Page 1

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

Gamma nieuws

5

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Onderhandelingsakkoord O nderhandelingsakkoord Cao Cao zziekenhuizen iekenhuizen

X1

Het onderhandelingsakkoord wordt uitgebreid toegelicht.

Onderhandelingsakkoord O nderhandelingsakkoord d Cao Cao ziekenhuizen, ziekenhuizen, wat wat b etekent dit dit nu? nu? betekent Zoals de meeste van jullie ongetwijfeld niet hebben gemist is er op 24 april 2009 een overeenkomst gesloten tussen de werkgevers en de werknemers. Het waren lange en zware onderhandelingen en de resultaten die zijn bereikt, zijn voor deze tijd het hoogst haalbare. In dit artikel zullen de belangrijkste punten uit het akkoord worden toegelicht.

Beloning De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2009 en per 1 juli 2010 verhoogd met 1%. Verder is er een eenmalige uitkering van 0,3% van 12 maal het op 1 augustus geldende salaris. Met een minimum van 75 euro. De eindejaarsuitkering gaat in 2009 met 1% omhoog naar 6,0%, stijgt in 2010 naar 6,73% en groeit in 2011 door naar 7,33%. Dat is nog maar een kleine stap naar een volledige 13de maand. De financiering van de verhoging van de eindejaarsuitkering in 2011, maakt deel uit van dit cao-akkoord. Met andere woorden als over 2 jaar nieuwe cao onderhandelingen plaatsvinden en er ligt een eis van 3,5% loonsverhoging is de verhoging van deze eindejaarsuitkering al meegenomen en gefinancierd. Verder wordt de verdeling van de pensioenpremie gewijzigd, momenteel betaalt de werknemer 52% en de werkgever 48%. Per 1 juli van dit jaar wordt de verdeling 50%/50%. Dit kan al snel een voordeel van enkele tientjes opleveren.

Kwaliteitsregister Partijen hebben afgesproken registratiekosten voor de kwaliteitsregisters, te beperken tot de huidige beroepsverenigingen, aangesloten bij een cao-partij, die op het moment van het sluiten van het cao-akkoord

een kwaliteitsregister voerden. In de looptijd van deze cao worden geen nieuwe kwaliteitsregisters toegelaten. Op dit moment hebben de volgende beroepsverenigingen een kwaliteitsregister dat voor kostenvergoeding in aanmerking komt: KNGF, NVD, NVO, NVLF, NVMBR, NVvO. Iedereen die dus lid is van de NVMBR kan de kosten voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici nog steeds declareren bij zijn werkgever.

 re LOI opleiding)

janee

lidnr.

RT NG Screening Echo

X4

MBB’er hoe zit dat? In deze vaste rubriek worden de laatste ontwikkelingen toegelicht en het antwoord op veel voorkomende vragen beschreven.

 ja ma MBRT

 ja

ger

 ja

NW

 ja  ja

M B B ’er

Ik kan MBB’er worden a door een verzoek in te dienen. Zet mij op de mailinglijst voor meer informatie.

5 X

Jaargesprek Cao-partijen hebben vastgesteld dat het houden van jaargesprekken verplicht is opgenomen in de cao, maar dat deze gesprekken niet overal worden gevoerd. Ook bij de NVMBR komen regelmatig opmerkingen binnen van medewerkers die geen jaargesprek krijgen. Voor een goed personeelsbeleid is een jaargesprek echter noodzakelijk. Om het houden van jaargesprekken te stimuleren wordt aan artikel 3.2.2 lid 3 een nieuwe bullit toegevoegd ten aanzien van de besteding van het levensfasebudget. Er wordt in artikel 3.2.8 lid 2 een nieuwe bullit toegevoegd. De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het aantal gevoerde

Nieuws over de x x Cao-ziekenhuizen

11 X

13 X

De expertgroep BOB De expertgroep BOB bestaat in haar huidige vorm sinds 2006. De groep bestaat uit één afgevaardigde per screeningsregio en een afgevaardigde van het LRCB, de leden zijn ook NVMBR contactpersoon voor hun organisatie.

Heb jij je aangemeld als lid van de NVMBR in de afgelopen maand? Heb je je aangemeld als lid tussen 12 maart en 16 april en heb je nog niets ontvangen op 22 april? Neem dan contact op!

Lareb start campagne: Melden moet! Met de campagne ‘Melden moet!’ van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb worden vooral medisch specialisten opgeroepen om meer bijwerkingen te melden.


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

COLUMN

Bronnen van inspiratie Aanbod genoeg de laatste tijd om over te schrijven. De kredietcrisis, de Mexicaanse griep (of moeten we toch varkensgriep zeggen), het overlijden van Martin Bril, de columnist, die mij meerdere keren geïnspireerd heeft om de columns voor Gamma Nieuws te schrijven. Een grote keuze in onderwerpen maken het wel moeilijk om daadwerkelijk tot het schrijven van een column te komen. Totdat ik over 3572 bronnen van inspiratie las. Het zijn de mensen die dit jaar, voorafgaand aan Koninginnedag een lintje hebben gekregen. In mijn omgeving hebben meerdere mensen door de jaren heen een lintje ontvangen. Kenmerkend voor die mensen is dat ze zelf vaak vinden dat het niet zo bijzonder is wat ze gedaan hebben. Ze deden hun (vrijwilligers)werk met liefde. Daar waar ze goed in zijn vonden ze normaal om met anderen te delen of het nu om zorg voor een ander is of om kennis over klokken. “Dat hoort toch zo”, zeggen ze dan, “dat je wat voor een ander over hebt?” Veel mensen vinden zo’n lintje maar opsmuk. “Iedereen doet toch zijn best, dus waarom die ene persoon dan speciaal eruit plukken?” Tja, ik vind dat het best wel eens gezegd mag worden als je je (vrijwilligers)werk goed doet. Dat mag best met aandacht en zelfs een onderscheiding gepaard gaan. Want al dat werk dat door die mensen verzet wordt gebeurt bijna altijd op de achtergrond. Kijk maar wat de meeste nieuwswaarde heeft: ellende, crisis, dreigende pandemieën (hoewel mijn inschatting is dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar wie ben ik). Positief nieuws dat er, al is het op bescheiden schaal, ook goede dingen gebeuren is gewoon noodzakelijk. Onderscheidingen, of een compliment, kunnen anderen inspiratie geven om, idealistisch gesproken, de wereld een beetje beter te maken. Of om te laten zien dat je ergens voor staat. Dat is een van de redenen dat tijdens het komende jaarcongres een prijs voor de beste voordracht en de beste posterpresentatie gegeven wordt. MBB’ers die hun werk presenteren, worden zo een bron van inspiratie voor collega’s Rogier Schokker

2

5

jaargesprekken en op hoofdlijnen over de manier waarop uitvoering is gegeven aan de afspraken die gemaakt zijn tussen leidinggevende en werknemer.

Levensfasebeleid Na jaren van onzekerheid over het afschaffen van de ontziebepalingen uit de cao is er een doorbraak gerealiseerd. Het levensfasebeleid zoals het er nu voor ligt is evenwichtig verdeeld over iedereen. Het ontziebeleid zoals hiervoor stond onder grote druk, de werkgevers wilden hiervan af en hadden de Commissie Gelijke Behandeling hierbij aan hun kant staan. Het persoonlijk levensfasebudget (PLB) zal ingaan per 1 januari 2010 en gebruikt worden voor tijd. - Tijdelijk minder werken - Verlenging bevallingsverlof - Gebruik ouderschapsverlof - Extra studietijd - Regelmatig langere vakantie - Structureel minder werken aan het einde van de carrière. Het grote voordeel van het feit dat het PLB alleen geregistreerd wordt in tijd is dat een uur waarde vast blijft. Als je op je 24ste een uur hebt is het op je 55ste nog steeds een uur. Als het om zou worden gezet in geld zou een uur op je 24ste misschien nog maar een half uur zijn op je 55ste. Opname van levensfasebudget kan naar eigen inzicht en wensen van de werknemer. De werkgever stemt in met de keuze voor opname tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang (zoals verwoord in art 5.4 lid 2 WAZO) zich daar tegen verzet. Indien de werknemer gebruik wil maken van zijn PLB en er sprake is van een substantiële opname uit het budget wordt dit ten minste 4 maanden voor het tijdstip van de ingang van het verlof schriftelijk verzocht. Met de invoering van het PLB komen de huidige leeftijdafhankelijke verlofregelingen en de ontziebepalingen te vervallen. Het gaat daarbij om de jeugduren, vergrijzingsuren, 55-plus/lgpb-uren en de vrijwillige keuze van de huidige 55-plussers om af te zien van avondweekend- en nachtdiensten, bereikbaarheidsdiensten en overwerk.

Overgangsrecht 1. Elke werknemer, inclusief de werknemer die gebruik maakt van artikel 6.13, behoudt in ieder geval recht op zijn huidige niveau aan leeftijdsafhankelijk verlof. De toekomstige aanspraken op leeftijdsafhankelijk verlof vervallen met ingang van 31 dec. 2009. 2. De leeftijdsgroep 50 tot 55 jaar krijgt bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd, een extra recht toegekend conform de staffel die hieronder is uitgewerkt. 3. De werknemer van 45-49 jaar ontvangt een eenmalige storting in zijn budget. 4. Overgangsrecht is van toepassing op werknemers die op 1/1/2009 in dienst waren bij een werkgever onder de Cao Ziekenhuizen. De datum voor de leeftijdbepaling, ten behoeve van de overgangsregeling, wordt vastgesteld op 31/12/2009. 5. De hoogte van het toegekende verlof conform het overgangsrecht, met uitzondering van de bepaling in lid 3 van dit artikel, is inclusief de verlofuren uit het persoonlijk levensfasebudget.


