Page 1

English for Study in Australia ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សាគ្ៅម្របគ្ទសអូស្រ្សាាលី LESSON 3 – Make yourself at home

គ្មគ្រៀនទី៣៖ សររួលអាររមណ៍និងររៀបចំខ្ួ នឲ្យដូ ល ចជាការឋិតគ្ៅក្សនុងផទះខ្េួនឯងផ្ទាល់

STUDY NOTES ឯក្សសារជំនួយគ្មគ្រៀន

Characters តួអងគ Katie: ទេតធី៖ Jenny: មេន្ន៖ ី

ជានិស្សិតស្ស្ីមករបទទស្អូស្ត្រាលីជាទលើកទីមួយ ស្រ្សីជា ា មរររួសារ និងម្ចាស់ផទះ ដែលគ្ខ្តធី រាក់គ្ៅជាមួយ។

សាច់គ្រឿង ទេតធី មក្សែល់ផទះម្រលួសារជនជាតិ អូស្ត្រាលីដែលនាងរាក់ ទៅជាមួយ។ ស្រ្សីា ា ា ស់គ្មោះ គ្ជននីគ្ធវើការសាវលមន៍ និងនាំនាងគ្ែើរគ្មើលក្សនុងផទះ។ ព័ត៌ាន ៖ ទម្លលប់ន្ង ិ វ ិន្័យសំខាន្់រយ ួ ចំនួនសម្រាប់ការសានក្ស់គ្ៅផទះជាមួយជនជាតិអូស្រ្សល ា ី 

ម្រតូវនិយាយពាកយថា “please” គ្ៅគ្ពលគ្ោក្សអនក្សគ្សនើសុំអីម វ ួយ។

ម្រតូវនិយាយថា “thank you” បនាទប់ពីគ្ោក្សអនក្សទទួលជំនួយ ឬព័ត៌ានអវីមួយ។

ម្រតូវនិយាយម្រាប់ាាស់ផទះ មបើមោកអ្នកម្លន្បញ្ហ ា អ្វរ ី យ ួ ។

គ្ៅគ្ពលគ្ោក្សអនក្សគ្ចញគ្ៅគ្ម្រៅ ម្រតូវ ជូនដំ ណឹងដល់ម្ចាស្់ផទះ អំ ពី ក្សដនេងដែលគ្ោក្សអនក្សម្រតូវគ្ៅ មនុសសដែល គ្ោក្សអនក្សនឹងគ្ៅជាមួយ និងគ្ាោ ងគ្ពលគ្ោក្សអនក្សនឹងម្រតឡប់មក្សផទះវ ិញ ។

សូមម្រតឡប់មក្សផទះ គ្ៅគ្ពលណាដដលគ្ោក្សអនក្សម្រាប់ថានឹងម្រតឡប់មក្សវ ិញ។

ទូរស័ពទម្រាប់សាជិក្សម្រលួសារដែលអនក្សរាក់ គ្ៅជាមួយ ម្របសិនគ្បើគ្ោក្សអនក្សនឹងម្រតឡប់មក្សផទះវ ិញយឺត។

ចូរដសវងយល់ថាគ្តើ គ្ោក្សអនក្សអាចអគ្្ជើញមិតាភក្សាិមក្សគ្លងផទះានឬគ្ទ។ រតូវជូ នដំ ណឹងដល់ស្ម្ចជិកររួររ ាាស់ផទះ របស្ិនទបើម្ចនមិតាភកាិមក្សទលង។


ម្របសិនគ្បើគ្ោក្សអនក្សានភារកិ ច្ារបរល់ថ្ថលចំណាយគ្ផសងៗ ដល់ម្ចាស្់ផទះ គ្ោក្សអនក្សម្រតូវរបរល់ រាក់ ទាំងទោះឱ្យទាន់គ្ពលគ្វោ។

