Page 1

สคบ.หารือแพทยสภาก�ำหนดค่าบริการเสริมความงาม

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10505 วันพุธที่ 5 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

เปิ ดขายสินค้าทางเชือ่ มแอร์พอร์ตลิงก์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด นิทรรศการ “สัปดาห์วิสาขบูชา พุทธบารมี มหัศจรรย์สโุ ขทัย สุขใจอิ่มบุญ” ณ รอยัล พาร์ค พลาซา ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

เลื่อนขึ้ นก๊าซหุงต้มครัวเรือน รอข้อมู ลผูร้ บั ผลกระทบ 1 ก.ค.นี้ เชือ่ มแอร์พอร์ตลิงก์กบั รถไฟใต้ดนิ ดึงผูใ้ ช้บริการหวังเพิม่ รายได้ 10%

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิ มาประกร ผู้บญ ั ชาการทหารสูงสุด เป็ นประธานการ จัดพิ ธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ประจ� ำ ปี 2556 เพื่ อ เป็ นการน้ อมร�ำ ลึ ก ถึ ง พระ มหากรุณาธิ คุณของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ที่ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่าง หาที่สดุ มิ ได้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

รฟท.เร่งเชื่อมแอร์พอร์ตลิงก์ กับรถไฟฟ้ าใต้ ดินเพื่ออ�ำนวยความ สะดวกกับผูโ้ ดยสาร หวังเพิ่ มรายได้ และจ�ำนวนผูโ้ ดยสารเพิ่ มขึน้ 10% นายพีร กัน ต์ แก้ว วงศ์ว ฒ ั นา กรรมการผู้ อ� ำ นวยการใหญ่ บริ ษั ท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จ� ำ กัด ผู้ใ ห้บ ริก าร รถไฟฟ้ าแอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ เ ปิ ดเผยใน ระหว่างตรวจเยีย่ มการให้บริการทีส่ ถานี มักกะสัน ว่าขณะนี้อยูร่ ะหว่างเร่งก่อสร้าง

สคบ.จัดระเบียบคลีนคิ เสริมความงาม

ควบคุมค่าบริการไม่ให้สูงเกินจริง

สคบ.หารื อ แพทยสภา พิ จารณาควบคุมธุรกิ จเสริ มความ งามเพื่อไม่ให้ เอาเปรียบผู้บริ โภค หลัง จากที่ ถ กู ร้ อ งเรี ย นไม่ ใ ห้ คิ ด ราคาสูงเกิ นจริ ง นายจิ ร ชั ย มู ล ทองโร่ ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภค (สคบ.) เปิ ดเผยว่า ได้หารือ กับแพทยสภา กรมสนับสนุ นบริการ สุขภาพ กรมการแพทย์ ส�ำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผูป้ ระกอบการสถานเสริมความ งามเอกชนเพื่อ พิจ ารณาแนวทาง ควบคุมธุรกิจเสริมความงามให้ไม่เอา

นายชลิ ตรัตน์ จัทรุเบกษา รองโฆษกประจ� ำ ส� ำ นั ก นายก รัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ครม.เห็นชอบ ขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิต น�้ำมันดีเซลอีก 1 เดือน จากเดิ มจะ ครบก�ำหนดสิ้ นเดือน พ.ค. ไปสิ้ น สุดในเดือน มิ .ย.56

กสทช.ก�ำหนดค่าธรรมเนียมย้ายค่ายโทร.มือถือ

ลดเหลือเลขหมายละ 29 บาท-เริม่ 1 ก.ค.นี้ กสทช.ก�ำ หนดค่ า ธรรม เนี ยมย้ ายค่ ายลดเหลื อ 29 บาท จากเดิ ม 99 บาทต่อเลขหมายเพื่อ อ�ำ นวยความสะดวกให้ ผู้ใ ช้ มื อ ถือ นายก่ อ กิ จ ด่ า นชัย วิจิต ร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ

ห้ามร้านอาหารขึ้ นราคาอ้างค่าก๊าซปรับเพิม่

ข่าว ล่่ า เห็นชอบขยาย ลดภาษี ดีเซล อีก 1 เดือน

เปรียบผูบ้ ริโภค หลังจากที่ สคบ.ได้ รับเรือ่ งร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคมาอย่าง ต่อเนื่องถึงการเข้ารับบริการแล้วรูส้ กึ ว่าไม่เป็ นธรรม โดยเฉพาะอัตราค่า บริการทางการแพทย์หลายรายการมี คาสูงเกินความจริง ซึง่ แพทยสภาได้ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้

ขึ้ นเฉลีย่ จานละ 25 สต.ไม่กระทบต้นทุนมาก

“พลังงาน”ประกาศเลื่อน ขึ้ น แอลพี จี ภ าคครัว เรื อ นเป็ น 1 ก.ค.นี้ เพราะยังเก็บข้อมูลช่วยเหลือ ร้านค้าไม่สมบูรณ์ยืนยันไม่กระทบ กองทุนน�้ำมัน นายพงษ์ ศ ั ก ดิ ์ รั ก ตพงศ์ ไพศาล รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง พลังงาน เปิดเผยว่า จะสามารถปรับ ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจ)ี ภาค ครัวเรือนได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ เนื่องจากกระทรวงพลังงาน โดยคณะอนุ ก รรมการบรรเทาผล กระทบจากการปรับราคาแอลพีจภี าค