Uitgangspunten verlofsysteem 1. Het PLB wordt uitgedrukt in uren voor een voltijd werknemer. Voor deeltijd werknemers geldt de aanspraak naar rato van het dienstverband. Bij indiensten uitdiensttreding binnen een kalenderjaar wordt het verlof naar rato toegekend over het aantal maanden dienstverband. 2. De werkgever voert de administratie van het PLB. Bij wijziging van het dienstverbandpercentage en bij het einde van het dienstverband ontvangt de werknemer een nieuw overzicht van zijn opgebouwde budget. 3. Het PLB en het overgangsrecht kan niet worden ingezet in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 4. Het PLB wordt in geval van ziekte / arbeidsongeschiktheid opgebouwd over het laatste half jaar van de ziekte. Hierbij geldt dat in geval van volledige arbeidsongeschiktheid een volledige opbouw plaats vindt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt uitsluitend opbouw plaats over het gedeelte dat de werknemer arbeidsgeschikt is. Eenmaal opgebouwd verlof vervalt niet tijdens ziekte. 5. Het PLB-verlof kent geen verjaringstermijn. 6. Het PLB verlof kan niet worden verzilverd. Uitsluitend bij einde dienstverband/overlijden kan sprake zijn van een uitbetaling van opgebouwde rechten. Bij einde dienstverband wordt het PLB, indien de werknemer daarom verzoekt, overgedragen aan een nieuwe ziekenhuiswerkgever. De waarde van een uur is het uurloon van de werknemer op het moment van de afkoop. De totale waarde kan ook, deels, worden gestort in een levensloopregeling.

Om hoeveel uren gaat het nu? Met ingang van 1 januari 2010 ontvangt elke werknemer, naast de 166 uur vakantie, een persoonlijk levensfasebudget van 20 uur voor dat kalenderjaar. Per 1 jan. 2011 wordt dit 30 uur en vanaf 1 jan. 2012 is het ieder jaar 35 uur. 60 of ouder op 31-12-2009 Met ingang van 1 januari 2010 ontvangt

elke werknemer ieder jaar, naast de 166 uur vakantie, een persoonlijk levensfasebudget van 180 uur (in plaats van 20 uur/35 uur). Tussen de 55-59 op 31-12-2009 Met ingang van 1 jan. 2010 ontvangt elke werknemer, naast de 166 uur vakantie, een persoonlijk levensfasebudget van 165 uur (in plaats van 20 uur/35 uur). Tussen de 50-54 op 31-12-2009 Iedere werknemer in deze leeftijdscategorie ontvangt per 1 jan. 2010 en 2011 een persoonlijk budget van 30 uur (in plaats van 20 uur). 2012 ontvangt deze werknemer een persoonlijk budget van 35 uur. Vanaf het moment dat een werknemer in deze leeftijdscategorie 55 jaar wordt geldt de onderstaande overgangsregeling. Iedere werknemer die op 31 dec. 2009; ̴ 50 jaar is ontvangt vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een persoonlijk budget van 80 uur. ̴ 51 jaar is ontvangt vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een persoonlijk budget van 100 uur. ̴ 52 jaar is ontvangt vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een persoonlijk budget van 120 uur. ̴ 53 jaar is ontvangt vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een persoonlijk budget van 135 uur. ̴ 54 jaar is ontvangt vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een persoonlijk budget van 150 uur. Overgangsregeling oude 55-plusregeling Met ingang van 1 januari 2010 ontvangt de werknemer die gebruik maakt van de oude 55-plusregeling de volgende uren: 36 uur (100%) = 208 uur 35 uur (97,2%) = 172 uur 34 uur (94,4%) = 136 uur 33 uur (91,7%) = 100 uur Tussen de 45 – 49 jaar op 31-12-2009 Iedere werknemer in deze leeftijdscategorie ontvangt in de maand waarin hij 55 jaar wordt een eenmalige extra storting in het PLB van 200 uur. Voorwaarde voor de toekenning van de storting is dat de werknemer op 31 december 2009, 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector (werkingssfeer PFZW).

Ontziebepalingen Vanaf 1 juli 2009 kunnen alle werknemers worden ingeroosterd voor het werken op inconveniënte uren (weekend, feestdagen, avonddiensten), het doen van bereikbaarheidsdienst aanwezigheidsdienst en consignatiedienst (bac–diensten) en een opdracht krijgen om overwerk te verrichten. Per 1 januari 2011 vervalt het recht van werknemers van 55 en 56 jaar om een beroep te doen op de ontziebepaling om af te zien van nachtdiensten. Voor de werknemer van 57 jaar of ouder blijft deze ontziebepaling bestaan, tenzij hij/zij aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het verrichten van nachtdiensten. Indien de 57-jarige of oudere werknemer afziet van het recht op vrijstelling van nachtdiensten ontvangt hij 40 uur (pt naar rato). Deze 40 uur wordt in mindering gebracht op het aantal te werken jaaruren. Alle werknemers die, op grond van hun leeftijd, reeds in 2009 gebruik maken van de huidige ontziebepaling voor nachtdiensten kunnen aangeven van deze optie gebruik te willen blijven maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie zullen tijdens de looptijd van de cao een onderzoek doen naar mogelijke alternatieven om de uit de ontziebepalingen met betrekking tot nachtdiensten voortvloeiende bedrijfsvoeringsproblemen op te lossen. Als dit leidt tot voor beide partijen acceptabele maatregelen, vervalt per 1 januari 2011 de afspraak om de ontziebepaling voor nachtdiensten van 55 jaar naar 57 jaar op te schuiven. Bij het genoemde onderzoek wordt de rusttijd tussen een avonddienst en een vroege dienst betrokken. De bonden organiseren diverse bijeenkomsten in de ziekenhuizen waar je kunt laten weten wat je van het voorstel vind. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden tussen 11 mei en 11 juni. Vanaf 7 mei kun je op de website van de AbvaKabo de plaats en tijd vinden van deze bijeenkomsten. Opmerkingen en/of vragen kunnen natuurlijk ook gesteld worden via info@nvmbr.nl

Hoofdbestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter: Fred Felderhof, Penningmeester: Dirk Prins, Secretaris: Wim Dankaart Overige hoofdbestuursleden Herma HemeltVaanholt (echografie), Cocky Heemskerk (Radiologie), Guus Veenendaal (Radiotherapie), Suzanne Lansbergen (Nucleaire Geneeskunde), Maud Keltjens (Kwaliteit), Dirk Zweers (Straling), Peter Kappert (MRI) Verenigingsfunctionarissen Govert Bos, Eveline Geers, Sija Geers-van Gemeren, Mia van Hoeven, Ilse Lingg, Meiske van der Ploeg, Rogier Schokker NVMBR/Redactieadres Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht, telefoon (030) 231 88 42, fax (030) 232 13 62, e-mail: gamma@nvmbr.nl, www.nvmbr.nl Advertentie-exploitatie Govert Bos, NVMBR, telefoon (030) 231 88 42, e-mail gamma@nvmbr.nl. Online advertentieruimte reservering www.nvmbr.nl Copyright Het overnemen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Het opnemen van advertenties houdt geen aanbeveling van de NVMBR in. Ontwerp en Lay-out TypoDynamo.nl Druk Thieme Almere ISSN 0016-4380 De NVMBR werkt samen met ABVAKABO vakbond aangesloten bij de FNV.

3


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

3 ? ? ; BBB, E89 7 4 9 1: B0=6 09 - 4 5 3 0? , E8

930?,.,/084>.3E406093@4>!,,>?=4.3?908099,,>?/0>?,9/,,=/ ;,?4G9?09E:=2?:;67494>.30E:=209?:;=010=09?0E:=2009-07,92=4560;7,,?>49 40E4599,@B20E0?,120>?08/80?30?1@9/,809?007:9/0=E:06A,9/0 ,.@7?D:10,7?3!0/4.490,9/ 410&.409.0>A,9/0(94A0=>4?04?!,,>?=4.3? 4?=0>@7?00=?49/067494>.30:9/0=E:06>>;00=;@9?09,=?09A,?09#9.:7:240

3=:94>.30E406?090900>?07456020E:9/304/>E:=20990@=:B0?09>.3,;;09 0?,E!1@9200=?:;30?20-40/A,9;,?4G9?09E:=2,7>,7208009E406093@4> A::=!,,>?=4.3?09:820A49209A0=A@7?/,,=9,,>?/0=:7A,9,.,/084>.3 E406093@4>A::=/0;=:A49.40 48-@=209009/007A,9#:>?=,-,9? 4?-0?0609?009@9406084CA,9?:;67494>.30?:;=010=09?009=02@740=0E:=2

Ben jij onze nieuwe Radiodiagnostisch Laborant? Binnen de afdeling Radiologie bestaat per direct, wegens uitbreiding, vacatures voor:

Fulltime Radiodiagnostisch Laborant 8 A

 A,.,?@=09@880= )

Functie-informatie: 7>=,/4:/4,29:>?4>.37,-:=,9?A0==4.3?50,770A::=6:809/0 -,>4>B0=6E,,830/0909,13,9607456A,930??0,8009,,9?,7>;0.4,74>?4>.30 ?,609::=30?A,649E459?:?,74?04?@4??0:0109094>50B0=6/@>E00= ,1B4>>0709/'0A09>E,749/09,-450?:06:8>?/08:207456304/?:?>;0.4,74>,?40 :9?>?,,9:;30?20-40/A,9!%09',,=9,,>?-020704/50700=74920909 >?,24,4=0>0??0,8A,9/0,1/07492-0>?,,?@4?.4=.,E0A09?427,-:=,9?09 *0A49/0930?-07,92=45609A,9E071>;=0609//,?50-49909/0,1/074920930? ?0,8:;076,,=6@9?>?0@90909?0=@2A,7709 Functie-eisen: )::=30?49A@7709A,9/0E0A,.,?@=030-50/0-0A:02/304/A,9 =,/4:/4,29:>?4>.37,-:=,9?50-09?4930?-0E4?A,930?/4;7:8,!%':150 A0=B,.3?/4?-499096:=??0-03,7090-09?0090.3?0?0,8;7,D0=-0>.346? :A0=2:0/0.:88@94.,?40A0A,,=/4230/090950B47?50A0=/0=:9?B4660709 0?/=,,409A,9,,9B0E42304/> -0=046-,,=304/>/409>?09-03::=??:?30? ?,609;,660? Afdelingsinformatie: 0,1/07492%,/4:7:240A,930?,E!A0=E:=2?>,80980?/0,1/07492"@.70,4=0 20900>6@9/030?-007/A:=809/:9/0=E:06-4990930?,E!0,1/07492 %,/4:7:2404>A:770/4220/424?,74>00=/",,>?,77020-=@46074560:9/0=E:0609 B:=/?20-=@46208,,6?A,9!%'.3:2=,L0424?,70!,88:2=,L0 924:2=,L09?0=A09?407>7,-:=,9?=:@700=50:A0=/40:9/0=/0709A,9/0 ,1/07492/409:/42E459:850-,>4>A,,=/4230/09:;;047?03:@/09,,=9,,>? -09504920/007/49FF9A,9/0A451=0>@7?,,?A0=,9?B::=/074560?0,8>%)'K>

