Page 1

GNANA SHANKARA -June 2017

1

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -June 2017

2

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -June 2017

3

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ EDITOREAL DwäÃAiÀÄ NzÀÄUÀ §AzsÀÄ, ªÉÆ£Éß gÉÊ°£À°è ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ gÁdzsÁ¤UÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ¨ÉÆÃVUÉ gÉ樀 ¤¯ÁÝtªÉÇAzÀgÀ°è 3-4 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÀÄVÎ §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. CªÀgɯÁè 18-22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÉà JAzÀÄ CªÀgÀ ªÉõÀ-¨sÀƵÀtUÀ¼Éà ºÉüÀÄwÛzÀݪÀÅ. eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ dVAiÀÄÄwÛzÀÝ ‘UÀ¨Éâ’£ÀÄߪÀ ¥Á£ï ¥ÀgÁUï CªÀgÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄA¢ JAzÀÄ ¸ÁjvÀÄÛ. £À£Àß ¥ÁrUÉ £Á£ÉãÉÆà ¥Áåqï£À°è VÃaPÉƼÀÄîwÛzÉÝ. CªÀgÀÆ CªÀgÀªÀgÀ dAUÀªÀĪÁtÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÁåªÀÅzÉÆà ‘ºÁqÀ ’ PÉüÀ°èPÀ̺ÀwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀvÀð£É ¨sÁ¼ÀÑAzÀzÁjæÃ..!! ªÀÄÄA¢£À ºÀvÉÛà ¤«ÄµÀUÀ¼À°è £À£Àß JqÀ§®UÀ¼À°è JzÀÄjUÉà PÀĽwzÀÝ D ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤Ãr§AzÀªÀÅ.

£Á£ÉÆà ¸ÀªÀiÁzsÁ¤¹ DaÃZÉ £ÉÆÃrzÉ. E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀ ªÀiË£À vÁ½zÉ. £À£Àß ªÀÄÄRzÀ°è ºÁzÀĺÉÆÃzÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¨sÁªÀ UÀªÀĤ¹zÀ DZÉ ¹Ãn£À ¥ÀPÀéªÁzÀ UÀȺÀ¸ÀÜgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ, “ £ÉÆÃqÀæ¥Á ¤Ã«§Ææ ¤ªÀÄä ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ vÁQ¸À¨ÉÃr, »jAiÀÄjUÉ EzÉãÁ ¤ÃªÀÅ vÉÆÃgÀĪÀ UËgÀªÀ..?” JAzÁUÀ¯Éà CªÀjUÉ vÀªÀÄä vÀ¦à£À CjªÁVzÀÄÝ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄ CªÀgÀ£Éßà zÉÆÃ¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É ºÀgÀlÄvÁÛ zÉñÀ¨sÀQÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ, d¥Á¤£À ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼ÀÄ EzÉà jÃw d¥Á£ï gÉʯÉéAiÀÄ ¯ÁAbÀ£À ºÉÆvÀÛ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ DPÉ ºÀoÁvÀÛ£É D ºÀÄqÀÄUÀgÀ GNANA SHANKARA -June 2017

PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄr®°èj¹PÉÆAqÁUÀ¯Éà ¨ÉaÑ©zÀݪÀgÀÄ E£ÉßAzÀÆ DjÃw gÁµÀÖçzÀ D¹Û-¥Á¹ÛUÀ½UÉ, gÁµÀÖç ¯ÁAbÀ£ÀUÀ½UÉ CªÀªÀiÁ¤¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C¯Éèà ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀgÀAvÉ..!

¯ÉÃrøïUÀÆ PÁPïmÉïï D¥sÀgï..?? C§â¨Áâ..! F PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä-ªÀÄzÀåzÀ ªÀvÀðPÀgÀÄ CzɵÀÄÖ £ÁaPÉUÉÃr£À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ ªÀÄÄV©¢ÝzÁÝgÉAzÀgÉ ±À§ÝUÀ¼À°è ºÉüÀwÃgÀzÀÄ. £ÉÆÃr MªÉÄä MAzÀÄ ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ £ÉÃvÀĺÁQzÀÝ F ¨Áå£Àgï..! L¦J¯ï QæPÉmï ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ E°è §ÄzsÀªÁgÀ-¨sÁ£ÀĪÁgÀ PÁPÉÖïï

¨sÁgÀwVzÉAxÁ CªÀªÀiÁ£À..! CAvÀÆ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è Erà ¥Àæ¥ÀAZÀÀPÉÌ £ÁªÉà £ÀA.1..!!! PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà 25gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉñÀ «±ÀézÀ £ÀA.1 gÁµÀÖçªÁzÀzÀÝPÉÌ ¸ÀªÀĸÀÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUɯÁè ‘DyðPÀ’ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ!! £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ EzÀ£ÉÆßâzÁPÀët ¤ÃªÀÅ ºÉüÉÆÃzÉãÀÄ CAxÀ..! CgÉ..!, ©ræÃ..E£ÁåªÀÅzÀgÀ°è DUÀzÉà EzÀÆæ EzÀgÀ¯ÁèzÀÆæ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÄAzÉ EzÉà vÁ£ÉÃ..? F ¸ÀAaPÉ CaÑUÉ ºÉÆÃUÀĪµÀÖgÀ°è PÉêÀ® 134,10,18,545 d£À¸ÀASÉå ºÉÆA¢zÀÝ £ÀªÀÄä zÉñÀ F £ÀªÀÄä

¥ÀwæPÉ vÀªÉÄä®ègÀ PÉÊ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉà 135 PÉÆÃn DVgÀÄvÉÛA§ ¸ÀvÀåzÀjªÀÅ ¤ZÀÒ¼ÀªÁV £ÀªÀÄVzÉ. EµÁÖzÀgÀÆ £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¥Àæ±Éß..CzɵÀÄÖ PÉÆÃn ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ vÀªÉÆäqÀ®°è gÁµÀÖçÀ ¨sÀQÛAiÀÄ CVß ºÉÆwÛ GjAiÀÄÄwÛzÉ..??? §¤ß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉÃ.., §¤ß MAzÁUÀĪÁ.. , vÁAiÀÄ ªÀÄr® gÀPÉëUÁV ¨Á¼À ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÁ..,

eÉÊ dªÁ£ï..!, eÉÊ Q¸Á£ï..!!, eÉÊ «eÁÕ£ï…!!!

¥ÀÆgÉÊPɬÄzÉ JA§ DºÁé£À. CAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À §ÄzsÀªÁgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 11.30-12 ºÉÆrÃwÛzÀÝ ºÁUÉà -EAwà ¤ªÀÄä «±Áé¹, D ¨Áj£À MAzÀÄ ºÁ¯ï ¥ÀÆwð vÀÄAqÀÄ §mÉÖ zsÀj¹zÀ ºÉAUɼÉAiÀÄgÉÃ..¸ÀzÀå £Àl gÀ«ZÀAzÀæ£ï VmÁgï »rzÀÄ ¥À.ªÉA.¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, ...AiÀiÁgÉà ¤Ã£ÀÄ..gÉÆÃeÁ ºÀƪÉÃ.. pvsb2222@gmail.com JAzÀgÀZÀÄvÁÛ.. §gÀĪÀÅzÉÆAzÉà 7022274686 ¨ÁQ¬ÄvÀÄÛ. CAiÀÄåAiÉÆåà vÁ¬Ä KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 4


GNANASHANKARA, Kannada-English Monthly Magazine Printed & Published by G.Srinivasa. on behalf of M/s Kamadhenu Telefilms Pvt Ltd., # 8/5, New BEL Road, beside FAB MALL, RMV 2nd Stage, Bangalore - 560 054. Printed at M/s Printed At M/S Omkar Offset Printers , Bangalore -2

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ

£ÀÄr ¸ÀÄeÁÕ£À

±ÀĨsÀUÀÄtªÀAvÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀÄàgÀĵÀ£ÀÄ §qÀªÀgÀ ¥Á°UÉ PÀ®àªÀÈPÀë. ¸ÀvÀìAUÀªÀ£Éßà §AiÀĸÀÄvÁÛ£É. ±ÀIJQëvÀgÀ°è DzÀ²ðvÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ. ¸ÁuÉPÀ°è£ÀAvÉ ¢Ã£Á£ÁA PÀ®àªÀÈPÀëB ¸ÀéUÀÄt¥sÀ®£ÀvÀB ¸ÀÄZÀjvÀ£ÁVzÁÝ£É. ¸Ë²Ã®åªÉA§ wÃgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄAxÀ. ¸ÀdÓ£Á£ÁA PÀÄlÄA©Ã DzÀ±À9AB ²QëvÁ£ÁA EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß CªÀªÀiÁ¤¸ÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀ ¸ÀUÀÄtªÀAvÀ£Éà §ºÀÄPÁ® ¸ÀÄZÀjvÀ¤PÀµÀB ²Ã®ªÉïÁ ¸ÀªÀÄÄzÀæºÀB/ ¸ÀvÀåvÁ9 £ÁªÀªÀÄAvÁæ ¥ÀÄgÀĵÀUÀÄt¤¢üB §zÀÄQ ¨Á¼ÀÄvÁÛ£É.G½zÀªÀgÀÄ PÉêÀ® ±Áé¸ÉÆÃZÁÒ¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. zÀQëuÉÆÃzÁgÀ¸À¸ÀéB ºÉåÃPÀB ±ÁèWÀåB ¸À - ªÀÄÈZÀÒPÀnPÀ fêÀvÀå¢üPÀUÀÄtvÀAiÀiÁ ZÉÆÃZÀé ¸ÀAwêÀ ZÁ£ÉåöÊB// - ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀ. ºÁgÀUÀzÉÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

GNANA SHANKARA-instilling divinity into lakhs of lives PUBLISHER- OWNER G. SRINIVASA EXECUTIVE EDITOR K.S.SURESH KUMAR MANAGING EDITOR M.HARIKRISHNAN CHIEF EDITOR P.V.SUDARSHAN BHARATIYA

7022274686 2016jnsmmss@gmail.com PRINTER

Omkar Offset Printers 91 8026708186/9026 Owned and published by:

G. SRINIVASA

NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ: ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ «±Áé¸À¥ÀÆtðªÉà DzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À°è£À ªÀiÁ»w, ªÀ¸ÀÄÛ ¯ÉÆÃ¥À-zÉÆõÀ, UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À PÀÄjvÀÄ D¸ÀPÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ eÁ»gÁvÀÄzÁgÀgÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ªÀåªÀºÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ ¥ÀwæPÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀnvÀ §gÀºÀUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ºÉÆuÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ Page-Design/Circulation

Santosh Anandan

Reporter/ Office-Coordinator

Y.Shivaraj Ramanal GNANA SHANKARA -June 2017

eÁÕ£ÁAvÀgÀAUÀ

june 2017

The Interio… ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁt C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð 108 zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀĺÁAiÀÄdÕ CUÀæ¯ÉÃR£À -§ºÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ 32 ®PÀëtUÀ¼ÀļÀî 32 Cr JvÀÛgÀzÀ D£ÀAzÀwÃxÀðgÀ KPÀ²¯Á ªÀÄÆwð §gÀ ¸À»¸ÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄgÀĪÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÉëÃvÀæ AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀ eÁÕ£À rArªÀÄ gÁªÀiÁAiÀÄt ¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ ¨sÀ«vÀªÀå ²æÃzÉʪÁt ¸ÀÄ®UÀß DAiÀÄÄPÀðeÉ gÁªÀiÁ£ÀÄd ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À DgÉÆÃUÀåPÁÌV ¸ÀÆPÀÛ fêÀ£À±ÉÊ° Integrative Medicine DAiÀÄĪÉÃðzÀ »vÀÛ® VqÀ ªÀÄzÀÄÝ zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û, ªÀiÁ¹Û - ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀtät Astrologer Sachchidananda Babu’s life at a glimpse AiÉÆÃUÀªÀ£À ¸Áé«ÄÃfAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À 5

Page No.

8 12 16 18 21 23 28 31 34 37 38 40 45 48 50 52 55 57 59 61 64 68 70

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀzsÀå «±ÀézÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉAiÉÄÃ..?

£ÁªÉ¯Áè MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ RAr¸ÉÆÃt.. 3 £Éà «±Àé ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¨ÉÃqÀªÉà ¨ÉÃqÀ..

CAiÉÆåÃ..! F £ÀªÀÄä «±ÀézÀ°è D¯ï¥sÉæqï £ÉƨɯïgÀAvÀºÀ PÉÆqÀÄUÉÊ zÁ¤, ±ÁAwzÀÆvÀ£À ¸ÁzsÀ£É - ¸ÀAzÉñÀ 184 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîwÛzÉ, JA§ ¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀå PÁqÀÄwÛzÉ. ªÉÆzÀ®£Éà «±Àé ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 140 gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄßö §ÄqÀªÉÄïÁV¹ E£ÀÆß MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À GgÀĽ®è. 1945gÀ°è £ÀqÉzÀ »gÉÆòªÀiÁ, £ÁUÀ¸ÁQUÀ¼ÀAvÀºÀ ©üÃPÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À «zsÀéA¸ÀPÀ, «£Á±ÀPÁjà PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ªÀÄgÉw®è. PÉêÀ® 72 ªÀµÀðzÀ°è JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞPÉÌ ¸ÀªÁ¯ÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ «±ÀézÀ PÉ®ªÉà vÀAmÉPÉÆÃgÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ «±Àé±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß §UÀÄÎ §rAiÀÄ®Ä ¸ÉmÉzÀÄ ¤AwªÉ. F «±ÀézÀ ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ¸ÀªÀð£Á±ÀPÉÌ £ÁA¢ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ ªÉÄÃ®Æ PÉêÀ® LzÉà LzÀÄ CtĨÁA§ÄUÀ¼À°è «±ÀézÀ 195 gÁµÀÖçUÀ¼À£ÀÆß ¤£ÁðªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀPÉÌ ¢PÁÌgÀ«gÀ°. -¸ÀA.

ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ DUÀ¨ÉÃPÀÄ

«±ÀézÀ°è£À FV£À ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ RArvÀªÁV DUÀ¨ÉÃPÀÄ. EA¢£À d£À JµÀÄÖ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É G¼ÀîªÀgÀ zÀ¨Áâ½PÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÁzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÉ J®è gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¸ÉßúÀ ¸ËºÁzsÀð¢AzÀ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. «±ÀézÀ°è ±ÁAw £É¯É¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ FV£À ¥Áæ¥ÀAaPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è EzÉÆAzÀÄ ¥Àæ±Éß, UÉÆAzÀ®, ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁPÁ® PÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ EªÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, GvÀÛgÀPÉÆjAiÀiÁzÀ Cté¸ÀÛç ©üÃw, læA¥ï£À «PÀÈvÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw, £À£Àß C¢üãÀzÀ°è £Á£Éà zÉÆqÀØtÚ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ CªÉÄÃjPÀzÀ C©ü¯ÁµÉ, zÉÆqÀØtÚ£ÁUÀĪÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ aãÁ, gÀµÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÀzÀ ²ÃvÀ® ¸ÀªÀÄgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è d¥Á£ï£À »gÉÆòªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¸ÁQAiÀÄ°è CªÉÄÃjPÀ ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ Cté¸ÀÛçzÀ ©üÃPÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀ ªÉÄÃ¯É Cté¸ÀÛç AiÀÄÄzÀÞzÀ ¨sÀAiÀÄ d£À ¸ÀªÀÄƺÀzÀ°è DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÉ. Cté¸ÀÛç ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqÉzÀgÉ Erà ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®ªÉà £Á¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è J¼ÀîµÀÆÖ ¸ÀAzÉúÀ«®è. DzÀÝjAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÁAw ¸ÀºÀ¨Á¼ÉéAiÀÄ fêÀ£À CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ.

ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁ-jAiÀiÁzÀÄzÀÄ

ªÀÄÆgÀ£É ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬ÄzÉ

- .¦. PÀÄlÖ¥Àà.ZÉgÀĪÀÄAqÀAqÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÉãÁ¢üPÁj, ªÀÄrPÉÃj , mob: 9901498888

«±ÀézÀ C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ , ªÀÄÆgÀ£É ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀÄwÛªÉ. «±ÀézÀ ºÀ®ªÀÅ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¸Àé¥ÀæwµÉ×,DyðPÀ §°µÀ×vÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¥ÉÊ¥ÉÆÃnUÉ E½AiÀÄÄwÛªÉ. eÉÆÃvÉUÉ ±ÀQÛ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÀÄÌ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛªÉ. MA¢µÀÄ× gÁµÀÖçUÀ½UÉ zsÁ«ÄðPÀ CA±ÀUÀ¼É ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVªÉ. C°è UÀÄA¥ÀÄ,eÁwªÀÄvÀUÀ¼À WÀ±ÀðuÉ ¸ÀºÀdªÁVzÉ. E£ÀÄß §ºÀÄvÉÃPÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è CxÀªÁ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉgÀÄwÛªÉ. »ÃUÁV gÁµÀÖç gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ºÁ¼ÀVzÉ.EzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É , AiÀÄÄzÀÝ,»A¸ÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀªÀÄlÖzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄÆ zsÁ«ÄðPÀªÁV gÀÆ¥ÀUÉÆüÀÄîwÛªÉ. zsÀªÀÄð-zsÀªÀÄðUÀ¼À £ÀqÀĪÉ,eÁw-ªÀÄvÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, CAvÀ¸ÀÄÛ-CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ §zÀPÀÄ ºÁ¼ÁVzÉ. ªÉʱÀåªÀÄå ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÀzÀgÉ CxÀªÀ vÁgÀPÉÌjzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀiÁºÁAiÀÄÄzÀÝ £ÀrAiÉÆÃzÀÄ RqÁRArvÀ. - ²æÃgÀAUÀ ¥ÀÄgÁtÂPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

WÀµÀðuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ FV£À ¸ÀzsÀåzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀÅ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. gÁµÀÖçUÀ¼À gÁdQÃAiÀÄ EAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÉ. F vÁPÀ¯ÁlUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉýzÉÝêÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀiÁ£ÀªÀ CAvÀºÀ zÀĸÁìºÀ¸ÀPÉÌ PÉʺÁPÀĪÀÅ¢®è. K¤zÀÝgÀÆ DAvÀjPÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉà «£ÀB zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «±Àé AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è. gÁµÀÖç gÁdPÁgÀtzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝgÀÆ MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð E£ÉÆßAzÀÄ gÁµÀÖçPÉÌ Cj«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ©üÃPÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä AiÀiÁgÀÆ ¹zÀÞj®è.

-²ªÀAiÉÆÃV. ¹gÀ¸ÀAV ... mktg £ÀgÀUÀÄAzÀ. 9886336118

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ §ÆågÉÆ ªÀgÀ¢

ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ JA§ PÀ®à£ÉAiÉÄà ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀPÉÌ vÀÄA¨Á C¥ÁAiÀÄPÁj. FV£À vÀAvÀæeÁÕ£À, ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ EªÀÅUÀ¼É®è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ «±Àé ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ©üÃPÀgÀvÉ E£ÀÆß ªÀiÁ¹®è. E£ÉÆßAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ F vÀAvÀæeÁÕ£À D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVªÉ. DzÀgÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀzÀ §zÀ®Ä CzÀgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ £ÀqÉzÀgÉ dUÀvÀÄÛ £Á±À ºÉÆAzÀ®Ä ªÉâPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¤ªÀiÁðtªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£Àgï ¤ªÀiÁðtUÉƼÀî®Ä E£ÀÄß JµÀÄÖ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÉÆà HºÉUÉ ¤®ÄPÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. FUÀ J®è gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢ªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀÄÄzÀÞ CzÀgÉ ©üÃPÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß J®ègÀÆ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. - ¸ÀĤ¯ï PÀÄ®PÀtÂð HR , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 9731780261

AiÀÄÄzÀÞ £Á¼ÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ dUÀwÛ£À vÀÄA§ EAzÀÄ WÀµÀðuÉUÀ¼À UÁ½AiÉÄà ©Ã¸ÀÄwÛzÉ. gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢£ÀªÀÇ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯É EªÉ. EzÀ£É߯Áè UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀÅ £Á¼ÉAiÉÄà ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀgÀÆ D±ÀÑAiÀÄð«®è. AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀgÉ J®ègÀÆ £Á±ÀªÁUÀÄvÉÛÃªÉ JA§ Cj«zÀÝgÀÆ zÉéõÀ, C¸ÀÆAiÉÄ, M§âgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ PÉAqÀPÁgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ dUÀwÛ£À ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ®èzÉ «±ÀézÀ £Á±ÀPÉÌ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ±ÁAw, ¸ËºÁzÀðvÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÉà ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. «±Àé±ÁAw ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÉÊAiÀįÉèà EzÉ. PÉ.JªÀiï ¸ÀħæºÀätå. media ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ..9845473812

-¸Àwñï DZÁAiÀÄð ‘«Ä.ZÁuÁPÀë’ media Bangalore 7624979724

GNANA SHANKARA -June 2017

6

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -June 2017

7

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁtÂ

“¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÄtå PÀªÀÄðPÀÆÌ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C£ÀÄUÀæºÀªÉà ªÀÄÆ®..” D

²æÃPÉëÃvÀæ-±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÁgÀzÁ ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀAvÀ²æà «¨sÀƶvÀ ¨sÁgÀwÃwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀªÁzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¨Á¼À®Ä ªÀĺÁvÁÛ÷éPÁAPÉë EzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà CvÀåAvÀ PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀ CA±À. M§â¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ C¸ÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁzsÀ£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÆgÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ CzÀȵÀÖ±Á° ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÁxÀðPÀªÁzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§®è£ÀÄ. GNANA SHANKARA -June 2017

ZÁAiÀÄð ±ÀAPÀgÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ ‘dAvÀÆ£ÁA £ÀgÀd£Àä zÀÄ®ð¨sÀªÀiï’. CAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ºÀÄlÄÖªÀÅzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀgÀ. CAvÀºÀ ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÀäªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀªÀ£ÁßV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ EZÉÑAiÀÄÆ PÀptªÁzÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¹PÁÌUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä F ªÀiÁ£ÀªÀ EZÉÒ £ÀªÀÄUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ d£ÀäªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¢gÀĪÀªÀ£ÀÆ EZÉÒAiÀÄÆ E®èzÉ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÆRð£ÉÃ. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀgÉ d£ÀäªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀÄÆRðvÀ£À zÀÄ®ð¨sÀ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ E®è. MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÆÛ EzÉ. ‘®¨ÁÞ÷é¦ PÁªÀÄzsÉãÀÄA vÉà PÀµÀÖPÀgÀ. ¯ÁAUÀ¯Éà «¤AiÀÄÄAdvÉÃ’ CAMAzÀÄ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀªÁzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß zÀgÉ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀȶ ¨Á¼À®Ä ªÀĺÁvÁÛ÷éPÁAPÉë EzÀÝgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ‘PÁªÀÄzsÉãÀÄ’ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ §¼À¹zÀ£ÀÄ. PÁªÀÄzsÉãÀÄ, PÀ®àªÀÈPÀë ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀzÀ°è EAzÀæ£À CvÀåAvÀ PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀ CA±À. M§â¤UÉ ªÀ±ÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ CzÀÄãvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ C¸ÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzPÁªÀÄzsÉãÀÄ ºÀ¸ÀĪÀÅ vÀ£Àß MqÉAiÀÄ£À ÀgÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁzsÀ£À J®è D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¹µÀ× ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß «±Áé«ÄvÀæ MAzÀÄ PÀxÉ d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. FqÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÉÄÃ¯É ªÀ¹µÀ×gÀÄ «±Áé«ÄvÀægÀ gÁdåzÀ°è MAzÀÄ ºÉýzÀ ªÀÄÆgÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. MªÉÄä ªÀiÁvÀæ CzÀȵÀÖ±Á° ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ gÁd£ÁzÀ «±Áé«ÄvÀæ£ÀÄ ¨ÉÃqÉAiÀiÁqÀ®Ä RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÁxÀðPÀªÁzÀ PÁrUÉ ºÉÆÃV ªÀ¹µÀ× ªÀĺÀ¶ðAiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§®è£ÀÄ. D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÌ£ÀÄ. ªÀĺÀ¶ðAiÀÄÄ £ÀªÀÄUÉ FUÁUÀ¯Éà ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁzÀ gÁd£À£ÀÆß CªÀ£À ¥ÀjªÁgÀªÀ£ÀÆß £ÀgÀd£ÀäªÀÅ ¥Áæ¥ÀÛªÁVzÉ. M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀĵÀ̼À ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀvÀÌD¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß j¹zÀ£ÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀjUÉ CµÀÄÖ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁzsÀ£À, zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è HlªÀ£ÀÄß ªÀĺÁvÀägÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÉà ¸ÁzsÀ£À JAzÀÄ K¥Àðr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÀÄ PÁªÀÄzsÉãÀÄ«£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ¯Éà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CAvÀºÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå d£ÀäzÀ°è GvÀÛªÀĪÁzÀÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄ gÁd¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ªÀÄä°è GvÀÌlªÁzÀ PÁªÀÄzsÉãÀÄ«£À ªÀÄ»ªÉÄ CAvÀºÀzÀÄ. D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÄÛvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà CAvÀºÀ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ±ÉÆèÃPÀzÀ CxÀð »ÃUÉ: GvÀÌlªÁzÀ D¸É EzÀÝ°è ªÀĺÁvÀägÀ CAvÀºÀ PÁªÀÄzsÉãÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¢£À vÀ£Àß UÁrAiÀÄ JvÀÄÛ ¹UÀ°®è ¸ÀºÀªÀ¸ÀªÀÅ vÁ£Éà vÁ£ÁV §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß JA§ PÁgÀt¢AzÀ PÁªÀÄzsÉãÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä GvÀÌlªÁzÀ EZÉÒAiÉÆAzÉà £É®ªÀ£ÀÄß G¼À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è CAvÀºÀ ªÀÄÆRðvÀ£ÀzÀ §UÉÎ K£ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀÅ ºÀÄzÀÄVzÉ. ºÉüÀĪÀÅzÀÄ? ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀÄtå KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 8


²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁtÂ

²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁtÂ

zÉêÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀ«®èzÉ K£À£ÀÆß ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÄtå PÀªÀÄðPÀÆÌ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C£ÀÄUÀæºÀªÉà ªÀÄÆ®. EzÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå. EAvÀºÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ£À®Æè ºÀÄnÖ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÁæªÀÄtÂPÀvɬÄAzÀ®Æ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¸ÀvÀvÀªÁV DgÁ¢ü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ®Æ ªÀiÁrzÉÝà CzÀgÉ CªÀ£ÀÄ GvÀÛªÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß RArvÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. vÀ£Àß PÀvÀðªÀå zÉêÀgÀ §UÉÎ ¥ÁæªÀÄtÂPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÉÞ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀªÀ£ÀÄ ºÀA§°¸ÀĪÀ Cw ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ D ¢QÌ£À°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÀäªÀÅ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀ EzÀÄ. £ÁªÀÅ CAvÀºÀ ªÉʨsÀªÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¨Á½ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVgÉÆÃt. GNANA SHANKARA -June 2017

±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRzÁAiÀÄPÀªÁzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß §AiÀĸÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ E®èªÉà E®è. ±ÁAw E®è¢gÀĪÀ PÀqÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀÄ zÁgÀÄtªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀÝjAzÀ¯Éà ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄ£À±ÁåAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀPÀ ¥ÀqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ±ÁAw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlPÉÌ EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ®è. ºÁUÉãÁzÀgÀÆ DVzÀÝgÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ CzÀgÀ ¨É¯É JµÁÖzÀgÀÆ DVgÀ°, ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÁVzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ J°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå? F ¥Àæ±ÉßUÉ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ¤ÃrªÉ. ‘¤vÉÆåà ¤vÁå£ÁA ZÉÃvÀ£À±ÉÑÃvÀ£Á£ÁA KPÉÆà §ºÀÆ£ÁA AiÉÆà «zÀzsÁw PÁªÀiÁ£ï/ vÀªÀiÁvÀä¸ÀÜA AiÉÄÃs£ÀÄ ¥À±ÀåAw ¢üÃgÁB vÉõÁA ±ÁAwB ±Á±Àéwà £ÉÃvÀgÉõÁªÀiï// CAzÀgÉ ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀÄÆ, ±Á±ÀévÀ£ÀÆ, CªÀÄgÀ£ÀÆ DzÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À 9

¤d ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀÄRªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ£É. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ®è. DzÀÝjAzÀ D UÀÄjAiÉÄqÉUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß ¸ÁPÁëvÀÌj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ‘vÀªÉÄêÀ ±ÀgÀtA UÀZÀÒ ¸ÀªÀð¨sÁªÉãÀ ¨sÁgÀvÀ/ vÀvÀàç¸ÁzÁvï ¥ÀgÁA ±ÁAwA ¸ÁÜ£ÀA ¥Áæ¥Àìöåw ±Á±ÀévÀªÀiï// CAzÀgÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä ¸ÁzsÀå. CªÀ£À ¤d¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Æ ¸ÀºÀ CªÀ£À C£ÀÄUÀæºÀªÀÅ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. E®èªÁzÀgÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. - C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ : PÉ f PÀȵÀÚªÀÄÆwð

¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁtÂ

GNANA SHANKARA -June 2017

10

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


- ¥Àæ¸ÀPÀÛ - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð 108 zÉêÀvÉUÀ¼À M°¹PÉƼÀî®Ä §ºÀÄ«²µÀÖ ªÀĺÁAiÀÄdÕ ¤ªÀÄä ¨sÀQÛ £ÀªÀÄä ªÀ£ÀzÀÄUÉðUÉ, ²æÃgÁdgÁeÉñÀéjà ªÀiÁvÉUÉ PÉÆlÄÖ£ÉÆÃr..!, KPÀavÀÛ¢AzÀ DgÁ¢ü¹ £ÉÆÃr.., vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁr £ÉÆÃr.., ¤ªÀÄä ªÀÄr®Ä vÀÄA§ÄvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä ±Á¸ÀÛçzÀ¯Éèà ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁUÀ-AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ°è vÁåUÀ CAzÀgÉ ‘£À ªÀĪÀÄ’....£ÀAzÉä®è ¸ÀPÀ®ªÀÇ ¤£ÀßzÉà JAzÀÄ DgÁ¢ü¸ÀĪÀ ¤¸ÀàøºÀvÉAiÀÄ ¥Àj E°èzÉ ! - ²æÃgÀWÀÄgÁªÀÄ CrUÀ¼Ágï - ¦.«. ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

pvsb2222@gmail.com , 7022274686

¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¸Áé«ÄÃf(CªÀÄä)£ÀªÀgÀ CzsÀéAiÀÄðvÀ£ÀzÀ°è.. ²æà ²æà gÁdgÁeÉñÀéÀjà zÉʪÀ£ÀÄr-¹¢üÞ ¦ÃoÁ¢ü¥Àw ²æî ²æÃgÀWÀÄgÁªÀÄ CrUÀ¼Ágï JA§ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÀUÀªÀvÁÌAiÀÄð¸ÁzsÀPÀ ¥Àæ¥À¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ gÁdåzÀ¯Éèà C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð 108 zÉêÀvÉUÀ¼À M°¹PÉƼÀî®Ä §ºÀÄ«²µÀÖ ªÀĺÁAiÀÄdÕ ¦vÀÈzÉêÀvÉUÀ¼À ±Á¥À ºÁUÀÆ ¸ÀAavÀ PÀªÀÄðUÀ¼À PÁlUÀ½AzÀ §ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, £ÀªÀUÀæºÀUÀ¼À PÀÈ¥ÉUÁV ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĺÁAiÀÄdÕ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè, PÉÆqÀUÀÄ ºÁUÀÆ PÀgÁªÀ½AiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ UÀt ºÉÆêÀÄ §ºÀÄ «SÁåw. ªÀÄzÀĪÉ-ªÀÄÄAf-UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀAiÀiÁªÀÅzÉà G¢ÝªÉÄUÀ¼À ±ÀĨsÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀĺÁUÀt¥ÀwUÉ MAzÉÆà -ªÀÄÆgÉÆà -LzÉÆà vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À ºÉÆêÀÄ ºÀªÀ£À ¥ÀÆuÁðºÀÄw ¸ÀªÀĦð¹AiÉÄà ªÀÄÄAzÀr EqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉAiÉÄãÀÄ..! £ÀªÀiï UÀt¥ÀwUÉà 9 «zsÀzÀ ºÉÆêÀÄ-ºÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÆÃqÀµÀ UÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ, ºÁjzÀæ UÀtºÉÆêÀÄ, ±ÉéÃvÀªÀ®è¨sÀ UÀt ºÉÆêÀÄ, ªÁAd¸ÀAPÀ®à ªÀĺÁUÀt¥Àw

GNANA SHANKARA -June 2017

ºÉÆêÀÄ, ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ UÀt ºÉÆêÀÄ, «zÁåUÀt¥ÀwºÉÆêÀÄ, Që¥Àæ ¥Àæ¸ÁzÀ UÀtºÉÆêÀĪÉà ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ. ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ K£ÉãÀÄ ¥sÀ®..? JAzÀÄ CjvÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÀÄlzÀ°è£À PÉÆõÀÖPÀ zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀĤ¹. EµÀÖPÀÆÌ EzɯÁè EªÁUÀ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ PÉý¢gÉÆÃ.. ..¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV, ºËzÀÄ.., ¸ÁªÀðwæPÀ ±ÁAw-£ÉªÀÄä¢UÁV AiÀiÁUÀ-AiÀÄdÕ..! F ¨Áj £ÉgÉAiÀÄ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À «¼ÀÄ¥ÀÄàgÀA 11

f¯ÉèAiÀÄ ¢ÀArªÀ£ÀA ºÉÆç½AiÀÄ ¥É¯ÁPÀÄ¥ÀàA¤AzÀ gÁdzsÁ¤UÉ DUÀ«Ä¹ E°è£À gÁeÁf£ÀUÀgÀzÀ gÁdPÀĪÀiÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ²æà gÁdgÁeÉñÀéÀjà PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄÄA¢£À dįÉÊ ªÀiÁ¸ÀzÀ 7-8-9gÀAzÀÄ §ÈºÀvÁÛV 108 ««zsÀ AiÀÄdÕUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. ²æà ²æà gÁdgÁeÉñÀéÀjà zÉʪÀ£ÀÄr¹¢üÞ ¦ÃoÁ¢ü¥Àw ²æî ²æÃgÀWÀÄgÁªÀÄ CrUÀ¼Ágï JA§ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÀUÀªÀvÁÌAiÀÄð ¸ÁzsÀPÀ, ¹zÀÝgÀÄ £ÀªÀÄä PÀgÀÄ£ÁqÀ d£ÀvÉUÉ ¸ÀPÀ®, ¸ÀªÀðvÀæ, ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀ¯ÉAzÉà F ºÉÆêÀÄ-ºÀªÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV £Àqɹ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßrUÀjUÉ CzÀgÀ®Æè ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀjUÉ EzɯÁè ºÉƸÀvÉà DzÀÀgÀÆ FUÁUÀ¯Éà ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÁAavÀ ¸ÀvÀá®UÀ¼À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §®Ä GvÀÄìPÀgÁVzÁÝgÉ... UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÆÃqÀ£É “eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ” ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ PÀĽvÁUÀ..

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


- ¥Àæ¸ÀPÀÛ- ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

««zsÀ AiÀiÁUÀ-AiÀÄdÕUÀ¼ÀÄ-ªÁAavÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÁUÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ

PÁAiÀÄð ¹¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ® zÉêÀvÉUÀ¼À C£ÀÄUÀæºÀ ¹¢Þ.

²æà ±ÉÆÃqÀ±À ªÀĺÁUÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ

ºÀ¢£ÁgÀÄ «zsÀzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ «zÉòà £ËPÀjAiÀÄ AiÉÆÃUÀ

²æà ºÁjzÀæ ªÀĺÁUÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ

IÄt ¨ÁzsÉAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ PÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁUÀzÉà EgÀĪÀ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

²æà ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀĺÁ ºÉÆêÀÄ

PÉÊ»rzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À¯Éè®è dAiÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀĵÀÖ ±ÀQÛUÀ¼À zsÀéA¸À, ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ, ¸ÀªÀĸÀÛ «zsÀzÀ ¥ÉʱÁaPÀ ¨ÁzsÉ ªÀÄvÀÄÛ J®è §UÉAiÀÄ vÀqÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è ‘zÀ’, ‘zsÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘xÀ’ EzÉÝ §gÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ zÉÆõÀUÀ¼É®èzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉ ºÁUÀÆ 5,14. CxÀªÀ 23 £Éà vÁjÃRÄUÀ¼À°è «ªÁºÀªÁVgÀĪÀªÀjUÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ J®è zÉÆõÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ. IĶUÀ¼À ±Á¥À¤ªÁgÀuÉ,zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀìAiÉÄUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁUÀ DUÀÄvÀÛªÉ. ºÉÆmÉÖ¥ÁrVgÀĪÀ PÀµÀÖ ¤ªÁgÀuÉ. L±ÀéAiÀiÁð©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ 1008 ¢ªÀåPÉëÃvÀæUÀ¼À zÀ±Àð£À ¥sÀ®. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀĵÀÖ ±ÀQÛUÀ¼À zsÀéA¸À, ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ, ¸ÀªÀĸÀÛ «zsÀzÀ ¥ÉʱÁaPÀ ¨ÁzsÉ ªÀÄvÀÄÛ J®è §UÉAiÀÄ vÀqÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ªÁgÁ»Ã G¥Á¸À£ÉAiÀÄ ¹¢Þ ¥sÀ® ®¨sÀå. zÀÄB¸Àé¥Àß ¨sÀAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀjUÀ¼À¥Áæ¦Û ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ ¤jÃQëvÀ §rÛUÀ¼À ²ÃWÀæ ¥Áæ¦Û. «zÉåAiÀÄ°è£À CqÀZÀuÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §AiÀĹzÀ ²PÀëtPÉëÃvÀæPÉÌ CªÀPÁ±À ®¨sÀå. CµÉÖöʱÀéAiÀÄð ¥Áæ¦Û, ¤gÀAvÀgÀ C£Àß ¥Áæ¦Û ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ°è MUÀÎlÄÖ.

²æà gÁd ªÀiÁvÀAVà ªÀĺÁ ºÉÆêÀÄ:

²æà ªÀiÁvÁ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjà ºÉÆêÀÄ ²æà ªÀĺÁ ªÁgÁ»Ã ºÉÆêÀÄ

²æà UÀAzsÀªÀðgÁd ªÀĺÁªÀÄAvÀæºÉÆêÀÄ ²æà ±ÁgÀzÁ zÉëà ªÀĺÁ ºÉÆêÀÄ ²æà C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéjà ªÀĺÁ ºÉÆêÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄt CµÁÖPÀëjà ºÉÆêÀÄ ²æà gÁªÀÄ gÀPÁë ºÉÆêÀÄ

²æà ªÀĺÁ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ ²æ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀÄ:

²æà ªÀĺÁ«µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀgÀ ªÀĺÁ®Qëöäà C£ÀÄUÀæºÀ ¥Áæ¦Û ªÀÄvÀÄÛ 21 vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀĨÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¥Áæ¦Û eÉõÀ× ¥ÀÄvÀ æ- ¥ÀÄwæUÉ C¢üPÀ AiÀıÀ¸ÀÄì. F ºÉÆêÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «zÉñÀzÀ°è £É¯É¹zÀÄÝ ¥ËgÀvÀéPÁÌV ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÉ ²ÃWÀæ ¥sÀ®. zÀA¥ÀwUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉ. £ÀªÀUÀæºÀUÀ¼À zÉÆõÀ ¤ªÁgÀuÉ,¢ÃWÁðAiÀÄĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ CAvÀå.

²æà DAiÀÄĵÀå ºÉÆêÀÄ

±ÀvÀÄæ¨sÀAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉ, ²PÀëtzÀ°è ¥ÀzÀ«UÀ¼À ¥Áæ¦Û ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀ¸ÀÄì ºÁUÀÆ ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ°è ²æà ZÀPÀævÁÛ¼Áégï ¤gÀAvÀgÀ £É¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ gÀPÀëuÉ. ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀıÀÆæµÀPÀjUÉ RavÀ AiÀıÀ¸ÀÄì, vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ OµÀ¢ü¬ÄAzÀ gÉÆÃUÀ ²ÃWÀæ UÀÄt. eÁvÀPÀzÀ°ègÀĪÀ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ® zÉêÀvÉUÀ¼À zÉÆõÀ ¤ªÁgÀuÉ

²æà £ÀPÀëvÀæ ºÉÆêÀÄ- E£ÀÆß 91 «²µÀÖ AiÀÄdÕUÀ¼ÀÄ

eÁvÀPÀ zÉÆõÀ, PÀ¼ÀvÀæ zÉÆõÀ, PÁ¼À¸À¥ÀðzÉÆõÀ ¤ªÁgÀuÉŒ µÀµÀÖöå©Þ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÁ©üµÉÃPÀ¸ÉêÉAiÀÄ ¥ÀÄtå ®¨sÀå.

²æà zsÀ£ÀéAvÀjà ºÉÆêÀÄ

GNANA SHANKARA -June 2017

12

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


- ¥Àæ¸ÀPÀÛ -¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀÄ.¨sÁ.: F »AzÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è F vÉgÀ£ÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀĺÁAiÀÄdÕUÀ¼À MAzÉà ¸ÀÆj£À°è ªÀÄÆgÉà ¢£ÀzÀ°è DAiÉÆÃf¹¢ÝÃjÃ..? UÀÄgÀÆf: £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è 2 ¨Áj C°è£À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è, ªÀÄvÉÛ 2 ¨Áj ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è£À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß, E£ÉßgÀqÀÄ ¨Áj £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ZÉ£ÉßöÊ£À°è ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV dgÀÄVzÁ£ÀAvÀgÀªÉà ¸ÀzÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥Àæ¥À¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ 108 zÉêÀvÉUÀ¼À C£ÀÄUÀæºÀ UÀ½¸ÀĪÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ªÀĺÁAiÀiÁUÀ PÉÊUÉÆArzÉÝêÉ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ¤ªÀÄä §½§gÀ¨ÉÃQzÉ.. ..F AiÀiÁUÀUÀ¼À AiÀiÁgɯÁè ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ..?? UÀÄgÀÆf: ¥ÀæwÃAiÉƧâ fëAiÀÄÆ F ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ PÁ°mÁÖUÀ¯Éà £ÉÆêÀ£ÀߣÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. D PÀët¢AzÀ¯Éà D fëAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ CªÀ£À zÀÄBRzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀÄT¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ §zÀÄQ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ WÀ½UÉAiÀĪÀgÉUÀÆ £ÉÆêÀÇ-£À°ªÀÇ MAzÉãÁtåzÀ JgÀqÀÆ ªÀÄÄRUÀ¼Éà vÁ£ÉÃ..? EAw¥Àà°è, ¥ÀæwÃPÀët ««zsÀ zÉêÀvÉUÀ¼À CªÀPÀȥɬÄAzÀ §ZÁªÁUÀ®Ä GNANA SHANKARA -June 2017

CªÀgÀªÀjUÉ ºÉÆêÀÄ-ºÀªÀ£ÀzÀ ºÀ«¸ÀÄì-¸À«ÄvÀÄÛ-¥ÀÆuÁðºÀÄw ¸À¥À¦ð¹zÀgÉãÉà fëUÀ¼À ¤vÀåzÀ fêÀ£À ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå.

¸ÀÄ.¨sÁ.: ºÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁUÀ-AiÀÄdÕUÀ¼À PÉÊUÉÆAqÀgÉ K£É¯Áè ¥sÀ® zÉÆgÀPÀ§ºÀÄzÀÄ..? UÀÄgÀÆf: J¯Áè AiÀiÁUÀ-ºÉÆêÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀvÀÈðªÀÅ vÀ£Àß ¸ÀºÀPÀÄlÄA§ ¸À¥ÀjªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼À dįÉÊ 7-8-9gÀAzÀÄ 108 AiÀiÁUÀUÀ¼À°è ¨sÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄUÁåªÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£Éßà Dj¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ GzÁÁÞgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀgÀ¸Àéwà AiÀÄdÕ, CxÀªÁ G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÌ ¤Ã® ¸ÀgÀ¸Àéwà AiÀiÁUÀ, GzÉÆåÃUÀPÉÌ ºÀ¢£ÁgÀÄ «zsÀzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì 13

ªÀÄvÀÄÛ «zÉòà £ËPÀjAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ±ÉÆÃqÀ±À UÀt¥Àw AiÀÄdÕ , ²æà ºÁjzÀæ ªÀĺÁUÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ IÄt ¨ÁzsÉAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ

ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ PÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁUÀzÉà EgÀĪÀ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: F jÃw ªÀÄ£ÀĵÀåªÀiÁvÀægÁzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ N zÉêÀgÉÃ..’ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ EAxÁzÀÝ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸ÀÄvÉÛêÉ..’ JA§ ±ÀgÀvÀÄÛ ºÁQzÀgÉ CzÀÄ PÉêÀ® zÉêÀgÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀAvÁUÀÀ°®èªÉÃ..? UÀÄgÀÆf: ºÁUÀ®è CzÀÄ.. ºÉÃUÉAzÀgÉ..gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è zÀÀ±ÀgÀxÀ ªÀĺÁgÁeÁ ªÀ¹µÀ×jAzÀ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAvÁ£À ¨sÁUÀåPÁÌV ¥ÀÄvÀæPÁªÉÄÃ¶× AiÀiÁUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. D jÃw AiÀiÁUÀzÀ jÃvÁå zÁ£À-zsÀªÀÄð ªÀiÁrzÀ ¥ÀÄtå ¥sÀ®¢AzÀ¯Éà ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ-®PÀëöät-¨sÀgÀvÀ±ÀvÀÄæWÀßgÀAxÁ ¢ªÀå ªÀÄPÀ̼ÀÆ ºÀÄlÄÖvÁÛgÉ. BvÉæÃvÁAiÀÄÄUÀzÀ¯Éèà gÁd¶ð ªÀ¹µÀ×gÉà ºÉýzÀÄÝ EAxÁ AiÀiÁUÀ ªÀiÁrzÀgÉ EAxÁzÉÝà ¥sÀ®, ²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt£Éà ¸ÀPÀ® AiÀiÁUÀUÀ¼À MqÉAiÀÄ. DAiÀiÁzÉêÀvÉUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄUÉ CVßAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĦð¸À¯ÁzÀ ºÀ«¸Àì£ÀÆß ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÀ¦ð¹, CªÀ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ C£ÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ«ÃgÀ£ÁzÀ CdÄð£À£À¤UÉ PÀtð£À£ÀÄß zÀ»¸À®Ä ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Á±ÀÄ¥ÀvÁ¸ÀÛçªÀÇ »ÃUÉAiÉÄà zÉÆgÉvÀzÀÄÝ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


- ¥Àæ¸ÀPÀÛ - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀÄ.¨sÁ.: ¥Àæwà PÀÄlÄA§zÀ®Æè ªÀģɪÀÄA¢ «zsÀ«zsÀzÀ PÀµÀÖPÁ¥ÀðtåUÀ½UÉ ¤vÀåªÀÇ §°AiÀiÁUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ..? UÀÄgÀÆf: £ÀªÉÄä¯Áè PÀµÀÖPÁ¥ÀðtåUÀ½UÉ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÆgÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¦vÀÈzÉêÀvÉUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ ¸ÀAPÀlzÀ°èzÀÝgÉ CªÀgÉãÁzÀgÀÆ ¤vÀåªÀÇ ±À¦¸ÀÄwÛzÀÝgÉ M¨ÁâvÀ NªÀð zÉÆqÀØ C¢üPÁjAiÀiÁzÀgÀÆ DvÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀªÉÇÃ.. ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯ÉAiÉÆà MzÀV §¼À®ÄwÛgÀÄvÁÛ£É. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÉà £ÁªÀÅ »A¢£À d£ÀĪÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ PÀªÀÄð..!, ¸ÀAavÀ PÀªÀÄðUÀ½AzÀ ¥Á¥À ¤ªÀÈwÛAiÀiÁUÀzÉà £ÀªÀÄä vÉƼÀ¯Ál ¤®èzÀÄ. DzÀÝjAzÀ D¢¥ÀgÁ±ÀQÛAiÀÄ C¨sÀAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ AiÀiÁa¹ £ÀªÀUÀæºÀUÀ¼À£ÉÆß°¸À¯ÉAzÉà F ºÉÆêÀÄUÀ¼À£É߯Áè ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆgÀÆ ¨ÁzsÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀªÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄdªÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.

