Page 1

ผูป้ กครองชี้ เด็กใช้แท็บเล็ตเล่นเกมมากกว่าหาความรู ้

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10496 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ค่าใช้จ่ายเปิ ดเทอมสะพัด 5.3 หมืน่ ล้าน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็ น องค์ประธานเปิดงาน “ซุป เปอร์คาร์ แอนด์ อิมพอร์ต คาร์โชว์ ครัง้ ที่ 4” ณ ศูนย์ แสดงสิ นค้ าและประชุ ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เสนอร่ างกฎคุมประพฤติ นร. ไว้ผมยาวได้ตามเหมาะสม สธ.สัง่ รพ.รัฐ-เอกชนท�ำแผนรับมือ เฝ้ าระวังหวัดนก 3 สายพันธุร์ ะบาด

พลโท ภานุวิชญ์ พุ่ม หิ ร ญ ั เป็ นประธานในพิธี ปิ ดการศึ ก ษา หลัก สู ต รชัน้ นายพันเหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที่ 59 ณ โรงเรียนเสนารักษ์ กรม แพทย์ทหารบก เมื่อเร็วๆนี้

สธ. สังรพ.ของรั ่ ฐและเอกชน เฝ้ าระวังไวรัสหวัดนก 3 ชนิ ด ได้แก่ หวัดนกสายพันธุใ์ หม่เอช 7 เอ็น 9 และ ไข้หวัดนกสายพันธุด์ งั ้ เดิ มเอช 5 เอ็น 1 และโคโรนาไวรัสโดยยึดแนวปฏิ บตั ิ ตามองค์การอนามัยโลกเพื่อป้ องกัน การแพร่ระบาด นพ.ประดิ ษ ฐ สิ น ธวณรงค์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการป้องกันโรคทาง

ยกร่าง กม.แรงงานทางทะเลคุมเรือเดินสมุทร

ต้องมีใบรับรอง-มาตรฐานจ้างงานบนเรือ

รมต.แรงงานเร่ ง ยกร่ า ง พ.ร.บ.ควบคุมเรือเดิ นสมุทรต้ อง มีใบรับรองแรงงานทางทะเลต้ อง ได้มาตรฐานการจ้างงานและสภาพ การท�ำ งานบนเรื อ และมี ป ระกัน ชี วิตแก่ ลูกจ้ างยกเว้ นเรือประมง เรือรบ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงาน เปิ ด เผยว่ า เนื่ อ งจากอนุ ส ญ ั ญาว่ า ด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 จะ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม นี้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องยกร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.... สาระ ส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คอื การ

นายชั ช ชาติ สิ ทธิ พัน ธุ์ รมว.คมนาคม เปิ ดเผยว่ า ได้ ส ัง่ การให้ บ ริ ษัท ท่ า อากาศยานไทย (ทอท.) เร่งสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อ ชดเชยผลกระทบทางด้านเสียงแก่ ประชาชนในพืน้ ที่สวุ รรณภูมิให้เป็ น มาตรฐานให้ แล้วเสร็จใน 1 เดือน เพื่อเสนอ ครม.

‘พลังงาน’เตรียมย้ายโรงไฟฟ้ าถ่านหินไปพม่า

แหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่-ให้ บ.ลูก กฟผ.ด�ำเนินการ

“พลังงาน” สังการไฟฟ้ ่ า ฝ่ ายผลิ ต ศึ ก ษาร่ ว มทุน โครงการ ไฟฟ้ าถ่านหิ นในนิ คมอุตสาหกรรม ทวายเพือ่ เป็ นแหล่งผลิ ตไฟฟ้ าใหม่ โดยให้บริ ษทั ลูก กฟผ.ด�ำเนิ นการ นายพงษ์ศกั ดิ ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน เปิด

ร่างกฎกระทรวงคุมความประพฤติแต่งกาย นร. เหมาะสมอยูใ่ นระเบียบ-คาดใช้เทอม 1 ปี 56

ขาว ล่ า สัง่ ทอท.สรุปค่ าชดเชย ผลกระทบทางเสียง สนามบินสุวรรณภูมิ

ไม่บงั คับใช้กบั เรือประมง เรือรบ และ เรือที่ต่อตามประเพณีดงั ้ เดิม แต่จะ บังคับใช้กบั เรือเดินทะเล เช่น เรือ ขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน�้ ำมันขนาด ใหญ่ ซึง่ ต้องแล่นเรือผ่านน่านน�้ำสากล หรือเข้าเทียบท่าในประเทศต่างๆ เป็น เรือทีม่ ขี นาด 500 ตันกรอสขึน้ ไป

เสนอร่ า งกฎกระทรวง คุมประพฤติ นร.ทัง้ การแต่ งกาย และแบบทรงผมโดยให้ นร.หญิ ง สามารถไว้ ผ มยาวได้ แ ต่ ต้ อง เหมาะสมกับ วัย และสภาพการ เป็ น นร.รวมถึงความประพฤติ ต้อง อยู่ในระเบียบวิ นัย นางพนิตา ก�ำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ต นได้ เ สนอร่ า งกฎ กระทรวงคุ ม ประพฤติก ารแต่ ง กาย และแบบทรงผมของนั ก เรีย นและ นักศึกษา พ.ศ....ให้นายพงศ์เทพ เทพ