45/0>,809>?077492A,9/0E0?0,8>4>207456304/,7>@4?2,92>;@9?209:809 9,7208090E493001?40/0=?0,830?E071/0?,609;,660?0?,609/400= -49909009?0,8-0>?,,9B:=/09A0=/007/:A0=/0/4A0=>0?0,870/09 Arbeidsvoorwaarden: 0?-0?=01?0091@77?4801@9.?40A::=:9-0;,,7/0?45/A::=,1202,,9 /::=009;=:01?45/A,9FF95,,=A::=2084//07/ @@=;0=B006 13,9607456A,9:;704/492090=A,=492-0/=,,2?30?>,7,=4>8,C48,,7  -=@?:;0=8,,9/-450091@77?480/409>?A0=-,9/.:91:=8>.3,,7 A,9/0 #(!'45/09>/0>:774.4?,?40;=:.0/@=0E,7009;,>>09/>,7,=4>,,9-:/ B:=/0920/,,90#(94A0=>4?,4=!0/4>.3009?=,4>:;/0E01@9.?40 A,9?:0;,>>492 Informatie: )::=A0=/0=0491:=8,?406@950.:9?,.?:;9080980?00=?*4593:A09 ?0701::9  

:180?%,7;3>.3B0470=?0701::9

  -04/09?0,8704/0=%,/4:7:240",/0=04974.3?49209:8?=09? /0,=-04/>A::=B,,=/096@9?@49B49909-45099D"0A09;0=>:9007>.:9>@709? %)007/A:=8492?0701::9  Sollicitaties &:774.4?0=09A4,/0B0->4?0BBB,E89720940?:9E0A::=60@= &.3=41?074560>:774.4?,?40>/4090980?A0=807/492A,930?A,.,?@=09@880= ):;E:B07-=401,7>09A07:;AHH= 804

?0B:=/09 20=4.3?,,9.,/084>.3E406093@4>!,,>?=4.3?1/07492*0=A492&070.?40 &?,1/4=0.?:=,,?$0=>:9007>E,609$:>?-@>+!,,>?=4.3?

Grensoverschrijdend werken in het hart van de Euregio *0=60909B:90949/0-0>?0>?,/A,9"0/0=7,9/*40B47/,?940? !,,>?=4.3?742?4930?.09?=@8A,9/0@=024:!,,>%45980?/0@94A0=>4?04?>>?0/09 @46096090A09009>80?,.,/084>.30E406093@4E09 &,809B0=6492:;A0=>.347709/0/007?0==04909A,9/0E:=2-49909/40@=024:8,,6?A,930?,E!00949?0=9,?4:9,70B0=620A0=/4067494>.30 0C;0=?4>0/007?80?E@>?0=49>?07749209:A0=/02=09>0A09,7>30?B0?09>.3,;;07456:9/0=E:06Grensverleggend werken in het hart van de zorg .<@4>4?409,,=,,9704/492A,9/0E0A,.,?@=0B:=/?940?:;;=45>20>?07/

Reageren op deze vacature doe je via ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

4


MBB’er hoe zit dat?

Het is dus belangrijk dat iedereen deze kaart invult. Of je nu wel of geen lid bent; wel of niet in aanmerking denkt te komen. Veel beroepsbeoefenaren voldoen aan de voorgestelde overgangsregeling zonder dat ze dat beseffen.

In deze vaste rubriek worden de laatste ontwikkelingen toegelicht en het antwoord op veel voorkomende vragen beschreven.

Hoe werkt het? MBB’er binnen FWG en FUWAVAZ

De MBB’er check

Een volgende fase binnen het implementatie traject is in gang gezet door de NVMBR. In overleg met de AbvaKabo is een plan van aanpak opgesteld om binnen de twee verschillende functiewaarderingsystematieken van de ziekenhuizen (FWG en FUWAVAZ) het beroep MBB’er een plaats te geven en om er voor te zorgen dat er verschillende voorbeeld functietaakomschrijvingen worden vastgelegd die passen bij de beroepenstructuur binnen de medische beeldvorming en radiotherapie. Het traject heeft een looptijd van een paar jaar. Het is belangrijk dat er, vanuit het management van de afdeling, bij onderzoek van het FWG bureau of bij evaluatie van FUWAVAZ wordt aangegeven dat de aanpassing noodzakelijk is. Door de beleidsmedewerkers wordt op dit moment in nauwe samenwerking met een aantal afdelingen voorbeeld functietaakomschrijvingen geschreven voor de MBB’er, de MBB’er Advanced Practitioner, de assisterende Medische Beeldvorming en de assisterende Radiotherapie.

Naast het nieuwsblad “Hoe zit dat MBB’er”, de informatie in Gamma Nieuws en de regionale bijeenkomsten is de MBB’er check verstuurd naar de NVMBR contactpersoon op de afdeling. De NVMBR wil duidelijk krijgen hoeveel collega’s (medisch nucleair werkers, radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten) direct aan de, aan het ministerie van VWS voorgestelde, overgangsregeling kunnen voldoen. Het uitgangspunt voor de NVMBR is dat iedere beroepsbeoefenaar MBB’er kan worden. Daarnaast is het voor jou de kans om aan te geven of je informatie wilt ontvangen over mogelijkheden en procedures. Zodra het ministerie van VWS een besluit genomen heeft kan de NVMBR snel iedereen informeren, zowel leden als niet-leden.

Regionale avonden In bijna alle regio’s is tijdens één of meerdere regioavonden uitgebreide informatie gegeven over het beroepsprofiel MBB’er, het visiedocument beroepenstructuur en het Kwaliteitsregister Paramedici. Ben je nog niet in de gelegenheid geweest één van de regioavonden te bezoeken, dan heb je nog de kans op:

26 mei 2009: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Inschrijven kan via www.nvmbr.nl onder “agenda bijeenkomsten en evenementen”

Je ontvangt de kaart van de NVMBR contactpersoon op je afdeling of indien niet aanwezig het paramedisch hoofd van de afdeling. Vul het stroomschema en alle gegevens in en lever de kaart voor 20 mei 2009 bij de NVMBR contactpersoon of paramedisch hoofd in. Via deze personen worden de kaarten verzameld en opgestuurd naar de NVMBR.

Kortom Vul de achterzijde van de kaart in en lever deze voor 20 mei 2009 in bij de NVMBR contactpersoon, het paramedisch hoofd of bij de collega van wie je de kaart ontvangen hebt.

DOE DE MBB’ER CHECK! Meer informatie op: www.nvmbr.nl en via info@nvmbr.nl

MBB´er

Waarom deze ka Om duid ar a t? el collega’s ijk te krijg ij en of de BR-lid (m VM N tisch labo edisch nu n cleair voorgestelde ov Ik ben w ranten) ergangsr haalbaar erkers, radiod e iagnostis egeling voor al E-mail: is. ne ja le ch - en ra : Ie dereen ruisen) MNW diothera nk er in st aa vu . gi llen! peuDaarom t (s.v.p iteitsre he al in Kw is het bela hreven ici lidnr. sc be ed ng ge m : nt r rij in ra ; n) k dat iede wel of ni Ik ben nkruise gister Pa et in aan reen de leiding) tariseerd iteitsre nmerki (s.v.p. aa LOI op ze kaar ho Kwal ploma’s MBRT rimaire Het is du eveel collega’s ng denkt te kom t invult of je nu afist (p ende di nt Echo voldoen s belang en wel of ge de volg tisch labora nt Echogr ening rij os Ik heb aan de ov . Met de kaart re ra is k da gn Sc bo da ia t iedere t je de ka h la od wordt ge en lid ergangsr G N be Radi herapeutisc rs nl: ar ro t ïnvenep in egelin vult. sbe RT de ot eoefenaa Radi SOANG / an RD r MBB’er Het uitgangspu g. Hoe wer W: n): nt ka ise n vo ru MN worden. kt het? or de NV . aank .p .v M (s BR Ac hterop de m in de ja ze kaar werkzaa je dat je Ik ben gestart MBB’er be t staaat een stro omsche - Vul alle na 1992 nt of , of in dat ee ma. gegevens leiding in, ook de nvoudig wordt Vul dit schema bij je co mijn op a MBRT in en zo ntactper . Ik ben ja/nee ja diplom weet soon of of het de colle hokjes, en lever nee ploma’s ga van w de Vragen  ande di ta ie ns ? je de ka kaart voor 20 m bove n ar va Le r t ge es kregen he ei in het Nieu 2 of mee r b ge w ja he bt ho sb Ik . De NVM lad ‘hoe 4 of BR zit z d niveau nee vindt he contactpersoon dat, MBB’er ’ en dighei  t Nieuw deskun sblad op op jouw afdelin het beroepspro stralings fiel MBB ploma de g di he t w eb ef he t ’er site onde een exem . Kortom Ik heb ja n): r ‘Actue plaar en nkruise MNW el’. je Vul de ac nee .v.p. aa er hterzijde  in het (s aliteitsregist NVMBR streerd* Kw contactp van de kaaart in geregi i ic its ed ite en er hebt. Do ram kwal Ik ben e de MBB soon of bij de co lever deze voor gister Pa iteitsre 20 mei 20 llega va ’er chec Kwal ja n wie je k! 09 in bi de kaar Meer in nee t ontvan j de fo rm ij n at m  de ie: op w gen 46 en. Zet ’er wor w 19 en . w BB di or ie .n M vmbr vo b .nl en Ik kan verzoek in te eer informat boren ge vi n a info@nv m n Ik be us- door ee linglijst voor mbr.nl. BO curs nee de mai post-H ja

Naam:

CHECK!