GNANA SHANKARA -June 2017

¸ÀÄ.¨sÁ.: vÁªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ AiÀÄdÕªÉA¢j..d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ gÀªÀµÀÄÖ RZÀÄð ¨sÀj¸À®Ä ±ÀQÛ¸Á®zÉà ºÉÆÃzÀ°è..? UÀÄgÀÆf: EAxÁ ºÉÆêÀÄUÀ¼À AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ, E°è£À AiÀiÁUÀ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ CZÀð£ÉUÉÊzÀÄ, ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ CAxÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀÄvÀÛ 12ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀÄzÀ±Àð£À ZÀPÀæzÀAvÉ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ ¸ÀA¥ÀÆtð gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ F 108 zÉêÀvÉUÀ¼À ºÉÆêÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: MmÁÖgÉ EzɯÁè ºÉÃUÉ , J°è, JAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁAiÀÄÄÛ..? ¢ArªÀ£ÀA£À°è ªÀ£ÀzÀÄUÉð zÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ¸ÀÆáwð zÉÆgÉvÀzÁÝzÀgÀÆ JAvÀÄ..? UÀÄgÀÆf: 1987gÀ°è £Á£ÉƧ⠸ÁªÀiÁ£Àå «zÁåyð. ¥ÁæAiÀıÀB ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÉÝ. £ÀªÀÄä HgÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À «¼ÀÄ¥ÀäàgÀA

14

f¯ÉèAiÀÄ ¢ArªÀ£ÀA. ¤vÀåªÀÇ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀ zÁj PÁr£À ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÁzÀĺÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄUÉà Cj«®èzÉà £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ð AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÆf¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀ£ÀzÀÄUÉð ªÀÄA¢gÀªÀ §¼À¹PÉÆAqÉà ¸ÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ. MAzÀÄ ¢£À ªÀÄzsÁåºÀß EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉà NªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý§AvÀÄ…”PÀAzÁ.., £À£ÀUÉÆAzÀÄ zÉêÁ®AiÀĪÀ¤ß°è ¤«Äð¸ÀÄ..E£ÉäÃ¯É E°è£À ¨sÀPÀÛgÀ ¥ÉÆgÉAiÀÄ®Ä ¤£Àß ªÀÄÆ®PÀ D«¨sÀð«¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ..” C±ÀjÃgÀªÁV £ÀÄr¢zÀÝ ªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉý, £É£ÉzÀÄ ¨ÉaÑzÉÝ £Á£ÀÄ. CzÉà “CgÀÄ¼ï ªÁPï” £À°è CAzÉà CªÀiÁä ºÉýAiÀiÁVvÀÄÛ . »ÃUÉ ªÁgÀPÉÌgÀqÀÄ ¨Áj £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É §gÀĪÀ CªÀiÁä ¸ÀvÀvÀ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É D«¨sÀð«¸ÀÄvÁÛ¼É. vÀPÀët £À£Àß £ÀqÉ-£ÀÄr NªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄAvÁV ¨sÀPÀÛgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀjºÀj¸ÀÄvÁÛ £ÀqÉ¢zÉ. CªÀiÁä EA¢UÀÆ ±ÀÄPÀæªÁgÀ, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ vÀ¥ÀàzÉà D«¨sÀð«¸ÀÄvÁÛ¼É.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


- ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

¸ÀzÀå ²æà gÁdgÁeÉñÀéjà zÉëAiÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌAzÉà 3-4 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä Rjâ¹ , CzÉà vÁtzÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄÆ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: §gÉà CzsÁåvÀäzÀ ¸ÉgÀV£À°ègÀzÉà vÁªÀÅ C¯Éèà ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃd£ÀÆß ºÀÄlÄÖºÁQ¢ÝÃj..!

UÀÄgÀÆf: ¸ÀÄvÀÛªÀÄvÀÛ 10 Q«ÄÃ. ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼Éà E®è. £ÁªÀÅ ¥ÀlÖ PÀµÀÖ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA ¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀqÀzÉà EgÀ¯ÉA§ ¸ÀzÁ±ÀAiÀĪÀµÉÖ. F PÉÆgÀvÉ ¤ÃUÀ®Ä ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà DgÀA©ü¹zɪÀÅ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃgÉãÉÆÃ..!

UÀÄgÀÆf: ºËzÀÄ. EzÀÄ ¸ÀvÀvÀ 6 £Éà ªÀµÀð. DzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀvÀåªÉÃ®Ä CªÀgÀ PÀÄlÄA§ 16ªÀµÀðPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ £ÀªÀÄä°èUÉà §AzÀÄ CªÀÄä£À CgÀÄ¼ï ªÁPï ¥ÀqÉzÀÄ E£ÉßãÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÀÆ ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀzÀå 16 ªÀµÀð ¸ÀA¢zÉ. ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ªÀ£ÀzÀÄUÁð JAzÉà £ÁªÀÄPÀgÀtªÀiÁrzÁÝgÉ..!

eÉÆåÃwAiÉÄzÀÄgÀÄ PÀĽvÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ ªÀÄvÉÛãÀÆ w½AiÉÆîè. D£ÀAvÀgÀ §gÀĪÀ ªÀiÁvÉɯÁè D vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀÄrUÀ¼ÉÃ. ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÆ vÁ¬ÄUÉ PÀÄAPÀĪÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CªÀiÁä EA¢UÀÆ ±ÀÄPÀæªÁgÀ, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ vÀ¥ÀàzÉà D«¨sÀð«¸ÀÄvÁÛ¼É. £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄA¢ §gÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀ ‘CgÀÄ¼ï ªÁPÀÄÌ’ (zÉëAiÀÄ £ÀÄr) PÉÆ£É ªÉÆzÀ°®èzÀAvÉ, AiÀiÁªÀ CqÉvÀqɬĮèzÉà ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ºÀ¤ ¤ÃgÀÆ ¸ÉêÀ£É¬Ä®èzÉ 6-8-1012 vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯É £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛd£ÀgÀ §ªÀuÉUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀPÉÌ PÀn§zÀÞ¼ÁzÀ ªÀiÁvÉ ªÀ£ÀzÀÄUÉð, GºÀÄA..! ²æòæà gÁdgÁeÉñÀéÀjÃzÉëÃ.. ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀÄvÁÛ¼É.

¨sÀQÛ, zÁ£À, «zÉå-«dAiÀÄzÀ ¤nÖ£À°è £ÀÄrAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ jªÉÆÃmï ¹éZï JAzÀÄ eÁÕvÀªÁUÀÄwÛzÉ. C£ÉÃPÀ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÆ F ¤ªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸Á¥sÀ®åvÉ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è zsÀªÀÄð JgÀqÀÄ PÁ°£À°è ¤AwzÉ.., ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ªÀÄÆgÀÄ PÁ°£À°è ¤AwzÀÝgÉ, ZÉ£ÉßöÊ£À°è CAzÀgÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è zsÀªÀÄð MAzÉà PÁ°£À°è ¤AwzÉ. DzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÉÆÃr E°è £Á®ÄÌ PÁ°£À°è zsÀªÀÄð ¤AwzÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ zÉñÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è Cwà ºÉZÁÑV ±ÀæzÉÞAiÀÄÆ, ¨sÀQÛAiÀÄÆ «ÄV¯ÁV PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. E°èAiÀÄ ¨sÀPÀÛ d£ÀvÉAiÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ ®PÀàëtUÀ¼Éà ªÉʲµÀÖöå¥ÀÆtðªÁVzÉ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: CAvÀÆ ªÉÆzÀ®Ä zɺÀ°, C£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ZÉ£ÉßöÊ ªÀÄÄV¹ £ÀªÀÄä gÁdåPÉÌ CªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä 30 ªÀµÀðUÀ¼Éà ¨ÉÃPÁzÀĪÀ®èªÉÃ..?

UÀÄgÀÆf: J¯Éè°è CzsÀªÀÄð vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÉÆà C°èUÉ CªÀiÁä ªÉÆzÀ®Ä zsÁ«¹zÀݼÀÄ, £ÉÆÃr..! ºËzÀÄ..!, PÀ¼ÉzÀ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ

¸ÀÄ.¨sÁ.: F AiÀiÁUÀUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä K£É¯Áè vÀAiÀiÁj £ÀqɹPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ..?

UÀÄgÀÆf: ¤ªÀÄä ¨sÀQÛ £ÀªÀÄä ªÀ£ÀzÀÄUÉðUÉ, ²æÃgÁdgÁeÉñÀéjà ªÀiÁvÉUÉ PÉÆlÄÖ£ÉÆÃr..!, KPÀavÀÛ¢AzÀ DgÁ¢ü¹ £ÉÆÃr.., vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁr £ÉÆÃr.., ¤ªÀÄä ªÀÄr®Ä vÀÄA§ÄvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä ±Á¸ÀÛçzÀ¯Éèà ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁUÀ-AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ°è vÁåUÀ CAzÀgÉ ‘£À ªÀĪÀÄ’....£ÀAzÉä®è ¸ÀPÀ®ªÀÇ ¤£ÀßzÉà JAzÀÄ DgÁ¢ü¸ÀĪÀ ¤¸ÀàøºÀvÉAiÀÄ ¥Àj E°èzÉ ! ¸ÀÄ.¨sÁ.: ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè ªÀ£ÀzÀÄUÉð §AzÀÄ £É¯É¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉAiÉÄãÀÄ..? UÀÄgÀÆf: ¨sÀPÀÛgÀÄ £ÀqɹzÀgÉ DUÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. PÀtÚ¥Àà £ÁAiÀÄ£Ágï F gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤, zɺÀ°, ¸ÀÄ.¨sÁ.: CªÀÄä ¤ªÀÄä°è £ÀqɹzÀ PÁgÀt PÉʯÁ¸À¢AzÀ ªÀĺÁªÁtÂdå PÉÃAzÀæ ªÀÄÄA¨ÉÊ, zÀQët ¢ArªÀ£ÀAUÉ DUÀ«Ä¹ 30 ªÀµÀðUÀ¼Éà D«¨sÀð«¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£À:¹Üw ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ZÉ£ÉßöÊ ¸ÀAzÀªÀÅ. CªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃVgÀÄvÉÛ..? D£ÀAvÀgÀ FUÀ E°èUÉ. ...zsÀªÀÄð, CzÉãÀÄ C¸ÁzsÀåªÉãÀ®è..!! UÀÄgÀÆf: MªÉÄä ¸ÁߣÀ ªÀiÁr GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 15


CUÀæ¯ÉÃR£À

A 32-ft statue of Sri Madhwacharya depicting 32 characters, stands aloft to inspire Humanity for 32 yugas! Pavithram paajakakshEthram kO na sEvEtha kOvidhah | sathyalOkEshwarah praaNO yathraavaatharadhuthsukah || ….Shri Vadiraja Swamy Tell us, who would not like to wor-

The installation of the statue will bring to an end the work which started in August 2013, when a 180-tonne grey granite monolith rock was brought here from a quarry at Koira in Devanahalli village near Bengaluru.

ship, Pajaka Kshetra a holy place, Considered as supreme and sacred,for the Lord of Sathyaloka, Mukyaprana, came down here as Acharya Madhwa.., exclaimed once Sri Vadiraja swamy who did teach his disciples to utter repeatedly, Acharyah Shrimadaacharyah santume janmajanmani. FUTURISTIC BRAHMA OR Bhavi Sameeraru Shri Vadirajaru has given glowing tributes to the holiest place for Madhwas – Pajaka Kshetra in his grantha ‘Teertha Prabhanda’.

A team of about 10 sculptors under the chief sculptor, Ashok Gudigar, began the work of sculpting the statue of Sri Madhwacharya, which was later carried on by sculptor, Kumar. The sculpting work was completed about two months ago.

Sri Sri Vidyadheesha Teertha Swamiji of Udupi Shri Palimaru Matha has made a divine sankalpa of constructing a thirty two feet tall, monolithic statue at a grandeur filled ceremony. A 32-ft statue of the exponent of Dwaita philosophy Sri Madhwacharya was nstalled on a concrete structure at the bottom of the Kunjargiri hillock here on Tuesday, the 9th may 2017. The installation of the statue is one of the ambitious projects taken up by Vidyadheesha Tirtha Swami of Palimar Mutt. Kunjargiri is about 11 km from Udupi en route Pajaka, the birthplace of Sri Madhwacharya, which is just a couple of kilometres from here. The Sri Durga Devi temple is located atop the Kunjargiri hillock.

of Jagadguru Shriman Madhvacharya in this holy place. Last May 7-10 This wonderous monolith statue was installed

GNANA SHANKARA -June 2017

16

A unique feature of this statue is that it has been sculpted as per the 32 parameters laid down in the text, “Tantrasara”, written by Sri Madhwacharya. Besides, the statue, an eight-feet high panipeetha or platform on which the statue has been installed has been sculpted. The statue that has been procured is a replica of the statue of Sri Madhwa-

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


CUÀæ¯ÉÃR£À Mere words cannot describe the greatness of this place as Sri Vayu Devaru has chosen this place for his third incarnation as Shri Madhwa for lokashema and sajjana upliftment. charya installed in Sri Krishna Math here by Sri Vadiraja, one of the leading spiritual Gurus in the impressive lineage of spiritual heads of Sri Krishna Math. The sculpting of this statue had begun three years back, and it has been ensured that it conforms to 32 characteristics stipulated by ancient works in the art of sculpting. The stone used for the statue was got from Devanahalli near Bengaluru. The stone was transformed into the statue of Sri Machwacharya by a team of sculptors under the supervision of international sculptor, Ashok Gudigar from Bengaluru. The entire task was conducted as per the design, concept and close monitoring of K M Sheshagiri. Architect, Rajendra Mayya, guided a team led by engineer, Laxminarayan, in taking up and completing the task of installation of concrete pillar and land levelling at the hill. POWER BEHIND DIVINE WORK Sri Vidyadheeshateertha Swamiji of Palimaru Math, who conceptualized this dream and executed the project, said that religious procedures including ceremonial baths in connection with the consecration of the statue will take place between May 8 and 10 this year. Junior Swamiji of Admar Math, Eashapriyateertha Swamiji, said that the Swamiji of Palimaru Math has made an effort by installing a giant statue of Madhwa-

The concrete structure on which the statue had been installed will be filled

charya, to make Madhwacharya visible and accessible to everyone. He felt that this place will emerge as a centre from where principles and messages of Madhwacharya will be spread far and wide, and where interested people can sit in peaceful meditation.

K M Sheshagiri, who monitored the entire process of sculpting of the statue, said that the statue has been created in accordance with the guidelines stipulated by Machwacharya in his work, ‘Tantrasara’. He said that this 32-feet high statue was sculpted over a period of 32 months. The statue, which has been created in accordance with the stipulations mentioned in the said work, depicts Chola, Hoysala and other South Indian styles of sculpting, he added. The statue was installed on a concrete structure of 40 feet high constructed at the bottom of the hillock. A panipeetha or platform was already placed on the concrete structure. The statue was

GNANA SHANKARA -June 2017

installed by a team of engineers from Larsen & Toubro Ltd., Chennai. K.N. Seshagiri, user experience design consultant and artist, who has been supervising the entire work, told Gnana Shankara that the statue was about 140 ft above the ground.

17

with soil and an artificial hillock will be created to reach the statue. Various small sculptures and places for meditation will be constructed on the way to the statue. “The cost of sculpting the statue is estimated at about- 1 crore. Larsen & Toubro has installed the statue as part of its CSR activity,” Seshagiri said.

A crane with lifting equipment was brought here on 15 trucks. The material were then reassembled for lifting the statute from the ground to install it on the “panipeetha”. The weight of the 32-feet statute is 97 tonnes, while that of the panipeetha is 37 tonnes. Learning about the installation of this monolithic statue, thousands of people gathered at the spot and eagerly watched the processes culminating in the installation of the statue at its pre-determined destination. Representatives of Palimaru Math, Adamaru Math and several dignitarires including the former CM , M Veerappa Moily, were present, along with 1000s of devotees. -PVSB

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«zÀåªÀiÁ£À

§gÀUÁ®zÀ®Æè §gÀ«®èzÉà ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ, §gÀ ¸À»¸ÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄgÀĪÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À GvÀìªÀ

¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ÄµÀ£ï ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï ¨sÀgÀªÀ¸É CPÀëgÀ±ÀB ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ¸ÀAvÉAiÀiÁVzÀÝ CgÀªÀÄ£É ªÉÄÊzÁ£À 250 PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, 14 MPÀÆÌlUÀ½AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¹jzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÁgÀ gÉÊvÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ªÉÄüÀ gÉÊvÀjUÉ jmÉïï PÀA¥À¤UÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀĪÀ GzÉÝñÀºÉÆvÀÛ 100 ¹jzsÁ£Àå vÀdÕgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ªÉÄüÀ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà PÀ£ÁðlPÀªÁUÀ°zÉ ¸ÀªÀÄUÀæ zÉñÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ gÁdzsÁ¤ £ÀªÀuÉ, ¸ÀeÉÓ, CgÀPÀ, §gÀPÀÄ, HzÀ®Ä, ¸ÁªÉÄ, gÁV ºÁUÀÆ ©½eÉÆüÀ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ. §gÀUÁ®zÀ®Æè §gÀ«®èzÉà ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ, EªÀPÉÌ §gÀUÁ® ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ EzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ §ºÀĪÁV §¼À¸ÀÄwÛÛzÀÝ DºÁgÀ EzÀĪÉà DVvÀÄÛ. PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ, ¢uÉÚ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èèAiÀÄÆ GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀ§®èªÀÅ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À°è £Áj£À CA±À ºÉZÀÄÑ. ¸Àé®àªÉà wAzÀgÀÆ ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ªÉÃUÀzÀ fêÀ£À, PÀÄgÀÄPÀ®Ä Dj¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À wAr, ¦eÁÓ §UÀðgïUÀ½UÉ MVÎ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À, fêÀ£ÀPÉÌ MvÀÛqÀzÀ PÉ®¸À, DAiÀiÁ¸À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVgÀÄvÀÛªÉ. gÀÆrüAiÀiÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À DAiÀĹì£À F ¨Áj gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ CªÀ¢ü ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÉÄüÀPÉÌ gÁdzsÁ¤ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆArvÀÄÛ. §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ £ÁªÉ¯Áè ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄgÉvÉénÖzÉÝêÉ. ªÀiÁZïð 28 jAzÀ 30gÀªÀgÉUÉ CgÀªÀÄ£É EAvÀºÀ §zÀÄQUÉ ¤vÀå ¸ÀAfë¤AiÀiÁV ªÉÄÊzÁ£À CPÀëgÀ±ÀB ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. ¸ÀAvÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ E¢ÃUÀ F ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ªÉÄüÀ CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀÄwÛzÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀªÀÇ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ PÀÄjvÀ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ªÀÄÆr¸À®Ä gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯɬÄAzÀ ¸Á«gÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀASÉåAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÁtÂdå ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ°è §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ ªÉÄüÀUÀ½UÉ gÁdåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE GNANA SHANKARA -June 2017 18


«zÀåªÀiÁ£À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¢£À PÁAiÀÄPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀ PÉÃAzÀæ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¸ÀaªÀ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï ¹jzsÁ£ÀåUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ®Ä ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ÄµÀ£ï ¸Áܦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà J®è gÁdåUÀ¼À PÀȶ, vÉÆÃlUÁjPÉ, DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ ¸ÀaªÀgÀ zÀÄAqÀÄ ªÉÄÃf£À ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀȶ ¸ÀaªÀ PÀȵÀÚ ¨sÉÊgÉÃUËqÀ ªÀiÁvÀ£Ár, gÁdåzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¤Ãw eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ. 2004gÀ°è 2,500 ºÉPÉÖÃgï£À°èzÀÝ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ FUÀ 1.50 ®PÀë ºÉPÉÖÃgïUÉ ºÉZÀѼÀªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è 90 ¸Á«gÀ ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶ¬ÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ gÁdzsÁ¤ DUÀ°zÉ JAzÀÄ «±Áé¸À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Ë®¨sÀå E®è. ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ zÉÆqÀØ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjAzÀ £ÉÃgÀªÁV zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢ªÉ. ©Uï ¨Á¸ÉÌmï PÀA¥À£É eÉÆvÉ M¥ÀàAzÀªÀÇ DVzÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä 14 MPÀÆÌlUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ¨ÁæöåAqï gÀÆ¥À ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁåQAUï ¯Éç¯ï ºÁPÀĪÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ.

GNANA SHANKARA -June 2017

d£ÀdAUÀĽ ªÉÄüÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¢£ÀªÉà d£À dAUÀĽ vÀÄA©vÀÄÛ. gÁdåzÀ ««zsÉqɬÄAzÀ §A¢zÀÝ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀuÉ, ¸ÀeÉÓ, CgÀPÀ, §gÀPÀÄ, HzÀ®Ä, ¸ÁªÉÄ, gÁV ºÁUÀÆ ©½eÉÆüÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ SÁzÀåUÀ¼ÀÄ d£ÁPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæ©AzÀĪÁVzÀݪÀÅ. ªÉÆzÀ°UÉ gÀÄa C£ÀĨsÀ«¹ D£ÀAvÀgÀ ¹jzsÁ£ÀåzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß d£À GvÁìºÀ¢AzÀ Rjâ¹zÀgÀÄ. gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼À¸ÀzÉ ¨É¼ÉzÀ ¨Á¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ½UÉ d£À ªÀÄÄV©¢ÝzÀÝgÀÄ. ¨É®è

19

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹jzsÁ£Àå §¼ÀPɬÄAzÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ DUÀĪÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ £ÉgÉ¢zÀݪÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ½AzÀ¯Éà vÀAiÀiÁj¹zÀ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÉʲµÀÖöåvÉ... £ÀªÀuÉ, ¸ÀeÉÓ, CgÀPÀ, §gÀPÀÄ, HzÀ®Ä, ¸ÁªÉÄ, gÁV ºÁUÀÆ ©½eÉÆüÀ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ. EªÀPÉÌ §gÀUÁ® ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ EzÉ. PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ, ¢uÉÚ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ®èAiÀÄÆ GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀ§®èªÀÅ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À°è £Áj£À CA±À ºÉZÀÄÑ. ¸Àé®àªÉà wAzÀgÀÆ ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÆdÄÓ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ SÁ¬Ä¯É, gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ, ªÀÄ®§zÀÞvÉ ¦vÀÛzÀ PÀ®Äè, ºÉÆmÉÖºÀÄtÄÚ, D¸ÀÛªÀiÁ, gÀPÀۻãÀvÉ, ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

¹jzsÁ£ÀåUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ PÀqÉ ¹jzsÁ£Àå ªÉÄüÀ £ÀqÉ¢zÉ. ºÀvÀÛjAzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£À F ªÉÄüÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. jmÉïï KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«zÀåªÀiÁ£À

ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ºÉaÑzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É qÀAiÀÄnöAiÀÄ£ïUÀ¼ÀÄ, DgÉÆÃUÀå §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ¥sÀÄqï ¨ÁèUÀgïUÀ½UÉ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃmɯï

ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À w¤¸ÀÄUÀ¼À CqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀĺÀvÀé w½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ QgÀÄ£ÉÆÃl ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ªÉÄüÀ.., EzÀÄ PÉêÀ® gÉÊvÀjUÁV ªÀiÁrzÀ ªÉÄüÀªÀ®è. C¥Ààl ªÁtÂdå GzÉÝñÀzÀ ªÉÄüÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀݪÀÅ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¹jzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ, 14 MPÀÆÌlUÀ½AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÉÊvÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. E°è£À gÉÊvÀjUÉ jmÉïï PÀA¥À¤UÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ªÀÄA¢ ¹jzsÁ£Àå vÀdÕgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ eÉÆvÉ ¥Ë¶ÖPÁA±À vÀdÕgÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À PÀÄjvÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, PÁAiÀiÁðUÁgÀ, ¹jzsÁ£Àå SÁzÀå ¸ÀàzsÉð, SÁzÀåUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DPÀµÀðuÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. - ²ªÀgÁeï gÁªÀÄ£Á¼À

K¤zÀÄ ZÀPÀæªÀÇåºÀ..??!!??

ZÀPÀæªÀÇåºÀ:-

¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀPÁæPÁgÀªÁV ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀ£Éßà ¥ÀzÀä ªÀÇåºÀªÉ£ÀÄߪÀgÀÄ. ºÀ¢ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è zÉÆæÃt PÀgÀĸÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀPÁæPÁgÀªÁV gÀa¹zÀÝgÀÄ.

C©üªÀÄ£ÀÄå:-

CdÄð£À¤AzÀ ¸ÀĨsÀzÉæAiÀÄ°è d¤¹zÀªÀ. ²æà PÀȵÀÚ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ «gÁlgÁd£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GvÀÛgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À£À GNANA SHANKARA -June 2017

ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀët£À£ÀÆß, PËgÀªÀ¥ÀPÀëzÀ CA§µÀÖ, C®A§Ä¸ÀgÉA§ gÁd£À£ÀÆß ¸ÉÆð¹zÀ. ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀÄ ¸ÀA±À¥ÀÛPÀgÉÆqÀ£É AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PËgÀªÀ¸ÉãÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ (ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀäªÀÇåºÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ) ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁr, PËgÀªÀ£ÀÄß vÀvÀÛgÀUÉƽzÀ£ÀÄ. EªÀ£À ºÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ zÉÆæÃt,PÀtð, dAiÀÄzÀæxÀ ªÀÄÄAvÁzÀ CwgÀxÀ ªÀĺÁgÀxÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. EªÀ£À ¸ÁgÀyAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæ. zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À ¥ÀÄvÁæ£ÁzÀ ®PÀët£ÀÄ C©üªÀÄ£ÀÄ嫤AzÀ ªÀÄrzÀ£ÀÄ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ¢£ÉAlÄ ¢£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀÄÄzÀÝzÀ°è ºÀ¢ªÀÄÆgÀ£É ¢£À C©üªÀÄ£ÀÄå ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ¨Éâü¹ AiÀÄÄzÀÞªÀiÁr PÀtð¤AzÀ ªÀÄrzÀ£ÀÄ.

AiÀÄÄzÀÞzÀ «ªÀgÀ:-

ZÀPÀæªÀÇåºÀzÀ°è ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤AvÀ ªÉÊRj»ÃVvÀÄÛ ZÀPÀæªÀÇåºÀzÀ ¥Àæw ¸Á°£À°è JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¸Á°UÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸Á°UÀÆ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ gÀxÀ ZÀ°¸ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ eÁUÀ«vÀÄÛ.EzÀjAzÀ C©üªÀÄ£ÀÄå JgÀqÀÄ 20

§¢AiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ »A¢gÀÄV §gÀzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß vÀĮĦzÁUÀ C©üªÀÄ£ÀÄå«£À AiÀÄÄzÀÞzÀ ªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÁgÀyAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÁÛgÉ C©üªÀÄ£ÀÄå«£À PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀÆ C©üªÀÄ£ÀÄå gÀxÀzÀ ZÀPÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ®Ä PÀtð£ÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀÄ PÉÆ®ÄèvÁÛ£É. F ¸ÀܼÀPÉÌ zÀÄAiÉÆðzsÀ£À£ÀÄ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C©üªÀiÁ£ÀÄå«£À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁۣɓ ¹PÀÌgÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ «ÃgÀ ¸ÀéUÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ jÃw £À£ÀUÀÆ ¹UÀ° JAzÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄvÁۣɔ. EzÀÄ ZÀPÀæªÀÇåºÀzÀ «ªÀgÀuÉ -¥ÀæPÀÈw Dgï.¹ K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw GwÛÃtð ªÀiÁgÀÄw «zÁå PÉÃAzÀæ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¥ÀÄgÀA vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «¼Á¸À:¥ÀæPÀÈw Dgï.¹ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ Dgï PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä- ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ, UÁA¢ü£ÀUÀg,À CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ gÁ,ºÉ. ºÀwÛgÀ ²gÁ £ÀUÀgÀ 572137

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¥ÀjºÁgÀ PÉëÃvÀæ

²æà PÀĨÉÃgÀ ¥ÀÄjñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ

> ªÀÄÆ® zÉêÀgÀÄ: ²æà PÀĨÉÃgÀ ¥ÀÄjñÀégÀ > £ÀUÀgÀ: vÀAeÁªÀÇgÀÄ > f¯Éè: vÀAeÁªÀÇgÀÄ > gÁdå: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ

gÁªÀt£ÀÄ ²ªÀ ¨sÀPÀÛ£ÁzÀgÀÄ ¹Ûçà ¯ÉÆî¥À, PÀÄA¨sÀ PÀtð ºÉÆmÉÖ¨ÁPÀ. PÀĨsÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ «©üÃüµÀtgÀÄ vÀªÀÄä G£ÀßvÀ ±ÉæõÀ× UÀÄtUÀ½AzÀ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w:

* ²æÃ

ªÀĺÁ®QëöäAiÀÄÄ PÀĨÉÃgÀ£À §½ zsÀ£À ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ zsÉÊgÀå ®QëöäAiÀiÁV vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÁj¹zÁݼÉ.

* (zsÀ£À®QëöäAiÀiÁV

- L±ÀéAiÀÄðzÉêÀvÉ, zsÉÊgÀå®Qëöä - zsÉÊgÀåzÀ zÉêÀvÉ)

¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ:

£ÀªÀÄä £ÀA©PÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ¢Ã¥ÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼ÀAzÀÄ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄR, ±ÁAw ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÀÄt¸À¯ÉAzÀÄ PÀĨsÉÃgÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸Áé«ÄUÉ vÀªÀÄä ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß C©üµÉÃPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÛç ¸ÀªÀÄ¥ÀðuɬÄAzÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀĺÀvÀé: §æºÀä£À ªÀiÁ£À¸À ¥ÀÄvÀæ£ÁV ¥ÀÄ®vÀìöå£ÀÄ d¤¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀÄ®vÀìöå¤UÉ «±ÀégÀ¸ï£ÉA§ ªÀÄUÀ£ÀÄ d¤¹zÀ£ÀÄ. IĶAiÀÄ ¸ÀA¥ÁæzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÁzÀgÀÄ «±ÀégÀ¸À£ÀÄ PÀÆægÀ UÀÄtUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ ªÀ±À¢AzÀ §AzÀ PÉÊPɹ JA§ gÁPÀë¸À PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀ£ÀÄ. DPÉAiÀÄÄ gÁªÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀÄA¨sÀ PÀtðgÉA§ ¥ÀÄvÀæjUÀÆ ºÁUÀÆ ±ÀÆ¥Àð£ÀT JA§ ¥ÀÄwæUÀÆ d£Àä«vÀÛ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀĨÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ «©üÃüµÀtgÀÄ DPÉUÉ ºÀÄnÖzÀgÀÄ. gÁªÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀĨsÉÃgÀgÀÄ ²ªÀ£À ¨sÀPÀÛgÁzÀgÉ «©üÃüµÀt£ÀÄ «µÀÄÚ ¨sÀPÀÛ. PÀÄA¨sÀ PÀtð£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄvÀÛdÓ£ÁzÀ §æºÀä£À ¨sÀPÀÛ.

EªÀj§âgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ gÁPÀë¹ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½gÀ°®è. gÁªÀt£ÀÄ ²ªÀ¤AzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀiÁjAzÀ®Ä ¸ÁªÀÅ §gÀ¨ÁgÀzÉA§ ªÀgÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. PÀĨÉÃgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ²ªÀ£À°è£À M¼ÉîAiÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÁV GvÀÛgÀzÀ gÁd£ÁzÀ£ÀÄ. ²ªÀ£ÀÄ PÀĨÉÃgÀ£À£ÀÄß «±ÀézÀ zsÀ£Á¢üÃ¥ÀwAiÀÄ£ÁßV £ÉëĹ CªÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀªÀgÉÆà CªÀjUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀªÀgÀ CzÀȵÀÖzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉò¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀĺÁ ®QëöäAiÀÄÄ CµÀÖ ±ÀQÛUÀ¼ÁzÀ L±ÀéAiÀÄð, zsÁ£Àå, ¸ÀAvÁ£À EvÁå¢UÀ¼À C¢ zÉêÀvÉAiÀiÁzÀ¼ÀÄ.

±ÀÆ¥Àð£ÀTAiÀÄÄ PÉêÀ® zÀÄUÀðtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß PÁªÀĪÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉƼÀî®Ä ¥ÀÄgÀĵÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀݼÀÄ. GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 21


¥ÀjºÁgÀ PÉëÃvÀæ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ w½¸ÀÄvÀÛªÉ. DPÉAiÀÄÄ AiÀÄĪÀPÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¤¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ䤢üAiÀÄjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä M¦à¹zÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ£Éßà PÀĨÉÃgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÉQÌUÀgÀ£ÁßV £ÉëĹzÀ£ÀÄ. zÉêÀ ²®àªÀÄAiÀÄ£ÀÄ zÉêÀvÉUÀ½UÁV MAzÀÄ £ÀUÀgÀ C®PÁ¥ÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ£ÀÄ.

¥ÀæUÀ¢üñÀégÀgÀ §ÈºÀvï zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÀAeÁªÀÇj£À CAa£À°è aPÀÌ DPÁgÀzÀ MAzÀÄ ²ªÀ zÉêÁ®AiÀÄ«vÀÄÛ. ¸Áé«Ä vÀAeÁ¥ÀÄjñÀégÀCAzÀgÉ CªÀ¤UÉ ±ÀgÀuÁzÀªÀjUÉ D±ÀæAiÀÄ PÉÆqÀĪÀªÀ£ÀÄ JAzÀxÀð. PÀĨsÉÃgÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯Áè ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀt¤UÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ, vÀ£Àß ¥Á®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä J¯Áè ²ªÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÀÆ ¨sÉÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. zÉêÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ zÉêÁ®AiÀĪÉà vÀAeÁªÀÇgÀÄ. PÁ® PÀæªÉÄÃt, vÀAeÁªÀÇgÀÄ JAzÀÄ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÀĨsÉÃgÀ¥ÀÄjñÀégÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ.

PÁªÀå ±ÀAPÀgÀ PÀÄAvÀ°è ¤AvÀ°è £ÀqÉzÀ°è ²ªÀ¥ÀÆeÉ ºÀ®ªÀÅ ºÀA§® ºÉÆvÀÄÛ ©A¢ÃV vÀÄA¨Éä UËjAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ®PÀë ¥ÀÆeÉ ²ÃUÀªÀé UÀļÀîªÀé UÀAUÀªÀé ®ZÀĪÀĪÀé ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ zÉêÀjUÉ PÉÆÃn¥ÀÆeÉ ºÀƪÀÅ ºÀÆ«UÉ ZÀAzÀ ¥Àwæ ¥ÀwæUÉ ZÀAzÀ J¯ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁ ºÀƪÀÅ PÉÆÃnZÀAzÀ PÀÄAvÀ°è ¤AvÀ°è £ÀqÉzÀ°è ²ªÀ¥ÀÆeÉ ºÀ¹gÀÄ G¹j£À M¼ÀUÉ ¥ÁætUÀAzsÀ

zÉêÁ®AiÀĪÀÅ vÉgÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉ: C®èzÉà C¸ÁzsÁgÀt ¸ËAzÀAiÀÄðªÀżÀî D¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀeÁgÀªÀżÀî MAzÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀ£ÀÄ. C°è PÀĨÉÃgÀ£ÀÄ J¯Áè gÁd ¥ÉÆñÁPÀÄ ºÁUÀÆ D¨sÀƵÀtUÀ½AzÀ «gÁdªÀiÁ£À£ÁVzÁÝ£É. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ §qÀvÀ£À¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÀPÀÛjUÉ G£ÀßvÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß PÀgÀÄt¸ÀĪÀ£ÀÄ. C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁzÀ ±ÀARĪÀ£ÀÄß PÀĨsÉÃgÀ£À §®¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¤¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÝgÉ, JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀzÀ䤢üAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀÄ®zÀ ºÀƪÀ£ÀÄß »r¢zÁÝ£É. vÀ£Àß CzÀȵÀÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁV d£ÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀĦð¸À®àlÖ JgÀqÀÄ ªÀgÀUÀ½ªÀÅ.

zÉêÁ®AiÀÄzÀ EwºÁ¸À: PÀĨsÉÃgÀ£ÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¸À®Ä vÀAeÁªÀÇjUÉ §A¢zÀÝ£ÉAzÀÄ GNANA SHANKARA -June 2017

zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ 11 gÀ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmɬÄAzÀ «¼Á¸À: ²æà PÀĨsÉÃgÀ ¥ÀÄjñÀégÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄ, vÀAeÁªÀÇgÀÄ. ¥ÉÇãï: +09677818114 Opening Time: The Temple is open from 6.00 am to 11 am and from 4.00 pm to 8.00 pm. Address: Sri Kubera pureeswaraTemple, Thanjavur.

eÉÆåÃwµÀ «zÁé£ï ¥ÉÇæ|| qÁ|| ¸ÀÄgÉñÀ. « 9341288054/ 8548888054

ªÀÄAPÀħƢAiÀÄÄ ¸ÁPÀÄ PÉÆAPÀÄ ©APÀªÀÅ ¸ÁPÀÄ ªÀÄ£ÀzÁUÀ PÉʯÁ¸À vÉÆlèZÀAzÀ MAzÀÄ ¥ÀwæAiÀÄ zÀ®PÀ ®PÀë ¦æÃwAiÀÄ §®ªÀÅ ªÁå¥ÁgÀ ªÉʪÁl ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀ MAzÀÄ ºÀ¤ PÀtÂÚÃgÀÄ MAzÀÄ PÀqÀ°£À wÃxÀð £Àj§Ä¢Þ PÀÄj§Ä¢Þ ¨ÁåqÀ ¨ÁåqÀ MªÉÄä £ÀA©zÀ UÀÄgÀĪÀ ªÀÄjAiÀĨÁåqÀsss

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686

22

zsÀƽAUÉ ªÀÄrºÀÄrAiÀÄÄ QýAUÉ ªÀÄrºÀÄrAiÀÄÄ Qý®èzÀ¥ÀàAiÀÄå ªÉÄîÄZÀAzÀ

-¥ÉÆæ. f.JZï ºÀ£ÉßgÀqÀĪÀÄoÀ #5, ªÀiÁªÀÅ ªÀÄ°èUÉ AiÉÆÃUÀ¨sÀªÀ£À, EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ §£ÉßÃgÀÄWÀlÖzÀ zÁj, UÉÆnÖUÉgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560083 ªÉÆ : 9945701108

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀÖ

GzÁÝ®PÀ£À PÀxÉ

ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß £À£Àß §zÀÄPÀÄ §ºÀÄ »A¢¤AzÀ®Æ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. FUÀ £Á£ÀÄ D J¯Áè ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤«ðPÀ®àªÁVgÀĪɣÀÄ. CºÀAPÁgÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆgÉzÀÄ ¤°ð¥ÀÛ£ÁVAiÀÄÆ EgÀĪɣÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀªÉà E®è. ªÀÄ£À¸ÀÄì JA§ÄzÀÄ CºÀA JA§ÄzÀgÉÆA¢UÉ F zÉúÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EA¢æAiÀÄUÀ¼ÉA§ DnPÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¨ÉÃPÁzÀAvÉ DqÀĪÀÅzÀÄ. J®è¢PÀÆÌ ªÀÄ£À¸Éìà PÁgÀt. ¸ÀÆfUÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆfUÀ°è¤AzÁzÀ GQÌ£À ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÆ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CAnPÉÆArgÀĪÁUÀ MmÁÖVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃjzÀgÀÆ ºÉÃUÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ E®èzÀªÀÅUÀ¼ÉÆà ºÁUÉAiÉÄà F zÉúÀ, EA¢æAiÀÄ, ªÀÄ£À¸ÀÄì EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzÀ E®èzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ.

AzsÀªÀiÁzÀ£À ¥ÀªÀðvÀ J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀ. C°è JvÀÛgÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀƫĬÄgÀĪÀÅzÀÄ. C°è C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ªÀÈPÀëUÀ¼ÀÄ ¸Á¯ÁV ¨É¼É¢zÀݪÀÅ. ªÀÄgÀ¢AzÀ ©zÀÝ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄļÀÄUÀĪÀµÀÄÖ ºÀgÀrPÉÆArgÀÄwÛzÀݪÀÅ. EzÀjAzÁV C°è ¸ÀzÁ PÁ® vÀA¦£À ªÁvÁªÀgÀt EgÀÄwÛvÀÄÛ. CAxÁ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è GzÁÞ®PÀ£ÉA§ ±ÉæõÀתÀÄĤAiÉƧâ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. FvÀ¤UÉ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è UÉÆAzÀ®«zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÀPÉÌ «±ÁæAw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ EgÀ°®è. DzÀgÀÆ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQUÉ CªÀ±ÀåªÁzÀµÀÄÖ eÁÕ£À¸ÀA¥ÁzÀ£É EzÀÄÝzÀjAzÀ PÉʯÁzÀµÀÄÖ ¸ÀÄPÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀjPÀéªÁVzÀÝ£ÀÄ.

BELURU RAMAMURTY, #96, SUKESHAVA, 2nd Cross, 20th Main, BTM Layout 1st Stage, Bangalore- 560068 080-26688488 Mob: 9886061400 ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀ£ÀÄäPÀÛ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¨ÁºÀå dUÀwÛ£À ªÁåªÉÆúÀ, DPÀµÀðuÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ºÀÄnÖzÀªÀ£ÀÄ F ªÀÄlÖPÉÌ KgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀÇ CUÀvÀå. DzÀgÉ J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÀß. »ÃUÉ vÁ¤zÀÝ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ §ºÀÄzÀÆgÀ §AzÀ GzÁÞ®PÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À D¸ÉAiÀÄÄ FqÉÃjAiÉÄà ©nÖvÀ¯Áè J£ÀÄߪÀAvÉ zÀqÀØ PÁr£À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ UÀÄºÉ PÀAqÀħA¢vÀÄ. D UÀĺÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀÆVqÀUÀ½zÀÄÝzÀAzÀ CªÀÅUÀ½AzÀ GzÀÄjzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ UÀĺÉAiÀÄ ¨ÁV°£À §½ gÁ² gÁ²AiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. C°è AiÀiÁgÀÆ NqÁrgÀĪÀ ®PÀëtUÀ½gÀ°®è. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÁætÂAiÀÄ CqÀUÀÄ vÁt EgÀ§ºÀÄzÉà J£ÀÄߪÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ GzÁÞ®PÀ¤UÉ §A¢vÀÄÛ. J¼É©¹®Ä UÀĺÉAiÀÄ §AqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ C¯Éè¯Áè ©¹°£À bÁAiÉÄAiÀÄÆ PÁtÄwÛvÀÄÛ.

