Page 1

GNANA SHANKARA -July 2017

1

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -July 2017

2

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -July 2017

3

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


EDITOREAL

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

¥ÀgÀ¸ÀàgÀ AiÉÆÃUÀågÁV..! ¨sÉÆÃUÀågÁV..!! DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVà ¤ÃªÀÅ..!!!... DwäÃAiÀÄ NzÀÄUÀ §AzsÀÄ,

gÁVÃ.. vÀA¢ÃgÁ..© üP À ë P ÃÉ gÁVÃ.. »ÃUÉAzÀÄ zÁ¸Àg ÀÄ ©Ã¢ ©Ã¢Ai ÀÄ° è ºÁqÀÄvÁ Û d£Àª Ài Á¸Àª À£ ÀÄß §rz © É â ¹zÀÄ Ý ± Àv À± Àv Àª Ài Á£ÀU ¼ À ÁzÀg Æ À E£ÀÆß ºÀ¹gÁVAi ÉÄà G½¢z AÉ i Àį Á è ..! ¥ æÀ ¸ ÀP À Û ªÁvÁªÀg t À «Äw«ÄÃj ºÀz ÀU Àq ÀÄw Û g ÀĪÀ P Ág t À »Az AÉ ¢VAvÀ® Æ EAzÀÄ Dg Æ É ÃUÀåzÀ §UÉ Î P Á¼ Àf ºÉZ ÀÄ Ñ w Û z .É £ÁªÉ¯ Á è Dg Æ É ÃUÀå ªÀAvÀg ÁVg ® À Ä Ai Æ É ÃUÁ¨ sÁå¸ÀQÌAvÀ ¸ÀÄ®¨ -Às ¸ÀÆP À Û ªÀi ÁUÀð ªÀÄv Æ É Û A¢® è JAzÀÄ ¸Ág ÀÄw Û g ÀĪÀ vÀd Õ ªÉÊzÀåg ÀÄUÀ¼ À Q«ªÀi ÁwUÉ £ÁªÉ¯ Á è Q«UÉÆqÀ¨ ÃÉ P ÁVz .É ¤vÁå£Àĵ Á × £ÀP Æ À Ì Ai Æ É ÃUÀª À£ ÀÄß C¼ Àª r À ¹P Æ É ¼ ÀÄ î ªÀ CvÀå UÀv åÀ v É P ÁqÀÄw Û z .É ± Àv À± Àv Àª Ài Á£ÀU ¼ À ÁzÀg Æ À E£ÀÆß ºÀ¹gÁVAi ÉÄà G½¢z AÉ i Àį Á è ..! ¥ æÀ ¸ ÀP À Û ªÁvÁªÀg t À «Äw«ÄÃj ºÀz ÀU Àq ÀÄw Û g ÀĪÀ P Ág t À »Az AÉ ¢VAvÀ® Æ EAzÀÄ Dg Æ É ÃUÀåzÀ §UÉ Î P Á¼ Àf ºÉZ ÀÄ Ñ w Û z .É £ÁªÉ¯ Á è

PÁªÉÄr ¯ÉÊ¥sï..! F §zÀÄPÉà MAzÀÄ PÁªÉÄr..! CzÀgÀ°è EªÀgÀzÀÆ MAzÀÄ vÀªÀiÁµÉ fêÀ£À..

¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ‘£ÀUÉ ºÀ§â’UÀ¼À §UÉÎ ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄäAiÉĤ¹vÀÄÛ..! ¨sÁ£ÀĪÁgÀ §AvÉAzÀgÉ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀPÀ® n« ªÁ»¤UÀ¼À®Æè

ªÀÄÄAeÁ«¤AzÀ ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀiÁvÀæªÉãÀÄ.., gÁwæ ºÀvÀÛgÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ ªÀÄÆRð ¥ÉÉnÖUÉAiÉÄzÀÄgÉà SÁAiÀÄA eÁAqÁ HjºÀ ªÀģɪÀÄA¢UɯÁè £ÀUÀÄ ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ vÁæ¸ÀzÀ PÉ®¸ÀªÉãÀ®è..! EµÁÖzÀgÀÆ F PÁªÉÄr Q¯ÁrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛªÀgÀ vÀªÀiÁµÉUÀ¼À «µÀAiÀÄ AiÀiÁ ºÀÆgÀtzÀ §UÉÎ ..MªÉÄä.., ..£ÀUÀĪÀÅzÀ ¤°è¹ CªÀUÁºÀ£É ªÀiÁrzÉÝà DzÀgÉ bÉ..

bÉÃ..§gÉà C²èî, C£ÉÊwPÀvÉ, CPÀªÀÄðUÀ¼À PÀÄjvÉà ¸ÁgÀĪÀ, qÀ§â¯ï «ÄäAUïUÀ¼À PÉÆAqÁqÀĪÀ EAxÁ jAiÀiÁ°n µÉÆäAzÀ ¤d ¯Á¨sÀªÉãÁzÀgÀÆ GAmÉÃ..? PÉÆAZÀ AiÉÆÃa¹..!? EzÀÆ MAzÀÄ CPÀªÀÄðªÉÃ..EAxÁzÀÄÝ ¤®è¨ÉÃPÀÄ.

¯ÁUÁ¬ÄÛ¤AzÀ £ÀUÀÄ JAzÁPÀët £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ «zÀƵÀPÀgÁzÀ vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ©ÃgÀ§¯ï, ZÁ°ð ZÁ¦è£ï, ¯Ágɯï& ºÁrð, £ÀªÀÄä

¹£ÉªÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÁdÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ. EªÀgÁqÀÄwÛzÀÝ ¨sÁµÉ-«ZÁgÀUÀ¼À UÀªÀĤ¹zÉÝà DzÀgÉ vÀªÀÄä£Éßà ¥ÀæºÀ¸À£ÀPÉÌ MrØPÉÆAqÀÄ £ÀUÀÄvÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Àj.. CzÉà F QgÀÄvÉgÉAiÀÄ PÁªÉÄr Q¯ÁrUÀ¼ÉÆÃ, ‘PÁ..ªÉÄrlÄ-PÀÄA§’ UÀ¼ÉÆà CªÀjªÀgÀ£ÀÄß UÉðªÀiÁrà ªÀiÁrà C²èî-CªÉÊZÁjPÀ-C£ÉÊwPÀvÉUÀ¼À£Éßà PÀxÁªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÁßV¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À£Éßà ©Ã¢¥Á¯ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀð AiÀÄvÀßPÉÌ ¢üPÁÌgÀ«gÀ°..

ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ gÁwæAiÀÄ°è..vÁ¼ÉºÀÆ PÀA¥À ZÉ®ÄèªÁUÀ..

¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ°è C¥ÀæAiÉÆÃdPÀªÉ¤¹zÁåªÀÅzÀÆ E®è. EzÀÄ PÁqÀÄ VqÀ.. AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀPÀÆÌ §gÀ®è JA§ÄzÉà £ÀªÀÄä CeÁÕ£À! ºÁUÁzÀgÉ F ªÀÄÆ°PÉUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ.. JAzÀgÉ F C¸ÀASÁåvÀ ¸À¸Àå gÁ²AiÀÄ°è

¥ÀÄlÖÖ ¥ÀÄlÖ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß PÁªÉÄr PÀÄlÄA§zÉƼÀUÉ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀV¸À¯ÉAzÉà zÀéAzÁéxÀðUÀ¼À¤ßêÀ ¹Ìø¥ïÖ-qÀAiÀįÁUïUÀ¼À ºÉÃgÀ¼ÀªÁV gÀa¹ ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÀUÀ¼À D¯ÉÆÃZÀ£Á«ZÁgÀ±ÀQÛUÀ½UÉ Dg Æ É ÃUÀå ªÀAv Àg ÁVg ® À Ä Ai Æ É ÃUÁ¨ sÁå¸ QÀ ÌAv À ¸ À Ä®¨ -Às ¸ Æ À P À Û ªÀ i ÁUÀð ªÀ Äv Æ É Û A¢® è JAz À Ä ¸Ág À Äw Û g À ĪÀ v d À Õ ªÉÊz åÀ g À ÄUÀ¼ À Q«ªÀ i ÁwUÉ £ÁªÉ¯ Á è Q«UÉÆq ¨ À ÃÉ P ÁVz .É ¤vÁå£À ĵ Á × £ÀP Æ À Ì Ai Æ É ÃUÀª À£ À Äß C¼ Àª r À ¹P Æ É ¼ À Ä î ªÀ Cv åÀ UÀv åÀ v É P Áq À Äw Û z .É VÃvÁZ ÁAi À Äð ²æ ÃP ÈÀ µ À Ú ¨ ÀU s Àª Á£ï ¨ ÀU s Àª ¢ À Î Ãv AÉ i À Ä° è £À Ärz AÀ v ,É Dv À ä £ Éq ÉU ,É Dv À ä £À ªÀ Ä Æ®P Àª ÃÉ £Àq Éz À Dv À ä £À ¥ AÀ i À ÄtP ÉÌ Ai Æ É ÃUÀª É£ ßÀ §ºÀ Äz À Ä..JAz À Ä. ªÉÆ£ ßÉ «± éÀA i Æ É ÃUÀ¢£Àz AÀ z À Ä ¸ Àª À ÄUÀæ «± éÀ z ° À è Ai Æ É ÃUÀz À P À ÄjvÁz À ¸ AÀ Z ® À £À GAm ÁVz À Ý £À Äß £Æ É Ãr¢gÁ..?! CAz À Ä ¥ æÀ ¥ AÀ Z Àz Áz åÀ Av À d£Àg À Ä Ai Æ É ÃUÁ¸ À£ ÀU ¼ À À ªÀ i Áq À ÄvÁ Û v Àª À Ä ä Ai À i ÁªÀw Û £À §z À ÄQUÉÆAz À Ä ºÉƸ À Cx ð À PÆ É q® À Ä Ai À Äwß¹z À Ä Ý ¸ À Ä Û v åÀ ºÀðªÉÃ..! Dz Àg É P° À Ai À Ä ÄUÀz ° À è P® É ªÁg À Ä ªÀµ ð À UÀ½Az ® À Æ ¥ æÀ Z ° À v Àª ÁVg À ĪÀ ¥ æÀ z À± ð À P À fêÀ£ À± ÊÉ °UÉà MV Î ºÉÆÃVg À ĪÀ d£Àv ÉU É Ai Æ É ÃUÀª ÀÇ MAz À Ä ¸ É Ööʯ ï ¸ É Ö Ãm ïªÉÄAm ï DVºÉÆÃUÀ Äw Û g À ĪÀÅz À PÀAqÀÄ «µÀtÚ £ÀUÉ £ÀPÀÌgÀÄ ¤dAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ!

GNANA SHANKARA -July 2017

gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ ºÁQ PÀ®äµÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ªÁPÀjPÉ ªÀÄÆqÀ¢gÀÄvÉÛãÀÄ.

DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ªÀÄÆ°PÉAiÀiÁUÀ®Ä ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¥Ëtð«ÄAiÀÄ ZÀAzÀæªÀÄ£À ²ÃvÀ® QgÀtUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. ¸ÀPÁ®zÀ°è ±À²QgÀtUÀ¼À vÀA¥ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ°è MAzÉÆAzÀÆ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ®Æè MAzÀµÀÄÖ VqÀ-ªÀÄgÀ-¨ÉÃgÀÄ-PÁ¬Ä-aUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ NµÀ¢üUÀ¼ÉÆqÉAiÀÄ D zsÀ£ÀéAvÀjà ¸Áé«ÄAiÀÄ PÀȥɬÄAzÀ ªÀÄÆ°PÁ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÆß ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À CAvÀB¸ÀvÀéUÀ¼À£ÀßjvÀ DAiÀÄĪÉÊðzÀågÉÆà D ªÀÄÆ°PÉUÀ¼À ªÀĺÀvÀé UÀªÀĤ¹ ¥À±ÀÄ-¥ÀQë-ªÀiÁ£ÀªÀgÀ gÉÆÃUÀ-gÀÄf£ÀUÀ¼À ¤ªÁj¸À®Ä ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¸À£ÁvÀ£À ¨sÁgÀvÀzÀ D ¸ÀªÀĸÀÛ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ±ÀıÀÆæ±ÀPÀjUÉ £ÀªÉÆãÀߪÀÄB. -EAwà ¤ªÀÄä «±Áé¹, ¥À.ªÉA.¸ÀÄzÀ±Àð£À¨sÁgÀwÃAiÀÄ, pvsb2222@gmail .com

7022274686

4

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANASHANKARA, Kannada-English Monthly Magazine Printed & Published by G.Srinivasa. on behalf of M/s Kamadhenu Telefilms Pvt Ltd., # 8/5, New BEL Road, beside FAB MALL, RMV 2nd Stage, Bangalore - 560 054. Printed at M/s Printed At M/S Omkar Offset Printers , Bangalore -2 fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ §UÉÎ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀ£Éßà zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, EzÀÄ ¸Àj¬Ä®èªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÀÄRªÁV ªÀÄ®UÀĪÀ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀî£ÀÄß ºÀgÀrPÉÆAqÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄĽî£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V “¸ÀjAiÀiÁUÀ°®èªÀzÀÄ ¸Àj¬ÄzÀ®èªÉ£ÀÄßvÀÛ/ £ÀgÀ¼ÀÄwÛÃAiÉÄ, ºÁUÉ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ªÀÄrPÉƼÀî¨ÉÃqÀ. MAzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉãÀÄ? ºÀgÀrPÉƼÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄļÀî£ÀÄ ºÁ¹UÉAiÀÄ°// CxÀªÁ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉZÁÑzÀgÉãÀÄ? §zÀÄPÀÄ J£ÀߪÀÅzÀÄ MgÀlÄ PÉ®¸À. CzÀ£ÀÄß PÉÆgÉAiÀiÁzÉÆqÉãÉÆAzÀÄ? £ÉgÉzÉÆqÉ ¤Ã£ÉÆAzÀÄ? ¸À»¹PÉÆà - r.«.f MgÀlÄ PÉ®¸ÀªÉÇ §zÀÄPÀÄ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä (582) -¸ÀAUÀæºÀPÁgÀ. ºÁgÀUÀzÉÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

£ÀÄr ¸ÀÄeÁÕ£À

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ

GNANA SHANKARA-instilling divinity into lakhs of lives july 2017 PUBLISHER- OWNER G. SRINIVASA EXECUTIVE EDITOR K.S.SURESH KUMAR MANAGING EDITOR M.HARIKRISHNAN CHIEF EDITOR P.V.SUDARSHAN BHARATIYA

7022274686 2016jnsmmss@gmail.com PRINTER

Omkar Offset Printers 91 8026708186/9026 Owned and published by:

G. SRINIVASA

eÁÕ£ÁAvÀgÀAUÀ

The Interio… ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁt World Yoga day ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ - zÁézÀ±À ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ²æà ZÀArPÁ ªÀĺÁAiÀiÁUÀ ºÀjºÀgÀ£À gÀUÀ¼É BBB Mysore (First ever Brahmins Business Buerow) ºÉÆ£ÀߪÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ

UÀAUÀªÀÄäzÉë PÀgÀUÀ GvÀìªÀ ²æà zÉʪÀ ªÁt ªÀÄzsÀÄgÀ PÀ« zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ Bio pic - ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌ UËgÀªÀ - qÁ.PÀeÉ Yoga for women’s health

ªÀÄÄR¥ÀÄl avÀæUÀ¼ÀÄ

¸Áé¸ÉÆÜÃ¥ÀZÁgÀ – qÁ.¥Àædé¯ï

1.AiÉÆÃUÀ, AiÉÆÃUÁ¸À£À, zsÁå£À - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¤ÃrzÀ ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀvÀAd° ªÀĺÀ¶ð.

§¤ß NzÀÄUÀgÉà £ÁªÉ¯Áè AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÉÆÃt

2.¸À£ÁvÀ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃUÀUÉƽ¹zÉ JAzÀ ¥ÀæzsÁ¤ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ®R£ËzÀ°è ®PÀë AiÀÄĪÀ AiÉÆÃUÀ¥ÀlÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÉÆÃUÁ¸À£ÀzÀ°è ¤ªÀÄUÀß.

Sachchidanda Babu -Retro

3.eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è V¤ß¸ï §ÄPï D¥sï ªÀ¯ïØð gÉPÁqïìð£À°è ªÉÄʸÀÆgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR°¸À®Ä §ºÀĪÁV ±Àæ«Ä¹zÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Áè¢üPÁj, ¥ÀPÁëwÃvÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʸÀÆgÀÄ d£ÀvÉ.

Page-Design/Circulation

Santosh Anandan Reporter/ Office-Coordinator

Y.Shivaraj Ramanal

Remembering the Nalvadi krishnaraja vadeyar AiÉÆÃUÀªÀ£À ¸Áé«ÄÃfAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À

¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àj - 10, CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ZÀA¢æPÉ - 14, AiÉÆÃUÁªÁ¹µÀ× -20, gÁªÀiÁAiÀÄt - 25, eÁÕ£À rArªÀÄ - 27, ¥ÀjºÁgÀ PÉëÃvÀæ -34, ¨sÀ«vÀªÀå -36, ¸ÀÄ®UÀß -45, ¸ÀÄ¢Þ ¸ÀAQë¥ÀÛ - 47, ¸Á¬Ä ¸ÀZÀÑjvÉ -48, ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ -53, §zÀÄPÀ®Ä PÀ°¬Äj -50 , DAiÀÄĪÉÃðzÀ fêÀ£À±ÉÊ° -61.

Page No.

7 12 17 23 29 31 32 38 39 42 54 56 58 60 64 67 69


¥ÀlÖ¨sÀzÀæ »vÁ¸ÀPÀÛgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£À-¸ÀªÀiÁä£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ..?

EzÀÄ RAqÀ¤ÃAiÀĪÉà ¸Àj!gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UËgÀªÀ, ¨sÁgÀvÀzÀ zsÀéd ¸ÀA»vÉ PÀ®A 3.22 C£ÀéAiÀÄ ºÀÄvÁvÀäjUÉ, gÁdå ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝ C®APÀj¹zÀªÀjUÉ, CzÀgÀ®Æè gÁµÀÖç¥Àw, G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw, ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ, gÁdå¥Á®, ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ UËgÀªÀ EAzÀÄ NªÀð avÀæ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ, avÀæ £ÀljUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀƪÁð¥ÀgÀ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ«®èzÉ ¤ÃqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ PÁt§gÀÄwÛªÉ. CvÀÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, EvÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ F ¸Àj vÀ¥ÀÄàUÀ¼À

d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw¶×vÀ ªÀåQÛUÀ½UÁUÀ°Ã ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ªÉÃ¼É gÁµÀÖçzsÀéd ¸À»vÀ UËgÀªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ¸ÀjAiÉÄÃ..?

§UÉÎ ªÀiÁ»w¬Ä®è. ¤ÃªÉãÀAwÃj...?

-¸ÀA.

gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CUÀvÀå ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÁUÀ° gÁµÀÖçzsÀéd J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÉñÀ¨sÀQÛAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ. gÁµÀÖçzsÀéd ? gÁµÀÖçzÀ°è UÀtå ªÀåQÛUÀ¼Éà EgÀ§ºÀÄzÀÄ CxªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ

¥Àæw¶×vÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁµÀÖç zsÀéd ºÉÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. §zÀ¯ÁzÀ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ §zÀ¯ÁV ¸ÀvÀÛªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. MAzÀÄ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß zÀvÀÄÛ ¥ÀqÉzÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀgÉ ¸ÀÆPÀÛ. ªÀÄÄRåªÁV UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÁÛUÀ CªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ªÉÃ¼É ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀÄ¥ÁQ ºÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. gÀPÀëPÀgÀ£ÀÄß F jÃw §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. EzÀgÀ §zÀ¯ÁV ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è VqÀ £ÉqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ

ÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀĪÀÅzÉà ªÀåQÛAiÉÄà CVgÀ§ºÀÄzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ gÁµÀÖçzsÀédzÀ ªÀÄÆ®PÀ UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ F UËgÀªÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁתÀAvÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÉ®ªÉà ªÀÄA¢. DzÀÝjAzÀ zÉñÀPÁÌV vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ, vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄr¥ÁVlÖ ¸ÉʤPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁתÀAvÀ ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀPÁðj UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. ¸ÀªÀiÁdPÁÌV GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀªÀjUÀÆ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. - gÀ²ä n, zÁªÀtUÉgÉ, «zÁåyð¤

¤µÁתÀAvÀ ¥ÉưøÀjUÉ, ¸ÉʤPÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ, ¸Á»w, avÀæ £ÀlgÀÄ, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ F ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ EzÀgÀ §UÉÎ

UËgÀªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzÀ°èAiÉÄà CvÀÄå£ÀßvÀªÁzÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀvÁÛUÀ CªÀgÀ ¥ÁyðªÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ gÁµÀÖçzsÀéd ºÉÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ, gÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁrzÀ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. zÉñÀPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÀ, ¥Áæt vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÀjUÉ, AiÉÆÃzsÀjUÉ EAvÀºÀ UËgÀªÀ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß RAr¸À¨ÉÃPÀÄ. d£ÀgÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ CUÀvÀå ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÁUÀ°. . -ªÀ¸ÀÄAzsÀgÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð.¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ

¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

-« £ÀAdÄqÀ¥Àà, »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

EzÀÄ ©ænõÀgÀ PÁ®zÀÄÝ

CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ªÉÃ¼É gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¸ÀjAiÀÄ®è. DzÀgÉ F ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ §gÀ®Ä MAzÀÄ PÁgÀt«zÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄß gÁµÀÖç JµÀÄÖ UËgÀ«¹zÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä ¸ÀvÁÛUÀ gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw ©ænõÀgÀ PÁ®zÀ¯Éèà eÁjUÉ §A¢vÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À ºÉÆA¢zÀgÀÆ E£ÀÆß CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ jÃwAiÀÄ°è D ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£Éßà C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖ G¯ÉèÃR EzÉ. gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀQÌAvÀ AiÀiÁgÀÆ zÉÆqÀتÀgÀ®è. DzÀÝjAzÀ UÀtå ªÀåQÛUÀ½UÉ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ªÉÃ¼É gÁµÀÖçzsÀéd ºÉÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. F §UÉÎ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

-¥ÉÆæ. ©.PÉ gÀ«, PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ

¹PÀÌ ¹PÀ̪ÀjUÉ gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ vÀgÀªÀ®è ¸ÀPÀ® ¸ÀPÁðj UËgÀªÀzÀ eÉÆvÉUÉ gÁµÀÖçzsÀéd ºÉÆj¹ ¹PÀÌ ¹PÀ̪ÀjUɯÁè CAvÀåQæAiÉÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ vÀgÀªÀ®è. D UËgÀªÀ ¸ÉʤPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ EgÀ° zÉñÀPÁÌV vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉʤPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢ÞUÀ½UÀÆ ¹UÉÆÃzÀÄ vÀgÀªÀ®è. PÁ£ÀƤ£À gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ «µÀAiÀÄ. M§â ¥Àæw¶×vÀ J¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj C£ÀºÀðjUɯÁè gÁµÀÖçzsÀéd ºÉÆ¢¹zÀgÉ ªÀåQÛ ¸ÀvÁÛUÀ CªÀjUÉ gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀQÌgÀĪÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß £ÁªÉà PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. »A¢¤AzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄ §A¢zÉ. DzÀgÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. zÉñÀPÉÌ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÉÆà EAvÀºÀ C£ÁZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀAxÀ ¤µÁתÀAvÀ ¸ÉʤPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ gÁµÀÖçzsÀéd ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ¦à¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀªÀ£ÀÄß UËgÀªÀ ¸À®è°. EvÀgÀ AiÀĪÀÅzÉà gÁdPÁgÀtÂUÁUÀ°Ã, UÀtå ¸ÉʤPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀUÉƼÀ¸À¨ÉÃPÀÄ. CUÀvÀå ªÀiÁ¥ÁðqÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. d£ÀjUÉ EzÀgÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛUÁUÀ°Ã EzÀÄ ¸À®èPÀÆqÀzÀÄ. C®èzÉ, gÁµÀÖçzsÀéd AiÀĪÁUÀ®Æ

- GªÀiÁ±ÀAPÀj «, ªÀÄ£ÉÆñÁ¸ÀÛçdÕ G¥À£Áå¸ÀQ, EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä rVæ PÁ¯ÉÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀA«zsÁ£À zÉÆqÀØzÀÄ

ºÁgÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß UËgÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è CqÀدÁV ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄqÀÄZÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçPÉÌ £ÁªÀÅ ¸À°è¸ÀĪÀ CUËgÀªÀ. DzÀÝjAzÀ F jÃwAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. - ¨sÁUÀå®Qëöä ¥ÀzÀQ,

UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÁÛUÀ CªÀjUÉ gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ VüÁVzÉ. gÁµÀÖçzsÀédzÀ ¸ÁÜ£À zÉÆqÀØzÀÄ. M§â UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è JµÉÖà ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀQÌAvÀ zÉÆqÀØzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ «ÄÃj £ÀqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. UÀtå ªÀåQÛUÀ½UÉ, gÁµÀÖçPÉÌ ¸ÉêɸÀ°è¹zÀªÀjUÉ, gÁµÀÖçzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÀÆ gÁµÀÖçzsÀéd UËgÀªÀ ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ §zÀ°UÉ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°. -ªÀÄAdÄ£Áxï. PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ªÁtÂ

²æÃPÉëÃvÀæ-±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÁgÀzÁ ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀAvÀ²æà «¨sÀƶvÀ ¨sÁgÀwÃwÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ

±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄoÀzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÉǪÉÄä CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀĸÁå¥ÀÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ ±ÉÆèÃPÀzÀ CAwªÀÄ ¥ÁzÀ. ±ÉÆèÃPÀzÀ D ¨sÁUÀªÀÅ «gÉÆÃzsÀªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ ‘D£ÉUÀ¼À »AqÀÄ ¸ÉƼÉîAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆQÌvÀÄ’ JAzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CAvÀåªÀÅ MAzÉà vÉgÀ£ÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ°è «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. GNANA SHANKARA -July 2017

7

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨Á®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ£À UÀÄgÀĨsÀQÛ

«zÁåyðAiÀiÁV £ÀgÀ¹AºÀ CªÀgÀÄ

DV£À ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁVzÀÝ dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²æà ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwà ¸Áé«ÄUÀ¼À°è CZÀ®ªÁzÀ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß ¨Á®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÝgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¹ CvÀåAvÀ ¨sÁªÀÅPÀgÁV ºÉýzÀgÀÄ. ‘£À£Àß fêÀ£ÀzÀ C©ü¯ÁµÉ FqÉÃjvÀÄ. dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àà±Àð ªÀiÁrzÉ, JAvÀºÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ CzÀȵÀÖ’. »ÃUÉ CªÀgÀÄ ¸ÀA£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ §ºÀ¼À ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CªÀgÀ ¨Á®åzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. D ªÀAiÀĹì£À JµÀÄÖ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÀºÀ ±ÉæõÀ× ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ«£À §UÉÎ ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀgÀÄ ? UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥À«vÀæ ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À zÀ±Àð£ÀªÉà CªÀgÀ J¼É ªÀÄ£À¹ìUÉ UÁqsÀªÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÉ. F ¨Á®PÀ£À ¨sÀQÛ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ£ÀÄß PÉý

GNANA SHANKARA -July 2017

w½zÀÄPÉÆAqÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåPÉÌ CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀgÀÄ. ±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ EvÀgÀ ¨Á®PÀgÀAvÉ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 1905gÀ°è K¼À£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀgÀÄ. DUÀ dUÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ²ªÁ©ü£ÀªÀ £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwà ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃzÁAvÀªÀ£ÀÄß NzÀ®£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÉýPÉÆlÖ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ZÀÄgÀÄPÁV UÀ滸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄUÀ¼À §UÉÎ UËgÀªÀ C£ÀÄ¥ÀªÀĪÁzÀÄzÀÄ. EwÛÃaUÉ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁVzÀÝgÉ UÀÄgÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÁzÀgÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ºÁUÉ EgÀ°®è. ‘£À£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ zÉêÀgÀÄ, £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ’ EzÀÄ CªÀgÀ £ÀqÀªÀ½PÉ. E£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ

8

CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ JAvÀºÀªÀgÀÄ ? ¨Á®PÀ£À CUÁzsÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÀ£É PÀ°AiÀÄÄ«PÉ §UÉÎ CªÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉÇà D±ÀÑAiÀÄð. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ »ÃUÉ C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ‘¨Á®PÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀtÚªÀgÀÄ? CªÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? ¤dªÁUÀ®Æ £ÁªÉà CªÀ£À ²µÀågÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAUÀw. F jÃwAiÀiÁV ¨Á®PÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀ°vÀ£ÀÄ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ CªÀ¤UÉ 17-18 ªÀµÀðªÁvÀÄÛ. DUÀ CªÀ¤UÉ §æºÀä «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. D ¢QÌ£À°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV vÀgÀÄt£À£ÀÄß «ÄêÀiÁA¸Á ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. dUÀzÀÄÎgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwà ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀå, ªÉÃzÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è C¸ÁzsÁgÀt ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ zÉêÀvÁ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¨sÀQÛ ¸ÀÄzsÁvÀgÀAVtÂAiÀÄÄ CAvÀºÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ UÀæAxÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. CªÀgÀÄ D ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÆ C°èAiÀÄ zÉêÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆÛÃvÀæªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ gÁªÉÄñÀégÀzÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä, ªÀÄzsÀÄgÉAiÀÄ «ÄãÁQë EvÁå¢, UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÉUÀνPÉ CAvÀºÀzÀÄÝ. ±ÀÈAUÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄoÀzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÉǪÉÄä CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀĸÁå¥ÀÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ ±ÉÆèÃPÀzÀ CAwªÀÄ ¥ÁzÀ. ±ÉÆèÃPÀzÀ D ¨sÁUÀªÀÅ «gÉÆÃzsÀªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ ‘D£ÉUÀ¼À »AqÀÄ ¸ÉƼÉîAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆQÌvÀÄ’ JAzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß G½zÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CAvÀåªÀÅ MAzÉà vÉgÀ£ÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ°è «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. MªÉÄä dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CzÀ£ÀÄß vÁªÀÅ ¥ÀæªÁ¸À¢AzÀ »A¢gÀÄUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¥ÀÆwð ªÀiÁqÀ®Ä «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀzÀÄÝ 1907gÀ°è. dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À £Á®Ì£Éà ºÁUÀÆ CAwªÀÄ ¥ÀæªÁ¸À. £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ±ÀÈAUÉÃjUÉ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. vÁªÀÅ ¤ÃrzÀÝ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ §UÉÎ CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÆß «zÁåyðUÀ¼À£ÀÆß ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ°è §ºÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ UÀ滹gÀ°®è. M©â§âgÀÄ ¥ÀÆwð ªÀiÁrzÀÝgÀÆ CzÀÄ vÀȦÛPÀgÀªÁVgÀ°®è. £ÀgÀ¹AºÀ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä »AdjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ zsÉÊAiÀÄð vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ºÉýzÀgÀÄ. ‘¸Áé«Ä, £Á£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÉÝãɒ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÀªÀĸÉå K£ÉAzÀgÉ ‘ªÀÄÄzÁæPÁZÀ£À ªÀÄÄQÛzÁ£À ¤¥ÀÄuÁ ¤zÁæw eÁUÀwð ªÁ’, £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ zÀQëuÁªÀÄÆwð zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è D ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ©r¹zÀÝgÉAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÉý dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À C¥ÀæwªÀÄ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ §UÉÎ D±ÀÑAiÀÄð ZÀQvÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀ D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà EgÀ°®è. ‘C§â, JAvÀºÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉ! JAvÀºÀ «£ÀAiÀÄ! ¨Á®PÀ£ÀÄ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ KgÀ®Ä CºÀð£ÀÄ’ JAzÀÄ ºÉý «ÄêÀiÁA¸Á ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄoÀzÀ ±Á¯ÉUÉ PÀ½¹zÀgÀÄ. -C£ÀĪÁzÀ - PÉ.f PÀȵÀÚªÀÄÆwð

fêÀ£ÀzÀ ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ G¥ÀzÉñÀ

±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ ? JAzÀÄ «ZÁgÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁzÀgÀÆ CzÉà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ zÀĸÀÛPÀðªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ £Á¹ÛPÀåªÀÅ K¥ÀðlÄÖ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀªÀ£À£ÀÄßvÀ¥ÀÄàzÁjUÉ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EAxÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÀƪÀðdgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

±ÀAPÀgÀ ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ gÀa¹zÀ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÅ LzÀÄ ±ÉÆèÃPÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±ÉÆèÃPÀzÀ°èAiÀÄÆ JAlÄ G¥ÀzÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÀjAzÀ «±ÉõÀªÁzÀ ¯Á¨sÀªÀÅ ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.