M B B ’er

op uren vante lastings ere rele meerd n 80 studiebe één of r da Ik heb al mee ta to t voor sen met doen: ailinglijs d. iteiten t mij op de m gevolg lgen. de activ Ze gaan vo volgen us te volgen. te e de r ne n ge ho n va curs  au 4 of n je ee VMBR den ku de speciale N eid nive or gh w di te skun g om BB’er lingsde volgen. Om M belangstellin rsus. . aartieMB at rsus stra te b B check.i ndd 1 er de cu 3 jaar een cu -HBO cursus uur mij inform Ik he bent, st atie ov streerd inform n plan binnen 3 jaar een po aanvragen. St geregi va tie en riodiek n ra bent. an binn dieke regist Ik be leden pe registreerd pl ge n va ar rio n ge n 5 ja Ik be snog een pe haald én rter da il al als je ko ploma hebt be Ik w di 09 d ben je 17-4-20 gistreer ar geleden je itsgere ja 5 ite n al da r * Kw minde of als je

MBB’er D é p ro rofe f ss

10:37:06

io n a l a ch

te r d e te ch

n ie k 17 4 20

2

5


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

(074) 255 66 55

ALLES OVER WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN IN OOST-NEDERLAND: WWW.ZORGSELECT.NL

 #    ! "# #" 

LOOPBAANBEGELEIDING - ORIĂ&#x2039;NTATIE IN DE ZORG - REĂ?NTEGRATIE - VACATURES

â&#x2013;

 " !   !"      

 # "# !# ! ! #! $ ##!   #" "#! !   # "

 

 

"$"+%'#$)$!$+$!$*('%& ,$)(+()%&"%)( "#"%$$"% "%)((!!$%+'""#%"))$#)+$' &&')**','!)#)$#$$$*,(&"()( #''%*"'))+$(%+'$'!#'($*,'!)$%$'" #)$()$ "$$ "#"%())*) '%"%$ ')(((()$)$$%$+'#,'!'($$"% ())"$*)'%"%$$%$+'#,'!'(

$$$"$ "+%'#$$!$,)*"((& "()("%'$)$+"%#+))$$,(("$*$) +%')%$'-%!*)%%'#"+$%$'()*$$$ ) %$'-%!)'%!!$"%'$)$$'%"%$$')(((()$)$ %+$(%%'")*%%$'-%!('(*"))$$+' ()""$$),%%'$$+$+%"%$!,"))- $ ()-,'!-#$,%')'+$*$"$( %$'()*$ '+'%%*)*-%&%%) +$%$),!!"$$$)+!$+')")-$,'! $()'*)($&'%)%%""$%!$()'*')*'*!'(+$ %%')$! $$$*,(&"()+'-%')* !"$("(($$')*-%'+%%')%$'%*+$$ !,"))(%$)'%"(#))'!!$)%)&&')**'#"$$ %$'-%!%)("%)$#)*$))+$+%')*$(#$(&'!

#)$)('%"%%$*,%&')%$""$+$ +')'$$$)$$-$+$%$'-%!(, -$$.#)%$

 

$'05''03#&+1&+#)0145+4%*.#$13#05/'5''0##076..'0&'1( '%*1)3#(+'12.'+&+0)6+/''37#3+0)#.442'%+#.+45+4%*.#$13#05+4 :''3)'8'045'0/'3-'0&71136:+,06841%+#.''0%1//60+%#5+'7' 7##3&+)*'&'0&+&#%5+4%*7'3/1)'0'0453'44$'45'0&+)*'+&

  '0$1'+'0&'8'3-1/)'7+0)1/685#.'05'07'3&'35'1058+--'.'0 ''017'3''0-1/45711310$'2##.&'5+,&7113$+,7113-'63 663 2'38''-7#0#( 6632'38''-+4$'423''-$##38$36514#.#3+4 +4%10(13/! "+'-'0*6+:'0'0$'&3##)5$+,''0(6..5+/' &+'0457'3$#0&/#9+/##.; $36512'3/##0&

 

  !+.56/''38'5'017'3&'7#%#563'41(&'#(&'.+0)0''/&#0 %105#%5127113&'/'5/'731687#0&'0'3)12'3#5+10''. .'+&+0))'7'0&'5'.'(110   113&''%*1)3#(+' -6056%105#%5120'/'0/'5/'7316862)'0412'3#5+10''. .'+&+0))'7'0&'5'.'(110  -6053'#)'3'07+# 888:13)4'.'%50.7#%#563'4:1'-127#%03"

41..+%+5''3

ZorgSelect Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

6


EVEN VOORSTELLEN

De expertgroep BOB De expertgroep BOB bestaat in haar huidige vorm sinds 2006. De groep bestaat uit één afgevaardigde per screeningsregio en een afgevaardigde van het LRCB, de leden zijn ook NVMBR contactpersoon voor hun organisatie.

De expertgroep wordt ondersteund door een beleidsmedewerker en heeft een onafhankelijk voorzitter. Per 1 januari 2010 zullen er door bestuurlijke fusies vijf screeningsregio’s in plaats van negen zijn, dit heeft ook zijn weerslag op de samenstelling van de expertgroep. Waarschijnlijk zullen de vijf regio’s ieder door twee leden worden vertegenwoordigd.

De vijf regio’s zijn:

Mineke Oudenampsen-van Beek: Werkt vanaf 2003 in de screening bij de SVOB, regio Overijssel. Ze is binnen deze screeningsregio ook lid van het auditteam. Mineke is sinds september 2008 lid van de expertgroep. Corry de Haes-Laenen: Sinds 1995 werkzaam in de screening, eerst bij IKA, regio Amsterdam en na een jaar werkzaam bij de stichting Preventicon te Utrecht. Corry is sinds 2006 lid van de expertgroep.

Jolanda Ebbers-Mentink: Werkt sinds 8 jaar in de screening bij SVOKON, regio Gelderland en ben sinds mei 2006 lid van de expertgroep. Richarda Bodewes: Werkt bij de BBNN (bevolkingsonderzoek Noord-Nederland) en is van mei 2006 tot maart 2009 lid geweest van de expertgroep. Karine de Pooter: Werkt sinds januari 2007 bij de screeningsoranisatie BOBWEST en is sinds december 2007 lid van de expertgroep. Karine is lid van de ondernemingsraad van BOBWEST. Sija Geers van Gemeren: verenigingsmanager NVMBR en onafhankelijk voorzitter van de expertgroep. Sija is tevens lid van de werkgroep Capaciteit die tot doel heeft om

BBNN : Friesland/ Groningen /Drenthe =regio Noord SVOB&SVOKON: Gelderland /Overijssel= regio Oost IKA&PREVENTICON; Noord-Holland/ Utrecht/Flevoland = regio Midden-west BOBWEST&SBBZWN: Zuid-Holland/ Zeeland= regio Zuidwest BOBZ&IKL: Brabant/Limburg = regio Zuid (De namen van de organisaties worden aangepast)

De expertgroep bestaat uit de volgende leden (van links naar rechts): Meiske van der Ploeg : beleidsmedewerker van de NVMBR, ondersteunt de expertgroep. Marja van Oirsouw: Werkt sinds 2002 bij de screeningsorganisatie BBNN (bevolkingsonderzoek Noord-Nederland), sinds vier jaar OR lid en actief op andere fronten binnen de organisatie. Marja is sinds februari 2009 lid van de expertgroep en vervangt Richarda Bodewes.

7


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

voldoende personeel voor de screening te werven en te behouden. Lies de Groot-Broekman: werkt sinds 2002 bij de SBBZWN en is sinds februari 2009 lid van de expertgroep. Elise Maasen-van de Laar: Sinds ongeveer 3 jaar lid van de expertgroep BOB als vertegenwoordiging vanuit de opleidingshoek. Elise is twintig jaar werkzaam bij het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek Bortskanker (LRCB) te Nijmegen. Francien Koolen-Aarts (ontbreekt op de foto): Werkt sinds 1998 in de screening en is vanaf dat moment ook lid van de expertgroep. Sinds 1 januari 2000 is Francien werkzaam als hoofdlaborant bij BOBZ, nu bevolkingsonderzoek Zuid. Francien is sinds 2006 ook lid van de programmacommissie bevolkingsonderzoek borstkanker van het RIVM. Deze commissie adviseert het RIVM over trends en ontwikkelingen binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker.

5

Wat doet de expertgroep? Je wordt als lid van de expertgroep door de NVMBR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en veranderingen binnen je beroep als MBB’er. Je bent als het ware de link (contactpersoon) tussen de NVMBR en de leden van je screeningsorganisatie en er wordt dan ook van je verwacht dat je de leden op de hoogte houdt. De expertgroep heeft zich tot doel gesteld om het aantal NVMBR leden in de screening met 5% te verhogen evenals het aantal kwaliteitsgeregistreerden. Met het oog op de arbeidskrapte op korte en lange termijn zoekt men ook binnen de screening nieuwe manieren om het beroep als screeningslaborante aantrekkelijker te maken, onder meer door functiedifferentiatie. Dit houdt in dat er binnen de screening op termijn drie niveau’s zullen bestaan: de mbo’er , de hbo’er en de hbo+’er waarbij de Hbo+’er ook aanvullende echo’s zal maken om op deze manier het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis te kunnen reduceren. Binnen de expertgroep kun je hierover ideeën ventileren, luisteren naar ideeën van collega’s elders in het land , gesprekken voeren met andere partijen zoals de MOB (managers), het RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), en niet te vergeten te praten over de mogelijke nieuwe scholingsmogelijkheden die nodig zijn voor de functiedifferentiatie. Je speelt dus een actieve rol in de profilering en professionalisering van je beroep. Mede door digitalisering worden vaker vier foto’s per onderzoek gemaakt. De expertgroep vindt dat het maken van vier foto’s geen standaard moet worden. Hier moet een duidelijke indicatie voor zijn en de laborant speelt hierin een belangrijke rol door het beoordelen van de foto’s. De expertgroep zal haar standpunt helder op papier zetten en dit kenbaar maken aan de relevante partijen. Wat ook heel interessant en leerzaam is, is het helpen bij het organiseren van symposia en de actieve rol die je tijdens een symposium kunt vervullen. Daarna wordt binnen de expertgroep het symposium geëvalueerd naar aanleiding van evaluatieformulieren. Zo nodig worden aanpassingen besproken voor volgende symposia.

