Page 1

‘พาณิชย์’ประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจโลกเหลือ 3.3%

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10504 วันอังคารที่ 4 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ขรก.ครูเก่าได้อานิสงส์ปรับขึ้ นรายได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จ พระราชด�ำ เนิ นไปทรง เททองหล่อ พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัด เทวสังฆาราม ต�ำบลบ้านเหนื อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ญี่ปุ่นแย่งตลาดชิ้ นส่ วนยานยนต์ ผูผ้ ลิตไปไม่รอดส่อปิ ดโรงงาน ‘พาณิชย์’ลดเป้าส่งออกปี นี้ เหลือ 7-7.5% ค่าบาทผันผวน-แข่งกับปท.คูแ่ ข่งล�ำบาก

พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้ าง ประธานคณะที่ ป รึ ก ษากองทัพ เรื อ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ดการประชุ ม หัว หน้ า เจ้ า ที่ ร ะดับ ปฏิ บัติ การของกองทัพ เรื อ ภูมิภาคแปซิ ฟิกตะวันตก ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 หรือ Western Pacific Naval Symposium (WPNS) Workshop 2013 ที่โรงแรม รอยัลออคิ ดเชอราตัน แอนด์ทาวเวอร์

“พาณิ ชย์ ” ลดเป้ าส่ ง ออก เหลือ 7-7.5% จากเดิ ม 8-9% เนื่ อง จากผลกระทบจากค่าเงิ นบาทที่ ผนั ผวน ท�ำให้กำ� หนดราคาที่ จะแข่งขัน กับประเทศคู่แข่งล�ำบาก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. พาณิชย์ เปิ ดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้ อ�ำนวยการส่งเสริมการในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เพือ่ ทบทวนเป้ าหมายการ ส่งออกว่า ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ปรับลด

สหรัฐกดดันไทยให้เปิ ดตลาดน�ำเข้าเนื้ อหมู

เกษตรกรหวันท� ่ ำให้ลน้ ตลาด-ราคาตกต�ำ่

สหรัฐกดดันไทยเปิ ดตลาด น� ำ เข้ า เนื้ อ หมู แ ละเครื่ อ งในจาก สหรัฐ เพราะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ เลี้ยงหมูทำ� เกิ ดภาวะล้นตลาดและ ราคาตกต�ำ่ นายสุ ร ชั ย สุ ท ธิ ธ รรม นายกสมาคมผู้เ ลี้ย งสุ ก รแห่ ง ชาติ

เปิ ดเผยว่า เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกรทัว่ ประเทศจะรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือ ต่อนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี เพือ่ ขอให้ชว่ ยปกป้องอาชีพ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสุกรให้คงอยูก่ บั ไทย ต่อไป เนื่องจากขณะนี้สหรัฐอเมริกา ผูผ้ ลิตเนื้อหมูรายใหญ่ของโลกก�ำลัง

นายจุมพล ส�ำเภาพล รอง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ ก�ำชับให้สำ� นักการโยธา กทม. และ 50 เขต ตรวจสอบความมันคงของ ่ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่หากป้ ายใน ไม่มนคงให้ ั่ แจ้งเจ้าของแก้ไขโดย ด่วน เพื่อรับมือพายุหมุนเขตร้อน

เตรียมเสนอ ครม.อนุมตั เิ พิม่ เงินเดือนครู ตามคุณวุฒิบญ ั ชีเงินเดือนปี 56-57 ศธ.เตรี ย มเสนอ ครม. อนุมตั ิ เพิ่ มเงิ นเดือนครูตามบัญชี อัตราเงิ นเดือนที่ ปรับตามคุณวุฒิ ที่ใช้ในปี 2556 และ 2557 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะ

ญีป่ นตั ุ่ ้ง รง.ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์กระทบเอสเอ็มอี ยอดการผลิตลดหลังส่งมอบโครงการรถคันแรก

ข่าว ล่่ า กทม.สังรื ่ ้อป้ ายโฆษณา จุดเสี่ยงทัว่ 50 เขต รับมือพายุก่ออันตราย

พยายามกดดัน ให้ร ัฐ บาลไทยเปิ ด ตลาดน�ำเข้าเนื้อสุกรและเครือ่ งในจาก สหรัฐฯ ซึง่ นับเป็ นสัญญาณอันตราย อย่ า งยิ่ง ต่ อ อาชีพ เกษตรกรผู้เ ลี้ย ง หากรัฐบาลยอมตามที่สหรัฐฯ สิง่ ที่ ตามมาจะท�ำให้ราคาเนื้อสุกรตกต�่ำ อย่างมาก และก่อภาวะล้นตลาด

กลุ่ ม ผู้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เตรี ย มหารื อ บี โ อไอหลัง บริ ษัทญี่ ปุ่นตัง้ โรงงานผลิ ตท�ำให้ กระทบเอสเอ็ม อี จ นอาจต้ อ งปิ ด โรงงาน ด้านค่ายรถยนต์เตรียม ปรับลดก�ำลังการผลิ ตสู่ปกติ หลัง หมดโครงการรถคันแรก นายสุ ร พงษ์ ไพสิฐ พัฒ นพงษ์ โฆษกกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า หลังจากทีก่ ลุ่ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ด้ห ารือ กับ ค่ายรถยนต์ในเบือ้ งต้นพบว่าในเดือน