กาญจนา รมว.ศธ.พิจารณาเพื่อน� ำ เสนอทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น ชอบก่ อ นประกาศใช้ซ่ึง ร่า งกฎ กระทรวงก� ำ หนดความประพฤติฯ แบ่งเป็ น 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ความประพฤติก� ำ หนดให้นั ก เรีย น และนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ใน ระเบียบวินัยและไม่สร้างความเดือด ร้อนให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื หมวด 2 การแต่ ง กายนัก เรีย นและนัก ศึก ษา ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและ สภาพการเป็ นนักเรียนและนักศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามข้อ

เดินหายใจรุนแรงทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ ไข้หวัดนกสายพันธุใ์ หม่เอช 7 เอ็น 9 ไข้หวัดนกสายพันธุเ์ ดิม เอช 5 เอ็น 1 และโคโรนาไวรัส 2012 ว่า แม้ ประเทศไทยจะไม่พบผูป้ ว่ ยจากเชือ้ ไวรัส ทัง้ 3 ชนิด แต่ไทยได้จดั ให้ 3 โรคนี้ม ี ความส�ำคัญในระดับสูง และยึดแนวทาง ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัย โลกอย่างเคร่งครัด โดยเน้นระบบการเฝ้า ระวังโรคในระดับพืน้ ที่

บังคับหรือระเบียบของสถานศึกษา นัน้ ไม่ใช้เครือ่ งส�ำอาง เว้นแต่มคี วาม จ�ำเป็ นให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน เป็นกรณีไป และหมวด 3 แบบทรงผม ก�ำหนดให้นกั เรียนต้องไว้ทรงผมแบบ สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนี้ 1.นักเรียนชายให้ไว้ผมด้านข้าง และด้านหลังยาวไม่เลยตีนผมหรือผม รองทรงก็ได้ 2.นักเรียนหญิงให้ไว้ผม สัน้ หรือยาวก็ได้หา้ มดัด ซอยผม ท�ำสี ผม ไว้หนวดเครา หากจ�ำเป็ นต้องไว้ ผมทรงแตกต่างจากทีก่ ำ� หนดให้เป็ น ดุลพินิจของโรงเรียน

เผยถึงนโยบายรัฐบาลในการสร้างโรง ไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ จ.กระบี่ ทีย่ งั ถูกต่อต้านจากประชาชนในพืน้ ที่ แต่ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันจะสร้าง ดังนัน้ หาก ประชาชนไม่ต้องการจนสร้างไม่ได้ ก็จะไม่สร้างเช่นกัน หากภาคใต้เกิด

ปญั หาไฟดับก็เป็ นเรื่องที่ต้องรับผิด ชอบกันเอง หากไม่สามารถผลักดัน โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศก็เป็ นไป ได้ท่จี ะสร้างในพื้นที่ทวาย ประเทศ พม่าก�ำลังผลิต 4,000 เมกะวัตต์ เพือ่ ส่งมาขายในไทย ส่วนบริษทั ใดจะเข้า ด�ำเนินการยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการศึกษา

เผยผลส�ำรวจค่ าใช้จ่ายเปิ ดเทอมสะพัด

ค่ าเทอม-อุปกรณ์การเรียนขึ้ นราคา

ม.หอการค้ า ไทยเผยผล ส�ำ รวจค่ า ใช้ จ่ า ยช่ ว งเปิ ดเทอม สะพัด 5.3 หมื่นล้าน เหตุค่าเทอม แป๊ ะเจี๊ยะอุปกรณ์ การเรียนแห่ขึน้ ราคาส่วนคะแนนการแจกแท็บ เล็ต นั น้ ผู้ป กครองมองว่ า เด็ก ใช้ เล่ น เกมมากกว่ า หาความรู้แ ละ ยังอยากให้ แจกต่ อไปเพราะเด็ก ได้ประโยชน์ นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู้ อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ด เผยถึงผลส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่าย ของผู้ป กครองในช่ ว งเปิ ด เทอมใหญ่ ปี 2556 ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ

53,614 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6.7% จาก ปี ก่ อ น หรือ มีก ารใช้จ่ า ยเฉลี่ย คนละ 9,128 บาท โดยผูต้ อบส่วนใหญ่ 44.8% ระบุ ว่ า สาเหตุ ท่ีใ ช้จ่ า ยเพิ่ม ขึ้น เพราะ ราคาสินค้าอุปกรณ์ การเรียนเพิม่ จาก ปี ก่อน แม้จะซื้อของในจ�ำนวนเท่าเดิม ส่ว นความคิด เห็น เกี่ย วกับ การศึก ษา ไทยนัน้ ส่วนใหญ่ให้คะแนนเฉลี่ย 5.5 คะแนน โดยผู้ปกครองยังต้องการให้ ภาครัฐด�ำเนินการนโยบายเรียนฟรี 12 ปี แจกชุดนักเรียนฟรีและให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ แจกแท็บเล็ตให้นกั เรียนชัน้ ป.1 ผูต้ อบ ให้ 5.6-5.8 คะแนน เพราะยังมองว่าเด็ก แจกได้ประโยชน์ในระดับปานกลาง


saiklang

2

บริษทั สยามสติลซินดิเกต จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

บริษทั เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน

(ลง 22 พ.ค.56)

3


saiklang

4

บริษทั ทรีซิกตี้ไฟร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศกรมสรรพกร

(ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56) (ลง 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

21

(ลง 22 พ.ค.56)

21

(ลง 22 พ.ค.56)

21

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 พ.ค.56)

13


saiklang

14 ประกาศลดทุน

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 พ.ค.56)

(ลง 22 - 27 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 22 - 27 พ.ค.56)

(ลง 22 - 27 พ.ค.56)

ประกาศ (ลง 22 - 27 พ.ค.56)

22

(ลง 22 - 27 พ.ค.56)

22.5.56