MECC Maastricht

Ik wil weer samenwerken!

?

Voor meer informatie kijk op www.geldersevallei.nl

Kerngroeplaborant MRI m/v

Het volgende grote symposium zal in mei 2010 plaatsvinden in Maastricht tijdens het jubileumcongres van de NVMBR, erg spannend! Ook het organiseren van regioavonden en studiedagen staan op de agenda. Ik zie het lid zijn van de expertgroep als een verrijking van je beroep. Je hebt contact met collega’s uit andere regio’s , je levert een actieve bijdrage aan mogelijke veranderingen en ontwikkelingen en je bent een serieuze gesprekspartner binnen en buiten je eigen organisatie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Karine de Pooter

8


Student inservice, mbrt of posthbo opleiding? Presenteer in Gamma Nieuws! Heb je een interessant onderzoek gedaan? Dan wil je de resultaten aan veel collega's tonen!

Heb je zitten zweten op je eindscriptie? Dan is het de moeite waard om je werk bekend te maken!

Vraag via gamma @nvmbr.nl richtlijnen op voor publicatie van jouw artikel in Gamma Nieuws juli 2009 of Gamma Professional oktober 2009 Jaarlijks verschijnt in juli een speciale uitgave van Gamma Nieuws, hierin worde de nascholingsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s voor het nieuwe schooljaar worden aangekondigd. Extra voor inservice- en mbrt-studenten, maar ook voor post-hboâ&#x20AC;&#x2122;ers, die (bijna) klaar zijn met de opleiding is de mogelijkheid om de aandacht te vragen voor jouw afstudeerscriptie. Artikelen kunnen worden geselecteerd voor publicatie in Gamma Professional.

NFEJTDIOVDMFBJSXFSLFS VVSQFSXFFL

%FBGEFMJOH/VDMFBJSF(FOFFTLVOEFWPSNUTBNFONFUEFBGEFMJOH3BEJPMPHJFnnO[PSHFFOIFJE&SWJOEUFFO CSFFETDBMBBBOPOEFS[PFLFOQMBBUT8JK[JKOCF[JHNFUEFWFSHVOOJOHWPPSQPMJLMJOJTDIFUIFSBQJFqO 0QEJUNPNFOUXFSLFOFSNFEFXFSLFSTXBBSPOEFSFFOOVDMFBJSHFOFFTLVOEJHF6HBBUTBNFONFUEJU FOUIPVTJBTUFFOQSPGFTTJPOFMFUFBNTBNFOXFSLFO De afdeling beschikt over twee moderne dubbelkops gammacameraâ&#x20AC;&#x2122;s en een botdichtheidmeter. Recentelijk heeft er een verbouwing plaatsgevonden op de afdeling. De bereidingsruimte en de ruimte voor de kwaliteitscontrole zijn verbouwd volgens de laatste eisen.Uw belangrijkste taken zijn het zelfstandig verrichten en uitwerken van diagnostische onderzoeken, het uitvoeren van kwaliteitscontroles aan de gammacameraâ&#x20AC;&#x2122;s en botdichtheidmeter, het zelfstandig bereiden en toedienen van

radiofarmaca en het uitvoeren van de daarbij horende kwaliteitscontroles. Verder assisteert u bij (farmacologische) ergometrie t.b.v. MyocardSPECT en begeleidt u stagiaires van de MBRT. Wij zoeken een collega die goed samen, maar ook zelfstandig kan werken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. U bent in het bezit van een diploma van de MBRT of bent geregistreerd als medisch nucleair werker. Indien u binnenkort afstudeert kunt u ook reageren.

)FUTBMBSJT BGIBOLFMJKLWBOPQMFJEJOHFOFSWBSJOH CFESBBHUNBYJNBBMâ&#x201A;Ź CSVUPQFSNBBOE '8( CJKFFOVSJHFXFSLXFFL*OMJDIUJOHFO LVOUVJOXJOOFOCJK"OHFMJRVFWBO%JKL 5FBNNBOBHFS/VDMFBJSF(FOFFTLVOEF UFMFGPPO 3JDIUVXSFBDUJF CJKWPPSLFVSQFSNBJMOBBS BGEFMJOHQP!TGHOMPGTUVVSVXTDISJGUFMJKLF TPMMJDJUBUJFFODWBBO4JOU'SBODJTDVT(BTUIVJT] BGEFMJOH10]QPTUCVT]#"3PUUFSEBN

)FU4JOU'SBODJTDVT(BTUIVJTJO3PUUFSEBNJTFFONPEFSOFOLMBOUWSJFOEFMJKLTUBETFOTUSFFL[JFLFOIVJT3VJNNFEFXFSLFST[FUUFO[JDIEBHFMJKLTJOWPPSPQUJNBMF[PSHBBOEF QBUJqOU)FU4JOU'SBODJTDVT(BTUIVJTJTnnOWBOEF4BNFOXFSLFOEF5PQLMJOJTDIFPQMFJEJOHT;JFLFOIVJ[FO 45; FOMFJEUTQFDJBMJTUFO WFSQMFFHLVOEJHFOFOBOEFSNFEJTDIQFSTPOFFM PQ8JKCJFEFOEBBSEPPS[PSHPQIFUIPPHTUFOJWFBVJOFFOHBTUWSJKFPNHFWJOH

.FFSJOGPSNBUJFPWFSIFU4JOU'SBODJTDVT(BTUIVJTWJOEUVPQXXXTGHOM

9


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

           !! "" !!

       

 

 

   

                   

 ! "#$#  

  %   & 

 % 

 '###   (##  )     !   ! 

   

            

 

      

    !    !    "        # $ ! ## #! !  # 

   

     

     % 

  &   # !       "      ' ! #   '  (           !) #     #   !) '     !  '    #' #    * 

#           

    #' #  !!    

   +  

     #  

 #            ,'    - ./+ !  0 # '      

  

 ,'  #  #   #! ' 1 23 ! $    # ' #! # 4   

 

 %     #  '   56( 0  /    "   !  .7+899"

 6     #   4 : #  /   92 ;8 2< 2  -

                       !  " 

#  $ % 

 

10

''  /   92 ;8 2< 2

  

    


D E DAG VA N ..

Bianca Kraan

Bianca Kraan, 2e van rechts

Rond 7:00 uur zit ik in de auto, twee dagen in de week alleen, maar op vrijdag samen met een collega. Dan kletsen we de hele week even in een half uurtje door…

EEN GEWONE DAG BESTAAT NIET: IEDERE DAG IS WEER ANDERS. WAT WEL IEDERE WERKDAG HETZELFDE IS, IS DE WEKKER DIE OM 6:00 UUR BEGINT TE RINKELEN…

Er is nog niet opgestart, dus begin ik daar alvast mee. Om 8:10 uur staat de eerste patiënt ingepland. We verdelen het loopschema tot de lunch. Per dag wordt er een dagcoördinator aangesteld als aanspreekpunt voor de andere disciplines, je houdt overzicht over de dagelijkse gang van zaken en zorgt ervoor dat de Epi’s worden weggekeken. Een leerzame les in delegeren! Tussen de middag zitten we buiten te lunchen. Opeens een hoop getoeter: een patiënt begroet ons nog eens voor de laatste keer ☺ In 1996, direct na het behalen van mijn diploma MBRT ben ik gestart op de afdeling radiotherapie in de VU, eerst als laborant en vanaf 2001 als researchlaborant. In december 2003 ben ik (tijdelijk) gestopt met voor een baas te werken en heb ik anderhalf jaar fulltime van mijn dochter genoten.

Vanaf zomer 2005 heb ik drie jaar op de mammobiel voor het IKA gewerkt. Eerst zeven weken training, want een goed mammogram is niet zomaar gemaakt!

NVMBR Op deze manier kwam ik ook weer met de NVMBR in aanraking, als expertgroep BOB-lid. Nu heb ik dus zitting in de sectie RT. Want inmiddels werk ik alweer 10 maanden op mijn oude stekkie. In viereneenhalf jaar tijd is er veel veranderd op de afdeling: IMRT bestaat nauwelijks meer, veel beeldvorming (OBI’s, CBCT’s en een enkele MV), er draaien nu vijf toestellen in plaats van drie en er zijn veel nieuwe collega’s. Daarnaast hebben we nu meer te maken met fysici, dan met de artsen. Sinds april ben ik weer researchlaborant (project) op een van onze nieuwste toestellen: de Novalis TX, een combi van stereo en Rapid Arc. Op dit moment worden op dit toestel voornamelijk longpatiënten stadium I bestraald en patiënten met multipele

hersenmeta’s. De longen worden met behulp van markers op het oog ingesteld, daarna volgen twee ortogonale röntgenfoto’s, waarna gematcht wordt. Na de verschuiving in 5 richtingen wordt een Cone Beam CT gemaakt om een en ander te controleren. Met behulp van het Exac Trac systeem wordt de ligging van de patiënt in de gaten gehouden. Wanneer de patiënt goed stabiel ligt wordt na 3 bestralingsbogen een afsluitende CBCT gemaakt. Na ongeveer 40 minuten kan de patiënt weer van tafel. Bij de intracraniëlen wordt alleen gematcht op de botten met behulp van de ortogonale röntgenfoto’s.

Rond 17:30 uur is het tijd om de drukte op de weg in te rijden. Gelukkig ben ik op tijd thuis: het eten staat nog niet op tafel, dus nog even tijd om mijn dochter voor te lezen, terwijl manlief spaghetti maakt.