បូមធូលី និងសាាតធូលីក្សុងបនទ ន ប់ រររទាំមររឿងសង្ហារ ឹរមសេងៗ ជាគ្រៀងរាល់សាាហ៍ ម

យ ើ ម្រតូវយក្សសំរាម

ចាក្ស់គ្ចាល។ 

ម្របសិនគ្បើគ្ោក្សអនក្សានភារកិ ច្គ្ា ាក្សលក្ស់សគ្មេៀក្សបំពាក្ស់ផ្ទទល់ខ្ួន េ សូរម្វកា ើ រមោករក់របចាំសោា

។ ៍

ជានិចាកាលម្រតូវបិទទាវរ និងវាំងនន គ្ៅគ្ពលគ្ោក្សអនក្សគ្លង ឬគ្សេៀក្សពាក្ស់។

គ្ៅគ្ពលថ្ថៃ ម្រតូវគ្បើក្សបងាួចគ្ែើមបី ឱ្យានខ្យល់អាកាស្ទច្ញចូល ក្សនុងគ្ពលគ្ោក្សអនក្សគ្ៅក្សនុងបនទប់ បោុដនាម្រតូវបិទ និងចាក្ស់គ្សាទាវរបងាួច រាល់គ្ពលគ្ោក្សអនក្សគ្ចញពីផទះ។

ការបិទទាវរឮសូរខ្លេំងៗ លឺជាទទងវើដដលមិនសមរមយ។ ជានិចាកាល គ្ោក្សអនក្សម្រតូវកាន់ថ្ែទាវរគ្ៅគ្ពលទាញទាវរបិ ទ ថាមៗ។

ភាសា ខ្លងគ្ម្រកាមគ្នះ ជាសំនួនគ្វាហារ និងឃ្លេានន័យមិនធមោតាខ្េះៗដែលគ្ោក្សអនក្សអាចនឹងឮគ្ៅគ្ពលគ្ោក្សអនក្ស សានក្ស់គ្ៅក្សនុងម្រលួសារជនជាតិ អូស្ត្រាលី។ Make yourself at home Make yourself comfortable

ឃ្លល “Make yourself at home” លឺានន័យថា សររួលអាររមណ៍ន្ិង មរៀបចំខ្ួ ន្ឲ្យែូ ល ចជាគ្ៅក្សនុងផទះខ្េួនឯងផ្ទទល់។ ម្រតូវានអារមោណ៍

សុខ្ស្សួលហាក្ស់ែូច ជាគ្ោក្សអនក្សគ្ៅផទះរបស់គ្ោក្សអនក្សអីចឹងដែរ។ Help yourself

ឃ្លល “Help yourself” លឺានន័យថា គ្ោក្សអនក្សអាចយក្ស និងគ្ម្របើម្រាស់របស់របរានគ្ោយខ្េួនឯង។ ឧទាហរណ៍ Help yourself to food សូមយក្សចំណីអាហារហូបគ្ៅតាមសម្រមួល គ្ោយខ្េួនឯងចុះ។

Feel free

ឃ្លល “Feel free” លឺានន័យថា គ្ោក្សអនក្សអាចគ្ធវើអីម វ ួយគ្ោយ មិនាច់សួរខ្ញំុរជាថមីគ្ទ។ ឧទាហរណ៍ Feel free to invite your friends over អាកអាចអទ្ជើញមិតាភក្សាិអាកមកទលងាន គ្ោយក្សុំគ្ទើសទាល់អី។ វ

You’ll get the hang of it

ឃ្លល “You’ll get the hang of it” លឺានន័យថា គ្ោក្សអនក្សនឹង គ្រៀន សូម្រត យល់ដឹងអំពីរគ្បៀបរបបដែលមយើងរស់គ្ៅ។

Yell out Sing out

ឃ្លល “Yell out” និង “Sing out” លឺានន័យថា គ្ោក្សអនក្សអាច សាក្សសួរអវីដែលគ្ោក្សអនក្សម្រតូវការ គ្ោយមិនចាំាច់ានការថប់


ារមភអីគ្វ ឡើយ។ (គ្ោក្សអនក្សមិនចាំាច់ដស្សក្ស ឬម៊ោម

យ ើ )