ªÉÆÃPÀë ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÉ zÁjAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ Cw¢ÃWÀðªÁzÀ vÀ¥À¹ì£À°è PÀæªÉÄÃt vÀ£Àß vÀ¥À¹ì¤AzÀ, vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÉÆêÀÄ, ºÀªÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAPÀ®àªÉãÉÆà EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£À zÉêÀvÁ PÁAiÀÄðUÀ½AzÀ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ½AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉüÀzÉà MªÉÄä ¨ÁºÀå ¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ MªÉÄä «ªÉÃPÉÆÃzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ CAvÀgÀAUÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ EtÄPÁqÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀæRgÀ ¨É¼ÀPÉÆAzÀÄ vÀ£Àß°è ºÉÆ«ÄäzÀAvÉ, MAzÀÄ UÀnÖ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ vÀ¥À¹ìUÉ vÁ£ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ PÁtzÀÝ£ÀÄß PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ GzÁÞ®PÀ¤UÉ vÀÄA¨Á EzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ IĶUÀ¼À PÀAqÀAvÉ, ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ PÀµÀÖPÀgÀ J¤¹vÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ ªÉÆÃPÀëPÉÌ KPÁAvÀzÀ UÀÄºÉ EgÀ§ºÀÄzÉÃ, E°ègÀĪÀ PÁ°lÖªÀ£ÀAvÉ «PÁ¸À ºÉÆA¢zÀ£ÀÄ. zÁj PÀAqÀÄPÉÆAqÀ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¥Àæ±ÁAvÀvÉ UÀªÀĤ¹zÀgÉ AiÀiÁgÉÆà »ÃUÉ §zÀ¯ÁzÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ IĶUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁzÀgÀÄ. CªÀgɯÁè ¨ÉÃPÉAzÉà F vÁtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÁV §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÀÄß JµÀÖgÀªÀÄnÖ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤UÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀAwzÉ. »ÃUÉ D PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀÄvÁÛ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ UÀĺÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà GzÁÞ®PÀ£À°è ±Á±ÀévÀ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀAxÁ AiÉÆÃa¹ vÁ£ÀÆ ªÀÄvÉÛ ¢ÃWÀð Cwà PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄÆrvÀÄ. ºÁ¢AiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä vÀ¥À¹ìUÉ PÀÆvÀ£ÀÄ. PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ¯ÁzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁV PÀtÄÚ ©lÄÖ E°è AiÀiÁgÉÆà ªÀĺÁvÀägÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀV£À ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ §AzÀÄ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CxÀªÁ EzÀÝgÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®°è GzÁÞ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß DUɯÁè CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÄïÉà ¨ÉøÀgÀ §A¢zÀÝjAzÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ UÀĺÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£Éßà »rvÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî®Ä GAmÁV cà E°è K£ÉÆà vÉÆqÀQzÉ ¨Á¬ÄUÉ CqÀتÁVzÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. fêÀ£ÀÄäQÛ §AiÀĸÀÄwÛgÀĪÀ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¥À¹ì¤AzÀ JzÀÄÝ ¸Àj¹ ¤zsÁ£ÀªÁV M¼ÀºÉÆPÀÌ£ÀÄ. UÀĺÉAiÀÄ CªÀ£ÀÄ CzÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ, ªÀÄgÀÄ ºÀÄlÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ «±Á® ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è M¼ÀUÉ PÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀvÉ CªÀ¤UÉ CwêÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀPÉÌ, C£ÀAvÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ C¯ÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 23


AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀÖ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrvÀÄ. E°è PÀÆvÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ £À£Àß D¸É FqÉÃgÀĪÀÅzÀÄ J¤¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà C°è ¸ÀÄvÁÛr MAzÀÄ JvÀÛgÀªÁzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ C°è ºÀÆ«£À gÁ²UÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ ¥ÀzÁä¸À£À ºÁQ PÀÆvÀÄ ¢ÃWÀð vÀ¥À¹ìUÉ PÀĽvÀ£ÀÄ. F »AzÉ ªÀiÁrzÀ vÀ¥À¹ì£ÀAvÉ EzÀÆ PÀÄApvÀªÁUÀ¢gÀ° JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀnÖ ºÁPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ vÁ£Éà »ÃUÉ ºÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ. J¯Éà ªÀÄÆqsÀ ªÀÄ£À¸ÉìÃ, ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ D¸É¬ÄAzÀ ¥ÀvÀAUÀªÀÅ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÁ£Éà ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¤ÃªÀÅ F EA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄR ¥ÀqÀÄwÛ¢Ýä J£ÀÄߪÀÅzÀÄ JAxÁ ¨sÀæªÉÄ. ¤Ã£ÀÄ ¤gÀxÀðPÀªÁV EªÀ£ÀÄ, EªÀ¼ÀÄ, CªÀ£ÀÄ, CªÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £Á£Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ªÀÄ£ÀÄdgÀ ªÁ¸À£ÉUÀ½AzÀ zÀĵÀÖ ¨sÉÃzÀ eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À CªÀ®A§£À¢AzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀåªÀºÀj¸ÀÄwÛgÀĪÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CºÀA J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀªÀÇ §gÉwgÀĪÁUÀ CzÀÄ «£Á±ÀPÉÌà ¸ÁzsÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. F §zÀÄPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ºÁ¼ÀĨsÁ« EzÀÝAvÉ. CzÀgÀ D¼À JµÀÄÖ JAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÀ ¯ÉÆèsÀ ªÉÆúÀUÀ¼ÉA§ ºÁªÀÅ ZÉüÀÄUÀ¼ÀÄ C¸ÀASÁåvÀªÁV fë¹PÉÆArªÉ. zÀĵÀÖ dAvÀÄUÀ½UÉ ¤ªÁ¸À ¸ÁÜ£ÀªÁVgÀĪÀ zÉúÀªÀ£Éßà ¤Ã£ÀÄ ªÁ¸À UÀȺÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÉAiÀįÁè EzÀÄ ¤£Àß ªÀiËqsÀåªÉà ¸Àj. ªÀÄ£À¸ÉìA§ÄzÀÄ gÁd¸À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄļÀî ¥ÀgÀªÀÄ zÀĵÀÖ ±ÀvÀÈ. ¸ÁwéPÀ ¥ÀæPÀÈwUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÉà ¸ÁªÀÄ zÁ£À ¨sÉÃzÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀĪÀŪÀÅ. gÁPÀë¸À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄļÀî, vÀÄA¨Á PÉÆæµÀ×£ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀĪÀÄÆRð£ÁzÀ zÀĵÀÖ ±ÀvÀȪÀ£ÀÄß JzÀÄj¹ ¥ÀgÁPÀæªÀÄ¢AzÀ ²Që¹ zÀAqÉÆÃ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¤UÀ滸À¯ÁUÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀåxÁ ¸ÁzÀå«®è. DzÀPÁgÀt J¯É ªÀÄ£À¸ÉìÃ, £Á£ÀÄ «ZÁgÀªÉA§ F RqÀ΢AzÀ zÀĵÀÖ ±ÀvÀȪÁzÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì JA§ ªÉÊjAiÀÄ£ÀÄß zÀAr¹ ¤UÀæºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ »vÉÆÃ¥ÀzÉñÀ ¸À®èªÀÅ. GNANA SHANKARA -June 2017

N ªÀÄ£À¸Éìà ¤£Àß eÉÆvÉUÉ CºÀA J£ÀÄߪÀ E£ÉÆßAzÀÆ ¸ÉÃj©lÖgÉ, CzÀÄ £Á£ÀÄ, CzÀÄ £Á£À®è, CzÀÄ CªÀ£ÀÄ, CzÀÄ CªÀ£À®è, £À¤ßAzÁV EzÉ®èªÀÇ DzÀzÀÄÝ, £Á£Éà EªÀÅUÀ½UɯÁè PÁgÀt J£ÀÄߪÀ zÉéöÊvÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½AzÀ M¼ÉîAiÀÄzÀPÉÌ vÀ£ÀߣÀÄß UÀÄj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ®èzÀPÀÆÌ £À£ÀUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è JA§ PÀrªÁt ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. CºÀA J£ÀÄߪÀ ªÀ¸ÀÄÛ F ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀjÃgÀzÀ°è J°èzÉ JAzÀÄ ºÀÄqÀÄQzÀgÉ CzÀÄ gÀPÀÛzÀ°è®è, ªÀiÁA¸ÀzÀ°è®è, ªÀÄƼÉUÀ¼À°è®è, »ÃVgÀĪÁUÀ CzÀÄ EzÀÝgÉ ªÀÄ£À¹ì£À eÉÆvÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ FUÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß vÀådå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÉÆvÉUÉ CºÀA C£ÀÆß vÁåUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. CºÀAPÁgÀPÉÌ ©Ãd ¸ÁÜ£À JAzÉà ºÉüÀ®àqÀĪÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß £À£Àß §zÀÄPÀÄ §ºÀÄ »A¢¤AzÀ®Æ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. FUÀ £Á£ÀÄ D J¯Áè ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤«ðPÀ®àªÁVgÀĪɣÀÄ. CºÀAPÁgÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆgÉzÀÄ ¤°ð¥ÀÛ£ÁVAiÀÄÆ EgÀĪɣÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀªÉà E®è. ªÀÄ£À¸ÀÄì JA§ÄzÀÄ CºÀA JA§ÄzÀgÉÆA¢UÉ F zÉúÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EA¢æAiÀÄUÀ¼ÉA§ DnPÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¨ÉÃPÁzÀAvÉ DqÀĪÀÅzÀÄ. ®è¢PÀÆÌ ªÀÄ£À¸Éìà PÁgÀt. ¸ÀÆfUÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆfUÀ°è¤AzÁzÀ GQÌ£À ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÆ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CAnPÉÆArgÀĪÁUÀ MmÁÖVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃjzÀgÀÆ ºÉÃUÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ E®èzÀªÀÅUÀ¼ÉÆà ºÁUÉAiÉÄà F zÉúÀ, EA¢æAiÀÄ, ªÀÄ£À¸ÀÄì EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzÀ E®èzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÆ ¸Àé¨sÁªÀvÀ: 24

JA¢UÀÆ ±ÀvÀȪɤ߸ÀĪÀÅzÀÆ E®è «ÄvÀægɤ߸ÀĪÀÅzÀÆ E®è. AiÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄRPÉÌ PÁgÀtgÁUÀĪÀgÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß «ÄvÀægÉ£ÀÄߪÀgÀÄ, zÀÄ:R¥ÀæzÀgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ±ÀvÀÈUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀëAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀgÉ zÉúÀªÀÅ zÀÄ:R¥ÀæzÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀëAiÀĪÀÄÄRªÁVgÀ®Ä zÉúÀªÀÇ CvÀÛ PÀqÉUÉà ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. EgÀĪÀ ºÉÆÃUÀĪÀ C£ÀxÀðUÀ½UɯÁè, D¥ÀvÀÄÛUÀ½UɯÁè F zÉúÀªÉà D±ÀæAiÀĪÀÅ. DvÀäeÁÕ£À ¸ÀA¥À£ÀߪÀ®èzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀë¬Ä¹ £Á±À ºÉÆA¢zÀgÉ PÀÆqÀ¯Éà zÉúÀªÀÇ vÀ£Àß°ègÀĪÀ ¨sÉÆÃUÀªÁ¸À£Á¢ £Á£Á ªÁ¸À£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄ£À¹ì£À £Á±ÀPÉÌà FUÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. F zÉúÀPÀÆÌ £À£ÀUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÉà E®è. £Á£ÀÄ JA¢UÀÆ CdÕ£ÀÆ C®è. F ±ÀjÃgÀ ¨ÉÃPÁzÀgÉ EgÀ°, E®è¢zÀÝgÉ £Á±ÀªÁUÀ° CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ K£ÀÆ E®è. £Á£ÀÄ CzÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÉà E®èzÉà ¤gÁvÀAPÀªÁV ¤vÁå£ÀAzÀ ¸ÀégÀÆ¥À£ÁzÀ ¥ÀgÀ§æºÀä£Éà DVgÀĪɣÀÄ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zÀÆjÃPÀj¹, zÉúÀzÀ ªÁåªÉÆúÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ©nÖgÀĪÀ £Á£ÀÄ E¢ÃUÀ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀĪÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪɣÀÄ. J¼ÀÄîUÀ¼À£ÀÄß UÁtPÉÌ ºÁQ CgÉzÀÄ CzÀjAzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ §½PÀ ºÉÃUÉ D J¼ÀÄîUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÉà EgÀĪÀÅ¢®èªÉÇà ºÁUÉ FUÀ £À£ÀUÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì, zÉúÀ, EA¢æAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀªÉà E®è. vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ EµÉÖ¯Áè UÀnÖ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀÖ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ UÀĺÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀªÀ£ÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ¢ÃWÀð zsÁå£Á¸ÀPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ NA JA§ CPÀëgÀªÀÅ ¥ÀgÀ§æºÀä©üzÁAiÀÄPÀªÀÅ. DzÀÄzÀjAzÀ D GzÁÞ®PÀ£ÀÄ NAPÁgÀªÉà ¥ÀgÀ§æöºÀäªÉAzÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NAPÁgÀ £ÁzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. PÀæªÉÄÃt GzÁÞ®PÀ£ÀÄ CzɵÀÄÖ eÉÆÃgÁV NAPÁgÀ £ÁzÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ JAzÀgÉ CªÀ£À £Á©ü¬ÄAzÀ ºÉÆgÀl zsÀé¤AiÀÄÄ £À¨sÀPÉÌ KgÀĪÀµÀÄÖ. CªÀ£À Erà ±ÀjÃgÀªÉà NAPÁgÀ £ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVvÀÄÛ. PÀæªÉÄÃt ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ GzÁÞ®PÀ ªÀÄĤAiÀÄ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀlªÀÅ. AiÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è gÉÃZÀPÀ, PÀÄA¨sÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÀPÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀĪÀ PÀæªÀÄ«gÀĪÀAvÉ gÉÃZÀPÀ PÀæªÀÄ¢AzÀ GzÁÞ®PÀ ªÀÄĤAiÀÄ ±ÀjÃgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÁqÀÄvÁÛ §æºÀä¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ¥Àj¥ÀÆtðªÁV ¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. EvÀÛ CªÀ£À zÉúÀªÀÅ ¥ÀæZÀAqÀªÁzÀ PÁrÎaѤAzÀ MtVºÉÆÃVgÀĪÀ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ GzÁÞ®PÀ ªÀÄĤAiÀÄ

»AzÉ zÉêÀ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ UÀAUÉAiÀÄÄ ©zÀÝAvÉ CzÀÄãvÀªÀÄAiÀĪÁzÀ ZÀAzÀæQgÀtUÀ¼ÀÄ UÀUÀ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀĽzÁqÀÄwÛzÀÝ GzÁÞ®PÀ£À ±ÀjÃgÀzÀ ¨sÀ¸ÀäzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀݪÀÅ. £ÉÆÃqÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è ¥ÀƪÀðzÀ°è zÉêÁ¸ÀÄgÀgÀÄ ªÀÄAzÀgÀ ¥ÀªÀðvÀªÉA§ PÀqÀUÉÆðAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄxÀ£À ªÀiÁrzÁUÀ D QëÃgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¢AzÀ ¥ÁjeÁvÀ ªÀÈPÀëªÀÅ D«¨sÀð«¹zÀAvÉ D ZÀAzÀæQgÀt ªÀÄAqÀ® zsÁgɬÄAzÀ ZÀAzÀæ£À ¸ÀzÀȱÀåzÀªÀ£ÀAvÉAiÉÄà ZÀvÀĨsÁðºÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹zÀÝ MAzÀÄ ¨sÀªÀå zÉúÀªÀÅ GzÀ㫹vÀÄ.

ºÀÈzÀAiÀiÁAvÀgÁ¼À¢AzÀ ºÉÆgÀl eÁé¯ÉAiÀÄÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀëtªÀiÁvÀæzÀ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁQvÀÄ. PÉ®ªÀÅ PÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É GzÁÞ®PÀ£À ±ÀjÃgÀzÀ ªÀÄƼÉUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀÄnÖgÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ MnÖUÉà EgÀĪÀAvÉ PÀArvÀÄ. GzÁÞ®PÀ »ªÀÄzÀ UÉqÉØUÀ½AzÀ DªÀÈvÀ£ÁV ªÀÄ®VgÉƪÀ£ÉÆà J£ÀÄߪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è GAmÁzÀ UÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀzÀ EvÀgÀ J®è ¨sÁUÀzÀ ¨sÀ¸ÀäUÀ¼ÀÆ CAvÀgÀPÀëzÀ°è vÉð vÉð ºÉÆÃzÀªÀÅ. CªÀÅ J°è ºÉÆÃzÀªÀÅ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃWÀUÀ¼À gÁ²AiÀÄ£ÀÆß zÁn ºÉÆÃVAiÀiÁVvÀÄÛ.

vÀÄA©PÉÆAqÀªÀÅ. EzÀjAzÁV GzÁÞ®PÀ£À ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÉÛ eÁUÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ¥ÀzÁä¸À£À ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß D¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÜgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §®ªÁzÀ ªÀÄgÀªÉÇAzÀPÉÌ D£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ºÁPÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ¥ÀAZÀ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÁV ©VzÀÄ PÀnÖ ºÁQ ¤«ðPÀ®à ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ UÀÆlPÉÌ PÀnÖzÀ UÀƽAiÀÄÄ ºÀUÀÎ QvÀÄÛPÉÆAqÀAvÉ CªÀ£ÀÄ PÀnÖ ºÁQzÀÝ CªÀ£À eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£À£ÀÄß §ºÀÄzÀÆgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ¥ÀƪÁð£ÀÄUÀæºÀªÁzÀ UÀȺÀPÉëÃvÀæ, §AzsÀÄ«ÄvÁæ¢UÀ¼ÀÄ, zÉÊ£ÀA¢£À PÀªÀÄðUÀ¼À aAvÉAiÀÄvÀÛ vÀ½îvÀÄ.

CAvÀjPÀëzÀ°è GzÁÞ®PÀ£À ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ PÁ®PÀæªÀÄzÀ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ¯ÁPÁgÀªÁV §zÀ¯ÁzÀªÀÅ. GNANA SHANKARA -June 2017

¥ÀÄAqÀjÃPÁPÀë£ÀÆ ZÀvÀĨÁðºÀĪÀÇ DzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ D«¨sÀð«¹zÀ D GzÁÞ®PÀ£À zÉúÀªÀÅ «PÀ¹vÀ PÀªÀÄ®zÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄÄR PÀªÀÄ®¢AzÀ®Æ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢ªÀå vÉÃd¹ì¤AzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ±ÉÆéü¸À®ànÖvÀÄ. d®¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼À£ÀÆß, ªÀ¸ÀAvÀIÄvÀÄ«£À°è aUÀÄgɯÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼À£ÀÆß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ G¯Áè¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ CªÀÄÈvÀªÀÄAiÀĪÁV ¸ÀĽzÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀ£À ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ D ±ÀjÃgÀzÀ°è

EµÀÄÖ PÁ® vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁr vÀ£Àß 25

¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀAzÀæªÀÄAqÀ®zÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀgÀÆ, C°è £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ±ÀjÃgÀ ¹QÌzÀgÀÆ, CAvÀUÀðvÀ ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼À°è EgÀĪÀ UÀÄtUÀ½AzÁV ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ CzÉà ºÀ¼ÀîPÉÌ ©Ã¼ÀÄwÛzÉÝãÀ®è JAzÀÄ DvÀAPÀ¢AzÀ GzÁÝ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ J°èUÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß »rzɼÉzÀÄ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉà ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ©VAiÀiÁV ªÀÄÄaÑ zsÁå£Á¸ÀPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀµÀÄØ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ°®è CªÀ£À vÀ¥À¸ÀÄì. F ¸Áj £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀåxÀðªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀpt zsÉåÃAiÀÄ¢AzÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ¨ÁºÀå ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß QvÉÆÛUÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ. AiÀÄÄzÀÝgÀAUÀzÀ°è gÁd£ÀÄ vÀ£Àß ±ÀvÀÈUÀ¼À£ÀÄß PÀwÛ¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¹©qÀĪÀAvÉ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄj JA§ PÀwÛ¬ÄAzÀ «PÀ®à vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉwÛ PÉwÛ ºÁQzÀ£ÀÄ. PÀæªÉÄÃt GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉzÀªÀ£ÁV CvÀåAvÀ ±À¨sÀæ£ÁzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß ºÀÈzÀAiÀiÁAvÀgÁ¼ÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ vÉÃeÉÆÃgÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ CªÀ¤UÉ PÁl PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£À¹ì®è. DUÁUÀ §AzÀÄ

¯ËQPÀzÀvÀÛ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ »A¹¸ÀĪÀ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½®è. CªÀ¤ÃUÀ J®èzÀjAzÀ®Æ ªÀÄÄPÀÛ. EzÀjAzÁV PÉ®ªÀÅ PÁ® CªÀ£ÀÄ «±ÁæAw §AiÀĹzÀ. £ÀAvÀgÀ §ºÀĨÉúÀ §»ªÀÄÄðR£ÁzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À vÉÃeÉÆÃgÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ. »ÃUÉ vÀ£Àß°è GzÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉÆAqÀ §½PÀ PÉ®ªÀÅ PÁ® CªÀ£ÀÄ ¤«ðPÀ®à ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ eÁjzÀÝ. £ÀAvÀgÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À PÁ® CZÀ®£ÁVAiÀÄÆ, ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£À£ÁVAiÀÄÆ ªÀiË£ÀªÀævÀzsÁjAiÀiÁVAiÀÄÆ EzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ EzÀݪÀ¤UÉ PÀæªÉÄÃt UÀUÀ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝgÀ£ÀÆß E£ÀÆß C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ EAzÁæ¢ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÆß PÀAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è CªÀ¤UÉ C¥ÀìgÀ ¹ÛÃAiÀÄjAzÀ vÀÄA©gÀĪÀ EAzÀæ ¥ÀzÀ«, ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄAqÀ®

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀÖ ¥ÀzÀ« ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¢ªÀå G£ÀßvÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀ̪ÀÅUÀ¼ÁzÀ C£ÉÃPÀ «avÀæ ¹¢ÝUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ J®è PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀªÉà ¸ÀĽzÀgÀÆ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ G¥ÉÃPÉë ªÀiÁr©lÖ. »ÃUÉ CªÀ£ÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°è DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® GvÀÛgÁAiÀÄtzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ «gÁf¸ÀĪÀAvÉ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß ¸ÁévÀä ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£À£ÁVzÀÝ. £ÀAvÀgÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ZÉÊvÀæªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÉÄÃWÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå¢AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAvÉ §»ªÀÄÄðR£ÁzÀ£ÀÄ. vÀPÀëtzÀ°èAiÉÄà vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ ¢ªÀå vÉÃd¹ì¤AzÀ ±ÉÆéüvÉAiÀÄgÁVgÀĪÀ ZÀAzÀæ©A§zÀAvÉ DºÁèzÀPÀgÀªÁzÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹zÀªÀgÁVAiÀÄÆ EgÀĪÀ CªÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄgÀ£ÀÆß, C®APÀÈvÀªÁVgÀĪÀ «ªÀiÁ£À ¥ÀAQÛUÀ¼À£ÀÆß eÉÆvÉUÉ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ gÁdgÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀAqÀ£ÀÄ. DUÀ D ¸ÀÄAzÀjAiÀÄgÀÄ GzÁÞ®PÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ zsÀ餬ÄAzÀ “ ¸Áé«Ä£ï, zÀAiÀĪÀiÁr £ÀªÀÄä ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹, vÀªÀÄä PÀgÀÄuÁ¥ÀÆjvÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ F «ªÀiÁ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ CªÀiÁgÀªÀw £ÀUÀgÀPÉÌ zÀAiÀĪÀiÁr¸À¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀĪɪÀÅ JAzÀgÀÄ MAzÀÄ PÀët GzÁÞ®PÀ vÀ£Àß ¹ÜwAiÀÄ£Éßà ªÀÄgÉvÀ. ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀªÉà CzÀÄãvÀ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ CzÀgÀ gÁdzsÁ¤ CªÀÄgÁªÀw E£ÀÆß CzÀÄãvÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ CzɵÀÄÖ ªÀÄA¢. DzÀgÉ £À£ÀUÉ C°èUÉ ªÀÄÄPÀÛ DºÁé£À«zÉ. «ªÀiÁ£ÀªÀÇ EzÉ. eÉÆvÉUÉ ¸ÀTAiÀÄgÀÆ EzÁÝgÉ. EzÀQÌAvÀ ¨sÁUÀå ¨ÉÃPÉÃ. GzÁÞ®PÀ »ÃUÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÛ D C¥ÀìgÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, ¨sÀUÀªÀ£ï, ¸ÀPÀ® ¨sÉÆÃUÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀéUÀðªÉà ¤dªÁVAiÀÄÆ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀÄzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ vÁªÀÅ ¸ÀéUÀðPÉÌ ©dAiÀÄAUÉÊzÀÄ C°è EgÀvÀPÀÌ ªÀ¤vÁ¢ ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹PÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ «ºÀj¹. F ªÁgÁAUÀ£ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ZÁªÀÄgÀUÀ½AzÀ vÀªÀÄUÉ ¸ÁéUÀvÀ §AiÀĸÀÄvÁÛ vÀªÀÄä C£ÀÄUÀæºÀPÉÌ PÁ¢gÀĪÀgÀÄ JAzÀ¼ÀÄ. GzÁÞ®PÀ£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ GNANA SHANKARA -June 2017

C¥ÀìgÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉVzÀݪÀgÀ£É߯Áè CwyUÀ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀjUÉ vÀPÀÌzÁzÀ ¸ÀvÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÁÞ®PÀ£À DwxÀåªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ CªÀ£ÀÄ §AzÀ vÀPÀëtªÉà ¸ÀéUÀðPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀQ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ

CªÀ£À avÀÛªÀÅ ZÀ£ÁßV ±ÁAvÀªÁVvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ EªÀÅUÀ¼À aAvÉ EgÀ°®è. CªÀ£À°è ªÀÄĸÀÄQzÀÝ C«zÉåAiÀÄÄ zÀÆgÁzÀ PÁgÀt CªÀ£À°èzÀÝ ¸ÀPÀ® PÁªÀÄPÀªÀiÁ𢠩ÃdUÀ¼ÀÆ £Á±ÀªÁV CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£Àdð£Àä ªÀÄgÀuÁ¢ «PÁgÀUÀ¼ÀÆ E®èzÉÃ

D C¥ÀìgÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀzÉÃ, CªÀgÀÄ DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀzÉÃ, vÀ£ÀUÉ CzÁåªÀÅzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ E®èªÉ£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ CªÀjUÉ CzÀÄ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃr, ¤ÃªÀÅ §AzÀ PÉ®¸À ¥ÀÆgÉʹzÉ ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß ºÉÆgÀqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ §AzÀ ¹zÀÝgÀ UÀÄA¥ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ §¤ß J£ÀÄߪÀ MvÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ MvÁÛAiÀÄPÀÆÌ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ªÀÄtÂAiÀÄ°®è JAzÁUÀ CªÀjUÉ »A¢gÀÄUÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ vÀ¥ÉÆêÀ£À, IĵÁå±ÀæªÀÄ ªÉÄÃgÀÄ, ªÀÄAzÁgÀ, PÉʯÁ¸À, »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è vÀ£Àß EZÁÑ£ÀĸÁgÀ «ºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ. »ÃUÉ fêÀ£ÀÄäPÀÛ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ GzÁÞ®PÀ£ÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ UÀĺÉUÀ¼À°è zsÁå£Á¸ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ zsÁå£Á¸ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ CªÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀPÉÌ, MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀPÉÌ, MªÉÄäªÉÆä DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä §»ªÀÄÄðR£ÁUÀÄwÛzÀÝ. §»ªÀÄÄðR£ÁzÁUÀ®Æ vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀ D«ÄµÀUÀ½UÀÆ M¼ÀUÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÁVgÀÄwÛzÀÝ. ¥ÀgÀªÀıÁAw ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¸Áé¸ÀÜöå ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ

ºÉÆÃzÀªÀÅ. CªÀ£À ªÀÄ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ GAiÀiÁå¯ÉAiÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀPÀ® UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÆ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. F ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ GzÁÝ®PÀ£ÀÄ §æºÀä ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¢ªÀå ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ.

26

PÉ®ªÀÅ PÁ® PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É GzÁÞ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß F ¨sËwPÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß «¸Àfð¹ «zÉúÀªÀÄÄPÀÛ£ÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAPÀ°à¹ CzÉà ¥ÀªÀðvÀzÀ UÀĺÉAiÀÄ°è CzÉà ¥À®èªÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÁä¸À£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ vÀ£Àß PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨ÁºÀå ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÉÆAzÀÆ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ £ÀªÀzÁégÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ©V»rzÀÄ ¥ÁæuÁ¢ ªÁAiÀÄÄ ¸ÀAZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹©lÖ£ÀÄ. DzÁUÀÆå CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ JvÀÛgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃgÀªÁV »r¢zÀÝ£ÀÄ. D ¹ÜwAiÀÄ°è GzÁÞ®PÀ£ÀÄ PÀtÄÚ vÉgÉ¢zÀÝgÀÆ K£À£ÀÆß £ÉÆqÀÄwÛgÀ°®è, ±À§ÝUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÆ K£À£ÀÆß PÉüÀÄwÛgÀ°®è, ºÀÆUÀ¼À WÀªÀÄ ¸ÀĽAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÆ ªÁ¸À£ÁgÀ»vÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. fë¹gÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄÄPÁÛªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ fêÀ£ÀÄäPÀÛ£ÁUÀĪÀAxÀ D GzÁÞ®PÀ£ÀÄ FUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ DPÀÈwAiÀÄAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ. d£À£À ªÀÄgÀuÁ¢ «PÀ®àUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁrPÉÆAqÀªÀ£ÁzÀÝAzÀ CªÀ£ÀÄ FUÀ ¤ªÀÄð®, ¤±ÀÑ®,

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


AiÉÆÃUÀ ªÁ¹µÀÖ ¤gÁqÀA§gÀ¥ÀÆtð. »ÃUÉ ZÉÊvÀ£ÀåªÉA§ ¤ªÀÄð®¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÅ GzÁÞ®PÀ£À JA§ÄªÀ£À zÉúÀ¢AzÀ ¤UÀð«Ä¸À¯ÁV CªÀ£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® CzÉà jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĽvÀzÀÝjAzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÁRPÉÌ Erà zÉúÀªÉà MtVºÉÆÃVvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ PÁ¯Á £ÀAvÀgÀ ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀégÀ MnÖUÉà ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀªÀgÁV D ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ §AzÀzÀÄÝ ºÉÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÀPÀÛ£À PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä ¨sÀPÀÛ£À §½UÉà §AzÀAwvÀÄÛ. D ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀĸÀÛ zÉêÀvÉUÀ½AzÀ ªÀAzÀå¼ÀÆ, zÉêÀ¥ÀÆdå¼ÀÆ DzÀ ZÁªÀÄÄAqÁA©PÉAiÀÄÄ £Á£Á «zÀ £ÀvÀð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÆAiÀÄðQgÀtUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ MtVºÉÆÃVgÀĪÀ GzÁÝ®PÀ£À C¹Û¥ÀAdgÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ°è ¹Q̹PÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ gÀªÀÄåªÁzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀ¼ÀÄ. C°èUÉ GzÁÞ®PÀ£À fêÀ£ÀªÀÇ, CªÀ£À vÀ¥À¸ÀÆì, ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ¹PÀÌ ªÀÄÄQÛAiÀÄÆ EªÉ®èªÀÇ ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀ£À C¹Û¥ÀAdgÀPÀÆÌ MAzÀÄ zÉêÀvÀé §AzÀÄ CzÀÄ ZÁªÀÄÄAqÁA©PÉAiÀÄ ²gÉÆèsÀƵÀtªÁV Cw «¯Á¸ÀªÀÄAiÀĪÁVgÀĪÀ ºÀÆUÀ¼À £ÀqÀĪÉ

¨sÀÈAUÀzÀAvÉ D ªÀĺÁzÉëAiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁgÁqÀÄvÀÛ°zÀÝ ªÉÃtÂAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¹vÀÄ. GzÁÞ®PÀ£À PÀvɬÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀéµÀÖªÁUÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀ£ÀÄäPÀÛ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¨ÁºÀå dUÀwÛ£À ªÁåªÉÆúÀ, DPÀµÀðuÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ºÀÄnÖzÀªÀ£ÀÄ F ªÀÄlÖPÉÌ KgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀÇ CUÀvÀå. DzÀgÉ J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÀß. GzÁÞ®PÀ¤UÀÆ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ¸ÉÆîÄAmÁVvÀÄÛ. vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀnÖ ºÁPÀ®Ä ¸ÉÆÃwzÀÝ. ºÁUÉ ¨ÉøÀgÀ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ C¯ÉAiÀÄÄvÁÛ UÀĺÉAiÀÄ §½ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÉà vÉgÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÉÆî¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÉÆÃvÀgÀÆ PÀAUÉqÀ¨ÁgÀzÀÄ. MAzÀÄ ¸ÉÆÃ®Ä ºÀ®ªÀÅ Uɮī£À ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀ D±ÁQgÀt PÁtÄvÀÛzÉ, -¸À±ÉõÀ

‘C©ü ’£ÀAzÀ£É ¥ÀæwAiÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀĤUÀÆ fêÀªÀiÁ£À

¥ÀAiÀÄðAvÀ ±ÉÆÃqÀµÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAlÄ ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ¤UÀÆ §æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀzÀ £ÀAlÄ, D ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀ §zÀÄQUÉ §Ä£Á¢ ºÁQzÀAvÉ.

PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà 21gÀAzÀÄ EzÉà jÃw vÀªÀÄä PÀĪÀiÁgÀ PÀApÃgÀªÀ a.C©ü£ÀªÀ ±Á¹ÛçUÉ G¥À£ÀAiÀÄ£À ªÀĺÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°è £ÉgÀªÉÃj¹zÀ ²æñÀAPÀgÀ ªÁ»¤AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ²æà ¤vÁå£ÀAzÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ. ªÀlÄ«UÉ GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ C©üªÀÈ¢Þ, UÀÄgÀÄPÀ鴃 MzÀV §gÀ¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀð£É.

- ¸ÀA.

¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àj

zÉëà ¥ÀÆeÁ PÀæªÀÄzÀ°è ¸ÁwéPÀ ¥ÀÆeÁ PÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ gÁd¸À zsÁå£ÀªÀ£ÀÄß E°è ºÉýzÁÝgÉ. CgÀÄt ªÀtðzÀ ¨sÀUÀªÀwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß zsÁ夹 ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥sÀ®zÀ ªÀtð£É E°èzÉ. PÀ«ÃAzÁæuÁA/ZÉÃvÀBPÀªÀÄ®ªÀ£À/¨Á¯ÁvÀ¥ÀgÀÄaA/ ¨sÀdAvÉà AiÉÄà ¸ÀAvÀB/ PÀwazÀgÀÄuÁªÉÄêÀ/¨sÀªÀwêÀiï/ «jAa/¥ÉæÃAiÀĸÁå/¸ÀÛgÀÄtvÀgÀ ±ÀÈAUÁgÀ®ºÀjÃ/ UÀ©üÃgÁ©ü/ªÁðVã«ð/zÀzsÀw ¸ÀvÁA/gÀAd£ÀªÀÄ«ÄÃ/

//16//

ºÉà ¨sÀUÀªÀwÃ, ¤Ã£ÀÄ PÀ« ±ÉæõÀ×gÀ avÀÛUÀ¼ÉA§ vÁªÀgÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ J¼É©¹® PÁAwAiÀÄAvÉ £À¸ÀÄUÉA¥ÁVgÀĪÉ. ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¨sÀf¸ÀĪÀgÉÆà CªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ (AiÀi˪À£ÀzÀ ±ÀÈAUÁgÀ¨sÀjvÀ) ªÁU﫯Á¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀdÓ£À ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¸À§®ègÀÄ. (ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ®zÀ°è ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß zsÁ夸ÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀgÁUÀ°Ã-¹ÛçÃAiÀÄgÁUÀ°Ã, ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄAvÉ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°UÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉA§ CxÀð.) ¸ÀªÀĨsÀÄd wæPÉÆãÀzÀ F AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß §AUÁgÀzÀ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É §gɹ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ. ©ÃeÁPÀëgÀ: ‘ªÀA’ ªÀÄÆgÀÄ ¸À®. d¥À: MAzÀÄ ¸Á«gÀ DªÀwð. CªÀ¢ü: £À®ªÀvÉÆÛAzÀÄ ¢£À. £ÉʪÉÃzÀå : eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ¥sÀ®: ªÉÃzÀ ±Á¸ÁÛç¢ eÁÕ£À GNANA SHANKARA -June 2017

27

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


eÁÕ£À rArªÀÄ

eÁÕ£À rArªÀÄ -aAvÀ£À²Ã®gÁUÉÆÃt - 7

¸ÀvÀå EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÉ!! ¸ÁªÀiÁ£ÀåeÁÕ£À«gÀĪÀ AiÀiÁgÀÆ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß `w½AiÀÄ®Ä PÀpt’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, CzÀ£Éßà `¥ÀÄgÁt’UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ ªÉÃzÀ«gÀÄzÀÞªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£Éßà ºÀUÀ®Æ-gÁwæ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀzÉÆæúÀ J£ÀßzÉ «¢ü¬Ä®è. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ `NzÀ§ºÀÄzÀÄ’ JAzÀÄ GzÁgÀªÁV C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ `®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ’zÀ ¥sÀ®±ÀÄæwAiÀÄ 29£Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß N¢ £ÉÆÃr. ¹ÛçÃPÀÄ®PÉÌà EzÀQÌAvÀ WÉÆÃgÀ C¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è!!

-ªÉÃzÁzsÁå¬Äà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÀªÀiÁð # 15, `¸ÀAzÉñï’, ªÀiËAmï eÁAiÀiï gÀ¸ÉÛ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-19. 9448842474, 080-22421950

ªÉÃzÀUÀ¼À «ZÁgÀ §AzÁUÀ

ªÀÄÄRåªÁV JgÀqÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. ªÉÃzÀUÀ¼À°è eÁw¥ÀzÀÞw EzÉ, ¥Áæt»A¸É¬ÄzÉ, ¹ÛçñÉÆõÀuɬÄzÉ, ¸Àé¸ÀÜ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁzÀ JµÉÆÖà CA±ÀUÀ½ªÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß §»µÀÌj¹j J£ÀÄߪÀ UÀÄA¥ÉÆAzÀÄ. ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÁtÂ, ªÉÃzÀUÀ¼À°ègÀĪÀÅzÀ£Éßà ¥ÀÄgÁt, ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄwÛªÉ, ªÀÄvÀ-¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼É¯Áè ªÉÃzÉÆÃPÀÛªÉà DVªÉ JAzÀÄ ªÉÃzÀUÀ¼À ¥ÀgÀ ªÁ¢¸ÀÄvÀÛ CzÀgÀ gÀPÀëuÉUÉ mÉÆAPÀ PÀnÖ ¤®ÄèªÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ. E§âgÀ ªÁzÀªÀ£ÀÆß ¤µÀÖPÀë¥ÁvÀªÁV £ÉÆÃrzÁUÀ EµÀÖAvÀÆ ¸ÀvÀå. E§âgÀÆ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄzÀ°è N¢®è! F JgÀqÀÆ UÀÄA¦£À ªÉÃzÀeÁÕ£À CµÀÖPÀ̵ÉÖÃ!! ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀjUÁV, ªÉÃzÀUÀ¼À°è `eÁw’ ¥ÀzÀÞw¬Ä®è, `ªÀtð’ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. ªÀtðªÉAzÀgÉ Dj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ºÀÄnÖ¤AzÀ §gÀĪÀAvÀºÀÄzÀ®è! £ÀªÀÄä UÀÄtPÀªÀÄð-¸Àé¨sÁªÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀtðªÀ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå J®èjUÀÆ EzÉ. ªÀtðUÀ¼À°è ªÉÄîÄQüÀÄUÀ¼ÉA§Ä¢®è!! D ªÀtðUÀ¼Éà ¨ÁæºÀät, PÀëwæAiÀÄ, ªÉʱÀå, ±ÀÆzÀæ. £ÉÆÃrj CeÉåõÁ׸ÉÆà CPÀ¤µÁ׸À KvÉà ¸ÀA ¨sÁævÀgÉÆà ªÁªÀÈzsÀÄB ¸Ë¨sÀUÁAiÀÄ|| (IÄPï.5.60.5.) - F ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÆ zÉÆqÀتÀj®è, AiÀiÁgÀÆ aPÀ̪ÀgÀÆ C®è. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr vÀªÉÄä®ègÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GNANA SHANKARA -June 2017

UÉÆAzÀ®ªÉ®è DVgÀĪÀÅzÀÄ E¯ÉèÃ. EAzÀÄ EªÀÅ `eÁw’UÀ¼À ºÉ¸ÀgÁV©nÖªÉ, ±ÉÆõÀuÉUÉ PÁgÀtªÁVªÉ. eÁw¨ÁæºÀät, eÁwPÀëwæAiÀÄ, eÁwªÉʱÀå, eÁw±ÀÆzÀæ EªÀÅ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ «AUÀqÀuÉUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è C£ÉÃPÀ CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, CvÁåZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå. F eÁwUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÆ (¨ÁæºÀät, PÀëwæAiÀÄ, ªÉʱÀå, ±ÀÆzÀæ CµÉÖà C®è, MPÀÌ°UÀ, °AUÁ¬ÄvÀ, eÉÊ£À, PÉæöʸÀÛ, ªÀÄĸÀ¯Áä£À J®èªÀÇ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ!) JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ £Á±ÀªÁzÀgÉ CµÀÆÖ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉëêÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸Àj.

ªÉÃzÀUÀ¼À°è ¥Áæt»A¸É¬Ä®è. C±ÀéA ªÀiÁ »A¹ÃB|| (AiÀÄdÄ.13.42.) PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß »A¹¸À¨ÉÃqÀ. UÁA ªÀiÁ »A¹ÃB|| (AiÀÄdÄ.13.43.) ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß »A¹¸À¨ÉÃqÀ. C«A ªÀiÁ »A¹ÃB|| (AiÀÄdÄ.13.44.) ªÉÄÃPÉAiÀÄ£ÀÄß »A¹¸À¨ÉÃqÀ. GvÀìA ªÀiÁ »A¹ÃB|| (AiÀÄdÄ.13.49.) - JvÀÛ£ÀÄß »A¹¸À¨ÉÃqÀ. HuÁðAiÀÄÄA ªÀiÁ »A¹ÃB|| (AiÀÄdÄ.13.50.) - PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »A¹¸À¨ÉÃqÀ.

eÁw¬ÄAzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ, AiÀÄdªÀiÁ£À¸Àå ¥À±ÀÆ£ï ¥Á»|| UÀÄt-¸Àé¨sÁªÀ¢AzÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ, (AiÀÄdÄ.1.1.) - ¸ÀvÀ̪ÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À £ÁåAiÀÄ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÀæPÀÈwgÀPÀëPÀgÀÄ-¸ÀA¥ÀwÛ£À ¥À±ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄ. C£ÁUÉÆà ºÀvÁå «vÀgÀPÀgÀÄ, ±ÀæªÀÄfëUÀ¼ÀÄ JAzÀµÉÖà ªÉÊ ©üêÀiÁ|| (CxÀªÀð.10.1.29.) UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ PÉZÀÄÑ ªÉÄð£À ¤µÁà¥ÀªÁzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½VzÉAiÉÄÃ?! ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¨s ÀAiÀÄAPÀgÀ (¥Á¥À). DvÀ䫪ÀıÉð £ÀqÉAiÀÄ°. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 28


eÁÕ£À rArªÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ £ÀA©¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÉÄà ¸Àj. ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼ÉAzÀÄ MªÉÄä, ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¸Àj - By hook or crook ¹zÀÞ¥Àr¹©lÖgÉ, vÁªÁrzÉÝ®èªÀ£ÀÆß ªÉÃzÀªÁPÀåªÉAzÀÄ ºÉÃj, ¥Àæ±Éß-¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀPÉÆqÀzÉ, vÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É ¨ÉìĹPÉƼÀÄîªÀ EzÉÆAzÀÄ zÀĵÀÖ ºÀÄ£ÁßgÀ. ªÉÃzÀUÀ¼À°è®èzÀ `¹Ûçà ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä C£ÀºÀð¼ÀÄ’ JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß EA¢UÀÆ UÉÆqÀÄØ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ, ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÆ CqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ F ªÀiÁwUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. «ÄvÀæ¸ÁåºÀA ZÀPÀëĵÁ ¸ÀªÁðt ¨sÀÆvÁ¤ ¸À«ÄÃPÉëÃ|| (AiÀÄdÄ.36.18.) £Á£ÀÄ ¸ÉßúÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà ¸ÀPÀ® fêÀgÁ²UÀ¼À£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÁzÀgÉ UÉÆAzÀ®ªÉ°è? C±Àé JAzÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ JA§µÉÖà CxÀð«®è, EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CxÀðUÀ¼ÀÆ EªÉ. ªÉÄÃzsÀ JA§ ±À§ÝPÉÌ ¥ÀæºÁgÀ=PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ JA§xÀðzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ=MlÄÖUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§xÀðªÀÇ EzÉ. EA¢æAiÀÄ ¸ÀAAiÀĪÀÄ, gÁµÀÖøªÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§xÀðzÀ `C±ÀéªÉÄÃzsÀ’, §qÀ¥Á¬Ä PÀÄzÀÄgÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV w½zÀÄ C£ÉÃPÀ ¥À±ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄdÕ-AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À°è zÁgÀÄtªÁV, ¤zÀðAiÀĪÁV PÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ¯ÁèUÀ°Ã EAvÀºÀ ¤µÁà¥À ¥À±ÀÄ»A¸ÀPÀjUÉ ¢üPÁÌgÀ. CAvÉAiÉÄà vÀªÀÄä £Á°UÉAiÀÄ ZÀ¥À®PÁÌV, ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀªÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¢£ÀªÀÇ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛgÀĪÀªÀjUÀÆ JgÀqÀgÀµÀÄÖ ¢üPÁÌgÀ. ªÉÃzÀUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ E®è. KPÉAzÀgÉ, fêÁvÀä¤UÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ °AUÀ«®èªÉA§, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀå ªÉÃzÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¸ÀàµÀÖ£ÀÄrUÀ¼À°è ©vÀÛj¸À¯ÁVzÉ. vÀéA ¹Ûçà vÀéA ¥ÀĪÀiÁ£À¹ vÀéA PÀĪÀiÁgÀ GvÀ ªÁ PÀĪÀiÁj ...|| (CxÀªÀð.10.8.27.) - ºÉà fêÁvÀä! ¤Ã£ÀÄ ºÉtÄÚ, ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÆ ºËzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ PÀĪÀiÁjAiÀÄÆ ºËzÀÄ. (AiÀiÁªÀ ±ÀjÃgÀzÀ°è EgÀÄwÛÃAiÉÆà CzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀÄwÛÃAiÉÄ!)

F eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ±ÀÄzÀÞ CAvÀBPÀgÀtUÀ¼À°è PÀAqÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ `IĶ’UÀ¼ÀÄ. UÀqÀØ-dmÉ ©lÖªÀ£ÉÃ, zÀAqÀ-PÀªÀÄAqÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀªÀ£Éà `IĶ’ JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ PÀ®à£É. vÀ¥ÀÄà. IĶB ¸À AiÉÆà ªÀÄ£ÀÄ»ðvÀB ...|| (IÄPï.4.5.2.) - AiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ, ¸ÀPÀ® fêÀgÁ²UÀ¼À »vÀªÀ£Éßà §AiÀĸÀÄvÁÛ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ IĶ. ¹ÛçðAUÀzÀ°è EªÀgÀÄ `IĶPÉ’AiÀÄgɤ¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ `IĶPÉ’AiÀÄjzÁÝgÉ. C¥Á¯Á, «±ÀéªÁgÁ, UÉÆÃzsÁ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀiÁæfÕà ±Àé±ÀÄgÉà ¨sÀªÀ ¸ÀªÀiÁæfÕà ±Àé±ÁéçA ¨sÀªÀ|| (IÄPï.10.85.46.) - CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁæfÕAiÉÄAzɤ¸ÀÄ. ²ªÁ ¸ÉÆåãÁ ¥Àw¯ÉÆÃPÉà «gÁd|| (CxÀªÀð.14.1.64.) - PÀ¯ÁåtPÁjAiÀÄÆ, ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀļÀÆ DV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «gÁf¸ÀÄ. EµÉÖà C®è, vÀ£Àß ¨Á¼À¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ jÃwAiÀÄ°è Dj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ºÉtÂÚUÉ PÉÆnÖªÉ. ¸Á «ÄvÀæA ªÀ£ÀÄvÉà d£Éà avï|| (IÄPï.10.27.12.) d£ÀgÀ°è vÀ£Àß «ÄvÀæ£À£ÀÄß CªÀ¼Éà Dj¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. C£ÉÃPÀ PÀ®¨ÉgÀPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄ£ÀĸÀäøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtªÁV ¨sÁ«¹, CzÀ£Éßà ªÉÃzÀUÀ¼ÉA§AvÉ ¥ÀjUÀt¹ nÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤®è°. F «µÀAiÀÄzÀ°è UÉÆAzÀ® ¨ÉÃqÀ.