±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ £ÀA©PÉ ºÁUÀÆ ±ÀæzÉÞAiÀÄÄ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀðªÁzÀgÀÆ CªÀÅ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ w½¹gÀĪÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÁåAiÀħzÀÞªÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ zÀĸÀÛPÀð¢AzÀ PÀÆr £Á¹ÛPÀåªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ ‘zÀĸÀÛPÁðvï ¸Á«gÀªÀÄÈvÁA’ JA¢gÀĪÀgÀÄ. ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ? JAzÀÄ «ZÁgÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁzÀgÀÆ CzÉà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ zÀĸÀÛPÀðªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ £Á¹ÛPÀåªÀÅ K¥ÀðlÄÖ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀªÀ£À£ÀÄß vÀ¥ÀÄàzÁjUÉ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EAxÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÀƪÀðdgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ¹ÛçÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀÈ ¸ÀªÀiÁ£À¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¯É¬Ä®èzÀ PÀ°è£À ZÀÆj£ÀAvÉ PÁt¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÆß vÀ£ÀßAvÉAiÉÄà ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÉ. F ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁvÀȪÀvï ¥ÀgÀzÁgÉõÀÄ ¥ÀgÀzÀæªÉåõÀÄ ¯ÉÆõÀÖªÀvï/ DvÀäªÀvï ¸ÀªÀð¨sÀÆvÉõÀÄ AiÀÄB ¥À±Àåw ¸À ¥À±Àåw// zÀÄUÁð¸À¥ÀÛ±ÀwAiÀÄ°è dUÀ£ÁävÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀ® «zÁåzsÀjAiÀÄÆ ¹ÛçÃgÀÆ¥À¼ÀÆ JAzÀÄ ªÀtÂð¸À¯ÁVzÉ. «zÁåB ¸ÀªÀĸÁÛB vÀªÀ zÉë ¨sÉÃzÁB ¹ÛçÃAiÀÄB ¸ÀªÀĸÀÛB ¸ÀPÀ¯Á dUÀvÀÄÛ//

GNANA SHANKARA -July 2017

9

C£ÀåjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÉà M¼ÉîAiÀÄ G¥ÀPÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÉà DzÀgÉ CzÀÄ ¥Àæw¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ PÀÆrgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¹ÃvÁªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸ÀĦæÃvÀ£ÁzÀ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄgÉvÀÄ©qÀĪÀAvÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«ÄUÉ w½¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄAiÉÄåêÀ fÃtðvÁA AiÀiÁvÀÄ AiÀÄvÀÛøAiÉÆÃ¥ÀPÀÈvÀA ºÀgÉÃB/ £ÀgÀ¥ÀævÀÄå¥ÀPÁgÁyÃð «¥ÀwÛªÀÄ©üPÁAPÀëw// KPÉAzÀgÉ G¥ÀPÀÈvÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀævÀÄå¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ¤UÀÆ CAvÀºÀ PÀµÀÖzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ° JAzÀÄ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß wÃj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ DvÀ£ÀÆ PÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ ‘¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ G¥ÀPÁgÀ¢AzÀ ®©ü¹gÀĪÀ ¥Àæw¥sÀ®UÀ¼É®èªÀ£ÀÆß £Á£Éà ¸ÀévÀB ¹éÃPÀj¹zÉÝãɒ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÆ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ±ÀAPÀgÀ ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ C£ÀÄUÀ滹gÀĪÀ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀAZÀPÀªÀ£ÀÄß «ªÉÃZÀ£É¬ÄAzÀ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

- ¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àj ¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àjà ¸ÉÆÛÃvÀæªÀ£ÀÄß dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ gÀa¹zÁÝgÉ. ªÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÉÊQ EzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. F ¸ÉÆÛÃvÀæzÀ°è 100 ¥ÀzÀå/¥ÀAQÛUÀ½ªÉ. (100 verses) 1- 41 ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß D£ÀAzÀ ®ºÀj JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 42 - 100 ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àj J£ÀÄßvÁÛgÉ. ®ºÀj JAzÀgÉ C¯É/vÉgÉ JAzÀxÀð. D£ÀAzÀ ®ºÀjà JAzÀgÉ D£ÀAzÀzÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ. D£ÀAzÀ ¤ÃqÀĪÀAvÀzÀÄÝ. ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ F ¸ÉÆÛÃvÀæzÀ°è zÉëAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¹zÁÝgÉ. F ¸ÉÆÛÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àp¹zÀgÉ D¢±ÀQÛAiÀÄÄ ¤ªÀÄä J®è C©ü¯ÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄvÁÛ¼É JA§ £ÀA©PÉ. F ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ªÀ²¤Ã ªÉÆzÀ¯ÁzÀ 24 ±ÀQÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À G¯ÉèÃR«zÉ. EzÀgÀ°è 8 ªÀÄA¢ ªÀ²¤ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ, 12 ªÀÄA¢ AiÉÆÃV¤AiÀÄgÀÄ, UÀAzsÁPÀ¶ðt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ 4 ±ÀQÛUÀ½ªÉ. ªÀ²¤ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ: ªÀ²¤, PÁªÉÄñÀéÀjÃ, ªÉÆâ¤, «ªÀįÁ, CgÀÄuÁ, d¬Ä¤, ¸ÀªÉÃð±ÀÑjÃ, PË°¤ AiÉÆÃV¤AiÀÄgÀÄ: «zÁå AiÉÆÃV¤, gÉÃaPÁ AiÉÆÃV¤, ªÉÆÃaPÁ AiÉÆÃV¤, CªÀÄÈvÁ AiÉÆÃV¤, ¢Ã¦PÁ AiÉÆÃV¤, eÁÕ£À AiÉÆÃV¤, D¥Áå¬Ä¤ AiÉÆÃV¤, ªÁ妤 AiÉÆÃV¤, ªÉÄÃzsÁ AiÉÆÃV¤, ªÉÇåêÀÄgÀÆ¥Á AiÉÆÃV¤, ¹zÀÞgÀÆ¥Á AiÉÆÃV¤, ®Qëöäà AiÉÆÃV¤ UÀAzsÁPÀ¶ðtÂ, gÀ¸ÁPÀ¶ðtÂ, UÀAzsÁPÀ¶ðuÁå¢AiÀÄgÀÄ

gÀÆ¥ÁPÀ¶ðtÂ,

¸ÀàµÁðPÀ¶ðtÂ

£Á®ÄÌ

£ÀªÀwæéü-ªÁðZÁA ZÀ²-ªÀÄt ²¯Á-¨sÀAUÀ gÀÄa©üªÀð²£ÀåzÁå©ü-¸ÁÛ÷éA ¸ÀºÀ d£À¤ ¸ÀAaAvÀAiÀÄw AiÀÄB/ ¸À PÀvÁð PÁªÁå£ÁA¨sÀªÀw ªÀĺÀvÁA ¨sÀAVgÀÄa©üªÀðZÉÆéü-ªÁðUÉÝëÃ-ªÀzÀ£À-PÀªÀįÁªÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀÄgÉÊB //17// CxÀð: ºÉà ¨sÀUÀªÀw, £À®ÄßrUÀ½UÉ vÀªÀgÁzÀ, ªÀÄlÖ¸ÀªÀV PÉwÛzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ²¯ÉAiÀÄAvÉ PÁAw ¨sÀjvÀªÁzÀ, ªÀ²¤Ã ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CzÀÄãvÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀļÀî ¤£ÀߣÀÄß £É£ÉzÀªÀ£ÀÄ ªÀĺÁ PÀ«ªÀAiÀÄðgÀ ±À§Ý AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ ¸À«AiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ ªÁUÉÝëAiÀÄ ªÀÄÄRªÉA§ vÁªÀgÉAiÀÄ ¥ÀjªÀļÀzÀAvÉ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ £ÀÄrUÀ½AzÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§®è£ÀÄ. AiÀÄAvÀæ : F ±ÉÆèÃPÀzÀ AiÀÄAvÀæ ¢üÃWÀð ZÀvÀÄgÀ±ÀæªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 8 wæ±ÀÆ®UÀ½ªÉ. LA ©ÃeÁPÀëgÀ 3 ¸À® §A¢zÉ. §AUÁgÀzÀ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß §gɹ ¥ÀÆf¹. ¥ÀÆeÁ CªÀ¢ü: 91 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. d¥À: MAzÀÄ ¸Á«gÀ DªÀvÀð £ÉʪÉÃzÀå : eÉãÀÄvÀÄ¥Àà, ¨Á¼ÉºÀtÄÚ, ºÁ®Ä, ¸ÀPÀÌgÉ, PÀ®Äè ¸ÀPÀÌgÉ. ¥ÀÆeÁ£ÀAvÀgÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÉÆüÀ°è zsÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥sÀ®: ¸ÀPÀ® PÀ¯ÉUÀ¼À°è ¹¢Þ.

GNANA SHANKARA -July 2017

10

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -July 2017

11

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


​International Yoga Day

Yoga has connected the world with India: PM ​Lucknow: P ​ rime Minister Narendra Modi led the Yoga Day celebrations on Wednesday, saying the young were captivated by yoga, an age-old tradition propounded by saints and seers. took part in the Yoga Day celebrations in Lucknow on June 21st, 2017. Incessant rainfall failed to dampen the spirits of thousands who assembled at the sprawling Ramabai Ambedkar ground to perform an array of asanas with Prime Minister Narendra Modi in observance of the third International Yoga Day (IYD) on Wednesday morning. The Prime Minister, who arrived at the venue around 6.40 am with Uttar Pradesh governor Ram Naik and chief minister Yogi Adityanath, did not let them down. Even as an enthusiastic crowd chanted ‘Modi Modi’ and ‘Bharat Mata ki Jai’, he shrugged off his security cordon to join the students assembled in the main arena. Modi, in his address, praised the people for braving rainfall since 4 am for the yogic cause. “I thank Lucknowites for patiently waiting in this rain to perform yoga,” he said. “Today, they have sent a message across the world that yoga can be performed even in a downpour.”

only by saints. Today, it is found in every household.”

The Prime Minister said yoga has cut across linguistic and cultural barriers to unite various regions of the world – just like it links the mind, body and soul. Urging people to make yoga as integral a part of their lives as common salt, he said: “Earlier, yoga was performed GNANA SHANKARA -July 2017

12

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Ahmedabad: Nearly three lakh people, led by Ramdev, turned up at GMDC ground in Ahmedabad on the International Yoga Day to perform asanas, which the yoga guru claimed is a world record. BJP president Amit Shah, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, Deputy Chief Minister Nitin Patel, former chief minister Anandiben Patel, several other political leaders, IPS and IAS officers, high court judges and dignitaries were also present at the venue.mit Shah too was a part of the event. Image courtesy: twitter/@ amitshah

the event has made it to the Guinness World Records book with nearly three lakh people performing yoga at one place. The previous record was made in Delhi on 21 June, 2015, when 35,985 people did yoga at Rajpath with Prime Minister Narendra Modi. “Today is the most important day for me, as more than three lakh people performed yoga at one place to set a new world record. We have broken the previous world record, which was set in the presence of our PM, by a huge margin,” Ramdev told

He said that officials of the Guinness World Records book were also present at the event. Ramdev said the officials will declare the final figure of the participants after tabulating the data based on the bar code tag given to each person at the entry gates.

While guiding the participants during the event, Ramdev invited Shah and Rupani to join him on the dais and follow his yogic postures. In his address after the event, Shah thanked Modi for making yoga popular across the globe. “Though India was trying hard to make yoga popular across the globe since 2011, we got success after the United Nations accepted Modiji’s proposal in 2014 and declared 21 June as the World Yoga Day. Since then, the popularity of yoga is increasing across the world rapidly,” Shah said.

The third edition of the International Yoga Day was held under the guidance of Ramdev, who made the participants stretch their muscles in various yogic postures amid the early morning drizzle at the ground. Religious leaders of different faiths were specially invited by the state government as well as Ramdev’s Patanjali Yogpeeth to watch the mega-event. After the one-and-a-half hour long session, Ramdev claimed that

GNANA SHANKARA -July 2017

reporters after the event.

13

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ZÀA¢æPÉ - 12£Éà ¯ÉÃR£À

JZÀÑgÀzÀ©üªÀiÁ£ÀªÉà vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀPÉÌ CrØAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ C

ªÀ¸ÁÜvÀæAiÀĪÀiÁUÀð¢AzÀ «ZÁgÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ºÉZÀÄÑUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ »A¢£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è §gÉzÀzÁÝVzÉ. JZÀÑgÀ, PÀ£À¸ÀÄ, UÁqsÀ¤zÉæ - JA§ ªÀÄÆgÀÄ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð¸ÀvÀåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉA§ÄzÀÄ ¤¸ÀìA±ÀAiÀĪÁV ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀĪÀzÉAzÀÄ D ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è w½¹gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÁV CjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà ¸ÁQë ZÉÊvÀ£ÀåªÉAzÀÆ DvÀä£ÉAzÀÆ J¤ß¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. DvÀä£ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß CjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ, vÁ£ÀÄ KvÀjAzÀ®Æ CjAiÀÄ®àqÀĪÀÅ¢®è. DvÀä£À Cj«UÉ «µÀAiÀĪÁVAiÉÄà «ÄPÀÌzÉݪÀÇ vÉÆÃj§gÀ¨ÉÃPÀÄ; C£ÁvÀäªÀÅ vÀ£ÀߣÁßUÀ° ªÀÄvÉÛ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßUÀ° CjAiÀįÁgÀzÀÄ, KPÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ CjªÀÇ EgÀĪÀÅzÉà E®è. DvÀä£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ Cj«£À ¸ÀégÀÆ¥À£ÉÃ, CªÀ£À Cj«UÉ JA¢UÀÆ ¯ÉÆÃ¥À«®è. F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà DvÀä£ÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð¸ÀvÀå£ÀÄ, CªÀ£À ZÉÊvÀ£Àå ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ JA¢UÀÆ ªÀiÁ¥Áðr®è, JA¢UÀÆ £Á±À«®è, JA¢UÀÆ CzÀÄ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ®èªÉA§ w½ªÀ½PɬÄAzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄÆ DUÀĪÀAw®è. E¢µÀÆÖ CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ w½zÀħgÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁxÀðªÀÅ. F vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ CjAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌãÀÄ PÁgÀtªÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ JZÀÑgÀzÀªÀ¸ÉÜUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ J®èªÀ£ÀÆß JZÀÑgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀzÉà PÁgÀtªÉAzÀÄ ºÉýzÉÝêÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÁzÀ DPÉëÃ¥ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß FUÀ ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. J®ègÀÆ JZÀÑgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ D ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉÆõÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀµÉÖ? CAxÀ zÉÆõÀªÉãÀÆ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®èªÀ®è! £ÁªÀÅ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀÅzÉA§ÄzÉ®è

GNANA SHANKARA -July 2017

JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà C®èªÉ? £ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ½UÉ JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà ¨É¯É. KPÉAzÀgÉ JZÀÑgÀzÀ°è ¹PÀÄ̪À ¸ÀÄRªÀÅ ¤AiÀÄvÀªÁV EAxÀ ¸ÁªÀÄVæ¬ÄAzÀ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅzÀjAzÀ D ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¸ÀA¥Á¢¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ EZÉÒ AiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVzÉ; CAxÀ ¸ÀÄRzÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀÅzÉA§ ªÀåªÀºÁgÀªÀÇ AiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉAiÉÄà JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀ zÀÄBRªÀÅ KvÀjAzÀ GAmÁ¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÀët¤jÃPÀëtUÀ½AzÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; D zÀÄBRPÁgÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃVPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ¥ÀæAiÀÄw߸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ §UÉAiÀiÁV vÉÆÃj ºÁgÀĪÀ PÀ£À¹£À°è GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀÄRzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÁßUÀ° ¤«ÄvÀÛªÀ£ÁßUÀ° UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹ £Á¼É EAxÀ ¸ÀÄRªÀ£Éßà PÀ£À¹£À°è ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ EaÒ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° CzÀPÉÌ vÀPÀÌ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° D¢ÃvÉãÀÄ? MAzÀÄ ¢£À PÀ£À¹£À°è £ÀªÀÄUÉ DzÀAxÀ zÀÄBRªÉà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ£À¹£À°è DUÀĪÀzÉAzÀÄ ¤jÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° D zÀÄBRzÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß CjvÀÄ ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° D¢ÃvÉãÀÄ? JA¢UÀÆ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà «ªÉÃQUÀ¼ÁzÀªÀgÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À°è vÀªÀÄUÉ vÉÆÃj§gÀĪÀ §UɧUÉAiÀÄ £ÉÆÃlUÀ¼À£ÁßUÀ° CªÀÅUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À ¥Áæ¦Û ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ªÀiÁqÀ§ÄºÀÄzÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÁßUÀ° «ZÁgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ EgÀĪÀgÀÄ. UÁqsÀ¤zÉæAiÀÄ®èAvÀÆ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÀgÀªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÆß ºÉƸÀzÁV PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀ ¤jÃPÉëuÉAiÉÄà E®è. F PÁgÀt¢AzÀ JZÀÑgÀzÀ «µÀAiÀĪÉÇAzÀ£Éßà «ZÁgÀªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀĪÀÅzÀ®èªÉ? E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ. JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ PÁtĪÀ ¥ÀæA¥ÀZÀªÀÇ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ

14

¸ÀªÀð¸ÁzsÁgÀtªÁVzÀÄÝ UÉÆvÁÛzÀ zÉñÀ PÁ® ¤«ÄvÀÛUÀ¼À PÀlÄÖ¥ÁrUÉ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀŪÀÅ. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÁªÀÅ M¨ÉÆâ§âgÉà ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®è; £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà C£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀPÀÆÌ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ºÀªÀt¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. E°è £ÀªÀÄä°è M§âjAzÀ M§âjUÉ G¥ÀPÁgÀªÉÇà C¥ÀPÁgÀªÉÇà DUÀĪÀzÀPÀÆÌ CªÀPÁ±À«zÉ; KPÉAzÀgÉ EA¢£À ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà £Á¼ÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅzÀÄ, EA¢£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼Éà £Á¼ÉAiÀÄÆ EgÀĪÀŪÀÅ, EA¢£À ªÀ¸ÀÄÛ¸Àé¨sÁªÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Éà £Á¼ÉAiÀÄÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀŪÀÅ -JAzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ UÉÆvÁÛV©nÖzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà §ºÀÄ¢£ÀUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀÄR¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß PÀÆrºÁPÀĪÀÅzÀPÀÆÌ zÀÄBRPÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀq ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ºÀªÀt¸ÀÄwÛgÀĪɪÀÅ. DzÀÝjAzÀ¯Éà eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ ±ÀPÀÛgÀÆ G¥ÀPÁgÀ§Ä¢ÞAiÀÄļÀîªÀgÀÆ DVgÀĪÀ ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ F ¤AiÀÄvÀªÁzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¸Àé¨sÁªÀ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀºÉƸÀzÁV ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉªÀiÁr d£ÉÆÃ¥ÀPÁgÀPÀªÁzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ. ¸ÁéxÀð§Ä¢ÞAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÀPÁgÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀPÀÆÌ CªÀgÀ zÀĵÀÖ ¸ÀAPÀ®àzÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀwÛUÉ®è PÀ¯ÁåtªÁUÀĪÀAxÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁvÀägÀÄ ºÀÄqÀÄQ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ F JZÀÑgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è CªÀPÁ±ÀªÀÅAlÄ. DzÀgÉ PÀ£À¹£À°è EAxÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÁUÀ° ¤tðAiÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀPÀÄÌAmÉãÀÄ? JA¢UÀÆ E®è, KPÉAzÀgÉ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄ£ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV DUÀĪÀ CªÀ¸ÉÜUÀ¼Éà ºÉÆgÀvÀÄ, JZÀÑgÀzÀ ºÁUÉ §ºÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃjPÉÆqÀĪÀ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À®è. C°è AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛUÉ K£ÀÄ D¢ÃvÉA§ÄzÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌà DUÀĪÀ ºÁVgÀĪÀÅ¢®è; PÀ£À¹£À ¸ÀÄPÀzÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁV C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉÃ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ZÀA¢æPÉ - 12£Éà ¯ÉÃR£À ºÉÆgÀvÀÄ JZÀÑgÀzÀAvÉ «ÄPÉÌ®ègÉÆqÀ£É ¸ÉÃj C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° D «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ C¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° MA¢µÀÆÖ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. PÀ£À¸ÉA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À «ZÁgÀPÉÌ vÀPÀÌ CªÀ¸ÉÜAiÉÄAzÀÄ d£ÀgÀÄ Jt¸À ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ EzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀtªÀÅ. »ÃUÉ £ÉÆÃrzÀgÀÆ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ «ZÁgÀªÀÅ ¤zÀÄðµÀÖªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EµÉÖ C®è, ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÁUÀ®Æ JZÀÑgÀPÉÌà ±ÀgÀtÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è zsÀªÀiÁðzsÀªÀÄð, d£ÁäAvÀgÀ, ¯ÉÆÃPÁAvÀgÀ - ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄߥÀzÉò¹ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ºÉaÑ£À ¥ÀÄgÀĵÁxÀðzÀ ºÀA§®£ÀÄß ºÀaÑgÀÄvÀÛzÉAiÀĵÉÖ; F ±Á¸ÉÆÛçÃzÉÝñÀªÀÅ £ÉgÀªÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ JZÀÑgÀªÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉ UÀwAiÀÄÄAmÉ? ±Á¸ÀÛçªÁUÀ° ¸ÀzÀÄÎgÀĪÁUÀ° JZÀÑgÀzÀ®è®èzÉ ªÀÄvÉÛ°è £ÀªÀÄUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ? ¥Á¥ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÀÇ ¥ÀÄtåPÀªÀÄðzÀ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀÇ £ÀªÀÄUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ JZÀÑgÀzÀ®è®èzÉ ªÀÄvÉÛ°è? ªÀÄĪÀÄÄPÀëÄUÀ¼É®ègÀÆ §AiÀĸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃPÀëªÉA§ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÄgÀĵÁxÀðªÀÅ PÀÆqÀ JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ G¥ÀzÉñÀ¢AzÀ®Æ DvÀ£À G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀߣÀĸÀj¹ JZÀÑgÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §®¢AzÀ®Æ DUÀ¨ÉÃPÀ®èªÉ? DzÀÝjAzÀ ¯ËQPÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉAiÉÄà ªÉÊ¢PÀªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄÄ CvÀåAvÀªÁV CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀĪÀÅzÉA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ºÁVgÀ°. CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀĪÁ¢UÀ½UÁzÀgÀÆ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀĪÀÅzÀPÁÌ¢ÃvÉãÀÄ? E®è. KPÉAzÀgÉ vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ°, vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è d£ÀjUÉ vÉÆÃj¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£Éßà CªÀgÀÆ PÉÊUÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ºÁV®èzÉ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ? £ÁªÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀgÀ G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ? »ÃUÉ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄÄ ¤¢ðµÀÖ, ¸À¥ÀæAiÉÆÃd£À, C¥ÀjºÁAiÀÄð, JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è zÉÆõÀ«zÉAiÉÄA§ÄzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ½îgÀĪÀ ªÀÄAPÀħƢAiÉÄAzÀÆ ¨sËwPÀ±Á¸ÀÛç, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç, ¨sÀQÛ±Á¸ÀÛçUÀ½AzÀ d£ÀjUÉ DUÀĪÀ ªÀĺÁ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½UÉ

GNANA SHANKARA -July 2017

EzÉà CqÀZÀuÉAiÉÄAzÀÆ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ zÀȶÖAiÉÄA§ ¨ÉÃgÉ zÀȶ֬ÄAzÀ «ZÁgÀªÀiÁqÀÄvÉÛêÉA§ÄzÀÆ PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ ºÁQgÀĪÀ PÀtÄÚ PÀnÖ£À VqÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀjAzÀ ¤dªÁV AiÀiÁªÀ ¥sÀ®ªÀÇ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÆ E®è; AiÀiÁªÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÆ JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀ ºÁUÉAiÉÄà E®èªÁzÀÝjAzÀ ¤dªÁV CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÉÄA§ÄzÉÆAzÀÄ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ C®èªÉAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÉʯÁzÀµÀÄÖ §®ªÁV ªÉÄÃ¯É w½¹gÀÄvÉÛêÉ. CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è

ºÉeÉÓ¬ÄqÀzÉ «ZÁgÀªÀiÁqÀĪÀ ¯ËQPÀgÉà DUÀ° ±Á¸ÀÛçdÕgÉà DUÀ° JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£Éßà CªÀ®A©¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ F zÀȶÖAiÉÄà ¤dªÁV vÀvÀÛ÷é ¤zsÁðgÀtPÉÌ §®ªÁzÀ CrØAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ EzÀgÀ §¯Á§®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀzsÁ£ÀªÁV ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀPÀjUÉ CvÀåªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÆ CzÀjAzÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ £ÀªÀÄUÉ JZÀÑzÀ°èAiÉÄà DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÆ ªÉÄð£À DPÉëÃ¥ÀzÀ°è ºÉýzÉAiÀĵÉÖ; EzÉãÉÆ ¸ÀjAiÉÄ. KPÉAzÀgÉ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ¢gÀĪÀÅzÉA§ÄzÀÆ JZÀÑgÀzÀ¯ÁèzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀzÀÆÝ JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄÃ. DzÀgÉ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? £ÁªÀÅ JZÀÑgÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ PÀlÄÖ©zÀݪÀgÉA§ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ, JZÀÑgÀPÉÌ ºÉÆgÀZÁÑVgÀĪÀªÀgÉA§ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ? E¢ÃUÀ ¥Àæ±Éß. MlÄÖ EgÀ«£À vÀvÀÛ÷éªÀÅ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ «ZÁgÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? £ÀªÀÄUÉ JZÀÑgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤d; DzÀgÉ CzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ PÀ£À¸ÁUÀĪÀÅzÀÆ ¤dªÀ®èªÉ, ¤zÉæAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÆ ¤dªÀ®èªÉ? DzÀÝjAzÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ºÉÆA¢¹ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÁªÀÅ JZÀÑgÀPÁÌUÀ°, PÀ£À¹UÁUÀ°, ¤zÉæUÁUÀ°, PÀlÄÖ©zÀݪÀgÀ®è. £ÀªÀÄUÉ F ªÀÄÆgÀÄ

15

CªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀŪÀÅ. »ÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ªÀÄÆgÀÄ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£Éßà £ÁªÀÅ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀPÉÌ ºÉÆgÀlgÉ vÀvÀÛ÷éªÀÅ £ÀªÀÄUÉ vÁ£ÀÄ

EgÀĪÀAvÉAiÉÄà ºÉÃUÉ w½zÀħA¢ÃvÀÄ?

£ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀ ¸ÀÄRzÀÄRBUÀ½UÉ JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà ¨É¯ÉAiÉÄA§ÄzÀÆ ¤dªÉ; DzÀgÉ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ CªÀ¸ÉÜAiÀįÁèzÀgÀÆ ºÉaÑ£À ¨É¯É¬ÄgÀ°, CzÀjAzÀ vÀvÀÛ÷éPÉÌãÀÄ §AvÀÄ? £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CzÉà vÀvÀÛ÷éªÉAzÀÄ £ÁªÀÅ ¤tð¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀgÉ DUÀ JZÀÑgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ «ZÁj¹zÉÝà vÀvÀÛ÷éªÉAzÀÄ DzÀgÀÆ D¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ vÀvÀÛ÷ézÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃqÀªÁzÀzÀÄÝ EzÀgÀ ¯ÉPÀ̪ÉãÀÆ E®è; AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ¤dªÁVgÀĪÀÅzÉÆà CzÉà CzÀgÀ vÀvÀÛ÷é. GzÁºÀgÀuÉUÉ JµÉÆÖà d£ÀjUÉ §qÀvÀ£ÀªÀÅ ¨ÉÃqÀ, ºÀtUÁgÀgÁV ¸ÀÄRªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÉà CªÀgÀ ºÁgÉÊPÉ, DzÀgÉ ¤d¹Üw ºÉÃVzÉ? §ºÀÄd£ÀgÀÄ §qÀªÀgÉà EzÁÝgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è EzÉà vÀvÀÛ÷é; £ÀªÀÄUÉ §qÀvÀ£ÀªÀÅ ¨ÉÃQ®èªÉA§ÄzÀjAzÀ £ÁªÀÅ §ºÀÄ ªÀÄA¢ §qÀªÀgÉà DVgÀĪɪÉA§ÄzÀÄ vÀvÀÛ÷éªÀ®èzÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è, EzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÁªÀÅ JZÀÑgÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ EµÀÖjAzÀ¯É JZÀÑgÀzÀ zÀȶÖAiÀÄÄ vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀPÉÌ ¸ÁPÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

JZÀÑgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÅ JAzÉA¢UÀÆ EzÀÝAvÉ EgÀĪÀÅzÉAzÀÆ EzÀgÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ zÉñÀ PÁ® ¤«ÄvÀÛUÀ¼À PÀlÄÖ¥ÁrUÉ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° zÀÄBRªÀ£ÀÄß ¤ÃVPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌUÀ° ¥ÀæAiÀÄw߸À§ºÀÄzÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÆ PÀ£À¹£À ¥Àæ¥ÀAZÀPÁÌUÀ° C°è vÉÆÃgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÁUÀ° CAxÀ ¨É¯ÉAiÉÄãÀÆ E®èªÉAzÀÆ CPÉëÃ¥ÀPÀ£ÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£ÀµÉÖ. F C©ü¥ÁæAiÀĪÀÅ JZÀÑgÀzÀ©üªÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà GAmÁVgÀĪÀÅzÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä £É£À¦qÀ¨ÉÃPÀÄ. JZÀÑgÀªÁVgÀĪÁUÀ JZÀÑgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ CzÉÆAzÉà ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÉÝA§ C©üªÀiÁ£À«gÀĪÀAvÉ PÀ£À¹£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀ£À¹£À PÁ®zÀ°è KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄ ZÀA¢æPÉ - 12£Éà ¯ÉÃR£À ¤d ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ JZÀÑgÀªÀÇ PÀ£À¸ÀĤzÉæUÀ¼ÀAvÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ §ºÀÄd£ÀgÀ MlÄÖ C£ÀĨsÀªÀªÀ®è. £ÁªÉà ¤¢æ¹, £ÁªÉà PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀAvÉ, £ÁªÉà JZÀÑgÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪɪÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¤¢æ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÁßUÀ° PÀ£À¸ÀÄ PÀ£À¸ÀÄPÁtÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÁßUÀ° £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ

CAxÀ C©üªÀiÁ£À«zÉÝà EgÀĪÀÅzÀÄ; DUÀ ‘ EzÀÄ §jAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ’ JAzÉãÀÆ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£À¸ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÀëtPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀiÁV vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÉAzÀÆ CzÀgÀ°è vÉÆÃgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ºÀÄgÀļÀÆ E®èªÉAzÀÆ £ÁªÀÅ Jt¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ JZÀÑgÀzÀ PÀtÂÚ¤AzÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ¯ÉÃ; PÀ£À¹£À PÁ®zÀ¯ÉèãÀÆ £ÀªÀÄUÉ ºÁUɤ¸ÀĪÀÅ¢®è. CzÀÆ JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÀÄVgÀĪÀ ºÉaÑ£À C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ºÀÄnÖgÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ §Ä¢Þ¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ «ZÁgÀªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ®è. JZÀÑgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÁªÀÅ M¨ÉÆâ§âgÉà ªÀåªÀºÁgÀªÀiÁqÀÄwÛ®èªÉAzÀÆ §ºÀÄd£ÀgÀÄ £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà EzÀgÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÀgÉAzÀÆ PÀ£À¸ÀÆ ¤zÉæAiÀÄÆ JZÀÑgÀzÀAvÉ J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À®èzÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀzÀ CªÀ¸ÉÜUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£À¸ÀĤzÉæUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑgÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆð¸ÀĪÀÅzÁUÀ° EªÉgÀqÀPÀÆÌ JZÀÑgÀzÀµÀÄÖ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÁUÀ° AiÀÄÄPÀÛªÀ®èªÉAzÀÆ DPÉëÃ¥ÀPÀ£ÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£À®èªÉ? E°è £ÁªÀÅ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®PÀëöåzÀ°èqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. JZÀÑgÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÅ §ºÀÄd£À¸ÁzsÁgÀtªÁ VgÀĪÀÅzÉA§ÄzÀÆ ¤zÉæ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁV®èªÉA§ÄzÀÆ ¤dªÉAzÉà ElÄÖPÉƼÉÆîÃt; DzÀ ªÀiÁvÀæ¢AzÀ JZÀÑgÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¨É¯É ºÉÃUÉ §A¢ÃvÀÄ? §ºÀÄd£ÀgÀÄ M¥ÀÄàªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀiÁxÀðªÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀPÁÌ¢ÃvÉ? JA¢UÀÆ E®è, DzÀÝjAzÀ JZÀÑgÀªÀÅ J®èjUÀÆ ¸ÁzsÁgÀtªÁVgÀĪÀ CªÀ¸ÉÜAiÉÄA¢lÄÖPÉÆAqÀgÀÆ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ºÉaÑ£À ¸ÀvÀåvÀéªÀÇ §gÀĪÀÅ¢®è. GNANA SHANKARA -July 2017

£ÉÃgÁV CjAiÀįÁgɪÉÇÃ, ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ JZÀÑgÀªÁVgÀĪÀgÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÃgÁV CjAiÀįÁgɪÀÅ. ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¤¢æ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅgÉAzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ JZÀÑgÀzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ HºÉ¬ÄAzÀ; CªÀgÀÄ PÀ£À¸ÀÄPÀAqÀgÉAzÀÆ

CªÀgÀÄ JZÀÑgÀªÁVgÀĪÀgÉAzÀÆ £ÁªÀÅ Jt¸ÀĪÀÅzÀÄ JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÉÆäqÀ£É CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀ¢AzÀ. »ÃUÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ JZÀÑgÀ ¤zÉæ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÉA©ªÀÅ £ÀªÀÄä JZÀÑgÀªÉÇAzÀgÀ°èAiÉÄà CqÀVgÀĪÀŪÀÅ; ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ JZÀÑgÀ PÀ£À¸ÀĤzÉæUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀÆuÁð£ÀĨsÀªÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀAvÉ JA¢UÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è; KPÉAzÀgÉ DUÀ £ÀªÀÄä ¤zÉæAiÀÄ£ÀÆß PÀ£À¸À£ÀÆß £ÁªÀÅ «ZÁj¸ÀzÉ PÉÊ©lÖAvÉAiÉÄà DV©qÀĪÀÅzÀÄ. »ÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¤zÉæ, PÀ£À¸ÀÄ,JZÀÑgÀ - F ªÀÄÆgÀÄ CªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÆß £ÁªÀÅ £ÉÃgÁV C£ÀĨsÀ«¹zÀAvÉ «ZÁgÀQÌlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÉà vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁ¢AiÀÄÄ. EzÀĪÀgÉV£À «ZÁgÀ¢AzÀ K£ÀÄ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀPÀ® ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÆ JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà JA§ÄzÀÄ PÀqÀÄ RArvÀ; JZÀÑgÀzÀ°è 16

£ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀPÀ® ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÇ CzÀgÀ°è£À ¸ÁܪÀgÀdAUÀªÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä JZÀÑgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀÄ £ÁªÀÅ Jt¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ®Ä £ÀªÀÄä JZÀÑgÀPÉÌ PÀlÄ֩üÀzÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁV MAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ «gÀĪÀÅzÉAzÀÆ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ®è CzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉëÃvÀæªÉAzÀÆ EAxÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £Á«gÀĪɪÉAzÀÆ ¨sÁ«¹PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. »ÃUÉ JZÀÑgÀzÀªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ºÉaÑ£À C©üªÀiÁ£À«lÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ£À¸ÀÄ, ¤zÉæ-JA§ JgÀqÀÄ CªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÆ PÀëÄzÀæªÁVAiÀÄÆ JZÀÑgÀªÉA§ UÁ½AiÀÄ¥ÀlPÉÌ PÀnÖzÀ ¨Á®AUÀ¸ÀªÁVAiÀÄÆ PÁtÄwÛgÀĪÀŪÀÅ. JZÀÑgÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À JZÀÑgÀ PÀ£À¸ÀÄ ¤zÉæUÀ¼À£Éßà £ÁªÀÅ ¤dªÁzÀ JZÀÑgÀ PÀ£À¸ÀÄ ¤zÉæUÀ¼ÉAzÀÄ vÀ¥ÁàV w½zÀÄPÉƼÀÄîªÉªÀÅ; ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrüzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ JZÀÑgÀ PÀ£À¸ÀÄ ¤zÉæU¼ÉA©ªÀÅ £ÀªÀÄä JZÀÑgÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÉÃjªÉ. »ÃUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä JZÀÑgÀªÉÇAzÀ£Éßà «ZÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀð¸ÀéªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄwÛgÀĪɪÀÅ; £ÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄ, ¤zÉæUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌà vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C¸ÀqÉØ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪɪÀÅ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆuÁð£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß «ZÁgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ JqɬĮèzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ. JZÀÑgÀzÀ©üªÀiÁ£ÀªÀÅ vÀvÀÛ÷餱ÀÑAiÀÄPÉÌ »ÃUÉ CrØAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÉÆ®V¹PÉÆAqÀ®èzÉ vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸ÁUÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÉà E®èªÁVzÉ. F C©üªÀiÁ£À¢AzÀ £ÁªÀÅ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¤AvÀÄ vÀvÀÛ÷é«ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ºÉÃUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀæªÀÄPÀæªÀĪÁV «ªÀj¹ w½¸ÀĪɪÀÅ.