ส.ค.นี้คาดว่าผลิตรถยนต์ทุกค่ายจะ ปรับอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตลงมา สูภ่ าวะปกติเฉลีย่ 80-90% จากทีผ่ า่ น มามีการใช้อตั ราก�ำลังการผลิตเกิน 100% เนื่องจากต้องเร่งผลิตรถยนต์ เพื่อส่งมอบตามโครงการรถคันแรก ของรัฐ บาล แต่ ข ณะนี้ โ ครงการดัง กล่ า วเริ่ม ทยอยหมดลงแล้ว และใน เร็วๆนี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จะ ท�ำหนังสือถึงค่ายรถยนต์ให้ช่วยกัน ประเมินก�ำลังการผลิตรถยนต์ในครึง่ ปี หลังเพื่อน� ำข้อมูลมาประมวลภาพ การผลิตรถยนต์ทุกค่ายตลอดปี น้ีอกี

เป้ าหมายการส่งออกสินค้าไทยในปี น้ีลง จากเดิมตัง้ เป้ าหมายขยายตัว 8-9% เป็ น เหลือ 7-7.5% คิดเป็ นมูลค่าที่ 245,000246,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพราะได้รบั ผลกระทบจากค่าเงินบาทผันผวนท�ำให้ ก�ำหนดราคาแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งได้ ั ล�ำบาก และเผชิญปญหากั บต้นทุนค่าแรง ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การขาดแคลนแรงงานและ เกิดโรคระบาดในอุตสาหกรรมกุ้ง และ เศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีความไม่แน่นอน

ครัง้ ว่าจะร่วมกันผลิตให้ได้ 2.8 ล้าน คัน หรือไม่ หรือจะคงที่ 2.55 ล้านคัน ด้านนายประสาทศิลป์ กล่าว ว่า ขณะนี้กำ� ลังเตรียมข้อมูลเพือ่ หารือ กับ บีโอไอ เพือ่ ให้แนวคิดกับเอสเอ็มอี ว่า หากเป็ น ธุ ร กิจ ที่ค นไทยท�ำ ได้อ ยู่ แล้ว ก็ไม่ควรส่งเสริมการลงทุน โดย เฉพาะอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ เพราะพบว่า เอสเอ็มอีทเ่ี ป็ นกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ญป่ี ่ นุ ก�ำลังเข้ามาลงทุน ในประเทศไทยจ�ำนวนมาก หากปล่อย ไว้ในระยะยาวจะท�ำให้ธรุ กิจไทยไปไม่ รอด

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึก ษา (ก.ค.ศ.) เมื่อ เร็วๆ นี้ มีม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ส� ำ นั ก งาน ก.ค.ศ. เสนอร่างบัญชีอตั ราเงินเดือน ส�ำหรับคุณวุฒทิ ่ี ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ ง ตัง้ เป็ น ข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากับอัตรา

เงินเดือนส�ำหรับคุณวุฒทิ ่สี �ำนักงาน คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น (ก.พ.) รับรอง เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม ทัง้ บัญชีเปรียบเทียบอัตราเงินเดือน ทีไ่ ด้ปรับตามคุณวุฒทิ ่ี ก.ค.ศ.รับรอง ทีบ่ งั คับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556

สวทช.วิจัยรถอเนกประสงค์เกษตร

บรรทุกได้เพิ่มช่ วยชาวนาประหยัดน�้ำมัน

สวทช.วิ จั ย รถบรรทุ ก อเนกประสงค์ เพื่อเกษตรกรรม ช่วยเกษตรกรได้ใช้รถที่มาตรฐาน บรรทุกน�้ ำหนักได้มากขึ้นถึง 4.5 ตันและประหยัดน�้ำมัน นายฉัต รชัย จัน ทร์เ ด่ น ดวง

นั ก วิ จ ั ย ศู น ย์ เ ทคโนโลหะและวั ส ดุ แห่งชาติ (เอ็มเทค) ส�ำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ได้วจิ ยั และพัฒนา รถบรรทุ ก อเนกประสงค์ เพื่อ ใช้ ใ น งานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเดิมผูใ้ ช้งาน ส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบตั ว รถขึ้น จาก ชิ้น ส่ ว นมือ สองหรือ ชิ้น ส่ ว นเก่ า ของ รถยนต์ จึงท�ำให้ไม่ได้มาตรฐานและ

เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ การผลิตรถ บรรทุกอเนกประสงค์เป็ นการต่อยอด จากเทคโนโลยีก ารออกแบบชิ้น ส่ว น มาตรฐานตามหลักโครงฐานรถทีส่ ำ� คัญ มาประกอบเป็ นรถอเนกประสงค์ขน้ึ น�ำ มาพัฒนาเพือ่ ให้รบั น�้ำหนักบรรทุกได้ 3 ตัน และยังมีเกษตรกรใช้งานบรรทุกได้ ถึง 4.5 ตันโดยใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาด 1 ลูกสูบ ขนาด 14 แรงม้า ด้วยความเร็ว ของรถ 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง ่ ท�ำงานได้ หลากหลาย ทัง้ งานบรรเทาสาธารณภัย และการใช้งานหลักในด้านการเกษตร โดยมีก ารติด ตัง้ ปั๊ ม น�้ ำ พร้อ มอุ ป กรณ์ และประหยัดน�้ำมันได้ 17-20 ลิตร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้เกษตรกร


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศลดทุน

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศลดทุนบริษัท

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56) (ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 มิ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56) (ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 มิ.ย. 56)

4 6 56  
Advertisement