ដត (ឬកាគ្ហវ) មួយដពង។

A cuppa

EXERCISES លំហាត់ ១ វាក្សយសពទសំខ្លន់ៗ សូមដឆក្សអតថន័យ និងការបគ្្ាញសំគ្ឡងថ្នពាក្សយទាំងអស់គ្នះគ្ៅក្សនុងវចនានុម្រក្សមរបស់គ្ោក្សអនក្ស។

basket

bathroom

conscious

cupboard

desk

dirty

doona

(to) freshen up

friendly

garage

hall

(to) store

towel

(to) unpack

wardrobe

២ ការហាត់គ្រៀនភាសា៖ លំហាត់លំរូ - គ្តសាស្ង ទ ់ករមិតស្មតថភាពភាសាអង់ទរលស គ្ែើមបីអាចចូលគ្រៀនក្សនុងវលគសិក្សាណាមួយគ្នាះ លឺគ្ោក្សអនក្សចាំាច់ម្រតូវគ្ធវើគ្តសាសង ទ ់ក្សម្រមិតសមតថភាពភាសា អង់គ្លេសជាមុនសិន។ សូមក្សត់ចំណាំថា ការដណនាំក្សុងការគ្ធវ ន ើគ្តសា ជាទូគ្ៅ សរគ្សរជាភាសាអង់គ្លេស (ែូចខ្លងគ្ម្រកាម)។

Choose the word that best fits each space in the text below.


Water Restrictions Water restrictions apply across Australia. States have different levels of restrictions. In the state of Victoria, major restrictions (1) . For example, people (2) their lawns. They can water their gardens only (3)

wash their cars or water

certain times during the week. People in

Australia are very aware of saving water. They have quick showers and make sure they turn off all dripping taps. They wait (4) a full load before they use the washing machine. They even turn off the they’re brushing their teeth. And you might find a bucket in the shower. That’s to catch your

tap (5)

excess shower water, which can still be used (6)

the garden.

សូមលូសដខ្វងមួយក្សនុងម្របអប់ថ្នពាក្សយនីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍  of (1)

 apply

 applies

 applying

(2)

 aren’t

 cannot

 not

(3)

 at

 on

 by

(4)

 about

 before

 for

(5)

 while

 with

 since

(6)

at

 on

 from

៣ ឧបស្រគកុងការទរបើ ា រាស្់ភាសា

៏ បា សូស្ំទេង/V/ ៖ សូរ៊ត់មរៀន្ថាតារសូរស័ពទដល ំ ករនះរោយការបមចេញសរលលងឱ្យឮៗ។ 'We have a lovely view of the river.' ៤ អាសយោានអុីនគ្ធើរណិតដដលម្ចនរបទោជន៍ ក្សដនេងសានក្ស់គ្ៅ

http://www.services.unimelb.edu.au/housing/options/private.html

ទូគ្ៅ ផទះរាក់ ទៅជាមួ យ ជនជាតិ អូស្ត្រាលី លំរក្ស ូ ដនេងសានក្ស់គ្ៅ ក្សនុងមហាវ ិទាល័យ

http://www.services.unimelb.edu.au/housing/downloads/Homestay_Ja n05.pdf

http://www.services.unimelb.edu.au/housing/options/affiliated.html


ក្សដនេងសានក្ស់គ្ៅរួម គ្នន និង ក្សដនេងសានក្ស់

http://www.realestate.com.au/cgibin/rsearch?s=vic&t=res&snf=rbs&a=sf

គ្ៅស្រម្ចប់ ជួល ពាក្សយកាត់ថ្ន

http://www.services.unimelb.edu.au/housing/downloads/RealEstateSp eak_Jan05.pdf

អចលនម្រទពយ

ចរលលយ ើ លំហាត់ទ២ ី : 1) apply

2) cannot

3) at

4) for 5) while 6) on

Khmer efs notes 03  
Khmer efs notes 03