¸ÁªÀiÁ£ÀåeÁÕ£À«gÀĪÀ AiÀiÁgÀÆ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß `w½AiÀÄ®Ä PÀpt’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, CzÀ£Éßà `¥ÀÄgÁt’UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ ªÉÃzÀ«gÀÄzÀÞªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£Éßà ºÀUÀ®Æ-gÁwæ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀzÉÆæúÀ J£ÀßzÉ «¢ü¬Ä®è. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ `NzÀ§ºÀÄzÀÄ’ JAzÀÄ GzÁgÀªÁV C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ `®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ’zÀ ¥sÀ®±ÀÄæwAiÀÄ 29£Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß N¢ £ÉÆÃr. ¹ÛçÃPÀÄ®PÉÌà EzÀQÌAvÀ WÉÆÃgÀ C¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è!! ºÉtÚ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀzÀ D¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉgÀĪÀ AiÀÄAvÀæ JAzÀÄ PÁtĪÀªÀjUÉ ªÉÄÃ¯É GzÀÞj¹gÀĪÀ, ºÉtÚ£ÀÄß PÀÄjvÀ GzÁvÀÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÉà ¸Àj! ¥ÀzÀä¥ÀÄgÁtzÀ°è £ÁjAiÀÄjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ zsÀªÀÄð¨ÉÆÃzsÉ CvÀåAvÀ vÀÄZÀÒªÁVzÉ. F ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ ªÉÃzÀUÀ¼À DzsÁgÀ QAavÀÆÛ E®è. «µÀÄÚ¥ÀÄgÁt, ²ªÀ¥ÀÄgÁt, zÉëèsÁUÀªÀvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌà PÀAqÀħgÀĪÀ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ¼ÀzÀ®è. ¸À KµÀ KPÀ KPÀªÀÈzÉÃPÀ KªÀ|| (CxÀªÀð.13.4.20.) - ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ±ÀQÛ EgÀĪÀÅzÉÆAzÉÃ, RArvÀPÀÄ MAzÉÃ, MAzÉÃ. ªÉÃzÀUÀ¼À°è ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÉƧâ£Éà JAzÀÄ ¸Áj ¸Áj ºÉýzÀÝgÉ, F ªÉÊ¢PÀgÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ËgÁtÂPÀgÀÄ ªÀÄÄPÉÆÌÃn zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ GAlĪÀiÁrgÀĪÀ UÉÆAzÀ®PÉÌ PÉÆ£ÉAiÉÄà E®è. £À vÀ¸Àå

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀjUÁV, ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ C¥ËgÀĵÉÃAiÀÄ, ºÉÃUÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÁt JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV, vÀPÀð§zÀÞªÁV, ¸ÁzsÁgÀªÁV ¤gÀƦ¸À®Ä DUÀzÉ, GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 29


eÁÕ£À rArªÀÄ ¥ÀæwªÀiÁ C¹Û|| (AiÀÄdÄ.32.3.) - DvÀ£À ¥ÀæwªÉĬĮè. ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «UÀæºÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C®èUÀ¼É¢zÀÝgÉ, F ¥ËgÁtÂPÀjUÉ «UÀæºÀUÀ¼Éà fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ. ¥ÀPÁÛgÀA ¥ÀPÀéB ¥ÀÄ£ÀgÁ«±Áw|| (CxÀªÀð.12.3.48.) - CqÀÄUÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÀªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. UÀnÖAiÀiÁzÀ PÀªÀÄð¥sÀ® ¹zÁÞAvÀ«zÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw »ÃVgÀĪÁUÀ, ¸ÀvÀÛªÀjUÉ ªÀiÁqÀ®àqÀĪÀ wy, ±ÁæzÀÞUÀ¼À£ÀÄß ªÉÃzÀUÀ¼À°è J°èAiÀÄÆ ºÉýgÀ¢zÀÝgÀÆ F ¥ËgÁtÂPÀjUÉ UÀgÀÄqÀ ¥ÀÄgÁtªÉà ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt! MAzÉÃ

¨sÁµÁAvÀgÀªÉ¤¸ÀĪÀAwªÉ! `PÀ¼À¨ÉÃqÀ, PÉƯɨÉÃqÀ, ºÀĹAiÀÄ £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ, ªÀÄĤAiÀĨÉÃqÀ, C£ÀåjUÉ C¸ÀºÀå ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ, vÀ£Àß §tÂÚ¸À¨ÉÃqÀ, E¢gÀ ºÀ½AiÀĮĨÉÃqÀ EzÉà CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ, EzÉà §»gÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ £ÀªÀÄä PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£À£ÉÆ°¸ÀĪÀ ¥Àj EzÉÃ’.

JgÀqÉÃ! £ÀÆgÁgÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀzÉ®è ¨ÁAiÀÄ°è ªÉÃzÀ, ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®¹AzsÀÄ. ªÉƸÀgÀ£Àß wA¢zÀÄÝ PÉÆÃw, ªÀÄÆwUÉ ªÉÄwÛ¹PÉÆAqÀÄ MzÉ wA¢zÀÄÝ ªÉÄÃPÉ J£ÀÄߪÀAwzÉ ¥Àj¹Üw. CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ®PÁgÀt ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ G¥Àfëà gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÉlֺɸÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÉÃzÀUÀ½UÉ! §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ «ZÁgÀ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, CªÀgÀÄ «gÉÆâü¹zÀÄÝ ªÉÃzÀªÀ£Àß®è! ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwÛUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArÃzÉÝêÉAzÀÄ, vÁªÁrzÉÝà ªÉÃzÀªÉAzÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ£ÀÄß!! ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄgÀĪÀ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ ¤dªÁV ªÉÃzÀUÀ¼À°ègÀĪÀ fêÁ£ÀÄPÀA¥ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ C£ÉÃPÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼À £ÉÃgÀ

C£ÀÈvÁvï ¸ÀvÀåªÀÄÄ¥ÉÊ«Ä|| (AiÀÄdÄ.1.5.) C¸ÀvÀå¢AzÀ ¸ÀvÀåzÉqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÉ. ªÀiÁ PÀÈzsÀB||

GNANA SHANKARA -June 2017

ªÀiÁ UÀÈzsÀB|| (AiÀÄdÄ.1.1.) PÀ¹AiÀĨÉÃqÀ. C£ÁUÉÆà ºÀvÉåà ªÉÊ ©üêÀiÁ|| (CxÀªÀð.10.1.29.) - ¤µÁà¥À ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÀÅ.

(CxÀªÀð.11.2.20.) PÉÆæ¹PÉƼÀî¨ÉÃqÀ. CºÀªÀÄ¹ä ¸ÀºÀªÀiÁ£ÀB|| (CxÀªÀð.12.1.54.) £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ£À²Ã®£ÁVzÉÝãÉ. ªÀævÀA PÀÈtÄvÀ|| (AiÀÄdÄ.4.11.) - ªÀævÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄ. ¥ÀgÉÆÃs¥Éû ªÀÄ£À¸Áà¥À|| (CxÀªÀð.6.45.1.) - ºÉà ¥Á¥ÀªÉÃ! £À£Àß ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ zÀÆgÀºÉÆÃUÀÄ. £À jµÀåvÉà vÁéªÀvÀB ¸ÀSÁ|| (IÄPï.1.91.8.) - ¤£Àß ¸ÉßúÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÁgÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. `bÀ®¨ÉÃPÀÄ ±ÀgÀtAUÉ ¥ÀgÀzsÀ£ÀªÀ£ÉƯÉèA§, bÀ®¨ÉÃPÀÄ ±ÀgÀtAUÉ ¥ÀgÀ¸ÀwAiÀÄ£ÉƯÉèA§, bÀ®¨ÉÃPÀÄ ±ÀgÀtAUÉ C£ÀåzÉʪÀªÀ£ÉƯÉèA§, bÀ®¨ÉÃPÀÄ ±ÀgÀtAUÉ 30

C£Àå¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÉƯÉèA§’ - CUÉßà £ÀAiÀÄ ¸ÀÄ¥ÀxÁ gÁAiÉÄÃ||(AiÀÄdÄ.5.36.) dUÀzÀUÀætÂAiÉÄÃ! ¸ÀA¥ÀwÛUÁV ¸À£ÁäUÀðzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqɸÀÄ. AiÀÄÄdå¸ÉÛà ¸À¥ÀÛ¥ÀzÁ ¸ÀSÁ¹ä|| (CxÀªÀð.5.11.10.) - MAzÁV K¼ÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼À¤ßlÖ £Á£ÀÄ ¤£Àß ¸ÉßûvÀ£Á VzÉÝãÉ/¸ÉßûvÀ¼ÁVzÉÝãÉ. £À ¸ÉÛÃAiÀĪÀÄ¢ä|| (CxÀªÀð.14.1.57.) - PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅ¢®è. vÀ¸Áä EAzÁæAiÀÄ UÁAiÀÄvÀ|| (IÄPï.1.5.4.) D ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÁVAiÉÄà ºÁrj. ¨sÀzÁæ EAzÀæ¸Àå gÁvÀAiÀÄB|| (IÄPï.8.62.1.) - ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉAzÀÆ PÀ¯ÁåtPÀgÀªÉÃ. PÉÆ£ÉAiÀÄ »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. ¤dªÁV ªÉÃzÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ«®èzÉ J®èjUÀÆ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ D ¢QÌ£À°è ±Àæ«Ä¸ÉÆÃt. §zÀ°UÉ, ¥ÀÆeÉ, ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw, wy, ¥À±Àħ°, ªÉÄîÄ-QüÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÃzÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ºÀgÀqÀ®Ä PÁgÀtgÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÉA¢UÀÆ ¨ÉÃqÀ. FUÁUÀ¯Éà DVgÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ªÉÆzÀ°£À UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¤dªÁV ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÁVzÀÝ°è, «±ÉõÀªÁV ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ PÀ¼ÀPÀ½ EgÀĪÀªÀgÁzÀ°è, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ, ¦æÃwªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß C£ÉéõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ §¤ß. ¸ÀvÀå ªÀÄzsÉå EzÉ. - ¸À±ÉõÀ

PÀeÉ PÀµÁAiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§AzsÀ

“qÁPÉÖçÃ, PÉ«ÄäUÀÆ ColonoscopyUÀÆ °APï EzÉAiÀiÁ?” “E®è, D ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀ qÁQÖçUÀÆ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÀÆ °APï EgÉâÃPÀÄ?!”

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


gÁªÀiÁAiÀÄt

AiÀÄÄzÀÞ PÀºÀ¼É

PÉÆÃ¥ÉÆâæPÀÛ£ÁzÀ gÁªÀt£ÀÄ gÁªÀÄ£À ªÀiÁAiÀiÁ²gÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ ¹ÃvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÀAzÀÄ PÉqÀ» DPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄ ªÀzsÁªÁvÉðAiÀÄ£ÀÄß zÀÆvÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CgÀÄ»zÀ£ÀÄ. K£À£À£ÀÆß CjAiÀÄzÀ D ªÀĺÁ ¥ÀwªÀævÉAiÀÄÄ aPÀÌ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ gÉÆâ¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ¼ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà PÁªÀ°UÁV EzÀÝ ¸ÀgÀªÉÄ wædmÉAiÀÄgÀÄ ‘CªÀÄä, ¤Ã£ÀÄ C¼ÀĪÀ vÁgÁªÀÄ£À ªÀÄÄR¢AzÀ CUÀvÀå«®è. CtªÀiÁ¢ CµÀÖ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß ‘AiÀÄÄzÀÞ ¥ÁæA¨sÀªÁUÀ°’ JA§ ªÀ±ÀªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ £ÀªÀÄäªÀgÀ DeÉÕ ºÉÆgÀnzÉÝà vÀqÀ vÀÄA§Ä ªÀiÁAiÀiÁ¥ÀæAiÉÆÃUÀ«zÀÄ. F ²gÀzÀ°ègÀĪÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀÄPÀðl «ÃgÀgÀÄ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ ®APÉAiÀÄ zÀÄUÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄwÛzÀgÀÄ. ¤£ÀUÉ ªÀÄ£À£ÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀÈwÛªÀÄPÉÌ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ gÁªÀÄPÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄgÀļÁUÀ¨ÉÃqÀ. ¤vÀåªÀÄAUÀ¯ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀ먀 CªÀPÁ±À ¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ ªÉÊzsÀªÀå EzÉAiÉÄÃ?’ JAzÀÄ CzÀPÁÌV PÁ¢zÀÝgÀÄ. DeÉÕAiÀiÁzÀÄzÉà ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. ¹ÃvÉUÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ vÀqÀ PÉÆÃmÉ PÉÆvÀÛ®UÀ¼À£ÀÄß PÉqÀ«zÀgÀÄ. CjªÁ¬ÄvÀÄ. ®APÉAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV ¤«Äð¹zÀ ªÀiÁAiÀiÁ²gÀªÀ£ÀÄß vÀ£ÉßzÀÄgÀÄ Ej¹ «±ÉõÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀƽåÀl PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ. C¸ÀÄgÀgÀ°è zsÀÆvÀð gÁªÀt£À ¸ÀªÀð£Á±À ºÀ®ªÀgÀÄ gÀPÀÛ PÁjzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀgÀÄ PÉÊ ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà DUÀ° JAzÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzsÀð ¸Á¢üéêÀÄt d£ÀPÀeÉAiÀÄÄ ±Á¥ÀªÀ¤ßvÀÛ¼ÀÄ. fêÀ¢AzÀ gÁªÀuÉñÀégÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV AiÀÄÄzÁÞgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁ¤¤AiÀÄ ®APÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¥Áæyð¹PÉÆAqÀgÀÄ. ±Á¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ gÁªÀt£ÀÄ GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 31 D gÁwæAiÉÄà ªÉÊjUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ªÉÄÃWÀ£ÁzÀ£ÀÄ PÉʯÁ¸À¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄUÀ滸À®àlÖ §Ä¸ÀÄUÀÄlÄÖªÀ ¸À¥Áð¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. CzÀgÀ°è CqÀPÀªÁVzÀÝ «±ÉõÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÁV ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌ ¸À¥ÀðUÀ¼ÀÄ D ¨ÁtzÀ »AzÉ zsÁ«¹zÀªÀÅ. ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ «µÀ¥ÀÆjvÀ UÁ½¬ÄAzÀ vÀÄA©vÀÄ. EAzÀæfvÀĪÀÅ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄtÂzÁqÀĪÀ £ÁUÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀÄtÂzÁqÀĪÀ £ÁUÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ£ÀÄ. ¨sÉÆÃUÀðgÉzÀÄ ±ÀvÀÄæ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä zsÁ«¹zÀ ªÀĺÁ¸ÀÛçªÀÅ ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß xÀgÁvÀ¼ÀPÉÌ GgÀĽ¹vÀÄ.

¹Ã


gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄĺÀÆvÀð ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ±ÀPÀæfvÀÄ, CwPÁAiÀÄ, ¥ÀæºÀ¸ÀÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ PÀt ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. gÀt¨sÀAiÀÄAPÀgÀgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ vÉgÀ½zÀÄzÀ£ÀÄß «ÃQë¹ £ÉÆÃlPÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀvÀÛj¹zÀgÀÄ. gÀPÀÛ¦¥Á¸ÀÄUÀ¼ÁzÀ zÁ£ÀªÀgÀÄ ªÀzsÁ¸ÀPÀÛgÁV ªÀÄPÀðlgÀ UÀÄA¥À£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ¸À£ÀßzÀÞgÁzÀgÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ£À ¸ÀÄVæêÀ£ÀÄ EAzÀæfvÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV JgÀVzÀ£ÀÄ. gÁªÀt£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ¥ÀæºÀ¸ÀÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «ÃgÀgÀÄ £À¼À, ¤Ã®, ¸ÀĵÉÃt, CAUÀzÀ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄwÛUÉ ºÁPÀ®Ä ºÀªÀt¹ PÉÊ ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. ¦AUÀ¼À §tÚzÀ PÀ¦ PÉÆÃmÉAiÀÄÄ ®APÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ±ÀÈAUÁgÀPÉÆÌøÀÌgÀ £ÉqÀ®àlÖ vÀgÀÄ®vÉUÀ¼À£ÀÄß

¸Á®Ä¸Á¯ÁV £ÉnÖgÀĪÀ ªÀÈPÀëUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ AiÀÄÄzÁÞPÁAQëUÀ¼ÁzÀ zÀĵÀÖ zÁ£ÀªÀgÀ vÀ¯É MqÉAiÀÄ®ÄzÀÄåPÀÛgÁzÀgÀÄ. ¸Àétð ®APÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ gÀÆ¥À §zÀ¯ÁV gÀPÀÛªÀtðªÀ£ÀÆß ¥ÀqɬÄvÀÄ. PÉƼÉvÀÄ ©zÀÝ ºÉtUÀ¼ÀÄ, £ÉvÀÛgÀ £À¢, ªÀiÁA¸À ªÀÄƼÉUÀ¼À gÁ²¬ÄAzÁV ±ÁQ¤, qÁQ¤, ªÀiÁ°¤, eÁé°¤ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÀÆvÀUÀtUÀ½UÉ ¨sÁjà ºÀ§âªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÉÆA¢UÉ PÁUÉUÀÆUÉUÀ¼ÀÄ ºÀµÀð ¥ÀqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. M§â gÁd£À ¸ÀAPÀÄavÀ ¸ÁéxÀðªÀÅ ®PÉëÆÃ¥À®PÀë ¥ÀæeÁd£ÀgÀ aAvÉ ªÀÄvÀÄÛ avÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. §ªÀgÀ JqÉ©qÀzÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. £À¼À, ¤Ã®, CAUÀzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «ÃgÀgÀÄ ‘¸ÀÄVæêÀ¤UÉ dAiÀĪÁUÀ°’ JA§ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆV ®APÉAiÀÄ ºÉÆgÀ ¥ÁæPÁgÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. ¹AUÀ½ÃPÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ UÀªÁPÀë£ÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃn ¸ÉʤPÀgÉÆqÀ£É ²æÃgÁªÀÄ£À gÀPÀëuÉUÉ ¨ÉAUÁªÀ¯ÁV GNANA SHANKARA -June 2017

¤AvÀ£ÀÄ. ¯ÉÆÃPÀ gÀPÀëPÀ¤UÉ PÀ¦PÉÆÃnUÀ½AzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ! ªÁ£ÀgÀ «ÃgÀjUÉ CzÉãÀÄ gÀWÀÄgÁªÀÄ£À ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À, ¨sÀQÛ, ¦æÃw! gÁªÀÄ£À ¥ÀPÀë¢AzÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÇåºÀUÀ¼ÀÄ gÀa¸À®ànÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ gÁPÀë¸ÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä gÀt¨sÉÃj ¨Áj¹ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀAvÉ ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ. PÁ¼ÀUÀzÀ PÉÆïÁºÀ®zÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ gÁªÀĤUÉ dAiÀĪÁUÀ° ‘dAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ’ JA§ GzÉÆÏõÀ UÀUÀ£À ªÀÄÄnÖvÀÄ. zÀ£ÀÄd «ÃgÀ£ÁzÀ «ÄvÀæWÀߣÀ ªÀzsÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà ¯ÉÆÃPÀZÀÑPÀëÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¸ÀAvÀȦ۬ÄAzÀ ¥À²ÑªÀiÁA§Ä¢üAiÀÄ°è «±Àæ«Ä¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.

ªÀiÁAiÀiÁAiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß RAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è GzÀÄåPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. EAzÀæfvÀĪÀÅ CzÀȱÀåªÁV vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÀ PÀ¦ «ÃgÀgÀ£ÀÄß ¨Át¢AzÀ £ÁUÁ¸ÀÛç ¥ÀæAiÉÆÃUÀ WÁ¹UÉƽ¹zÀ£ÀÄ. JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À Kn£À ¥ÉnÖUÉ gÁPÀë¸À ¥ÀæªÉò¹zÀªÀÅ. E£ÉßãÀÄ, «±ÁæAwUÉAzÀÄ «ÃgÀ£À gÀxÀªÀÅ ¹r¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ EAzÀæfvÀĪÀÅ «ÃgÁAd£ÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß zɸÉUÉqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¢üÃgÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ£ÀÄ. EAzÀæfvÀĪÀÅ gÁªÀÄ£À£ÀÄß zÀÆgÀ¢AzÀ PÁtÄvÀÛ¯Éà DvÀ£À ºÀuÉUÉ ¨ÁtªÀ£ÀÄß §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ®APÉAiÀÄ zÁ£ÀªÀ«ÃgÀ¤UÀÆ gÀWÀĪÀA±À §®gÁªÀĤUÀÆ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ PÀzÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀj§âgÀ D¨sÀðlPÉÌ dUÀvÉÛà £ÀqÀÄVvÀÄ. ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà gÁªÀt£À «±Áé«ÄvÀægÀ ¥ÉæêÀÄzÀ ²µÀå ²æÃgÁªÀÄ£À »jAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ªÉÄÃWÀ£ÁzÀ£À ClÖºÁ¸À ¨ÁtzÀ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß EAzÀæfvÀÄ PÉý§AvÀÄ. zÀĵÀÖjUÉ gÁwæ PÁ®zÀ°è ¸ÀévÀB C£ÀĨsÀ«¹zÀ£ÀÄ. ªÉÄÊAiÉįÁè ±ÀQÛ ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛzÉAiÀÄAvÉ. WÀ£ÀWÉÆÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÀPÀÛ ¤±ÉAiÀÄ°è EAzÁæjAiÀÄ zÁ½ EªÀ£É߯Áè ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB gÁªÀÄ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯É «©üõÀt£À ªÉÄïÉgÀVzÀ£ÀÄ. CwªÀiÁ£ÀªÀ£ÁzÀ aAvÉ §®ªÁ¬ÄvÀÄ. C¸ÀªÀħ®£ÁzÀ ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ jÃw¬ÄAzÀ PÁ¼ÀUÀzÀ°è eÉʸÀĪÀÅzÀÄ gÁªÀÄ ®PÀëöätgÀ ¸ÀAºÁgÀªÀ£ÀÄß C¸ÁzsÀå JAzÀÄ w½zÀ gÁªÀtÂAiÀÄÄ J¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ. zÀÄgÀļÀgÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ ªÀĺÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÁUÀ Cw PÀµÀÖPÀgÀªÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹ ¤Ã® DPÁ±ÀzÀ°è eÁéd®åªÀiÁ£ÀªÁzÀ CVß ªÀÄvÀÄÛ CAUÀzÀgÀ£ÀÄß gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À §½ PÁt¹PÉÆArvÀÄ. ¨sÀÆvÀ¼À¢AzÀ PÁªÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. UÀªÁPÀë, ¢é«zÀ, PÉAqÀzÀ gÁ²UÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ©zÀݪÀÅ. zÀĪÀÄÄðR, ±ÀgÀ¨sÀ, ±ÀvÀ§° ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÉÆUÉAiÀÄ gÁ²¬ÄAzÀ zsÀjwæAiÀÄÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀzÀ£ÀPÉÌ CtÂAiÀiÁUÀ®Ä vÀÄA©PÉÆArzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀÄVæêÀ£À ¸ÉÊ£Àå «£ÀAw¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£À C£ÀÄd PÀAUÁ¯Á¬ÄvÀÄ. gÁwæPÁ®ªÁzÀÄzÀ®PÀëöä£ÀÄ DPÁ±À ¥ÀxÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ jAzÀ C¸ÀÄgÀgÀ PÉÊ ªÉÄïÁ¬ÄvÀÄ. PÀ¦UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀ¼ÀQÌÃqÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÄ EAzÀæfvÀĪÀ£ÀÄß EªÀÄär ±ÀQÛ¬ÄAzÀ PÁzÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. PÀ¼ÀÄî PÀÄrzÀ ªÀÄAUÀ£ÀAvÉ AiÀÄzÁévÀzÀéªÁV ±ÀvÀÄæzÀªÀÄ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. D gÁwæAiÉÄà ªÉÊjUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GvÁìºÀ¢AzÀ KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 32


gÁªÀiÁAiÀÄt

ªÉÄÃWÀ£ÁzÀ£ÀÄ PÉʯÁ¸À¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄUÀ滸À®àlÖ §Ä¸ÀÄUÀÄlÄÖªÀ ¸À¥Áð¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. CzÀgÀ°è CqÀPÀªÁVzÀÝ «±ÉõÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÁV ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌ ¸À¥ÀðUÀ¼ÀÄ D ¨ÁtzÀ »AzÉ zsÁ«¹zÀªÀÅ. ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ «µÀ¥ÀÆjvÀ UÁ½¬ÄAzÀ vÀÄA©vÀÄ. EAzÀæfvÀĪÀÅ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄtÂzÁqÀĪÀ £ÁUÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀÄtÂzÁqÀĪÀ £ÁUÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ£ÀÄ. ¨sÉÆÃUÀðgÉzÀÄ ±ÀvÀÄæ

¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä zsÁ«¹zÀ ªÀĺÁ¸ÀÛçªÀÅ ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß xÀgÁvÀ¼ÀPÉÌ GgÀĽ¹vÀÄ. «µÀ C¤® ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ ®PÀëöät£ÀÄ ªÀÄÆcðvÀ£ÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆ¥Àà£É ©zÀÝ£ÀÄ. EAzÀæfvÀÄ«UÉ ¯ÉÆÃPÉÊPÀ«ÃgÀgÀÄ £É®PÀaÑzÀgÉ£ÀÄߪÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÉà ¸ÀAvÉÆõÀ! gÁPÀë¸À ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄlÄÖªÀ dAiÀÄWÉÆõÀ¢AzÀ D gÁwæ PÁ®zÀ°è CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. dAiÀĪÀzsÀĪÀ£ÀÄß ªÀj¹zÀ EAzÁæjUÉ ªÀÄÄvÉÛöÊzÉAiÀÄgÀÄ DgÀwAiÀÄ£ÉßwÛzÀgÀÄ. C«ÄvÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ zÀ±ÀPÀAoÀ£ÀÄ ¥ÀÄvÀæ£À£ÀÄß vÀ©â D£ÀAzÀ ¨ÁµÀàªÀ£ÀÄß ¸ÀÄj¹zÀ£ÀÄ. EvÀÛ eÁA§ªÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ gÁeÁ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ gÀtgÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. DUÀ PÀAqÀÄzÁzÀgÀÆ K£À£ÀÄß? £É®ªÀ£Áß±Àæ¬Ä¹ ©¢ÝgÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ! ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ®PÀëöät£ÀÄ CtÚ£À §½ ¸Àäøw vÀ¦à ©¢ÝzÁÝ£É. JAvÀºÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¥ÉæêÀÄ? JAvÀºÀ eÉÆÃr? ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVAiÉÄà MmÁÖVAiÉÄÃ

PÁªÀå ±ÀAPÀgÀ

ªÀiÁw£À ¯ÉÆÃPÀ... GºÀÄA ªÀiÁvÉà ¯ÉÆÃPÀ..!

C¯ÉÆèAzÀÄ

ªÀiÁvÀÄ, E¯ÉÆèAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ M¼ÀUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ, ºÉÆgÀUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀĪÀÄ£ÉUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀiÁvÀÄvÀ£Àß ªÀÄ£À¸ÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ, EvÀgÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄ £ÀA©PÉUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ, C¥À£ÀA©PÉUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ gÀ¸À vÀÄA©zÀ ªÀiÁvÀÄ, «gÀ¸À PÁgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ EzÀÄ £À£ÀßzÉA§ ªÀiÁvÀÄ, J®èªÀÅ £ÀªÀÄäzÉA§ ªÀiÁvÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ, ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ UÀÄj vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ, CAvÀåPÉÌ £ÀÆPÀ§®è ªÀiÁvÀÄ CzɵÉÆÖà ©ü£Àß «©ü£ÀߪÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £À£Àß ªÀiÁwµÀÄÖ G½¢zÉ.

GNANA SHANKARA -June 2017

CªÀÅ... vÀ£Àß ªÉÄð£À ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ EvÀgÀgÀ ªÉÄð£À ¦æÃwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ «±ÀézÀ ªÉÄð£À «±Áé¸ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ dUÀªÉ®è ºÀgÀqÀ°gÀĪÀ ¤¸ÁéxÀðzÀ ªÀiÁvÀÄ zÉñÀ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj-£Á«Ã£ÀåvÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ J®èªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ F £À£Àß PÀªÀ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. -ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄAdÄ, ZÀAzÁæ §qÁªÀuÉ, ¨ÉA. 9845004904

33

EgÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ GzÁÎgÀªÉwÛzÀgÀÄ. ¸Àäøw vÀ¦à zsÀgÁvÀ®zÀ°è MgÀUÀĪÁUÀ®Æ eÉÆvÉAiÀiÁV EgÀ¨ÉÃPÉÃ? PÉÆ©âzÀ ¸À¥ÀðªÁzÀgÀÆ UÀgÀÄqÀ£À £ÉgÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¤®è®Ä ±ÀPÀåªÀ®è. ¸ÀÄ¥Àtð£À UÁ½ ¸ÉÆÃAQzÉÆqÀ£É ¸À¥ÀðUÀ¼É¯Áè zɸÉUÉlÄÖ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. UÀgÀÄqÀ£À gÉPÉÌAiÀÄ vÀA¥ÁzÀ UÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄÆcðvÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀgÀÄ. GgÀÄUÀ¥ÁvÀzÀ ©UÀÄ»¤AzÀ ªÉÄʪÀÄgÉvÀ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ EªÀÄär GvÁìºÀ¢AzÀ JzÀÄÝ ¹AºÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. gÀWÀĪÀgÀ£À ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß PÀëtPÁ® D°¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁ£ÀgÀgÀ D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀ«®è. PÀ¦«ÃgÀgÀÄ zÁ£ÀªÀ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄwÛUÉ ºÁPÀ®Ä ¥Àt vÉÆlÖgÀÄ. ¤±É PÀ¼ÉzÀÄ GµÉ ªÀÄÆrvÀÄ. ªÀÄÆqÀt ¨Á£ÀÄ PÉA¥ÉÃjvÀÄ. ªÀÄÄAzÉãÁUÀ§ºÀÄzÉ£ÀÄߪÀ ¤jÃPÉë¬ÄAzÀ gÀ«AiÀÄÄ ªÀÄÆqÀt ¢QÌ£À°è GzÀAiÀĪÁzÀ£ÀÄ. - ¸À±ÉõÀ - ¸À±ÉõÀ

PÀeÉ PÀµÁAiÀÄ

Systematic Disease ºËzÀÄ CªÀgÀzÀÄ vÀÄA¨Á PÀæªÀħzÀÞ fêÀ£À. zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ CªÀjUÉ §AzÀ gÉÆÃUÀ PÀÆqÁ!

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ

“ ¸Á¬Ä¨Á¨Á

d£ÀPÉÆÃnAiÀÄ »vÀaAvÀPÀgÀ°è CUÀæUÀtågÀÄ... ¸ÁzsÀÄ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ! “

¸Á¬Ä ¨Á¨ÁjUÉ ªÀÄ£É ªÀÄoÀUÀ¼Á°, ªÀÄqÀ¢ ªÀÄPÀî¼ÁUÀ°, DwäÃAiÀÄ §AzsÀÄUÀ¼Á° AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. DzÀgÀÆ ¨Á¨Á ¸ÀªÀiÁdzÀ°è fë¹zÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä DºÁgÀªÀ£ÀÄß ©üPÉë ¨ÉÃr vÀAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥Áæ¥ÀAaPÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£É߸ÀUÀÄvÁÛ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀwð¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÉý PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¸ÁPÁëvÁÌgÀzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀPÉÆÃnAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄPÁÌV vÀªÀÄä fëvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVqÀĪÀ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ «gÀ¼À. DzÀgÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á d£ÀPÉÆÃnAiÀÄ »vÀaAvÀPÀgÀ°è CUÀæUÀtågÀÄ.

UÀÄgÀÄ«£À CªÀ±ÀåPÀvÉ

DvÀäeÁÕ£ÀªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÆqsÀªÁzÀzÀÄÝ, PÉêÀ® ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀå. DzÀÄzÀjAzÀ UÀÄgÀÄ«£À £ÉgÀªÀÅ CUÀvÀå. D UÀÄgÀĪÀÇ ¸ÀºÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÀ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. JµÉÖà PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÉÆgÀQ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«gÀzÀ §æºÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ UÀÄgÀĪÀÅ CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ²µÀågÀÆ PÀæªÉÄÃt ¸Áé£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À zÀAiÉÄ

PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À zÀAiÉÄ CvÀåUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄð. ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ «ZÁgÀ, «ªÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr CªÀ£À£ÀÄß ¥Áæ¥ÀAaPÀ GNANA SHANKARA -June 2017

¸ÁUÀgÀ¢AzÁZÉUÉ UÀÄgÀĪÀÅ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. F «ªÀgÀuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Á¨Á D zsÀ¤PÀ£À PÀqÉUÉ wgÀÄV ‘¸Àj, FUÀ ¤£Àß Q¸ÉAiÀÄ°è 250 gÀÆUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è §æºÀäeÁÕ£À CqÀVzÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ CzÀ£ÀÄß vÉUÉ’ JAzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV 250 gÀÆUÀ½zÀݪÀÅ. D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÀPÀgÀV ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ¥ÁzÀUÀ½UÉ zsÀ¤PÀ£ÀÄ JgÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ ¨Á¨Á ¥ÀÄ£ÀB ‘¤£Àß §æºÀäzÀ UÀAl£ÀÄß PÀlÄÖ, ¤Ã£ÀÄ CwAiÀiÁ¸É vÀåf¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¤£ÀUÉ JAzÀÆ §æºÀäeÁÕ£À ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ. F ªÉÆúÀªÉA§ ¨sÀæªÉÄAiÉÄà D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°èAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅUÀ¼ÀÄ. ªÉÆúÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀÆAiÉÄ JA§ªÀÅUÀ¼Éà ªÉƸÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀ£ÀÄ D±ÁgÀ»vÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉAiÉÆà 34

CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤Ãj£À ¸É¼É«¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. CwAiÀiÁ¸É ªÀÄvÀÄÛ §æºÀäeÁÕ£À EªÀÅ GvÀÛgÀ zsÀȪÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët zsÀȪÀUÀ½zÀÝAvÉ. CwAiÀiÁ¸É EzÀÝ°è §æºÀäeÁÕ£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è. ºÁUÁzÀgÉ CwAiÀiÁ¸É EzÀݪÀ£ÀÄ C£ÀÄUÁUÀ «gÀPÀÛ£ÁV ªÀÄÄQÛ ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? CwAiÀiÁ¸ÉAiÀÄļÀîªÀ¤UÉ ±ÁAwAiÀiÁUÀ°, ¤±ÀÑ®vÉAiÀiÁUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è. CwAiÀiÁ¸ÉAiÀÄ CAPÀÄgÀvÉ ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ EgÀĪÁUÀ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. CwAiÀiÁ¸É J¼ÀîµÀÆÖ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÉÌ ¥Àæw¥sÀ® C¥ÉÃQë¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ JAxÀ «zÁéA¸À£ÁVzÀÝgÀÆ CªÀ¤UÉ ¸Áé£ÀĨsÀªÀ zÉÆgÀPÀ¯ÁgÀzÀÄ. EA¢æAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨sÉÆÃUÁ¥ÉÃPÉëAiÀÄļÀî CºÀA¨sÁªÀ«gÀĪÀªÀ¤UÉ UÀÄgÀÄ«£À G¥ÀzÉñÀ¢AzÀ K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÀÄ£ÀB±ÀÄå¢ÞÃPÀgÀt CvÀåUÀvÀå. E¢®èzÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ ¤µÀàçAiÉÆÃdPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® qsÁA©PÀªÁzÀzÀÄÝ. DzÀÄzÀjAzÀ AiÀiÁjUÉ K£ÀÄ fÃtÂð¸À§ºÀÄzÉÆà CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ ªÉÄîÄ. £À£Àß ¨sÀAqÁgÀªÀÅ vÀÄA©zÉ. AiÀiÁjUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä £Á£ÀÄ ¹zÀÞ£ÁVzÉÝãÉ. CzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CºÀðgÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¤dªÁV CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀĹâAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ £Á£ÀÄ JA¢UÀÆ ¸ÀļÀÄî £ÀÄrAiÀįÁgÉ’ JAzÀÄ ¨Á¨Á ºÉýzÀgÀÄ. CwyAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ DªÀÄAwæ¹zÁUÀ EvÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CwyAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¸ÀvÀÌj¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀĹâAiÀÄ°è D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ J®èjUÀÆ F DzsÁåvÀäzÀ OvÀt zÉÆgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀȦ۬ÄAzÀ J®ègÀÆ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ «±ÉõÀ UÀÄt ªÀÄ£É ªÀÄoÀUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹ PÁr£À°èAiÉÆà UÀĺÉUÀ¼À°èAiÉÆà CxÀªÁ D±ÀæªÀÄUÀ¼À°èAiÉÆà M§âAnUÀ¼ÁV £É®¹ fêÀ£ÀÄäQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀjzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ EAxÀªÀgÀ®è. CªÀjUÉ ªÀÄ£É ªÀÄoÀUÀ¼Á°, ªÀÄqÀ¢ ªÀÄPÀî¼ÁUÀ°, DwäÃAiÀÄ §AzsÀÄUÀ¼Á° AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. DzÀgÀÆ ¨Á¨Á ¸ÀªÀiÁdzÀ°è fë¹zÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä DºÁgÀªÀ£ÀÄß ©üPÉë ¨ÉÃr vÀAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥Áæ¥ÀAaPÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£É߸ÀUÀÄvÁÛ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀwð¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÉý PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¸ÁPÁëvÁÌgÀzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀPÉÆÃnAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄPÁÌV vÀªÀÄä fëvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVqÀĪÀ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ «gÀ¼À. DzÀgÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á d£ÀPÉÆÃnAiÀÄ »vÀaAvÀPÀgÀ°è CUÀæUÀtågÀÄ... ¸ÁzsÀÄ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ. DzÀÝjAzÀ EAvÀºÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀ CªÀvÁgÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÉñÀªÉà zsÀ£Àå. ¥ÀqÉzÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÉà zsÀ£Àå. d£Àä ¤ÃrzÀ ªÀiÁvÁ ¦vÀÈUÀ¼Éà zsÀ£ÀågÀÄ !

ºÉêÀiÁzÀ ¸ÀAvÀgÀ£ÀÄß ¨Á¨Á D²ÃªÀð¢¹zÀÄzÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ D ¢£À gÁwæ CªÀjUÉ PÀ£À¹£À°è zÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨Á¨Á vÀªÀÄUÉ UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß PÀ£À¹£À°è PÀAqÀgÀÄ. JZÉÑvÀÄÛ PÀ£À¸À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB £É£À¦UÉ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÀjvÀgÁzÀgÀÄ. CeÁÕ£À CAzsÀPÁgÀzÀ°è ¹QÌ vÉƼÀ®ÄwÛzÀÝ DvÀäªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ «ªÀgÀuɬÄAzÀ JZÀÑj¹ D CªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ zÀAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÁzÀÄzÉà JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. ¸ÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀªÀÄÄR CªÀgÀ PÀxÉ ¸ÀzÁãªÀ£ÉUÉ ¥ÉÆævÁìº G¥ÀzÉñÀ - ¤AzÉ -zÀÄrªÉÄUÉ vÀPÀÌ ¥Àæw¥sÀ®... EvÁå¢. F »A¢£À CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è §æºÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ zsÀ¤PÀ£À£ÀÄß ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ DzÀj¹zÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆArzÉÝêÉ. FUÀ F ªÀÄÄA¢£À CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¨Á¨Á ¸ÀzÁãªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉêÀiÁzÀ ¸ÀAvÀgÀÄ ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÅ ²µÀå£À CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß G¥ÀzÉò¹ CªÀ£À£ÀÄß ¸Áé£ÀĨsÀªÀzÀ UÀÄjAiÉÄqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛ£É. F «ZÁgÀzÀ°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýPÉÆnÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ w½¸À¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ PÉ®ªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ CzÀÄ ¤µÀàçAiÉÆÃdPÀªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. F C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÅ ªÀļÉUÁ®zÀ

¸ÉêÉUÁV ¸À¢üé¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ §ÄzsÀ P˲PÀ ªÀÄĤAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÀ£À¹£À°è PÀAqÀ ‘gÁªÀÄgÀPÁë’ ¸ÉÆÛÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝ£É. ªÀĪÀÄvÉAiÀÄļÀî vÁ¬ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀAzÀ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ»AiÀiÁzÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÀAzÀ¤UÉ PÀÄr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀAvÀ±ÉæõÀ× ¸Á¬Ä¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛjUÉ DzsÁåwäPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ jÃw UÀÄ¥ÀÛªÁVgÀzÉ J®jUÀÆ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. CªÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ UÀÄj ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁvÀÄÛ. ¨Á¨Á CªÀgÀAxÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä eÁÕ£ÀZÀPÀëÄUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ DvÀäzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¨sÀQÛ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä EA¢æAiÀÄ ZÁ¥À®åUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁV «ªÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÁUÀåªÉA§ CªÀ½ dªÀ½ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀgÀUÀvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀÄeÁÕ£À PÀ£À¹£À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ GQÌ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ«£À ¸ÀAUÀzÀ°èzÀÄÝ CªÀ£À ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁzÀ PÀÆqÀ¯É EªÉ®èªÀ£ÀÆß ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀ C©üõÀÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr, PÀµÀÖ

ªÉÆÃqÀUÀ½zÀÝAvÉ. zsÁgÁPÁgÀªÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¸À§®è£ÀÄ. CAzÀgÉ vÀ£Àß CªÀÄÈvÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉèqÉUÀÆ ºÀgÀqÀ§®è£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀ D¸ÉAiÀÄÆ E®èzÉ CzÀ£ÀÄß EvÀgÀgÀ GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 35


¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ

PÁ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. F ¥ÀæUÀw CxÀªÁ K½UÉ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ«£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁvÀæªÉà ¸ÁzsÀå. DzÀÄzÀjAzÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ«£À zsÁå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¨Áj ²æøÁgÉAiÀĪÀjUÉ ªÁå¥ÀgÀzÀ°è §ºÀ¼À £ÀµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÀÅ C¤jÃQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀtð¤ÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄAmÁV §ºÀ¼À ¨ÉøÀgÀUÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «±ÁæAw zÉÆgÀPÀzÉ EzÀÝzÀÄjAzÀ ¨ÉÃgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV §gÉÆÃtªÉAzÀÄ C¤¹vÀÄÛ. J®èªÀÇ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ¸ÀÄR

¸ÀAvÉƵÀUÀ¼À°ègÀĪÁUÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. PÀµÀÖ PÁ¥ÀðtåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À £É£À¥ÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀºÀd ¸Àé¨sÁªÀ. CªÀ£À PÀªÀÄð ¸ÀªÉ¢zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§®è. ¸ÀzÀÄÎgÀÄ«£À ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ zÁj vÉÆÃgÀĪÀ£ÀÄ. ²æøÁgÉAiÀĪÀjUÉ EzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ ²gÀrUÉ ºÉÆÃV ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀgÉ J®èªÀÇ ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ CªÀgÀÄ 1917gÀ°è ²gÀrUÉ §AzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁzÀ ªÀÄAzÀ¹ävÀ ªÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É D£ÀAzÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ±ÁAw ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ zÀ±Àð£À ¸Ë¨sÁUÀå MzÀV §AzÀÄzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀƪÀð d£ÀäzÀ ¥ÀÄtå¥sÀ®ªÉà ¸Àj JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. ²æà ¸ÁgÉAiÀĪÀgÀÄ zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ°àUÀ¼ÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀoÀt ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. D UÀæAxÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸À¥ÁÛºÀzÀ°è ªÀÄÄV¹zÁUÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ D ¢£À gÁwæ CªÀjUÉ PÀ£À¹£À°è zÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ.

CªÀgÀÄ ¨Á¨Á vÀªÀÄUÉ UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß PÀ£À¹£À°è PÀAqÀgÀÄ. JZÉÑvÀÄÛ PÀ£À¸À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB £É£À¦UÉ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÀjvÀgÁzÀgÀÄ. CeÁÕ£À CAzsÀPÁgÀzÀ°è ¹QÌ vÉƼÀ®ÄwÛzÀÝ DvÀäªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ «ªÀgÀuɬÄAzÀ JZÀÑj¹ D CªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ zÀAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÁzÀÄzÉà JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À PÁPÁ¸ÁºÉçjUÉ vÀªÀÄä PÀ£À¸À£ÀÄß «ªÀj¹ ‘D PÀ£À¹£À CxÀðªÉãÀÄ? E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj ¸À¥ÁÛºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ? ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ°è «ZÁj¹’ JAzÀgÀÄ. PÁPÁgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ‘zÉêÀgÉÃ, ¤ªÀÄä zÀ±Àð£À¢AzÀ ¸ÁgÉAiÀĪÀjUÉ K£ÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄ«j? CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¥ÁÛºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ? CªÀgÀÄ C¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÀPÀÛgÀÄ, ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¹j ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß D²ÃªÀ𢹒 JAzÀÄ «£ÀAw¹zÀgÀÄ. DUÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ‘CªÀ£ÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥Àp¸À°, ±ÀæzÉÞ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ CzÀ£ÀÄß ¥Àp¹zÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ CªÀ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁۣɒ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. - ¸À±ÉõÀ

A rare sight indeed..!

NA ¨sÀƨsÀÄðªÀB ¸ÀĪÀB vÀvÀì«vÀĪÀðgÉÃtåA...!!

NA £ÀªÀÄB ¸ÀÆAiÀiÁðAiÀÄ ZÀAzÁæAiÀÄ ¨sÁ£ÀªÉà £ÀªÀÄB..!, D ¨sÀÄ«-¨Á£À ¸À«Ä䮣À ¸ÀĸÁAUÀªÁVºÀ ¢UÀAvÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwzÀvÀÛ ¸ÀªÀiÁUÀªÀĪÉÇÃ.., MAzÉà ¢QÌ£À°è ²ÃvÀ® ZÀAzÀæªÀĤAzÀ E¤vÉà zÀÆgÀ¢ GUÀ«Ä¹ºÀgÉÃ..! gÀ«-¨sÁ£ÀÄ-vÉÃd-¥ÀæPÁ±À£À ºÉÆA¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ PÉÆÃn PÀAUÀ¼À°èAiÀÄÆ D«¨sÀð«¸À°Ã..!! F «gÁmï ¸ÀȶÖPÀvÀð£À PÀAUÀ¼Éà DzÀ «ÄvÀæ£ÀÆ-±À²AiÀÄÆ MAzÉà ¢±É¬ÄAzÀ..!!! F dUÀzÀ d®-fêÀ-ZÀgÁZÀgÀªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌà ªÀÄÄzÀ¤ÃqÀÄvÉ DºÁèzÀzÁAiÀÄPÀªÁVºÀÄzÀ¯Áè..!!!! UÀUÀ£ÀZÀÄA©Ã vÀgÀÄ-ªÀÄgÀUÀ¼À £ÀqÀÄ-£ÀqÀÄªÉ F ¢ªÀå D¢¨sËwPÀ PÀAUÀ¼À §A¢ü¹ QèQ̹zÀ PÁåªÀÄgÁUÀ¼ÀÆ ºÀ¢£ÁgÀÄ, CºÀ¤ð±É PÁzÀÆ PÁzÀÆ ¸ÀjzÀªÀAvÉ CgÀªÀvÉÛgÀqÀÆ ¢£À,

GNANA SHANKARA -June 2017

ªÁºï! EzÉAxÁ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ zÀȱÀå..!!??!

PÀqÀÄ ¤Ã°, ¤Ã°.., w½¤Ã¯ÁåPÁ±À¢ PÉA¥ÀÄ, QvÀÛ¼ÉAiÀÄ gÀAUÀÄUÀ¼À ºÉÆ«Ä乺À GµÁQgÀtUÀ½A zÉÆígÀl D ¢ªÀå ¸À«vÀÈgÀ²äUÀ½UÉ £ÀªÉÆãÀߪÀÄB.. ¢üÃAiÉÆÃAiÉÆãÀB ¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï..! -¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, 21-5-2017, ªÉÆPÁÌA-VjzÀ²ð¤, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

A German photographer had fixed 16 cameras to get this shot for which he had to wait for 62day. Touch the screen and you can see the moon and sun together .this can be only seen again in 2035. Enjoy the shot.

36

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ

chief

Great one from your pen. ..to the Chief Editor Your editorial article in Gnana Shankara of March 2017 on ,*kaagada Bandhidhe...... was an excellent call to the NRIs.., appropriate at a time when American....Indians are being kept in tenter-hooks about their stay, Greencard, immigration dilemmas. I just remember in an old Kannada cinema titled.., Namma Ooru, veteran actor Rajesh , the film hero there, singing ..Hogadhiree Sodarare.. , -Nagaraja babu M S

Sent from my Superphone

ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁPÀzÉ ¥ÀæPÀn¹ !

