Page 1

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลมหนาวยะเยือกหทยะไหว อดิศัยพระการุณย์ ยังเอื้อวราสิริพสุน- ธระมั่นมิราถอย ห้าธันว์ค�ำรบมนะประชา วะวะว้าดังเลื่อนลอย ร�ำลึกพระคุณฤดิสิพลอย พละเพิ่มบโรยแรง เริ่มแล้วบดินทร์ทศมรา- ชนุสนธิ์ประศาสน์แสง ปลุกปลื้มอุราพสกแจรง ฟะฟะฟื้นถวายพระพร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 39 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2559 http://pr.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html

วสันตดิลก ๑๔ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จ�ำนงค์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ภาพโดย : ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ ม.อ.ปัตตานี

E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th ISSN 0859-9734


เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวสงขลานครินทร์ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ (ต่อจากฉบับเดือนตุลาคม 2559)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปะและชีวิตถิ่นแดนใต้ โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ อาคารหอศิลป วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมแรเงาเหรียญรวมใจเป็นหนึ่งเดียว การแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ กิจกรรมปฏิบัติการ ทางทัศนศิลป์ / Art Workshop พระราชกรณียกิจ

ร้านจ�ำหน่ายอาหารโรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท�ำความดีเพื่อพ่อ จัด เลี้ยงอาหารฟรีให้ แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2559

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมท�ำดีด้วยวาจา คือ การร่วมกันกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมท�ำดีด้วยกาย คือ การให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขียน 1 ความดี ที่จะกระท�ำ เพื่อน�ำ ไปติดที่ต้นศรีตรังแห่งความดี การขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และการมอบต้นกล้าต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จ�ำนวน 9 ต้น ให้กับคณะ หน่วยงาน 9 คณะและหน่วยงาน และกิจกรรมท�ำดีด้วยใจ การท�ำความดีเพื่อส�ำรวม จิตน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้น�ำกระเช้า จ�ำนวน 39 ชุด เยี่ยมผู้ป่วยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ป่วยทั่วไป ณ โรงพยาบาลปัตตานี

02


ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน

สารบัญ

50 ปี ม.อ.

ครั้งที่ 1 ปั่นเพื่อน้อง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เชิ ญ ชวนนั ก กี ฬ าจั ก รยานร่ ว มปั ่ น จั ก รยานในโครงการปั ่ น จักรยาน 50 ปี ม.อ.ครั้งที่ 1 “ปั่นเพื่อน้อง” ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร

02-05 03 06-07 07 08-09 10-11 12 13 14 15

ดร.บดิ น ทร์ แวลาเตะ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นา นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะมีอายุ 50 ปี ในปี 2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงก�ำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องใน โอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2560 – 13 มี น าคม 2561 และหนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ร ่ ว มจั ด ในโอกาส ดังกล่าวคือการจัดปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ.ครั้งที่ 1 “ปั่นเพื่อน้อง” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เส้นทางจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังหาดตะโละกาโปร์ อ� ำ เภอยะหริ่ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ระยะทางไป-กลั บ ประมาณ 36 กิโลเมตร รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ.ครั้งที่ 1 “ปั่นเพื่อน้อง” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการใช้

CONTENT

เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวสงขลานครินทร์ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ. ครั้งที่ 1 ปั่นเพื่อน้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนดึงองค์ความรู้ศาสตร์ วิชาผ้ามัดย้อมจัดกิจกรรม “เปลี่ยนผ้าสีเป็นผ้าด�ำ...น้อมน�ำท�ำความดี ถวายพ่อ” แก่ชาวปัตตานี บุคลากร ม.อ. ยังมั่นใจและผูกพันองค์กร แม้ปรับเปลี่ยนเป็น ม.ในก�ำกับ วิทยาเขตปัตตานี มอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นประจ�ำปี 2558-2559 ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมร�ำลึกวันรูสมิแล ม.อ.ปัตตานี ระดมสมองนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หวังสร้างองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง สู่สันติสุขในหลากหลายมิติ ชาวสงขลานครินทร์ เรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรง ตั้งมั่นใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาความ รุนแรงในพื้นที่ ภาพเป็นข่าว แนะน�ำหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี

จั ก รยาน และลดการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ตลอดจนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และ ประชาชน และหารายได้มาสนับสนุนโครงการปั่นเพื่อน้อง ด้วยการจัดหาจักรยานให้นักศึกษาใช้ปั่นในชีวิตประจ�ำวัน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานในโครงการ ปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ.ครั้งที่ 1 “ปั่นเพื่อน้อง” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร สอบถาม รายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์พัฒนา กี ฬ าและสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต ปัตตานี โทร.073-313928-45 ต่อ 1560 และ 1557 หรือที่ คุณสิริชัย พลับช่วย โทร.081-2753306 และคุณวิโรจน์ สุวรรณ รั ต น์ โทร.084-9414701 ค่ า สมั ค ร 250 บาท จะได้ รั บ เสื้อกีฬา 1 ตัว.