-¸À±ÉõÀ) ²æÃ. ²æÃ. ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÉÃAzÀæ¸ÀgÀ¸Àéwà ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ CzsÁåvÀä¥ÀæPÁ±À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ - 573 211 www.adhyatmaprakasha.org ±ÁSÉ: vÁåUÀgÁd£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 028. zÀÆ. ¸ÀASÉå: 080 / 2676 5548

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ PÀªÀÄgÀªÁr¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ ¥ÀAiÀÄt¹zÀ ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀÄ MAzÉøÀÆj£Àr KPÁzÀ±À zÉêÀ-zÉêÀvÉAiÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀÄUÀæºÀ ¥Áæ¦ÛUÉ ¸ÀzÀªÀPÁ±À §ºÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ CRAqÀ ²¯Á ²æÃZÀPÀæ ‘azÀA§gÀ ªÉÄÃgÀÄ’ ¥Àæ¸ÁÛgÀ-«£Áå¸À MA¢µÀÄÖ LwºÀå

ºÁUÉà CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÀgÉ Qæ.¥ÀÆ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÀÄÄ£ÀߪÉà F dUÀwÛ£À°è ªÉʨsÀªÉÇÃ¥ÉÃvÀªÁV ªÉÄgÉzÀ ¹AzsÀÆ PÀt廃 £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ®Æè ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ «ZÁgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁVzÉ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß IÄUÉéÃzÀzÀ°è UÉÆéü¯Á¸ÀäøwAiÀÄ°èAiÀÄÆ, ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁt-ªÀÄvÀìöå ¥ÀägÁtUÀ¼À®Æè, ªÀgÀºÁ«ÄägÀgÀ §ÈºÀvïÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ®Æè ºÉÃgÀ¼ÀªÁV G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ ²®àUÀ¼À ªÀÄÆ® PÀÈvÀågÀvÁßPÀgÀzÀ®Æè, zÉëåÀÄgÁtzÀ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ

¥ÀĵÀàUÀ½AzÀað¹zÀgÉ ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀÄ D£ÀAzÀvÀÄA¢®gÁUÀĪÀgÉAzÀÆ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÄß ²¯Á±Á¸À£ÀUÀ¼À G¯ÉèÃRzÀ£ÀéAiÀÄ F K¼ÀÆ ªÀiÁvÉAiÀÄgÀ, zÉëAiÀÄgÀ PÀÄjvÁV ªÀiÁ¼Àé ¸ÀªÀÄévï£À Qæ.±À.480 CxÀªÁ Qæ.±À.423-424 UÀAUÁzsÀgÀ-«±ÀéÀªÀªÀÄð£À ±Á¸À£ÀUÀ¼À®Æè ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÁzÀ ¨ÁæºÀätÂ-ªÉʵÀÚ«ªÀiÁºÉñÀéjÃ-EAzÁætÂ-P˪ÀiÁjêÁgÁ»Ã-ZÁªÀÄÄAqÁ AiÀiÁ £ÁgÀ¹A»Ã PÀÄjvÁzÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ EvÁå¢UÀ¼À G¯ÉèÃRªÀAvÀÆ EzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ-¥Àæ¸ÀPÀÛ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÀUÀj ªÉÄʸÀÆj£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ

GNANA SHANKARA -July 2017

NA zÉëà ¨ÁæºÀätÂà «zÀäºÉÃ, ªÀĺÁ±ÀPÉÛöåöÊ ZÀ ¢üêÀĻà vÀ£ÉÆßà zÉëà ¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï

3£ÉúÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ F ¤ªÉñÀ£À MAzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À AiÀiÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀAPÀ°àvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ vÁ£ÉÆAzÀÄ §UÉzÀgÉ, zÉʪÀªÉÇAzÀÄ §UɬÄvÀÄ J£ÀÄߪÀAvÉ, ¨sÀUÀªÀwAiÀÄ ¤AiÀĪÀĸÀAPÀ®àUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀPÀ®ªÀÇ UËt..! 1985gÀ vÀ£ÀPÀ ±ÀÈAUÉÃjUÉ MªÉÄäAiÀÄÆ ¨sÉÃn¤ÃrgÀzÀ 23 ªÀµÀðzÀ EAf¤AiÀÄgï J¸ï. PÉ.¨sÁ¸ÀÌgï vÀªÀÄä vÀAzÉ ²æà PÀ¯ÉèñïgÉÆqÀ£É wgÀÄ¥Àw ªÉÃAPÀlgÀªÀÄt£À zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀzÀÄÎgÀÄ ¨sÁgÀwÃwÃxÀðgÀ D²ÃªÁðzÀ C¥ÉÃQë¹ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT UÀÄgÀÄ«£ÉzÀÄgÀÄ ¤®ÄèvÁÛgÉ. UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀÈ¥ÁzÀ馅 KPÉÆà K£ÉÆà MAzÀÄ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÀAZÀ®£À GAmÁzÀAvÉ, CªÀgÀ CªÀÄÈvÀ£ÀÄrUÀ¼ÀÆ CµÉÖà ¤RgÀ, C¸ÀÍ°vÀ.., ªÀÄzsÀÄgÀ ! ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀ UÉÆAzÀ® ¨ÉÃqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÁ..! vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀĺÁPÀ鴃 ¤£ÀߪÉÄðzÉ. £Á«zÉÝÃªÉ ¤£ÉÆßqÀ£É. ºÉÆÃUÀÄ..ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ..¸Á¢ü¸ÀÄ..! JAzÀÄ ¨É£ÀÄß vÀnÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀ¯Áè ªÀĺÁ¸À¤ßzsÁ£À..! CAzÀÄ, EAzÀÄ , ªÀÄÄAzÀÆ D¢ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¸Àȶ×, ¹Üw, ®AiÀÄ, C£ÀÄUÀæºÀ, wgÉÆÃzÁ£ÀUÀ½AzÀ ¨sÀPÀÛ d£ÀgÀ zsÀªÀÄð zÉêÀvÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ KPÀvɬÄAzÀ §ºÀÄgÀÆ¥À¼ÁV ‘¸À¥ÀÛ ªÀiÁvÀÈPÉ’AiÀÄgÁV ¥ÀÆf¸À®àlÖªÀ¼ÀÄ. FPÉ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåuÁxÀðªÁV ¨sÀPÀÛ d£ÀgÀ EµÁÖxÀð ¥ÀæzÁ¤AiÀiÁV ªÀĺÁªÀÄAUÀ¼À ¸ÀégÀƦAiÀiÁzÀªÀ¼ÉÃ. F §UÉAiÀÄ C¥Àj«ÄvÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¸À¥ÀÛ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ

17

gÀÆ¥ÀzÀ°è FUÉÎ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèQ£À PÀªÀÄgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀƪÀðdjAzÀ ¥ÀæwµÁצ¸À®ànÖzÀÄÝ, zÉêÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀ ²y®UÉÆArzÀÝ PÁgÀt C£ÉÃPÀ zÁ¤UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ PÁAiÀÄð 1986gÀ°è PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. C¥Àà£À DPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ¸ÁªÀ»¹ £ÉgÀªÉÃj¹zÀ DvÀävÀÈ¦Û ªÀÄUÀ J¸ï.PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀjUÉ. £ÀªÀĸÁÌgÀ ¤ªÀÄUÉ N ¨sÁ¸ÀÌgÁ..! EAvÀºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à¢AzÀ 2004jA¢ÃZÉUÉ EAzÀÄ §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ‘²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéj’ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀPÀÛ ªÀĺÁd£ÀUÀ¼À D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹ C£ÉÃPÀ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®£ÀĪÁzÀgÀÄ. “ PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £À£Àß §½ EzÀÝzÀÄÝ §gÉà 300gÀÆ..! 19wAUÀ¼À¯Éèà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£Á«¢üUÀ¼É¯Áè ¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÁUÀ®Æ CµÉÖà ºÀt

G½¢vÀÄÛ ..! F §ÈºÀ£ÀäA¢gÀzÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É¬ÄgÀ°, KPÁzÀ±À ªÀÄÆwðUÀ¼À ¥Áæt¥ÀæwµÁ×¥À£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ«gÀ° J¯Áè¸ÀÜgÀzÀ®Æè ±ÀÈAUÉÃjà G¨sÀAiÀÄ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ¨ÉA§¯Á£ÀÄUÀæºÀUÀ½AzÀ F ªÀÄlÖPÉÌÃjzÉ F £ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À.. JAzÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÆjvÀªÁV, PÀÆ®APÀıÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ ²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéjà zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À zsÀªÀÄðzÀ²ð, ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀzÀ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.PÁ¯ÉÃf£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀÀ¼ÁzÀ J¸ï.PÉ.¨sÁ¸ÀÌgï gÀªÀgÀÄ. ªÀÄÈzÀĨsÁ¶, «±Á® ºÀÈzÀ¬ÄÃ, zÀÆgÀzÀȶָÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ-¸ÀºÀPÁgÀ-¸ÀºÀ¨Á¼Éé¸ÀºÀAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ JvÀÛgÀzÀ ¤®Ä«£À ¨sÁ¸ÀÌgï ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ JQìPÀÆånªï EAf¤AiÀÄgÁV §ºÀÄ dªÁ¨ÁÝjà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÆß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CzsÁåvÀä-¯ËQPÀªÉgÀqÀgÀ®Æè C¸ÁzsÁgÀt ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊ¢gÀĪÀ F ¸ÁzsÀPÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀ«ªÀıÉðªÀiÁqÀĪÀ, £Á®ÄÌzÀ±ÀPÀUÀ¼À «ÄÃjzÀ ¸ÉßúÀ-¨sÁAzsÀªÀåUÀ¼À ªÀÄvÉÛ ¨É¸ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀð MzÀV§AzÀzÀÆÝ ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁzÉëAiÀÄgÀ, zÀQëuÁªÀÄÆwð¸Áé«ÄAiÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéjà zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄjUÉ ªÉÄʸÀÆj£À°è zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÀÄ C¢éwÃAiÀĪÁVzÉ. F zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ ªÁAiÀÄĪÀå ¢QÌ£À°è EzÀÄÝ DUÀªÀÄ ±Á¸ÀÛçPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ. MAzÀ®è,

GNANA SHANKARA -July 2017

JgÀqÀ®è, K¼ÀÄ ªÀiÁvÉAiÀÄgÀ §ÈºÀ£ÀäA¢gÀ, eÉÆvÉUÉ PÁ®¨sÉÊgÀªÉñÀéÀgÀ, zÀQëuÁªÀÄÆwð, ªÀĺÁUÀt¥Àw, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä »ÃUÉ MAzÉøÀÆj£Àr KPÁzÀ±À zÉêÀ-zÉêÀvÉAiÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀÄUÀæºÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ MªÉÄä M¼ÀºÉÆPÀÌgÉ..! ¸ÀܼÀ ¥Áæ±À¸ÀÛöå F±Á£Àå ¢Pï ¥ÀèªÀ £ÉÊIÄw O£ÀvÀåªÀÇ, ¸ÀÄgÀ©üUÀAzsÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀªÀÇ DzÀ ‘¸ÀÄ¥ÀzÁä’ ¨sÀÆ®PÀët, ¢Pï¥ÀjZÉÒÃzÀ, ªÀȵÀ¨sÀAiÉÆä, ªÁ¸ÀÄÛªÀÄAqÀ®, CªÀiÁßAiÀÄd¥ÁAiÀÄ, PÉëÃvÀæªÀÈ¢Þ, zÉʪÁA±Á¢UÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¹ ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. C¢üµÁ×£ÀªÀÅ RÄgÁ¢ µÀqÀéUÀðAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.

ªÀÄÆwð ªÉʲµÀÖöå F UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ°è ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ£ÀÄß DUÀªÀÄ ±Á¸ÀÛçPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÆwð ²gÉÆãÁå¸À, D¸À£À DAiÀÄÄzsÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£Á¢UÀ½AzÀ gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ°èAiÉÄà zÉëAiÀÄgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è CRAqÀ ²¯Á ²æà ZÀPÀæ ‘azÀA§gÀ ªÉÄÃgÀÄ’ ¥Àæ¸ÁÛgÀ «£Áå¸À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀ. CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è ²æà ªÀĺÁ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß

18

ºÁUÀÆ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è PÁ®¨sÉÊgÀªÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄRzÀÄBR zÉëAiÀÄgÀ£ÀÆß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. zÉë ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À ªÉʲµÀÖöå ªÀÄÄRªÀÄAl¥ÀzÀ°è zÉëAiÀÄgÀ, F±Á£ÀåzÀ°è zÀQëuÁ©üªÀÄÄRªÁV zÀQëuÁªÀÄÆwð «UÀæºÀªÀ£ÀÆß ‘²ªÁAiÀÄ «µÀÄÚgÀÆ¥ÁAiÀÄ ²ªÀgÀÆ¥ÁAiÀÄ «µÀÄÚªÉÃ’ JA§ GQÛUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CUÉßÃAiÀÄzÀ°è ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛgÁ©üªÀÄÄRgÁVAiÀÄÆ, £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è ªÀĺÁUÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÆß, ªÁAiÀÄĪÀåzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt£À£ÀÆß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ®¯Ál¥ÀnÖPÉAiÀÄ°è ²æà UÀd®Qëöäà «UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ WÀl¥À®èªÀUÀ¼À£ÀÆß, ªÀÄPÀgÀ vÉÆÃgÀtUÀ¼À£ÀÆß «£Áå¸ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. PÀA§UÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉ, GvÀÛgÀ¥ÀƪÀð zÀQët zÁégÀUÀ¼ÀÆ, ¥ÀæzsÁ£À zÁégÀzÀ JqÀ§®UÀ¼À°è ¹AºÀUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀPÀÌUÀ¼À°è zsÁvÀÈ «zsÁvÀÈgÉA§ zÁégÀ¥Á®PÀgÀ «£Áå¸À, CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è 31 Cr JvÀÛgÀzÀ CRAqÀ ²¯Á zsÀéd¸ÀÜA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ §°¦ÃoÀ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÁzÁégÀªÀÅ «£Áå¸ÀUÉÆAqÀÄ EzÀÄ MAzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀ¯ÁPÉÃAzÀæªÁVzÉ ¥ÁæPÁgÀ zÉêÀvÉUÀ¼À ªÉʲµÀÖöå UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ zÀQët ©üwÛAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è §æºÀä¯ÉÆÃPÀ, §æºÀä, ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ, £ÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄA§ÄgÀgÀÄ, CzÀPÉÌ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è wæªÀÄÆwð ¸ÀégÀÆ¥ÀgÁzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄ D¢ ±ÀAPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ £Á®égÀÄ ²µÀågÀ «£Áå¸À, CªÀgÀ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è £ÀªÀzÀÄUÉðAiÀÄgÀ DUÀªÉÆÃPÀÛ «£Áå¸À, UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ©üwÛAiÀÄ°è PÀ®àªÀÈPÀë PÁªÀÄzsÉãÀÄUÀ¼À «£Áå¸À, JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ²ªÀ¯ÉÆÃPÀ (PÉʯÁ¸À) ²ªÀ¥ÁªÀðwAiÀÄgÀÄ, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥ÀwAiÀĪÀgÀ «£Áå¸À ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è PÉʯÁ¸À¢AzÀ UÀAUÉ, AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄgÀ GUÀªÀÄ, ¥À±ÀÄ ¥ÀQë ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ C£ÉÆåãÀå fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀ¥ÉÆêÀ£À zÀȱÀå. vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è ¨sÀgÀvÀRAqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ zÉë zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À µÉÆÃqÀµÀ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ GvÀÛgÀ©üwÛAiÀÄ°è «µÀÄÚ¯ÉÆÃPÀ (ªÉÊPÀÄAoÀ), ªÀĺÁ«µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ®Qëöäà D¢±ÉõÀ£À ºÉqÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVgÀĪÀgÀÄ, CªÀgÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌUÀ¼À°è UÀgÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÀéPÉëãÀgÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«£Áå¸À, vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è CµÀÖ®QëöäAiÀÄgÀ «£Áå¸À gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. «ªÀiÁ£À ªÉʲµÀÖöå ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ‘C’ PÁgÀ¢AzÀ ‘PÀë’ PÁgÀzÀªÀgÉUÉ CPÀëgÀ zÉêÀvÉAiÀÄgÀ «£Áå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ¥ÀæxÀªÀÄ. CAzÀgÉ «±ÀézÁvÀåAvÀ ¥ÀæxÀªÀĪÀÇ ºËzÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ CPÀëgÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÆ DUÀzÉÆÃPÀÛ zsÁå£À±ÉÆèÃPÀzÀAvÉ ¤ªÀiÁðt, «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀĺÁ£Á¹PÀ, C®à £Á¹PÀUÀ¼À PɼÀ¨sÁUÀ, ¥ÀƪÀðPÉÌ UÀt¥Àw, zÀQëtPÉÌ ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ, ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ²æà ZËqÉñÀéjà ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀPÉÌ ªÀĺÁ®Qëöäà «UÀæºÀUÀ½ªÉ. UÀt¥ÀwAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ ¥ÀætªÁPÀëgÀ zÉêÀvÉAiÀÄgÀÄ, F±Á£ÀåzÀ°è ²æà ªÀĺÁPÁ½PÁA¨Á «UÀæºÀ, DUÉßÃAiÀÄzÀ°è ²æà UÁAiÀÄwæà zÉëÃ, ªÁAiÀÄĪÀåzÀ°è ²æà ¸ÀgÀ¸ÀéwÃzÉëà ºÁUÀÆ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ EvÀgÀ zÉêÁ¢UÀ¼À «£Áå¸À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄRªÀÄAl¥ÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è zÉêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀƪÀðPÉÌ

UÀt¥Àw, ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæ, zÀQëtPÉÌ ¥ÁªÀðw, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, µÀtÄäR, £ÀA¢Ã±ÀégÀ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀPÉÌ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, UÀgÀÄqÀ, DAd£ÉÃAiÀÄgÀ «£Áå¸À«zÉ. ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £Á®ÄÌ ªÀÄƯÉUÀ¼À°è PÀtðPÀÆlUÀ¼ÀÄ, PÉÆÃn ¨sÀÆvÉÃvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨sÁzÀåªÉA§ ¸ÀdÓUÀ¼À£ÀÄß «£Áå¸À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅ ¨sÀƪÀÄAqÀ®PÉÌ zÉêÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß zÀ²ð¸ÀĪÀAwzÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ C®èzÉ ºÉÆgÀ gÁdåUÀ¼À°è C¥ÀƪÀð J¤¸À§ºÀÄzÁzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ zÉêÁ®AiÀÄ EzÁVzÉ. F zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹ dUÀdÓ£À¤AiÀiÁzÀ ²æà ZÁªÀÄÄAqÉñÀéjà zÉëUÉ ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÀ ¸ÀAPÀ®àzÀ°è C©üAiÀÄAvÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀPÀ® PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÁV ²æà ªvÀìUÉÆÃvÀædgÀÄ C±Àé¯ÁAiÀÄ£À ¸ÀÆvÀædgÀÆ IÄPÁäPÁzsÁå¬ÄUÀ¼ÀÆ ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀgÀ¸ÀéwÃ¥ÀägÀA£À°è £É¯É¹ºÀ ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛUÀ½AzÀ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀvÉUÀ½UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ J¸ï.PÉ.¨sÁ¸ÀÌgï ¤ªÀð»¹zÀÝgÉ, zÉêÁ®AiÀĪÉA§ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ²®à±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ¸ÀAAiÉÆÃf¹ ºÁUÀÆ «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀ ¸ÀÜ¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ±Àå¥À UÉÆÃvÀædgÀÆ PÁvÁåAiÀÄ£À UÉÆÃvÀædgÀÆ AiÀÄdıÁåSÁzsÁå¬ÄUÀ¼ÀÆ ±Á¸À£À ±Á¸ÀÛçdÕgÀÆ DzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ,

GNANA SHANKARA -July 2017

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁvÀvÀé ¸ÀªÉÃðPÀëtzÀ J£ï £ÀAdÄqÀ¸Áé«Ä, AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄʸÀÆj£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ¸À¥ÀÛ ªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéjà zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß zÀQëuÁªÀÄßAiÀÄ ±ÀÈAUÉÃj ªÀĺÁ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¦ÃoÁ¢üñÀégÀ ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÆdå C£ÀAvÀ±ÀðgÉÆà «¨sÀƶvÀ ²æêÀÄzïdUÀzÀÄÎgÀÄ ²æòæòæà ¨sÁgÀwà wÃxÀð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀ CªÀÄÈvÀ ºÀ¸ÀÛ¢AzÀ 2005gÀ ªÉÄà 30 gÀAzÀÄ CAzÀgÉ ªÉʱÁR §ºÀļÀ ¸À¥ÀÛ«Äà ¢£ÀzÀ ¹AºÀ ®UÀßzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¹ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. zÁézÀ±À ªÀzsÀðAwà ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ F zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð ªÀzsÀðAw ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ªÉÄà wAUÀ¼À CAvÀåzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀðªÀÇ 2017ªÉÄà 24 jAzÀ 31gÀªÀgÉUÉ ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV PÀȵÀÚ AiÀÄdĪÉÃðzÀ ¸ÀA»vÁ ªÀĺÁAiÀiÁUÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÀæwµÁצ¹zÀ ¢£À ªÉʱÁR §ºÀļÀ ¸À¥ÀÛ«ÄAiÀÄAzÀÄ PÀ¯ÁvÀvÀé ºÉÆêÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÀæwªÀµÀð ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MAzÀÄ ¸Á«gÀ §qÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï£ÉÆA¢UÉ GavÀªÁV «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀµÀð¥ÀÆwð DgÁzsÀ£É-d¥À-vÀ¥À-GvÀìªÀ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÆgÀ DµÁqÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÁqÀzÉë ZÁªÀÄÄAr zÉëAiÀÄ ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. CAvÉAiÉÄà DµÁqÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀUÀ¼À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ C®APÁgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß F zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ®Æè £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. «±Àé«SÁåvÀ zÀ¸ÀgÉAiÀÄ CAUÀªÁV ¥ÀæwªÀµÀð «dAiÀÄzÀ±À«ÄAiÀĪÀgÉUÉ 10 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ²æà ¸ÀÆPÀÛ, ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀÆPÀÛ, UÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ, ²æà ®°vÁ ºÉÆêÀÄ, ²æà ¸ÀħæºÀätå ºÉÆêÀÄ, zÀÄUÁð ºÉÆêÀÄ, £ÀªÀ ZÀArPÁ ºÉÆêÀÄ, zsÀ£ÀéAvÀjà ºÉÆêÀÄ EvÁå¢ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÁwÃðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ¢£À 100QÌAvÀ «ÄV¯ÁV zÀæªÀåUÀ½AzÀ CAzÀgÉ (¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ, µÀqÀgÀ¸À, ¸À¥ÀÛ¥sÀ®, ºÀ®ªÁgÀÄ

19

§UÉAiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ, CµÀÖUÀAzsÀ, ¹jzsÁ£Àå) ºÀ®ªÁgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¥ÀÄtå wÃxÀðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ £Àqɹ, gÁd«Ã¢UÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀÄä£ÀªÀgÀ GvÀìªÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁwðPÀ ªÀiÁ¸À CªÀiÁªÁ¸Éå ¢£À ®PÀë ¢Ã¥ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÀÆ ¸Á«gÁgÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ ««zsÀ HgÀÄUÀ½AzÀ DUÀ«Ä¹ ¨sÀUÀªÀwà PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀÄvÁÛgÉ. GzÉÝòvÀ ªÀĺÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæPÁgÁAUÀtzÀ°è zÉëà gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀÄV¸À®Ä gÀdvÀ gÀxÀzÀ ¤ªÀiÁðt, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À, ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄ ¤ªÀiÁðt, zÉêÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¯É ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À Rjâ, ªÉÃzÁ¨sÁå¸ÀPÁÌV ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ¨sÀªÀ£À ºÁUÀÆ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt, zÉêÁ®AiÀÄzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è GzÁå£ÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¸ÀvÀìAPÀ®àPÉÌ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV vÀ£ÀÄ, ªÀÄ£À, zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ. F ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéjà ¥sËqÉñÀ£ï ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¸ÀAzÀ ºÀtPÉÌ «£ÁAiÀÄw PÀÆqÀ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. zsÀªÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ: ²æà J¸ï.PÉ ¨sÁ¸ÀÌgï, CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁå£ÉÃfAUï læ¹Ö. ²æà J. dAiÀÄgÁªÀiï, PÁAiÀÄðzÀ²ð. ²æà n.J¸ï gÁªÀÄzÁ¸ï, PÉÆñÁ¢üPÁj. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹: ²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÁ ZËqÉñÀéjà zÉêÀ¸ÁÜ£À, £ÀA.r1, 6£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 21£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, r-¨ÁèPï, 3£ÉúÀAvÀ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÀÆ: 9449012113, 9448054411 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ¸À¤ävÀæ ¨sÁ¸ÀÌgÀzÉêÀ¼ÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À CZÀðPÀgÀÄ «. ªÀÄAdÄ£Áxï ¸À¨sÁ»vÀ, DwäÃAiÀÄgÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÃAPÀlPÀȵÀÚgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, ²æà ¸À¥ÀÛªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄgÀ£Àßað¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ°è CzÉãÉÆà ¤gÀĪÀÄä¼À ªÀÄ£ÀB¹Üw, CªÀÄä£À ªÀÄr® ¸ÀÄgÀPÉëAiÀÄ »vÀPÉÌ ±ÀgÀuÁzÀ C£ÀĨsÁªÀ.

-¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, 7022274686

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀA¥ÀÄl 4 :¥ÀÄl 2948 :3020

«ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ PÀxÉ BELURU RAMAMURTY, #96, SUKESHAVA, 2nd Cross, 20th Main, BTM Layout 1stStage, Bangalore560068 080-26688488 Mob: 9886061400

»ÃUÉAzÀÄPÉÆAqÀ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä F ¥Àæ¥ÀAZÀ¢AzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀAvÉ KPÁUÀæavÀÛ£ÁV PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß vÉUÉAiÀįÁgÀªÀÅ JA§ ¢lÖ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ ¢ÃWÀð vÀ¥À¹ìUÉ vÉÆqÀVzÀ. C°èUÉ CªÀ£ÀÄ F ¨sÀƫĬÄAzÀ¯Éà ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀAvÁVvÀÄÛ.

¥ÀÆ

ªÀð PÁ®zÀ°è ªÀĺÁ vÉÃd¹AiÀiÁzÀ «ÃvÀºÀªÀå£ÉA§ IĶ ±ÉæõÀ×Ö£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁ¢¸ÀÜ£ÁUÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ «AzÀå ¥ÀªÀðvÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CvÀåAvÀ «±Á®ªÁzÀ UÀĺÉUÀ¼ÉƼÀUÉ C¯ÉzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀ d£ÀåªÁzÀ ¸ÀÄR zÀÄ:RUÀ¼ÉA§ ««zsÀ ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀzÀ°ègÀĪÀ J®è PÉèõÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀÇ E®èzÉà KPÁAvÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀÜÛ£ÁV ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀzÀ°èzÀÝ£ÀÄ. vÀ£ÀUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ UÀĺÉAiÉÆAzÀÄ PÀAqÁUÀ CzÀgÉƼÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ C°è ¨Á¼ÉAiÀÄ ¢AqÀÄUÀ½AzÀ ¤«Äð¹PÉÆAqÀ vÀ£Àß ¥Àtð±Á¯ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÀ¼Àî wlÄÖ E®èzÀAvÀºÀ UÀnÖAiÀiÁzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÁÚf£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ «±Àæ«Ä¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. E¢ÃUÀ ¢ÃWÀðªÁzÀ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁ® PÀÆr§A¢zÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀzÁä¸À£À ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀƪÁð©üªÀÄÄRªÁV JwÛ »rzÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀ£ÀÄ. E°è CªÀ£ÀÄ UÀ½¹zÀ EzÀĪÀgÉV£À ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ EµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼ÀÆ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¸ÀÄR zÀÄ:RUÀ½UÉ ¸ÁQëèsÀÆvÀªÁVzÀÝ CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®èªÉÄ®èUÉ vÀ£Àß M¼ÀUÉƼÀUÉà J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. CAzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì DUÀ GNANA SHANKARA -July 2017

MAzÀÄ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ PÉèõÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÆ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ PÁvÀÄgÀvÉ EvÀÄÛ. «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÉÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ ¨É¼ÀV¤AzÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉ«UÀÆ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæRgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß Erà dUÀPÉÌ ¨É¼ÀUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ EzÀÝAvÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÁV vÀ£Àß QgÀtUÀ¼À£ÀÄß »AzÉUÉzÀÄPÉÆAqÀAwvÀÄÛ.