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, ªÀÄvÉÛ ¥ËgÁtÂPÀ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. EzÀgÀ°è ¸ÀÆPÀ۪ɤ¸ÀzÀÝ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¤ªÀÄäzÀÄ. F §UÉAiÀÄ §AzsÀ gÀZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀiÁvÀæ £À£ÀßzÀÄ. G½zÀAvÉ E°è£À J®è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E°èUÉ ¸ÀjºÉÆA¢¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀµÉÖà £À£ÀßzÀÄ. EzÀgÀ «£ÀB ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¸ÀéAwPÉ K£ÀÆ E®è. DzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁPÀzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. £Á£ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ «zÁåyðAiÀÄ®è. ªÁtÂdå±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß N¢ CzÀ£Éßà ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ PÁ® ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ. PÉêÀ® D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ EzÀ£ÀÄß §gÉ¢zÉÝãÉ. EzÀjAzÀ PÉ®ªÀjUÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÁtUÀ¼À §UÉÎ D¸ÀQÛ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀµÉÖ £À£Àß GzÉÝñÀ. PÉ.J¸ï dUÀ¢Ã±ï

DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀUÀ¼À vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉÃ, K¦æ¯ï 2017gÀ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀÄ£É vÀnÖvÀ®èzÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸Àà²ð¹ D£ÀAzÀ vÀA¢vÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è JµÉÆÖà ¥ÀwæPÉUÀ½zÀÝgÀÆ ¨sÀgÀvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¤d ¸ÀvÀéªÁzÀ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀ, vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ²æøÁªÀiÁ£Àå¤UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ¸ÀÆÛjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¥À«vÀæ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß eÁÕ£À ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁrzÉ JA§ÄzÉà £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¤¹PÉ. C®èzÉ £Á¹ÛPÀgÀ£ÀÄß D¹ÛPÀgÁV ¥ÀjªÀwð¸À§®è, CeÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß eÁÕ£ÀªÀiÁUÀðPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀdÓ£ÀgÁV¸À§®è vÀªÀÄä£ÀÄß eÁÕ£À±ÀAPÀgÀPÉÌ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrgÀĪÀ D ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À C¥ÁgÀ PÀgÀÄuÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É EzÉ. ¤ªÀÄä ¸ÉÃªÉ C£ÀAvÀPÁ® eÁÕ£À±ÀAPÀgÀPÉÌ ®©ü¹ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À agÁAiÀÄĪÁUÀ°. PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀAwgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ DzsÁåvÀä ¸ÁºÀ»vÀå ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÀjUÉzÀj CRAqÀ, C£ÀAvÀ, agÀPÁ®ªÁVgÀ°. - ¥ÀÄlÖtÚ. ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀ. Bangalore .

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀPÉÌ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁVzÉÝÃ£É ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «ÄãÁQë PÀÄ®PÀtÂðAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÀ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ F ªÀiÁ¹PÀPÉÌ ZÀAzÁzÁgÀ¼ÁUÀ®Ä §AiÀĹgÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ FUÀ F CªÀPÁ±À ®¨sÀåªÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁVzÉ. - «ÄãÁQë PÀÄ®PÀtÂð zsÁgÀªÁqÀ.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ

GNANA SHANKARA -June 2017

37

£ÀªÀÄäAxÀ ªÀÈzÀÞjUÉ zÁj¢Ã¥ÀzÀAwzÉ

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀjAzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV N¢ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÁvÀÄgÀgÁVgÀĪÀ NzÀÄUÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â¼ÀÄ JAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ºÉýPÉƼÀî§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. J®ègÀÆ CªÀ±ÀåPÀªÁV NzÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ CªÀÄÆ®åªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄjUÀÆ £À£Àß C£ÀAvÁ£ÀAvÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥Àæw ¯ÉÃR£ÀªÀÇ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB NzÀ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ. «±Àé ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ «±ÉõÀ ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ §gÉzÀ ¯ÉÃR£À £ÀªÀÄäAxÀ ªÀÈzÀÞjUÉ zÁj¢Ã¥ÀzÀAwzÉ. - J£ï « PÀªÀÄ®ªÀÄä. FOUNDING PRESIDENT-BES GROUP OF INSTITUTIONS Bangalore

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÉÄà ªÀiÁ¸ÀzÀ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÀ°è£À ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ‘£ÀA©PÉAiÉÄà zÉʪÀ, £ÀA§ÄªÀÅzÉà zÉʪÀvÀéªÀ, C¥À£ÀA©PÉAiÉÄà ¥ÉʱÁaPÀvÉ’ ¤dPÀÆÌ CxÀð¥ÀÆtðªÁVvÀÄÛ. ¥Àæw ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ ‘£ÀA© PÉlÖªÀj®èªÉÇà UÉÆëAzÀ£Á, £ÀA§zÉà PÉlÖgÉ PÉqÀ°’ JA§ GªÁZÀ PÀtð¥Àl®PÉÌ ¸ÀàA¢¹gÀĪÀÅzÀÄ vÀȦÛPÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ J¤¹vÀÄ. F £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è Cwà «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ £ÀqÉ CxÀªÁ £ÀqÀªÀ½PÉ JAzÀgÉ CzÀÄ £ÀA©PÉ JA§ GzÁÎgÀUÀ¼À ªÀļÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÄjzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀå £ÀA©PÉ C£ÉÆßÃzÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¤vÀåªÀÇ £ÁªÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ, ¥Àæw PÁAiÀÄðzÀ°è G½¹ ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CªÀgÀ »vÉÆÃQÛ ¤dPÀÆÌ NzÀÄUÀjUÉ GvÉÛÃd£ÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. -ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄÄ£ÀªÀ½î ¸ÀªÀzÀwÛ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨sÀ«vÀªÀå

F ªÀiÁ¸ÀzÀ°è vÀªÉÄä®ègÀ ¨sÀ«vÀªÀå NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ®UÀߪÀ£ÀÆß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÉÄõÀgÁ² (C²é¤, ¨sÀgÀtÂ, PÀÈwPÀ) ±ÀÄPÀæzÀ ªÉÄõÀUÀªÀÄ£À¢AzÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ GAmÁUÀ°zÉ. CwAiÀiÁzÀ ªÀÄÄAUÉÆÃ¥À, zÀ¥Àð¥ÀÆjvÀ ªÁPï ¸ÀªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥sÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÈwÛAiÀÄ ¹ÜgÀvɬÄAzÁV DzÁAiÀÄ ºÉZÀÑ°zÉ. «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj £ÀqɸÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀ°zÉ. «ÄvÀægÉÆA¢UÉ PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ±ÀvÀÄæ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ°¢ÝÃj. ªÀ¸ÁÛç¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁºÀ£À ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ, PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ F ªÀiÁ¸À ¸ÀAvÉÆõÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀ°zÉ. EµÁÖzÀgÀÆ ¤jÃQëvÀ ¯Á¨sÀ vÀ®Ä¥ÀĪÀ°è «¥sÀ®gÁUÀ°¢ÝÃj. ¥ÀjºÁgÀ: UÀuÉñÁzsÀªÀð²ÃµÀð ¥ÁgÁAiÀÄt, UÀt¥Àw CµÉÆÖÃvÀÛgÀ, ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ UÀt¥Àw DgÁzsÀ£É ªÀiÁr.

ªÀȵÀ¨sÀgÁ² (PÀÈwÛPÀ 2, 3, 4 gÉÆû¤, ªÀÄÈUÀ²gÀ 1, 2) CµÀÖªÀÄ ±À¤ ºÁUÀÆ zÁézÀ±À §ÄzsÀ, ±ÀÄPÀæ¢AzÁV ¸Á®¨ÁzsÉ C£ÀUÀvÀåªÁzÀ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀæjAzÀ zÉÆæúÀ, C¢üPÀ PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ, C£ÁgÉÆÃUÀåzÀAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀ°ªÉ. DzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̽AzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÀPÀ°zÉ. zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°¢ÝÃj. ªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÁUÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ²ÃvÀ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ vÉÆAzÀgÉ EgÀĪÀªÀjUÉ C£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀ°ªÉ. PËlÄA©PÀ «ªÀgÀUÀ½UÁV C¢üPÀ ºÀtªÀåAiÀÄ ªÀiÁqÀ°¢ÝÃj. DzÀgÀÆ «ªÁºÀ¥ÉÃQëUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÁAQëUÀ½UÉ ±ÀĨsÀªÁUÀ°zÉ. ¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, gÀÄzÀæ, ZÀªÀÄPÀ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr.

«ÄxÀÄ£À gÁ² (ªÀÄÈUÀ²gÀ 3, 4 DzÁæð, ¥ÀÄ£ÀÄ 1, 2, 3) ®UÁߢü¥Àw §ÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁ¢ü¥Àw ±ÀÄPÀæ KPÁzÀ±ÀzÀ°èzÀÄÝ C¤jÃQëvÀ zsÀ£ÁUÀªÀÄ, DyðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è C¢üPÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉ GAmÁUÀ°zÉ. ¸Á® ¨ÁzsÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁUÀ°¢ÝÃj. DzÀgÀÆ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ QgÀÄPÀļÀ MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ°ªÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C¤jÃQëvÀ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß UÀ½¸À°¢ÝÃj. vÁ¬ÄAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁgÀuÉ DUÀ°zÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À GAmÁ¢ÃvÀÄ. ±ÀvÀÄæ¨ÁzsÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ±À¤ AiÀiÁgÀ eÁvÀPÀzÀ°è 6, 8, 12£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ£ÉÆà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁA¸ÁjPÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÉÄî¢üPÁjUÀ½AzÀ MvÀÛqÀ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ«zÉ. ¥ÀjºÁgÀ: C¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt, ±À£ÉʱÀÑgÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥ÁgÁAiÀÄt.

PÀlPÀ gÁ² (¥ÀÄ£ÀÄ 4, ¥ÀĵÀå, DµÉèõÀ) PÀªÀiÁð¢ü¥Àw PÀÄd 12gÀ°èAiÀÄ PÀªÀÄð¢AzÀ £ÀµÀÖ GAmÁUÀ°zÉ. DzÀgÀÆ zsÀ£Á¢ü¥Àw, ªÁPÀàw ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA¨Á¢ü¥Àw gÀ« ¯Á¨sÀzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁUÀ®Ä PËlÄA©PÀ ¸ËRåªÀÇ, DyðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¯Á¨sÀªÀÇ GAmÁUÀ°zÉ. dÆ£ï 18, 2017 gÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«, §ÄzsÀ, PÀÄd ªÀÄÆgÀÆ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ 12£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «ÄvÀægÉƪÀÄ¢UÉ ¸ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, PÀZÉÃj ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀƫĸÀA§A¢üvÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÆ »£ÀßqÉ PÁt°ªÉ. »jAiÀÄgÀ C£ÁzÀgÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄ«j. DzÀgÀÆ DyðPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. «¥ÀjÃvÀ RZÀÄð GAmÁUÀ°zÉ. ±ÀvÀÄæ¨ÁzsɬÄAzÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀªÁUÀ°zÉ.

¥ÀjºÁgÀ: D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£À ¥ÁgÁAiÀÄt. ¹AºÀgÁ² (ªÀÄSÁ, ¥ÀĵÀå, GvÀÛgÀ) UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀ«zÀÄÝ ªÉʪÁ»PÀ ºÁUÀÆ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¸Á¥sÀ®åvÉ PÁt°ªÉ. PËlÄA©PÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÀPÁgÀUÀ½AzÁV ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Áæ¦Û. ¥ÀAZÀªÀÄ ±À¤ PËlÄA©PÀ CUÀvÀåUÀ½UÁV DyðPÀ MvÀÛqÀ ºÁUÀÆ OzÉÆåÃVPÀ MvÀÛqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁjPÀ PÀ®ºÀUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁrÃvÀÄ. ¸À¥ÀÛªÀÄ PÉÃvÀÄ ¸ÁA¸ÁjPÀ ªÉʪÀÄ£À¹ìUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ £ÀªÀªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¯Á¨sÀ. ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ªÀ¸ÁÛç¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¦Û. »jAiÀÄjAzÀ ºÁUÀÆ «ÄvÀæjAzÀ ¯Á¨sÀ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ°zÉ. «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀjUÉ GvÀÛªÀÄ PÁ®ªÁVzÉ. ¥ÀjºÁgÀ: ¥ÀæzÉÆõÀ ¥ÀÆeÉ, ±À¤d¥À, «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£À ¥ÁgÁAiÀÄt.

PÀ£ÁågÁ² (GvÀÛgÀ 2, 3, 4, ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ 1, 2) PÀ£ÁågÁ² (GvÀÛgÀ 2, 3, 4, ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ 1, 2) 4 ªÀÄvÀÄÛ 7gÀ C¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ ¤ªÀÄä gÁ²AiÀÄ°èzÀÄÝ DgÉÆÃUÀåzÀ°è G£ÀßwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÆß GAlĪÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÁåªÀºÁjPÀ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¸Á¥sÀ®åvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. dÆ£ï 18, 2017gÀ £ÀAvÀgÀ ±À¤, PÀÄd, §ÄzsÀ, zÀ±ÀªÀÄzÀ°è ¹ÜgÀªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è ¹ÜgÀvÉAiÀÄÆ §rÛAiÀÄÆ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ°zÉ. PÀÄlÄA§zÀ°è GAmÁUÀĪÀ C£ÁgÉÆÃUÀåPÁÌV zsÀ£ÀªÀåAiÀÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. C¢üPÀ wgÀÄUÀĪÀ ªÀÈwÛAiÀÄ MvÀÛqÀ¢AzÀ zÉúÀ §¼À®ÄªÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ »jAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ «ÄvÀægÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ªÀÄVzÀÄÝ J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¸À°¢ÝÃj. CwAiÀiÁzÀ D®¸Àå ¤zÉæAiÀÄ £ÀµÀÖ GAlĪÀiÁrÃvÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ: ¸ÀħæºÀätå CµÉÆÖÃvÀÛgÀ ¥ÁgÁAiÀÄt.

GNANA SHANKARA -June 2017

38

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨sÀ«vÀªÀå

eÉÆåÃwµÀ «zÁé£ï ||

£ÁUÀgÁd.r.¹ (±ÀÈAUÉÃj) 9448971448

vÀįÁgÁ² (avÁÛ 3, 4, ¸Áéw, «±ÁR 2, 3) CµÁÖ¢ü¥Àw ±ÀÄPÀæ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ DyðPÀªÁV MA¢µÀÄÖ ¯Á¨sÀªÁzÀgÀÆ ¸ÁA¸ÁjPÀ PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß £ÀªÀªÀÄzÀ°è gÀ«, PÀÄd, §ÄzsÀ dÆ£ï 18, 2017gÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAZÀj¸À°zÀÄÝ, PÉÆÃlÄð PÀZÉÃj ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj PÀZÉÃj ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ dÆ£ï 18gÀ £ÀAvÀgÀ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÁt°ªÉ. ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðtzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀjUÉ DyðPÀ CxÀªÁ PÁ«ÄðPÀjAzÀ vÉÆqÀPÁUÀ°zÉ. 2016jAzsÀ ±À¤ ªÀPÀæ£ÁV ªÀȲÑPÀPÉÌ »£ÀßqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀÄ£ÀB ±À¤zÉÆõÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ M¼ÀUÁUÀ°zÀÄÝ, DyðPÀ, ¸ÁA¸ÁjPÀ, PËlÄA©PÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è PÀ®ºÀ, £ÀµÀÖ ºÁUÀÆ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ºÉƸÀ PÉ®¸À, §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ°è JZÀÑjPÉ CUÀvÀå. ¥ÀjºÁgÀ: ±À£ÉʱÀÑgÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥ÁgÁAiÀÄt, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt.

ªÀȲÑPÀ («±ÁR 4, C£ÀÄgÁzsÀ, eÉõÀ×) ¸ÁzsÀð¸À¥ÀÛªÀÄ ±À¤zÉÆõÀ, ±À¤AiÀÄ ªÀPÀæzÉ±É ºÁUÀÆ £Á®ÌgÀ PÉÃvÀÄ C¸ËRåªÀ£ÀÆß, ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÄUÀÄqÀªÀ£ÀÆß ªÁåªÀºÁjPÀ »£ÀßqÉAiÀÄ£ÀÆß GAlĪÀiÁqÀ°zÉ. DzÀgÀÆ UÀÄgÀÄ KPÁzÀ±ÀzÀ°èzÀÄÝ zsÀ£Á¢ü¥ÀwAiÀÄÆ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¯Á¨sÀUÀ½PÉAiÀÄÆ, ¸ÀwÌÃwðAiÀÄÆ, ªÉʪÁ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À°è ¸Á¥sÀ®åvÉUÀ¼ÀÆ GAmÁUÀ°ªÉ. dÆ£ï 18gÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«, §ÄzsÀ, CµÀÖªÀÄ¢AzÁV vÀ¯É£ÉÆêÀÅ, PÀtÂÚ£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÀ®è. «ÄvÀægÉÆA¢UÉ PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ. ¨sÀÆ«Ä, zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ C®à ¯Á¨sÀ PÁt°zÉ.

¥ÀjºÁgÀ: D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt. zsÀ£ÀÆgÁ² (ªÀÄÆ®, ¥ÀÆ µÁ, G µÁ 1) ¸ÁzsÀð ¸À¥ÀÛªÀÄ ±À¤zÉÆõÀ«zÀÝgÀÆ UÀÄgÀÄ zÀ±ÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ PÁ«ÄðPÀjUÉ MA¢µÀÄÖ M½vÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ°zÉ. ±ÀÄPÀæ ZÁvÀÄxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀÄzÀ ¸ÀAZÁgÀ, ¥ÀAZÀªÀÄzÀ §ÄzsÀ, ±ÀÄPÀæ ¸ÀAAiÉÆÃUÀªÀÅ DgÉÆÃUÀåzÀ°è zÀÈqsÀvÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ DyðPÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ°zÉ. »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©zÀÝ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. PÉ®¸ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀܼÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ aAvÉ PÁqÀ°zÉ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁºÀ£À Rjâ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ, «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ, C¢üPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. ªÀåAiÀiÁ¢ü¥Àw PÀÄd ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ¸ÁA¸ÁjPÀ PÀ®ºÀ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ°zÉ. ¥ÀjºÁgÀ: ¸ÀħæºÀätå CµÉÆÖÃvÀÛgÀ, «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï ZÁ°Ã¸ï ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr. ªÀÄPÀgÀgÁ² (G µÁ 2, 3, 4, ±ÁæªÀt, zsÀ¤µÀ× 1, 2) ¸ÁzsÀð ¸À¥ÀÛªÀÄ ±À¤zÉÆõÀ, ¢éwÃAiÀÄ PÉÃvÀÄ, CµÀÖªÀÄ gÁºÀÄ, zÁézÀ±À ±À¤ F ªÀÄÆgÀÄ UÀæºÀUÀ¼À zɸɬÄAzÁV PËlÄA©PÀªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, DyðPÀ MvÀÛqÀ, «¥ÀjÃvÀªÀzÀ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ, C£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛªÉ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, zsÁ£Àå ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. ªÀiÁ¸ÁAvÀåzÀ°è ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ËRå, ¹ÛçÃAiÀÄjAzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ, «ÄvÀæjAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÀPÀ°zÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¸ÁAvÀåzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ°¢ÝÃj. UÀÄgÀÄ £ÀªÀªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ªÁåªÀºÁjPÀ ºÁUÀÆ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ® PÉÆqÀ°ªÉ. PËlÄA©PÀ «ZÁgÀUÀ½AzÀ C¢üPÀ RZÀÄð GAmÁUÀ°zÉ. ¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ¥ÀæzÉÆõÀ ¥ÀÆeÉ. PÀÄA¨sÀgÁ² (zsÀ¤µÀ× 3, 4, ±À ©ü, ¥ÀÆ µÁ 1, 2, 3)

KPÁzÀ±À ±À¤¬ÄAzÁV GzÉÆåÃUÀzÀ°è ¹ÜgÀvÉAiÀÄÆ ºÁUÀÆ PÁ«ÄðPÀjUÉ ¯Á¨sÀªÀÇ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ°zÉ. ªÀiÁvÀÈ ¸ËRåªÀÇ, ¦vÀÈ ¸ËRåªÀÇ ¹UÀ°zÉ. ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀjUÉ DyðPÀ ¥ÀæUÀw ¸Á¯Á EvÁå¢UÀ¼À°è C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ°zÉ. ¸À¥ÀÛªÀÄ gÁºÀÄ«¤AzÁV ¸ÁA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. CµÀÖªÀÄ UÀÄgÀÄ«¤AzÁV J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÆ ¤zsÁ£ÀªÁV ¥ÀæUÀw PÁt°ªÉ. CzÀgÀ®Æè zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ UÀÄgÀĪÀÅ 8gÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀ½¹zÀ ºÀt C£ÀUÀvÀå ªÀåAiÀĪÁ¢ÃvÀÄ. ªÀiÁ¸ÁAvÀåzÀ°è PÀȶPÀjUÉ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ ¸ËRå ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ°zÉ. ¥ÀjºÁgÀ: zÀQëuÁªÀÄÆwð ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥Àp¹, UÀÄgÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆr.

«ÄãÀgÁ² (¥ÀÆ ¨Á 1, G ¨Á, gÉêÀw)

UÀÄgÀÄ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ (zÀ±ÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÁå¢ü¥Àw ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è) ªÉʪÁ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀî°ªÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄUÀ°zÉ. §AzsÀÄ «ÄvÀægÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÉÆåÃUÀzÀ CgÀ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ°zÉ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¹ÜgÀvÉ CxÀªÁ §rÛ ¹UÀ°zÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CxÀªÁ «ÄvÀægÉÆqÀ£É PÀ®ºÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ÃvÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¹. zÉÊ»PÀªÁV C¢üPÀ ±ÀæªÀĪÁ¢ÃvÀÄ. GµÀÚ ¸ÀA§A¢üvÀªÁzÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ: zsÀ£ÀéAvÀjà ªÀÄAvÀæ ¥Àp¹.

||¸ÀªÉÃð d£ÁB ¸ÀÄT£ÉÆà ¨sÀªÀAvÀÄ|| GNANA SHANKARA -June 2017

39

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æÃzÉʪÁtÂ

dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ?

²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÉÃAzÀæ ¸ÀgÀ¸Àéwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ ²æà PÀAa PÁªÀÄPÉÆÃn ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀÝjAzÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¸ÀézsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝPÉÌ ºÉüÀĪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸Àé®àªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁV®è. £Á£ÀÄ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. DAUÀègÉÆA¢UÉ «eÁÕ£À, AiÀiÁAwæPÀ AiÀÄÄUÀªÉ®èªÀÇ §A¢zÀÝjAzÀ C£Àå eÁwAiÀĪÀjUÉ vÁ£ÁVAiÉÄà ºÀ¼ÉAiÀÄ zsÀªÀÄðzÀ°èzÀÝ D¸ÀQÛAiÀÄÄ E®èªÁ¬ÄvÀÄ. EAVèõÀgÀÄ ºÀÄnÖ¹zÀ DAiÀÄð zÁæ«qÀ ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ C£Àå ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (EªÉ®èªÀÇ AiÀÄxÁxÀðªÀ®è, ¥sÁåPïÖ E®è)

GNANA SHANKARA -June 2017

‘eÁw’ JAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀÄ C£ÁUÀ-

vÀ£Àß UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀ£ÀÄ. vÀ£ÀßzÁzÀ DZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁºÀå aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ£ÀÄ. PÁæ¥sï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥sÀÄ¯ï ¸ÀÆmï zsÀj¹zÀ. vÀ£ÀßzÁzÀ ªÉÃzÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀzÀ ¨sËwPÀ «zÉåAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ PÉÆlÖ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À°è ©zÀÝ£ÀÄ. CzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà CªÀgÀ £ÀqÉ £ÀÄr ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ‘PÁ¦’ ªÀiÁr, vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ §AzÀ ªÉÃzÀ IĶUÀ½AzÀ, vÁvÀ vÀAzÉAiÀĪÀjAzÀ §A¢zÀÝ ªÀĺÉÆãÀßvÀªÁzÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß UÁ½AiÀÄ°è vÀÆj, §jà ºÀtzÁ¸ÉUÁV, EA¢æAiÀÄ ¸ËRåPÁÌV ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀzÀ ºÉƸÀ «zÉå, GzÉÆåÃUÀ, fêÀ£ÀzÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ. ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ EªÀ¤UÉ ºÀtzÁ¸ÉAiÀÄÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. EªÀ£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀªÉà EªÀ£ÀÄ

jPÀªÁzÀ ¥ÀzÀÞw JAzÀÄ FUÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, «zÁåªÀAvÀgÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ zÀƶ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ PÁgÀt? MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀAWÀl£É PÀĹzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ? JAzÀÄ MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ£À®èªÉÃ? D ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ vÀ¥ÁàzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ GAmÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÁæºÀät£Éà PÁgÀt. AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÁAvÀgÀ¢AzÀ DvÀä ±ÉæÃAiÀĸÀÄì, zÉñÀ ¥ÉæêÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ zsÀªÀÄðªÀÅ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÁæºÀät£Éà dªÁ¨ÁÝgÀ£ÀÄ. ¨ÁæºÀät£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÁzÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß, PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©nÖzÁÝ£É. vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß vÀåf¹ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß HgÀ£ÀÆß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 40


²æÃzÉʪÁt fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ, ªÉÃzÀ ±À§Ý¢AzÀ®Æ, AiÀÄdÕUÀ½AzÀ®Æ ¯ÉÆÃPÀ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀ£À°è J¯Áè C£Àå eÁwAiÀĪÀgÀÄ C£À£ÀåªÁzÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ£Éßà GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ.±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ EªÀ¤UÉ ºÀtzÁ¸ÉAiÀÄÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. EªÀ£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀªÉà EªÀ£ÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ, ªÉÃzÀ ±À§Ý¢AzÀ®Æ, AiÀÄdÕUÀ½AzÀ®Æ ¯ÉÆÃPÀ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀ£À°è J¯Áè C£Àå eÁwAiÀĪÀgÀÄ C£À£ÀåªÁzÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ£Éßà GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ.

D¸É¥ÀqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §Ä¢Þ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ£ÀÄ. C®èzÉà »AzÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÇ ¸ÁéxÀðPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀªÀ£À®è. vÀ£Àß J®èªÀ£ÀÆß ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉëêÀÄPÁÌV C¦ð¸ÀÄwÛzÀÝ. F vÁåUÀzÀ ªÉʲµÀÖöå¢AzÀ DvÀ£À §Ä¢Þ ±ÀQÛ ¥ÀæPÁ±ÀªÁV ºÀjvÀªÁzÀ PÀwÛAiÀÄAvÉ wÃPÀë÷ÚªÁVvÀÄÛ. FUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉëêÀÄzÀ aAvɬĮèzÉà vÀ£Àß ¸ÁéxÀðPÁÌV ¨sËwPÀ D¸ÉUÀ¼À°è ªÀÄļÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ D §Ä¢ÞAiÀÄ wÃPÀë÷ÚvÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÀÄAzÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀzÉÝÃ. vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà ¨sÀUÀªÀAvÀ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß vÉÃeÉÆêÀÄAiÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ZÀÄåvÀ£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É D wÃPÀë÷ÚvÉAiÀÄÆ ªÀÄAzÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀzÉÝÃ

FUÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ, UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀ FvÀ£ÀÄ DAUÀègÀÄ PÉÆlÖ «zÉå, CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ, CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀÄ EzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ K£ÉÆà §ºÀ¼À G£ÀßvÀªÁzÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¨sÁ«¹ ‘ºÁmï§Æmï’ JAzÀÄ DrzÀÝ£ÀÄß C£Àå eÁwAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. CzÀĪÀgÉUÉ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ð JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÝ FvÀ£À£ÀÄß CªÀgÉ®ègÀÆ FUÀ C¤ÃwAiÀÄ°èAiÀÄÆ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÀȦ۬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ, ¥ÀlÖt ªÁ¸À, EAVèÃµï «zÉå, DAUÀègÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ, gÁeÁåAUÀzÀ°è PÉ®¸À EªÀÅUÀ½UÁV

C®èªÁ? DzÀgÀÆ, ¸ÉÊPÀ°è£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ vÀĽAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀ ªÉÄÃ®Æ »AzÉ vÀĽ¢zÀÝ ªÉÃUÀzÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¥ÉqÀ®£ÀÄß vÀĽAiÀÄzÉAiÉÄà ¸ÉÊPÀ¯ï NqÀĪÀÅzÀÄ C®èªÉÃ? ºÁUÉAiÉÄà ¨ÁæºÀät£ÀÄ DzsÁåvÀä ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sËwPÀ «zÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ®Æ »AzÉ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½AzÀ EªÀ£À ¥ÀƪÀðdgÀÄ ¥ÉqÀ¯ï ªÀiÁrzÀÝ §®ªÀÅ EªÀ£À°è ¸Àé®à G½¢vÀÄÛ. EªÀ£ÁV ¥ÉqÀ¯ï ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÝ §Ä¢ÞAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀÅ EªÀ£À°è E£ÀÆß ¥ÁgÀA¥ÀgÀåªÁV ¸Àé®à G½zÀÄ §A¢vÀÄÛ. F §Ä¢ÞAiÀÄ §®¢AzÀ¯Éà EAVèõï£ÀªÀgÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è

GNANA SHANKARA -June 2017

41

D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀĪÀAvÀºÀ G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ºÀÄzÉÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ, GzÉÆåÃUÀ jÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è CªÀjUÉà w½AiÀÄzÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ PÀ°¹PÉÆqÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ FvÀ£ÀÄ ZÀvÀÄgÀ£ÁzÀ. ªÀÄĹèªÀÄgÀ DqÀ½vÀ PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ PÉqÀzÀ ªÉÃzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÄ EAVèö£ÀªÀgÀÄ §AzÉÆqÀ£É KPÉ PÉnÖvÀÄ JA§ÄzÉà MAzÀÄ ¥Àæ±Éß. EzÀPÉÌ PÁgÀt DAUÀègÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀvÉ, AiÀiÁAwæPÀ AiÀÄÄUÀ eÉÆvÉUÉ §AzÀzÉÝÃ. EzÀĪÀgÉUÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀ¢zÀÝ ºÀ®ªÀÅ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ FUÀ w½zÀÄ §AzÀªÀÅ. «eÁÕ£À¢AzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀgÀªÁzÀªÀÅ. CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉÃ. DzÀgÉ F «µÀAiÀÄeÁÕ£ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ‘PÉ®¸À’ JAzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ZÀ¥À®UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ ºÀ®ªÀÅ ¤ÃwUÉlÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV GAmÁzÀªÀÅ. ªÉÊeÁÕ¤PÀvɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉĶ£ïUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. J¯ÉQÖç¹n, ¹ÖêÀiï ¥ÀªÀgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ §AzÀ £ÀAvÀgÀ C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §®Ä ¨ÉÃUÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀÅUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÆ GAmÁzÀªÀÅ. DzÀgÉ F ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼É®èªÀÇ EA¢æAiÀÄ vÀȦÛUÁVAiÉÄà EA¢æAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ, CªÀÅ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É eÁé¯ÉUÀ¼À£ÀÄß Gj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ CªÀ±ÀåPÀvɬĮèzÀ, DvÀäªÀ£ÀÄß PÉr¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀÄR ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀªÀÅ. »AzÉ ªÀÄÄAzÉ PÀArgÀzÀ F ¸ÀÄRzÀ D¸É zÉñÀzÀ J¯Áè d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¹zÀAvÉ ¨ÁæºÀät£À£ÀÆß vÀ£ÉßqÉUÉ J¼É¬ÄvÀÄ. DAUÀègÉÆA¢UÉ §AzÀ «eÁÕ£À¢AzÀ GAmÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÆqÀØ C£ÀxÀð«zÉ. CzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ eÁÕ£ÀªÉA§ ¸ÉÆÃV£À°è £ÀA©PɬÄAzÀ®Æ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ®Æ GAmÁVzÀÝ zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀļÀÄî, ªÀzÀAw JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. ªÀÄĹèªÀiï D½éPÉAiÀÄ®Æè vÀ£Àß ¸ÀézsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©qÀzÀªÀ£ÀÄ FUÀ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß CgÀ¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. EAVèö£ÀªÀjVAvÀ l¥ï lÄ¥ÁV qÉæ¸ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀ®Ä, qÁ£ïì ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. vÀªÀÄä «zÉåUÀ¼À°è EµÀÄÖ ¥Áæ«ÃtåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀ¤UÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ G£ÀßvÀªÁzÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æÃzÉʪÁt E¢ÃUÀ ªÀĺÁ C£ÀxÀðªÁ¬ÄvÀÄ... E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ §AzÀ CªÀgÀªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀ¸ÀÄ§Ä EzÀÝzÀÝjAzÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ K£À¥Áà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JA§ aAvɬĮèzÉ £ÉªÀÄä¢ EvÀÄÛ. FUÀ ¨ÁæºÀät£À£ÀÄß £ÉÆÃr EvÀgÀgÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀgÀåªÁV §AzÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ©ænõÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ¨ÁåAPÀÄ, gÉʯÉéà GzÉÆåÃUÀUÀ¼À°è ©zÀÝgÀÄ. CzÀgÉÆA¢UÉ ªÉĶ£ïUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÉÊ PÉ®¸ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ PÉ®ªÀÅ PÀ¸ÀħÄzÁgÀgÀÄ PÀµÀÖQÌÃqÁV ¨ÉÃgÉ PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EAwAvÀºÀªÀjUÉ EAwAvÀºÀ PÉ®¸À J£ÀÄߪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬĮèzÉ ºÉƸÀzÁV £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ‘PÀ¸ÀÄ©UÁV ¸ÀàzsÉð’ J£ÀÄߪÀ zÉÆqÀØ «¥ÀjÃvÀªÀÅ GAmÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÉÊ¥ÉÆÃn JAzÀÄ §AzÁUÀ C¸ÀÆAiÉÄ, zÉéõÀ, dUÀ¼À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉÊ£ÀåªÉ®èªÀÇ §gÀ¯Éà ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ. CzÀgÉÆA¢UÉ E°è «±ÉõÀªÁV »AzÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ¥ÀƪÀðdgÀÄ ¥ÉqÀ¯ï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝ §Ä¢ÞAiÀÄ §®ªÀÅ ¨ÁæºÀät¤UÉ C¢üPÀªÁV EzÀÄÝ, «zÉå, GzÉÆåÃUÀ EªÀÅUÀ¼À°è EªÀ£ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀ£À d£À¸ÀASÉå §ºÀ¼À PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉ®¸À, PÁ¯ÉÃeï, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ J®èzÀgÀ®Æè C¢üPÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹zÀÝjAzÀ C£ÀåjUÉ EªÀ£À°è zÉéõÀªÀÅ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà C®èªÉÃ? zÉéõÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ vÀªÀÄä DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¹ÜgÀ¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ EAVèö£ÀªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DAiÀÄð zÁæ«qÀgÀ gÉøï yAiÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀgÀÄ. MAzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀAwzÀݪÀgÀ°è ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀUÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©wÛzÀgÀÄ. F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è GAmÁzÀ PÀ»AiÀÄ°è CªÀ£À AiÀÄÄQÛAiÀÄÄ ZÉ£ÁßV ¨ÉÃgÀÄ ©nÖvÀÄ. zÉéõÀªÀÅ ¢éUÀÄtªÁzÁUÀ ¨ÁæºÀät£Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ. MAzÀÄ PÀqÉ eÁw zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÄÖ EªÀ£ÀÆ DAUÀègÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ‘ºÀ¼ÉAiÀÄ K¥ÁðqÀÄ, PÁqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¥ÀzÀÞw, M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ªÀiÁrzÀ F ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ EgÀPÀÆqÀzÀÄ’ JAzÀÄ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¹zÀ. E£ÉÆßAzÉqÉ CªÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀzÀ vÁ£ÀÄ ªÀĺÁ±ÉæõÀ×£ÁzÀªÀ£ÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£ÉÀ¬ÄAzÀ dA¨sÀ PÉÆaÑPÉÆAqÀ. »AzÉAiÀÄÆ EªÀ£ÀÄ C£ÀågÉÆA¢UÉ GNANA SHANKARA -June 2017

ºÉÆA¢PÉÆArgÀ°®è. DzÀgÉ CzÀPÉÌ £ÁåAiÀĪÁzÀ PÁgÀt«¢ÝvÀÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ CzÀgÀ°è DºÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ C£Àå «µÀAiÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt EgÀ¯ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. ‘¦ü¯ïä’ C£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÁUÀ D eÁUÀªÀÅ PÀvÀÛ¯ÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹¤ªÀiÁ ±ÀÆnAUï ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¨É¼ÀPÀÄUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÉà PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÁåAnãï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁV PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼɢgÀ¨ÉÃPÀÄ. C°èAiÉÄÃ

ªÉĶ£ï MgɸÀĪÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è JuÉÚAiÀÄ frؤAzÀ PÉƼÀPÀÄ CAV ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀªÀðgï D ªÉĶãï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤VAvÀ ±ÉæõÀ×£ÁzÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÉÃ? EzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÁéxÀð«®èzÉ, §Ä¢Þ§®ªÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ G¥ÀªÁ¸À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÉãÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀĶÖAiÀiÁV wAzÀgÀÆ zÉÆõÀ«®è. DºÁgÀªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀgÉ ¨ÁæºÀät¤UÀÆ PÀëwæAiÀĤUÀÆ zÉéõÀ«zÉAiÉÄAzÀÄ CxÀðªÉÃ? CzÀPÁÌV zÉéõÀ«®èªÉAzÀÆ CªÀ£ÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ 42

§ºÀ¼À ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¨Á½ CªÀ£ÉÆA¢UÉ EªÀ£ÀÆ ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ CªÀ£À DºÁgÁ¢UÀ¼À£ÀÄß EªÀ£ÀÆ ‘gÀÄa £ÉÆÃrzÀgÉ K£ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ZÀ¥À®ªÀÇ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. D ZÀ¥À®ªÀÅ EªÀ£À£ÀÄß EªÀ£À zsÀªÀÄð¢AzÀ zÀÆgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ£ÉAiÀÄ°è EªÀ£À zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁ¤ §gÀÄAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DAiÀiÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DAiÀiÁ PÁ®zsÀªÀÄð, jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀªÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ºÉý vÀ£ÀßzÀ£ÀÄß ©lÄÖ J®ègÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj D «zsÀ«zsÀªÁzÀ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁzÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ D «²µÀÖªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀÇ PÉlÄÖ ºÁ¼ÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è J®è PÉ®¸ÀªÀÇ ¸ÀºÀ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CUÀæºÁgÀ, C£ÀåeÁwAiÀĪÀgÀÄ, ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ©Ã¢, PÉÃj JAzÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è «AUÀqÀuÉÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. UÁæªÀĪÁ¸ÀzÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. ºÉƸÀzÁV GAmÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. J®ègÀÆ MAzÉà vÀgÀºÀzÀ ²¥sïÖUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, MAzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁåAnãï°è PÀĽvÀÄ MAzÉà DºÁgÀªÀ£ÀÄß GtÚ¨ÉÃPÁV §A¢vÀÄ. »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀUÀ¼À°è PÀ¯ÉvÀÄ ¨ÉgÉvÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁ¬ÄvÀÄ. G¥ÀªÁ¸ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ J®èzÀgÀ®Æè C£ÀågÀAvÉAiÉÄà DzÀ£ÀÄ. D¦üÃ¸ï ¸ÀªÀÄAiÀÄ, PÁ¯ÉÃeï ¸ÀªÀÄAiÀÄ EªÀ£À PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀÄUÀ½UÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£É߯Áè CªÀ£ÀÄ UÁ½UÉ vÀÆj C£ÀågÀAvÉ DzÀ£ÀÄ. FªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ J®ègÀ PÉëêÀÄPÁÌVAiÉÄÃ. zsÀªÀÄð PÀvÀÈðUÀ¼ÀAvÉ (læ¹ÖÃ) ¸ÀªÀiÁdPÁÌV EªÀ£ÀÄ F zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß J®èjUÀÆ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ CªÀgÀÆ £Á£ÀÆ MAzÉÃ. J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉý CªÀgÀ ºÉÆmÉÖQaÑUÉ PÁgÀtªÁV J¯Áè ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÀÆ vÁ£ÀÄ ¸Àà¢üð¹zÀ£ÀÄ. EzÀÄ ¸Á®zÀÄ JA§AvÉ DºÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è CªÀjVAvÀ QAavÀÆÛ vÀ£Àß ¨Á½£À°è ¤AiÀÄAvÀæt«®èzÉ §zÀÄQzÀgÀÆ CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÁ£ÀÄ CªÀjVAvÀ ªÉÄÃ®Ä JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀågÀ zÉéõÀ ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÉãÀÄ? ‘vÁ£ÀÆ PÉlÄÖ, EAzÀæ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æÃzÉʪÁtÂ

¥ÀĵÀÌgÀtÂAiÀÄ£ÀÆß PÉr¹zÀ’ J£ÀÄߪÀAvÉ ¨ÁæºÀät£ÀÄ vÁ£ÀÆ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÄÖ, EvÀgÀgÀ£ÀÆß vÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ. vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÖ ªÉÄÃ¯É CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÆì E®è. vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀzÉ EgÀĪÁUÀ®Æ vÁ£Éà vÀ£Àß §UÉÎ dA¨sÀ PÉÆaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è £ÁåAiÀÄ«®è. ‘M¨ÉÆâ§âgÀÆ MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛãɒ JAzÀÄ £ÀªÀÄævɬÄAzÁzÀgÀÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÁéxÀð«®èzÉ PÀoÉÆÃgÀªÁzÀ ªÀævÀUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀĪÀÄUÀ½AzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ C£ÀåªÀA±ÀÀ¸ÀÜgÀÄ CAxÀªÀ¤UÉ vÁªÁVAiÉÄà UËgÀ«¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ CAxÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ¢zÁÝUÀ C¸À®Ä §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£ÀߣÀÄß zÀƶ¸ÀĪÀAvÉ ¤A¢¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ vÁ£ÁVAiÉÄà GAlĪÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ºÁ¼ÁUÀ®Ä ¨ÁæºÀät£Éà ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt JA§ÄzÀÄ £À£Àß zÀÈqÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À, AiÀÄeÁÕ¢PÀªÀÄðUÀ½UÉ ¨ÁæºÀät¤UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á®zÀÄ, vÀ£Àß fêÀ£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ CªÀ£ÀÄ F PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C£Àå PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ CªÀ£ÀÄ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀªÀÄAiÀĪɮèªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? EªÀ£ÀÄ zsÀ£Ádð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ CªÀ£À fêÀ£À zsÉåÃAiÀĪÁzÀ GNANA SHANKARA -June 2017

zsÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄÄ DUÀĪÀÅ¢®è. D fêÀ£ÀzÀ zsÉåÃAiÀÄPÉÌ C®à ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á®zÀÄ. DzÀgÀÆ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀgÉ CªÀ£À DZÁgÀUÀ¼ÀÄ PÉlÄÖºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¥ÀxÀå«®èzÀ OµÀ¢üAiÀÄAvÉ CªÀ£À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ºÁ¼ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀÇ ¸ÀºÀ PÉqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ¯Éà ¨ÁæºÀät£ÀÄ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ±Á¸ÀÛçªÀÅ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrvÀÄ. AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ, gÁdgÉà EªÀ¤UÉ CzsÀåAiÀÄ£À, AiÀÄdÕ, ±Á¸ÀÛç, gÀPÀëuÉ EªÀÅUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV EªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ PÉÆgÀvɬĮè¢gÀĪÀAvÉ ¸ÁÜ£À, ªÀiÁ£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨sÀÆzÁ£À, UÀȺÀzÁ£À, UÉÆÃzÁ£À, ¸ÀétðzÁ£ÀªÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀgÀÄ. DzÀgÉ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ‘CªÀgÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÀ®èªÉÃ’ JA§ D¸É¬ÄAzÀ EµÀÖ§AzÀAvÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À°è ©Ã½¹ DvÉÆäãÀßwUÉ ºÁ¤ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉÆA¢UÉ PÉÊvÀÄA¨Á ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÊZÁa ¨ÉÃrzÀgÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁvÀjUÉ D¨sÁjAiÀiÁV ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ EµÀÖPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV MVθÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃV gÁdjUÉà UÀįÁªÀÄgÁUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÁgÀtUÀ½AzÀ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçÀUÀ¼ÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¤µÀÖ ¥ÀPÀë JµÀÄÖ ¨ÉÃPÉÆà CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¨ÁæºÀät MAzÀÄ vÀÈtªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ElÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀzÉAzÀÄ «¢ü¹zÀªÀÅ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ gÁdgÀ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä 43

zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAVèö£ÀªÀgÀ D½éPÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ EªÀgÉ®èjUÀÆ gÁdªÀiÁ£Àå«®èªÀ¯Áè EªÀgÀÄ ºÉÃUÉ fë¸À®Ä ¸ÁzsÀå? DzÀÝjzÀ¯Éà EAVèÃµï «zÉå, ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÆåÃUÀ JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ¤§ðAzsÀ¢AzÀ EªÀgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÀPÉÌ EªÀgÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV zÀAr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è ¸Àé®à £ÁåAiÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £ÁåAiÀÄ«®èªÉAzÉà £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ. DAUÀèjUÉ »AzÉ ªÉÆWÀ®gÀ ¸ÁªÀiÁædå, EvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀįÁÛ£ÀgÀ DqÀ½vÀ«gÀ°®èªÉÃ? DUɯÁè J°èAiÀÄÆ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀArvÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ zÀ¨Áðgï GzÉÆåÃUÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ JAzÀgÀÆ «ÄPÀ̪ÀgÀÄ gÁdªÀiÁ£Àå«®èzÉ EgÀ°®èªÉÃ? zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ CZÀj¸ÀÄwÛgÀ°®èªÉÃ? CUÀæºÀgÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ±ÀÆ£ÀåªÁzÀzÀÄÝ, ¨sÀÆ«ÄUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁj ¸Ànð¦üPÉÃmïUÀ¼ÁV¹zÀÄÝ, EAvÀºÀ C£ÀxÀðUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À®èªÉÃ? CzÀPÉÌ »A¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÉUÉ ªÉÊ¢PÀ zsÀªÀÄðªÀÅ PÁ®UÉqÀzÉ EvÀÛ®èªÉÃ? EzÀPÉÌ PÁgÀtPÀvÀðgÀÄ »AzÀÆ gÁdgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀÄ J¯Áè ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ. ªÉÃzÀzsÀªÀÄðªÀÅ £À²¹ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀB¥ÀƪÀðPÀªÁV CzÀ£ÀÄß G½¸À®Ä vÀ«ÄäAzÀ DzÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EA¢UÀÆ NzÀ®Ä ¨ÁæºÀät ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æÃzÉʪÁtÂ

E®èzÉ C£ÉÃPÀ ±ÀÆ£Àå ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èªÉÃ? EªÀPÉ̯Áè ªÀÄÆ®zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? §ºÀıÀB d«ÄãÁÝgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀUÀðzÀªÀgÀÄ, £ÀUÀgÀvÁÛgï ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¯ÉPÀÌ«®è. CzÉà jÃw MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄÆ® ¨ÉÃgÀÄ ªÉÃzÀ. CzÀÄ EzÀÝgÉ C°è ¥ÀÆeÉ, zÉʪÀ¸Á¤ßzÀå«zÉ JA§ £ÀA©PɬÄAzÀ MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ ªÀiÁrzÀgÉ MAzÀÄ ªÉÃzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À¯Éè¯Áè ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ

K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. zÉÆqÀØ d«ÄãÁÝgÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ »ÃUÉAiÉÄà ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ½UÁV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÉÊvÀÄA¨Á PÉÆnÖzÁÝgÉ. DAUÀègÀ DqÀ½vÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄR fêÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ ±Á¸ÀÛçªÀÅ «¢ü¹zÀ CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀÆwð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀ®Ä ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÉ EªÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ DAiÀÄð ¸ÀªÀÄƺÀzÀªÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄrPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà PÉÊ©qÀ¢zÀÝgÀÆ EªÀ£Éà CUÀæºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀå £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀ «eÁÕ£À¢AzÀ ªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ ¨sÉÆÃUÀ«¯Á¸ÀzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV EªÀ£ÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß PÉÊ©lÖ£ÀÄ. ‘DvÁä©üªÀÈ¢ÞUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀµÀÄÖ, C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ±ÀjÃgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ ¸ÁPÀÄ’ JA§ G£ÀßvÀªÁzÀ zsÉåÃAiÀĪÀÅ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. w£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ E®è JA§ ¤§ðAzsÀ¢AzÀ EªÀ£ÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÖ£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÉÃ. CªÀ±ÀåPÀvÉVAvÀ