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

03


นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ บริ เ วณลาน ส�ำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ นักศึกษารายวิชาสุนทรียภาพทางดนตรีกับชีวิต จัดเทศกาลดนตรีแห่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 ตอน “เพลงของพ่อ ดนตรีของพ่อ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการน�ำพระปรีชา สามารถความรู้ทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมกัน ประกอบกับ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการดังกล่าวผ่านดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี เมื่อวันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 ณ TK Park จังหวัดปัตตานี เพื่อเทิดพระเกียรติ และรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดปัตตานี ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี เวทีเสวนาผู้เคยถวายงานรัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ รอยพระบาทยาตรา สงขลานครินทร์ โดย ผศ.มะเนาะ ยูเด็น อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประกอบพิธีกรรมทั้ง 3 ศาสนา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

04


กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ  “ท�ำดีเพื่อพ่อ”  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559  เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  เป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มี ความสะอาดและน่ า อยู ่ และเป็ น การสานต่ อ พระปณิ ธ านของสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราช ชนก  “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”   โดยมีการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย  อาทิ ลอกคูระบายน�้ำ หลังอาคาร 5 ตลอด แนวถึงหอพัก 9  เก็บขยะในสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนสาธิต  ตัดแต่งต้นไทรในสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนสาธิต  ตัดแต่งกิ่ง ต้นจามจุรีในสนามตะกร้อและสนามฟุตบอล  และตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณหอพัก 10

วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน “ดนตรีในสวน : คิดถึงพ่อ” “กล่อมหัวใจให้หายโศก กล่อมโลกให้หายเศร้า ด้วย 9 เสียง...ถวาย บทเพลงแห่งความอาลัยและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี

นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมแปรอักษรข้อความ “ ธ สถิตใน ดวงใจไทยนิรันดร์ สาธิต ม.อ.” เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559  จัดโดยสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

05


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนดึงองค์ความรู้ศาสตร์วิชาผ้ามัดย้อม จัดกิจกรรม “เปลี่ยนผ้าสีเป็นผ้าด�ำ...น้อมน�ำท�ำความดีถวายพ่อ” แก่ชาวปัตตานี ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปั ต ตานี ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนวั ด หั ว ตลาด ปัตตานี จัดกิจกรรมทําความดีถวายเป็น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด ่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กับกิจกรรม “เปลีย่ นผ้าสีเป็นผ้าด�ำ...น้อมน�ำ ท�ำความดีถวายพ่อ” และแจกริบบิ้นสีด�ำ เ มื่ อ วั น ที่ 1 8 ตุ ล า ค ม 2 5 5 9 ณ ร้านโรงเตี๊ยมอาเนาะรู ถนนอาเนาะรู อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผศ.ดร.นภดล ทิ พ ย รั ต น ์ ค ณ บ ดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต ปัตตานี ชี้แจงโครงการ “เปลี่ ย นผ้ า สี เ ป็ น ผ้ า ด� ำ ...น้ อ มน� ำ ท�ำความดีถวายพ่อ” ว่า ณ ห้วงเวลานี้ ถื อ เป็ น เวลาที่ พ สกนิ ก รชาวไทยทุ ก คน อยู่ในความโศกเศร้าเสียใจกับการเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทุ ก คนตั้ ง ใจที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความ จงรักภักดีให้พระองค์ท่านได้นั่นคือการ สวมชุ ด ด� ำ ไว้ อ าลั ย แด่ พ ระองค์ ท ่ า น แต่ด้วยบางคนอาจจะมีความจ�ำกัดใน เรื่องการจัดหาเสื้อผ้าสีด�ำ เรื่องค่าใช้จ่าย เพราะขณะนี้เสื้อสีด�ำในท้องตลาดมีราคา แพงกว่าเดิม พวกเราชาวคณะศิลปกรรมฯ ทั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากร จึงได้ร่วมระดมความคิดว่าจะช่วยเหลือ อะไรได้ บ ้ า งเพื่ อ เป็ น การท� ำ ถวาย

