้าแต่น้ ำ� ในอ่างมีพอ

ขาว ล่ า ‘คมนาคม’ประสาน ททท. เพิ่มรายได้ท่องเที่ ยว ให้ได้ 2 ล้านล้าน

ช่วง 20 เม.ย.ทีผ่ า่ นมาจนถึงปจั จุบนั พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) สมัคร 91,830 คน รับ ไว้ 76,153 คน แผนการรับ 127,804 คน เมือ่ ดูยอดสมัครระดับ ปวส.ถือว่า น่าห่วงเนื่องจากมียอดสมัครและรับไว้ น้อยกว่าเป้ามาก

อีสานเริม่ มีฝนเขตเมืองมีน้ ำ� อุปโภค

กรมชลฯเผยข้อสรุปฝนปี นี้ มาช้ากว่าปกติ โดยฝนจะมาช่วง กลางเดือน พ.ค.ท�ำให้ปริ มาณน�้ ำ มีเพียงพอภัยแล้งในภาคอีสานไม่ น่ าเป็ นห่วงชาวนาในภาคกลางให้ ปลูกข้าวนาปี ได้เต็มที่ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รอง อธิบดีกรมชลประทาน และประธาน คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้� ำ เปิ ดเผยว่า กรมชลฯและกรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยาได้ สรุปสถานการณ์ ฝนปี น้ีจะมาช้ากว่า ปกติเ ล็ก น้ อ ย โดยจะมีฝ นมากช่ว ง

ปลายเดือน พ.ค.เป็ นต้นไป เพราะ การเกิดพายุในอ่าวเบงกอล ดึงดูด ความชื้น บางส่ว นจากประเทศไทย ไป อย่างไรก็ตามแม้ฝนจะมาช้าแต่ ก็ไม่น่าเป็ นห่วง เพราะปริมาณน�้ำใน อ่างขณะนี้ถอื ว่ามีเพียงพอ ส่วนภัย แล้ ง ภาคอีส านเริ่ม มีฝ นประปราย แล้ว แม้ปริมาณน�้ำในเขือ่ นยังต�่ำ แต่ เมือ งใหญ่ ม ีน้� ำ เพีย งพอส�ำ หรับ การ อุปโภคบริโภคแน่ นอน หากชาวนา ลงมือปลูกข้าวกันในเดือน พ.ค.และ เก็บ เกี่ย วให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเดือ น ส.ค.-ก.ย.เมื่อถึงช่วงน�้ ำหลาก หรือ

ผูเ้ ข้าร่วมประมูลเคาะกีค่ รัง้ ก็ได้ แต่ตอ้ ง เคาะราคาครัง้ แรก โดยการเคาะแต่ละ ครัง้ ครัง้ ละ 1% และการประมูลจะสิน้ สุด ภายใน 1 ชัวโมงหรื ่ อ 60 นาที ส่วนการ ช�ำระเงินประมูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วน แรกราคาเริม่ ต้นรวม 15,190 ล้านบาท แบ่งช�ำระ 4 ปี ทีร่ ายได้สว่ นหนึ่งจะน�ำไป จัดท�ำคูปองเงินสดเพือ่ แจกประชาชน 22 ล้านครัวเรือนเพื่อน� ำไปจัดหาซื้อกล่อง แปลงสัญญาณ

เกิดอุทกภัยการจัดการระบายน�้ำ หรือ ผันน�้ ำลงทุ่งจะท�ำได้ดี เพราะมีท่รี บั น�้ ำ โดยไม่ต้องกังวลว่าน�้ ำจะเข้ามา ท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน ส�ำหรับปริมาณน�้ ำในเขือ่ นภาคเหนือ ซึ่งเป็ นน�้ ำต้นทุนในการหล่อเลี้ยงทัง้ ภาคเหนือและภาคกลาง ประเมินว่า ปริมาณน�้ ำที่มอี ยู่ขณะนี้จะเพียงพอ ส� ำ หรับ การอุ ป โภคบริโ ภคได้ โ ดย ไม่ ข าดแคลนและพร้อ มน� ำ มาเสริม ให้ภ าคการเกษตรได้อ ย่า งแน่ น อน โดยเฉพาะชาวนาภาคกลางในเขต ชลประทาน

กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น เปิ ดเผย ว่าขณะนี้มสี นิ ค้าส่งออกจากไทยไป ญี่ปุ่นทีก่ �ำลังขยายตัวอย่างมีอนาคต ได้แก่ การส่งออกหนังสือ โดยมีทงั ้ การ ส่งออกหนังสือภาษาอังกฤษและยังมี หนังสือนิยายภาพส�ำหรับเด็ก ขณะ เดียวกันอีกธุรกิจของไทยโดยเฉพาะ

สาขาแอนิเมชันและเกมส์ ่ ทเ่ี ป็ น 3 มิติ ่ เพราะญีป่ ุนเห็นว่าไทยมีศกั ยภาพใน การท�ำแอนิเมชันแบบ ่ 3 มิติ ถึงขัน้ ระดับทีฮ่ อลลีวูดยังมาว่าจ้าง ขณะที่ ญีป่ ุน่ ถนัดแบบ 2 มิติ ขณะเดียวกัน ยังได้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจทีจ่ ะ มีการขยายตัวอย่างดียงิ่ ในอนาคต

‘พาณิชย์’หารือร้านแก๊สประเมินต้นทุน ห้ามขึ้ นราคา-ค่ าส่งห้ามเกินถังละ 10 บ.

“พาณิ ชย์ ” เตรี ย มเชิ ญ ร้ า นแก๊ส หุง ต้ ม -ปตท.เพื่ อ หารื อ ต้นทุนรวมทัง้ ขอความร่วมมือเก็บ ค่าขนส่งถังละไม่เกิ น 10 บาทโดย ราคาก๊าซหุงต้ มจะเพิ่ มขึ้นกิ โลละ 50 สต.ทุกเดือน นางสาววิบลู ย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ใน สัปดาห์น้ี กรมฯจะเชิญร้านค้าแก๊สหุงต้ม และผูแ้ ทนบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มาหารือถึงต้นทุนค่าขนส่งแก๊สหุงต้ม จากร้านค้าไปยังบ้านเรือนประชาชน หลังจากนโยบายการปรับขึน้ ราคาแก๊ส หุงต้มของรัฐบาลเริม่ มีผลตัง้ แต่เดือน มิ.ย.นี้ โดยกรมฯได้ประเมินค่าขนส่ง

ว่าไม่ควรเกินถังละ 10 บาท แม้ขณะนี้ ร้านค้าแก๊ส ได้เสนอขอใช้วธิ เี จรจากับผู้ ซื้อโดยคิดตามระยะทางและขนาดของ ถัง ทัง้ นี้ กรมฯ ได้ค�ำนวณราคาแก๊ส หลังจากปรับขึน้ ราคาตามแนวทางของ กระทรวงพลังงาน คือ ปรับขึน้ กิโลกรัม (กก.) ละ 50 สตางค์ ทุก 1 เดือน เริม่ เดือน มิ.ย.นี้ ส่งผลให้ราคาส�ำหรับแก๊ส ขนาดบรรจุ 15 กก./ถัง จะเพิม่ ขึน้ อีกถัง ละ 7.50 บาท จากปจั จุบนั ทีถ่ งั ละ 275285 บาท และเมือ่ รวมค่าขนส่งอีกถังละ 10 บาท จะท�ำให้ผบู้ ริโภคต้องจ่ายเงิน ซือ้ แก๊สถังละ 15 กก.ที่ 295-300 บาท จึงมันใจว่ ่ าอาหารปรุงส�ำเร็จส่วนใหญ่ จะไม่ปรับขึน้ ราคา


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

(ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

(ลง 28 พ.ค. 56)

(ลง 28 พ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

(ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56) (ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 28 พ.ค. 56) (ลง 28 พ.ค.56)

(ลง 28 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56) (ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

(ลง 28 พ.ค.56)

(ลง 28 พ.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56) (ลง 28 พ.ค.56)

(ลง 28 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 28 พ.ค.56)

ประกาศลดทุน

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ลง 28 พ.ค.56)

(ลง 28 พ.ค.56) (ลง 28 พ.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ลง 28 - 30 พ.ค.56) (ลง 28 - 30 พ.ค.56) (ลง 28 - 30 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 28 - 30 พ.ค.56)

(ลง 28 - 30 พ.ค.56)

งานประกาศ  

งานประกาศวันที่ 28 พ.ค.