¨sÁªÀ£ÉUÀ¼É¯Áè PÀ¼Àa CzÉÆAzÀÄ ¸ÀÑZÀÒ ªÀÄ£À¸ÀÄì J¤¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É D IĶAiÀÄÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄÆ® ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ »ÃUÉ ºÉýzÀ. CºÁ ªÀÄ£À¸Éìà K¤zÀÄ ¤£Àß «avÀæ ¨sÁªÀ. M§â vÀ¥À¹éAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ©VAiÀiÁV PÀnÖ ºÁQzÀgÀÆ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀgÀÄ UÀÆlPÉÌ PÀnÖzÀ EµÀÆÖ PÁ® ªÀÄ£À¹ì£À°è CAnPÉÆArzÀÝ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ NqÀĪÀAvÉ, KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 20


vÀgÀUɯÉAiÉÆAzÀÄ ©Ã¹zÀ ©gÀÄUÁ½UÉ JUÀj JUÀj ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÉà PÀÆ¥ÀzÀ°è ©Ã¼ÀÄwÛÛzÉ. EzÀgÀ «avÀævÉ J¶ÖzÉ JAzÀgÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV PÀÄQÌzÀ ZÉAr£ÀAvÉ F ªÀÄ£À¸ÀÆì ¸ÀºÀ «ZÁgÀ ¥ÀæZÉÆâvÀ ¹ÜwUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä ªÉÄîPÉÌ ºÁgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃV ªÁåªÉÆúÀUÀ½UÉ CAnPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. vÀÄAl ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ MAzÉà PÀqÉ UÀnÖAiÀiÁV PÀÆj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÀªÀªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà F ªÀÄ£À¸ÀÆì PÀÆqÁ. ZÀ¥À® avÀÛªÁzÀ PÀ¦AiÀÄÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÉÃUÉ ºÁgÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀÅzÉÆà ºÁUÉAiÉÄà F ªÀÄ£À¸ÀÆì PÀÆqÁ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀvÀÛ £ÉUÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVgÀĪÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß C°èAzÀ QvÉÆÛUÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è CzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ «ZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV CAnPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉà DUÀ° vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß »rvÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À ZÀAZÀ® ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ZÀ£ÁßV CjwgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀÄ£À¹ìUÉ ¥ÀÆgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ F ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß°è vÀÄA©PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, Q«¬ÄAzÀ PÉýzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß°è D«¨sÀð¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ F ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄÄQÛUÉƽ¹zÀgÉ C°èUÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CzsÀð UÉzÀÝAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ F EA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄaÒÃPÀj¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÁV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀ IĶAiÀÄÄ MAzÉÆAzÀÄ EA¢æAiÀĪÀ£ÀÆß vÉUÀ¼À®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ. J¯Éà C«ªÉÃQ EA¢æAiÀÄUÀ¼Éà ¤«ÄäAzÀ DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÀxÀðUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÁtĪÀÅzÉà E®èªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. J®è C£ÀxÀðUÀ½UÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À «PÀÈvÀvÉUÀÆ GNANA SHANKARA -July 2017

¤ÃªÉà PÁgÀt. »ÃUÁV ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ ±ÀjÃgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄwÛÃgÉÆà D ±ÀjÃgÀzÀ J®è C£ÀxÀðUÀ½UÀÆ ¤ÃªÉà PÁgÀt. »ÃUÁV £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀÜ£ÁV CzÀjAzÀ ªÀÄÄQÛ UÀ½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ FUÀ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ±ÀjÃgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVj JAzÀÄ UÀnÖ ¨sÁªÀ¢AzÀ J®è ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À PÀvÀðªÀåPÀÆÌ

MAzÀÄ ªÀÄÄQÛ ºÁrzÀ. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¸ÀªÀiÁ¢¸ÀÜÀÛ£ÁV PÀĽwzÀÝ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤUÉ FUÀ K£ÀÆ PÁt¸ÀÄwÛ®è, K£ÀÆ PÉý¸ÀÄwÛ®è, AiÀiÁªÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÆ §gÀÄwÛ®è. CµÉÖà KPÉ vÁ£ÀÄ J°è¢Ýä J£ÀÄߪÀÅzÀÆ CªÀ£À eÁÕ£À¢AzÀ zÀÆgÀªÁVvÀÄÛ. PÉ® ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ D IĶUÉ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÆgÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀæPÀëħÝvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀUÀÄgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J¤¹vÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ »ÃUÉ ºÉýzÀ£ÀÄ. J¯Éà ªÀÄ£À¸ÉìÃ, ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¤Ã£ÀÄ dqÀªÁzÀÄzÀÄ. ¤£ÀUÉ ¸ÀéAwPÉ E®è. ¤£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÉÆÃPÉ EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. FUÀ EA¢æAiÀÄUÀ¼Éà £À¤ßAzÀ zÀÆgÀªÁVgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ EzÀÄÝ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À. CvÀåAvÀ CZÉÃvÀ£ÀªÁzÀ PÀ®Äè ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ vÁªÉà PÀÄtÂAiÀÄĪÀŪÉÃ? RArvÁ E®è. EA¢æAiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ¯Éà CªÀÅUÀ¼ÀÄ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀAvÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¨sÀæªÉÄAiÉÄÃ. KPÉAzÀgÉ dqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ MAzÀÄ fêÀ£À JA§ÄzÉà E®è. PÀ®Äè §AqÉAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ JµÀÄÖ ¸Á«gÀ 21

ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ CzÀÄ ©zÀÝ°èAiÉÄà ©zÀÄÝUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §AzÀÄ vÀªÀÄä EA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CzÀjAzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆÃ, vÀÄAqÀj¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆà ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀÅUÀ½UÉ MAzÀÄ DPÁgÀ MAzÀÄ ZÀ®£À ±ÀQÛ §AzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ J®è dqÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉAiÉÄà ¤Ã£ÀÆ PÀÆqÁ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ±ÀjÃgÀzÀ®Æè ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥Á¥À, ¥ÀÄtå ªÀÄÄAvÁzÀ QæAiÉÄUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁV CªÀjUÉ £ÉÆêÀÅ vÀAzÀÄPÉÆlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÀæ JA¢£ÀAvÉ ¤£Àß dqÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ¯Éè EgÀĪÉ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß°è MAzÀÄ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ CzÀPÉÌ EA¢æAiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ CzÀPÉÌ PÉÆqÀ° ¨ÉÃPÀÄ, PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÀrAiÀÄĪÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. CªÉgÀqÀÆ QæAiÀiÁvÀäPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ¤£Àß°è ªÀÄÆrzÀ ªÀÄgÀ PÀrAiÀÄĪÀ ¨sÁªÀ ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀħºÀÄzÁzÀgÀÆ PÉÆqÀ° vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ºÉÆÃV ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀįÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÊUÀ¼À D¸ÀgÉ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. M§â£ÀÄ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß RqÀ΢AzÀ PÉÆaÑ PÉÆaÑ PÉÆAzÀ£ÀÄ JAzÀgÉ PÉÆA¢zÀÄÝ RqÀΪÁzÀgÀÆ RqÀÎ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ºÉÆÃV AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÉÆ®è®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. CzÀPÉÌ PÉÊUÀ¼À ±ÀQÛ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ J®è dqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÀÄð ¥ÀÆtðªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EA¢æAiÀÄUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉÝà EzÉ. EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁvÀäPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ ªÀÄ£À¹ì£À DeÉÕ ¨ÉÃPÀÄ. PÉêÀ® ¥ÁætUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁVAiÉÄà §UɧUÉAiÀÄ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀ ªÀÄÆqsÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà C£ÀߥÁ£Á¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀåUÀ½AzÀ vÀÄ¶Ö ¥ÀÄ¶Ö ªÀÄÄAvÁzÀ gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ GzÀ¬Ä¸ÀĪÀŪÀÅ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ºÉýzÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁévÀävÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀªÀ¤UÉ, dgÁªÀÄgÀt, d£Áä¢ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¹PÉÆArgÀvÀPÀÌ ªÀĺÁvÀäjUÉ ªÀiÁvÀæ CvÉÆäÃzÁÞgÀªÉà ¥ÀæªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ E£ÉßãÀÆ E®è. ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÁæ¢UÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄÄ «dÈA©¸ÀĪÀAvÉ «ZÁgÀ«®è¢gÀĪÀ avÀÛªÀÇ ¸ÀºÀ GzÀ¬Ä¹ vÀ£Àß ZÀªÀÄvÁÌgÀ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉɼÉAiÀĨÉÃPÉA§ eÁÕ£ÀªÀÅ ¥À¸Àj¸ÀĪÀÅzÉÆà DUÀ PÀvÀÛ¯É NrºÉÆÃUÀĪÀAvÉ F «ZÁgÀ«®èzÀ avÀÛªÀÇ CzÀȱÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ J¯ÉÊ avÀÛªÉÃ, £Á£ÀÄ

¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà ©lÄÖ©qÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£Àß zÉúÀzÀ ºÉÆgÀvÁV £À£ÀUÉ E£ÁߪÀÅzÀjAzÀ®Æ ¸ÀA§AzsÀ«®è. MAzÀÄ ¸Áj £Á£ÀÄ ¢ÃWÀð vÀ¥À¹ìUÉ PÀÆvÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄ£À¹ìUÀÆ £À£ÀUÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzsÀªÀÇ E®è. £Á£ÀÄ J®èªÀÅUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ. ºÁUÀÆ J®èªÀÇ £À¤ßAzÀ®Æ ªÀÄÄPÀÛ. DºÁgÀªÉà E®èzÀ PÁr£À°è ¸ÀAZÀj¸À¯ÁgÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ MAzÀÄ PÁqÀ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ PÁqÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀŪÉÇà ºÁUÉ £À£Àß F zÉúÀzÀ°è K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À PÁtzÀ avÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì EªÀÅUÀ¼É¯Áè E£ÉÆßAzÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀĪÀŪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉãÀÆ SÉÃzÀ«®è. £À£ÀUÉ ªÀÄÄQÛAiÀÄ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À EgÉÆÃzÀjAzÀ E£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÀqÉUÀÆ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸É¼ÉAiÀÄ®àqÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉAzÀÄPÉÆAqÀ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä F ¥Àæ¥ÀAZÀ¢AzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀAvÉ KPÁUÀæavÀÛ£ÁV PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß GNANA SHANKARA -July 2017

vÉUÉAiÀįÁgÀªÀÅ JA§ ¢lÖ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ ¢ÃWÀð vÀ¥À¹ìUÉ vÉÆqÀVzÀ. C°èUÉ CªÀ£ÀÄ F ¨sÀƫĬÄAzÀ¯Éà ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀAvÁVvÀÄÛ. JµÉÆÖà PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÆÃgÀxÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÁV ¤ªÀÄð® ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀzÀAvÉ «gÁf¸ÀÄwÛzÀÝ. UÀnÖAiÀiÁzÀ ¸ËzÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀµÀÄÖ PÁ®ªÀÇ CVßAiÀÄÄ zÀºÀzÀ»¹ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀæªÉÄÃt ¨ÉAQAiÀÄ PÁªÀÅ Dj ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ¥ÁætªÁAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ CªÀ£À ±ÀjÃgÀzÉƼÀUÉà CqÀV ºÉÆÃzÀªÀÅ. CªÀ£À ±ÀjÃgÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ vÀ¥À¹ìUÉ PÀÆwzÀÝ£ÉÆà CzÉà jÃwAiÀÄ°èvÀÄÛ. FUÀ CªÀ£À ±ÀjÃgÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ E£ÁåªÀÅzÉà dqÀ ªÀ¸ÀÄÛ«UÀÆ ¨ÉÃzsÀ EgÀ°®è. »ÃUÉ PÀrªÉÄ JAzÀgÉ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀªÀÅ. DzÀgÀÆ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ §»ªÀÄÄðR£ÁUÀ¯Éà E®è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÉúÀªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁqÀ®Æ E®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r®ÄUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. d® ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ GAmÁzÀªÀÅ. C£ÉÃPÀ ªÉÃ¼É ¥ÀæªÁºÀªÀÅ CªÀ£À ªÉÄïÉAiÉÄà ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ §AqÉUÀ¼Éà GgÀĽ©zÀݪÀÅ. PÁr£À°è vÀÄA¨Á ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ QvÀÄÛ ©zÀݪÀÅ. PÁqÁ£ÉUÀ¼ÀÄ ClÖºÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. PÁqÀÄ ªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ C¯Éè¯Áè ¸ÉéÃZÉÒ¬ÄAzÀ ¸ÀÄvÁÛrzÀªÀÅ. ºÀQÌ ¦QÌUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀégÀgÁUÀUÀ½AzÀ PÁqÀ£É߯Áè vÀÄA©¹zÀªÀÅ. EµÉÖ¯Áè DzÀgÀÆ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤUÉ K£ÀÆ C£ÀĨsÀªÀ DUÀ°®è, K£ÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¯Éà E®è. KPÉAzÀgÉ ¥ÁætªÉà E®èzÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ K£ÀÄ vÁ£Éà C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §A¢ÃvÀÄ? PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è gÀ¨sÀ¸ÀzÀ ªÀļɬÄAzÀ PÉÆaÑ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄtÂÚ£À gÁ²UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ ºÀgÀrzÀªÀÅ. J®è PÀqÉAiÀÄÆ PɸÀgÀÄ «¥ÀjÃvÀªÁVvÀÄÛ. CAxÁ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ±ÀjÃgÀªÀÇ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PɸÀj£À°è ªÀÄļÀÄVAiÉÄà ºÉÆìÄvÀÄ. 22

§ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÀ®Äè §AqÉUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà CªÀ£À ±ÀjÃgÀªÀÇ ¤±ÀÑ®ªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. vÀ£ÀUÉ §AzÀ PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÝ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀªÀÅ JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ eÁUÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ D ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ ªÀÄvÉÛ CzÉà ºÀ¼Éà ±ÀjÃgÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. KPÉAzÀgÉ CµÀÆÖ ªÀµÀðUÀ¼À ¤±ÀÑ®£ÉAiÀÄ°è D ±ÀjÃgÀzÀ J®è gÀAzsÀæUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄaѺÉÆÃVzÀݪÀÅ. eÉÆvÉUÉ ±ÀjÃgÀªÉA§ avÀæ C°è PÁtÄwÛvÉÛà ºÉÆgÀvÀÄ ±ÀjÃgÀ«gÀ°®è. ¥Áæt ªÁAiÀÄÄ ¸ÀAZÁgÀªÉà ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É C°è E£ÉßãÀÆ G½¢gÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV D «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ C°èAzÀ £À¨sÀPÉÌ fVzÀÄ C°è PÀæªÉÄÃt ªÀÄ£ÉÆÃgÀÆ¥ÀªÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀƪÁV ¥Àjt«Ä¹zÀ D «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ PÉʯÁ¸À ¥ÀªÀðvÀzÀ Cw ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁzÀ ªÀ£ÀzÀ°è PÀzÀA§ ªÀÈPÀëzÀ PɼÀUÀqÉ fêÀ£ÀÄäPÀÛ£ÁV C«zÁå¢ zÉÆõÀgÀ»vÀ ªÀĺÀ¶ð zɸÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÀĨsÀ«¹vÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÀÄ «zÁåzsÀgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß, zÉêÉÃAzÀæ£À ¢ªÀå ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹vÀÄ. J®èªÀÇ CzÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ°èAiÉÄà E¢ÝvÀÄ. «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄÄ vÀ£Àß°èAiÉÄà F J¯Áè C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ. E°è E£ÉÆßAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ¹µÀ×gÀÄ ²æÃgÁªÀĤUÉ ªÉÃzÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ K£ÉAzÀgÉ «ÃvÀºÀªÀå ªÀÄĤAiÀÄAxÀªÀgÀÄ ¸ÀÄzÀÈqsÀeÁÕ£ÁvÀä ¸ÀA¥À£ÀßgÁVgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ zÉñÀ, PÁ®, ¤AiÀĪÀiÁ¢ AiÀiÁªÀ ªÁ¸À£ÉUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è. CAxÀªÀgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉAiÉÄà CªÀgÀzÉà DzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. C«zÁå¥ÀÆtðªÁzÀ J®è ªÁ¸À£ÉUÀ¼ÀÆ CªÀgÀ vÀvÀÛ÷éeÁÕ£À JA§ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV £ÀªÀÄä ¯ÉPÀÌzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀð, £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð JAzÀgÉ CzÀÄ EAwµÉÖà JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ZÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¢£ÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌ«®è, ªÀµÀðUÀ¼À UÉÆÃf®è. ªÁvÁªÀgÀtzÀ ºÀAV®è. ¸ÀÆAiÀÄð GzÀ¬Ä¹zÀgÀÆ MAzÉÃ, ZÀAzÀæ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ MAzÉÃ, ªÉÆÃqÀ PÀnÖzÀgÀÆ MAzÉÃ, ªÀļÉUÀgÉzÀgÀÆ MAzÉÃ. ¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀªÀð¸ÀªÀĸÀÛgÀ »vÀ PÉÆÃjzÀ ‘²æà £ÀªÀZÀArPÁ ºÉÆêÀÄ’! zÉëAiÀÄ°è J®èjUÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÉýPÉÆArzÉÝãÉ. ¨sÀPÀÛjUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀĪÀÅzÀµÉÖà £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀiÁzsÀªÀ£À ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. d£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÀĵÉÖà £À£Àß UÀÄj. - PÉ. ¹ C±ÉÆÃPï

ªÀiÁzÀð¤¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀiÁgÀªÀÄä zÉëUÉ £Á£Á §UÉAiÀÄ ¥ÀÆeÉ, CZÀð£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÀiÁzÀ ²æà ±ÀQÛ ªÀiÁgÀªÀÄä£À zÉêÁ®AiÀÄ CPÀëgÀ±ÀB AiÀÄdÕ ±Á¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ 16£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà 30 ªÀÄvÀÄÛ 31 gÀAzÀÄ CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃjzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀzÀÄ. ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ²æà £ÀªÀ ZÀArPÁ ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. E°è ¥ÀæwªÀµÀð

£ÀªÀZÀArPÁ AiÀiÁUÀªÀÅ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ JzÀÄj£À°è CzÀÆÝjAiÀiÁV dgÀÄVvÀÄ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ PÉ. ¹ C±ÉÆÃPïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹzÀgÀÄ. C±ÉÆÃPï zÉêÁ®AiÀÄzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀªÀÄƺÀ «zÁå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À MqÉAiÀÄgÀÄ, ²æãÀªÀZÀArPÁ AiÀiÁUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÉÆqÀ£É

ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV £ÀªÀZÀArPÁ AiÀiÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. ZÀArPÉAiÀÄ DgÁzsÀ£É eÉÆvÉUÉ ªÀĺÁ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ E°è£À «±ÉõÀ. ªÉÄà 30 gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ®±À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÉÆA¢UÉ MA¨sÀvÀÄÛ ZÀArPÁ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀĪÀÇ £ÉgÀªÉÃjvÀÛÄ. ªÀiÁgÀ£É ¢£À zÉëUÉ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ vÀA©nÖ£À DgÀw £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlÖªÁzÀ ²æÃ

ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ.. eÁÕ.±ÀA: PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è ±ÀQÛ ªÀiÁgÀªÀÄä zÉë UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÀiÁzÀ §UÉ ºÉÃUÉ..? C±ÉÆÃPï: F zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¢ªÀå ¸Á¤zsÀå EzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¦vÁæfðvÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F zÉêÁ®AiÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀjAzÀ »rzÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ LzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. F £ÀªÀÄä PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zÉñÀzÀ gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÉ C£ÉÃPÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ zÁ¤UÀ¼À

C°è ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ

GNANA SHANKARA -July 2017

23

HjzÀÄ. gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÉ ¸ÀܼÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢éÃ¥ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è F HgÀÄ G½¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è PÉêÀ® 600 d£ÀjzÀÝ HgÀÄ FUÀ 60 ¸Á«gÀ DVzÉ. DUÀ¯Éà F zÉë E°è £É¯ÉUÉÆArzÀݼÀÄ. ¥ÉèÃUÀÄ-ªÀįÉÃjAiÀiÁ §gÀÄwÛzÀÝAvÀºÁ PÁ®zÀ°è d£ÀgÀÄ zÉëUÉ G¥ÀÄà, ªÉÄt¸ÀÄ, ªÉƸÀgÀ£Àß, gÁV CA§°

£ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr ¥ÀÆf¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ vÁ¬Ä CªÀgÀ PÀµÀÖ ¥ÀjºÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÉà ¥ÀzÀÞw ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ±ÀQÛ ªÀiÁgÀªÀÄäzÉë UÁæªÀÄzÉêÀvÉAiÀiÁzÀ¼ÀÄ. 2001gÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀPÉÌ zÉë C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÊ ºÁQzɪÀÅ. 5 ¸Á«gÀ ªÉZÀÑzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀnÖzɪÀÅ. DUÀ MAzÀÄ aPÀÌ zÉêÀ¸ÁÜ£À DVvÀÄÛ. FUÀ §ÈºÀzÁPÁgÀªÁV

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨É¼É¢zÉ. CªÀÄä£À ±ÀQ۬ĮèzÉ EµÉÖ¯Áè ¤ªÀiÁðtªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. eÁÕ.±ÀA: zÉêÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀ K£ÀÄ? C±ÉÆÃPï: zÉêÀ¸ÁÜ£À ¤ªÀiÁðtªÁzÁV¤AzÀ®Æ £ÁªÀÅ ¥Àæw¢£À zÉëUÉ UÀAzsÀzÀPÀrغÀaÑlÄÖ ¥Áæyð¹ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄvÀÄÛ. £ÁªÀÅ, UÁæªÀĸÀÜÛgÀÄ FUÀ®Æ CzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁæAUÀtªÀ£ÀÄß GavÀªÁV aPÀÌ aPÀÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉ F PÁAiÀÄð £ÀqɸÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀAPÀ®à K£ÉAzÀgÉ, “¯ÉÆÃPÁ ¸ÀªÀĸÁÛ ¸ÀÄT£ÉÆà ¨sÀªÀAvÀÄ, ¸ÀªÉÃðd£Á: ¸ÀÄT£ÉÆà ¨sÀªÀvÀÄA..”, J®èjUÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ZÉ£ÁßVgÀ¨ÉÃPÀÄ, UÁæªÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÝgÉ gÁdå

±ÀÄ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. zsÀ£ÁvÀäPÀ ±ÀQÛ J®è PÀqɬÄAzÀ J®èjUÉ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ AiÀiÁUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀZÀArPÁ ªÀĺÁAiÀiÁUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MA¨sÀvÀÄÛ zÉëAiÀÄgÀ£ÀÄß DºÁé£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, MA¨sÀvÀÄÛ ZÀArPÉAiÀÄgÀ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr, MAzÉÆAzÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ®Æè MAzÉÆAzÀÄ zÉëAiÀÄ£ÀÄß DºÁé£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¥ÀÛ ZÀArà ¥ÁgÁAiÀÄt, £ÀªÀ ZÀArà ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼À±À ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁr ®QëöäÃ, ¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀĺÁPÁ½, ¨Áæ»äÃ, ªÀiÁºÉñÀéj »ÃUÉ £ÀªÀ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß DºÁé£É ªÀiÁr ¸Á¤zsÀåPÉÌ

eÁÕ.±ÀA: ¥Àæw ªÀµÀð ZÀArPÁ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀ K£ÀÄ..? C±ÉÆÃPï: zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ¥ÀæwªÀµÀð ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝêÉ. E¢ÃUÀ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ 16£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ. ¥Àæw ªÀµÀð vÀA©nÖ£À CgÀw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ªÀĺÁ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀÄ, ZÀArPÁ ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝêÉ. vÀA©lÄÖ zÉëUÉ §ºÀ¼À ¦æAiÀĪÁzÀzÀÄÝ, ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀÄ J®èjUÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ°, ªÀÄ¼É ¨É¼É, ¥Àj¸ÀgÀ ZÉ£ÁßVgÀ° JAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. F ºÉÆêÀÄUÀ¼À ºÉÆUɬÄAzÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁV PÉlÖ ªÁvÁªÀgÀt GNANA SHANKARA -July 2017

¸ÉÃjzÀAvÉ J®èzÀPÀÆÌ ¸ÉÃj MAzÀÄ ±ÀÄ®Ì ¤UÀ¢ü ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ ¸ÀÄ®¨sÀ

PÀAvÀÄUÀ¼À°è PÀlÄÖªÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÉÝêÉ.

±ÀQÛ §gÀ°, ¨sÀPÀÛgÀ EµÁÖxÀðUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀ°, ¨sÀUÀªÀw CªÀÄä J®èjUÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀ°, ¥Àæw ªÀµÀð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Á¤zsÀåPÉÌ ±ÀQÛ vÀÄA§ÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ° JA§ EZÉÒAiÀĵÉÖ.

eÁÕ..±ÀA: ¤ªÀÄä ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À M½wUÁV K£ÁzÀgÀÆ PÉýPÉÆArgÉãÀÄ..?

ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ. zÉêÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ GzÉÝñÀªÀÇ EzÉà DVzÉ.

ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÁªÀÅ PÉÆqÀvÀPÀÌAxÀÀ ²PÀët, ²¸ÀÄÛ, PÉÆoÀr ªÀåªÀ¸ÉÜ J®èªÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¹ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ GvÀÛªÀÄ ±Á¯É JA§ ¥Àæ±À¹ÛPÀÆqÁ PÉÆnÖzÁÝgÉ. K¤®è¢zÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ®PÁëAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä°è PÀgÁmÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, §ÄPïì, ¯Áå¨ï

C±ÉÆÃPï: £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV, QæÃqÉAiÀÄ°è, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÉåAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆÃUÀå ºÉZÀÑ° JAzÀÄ PÉýPÉÆArzÉÝãÉ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, QæÃqÉ EªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ CeÉAqÁUÀ¼ÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä Dl, Hl, ¥ÁoÀ J£ÀÄߪÀAvÉ £ÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄà C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä°è §gÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §qÀ ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÁzÀÝjAzÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ ¨sÀUÀªÀwAiÀÄ°è PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ J®è gÀAUÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ° JAzÀÄ zÉëAiÀÄ°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. eÁÕ.±ÀA: SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ±ÀÄ®Ì ºÉZÀÄÑ JA§ C¥ÀªÁzÀ EzÉAiÀÄ®è. EzÀPÉÌ ¤ªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ºÉÆgÀvÀ®èªÀµÉÖÃ..? C±ÉÆÃPï: £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉð 24

eÁÕ.±ÀA: ¤ªÀÄä ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVªÉ..?

C±ÉÆÃPï: £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ PÀrªÉÄ ±ÀÄ®ÌzÀ°è PÀgÁmÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, §ÄPïì, ¯Áå¨ïì, ªÁåAiÀiÁªÀÄ, AiÉÆÃUÀ, PÀA¥ÀÆålgï PÁè¸ï J®èªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. £Á£ÀÄ M§â ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁV, ¸ÉêÀPÀ£ÁV ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ £Á£Á vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. ªÀiÁ£À¹PÀ, ±ÁjÃjPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä°è ²¹ÛUÉ ªÀĺÀvÀé PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À gÀeÉ ºÁQzÀgÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ ªÉĸÉÃeï ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ.±ÀA: ¥Àæw ªÀµÀð zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ..? C±ÉÆÃPï: ¥Àæw ªÀµÀð ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀªÀgÁwæ ¢ªÀ¸À ºÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ®PÀë PÀÄAPÀĪÀiÁZÀð£É, ¸À¥ÀÛ ZÀArPÁ ¥ÁgÁAiÀÄt, ºÉÆêÀÄ, ¨sÀd£É, C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ PÀ¼ÉzÀ 27, 28 ªÀµÀð¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ §A¢zÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁzÀjà ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀiÁzsÀªÀ£À ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. d£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÀĵÉÖà £À£Àß UÀÄj.

-

²ªÀgÁeï gÁªÀÄ£Á¼À

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


zsÀƪÀiÁæPÀë ªÀzsÉ F ¤ÃZÀjAzÁVAiÉÄà gÁªÀt£ÀÄ PÉÆ©âzÁÝ£É. ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä gÉA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ PÉÆ©âzÀ zÀ£ÀÄdgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÀl¢AzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ «ÃgÁªÉõÀ¢AzÀ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è PÀÄtÂzÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÉãÉAiÀÄ C¢ü¥Àw zsÀƪÀiÁæPÀë£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝà vÀqÀ! ªÀdæPÁAiÀÄ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É JgÀVzÀ£ÀÄ.

CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄPÀðlgÀÄ

£ÀªÉÇÃvÁìºÀ¢AzÀ D¨sÀðlªÀ£ÀÄß UÉÊzÀgÀÄ. D PÉÆïÁºÀ®ªÀ£ÀÄß PÉýzÀ gÁªÀt£ÀÄ vÀ©â¨ÁâzÀ£ÀÄ. gÁwæ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è dAiÀÄ ®©ü¹vÀÄÛ. gÁªÀÄ ®PÀëöätgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ PÀApÃgÀªÀ£À «PÀæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀ¥Á±À¢AzÀ §A¢ü¸À®ànÖzÀÝgÀÄ. ¤±ÉAiÀÄ°è ®©ü¹zÀ dAiÀÄ GµÁPÁ®zÀ°è C¥ÀºÀj¸À®ànÖvÉÃ? F jÃw SÉÃzÀ¢AzÀ zÁ£ÀªÉñÀégÀ£ÀÄ ªÁåPÀÄ®UÉÆAqÀ£ÀÄ. zÀĵÀÖgÀÄ PÀëtÂPÀ ¸ÉÆðUÉ CAdĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ ¸ÉãÁ¥ÀwAiÀiÁzÀ gÀt¨sÀAiÀÄAPÀgÀ zsÀƪÀiÁæPÀë£À£ÀÄß PÀgÉzÀ£ÀÄ. “zsÀÄgÀ¢üÃgÀ£ÁzÀ zsÀƪÀiÁæPÀë -CzÉAvÉÆà ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ £ÁUÀ¥Á±À¢AzÀ «ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀAwzÉ. ¤©üÃðw¬ÄAzÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ ªÉÊj§®ªÀ£ÀÄß QëÃtUÉƽ¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀð¤gÀĪÉ. ©üÃPÀgÀ PÁ¼ÀUÀªÀ£ÀÄß UÉÊAiÀÄĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¸Á«gÁgÀÄ C¸ÀÄgÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è «d¬ÄAiÀiÁV ¨Á, £À«Ääà ®APÉAiÀÄ GNANA SHANKARA -July 2017

UËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄ.” C¸ÀÄgÀ «ÃgÀ zsÀƪÀiÁæPÀë£ÀÄ zÀ±ÀªÀzÀ£À£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄVæêÀ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁuÁºÁ¤ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. zÁ£ÀªÀjAzÀ wÃPÀë÷ÚªÁV ©qÀ®àlÖ ±ÀÆ®, wæ±ÀÆ®, ªÀÄÄzÀÎgÀ, UÀzÉ, ¥ÀjWÀ, vÉÆêÀÄgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¦«ÃgÀgÀÄ ªÀÈPÀë, §AqÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §rzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. CzÀjAzÀ zÀ£ÀÄd ¸ÉãÁ ¸ÁUÀgÀªÀÅ C¯ÉÆèî PÀ¯ÉÆèîªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ C¸ÀÄgÀgÀ£ÀÄß PÀ®Äè §AqÉUÀ½AzÀ dfÓzÀgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ºÁQ gÀPÀ̸ÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀgÀÄ. CzÀjAzÁV MªÉÄä¯Éà gÁPÀë¸ÀgÀ PÉÆïÁºÀ® EAVvÀÄ. «ÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À zÀ馅 zsÀƪÀiÁæPÀë£À ªÉÄÃ¯É ©vÀÄÛ. F ¤ÃZÀjAzÁVAiÉÄà gÁªÀt£ÀÄ PÉÆ©âzÁÝ£É. ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä gÉA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ PÉÆ©âzÀ zÀ£ÀÄdgÀ£ÀÄß 25

ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÀl¢AzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ «ÃgÁªÉõÀ¢AzÀ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è PÀÄtÂzÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÉãÉAiÀÄ C¢ü¥Àw zsÀƪÀiÁæPÀë£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝà vÀqÀ! ªÀdæPÁAiÀÄ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É JgÀVzÀ£ÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄĶ֬ÄAzÀ AiÀiÁgÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀègÀÄ? DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ gÀPÀ̸À «ÃgÀ£À£ÀÄß £Á£Á jÃw¬ÄAzÀ WÁ¹UÉƽ¹ §rzÀÄ PÉÆAzÀ£ÀÄ.

ªÀdæzÀAµÀÖç ªÀzsÉ

¨sÀAiÀÄ©üÃvÀªÁzÀ gÁPÀë¸À ¸ÉÊ£ÀåªÀÅ PÀAUÁ¯ÁV PÁ°UÉ §Ä¢Þ ºÉývÀÄ. CAf ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ ¨ÉAUÁªÀ°UÉ ªÀdæzÀAµÀÖç£ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÉʤPÀgÉÆA¢UÉ gÀtPÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ£ÀÄ. PÀzÀ£À PÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÌ PÀÆqÀ¯Éà C½zÀĽzÀ zÁ£ÀªÀjUÉ zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤Ãr PÀ¦UÀqÀtªÀ£ÀÄß zɸÉUÉr¹zÀ£ÀÄ. zsÀƪÀiÁæPÀë£À£ÀÄß PÉÆAzÀ GvÁìºÀ PÀ¦ «ÃgÀgÀ°è QëÃt¹vÀÄ. ªÀdæzÀAµÀÖç£À D¨sÀðlªÀÅ ªÀÄPÀðlgÀ£ÀÄß PÀëtPÁ® aAvÉVÃqÀĪÀiÁrvÀÄ. zÀĵÀÖgÀ ©Ãd ¸ÀÄlÖgÀÆ ªÉƼÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ PÉÆÃ¥À¢AzÀ PÀĪÀiÁgÀ CAUÀzÀ£ÀÄ zÉÊvÀågÀ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß »ªÉÄänÖ¸À®Ä gÀtPÀtPÉÌ ¥ÀAiÀÄt¹zÀ£ÀÄ. ¥Àæ¼ÀAiÀÄ gÀÄzÀæ£ÀAvÉ D¨sÀðn¹ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎ zÀĵÀÖgÀ KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀzɧrzÀ£ÀÄ. ±ÁzÀÆð®ªÀÅ PÀÄjªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §rzÀÄ C¥ÀླྀÀĪÀAvÉ ªÀdæzÀAµÀÖç£À£ÀÄß CAUÀzÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ PÁjzÀ£ÀÄ. CzsÀªÀÄð ªÀÈPÀëzÀ MAzÉÆAzÉà UÀ®ÄèUÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼À¯ÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. CgÀ¸ÉÆwÛUÉAiÀÄ ¸ÉéÃZÁÒZÁgÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

CPÀA¥À£À£À£ÀÄß ¸ÉãÁ ¸À»vÀ ºÉüÀ ºÉ¸Àj®èzÀAvÉ ¸ÀAºÀj¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄPÀðlgÀÄ dAiÀÄWÉÆõÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊjUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀA¦¹vÀÄ. - ¸À±ÉõÀ

CPÀA¥À£À ªÀzsÉ

DzsÁgÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀAw gÀĪÀ zsÀƪÀiÁæPÀë, ªÀdæzÀAµÀÖç «ÃgÀjêÀðgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ºÀvÉåAiÀiÁzÀgÀÄ. E£ÀÄß ®APÁ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀvÀPÀ̪ÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? D aAvÉAiÀÄ°èAiÉÄà gÁªÀt£ÀÄ gÁwæAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÀÆ zsÀÈwUÉqÀ°®è. ¸ÀAAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî°®è. zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÁßAvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ CPÀA¥À£À£À£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸ÀAUÀgÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀA¦¸ÀĪÀ

CºÀðvÁªÀAvÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. gÀt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è JAvÀºÀ zÀÄzsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ MzÀVzÀgÀÆ PÀA¦¸ÀzÉ EgÀĪÀ D AiÉÆÃzsÀ ±ÉæõÀ×£ÀÄ zÀ±ÀªÀzÀ£À£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¤AvÀ£ÀÄ. “CAiÀiÁå CPÀA¥À£À – ªÉÊjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ dgÀÄUÀĪÁUÀ £À£Àß «±Áé¸ÁºÀð£ÁV PÁzÀ§®èªÀgÀ°è ¤Ã£ÉÆêÀð£ÁVgÀĪÉ. gÁªÀt£À ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞzÀ°è UÉ°è¸ÀĪÀ CºÀðvÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ. GNANA SHANKARA -July 2017

E°è PÉý... a£ÀßzÀAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄ ..... ªÉÊjUÀ¼À£ÀÄß £É®PÀaѸÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÃgÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀtPÉÌ vÉgÀ¼ÀÄ. dAiÀÄ®®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀj¹ ¨Á”. CgÀ¸À£À C¥ÀàuÉAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà gÁPÀë¸À£À gÀPÀÛ ©¹AiÉÄÃjvÀÄ. gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ¸Á ªÀ»¹ ¸ÉãÁ ¸ÀªÀÄƺÀzÉÆA¢UÉ CPÀA¥À£À£ÀÄ gÀtªÁzÀåªÀ£ÀÄß ªÉƼÀV¹zÀ£ÀÄ. zÀ£ÀÄdgÀ ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀÅ ªÀÄPÀðlgÀ£ÀÄß »ªÉÄänÖ¹vÀÄ. ¥ÀzÁwUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀzÀ zsÀƼÀÄ DPÁ±ÀªÀ£ÁߪÀj¹vÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀzÀ£ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁV ¥ÀªÀðvÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀݪÀÅ. PÉgÀ½zÀ ªÁ£ÀgÀgÀÄ ªÀÄgÀ, PÀ®Äè, §AqÉ, ¥ÀjWÀ, vÉÆêÀÄgÀUÀ½AzÀ zÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¤µÀÌgÀÄuɬÄAzÀ PÉÆAzÀÄ ºÁQzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÀÆ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ PÀµÀÖ £ÀµÀÖUÀ¼ÁzÀªÀÅ. vÀ£Àß ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ CPÀA¥À£À£À£ÀÄß fêÀzÀ°è ©qÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ±ÉÊ®ªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. UÀUÀ£ÀZÀÄA©AiÀÄAvÉ ¤AwgÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀ ¸À»vÀ QvÀÄÛ CªÀÅUÀ½AzÀ¯Éà ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CPÀA¥À£À£À ±ÀgÀeÁ®UÀ¼ÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¤ÃgÀ°èlÖ ºÉÆêÀÄzÀAvÉ ¤µÀபÁzÀªÀÅ. C¸ÀªÀħ®£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ 26

¸ÀvÀå - ¸ÀļÀÄî ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÀ ªÀiÁrzÀ PÀxÉ

MªÉÄä ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî JgÀqÀÆ ªÁQAUï ºÉÆÃVzÀݪÀÅ. ºÁ¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £À¢ PÀArvÀÄ. ¸Àj JgÀqÀÆ vÀªÀÄä ªÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ E½zÀªÀÅ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ° vÀA¥ÁzÀ £À¢AiÀÄ°è FdÄvÁÛ ªÉÄÊgÉvÀªÀÅ. MAzÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî ªÉÄïÉzÀÄÝ §AvÀÄ. ¸ÀvÀå E£ÀÆß ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ FdÄvÁÛ EvÀÄÛ. ¸ÀļÀÄî CwÛvÀÛ £ÉÆÃr ¸ÀvÀåzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ºÉÆgÀlÄ ©nÖvÀÄ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀvÀå ªÉÄïÉzÀÄÝ §AzÁUÀ CzÀgÀ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼Éà EgÀ°®è. ¸ÀvÀåPÉÌ ¸ÀĽî£À ªÀ¸ÀÛç zsÀj¸À®Ä »A¸ÉAiÉĤ¹vÀÄ. C¸ÀºÀå J¤¹vÀÄ. CA¢¤AzÀ ¸ÀvÀå ¨ÉvÀÛ¯ÁV vÉgɪÀÄgÉAiÀįÉèà NqÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrvÀÄ. ¸ÀļÀÄî ¸ÀvÀåzÀ ºÉÆ¢PÉ ºÉÆzÀÄÝ wgÀÄUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ.