11


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

Lareb start campagne: Melden moet! Artsen moeten ernstige bijwerkingen melden! Volgens de Geneesmiddelenwet zijn artsen en apothekers verplicht ernstige bijwerkingen te melden bij Lareb. Het aantal meldingen afkomstig uit ziekenhuizen is echter erg laag. Vandaar de campagne ‘Melden moet!’ van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, waarmee vooral medisch specialisten worden opgeroepen om meer bijwerkingen te melden.

Twee nieuwe instrumenten maken het melden gemakkelijker: een meldmodule die in elk automatiseringssysteem ingebouwd kan worden en de mogelijkheid voor specialisten om te melden door eenvoudigweg de ontslagbrief op te sturen. Tijdens de campagne wordt het praktijkadvies ‘Omgaan met bijwerkingen’ aan alle artsen en apothekers toegestuurd. Hierin wordt zowel het belang als het gemak van melden nog eens duidelijk toegelicht.

Contrastmiddelen zijn ook geneesmiddelen Contrastmiddelen en (radio)farmaca vallen ook onder de geneesmiddelenwet. Het zijn zogenaamde UR (uitsluitend op recept) geneesmiddelen. Dit betekent dat er een voorschrift van een arts moet zijn om het middel toe te dienen.

Wat doet de NVMBR Om MBB’ers kwaliteit te laten leveren en de patiëntveiligheid te verhogen zijn er vorig jaar twee richtlijnen door de NVMBR uitgegeven over het toedienen van jodiumhoudend contrastmiddel en (radio)farmaca. Deze richtlijnen zijn norm voor alle beroepsbeoefenaars. In de richtlijnen staat onder meer een voorbeeld registratieformulier voor het melden van bijwerkingen. Hoewel het Lareb zich specifiek richt op artsen in ziekenhuizen zijn op de afdelingen Medische beeldvorming en Radiotherapie vaak de MBB’ers die de bijwerking als eerste opmerken. Als MBB’er heb je de plicht om bijwerkingen van contrastmiddelen en (radio)farmaca te melden. Ben je van mening dat het om een ernstige bijwerking gaat, bespreek het dan met de arts en wijs op de meldingsplicht bij het Lareb. Zo werken we samen aan veiliger onderzoeken en behandelingen. Meer informatie is te vinden op www.lareb.nl

12


Diaconessenhuis Leiden: een algemeen ziekenhuis waar samenspel van mensen en kennis voorop staat en vrijwel alle specialismen aanwezig zijn. Met bijna 1300 professionals creëren we een omgeving van vertrouwen en geborgenheid voor de inwoners van Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Mens&Mensen

BEN JIJ ERVAREN MET RADIODIAGNOSTIEK

STEM EENS AF OP DE FREQUENTIE VAN TMI TMI ZOEKT RADIODIAGNOSTISCH LABORANTEN

komen graag bij ons

L

Vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris

werken als

L L

Meer ervaring door afwisselend werk Een auto vanaf 28 uur per week

L

Scholing op maat

Radiologisch laborant m/v Fulltime of parttime Allround of meer gespecialiseerd Op loopafstand van station Leiden Centraal Mens&Werk Het werk op onze afdeling radiologie waaraan zes radiologen en circa veertig medewerkers zijn verbonden, is dynamisch en afwisselend. De afdeling is volledig digitaal en heeft dertien moderne onderzoekskamers waar onder andere echografie, angiografie (DSA), computertomografie (64 multi-slice), mammografie en MRI verricht worden. Er is veel aandacht voor het inwerken, opleiden en begeleiden van personeel. De meeste collega’s hebben een afwisselend allround takenpakket, maar ook meer gespecialiseerd werk is bespreekbaar. U&Wij Wij zoeken een fulltime of parttime collega met het bewijs van bevoegdheid voor radiodiagnostisch laborant of het diploma MBRT. Of u nu allround bent of wilt worden, of dat u zich meer wilt richten op een deel van het radiodiagnostisch werk, u kunt altijd contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Buiten kantoortijden is sprake van bereikbaarheidsdiensten. Om te voorkomen dat deze door een te kleine groep laboranten opgevangen moeten worden, streven we ernaar om ook nieuwe collega’s (op termijn na een inwerkperiode) daaraan een bijdrage te laten leveren. Arbeidsvoorwaarden De functie is ingeschaald in FWG 50. In geval van een beperkter takenpakket, waarbij geen bereikbaarheidsdiensten worden gedraaid, wordt ingeschaald in FWG 45. Interesse? Kijk dan op www.diaconessenhuis.nl.

Werken op jouw manier! Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract. Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN DE ZORG. www.tmidetachering.nl

Heb jij je aangemeld als lid van de NVMBR in de afgelopen maand? Op 16 april j.l. hebben we op basis van vragen van collega’s moeten constateren dat er een bug in de nieuwe website van de NVMBR zat. Aanmeldingen voor het lidmaatschap van de NVMBR in de periode 12 maart 2009 tot en met 16 april 2009 zijn niet bij de NVMBR binnengekomen en zijn ook niet meer te achterhalen. Heb jij je aangemeld via het digitale aanmeldformulier op de website en je hebt op 22 april 2009 nog geen bevestiging van je aanmelding als lid ontvangen neem dan contact op. Alle aanmeldingen voor het lidmaatschap worden binnen 10 werkdagen schriftelijk bevestigd.

Neem contact op.

www.diaconessenhuis.nl

Heb je je aangemeld als lid tussen 12 maart en 16 april en heb je nog niets ontvangen op 22 april? Neem dan telefonisch 030-2318842 of per e-mail naar info@ nvmbr.nl of vul opnieuw het digitale aanmeldingsformulier in. Het probleem is inmiddels opgelost!

13


Gamma nieuws

)NSTITUUT6ERBEETENISEENSPECIALISTISCH ZIEKENHUISIN4ILBURGWAARTOPKLINISCHE ZORGWORDTGELEVERDOPHETGEBIEDVAN 2ADIOTHERAPEUTISCHE/NCOLOGIEEN.UCLEAIRE 'ENEESKUNDE-ETDEMODERNSTEAPPARATUUR WORDENJAARLIJKSZO´NPATIpNTEN BEHANDELDENPATIpNTENONDERZOCHT 6ANAFWORDENONZEPATIpNTENOOK BEHANDELDINDEVESTIGINGENIN$EN"OSCHEN "REDA$EAFDELING2ADIOTHERAPIEBESTAATUIT HET"UREAU/NDERSTEUNING0ATIpNTENLOGISTIEK "/0 DE"ESTRALINGSVOORBEREIDING"6" ENDE "ESTRALINGSUITVOERING"56 $EAFDELINGBESCHIKTOVERZEVENLINEAIRE VERSNELLERS6ERDERBESCHIKTDEAFDELINGOVER EENMODERN$ PLANNINGSYSTEEM TWEE#4´S METZESVIRTUELESIMULATORSTATIONS ,$2EN ($2BRACHYTHERAPIE MOULDROOMFACILITEITEN ENSAMENMETDEAFDELING.UCLEAIRE 'ENEESKUNDEEEN0%4 #4

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

6OORDEAFDELING"ESTRALINGSVOORBEREIDINGZOEKENWEOPKORTETERMIJNEEN

2!$)/4(%2!0%54)3#(,!"/2!.442%!4-%.40,!..).'MV 6OORMINIMAALUURPERWEEK VOORKEURUURPERWEEK

2!$)/4(%2!0%54)3#(,!"/2!.4#4 3#!.MV 6OORMINIMAALUURPERWEEK VOORKEURUURPERWEEK 6OORDEAFDELING"ESTRALINGSUITVOERINGZOEKENWEOPKORTETERMIJN

2!$)/4(%2!0%54)3#(,!"/2!.4%."%342!,).'35)46/%2).'MV 6OORUURPERWEEKXUURISBESPREEKBAAR /OKRADIODIAGNOSTISCHLABORANTENMET-"24 DIPLOMAENINTERESSEVOORDERADIOTHERAPIE WORDENVAN HARTEUITGENODIGDOMTESOLLICITEREN 6OORDEINSERVICEOPLEIDINGDIESTARTINSEPTEMBERZIJNWIJOPZOEKNAAR

,%%2,).'2!$)/4(%2!0%54)3#(,!"/2!.4%.MV 6OORUURPERWEEK 6OORSOLLICITATIEENMEERINFORMATIEENOVERIGEVACATURESKANJEONZEWEBSITEBEZOEKENWWWVERBEETENNL

/NDERNEMENDWERKENAANGEZONDHEID !CQUISITIENAARAANLEIDINGVANDEZEADVERTENTIEWORDTNIETOPPRIJSGESTELD

Ziekenhuis Rivierenland. Een veilig, gastvrij en ondernemend ziekenhuis! Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis met 373 bedden en twee poliklinieken, waaronder de Barbara polikliniek in Culemborg. Het ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg

Bij voor k ervarin eur met g in MR I onderzo eken.

in de regio Rivierenland.

