Page 1

ใช้ 6.2 หมืน่ ล้านขยายสนามบินสุวรรณภูมริ ะยะที่ 2

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10497 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

มันใจยอดผลิ ่ ตรถปี นี้ เกิน 2.8 ล้านคัน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ พระราชด�ำ เนิ นแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ น ายทหารชัน้ นายพลและ นายต�ำรวจชัน้ นายพลที่ ได้ รบั พระราชทานยศ เข้าเฝ้ าฯ ถวาย สัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ศธ.ยันยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ยึดประโยชน์ผูเ้ รียนเป็ นหลัก ห่วงทิ้ งใบจองรถคันแรกเกิน 20% กระทบการผลิตต�ำ่ กว่าเป้ าหมาย

พล.ต.อ.อดุล ย์ แสงสิ ง แก้ ว ผบ.ตร.พร้ อ มด้ ว ย อรัญ ญา แสงสิ ง แก้ ว นายกสมาคมแม่บ้านต�ำรวจ ไปร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการต�ำรวจ ตระเวนชายแดน (ตชด.) ครบรอบปี ที่ 60 โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิ งคิ ผบช.ตชด. พร้อมคณะต�ำรวจและแม่บ้าน ตชด. ร่วม ต้อนรับ ที่ บช.ตชด.เมื่อวันก่อน

นายสมชาย หาญหิ รัญ ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า เดือน พฤษภาคม 2556 สศอ.ได้ประมาณการ ตัวเลขอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ตลอด ปี 2556 จะผลิตรถยนต์ได้ถงึ 2.8 ล้าน คัน เพิม่ จากปี ก่อน 14.88% เนื่องจาก การผลิตในไตรมาสแรกอยูท่ ่ี 7.21 แสน คัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 44.48% ขณะทีแ่ นวโน้มไตรมาสที่ 2 คาด

‘ธนารักษ์’ผลักดันโรงกษาปณ์เป็ นศูนย์กลาง

รับผลิตเหรียญรองรับเปิ ดเสรีอาเซียน

“กรมธนารักษ์” ผลักดัน โรงกษาปณ์ ใ ห้ เ ป็ นศูน ย์ก ลางใน การผลิ ต เหรี ย ญรองรับ เปิ ดเสรี อาเซียน นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรม ธนารักษ์ เปิ ดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ต งั ้ เป้ า หมายให้โ รงกษาปณ์ ไ ทย

ขาว ล่ า ให้ ระบายสต็อก มันส�ำปะหลัง 10 ล.ตัน ใช้ผลิตเอทานอล น า ย บุ ญ ท ร ง เ ต ริ ย า ภิ รมย์ รมว.พาณิ ชย์ เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบายมัน ส�ำ ปะหลัง เห็น ชอบให้ ร ะบายมัน ส�ำปะหลังจากโครงการรับจ�ำน� ำปี การผลิ ต 55/56 รวม 1.6 ล้านตัน ทัง้ หมด 10 ล้านตัน ให้โรงงานผลิ ต เอทานอล

เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการผลิต เหรีย ญ กษาปณ์ เพือ่ รองรับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ในปี 58 เพราะหลายประเทศในภู ม ิ ภ าค ไม่มโี รงกษาปณ์ เป็ นของตัวเองและ ประชากรอาเซียนทีม่ จี ำ� นวนมากกว่า 600 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการ

เหรีย ญกษาปณ์ ม ีค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ เศรษฐกิจอย่างมากซึง่ กรมฯ สามารถ สร้ า งรายได้ เ ข้ า ประเทศกว่ า ปี ล ะ 10,000 ล้านบาท ปจั จุบนั โรงกษาปณ์ ไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปี ละ 1,000 ล้านบาท และมีสดั ส่วน 5% ในการผลิตเหรียญใช้ในประเทศ

ทอท.ใช้สมาร์ทการ์ดตรวจคนเข้าเมือง

ประหยัดเวลา-ลดความแออัดสุวรรณภูมิ ทอท.ประสาน ตม.ใช้ สมาร์ทการ์ดตรวจคนเข้าเมืองโดย ใช้ เ วลา 10 วิ นาที เพื่ อ ประหยัด เวลาและลดความแออัดในสนาม บินสุวรรณภูมิ น.ต.ศิธ า ทิว ารี ประธาน กรรมการ บริษัท ท่ า อากาศยาน

ผูป้ กครองค้าน ศธ.ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ชี้ นร.ได้รบั ผลกระทบทั้งการเดินทาง-ปรับตัว ศธ.ยื น ยั น ยุ บ โรงเรี ย น ขนาดเล็ ก ยึ ด ถื อ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นเป็ นหลัก ด้ า นผู้ป กครองไม่ เห็นด้วยเพราะกระทบการเดิ นทาง และการปรับตัว ดร.ชินภัทร ภูมริ ตั น เมือ่ วันที่ 12 พ.ค. ดร.ชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กพฐ.) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทีใ่ ห้ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ว่า นโยบายดังกล่าวเป็ นความตัง้ ใจของ นายพงศ์เ ทพ เทพกาญจนา รมว. ศธ.ที่ต้อ งการให้นัก เรีย นได้ร บั การ

ศึกษาทีม่ คี ุณภาพเป็ นหลัก หากบาง โรงเรียนมีครู 2-3 คน มีเด็กนักเรียน 20 คน จะท�ำกิจกรรมแทบไม่ได้ ก็จะ ไม่ได้ประโยชน์ ทัง้ นี้ ศธ.ยืนยันหลัก การการยุบโรงเรียนขนาดเล็กยังจะ ยึด 3 ข้อ คือ เด็กทุกคนต้องมีทเ่ี รียน ไม่เ ป็ น ภาระของเด็ก และไม่ข ดั แย้ง กับ ชุ ม ชน ที่ส� ำ คัญ อยากให้ส ัง คม รับฟงั เหตุ ผลและพยายามเข้าใจใน เจตนารมณ์ ข องรัฐ บาล สวนดุ ส ิต โพลเผยผลการส�ำรวจความคิดเห็น ผูป้ กครองช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8-11 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา พบ