¸ÀtÚ PÀxÉ §¸ï ¸ÁÖAr£À°è J®ègÀÆ §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÄæ, ©üPÀëÄPÀ£ÉƧ⠧AzÀÄ J®ègÀvÀæ MAzÉÆAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¯ÉPïÖ ªÀiÁr DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃVâlÖ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ªÀiÁ£ÀªÀ, ¸ÀAWÀfë.

J®ègÀÆ MAzÉqÉ ¨Á¼ÀĪÁUÀ PÉ®ªÁgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÆ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ EgÀ¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ J®ègÀÆ §zÀÞgÁV ¨Á¼À¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£Éßà ªÀÄÆ®ªÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdfêÀ£À ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹AiÉÄà ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸À¨sÀåvÉ, ¸Àj-vÀ¥ÀÄàUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£Éßà ¸ÁªÀiÁfPÀ CxÀªÁ fêÀ£ÀªÀiË®åUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. EªÀÅUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ AiÉÆÃUÀågÉAzÀÆ, EªÀÅUÀ½UÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀgÉAzÀÆ, ¸ÀªÀiÁdPÀAlPÀgÉAzÀÆ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¤dªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉå E°èAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ! MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¤AiÀĪÀÄ, vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆAzÁtÂPÉ, MªÀÄävÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀ°, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ «gÉÆÃzsÀUÀ¼Éà EgÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ UÀÄA¦£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¦£À°è C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À°AUÀPÁªÀÄ (Homosexuality), «ªÁºÀzÀ §AzsÀ£À«®èzÉ UÀAqÀÄ-ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ PÀÆrgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀjUÉ ¸ÀºÀd, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀjUÉ C¸ÀºÀå, ¤¶zÀÞ. MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ±ÉæõÀתɤ¹zÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è CvÀåAvÀ »Ã£ÁAiÀĪÁzÀ «ZÁgÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ, GNANA SHANKARA -July 2017

ªÀÄzÀå¥Á£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À DºÁgÀPÀæªÀÄzÀ°è CvÀåAvÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ. C¢®èzÉà EvÀgÀgÀÄ ºÉÃUÉ §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è EªÀÅ CvÀåAvÀ ºÉÃAiÀÄPÀgÀªÁzÀ, ¥Á¥ÀPÀgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ. EµÉÖà C®è. PÁ® PÁ®PÉÌ F ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ®Æ EgÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ «ZÁgÀ, CzÉà ¸ÀªÀiÁdzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV©qÀÄvÀÛzÉ! UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ½UÉ §zÀÄPÀĪÀ ºÀPÉÌà E®è JAzÀÄ ¨ÉÆ©âlÄÖ, UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉà avÉUÉÃgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÞw, ºÁUÉ ¸Àw ºÉÆÃzÀªÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁ¸Àw (ªÀiÁ¹Û) JAzÀÄ UËgÀ«¹ (?) ¥ÀÆf¸ÀÄwÛzÀÝ

-ªÉÃzÁzsÁå¬Äà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÀªÀiÁð # 15, `¸ÀAzÉñï’, ªÀiËAmï eÁAiÀiï gÀ¸ÉÛ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-19. 9448842474, 080-22421950

RArvÁ EªÉ... EAzÀÄ £ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt, £ÁªÀÅ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß zÉñÀ, UÀr-gÉÃSÉUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, eÁwUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, ªÀÄvÀ-¥ÀAxÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, ¥ÀAUÀqÀ-¥ÀPÀëUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, ªÉÄʧtÚ-°AUÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, L±ÀéAiÀÄð-C¢üPÁgÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è, ¥ÀArvÀ-¥ÁªÀÄgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è £ÀÄZÀÄÑ £ÀÆgÀÄ ªÀiÁr©nÖzÉÝêÉ. F J®è ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉãÉÆÃ, ¸Áé¨sÁ«PÀªÉãÉÆà JA§AvÉ ¹éÃPÀj¹©nÖzÉÝêÉ. CªÀÅUÀ¼À°è K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀé«zÉAiÉÆà E®èªÉÇà JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÆß, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ §AzÀªÉÄïÉAiÉÄà ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ aAvÀ£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÆß vÁåUÀªÀiÁr JµÉÆÖà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVªÉ!! C¯ÉÆè§âgÀÄ, E¯ÉÆè§âgÀÄ CPÀ¸Áävï ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ aAw¸ÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß fêÀAvÀªÁV EnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤gÁ±ÀgÁUÀ¨ÉÃPÁ¢Ý®è!! ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀæªÉÄÃt ªÀiÁ¥ÁðmÁV, EAvÀºÀªÀgÀ°è C£ÉÃPÀgÀÄ DUÁUÉÎ §zÀÄQgÀ°, DzÀgÉ , DZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆqÀÄتÀåªÀ¸ÉÜ, vÀ¯ÉPÀÆzÀ®£ÀÄß ¨ÉÆý¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢üPÀÌj¹zÁUÀ, ªÉÆzÀ°UÉ PÉA¥ÀĹÃgÉAiÀÄ£Éßà GqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÉÆæûUÀ¼ÁV, PÁæAwPÁjUÀ¼É¤¹, ªÀÄÄAvÁV ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁd¸ÀÄzsÁgÀPÀgÁV, CzÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁV «zsÀªÁ ¥ÀÄ£À«ðªÁºÀ £ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄà JAzÀÄ PÀæªÉÄÃt ªÀĺÁvÀägÀÆ, ªÀÄvÀ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÆ DVºÉÆÃVzÁÝgÉ. PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ CªÀgÀ M¦àPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzɺÉÆÃUÀĪÀªÀgÉUÉ «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ ¥ÀAxÀªÁV, ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄvÀªÁV, eÁwAiÀiÁV, ªÀÄvÉÛ UÉÆAzÀ®UÀ¼À ¸ÀĽ! EªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀAPÀÄavÀªÁV ªÀÄvÀÛzÉà ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ©qÀÄUÀqÉAiÉÄà E®èªÉÃ?! PÁgÀtªÁVºÉÆÃVªÉ. D ªÀĺÁvÀägÀ J®èjUÀÆ, J®èPÁ®PÀÆÌ, J®èPÀqÉAiÀÄÆ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è ¸ÁéyÃð, CeÁդà ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁªÀðwæPÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À C§âgÀUÀ¼Éà ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ E®èªÉà ªÀiË®åUÀ¼É¤¹, ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ E®èªÉÃ?! ¸ÀªÀðjUÀÆ ªÀiÁ£ÀåªÁzÀ £Á±ÀªÁV D ªÀÄvÀ-¥ÀAxÀ-¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼Éà E®èªÉÃ?! ²y®ªÁVºÉÆÃVªÉ. C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉ MAzÀÄ zÁjAiÀiÁVzÉ. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 27


ªÉÆzÀ°UÉ £ÀªÀÄä ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÉÄAzÀgÉãÀÄ? AiÀiÁªÀ UÀÄt, ¸Àé¨sÁªÀ, PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, dUÀwÛ£À EvÀgÀ ¥ÁætªÀUÀðUÀ¼À°è PÁt®Ä ¹UÀĪÀÅ¢®èªÉÇÃ, CªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀgÀzÉÃ, PÉêÀ® ªÀiÁ£ÀªÀgÀzÉà DzÀ UÀÄt, ¸Àé¨sÁªÀ, PÀªÀÄðUÀ¼É¤¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ©ÃdªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÉÌ «gÉÆÃzsÀ«®èzÀAvÉ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸ÀzÀ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÉĤ¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀðwæPÀªÁUÀĪÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. «µÀAiÀĪÉãÉÆà ZÉ£ÁßVzÉ ¸ÀjAiÉÄÃ, DzÀgÉ, CAvÀºÀ, PÉêÀ® ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀAvÀºÀ UÀÄt, ¸Àé¨sÁªÀ, PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄÃ? ..¤dªÁVAiÀÄÆ EªÉ.. eÁÕ£ÀªÉA§ÄzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀªÀiÁvÀæjUÉ «±ÉõÀªÁVgÀĪÀ UÀÄt. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÁætÂUÀ½UÉ eÁÕ£ÀªÉA§Ä¢®èªÉÇÃ? CªÀÇ PÀÆqÀ w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÀ®è?! ¤zÉÝ ºÉÆÃUÀ®Ä, «±ÁæAw ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉÃ?! vÀ£Àß DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉƼÀî®Ä §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?! EvÀgÀ ¥ÁætÂUÀ½AzÀ C¥ÁAiÀÄ, vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ vÀ£ÀߣÀÄß gÀQë¹PÉƼÀî®Ä JµÀÄÖ vÀgÀºÀzÀ gÀPÀëuÁ«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ!! vÀ£Àß eÁwAiÀÄzÉà C£Àå°AUÀ GNANA SHANKARA -July 2017

¥ÁætÂAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj, ¸ÀAvÁ£ÀªÀ£ÀÄß GvÁࢹ, D ªÀÄjUÀ¼À ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁætÂUÀ¼À°è £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÀ®è!! J®èªÀÇ ¸ÀjAiÉÄÃ. DzÀgÉ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß eÁÕ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è! ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ (Instincts) JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ£À JA§ ¥ÀzÀªÀ£Éßà §¼À¸À¨ÉÃPÉAzÁzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¸Áé¨sÁ«PÀeÁÕ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉà §gÀĪÀ w½ªÀ½PÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÊ«ÄwÛPÀeÁÕ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤«ÄvÀÛ¢AzÀ, ºÀÄnÖ¤AzÀ C®èzÀ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ eÁÕ£ÀªÉà £ÉÊ«ÄwÛPÀeÁÕ£À. K£ÀÄ? KPÉ? ºÉÃUÉ? JµÀÄÖ? J°è? ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ w½ªÀ½PÉ, GvÀÛgÀUÀ¼À£Éßà £ÉÊ«ÄwÛPÀeÁÕ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀ QæAiÉÄUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÁVAiÉÄà H»¹, vÀ£ÀUÀÆ, EvÀgÀjUÀÆ »vÀPÀgÀªÁzÀ PÀªÀÄðUÀ¼À¯Éèà vÉÆqÀUÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ ªÀiÁ£ÀªÀeÁwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀAvÀºÀÄzÀÄ. ºÁUÁV F £ÉÊ«ÄwÛPÀeÁÕ£ÀªÉA§ÄzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ §Ä£Á¢. ¥Àæ²ß¸ÀzÉ, ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀzÉ, ¥ÀjÃQë¸ÀzÉ PÀ®à£ÉUÀ¼À£Éßà eÁÕ£ÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ, PÉêÀ® vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ¥ÀzÀ, DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀvÀé«®èzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÉAzÉà PÀgÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ!! 28

C£ÀÄPÀA¥ÀÀªÉA§ÄzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀªÀiÁvÀæjUÉ «±ÉõÀªÁVgÀĪÀ UÀÄt. vÀ£ÀUÉà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀÄzÀgÀ, vÀ£ÀUÉà »A¸ÉAiÀiÁzÀÄzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ J®è ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ DUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. DzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÉà EzÀÝgÀÆ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà »A¸ÉAiÀiÁUÀzÉà EzÀÝgÀÆ, vÀ£ÉÆßqÀ¤gÀĪÀ EvÀgÀ fëUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÉÆÃ, »A¸ÉAiÉÆà DUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉãÉÆà JA§AvÉ ¨sÁ«¸ÀĪÀ, C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöä¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£Éßà C£ÀÄPÀA¥ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉÆAzÀgÉ, »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ D fëAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£Éà EzÀÝgÉ vÀ£ÀUÉ JAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà H»¹PÉÆAqÀÄ, F HºÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàA¢¹, D vÉÆAzÀgÉ, »A¸ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀ UÀÄt, PÀªÀÄð, ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£Éßà C£ÀÄPÀA¥À JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà jÃw ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ fëAiÀÄ £À°ªÀÅ, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÆß vÀ£ÀßzÉAzÉà ¨sÁ«¹, D PÁgÀt, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹, gÀQë¹, D fëAiÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÆ £À°AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÆß, ¸ÀAvÉÆö¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß PÀÆqÀ C£ÀÄPÀA¥ÀªÉAzÉà PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. F £É¯ÉUÀnÖ£À ªÉÄïÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà fëAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉ, »A¸ÉUÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁ VAiÀiÁUÀ°Ã,¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀiÁUÀ°Ã vÁ£ÀÄ PÁgÀtªÁUÀ¨ÁgÀzÉ£ÀÄß ªÀJZÀÑjPÉ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÆß C£ÀÄPÀA¥ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀ UÀÄt, ¸Àé¨sÁªÀ, PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ¥ÀzÀ, DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀvÀé«®èzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÉAzÉà PÀgÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ!! - ¸À±ÉõÀ

PÀeÉ PÀµÁAiÀÄ £Á£Á vÀgÀ DvÀÄgÀ PÉ®ªÀÅ Fond of medicine E£ÀÄß PÉ®«æUÉ Feed of medicine ºÀ®ªÀÅæ Fed off medicine ªÀÄvÀÛµÀÄÖ d¤æUÉ Fear of medicine!

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


PÀ£ÀßqÀzÀ GvÀìªÀ PÀ«, ªÀgÀ PÀ«, PÁæAwPÁjà PÀ«, PÀ«UÀ¼À PÀ«, d£ÀgÀ PÀ«, -‘gÀUÀ¼É’ ºÀjºÀgÀ -JA Dgï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå

£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀtÀªÁV Qæ.±À 300- 1200gÀ ªÀgÉUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®, 1200-1700 gÀªÉgÀV£À ªÀÄzsÀå PÁ® ªÀÄvÀÄÛ 1700 jA¢ÃZÉV£À DzsÀĤPÀ PÁ® JA§ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå ºÀAvÀUÀ¼ÁV ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ «AUÀr¹zÁÝgÉ. F ªÀÄÆgÀÄ PÁ®UÀ¼À°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV eÉÊ£À, «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀAxÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ PÀ«UÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ PÀȶ ªÉÃUÀªÁV ¸ÁVvÀÄÛ. 12 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå PÁ®zÀªÀgÉUÉ eÉÊ£À PÀ«UÀ½UÉ ZÁ®ÄPÀå, UÀAUÀ, gÁµÀÖçPÀÆl, ºÉÆAiÀÄì¼À, AiÀiÁzÀªÀ ªÀA±ÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼À D±ÀæAiÀÄ, gÀPÀëuÉ, ¥ÉÆõÀuÉ. ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zÉÆgÉwvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è eÉÊ£ÀgÀ ¥Áæ¨sÀ®å PÀÄUÀÄÎwÛzÀÝAvÉãÉà «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ, EªÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ GzÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ªÉʵÀÚªÀ PÀ«UÀ¼À PÁ® DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ JA§À ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, PÀ£ÀßqÀ £Ár£À «µÀAiÀÄ §AzÁUÀ vÀlÖ£É £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ “PÀ£ÀßqÀ J£É PÀÄtÂzÁqÀĪÀÅzÉ£ÉßzÉ, PÀ£ÀßqÀ J£É Q« ¤«ÄgÀĪÀÅzÀÄ, PÁªÀÄ£À ©®è£ÀÄ PÁtĪÀ PÀ«AiÉÆ®Ä vÉPÀÌ£É ªÀÄ£À ªÉÄÊ ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀ ºÁ ¸À«UÀ£ÀßqÀ, ¨Á¼ÀĪÀÅzÉÃvÀPÉ £ÀÄr J¯É fêÀ, ¹j UÀ£ÀßqÀzÀ° PÀ«vÉAiÀÄ ºÁqÉ, ¹jUÀ£ÀßqÀzÉýUÉAiÀÄ£ÀÄ £ÉÆÃqÉ, PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀiÁqÉ” JA¢gÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ gÀªÀgÀ PÀ«vÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, “ºÀÄnÖzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀ¯ï ºÀÄlÖ¨ÉÃPÀÄ, ªÉÄnÖzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄtÚ ªÉÄlÖ¨ÉÃPÀÄ, GNANA SHANKARA -July 2017

eÉÆÃUÁzÀ UÀÄAr MqÉAiÀÄ £Á£ÉAzÀÄ PÀÆV ºÁqÀÄ, ¨ÁzÁ«Ä LºÉƼÉAiÀÄ ZÀAzÁ£Á vÀÆPÀ ªÀiÁqÀÄ, PÀ°AiÉÆÃPÉ PÉÆÃn ¨sÁµÉ, DqÉÆÃPÉ MAzÉà ¨sÁµÉ, PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀ, PÀ¸ÀÆÛj PÀ£ÀßqÀ, zsÁå£ÀPÉÌ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄ, ¥ÉæêÀÄPÉÌ ¸ÀéUÀð EzÀÄ, ¸ÉßúÀPÉÌ ±Á¯É EzÀÄ, eÕÁ£ÀPÉÌ ¦ÃoÀ EzÀÄ, ²®àPÉÌ PÀ®à EzÀÄ, £ÁlåPÉÌ £Ár EzÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ ¨ÉÃAzÉæ EAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ¹Û EAzÀ, zsÀ£Àå«Ã PÀ£ÀßqÀ, ºÀÄnÖzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀ° ºÀÄlÖ¨ÉÃPÀÄ, ªÉÄnÖzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄtÚ ªÉÄlÖ¨ÉÃPÀÄ” ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À »jªÉÄ, UÀjªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À°è JAxÀÀºÀªÀjUÁzÀgÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄ£ÀÄlÄÖªÀAvÉ ZÀAzÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. EAxÀºÁ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀȶ¬ÄAzÀ G½¹ ¨É¼É¸À®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ±Àæ«Ä¹zÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ« ¥ÀÄAUÀªÀgÀ°è F ºÀjºÀgÀ PÀ«AiÀÄÆ M§âgÁVzÁÝgÉ.

E£ÀÄß ºÀjºÀgÀgÀ «µÀAiÀÄ: ‘ºÀjºÀgÀ JA§ MAzÉà ºÉ¸Àj£À°è ‘ºÀj’ J¤¹zÀ ²æà ªÀĺÁ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ‘ºÀgÀ’ J¤¹zÀ ²ªÀ E§âgÀÆ MAzÉqÉ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. »AzÀÄ vÀvÀé ±Á¸ÀÛçzÀ £É¯ÉUÀnÖ£À°è ºÀj ºÀgÀgÀ°è ¨ÉÃzsÀªÉt¸À¨ÁgÀzÀÄ E§âgÀÆ MAzÉÃ, ‘KPÀA ¸À¢é¥Áæ §ºÀÄzsÁ ªÀzÀAw’ EgÀĪÀÅzÀÄ M§â£Éà ¥ÀgÀ §æºÀä£ÁzÀgÀÆ F M§â£Éà ºÀvÁÛgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ ¨sÀPÀÛ jAzÀ DgÁ¢ü¸À®àqÀÄwÛzÁÝ£É. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀgÀºÀgÀ£À£ÀÄß ªÉʵÀÚªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉʪÀgÀÄ E§âgÀÆ UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. CzsÀð ¨sÁUÀ ²ªÀ, G½zÀ CzsÀð ¨sÁUÀªÀÅ «µÀÄÚ gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÀjºÀgÀ£À ¥ÀÄgÁvÀ£À ²®àªÀÅ ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ 6 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ UÀĺÁAvÀzÉÃðªÁ®AiÀÄUÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢ÀzÉ. ‘ºÀjºÀgÀ’ ºÀj±ÀégÀ’ JAzɯÁè ¸ÀA¨ÉÆâü¸À®àlÖ PÀ« ºÀjºÀgÀ£ÀÄ ((Qæ. ±À. 1150-1250 ) Q.æ ±À. 12 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ 29

ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ºÀ¼ÉéÃr£À°è PÀgÀtÂPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹zÀ£ÀÄ. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ 1 £ÉAiÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ zÉÆgÉAiÀÄ D¸ÁÜ£À PÀ«AiÀiÁVzÀÝ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀzÀägÀ¸À£ÀÄ ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß zÉÆgÉUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ PÁgÀt, PÉ® PÁ® ºÀjºÀgÀ¤UÉ F zÉÆgÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ zÉÆÀgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è ºÀjºÀgÀ£ÀÄ ºÀA¦UÉ vÉgÀ½ C°è vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ºÀjºÀgÀ£ÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ ¯ÉÃRPÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ±ÀgÀuÁUÀ°®è.-D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ PÀ«UÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀÄgÁvÀ£À eÉÊ£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÁVzÀÝ ‘ZÀA¥ÀÄ ±ÉÊ°’ (UÀzÀå ¥ÀzÀå «Ä²ævÀ) AiÀÄ°è “VjeÁ PÀ¯Áåt” (¥ÁªÀðw PÀ¯Áåt) JA§ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ PÀ¯Áåt ¥Àæ¸ÀAUÀ EzÁVzÀÄÝ ²ªÀ¤UÁV ¥ÁªÀðwAiÀÄ ¦æÃw, ¨sÀQÛAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ avÀætªÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ ¤ÃrzÁÝ£É. F PÀÈwAiÀÄ°è£À PÀ«AiÀÄ PÁªÁåvÀäPÀ ¥Àæw¨sÉ, ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀð PÁ®UÀ¼À°è ¸ÀzÀÈqsÀªÁV ¤®è§®è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ±ÉæõÀ× ¸Á»vÀå PÀÈw, ªÉÄÃgÀÄPÀÈw (ªÀiÁåUÀߪÀiï N¥À¸ï) JA§ ºÉÆUÀ½PÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉUÉ ‘gÀUÀ¼É’ ±ÉÊ°AiÀÄÄ §®Ä C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ J¤¹zÀ PÁgÀt, ºÀjºÀgÀ£ÀÄ ZÀA¥ÀÆ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ gÀUÀ¼ÉÀAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸Á»wUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ, ‘gÀUÀ¼É’ JA§ÄzÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ MAzÀÄ bÀAzÀ¸ÀÄì. EzÀgÀr, ®°vÀ gÀUÀ¼É, ªÀÄAzÁ¤® gÀUÀ¼É, GvÁìºÀ gÀUÀ¼É, ¸ÀgÀ¼À gÀUÀ¼É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀUÀðUÀ½ªÉ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ºÀjºÀgÀ¤UÉ QÃwð, AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹PÉÆlÖ PÀÈwUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ JAzÀgÉ£ÀA©AiÀÄtÚ£À gÀUÀ¼É- (²ªÀUÀtzÀ gÀUÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀgÀt ZÀjvÀ£ÀªÀiÁ£À¸À JAzÀÆ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀjavÀªÁzÀzÀÄÝ) gÀUÀ¼ÉAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°ègÀĪÀ gÀZÀ£É. EzÀgÀr 100 PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÀzÀåUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ«zÉ. ±ÉʪÀ¥ÀAxÀzÀ ²ªÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ, ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ J¤¹PÉÆAqÀ (GzÁºÀgÀuÉUÉ «gÀÆ¥ÁPÀë zÉêÀgÀÄ, §¸ÀªÀtÚ, C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ) 63 ¸ÀAvÀgÀ PÀÄjvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ. §¸ÀªÀgÁd zÉêÀgÀ gÀUÀ¼É- ²Ã¶ðPÉAiÀÄr ²ªÀ ¨sÀPÀÛ ,¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæ, CzÀgÀ°è£À ºÀ®ªÀÅ D¸ÀQÛPÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄrUÉAiÀÄ CµÀÖPÀ-’CµÀÖPÀ’ JAzÀgÉ 8 ¸Á®ÄUÀ¼À ¥ÀzÀå ¥ÀATÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀÈw¬ÄzÀÄ. EzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉý §gÀĪÀ MAzÀÄ zÀAvÀ PÀvÉ »ÃVzÉ- MªÉÄä vÀ£Àß DgÁzsÀå zÉʪÀªÁzÀ ²ªÀ¤UÉ £À«Ä¸À®Ä ²gÀ ¨ÁVzÁUÀ, DvÀ£À ªÀÄÄrUÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÄzÁæQë ¥ÀĵÀàUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄrUÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹ §A¢zÀÝPÉÌ C°è £ÉgÉ¢zÀÝ ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ PÀĦ£ÁzÀ PÀ«AiÀÄÄ vÀPÀëtªÉà ¥ÀæwQæ¬Ä¹, ¤AvÀ¯Éèà ²ªÀ£À£ÀÄß ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ ¸ÀÄÛw¹zÀ CµÀÖPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ£ÀÄ. ‘£À¤ßà ªÀÄÄrUÉAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄðj¹zÉÝãÉ. zsÉÊAiÀÄð«zÀݪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ°’ JA§ ¸ÀªÁ®£ÀÆß D CµÀÖPÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀ JA§ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀÅ PÉý§A¢zÉ. FvÀ£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘¥ÀĵÀà gÀUÀ¼É, ªÀÄjZÉ£ÀߣÀ gÀUÀ¼É, «gÀÆ¥ÁPÀë ¸Áé«ÄAiÀÄ ¸ÀÄÛw, ¥ÀA¥Á ±ÀvÀPÀ PÀÈwUÀ¼À°è£À PÀ«AiÀÄ Cw±ÀAiÀĪÁzÀ §Ä¢Þ ±ÀQÛ, ªÉÄÃzsÁ ±ÀQÛ, PÁªÀå ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛªÁV “GvÀìªÀ PÀ«’ JA§ ©gÀÄzÀÄ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ. gÀUÀ¼É ±ÉÊ°AiÀÄ°è PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀ MAzÉà PÁgÀtPÉÌ FvÀ ¥Àæ¹¢Þ, ¥ÀæSÁåw ¥ÀqÉAiÀÄ°®è. §zÀ°UÉ F QÃwðUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ GAlÄ. vÀ£Àß ¸Á»vÀå PÀȶUÉ D ªÉüÉUÉ ºÉZÁÑV GNANA SHANKARA -July 2017

§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DPÀgÀ ªÀÄÆ®ªÁV C¼ÀªÀr¹PÉƼÀîzÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁV¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. 11 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÉÆüÀ zÉñÀzÀ £ÁAiÀÄ£ÁgïUÀ¼ÉA§ 60 ±ÉʪÀ ¸ÀAvÀgÀ fêÀ£À avÀæt ‘¥ÉjAiÀÄ¥ÀÄgÁt’ (wgÀÄvÉÆAvÀgï ¥ÀÄgÁtªÀiï JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ EzÀQÌzÉ) C£ÀÄß DzsÀj¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. F ¥ÀæQæAiÉÄUÉ CA¢£À PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß DPÉëæ¹zÀÝgÀÄ JA§ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÉ. CzÀĪÀgÉUÀÆ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, CAzÀgÉ, C¢üPÁgÀzÀ°èzÀݪÀgÀÄ, UÀtågÀÄ, ¥Àæ¹zÀÝgÀÄ, G¼ÀîªÀgÀÄ JA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß N¯Éʹ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉʨsÀªÀAiÀÄÄvÀªÁV ªÀtÂð¹, CªÀgÀ°è E®èzÀ UÀÄt «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃgÀ¼ÀªÁV EzÉ JAzÀÄ ¸ÀAzÀgÀªÁV awæ¹, CªÀgÀ£ÀÄß ºÁr ºÉÆUÀ½ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß RAr¹zÀªÀ£ÀÄ ºÀjºÀgÀ. ªÀåQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÉÊvÀ£Àå, PÉZÀÄÑ zsÉÊAiÀÄð ¸Á»vÀå ¦æAiÀÄvÉUÀ¼À avÀætªÀ£ÀÄß PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ EªÀ£À C©üªÀÄvÀªÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ £ÀÄrzÀAvÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß EªÀ£À PÀÈwUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ J¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ, GzÁºÀgÀuÉUÉ, PÀÄA¨ÁgÀgÀÄ, PÀȶPÀgÀÄ, ¨ÉÃmÉUÁgÀ, ZÀ¥Àà° ºÉƯÉAiÀÄĪÀgÀÄ, CUÀ¸ÀgÀÄ, «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀªÀgÀÄ »ÃUÉ ««zsÀ PɼÀªÀUÀðzÀªÀgÉ®èjUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÀÄzsÀå¹ÛPɬĮèzÉ ²ªÀ£À DgÁzsÀ£É, zÀ±Àð£À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹UÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ FvÀ£À gÀUÀ¼ÉAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ PÀÈwUÀ¼À GzÉÝñÀªÁVzÀÄÝ F ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ FvÀ£À PÀÈwUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ JA¢zÁÝgÉ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ, ºÉƸÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ £ÁA¢ ºÁr, PÁæAwPÁj ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨¼ÀPÉUÉ vÀAzÀ PÁgÀtªÉà FvÀ£ÀÄ ‘£Á£ï mÉær±À°¸ïÖ’ ‘‘PÁæAwPÁjà PÀ«’ ‘PÀ«UÀ¼À PÀ«’ d£ÀgÀ 30

PÀ«, ¥ÉÆAiÉÄmï D¥sï ªÀiÁ¸À¸ï’ JA¨É¯Áè ºÉÆUÀ½PÉUÀ½UÉ - ¥ÁvÀæ£ÁzÀ£ÀÄ. ºÀjºÀgÀ¤AzÀ gÀa¸À®àlÖ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ : gÀPÁë ±ÀvÀPÀ. ¥ÀA¥Á ±ÀvÀPÀ, ºÀjºÀgÀ ¸ÀĨsÁ¶vÀªÀiï ¥ÀÄgÁvÀ£À ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀUÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ- wgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ, PÀtÚ¥Àà zÉêÀgÀÄ, gÀÄzÀæ ¥À±ÀÄ¥Àw, £ÀA©AiÀÄtÚ, PÉÆüÀÆgÀÄ PÉÆqÀUÀƸÀÄ, ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀ±ÀgÀtjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀUÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ-§¸ÀªÀgÁd zÉêÀgÀÄ, ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀgÀÄ, GqÀÄvÀrAiÀÄ, ªÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀÄ, PÀ°èzÉêÀgÀÄ, gÉêÀt ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀgÀÄ ±ÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀ«UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀUÀ¼ÉUÀ¼ÀÄN»®, PÀÄA§gÀ UÀÄAqÀAiÀÄå, ªÀĮĺÀ£À, DzÀAiÀÄå, ±ÀAPÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ¸Á£Àå «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ gÀUÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ¥ÀĵÁÖ gÀUÀ¼É, °AUÁZÀð£É gÀUÀ¼É, ºÀA¥ÉAiÀÄgÀ¸À£À gÀUÀ¼É, «¨sÀÆw gÀUÀ¼É, gÀÄzÁæQë gÀUÀ¼É. dAiÀiÁ gÀUÀ¼É, ¨sÀÈAVAiÀÄ gÀUÀ¼É ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ PÉ®ªÀÅ ºÀjºÀgÀ£À ¥Àæ¹zÀÞ gÀUÀ¼É ±ÉÊ°AiÀÄ G¯ÉèÃSÁºÀð PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. F J®è ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß 12 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ “mÉæAqï ¸ÉlÖgï” JAzÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÁÝgÉ, EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÉÄjPÀzÀ ¥ÀæSÁåvÀ ¯ÉÃRPÀ ºÉ¤æ ªÀqïìðªÀvïð £À “A Psalm of Life” JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ “Lives of great men all remind us, We can make our lives sublime, And, departing, leave behind us, Footprints on the sands of time” JA§ F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹, G½zɯÁè ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ vÀ¯É JwÛ ¤®ÄèªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð UÀ½¹PÉÆlÖ “JAzÀgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀÅ®Ä CAzÀjQ ªÀAzÀ£ÀªÀÄĮĔ JA§AvÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ UÀvÀPÁ®zÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀÄÝ, EzÀgÀ°è £À«Ääà ºÀjºÀgÀ£À ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀÇ EgÀĪÀ PÁgÀt, F ªÀgÀ PÀ« ºÀjºÀgÀ£À£ÀÄß ¸Àäj¹, UËgÀ«¹ vÀ£ÀÆä®PÀ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÉÆÃt. ¸ÀÄeÁÕ£À

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Brahmins Business Bureau..! a referal marketing strikes..!! ..the cultural capital of Karnataka..!!!

Sooner BBB will launch its new chapters at Bengaluru, Shimogga, Tumakuru, Mandya, Hassan. The roadmap for the next 5 years is effervescent on hand! ‘I’ve met most stalwarts of all the walks of Mysorean society. They have patted us, indicating the formation of BBB itself being the need of hour!’