Op de afdeling Beeldvormende Technieken ontstaan twee vacatures voor de functie

Radiodiagnostisch Laborant

(m/v)

VOOR GEMIDDELD 36 UREN PER WEEK (parttime dienstverband is bespreekbaar) De afdeling Onder de afdeling Beeldvormende Technieken van Ziekenhuis Rivierenland ressorteren Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in Tiel en Radiologie in polikliniek Culemborg. De afdeling Radiologie bestaat uit 10 kamers, waaronder spiraal CT, MRI, hartcatheterisatiekamer en volledig geautomatiseerde direct digitale buckykamers. Functie-eisen U bent in het bezit van het bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant of het diploma. U heeft bij voorkeur ervaring in MRI onderzoeken. U kunt werken met een grote mate van zelfstandigheid en accuratesse. U wordt naast dagdiensten naar rato ingeroosterd in weekend-, avond- en nachtdiensten. Indien u binnenkort uw bewijs van bevoegdheid behaalt, wordt u ook uitgenodigd te solliciteren. Inlichtingen Deze worden graag verstrekt door de heer E.H. Drooggelman, hoofd afdeling Beeldvormende Technieken, tel. 0344-674241, e-mail: ed.drooggelman@zrt.nl of mevrouw M. Vriens, coĂśrdinator BVT, tel. 0344-674682, e-mail: marja.vriens@zrt.nl. U kunt uiteraard ook vragen om een persoonlijk gesprek of een rondleiding op de afdeling. Sollicitatie Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan Ziekenhuis Rivierenland, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 6024, 4000 HA Tiel. Of per e-mail: personeel.organisatie@zrt.nl.

ziekenhuis rivierenland tiel

14

De volledige functie-informatie treft u op

www.zrt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Studiedag Radiologisch Assistenten

Workshop Implementatie Beroepscode

26 mei 2009

5 juni 2009

Thema en doelgroep

Thema en doelgroep

Na de succesvol verlopen eerste studiedag voor radiologisch assistenten in 2008 wordt er een vervolg hieraan gegeven. Om de studiedag goed tot zijn recht te laten komen, wordt dieper op de stof in gegaan. Er is gekozen voor het thema:

Hoe kunnen we de gedragsregels toepassen in de praktijk? Tijdens de workshop wordt er aan de hand van een stappenplan toegelicht hoe je de beroepscode in de praktijk kan implementeren; waar loop je tegenaan en hoe zijn deze hindernissen te nemen. De workshop is bedoeld voor die medewerker van de afdeling die de organisatie rondom het invoeren van de beroepscode op zich neemt.

Thorax Programma Het dagvullende programma is voor maximaal 18 deelnemers. Bij ruime belangstelling is er een mogelijke herhaling in het najaar. 10.00 Ontvangst, inschrijven met koffie en thee 10.20 Welkomstwoord 10.30 Anatomie, fysiologie en pathologie: een opfrisser 12.30 Lunch 13.00 Techniek en Stralingsveiligheid 14.00 Fotobespreking en insteltechniek 14.45 Pauze 15.00 Vervolg fotobespreking en insteltechniek 15.30 Afsluiting

Locatie Jaarbeurs, Utrecht

Aantal deelnemers Het minimum aantal deelnemers bedraagt 25; maximaal 40.

Aan de slag met de beroepscode, praktische workshop waarin handvatten worden aangereikt om de beroepscode op de afdeling te implementeren. 09.30 uur Ontvangst deelnemers 10.00 uur De beroepscode - de totstandkoming - het doel en de functie - de inhoud 10.45 uur Implementatie, het theoretische kader 11.15 uur Koffiepauze 11.30 uur Implementatie beroepscode, een praktijkvoorbeeld 12.30 uur Lunchpauze 13.15 uur Implementatiemethoden 13.45 uur Oefenen met implementatie 14.45 uur Theepauze 15.00 uurBespreken resultaat oefening 15.45 uur Sluiting

Locatie

Kosten Lid NVMBR Niet-lid

Programma inhoud

€ 120 € 180

NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

Aantal deelnemers Organisatie NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E info@nvmbr.nl H www.nvmbr.nl

Inschrijving

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 20.

Kosten Lid NVMBR Niet-lid

€ 120 € 180

Organisatie NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E info@nvmbr.nl H www.nvmbr.nl

Inschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

Inschrijving Inschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

15


Gamma nieuws

$E3INT-AARTENSKLINIEKHEEFTALS GESPECIALISEERDZIEKENHUISDRIE BASISSPECIALISMENORTHOPAEDIE REUMATOLOGIEENREVALIDATIE GENEESKUNDE!LLEAANDACHTIS GERICHTOPHOUDING BEWEGINGEN DEAANSTURINGDAARVAN:O¤N MEDEWERKERSHOUDENZICHOPDE HOOFDVESTIGINGIN.IJMEGENDIRECT OFINDIRECT DAGELIJKSBEZIGMETHET VERBETERENVANDEKWALITEITVAN LEVENVANONZEPATIpNTEN"INNEN EENOPEN COLLEGIALEENONTWIK KELINGSGERICHTEWERKSFEERWORDT VANHENVERWACHTDATZIJZELFVER ANTWOORDELIJKHEIDNEMENVOOR DEKWALITEITVANHUNWERK$OOR GERICHTEOPLEIDINGENHOUDENZIJ HUNKENNISACTUEEL/OKOPWETEN SCHAPPELIJKNIVEAUWORDTCONTINU GEWERKTAANVERBETERINGENVER NIEUWINGVANBEHANDELINGEN "INNENHAARAANDACHTSGEBIED BEHOORTDEKLINIEKDANOOKTOTDE MEESTTOONAANGEVENDEINSTITUTEN BINNEN.EDERLANDEN%UROPA)N ISINSAMENWERKINGMETHET :UWE(OFPOORT:IEKENHUISEEN NIEUWCENTRUMVOORORTHOPAEDIE ENREUMATOLOGIEGEOPEND DE-AARTENSKLINIEK7OERDEN $ITCENTRUMISGEVESTIGDINHET (OFPOORT:IEKENHUISENSTARTIN DEBOUWVANEENNIEUWPAND $E3INT-AARTENSKLINIEKISINALLE OPZICHTENSTERKINBEWEGING

WWWMAARTENSKLINIEKNL

16

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

$EAFDELINGRADIOLOGIEONDERZOEKTVOORNAMELIJKPOLI KLINISCHEPATIpNTENMETAANDOENIN GENAANHETHOUDINGS OFBEWEGINGSAPPARAAT-OMENTEELWERKENERRADIOLOGENEN RADIODIAGNOSTISCHLABORANTEN RADIOLOGISCHASSISTENTEN DOKTERSASSISTENTEENADMINI STRATIEFMEDEWERKERS$EAFDELINGRADIOLOGIEISVOLLEDIGDIGITAALENBESCHIKTOVERGOED GEOUTILLEERDEONDERZOEKKAMERS VOORZIENVANDEMODERNSTEBEELDVORMENDEAPPARATUUR $EAFDELINGISTECHNISCHENORGANISATORISCHVOLOPINONTWIKKELING WAARBIJNAASTEFFICIENCY ENKLANTVRIENDELIJKHEIDHETARBEIDSKLIMAATENEENPRETTIGEWERKSFEERVEELNADRUKKRIJGEN +ORTOM DEAFDELINGRADIOLOGIEISEENDYNAMISCHEENUITDAGENDEWERKOMGEVING7EZIJN OPZOEKNAARENTHOUSIASTECOLLEGA¤S

Radiodiagnostisch laborant m/v VOOR UUR  GEMIDDELDPERWEEK /NZEWENSEN Wij zoeken een enthousiaste collega, die bereid is in nauwe samenwerking met leiding en collegaĂ&#x2022;s, onze afdeling verder vorm te geven. Je hebt de inservice of MBRT opleiding als radiologisch laborant succesvol afgerond. Ook als je binnenkort je diploma gaat behalen, nodigen wij je uit te reageren. Je hebt een klantgerichte, professionele houding. Je kunt werken in teamverband, je bent flexibel,initiatiefrijk en stress bestendig. Je hebt een kritische houding ten opzichte je eigen werk en bent bereid je kennis en ervaring uit te breiden d.m.v.scholing. Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten is voor jou geen probleem. e en een proactieve instelling zijn essentieel. We zoeken zowel jonge als ervaren collegaĂ&#x2022;s.

7IJBIEDEN Een uitdagende functie in een professioneel team, waarin nog volop mogelijkheden zijn tot verdere ontwikkeling. De functiewordt afhankelijk van leeftijd en ervaring ingeschaald in functie groep 45 of 50, minimaal $1.653,-- en maximaal $3.052,-- bruto per maand op fulltime basis. Er wordt veel aandacht besteed aan bij- en nascholing, zoals de post-HBO opleidingen MRI, CT en cursussen stralingshygiÂ&#x2018;ne en kwaliteitszorg. Het bezoeken van congressen en symposia wordt gestimuleerd. De Sint Maartenskliniek biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een levensloop-, spaarloon- en fietsregeling. Er zijn aantrekkelijke mogelijkheden op het gebied van parttime werken.

)NFORMATIEENSOLLICITATIE Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. Loose, hoofdlaborant, telefoon 024Ă?365 98 62. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u VvvRMEI richten aan de afdeling Personeel & Organisatie t.a.v. mevrouw S. Waarsenburg, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen, OVVVACATURENUMMER. Solliciteren per e-mail kan ook: werken@maartenskliniek.nl.


BIJ- EN NASCHOLING NVMBR Jaarcongres 2009 Het 59e jaarcongres wordt op 14 en 15 mei 2009 georganiseerd in het Beurs-WTC-gebouw te Rotterdam. NVMBR nascholing nucleaire geneeskunde De nascholing ‘Therapie’ wordt op 19 mei en 17 september 2009 georganiseerd in congrescentrum ‘De Jaarbeurs’ te Utrecht. NVMBR Studiedag voor radiologisch assistenten Deze tweede studiedag wordt op 26 mei 2009 georganiseerd in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. NKI-AVL Op donderdag 4 juni 2009 organiseert het NKI-AVL het het 15e symposium ontwikkelingen in de oncologie NVMBR nascholing nucleaire geneeskunde De nascholing ‘Tractus Respiratorius’ wordt op 4 juni en 3 november 2009 georganiseerd in congrescentrum ‘De Jaarbeurs’ te Utrecht. NVMBR Workshop Implementatie Beroepscode Op 5 juni 2009 wordt deze workshop georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht. NVMBR Workshop Contrastmiddelen De workshop wordt op 15 september 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht. NVMBR Symposium MRI Het symposium MRI wordt op 1 oktober 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede. NVMBR Workshop ECG De workshop wordt op 9 oktober en 27 november 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht. NVMBR Symposium Radiologie Het symposium radiologie wordt georganiseerd op 15 oktober 2009 in congrescentrum De Reehorst te Ede. NVMBR Symposium Radiotherapie Het symposium radiotherapie wordt op 7 november 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede. NVMBR Studiedag Leidinggevenden en Opleiders De studeidag L&O wordt op 12 november 2009 georganiseerd op een nader te bepalen plaats. NVMBR Symposium Echografie De workshop wordt op 17 november 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede..

