Page 1

English for Study in Australia កម្មវ ិធីភាសាអង់គ្លលសសរាប់ការសិក្សាគ្ៅរបគ្េសអូស្ត្សាាលី LESSON 7 – Can we talk? គ្មគ្រៀនេី៧៖ គ្ ើគ្យើងអាចនិយាយគ្នាបនតិចបានគ្េ? STUDY NOTES ឯក្សសារជំនួយគ្មគ្រៀន

Characters ួអងគ Katie: គ្េ ធី ៖

ជានិសសិ បរគ្េស គ្

Jenny: គ្ជនាី ៖

ស្រ្តីជាមម្ររួសារនិងម្ចា្់ផទះ ដែលមេតធីសាាក់មៅជាម្ួ យ។

ើយមក្សរបគ្េសអូស្ត្សាាលីជាគ្លើក្សេី១។

សាច់គ្រឿង គ្េ ធីនិយាយជាមួយគ្ជនាី អំពីបញ្ហ ា ឆ្ឆែគ្

ើងគ្េក្សគ្លើឆ្រលរបស់នាង។ គ្ជនាីផាល់គ្យាបល់ពីរគ្បៀបគ្ោះស្រសាយជាមួយ

ការនឹក្សផទះរបស់នាង។ ព័ ៌ាន៖ការបង្ហាញអំពីេសសនៈឬអារមមណ៍របស់េួន ល

គ្ៅរបគ្េសអូស្ត្សាាលី គ្ោក្សអាក្សនឹងេេួលបានការគ្គ្នរពពីអាក្សេទេ របសិនគ្បើគ្ោក្សអាក្សបង្ហាញអំពី េសសនៈ ឬ អារមមណ៍របស់េួន។ ល រគ្បៀបឆ្េលគ្ោក្សអាក្សរ ូវបង្ហាញអំពីេសសនៈឬអារម្មណ៍របស់គ្ោក្សអាក្ស លឺគ្ោក្សអាក្សរ វូ គ្លើក្ស គ្

ើងអំពីអារមមណ៍ផ្ទទល់េួនឬក៏ ល ការយល់ម

ើញ ចំគ្ោះអវីមួយ។ សូមក្សុំគ្ធវើឲ្យអាក្សេទេានអារមមណ៍ថា ពួក្សគ្លជាអាក្ស

របរពឹ ាេុសឲ្យគ្សាះ។ ខាងគ្រកាមគ្នះ លឺជាោក្សយគ្ពចន៍មួយចំនួន ឆ្េលគ្ោក្សអាក្សអាចអនុវ បា ា ន៖ When you laugh at my English mistakes, I feel embarrassed. គ្ពលគ្ោក្សអាក្សគ្សើចគ្ៅរគ្នឆ្េលេញំុគ្របើភាសាអង់គ្លលសមិនបានរ ឹមរ ូវលអ េញំុេូចជាានអារមមណ៍ខាមស់គ្អៀន។ When you play your music loud, I find it hard to study. គ្ៅគ្ពលគ្ោក្សអាក្សគ្បើក្សសគ្មលង ន្រនាីខាលំងៗ េញំុពិបាក្សគ្រៀនណាស់។ I feel uncomfortable when the dog jumps up at me. េញំុានអារមមណ៍មិនស្រសួលគ្សាះ គ្ៅគ្ពលឆ្ឆែគ្ោ មក្សគ្ោងេញំុ។


ភាសា – ្ំនួនមោហារ និងឃ្លលដែលម្ចនន័យម្ិនធម្មតា To feel wobbly

ានអារមមណ៍រសាប់រសល់ មិនរបាក្សេរបជា

To be the life of the party

បានគ្ោហារ និងគ្ធវើឲ្យគ្ភញៀវានភាពសបាយរ ីក្សរាយ ោមរយៈការនិទានគ្រឿង និយាយគ្រឿងក្សំឆ្បលង និងរាំ ឆ្រក្សជាគ្េើម។ល។

“Grab a chair”

អងគុយចុះមក្ស។

“Grab a stool”