C¢üPÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è EªÀ¤UÉ zÀÄgÁ¸É §A¢vÀÄ JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. UÁæªÀÄUÀ¼À°è HlzÀ ªÀ¸ÀwUÀ½®èªÉAzÀgÉ ªÀÄzÁæ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀ eÁUÀUÀ½UÉ §AzÀÄ K£ÉÆà fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ UÀAf ¹QÌzÀgÉ ¸ÁPÀÄ JA§ vÀȦ۬ÄAzÀ EªÀ£ÀÄ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? ºÁUÉ vÀȦ۬ÄAzÀ E¢ÝzÀÝgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀÄÝ ¸ÀjAiÉÄÃ, ªÁ¸ÀÛªÀªÁV £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ K£ÀÄ? ªÀÄzÁæ¹£À°è ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§¼ÀªÁV §AzÀgÀÆ zɺÀ°AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ §gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ C°èUÉ NqÀÄvÁÛ£É. E°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà QAavï C£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉà ¤°è¹©qÀÄvÁÛgÉ. DªÉÄÃ¯É £ÀÆåAiÀiÁQð£À°è 4 ¸Á«gÀ ¸ÀA§¼À ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ RAqÀªÀ£Éßà ©lÄÖºÉÆÃV ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¨Á¼ÀÄvÁÛ£É. C®à ¸Àé®à G½¢gÀĪÀ DZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄvÁÛ£À®èªÉÃ? «Ä°ljAiÀÄ°è C¢üPÀ ªÉÃvÀ£À §gÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¸ÉÃgÀÄvÁÛ£É. C°è ªÀÄzsÀå¥Á£À, ªÀiÁA¸À¨sÉÆÃd£ÀªÉ®èªÀ£ÀÆß C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è JAzÀÄ ºÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. DzÀÝjAzÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¸ÀézsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝPÉÌ ºÉüÀĪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸Àé®àªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁV®è. £Á£ÀÄ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. DAUÀègÉÆA¢UÉ «eÁÕ£À, AiÀiÁAwæPÀ AiÀÄÄUÀªÉ®èªÀÇ §A¢zÀÝjAzÀ C£Àå eÁwAiÀĪÀjUÉ vÁ£ÁVAiÉÄà ºÀ¼ÉAiÀÄ zsÀªÀÄðzÀ°èzÀÝ D¸ÀQÛAiÀÄÄ E®èªÁ¬ÄvÀÄ. EAVèõÀgÀÄ ºÀÄnÖ¹zÀ DAiÀÄð zÁæ«qÀ ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ C£Àå ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (EªÉ®èªÀÇ AiÀÄxÁxÀðªÀ®è, ¥sÁåPïÖ C®è) ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃV ¨ÉÃgɯÁèzÀgÀÆ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÁ£É MAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ M¥ÀàvÀÄÛ Hl ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¥Àj¹ÜwUÉ ¤dªÁV §A¢zÀÝgÀÆ ‘¸ÀvÀÛgÀÆ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀzÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ zÀÈqsÀvɬÄAzsÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀzÉ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. - ¸À±ÉõÀ

GNANA SHANKARA -June 2017

44

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀÄ®UÀß

zÁézÀ±À ®UÀßUÀ¼ÀÄ vÀįÁ ®UÀß F ®UÀßPÉÌ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ£ÁzÀ ±À¤ zÀ±ÀªÀÄzÀ°è ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄ£ÁV ¹ÜvÀ£ÁV zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥Àw ZÀAzÀæ£À zÀ馅 ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. eÉÆvÉUÉ EªÀj§âgÀ £Á®ÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛgÀ C¢ü¥ÀwUÀ¼À ¥ÀjªÀvÀð£É¬ÄAzÀ gÁdAiÉÆÃUÀ£ÁV EzÀjAzÀ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÁV «¤AiÉÆÃV¹zÀgÀÄ.

vÀįÁgÁ²AiÀÄÄ PÁ® ¥ÀÄgÀĵÀ£À

¸À¥ÀÛªÀÄgÁ². EzÀÄ 180 rVæU½AzÀ 210 rVæUÀ¼ÀªgÉUÀÆ ªÁ妹zÉ. EzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀgÁ², ZÀgÀgÁ², ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ², ¢é¥ÀzÀgÁ², ²gÉÆÃzÀAiÀÄgÁ², ¨É¸ÀgÁ², ºÀUÀ®°è §°µÀ×gÁ², £ÀgÀgÁ². F gÁ²AiÀÄ aºÉß vÀPÀÌr. ¥À²ÑªÀÄ¢PÀÌ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ¤UÉ vÀįÁgÁ² ¸ÀéPÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® wæPÉÆÃtgÁ²AiÀiÁVzÉ. 0 rVæ¬ÄAzÀ 15 rVæUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀÄÆ® wæPÉÆÃtgÁ² 15 rVæUÀ½AzÀ 30 rVæUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀéPÉëÃvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±À¤UÉ GZÀÒgÁ². 20 rVæUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÉÆÃZÀÒ£ÁUÀÄvÁÛ£É. gÀ«UÉ ¤ÃZÀgÁ² 10 rVæUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. PÀ¼ÀvÀæPÁgÀPÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ±ÀÄPÀæ F ®UÀßzÀ C¢ü¥Àw. ¹ÛçÃUÀæºÀ, £ÉʸÀVðPÀ ±ÀĨsÀUÀæºÀ, «±Á®ªÁzÀ ªÀÄÄR, ¸ÀÄágÀzÀÆæ¥À, ©¼ÀÄ¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. DPÀµÀðPÀ ±ÀjÃgÀ ºÉÆA¢ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ PÀtÄÚ¼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀÈqÀ zÉúÀzÀ ±ÀÄPÀæ ¨ÁæºÀät£ÀÄ PÁ®¥ÀÄgÀĵÀ£À PÀ¼ÀvÀæ¸ÁÜ£Á¢ü¥ÀwAiÀiÁV «ÃAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ d£À£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ½UÉ PÁgÀPÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®APÁjPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ±ÀÄPÀæ DUÉßÃAiÀÄ ¢QÌUÉ C¢ü¥Àw. ²æêÀĺÁ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ²æà EAzÁæt CA±À¢AzÀ PÀÆrzÀ ±ÀÄPÀæ£ÀÄ AiÀÄdĪÉÃðzÀPÉÌ C¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ²ÃWÀæ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ±ÀQÛªÀAvÀgÀÄ, gÀZÀ£ÁPÁAiÀÄðvÀvÀàgÀgÀÄ, vÀªÀÄä ZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÀ C£ÀågÀ£ÀÆß «ÄvÀægÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀªÀgÀÄ. £ÁåAiÀÄ, zÀAiÉÄ, PÀëªÀiÁ, ±ÁAwAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ zsÀÄjÃtgÁVAiÀÄÆ, zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀgÁVAiÀÄÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§®èªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. wÃPÀë÷ÚªÁzÀ ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄgÀĪÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ zÀȶ×PÉÆãÀ¢AzÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀĶ𹠣ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀÄ, ºÉZÀÄÑ ¸ÉßûvÀgÀļÀîªÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯É, ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è §ºÀ¼À D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àj¸ÀgÀ, ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EvÀgÀgÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ EªÀgÀÄ vÁåUÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ G¼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. GzÁvÀÛ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀżÀî EªÀgÀÄ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. ¸Àéd£ÀjAzÀ¯ÉÆÃ, ¥ÁætÂUÀ½AzÀ¯ÉÆà UÀAqÁAvÀgÀ JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ.

eÉÆåÃwµÀ DZÁAiÀÄð ¥ÉÆæ|| qÁ|| Dgï.PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ eÁÕ£À eÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁåPÉÃAzÀæ (£ÉÆÃA ©.n.JA. §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 29 ªÉƨÉʯï: 99455 23296 email:rkkastro@gmail.com

gÉÆÃUÀ, ¯ÉÊAVPÀ ªÁå¢UÀ½UÉ vÀÄvÁÛUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. vÀįÁ®UÀßPÉÌ ±ÀÄPÀæ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JAl£Éà C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀĨsÀ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÀÛªÀi¸ÁÜ£ÀUÀ¼À C¢ü¥Àw PÀÄd JgÀqÀÄ ªÀiÁgÀPÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ºÁUÀÄ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¥ÀUÀæºÀ£ÁV C±ÀĨsÀ ¥sÀ®zÁvÀ vÀÈwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀµÀ× JgÀqÀÄ C±ÀĨsÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ®UÁߢü¥Àw ±ÀÄPÀæ¤UÉ ±ÀvÀȪÀÇ DV UÀÄgÀÄ ¥Á¥À ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ZÀvÀÄxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw ±À¤ PÉÃAzÀæ PÉÆÃuÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁV vÀįÁ ®UÀßPÉÌ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ£ÁV ®UÁߢü¥ÀwUÉ «ÄvÀæ£ÁV CvÀåAvÀ ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¨sÁUÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAiÀiÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ §ÄzsÀ PÉÆãÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ®UÁߢü¥ÀwUÉ «ÄvÀæ£ÁV ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥Àw ZÀAzÀæ «Ä±Àæ¥sÀ®zÁvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¯Á¨sÁ¢ü¥Àw gÀ«, ¨sÁzÀPÁ¢¥ÀwAiÀÄÆ DV ®UÁߢü¥ÀwUÉ ±ÀvÀȪÀÇ DV C±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.

vÀįÁ®UÀßzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¹¤ªÀiÁ, £ÁlPÀ, ¸ÁjUÉ GzÀåªÀÄ, PÀȶ, dªÀ½, ºÉÆÃmɯï vÀįÁ®UÀßzÀ°è ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ GzÀåªÀÄ, ªÀiÁzÀPÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À ®UÀßPÉÌ 4, gÀ«UÉ 16, ZÀAzÀæ¤UÉ eÁvÀPÀ ªÁå¥ÁgÀ, ¹»w¤¸ÀÄUÀ¼À CAUÀr, ¥ÁjeÁvÀ jÃw 4, ¥sÀ®¢Ã¦PÁ jÃw jAiÀįï J¸ÉÖÃmï, ºÀƪÀÅ-ºÀtÄÚ 26, PÀÄd¤UÉ 14, §ÄzsÀ¤UÉ 20, ªÁå¥ÁgÀ, zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è UÀÄgÀÄ«UÉ 13, ±ÀÄPÀæ¤UÉ 4, ±À¤UÉ 3, vÉÆqÀUÀĪÀªÀgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ gÁºÀÄ«UÉ 22, PÉÃvÀÄ«UÉ 23, ªÀiÁA¢UÉ £ÁAiÀÄPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀgÀÄ, 8 rVæUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ°è ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, £ÀlgÀÄ, PÀxÉUÁgÀgÀÄ, ¥ÀĵÀÌgÁA±À 24 rVæAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀQîgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÆvÀæ¸ÀA§AzsÀ vÀįÁ®UÀßzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀzÀ°è ¹ÜvÀgÁzÀ J¯Áè gÉÆÃUÀ, ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ, £ÀgÀ¸ÀA§AzsÀ GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 45


¸ÀÄ®UÀß UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀªÉA§ ¨sÉÃzÀ«®èzÉ C±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼À£Éßà ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw ¥ÀĵÀÌgÁA±ÀzÀ°è ¹ÜvÀgÁzÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀgÉA§ ¨sÉÃzÀ«®èzÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼À£Éßà ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀĵÀÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀUÀ¼À°è ¹ÜvÀgÁzÀ UÀæºÀUÀ¼À ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ D UÀæºÀUÀ¼À zÀ±Á¨sÀÄQÛAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ°è avÁÛ £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ, ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ J¯Áè £Á®ÄÌ ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «±ÁPÀ £ÀPÀëvÀæzÀ MAzÀÄ, JvÀqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ MA§vÀÄÛ £ÀPÀëvÀæ ¥ÁzÀUÀ½ªÉ. avÁÛ £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀªÀAvÀgÀÄ, ¨sÉÆÃUÀªÀAvÀgÀÄ, DPÀµÀðPÀªÁzÀ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀtÄÚ¼ÀîªÀgÀÄ, avÀæ «avÀæ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è D¸ÀPÀÛgÀÄ, CwAiÀiÁzÀ PÁªÀiÁ¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, ¥ÀgÀ¹ÛçÃAiÀÄgÀ°è ªÁåªÉÆúÀ G¼ÀîªÀgÀÄ DUÀÄvÁÛgÉ. vÁAwæPÀ «zÉå, PÁ£ÀÆ£ÀÄ «zÉåUÀ¼À°è ¥ÀjtÂwUÀ½¸ÀĪÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ zÉêÀ ¨ÁæºÀätgÀ°è ¨sÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, zsÀ£ÀªÀAvÀgÀÄ, ¸ÀÄR±ÁAw ºÉÆAzÀĪÀªÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ªÉõÀ¨sÀƵÀt zsÀj¸ÀĪÀªÀgÀÄ, ¸ÀAZÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UËgÀªÀ¢AzÀ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. a£Àß ¨É½î, gÀvÀß ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ, ¹¤ªÀiÁ, £Àl£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÛç ªÁå¥ÁjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀëöä §Ä¢ÝAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, «zÁåªÀAvÀgÀÄ, zsÀ£ÀªÀAvÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÛgÀÄ, PÀæªÀħzÀÞ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ, zÉʪÀ¨sÀPÀÛgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀzÀ°è C£ÀÄgÁUÀ G¼ÀîªÀgÀÄ, ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è C©ügÀÄaAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, ¥Àj±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£À¸ÀÄì¼ÀîªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, £ÁåAiÀıÁ¸ÀÛç, vÁAwæPÀ «zÉåUÀ¼À°è ¥ÀjtÂwUÀ½¸ÀĪÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ MAzÀ£Éà £ÀªÁA±À avÁÛ £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀ vÀįÁgÁ²AiÀÄ°è ®UÁßA±ÀªÁV ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀægÁ±Áå¢ü¥Àw, PÀÄd £ÀPÀëvÁæ¢ü¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀÄ, DzsÁåvÀä ¥ÀæªÀÈwÛ GNANA SHANKARA -June 2017

G¼ÀîªÀgÀÄ, £ÉÃgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ PÀÆrzÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¸ÀĪÀAvÀºÀ £ÀqÉAiÀĪÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ JgÀqÀ£Éà £ÀªÁA±À avÁÛ £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ gÁ²AiÀÄ°è zsÀ£ÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ gÁ±Áå¢ü¥Àw PÀÄd £ÀPÀëvÁæ¢ü¥Àw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÁA±À C¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ Cw §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ, DzÀgÉ ZÀAZÀ® ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ, JAvÀºÀ dn® ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è ¤¥ÀÄtgÀÄ, EvÀgÀgÀ ¸À®ºÉUÀ½AzÀ PÀµÀÖPÉÌ ¹Q̺ÁQPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà £ÀªÁA±À ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁzÀ zsÀ£À¸ÀÄì gÁ²AiÀÄ°è zsÉÊAiÀiÁðA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀægÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV gÁºÀÄ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV UÀÄgÀÄ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæªÀÈwÛ G®îªÀgÀÄ, ¸À¤ävÀægÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¤¥ÀÄtgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ªÉõÀ¨sÀƵÀt ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÆ, vÀªÀÄä ªÀiÁw¤AzÀ J®ègÀ®Æè UËgÀªÀ ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ £Á®Ì£Éà £ÀªÁA±À ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀÄPÀgÀ gÁ²AiÀÄ°è ¸ÀÄSÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV, gÁºÀÄ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV, ±À¤ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀÆ, zsÉÊAiÀÄðªÀAvÀgÀÆ, ¸ÀAZÁjUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃavÀ jÃwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ LzÀ£Éà £ÀªÁA±À ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀ PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀÄ°è ¥ÀAZÀªÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV gÁºÀÄ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀå, £ÁåAiÀÄPÁÌV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ, EªÀgÀ°è M¼Éî UÀÄtUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zÀÄUÀÄðtUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁéyðUÀ¼ÁV 46

vÀªÀÄä C©üªÀÈ¢ÞUÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä K¼ÀĩüÀÄUÀ½UÉ vÁªÉà PÁgÀtgÁUÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ DgÀ£Éà £ÀªÁA±À ¸Áéw £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ «ÄãÀ gÁ²AiÀÄ°è µÀµÁÖA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV gÁºÀÄ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV UÀÄgÀÄ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀªÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¨sÁªÀÅPÀgÀÄ, ²ÃWÀæ PÉÆæUÀ¼ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀĪÀAvÀgÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ¸ÉßûvÀj®èzÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ K¼À£Éà £ÀªÁA±À «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÉÄõÀgÁ²AiÀÄ°è ¸À¥ÀÛªÀÄ PÀ¼ÀvÁæA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ gÁ±Áå¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ £ÀPÀëvÀæ C¢ü¥Àw PÀÄd £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀÆ, UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è ¥ÁArvÀå ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ, CUÁzsÀ ¸ÀägÀt±ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, PÀ«UÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÁ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ PÀÆrzÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. vÀįÁ®UÀßzÀ JAl£Éà £ÀªÁA±À «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȵÀ¨sÀ gÁ²AiÀÄ°è CµÀÖªÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀægÁ±Áå¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥Àw ±ÀÄPÀæ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀÄ, DzsÁåvÀä ¥ÀæªÀÈwÛ G¼ÀîªÀgÁzÀgÀÄ CºÀAPÁjUÀ¼ÁVgÀĪÀªÀgÀÄ. vÀįÁ®UÀßzÀ MA§vÀÛ£Éà £ÀªÁA±À «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀ «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀÄ°è ¨sÁUÁåA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀægÁ±Áå¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ £ÀPÀëvÀæ C¢ü¥Àw §ÄzsÀ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÀzsÀÈqÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÛgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, zÉʪÀ¨sÀPÀÛgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. ®UÁߢü¥Àw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¹ÜvÀgÁ²UÀ¼À §¯Á§®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉÄð£À ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. ²æÃPÉëÃvÀæ ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ²æà ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ d£ÀäPÀÄAqÀ°

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀÄ®UÀß vÀįÁ®UÀßzÀAvÉ GvÀÛªÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄļÀî GzÁvÀÛzsÉåÃAiÀÄzÀ zsÀªÀÄð¤µÀ× PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀgÁVzÀÝgÀÄ. ®UÁߢü¥Àw GZÀÑ£ÁV §¯ÁqÀå£ÁVgÀĪÀÅjAzÀ ®UÀߪÀÇ §¯ÁqÀåªÁVzÉ.£ÉʸÀVðPÀ ±ÀĨsÀUÀæºÀ UÀÄgÀÄ«£À ¥À槮 zÀ馅 ®UÀßzÀ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀiÁUÀðzÀ ¥ÀjeÁÕ£À CªÀgÀ°èvÀÄÛ. ¨sÁUÁå¢ü¥Àw §ÄzsÀ §Ä¢ÞªÀAPÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀAZÀªÀĨsÁªÀzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤±ÀÑ® §Ä¢ÞªÀAwPÉ G¼ÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. §Ä¢ÞªÀAwPÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀAZÀªÀĨsÁªÀ DzsÁåwäPÀ gÁ²AiÀiÁVgÀĪÀ PÀÄA¨sÀzÀ°è DzsÁåwäPÀ zsÁ«ÄðPÀ UÀæºÀ gÁºÀĹÜgÀ F AiÉÆÃUÀªÀÅ CªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸À£Áå¹AiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤Ãr vÀ¥À ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀzÀ°è CUÁzsÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ.F ®UÀßPÉÌ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ£ÁzÀ ±À¤ zÀ±ÀªÀÄzÀ°è ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄ£ÁV ¹ÜvÀ£ÁV zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥Àw ZÀAzÀæ£À zÀ馅 ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. eÉÆvÉUÉ EªÀj§âgÀ £Á®ÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛgÀ C¢ü¥ÀwUÀ¼À ¥ÀjªÀvÀð£É¬ÄAzÀ gÁdAiÉÆÃUÀ£ÁV EzÀjAzÀ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÁV «¤AiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. PÀÄdzÀ±Á §ÄzsÀ ¨sÀÄQÛAiÀÄ°è 1868gÀ°è ²æÃPÉëÃvÀæ ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀzÀ ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁV C¢üPÁgÀ ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. ¢éwÃAiÀiÁ¢ü¥Àw PÀÄd ¸ÀéPÉëÃvÀæ ¢éwÃAiÀÄzÀ¯Éèà ¦ÃrvÀ£ÁUÀzÉ ¹ÜvÀ£ÁVzÁÝ£É ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ ®UÀߢAzÀ

GNANA SHANKARA -June 2017

gÀ« PÉÃvÀÄ §ÄzsÀ gÁºÀÄ ZÀAzÀæ

UÀÄgÀÄ 11.3.1858

±À¤ PÉÃvÀÄ

9.00 PM PÀÄd

®UÀß

£Á®Ì£Éà C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ºÀ£ÉÆßAzÀgÀ°è ¹ÜvÀ£ÁVzÁÝ£É. §ÄzsÀ ®UÀߢAzÀ ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ ®UÀߢAzÀ ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¹ÜvÀ ºÁUÀÆ zÀ±Á£ÁxÀ¢AzÀ ±ÀĨsÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁVzÁÝ£É. EzÀÄ CªÀgÀÄ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁUÀ®Ä £ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ. eÁvÀPÀzÀ°è£À AiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV KPÁAvÀ¢AzÀ vÀ¥ÉÆäµÀÖgÁV zsÁå£À ¸ÀªÀiÁ¢ü¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV CvÀåAvÀ eÁÕ£ÀªÀAvÀgÁV ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁV, gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV PÁAiÀÄð²Ã®gÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686

47

¸ÀÄ¢Ý ¸ÀAQë¥ÀÛ

GavÀ eÉÆåÃwµÀå ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ºÁ ²©gÀ £ÀUÀgÀzÀ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁå PÉÃAzÀæ, ²æà «WÉßñÀégÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «±Àé¸ÀÜ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ dÆ£ï 18gÀ ¨É½UÉÎ 10jAzÀ 4UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ GavÀ ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ºÁ ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÁÝgÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è §AzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁzÀ DgÉÆÃUÀå, «zÉå, GzÉÆåÃUÀ, ªÁå¥ÁgÀ, «ªÁºÀ, ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀªÀĸÉå, ¸ÀAvÁ£À ¹ÜgÀ D¹Ü, ªÁºÀ£À,

ªÁ¸ÀÄÛ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ GavÀ ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ºÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£À ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀ¢A¢gÀĪÀAvÉ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁå PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÆæ. qÁ. Dgï. PÀȵÀÚ PÀĪÀiÁgï w½¹zÁÝgÉ.

eÉÆåÃwµÀåzÀ°è ¥ÀzÀ«UÉ Cfð DºÁé£À £ÀUÀgÀzÀ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁå PÉÃAzÀæ 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁzÀ eÉÆåÃwµÀåzÀ°è ¸Ànð¦üPÉÃmï, r¥ÉÆèêÀÄ, CqÁé£ïìqï r¥ÉÆèêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ«£À°è ¸Ànð¦üPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèêÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmɬÄAzÀ 3 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. eÉÆåÃwµÀå PÀ°AiÀÄ®Ä D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV PÉÃAzÀæzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÉÆæ. qÁ. Dgï PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ ªÉÆ: 9945523296 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄÄPÀðeÉ

ºÀ§âUÀ¼À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ DZÀj¹ J®ègÀÆ ¨sÁVAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉÃ!? fêÀPÉÆñÀzÀ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸À®Ä DªÀÄ®Qà ¨ÉlÖzÀ ¤dPÀÆÌ £ÁªÀÅ »A¢£ÀªÀjVAvÀ £É°èPÁ¬Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀ JAzÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÉÃ? w½zÀÄPÉÆArvÀÄ. DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ºÉaѣɯÁè OµÀ¢üÃAiÀÄ vÉÊ®UÀ½UÉ ªÀÄÄSÁåA±ÀªÁzÀ J¼ÉîuÉÚAiÀÄÄ ¸Á«gÀ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ UÀÄtªÀżÀî ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ zÀæªÀå DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄPÉÆArvÀÄ. «avÀæªÉAzÀgÉ, EªÉà UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄĪÉÃðzÀ ºÉýzÀÄÝ, fêÀPÉÆñÀUÀ¼À ¥ÀvÉÛVAvÀ 2500 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÉÆzÀ®Ä!!

DvÀä ªÀÄ£ÀzÀ vÀȦÛUÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ

¸ÀAvÉÆõÀ M½wUÁV ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀ. EAvÀºÀ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆÃUÀå zÀȶÖPÉÆãÀªÀÇ EvÀÄÛ. DzÀÄzÀjAzÀ ¢£À¤vÀå ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ªÀµÀðzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ. DAiÀÄĪÉÃðzÀ°è C¨sÀåAUÀªÀÅ ¢£ÀZÀAiÉÄðAiÀÄ ¨sÁUÀ. ‘C¨sÀåAUÀA DZÀgÉÃvï ¤vÀåA ¸ÀdgÁ ±ÀæªÀĪÁvÀºÁ/ zÀȶ֥Àæ¸ÁzÀ ¥ÀĵÁÖöåAiÀÄÄB ¸Àé¥Àß ¸ÀÄvÀéPï zÁqsÀåðPÀÈvï’// »ÃUÉ C¨sÀåAUÀ¢AzÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ dgÁ £Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ¯Éèà ºÉýzÁÝgÉ. CAzÀgÉ ªÀÄÄ¥Àà£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀxÀð. CµÉÖà C®èzÉ, ‘vÉʯÉà C£ÀPÉÛà w®vÉÊ®ªÀiï’ JA¢gÀĪÀÅzÀÄ J¼ÉîuÉÚAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä zÉÊ»PÀ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß PÀrÉÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ fêÀPÉÆñÀzÀ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ‘DåAn DQìqÉAmï’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. EAvÀºÀ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ d¥Á£ï£À°è PÀAqÀÄ»rAiÀįÁ¬ÄvÀÄ.

GNANA SHANKARA -June 2017

CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ D ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á vÀAqÀ, DªÀÄ®Qà ¨ÉlÖzÀ £É°èPÁ¬Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArvÀÄ. DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ºÉaѣɯÁè OµÀ¢üÃAiÀÄ vÉÊ®UÀ½UÉ ªÀÄÄSÁåA±ÀªÁzÀ J¼ÉîuÉÚAiÀÄÄ ¸Á«gÀ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ UÀÄtªÀżÀî ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ zÀæªÀå JAzÀÄ PÀAqÀÄPÉÆArvÀÄ. «avÀæªÉAzÀgÉ, EªÉà UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄĪÉÃðzÀ ºÉýzÀÄÝ, fêÀPÉÆñÀUÀ¼À ¥ÀvÉÛVAvÀ 2500 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÉÆzÀ®Ä!! F jÃwAiÀÄ ªÀiË®å¨sÀjvÀ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ §zÀ®Ä EAzÀÄ £ÁªÀÅ ‘«±Àé KAiÀiïØ÷ì ¢£À’, ‘«±Àé PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ ¢£À’, ‘ºÀÈzÉÆæÃUÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’, ‘«±Àé ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ ¢£À’ »ÃUÉ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ!? EzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ z˧ð®åzÀ «ªÉÃZÀ£ÁgÀ»vÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. gÉÆÃUÀUÀ¼ÀzÀÆÝ DZÀgÀuÉAiÉÄÃ? CzÀÄ KPÉ ‘«±Àé vÀA¨ÁPÀÄgÀ»vÀ ¢£À’ JAzÀÄ §A¢zÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è. E°è ‘gÀ»vÀ’ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ §Ä¢ÞAiÀiÁzÀgÀÆ §AvÀ®è JA§ÄzÀµÉÖà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. ¨sË¢ÞPÀ «ZÁgÀUÀ¼À CzÀB¥ÀvÀ£À »ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ ‘«±Àé ºÀÄZÀÑgÀ ¢£À’ 48

EAUÉèAqï£À xÉêÀiïìªÁå° AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ²PÀët ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀªÀÄÄ夸ïÖ gÁµÀÖç gÀµÁåzÀ ªÀiÁ¸ÉÆÌÃzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. D¸ÉÛçðAiÀiÁzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÉ. d¥Á£ï£À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ CzÀÄãvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀArzÉ. dªÀÄð¤AiÀÄ°è EwÛÃaUÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV ªÉÊzÀå ²PÀëtzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁgÀvÀªÀ£Áß½zÀ J®è gÁdgÀÆ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄÆ, ‘D¸ÁÜ£ÀªÉÊzÀå’gÀ ¥ÀlÖªÀÇ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄUÀ½UÉÃ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄÄPÀðeÉ

EzÀÝzÀÄÝ. ¨sÀUÀªÁ£ï §ÄzÀÞ£À PÁ®zÀ°è ±À¸ÀÛçaQvÉì MAzÀÄ »A¸ÉAiÀÄ gÀÆ¥À JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àlÄÖ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ D «¨sÁUÀ »AzÉ vÀ¼Àî®ànÖvÀÄÛ. DzÀgÉ gÁdgÀÄUÀ¼É®è AiÀÄÄzÀÞPÁ®zÀ¯ÁèUÀ°Ã, ±ÁAw¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèUÀ°Ã DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£Éßà ¥ÀqÉzÀgÀÄ. PÉêÀ® ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ænõÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ C¯ÉÆÃ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÀÝgÀÆ PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà EAUÉèAqï£À xÉêÀiïìªÁå° AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ²PÀët ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀªÀÄÄ夸ïÖ gÁµÀÖç gÀµÁåzÀ ªÀiÁ¸ÉÆÌÃzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. D¸ÉÛçðAiÀiÁzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÉ. d¥Á£ï£À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ CzÀÄãvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀArzÉ. dªÀÄð¤AiÀÄ°è EwÛÃaUÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV ªÉÊzÀå ±ÀPÀëtzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁUÀ¼À°è §ºÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌ §eÉmï£À°è zÉÆqÀØ ¥Á®Ä ¹QÌgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÆÃfUÀzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¹QÌ 60 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ zÁnzÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀ£ÀÄß

vÁvÁìgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ PÁtÄwÛzÉ. EwÛÃa£À vÀ£ÀPÀ §eÉmï£À DgÉÆÃUÀå «¨sÁUÀzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ, AiÀÄÄ£Á¤, ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw, AiÉÆÃUÀ, £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw F J®è «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ±ÉÃPÀqÁ ªÀÄÆgÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ ºÀt ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ ±ÉÃPÀqÁ MA¨sÀvÀÛQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ ºÀt ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ J®è PÀA¥À¤, ¨ÁåAPÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«®è. gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁgÀĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ ºÀt gÉÆÃVUÀ½UÉ ºÉaÑ£À PÀqÉUÀ¼À°è zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ CzÀÄ ªÉÄÃdgï ¸ÀdðjAiÀÄÆ C®è, ªÉÄÊ£Àgï ¸ÀdðjAiÀÄÆ C®è, PÉêÀ® OµÀzsÀªÀÇ C®è. ºÁUÁV CfðUÀ¼À°è ¥ÀAZÀPÀªÀÄðªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®AUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ ¹UÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÀiÁqÀĪÀ CvÀåAvÀ £ÁaPÉUÉÃr£À ¸ÀAUÀw¬ÄzÀÄ. d£ÀjUÉ C¯ÉÆÃ¥ÀwAiÀÄ ªÉÆgɺÉÆÃUÀzÉ «¢ü¬Ä®è JA§AvÁVzÉ. aPÀ£ïUÀÄ£Áå«gÀĪÉqÉUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉ GavÀªÁV C¯ÉÆÃ¥Àw OµÀ¢ü ºÀAZÀÄwÛzÉ. F SÁ¬Ä¯ÉUÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥ÀwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj OµÀzsÀ«zÉAiÉÄAzÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ KPÉ EAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄ!? d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉqÀ®Ä F zsÉÆÃgÀuÉAiÉÄà C¢üPÀÈvÀ PÁgÀt. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢®è. gÁdgÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ!!

Dr. Giridhara Kaje ph : 080-22936500501-502, Prashanthi Ayurvedic Centre, Main Hospital Address: # 31/85, Chord Road, 2nd Block, Rajajinagara, Bengaluru, Karnataka 560010 e-mail: info@kajeayurvedain GNANA SHANKARA -June 2017

49

¸ÀÄ¢Ý ¸ÀAQë¥ÀÛ

²æñÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæ

gÁt¨ɣÀÆßgÀÄ: D¢±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ 98£Éà ªÀ¶ÃðAiÀÄ dAiÀÄAvÀÄåvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ PÉÆÃmÉ NtÂAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ §ÄzsÀªÁgÀ gÁwæ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ §ºÀÄ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¨sÀPÀÛ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ªÀÄzsÉå CvÀåAvÀ ¨sÀQÛ ¥ÀƪÀðPÀªÁV £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. ²æñÀAPÀgÀ ¨sÀUÀªÀvÁàzÁZÁAiÀÄðgÀ ¨sÁªÀavÀæ ¥À®èQÌAiÀÄ°è £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ©Ã¢UÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹vÀÄ. ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ªÁzÀåªÉÄüÀ, ¥ÀmÁQ ¹rvÀ ºÁUÀÆ C®APÀÈvÀ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¹zÀªÀÅ. ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð dAiÀÄAvÀÄåvÀìªÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë r.¹.PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÉ ZÁ®£É ¤Ãr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ±ÀAPÀgÀ ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ ªÉÊ¢PÀ zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀPÁÌV zÉñÁzÀåAvÀ PÁ®ßrUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀeÁUÀÈw ªÀÄÆr¹ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ªÀÄÄAzÁVzÀÝgÀÄ JAzÀgÀÄ. GvÀìªÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë ¸ÀÄgÉñÀ ±Á¹Ûç «±ÀégÀÆ¥À, G¥ÁzsÀåPÀë ¥ÀæPÁ±À. ©. PÀÄ®PÀtÂð, UË|| G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ C.PÀ.¨Áæ.ªÀÄ.¸À. ¸ÀA¢Ã¥À ¢ÃQëvï, ¸ÀAvÉÆõÀ £ÁAiÀÄPÀ, ªÀiÁvÁðAqÀ eÉÆö, D£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ, «±Àé£ÁxÀ ºÉƼɨÁV®, ¥Àæ¸À£Àß eÉÆò, ¸ÀwñÀ PÀÄ®PÀtÂð, zÀvÁÛvÉæAiÀÄ £ÁrUÉÃgÀ, ²æäªÁ¸À eÉÆò, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄ¢æ, ²æÃgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ¸ÉÃjzÀAvÉ «¥Àæ ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ D ªÉÃ¼É G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

£ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmÉ NtÂAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ ²æñÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀ ¨sÀPÀÛªÀÈAzÀ. ²æñÀAPÀgÀ dAAiÀÄAvÀÄåvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå 6 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® E°è£À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è ««zsÀ ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀªÀÅ. PÁPÀqÁgÀw, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ªÁZÀ£À, UÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ, gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ, CµÁÖªÀgÀt ¸ÉêÉ, ²æÃzÀvÀÛ ºÉÆêÀÄ, ««zsÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À ¥ÀoÀt, zsÀ£ÀéAvÀj ºÉÆêÀÄ, ªÀĺÁªÀÄAUÀ¼ÁgÀw, gÉÃtÄPÁA§ ºÉÆêÀÄ, gÀÄzÀæ ¸ÁéºÁPÁgÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀÆeÁ, ªÀĺÁªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ, ²æîQëöäãÁgÁAiÀÄt ºÉÆêÀÄ, PÀÄAPÀĪÀiÁZÀð£É ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ £ÉgÀªÉÃjzÀªÀÅ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÁAzÀ©üðPÀ

1001£Éà ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄd AiÀÄÄUÀªÀµÀðzÀ°è AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀzÀ ¢ªÀå ¸ÀAPÀ®à UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ rêÀiïØ AiÀÄĤªÀ¹ðnUÉ ZÁ®£É * ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ CzÀÆÝj ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£É ªÉÄÊzÁ£À * 15 ¸ÀºÀ¸ÀæPÀÆÌ «ÄÃj zsÁ«¹zÀ ¨sÀPÀÛd£À ¸ÀªÀÄƺÀ * 80 ¤«ÄµÀUÀ¼À ¦nÃ®Ä ªÁzÀ£ÀzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ Q«UÀ¼À°è UÀÄAf¹zÀ qÁ.ªÀÄAdÄ£Áxï-ªÉÄʸÀÆgï £ÁUÀgÁeï dÄUÀ¯ï§A¢ * AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀzÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ 42£Éà ¦ÃoÁ¢ü¥Àw wgÀÄfÃAiÀÄgï ¥ÀgÀ UËgÀªÀvÁ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀÄPÀÌmÉAiÀiÁV MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄQÌvÀÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀ¸ÀgÀ SÁAzÁ£ï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:

£ÀUÀgÀzÀ £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è K¦æ¯ï£À°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ ªÉÄà 14 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CzÀÆÝjAiÀiÁV vÉgÉPÀArvÀÄ. ¸ÀAeÉ ¤UÀ¢üAiÀiÁVzÀÝ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥ÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è C£ÉÃPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ¨sÀd£ÁªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ PÀqÉ ««zsÀ ¸ÁÖ¯ïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄAvÀæWÉÆõÀUÀ½AzÀ ¸À¨sÁAUÀt ¥ÀæwzsÀ餸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÃzÀ ±Á¯ÉAiÀÄAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

GNANA SHANKARA -June 2017

gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ PÉÊAPÀAiÀÄðUÀ¼À ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ £ÀqɬÄvÀÄ. AiÀÄzÀÄVjAiÀÄ AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ EA¢gÁUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀ¯ÁPÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀzÀ AiÀÄwgÁd £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀiÁ£ÀÄd fÃAiÀÄgï CªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð rêÀiïØ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ AiÉÆÃd£É ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉUÉÆAqÀªÀÅ.. 50

ªÉÆzÀ°UÉ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ Dmïð D¥sï °«AUï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²æà ²æà gÀ«±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÆfAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀÄ Mt ªÉÃzÁAvÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀ ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀ. F dUÀwÛUÉ vÁ£ÀÄ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ PÀgÀÄuÁªÀĬÄ. CªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ «²µÁÖzÉéöÊvÀ d£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ ºÀÄgÀÄ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÀÄ. ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ §®ªÁVzÀÝ D PÁ®zÀ¯Éèà eÁwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃV ¨sÀQÛAiÀÄ C¯É J©â¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀ¼ÀÄ CjvÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀQ̽¹ £ÀqÉAiÀÄĪÀ vÉgÀ¢ ªÉÃzÁAvÀªÀ£ÀÄß w½¹zÁÝgÉ. CzÀ£ÀÄß d£ÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÁAzÀ©üðPÀ ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ C¸Ààø±ÀåvÉ ¤ªÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ªÀÄÆr¸À®Ä ±Àæ«Ä¹zÀÝgÀÄ. PÉgÉ ºÀUÀÆ C£ÉÃPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. DZÁAiÀÄðgÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀªÀÇ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, CªÀÅUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄð «±ÀézɯÉèqÉ DUÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð

gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ rêÀiïØ AiÀÄĤªÀ¹ðn AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃrzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ £ÁåAiÀĪÀÄÆwð JA.J£ï ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå ªÀiÁvÀ£Ár, ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃf, CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀjVAvÀ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà eÁwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ vÀvÀé, «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EAvÀºÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä DqÀ½vÀ

GvÀÛªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀ ²æà AiÀÄwgÁd fÃAiÀÄgïgÀªÀgÀÄ, F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è 36 UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À°zÉÝêÉ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 16 UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà PÀ¯ÉºÁQzÉÝÃªÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

£ÉgÉzÀ ¸À©üPÀgÀ°è F §ÈºÀvï ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ PÀÄjvÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁUÀ PÉý§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÀÅ..

ªÀÄPÀ̽UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀÄ gÁªÀiÁ£ÀÄd ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ F ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ vÀÄA§ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. £ÀªÀÄäAxÀªÀjUÉ EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ±ÁAw, £ÉªÀÄä¢ vÀgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt f.J¸ï.«, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

E°ègÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸Ë¨sÁUÀå

PÉ. CZÀÄåvÀ£ïgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ZɮĪÀ£ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä PÀÄjvÀ MAzÀÄ r«rAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É EA¢gÁUÁA¢üà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀ¯Á PÉÃAzÀæzÀ ªÀw¬ÄAzÀ SÁåvÀ £ÀÈvÀå ¥Àæ«ÃuÉ «zÀĶ qÁ. ZÀÆqÁªÀÄt £ÀAzÀUÉÆÃ¥Á¯ï «gÀavÀ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ-jÃw jªÁdÄUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ GzÀÎøAxÀ ºÁUÀÆ CqÀPÀ ªÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÆß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁAiÀÄÄÛ. ZÀAzÀ£À ªÁ»¤AiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ªÀĺÉñï eÉÆö ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ ¸ÀÄ«SÁåvÀ ¨Á°ªÀÅqï £Àn, £ÀÈvÁåAUÀ£É, ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt ªÉÊdAiÀÄAwªÀiÁ¯Á ¨Á° UÀuÁåwUÀtågÀÄ

¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. CªÀgÀ F ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀÄgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸Ë¨sÁUÀå. CªÀgÀ vÀvÀé aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ CzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁzÀªÀÅ. qÁ.gÀWÀÄ£ÀAzÀ£ï PÁrðAiÀiÁ®f¸ïÖ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀPÁðgÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ EA¢£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ J¯ÉèqÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁVzÉ. -CªÀÄÈvÀ. ¥Áå¯Éøï UÀÄlÖ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

- ²ªÀgÁeï gÁªÀÄ£Á¼À

gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ eÁw GNANA SHANKARA -June 2017

51

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĵï fêÀ£À±ÉÊ°

DgÉÆÃUÀåPÁÌV ¸ÀÆPÀÛ ¢£ÀZÀAiÀÄð

..»A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ)

DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ°è PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è vÁ£ÉÃ.. ..dUÀwÛ£À°è CvÀåAvÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛVAvÀ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀå. DzÀgÉ EA¢£À ¢£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä d£ÀgÉà £Á°UÉAiÀÄ ZÁ¥À®åUÀ½UÉ ±ÀgÀuÁV ©Ã¢-©Ã¢AiÀÄ°è ¹QÌzÀÝ£É߯Áè ªÉÄzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ JA§ PÀ¸ÀzÀ §ÄnÖUÉ CzÉãɯÁè vÀÄgÀÄPÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉÆÃ..¤vÀåªÀÇ ºÁUÁUÀzÉà ¤ªÀÄä £ÀªÀÄä ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è PÉÆAZÀ ²¸ÀÄÛ vÀAzÀÄPÉƼÀî®Ä F ¯ÉÃR£À C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀ°..JA§ ¸ÀzÁ±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ..! -¸ÀA)

9. zÉêÀvÁZÀð£É: zÉúÀ±ÀÄ¢ÞAiÀiÁzÀ §½PÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä EµÀÖ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢ ºÁUÀÆ ±ÀÄavÀéªÀÅ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV AiÀiÁªÀ ¤§ðAzsÀ«®è. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄR ¸Ë¨sÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄUÀ滹 ¸ÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ£ÁzÀ F ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¥ÀÆf¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå.

10. C£ÀįÉÃ¥À£À:

¸ÀÄUÀAzsÀzÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÉ ¯Éæ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¸ÁߣÀzÀ C£ÀAvÀgÀ

zÀÄUÀðAzsÀªÀ£ÀÄß CqÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ «zsÀzÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ zÀæªÀåUÀ¼À ¥ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÉ ¯Éæ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C£ÀįÉÃ¥À£À¢AzÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄ §tÚ, ¸Ë¨sÁUÀå, ¸ÀAvÉÆõÀ, vÉÃd¸ÀÄì, §®UÀ¼ÀÄ ªÀÈ¢Þ¹ ±ÀjÃgÀzÀ zÀĪÁð¸À£É, ±ÀæªÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ DZÁAiÀÄð ±ÀıÀÄævÀgÀÄ ºÉ½zÁÝgÉ. C£ÀįÉÃ¥À£ÀPÉÌ PÀ¥ÀÆðgÀ, ZÀAzÀ£À, CUÀgÀÄ, PÉøÀgÀÄUÀ¼À®èzÉ ¸ÀĪÁ¹vÀ J¯É aUÀÄgÀÄ, ºÀƪÀÅ, ¥ÀgÀUÀUÀ¼À ¥ÀÄrUÀ¼À£ÀÆß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ C£ÀįÉÃ¥À£À zÀæªÀåªÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÁߣÀPÉÌ C£ÀºÀðgÁzÀªÀgÀÄ C£ÀįÉÃ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

11. §mÉÖ zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ

±ÀjÃgÀ¢AzÀ (ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀ«±ÉõÀªÁV ¦vÀÛ ¥ÀæPÀÈwAiÀĪÀgÀ°è) GNANA SHANKARA -June 2017

GtðuÉAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉùUÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è vɼÀĪÁzÀ, ºÀUÀÄgÀªÁzÀ, ±ÀjÃgÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÀºÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¸À¸À¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÀd ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ CrØAiÀÄ£ÉÆßqÀبÁgÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄAvÉ UÀAqÀÄ zsÀj¸ÀĪÀ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ zsÀj¸ÀĪÀAvÀºÀ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£Éßà ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ MUÉzÀÄ ªÀÄrAiÀiÁzÀAxÀºÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÁ J¯Áè ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÀÆÌ zsÀj¸À®Ä ±ÉæõÀתÁzÀ §mÉÖUÀ¼ÉAzÀgÉ ºÀwÛAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ.