06

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

แด่พระองค์ท่าน จึงมีความเห็นตรงกันว่า คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปั ต ตานี เป็นคณะที่มีศาสตร์องค์ความรู้ในด้าน การย้ อ มผ้ า เพราะเรามี ก ารเปิ ด สอน หลั ก สู ต รผ้ า มั ด ย้ อ ม ซึ่ ง อยู ่ ใ นสาขา ศิลปประยุกต์ ดังนั้นน่าจะดึงน�ำความรู้ นี้ ม าถ่ า ยทอดและด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น รูปธรรม จึงเป็นมติข้อตกลงจัดกิจกรรม “เปลี่ ย นผ้ า สี เ ป็ น ผ้ า ด� ำ ...น้ อ มน� ำ ท� ำ ค ว า ม ดี ถ ว า ย พ ่ อ ” ขึ้ น ม า โ ด ย มี ทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ด้านการย้อมผ้า มาช่วยเป็นแกนน�ำร่วมกับภาคีสมาชิก ของกลุ ่ ม ชุ ม ชนวั ด หั ว ตลาดเข้ า มา ร ่ ว ม ด ้ ว ย ช ่ ว ย กั น พ ว ก เ ร า ช า ว คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปั ต ตานี ทุกคนขอน้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์ท่าน มาใช้เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ “สิ่งหนึ่งที่พวกเรา ท�ำร่วมกันในครั้งนี้คือ ท�ำดีเพื่อพ่อหลวงของ พวกเรา” ค� ำ กล่ า ว ตอนหนึ่งของ นางนิชาภา พ ฤ ก ษ วั ล ต ์ นั ก วิ ช า ก า ร อุ ด ศึ ก ษ า คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ผู ้ ป ระสานงานกิ จ กรรมฯ ครั้ ง นี้ โดย ทีมงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ช่วย การคิดรูปแบบ และปรึกษากับชาวบ้าน ชุ ม ชนวั ด หั ว ตลาด น� ำ โดยคุ ณ พั น ฤทธิ์ วัฒนายากร ประธานชุมชนวัดหัวตลาด เป็นแกนน�ำของชาวบ้านมาร่วมพูดคุย ตนได้ เ ห็ น ถึ ง ความร่ ว มแรงร่ ว มใจของ ทีมงานของคณะฯ และชาวบ้าน มาช่วยกัน

ย้ อ มผ้ า ตั้ ง แต่ เ ช้ า จนถึ ง เวลาเย็ น โดยไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือแดดร้อน ถือเป็นความประทับใจและรู้สึกอบอุ่น อย่างมากและได้เห็นถึงความตั้งใจของ ชาวปั ต ตานี ที่ น� ำ ผ้ า มาร่ ว มย้ อ มสี ด� ำ กั บ คณะฯ จนจ� ำ นวนรั บ ย้ อ มเต็ ม กว่ า 30 คิ ว นั บ เป็ น ครอบครั ว ละประมาณ 3-5 ตัว ท�ำให้ต้องปิดรับย้อมสีไปก่อน เนื่ องจากสี ด�ำ ขาดตลาด จึ ง อยากชวน เชิ ญ หลายท่ า นที่ ต้ องการมี ส่ ว นในการ สนับสนุน อาจจะเป็นเสื้อผ้า ก�ำลังทรัพย์ หรื อ สี ย อมผ้ า สี ด� ำ มาร่ ว มสมทบตาม ก� ำ ลั ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ชื่ อ ว ่ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะได้มีส่วนร่วม กับชุมชนท�ำกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก อาจารย์ ศุ ภ ชั ย สร้ อ ยจิ ต อาจารย์ ป ร ะ จ� ำ ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ป ร ะ ยุ ก ต ์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี กล่ า วว่ า รู้สึกภูมิใจที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้น�ำ เอาองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการย้ อ มผ้ า จาก หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาการ ออกแบบผ้ามัดย้อม ที่เปิดสอนมาหลายปี มาท�ำประโยชน์ให้กับชาวปัตตานี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ถื อ เ ป ็ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ที่ ส ามารถ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมผ้าที่ใครๆ สามารถท�ำได้ เพราะเราใช้วิธีแบบสากล ทั่วไป