-BBB founding director Anant GarNagaraj ments, Condiments, Manufactur-

Mysore: Time

and tide waits for none..God helps those who help themselves..! An old adage, this. Near about 7 decades thay must have waited..!!? In return, what they saw, heard, experienced was nothing but oppression. They couldn’t do so any longer. In the recent years there might have been many such moves of unification of Brahmin brains coming together to achieve a common task. But this one is truly unique,

even by the nomenclature. BBB-Brahmins’ Business Bureau! Launched just 7 months ago, by some 4-5 brahmin youth of the Hebbal Brahmins’ association, has a 100+ membership and some 20 lakh rupees transacted already, in Mysore alone. They spend just 3 hours per month. Of the number of categories like Construction, Real Estate, Fabrication,

GNANA SHANKARA -July 2017

ing, Electrical and mechanical installations, Catering & Food products, Boutique, Tours & Travels, Solar heating, Insurance and Financial Advisory, Cottage Industries,Upholstery-domestic and Hospitality industry,Multi-Level Marketing, Event Management ..many others to add.For the past 3 decades we have seen an exodus of Brahmin youth heading to US ho!.., to amass dollars!! Most of them have obtained Green cards there. Not to forget some of them have returned too, unable to endure the western culture. Well, in BBB, we get to see the vibrant youth, both men and women all out to achieve a vision of 100% growth. When all others somehow can, WE TOO.. VERY MUCH CAN..! And in this mission

they have turned quite professional too. In fact, when Gnana Shankara met its founding director Anant Nagaraj, at hotel Apoorva in the serene complacency of

31

Chamundipuram, Mysore, his clarity of mind and direction of each move were evidently cognisant. True, enough of the undeterred vision and the intensity of the dedication required to carry on the mission ahead! Sooner BBB will launch its new chapters at Bengaluru, Shimogga, Tumakuru, Mandya, Hassan. The roadmap for the next 5 years is effervescent on hand! ‘I’ve met most stalwarts of all the walks of Mysorean society. They have patted us, indicating the formation of BBB itself being the need of hour!’ Scores of BBB enthusiasts had gathered at the hotel at half past 7 AM..!! Their discipline, punctuality, dress codes, precision in communicating, ability to drive home the concepts were viewed with respect and admiration by one and all. ‘BrahmaNah.. bahu jana priyah..!’

In all, the way and manner these enthusiastic brahmins of Mysore vrooming ahead bespeak their grit to achieve unitedly. Very soon our readers can hear about their thumping success through their very presence in their respective neighbourhoods. Here’s wishing all well for BBB, the brilliant- brainy-benefactors of this nation called Bharatha, from ancient times to now, which is neither Hindu, nor India. Bravo BBB!

–PVS Bharatiya

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨sÀPÀÄvÀgÀ ¥Á¥À PÀ¼ÉzÀÄ ¥ÀÄtåzÀ ºÉÆgÉ ºÉÆgÀ¸ÀĪÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ -ZÉÊvÀæ «. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃ

UÀÄgÀÄgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ ªÀĺÀzÁ¸ÉAiÉÆà ¥Àæw¨sÀPÀÛ£À£ÀÆß ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀzÁ ¸É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £É£ÉzÁPÀët ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ PÀµÀÖ¸ÁzsÀå. ºÁUÉAzÀÄ ¨ÉøÀgÀ¥ÀqÀ¯ÉÃPÉ..?! §¤ß.., ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀiÁUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÀå ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ “ºÉÆ£ÀߪÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ” ¨sÉÃn ¤ÃqÀ§¤ß...! ¥Àæ±À¸ÀܪÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ ºÀ¹gÀÄ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ºÉÆ£ÀßUÀ£ÀºÀnÖ. E°è E¢ÃUÀ ¸ÀPÀ® zÀÄjvÀ ¤ªÁgÀPÀ UÀÄgÀĸÁªÀð¨s˪ÀÄgÀÄ £É¯É¹ CzÁUÀ¯Éà ªÀgÀĵÀUÀ¼ÉgÀqÁAiÀÄÄÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀiÁUÀrgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀlgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ F ºÉÆ£ÀߪÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ £Éʸï gÉÆÃqï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉêÀ® 45 ¤«ÄµÀUÀ¼À°è vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄoÀ ªÀÄÆr§AzÀ §UÉ zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. F zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ »AzÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ PÀxɬÄzÉ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÀÄÆ®vÀB £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð eÉÆò NªÀð jAiÀįï J¸ÉÖÃmï ªÁå¥Áj. CzɵÉÆÖà eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ, ¯ÉÃOmïUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr ªÀiÁjgÀÄvÁÛgÉ. §¼ÁîjAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀªÀgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á¯ÁåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ªÀÄoÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ PÁgÀt gÁAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ £ÀA©PÉ ºÁUÀÆ GNANA SHANKARA -July 2017

¨sÀQÛ. ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ®UÉÎgÉAiÀÄ ®ªÀPÀıÀ£ÀUÀgÀzÀ°è £É¯É¹zÀgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ 2014£Éà E¸À«AiÀÄ°è PÁªÀÄzsÉãÀÄ PÉëÃvÀæ¢AzÀ 4 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ eÁUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁUÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ C°è zÉêÁ®AiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä eÉÆòAiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ M¥ÀàzÀ eÉÆò CªÀgÀÄ E°è vÁªÀÅ

Email : vchaitra5@gmail.com CzÉà ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÀܼÀ ±ÀÄ¢ÝÃPÀgÀtPÁÌV UÀt ºÉÆêÀÄ, £ÀªÀUÀæºÀ ºÉÆêÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀªÀiÁ£À ºÉÆêÀÄ Cw «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÉgÀªÉÃgÀÄvÀÛzÉ. D gÁwæ MAzÀÄ CZÀÑj dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé¥ÀßzÀ°è M§â ªÀÈzÀÞgÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è vÉUÉzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ªÀÄƵÀPÀ ªÁºÀ£À ¸À»vÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄgÉà £ÀÄrzÀ ªÁPÀåzÀAvÉ (¸ÁQëºÀAiÀiÁ ¸ÉÆÛöåÃvÀæ»Ã) ¥ÀÆuÁðºÀÄw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄdÕ PÀÄAqÀzÀ°è KPÀPÁ®zÀ°è ¥ÀævÀåPÀëªÁzÀ zÉêÀgÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. D bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀgÀ PÀµÀÖ ¤ªÁgÀuÉUÁV 48 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÈzÀÞgÀÄ DzÉò¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ°è EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. zÉêÀgÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±Éß ªÀiÁqÀĪÀ £ÁªÀÅ J®èªÀPÀÆÌ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. PÁPÀvÁ½AiÀĪÉãÉÆà JA§AvÉ ºÉÆêÀÄzÀ°è ªÀÄÆr§AzÀAvÀºÀ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄÆ PÁåªÀÄgÁUÉ ¸ÉgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀgÀ°è F PÀÄjvÀÄ ¸ÀàµÀÖvÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. F bÁAiÀÄavÀæUÀ¼À£ÀÄß 48 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® (1 ªÀÄAqÀ®) ¥ÀÆf¹zÀgÉ EµÁÖxÀð ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è EgÀĪÀ C¸ÀASÁåvÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ C©ü¯ÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄgÀ ªÀÄoÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀÄ 8 UÀÄAmÉ eÁUÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. 2015 £Éà E¸À«AiÀÄ°è ²æÃgÁAiÀÄgÀÄ eÉÆòAiÀĪÀgÀ PÀ£À¹£À°è PÁt¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ PÀÄjvÀÄ £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁAiÀÄgÀ CzÉñÀzÀAvÉ CªÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀzÉÆA¢UÉ eÉÆò ªÀÄoÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÉʺÁPÀÄvÁÛgÉ. 2015gÀ CPÉÆÖçgï 23gÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ «dAiÀÄzÀ±À«ÄAiÀÄAzÀÄ ºÉÆ£ÀßUÀ£ÀºÀnÖ ªÀiÁUÀr ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ (vÁªÀgÉPÉgÉ ºÀwÛgÀ) ²æà ºÀjªÁAiÀÄÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÉæÃgÀuÁ£ÀĸÁgÀ ²æêÀÄoÀ PÀlÖ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 32


¨sËwPÀ G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ §AiÀĹzÀgÉ ªÀÄÄQÛ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ Dj¸ÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ jÃwAiÀÄ ¨sÀPÀÛjUÉ gÁAiÀÄgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr C£ÀÄUÀ滸ÀÄvÁÛgÉ. ‘UÀÄgÀÄ«£À UÀįÁªÀÄ£ÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ zÉÆgÉAiÀÄzÀtÚ ªÀÄÄPÀÄw’ JA§ zÁ¸ÀgÀ ªÁtÂAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ DgÁ¢ü¹zÀgÉ CªÀgÀ EµÁÖxÀðUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÉÃgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀµÀÄÖ LwºÀå

108 PÉÆÃn £ÁªÀÄ ¯ÉÃR£À

‘NA ²æà gÁWÀªÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB’, ‘NA ²æà ®Qëöä ºÀAiÀÄVæêÁAiÀÄ £ÀªÀÄB’ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÃR£À ¥ÀĸÀÛPÀ E°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. E°è ªÀĺÁAiÀÄdÕªÀÅ dgÀÄVzÁUÀ ºÉÆêÀÄPÀÄAqÀzÀ°è F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁåªÀÄtÂUÀ½UÉ PÀAPÀt¨sÁUÀå zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄƶPÀ ªÁºÀ£À «WÉßñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆf¹zÀgÉ M½vÁUÀÄvÀÛzÉ. GavÀ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è !! ²æÃgÁAiÀÄgÀ ¥ÁzÀ¥ÀzÀäUÀ¼ÁgÁzsÀPÀgÁzÀ eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ±ÀæªÀÄ¢AzÀ zÀÄrzÀ ºÀtzÀ°è ªÀÄoÀPÉÌ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆgÀÄ, ¨ÁV®Ä, UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹zÁÝgÉ. gÁAiÀÄgÀ §ÈAzÁªÀ£ÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj 2018gÀ°è ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæPÁgÀzÀ 4 ªÀÄƯÉUÀ¼À°è ®PÀÄ«ÄAiÀÄ «UÀæºÀ, ±ÉõÀ zÉêÀgÀÄ (¸ÀħæºÀätå), £ÀªÀUÀæºÀ, ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ.

PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄ PÉgÉUÉ ZÉ°è

‘ºÉÆ£ÀßUÀ£À ºÀnÖ’ JA§ F HjUÉ ®QëöäAiÀÄ ªÁ¸À¸ÁÜ£À JA§ CxÀð«zÉ. E°èAiÀÄ gÁAiÀÄgÀ §ÈAzÁªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀȵÀÚVj JA§ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀAzÀ ²¯É¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ 3 ®PÀë ªÉZÀѪÁVzÉ. «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄÈwÛPÉ ºÁUÀÆ ±ÉæõÀתÁzÀ ¸Á°UÁæªÀÄUÀ½AzÀ C®APÀj¹zÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£À «UÀæºÀªÀ£ÀÄß PÉwÛ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆArzÀÝ eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ PÉvÀÛ£ÉUÁgÀ£À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÉwÛ¸À®Ä M¥ÀÄàvÁÛgÉ. ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß CPÉÆÖçgï 2016gÀ «dAiÀÄzÀ±À«ÄAiÀÄAzÀÄ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¢£ÀzÀAzÀÄ dgÀÄVzÀ ºÉÆêÀÄzÀ°è ‘²æÃgÁªÀÄ’ JA§ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛªÉ. F WÀl£É ¸ÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è gÁAiÀÄgÀ EgÀÄ«PÉUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. GNANA SHANKARA -July 2017

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d¥ÀzÀ eÉÆvÉUÉ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

PÁ¬Ä PÀlÄÖªÀ ¥ÀzÀÞw

¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä EµÁÖxÀð ¹¢ÞUÁV MAzÀÄ PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÛçzÀ°è ElÄÖ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁr 21 ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ 9 ªÁgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÉ M½vÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ. PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß UÀAlÄ ºÁQ CzÀ£ÀÄß zÉêÀjUÉ ¸ÀªÀĦ𹠣ÀªÀÄä£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄ JA§ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

UÉÆîPÀzÀ°è aÃn ºÁPÀĪÀÅzÀÄ

¥ÀæwAiÉƧâ fëUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ D¸É DPÁAPÉëUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. zÉêÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÀPÀÛgÀ ¥ÁæxÀð£É D°¸À®Ä ¹zÀÞ¤gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ MAzÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢lÄÖ CzÀ£ÀÄß UÉÆîPÀzÀ°è ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆuÁðºÀÄw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 48 ¢£ÀUÀ¼À°è ¨sÀPÀÛgÀ PÉÆÃjPÉ FqÉÃgÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ GAlÄ. 33

¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÀtzÀ°è PÉ®¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÁwéPÀªÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀgÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆUÀ¸À®èªÉÃ? ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄoÀPÉÌ gÁAiÀÄgÀ ¨sÀPÀÛ ªÀÈAzÀzÀªÀgÀÄ PÉÊ eÉÆÃr¹zÀgÉ PÀlÖqÀ §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ ¸ÀA¥ÀÆtðUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. UÀ¨sÀðUÀÄrUÉ ¨ÉÃPÁzÀ UÁæ£ÉÊmï(¸ÀĪÀÄgÀÄ 3 ®PÀë ªÀZÀÑ vÀUÀÄ®§ºÀÄzÀÄ), EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¤ªÀiÁðt ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr gÁAiÀÄgÀ PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉÃUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ..? ºÉÆ£ÀßUÀ£ÀºÀnÖ, ªÀiÁUÀr ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ (ZÀ£ÉßãÀºÀ½î ªÀÄÄA¢£À ¤¯ÁÝt), vÁªÀgÉPÉgÉ ºÀwÛgÀ, ºÉƸÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-562130 zÀÆgÀªÁtÂ: 8553800254​

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²æà ¥ÀŵÀàªÀ£ÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ

ªÀÄÆ® zÉêÀgÀÄ : ¥ÀŵÀàªÀ£ÉñÀégÀ ¥ÀǪÀ£ÁxÀ. vÁ¬Ä: ¸ËAzÀAiÀÄð£ÁAiÀÄQ / «Ä£ÀߣÁAiÀÄ¯ï ¸ÀܼÀ ªÀÈPÀë: ºÀ®¹£À ªÀÄgÀ wÃxÀð ªÉÊUÉÊ / ªÀÄtÂPÀtÂðPÀ DUÀªÀÄ/¥ÀÇeÉ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ DgÀÄ ¨sÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. LwºÁ¹PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ : wgÀÄ¥ÀǪÀ£ÀA £ÀUÀgÀ : wgÀÄ¥ÀǪÀ£ÀA f¯Éè : ²ªÀUÀAUÉ gÁdå : vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ

zÉêÁ®AiÀÄzÀ «±ÉõÀUÀ¼ÀÄ :-

¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¨sÀƪÀÄÆwðAiÀiÁV ±ÉÆéü¸ÀÄvÁÛ£É. wgÀÄ«®AiÀiÁzÀ¯ï ¥ÀÅgÁtzÀ°è£À 36£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è a£Àß ªÀiÁqÀĪÀ gÀ¸À«zÉå ¥ÀªÁqÀzÀ §UÉÎ F zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è G¯ÉèÃR EgÀÄvÀÛzÉ.

GNANA SHANKARA -July 2017

zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ»w:-

F ¸ÀܼÀªÀÅ ¥ÀŵÀàªÀ£ÀPÁ² ¦vÀȪÉÆÃPÀë¥ÀÅgÀA, ¨sÁ¸ÀÌgÀ¥ÀÅgÀA, ®Që÷äÃ¥ÀÅgÀA, §æºÀä¥ÀÅgÀA ºÁUÀÆ gÀ¸ÀªÀzsÀ ¥ÀÅgÀA JA§ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ®Æ ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀĪÁ¸À£ÉAiÀÄ ºÀÆUÀ¼ÀļÀî vÉÆÃlzÀ PÁgÀt F ¸ÀܼÀªÀÅ ¥ÀǪÀ£ÀA JAzÀÆ ¸ÀºÀ ºÉ¸ÀjzÉ. ¨sÀPÀÛgÀ J¯Áè ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹ ¥ÀŵÀàªÀ£ÉñÀégÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ¥ÀÅgÁt UÀæAxÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ, F ¸ÀܼÀªÀÅ ªÀÄÆwð, ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ wÃxÀðzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À PÁgÀt §ºÀ¼À ¥À«vÀæªÁzÀÝzÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®ànÖzÉ.

¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ:-

CxÀªÁ UÀAqÀ¤AzÀ zÀÆgÀ DV zÁ¹ ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀ vÁ¥ÀvÉæ GAmÁVzÀÝgÉ zÉÆõÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁV ±ÀĨsÀ ¥À® ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ ¤ÃZÀ£ÁVzÀÆÝ §AUÁgÀ, MqÀªÉ MvÉÛ¬ÄqÀĪÀ ¥Àj¹Üw §A¢zÀÝgÉ CxÀªÁ MvÉÛ¬ÄlÖ MqÀªÉ ©r¹PÉƼÀ®Ä DUÀzÉ EzÀÝgÉ, ªÀÄPÀ̼À ¨sÁUÀå CUÀzÉ ªÀAzÀåzÉÆñÀ CxÀªÁ

«ªÁºÀzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ DV «ªÁºÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉ, UÀÄgÀÄ zÉÆõÀ¬ÄzÀÝgÉ, eÁvÀPÀzÀ°è ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è UÀÄgÀÄ ªÀQæÃAiÀiÁV ¥Á¦AiÀiÁVzÀÝgÉ, ¸ÀÆAiÀÄð ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À vÉÆAzÀgÉ vÁ¥ÀvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÆÝ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéö¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉ, ªÉʪÁ»PÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ DV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄUÀÄ fêÀ£ÀPÁÌV ¥ÀgÉzÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, DUÀ¢zÀÝgÉ, CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖ ºÀÄnÖ «ªÁºÀªÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÉ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀÄwzÀÝgÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÆÝ, KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 34


§®ªÁzÀ D¸É¬ÄvÀÄÛ. CªÀ¼À C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅgÉʸÀ®Ä ²ªÀ£ÀÄ ¹zÀÞ£À ªÉõÀzÀ°è §AzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè PÀAZÀÄ, »vÁÛ¼É, vÁªÀÄæzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁwæAiÉįÁè PÀgÀV¹zÀgÉ, CzÀÄ §AUÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆlÖ£ÀÄ, D ¹zÀÞ£À G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄÄ C£ÀĸÀj¹zÀ¼ÀÄ, ¸Áé«ÄAiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä

CxÀªÁ ªÀÄÆV£À°è zÉÆõÀ EzÀÝgÉ CxÀªÁ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ zsÀPÉÌ §A¢zÀÝgÉ, ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸À zÀ°è eÁÕ¥ÀPÀzÀ PÉÆgÀvÉ EzÀÝgÉ, ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è £ÀµÀÖ¸ÀA§«¹zÀÝgÉ, EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀÛgÀ zÉÆõÀªÉ®èªÀ£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉëÃvÀæ.

zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀĺÀvÀé :

¥ÀÅgÁt AiÀÄÄUÀzÀ°è zsÀªÀÄð AiÀÄdÕ£ÉA§ÄªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÓ£À C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÁ²¬ÄAzÀ gÁªÉÄñÀégÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°è «±ÁæAwUÉAzÀÄ ¸Àé®à PÁ® vÀAVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ UɼÉAiÀÄ£ÀÄ C¹Û¬ÄgÀĪÀ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀ£ÀÄ, DzÀgÉ PÉÆqÀzÀ°è D¹ÛAiÀÄ §zÀ°UÉ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ «¸ÀäAiÀÄUÉÆAqÀ£ÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½¸À°®è - gÁªÉÄñÀégÀ vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÁUÀ, PÉêÀ® C¹Û

ºÀƪÀÅUÀ½zÀݪÀÅ. PÁ²AiÀÄ°è PÉêÀ® C¹Û¬ÄzÀÄÝ wgÀÄ¥ÀǪÀ£ÀA£À°è ºÀƪÁV §zÀ¯ÁzÀÝjAzÀ F ¸ÀܼÀªÀÅ PÁ²VAvÀ 16 ¨Áj ¥À«vÀªÁzÀÝzÉAzÀÄ CjvÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ PÁ²PÉëÃvÀæQÌAvÀ ¥À«vÀæªÁzÀÄzÀÄÝ ºËzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖV¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁ²UÉ ºÉÆÃV UÀAUÁ £À¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ¦vÀÈUÀ¼À C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸À¯ÁgÀzÀªÀgÀÄ, E¯ÉèUÉ ªÉÊUÉÊ £À¢AiÀÄ°è «¸Àfð¹ ªÉÆÃPÀë¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀĪÀgÀÄ. zÉêÁ®zÀ ¥ÀæªÉñÀªÀÅ LzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ, ²ªÀ£ÀÄ gÀÄzÁæQë zÉúÀzÀ¢AzÀ ±ÉÆéü¸ÀÄvÁÛ£É. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ²ªÀ°AUÀªÀÅ ²æ±ÀÆ®zÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¸ËAzÀAiÀÄð £ÁAiÀÄQ zÉëAiÀÄÄ ¸Áé«ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄvÁÛ¼É.zÉêÁ®zÀ°è LzÀÄ wÃxÀðUÀ½zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄtÂPÀtÂðPÁ wÃxÀðªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀÅUÀ½VAvÀ «©ü£ÀߪÁVzÉ. CUÀ¸ÀÛ÷å IĶUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄtÂPÀtÂðPÁ wÃxÀðªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ PÁgÀt, CªÀjUÉ ErÉà ¸ÀªÀÄÄzÀzÀæzÀ ¤ÃgÀ£Éßà PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀÅgÁt UÀæAxÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ gÁd £À¼ÀªÀĺÀgÁd, §æºÀä, «µÀÄÚ, UËvÀªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð, ²æà ªÀĺÁ®Që÷äÃ, CUÀ¸ÀÛ÷å IĶ, UÉÆgÀPÀ ¹zÀÝgÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹zÀAvÀºÀ ¸ÀܼÀ.

zÉêÁ®AiÀÄzÀ EwºÁ¸À ªÀiÁvÀæ«vÀÄÛ ºÀÆ«gÀ°®è. F UɼÉAiÀÄ£ÀÄ zsÀªÀÄðAiÀÄdÕ¤UÉ vÁ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß ºÉýzÀ£ÀÄ, wgÀÄ¥ÀǪÀ£ÀAUÉ PÉÆqÀzÀ ¸À»vÀ »A¢gÀÄV §AzÀÄ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÁUÀ CzÀgÀ°è GNANA SHANKARA -July 2017

wgÀÄ¥ÀǪÀA£À°è ¥ÉǤßAiÀįï JA§ ºÉ¸Àj£À M§â £ÀÈvÀåUÁwð¬ÄzÀݼÀÄ, DPÉAiÀÄÄ ²ªÀ£À zÀÈqsÀ¨sÀPÀÛ¼ÁVzÀݼÀÄ, ºÁUÁV vÀ£Àß £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£É߯Áè ²ªÀ - ¨sÀPÀÛjUÉ C£ÀßzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ,DPÉUÉ ±ÀÄzÀÞ a£ÀßzÀ°è ²æà ¥ÀǪÀ£À£ÁxÀ£À ¥ÀæwªÉÄ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉA§ 35

¸ÁPÀµÀÄÖ a£ÀߪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ, CPÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà EgÀ°®è. »ÃUÉ a£ÀߪÁVgÀĪÀ ¥ÀªÁqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀ a£ÀߢAzÀ £ÀÈvÀåUÁwðAiÀÄÄ ¸Áé«ÄAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀzÀ°è DPÉAiÀÄÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÆß C¦àPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ PÉ£ÉßUÉ ªÀÄÄwÛlÖ¼ÀÄ, ¥ÉǤßAiÀįï¼À GUÀÄgÀÄ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß GvÀìªÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ zÉêÁ®AiÀÄ vÉgÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉ

²æà ¥ÀǪÀ£À£ÁxÀgÀ zÉêÁ®AiÀÄ, wgÀÄ¥ÀªÀ£ÀA-623611, ²ªÀUÀAUÁ f¯Éè, ¥sÉÇãï, mob :+914575265082/265084/ 09443501761. eÉÆåÃwµÀ «zÁé£ï ¥ÉÇæ|| qÁ|| ¸ÀÄgÉñÀ.« 9341288054/ 8548888054

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


F ªÀiÁ¸ÀzÀ°è vÀªÉÄä®ègÀ ¨sÀ«vÀªÀå

NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ®UÀߪÀ£ÀÆß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ

ªÉÄõÀgÁ² (C²é¤, ¨sÀgÀtÂ, PÀÈwPÀ) dįÉÊ 8 jAzÀ ±ÀÄPÀæ gÉÆûtÂà £ÀPÀëvÀæzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀ°zÀÄÝ DyðPÀ ¥ÀæUÀwUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ. PËlÄA©PÀ £ÉªÀÄä¢, §AzsÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ £ÉªÀÄä¢ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ°zÉ. vÀÈwÃAiÀÄ («ÄxÀÄ£À)zÀ°è ¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw gÀ« «ÄvÀæ DzÀ PÀÄd£ÉÆA¢VzÀÄÝ ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀjUÉ C¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ zÉÆgÀPÀ°zÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è GvÀÛªÀÄ ¨ÁAzsÀªÀå GAmÁUÀ°zÉ. zÉúÁgÉÆÃUÀåzÀ°è ªÀÄzsÀåªÀÄ ¹Üw EzÀÄÝ CµÀÖªÀÄ ±À¤¬ÄAzÁV ªÁvÀ, ¸ÀAzÀÄ£ÉÆêÀÅ, ¨É£ÀÄߺÀÄj £ÉÆë£ÀAvÀºÀ ¦ÃqÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ°ªÉ. ¥ÀAZÀªÀÄ gÁºÀÄ«¤AzÁV ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ¯Á¨sÀ¸À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÁV ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¤jÃQëvÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄwÛÃj. IÄuÁvÀäPÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ, ±À¤, PÉÃvÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ: ¸ÀħæºÀätå CgÁzsÀ£É, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, UÀuÉñÀ ¥ÀÆeÉ. ªÀȵÀ¨sÀgÁ² (PÀÈwÛPÀ 2, 3, 4 gÉÆû¤, ªÀÄÈUÀ²gÀ 1, 2) ±ÀÄPÀæ ¤ªÀÄä gÁ²AiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ DyðPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. ¨sÀƸÀA§A¢ü ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj PÀZÉÃj ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀiÁUÀ°ªÉ. 4gÀ gÁºÀÄ«¤AzÁV ²ÃvÀ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ SÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄ«j. ¥ÀAZÀªÀÄ UÀÄgÀÄ«¤AzÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À°è ¯Á¨sÀªÁUÀ°zÉ. zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀî°¢ÝÃj. DzÀgÉ PÉ®ªÉǪÉÄä CºÀAPÁgÀ ¥ÀÆjvÀªÁzÀ CxÀªÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ¤AzÉUÉƼÀUÁUÀÄ«j. CwAiÀiÁzÀ PÉÆÃ¥À¢AzÁV PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. CwAiÀiÁzÀ D®¸Àå ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁqÀ°zÉ. ¥ÀæwPÀÆ®ªÁzÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ, PÀÄd, PÉÃvÀÄ

¥ÀjºÁgÀ: ¸ÀħæºÀätå CgÁzsÀ£É, ¸ÀAPÀµÀÖºÀgÀ UÀt¥Àw DgÁzÀ£É.

«ÄxÀÄ£À gÁ² (ªÀÄÈUÀ 3, 4, DgÁÝç, ¥ÀÄ£ÀÄ 1, 2, 3) vÀÈwÃAiÀiÁ¢ü¥Àw gÀ« ºÁUÀÆ ¯Á¨sÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ PÀÄdgÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ ¤ªÀÄä gÁ²AiÀÄ°è GAmÁVzÀÄÝ, »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, «ÄvÀægÀ ¸ÀºÀPÁgÀ GvÀÛªÀĪÁUÀ°zÉ. zÀÆgÀ¥ÀæAiÀÄt ºÁUÀÆ AiÀiÁvÁæ¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ GvÀÛªÀÄ AiÉÆÃUÀ«zÉ. ±ÀÄPÀæ (¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw) ªÀåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ UÀÄgÀÄ zÀȶÖUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÁV ºÀt G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ°zÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛªÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ±ÀvÀÄæUÀ¼À G¥Àl¼À¢AzÁV DyðPÀ £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¸À°¢ÝÃj. «zÁåyðUÀ½UÉ ±ÀĨsÀ ªÀiÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ «zÁådð£ÉAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ºÁUÀÆ ¸ÀwÌÃwðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ°¢ÝÃj. GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÁjPɬÄAzÀ PÀÄlÄA§ ºÁUÀÆ «ÄvÀgÀgÀ°è UËgÀªÀ ¸ÀA¥Á¢¸À°¢ÝÃj. (¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ, ±À¤, ±ÀÄPÀæ)

¥ÀjºÁgÀ: PÀ£ÀPÀzsÁgÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, £ÁUÀ¥ÀÆeÉ.

PÀlPÀ gÁ² (¥ÀÄ£ÀÄ 4, ¥ÀĵÀå, DµÉèõÀ) zsÀ£À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è gÁºÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£Á¢ü¥Àw gÀ« ªÀåAiÀĸÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸Á®¨ÁzsÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀAZÀªÀÄ ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀgÀ gÁºÀÄ«¤AzÁV PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀ°ªÉ. DzÀgÀÆ ¯Á¨sÁ¢¥Àw ±ÀÄPÀæ ¯Á¨sÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ DyðPÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄ°¢ÝÃj. ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀ C£ÁzÀgÀuɬÄAzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. CµÀÖªÀÄ PÉÃvÀÄ«zÀÄÝ ¢üÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁt CxÀªÁ AiÀiÁvÉæUÀ½UÉ AiÉÆÃUÀå ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. UÀÄgÀħ®«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt E®èªÁVzÉ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÀ«, PÀÄd, gÁºÀÄ, ±À¤ ... ¥ÀjºÁgÀ: D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt, ¸ÀħæºÀätå zÀ±Àð£À, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ.

¹AºÀgÁ² (ªÀÄSÁ, ¥ÀĵÀå, G.¥sÀ 1) zsÀ£Á¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ §ÄzsÀ dįÉÊ 2gÀ £ÀAvÀgÀ PÀPÁðlPÀ gÁ²UÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ°zÀÄÝ zsÀ£Á¢ü¥Àw ªÀåAiÀĸÁÜ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PËlÄA©PÀ PÁgÀtUÀ½UÁV DyðPÀ RZÀÄð, «ÄvÀæjAzÀ £ÀµÀÖ, «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj £ÀqɸÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖzÉqÉUÉ ¸ÁUÀ°ªÉ. DzÀgÀÆ zÀ±ÀªÀÄ ±ÀÄPÀæ¤AzÁV ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. «ªÁºÁPÁAQëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÁPÁAQëUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ MzÀV §gÀ°ªÉ. ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ±ÀĨsÀªÁUÀ°zÉ. «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ, PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¯Á¨sÀUÀ½ªÉ. ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è PÉÃvÀÄ EzÀÄÝ ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢ü¥Àw ±ÀvÀÄæ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁA¸ÁjPÀ PÀ®ºÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ, §ÄzsÀ, ±À¤, PÉÃvÀÄ ¥ÀjºÁgÀ: µÀ¶× ¥ÀÆeÉ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ.

PÀ£ÁågÁ² (GvÀÛgÀ 2, 3, 4, ºÀ¸ÀÛ, avÁÛ 1, 2) UÀÄgÀÄ ¤ªÀÄä gÁ²AiÀÄ°è ¹ÜvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀÄR ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è G£ÀßwAiÀÄÆ ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ËRåªÀÇ GAmÁUÀ°zÉ. eÉÆvÉUÉ ªÁåªÀºÁjPÀ ºÁUÀÆ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ°ªÉ. »jAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ J®è PÉëÃvÀæzÀ (PÀȶ, ªÁå¥ÁgÀ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ) d£ÀgÀÆ PÀÆqÀ dAiÀÄ UÀ½¸À°¢ÝÃj. ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðªÀÅ PÀ«ÄðPÀgÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁUÀ°zÉ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀ«zÉ. CwAiÀiÁzÀ D®¸Àå¢AzÁV ¤AzÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄ«j. ªÀiÁ¸ÁAvÀåzÀ°è «ÄvÀæjAzÀ ªÀAZÀ£É CxÀªÁ £ÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ°¢ÝÃj. ¨sË¢ÞPÀ ¨sÀæµÀÖvɬÄAzÀ PÁAiÀÄð ºÁ¤AiÀiÁ¢ÃvÀÄ. zÀĵÀÖgÀ ¸ÀAUÀ¢AzÀ zÀÄgÀ¨sÁå¸ÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁV CxÀð ºÁ¤AiÀiÁUÀ°zÉ. PËlÄA©PÀ C£ÁzÀgÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀ°¢ÝÃj. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ §ÄzsÀ, gÁºÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ¸ÀħæºÀätå CµÉÆÖÃvÀÛgÀ ±ÀvÀ£ÁªÀÄ.

GNANA SHANKARA -July 2017

36

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


eÉÆåÃwµÀ «zÁé£ï ||

£ÁUÀgÁd.r.¹ (±ÀÈAUÉÃj)

9448971448 nagarajadc73@gmail.com

vÀįÁgÁ² (avÁÛ 3, 4, ¸Áéw, «±ÁR 1, 2, 3) ¥ÀÄ£ÀB ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ ¸ÁxÀð ¸À¥ÀÛªÀÄ ±À¤zÉÆõÀ, 8gÀ ±ÀÄPÀæ ºÁUÀÆ 12gÀ UÀÄgÀÄ ¥ÀæwPÀÆ® ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÁV PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ, DyðPÀªÁzÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼ÀÄ, C£ÁgÉÆÃUÀå, »jAiÀÄgÀ C£ÁzÀgÀuÉAiÀÄAvÀºÀ zÀĵÀà®UÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀ°ªÉ. DzÀgÀÆ ¯Á¨sÁ¢ü¥Àw gÀ«AiÀÄÄ ¨sÁUÀåzÀ°èzÀÄÝ vÀAzÉAiÀĪÀjAzÀ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÁUÀÆ «ÄvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß Uɮ谢ÝÃj. CwAiÀiÁzÀ £ÀA©PɬÄAzÁV PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀAZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄ«j. «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. ¥ÀAZÀªÀÄzÀ PÉÃvÀÄ ºÁUÀÆ 2gÀ ±À¤¬ÄAzÁV ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ°ªÉ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±À¤, UÀÄgÀÄ, PÉÃvÀÄ. ¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, zÀQëuÁªÀÄÆwð ¸ÉÆÛÃvÀæ, UÀÄgÀÄ¥ÀÆeÉ.

