Page 1

เรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อ สาร


เสนอ อาจารย์ สุธิดา ชูเกียรติ


จัดทำาโดย 1. นายศรีสุทศั

กุลชาติ

รหัส554152087 สาขาชีววิทยา

หมู่ 2

2. นางสาววิไลลักษณ์ ตาคอ

รหัส 554152088 สาขาชีววิทยา

หมู่ 2

3. นางสาวกรรณิกา โคสมบูรณ์

รหัส 554152089 สาขาชีววิทยา

หมู่ 2

4.นางสาวรจนา

รหัส 554152094

จันทะเวช

สาขาชีววิทยา

หมู่ 2

5. นางสาวสุ พตั รา คอมแพงจันทร์ รหัส 554143238 สาขาคณิตศาสตร์ หมู่ 4 6.นางสาววิชชุนีย์ ต้ นภูบาล

รหัส 554143207 สาขาคณิตศาสตร์ หมู่4


- กำาเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร - ประวัตโิ ดยย่ อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร - ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

- กระแสโลกาภิวตั น์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร -บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทีม่ ตี ่ อสั งคม - ความสั มพันธ์ ระหว่ างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร


- ความสำ าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร - บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทีม่ ตี ่ อสั งคม - ความสั มพันธ์ ระหว่ างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร - ความสำ าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร


กำาเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

                        มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมที่มีการตั้งถิ่นฐานอยูก่ นั เป็ นหมู่เหล่า ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว หน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัว ขนาดใหญ่ข้ ึนมาเป็ นหมู่บา้ น ตำาบล อำาเภอ จนในที่สุดเป็ นเมือง  และเป็ นประเทศตามลำาดับ  มนุษย์แต่ละหมู่เหล่ามีการติดต่อ สื่ อสารพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่ งของเครื่ องใช้ ยารักษา โรคที่ชุมชนของตนไม่สามารถผลิตได้หรื อผลิตได้ไม่เพียงพอ 


ต่ อ   

          ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งอาศัยหลักวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนคำาพูด  ข้อความหรื อภาพ  เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าส่ งไปตามสาย หรื อเปลี่ยนเป็ น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เรี ยกว่า คลื่นวิทยุกระจายไปในอากาศ เมื่อถึง ปลายทาง สัญญาณหรื อคลื่นที่ส่งไปนั้นจะถูกคืนสภาพให้กลับเป็ น เป็ นคำาพูดข้อความหรื อภาพเหมือนกับสิ่ งที่ส่งออกไปจากต้นทาง  พัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนี้  ทำาให้คนที่อยูค่ นละซีกโลก กันสามารถรับรู ้ข่าวสารของกันและกันได้ภายในชัว่ พริ บตา


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร           

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  หมายถึงเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่ อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำามา วิเคราะห์หรื อประมวลผล การรับและส่ งข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไป ใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มกั จะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซ่ ึงประกอบด้วย ส่ วนอุปกรณ์ (hardware) ส่ วนคำาสัง่  (software) และส่ วน ข้อมูล (data) และระบบการสื่ อสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์ ระบบ สื่ อสารข้อมูล ดาวเทียมหรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร        ปัจจุบนั เห็นได้ชดั เจนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความสำาคัญต่อมนุษย์ใน หลาย ๆ ด้าน ซึ่ ง (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552)  กล่าวไว้วา่ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้มีการพัฒนา คิดค้นสิ่ งอำานวยความสะดวกสบายต่อการดำาชีวติ เป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามา เสริ มปัจจัยพื้นฐานการดำารงชีวติ ได้เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีทาำ ให้การสร้างที่พกั อาศัย มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสิ นค้าและให้บริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาำ ให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสิ นค้าได้ เป็ นจำานวนมากมีราคาถูกลง สิ นค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทาำ ให้มีการติดต่อสื่ อสาร กันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำาให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟัง ข่าวสารกันได้ตลอดเวลา


(พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล, 2544, หน้า 21) กล่าวว่า เทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับวิถีความเป็ นอยูข่ องบุคคลใน สังคมสมัยใหม่ จึงมีลกั ษณะเด่นที่สาำ คัญดังนี้          1) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการทำางาน  ในการประกอบการ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรมจำาเป็ นต้องหาวิธีในการเพิม่ ผลผลิต  ลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทำางานคอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่ อสารเข้ามาช่วยทำาให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม ได้ตลอดเวลา


2) เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรู ปแบบการบริ การเป็ นแบบ กระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลได้ดี การ บริ การต่าง ๆ จึงเน้นรู ปแบบการบริ การแบบกระจาย ผูใ้ ช้สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าจากที่บา้ น สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิต นักศึกษาบางมหาวิทยาลัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบ จากที่บา้ นได้      3) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่จาำ เป็ นสิ่ งที่จาำ เป็ นสำาหรับการ ดำาเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบนั ทุกหน่วยงาน ต่างพัฒนา ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในองค์กร ประเทศไทยมีระบบ ทะเบียนราษฎร์ที่จดั ทำาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเวชระเบียนใน โรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์กร


4) เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกรระดับพัฒนาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ การใช้ ตารางคำานวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ  เป็ นต้น http://admission2.bu.ac.th/image/self%20development.htm


กระแสโลกาภิวฒ ั น์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร        กระแสโลกาภิวฒั น์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  ในปัจจุบนั ช่วยให้ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจำาวันของเราสะดวกสบาย มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับยุคก่อนการเดินทางและติดต่อสื่ อสาร ระหว่างกันสามารถทำาได้ง่ายขึ้นมีการนำาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้า มาใช้งาน  ในทุกสาขาอาชีพเช่น  การสื่ อสาร  การธนาคาร การบิน  วิศวกรรม  สถาปั ตยกรรม  การแพทย์  การศึกษา  หรื อการเรี ยนการ สอน  ซึ่ งส่ งผลให้วิทยาการต่างๆเจริ ญก้าวหน้าและทันสมัยอย่าง รวดเร็ วการติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่ วนต่างๆของโลกได้ทนั เหตุการณ์ 


บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทีม่ ตี ่ อสั งคม                    เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้สงั คมเปลี่ยนมาเป็ นสังคมสารสนเทศ ซึ่ ง ในอดีตสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกจากสังคมความเป็ น อยูแ่ บบเร่ ร่อนมาเป็ นสังคมเกษตรที่รู้จกั กับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผล ทางการเกษตร ทำาให้มีการสร้างบ้านเรื อนเป็ นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำาเป็ น ต้องผลิตสิ นค้าให้ได้ปริ มาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบ อุตสาหกรรม มีการรวมกลุ่มอยูอ่ าศัยเป็ นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็ นฐานการผลิต  จนมาถึงปัจจุบนั ซึ่ งกำาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมสารสนเทศ โดยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครื อข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยง การทำางานต่าง ๆ เกิดคำาใหม่วา่  “ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)” มีการดำาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ใน ไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้ อสิ นค้าและบริ การ


ความสั มพันธ์ ระหว่ างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร ความสำ ความสำาาคัคัญญของเทคโนโลยี ของเทคโนโลยีสสารสนเทศ ารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการทำางาน  - เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรู ปแบบการบริ การเป็ นแบบกระจาย  - เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่จาำ เป็ น สำาหรับการดำาเนินการใน หน่วยงานต่าง ๆ  - เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ


ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

  1.ความเร็ ว  การนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จะช่วยให้การทำางานมีความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการประมวลผล การค้นหาข้อมูลจะทำาได้สะดวกรวดเร็ ว ประหยัด เวลาในการค้นหาข้อมูล เช่น การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ    2.ความถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการประมวลผลข้อมูล ที่ถกู ต้อง แม่นยำา ทำาให้ขอ้ มูลที่ได้จากการประมวลนั้นมีความผิดพลาดน้อยกว่าการ ประมวลผลด้วยมนุษย์    3.การเก็บบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เก็บบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์จะเป็ นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งมีสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทำาให้มีความสามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลได้จาำ นวนมากและมีความคงทนถาวรมากกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรู ปของ กระดาษ     4.การเผยแพร่ ขอ้ มูล การรับส่ งข้อมูลในปัจจุบนั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะ ทำาให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลทำาได้อย่างกว้างขวางสามารถแพร่ กระจายไปได้ทวั่ โลก อย่างไร้พรมแดน


