Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ภายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ป„จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนระดับปริญญาตรี จาก 7 คณะ ระดับ บัณฑิตศึกษาเปิดสอน 8 หลักสูตร จากพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงป„กธงชัยทางการศึกษาที่มุงเน้นการตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่น สรรสร้างป„ญญาและชี้นาสังคมให้พัฒนา สืบสานภูมิป„ญญา มรดกท้องถิ่นที่มีคุณค่าในฐานะ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชปณิธานและสืบสานแนวพระราชดาริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดาเนินการภายใต้สโลแกน “สร้างป„ญญา ศรัทธาความดี”


ประวัติ : ในปี พ.ศ. 2516 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดสอนใน สาขาวิชาครุศาสตร์ หลังจากนั้น พ.ศ. 2528 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่นๆ นอกจากครุศาสตร์ และได้รวมกับกลุ่มวิทยาลัย ครูทางภาคใต้ 5 แห่ง จัดตั้ง "สหวิทยาลัยทักษิณ" โดยมีสานักงานของสหวิทยาลัยครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ ธานี ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “สถาบันราช ภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

ปรัชญา : องค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาสังคมพัฒนา วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม


พันธกิจ : เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงมีพันธกิจที่จะต้องดาเนินการดังนี้ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิป„ญญาท้องถิ่น ภูมิป„ญญาไทย และภูมิป„ญญาสากล มีความรู้ คู่ คุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตในชุมชน โดย มีจานวนและคุณภาพ สอดคล้องกับแผน การผลิตบัณฑิตของประเทศ 2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ การ ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน 4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิ ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นาชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น


คณะวิทยาการจัดการ ถือเป็นคณะที่ดิฉันเลือกเรียน ความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่สี่ของสถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเนื่องจาก ในป„จจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นผลให้ตลาดแรงงาน มีความต้องการแรงงานสาขาต่างๆมากกว่าในอดีตที่ ผ่านมา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น จึงมีส่วนสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 ขณะนั้นมีอาจารย์ ผู้สอนเพียง 12 คนเปิดสอนวิชาเอกการจัดการสานักงาน และวิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2529 เปิดสอนวิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว พ.ศ.2530 เปิดสอน โปรแกรมการจัดการทั่วไป ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2531 เปิดสอน โปรแกรมการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) พ.ศ. 2532 เปิดสอนโปรแกรมการจัดการทั่วไป และโปรแกรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี 4 ปีหลังจากปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา


ปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ : สร้างองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม วิทยาการก้าวล้า นาท้องถิ่นพัฒนา วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้นาในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มี ศักยภาพบนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

พันธกิจ 1. จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรทั่วไปให้มีความรู้ ความสามารถและจริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่น 2. ร่วมมือกับชุมชนบูรณาการงานวิจัยและข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิป„ญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ 4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้านวุฒิและตาแหน่งวิชาการ 6. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเรียนการสอน 7. ศึกษา ส่งเสริมและสืบสานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

กิจกรรมรับน้องใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมสอนน้องใหม่ บูมเอก


คณะวิทยาการจัดการก็เปิดรับนักศึกษาแต่ละโปรแกรมเรื่อยมา และได้เปิดสอน 4 โปรแกรมวิชา คือ - โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป - โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ - โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ 2. เป็นผู้นาในการประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ 3.สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 4. เป็นผู้มีน้าใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ รอบรู้ในศาสตร์ นโยบายในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 1. เน้นการมีส่วนร่วม (ร่วมคน, ร่วมคิด, ร่วมทา, ร่วมรับผิดชอบ) 2. สนับสนุนการเรียนการสอน 3. โปร่งใส 4. ทันสมัย นอกจากการจัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาภาคปกติแล้ว คณะวิทยาการจัดการ ยังเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บท. เพื่อขยาย โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทาการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย จังหวัดชุมพร ระนอง อาเภอเกาะสมุย และจังหวัดกระบี่


อาจารย์แพรวพรรณ ปานนุช (คุณแม่ของพวกเราทุกคน) และเพื่อนร่วมห้อง นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ปี 3 ค่ะ

“ลูกหลานชาวราชภัฏ ข้าของพระราชา”

Suratthani Rajabhat University  
Suratthani Rajabhat University  

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Advertisement