ានអារមមណ៍គ្រក្សៀមរក្សំ គ្ៅគ្ពលអវ ាានមិ ាភក្សាិ ឬ

To miss someone

សាជិក្សរលួសារ អារមមណ៍មិនឋិ គ្ៅជាអចិទន្រនាយ៍។ េីបំផុ គ្ៅ

The feeling will pass

អារមមណ៍ឆ្បបគ្នះនឹងរសាយបា ់។

EXERCISES លំហាត់ ១. ោក្សយសពទសខា ំ ន់ៗ សូមឆ្ឆក្សអ ថន័យ និងការបគ្ចេញ្ំមេងទនោក្សយទាំងអស់គ្នះគ្ៅក្សាុងវចនានុរក្សមរបស់គ្ោក្សអាក្ស ៖ (to) adapt

(to) cope

culture

entrance

hall

homesickness

(to) invite

pesky

(to) relax

traditional

understandable

yard


២. ការហា ់គ្រៀនភាសា៖ លំហា ់លំរ-ូ គ្ សាសង ទ ់ក្សរមិ សម ថភាពភាសាអង់គ្លលស គ្េើមបីអាចចូលគ្រៀនក្សាុងវលគសិក្សាណាមួយគ្នាះ គ្ោក្សអាក្សរ ូវឆលងកា ់ការគ្ធវើគ្ សាគ្េើមបីសង ទ ់ក្សរមិ សម ភា ថ ព

ភាសាអង់គ្លលសជាមុនសិនគ្េើមបីឆ្បងឆ្ចក្សក្សរមិ ថាាក្ស់គ្រៀន។ សូមក្ស ់ចំណាំថា ការឆ្ណនាំក្សុងការគ្ធវ ា ើគ្ សា ជាេូគ្ៅ សរគ្សរជាភាសាអង់គ្លលស (េូចខាងគ្រកាម)។

Choose the word that best completes each sentence. ្ូម្មររើ ្មរ ើ្ពាកយឬឃ្លលដែល្័កិ្ ត ម្នឹ ងដាក់ បំមពញមៅកាុងឃ្លលរបមោរនី ម្ួយៗ។ Cross one box for each number, eg:  ្ូម្រូ្ដេវងកាុងរបអប់ ម្ួយ្រម្ចប់មលេនី ម្ួយៗ។ ឧទាហរណ៍ 

Talking it over

The importance _____1___ talking to someone about a problem cannot be underestimated. We have a saying, “A problem shared is a problem halved.” Friends or advisors will often have a different perspective _____2___ the problem and may be _____3___ to offer you valuable advice. Sometimes talking with someone who _____4___ experienced the same thing can be enough.

If the problem _____5___, you can always see a professional counsellor or a doctor. It is your health that is most important. If you are stressed or losing sleep, you won’t be performing as well as you could be.

1.

 on

 of

 as  at

2

 on

 of

 for  to

3.

 can

 capable

4

 have

 is

5

 persists

 persistent

 able

 expert

 are  has  persist

 persisting


៣. ឧបសលគកុងការមរបើ ា រា្់ភាសា

សូរ្ំមេង/ l / និង /r/ ។ សូមហា ់គ្រៀនោក្សយឆ្េលរ ូវពត់អណា ា បគ្ចេញ្ំមេងឱ្យឮៗ ៖ “I really like reading letters from Louis.” ៤. អាសយោានអុន ី គ្ធើរណិ ឆ្េលានរបគ្យាជន៍

ព័ត៌ម្ចន ៖

http://www.pacific.edu/SIS/docs/FINAL-Berardo-Forum-Handouts.doc

ការ្រម្បេលួនមៅ នឹ ងវបបធម្៌ថី ម ការបង្ហាញអំ ពី

http://www.enotalone.com/article/2364.html

អារម្មណ៍ឬ ទ្សនៈរប្់េួន ល

ចមម្លើយលំហាត់ ទី 2: 1) of

2) on

3) able

4) has 5) persists

Khmer efs notes 07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you