ในส่วนของขั้นตอนการท�ำนั้น ทุกคนสามารถจะไปท�ำเองได้ที่บ้าน โดยมี ขั้นตอน คือ ต้มน�้ำให้เดือด ใส่สีเคมีสีด�ำ 1 ห่อ ต่อเสื้อผ้า 1 ตัว เกลือ 1 ก�ำมือ แล้ ว น�้ ำ ผ้ า ที่ ผ ่ า นการแช่ น�้ ำ เกลื อ และ น�้ำส้มสายชู ประมาณ 15 นาทีแล้ว ลงไป ต้มให้เดือด วิธีการใส่ผ้าลงไปต้องคลี่ผ้า ไม่ให้เป็นก้อนเพื่อให้สีสามารถกระจาย ทั่ ว ถึ ง เนื้ อ ผ้ า ไม่ เ กาะติ ด เสื้ อ ผ้ า เป็ น หย่อมๆ ใช้ไม้หรืออุปกรณ์พลิกผ้าไปมา ประมาณ 45 นาที แล้วน�้ำขึ้นมาแช่น�้ำ เกลือผสมน�้ำส้มสายชูอีกครั้ง แล้วน�ำขึ้น บิดให้แห้งแล้วตาก นับเป็นวิธีการง่าย สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง น า ย พั น ฤ ท ธิ์ วัฒนายากร ประธาน ชุ ม ช น วั ด หั ว ต ล า ด เจ้ า ของสถานที่ จั ด กิจกรรม “เปลี่ยนผ้าสี เป็ น ผ้ า ด� ำ ...น้ อ มน� ำ ท� ำ ค ว า ม ดี ถ ว า ย พ่อ” เปิดใจว่า ชาวชุมชนวัดหัวตลาด มี ความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แ ด ่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นความร่วมมือ ระหว่ า งชาวชุ ม ชนวั ด หั ว ตลาดกั บ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี “ผมเห็นความรัก ความสามัคคี การเอื้ อ อาทรซึ่ ง กั น และกั น เห็ น ภาพ ที่ ช าวบ้ า นมาช่ ว ยกั น ย้ อ มผ้ า คนละไม้ ละมือ เป็นภาพที่ประทับใจ และหวังว่า ทางมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ มาให้พวกเราได้ร่วมกันท�ำ สิ่งที่ผมอยาก เห็น คือ คนไทยรักกันและกัน ไม่มีการ แบ่งแยก ไม่มีการทะเลาะกัน เพื่อแสดง ให้ เ ห็ น ว่ า ทุ ก คนมี หั ว ใจเดี ย วกั น นั้ น คื อ หัวใจรักพ่อหลวง” นายพันฤทธิ์ วัฒนายากร กล่าวเปิดใจเพิ่มเติม

บุคลากร ม.อ. ยังมั่นใจและผูกพันองค์กร แม้ปรับเปลี่ยนเป็น ม.ในก�ำกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน สกอ. สอบถามความพึงพอใจ บุคลากร ม.อ.ถึงผลกระทบที่มีจากการ ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพจากข้ า ราชการ เป็นพนักงาน พบส่วนใหญ่มั่นใจว่าจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น และยั ง คงรั ก และ ผู ก พั น กั บ องค์ ก ร ส� ำ นั ก งานคณะ กรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ มี การสอบถามจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์ จ�ำนวน 160 คน ในเรื่อง ของความพอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ในปัจจุบัน ด้านเงินเดือนและค่าครองชีพ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การท� ำ งาน ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ บั ง คั บ บัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณภาพองค์กร และ ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ความ ผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการท�ำงาน และความ ผูกพันกับผู้บังคับบัญชา เป็นกลุ่มหัวข้อที่ ได้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ 3.92, 3.72 และ 3.59 ตามล�ำดับ แต่ที่ได้รับ คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังถือ ไ ด ้ ว ่ า อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง คื อ ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต เงินเดือน ค่าครองชีพ และการเลื่อนต�ำแหน่งและ การให้รางวัล อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย น สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน

ของบุ ค ลากร อั น เนื่ อ งมาจากการปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ บุคลากรส่วนใหญ่จ�ำนวน ร้อยละ 48.41 เห็นว่าจะท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ เกิดความมั่นคง จากโครงการเพื่อสุขภาพ ต่างๆ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อสวัสดิการ ที่พัก ในขณะที่ร้อยละ 36.68 เห็นว่ายัง เหมือนเดิม และ ร้อยละ 11.91 เห็นว่าไม่ ดีขึ้น เนื่องจากสวัสดิการที่ให้ยังน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หากมีองค์กรอื่นให้ข้อเสนอผล ตอบแทนที่ดีกว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.41 ยังคงไม่คิดจะย้ายงานเนื่องจาก ท� ำ งานมานานจนมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์กร มีการท�ำงานที่เป็นระบบและมี ความสุข หลายคนใกล้เกษียณอายุและ มี ภู มิ ล� ำ เ น า ใ น ท ้ อ ง ถิ่ น ที่ ตั้ ง ข อ ง มหาวิทยาลัย แต่ร้อยละ 33.59 คิดว่าจะ ย้ายงานเพราะต้องการความก้าวหน้า มั่นคง ต้องการค่าตอบแทนและคุณภาพ ชีวิตที่ดีกว่า และไม่พอใจการบริหารงาน บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ อยากให้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ พั ฒ นา ด้ า นวิ ช าการ การเรี ย นการสอนควบคู ่ คุณธรรม การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย การรับฟัง ความคิ ด เห็ น และการประเมิ น ผลงาน อย่างมีหลักเกณฑ์ และพัฒนางานวิจัย ให้ประชาชนสามารถน�ำไปใช้ได้จริง