ครัวเรือนอยูร่ ะหว่างท�ำงานและจัดท�ำ ฐานข้อมูล (ดาต้าเบส) ร่วมกับสวน ดุสติ โพล ในการสรุปข้อมูลตัวเลขผู้ ได้รบั ความช่วยเหลือซื้อก๊าซในราคา เดิม โดยเฉพาะจ�ำนวนผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอย ที่ส รุ ป ตัว เลขได้เ พีย ง 2 แสนราย จากเป้าหมาย 5 แสนราย เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลแก่รฐั จึง ใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน ในการท�ำ ข้อมูลให้สมบูรณ์ จากเดิมตรึงราคาจะ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จึงเลือ่ น การตรึงราคาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กระทรวงได้สอบถามประชาชน

ทางเชื่อ มสถานี ม กั กะสัน กับ รถไฟฟ้ า ใต้ดนิ สถานีเพชรบุร ี เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารมากยิง่ ขึน้ โดย จะแล้วเสร็จพร้อมเปิ ดให้บริการในช่วง สิน้ เดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั มีรายได้ และจ�ำนวนผู้ โดยสารเติบโตประมาณ 10% แต่เมือ่ ท�ำ ทางเชื่อมกับในลักษณะเดียวกับรถไฟ ฟ้าบีทเี อสรถไฟฟ้าในเส้นทางอื่นก็ทำ� ให้ มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ ถึง 20%

ที่ม รี ายได้น้ อ ยต่ า งเห็น ด้ว ยให้ป รับ ราคาเพราะการปรับขึน้ ราคาแอลพีจี ครัวเรือนอีก กก.ละ 6 บาท หรือกว่า 24 บาทต่อ กก. เมือ่ ค�ำนวณเป็ นต้น ทุ น อาหารที่เ พิ่ม ขึ้น จะอยู่ท่ี 25-30 สตางค์หรือราว 1% เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ ประกอบการร้านอาหาร จึงไม่สมควร ปรับขึน้ ราคาอาหาร โดยทีป่ ระชุมไม่ มีการหารือเรื่องการปรับโครงสร้าง ราคาแอลพีจี เนื่องจากต้องรอตัวเลข ที่ ชัดเจนของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความช่วยเหลือ ตามมาตรา 7 ก่อน ซึง่ จะให้ปรับราคา ไม่ต่ำ� กว่าเดือนละ 50 สตางค์

กระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ แ ละ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กิจ การโทรคมนาคม (กทค.) ที่ม ี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุว รรณ รอง ประธาน กสทช.เป็นประธานได้อนุมตั ิ การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้าย

เลขหมายมือถือ หรือบริการคงสิทธิ เลขหมายในอัตรา 29 บาทจากเดิม 99 บาทต่อเลขหมาย เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์มอื ถือมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค.นี้ ในระหว่าง นี้ ทางบริษทั ศูนย์ให้บริการจะเตรียม ความพร้อมรองรับภายใน 30 มิ.ย.นี้

กรรมการอุดมศึกษาหารือแพทยสภา ขอโอกาสสัตวแพทย์สอบใบประกาศ คณะกรรมการอุดมศึกษา หารื อ ร่ ว มสัต วแพทยสภาขอให้ นั กศึ กษาที่ จบจากมหาวิ ทยาลัย ที่เปิ ดใหม่สามารถขอใบประกอบ วิ ชาชีพได้ รศ.นพ.ก� ำ จร ตติย กวี รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิ ดเผยวา จากการหารือร่วม กับสัตวแพทยสภากรณีมหาวิทยาลัยที่ เปิ ดสอนหลักสูตรสัตวแพทย์ แต่ยงั ไม่ ได้รบั รองสถาบันจากสัตวแพทยสภา ซึ่ ง อาจจะท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บแล้ ว ไม่ ส ามารถขอใบประกอบวิ ช าชี พ ได้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเปิ ดใหม่ อาทิ ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

ม.มหาสารคาม (มมส.) มทร.ตะวันออก และ ม.เวสเทิรน์ ซึง่ ก�ำลังจะมีนกั ศึกษา จบในปี การศึกษา 2556 นี้ เบื้องต้น ได้ขอให้สตั วแพทยสภาผ่อนปรนหลัก เกณฑ์บ างอย่ า ง เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ นักศึกษาทีก่ ำ� ลังจะเรียนจบมีโอกาสขอ ใบประกอบวิชาชีพได้ อาทิ ให้นกั ศึกษา ฝึกงานเพิม่ เติมในสถาบันทีส่ ภาวิชาชีพ ก� ำ หนด และให้นั ก ศึก ษามาสอบขอ ใบประกอบวิชาชีพได้ ส่วนการรับรอง สถาบันขอให้สภาวิชาชีพก�ำหนดระยะ เวลาให้ชดั เจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยไป ก�ำหนดแผนการพัฒนา ได้ตรงตามหลัก เกณฑ์ ทัง้ นี้สตั วแพทยสภามีความเห็น สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศเลิก

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

หนังสือนัดประชุม

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56)

(ลง 5 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

(ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

(ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 มิ.ย. 56) (ลง 5 - 7 มิ.ย. 56)

5 6 56