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       ยังมีการสับสนอยูม่ ากระหว่างคำาว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ความจริ งทั้งสองคำาคือสิ่ งเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ เทคโนโลยี ในส่ วนแรก หมายถึงระบบที่มีการนำาข้อมูลดิบไปประมวลผลให้อยู่ ในรู ปสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน เช่น   การอ่านข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์แล้วไป เล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟัง   ก็ถือได้วา่ เป็ นระบบสารสนเทศอย่างหนึ่งแล้ว   เพราะมี การอ่านข้อมูลดิบจากแหล่งข่าวสารแล้วมีการประมวลผลในสมอง บันทึกจดจำา    และมีการแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น   แต่ในกรณี เดียวกันนี้ถา้ มีเทคโนโลยีเข้าช่วย  เช่น   ทำาการป้ อนข้อความในข่าวนั้นด้วยเครื่ องแสกนเนอร์     แล้วบันทึกเป็ น ไฟล์ภาพ   ทำาการส่ งผ่าน Email ไปยังบุคคลที่ตอ้ งการ


องค์ป ระกอบของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำาข้อมูล ต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำาสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำางาน อย่างใดอย่างหนึ่งได้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ จะต้องทำางานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4)


ระบบสารสนเทศที ระบบสารสนเทศที่ไ่ไม่ม่ใใช้ช้เทคโนโลยี เทคโนโลยี ( Non  Information Technology )  ( Non  Information Technology )

-แหล่งกำาเนิดของข้อมูล(Source of Data)   -การนำาข้อมูลเข้าระบบ  ( Data Entry)               -การบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำา (Data Storage) -การนำาสารสนเทศไปใช้(Application)         เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นเครื่ องมือที่ทาำ ให้สามารถพัฒนาข้อมูลต่างๆ ในระบบ สารสนเทศให้อยูใ่ นรู ปของ       “ สารสนเทศ ” ที่สามารถนำาไปใช้งานได้ทนั ที 


2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่ อสารรับ/ส่ งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็ นการส่ งของข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องมือที่อยูห่ ่างไกลกัน ซึ่ งจะช่วยให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อ สารสนเทศไปยังผูใ้ ช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน  และทันการณ์สาำ หรับกลไกหลักของการสื่ อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้น ฐาน 3 ส่ วน ได้แก่ ต้นแหล่งของข้อความ (Source/Sender), สื่ อกลางสำาหรับการ รับ/ส่ งข้อความ (Medium), และส่ วนรับข้อความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อ ไปนี้ คือ 


นอกจากนี นอกจากนี้ เทคโนโลยี ้ เทคโนโลยีสสารสนเทศสามารถจำ ารสนเทศสามารถจำาาแนกตามลั แนกตามลักกษณะการใช้ ษณะการใช้ งานได้ งานได้เป็เป็นน66รูรูปปแบบ แบบดัดังงนีนีต้ ต้ ่ อ่ อไปนี ไปนี้ คื้ คืออ 1.1.เทคโนโลยี เทคโนโลยีททใี่ ใี่ ช้ช้ใในการเก็ นการเก็บบข้ข้ออมูมูลลเช่เช่นนดาวเที ดาวเทียยมถ่ มถ่าายภาพทางอากาศ, ยภาพทางอากาศ, กล้ กล้อองดิ งดิจจทิ ิทลั ลั ,,กล้ กล้อองถ่ งถ่าายวี ยวีดดที ที ศั ศั น์น์,,เครื เครื่อ่องเอกซเรย์ งเอกซเรย์ฯลฯ ฯลฯ 2.2.เทคโนโลยี เทคโนโลยีททใี่ ใี่ ช้ช้ใในการบั นการบันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลจะเป็ จะเป็นสื นสื่ อ่ อบับันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลต่ต่าางงๆๆเช่เช่นน เทปแม่ เทปแม่เหล็ เหล็กก,,จานแม่ จานแม่เหล็ เหล็กก,,จานแสงหรื จานแสงหรืออจานเลเซอร์ จานเลเซอร์,,บับัตตรเอที รเอทีเอ็เอ็มมฯลฯ ฯลฯ 3.3.เทคโนโลยี เทคโนโลยีททใี่ ใี่ ช้ช้ใในการประมวลผลข้ นการประมวลผลข้ออมูมูลลได้ได้แแก่ก่เทคโนโลยี เทคโนโลยีคคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์ ทัทั้ง้งฮาร์ ฮาร์ดดแวร์ แวร์ และซอฟต์ และซอฟต์แแวร์วร์