Ben je NVMBR lid, geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ga je verhuizen? Vergeet niet om, als je de adreswijziging aan de NVMBR doorgeeft, dit ook te doen bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), want het gaat niet automatisch! Het KP stuurt binnenkort naar alle geregistreerden een info-kit met daarin o.a. het registratiepasje. Het KP ontvangt veel post onbestelbaar retour, maar wil natuurlijk alle geregistreerden voorzien van actuele informatie. Dus geef je adreswijziging ook door aan het KP!

Wekelijks vacatures in beeldvormende technieken Groot Brittannië. Werken in Schotland, Engeland of Wales? In the country, the mountains or cities like London? Vacatures voor enkele maanden of langer. Ook specifieke functies zoals mammo, echo of MRI. Snel aan de slag. Keuze uit vele plaatsen en ziekenhuizen. Alleen of met z’n tweeën. Uitstekende verdiensten, bonus, woonruimte, introductie en geen ‘gedoe’ met administratie. Netto salaris per week uitbetaald. Prof. ondersteuning door eigen Britse consultant met verstand van je vak. Zwitserland. Radiologie, radiotherapie, nucleair. Skiën, klimmen en veel cultuur. Midden in Europa. Introductie vaak door Nederlandse collega’s. Veel trauma. Sollicitatiebezoeken aan 2-3 ziekenhuizen. Goed georganiseerd. Aanstellingsprocedure: ± 1-4 maanden. U spreekt of leert Duits en heeft werkervaring. Startsalaris E2800,tot ± E3800,- pm (netto). Woonruimte E100,- tot E400,- p.m. Reiskostenvergoeding en professionele ondersteuning. Ook leidinggevende en specialistische functies. Nederlandse ziekenhuizen. Vaste banen en uitzendwerk. Onderhandeling voor betere voorwaarden. Huisvesting. Vacatures bedrijven in Nederland. Onderzoeksfuncties, comm. - en applic. functies, radiologiecentra/MRI (geen diensten). Minimaal enkele jaren werkervaring vereist. Interesse? Bezoek www.irismedical.nl, T: 070 321 11 22. Wekelijkse update van vacatures. Kostenloze inschrijving voor kandidaten. IRIS medical employment Organisatiebureau voor (internationale) transfers. Den Haag, Rotterdam, Zürich.

Effectieve doelgerichte werving en selectie

17


Gamma nieuws

mei 2009 | jaargang 59 | nummer

5

Stichting Rijnland Zorggroep ontstaan uit een fusie tussen het Rijnland Ziekenhuis met locaties in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en de verpleeghuizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn/ Noorderbrink in Alphen aan den Rijn. Binnen de Rijnland Zorggroep zijn ongeveer 2700 mensen werkzaam. De renovatie en nieuwbouw van beide ziekenhuislocaties monden straks uit in een geheel gemoderniseerd ziekenhuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Wij hechten aan een goede werksfeer waarbinnen we met plezier ons werk doen. Hierbij staan de patiënt en bewoner centraal. Veel aandacht gaat uit naar de voortdurende verbetering van onze dienstverlening. Het Rijnland Ziekenhuis beschikt over een moderne, gedigitaliseerde afdeling radiologie. In 20 diagnostiekkamers, waarvan er 6 op de locatie in Alphen aan den Rijn gevestigd zijn, wordt onderzoek verricht door middel van medisch beeldvormende technieken, waaronder CT, MRI, DSA, mammografie en echografie. De afdeling wordt geleid door een bedrijfsleider. Daarnaast is de dagelijkse bedrijfsvoering in handen van een unitcoördinator.

Onlangs is er een tweede CT en een tweede MRI geplaatst. Door deze sterke productieuitbreiding ontstaan er vacatures voor de functie van:

Radiodiagnostisch Laboranten m v

Dienstverband 66% tot 110% U verricht een basispakket radiodiagnostisch onderzoek. Afhankelijk van de wens, ervaring, contractgrootte en het werkaanbod kan er in verschillende werkvelden functiedifferentiatie plaatsvinden. Er is een actief scholingsbeleid en u fungeert als werkbegeleider in het kader van de MBRT opleiding. Tevens begeleidt u stagiaires. Een fulltime contract op beide locaties is bespreekbaar. Daarnaast is het mogelijk om specifiek voor één van beide locaties te solliciteren. Daarbij moet opgemerkt worden dat er in Alphen aan den Rijn alleen een basispakket aan onderzoeken wordt geboden. Verder werkt u op deze locatie tijdens kantooruren. Specifiek voor de locatie Alphen is een kleiner contract bespreekbaar.

s&UNCTIE EISEN

s3OLLICITATIE Uw kunt op verschillende manieren solliciteren: - online: www.rijnlandzorggroep.nl - via e-mail: p.o@rijnland.nl - schriftelijk: stuur uw brief voorzien van curriculum vitae, aan de Rijnland Zorggroep t.a.v. Esmeralda Koot, afdeling Personeelsbeheer, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp. Vermeld bij uw sollicitatie het vacaturenummer: 09Rl051GA Voor meer informatie over de Rijnland Zorggroep verwijzen wij u naar www.rijnlandzorggroep.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

- u bent een bevoegd radiodiagnostisch laborant of u bent in het bezit van het diploma MBRT; - u werkt zowel zelfstandig als in teamverband; - u heeft een flexibele instelling en een kritische houding ten opzichte van het eigen werk. Het salaris is ingedeeld in FWG 45 of 50 afhankelijk van ervaring en opleiding. De CAO Ziekenhuizen is van toepassing.

Mensen voor mensen

18

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de unitcoördinator, telefoonnummer 071 - 582 86 31.

We hopen u te kunnen verwelkomen in onze organisatie die volop in beweging is!


Uw NVMBR lidmaatschap in het kort Gratis voor leden ̴ 11 x per jaar Gamma Nieuws ̴ 4 x per jaar Gamma Professional ̴ informatiemateriaal ̴ richtlijnen ̴ certificaten regionale bij- en nascholingsavonden Exclusief voor leden ̴ individuele advisering bij functiewaarderingsystematiek, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden ̴ registratie en afhandeling lidmaatschap internationale beroepsverenigingen ̴ Kosten periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici door de werkgever (cao-Z) Korting voor leden ̴ congressen en symposia ̴ studiedagen ̴ beroepsprofielen ̴ informatiemateriaal ̴ rapporten

Ik word NVMBR-lid Naam en voorletters1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/v* Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortedatum en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.nr. privé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werkzaam in (ook locatie vermelden): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De NVMBR zorgt ook voor ̴ het behartigen van individuele en collectieve belangen ̴ het nemen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van professionalisering ̴ profilering en kwaliteit van de werkvelden medische beeldvorming en radiotherapie ̴ vertegenwoordiging in overkoepelende organisaties, samenwerkingsverbanden en adviesorganen ̴ het organiseren van symposia, congressen, studiedagen en regionale bij- en nascholingsavonden

Afdeling:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De instelling valt onder de: *CAO Ziekenhuizen / CAO Academische Ziekenhuizen / Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opzeggen lidmaatschap of wijzigen Uw NVMBR-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor 1 november schriftelijk opzegt. Let op: opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd. De opzegging wordt schriftelijk door de NVMBR bevestigd. In het jaar van aanmelding kan niet worden opgezegd. Wilt u uw lidmaatschap aanvullen met een abonnement of een internationaal lidmaatschap? Laat het ons voor 1 november weten. Wijzigingen van uw adres of gegevens kunt u doorgeven via tel. 030-2318842, via e-mail info@nvmbr.nl of schriftelijk. Basiscontributie 2009 Gewone leden Aspirant leden Buitengewone leden Donateurs Leden gereduceerd tarief: ̴svƒ`(vFzYF$ ̴ˆFƒV(vF`=̟(`s(`zFg(`=(v(CƒF=$(` Plustarieven 2009 Tijdschrift Nucleaire Geneeskunde Associate membership ISRRT U kunt de NVMBR altijd bereiken: Kom langs of schrijf Verenigingsbureau NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht Fax: (030) 232 13 62 E-mail: info@nvmbr.nl Bel: Advies, service, wijzigingen ma t/m vrij: 09.00 – 15.00 uur Tel.: (030) 231 88 42 internet: www.nvmbr.nl

€ 98,40 € 49,20 € 98,40 € 200,00 € 57,00

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het nieuwe lid wordt aangemeld door het NVMBR-lid: Naam en voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/v*

€ €

5,– 10,–

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ontvangt een verzamelband voor het tijdschrift. Stuur dit formulier volledig ingevuld en zonder postzegel naar: NVMBR- ledenadministratie, Antwoordnummer 3427, 3500 ZL Utrecht 1 In het kader van de Wet persoonsregistratie geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde ledenadministratie worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, opleidinggegevens noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve functies en voor de activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de vereniging of door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. * doorhalen wat niet van toepassing is

19


Het ARTI is één van de zes zelfstandige regionale bestralingscentra in een mooi, groen en veelzijdig stukje Nederland. Een organisatie waarin een prettige werksfeer en betrokkenheid onder de ruim 100 collega’s (waarvan ca. 50 laboranten) volop aanwezig is. De afdeling is continu in beweging. Zo zijn of gaan we bezig met o.a.

uitbreiding IMRT

4D-CT roulatie stereotaxie

digitaal dossier cone beam-CT

Wie durft dit plaatje compleet te maken? Wij zijn op zoek naar

radiotherapeutisch laboranten Je bent enthousiast, initiatiefrijk en denkt zowel patiënt- als kwaliteitsgericht. In multidisciplinair verband zal je meewerken aan de vele nieuwe ontwikkelingen die je uitdagen het beste uit jezelf en het team te halen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuizen. Op dit moment geldt er een arbeidsmarkttoelage van 10 %.

Interesse? Kijk dan op www.arnhemrti.nl onder professionals/werken bij het Arti voor meer informatie.

GAMMA Nieuws, mei 2009  

GAMMA Nieuws, mei 2009