12. PÀtÄÚUÀ¼À DgÉÆÃUÀåPÉÌ CAd£À:

PÀtÄÚUÀ¼À°è OµÀzsÀ zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ‘CAd£À’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. £ÀAiÀÄ£ÉÃA¢æAiÀĪÀÅ ¥ÀAZÀ¦vÀÛUÀ¼À°è MAzÁzÀ C¯ÉÆÃZÀPÀ ¦vÀÛ¢AzÀ zÀ馅 ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀqÉ¢zÉ. EzÀgÀ°è PÀ¥sÀ zÉÆõÀªÀÅ ¨É¼ÉzÀgÉ C¯ÉÆÃZÀPÀ ¦vÀÛªÀÅ zÀħð®ªÁV ºÀ®ªÀÅ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîªÀªÀÅ. DzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä zÀ馅 ±ÀQÛAiÀÄÄ ZÉ£ÁßVgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀtÂÚ£À°è CªÀ±ÀåQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À PÀ¥sÀzÀ ¸ÀAZÀAiÀĪÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¤vÀåªÀÇ CAd£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

§mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ±ÀjÃgÀ gÀPÀëuÉUÁV DVzÉ. DzÀgÉ EwÛÃaUÉ EzÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaÑPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹jªÀAwPÉAiÀÄ, zÉÆqÀعÛPÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzsÀ ²ÃvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è E®èªÉà ²ÃvÀPÁ®zÀ°è ±ÀjÃgÀPÉÌ GµÀÚvÉAiÀĤßÃAiÀÄĪÀ KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 52


DAiÀÄĵï fêÀ£À±ÉÊ° PÀtÄÚUÀ¼À »vÀPÁÌV £ÀA¢§lÖ®Ä ºÀÆ«¤AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀAvÀºÀ PÀtÄÚPÀ¥Àà£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀgÉ CªÀÅ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁt¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä

5.UÀgÀÄUÀzÀ J¯ÉAiÀÄ gÀ¸À-CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀĸÁgÀ 6.±ÀÄzÀÞªÁzÀ ºÀwÛ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ

«zsÁ£À:

¸ÀªÀÄxÀðªÉ¤¸ÀĪÀªÀÅ. DzÀgÉ 5 E®èªÉà 8 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ gÁwæ ±ÉÆÃzsÀPÀ UÀÄtªÀżÀî CAd£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ ¸Àé®à GµÀÚvÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉÃ¼É ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAd£À ºÁQPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÀtÂÚÃj¤AzÀ vÉƼÉzÀÄ C£ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß ºÁUÀÆ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è CAd£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀgÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ C£ÉÃPÀ £ÉÃvÀæ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀĪÀŪÉAzÀÄ gÁdªÀiÁvÁðAqÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. §AUÁgÀ, gÀvÀß, ªÀdæUÀ¼À£ÀÄß §mÉÖ¬ÄAzÀ MgɹzÁUÀ CªÀÅ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄĪÀAvÉ CAd£À¢AzÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉƼÉAiÀÄĪÀªÉAzÀÄ DZÁAiÀÄð ZÀgÀPÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ PÀtÂߣÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤vÀåªÀÇ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀȶÖzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀªÀÅ. ªÉÄïÁV PÀtÂÚ£À PÉ®ªÀÅ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ. ±ÉÆÃzsÀPÀ UÀÄtªÀżÀî CAd£À (PÁd¯ï) vÀAiÀiÁjPÁ «zsÁ£À:

¨ÉÃPÁzÀ zÀæªÀåUÀ¼ÀÄ 1. §eÉ¥ÀÄr 2. Wæ¥sÀ¯Á ¥ÀÄr 3.ªÉÆÃr PÀrØAiÀÄ ¥ÀÄr (»¥Àà°AiÀÄ ¥ÀÄr) 4.ºÀgÀ¼ÉuÉÚ = J®è ¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GNANA SHANKARA -June 2017

ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vɼÀîUÉ CUÀ®ªÁV ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1-4 zÀæªÀåUÀ¼À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄzÀmÁÖV ºÀgÀr C£ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß gÉÆÃ¯ï ªÀiÁr §wÛAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÄrAiÀÄÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ §wÛAiÀÄ JgÀqÀÆ vÀÄ¢UÀ¼À£ÀÆß zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖ ¨sÀzÀæ ªÀiÁr ºÀgÀ¼ÉuÉÚAiÀÄ°è gÁwAiÀÄrà £É£É¬ÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ vÁªÀÄæ E®èªÉà PÀAa£À vÀmÉÖUÉ UÀgÀÄUÀzÀ ¸ÉƦà£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¯Éæ¹ MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ §wÛAiÀÄ°è ºÀgÀ¼ÉuÉÚAiÀÄ°è Gj¹ PÀ¥Àà£ÀÄß UÀgÀÄUÀzÀ ¸ÉƦà£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¯Éæ¹zÀ ¨sÁUÀzÀ°è ±ÉÃRj¸À¨ÉÃPÀÄ. §wÛAiÀÄÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV GjzÁzÀ C£ÀAvÀgÀ §AzÀAvÀºÀ ªÀĹAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ §lÖ°£À°è ±ÉÃRj¹qÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃw ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀĹAiÉÄà ±ÉÆÃzsÀPÀ UÀÄtªÀżÀî CAd£ÀªÁVzÉ. F CAd£ÀzÀ ¸Àé®à ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¤vÀå §¼ÀPÉUÁV ¨ÉuÉÚAiÉÆA¢UÉ ¨É½îAiÀÄ §lÖ°£À°è ¨ÉgɹlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¤vÀå ¨É½UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ºÀaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ zÀȶÖAiÀÄÄ wÃPÀë÷ÚUÉƼÀÄîvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖzÉÆõÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ.

13. £À¸Àå:

PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ CAUÀUÀ¼À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è ¤vÀåªÀÇ £À¸Àå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÁÝgÉ. OµÀzsÀ zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆV£À°è ºÁQPÉƼÀÄîªÀ PÀæªÀÄ EzÁVzÉ. F £À¸ÀåªÀÅ vÀA¨ÁQ£ÀzÀ®èªÁzÀÝjAzÀ DvÀAPÀPÉÆ̼ÀUÁUÀ¨ÉÃQ®è. EzÀjAzÀ PÀtÄÚ, Q«, ªÀÄÆUÀÄUÀ¼À ±ÀQÛAiÀÄÄ PÀÄUÀĪÀÅ¢®è. ¤vÀåªÀÇ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁzÀ £À¸Àå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀªÀÄð, ¨sÀÄd, JzÉ, PÀÄwÛUÉUÀ¼ÀÄ §°µÀÖªÀÇ G£ÀßvÀªÀÇ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸À£Àß CUÀĪÀªÀÅ. EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ CPÁ®zÀ°è £ÀgÉUÀUÀÆzÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÆV£À M¼ÀªÉÄÊ ±ÉèõÀä® vÀéZÉAiÀÄÄ zÀħð®ªÁVzÀÝgÉ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ²ÃvÉÆõÀÚ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 53

¸À»¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¹Ã£ÀÄ, £ÉUÀr, PɪÀÄÄä, zÀªÀÄÄä, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «PÁgÀUÀ½AzÀ §¼À®¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À¸ÀåPÀªÀÄð¢AzÀ EAvÀºÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¤gÉÆâü¸À®àqÀĪÀªÀÅ. ‘¤vÀå £À¸ÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä ¨É¼ÀîUÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀÆzÀ®ÄzÀÄgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ£Áå¸ÀÛA¨sÀ (PÀÄwÛUÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ), ²gÀ¹ì£À ¦ÃqÉ, ªÀÄÄRzÀ D¢ðvÀªÁvÀ, £ÉUÀr, CzsÁðªÀ¨sÉÃzÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ,

vÀ¯É£ÀqÀÄPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «PÁgÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀĪÀªÀÅ. £À¸Àå¢AzÀ vÀÈ¥ÀÛªÁzÀ ²gÀ¹ì£À PÀ¥Á®, ¹gÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÁßAiÀÄÄ PÀAqÀgÁUÀ¼ÀÄ, ºÉZÀÄÑ §®ªÀAvÀUÉƼÀÄîªÀªÀÅ. ªÀÄÄRªÀÅ ¥Àæ¸À£ÀߪÁV zsÀé¤AiÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EA¢æAiÀÄUÀ¼À §®ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¤gÉÆâü¸À®àlÄÖ E½ªÀAiÀĹì¤AiÀÄÆ EAvÀºÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ CµÁÖV ¨Á¢ü¸ÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ DZÁAiÀÄð ZÀgÀPÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. £À¸ÀåPÁÌV CgÉÆÃUÀåªÀzsÀðPÀ ZÀÆtð, E®èªÉ CUÀgÀÄ, eÉõÀתÀÄzsÀÄ, ¤Ã®PÀªÀÄ®, ¨sÀzÀæªÀÄĶÖ, ®ªÀAZÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀæªÀåUÀ½AzÁUÀ°Ã, ±ÁªÀÄPÀ UÀÄtªÀżÀî CtÄvÉÊ® ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV vÀtÂÚÃgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæPÀÈw aQvÀìPÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄïÁUÀĪÀ £ÉUÀr, ¹Ã£ÀÄ, «PÁgÀzÀªÀjUÉ ¤vÀåªÀÇ vÀtÂÚÃj£À £À¸Àå vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉüÀĪÀgÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÆVUÉ MVκÉÆÃV ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ±ÉÊvÀåªÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀĪÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĵï fêÀ£À±ÉÊ°

14. vÁA§Æ®:

vÁA§Æ® ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ J®èjUÀÆ UÉÆwÛzÀÝzÉÝÃ. J¯É, CrPÉ, ¸ÀÄtÚ, PÁZÀÄ, ®ªÀAUÀ, K®QÌUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄèªÀÅzÀÄ CAvÀ. EµÉÖà CVzÀÝgÉ EzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀ°®è. zÀªÀqÉ, ºÀ®Äè, zÀªÀqÉ, ºÀ®Äè, zsÀé¤AiÀÄAvÀæ, £Á°UÉUÀ¼À°èAiÀÄ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß

vÁA§Æ®ªÀÅ £Á±À ªÀÄqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¨Á¬ÄUÉ Qæ«Ä ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀUÀÄ®zÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. HlªÁzÀ£ÀAvÀgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀAvÀgÀ vÁA§Æ® ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒªÁUÀĪÀªÀÅ. ªÁvÀPÀ¥sÀ £Á±ÀPÀªÁVzÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ JA¢zÁÝgÉ. EªÉ®è UÀÄtUÀ¼ÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è ºÉýzÀAvÉ

vÁA§Æ® ºÁQPÉÆAqÀgÉ ¹PÀÄ̪ÀªÀÅ. vÁA§Æ®zÀ°è «Ã¼ÀåzɯÉ, CrPÉ, ¸ÀÄtÚ, ®ªÀAUÀ, PÁZÀÄ, ¨Á®ªÉÄt¸ÀÄ, eÁ¬Ä¥ÀvÉæ, K®QÌ, eÁ¬ÄPÁ¬Ä, ¥ÀZÀÑPÀ¥ÀÆðgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀæªÀåUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è MUÀgÀÄ, ºÁUÀÆ PÀ»gÀ¸À, £ÀAvÀgÀ SÁgÀ gÀ¸ÀªÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®è ªÁvÀ PÀ¥sÀºÀgÀ UÀÄtªÀżÀîªÁzÀÝjAzÀ, EzÀjAzÀ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÁzÀ «PÁgÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß Hl, ¤zÉæUÀ¼ÀÄ ¢£ÀZÀAiÉÄðAiÀÄ Cw ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¨sÁUÀ. EªÀÅ ±ÀjÃgÀzÀ ¸ÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÀjÃgÀzÀ JgÀqÀÄ DzsÁgÀ¸ÀÛA¨sÀªÉAzÉà - ¸À±ÉõÀ

£ÀªÀ PÉÆÃn «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÁgÁAiÀÄt!

¨sÀUÀªÀAvÀ£À C®à ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÉÆÃtªÉAzÀÄ 9 PÉÆÃn ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀ®Ä, E¢ÃUÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÁV dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ««zsÀ zÉñÀUÀ½AzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ MzÀV 7 1/2 PÉÆÃnAiÀĵÀÄÖ ¥ÁgÁAiÀÄt F ¸ÀvÀìAUÀ¢AzÀ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. G½¢gÀĪÀ 1 1/2PÉÆÃnAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtªÀÅ ¨sÀPÀÛ PÉÆÃnAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ Cw ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà DUÀ°zÉAiÉÄA§ ¨sÀgÀªÀ¸É F ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀzÀ ¸ÀvÀå ¸ÀAPÀ®à ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ¸À¥sÀ®ªÁUÀ°zÉ. EzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C£ÀÄUÀæºÀªÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è, J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ ¨sÀPÁÛUÀætÂ, ¥ÀÄlÖtÚ, ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ! G½¢gÀĪÀ 11/2PÉÆÃn «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ, ±ÀæzÉÞUÀ½AzÀ ªÀiÁr ¸ÀvÀìAUÀzÀ ¸ÀvÀå ¸ÀAPÀ®à ¸À¥sÀ°¹ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀë¢AzÁV ¯ÉÆÃPÁzÀåAvÀ £ÉªÀÄä¢, ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀUÀªÀzÀãQÛ «ÄV¯ÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ ¥Áæyð¸ÀÄvÀÛzÉ. ««zsÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À MUÀÆÎqÀÄ«PÉUÉ ²æëµÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtªÉà ¢ªÀå¥ÀxÀªÉA§ÄzÀÄ £À«Ääà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¥Àæw ªÀiÁ¸ÀªÀÇ

GNANA SHANKARA -June 2017

1. EwÛÃaUÉ ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ²gÀr ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀzÀ°è ²æëµÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtzÉÆqÀ£É £ÉgÀªÉÃj¹vÀÄ.

2. EwÛÃaUÉ ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ ¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K¥Àðr¹zÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CgÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èUÉ ¥ÁxÀð¸ÁgÀy ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

3.EwÛÃaUÉ ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «zÁå¦ÃoÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀgÀPÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ²æà «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtzÉÆqÀ£É ºÉÆêÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DZÀj¹vÀÄ.

«µÀÄÚ ¨sÀPÀÛ ¥ÀÄlÖtÚ ²æà ¸Á¬Ä ¥ÁzÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀìAUÀ ¸Á¬Ä CªÀÄÈvÀ, #2, UËæAqï ¥sÉÆèÃgï, ²æà ZËqÉñÀéj gɹqɤì 1£É ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 4£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ¥ÀÆtð¥ÀæeÁÕ §qÁªÀuÉ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560085. zÀÆ: 080-26727193

ºÉÆÃV C°è «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄzÉÆqÀ£É ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. F ¸ÀvÁÌAiÀÄðªÀÅ agÁAiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¨sÀPÀÛ PÉÆÃnAiÀÄ ±ÀæzÉÞ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄ®ºÀAPÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ¥Á¯ïWÁmï, ºÁ¸À£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. ¨sÀPÀÛd£ÀgÀ GvÁìºÀ¢AzÁV £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ, wgÀÄ¥Àw, ²gÀr EvÁå¢ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀvÀìAUÀªÀÅ ºÉÆA¢zÉ.

54

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Integrative Medicine

PREVENTIVE HEALTH THROUGH INTEGRATIVE MEDICINE For example .. ..Atherosclerosis can be prevented by practicing regular Yoga as it is a Mind body medicine and could work at the level of inhibiting the onset of a disease.

Integrative medicine has been defined as “the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, health care professionals and disciplines to support optimal health and healing. At the level of primary prevention, an array of integrative modalities can be effective in health promotion, including lifestyle counselling, dietary guidance, stress management techniques, interventions to improve sleep quality, and use of nutraceuticals and herbal supplements for health promotion. At the level of secondary prevention, stress management and nutritional supplementation can reduce risk factors for chronic disease. At the level of tertiary prevention, the full range of CAM modalities pertains to such goals as pain management, symptom control, stress relief, disease management, and risk GNANA SHANKARA -June 2017

reduction. Integrative medicine offers tailored therapies across the full spectrum of both conventional and CAM practice, thereby providing any given patient more options in the pursuit of personal health What is to be prevented depends on the context, and the patient’s position on the spectrum from health to disease. Primary prevention keeps the dis- ease process from becoming established by eliminating causes of disease or increasing resistance to disease. Secondary prevention interrupts the disease process before it becomes symptomatic. Tertiary prevention limits the physical and social consequences of symptomatic disease.

-Dr VASUDHA M.SHARMA GOODWILL OF WELLNESS fromExecutive Director, Vivekananda health Global 61, 11th main, sector 6, HSR Layout, Bengaluru, 5600102 E-mail : vasudhasharma@vhg. modification which includes practice of Yoga. For example Atherosclerosis can be prevented by practicing regular Yoga as it is a Mind body medicine and could work at the level of inhibiting the onset of a disease. At a secondary level Yoga has been observed to have significantly lowered down the fasting plasma glucose, serum total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, veryLDL cholesterol, the ratio of total cholesterol to high density lipoprotein (HDL) cholesterol, and total triglycerides and increased HDL cholesterol significantly. (Ramesh et al.(2005). A brief but comprehensive lifestyle education program based on yoga reduces risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus, Journal of alternative and complimentary medicine, 11(2): 267-274)

At the tertiary level, the treatPrimary prevention refers to health promotion, which fosters ment would focus on preventing progression of coronary artery wellness in general and thus disease to myocardial infarcreduces the likelihood of distion. if myocardial infarction is ease. Many Non communicable the disease, then the treatment diseases (NCD) are kept at bay by following Diet and Lifestyle KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 55


Integrative Medicine

and could work at the level of inhibiting the onset of a disease. At a secondary level Yoga has been observed to have significantly lowered down the fasting plasma glucose, serum total cholesterol, low-densitylipoprtein

(LDL) cholesterol, very- LDL cholesterol, the ratio of total cholesterol to high density lipoprotein (HDL) cholesterol, and total triglycerides and increased HDL cholesterol significantly. (Ramesh et al.(2005). A brief but

comprehensive lifestyle education program based on yoga reduces risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus, Journal of alternative and complimentary medicine, 11(2): 267-274) At the tertiary level, the treatment would focus on preventing progression of coronary artery disease to myocardial infarction. if myocardial infarction is the disease, then the treatment of coronary atherosclerosis is secondary prevention ‘A Ounce of Prevention is worth a Pound of Cure’

‘¹j£ÁqÀÄ ¨ÁæºÀät ¸ÀAWÀ¢AzÀ C¥ÀƪÀð ¸ÁzsÀ£É, ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ’

ªÉÄʸÀÆgÀÄ: ªÉÄà wAUÀ¼À 21,

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdzsÁ¤ ªÉÄʸÀÆj£À ¹j£ÁqÀÄ AiÀiÁ ¹ÃgÁßqÀÄ ¨ÁæºÀät ¸ÀAWÀPÉÌ LwºÁ¹PÀ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀ ªÀĺÁ¢£À. E°è£À «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¶×vÀ ¹j£ÁqÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¤ªÀiÁðt, «zÁåyð¤®AiÀÄzÀ GzÁÏl£É vÀ£ÀÆä®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÀPÉÃAzÀæzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥À£Á ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ E«µÀÆÖ ¸ÁPÁgÀªÁzÀ ¢£À. £ÀÆgÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ eÉÆvÉUÀÆr ºÉÆêÀÄ-ºÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¨sÀUÀªÀzÁÝgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è GNANA SHANKARA -June 2017

¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀ ¢£À! ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ 1931gÀ¯Éèà C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀ ¹j£ÁqÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀĸÀAWÀnvÀUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CzsÀåPÀë C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹Ûç-PÁAiÀÄðzÀ²ð £ÀgÀºÀj eÉÆìĸï, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ, PÀApà gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è F ‘£À ¨sÀÆvÉÆÃ..’ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éÃUÉƽ¸À®Ä D ªÉÃ¼É £ÉgÉ¢zÀÝ ¹j£ÁqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀPÀ® PÀÄlÄA§¸ÀÜgÀÆ ¸ÀPÁgÀtgÉÃ. ¸ÀPÁ®PÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ºÁUÀÆ CT® PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁæºÀät ªÀĺÁ¸À¨sÁzÀ PÉ.J£ï.ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄuïgÀ WÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¨sÀªÀ£ÀzÀ GzÁÎl£É, D£ÀAvÀgÀzÀ ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

56

¸ÁAUÉÆÃ¥ÁAUÀªÁV £ÉgÀªÉÃj ¸ÀªÀĸÀÛ ¸À©üPÀjUÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄÆ zÉÆgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀ D ªÉüÉUÉ D«¨sÀð«¹vÀÄÛ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¹j£ÁqÀÄ ¸ÀAWÀ JA¢£ÀAvÉ AiÉÆÃUÀ-£ÀÈvÀå-£ÁlPÀPÀgÀPÀıÀ® PÀ¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£É ¤gÀAvÀgÀ ¸ÁUÀ®Ä E£ÁåªÀ CrØAiÀÄÆ E®è. CªÀgÀ ¸ÁAXPÀ ±ÀQÛ EªÀÄärUÉƼÀî°, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀ° JA§ ±ÀĨsÀºÁgÉÊPÉ, EªÉ®èPÀÆÌ ‘eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ’ ¹j£ÁrUÉ EA¨ÁV ¤®ÄèvÉÛA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ EzÉà ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C°è £ÉgÉzÀ ¸ÀPÀ®jUÀÆ ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĪÉÃðzÀ

DAiÀiÁ IÄvÀÄ«£À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀ «ºÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ IÄvÀÄUÀ¼À«ZÁgÀ,

IÄvÀÄ«¨sÁUÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ »A¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è «ªÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ, zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÀÅ MAzÉÃAiÀiÁVgÀzÀ PÁgÀt D ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀßjvÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. DAiÀiÁ IÄvÀÄ«£À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀ «ºÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ £ÀqÉzÀgÉ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ.

ªÀµÀð IÄvÀÄ-

ªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ- ±ÁæªÀt - ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ DUÀ¸ïÖ - ¸É¥ÉÖA§gï IÄvÀÄ ®PÀët- ²ÃvÀ, «zÁºÀ, ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ CVߪÀiÁAzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÁvÀzÀ°è C¸ÀªÀÄvÉÆî£À GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¦vÀÛ QAavï ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî §ºÀÄzÀÄ. ¥ÀZÀ£À±ÀQÛAiÀÄÄ zÀħð®ªÁV, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ vÁåªÀ¢AzÀ®Æ, ªÉÄÃWÀzÀ ¸ÀÄjAiÀÄÄ«PɬÄAzÀ®Æ, ¤Ãj£À ºÀĽ¥ÁPÀ¢AzÀ®Æ ªÁvÁ¢ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ºÀUÀ®Ä ¤zÉÝ, »ªÀÄ, £À¢¤ÃgÀÄ, ªÁåAiÀiÁªÀÄ, ªÀåªÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀfð¸À¨ÉÃPÀÄ. eÉãÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ºÀĽ, G¥ÀÄà, ¸ÉßúÀ ¸Àé®à ºÉZÁÑV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. doÀgÁVßAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåAUÀ, ¯ÉÃ¥À, ¸ÁߣÀ, ±ÀÄzÀÞ- ºÀUÀÄgÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁgÀuÉ, vÀtÄ¥À®èzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀļÉUÁ®PÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ.

ªÀµÁð PÁ®zÀ°è ¥ÀxÀå- C¥ÀxÀå zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀxÀå ºÀ¼É CQÌ UÉÆâü AiÀĪÉ

vÀgÀPÁj

C¥ÀxÀå

§zÀ£ÉÃPÁ¬Ä ¸ÉÆÃgÉÃPÁ¬Ä ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä ¥ÀqÀªÀ®PÁ¬Ä

eÉÆüÀ gÁV dªÉÃ

GNANA SHANKARA -June 2017

C¥ÀxÀå

¥ÀxÀå

57

¥Á®Pï ºÁUÀ®PÁ¬Ä J¯ÉPÉÆøÀÄ ºÀ®¸À

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĪÉÃðzÀ

UÉqÉØUÀ¼ÀÄ

PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀxÀå

vÉÆUÀjà ¨ÉÃ¼É ºÀÄgÀ½ GzÀÄÝ

C¥ÀxÀå

¥ÀxÀå

CªÀgÉà ¨ÉÃ¼É §mÁt PÀqÀ¼É ¨ÉüÉ

¨É¼ÀÄî½î FgÀÄ½î ±ÀÄAp ¸ÀÆgÀ£À UÉqÉØ

ºÁ®Ä / ºÁ°£À ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀxÀå

PÁ¬Ä¹zÀ ¤ÃgÀÄ ¨ÉZÀÑVgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ

¥ÀxÀå

zÁæQë, zÁ½A¨É, ªÀiÁªÀÅ, ¹ÃvÁ¥sÀ® PÀ§Äâ RdÆðgÀ zÁæQë vÉAV£ÀPÁ¬Ä ¤A¨É

C¥ÀxÀå

ºÀ®¹£À ºÀtÄÚ ªÀÅqï D¥À¯ï ¸ËvÉÃPÁ¬Ä PÀ®èAUÀr R§Æðd

EvÀgÉ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ G¥ÀÄà zsÀ¤AiÀÄ fÃjUÉ ¨É®è ¥ÀĢãÀ »AUÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ

JªÉÄä ºÁ®Ä ¥À¤ßÃgÀ

¤ÃgÀÄ

¥ÀxÀå

D®ÆUÉqÉØ ªÀÄgÀUÉt¸ÀÄ PÀªÀÄ®PÀAzÀ PÁågÉmï

¥ÀxÀå

C¥ÀxÀå

ºÁ®Ä vÀÄ¥Àà ªÉƸÀgÀÄ ªÀÄfÓUÉ

C¥ÀxÀå

ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ

C¥ÀxÀå

¹» ¥ÀzÁxÀð ²æÃRAqÀ JuÉÚAiÀÄ°è ¥sÉæöÊ DzÀ w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ

C¥ÀxÀå

ªÀÄAdÄ UÀqÉØAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÁ¢gÀzÀ ¤ÃgÀÄ

ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀÄªÉ®è ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß »vÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀªÁV ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Áé¸ÀÜöå gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀiÁd ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. - ¸À±ÉõÀ

GNANA SHANKARA -June 2017

58

qÁ|| ¥Àædé¯ï £ÁgÁAiÀÄuï NARAYANS’ Ayurveda Centre 28, 27th Main, 1st Stage, B.T.M.Layout, Bangalore-560068. Tel: +9180 26681748 mob :+91 9535 645 645

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


»vÀÛ® VqÀ ªÀÄzÀÄÝ

»vÀÛ® VqÀªÉà ªÀÄzÀÄÝ !!! CvÁåzsÀĤPÀvÉAiÀÄ £ÀqÀÄ£ÀqÀĪÉAiÀÄÆ vÀ£Àß bÁ¥À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçzÀ¯Éèà ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄRPÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtð fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¢üÃWÁðAiÀÄĵÀåzÀ UÀÄlÖ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À D¸À£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀįÉèà EµÀÄÖ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EgÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ ºÀt PÉÆlÄÖ FUÀ vÁ£Éà CA¨ÉUÁ®Ä EqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ EAVèÃµï ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀgÉ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÀ®èªÉÃ..?

¸ÀªÀiÁdzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À,

PÉÊvÀÄA¨Á ¸ÀA§¼À, ºÀvÀÄÛ d£À £ÉÆÃr ºÉÆUÀ¼ÀĪÀ fêÀ£À J®èjUÀÆ ¦æAiÀÄ. ‘E£ï¸ÉÖAmï PÁ¦ü’, ‘gÉr lÄ Fmï’, ‘¥sÁ¸ïÖ ¥sÀÄqï’ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ, ¤zÉÝ, DºÁgÀ, DgÉÆÃUÀå zÉÆgÉAiÀÄÄwÛ®è. zÉêÀjUÉ PÉʪÀÄÄVAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÁV£ï DUÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ PÉ® ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀrvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. mÁæ¦üPï ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ®Æ DvÀÄgÀ¢AzÀ D¦üùUÉ vÀ®Ä¥ÀÄvÉÛêÉ. £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥Àæw±ÀvÀ 80 ªÀÄA¢ F vÉÆAzÀgÉUÉ vÀÄvÁÛVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÉ

vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ C®èªÉÃ? vÁ¼Éä J°èzÉ..??

¥sÀ°vÁA±À ¹QÌ §qÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ zsÁªÀAvÀzÀ°è zÀĨÁj ¨É¯ÉAiÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÉÊzÀå aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ CªÀÅ £ÀªÀÄä zÉúÀ ¥ÀæPÀÈwUÉ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀzÉ CqÀØ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀ®èzÉ fêÀPÀÆÌ PÀÄvÀÄÛ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉúÀzÀ ¨ÉÆdÓ£ÀÄß PÀgÀV¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÁªÀ£À¦àzÀ SÁåvÀ vÁgÉ ‘DgÀw CUÀgïªÁ¯ï’ ¯ÉÊ¥ÉÆøÉPÀë£ï vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ PÉƧâ£ÀÄß PÀgÀV¸À®Ä ºÉÆgÀl EªÀgÀÄ ¥ÁætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀÆånæ¹èªÀiï£À ªÉÆgɺÉÆÃzÀªÀgÉãÁzÀgÀÄ UÉÆvÉÛÃ..?? £ÀÆånæ¹èªÀiï §¼ÀPɬÄAzÀ ¥ÁætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ ¸Á°£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À Dgï.n £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ ¨Á¯Áf PÀÆqÀ M§âgÀÄ. qÉÊAiÀiÁ©nøï¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀ EªÀgÀÄ 90 PÉf vÀÆPÀ«zÀÝ PÁgÀt ªÉÊzÀågÀÄ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. £ÀÆånæ¹èªÀiï£À ªÉÆgɺÉÆÃzÀ EªÀgÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁAw ºÁUÀÆ ¨sÉâ¬ÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯Áw ¥ÀqÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ Qrß ªÉÊ¥sÀ®åzÀ ºÀAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. EzÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀgÀÄ.

£ÀªÀÄä°è GAmÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ £ÀªÀÄä ¤¸ÀUÀðzÀ¯Éèà CqÀVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçzÀ¯Éèà ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄRPÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtð fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. AiÉÆÃUÀ ªÀiÁr.. aAvÉ ©r..!! ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¢üÃWÁðAiÀÄĵÀåzÀ UÀÄlÖ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À D¸À£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀįÉèà EµÀÄÖ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EgÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ ºÀt PÉÆlÄÖ FUÀ vÁ£Éà CA¨ÉUÁ®Ä EqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ EAVèÃµï ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀgÉ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÀ®èªÉÃ..?

£ÀªÀÄä ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÁV PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ‘zÉù aQvÁì ¥ÀzÀÞw’ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj. F MvÀÛqÀzÀ fêÀ£ÀzÀ°è DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀîªÀÅzÀÄ EªÀÅ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀµÉÖ. EAvÀºÀ ºÉÃUÉ JA§ aAvÉ ¨ÉÃqÀ. ©qÀÄ«£À C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄA¢ªÉ. ªÉüÉAiÀÄ°èAiÉÄà DgÉÆÃUÀåzÀ PÉ®ªÀÅ GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 59

»ÃUÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀ¯É£ÉÆëUÀÆ ¸ÀºÀ E£ï¸ÉÖAmï j°Ã¥sï C¥ÉÃQë¸ÀÄvÉÛêÉ. C¯ÉÆÃ¥Àw OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÉÛêÉ. UÉÆvÉÆÛà UÉÆwÛ®èzÉAiÉÆà £ÀªÀÄä gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄApvÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¨ÉÃUÀ


»vÀÛ® VqÀ ªÀÄzÀÄÝ ±À¸ÀÛç aQvÉì CxÀªÁ OµÀzsÀUÀ¼À ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §zÀ°UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà zÉÆgÀPÀĪÀ ºÀÄt¸É ºÀtÂÚ£À ©ÃdzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ¨Égɹ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀæªÉÄÃtªÁV £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤vÀåªÀÇ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÄRzÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtð fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. n.« £ÉÆÃqÀĪÁUÀ, ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ, ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ‘ªÀÄÄzÁæ AiÉÆÃUÀ’ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¯É £ÉÆêÀÅ, Q« £ÉÆêÀÅ, ²ÃvÀ, PÀtÂÚ£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀAvÀºÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½AzÀ »rzÀÄ vÉÆ£ÀÄß, xÉÊgÁAiÀiïØ, ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ«UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄzÁæAiÉÆÃUÀ ¸ÀºÀPÁj. ¤ÃªÀÇ ¨ÉÆfÓ¤AzÀ ªÀÄÄQÛ PÁt§AiÀĸÀÄwÛÃgÁ..??!! PÉêÀ® 5 ¤«ÄµÀ ‘¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÄzÁæ’ ºÁUÀÆ 10 ¤«ÄµÀ ‘°AUÀ ªÀÄÄzÉæ’ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÆfÓ¤AzÀ ªÀÄÄQÛ PÁt§ºÀÄzÀÄ. F ªÀÄÄzÁæ AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ zÉúÀzÀ°è GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁr vÀÆPÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ©¹ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ CzsÀð ºÉÆüÀÄ ¤A¨É gÀ¸À ºÁUÀÆ eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¨É¼ÀV£À ªÉüÉAiÀÄ°è SÁ° ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ ¦ümï DVAiÀÄÆ

¸ÀºÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. QÃ®Ä £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄªÀ ªÀÄA¢ C£ÉÃPÀjzÁÝgÉ. CAxÀªÀgÀÄ GNANA SHANKARA -June 2017

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ EA¢£À DzsÀĤPÀ PÁ®WÀlÖzÀ®Æè ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ºÁUÀÆ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ aQvÁì «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ £Á£Á PÀqÉ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß ZÁZÀÄwÛªÉ. zÉñÀzÀ d£ÀvÉ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄvÀÛ ªÁ®ÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ.

mÉAqÀgï PÉÆPÉÆãÉmï, ¹Ã¨Éà PÁ¬Ä, ¨ÁzÁ«Ä, ¹ÃvÁ¥sÀ®, ºÀ®¹£À ºÀtÄÚ EªÀÅUÀ¼À ¥sÉèêÀgïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ (¥Àæw ¸ÀÆ̦UÉ 55 gÀÆ). ¸ÀéZÀÒvÉ ºÁUÀÆ £ÉʸÀVðPÀvÉUÉ ¥Áæ±À¸ÀÛöåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ G¥ÀºÁgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃd£À ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀµÀÆÖ d£ÀgÀ°è EzÀgÀ §UÉÎ CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁ¦üà ºÁmï ræAPïìUÀ¼À£ÀÄß VæãïnãÉÆA¢UÉ, ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß eÉä£ÉÆA¢UÉ, °¥sïÖUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §zÀ°¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÀ¤ ºÀ¤UÀÆrzÀgÉ ºÀ¼Àî, ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà GvÀÛªÀÄ, DgÉÆÃUÀåzÁAiÀÄPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. -ZÉÊvÀæ «. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

PÀeÉ PÀµÁAiÀÄ DwäÃAiÀÄvÉ

¸ÁªÀAiÀiªÀ ªÀÄAqÀå ...!! ªÉÄʸÀÆgÀÄ -¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉzÁÝjAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ‘DUÁåð¤Pï ªÀÄAqÀå’ JA§ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ E°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J®è DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ¬ÄAzÀ ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjUÀ½AzÀ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è £ÀªÀÄä ¤vÀåzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî®Ä ªÀĽUÉAiÀÄÆ GAlÄ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÆ ¸ÀºÀ ¨Ál°UÀ¼À°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ‘£ÀªÀðvÉ CQÌ’, ‘PÉÆgÀ®QÌ’ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÆ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. qÉÊAiÀiÁ©nøï¤AzÀ §¼À®ÄªÀªÀjUÉ ¹jzsÁ£Àå gÁªÀĨÁtªÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ eÁUÀUÀ¼À°è ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ £ÁåZÀÄgÀ¯ïì J¸ï QæêÀiï ¥Á®ðgï ¸ÀºÀ MAzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À eɦ £ÀUÀgÀ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, DgïJªÀiï« JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÁåZÀÄgÀ¯ïì PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¦æ¸ÀªÉÃðnªï ºÁUÀÆ §tÚUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀzÉ PÉêÀ® ºÀtÚ£ÀÄß §¼À¹ J¸ï QæêÀiï vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. 60

“¥ÁPÉmï AiÀiÁPÉ ±Àmïð£À JqÀQÌzÉ?” “vÀÄA¨Á RZÀÄð §j¸ÀĪÀ gÉÆÃUÀ vÀgÀĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄ, GzÀgÀ, ¥ÁåAQæAiÀiÁ¸ïUÀ½UÉ ¸À¤ºÀªÉà RZÀÄð ¨sÀj¸ÀĪÀ eÁUÀªÀÇ EgÀ° JAzÀÄ!”

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹:

7022274686

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ

qÀA¨sÀPÀªÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ... ºÀA§°¹ CA§ÄeÁPÀë£À £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ... ‘AiÉÆÃUÀ’ JAzÀgÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì, DvÀäzÀ J¯Áè ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÉÆqÀ£É ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ.

²æêÀÄzÁãUÀªÀvÀ ¸À¥ÀÛªÀÄ ¸ÀÌAzsÀzÀ°è MA¨sÀvÀÄÛ ¨sÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÀtÂð¸À®ànÖªÉ :±ÀæªÀtA QÃvÀð£ÀA «µÉÆÚÃB ¸ÀägÀtA ¥ÁzÀ¸ÉêÀ£ÀA| CZÀð£ÀA ªÀAzÀ£ÀA zÁ¸ÀåA ¸ÀRåA DvÀä ¤ªÉÃzÀ£ÀA|| ²æà £ÁgÀzÀ ¨sÀQÛ ¸ÀÆvÀæzÀ°è ºÀ£ÉÆßAzÀÄ D¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÀtÂð¸À®ànÖªÉ-

UÀÄ

tªÀĺÁ¸ÀQÛ, gÀÆ¥Á¸ÀQÛ, ¥ÀÆeÁ¸ÀQÛ, ¸ÀägÀuÁ¸ÀQÛ, zÁ¸Áå¸ÀQÛ, ¸ÀSÁå¸ÀQÛ, ªÁvÀì¯Áå¸ÀQÛ, PÁAvÁå¸ÀQÛ, DvÀ䤪ÉÃzÀ£Á¸ÀQÛ, vÀ£ÀäAiÀiÁ¸ÀQÛ, ¥ÀgÀªÀÄ «gÀºÁ¸ÀQÛ. £ÀªÀ«zsÀ ¨sÀQÛAiÀÄ°è£À CAwªÀÄ ¨sÀQÛ ºÁUÀÆ KPÁzÀ±Á¸ÀQÛAiÀÄ°è£À MA¨sÀvÀÛ£Éà D¸ÀQÛ ¨sÀQÛ AiÉÆÃUÀzÀ°è DvÁä£ÀĨsÀÆw JAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¨sÀPÀÛ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß PÁt®Ä EzÉà PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄlÖ®Ä JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀQÛAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¨sÀd£É, ¸ÀÄÛw EvÁå¢UÀ½AzÀ, PÀªÀÄðAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ AiÀiÁUÀ,AiÀÄdÕ EvÁå¢UÀ½AzÀ, eÁÕ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ eÁÕ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ºÀoÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ zÉúÀzÀAr¹ AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®¥ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ‘AiÉÆÃUÀ’ JAzÀgÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì, DvÀäzÀ J¯Áè ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÉÆqÀ£É ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ DgÀ£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è ²æÃPÀȵÀÚ CdÄð£À¤UÉ G¥ÀzÉò¸ÀÄvÁÛ£ÉGNANA SHANKARA -June 2017

‘£ÉÆêÀÅ ºÁUÀÆ zÀÄBRUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆAzÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, §Ä¢Þ ªÀÄvÀÄÛ CºÀAPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ滹zÁUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¸ÀAAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ EA¢æAiÀÄUÀ½UÉ CwÃvÀªÁzÀ D£ÀAzÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£ÀjUÉ ¸ÁjzÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ UÀÄgÀÄ ¸ÉêɪÀiÁr ¨ÉÃgÉ jÃw¬ÄAzÀ CAQvÀ ¥ÀqÉzÀÄ zÁ¸Àå¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀ ºÀjzÁ¸ÀgÀÄUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. DzÀgÉ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀAxÀªÀgÀÄ Cw «gÀ¼À. ºÀj¨sÀQÛ, ±ÀgÀtgÀ C£ÀĨsÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃVUÀ¼À C£ÀĨsÀÆwUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, vÀvÀÛ÷égÀÆ¥ÀªÁV PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÉƧâgÉà JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ Cw±ÀAiÉÆÃQÛ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀ PÁ® Qæ. ±À. 16111681. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÁxÀªÀmÉ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ. ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. C°èAiÀÄ gÁd C°Ã D¢¯ï±ÁºÀ£ÀÄ EªÀgÀ¥ÁArvÀå ºÁUÀÆ ZÁuÁPÀëvÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀÄ vÀ£Àß D¥ÀÛPÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÁßV £ÉëĹPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ ¢ªÁ£ï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. DUÀ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀƦü 61

¸ÀAvÀgÀÄ ±ÀºÁ£ÀÄAUÀ ªÀÄvÀÛ ±ÀºÁ£ÀÄAV JA§ CtÚ-vÀAVAiÀÄgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¸ÁgÀªÁqÀzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À ²µÀågÁzÀgÀÄ. ¸ÀPÀ® ¨sÉÆÃUÀ- ¨sÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹ UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ AiÉÆÃUÀ «zÉå C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À¢AzÀ vÀÈ¦Û ªÀiÁvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸Á¯ÉÆÃPÀå, ¸Á«ÄÃ¥Àå, ¸ÁgÀÆ¥Àå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß zÁn ¸ÁAiÀÄÄdå ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȥɬÄAzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ J®èªÀ£ÀÆß CªÀ¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀgÀÄ. ªÀdæAiÉÆÃUÀ, CA©PÁAiÉÆÃUÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÉʪÀ±À ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. gÁdAiÉÆÃUÀzÀ ²PÀëtzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£ÀÆä®PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀĪÁzÀ §æºÁä£ÀAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. DvÁä£ÀĸÀAzsÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÉÊ J¤¹PÉÆAqÀgÀÄ. vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÀAazÀgÀÄ. ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ fëAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀgÀÄuÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉUÀÄgÀÄ ¨sÀPÀÄw¬ÄA ªÀÄ£ÀªÀÅ ¹ÜgÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CjvÀÄ ¸ÀzÁãªÀ zÀÈqsÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¤±ÀÑAiÀÄ«qÀ¨ÉÃPÀÄ, zÀıÀÑl ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤²ÑAvÀzÀ° ¤d ¸ÀÄR ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀA© £ÀqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ, qÀA¨sÀPÀªÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀA§°¹ CA§ÄeÁPÀë£À £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. «±Áé¸À EqÀ¨ÉÃPÀÄ, «µÀ UÀÄtªÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. «±Àé ªÁå¥ÀPÀ£À «±Àé¢ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÀÄ djAiÀĨÉÃPÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ, CjvÀÄ UÀÄgÀÄ ¥ÁzÀ ªÀÄ»¥ÀwAiÀÄ ¨ÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. AiÉÆÃUÀå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ

¤vÀå £ÀªÀĸÁÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÁåªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ°è ºÉüÀvÁÛgÉEzÉà ¤vÀå £ÀªÀĸÁÌgÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄ ZÀgÀtPÉ ªÀÄ£ÀUÀÆr | ©qÀ¢ºÀÄzÉà ¸ÀvÀìAUÀ, £ÉÆÃr EzÉêÉà ²gÀ ¸ÁµÁÖAUÁ|| PÀrzÉÆíìÄvÀÄ ¨sÀªÀ zÀĸÀìAUÁ zÀÈqsÀªÀiÁr ªÀÄ£À CAvÀgÀAUÁ|| £ÀªÀÄævÉ°ºÀÄzÉà £ÀªÀÄ£Á, ¥ÉæêÀÄ

¸ÀÄAiÉÆÃUÀ¢AzÀ zÉÆgÉvÁUÀ CªÀgÀ°è £ÀªÀÄä PÀÄAzÀÄ, PÉÆgÀvÉ, £ÀÆå£ÀvÉ, C±ÀPÀÛvÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀgÀÄt¸ÉÆà UÀÄgÀÄªÉ ¤ªÀÄä ZÀgÀt ¸ÀägÀuÉAiÀÄ JAzÀÄ DvÀðgÁV ¨ÉÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, PÀgÀÄuÉUÁV ºÁvÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀÄAiÀÄÄQÛ¬ÄAzÀ ¨sÀQÛ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ±ÀPÀÛ£À®è £Á| ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀå ªÀiÁqÉÆà ¨sÁªÀ ¨sÉÆÃPÀÄÛ PÀÈ¥Á ¤zsÉÃ| zsÁå£À ªÀiË£À ¸ÁߣÀ ¸ÀAzsÁå RÆ£À UÀÄgÀÄvÀÄ CjAiÉÄ£Á £ÀÆå£À ¥ÀÆtð £ÉÆÃqÀzÉ£Àß gÀQë¸ÉÆà zÀAiÀiÁ¤zsÉÃ| ¸Àäj¸À°PÉÌ £Á ¥ÀæºÁèzÀ£À®è, M°¹PÉƼÀî®Ä £Á ¥sÀ®ÄÎt£ÀAxÀªÀ£À®è, ªÉÆgÉ EqÀ®Ä £Á PÀjgÁd£À®è, ±ÀgÀtÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢üÃgÀ «©üõÀt£À®è ¨sÀQÛªÀiÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛ¸ÀªÀÄxÀð£À®è JAzÀÄ vÀ£Àß C¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ±ÀgÀuÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄgÀÄ«¤AzÀ¯Éà vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÀÄ PÀ¯ÁåtªÉAzÀÄ £ÀA© vÀªÀÄä£ÀÄß ±Áé£ÀPÉÌà ºÉÆð¹PÉÆArzÁÝgÉ- ‘£ÀªÀÄäAiÀÄå UÀÄgÀÄ £Á ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Áé£À. ¨ÁV® PÁAiÀÄÄÝ PÉÆAqÀÄ ©¢ÝºÀ ±Áé£À, ºÀUÀ°gÀ¼ÀÄ £Á ¨ÉÆUÀ¼ÀÄªÉ ¤d UÀÄt’. AiÉÆÃUÀ ¸Á¢ü¸À ¨ÉÃPÉA§ÄªÀ¤UÉ UÀÄgÀÄUÀ¼À°è CUÁzsÀªÁzÀ ¤µÉ× ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄ ¸ÀägÀuÉ EgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV w½¹zÁÝgÉ.

