Page 1

English for Study in Australia កម្មវ ិធីភាសាអង់គ្លលសសរាប់ការសិកាគ្ៅរបគ្ទសអូស្ត្សាាលី LESSON 13– Working together គ្ម្គ្រៀនទី១៣ ៖ ការគ្ធវើកិចចការសាលារួម្គ្នា STUDY NOTES ឯកសារជំនួយគ្ម្គ្រៀន

តួអង្គ Angel: អអនជល៖

និសសិតអនារជាតិ

Katie: គ្េតធី៖

និសសិតអនារជាតិ

Rocky: រក ៉ុ ឃី៖

និសសិតអនារជាតិ

Marion: ាគ្រៀន៖

រលូបគ្រងៀនរបស់ពួកគ្ល

សាច់គ្រឿង រក ៉ុ ឃី គ្េតធី និងអអនជល កំពុងគ្ៅកាុងថ្នាក់គ្រៀន គ្ោយចាប់គ្ផាើម្ធធវើលគ្រាងស្រសាវរជាវជាម្ួយគ្នា។ ព័ត៌ាន-អវីដែលអាកអាចគ្ធវបា ើ នធៅរាឥឡូវធនះ

ធោះជាធលាកអាកម្ិនទាន់បានចូលគ្រៀនវលគ ELICOS ក៏ ធោយ ក៏គ្ោកអាកគួ រដតរបឹង្ហាត់ ធរៀនជំនាញរបស់គ្ោកអាក ដែលធលាកអនករតូវការគ្ ើម្បីសរគ្សរអតងគ្សចកាីជាភាសាអង់គ្លលសឲ្យបានលអដែរ។ ែូ ធននះ ំបូង គ្ោកអាករតូវសិកា កម្មវ ិធីវាយពុ ម្អ ព កសរកុំពយូទ័ រជាម្ុនសិន។ គ្ោកអាករគ្នន់អតចំណាយគ្ពលអតប៉ុនាមននាទីប៉ុគ្ណាោះកាុងម្ួយថ្ថៃ គ្ ើម្បី គ្រៀនវាយអកសរ គ្ោយម្ិនចាំបាច់គ្ម្ើលកាារវាយអកសរគ្

ើយ គ្

ើយម្ិនយូរគ្

ើយគ្ោកអាកនឹងអាចវាយបានគ្លឿនគ្ៅ

គ្ពលគ្ោកអាកចាប់គ្ផាើម្វាយពុម្អ ព កសរសរាប់ការអតងគ្សចកាីគ្នាះ។ គ្ោកអាកក៏លួរអតអានការអតងគ្សចកាីជាភាសា អង់គ្លលសឲ្យបានគ្រចើនគ្ៅតាម្អ លអាចគ្ធវើគ្ៅបាន គ្ ើម្បីឲ្យគ្ោកអាកអាចទាលប់េួនគ្ៅនឹ ល ងសទីល កាុងការសរគ្សរ រពម្ទាំងអាចសរគ្សរបានរបកបគ្ោយលុណភាព

ូចអ លបានរ ំពឹងទុក។

ភាសា-សំនួនធោហារ និង្ឃ្លលរបធោគដែលមានន័យម្ិនធម្មតា


(to) pick a topic

គ្រជើសគ្រ ើសរបធានបទ។

Common practice

អវីអ លគ្លនិយម្គ្ធវើជាធម្មតា។

“worth a try”

វាជាគ្ោបល់ ៏លអ ឬានរបគ្ោជន៍។

(to) get booked up

ម្ិនានគ្ពលគ្វោសរាប់សកម្មភាពគ្ផសងគ្ទៀត។ ម្ិន ទំគ្នរ។

(to) get together

ជួបគ្នា។

(to) brainstorm

ពិភាកាលំនិត ំបូងៗគ្លើរបធានបទណាម្ួយ។

(to) run (something) past someone

របាប់អំពីលំនិតរបស់អនកធៅនរណាាាក់អំពី(អវីម្ួយ) ។

A hot topic

របធានបទអ លបចចុបបនាានការគ្ពញនិយម្ខ្លលំង។


EXERCISES លំហាត់ ១. វាកយសពទសខ្ល ំ ន់ៗ សូម្អឆកអតថន័យ និងការបគ្ចចញសំគ្

ងថ្នពាកយទាំងអស់គ្នះគ្ៅកាុងវចនានុរកម្របស់គ្ោកអាក ៖

assessment

cause

(to) concern

(to) compare

(to) conduct

confidential

(to) discover

focus

(to) pass

plagiarism

purpose

questionnaire

relevant

research

scribe

source

strategy

topic

២. ការហាត់គ្រៀនភាសា លំហាត់លំរូ ការគ្ធវគ្ើ តសាសង្ ទ ក ់ រម្ិតសម្តថភាពភាសាអង់គ្លលស គ្ ើម្បីអាចចូលគ្រៀនកាុងវលគសិកាណាម្ួយគ្នាះ គ្ោកអាករតូវធធវើធតសតគ្ ើម្បីសង ទ ់ករម្ិតសម្តថភាពភាសាអង់គ្លលស

ជាម្ុនសិន។ សូម្កត់ចំណាំថ្ន ការអណនាំកុងការគ្ធវ ា ើធតសត ជាទូគ្ៅ សរគ្សរជាភាសាអង់គ្លលស ( ូចខ្លងគ្រកាម្)។ Choose the word that best completes each sentence. ចូរគ្រជើសយកពាកយអ លសម្ស្រសបបំផត ុ សម្រាប់ដាក់គ្ៅកនុងចគ្នាលះនៃអតថបទកាុងរបអប់ខ្លងគ្រកាម្។ សូម្លូសអេវងកាុងរបអប់ម្ួយសរាប់គ្លេនីម្ួយៗ។ ឧទា

រណ៍ 

1.

 on

 to

of

 in

2

 that

 which

 for

 by

3.

 those

 these

 which

 that

4

 likeable

 like

 likely

 liking

5

 as

 good

 much

 most

៣. ឧបសលគកុងការគ្របើ ា របាស់ភាសា


សូរសំគ្

ង / θ / and / ð / ៖ សូម្ហាត់និោយពាកយ ៏ពិបាកទាំងគ្នះគ្ោយបគ្ចចញសំគ្

ងឲ្យបានឮៗ ៖

“The theme of this essay is health” ៤. អាសយោានអុន ី គ្ធើរណិតដែលមានរបធោជន៍ ព័ត៌ាន ៖

http://www.typeonline.co.uk/

កម្មវ ិធី ធរៀនោយពុ ម្ព អកសរតាម្អុីនធធើរ ណិតធោយឥតគិ ត ថ្ថល។ ការដណនាំសរមាប់

http://www.ballarat.edu.au/aasp/student/learning_support/generalguide/

ការធធវើបទបង្ហាញ ធលើការង្ហរសិកា។ ការសរធសរដតង្

http://www.wikihow.com/Write-a-Comparative-Essay

ធសនកតីតាម្ដបប ធរបៀបធធៀប។ នធម្លើយលំហាត់ ទី 2: 1) of

2) that

3) which

4) likely

5) as

Khmer efs notes 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you