ªÀȲÑPÀ («±ÁR 4, C£ÀÄgÁzsÀ, eÉõÀ×) ¸ÁzsÀð ¸À¥ÀÛªÀÄ ±À¤zÉÆõÀ«zÀÝgÀÆ ¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ KPÁzÀ±ÀzÀ°èzÀÄÝ ªÉʪÁ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¸Á¥sÀ®åvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ°ªÉ. zsÀ£Á¢ü¥Àw ±ÀÄPÀæ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ËRå ºÁUÀÆ DyðPÀ ¥ÀæUÀwUÉ PÁgÀtªÁUÀ°zÉ. «±ÉõÀªÁV ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. CµÀÖªÀÄ PÀÄd, gÀ«¬ÄAzÁV ªÉÄÊUÉæãï, gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ, ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É EgÀĪÀªÀgÀÄ §¼À®ÄªÀAvÁUÀ°zÉ. ¸ÀAvÁ£Á¥ÉÃQëUÀ½UÉ s¸ÀvÀà® ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ°zÉ. «ÄvÀæjAzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 4gÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÀ C¸ËRå, ¤zÁæ»Ã£ÀvÉAiÀÄAvÀºÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±À¤, PÉÃvÀÄ, gÀ«, PÀÄd. ¥ÀjºÁgÀ: D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ¸ÀħæºÀätå zÀ±Àð£À.

zsÀ£ÀÆgÁ² (ªÀÄÆ®, ¥ÀÆ µÁ, G µÁ 1) zsÀ£Á¢ü¥Àw ±À¤ ªÀåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ C£ÀUÀvÀå RZÀÄð, ¸Á®¨ÁzsÉ, PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ EvÁå¢UÀ½UÉ PÁgÀt£ÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt EvÁå¢ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ DyðPÀ ºÉÆqÉvÀUÀ½AzÀ ¤zsÁ£ÀªÁUÀ°zÉ. ªÀåAiÀiÁ¢ü¥Àw PÀÄd ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ±À¤ zÀȶÖUÉ M¼ÀUÁVzÀÄÝ zÁA¥ÀvÀå PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÜ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ°ªÉ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¤jÃQëvÀ ¸ÁzsÀ£É GAmÁUÀĪÀÅ¢®è. GzÉÆåÃUÀ CxÀªÁ ªÀÄ£É §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄAvÀºÀ aAvÉ PÁqÀ°zÉ. CzÀgÀÆ UÀÄgÀÄ (gÁdå¢ü¥Àw ªÀÄvÀÄÛ 4gÀ C¢ü¥Àw) zÀ±ÀªÀÄzÀ°èzÀÄÝ PÁ«ÄðPÀjUÉ ±ÀĨsÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀ°zÉ. dįÉÊ 15gÀ £ÀAvÀgÀ gÀ« CµÀÖªÀĪÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀåvÀåAiÀÄUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. C¢üPÀ gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ, gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ G®âtªÁUÀÄvÀÛªÉ. «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÀ®è. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±À¤, gÀ«, PÀÄd.

¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ.

ªÀÄPÀgÀgÁ² (G µÁ 2, 3, 4, ±ÁæªÀt, zsÀ¤µÀ× 1, 2) ±À¤ KPÁzÀ±ÀPÉÌ ªÀPÀæ ZÁ®£É GAmÁVgÀĪÀÅzÀÄ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀjºÁgÀ GAmÁUÀ°zÉ. CzÀgÉ 2gÀ PÉÃvÀÄ«¤AzÁV DyðPÀ MvÀÛqÀUÀ¼À ¹Üw EgÀ°zÉ. zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥Àw ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw ±ÀÄPÀæ ¥ÀAZÀªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ªÀÈwÛ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¯Á¨sÀ UÀ½PÉ GAmÁUÀ°zÉ. ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, PÀgÀPÀıÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¯Á¨sÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. µÀµÀ×zÀ°è gÀ«, PÀÄdgÀÄ ±À¤ zÀȶÖUÉ M¼ÀUÁVzÀÄÝ ±ÀvÀÄæ¨ÁzsÉ ºÁUÀÆ PÀ®ºÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖªÀÄ gÁºÀÄ«¤AzÁV ²ÃvÀ ¸ÀA§A¢ü ¨ÁzsÉ EgÀĪÀªÀjUÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉå GAmÁUÀ°zÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ºÉaÑ£À eÁUÀævÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. UÀÄgÀÄ ¨sÁUÀå ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ «ªÁºÀ ºÁUÀÄ GzÉÆåÃUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ°ªÉ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ PÉÃvÀÄ, gÀ«, PÀÄd

¥ÀjºÁgÀ: «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ, ¸ÀħæºÀätå zÀ±Àð£À.

PÀÄA¨sÀgÁ² (zsÀ¤µÀ× 3, 4, ±À ©ü, ¥ÀÆ µÁ 1, 2, 3) gÁ²AiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÃvÀÄ D®¸ÀåªÀ£ÀÆß C±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÆß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ£É. CµÀÖªÀÄ UÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. zÀ±ÀªÀÄ ±À¤ ±ÀvÀÄæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ GzÉÆåÃUÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CwAiÀiÁzÀ MvÀÛqÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀÄAmÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 4gÀ°è ±ÀÄPÀæ ±ÀĨsÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÆß ¸ËRåªÀ£ÀÆß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¸À¥ÀÛªÀÄ gÁºÀĪÀÅ zÁA¥ÀvÀåzÀ°è PÀ®ºÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ½UÉ PÁgÀt£ÁUÀÄvÁÛ£É. ¥ÀAZÀªÀÄ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ PÀÄdgÀÄ ±À¤ zÀȶÖUÉ M¼ÀUÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À DgÉÆÃUÀåzÀ°è ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀAZÀªÀiÁ¢ü¥Àw §ÄzsÀ µÀµÀ×zÀ°èzÀÄÝ «ÄvÀægÀ ¸ÀºÀPÁgÀ«gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ ªÀ¸ÀÛç, D¨sÀgÀt, zsÁ£Àå ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À°¢ÝÃj. «zÁåyðUÀ½UÉ C¢üPÀ PÀµÀÖ GAmÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ PÉÃvÀÄ, ±À¤, gÁºÀÄ, UÀÄgÀÄ.

¥ÀjºÀgÀ: UÀt¥Àw ¥ÀÆeÉ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, UÀÄgÀÄ DgÁzÀ£É ªÀiÁr.

«ÄãÀgÁ² (¥ÀÆ ¨Á 1, G ¨Á, gÉêÀw) 3, 4gÀ ±ÀÄPÀæ¤AzÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CxÀªÁ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÉÆ¢UÉ GvÀÛªÀÄ ¨ÁAzsÀªÀå GAmÁUÀ°zÉ. gÁ² ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥Àw UÀÄgÀÄ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÄÝ OzÉÆåÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ°ªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ MzÀV §gÀ°ªÉ. ¨sÁUÀå ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±À¤ ¯Á¨sÁ¢ü¥Àw EzÀÄÝ PÀ©ât ºÁUÀÆ ¯ÉÆúÀ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ C¢üPÀ ¯Á¨sÀ ¹UÀ°zÉ. 4gÀ gÀ«, PÀÄdjAzÀ C¢üPÀ zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄ«zÀÝgÀÆ DyðPÀ ¥ÀæUÀw ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¹UÀ°zÉ. gÁºÀÄ 6gÀ°èzÀÄÝ ±ÀvÀÄæUÀ¼À G¥Àl¼À «¥ÀjÃvÀªÁ¢ÃvÀÄ. DUÁUÀ ªÁUÁézÀUÀ¼ÀÆ GAmÁUÀ°ªÉ. ZÀªÀÄð ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GAmÁ¢ÃvÀÄ. zÁézÀ±À PÉÃvÀÄ«¤AzÀ ¤zÁæ»Ã£ÀvÉ, D®¸Àå GAmÁUÀ°zÉ. zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°¢ÝÃj. ¥ÀæwPÀÆ® UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄ, PÉÃvÀÄ.

¥ÀjºÁgÀ: £ÁUÀ¥ÀÆeÉ, ¸ÀħæºÀätå CµÉÆÖÃvÀÛgÀ ±ÀvÀ£ÁªÀÄ.

GNANA SHANKARA -July 2017

37

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ ¥ÀÆeÉ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ UÀAUÀªÀÄäzÉë 1928jAzÀ C«gÀvÀ £ÀqÉzÀħAzÀ UÀAUÉAiÀÄ DgÁzsÀ£É D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 38£Éà ¨ÁjUÉ zÉëAiÀÄ PÀgÀUÀ ºÉÆvÀÄÛ ¥ÁªÀ£ÀgÁzÀ £ÀlgÁeï

¸À

zÁ ®PÉëÆÃ¥À®PÀë d£ÀjAzÀ, C¸ÀASÁåvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½AzÀ VfVfUÉÆqÀĪÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÉãÀÄ PÉÆgÀvɬĮè. CAvÉAiÉÄà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀµÀÄÖ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀUÀgÀ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÁt¹UÀĪÀÅ¢®è, JA§ÄzÀÆ ¸ÀvÀå¸ÀAUÀw. E°èzÉ, wArUÀ½UÉà «ÄøÀ¯ÁzÀ «.«.¥ÀÄgÀA£À wAr ©Ã¢. CzÉà jÃw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀégÀA£À zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À gÀ¸ÉÛ. PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ E°è£À UÀAUÀªÀÄäzÉë zÉêÁ®AiÀÄzÀ 89£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀgÀUÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ §ºÀÄ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ DZÀj¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. 1970jAzÀ EA¢£À ¥ÀæzsÁ£À ¸ÉêÁPÀvÀðgÁzÀ £ÀlgÁeïgÀ dªÁ¨ÁÝjUÉ UÀAUÀªÀÄä zÉêÁ®AiÀÄzÀ G¸ÀÄÛªÁj §AzÀ ªÉÄïÉ, PÀ¼ÉzÀ 38 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀévÀB 72ªÀAiÀĹì£À £ÀlgÁeïgÀªÀgÉà ¥ÀæwÃPÀët “NA UÀAUÁAiÀÄ £ÀªÀÄB..”, ªÀÄAvÀæ d¦¸ÀÄvÁÛ 30-32vÁ¸ÀÄUÀ¼À PÁ® PÀgÀUÀºÉÆvÀÄÛ 10-12 Q«Äà gÀ¸ÉÛUÀÄAl 4-6 ªÉƺÀ¯ÁèUÀ¼À°è ¨sÀPÀÛd£ÀgÀ ¥ÀÆeÁgÁzsÀ£É, gÁV CA©è ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¥Àj £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ PÀtÂÚUÉ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀ§â. F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ CªÁåºÀvÀªÁV ªÉÄgÉ¢zÀÝgÀ eÉÆvÉÀeÉÆvÉUÉ, ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä UÀAUÀªÀÄäzÉëAiÀÄ MAzÉà PÀgÀUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¹ PÀgÀUÀ, ¥ÉÃmÉ PÀgÀUÀ JA¨ÉgÀqÀÄ PÀgÀUÀUÀ¼ÀÄ UÀAUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÁæªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ gÀAUÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÀÇ JVήèzÉ dgÀÄUÀĪÀ C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ HgÀºÀ§âzÀ ªÀĺÀvÀé EA¢£À-ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ gÀªÁ¤¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀPÉÌ ±ÀgÀtÄ ±ÀgÀtÄ..

GNANA SHANKARA -July 2017

38

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ?

²æà zÉʪÀ ªÁtÂ

²æà ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÉÃAzÀæ ¸ÀgÀ¸Àéwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ ²æà PÀAa PÁªÀÄPÉÆÃn ¦ÃoÀzÀ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ

EAVèõÀgÀÄ ºÀÄnÖ¹zÀ DAiÀÄð zÁæ«qÀ ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ C£Àå ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (EªÉ®èªÀÇ AiÀÄxÁxÀðªÀ®è, ¥sÁåPïÖ E®è) ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃV ¨ÉÃgɯÁèzÀgÀÆ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÁ£É MAzÀÄ ¨Á¬Ä Hl ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¥Àj¹ÜwUÉ ¤dªÁV §A¢zÀÝgÀÆ ‘¸ÀvÀÛgÀÆ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀzÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ zÀÈqsÀvɬÄAzsÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀzÉ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. - E°èAiÀĪÀgÉUÉ

¨ÁæºÀät£À zÉúÀªÀÅ EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRPÁÌV GAmÁzÀzÀÄÝ C®è. CzÀÄ ªÉÃzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¯ÉÆÃPÀPÉëêÀiÁxÀðªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä GAmÁzÀzÀÄÝ. ºÉaÑ£À ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀPÀÆqÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ zsÀªÀÄð. D zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ°ègÀĪÀ vÁåUÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ £À«Ã£À G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀÄRUÀ½UÉ EªÀ£ÀÄ D¸É¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ¥ÀÄà. ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ. GNANA SHANKARA -July 2017

DzÀgÉ »A¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ

»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ C£ÀågÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀÆf¸À° CxÀªÁ zÀƶ¸À° CzÀgÀ aAvÉ £ÀªÀÄV®è. AiÀiÁgÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀàzsÉð E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä §UÉÎ C£ÀåjUÉ C¸ÀÆAiÉÄAiÀÄÄ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è. PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjºÁ¸Àå ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÄÖ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ HgÉ®èªÀÇ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÀĪÀ ¥Àj¹Üw GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ zsÀªÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ? M¨ÉÆâ§â£ÀÆ £À£Àß zÉñÀ, £À£Àß ¨sÁµÉ J£ÀÄßvÁÛ£É. CzÀPÁÌV dUÀ¼ÀªÁr ¥ÁætªÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀAvÀºÀ zÉÆqÀØ «µÀAiÀÄ §AzÁUÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÉÃj¸À®àqÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÁÌV ¥ÁætªÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä ¹zÀÞgÁV vÁªÉà vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀUÀ½UÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÀÄ ¹zÀÞgÁVgÀĪÀAvÉ, ¨ÁæºÀätgÀÄ DAUÀègÀ £À«Ã£À fêÀ£ÀzÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¥ÁætªÀ£ÀÄß vÀÄZÀÒªÉAzÀÄ w½ÀzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ vÁåUÀ¢AzÀ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß KPÉ PÁ¥ÁqÀ°®è? ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÉ,

K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JAzÀÄ FUÀ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è ¯Á¨sÀ«®è. CªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ JAzÀÄ FV£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. CzÉãÉAzÀgÉ ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸ÀézsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀgÉ FUÀ ¸ÁAiÀÄzÉà EzÉÝêÀ®èªÉÃ? ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÃgÀ¼ÀªÁV ±ÉÃRj¹, DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑzÀ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹, C¸ÀÆAiÉÄUÉ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ ¨sÀæµÀÖgÁV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛêÉ. EzÀQÌAvÀ Hl«®èzÉ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzɪÀÅ JAzÀÄ ¥Áæt«gÀĪÀªÀgÉUÉ G¥ÀªÁ¸À«zÁÝzÀgÀÆ ªÉÃzÀ gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ®èªÉ? KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE 39


CzÀjAzÀ zÉÆqÀØ ªÀ¸ÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß zsÀªÀÄðzÀ°è G½zÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ JAzÀÄ KPÉ £ÀqÉAiÀÄ°®è? ¸ÀézsÀªÉÄÃð ¤zsÀ£ÀA ±ÉæÃAiÀÄB JAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ VÃvÉAiÀÄ°è ºÉýzÁÝ£É. ªÀÄĹèªÀÄgÀ DqÀ½vÀzÀ°è ¨ÁæºÀätgÀÄ §zÀ¯ÁUÀzÉ EzÀÝzÀÄÝ, DAUÀègÀ DqÀ½vÀzÀ°è §zÀ¯ÁzÀzÀÄÝ KPÉ? ©ænõÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ«eÁÕ£À, AiÀÄAvÀæ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. ªÉÆÃmÁgÀÄPÁgÀÄ, J¯ÉQÖç¹nAiÀÄAvÀºÀ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. CzÀĪÀgÉUÀÆ PÀ£À¹£À®Æè PÀArgÀzÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄRzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ænõÀgÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À DPÀµÀðuɬÄAzÀ EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼À ªÉÆúÀzÀ §¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ PÁgÀtªÁVgÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ¨ÁæºÀät£À zÉúÀªÀÅ EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRPÁÌV GAmÁzÀzÀÄÝ C®è. CzÀÄ ªÉÃzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¯ÉÆÃPÀPÉëêÀiÁxÀð ªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä GAmÁzÀzÀÄÝ. ºÉaÑ£À ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀPÀÆqÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ zsÀªÀÄð. D zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ°ègÀĪÀ vÁåUÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ £À«Ã£À G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀÄRUÀ½UÉ EªÀ£ÀÄ D¸É¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ¥ÀÄà. ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝzÀÄÝ vÀ¥ÀÄà. MAzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ EzÀÝ £ÁªÀÅ CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV GAmÁVgÀĪÀ zÉÆõÀzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß FUÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÀÆ zÉÆqÀØ PÉèñÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÉÝêÉ. ªÉÆzÀ°UÉ ¨ÁæºÀät¤UÉ PÁ¯ÉÃf£À°è eÁUÀ«®è, PÉ®¸À«®è J£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ §½PÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV C£ÀåjUÀÆ CzÉà UÀw J£ÀÄߪÀ ¹ÜwUÉ §A¢zÉÝêÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà UÁæ«ÄÃt fêÀ£ÀzÀ°è J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁV¢ÝvÀÄ. AiÀÄAvÀæ ±ÀQÛ, ¥sÁåPÀÖjUÀ¼ÀÄ J¯Áè §AzÀÄ ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁV fêÀ£ÀªÉà UÉÆAzÀ®QÌÃqÁVgÀĪÀ F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃeï CräµÀ£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ GNANA SHANKARA -July 2017

J®ègÀÆ ¥ÀgÀzÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄÄ §A¢zÉ. FUÀ EzÀPÉÌãÀÄ ¥ÀjºÁgÀ? ¨ÁæºÀätgÉ®ègÀÆ FVgÀĪÀ fêÀ£ÀzÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ »AwgÀÄUÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ D²¸ÀÄwÛÃgÁ? £À£ÀߣÀÄß PÉýzÀgÉ ºÁUÉ £Á£ÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉÆà E®èªÉÇÃ, CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ¹zÀÞj¢ÝÃgÉÆà E®èªÉÇà CzÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®zsÀªÀÄðªÉà C½zÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrPÉÆArgÀĪÀÅzÀPÉÌ UÀÄgÀĸÁÜ£À, DZÁAiÀÄð ¦ÃoÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉÃPÁV®è. C¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ vÉÆÃjzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß EªÉ. F zsÉåÃAiÀÄPÁÌV CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä J¯Áè ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÆß ªÀåAiÀĪÀiÁr ¥ÁqÀÄ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. ‘¸ÀvÁåUÀæºÀ¢AzÀ §ænõÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ’ JAzÀÄ ºÉýzÀAvÉ EzÀÆ ¸ÀºÀ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. C¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ w½zÀ JµÉÆÖà PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÉÆÃjzÀ d£ÀjzÁÝgÉ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÆß ¸ÀvÀåªÀ£ÀÆß ©lÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀªÀ®è. £ÀqɸÀĪÀÅzÀÆ, £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÆ ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÉ. £ÀªÀÄä zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ w½¸ÀĪÀÅzÉà £À£Àß PÀvÀðªÀå. ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è ¤ªÀÄä zsÀªÀÄð, ¤ªÀÄä PÀvÀðªÀå JAzÀÄ K£ÉãÀÄ «¢ü¸À¯ÁVzÉAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ JwÛ ºÉý JµÉÖà ¥ÀæwPÀÆ®ªÁzÀgÀÆ «gÉÆÃzsÀ«zÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ ºÁUÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß §¯ÁvÀÌj¸ÀĪÀÅzÉà £À£Àß PÉ®¸À.

PÀ¤µÀÖ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀjºÁgÀ

‘F PÁ®zÀ¯Éèà ªÉÃzÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ®PÀëöåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ªÀÄÄA¢£À PÁ®zÀ°è EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ? FUÀ EzÀPÁÌV EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÁqÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅzÉÃPÉ, EzÀjAzÀ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À?’ JAzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. £À£ÀUÉ ºÁUÉ J¤ß¸ÀĪÀÅ¢®è. PɼÀUÉ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀ ZÀPÀæ, PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É §gÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. FUÀ EµÉÆÖAzÀÄ £ÀªÀ£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ C¨sÁ¸ÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«gÀĪÁUÀ CzÀÄ PÉÆ£É ªÀÄÄlÖzÀ ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ E½zÀÄ §gÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉ?

40

FVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÆà E®èªÉÇà CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà E®èªÉÇÃ, ªÉÃzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀĪÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ JAzÉA¢UÀÆ EgÀĪÀAvÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÁæºÀät eÁw MAzÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÁÌV £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛ®è. ¸ÁéxÀðPÁÌV EAvÀºÀ MAzÀÄ eÁwAiÀÄÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV EgÀ¨ÉÃPÁV®è. ªÉÃzÀªÁPÀå F ¯ÉÆÃPÀzÀ PÉëêÀÄPÁÌV §A¢zÉ. ªÉÃzÀ ±À§ÝUÀ½zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¥Àæ¥ÀAZÀªÉ®èªÀÇ PÉëêÀĪÁV EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. DzÀÝjAzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ M§â ¨ÁæºÀät¤UÁzÀgÀÆ ªÉÃzÀzÀ eÁÕ£À«®è JAzÀÄ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¨ÁæºÀätgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÊ¢PÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ »A¢gÀÄUÀĪÀÅzÉà FUÀ GAmÁVgÀĪÀ J®è UÉÆAzÀ®UÀ½UÀÆ ¥ÀjºÁgÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ. FVgÀĪÀ ¨ÁæºÀätgÀ°è EzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ zsÉÊAiÀÄðªÉÇÃ, vÁåUÀ §Ä¢ÞAiÉÆà E®è¢zÀÝgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è. ¤«ÄäAzÀ ªÉÃzÀ «»vÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄV §gÀ®Ä DUÀ¢zÀÝgÀÆ PÀ¤µÀÖ ¥ÀPÀë ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÁßzÀgÀÆ CzÀgÀ°è D¸ÀPÀÛgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ°è ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄzÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ M§â£ÀÆ ¸ÀºÀ EgÀ¯Éà ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁr JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¨sËwPÀªÁV EµÉÆÖAzÀÄ C¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ ‘ CAiÀÄåAiÉÆåÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß §jà ªÉÊ¢PÀgÁV¸ÀĪÀÅzÉÃ?” JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÉÊ¢PÀgÁUÀzÉ ¨sËwPÀªÁV

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄR fêÀ£ÀzÀ°è ¤ªÀÄä ¸ÀAvÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½zÀgÉ £Á£ÀÄ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÉÄnÖ®Ä FUÀ E½zÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. GzÉÆåÃUÀPÁÌV F ªÀvÀðªÀiÁ£À PÁ®zÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆr, DzÀgÉ CªÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÉÃzÀ gÀPÀëuÉAiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ zsÀªÀÄðªÁUÀ°, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃUÀ°, F ºÉƸÀ «zsÀªÁzÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÉÆA¢UÉ, JAlÄ ªÀAiÀĹì£ÉƼÀUÉ G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹, D ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrj. EµÀÖ£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁr J£ÀÄßvÉÛãÉ. M¨ÉÆâ§â ¨ÁæºÀät£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ EAvÀºÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ªÀģɪÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃV ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr¸À®Ä FUÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¹UÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è EzÉÝêÉ. DzÀÝjAzÀ C£Àå DyðPÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ MAzÉÆAzÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¸ÀºÀPÀj¹ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ C®è°è K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ C£ÀÄPÀÆ®«®èzÀ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ªÉÃzÀ²PÀët ¹UÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸Àé®à ¸Àé®àªÁV »ÃUÉ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄAvÀæ¨sÁUÀªÀÅ ZÉ£ÁßV ¨Á¬ÄUÉ §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ®Æè ¸ÀºÀ ¥ÁæAiÀıÀB G¥ÁPÀªÀÄð ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÊ¢PÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁr¸À®Ä ¥Áææ«Ã£ÀðLtvÉAiÀÄÄ §gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉÃPÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹ ºÉüÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ªÉÊ¢PÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß vÁªÁV ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÁzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¥ËgÉÆûvÀå JA§ GzÉÆåÃUÀªÀÅ E®è¢zÁÝUÀÆå £ÁªÀÅ ¤¨sÁ¬Ä¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥ËgÉÆûvÀå¢AzÀ¯Éà fêÀ£À JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ vÀAiÀiÁgÀĪÀiÁqÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ §AzÁUÀ EAvÀºÀ K¥ÁðqÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÉÃzÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¹ÜgÀªÁV £É¯É¹gÀ®Ä J®ègÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV F PÉ®¸ÀPÉÌ E½AiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀÄ FVgÀĪÀ d£À¸ÀªÀÄƺÀªÉ®èPÀÆÌ, ¨ÁæºÀät eÁwUÉà C®èzÉà ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ C£Àå ¸ÀªÀĸÀÛ eÁwUÀ½UÀÆ ªÀiÁvÀæªÀ®è, GNANA SHANKARA -July 2017

¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀzÀ°ègÀĪÀ CµÉÆÖAzÀÄ PÉÆÃn fêÀgÁ²UÀ½UÀÆ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå, zÉʪÀ «»vÀªÁzÀ PÀvÀðªÀå, CzÉà ªÉÊ¢PÀ PÀvÀðªÀåªÀÇ ºËzÀÄ. FVgÀĪÀªÀjUÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ¨sÀ«µÀåzÀ°è §gÀĪÀªÀjUÀÆ £ÁªÀÅ ªÀĺÁ zÉÆæºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ‘F PÁ®zÀ¯Éèà ªÉÃzÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ®PÀëöåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ªÀÄÄA¢£À PÁ®zÀ°è EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ? FUÀ EzÀPÁÌV EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÁqÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅzÉÃPÉ, EzÀjAzÀ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À?’ JAzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. £À£ÀUÉ ºÁUÉ J¤ß¸ÀĪÀÅ¢®è. PɼÀUÉ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀ ZÀPÀæ, PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É §gÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. FUÀ EµÉÆÖAzÀÄ £ÀªÀ£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ C¨sÁ¸ÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«gÀĪÁUÀ CzÀÄ PÉÆ£É ªÀÄÄlÖzÀ ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ E½zÀÄ §gÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉ? DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀÄR«zÉ JAzÀÄ w½zÀÄ CzÀgÀ°è ©¢ÝzÉÝêÉ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV C£ÀĨsÀ«¹zÀ £ÀAvÀgÀ EzÀjAzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄÄ E®è, EzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV zÀÄRªÀ£Éßà GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ w½AiÀįÉèÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ CªÉÄÃjPÀzÀ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄà ¸ÁPÀÄ. d£ÀPÉÌ vÁªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ E®èªÉA§ C¥ÀÆtð ¨sÁªÀ£É §A¢zÉ. DzsÀĤPÀ ¸ÀÄSÁ£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ §A¢gÀĪÀ C±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆ®V¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. §Ä¢Þ±Á°UÀ¼ÁVgÀĪÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÃzÁAvÀ, AiÉÆÃUÀ, ¨sÀd£É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À PÀqÉ wgÀÄUÀÄwÛzÁÝgÉ. EvÀgÀgÀÆ ºÉÃUÁzÀgÀÆ F EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß (mÁæAQé¯ÉʸÀgï) £ÀÄAUÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉà ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ ¤¢æ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EAvÀºÀ ¹Üw £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ®Æè §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sËwPÀ ¸ÀÄRzÀ°è E£ÀÆß K£ÁzÀgÀÆ G½¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ gÀÄa £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ DªÉÄÃ¯É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è “CgÉgÉÃ, EzÀÆ ±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄÄzÉ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀÄRªÁVzÉAiÀįÁè” 41

JAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DUÀ ¤vÀå ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ DzsÁåwäPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ »AwgÀÄUÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÀÝ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊ¢PÀ ªÀiÁUÀðªÀ£Éßà ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÆtðªÁV C£ÀĸÀj¸ÉÆÃt JAzÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀjUÉ ªÉÃzÁzÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®èªÉ£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Üw §AzÀgÉ F vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀÝgÉ CzÀÄ JAvÀºÀ zÉÆqÀØ zÉÆæúÀªÁUÀÄvÀÛzÉ? CzÀPÉÌãÀÄ? EµÉÆÖAzÀÄ UÀæAxÀUÀ½ªÉAiÀįÁè ! ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁUÀUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß £ÀªÀÄäªÀgÀÆ, C£ÀåzÉñÀzÀªÀgÀÆ DzÀåAvÀªÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr ªÁ®ÆåA ªÁ®ÆåAUÀ¼ÁV §gÉzÀÄ EnÖgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EªÉAiÀįÁè! CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß N¢ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÉÃzÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À° JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EµÉÖà C®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ EzÉ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ºÉüÀ°®è. CzÀ£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃPÀVzÉ. D ¥Àæ±ÉßAiÉÄãÉAzÀgÉ “ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ CxÀðªÉãÀÄ?” ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ CªÉ®èªÀÇ PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼ÀµÉÖ. CªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£É, F ªÀiÁwUÉ CxÀð«gÀ¨ÉÃPÀÄ, F CxÀðªÀÅ §ºÀ¼À G£ÀßvÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÁVzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß N¢ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÀ¯Áè. ªÉÃzÀªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÁzÀgÀÆ fêÀ£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¨ÁAiÀÄ°è ºÉüÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ºÉüÀ®Ä PÉ®ªÀgÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ? ªÀiÁ¸À¯ÁUÀ¢gÀĪÀ ªÉÃzÀzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀæAxÀUÀ½AzÀ N¢ w½AiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÁgÀA¥ÀgÀåªÁV PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉÃPÉ? J®ègÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÀ¯Áè. CzÀgÀ CxÀðªÀµÉÖà C®èzÉ ªÉÃzÀ ±À§Ý EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀPÁÌV ±À§ÝªÀ£ÀÄß ¨ÁAiÀÄ°è ºÉý gÀQë¸À®Ä PÉ®ªÀgÀÄ EgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ KPÉ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. - ¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


‘ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ’- ‘ªÀÄzsÀÄgÀ PÀ«’ qÁ. zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ fêÀ£ÀUÁxÉ

§tÚzÀ ¯ÉÆÃPÀ¢ «ÄAzÉzÀÄÝ ªÀÄÆrzÀ ¹£ÉªÀiÁ ‘ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ’ PÀxÉ-avÀæPÀxÉ-£ÀÈvÀå-¤zÉÃð±À£À JªÀiï. Dgï. PÀ¦¯ï

¸Á»vÀå :qÁ. ¨sÀgÀvï zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ, GzÀAiÀįÉÃRï

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï ªÉĺÁÛ

PÁåªÉÄgÁ: ²æãÁxÀ gÁªï

CAzÀÄ

UÀÄgÀĪÁgÀ. ªÉÆzÀ¯Éà ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀAvÉ ¸ÀÄ«SÁåvÀ ¸Á»w qÁ. zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ ¨É¼ÀV£À Gj©¹®Ä wÃPÀëtªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà gÁdzsÁ¤AiÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä£ÀPÉgÉ CZÀÄÑPÀlÄÖ §qÁªÀuÉAiÀÄ CªÀgÀzÉà ºÉ¸Àj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À £Á®ÌAvÀ¹Û£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁVzÉÝ. ‘§¤ß..§¤ß..¤ÃªÀÅ §gÉÆÃzÀgÀ°èAiÉÄà MAzÉgÀqÀÄ PÀªÀ£À ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ £ÉÆÃr. D±ÀAiÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢ £À® ªÉʱÁ®å zsÁgÁ ¨É¼ÀUÀĪÀ ºÉÆ£ÉßøÀgÀ PÉÆÃnQgÀuÁPÀgÀ PÁ£À£À, PÁ£À£À, ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀªÀðvÀ ±ÀĨsÀ «ÄøÀ¯ÁUÀ° PÀ« ¯ÉÃR¤ «±ÀévÀvÁéAPÀÄgÀ C©üÃ¥Éì ¤vÀå ¤vÀå £ÉÆÃqÀÄ ¤Ã£ÀÄ dUÀzÀUÀ® ªÀÄÄV®UÀ® .. .. PÀët PÀëtªÀÇ ºÁqÀÄ ¤Ã£ÀÄ.. ¤gÀAvÀgÀªÀÇ ¤ÃqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉßúÀ-¦æÃw-«±Áé¸À ¸ÀÄ©üÃPÀëªÁUÀ°Ã zÉñÀ..

¸ÀºÀ-¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ JªÀiï.J¸ï. zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ,ªÀĺÀAvÉñï PÉ.J¸ï.

¸ÀAPÀ®£À: ¥Àædé¯ï .Dgï

PÉ.©.¥ÀAPÀeÁ

PÀ« AiÀiÁªÀvÀÆÛ M¼ÉîAiÀÄzÀ£Éßà ºÁgÉʸÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.. .. ¥ÉÆæ.…zÉÆgÀAUË UÀzÀåQ̽¢zÀÝgÀÄ..! ‘..JAzÉA¢UÀÆ PÀ«AiÉƧ⠣Ár£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁAiÀĨsÁj. D PÁgÀt M¼ÉîAiÀÄzÀÄÝ.. ¸À£ÀÄßrUÀ¼ÀÄ CªÀ¤AzÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. CªÀ£Éà £À«gÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À MvÀÛnÖVlÖgÉ «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÆ ¨É¸ÉzÀįÉƼÀî¯ÁgÀªÀÅ. gÁªÀÄ-PÀȵÀÚgÀ PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ PÉlÖ¢ÝvÀÄÛ. D ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÉÆà ªÀĺÁ£ï ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÀÄ. CªÀgÉ®ègÀ »AzÉ §zÀÄPÀ£ÀgÀ¹ §A¢gÀĪÀ £ÁªÀÅ PÀqÉà ¥ÀPÀë £À¢UÀ¼ÁUÀ§®èªÉãÉÆÃ..

