Page 1

Mas

Octubre 2013路N煤m. 017

Informaci贸n

Signat!! el III Conveni Col路lectiu


MAS Información El S.R.T. SIGNA, el III Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Inspecció Tècnica de Vehicles de la Comunitat Autònoma de Catalunya 2013-2015

Avui es un dia important per els Treballadors i Treballadores de les Empreses d’Inspecció Tècnica de Vehicles, perquè hem signat el III Conveni Col·lectiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya. La valoració es positiva, tenint en compte el moment d’incertesa del sector. Incertesa general també, ja que en aquests moments molts sectors amb el seu conveni encara bloquejat es troben lluitant pel simple fet de poder continuar negociant les condicions mínimes i en un moment en el que els augments salarials que es van tancar en l’any 2013 són de congelació salarial, en més d’un 40% de convenis a Catalunya.

Els punts més destacats són els següents: Vigència de 3 anys, 2013-2015 Manteniment de totes les cobertures d’antiguitat, 100% de la IT i manteniment de la jornada laboral anual, tot i haver estat fortament qüestionades per la contrapart. Increments salarials: 2013 Increment de tots els conceptes salarials en 1,75%. 2014 i 2015 Increment fixa de tots els conceptes salarials en 0,6%. En el cas que hi hagi un increment general de tarifes i l’IPC sigui superior al 0,6%, es garanteix l’IPC real de l’any anterior. Jornada irregular, que ha estat un punt de controvèrsia important, queda fixada en 90 hores anuals amb un màxim de 10 hores efectives i fins a 1 hora més per desplaçament, sobre el 10% total inicial que havia proposat la patronal. Per a les persones treballadores que estenguin la jornada en Setmana Santa, el mes d’Agost i Nadal, s’estableix un plus del 15% sobre la hora normal. Si visquéssim d'un en un, o de molt pocs en molt pocs, el sindicalisme no tindria sentit. Però com que fa milers d'anys que sabem que junts vivim molt i molt millor, la història de la humanitat s'escriu afortunadament en comú. I el comú laboral cal organitzar-lo: això és el sindicalisme. I per això cal reivindicar-lo, explicar-lo, compartir-lo, fer-lo sentir proper, propi i fàcil.


MAS Información El derecho a pedir jornada reducida se amplía hasta los 12 años Así lo establece el RD 16/2013 de 21 de diciembre. El RD 16/2013 de 21 de diciembre amplía la edad del menor a los 12 años para ejercer la reducción de jornada, este derecho se puede ejercer desde el 22 de diciembre de 2013. El Real Decreto 16/2013 de fecha 21 de diciembre modifica el actual Artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores: “Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla”. Queda ampliada pues la edad del menor a 12 años para ejercer la reducción de jornada. Este derecho se puede ejercer desde el 22 de diciembre. La reducción de jornada puede llegar el 50% de la misma, manteniendo la cotización durante los dos primeros años.

Calendari laboral 2014 L’any 2014 inclourà 13 festes d’àmbit nacional, una d’elles recuperable, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals, cap d’elles recuperables. D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. PERÍODE DE VACANCES Còmput 22 dies laborables L’inici de les vacances d’estiu serà per a tots els centres el dia 04/08/2014. Així mateix tots els centres tenen la possibilitat de realitzar les vacances d’estiu en 6 o en 5 setmanes.


MAS Información SABADELL TENDRÁ puertas automáticas de apertura rápida Los Representantes de los Trabajadores han llegado a un “acuerdo” con la empresa, tras pasar por inspección de Trabajo.

Sabadell era el único centro de Trabajo que no disponía de puertas automáticas de apertura rápida, en la entrada o en la salida de la nave de inspección. Este hecho fue denunciado ante la Inspección de Trabajo, después de casi dos años de intentos de negociación por parte de los Representantes de los Trabajadores para llegar a un acuerdo con la empresa para que instalase estas puestas. Sabadell dispondrá de estas puertas que son elementos de prevención contra riesgos como la exposición por parte de los trabajadores a las bajas temperaturas, a las corrientes de aire y a los deslumbramientos producidos por el sol. Entre

tots…sí, es pot!

TENDREMOS Gafas para “el foso” GRADUADAS. Inspección de trabajo ha requerido a la empresa, para que facilite gafas de protección graduadas. Ante la negativa de la empresa de proporcionar este tipo de equipo de protección individual, los Representantes de los Trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo, este hecho, ya que estos equipos de protección se deben adecuar a los trabajadores y las características de estos. Finalmente, Inspección de trabajo a requerido a la empresa para que facilite este equipo de protección individual.

Entre tots…sí, es pot!

2014 01 22 revista 018convenio  
2014 01 22 revista 018convenio  
Advertisement