ว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจาก โรงงานผลิต รถยนต์ต่ า งเร่ง ก� ำ ลัง ผลิต เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้าที่ มีสนิ ค้าค้างจอง โดยคาดว่าจะมีปริมาณ การผลิตรถยนต์ประมาณ 6.4 แสนคัน เพิม่ ขึน้ 15.51% และคาดว่าจะเติบโตต่อ เนื่องในช่วงครึง่ ปีหลัง ปกติการจองรถจะ มีผทู้ ง้ิ ใบจองเฉลีย่ 10-20% แต่ครัง้ นี้ยอด จองมากถึง 1.25 ล้านคัน ซึง่ อาจกระทบ ผลผลิตโดยรวมได้

ว่า สิง่ ทีผ่ ปู้ กครองวิตกกังวลช่วงเปิ ด เทอมอันดับที่ 1 คือ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เช่น ค่าเทอม ค่าเสือ้ ผ้า ชุดนักเรียน ร้อยละ 38.24 ส่วนกรณีทก่ี ระทรวง ศึกษาธิการจะยุบรวมโรงเรียนประถม ศึกษาขนาดเล็กกว่า 17,000 แห่งทัว่ ประเทศโดยให้เหตุผลว่าเพือ่ ประหยัด งบประมาณนัน้ พบว่าผูป้ กครองไม่ เห็นด้วย ร้อยละ 60.09 เพราะนักเรียน ครู และผูป้ กครองได้รบั ผลกระทบ ไม่ แน่ใจ มีรอ้ ยละ 22.71 เพราะต่างฝา่ ย ต่างมีเหตุผลและอ้างถึงผลประโยชน์ ของเด็ก

ไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ส�ำ นัก งานตรวจคนเข้า เมือ ง (ตม.) และกระทรวงการต่ า งประเทศ น� ำ เทคโนโลยีการตรวจคนเข้าเมืองแบบ ใหม่เข้ามาใช้ เช่น ให้ผูโ้ ดยสารคน ไทยใช้บตั รสมาร์ทการ์ด และบาร์โค้ด แทนการใช้พาสปอร์ต ซึง่ เมือ่ วางบัตร

ดังกล่าว บนตัวอ่านจะผ่านขัน้ ตอน ตรวจคนเข้าเมือง ใช้เวลาเพียงคนละ ไม่เกิน 10 วินาที รวมทัง้ จะยกเลิก การใช้ใบ ตม.6 ซึง่ มีตน้ ทุนการพิมพ์ ประมาณปีละ 20-30 ล้านบาท คาดว่า ภายในปีน้จี ะเร่งรัดใช้ระบบได้ เพือ่ ลด ความแออัดการใช้บริการสนามบิน

ธปท.ชี้ แจงนโยบายดู แลเงินบาทแข็งค่ า ดอกเบี้ ย 2.75% ไม่สูงกว่ า ปท.ในภู มิภาค

ธปท.ออกเอกสารชี้ แ จง ดูแลนโยบายเงิ นบาทแข็งค่าเพื่อ สร้ า งความเข้ า ใจในการด�ำ เนิ น น โ ย บ า ย อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ ขาดทุ น จากการด�ำ เนิ นงาน ย�้ำ ดอกเบี้ ย 2.75% เหมาะสมกับ ภูมิภาค รายงานข่าวจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมือ่ วัน ที่ 10 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา ธปท.ได้ออกหนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ ธปท.รวม ทัง้ หมด 9 หน้า ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ บทบาทหน้าทีแ่ ละความเป็ นอิสระ ของธปท.การดูแ ลความผัน ผวนของ

อัตราแลกเปลีย่ น การด�ำเนินนโยบาย อัตราดอกเบีย้ และการขาดทุนจากการ ด�ำเนินการของ ธปท. ด้านการด�ำเนิน นโยบายดอกเบี้ยนัน้ เป็ นเครื่องมือใน การดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจการ เงินระดับมหภาค การปรับขึน้ หรือลด อัต ราดอกเบี้ย จะมีผ ลกว้า งขวางต่ อ เศรษฐกิจทุกภาคส่วน เพราะนอกจาก จะมีผลต่อเงินเฟ้อผ่านต้นทุนการกูย้ มื เพื่อการบริโภคและการลงทุนแล้วยังมี ผลต่อผลตอบแทนและพฤติกรรมการ ออมด้วย ส�ำหรับดอกเบีย้ ที่ 2.75% นัน้ ยืนยันว่าไม่ได้สงู กว่าหลายประเทศใน ภูมภิ าคทีม่ รี ะบบการเงินคล้ายกับไทย เพือ่ รักษาสมดุลเศรษฐกิจระยะยาว


saiklang

2

บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

(ลง 23 พ.ค.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศขายทรัพย์สิน

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

5


saiklang

6

บริษทั ไทย อกริ ฟู้ ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

(ลง 23 พ.ค.56)

7


saiklang

8

บริษทั อโศกมอเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

13


saiklang

14 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56) (ลง 23 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 - 28 พ.ค.56)

(ลง 23 พ.ค.56)

(ลง 23 - 28 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 23 - 28 พ.ค.56) (ลง 23 - 27 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 23 - 28 พ.ค.56)

(ลง 23 - 28 พ.ค.56)

15

23.5.56  
23.5.56