Page 12

Význam povodňovej prehliadky na toku Rajčianka

Foto: riečka Rajčianka Autor fotografie: Ing. Dušan Hajňuk

Význam povodňovej prehliadky na toku Rajčianka Rieka Rajčanka pramení v Strážovských vrchoch pod Javorinkou (972,9 m) v nadmorskej výške asi 780 m n. m. Preteká celým územím Rajeckej doliny. Ohraničuje Lúčanskú Malú Fatru od západu a Strážovské vrchy z východu. Je dlhá 47,5 km a priemerný prietok je 4 m kubické za sek. Pri Strážove v Žiline ústi do Váhu (326,1 m n. m.). Charakter rybárskych revírov na rieke Rajčanke je lososový-P a lososový-Li. Dňa 9.7. 2019 som sa zúčastnila povodňovej prehliadky, ktorá sa uskutočnila na vodnom toku Rajčanka a jej prítokoch v katastrálnom území Bánová v prímestskej časti Žiliny. Cieľom stretnutia so zástupcami OU Žilina, SVP Piešťany, MsÚ Žilina, Slovenského rybárskeho zväzu, miestnymi občanmi bolo vykonanie povodňovej prehliadky a zvýšenie účinnosti ochrany pred škodlivými následkami povodní vzájomnou koordi12  Mesačník SRZ, 08/2019

náciou protipovodňových opatrení. V katastrálnom území Bánová je rieka Rajčanka regulovaným vodným tokom a preto je potrebná jeho pravidelná údržba, starostlivosť o pobrežnú vegetáciu vrátane odstránenia inváznych druhov rastlín. V úseku cca 100 m nad a pod mostným objektom Bitarovského potoka pri Námestí sv. Jána Bosca a lokalite pri Hostinci bude potrebné uskutočniť prečistenie brehov toku od náletovej vegetácie t.j. nánosov upravenej časti koryta. Na vodnom toku Rajčanka bude vykonaný technicko – pestovateľský zásah do brehových porastov z dôvodu uskutočňovania kosby na obidvoch brehoch vodného toku. Počas realizácie výrubov je dôležité, aby sa zabránilo likvidácii kvalitných brehových porastov. Úprava trasy koryta toku, koncentrácia prietokov s vylúčením záplav, likvidácia prirodzenej členitosti, odstrá-

Profile for Slovenský Rybársky Zväz

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 08/2019  

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 08/2019  

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu

Profile for srzrada
Advertisement