4.4.เทคโนโลยี เทคโนโลยีททใี่ ใี่ ช้ช้ใในการแสดงผลข้ นการแสดงผลข้ออมูมูลลเช่เช่นนเครื เครื่อ่องพิ งพิมมพ์พ์,,จอภาพ, จอภาพ, พลอตเตอร์ พลอตเตอร์ ฯลฯ ฯลฯ 5.5.เทคโนโลยี เทคโนโลยีททใี่ ใี่ ช้ช้ใในการจั นการจัดดทำทำาาสำสำาาเนาเอกสาร เนาเอกสารเช่เช่นนเครื เครื่อ่องถ่ งถ่าายเอกสาร, ยเอกสาร, เครื เครื่อ่องถ่ งถ่าายไมโครฟิ ยไมโครฟิล์ล์มม 6.6.เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสำ าำ าหรั หรับบถ่ถ่าายทอดหรื ยทอดหรืออสืสื่ อ่ อสารข้ สารข้ออมูมูลลได้ได้แแก่ก่ระบบ ระบบ โทรคมนาคมต่ โทรคมนาคมต่าางงๆๆเช่เช่นนโทรทั โทรทัศศน์น์,,วิวิททยุยุกกระจายเสี ระจายเสียยง,ง,โทรเลข, โทรเลข,เทเล็ เทเล็กก ซ์ซ์ และระบบเครื และระบบเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ทท้งั ้งั ระยะใกล้ ระยะใกล้แและไกล ละไกล


สรุ ป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกัลข้ อมูลข่ าวสาร และได้ ผนวก เอาเทคโนโลยีหลักสองสาขาไว้ด้วยกัน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม และ อาจรวมถึงระบบอัตโนมัติระบบงานพิมพ์ และระบบโทรทัศน์ ทมี่ แี นวโน้ มจะผนวกเข้ ากันด้ วย ผู้คนทีม่ ีชีวติ อยู่ในปัจจุบันและต่ อไปในอนาคตจำาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีความู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารทีม่ ีเนือ้ หาสาระครอบคลุมเทคโนโลยีสองด้ านคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ การสื่ อสารได้ เข้ ามาเกีย่ วข้ องกับชีวติ ผู้คนทุกๆ ด้ านไม่ ว่าจะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจการศึกษา การทำางาน การรักษาโรค และการบันเทิง เป็ นต้ น ซึ่งความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ ผู้คนในประเทศใดๆ ก็ตามสามารถใช้ เป็ นตัวชื้วดั ความเจริญก้ าวหน้ าของประเทศ ส่ วนการนำาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ ใช้ ในองค์ กรต้ องกระทำาอย่ างรอบคอบ เพราะต้ องลงทุนสู งและ ไม่ ใช่ ทุกองค์ กรทีจ่ ะประสบความสำ าเร็จในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ สำ าหรับใน ระดับประเทศภาครัฐต้ องทำาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้อาำ นวยความสะดวกในการส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารอย่ างปลอดภัย เพือ่ ให้ สามารถแข่ งขันกับประเทศต่ างๆของเทคโนโลยีการสื่ อสาร โทรคมนาคม


เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