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

07


วิทยาเขตปัตตานี มอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ

บุคลากรดีเด่นประจ�ำปี 2558-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีมอบเกียรติ บัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2558-2559 เพื่อเป็น ขวัญและก�ำลังใจแก่บุคลากรผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี และท�ำคุณประโยชน์ แก่องค์กร โดยมี ผศ. พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมวิทยาเขต ปัตตานี รายงานข่ า วจากงานประชาสั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก�ำหนดให้ทุกคณะและหน่วยงานด�ำเนินการพิจารณาเสนอชื่อ บุ ค ลากรผู ้ ซึ่ ง สมควรได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุ ทิ ศ ตนสร้ า งประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงาน ได้ รั บ การยกย่ อ ง เกียรติคุณและสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ ง ในการคั ด เลื อ กคณะกรรมการจะพิ จ ารณาจากผลงานใน เชิ ง พั ฒ นา สร้ า งสรรค์ ห รื อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานเป็ น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2558 – 2559 ดังนี้

ประจ� ำ ปี 2559 ได้ แ ก่ รศ.ดร.ซุ ก รี หะยี ส าแม ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร นายแขม ล่องนภา ผศ.ดร.จารุวรรณ หนองภิ ว งศ์ นายธรรมรั ต น์ สั ม มะวั ฒ นา นางสาววรรณา ใจดี

• คณะวิทยาการสื่อสาร

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา นายอิทธิเดช รัตนะ ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ นางสาวอรทัย จารุวิเศษ นายสิทธิศักดิ์ มีทอง

• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ อาจารย์ ดร.กัลยา ดาราหะ อาจารย์ ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์ นายสันติ เส็นหมาน นายอาทิตย์ ธรรมกีรติ ประจ� ำ ปี 2559 ได้ แ ก่ นายเรวั ต รั ต นกาญจน์ อาจารย์ ดร.ปาริ ช าติ เบ็ ญ ฤทธิ์ นางวาสนา สี ล าภเกื้ อ นางสาวอั ส มา ส่งเสริม นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ

• คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชี ว ะเศรษฐธรรม นางสุ จิ ต เพ็ ช รพญา นายแขม ล่ อ งนภา ผ ศ . ด ร . อ โ น ม า ธิ ติ ธ ร ร ม ว ง ศ ์ น า ย ส ม ศั ก ดิ์ บั ว ทิ พ ย ์ นางสาววรรณา ใจดี

08

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


ประจ� ำ ปี 2558 ได้ แ ก่ อาจารย์ ศิ ริ ชั ย พุ ่ ม มาก นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์ นางวิรัช ขันธ์สามล ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ นางนิชาภา พฤกษวัลต์ นางวิรัช ขันธ์สามล

• สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

• คณะศึกษาศาสตร์

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ นางมยุรี หมื่นประเสริฐดี

• ส�ำนักงานอธิการบดี

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ อาจารย์ มณฑล ผลบุญ นายสุรเชษฐ แก้วกับทอง นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ ประจ� ำ ปี 2559 ได้ แ ก่ ผศ.ดร.สุ ใ จ ส่ ว นไพโรจน์ ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

ป ร ะ จ� ำ ป ี 2 5 5 9 น า ง ณั ฏ ฐ นั น ท ์ โ ร จ น ์ ส กุ ล กิ จ นางสาวรัตนา ฮกคี

• ส�ำนักวิทยบริการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของแต่ละกอง ส�ำนักงานอธิการบดี ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ นางสาวจิระจินต์ มณีศรี นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี นางวรรณา สุขาเขิน นายธนวินท์ ช่วยช�ำแนก กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี.

• ผู้อุทิศตนบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร นายสมบัติ นพจนสุภาพ นายภัทธ์ เอมวัฒน์ นางสาวนุสรา แดงสุข ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ นายสมศักดิ์ รัตนน้อย นายสมบัติ นพจนสุ ภ าพ นางวรรณลี ปราโมทย์ อ นั น ต์ นางสาวปทุ ม รั ต น์ รัตน์น้อย นายอนุสรณ์ บัวสุวรรณ

อาจารย์จารึก สระอิส อาจารย์ประจ�ำภาควิชาพลศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตน บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในวันมหิดลและ วันเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

• ส�ำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ประจ�ำปี 2558 ได้แก่ นายไพโรจน์ จีรเสถียร ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ นางสาวมยุรา เหมสารา นางติ๋ว ภู มิ พั ฒ น ์ น า ย น ร า ดู ร เ ช ษ ฐ ว ร ร ณ สิ ท ธิ์ น า ง มี น ๊ ะ แ ฉ ะ นางสาวชลธิชา อนันทบริพงค์