¨sÁªÀªÉA§ÄzÉà ¥ÀæzÀQëuÁ|| £ÉêÀÄ¢AzÀ £ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ ¢£Á §æºÁä£ÀAzÀzÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£Á || UÀÄ«ð£ÀAXæUÉ JqɪÀiÁr C«ð£ÉƼÁzÀ ªÀÄ»¥Àw £ÉÆÃr || UÀªÀð ¥ÀÄuÉåA§ÄzÀ FqÁår ¸ÀªÀð ¥Á¥À ºÉÆìÄvÀÄ Nr||

GNANA SHANKARA -June 2017

ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢Ã ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè vÀdÕgÁVzÀÝgÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ DzsÁgÀ CªÀgÀ F PÀÈw¨ÁmÁ ¥ÀPÀqÉÆà ¹ÃzsÁ £À¥ÀqÉà vÉÃxÉà ¨ÁzsÁ, EzÀÄªÉ UÀÄgÀĤd ¨ÉÆÃzsÁ| ¸Àé¸ÀÄR ¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ | §AzÀVà PÀvÁð PÀgÀPÉ gÀhÄÆmÁ, w½AiÀÄzÀÄ ¤d WÀ£ÀzÁl. ªÀĪÀÄð £À PÀ¼ÀvÁ PÀgÀtÂà SÉÆÃmÁ, PÉý ²æÃUÀÄgÀÄ«UÉ ¤ÃmÁ| eÁ£ï §ÆgÀhÄPÀgï ZÀ®£Á ¨sÁ¬Ä, ®PÀëöå ¯ÁªÀÅ ¤Ã UÀÄgÀÄ¥Á¬Ä, EzÀÄ J®èjUÉ zÉÆÃgÀÄzÉãÀAiÀÄå, ºÉ ¸ÀªÀÄgÉhÄà «gÀ¯Á PÉÆìÄ| w½zÀÄ £ÉÆÃr ²æà UÀÄgÀÄ PÀȥɬÄAzÀ , ºÀĪÁ RÄzÁ PÁ §AzÁ , ªÀÄ»¥ÀwUÁ¬ÄvÀÄ §®Ä D£ÀAzÀ, ºÀjêÀÄíuÁ UÉÆëAzÁ|| ¤gÀAvÀgÀ AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£É, ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ PÀgÀÄuɬÄAzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¨sÀQÛ eÁUÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £ÀªÀÄä°è ¥ÀjªÀvÀð£É K£ÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀÄ w½¸ÀÄvÁÛgÉ62

¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȥɬÄAzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ, ¸ÀĵÀĪÀiÁߣÁ¼ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöäªÀÅzÉÆÃjvÀÄ| EªÀÄä£À«zÀÝzÀÄ MªÀÄä£ÀªÁ¬ÄvÀÄ, DzsÁgÀ ZÀPÀæzÀ ºÁ¢ w½¬ÄvÀÄ| ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȥɬÄAzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ, ¥ÀgÀªÀÄ vÀvÀÛ÷ézÀ £É¯É ¤¨sÀ vÉÆÃjvÀÄ| CAvÀgÁvÀäzÀ ¸ÀÆvÁæAvÀæªÀÅ w½¬ÄvÀÄ, ªÀÄ»¥Àw fêÀ£À ¥ÁªÀ£À ªÁ¬ÄvÀÄ| £ÀAvÀgÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ ¹Üw ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉGA§ÄªÀ§¤ßgÉÆà ¤Ãl C£ÀĨsÀªÀzÀÆl, C£ÀĨsÀªÀ«zÉãÉÆÃr D£ÀAzÉÆçæºÀä| ¸ÀÄR£ÉÆÃr £ÀªÀÄä ¸Áé£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÀRjAzÀ «ÄÃj ¸ÀĸÁézÀ | CRjAzÀ PÉý UÀÄgÀÄ ¤d ¨ÉÆÃzsÀ, ±ÀÄPÀ ªÀÄĤ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÁ|| ¨ÉgÉzÀÄ £ÉÆÃr DgÀÄ ZÀPÀæªÀ£ÉÃj, ¸ÀÄjAiÀÄÄwzÉ ¸ÀÄR ¸ÀAvÁæzsÁj| ¨sÉÆÃUÀðjAiÀÄÄwzÉ C£ÀAvÀ ¥ÀjzÉÆÃj PÉÆqÀÄvÁ£É ²æúÀj|| ¸ÀÄVÎ EzÉà £ÉÆÃr ¸ÀÄeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ®UÉÎ ªÀiÁrPÉƽî CzÉ §®Ä §ºÀ¼À| ¨ÉÆVÎ Gt¨ÉÃPÀÄ EzÀÄ ¸ÀªÀðPÁ®, »VÎPÉƼÉÆî ªÀÄ»¥Àw ¤Ã vÀgÀ¼À|| £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ£ÉÆÃqÀÄ ªÀÄ£ÀªÉà ¤£ÉÆß¼ÁqÀĪÀ ºÀA¸À£À EqÁ ¦AUÀ¼À ªÀÄzsÀå £Ár«rzÀÄ|| DzsÁgÀªÀA §°zÀÄ ¸Áé¢üµÁ×£ÀªÀ zÁn, ºÁ¢«rzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀzÀ| MzÀV PÀÆqÀĪÀ C£ÁºÀvÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ ¸Á¢ü¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ «±ÀÄzÀÞªÀ|| ¨sÉâ¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁeÁÕ ZÀPÀæ ¢ézÀ¼À, ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄR ¸ÁzsÀÄd£À| DzsÁgÀzÀ°ºÀ vÁ C¢üµÁ×£ÀªÀ £ÉÆÃqÀÄ C¢ü¥Àw DVºÁ¢üãÀ zÉʪÀªÀ|| ªÀiÁå°ºÀ §æºÁäAqÀ ¸ÀºÀ¸ÀæzÀ¼À PÀªÀÄ®, ºÉƼÉAiÀÄÄwzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¥Àæ¨sÉAiÀÄ PÀÆr| ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀzÀ ¤d £É¯É ¤¨sÀªÀ £ÉÆÃqÀÄ, ¨Á®PÀ£ÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄ»¥Àw ¸Áé«ÄAiÀÄ|| £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ M¼ÀUÉ EqÁ, ¦AUÀ¼Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĵÀĪÀiÁß JA§ £ÁrUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV ZÀAzÀæ £Ár, ¸ÀÆAiÀÄð£Ár ªÀÄvÀÄÛ CVߣÁr PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ZÀAzÀæ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ EqÁ£ÁrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ ¦AUÀ¼Á£ÁrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JqÀ ºÁUÀÆ §® ªÀÄÆV£À ºÉƼÉîUÀ¼À°è G¹j£À gÀÆ¥ÀzÀ°è zÉúÀzÀ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ, ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ ¸ÀĵÀĪÀiÁß £ÁrAiÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ £ÀgÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è ¥ÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. EqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦AUÀ¼Á £ÁrUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĵÀĪÀiÁß £ÁrAiÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ‘ZÀPÀæ’ UÀ¼ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. £ÀªÀÄä F zÉúÀzÀ°è MlÄÖ ªÀÄÄRå DgÀÄ ZÀPÀæUÀ½ªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄƯÁzsÁgÀ ZÀPÀæ : EzÀÄ UÀÄzÀzÁégÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. UÀÄzÀzÁégÀzÀ §½ EgÀĪÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄVιzÀgÉ C¥Á£ÀĪÁAiÀÄÄ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ CzÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ ºÀjzÀÄ JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætªÁAiÀÄÄ«£ÉÆqÀ£É ¸ÉÃgÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¸Áé¢üµÁ×£À ZÀPÀæ : ‘¸Àé’ CAzÀgÉ ZÉÃvÀ£Á±ÀQÛ ; ‘C¢üµÁ×£À’ CAzÀgÉ EgÀĪÀ ¸ÁÜ£À. fêÁvÀä £À¯É¹gÀĪÀ ¸ÁÜ£À. CAzÀgÉ d£À£ÉÃA¢æAiÀÄzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¸Áé¢üµÁ×£À ZÀPÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. 3. ªÀÄtÂ¥ÀÆgÀPÀ ZÀPÀæ : £Á©ü CAzÀgÉ ºÉÆPÀ̼ÀÄ. ºÉÆPÀ̼À°è ªÀÄtÂ¥ÀÆgÀPÀ ZÀPÀæ«gÀÄvÀÛzÉ. 4. C£ÁºÀvÀ ZÀPÀæ : EzÀgÀ ¸ÁÜ£À ºÀÈzÀAiÀÄ. AiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄƯÁzsÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß HzsÀéðªÀÄÄRªÁV ºÀÈzÀAiÀÄzÀªÀgÉUÉ vÀAzÁUÀ Q«UÀ½UÉ C£ÁºÀvÀ ±À§Ý (NA PÁgÀ) ªÀiÁvÀæ PÉý¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. 5. «±ÀÄzÀÞ ZÀPÀæ : PÀAoÀ£Á¼ÀzÀ°è F ZÀPÀæ«gÀÄvÀÛzÉ. 6. DeÁÕ ZÀPÀæ : EzÀÄ JgÀqÀÄ ºÀħÄâUÀ¼À ªÀÄzsÉå CAzÀgÉ ¨sÀÆæªÀÄzsÉå EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ®èzÉ ªÀÄÆgÀÄ G¥ÀZÀPÀæUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ- ªÀÄ£À±ÀÑPÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðZÀPÀæ £Á©üUÀÆ- ºÀÈzÀAiÀÄPÀÆÌ ªÀÄzsÉå EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ G¥ÀZÀPÀæ ®¯Ál ZÀPÀæ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. CzsÉÆêÀÄÆRªÁVgÀĪÀ F DgÀÆ ZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV ¨sÉâ¹, ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ HzsÀéð ªÀÄÄTAiÀÄ£ÁßV¹ ¥ÀgÀ§æºÀä£À ¸ÁÜ£À ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà fêÁvÀä£À CAwªÀÄUÀÄj. F £ÁrUÀ¼É¯Áè ±ÀQÛPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃUÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ, GNANA SHANKARA -June 2017

¸ÀégÀÆ¥À£ÁzÀ ¥ÀgÀ§æºÀä vÁ£Éà vÁ£ÁV J¯Éè®Æè ªÁ妸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ D£ÀAzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. WÉÆõÀ PÉý §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéAiÀÄA ¨sÁ£ÀÄ GzÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì G£Àä£À CªÀ¸ÉÜ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ JA§ CºÀAPÁgÀ vÉÆ®UÀÄvÀÛzÉ. EzÉà DvÁä£ÀĨsÀÆw. ªÀÄÄRåªÁVgÀĪÀ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è KPÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀĵÀĪÀiÁß £ÁrAiÀÄ°è CzÀÄãvÀ ±ÀQÛAiÀiÁzÀ PÀÄAr°¤Ã ±ÀQÛ eÁUÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄƯÁzsÁgÀ ZÀPÀæzÀ°è F PÀÄAqÀ°¤Ã ±ÀQÛ ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀåQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA¥ÀÆtð CAvÀB ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß EzÀgÀ°è PÉÃA¢æÃPÀj¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃ®Ä ªÉÄð£À ZÀPÀæUÀ½UÉ HzsÀéðUÁ«Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà ‘PÀÄAqÀ°¤Ã GvÁÜ¥À£À’ J¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. »ÃUÉ PÀæªÀĪÁV DgÀÆ ZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¹zÁUÀ K¼À£Éà ZÀPÀæªÉ¤¹gÀĪÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀ ZÀPÀæzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀ£Éà ¸ÀºÀ¸ÀæzÀ¯ÁåqÀĪÀ ºÀA¸À. eÉÆåÃw

PeriyaVaa.. onto 125!

Jaya jaya Shankara Hara Hara Shankara.. We bow in reverence to your tererestial exuberance

1.ªÀÄ»¥ÀwzÁ¸ÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀĸÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: PÁªÀå ¥ÉæëÄ

The lead kindly light.. Of our times ..for whom His very chant can usher Solace of unattainable Heights..those hymns you created in the divine Lingo as a treatise to Understand the Almighty..

2.AiÉÆÃUÀ ¢Ã¦PÁ-²æà ©.PÉ.J¸ï. LAiÀÄAUÁðgÀ (‘Light on yoga’) JA§ DAUÀè UÀæAxÀzÀ C£ÀĪÁzÀ. C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ: ¥ÉÆæ|| ©. ©üêÀĸÉà £ÀgÁªï(¤ªÀÈvÀÛ¥ÉÆæ¥sɸÀgï, PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn zsÁgÀªÁqÀ)

To precisely bespeak The tale of the soul.. So simple, yet so hard For Truth whatif bittter For all time to come..

3.¥ÀÄgÀAzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÄl-2 ,¥ÀÄgÀAzÀgÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÃRPÀgÀÄ:-qÁ||CgÀ¼ÀĪÀÄ°èUÉ ¥ÁxÀð¸ÁgÀy

Periyavaaa..that’swhy The Humanity looks up Just after Adishankara To your benign stature of A century & a quarter Hara Hara Shankara.. Jaya Jaya Shankara..!! -PVSB

qÁ|| J£ï.f.«dAiÀÄ®Qëöä gÁWÀªÉÃAzÁæZÁAiÀÄð ¨ÉA-54. G¯ÉèÃTvÀÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ:-

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686

63

{ To mark the Guru’s birthday

reverences }

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀ

EA¢£À C§PÁjà DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃmÁå£ÀÄPÉÆÃn ºÀt eÉÆÃr¹zÀgÉ CA¢£À C§PÁjà PÀ«ÄõÀÀ£ÀgÁVzÀÝ

PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û..F ªÀiÁ¹Û,

¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀtätÂ..!!

EªÀgÀ ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaÑ ‘¸Á»vÀå CPÁåqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û EªÀgÀ£ÀßgÀ¹ §A¢vÀÄÛ. EªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘aPÀÌ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ’ JA§ ZÁjwæPÀ PÁzÀA§jUÉ F ¨sÀgÀvÀRAqÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸Á»wåPÀ UÀjAiÀiÁzÀ ‘eÕÁ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, EªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ §AzÀÄzÀÄ ¸ÀªÀðªÉÃzÀå. C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÉà ªÀUÀðªÁV ºÉÆÃzÀ¯Éè¯Áè DAiÀiÁ ¸ÀܼÀzÀ d£À-fêÀ£À-ªÉʲµÀÖöå-ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ¼À vÀªÀÄä ¸ÀÆPÀëöäªÀÄw¬ÄAzÀ C¼ÉzÀÄ-¸ÀÄjzÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Á»vÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼Éà PÁzÀA§j , QgÀÄPÀxÁ£ÀPÀUÀ¼ÁV ªÉÄÊzÀÀ¼ÉzÀªÀÅ. AiÀiÁªÀ zÉʪÀ ¤AiÀiÁªÀÄPÀªÉÇà K£ÉÆà F PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û d¤¹zÀÄÝ 1891gÀ dÆ£ï 6gÀAzÀÄ ..ªÀÄvÉÛ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀzÀÆÝ CzÉà wAUÀ¼À 6gÀAzÀÄ, 1986£Éà E¸À«AiÀÄ°è..!!! -JA Dgï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå gÁeÁf£ÀUÀgÀ ¨ÉA

E

zÉà PÀ£ÀßqÀ£Ár£À°è CAzÉƧâjzÀݪÀgÀÄ... ‘£À£Àß ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ vÀ«Ä¼ÀÄ, £Á£ÀÄ CzÀgÀ¯Éèà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÉ, PÀ£ÀßqÀ J£ÀPÀÄÌ ªÉÃAqÁ’ JA¢gÀ°®è. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ°PÉUÉ CµÉÖãÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ EgÀzÀ, CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »A¢£À PÁ®WÀlÖzÀ¯Éèà EAVèö£À¯Éèà G£ÀßvÀ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀqÉzÀÄ, CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°èzÀÝgÀÆ “EA¢£À ºÀ®ªÀÅ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀAv,É ¤ÃªÉ¯Áè EAVèö£À¯Éèà PÀqÀvÀ §gÉzÀÄ vÀAzÀgÉ £Á ¸À» ºÁPÀĪÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ PÀqÀvÀ £Á £ÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è” J£ÀßzÀªÀjªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹, F ¨sÁµÉAiÀįÉèà ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ, EªÀgÀÄ EAzÀÄ £ÀªÉÄäzÀÄjUÉ E®è. Dz-

GNANA SHANKARA -June 2017

ÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ¼À°è gÁgÁf¸ÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ EA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£À ºÉaÑ£À d£ÀjUÉ w½AiÀÄzÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è, F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÉà ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¯ÉÃÉR£ÀzÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ, AiÀiÁjªÀgÀÄ ! JA§ CZÀÑjAiÉÄà ? EªÀgÉà ‘ªÀiÁ¹Û’. ‘F ªÀiÁ¹Û, PÉêÀ® M§â ªÀåQÛ C°æÃ, CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û” JAzÉà d£À ªÀÄ£ÀzÀ°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÝgÁzÀ ‘²æäªÁ¸À’ PÁªÀå£ÁªÀÄ ºÉÆA¢zÀ ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ LAiÀÄåAUÁgï”. CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ¹Û JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ²æà ªÉʵÀÚªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ PÀÄlÄA§zÀ°è 1891 gÀ dÆ£ï 6 gÀAzÀÄ d¤¹zÀªÀgÀÄ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ LAiÀÄAUÁgï. EªÀgÀ d£À£À ªÀiÁ¹ÛAiÀįÁèzÀ PÁgÀt, EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À »AzÉ EªÀgÀ Hj£À ºÉ¸ÀgÀÆ ¸ÉÃj EªÀgÀÄ ‘ ªÀiÁ¹Û ªÉA. LA’ J¤¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¨Á®åzÀ¯Éèà PÀqÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¸À« GAqÀªÀgÀÄ. ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁgÀt, vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ C®à 64

«zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀzÀ ºÀt¢AzÀ¯Éà ¨sÀj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ, DzÀgÀÆ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°è wêÁæ¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ PÁgÀt ±ÀæªÀĪÀ»¹ PÀ°vÀÄ CA¢£À ªÀÄzÁæ¸ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è EAV趣À°è JA.J. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹«¯ï ¸À«ð¸ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ½¹ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ºÀÄzÉÝAiÀiÁV C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄñÀ£Àgï DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÁAiÀÄð¨sÁgÀ ªÀ»¹ÀzÀgÀÄ. ºÀ®ªÀÅ dªÁ¨ÁÞjAiÀÄÄvÀ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹, ¸ÉêÁ zÀPÀëvÉ, ¤µÉ×UÉ ºÉ¸ÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¥ÀAPÀdªÀÄä£ÀªÀgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ 6 ¥ÀÄwæAiÀÄgÀÄ d¤¹zÀgÀÄ JA§ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀȶ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ©. JA. ²æÃ. (© JA ²æÃPÀAoÀAiÀÄå) gÀªÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀtvÉÆlÖ EªÀgÀÄ ‘²æäªÁ¸À’ JA§ ¥É£ï£ÉêÀiï (PÁªÀå£ÁªÀÄ)zÀr 1910 gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ‘gÀAUÀ£À ªÀÄzÀĪɒ JA§ ¸ÀtÚ PÀxɬÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. 1985 gÀ°è §gÉzÀ ’ªÀiÁvÀÄUÁgÀ gÁªÀÄtÚ’

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀ

JA§ÄzÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀÈwAiÀiÁVzÉ, MmÁÖgÉ 100 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ‘¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À d£ÀPÀ’ JA§ ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉãÉà PÉ®ªÀÅ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ gÀa¹zÀ £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ‘PÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉ’ JA§ÄzÀÄ ZÀ®£ÀavÀæªÁVAiÀÄÆ ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁVzÀÄÝ G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ. “¸ÀħâtÚ, ±ÉõÀªÀÄä, ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ zÉÆgÉAiÀiÁzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀªÀgÀ zÉÆgÉ aPÀÌ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ JA§ÄªÀÅ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀgÀ ºÉZÀÄÑ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀ PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. F ¥ÉÊQ, PÉÆ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÁjwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹ªÉ. ‘¨sÁªÀ’ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ DvÀäPÀxÉ. ¨sÀQÛ ¨sÀAqÁj §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EAVèöUÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁ¹Û. ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, fêÀ£À ZÀjvÉæ, «ªÀıÉð, ¨sÁµÁAvÀgÀ, ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ, »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À®Æè ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä CvÀå CªÀÄÆ®åªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß

¹jªÀAvÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrzÁÝgÉ. 1944 gÀ°è EªÀgÀÄ ‘fêÀ£À’ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¹ EzÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀvÀvÀªÁV AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹzÀÄÝ EªÀgÀ «±ÉõÀvÉ.

¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁ£ÀªÀÄ£À¸ÀÌgÉÆqÀ£É eÉÆvÉUÀÆr ¤¢üAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. »ÃUÉãÉà PÀ£ÀßqÀzÀ°è£À M¼ÉîAiÀÄ UÀÄt ªÀÄlÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä EªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤¢üAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ, zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ, PÉʯÁ¸ÀA UÉÆÃgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä LAiÀÄAUÁgï, ¥ÀÄ w £À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼ÀÄ CA¢£À PÁ®WÀlÖzÀ¯Éèà ¨É¼ÀPÀÄ PÁt®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. eÕÁ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û¬ÄAzÀ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÉvÀ ¤¢üAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ 2 ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹Û læ¸ïÖ gÀZÀ£ÉUÁV «ÄøÀ°lÄÖ EzÀjAzÀ ¥Àæw ªÀµÀðzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀtÚ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä

¨É¼ÀUÁA£À°è 1929 gÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ UÀtågÀ ¥ÉÊQ, Cw QjAiÀÄ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÉAzÀgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÃ. EªÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ EªÀjUÉ ‘‘gÁd¸ÉêÁ¸ÀPÀÛ ’’ JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀgÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ «±ÀéÀ«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ ‘qÁPÀÖgï D¥sï °mÉæÃZÀgï’ (r. °mï)JA§ UËgÀªÀ qÁPÉÆÖgÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀĪÀÅ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è f¯Áè¢üPÁj ºÀAvÀ vÀ®Ä¦zÀ ºÀAvÀzÀ°è 1943 gÀ°è ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ-¥ÀqÉzÀgÀÄ. 1943 gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï£À G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaÑ ‘¸Á»vÀå CPÁåqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û EªÀgÀ£ÀßgÀ¹ §A¢vÀÄÛ. EªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘aPÀÌ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ’ JA§ ZÁjwæPÀ PÁzÀA§jUÉ F ¨sÀgÀvÀRAqÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸Á»wåPÀ UÀjAiÀiÁzÀ ‘eÕÁ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, EªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ §AzÀÄzÀÄ ¸ÀªÀðªÉÃzÀå. C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÉà ªÀUÀðªÁV ºÉÆÃzÀ¯Éè¯Áè DAiÀiÁ ¸ÀܼÀzÀ d£À-fêÀ£À-ªÉʲµÀÖöå-ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ¼À vÀªÀÄä ¸ÀÆPÀëöäªÀÄw¬ÄAzÀ C¼ÉzÀÄ-¸Àħ¼À¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ jzÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Á»vÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼Éà ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ. EAzÀÄ EªÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁzÀA§j , QgÀÄPÀxÁ£ÀPÀUÀ¼ÁV PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÄÊzÀÀ¼ÉzÀªÀÅ. PÁAiÀÄðzÀ°è F læ¸ïÖ ¤gÀvÀªÁVzÉ. PÀqÀÄ §qÀvÀ£À, PÀµÀÖzÀ°èzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ ªÀiÁ¹Û §gÀºÀUÁgÀjUÁV DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀªÀÅ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 65


¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀ

§UÉÎ ZÀZÉð, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼À DAiÉÆÃd£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÉ. F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV “ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û”AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¯ÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß CvÀÄåvÀÛªÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¥ÀArvÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ²æÃAiÀÄÄvÀ AiÀÄÄ. Dgï;. C£ÀAvÀªÀÄÆwð, J. J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï, PÉ. J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä, azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð

ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ F ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ°è ¸ÉÃjºÉÆÃVzÁÝgÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉ, ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ½UÉ vÀªÀÄä «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹AiÉÄà PÀ£ÀßqÀ £Ár£À £ÁUÀjPÀgÀÄ “ªÀiÁ¹Û, PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û” EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¹j, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÁÝgÉ.PÀ£ÀßqÀ £ÁrUÉ §ºÀÄ ªÉʨsÀªÀzÀ EwºÁ¸À«zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »£À߯ɬÄzÉ. PÀ£ÁðlPÀ K¼À£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èAiÉÄà GNANA SHANKARA -June 2017

PÀ¯É, ¸Á»vÀå, ªÁtÂdå, ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼À°è G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹vÀÄÛ. F ªÀÄtÚ£ÀÄß D½zÀ CgÀ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÁvÀÄAiÀÄð, ¢üêÀÄAwPÉUÀ½AzÀ PÀgÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ½AzÀ awæ¹zÁÝgÉ. £À«Ääà gÁdåPÉÌ ‘PÀ£ÁðlPÀ ‘ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹, PÀ£ÀßqÀªÉà DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ UÀnÖ zÀé¤AiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ WÉÆö¹ ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ¼Éà PÀ¼É¢ªÉ. EwÛÃZÉUÉ vÁ£ÉÃ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JA§ ¥ÀlÖªÀÇ zÉÆgÀQzÉ. DzÀgÀÆ, EAzÀÆ ¸ÀºÁ, §ºÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ, (EªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ E°èUÉ §AzÀÄ ©ÃqÀÄ ©lÖªÀgÀÄ\ E°èAiÉÄà d¤¹zÀªÀgÀÄ) F £Ár£À J®è ¸ËPÀAiÀÄð, ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ‘EªÉ¯Áè £ÀªÀÄzÉÃ, £ÀªÀÄUÁVAiÉÄà ’ JA§ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÀ zsÁgÁ¼ÀªÁV

jUÉà zÀÄA¨Á®Ä ©Ã¼ÀĪÀAvÀºÁ zÀĹÜw GAmÁVzÉ. ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ‘JAzÀ PÀÆqÀ¯Éà EªÀjUÉ C®fð. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ C¸ÀºÀå, wgÀ¸ÁÌgÀ, ¤®ðPÀëöå, EzÉà ¨sÁªÀ£É PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ. EAxÀºÁ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ, PÉ®ªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ §®èªÀgÁzÀgÀÆ, EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÁzÀgÀÆ EªÀgÀÄ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ CgÉ §gÉ ¨ÉAzÀ EAVèö£À°èAiÉÄ. PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EAVèö£À°è ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä w½AiÀÄzÁUÀ ªÀiÁvÀæ PÀ£ÀßqÀzÀ ±À§ÞªÀ£Éßà §¼À¹ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄ. K¤æà EzÉ F ¨sÁµÉAiÀÄ°è ? JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß »ÃUÀ¼ÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, EAVèõÀ£ÀÄß ²gÀzÀ ªÉÄðj¹PÉÆAqÀÄ HgÀÄ GvÀìªÀ ªÀiÁr ªÉÄgɹ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀ JA§ Mt vÀÈ¦Û ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄ. EAvÀºÀªÀgÀ »rvÀzÀ°è £À®ÄUÀÄwÛzÉ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ. »ÃVzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÉÆA¨sÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÀgÀÄ£ÁqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ

vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArzÀézÀgÀÆ E°è£À ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄßwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. F PÁgÀt¢AzÀ ‘CAiÀiÁå, C¥Áà, ¸Áé«Ä, zÀAiÀÄ«lÄÖ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¬Äj, ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¹j, PÀ£ÀßqÀ §¼À¹, ¨É¼É¹ G½¹, EzÀÄ ¤ªÀÄä gÁdå, PÀ£ÀßqÀ ¤ªÀÄä £Ár£À ¨sÁµÉ ‘ JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £ÁªÉÃ, £ÀªÀÄäªÀ-

ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀAZÀ®£À E£ÀÆß ªÀiÁ¹®è. AiÀiÁªÀ zÉʪÀ ¤AiÀiÁªÀÄPÀªÉÇà K£ÉÆà F PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û d¤¹zÀÄÝ 1891gÀ dÆ£ï 6gÀAzÀÄ ..ªÀÄvÉÛ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀzÀÆÝ CzÉà wAUÀ¼À 6gÀAzÀÄ, 1986£Éà E¸À«AiÀÄ°è..!!! D MA¨sÀvÀÆÛªÀgÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÁ® WÀlÖzÀ°è «ÄAa ªÀiÁAiÀĪÁzÀ

66

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÝ PÉ®ªÉà §gÀºÀUÁgÀgÀ°è ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ LAiÀÄAUÁgïgÀªÀgÀÆ M§âgÁVzÁÝgÉ. EªÀjUÉ eÕÁ£À ¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û vÀAzÀÄPÉÆlÖ PÉÆqÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ zÉÆgÉÀ ‘aPÀÌ «ÃgÀgÁeÉÃAzÀæ’ PÀÈwAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÆgÉAiÀÄ §UÉÎ IÄuÁvÀäPÀ avÀæt ¤ÃrzÁÝgÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ PÉÆqÀªÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À PÉ® PÁ® ºÉÆUÉAiÀiÁr vÀtÚUÁ¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À°è²æÃgÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ- zÉÆA§gÀ Zɤß-PÁUÉUÀ¼ÀÄ- gÀAUÀ£À ªÀÄzÀĪÉPÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉ-PÁ½zÁ¸À-AiÀıÉÆÃzsÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. ‘PÀ£ÀßqÀ PÀxÉUÀ¼À §æºÀä’ JA§ ©gÀÄzÀÄ UÀ½¹zÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ NzÀÄUÀ¤UÉ §ºÀÄ ºÀwÛgÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÀåQÛAiÀÄÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî §®èAvÀºÀ ¨sÁµÁ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À «±ÉõÀ UÀÄtªÁVzÉ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ£ÉƧâ£À fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ EªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘¸ÀħâtÚ’ EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ-£ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è F PÀÈwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ ¨ÁµÉUÀ½UÉ ¨sÁµÁAvÀgÀUÉÆArvÀÄ. D ¢£À.., 1986gÀ dÆ£ï 6.. PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û.., ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¨sËwPÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¸Á¤ßzsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ ¢ªÀ¸À. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À §¸ÀªÀ£ÀUÀÄrAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸Á»wåPÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀÄÝ EzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ LAiÀÄAUÁgï fêÀ£À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ læ¸ïÖ ªÀ»¹PÉÆArzÉ. PÉÆïÁgÀzÀ ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁ¹ÛAiÀÄ°è£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ

¸ÀPÁðgÀªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÉ. EªÀgÀ JA¢gÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨É¼É¸ÀĪÀ «ZÁgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄUÁågÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ¢ ªÀiÁ¹Û gɹqɤêAiÀįï DzÀ±Àð¥ÁæAiÀÄgÀÄ.. ?! JAzÀÄ CwÛvÀÛ ¸ÀÆÌ¯ï ¸ÀºÁ 2006-07jAzÀ ºÀÄqÀÄPÁÀqÀĪÀ ºÀÄA§jUÉ ªÀiÁ¹Û DzÀ±Àð PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRªÁVzÉ. ªÀåQÛAiÀiÁUÀ¯ÁgÀgÉãÀÄ ?! vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀiÁvÀÈ ¨ÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀ F ªÀµÀðzÀ dÆ£ï 6 gÀAzÀÄ F PÀÄlA§zÀ°è d¤¹zÀ PÁgÀt, vÀ£Àß »jAiÀÄgÀ dAiÀÄAwAiÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¨sÁµÁ ¤µÉ× vÀ«Ä½UÉà J£ÀßzÉÃ, ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è “PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û”AiÉÄAzÉà ¨sÁgÀvÀzÀ°è EAVèö£À ªÁåªÉÆúÀ Cw d£ÀgÀ ¨ÁAiÀÄ°è £À°zÁrzÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉZÁÑVzÀÝ PÁ®zÀ°è EAV趣À¯Éèà G£ÀßvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸Àäj¹, UËgÀªÀ¢AzÀ £À«Ä¹ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt, vÀ£Àß ¸Á»vÀå CªÀjUÉ £ÀªÀÄä PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¸ÉÆÃt. ¸ÉÃªÉ vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ ¨sÁµÉ EAVèö£À¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀßzÉAiÉÄÃ, “£Á£ÀÄ d¤¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è, GtÄÚwÛgÀĪÀ DºÁgÀ, PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£ÀzÀÄ, £Á£ÀÄ UÀ½¹zÀ GzÉÆåÃUÀªÀ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CgÀ¸ÀgÀÄ, £À£Àß §zÀÄPÀÄ F PÀ£ÀßqÀ gÁdåzÀ¯ÉèÃ.. »ÃUÉ vÀÀ£Àß ªÉÄʪÀÄ£ÀªÉ¯Áè PÀ£ÀßqÀªÉà vÀÄA©gÀĪÁUÀ, vÀÀ£Éß®è ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÉÛãɔ JA§ ¥ÀtvÉÆlÄÖ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹, vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ¼À°è PÁtÄwÛgÀĪÀÀ ºÀ®ªÀÅ ¢UÀÎdgÀ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÆ M§âgÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ. F PÁgÀtªÉà PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀvÉ EªÀgÀ£ÀÄß ‘ªÀiÁ¹Û,-PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û” GNANA SHANKARA -June 2017 KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 67

PÀeÉ PÀµÁAiÀÄ ¨sÀƨsÁgÀ “zÉúÀ vÀÆPÀ J¶ÖzÉ?” “95ªÀj PÉÃf” “DgÀA¨sÀªÁAiÀÄÄÛ £ÉÆÃr Worry”


Exclusive

FROM ASTROLOGY TO WEIGHT-LIFTING

TO MACHOING CRAZY CARS, Sachidananda Babu Guruji has come a long way The astrologer couple , both Babuji and Uma have been into the wedlock for full 40 years..! Yes, last May 20th, they stepped into the 41st year of their marriage. Here’s Gnana Shankara wishing them doubled happiness and contentment in their futuristic marital era. -Chief.ed.

A veteran Astrologer, social

Analyst , a well-known RESOURCE PERSON in Indian Spirituality & Philosophy, Astrology and allied sciences, or call him a Subject Expert for most of the TV channels in Kannada, Guruji Sachidananda Babu has been a talk of the town for almost 4 decades now. Having earned the titles such as Aryabhata, Ganith Ratna, Advaitha Vachaspathi Babuji was seen almost daily in one or the other channels. His was a longest seen episodes in the TV9 as any small screen buff would remember, for almost 8 long years he was responding to the viewers in 1000s thus quenching their anxieties of their ‘morrows. But all of a sudden what would have inspired Babuji to withdraw from the limelight..? To find out which, Gnana Shankara sneaked upto him last week . Here’s a ‘tete-a-tete’ with the doyen in what we call as FUTUROLOGY..right ?! Chf. Ed.: The people of Karnataka remembers your predictions about the then CM BSY during their 20-20 batting & padding, also in his exclusive run..! Babuji:Yep!, I had recorded GNANA SHANKARA -June 2017

which is evident even now on my website, wherin, BSY would lose power befoire July 31, 2011. My prediction was dated Oct 2010. There went my calculations as a nail on the coffin! He was not there on the saddle beyond that date..! Chf. Ed.: Alright, we in the media were equally anxious your temporary withdrawal from the active small screen..that too at a time when your at the helm of fame..!? Babuji: Look! Speaking almost every day on an electronic media for eight long years isn’t a joke. Somewhere, I did feel that I haven’t been

Chf. Ed.: Both of you have turned 60+..I suppose. How did it occur to you to leave the main land for a bouquet of short sojourns..? Babuji: True, I have been having a number of clients outside K’taka. For many years I used move all overe the major Metros of our country, alone. As and when she felt her household repsonsibilities too are streamlining to minimal, she joined me in almost every business tour.

bestowing sufficient time to my She has been my strength , all family. We decided to travel. My along..you see! betterhalf Uma went abroad on Uma: Well, away from this city a travelling spree. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 68


Exclusive

Father Dr BV Raman at work or Media meant not quite away from our routines. His predictions and our social life was but normal. Chf. Ed.: By now you must have globetrotted..? Babuji: We have visited USA, few European nations, UK and middle-east. However, our trips were also to Mumabi, Kolkatta,

Delhi, Hyderabad, Lucknow etc. Basically I have a craze for Cars. I have higly placed clients such as the CMD of USHA LEXUS and a host of business houses in more than 6-8 major cities of India. Even today, most of their eventful occasions, schedules, earn an apt Muhurtham through me. And ofcourse they too have realised the success that they have been GNANA SHANKARA -June 2017

relishing out of my service. Chf. Ed.: Most of our fellowmen both in the media and outside, in the state are unaware of your interest in weight-lifting..! Babuji: My love for weight lifting has been with me ever since my college days, doing . I have lifted deadweight upto 165 Kgs. I do bench press upto 270 lbs.

I’m game for doing squatts and my mark is 370-380 pounds. We have a cozy –comfy Gym. At our home and as a matter of fact both of us regularly do the work-outs there, at 64 and 62. I go for pretty heavy weights.

looked at you brothers with equal hopes..! Babuji: I have been in the field since 1972. My father wanted me to be an astrologer. But he did not force me to do so. Although I opted for a short soujourn of three years to work at TVSundarams Automobiles, soon I was back to the stable where I belonged. But my only son Surya Prakash looks after our Bengaluru office, customer service etc. My rashi is Tula and Nakshatra being Makha.

(..to be continued)

P V. Sudharshan Bharatiya pvsb2222@gmail.com 7022274686

Chf. Ed.: Having been the celebrated son of a celebrity Astrologer Dr Bengaluru Venkata Raman, the world has also KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 69


«±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À

“gÀPÀÛzÀ PÁå£ÀìgïUÉ ¤ªÀÄä DzsÀĤPÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀªÀÇ E®è, PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÇ DUÀ®è.. £ÀªÀÄä PÀÄjvÀ¯É d£ÀPÉÌ ”

DgÉÆÃUÀå ¸ÀAªÁzÀ

ªÀiÁ£ÀªÀgÀ §ªÀuÉgÀ»vÀ §zÀÄQUÁV...

- AiÉÆÃUÀªÀ£À ¸Áé«ÄÃf His Holiness Sri Siddhalingeshwara Shiva Yogi Swamiji in conversation with the Chief Editor

gÉÆÃUÀgÀ»vÀ §zÀÄQUÉ EAzÉà £ÁA¢ ºÁqÀ®Ä, PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉ¢ºÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ DAiÀÄĪÉÊðzÀå ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ ¸Áé«ÄÃf fêÀ£ÀzÀ°è MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ¨sÉÃn ¤Ãr.. AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖUÀ½UÉ..!

AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖPÉÌ ¤ÃªÀÇ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ..? §ÄzsÀªÁgÀªÀ£ÀÄß½zÀÄ DgÀÆ ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 7-8 WÀA.vÀ£ÀPÀ ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ ¨sÉÃnUÉ mÉÆÃPÀ£ï ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ® 30 gÉÆÃVUÀ½UÉà DzÀåvÉ. G½zÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ°è PÁAiÀįÉèÉÃPÁUÀÄvÉÛ. ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ zÉÊ»PÀ ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ Cwà QèµÀÖ PÁ¬Ä¯ÉUÀÆ AiÉÆÃUÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀjºÁgÀ ¤dPÀÆÌ zÉÆgÉAiÀÄÄvÉÛ JA§ÄzÀÄ £É£É¦gÀ°.

PÁå£Àìgï AiÀiÁPÉ §gÀÄvÉÛ ºÉý..!?!

zÉúÀzÀ M¼ÀUÉ CwAiÀiÁzÀ PÉƼÉ-PÀ¸À ¸ÉÃjPÉÆAqÁUÀ¯Éà PÁå£Àìgï gÉÆÃUÀPÉÌ £ÁªÉà DºÁé£À ¤ÃrzÀAvÉ, J£ÀÄßvÁÛgÉ £ÀªÀÄä gÁdzsÁ¤AiÀÄ AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖUÀ¼À ‘PÀ°AiÀÄÄUÀ ¸ÀıÀÄævÀ’ ²æà ¹zÀÞ°AUÉñÀégÀ ¸Áé«ÄÃf. JA¢£ÀAvÉ CªÀgÉÆqÀ£É DgÉÆÃUÀå ¸ÀAªÁzÀPÉÌ PÀĽvÁUÀ..

»ÃUÁUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¸Éë¸ÀĪÀ PÀ¼À¥É DºÁgÀ ªÀÄlÖªÉà PÁgÀt. dAPï ¥sÀÄqïì JAzÀÄ £ÁªÉãÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛêÉÇà CªÉ®èªÀÇ ªÀdåðªÁzÀgÉ PÉÆAZÀ ¸ÉÃ¥sï. ¸ÀÄ.¨sÁ.: ºÁVzÀÝgÉ PÁå£Àìgï ªÁ¹ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀ ªÀĺÁ£ï D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ..?

¨Áj C°èUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀÅzÉà SÁAiÀÄA PÉ®¸ÀªÁzÁUÀ MªÉÄä¯Éà PÁ¬Ä¯É wêÀævÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀĸÀtPÀÆÌ ¸ÁV¸À®£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ..!! ¸ÀÄ.¨sÁ.: ºÁUÁzÀgÉ CAxÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ°è gÉÆÃUÀ PÉÆAZÀ G¥À±ÀªÀÄ£À PÀAqÀAvÁUÀÄvÀÛ®èªÉÃ..?! ¸Áé«ÄÃfÃ: ºË¢æÃ. CªÀgɯÁè ¹ÖgÁAiÀiïØ÷ì PÉÆqÁÛgÉ £ÉÆÃr. CzÀÆ vÁvÁÌ°PÀ G¥À±ÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ gÉÆÃUÀ G®âtªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå. £ÀªÀÄä d£ÀgÉÆÃ..”PÀÄj vÀ¯É d£À”!. CªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ CzɵÀÄÖ VtÂ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ CxÀðªÁUÉÆâ®è.£ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉà PÉÆ£ÉUÉ D¥ÀvÀÄÛ §AzÁUÀ C°è-E°è NqÁr §¼À®ÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ.¨sÁ.: EAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ ªÀÄPÀ̽UÀÆ, nãÉÃeï ºÀÄqÀÄUÀjUÀÆ PÁå£Àìgï gÉÆÃUÀ vÀUÀ®ÄwÛzÉ ¸Áé«ÄÃf..? ¸Áé«ÄÃfÃ: ºËzÀÄ, ªÀÄPÀ̼À C£ÁgÉÆÃUÀåPÉÌ CªÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼Éà RAqÀ£ÁºÀðgÀÄ. AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀjÃgÀÀ PÉƼÉPÀ¸ÀzÀ zÁ¸ÁÛ£ÁVºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà PÁå£Àìgï RArvÀªÁV CmÁåPï ªÀiÁqÀÄvÉÛ. GNANA SHANKARA -June 2017

¸Áé«ÄÃfÃ: CAxÁ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÉÆAzÀÄ-¨ÉAzÀ ªÀÄA¢ ºÉÆÃzÁPÀët ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. §AqÀªÁ¼À ºÁQ ¤«Äð¹gÀĪÀ ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ vÀÄvÀÄð aQvÁì WÀlPÀzÀ°è ªÀÄ®V¸ÀÄvÁÛgÉ. 10-15 ¢£ÀPÉÌ ®PÀëUÀlÖ¯Éà ºÀt ¦ÃQ¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ 3-4 70

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À

¸ÀÄ.¨sÁ.: E£ÀÄß D zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÉÆÃVUÀÆ vÀªÀÄä gÉÆÃUÀzÀ ¥ÀÄgÁªÉ ¥ÀvÀæ AiÀiÁ PÉÃ¸ï »¸ÀÖj PÉÆqÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÀÆ E®è...!?! ¸Áé«ÄÃfÃ: ¸ÀzÀå £ÀªÀÄä gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ F ¤nÖ£À°è PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀlÖ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß

C£ÀĵÁÖ£ÀQ̽¸À¨ÉÃQzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É Dgï.n.E. eÁjUÉ §AzÀgÉ, DAiÀiÁ gÉÆÃVAiÀÄ PÁ¬Ä¯É-aQvÁì ZÀjvÉæ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß gÉÆÃVUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ ªÉÃ¼É ¤ÃrzÀgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨sÀzÀæªÁUÀÄvÉÛ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: E£ÀÄß MAzÉà PÁ¬Ä¯ÉUÉ aQvÁì zÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÉÛ. J®Æè KPÀgÀÆ¥ÀvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛ¯Éà E®è..??! ¸Áé«ÄÃfÃ: ºËzËzÀÄ..! D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è EAzÀÄ DqÀ¯ÁUÀĪÀ PÀuÁÚÚªÀÄÄZÁѯÉAiÀiÁl ¥ÁæAiÀıÀB ¨ÉÃgÉ®Æè DqÀ¯ÁUÀÄwÛ®è. EA¢£À ºÉÊmÉPï D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è M¼ÀºÉÆÃzÀ ªÀÄgÀÄPÀët aQvÉì-OµÀ¢üUÀ¼À MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀvÀå K£ÀÄ UÉÆvÁÛ..3/4 ªÁ¹ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀzÉà CAUÀrUÀ½UÉ »A¨ÁV°¤AzÀ ªÁ¥Á¸ÁUÀÄvÀÛªÉ. Cwà GNANA SHANKARA -June 2017

¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ F OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß gÉÆÃVUÉ PÉÆmÉÖà EgÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è MAzÉà aQvÉìUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ CUÁzsÀªÁzÀ ªÀåvÁå¸À«gÀÄvÉÛ. EAzÀÄ C£ÁåAiÀÄ.. ¸ÁªÀiÁfPÀ C£ÁåAiÀÄ. F ±ÉÆõÀuÉ ¤®è¨ÉÃPÀÄ. ¥Á¥À! CAxÁ ªÀÄ°Ö-¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀt §AqÀªÁ¼À ¸ÀÄj¢gÀĪÀ PÁgÀt §rØ ¸À»vÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ‘PÀÄj vÀ¯É d£ÀjAzÀ!’

¸ÀÄ.¨sÁ.: ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CxÀðªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉƺÀ¯ÁèUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ Qè¤Pï ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÉÊzÀågÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ £ÉmïªÀPï𠧺À¼À ªÁµÀðUÀ½AzÀ eÁjAiÀÄ°èzÉ..! ¸Áé«ÄÃfÃ: CzÀÆ ¸ÀvÀå..! £ÉÆÃr.. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÀUÀΰåÀÄgÀzÀ°è NªÀð zÀfð, mÉÊ®gï C°è£À ¸ÀܽÃAiÀÄ qÁPÀÖgï ¸ÀÆZÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ gÁdzsÁ¤AiÀÄ ¥Àæw¶×vÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß C®ìgï-ºÉÆmÉÖ ºÀÄtÂÚ£À aQvÉìUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ PÉ®ªÉà vÁ¹£ÉƼÀUÉ DzÉà qÁPÀÖgï CzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdgï..vÀ£Àß PÀ«ÄµÀ£ï ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä. ¤ªÀÄä EAVèö£À°è EzÀPÉÌ ‘gÉ¥sÀgÀ¯ï ZÁeïð¸ï’ J£ÀÄßwÛÃj..! ºÀvÉÛà ¢£ÀPÉÌ DvÀ¤UÉ vÀUÀÄ°zÀ ªÉZÀÑ 4.5 ®PÀë gÀÆ..! ©¯ï ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉêÀ® MAzÉà gÀÆ¥Á¬Ä PÀ«Ää §AzÀ PÁgÀt r¸ÁÑeïð 71

vÀqÀªÁ¬ÄvÀAvÉ..!! EµÁÖzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ gÉÆÃUÀªÀAvÀÆ ªÁ¹AiÀiÁUÀ¯Éà E®è. £ÀªÀÄä AiÉÆÃUÀªÀ£ÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä aQvÉìAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼ÉƼÀUÉà ¸ÀA¥ÀÆtð UÀÄtªÀÄÄRgÁVzÁÝgÉ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: »AzÉA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ CwAiÀiÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À ºÁªÀ½¬ÄAzÀ vÉƼÀ¯ÁqÀĪÀ ªÀÄA¢ ºÉZÀÄÑwÛzÁÝgÉ C®èªÉÃ..? ¸Áé«ÄÃfÃ: EAzÀÄ GUÀÄj¤AzÁUÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄA¢AiÉÄà ºÉZÁÑVzÁÝgÉ. £ÉÆÃr C®ìgï CAxÁ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ªÁ¹AiÉÄà DUÀ°®è JAzÉ£À¯Áè..E£ÀÄß °ªÀgï ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ ¤ªÀÄä C¯ÉÆÃ¥ÀwPï aQvÉìAiÀÄ°è ªÀÄzÉÝà E®è. dégÀPÉÌ ªÀĢݮèjà CªÀgÀ §½..! EªÀÅ ªÀÄÆgÀPÀÆÌ ªÀÄÆ® PÁgÀt ªÀÄ®§zÀÞvÉ. w½¢gÀ°. MAzÀÄ Q«ªÀiÁvÀÄ ¤ªÀÄä NzÀÄUÀjUÉ ºÉý©r.. ü ¥Àæwà ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ±ÀÄzÀÞ ºÀgÀ¼ÉuÉÚ MAzÀÄ ¨Á¬ÄvÀÄA¨Á ¸Éë¹ ©¹¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀgÉ 36 PÁ¬Ä¯ÉUÀ½AzÀ ¸ÀvÀåªÁVAiÀÄÆ §ZÁªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ü CzÉà ªÉÃ¼É ±ÀÄzÀÞ ºÀgÀ¼ÉuÉÚAiÀÄ£ÀÄß 8 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® MAzÀÄ ¨Á¬ÄvÀÄA¨Á ¥Àæwà ¢£À ¸Éë¹ ©¹¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, 9£Éà ¢£À¢AzÀ 16£Éà ¢£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ ºÁUÉ ¸Éë¸ÀzÉÃ, ªÀÄvÉÛ 17£Éà ¢£À¢AzÀ 24£Éà ¢£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ ¥Àæwà ¢£À MAzÀÄ ¨Á¬ÄvÀÄA¨Á ¸Éë¹ ©¹¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀgÉ CwÃQèµÀÖ AiÀiÁ ¸ÀAQÃtð gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ®Æ §ZÁ¬Ä¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. -¦.«.¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -June 2017

72

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE

Gnana Sankara June 2017  

Gnana Sankara June 2017

Gnana Sankara June 2017  

Gnana Sankara June 2017

Advertisement