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

09


ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมร�ำลึกวันรูสมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน วั น รู ส มิ แ ล เมื่ อ วั น ที่ 8-9 พฤศจิ ก ายน 2559 เพื่ อ ร่ ว มร� ำ ลึ ก ถึ ง วั น แรกที่ ค ณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษารุ ่ น แรก เดิ น ทางมาอยู ่ ที่ วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย ท�ำบุญตักบาตร การแปร อั ก ษรข้ อ ความ ม.อ.รั ก ในหลวงรั ช กาลที่ 9 งานศรี ต รั ง คื น ถิ่ น @Rusamilae กิ จ กรรมเยี ย วผู ้ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ ปลูกป่าชายเลนตามรอยพระราชด�ำริ 999 ต้น มอบเงินสนับสนุน อาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ มูลนิธิบ้านเด็กก�ำพร้า ปัญญาเลิศ บ้านบานา ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เลี้ยงอาหาร กลางวันและมอบสิ่งของเงินสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อ.เมือง จ.ยะลา พิ ธี แ สดงความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ขับร้องเพลงประสานเสียง “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” การเสวนาเรื่อง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี โดยมีนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู ้ ผ ลิ ต ร า ย ก า ร “ ค น ค ้ น ต น ” บ ริ ษั ท ที วี บู ร พ า ศิ ษ ย ์ เ ก ่ า คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้ จั ด การ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและบริ ห ารบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG) ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายภู ษิ ต ถ�้ ำ จั น ทร์ นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ด� ำ เนิ น การเสวนาโดย ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่ามอบ รถจักรยานให้แก่มหาวิทยาลัย และมอบทุนการศึกษา การแสดง ลีดมือประกอบเพลง “มาร์ชสงขลานครินทร์”

010

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาและมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในเขต ต� ำ บลรู ส มิ แ ล อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นบางปลาหมอ ได้ แ ก่ เด็ ก ชายอาบู ฮ าซั น มามะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงยารีฮา เจะและ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 เด็ ก ชายอั บ ดุ ล ฟาตะห์ สาเหาะ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล 5 อาคารสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ได้ แ ก่ เ ด็ ก ห ญิ ง โ ซ เ ฟ ี ย ณี เ จ ะ ก า เ ด ร ์ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ี ที่ 4 เด็กชายฮารีฟีน เจะแต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงสวยบะห์ ดอเลาะ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6, โรงเรี ย นบ้ า นรู ส มิ แ ล ได้ แ ก่ เด็กหญิงจรินญา อาแว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

011


ม.อ.ปัตตานี ระดมสมองนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หวังสร้างองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง สู่สันติสุขในหลากหลายมิติ

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อประมวลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความ รุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง หวังสร้างเครือข่าย นักวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อ�ำนวยการสถานวิจัยความ ขั ด แย้ ง และความหลากหลากหลายทางวั ฒ นธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงว่า ระยะ สองสามปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังของ บางประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความโดดเด่นน่าสนใจ เช่น กรณีของ เนปาล และอาเจะห์ (อินโดนีเซีย) หรือมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และ เมียนมาร์ กรณีตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยน ผ่านทางการเมืองจ�ำเป็นต้องใช้เวลาและต้องผ่านวงจรวิกฤติและ ทางตันรวมถึงกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย แต่เป็นที่ น่ า เสี ย ดายที่ พั ฒ นาการเหล่ า นี้ มั ก ถู ก บดบั ง ด้ ว ยความรุ น แรงที่ ซับซ้อน เนื่องจากขบวนการศาสนาสุดโต่งที่เป็นภัยคุกคามทั่วโลก ภาวะประชาธิปไตยถดถอยในหลายภูมิภาค หายนะด้านมนุษยธรรม ต่อผู้ลี้ภัย และความท้าทายอื่นๆ ต่อความมั่นคงของมนุษย์ และ นานาประเทศ สิ่งที่จะแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาแนวทางทางการ เมืองและการไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการกับความขัดแย้งรุนแรง ในระดับรากเหง้าและความรุนแรงที่ยืดเยื้อ รวมถึงการหาแนวทาง การสื่อสารในความขัดแย้งและการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างมี ประสิทธิผล ผศ.ดร.ศรี ส มภพ จิ ต ร์ ภิ ร มย์ ศ รี กล่ า วอี ก ว่ า จากปั ญ หา ดังกล่าวเครือข่ายภาคีทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการ

012

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

จัดการ สถาบันสันติศึกษา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ได้ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ภาคใต้ และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ จึงก�ำหนดจัด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ใ นหั ว ข้ อ “การเปลี่ ย นผ่ า นทาง การเมืองการไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยน ความขั ด แย้ ง ” ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคารคณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เพื่ อ แสวงหาค� ำ ตอบว่ า มี ป ั จ จั ย อะไรที่ เ ป็ น ตัวก�ำหนดให้กลุ่มติดอาวุธเปลี่ยนยุทธศาสตร์การต่อสู้ มาสู่การไม่ ใช้ความรุนแรง จะไกล่เกลี่ยหรือยุติคู่ขัดแย้งที่แตกต่างอย่างสุดขั้ว ได้อย่างไร และการสื่อสารจะมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพและ การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้อย่างไร ทั้งนี้การจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว เป็นความต่อเนื่อง จากการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “การสื่อสาร ความขั ด แย้ ง และกระบวนการสั น ติ ภ าพ : ภู มิ ทั ศ น์ ค วามรู ้ จ าก เอเชี ย และจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทย” เมื่ อ วั น ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส�ำหรับการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้ก�ำลังเปิดรับ สมัครนักวิชาการ นักศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักการ เมือง และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุม วิชาการดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถลง ทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ที่ www.pnc2017.com และติ ด ตาม ข่าวสารการประชุมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก PNC 2017


ชาวสงขลานครินทร์ เรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรง ตั้งมั่นใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาความ รุนแรงในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนใน พื้นที่ รวม 300 คน ร่วมแถลงการณ์เรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เป็ น ผู ้ แ ถลงการณ์ เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี เดินทางพบปะและให้ก�ำลังใจ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ แ ถลงการณ์ เ รี ย กร้ อ งยุ ติ ก ารใช้ ค วามรุ น แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ว่า คณะผู้บริหารและชาวมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรง ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความมั่นคง ในการด�ำเนินชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์  และขอแสดงความเสียใจ อย่างที่สุดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชน ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากการกระท�ำที่ส่งผล ร้ายต่อความปลอดภัย สวัสดิภาพและสภาพจิตใจ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ทั้ ง 5 วิ ท ยาเขต เข้ า ใจถึ ง ความรู้สึกวิตกกังวลของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ที่อยู่ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้ จึงขอให้ก�ำลังใจทุกท่านให้สามารถ ด�ำเนินชีวิตไปตามปกติและตั้งมั่นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่างๆ ด้วยสันติวิธี ท่ามกลางความขัดแย้งในมิติต่างๆที่เราอาจ พบเห็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยของเราได้แสดงจุดยืนและเชื่อมั่นใน การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เราจะท�ำหน้าที่ให้ภาคส่วนต่างๆ ใน สังคมของเราได้ร่วมค้นหาแนวทาง ในการก้าวพ้นความขัดแย้งใน วิถีที่ไม่ใช้ความรุนแรงและมุ่งมั่นที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมให้ พร้ อ มยอมรั บ กั บ ความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมทางความคิ ด และอุดมการณ์

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดมาตรการ ดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยขอความร่วมมือใน การเฝ้าระวัง ตรวจตราสิ่งผิดปกติ หากพบเห็นสิ่งที่จะท�ำให้เกิด ความไม่ ป ลอดภั ย ขอให้ แ จ้ ง ฝ่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย ของ มหาวิทยาลัยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในเหตุด่วนเหตุร้าย 191 และศูนย์รักษาความปลอดภัย ม.อ.ปัตตานี โทร.0 93619 3300 และ 0 7331 3345 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังมุ่งมั่นในการ ท�ำหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังเสมอมา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เพื่ อ ยั ง ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด แก่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ ต ามพระปณิ ธ านแห่ ง พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อันเป็นที่ ยึดมั่น เป็นมิ่งขวัญและก�ำลังใจของพวกเราชาวสงขลานครินทร์ ตลอดมา

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

013


นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร คณะวิ ท ยาการจั ด การ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ร่ ว มระดมทุ น เป็ น เงิ น 48,000 บาท เพื่ อ มอบให้ แ ก่ นางสาวนริศรา มากชูชิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้รับ บาดเจ็ บ สาหั ส จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ เมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2559 เนื่ อ งในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2559 วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ นายเตชิต สุนทรภู่อารักษ์ นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษาฯ เป็ น ผู ้ แ ทนมอบ และมี บิ ด าของ น.ส.นริศรา มากชูชิต และ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือ รศ.อิ่ ม จิ ต เลิ ศ พงษ์ ส มบั ติ รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขต ป ั ต ตานี พร ้ อ ม คณะผู ้ บ ริ ห าร ร ่ ว ม แ ส ดงความ ยิ น ดี กั บ นางสาวอริยา ล่วงห้อย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ในโอกาสได้รับรางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจ�ำปี 2559 จากทีป่ ระชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบัน การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจ�ำปี 2559

มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ทั้ ง 5 วิ ท ยาเขต เป็ น เจ้ า ภาพทอดกฐิ น สามั ค คี ณ ส� ำ นั ก สงฆ์ เ ตราะปลิ ง โรจนธรรม ต�ำบลทุ่งคล้า อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  มีพุทธศาสนิกชนได้ท�ำบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,312,143 บาท (หนึ่ ง ล้ า นสามแสนหนึ่ ง หมื่ น สองพั น หนึ่ ง ร้ อ ยสี่ สิ บ สามบาท) เป็ น เงิ น ท� ำ บุ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ทั้ ง 5 วิ ท ยาเขต จ�ำนวน 752,350 บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท) และเงินท�ำบุญจากพุทธศาสนิกชนในนามวัด จ�ำนวน  559,793  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาท)

014

วารสารข่าว ศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ตั้ ง ปณิ ธ านที่ จ ะมุ่ ง มั่ น ทำ � ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชดำ�รัสของพระองค์ท่านที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ คณิตศาสตร์ , เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป  • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ การประถมศึกษา  ,  ศิลปศึกษา , พลศึกษา , สุขศึกษา , เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา   ระดับปริญญาตรี 4 ปี • (ศิลปศาตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ จิตวิทยา ระดับปริญญาโท • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , หลักสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ จิตวิทยา ระดับปริญญาเอก • (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำ�และนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี • (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ ครูหลังสำ�เร็จการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรสภา เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 0 7333 1301

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาจีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม • (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ , เศรษฐกิจอาเซียน • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ภูมิศาสตร์ • (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ • (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ ระดับปริญญาโท • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาไทย, การจัดการสารสนเทศ, การบริหารการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาเอก • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ ภาษาไทย เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1304 โทรสาร 07331 2232

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชนศาสตร์และ การกำ�หนดอาหาร ระดับปริญญาโท • (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, ชีววิทยาประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาเอก • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1303 โทรสาร 07333 5130

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ อิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, ตะวันออกกลางศึกษา • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ การสอนอิสลามศึกษา • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาโท • (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ อิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา) • (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) ได้แก่ การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ระดับปริญญาเอก • (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ได้แก่ สาขาอิสลามศึกษา เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ โทรศัพท์ : 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

คณะวิทยาการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี • (นิเทศศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ นิเทศศาสตร์ • (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์ /โทรสาร 07334 9692

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี • (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ ทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์ เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 3126

คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี • (รัฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ การปกครอง, การปกครองท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทรศัพท์/โทรสาร 07331 2269

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี • (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

บัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน http://www.grad.psu.ac.th โทรศัพท์ : 0 7442 9084

สวัสดิการและสิ่งอำ�นวยความสะดวก หอพัก หอพั ก นั ก ศึ ก ษา 11 หอ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี 1 มี สิ ท ธิ อยู่หอพักทุกคน ประกันสุขภาพ (1). บริการสุขภาพอนามัย ที่หน่วยพยาบาล (2). การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ (3). กรณี ป่ ว ย มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาล ยะลา (4). ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า พยาบาลทั้ ง ในโรงพยาบาลของรั ฐ เอกชน คลิ นิ ก และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา (1). ทุนการศึกษาทั่วไป (2). ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา - เงิ น ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาสามารถ ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท - กองทุ น เงิ น กู้ เ พื่ อ การศึ ก ษา รั ฐ บาลจั ด ตั้ ง กองทุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ กู้ ยื ม ไม่ เ กิ น 100,000 บาท/คน/ปี - ทุ น เ รี ย น ฟ รี ทุ น ล ะ 6 0 , 0 0 0 บ า ท ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร


วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

“มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

พันธกิจ

1. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น สั ง คมฐานความรู้ บนพื้ น ฐานพหุ วั ฒ นธรรมและหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 2. สร้ า งความเป็ น ผู้ นำ�ทางวิ ช าการ ในสาขาที่ สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 3. ผสมผสานและประยุ ก ต์ ค วามรู้ บ นพื้ น ฐาน ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ สู่ ก ารสอนเพื่ อ สร้ า ง ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล ให้แก่บัณฑิต

เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 0-7331-2318 โทรสาร 0-7333-5128 E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th ออกแบบและจัดพิมพ์ ขวัญใจงานพิมพ์ โทร. 084-312-7711 โทรสาร 0-7435-1036

วารสารข่าวศรีตรัง เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี กำ�หนดออกเป็นประจำ�ทุกเดือน ที่ปรึกษา รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตปัตตานี ผู้อำ�นวยการกองธุรการ บรรณาธิการบริหาร นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร บรรณาธิการข่าว นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ กองบรรณาธิการ นางปารีด๊ะ หมันหลิน นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา กรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

November59  

วารสารศรีตรัง ปัตตานี, Thailand วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี E-mail:pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you