DzÀgÉ EzÁåªÀ ¸Àé¥ÀæeÉÕUÀ½UÀÆ ¸ÉÆ¥ÀÄà ºÁPÀzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ, PÀ«UÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ EAzÀÄ PÁ®ÄªÉ AiÀiÁUÀ°aÒ¸ÀÄwÛ®è... ºÉÆÃV ºÉÆÃV ZÀgÀArAiÀiÁVºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ.. ..EzÉà CªÀgÀ, ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀÄzÉÊðªÀ..F vÉgÀ£ÁzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ½UÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À M¼ÀV£À ªÀÄ£À¹ì£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼Éà PÁgÀt. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀvÀìAUÀ-¸ÀzÀݱÀð£À¸À£ÁäUÀð-¸À¯Áè¥À CAxÀªÀjUÀÆ zÉÆgÀQzÀÝgÉ CªÀgÀ®Æè ¸ÉÆÃ¥ÀdÕvÉ GNANA SHANKARA -July 2017

¸ÀAVÃvÀ gÁUÀgÀªÀÄt

42

¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁVvÉÛãÉÆÃ.. JA§ÄzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉÉ..!” J¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀAvÉ ºÀjzÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ« ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ M½wUÉ CzɵÀÄÖ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÀįÁè..! EzÀgÀ »AzÉ ¸ÀzÀå £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÉlÖ ªÁvÁªÀgÀt-PÉqÀÄPÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼Éà PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ.. .. JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ J¤¹zÀÝ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ FUÀ ºÉý©mÉÖ. ‘PÉ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÁÛgÉ. »jAiÀÄ PÀ«UÀ¼À ¸ÀA¸ÀUÀðzÀ°è £Á£ÀÆ ¨É¼ÉzÉ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà »jAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ.. ..PÀĪÉA¥ÀÄ, ªÀgÀPÀ« ¨ÉÃAzÉæ, ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«, f.J¸ï. J¸ï., ±Á¯Á¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ F ¹£ÉªÀiÁzÀ PÉ®¸À. “ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ” JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ £ÀªÀÄUɯÁè ¥Àæ±À¸ÀÛªÁVzÉ JAzɤ¸ÀvÀÄ.

J. gÁªÀÄZÀAzÀæ, J¸ï. gÉêÀtÚ, ¸ÀévÀB £ÀªÀÄä vÀAzÉ..! ..£ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ. PÀ« ®QëñÀ£À eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ £ÉÆÃqÀzÉà ºÁªÉÆÃð¤AiÀĪÀiï £ÀÄr¸ÀÄvÁÛ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ £À£Àß w¢Ý-wÃrzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä DZÁgÀ-«ZÁgÀ ¥ÀPÀéªÁUÀÄvÁÛ £ÀqÉzÀªÀÅ. ºÉÆgÀV£À VqÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ ¤ÃgÀÄUÉƧâgÀ Gt¸À§ºÀÄzÀÄ. M¼ÀV£À ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ G£ÀßvÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ¸ÀA¸ÀUÀðUÀ¼À CUÀvÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.. ¤ÃªÀÇ-£ÁªÀÇ CzsÁåvÀä-ªÉÃzÁAvÀzÀ

ºÀªÁå¸ÀªÁVzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ZÀÀ®£ÀavÀæ VÃvÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w PÀtd (CªÀgÀ qÁPÀÖgÉÃmï PÀÆqÁ CzÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ vÁ¼ÀªÉÄüÉʹgÀĪÀ PÁgÀt) ºÉƸÁ ¸ÀAPÀ®£À ©qÀÄUÀqÉ DVºÉÆÃAiÀÄÄÛ. vÀvÀìA§AzsÀ DAiÀÄÝ VÃvÉUÀ¼À DPÉð¸ÁÖç CzÉà ªÉâPÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢vÀÄÛ. CzÉà ªÉÃ¼É ¥ÉæÃPÀëPÀgÁV F £ÀªÀÄä ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ JªÀiï. Dgï. PÀ¦¯ï vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ, ¹£ÉªÀiÁ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁzÀ ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï ªÉĺÁÛgÀªÀgÀ£ÀÆß PÀgÉvÀA¢zÀÄæ. CªÀgÀÆ

M®ªÀÅ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà ¨É¼É¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ..’, UËqÀgÀ ªÁUÀÔj ¸ÀÄ®°vÀªÁV ºÀj¢vÀÄÛ. ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ: ¸ÀzÀå vÀªÀÄä K¼ÀÄzÀ±ÀPÀUÀ¼À ¸ÁgÀ¸ÀévÀ¯ÉÆÃPÀzÀ §zÀÄQUÉ PÀ£Àßr »rAiÀÄĪÀ §AiÉÆæPï, ¹£ÉªÀiÁ ¨É½îvÉgÉAiÀÄ°è CªÀvÀj¸À°zÉ..!?! ¥ÉÆæ.zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ: ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ UËjøÀÄAzÀgï DUÁUÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ qÁ.¨sÀgÀvï UÉ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤ªÀÄä¥Àà 550PÀÆÌ «ÄÃj ¹£ÉªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ 108 VÃvÉÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁqÉÆÃt. ¸Àé®à ¸ÀºÀPÀj¹ JAzÁUÀ, £ªÀÄä ªÀÄUÀ vÀ£Àß aPÀÌA¢£À

£À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ C©üªÀiÁ¤. CªÀgÉÆqÀ£É qÁ.zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, ªÀĺÀAvÉñï EªÀgɯÁè £À£Àß VÃvÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ¹ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: D ¸ÀAPÀ®£ÀªÉà F avÀæzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀÆáwð DAiÉÄÛãÀÄ..? ¥ÉÆæ.zÉÆgÀAUË: EzÀĪÀgÉUÉ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125 ¹£ÉªÀiÁUÀ½UÉ ²æäªÁ¸ï PÀ¦¯ï £ÀÈvÀå¤zÉñÀð£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ® MAzÀÄ ¤Ã°£ÀPÉë ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉĺÁÛgÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà PÁ®ÄªÀÄÄnÖ £ÀªÀĸÀÌj¹ ¤ªÀÄä fêÀ£Éßà DzsÁgÀªÁVj¹ ¹£ÉªÀiÁ MAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÉAzÀÄ

GNANA SHANKARA -July 2017

43

¸ÀÄ.¨sÁ.: D ¸ÀAPÀ®£ÀªÉà F avÀæzÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀÆáwð DAiÉÄÛãÀÄ..? ¥ÉÆæ.zÉÆgÀAUË: EzÀĪÀgÉUÉ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125 ¹£ÉªÀiÁUÀ½UÉ ²æäªÁ¸ï PÀ¦¯ï £ÀÈvÀå¤zÉñÀð£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ® MAzÀÄ ¤Ã°£ÀPÉë ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉĺÁÛgÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà PÁ®ÄªÀÄÄnÖ £ÀªÀĸÀÌj¹ ¤ªÀÄä fêÀ£Éßà DzsÁgÀªÁVj¹ ¹£ÉªÀiÁ MAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ F ¹£ÉªÀiÁzÀ PÉ®¸À. “ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ” JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ £ÀªÀÄUɯÁè ¥Àæ±À¸ÀÛªÁVzÉ JAzɤ¸ÀvÀÄ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄzsÀÄVj ¨ÉlÖ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjvÀÄÛ JAzÀÄ vÁªÉà ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉýzÉÝãÉ..! ¥ÉÆæ. zÉÆgÀAUË: ºËzËzÀÄ! ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸À£Áä£À ¤ÃqÁÛgÉ. ¸ÀºÀdªÁV ±Á¯ÁªÀÄPÀ̼ÀÄ, £ÀªÀÄä d£ÀvÉ §ºÀ¼À GvÁìºÀ vÉÆÃj ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ. ©üPÀëÄPÀgÀ£Àß ¸Á¯ÁV PÀÆr¹ C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÉÆà ¹Ã£ïUÀ¼ÀÆ EªÉ. §ºÀ¼À »AzÉ ‘ªÀÄzÀÝVj’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛÛvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ ¸Á»w ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï E°è r.¹. DVzÁÝUÀ D ¨ÉlÖPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ C¥ÁgÀ eÉãÀÄ£ÉætUÀ¼À PÀAqÀÄ F ªÀÄzÀÝVjUÉ ‘ªÀÄzsÀÄVj’ JAzÀÄ ºÉ¸Àjr JAzÀÄ ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀÝVj ªÀÄzsÀÄVj DAiÀÄÄÛ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: ¤ªÀÄäzÉà ¹£ÉªÀiÁPÉÌ ¸ÀPÀ® ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ ¤ªÀÄäzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ..!

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¥ÉÆæ.zÉÆgÀAUË: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 580 ZÀ®£ÀavÀæUÀ½UÉ VÃvÉUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀiÁrzÉÝãÉ. F ªÀÄzsÉå 15 ªÀµÀð ¨ÉæÃPï DVvÀÄÛ. ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ ¹£ÉªÀiÁ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. JgÀqÀ£Éà E¤ßAUïì..! £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ qÁ.¨sÀgÀvï ºÁUÀÆ GzÀAiÉÆãÀÄäR VÃvÀgÀZÀ£ÀPÁgÀ GzÀAiÀįÉÃR vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ ºÁqÀÄ gÀa¹zÉÝêÉ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: £ÁAiÀÄPÀ - £ÁAiÀÄQ AiÀiÁgÀÄ..? ¥ÉÆæ.zÉÆgÀAUË: ²æà ZÀPÀæA avÀæzÀ DgÀªï ¸ÀÆAiÀÄð £ÀªÀÄä »ÃgÉÆ.

²ªÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ. ªÀÄAiÀÄÆj JA§ ºÉ¸Àj£À°è £Àn CPÀëgÀ DPÉAiÀÄ MAzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀå PÀÆqÀ E°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÀ¦¯ï ¸ÀévÀB £ÀÈvÀå ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁzÀ PÁgÀt J¯Áè ºÁqÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À GvÀÛªÀÄ qÁ£ïì ªÀÄÆr§A¢zÉ. ¸ÀÄ.¨sÁ.: ªÀÄÆ®vÀB vÀĪÀÄPÀÆj£À §½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄVj vÁ®ÆèQ£À PÀÄgÀħgÀºÀ½îAiÀĪÀgÁzÀ ¤ªÀÄUÉ aPÀÌA¢£À°è ºÉÆ®-UÀzÉÝ-vÉÆÃlUÀ¼À°è PÀȶªÀiÁrzÀ ¸ÀPÁgÀt ºÁUÀÆ FUÉÎ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è CªÁåºÀvÀªÁV £ÀqɹgÀĪÀ ¸Á»vÀå PÀȶUÀ½UÉ ªÀÄÄPÀÄl¥ÁæAiÀÄ F ¹£ÉªÀiÁ..! ¥ÉÆæ.zÉÆgÀAUË: PÀxÉAiÀÄ ºÀAzÀgÀ »ÃVzÉ..: ¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î ¥ÁAqÀªÀgÀÄ ZÀ®£ÀavÀæzÀ PÁ®WÀlÖ. CzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR, ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ VÃvÉ, “d£Àä ¤ÃrzÀ ¨sÀÆvÁ¬Ä £Á ºÉÃUÉ vÁ£É ªÀÄgÉAiÀÄ°Ã..?”

gÉÃrAiÉÆzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÁÛ EgÀÄvÉÛ. CzÀ£Éßà zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀ£ÀßzÉà vÀAqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £Ár£ÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¹ £À£Àß ºÁqÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ-ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¤ÃqÁÛEgÁÛ£É. CªÀ£ÉÆqÀ£É ªÀÄAiÀÄÆjAiÀÄÆ ¸ÉÃgÉÆÌÃvÁ¼É. vÀªÀÄä PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£À, £À£Àß VÃvÉUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁd ¥ÀjªÀvÀð£É DUÀĪÀÅzÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. ‘ºÀ½î ¸ÉÆUÀqÀÄ’, ¥ÁæAiÀıÀB PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á»wAiÀÄ fêÀ£ÁzsÁjvÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¹£ÉªÀiÁ CvÀÄåvÀÛªÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt¯ÉAzÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ​±ÀĨsÀ​ºÁgÉʹ PÀbÉÃjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ°è ¥ÉÆæ .zÉÆgÀAUË.gÀ ªÀÄtÂÚ£ÀªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ £ÀÄr ¸Àäøw¥Àl®zÀ°è ºÁzÀĺÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. “dAdqÀzÀ dUÀzÉƼÀUÉ ¨É¼ÀUÀĪÀ ¥ÀAeÁUÀÄ CAd°AiÉÆqÀØzÉ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ PÀAdgÀªÁUÀÄ JAd°UÉ ¨Á¬ÄâqÀzÉ ¸ÉÆéÃ¥ÀÀdÕ zsÀédªÁUÀÄ £ÀAfgÀĪÀ £ÉgÉAiÉƼÀUÉ £ÀAdÄAqÀ£ÁUÉÆÃ-ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ”​ ¥À.ªÉA.¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, pvsb2222@gmail.com 7022274686

-ªÀÄzsÀÄgÀ PÀ« qÁ. zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ

¥À¯ÁAiÀÄ£À

ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ KPÁAvÀ

d£ÁäAvÀgÀUÀ½UÀAdĪÀ ªÉÆzÀ®Ä EºÀzÀ°è ¨Á¼ÀÄ PÀ¯ÁàAvÀgÀUÀ¼À PÀy¸ÀĪÀ §zÀ®Ä ±ÀÄzÀÞªÁV §zÀÄPÀÄ ¢ªÁåA§gÀUÀ¼À PÀ£À¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÁ¸ÀÛªÀ UÉ®Äè ¥À¯ÁAiÀÄ£À fêÀ£ÀªÀ®è - ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ

KPÁAvÀzÀ° ¤AzÀ£É¬ÄgÀzÀÄ, ¸ÀàAzÀ£À«ºÀÄzÀÄ ¯ÉÆÃPÁAvÀzÀ° KPÁAvÀ«gÀzÀÄ, §AzsÀ£À«ºÀÄzÀÄ ±ÉÆÃPÁAvÀzÀ° ¸ÀÄR«gÀzÀÄ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À«ºÀÄzÀÄ ªÀÄÆPÁAvÀzÀ° vÁ¼Éä ºÀÆ CgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ - ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ

±ÉÆÃzsÀ£É

ªÀiËqsÀå

¸ÀºÀ£É PÀ°AiÀÄĪÀÅzÉAzÀgÉ G¸ÀÄPÀ°è ¤AvÀ ºÁUÉ PÀgÀÄuÉ PÉÆ£ÀgÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ªÀÄĸÀÄPÀÄ vÉÆgÉzÀ ºÁUÉ aAvÀ£É vËgÁUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ vÀ¥À¹ìUÉ PÀĽvÀ ºÁUÉ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ°èzÉAiÉÆà PÉÆ£É? - ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ GNANA SHANKARA -July 2017

ªÀÄĸÀÄPÀÄ ºÀ¹zÀªÀjUÀ£Àß«gÀzÉ ºÀĹ zÉʪÀPÉÌqɬÄlÖgÉãÀÄ ¥sÀ®? ºÀ¸ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ dégÀ §gÀ®Ä PÀ°èUÉ ªÉƸÀgÀ ¸ÀÄjzÀgÉãÀÄ ¥sÀ®? ªÀĸÀt ªÀÄjAiÉÄAzÀAdĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉªÀgÀ ¸ÀÄj¹ zÀÄrªÀÅzÀÄ ªÉÄÃ®Ä ªÀÄĸÀÄPÀÄ vÉÆgÉzÀgÉ ¨É¼ÀPÉÆà - ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ 44

PÉÊ PɸÀgÁzÀgÉ CQÌAiÀÄ£ÁAiÀÄÄÝ ClÄÖAqÀgÉ ºÀgÀ½gÀzÀÄ C£ÀßzÀ° GPÉÌAiÀÄ ªÀiÁr ©wÛzÀgÉ §gÀqÁUÀzÀÄ ¨É¼É ºÉÆ®zÀ°è¢PÀÄÌ ¢QÌUÉ ¨Éð £ÉlÖgÉ ºÁ¼ÁUÀzÀÄ ¥sÀ® ªÀåxÀðzÀ°ªÉÄPÀÌ®Ä UÉƧâgÀ«qÉ ¥ÉÊjUÉ «Ä£ÀÄUÉÆà - ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


zÁézÀ±À ®UÀßUÀ¼ÀÄ

CA±À¢AzÀ PÀÆrzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀĪÉÃzÀPÀÆÌ C¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

ªÀȲÑPÀ ®UÀß ªÀȲÑPÀgÁ²AiÀÄÄ PÁ® ¥ÀÄgÀĵÀ£À

CµÀÖªÀÄgÁ². DAiÀÄĵÀå¸ÁÜ£ÀªÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. EzÀÄ 210 rVæUÀ½AzÀ 240 rVæUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ªÁ妹zÉ. EzÀÄ ¹ÛçÃgÁ², ¸ÀªÀÄgÁ², ¹ÜgÀgÁ², ¸ËªÀÄågÁ², ²gÉÆÃzÀAiÀÄgÁ², ¢ÃWÉÆÃðzÀAiÀÄgÁ², QÃlgÁ², d®vÀvÀégÁ², ¸À¥ÀÛªÀÄ PÉÃAzÀæªÁzÁUÀ §°µÀ×gÁ². Cw ¸ÀAvÁ£ÀgÁ², ¨ÁæºÀätªÀtð ¸ÀÆZÀPÀgÁ². F gÁ²AiÀÄ aºÉß ZÉüÀÄ. GvÀÛgÀ ¢PÀÌ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀȲÑPÀgÁ²AiÀÄÄ PÀÄd¤UÉ ¸ÀéPÉëÃvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÀAzÀæ¤UÉ ¤ÃZÀgÁ². 3 rVæUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. 3 rVæUÀ½AzÀ 30 rVæUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «ÄvÀæPÉëÃvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ®UÁߢü¥Àw PÀÄd £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¥ÀUÀæºÀ. ¥ÀÄgÀĵÀUÀæºÀ, ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÁÛ£É. UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ ±ÀjÃgÀ, «±Á®ªÁzÀ JzÉ, wÃPÀë÷Ú £ÉÆÃl G¼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀgÁPÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÆrzÀ AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ, ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ DzÀ PÀÄd ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ªÀiÁAUÀ®åPÁgÀ, zÀQët ¢QÌ£À C¢ü¥Àw. PÁAiÀÄðzÀPÀëvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ PÀÄd ²æãÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ²æøÀħæºÀätå GNANA SHANKARA -July 2017

ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zsÉÊAiÀÄðªÀAvÀgÀÄ, zÀÈqÀªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÀÆrzÀªÀgÀÄ, DvÀ䫱Áé¸À G¼ÀîªÀgÀÄ, ¸ÀévÀAvÀæ D¯ÉÆÃZÀ£Á ±ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, PÀpt ªÀiÁw£ÀªÀgÁzÀgÀÆ ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀļÀîªÀgÀÄ, ±ÀæªÀÄ fëUÀ¼ÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÀµÀÖzÀ°è EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ JµÉÖà ¸ÀA¥Á¢¹zÀgÀÆ AiÉÆÃa¹ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. fêÀ£ÀzÀ°è G£ÀßvÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GvÀÛªÀÄ eÁÕ£ÀªÀAvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÊzÀågÀÄ, ¥ÉÆð¸ï ªÀÈwÛ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ vÀdÕgÀÄ, PÀ©ât, dªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ, ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Ày, «zÀÄåvïZÀÒQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®¸À, IAS, IPS, ²PÀëPÀªÀÈwÛ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ, ªÀÄÆ®ªÁå¢ü, UÀÄ¥ÁÛAUÀªÁå¢UÀ¼ÀÄ, ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ªÀÄÄlÄÖzÉÆõÀ, PÁ®gÁ, PÀ¥sÀ ¥ÀæzsÁ£À zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ®UÀß ªÀȲÑPÀ ªÀÄvÀÄÛ µÀµÀÖ¸ÁÜ£À ªÉÄõÀ JgÀqÀPÀÆÌ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ PÀÄd£ÀÄ «Ä±Àæ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀĸÁÜ£ÀzÀ C¢ü¥ÀwAiÀiÁV UÀÄgÀĪÀÅ £ÉʸÀVðPÀ ±ÀĨsÀUÀæºÀªÁV, ®UÁߢü¥ÀwUÉ «ÄvÀæ£ÁV, PÉÆÃuÁ¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¥ÀÆtð ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. vÀÈwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀvÀÄxÀð ¸ÁÜ£Á¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ ±À¤AiÀÄÄ ®UÁߢü¥ÀwUÉ ±ÀvÀÄæªÁV ¥Á¥À ¥sÀ®zÁvÀ£ÁzÀgÀÆ PÉÃAzÁæ¢ü¥ÀvÀå«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Àé®à ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. 45

eÉÆåÃwµÀ DZÁAiÀÄð

¥ÉÆæ|| qÁ|| Dgï.PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ eÁÕ£À eÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁåPÉÃAzÀæ (£ÉÆÃA ©.n.JA. §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 29 ªÉƨÉʯï: 99455 23296 email:rkkastro@gmail.com

¸À¥ÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAiÀiÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ ±ÀÄPÀæ£ÀÄ ªÀiÁgÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĸÁÜ£À C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ¥Á¥À¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. CµÀÖªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ §ÄzsÀ£ÀÄ zÀĸÁÜ£Á¢ü¥ÀwAiÀiÁV ºÁUÀÆ ®UÁߢü¥ÀwUÉ ±ÀvÀÄæªÀÇ DV ¥Á¥À¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¨sÁUÀå¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ£ÀÄ ®UÁߢü¥ÀwUÉ «ÄvÀæ£ÁV, ªÀÈ¢Þ ZÀAzÀæ£ÁV CvÀåAvÀ ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¨ÁzsÀPÁ¢¥ÀwAiÀÄÆ DzÀ ZÀAzÀæ vÀ£Àß zÀ±Á¨sÀÄQÛAiÀÄ°è ¨ÁzÀPÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁV C±ÀĨsÀ ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ gÀ«AiÀÄÄ ®UÁߢü¥ÀwUÉ «ÄvÀæ£ÁV gÁeÁå¢ü¥ÀwAiÀiÁV CvÀåAvÀ ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ®UÀßPÉÌ 23, gÀ«UÉ 17, ZÀAzÀæ¤UÉ eÁvÀPÀ ¥ÁjeÁvÁ jÃw 23, ¥sÀ®¢Ã¦PÁ jÃw 14, PÀÄd¤UÉ 21, §ÄzsÀ¤UÉ 10, UÀÄgÀÄ«UÉ 10, ±ÀÄPÀæ¤UÉ 6, ±À¤UÉ 18, gÁºÀÄ«UÉ 21, PÉÃvÀÄ«UÉ 24, ªÀiÁA¢UÉ 18 rVæUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è ¥ÀĵÀÌgÁA±À 11 rVæUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀzÀ°è ¹ÜvÀgÁzÀ J¯Áè UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀgÉA§ ¨ÉÃzÀ«®èzÉ C±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼À£Éßà ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw ¥ÀĵÀÌgÁA±ÀzÀ°è ¹ÜvÀgÁzÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀgÉA§ ¨sÉÃzÀ«®èzÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼À£Éßà ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀĵÀÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀÄå¨sÁUÀUÀ¼À°è ¹ÜvÀgÁzÀ UÀæºÀUÀ¼À ±ÀĨsÀ C±ÀĨsÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ D UÀæºÀUÀ¼À zÀ±Á¨sÀQÛAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ, C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ J¯Áè £Á®ÄÌ ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÉõÁ× £ÀPÀëvÀæzÀ J¯Áè

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


£Á®ÄÌ ¥ÁzÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj MlÄÖ MA§vÀÄÛ £ÀPÀëvÀæ ¥ÁzÀUÀ½ªÉ. «±ÁR £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ zsÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ. C¸ÀÆAiÀiÁ¥ÀgÀgÀÄ, f¥ÀÄtgÀÄ, Cw D¸É G¼ÀîªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁjUÀ¼ÀÄ, UËgÀªÁ¤évÀgÀÄ, ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, «zÁåªÀAvÀgÀÄ, zÉʪÀ¨sÀPÀÛgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ ªÁzÀåUÀ¼À°è D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. eÉõÁ× £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ G£ÀßvÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, zÉÊ»PÀªÁV §°µÀ×gÀÄ, ªÀåAUÀåPÁgÀgÀÄ, ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥ÀjtÂw G¼ÀîªÀgÀÄ, ªÀiÁzÀPÀzÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. «±ÁSÁ £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÒPÀ ®UÀßzÀ ªÉÆzÀ® £ÀªÁA±ÀªÁV PÀlPÀgÁ²AiÀÄ°è ¨sÁUÁåA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV UÀÄgÀÄ £ÀPÀëvÀæ C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ZÀAzÀæ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ, ªÀiÁw£À°è ¤¥ÀÄtgÀÄ, ªÀÈzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÆ DVgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ £Á®Ì£Éà £ÀªÁA±ÀªÁV vÀįÁgÁ²AiÀÄ°è ªÀåAiÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±ÀÄPÀæ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀgÀÆ, «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°è ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, ¸ÀéAiÀÄA ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ.

eÉõÀ× £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßz°è MA¨sÀvÀÛ£Éà ¥ÁzÀªÁV «ÄãÀgÁ²AiÀÄ°è ¥ÀAZÀªÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥Àw, §ÄzsÀ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥Àw, UÀÄgÀÄ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½¸ÀĪÀªÀgÀÄ, UËgÀªÁ¤évÀgÀÄ, C®àUÀ«ðAiÀÄÆ DVgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ LzÀ£Éà £ÀªÁA±À ªÀȲÑPÀzÀ°è ®UÁßA±ÀªÁV, ¸Àé£ÀªÁA±ÀªÀUÉÆÃðvÀÛªÀiÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV PÀÄd £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ MgÀlÄ ªÀiÁw£ÀªÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ±ÁjÃgÀ G¼ÀîªÀgÀÄ, ¸ÁºÀ¸À «zÉåUÀ¼À°è D¸ÀPÀÛgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ.

JgÀqÀ£Éà «±Àé¸ÀªÀÄgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆvÀæzÁjUÀ¼À°è M§âgÀÄ ªÀȲÑPÀ ®UÁߢü¥Àw PÀÄd ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁV ®UÀߪÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀAvÉ PÀÄd¤AzÀ QæAiÀiÁvÀäPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ §ºÀ¼À zsÉÊAiÀÄð±Á°UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀzÀÄ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀ, RavÀ ¤zsÁðgÀzÀ, AiÀÄÄzÉÆÞÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ªÀåQÛvÀézÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÀÄd£À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ QæAiÀiÁ²Ã®gÁzÀ GvÁì» PÉ®¸ÀUÁgÀgÁVzÀÝ EªÀjUÉ §Ä¢ÞªÀAwPÉ, zsÉÊAiÀÄð, GvÀÛªÀÄ AiÉÆÃZÀ£É, D±ÁªÁzÀ J¯Áè EzÀݪÀÅ.

C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ JgÀqÀ£Éà £ÀªÁA±ÀªÁV ¹AºÀgÁ²AiÀÄ°è PÀªÀiÁðA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV gÀ« £ÀªÁA±Á¢¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¸Àé¨sÁªÀ G¼ÀîªÀgÀÄ, ±ÀæªÀÄfëUÀ¼ÀÄ, «zÉñÀ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ, £ÉÃgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ,

eÉõÀ× £ÀPÀëvÀæzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ DgÀ£Éà £ÀªÁA±À zsÀ£À¸ÀÄì gÁ²AiÀÄ°è zsÀ£ÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV §ÄzsÀ £ÀPÀëvÀæ C¢ü¥ÀwAiÀiÁV UÀÄgÀÄ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀªÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ G£ÀßvÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀgÀÄ, §ºÀÄ«ÄvÀægÀļÀîªÀgÀÄ, C®àUÀ«ðUÀ¼ÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. eÉõÀ× £ÀPÀëvÀæzÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è K¼À£Éà £ÀªÁA±ÀªÁV ªÀÄPÀgÀ gÁ²AiÀÄ°è zsÉÊAiÀiÁðA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV §ÄzsÀ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÀ¼À°è D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÀÄ, zÀÄgÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, C£ÁgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀÄgÁzsÀ £ÀPÀëvÀæzÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà £ÀªÁA±ÀªÁV PÀ£ÁågÁ²AiÀÄ°è ¯Á¨sÁA±ÀÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV §ÄzsÀ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¤¥ÀÄtgÀÄ, «£ÀAiÀĪÀAvÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀªÁzÀåUÀ¼À°è ¥ÀjtÂvÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ±ÁjÃgÀ G¼ÀîªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ.

eÉõÀ× £ÀPÀëvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÁzÀ ªÀȲÑPÀ ®UÀßzÀ°è JAl£Éà £ÀªÁA±ÀªÁV PÀÄA¨sÀ gÁ²AiÀÄ°è ¸ÀÄSÁA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄd gÁ±Áå¢ü¥ÀwAiÀiÁV §ÄzsÀ £ÀPÀëvÁæ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ±À¤ £ÀªÁA±Á¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ F CA±ÀzÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ËRåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ, AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, EvÀgÀgÀ£ÀÄß DPÉëæ¸ÀĪÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ.

GNANA SHANKARA -July 2017

46

EzÀÄ ¸ÀªÁð¢üPÁj ªÀÄĸÀ¯ÉÆä eÁvÀPÀ

PÉÃvÀÄ

ZÀAzÀæ ±À¤ PÀÄd

29.7.1883

UÀÄgÀÄ gÀ«, §ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ

2.00 PM ®UÀß

gÁºÀÄ

DzÀgÉ ±À¤AiÀÄÄ D¥ÀwÛ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EªÀgÀ GvÀÛªÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉvÀqÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt ZÀAzÀæ ªÀÄ£À¸ÁÌgÀPÀ, ±À¤ PÀÄdgÀ eÉÆvÉ AiÀÄÄwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀÆ GzÉæÃPÀUÉÆAqÀÄ wêÀæªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀAvÁVzÀÝgÀÄ. ±À¤ PÀÄdgÀÄ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ¹ÜvÀgÁVzÀÄÝ ÁzÀPÁ¢¥Àw ZÀAzÀæ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÄRPÀgÀ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À EªÀgÀzÁVgÀ°®è. ±À¤zÀ±Á ZÀAzÀæ¨sÀÄQÛAiÀÄ°è EªÀgÀÄ gÀqÀ£É

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


«±Àé¸ÀªÀÄgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ E§âgÀÆ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è PÀÄd£À eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ EvÀgÀ C¢üPÁgÀ G¼ÀîªÀgÀ eÉÆvÉ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå¢AzÀ ºÉÆA¢PÉƼÀî¯ÁUÀ°®è. ±À¤ C¢üPÁgÀzÀ D¸ÉUÉ ªÀÄĸÀ¯ÉÆäAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀ½î CªÀgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è vÀªÀÄä£Éßà C¥Àð¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ±À¤zÀ±Á, UÀÄgÀĨsÀÄQÛAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ.

gÁdQÃAiÀÄ UÀæºÀ gÀ« zÀ±ÀªÀiÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁV ¨sÁUÀå¨ÁªÀzÀ°è ¹ÜvÀ£ÁV ±À¤ zÀ馅 ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ®UÀß ®UÁߢü¥Àw PÀÄd, PÀªÀiÁð¢ü¥Àw gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå¨ÁªÀUÀ¼ÀÄ ¦ÃrvÀªÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ¤²ÑvÀªÁV C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄä£Éßà C¦ð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.

ªÀlÄUÀ½UÉ ±ÀĨsÀªÁUÀ°

PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À°è eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ºÀAaPÉzÁgÀgÁzÀ ªÀt¸É ZÀAzÀæ±ÉÃRgï GqÀÄ¥ÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä

“fêÀ£ÀªÉà MAzÀÄ ºÀ§â..!! ” ²æÃ.±ÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ºÁUÀÆ ²æÃ.±ÀAPÀgÀ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½, ºÁ¸À£À EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ.23 gÀAzÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ ±ÀÈAUÉÃj ²æà ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ¤ß£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ”¸À«Ä䮣À” PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DAiÉÆÃfvÀUÉÆArvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ eÉÆåÃw ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À J¸ï.Dgï. £ÁUÁgÁeï CªÀjAzÀ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀt ºÁUÀÆ “fêÀ£ÀªÉà MAzÀÄ ºÀ§â” JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ G¥À£Áå¸À, qÁ. J£ï.gÀªÉÄñï gÀªÀjAzÀ “»jAiÀÄgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ CjªÀÅ” JA§ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸À®ºÁ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¸À£ÀzÀ

±ÀÈAUÉÃj ²æñÀÀAPÀgÀ ªÀÄoÀzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ°è rVßn £ÁUÀgÁeï, PÉ.J¸ï. J£ï.ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ CgÀ¹ÃPÉgÉAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï G¥À¹×vÀjzÀÝgÀÄ. CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV DAiÉÆÃf¸À®élÖ F dAn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «zÀĶ. ªÁt²æà gÁªï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è CªÀgÀ ²µÀåA¢jAzÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ ²æà ¸ÀÄgÀ©ü vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ¸ÀıÁæªÀåªÁzÀ ¨sÀQÛ

GNANA SHANKARA -July 2017

VÃvÉUÀ¼À gÀ¸ÀzËvÀt ºÁUÀÆ ²æñÀAPÀgÀ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ ¨sÀd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. ²æñÀAPÀgÀ ªÁ»¤AiÀÄÄ F ¥ÀÆwð PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß awæÃPÀgÀt ªÀiÁrvÀÄ. ²æñÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ DAiÉÆÃfvÀªÁzÀ F ¥ÀæxÀªÀÄ AiÀıÀ¹éà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÉ. EzÀPÉÌ ²æà ±ÀAPÀgÀ ªÁ»¤AiÀÄ J®è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. DUÀ«Ä¹zÀÝAxÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï Lr PÁqïð(UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß) ºÁUÀÆ vÀ¯Á MAzÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ 28 ªÉÄà gÀAzÀÄ CgÀ¹ÃPÉgÉAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ®Æè ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï 2£Éà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ “¸À«Ä䮣À”DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ. -ªÀgÀ¢: J¸ï.Cgï. £ÁUÀgÁeï, ²æñÀAPÀgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï

47

ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæj§âjUÉ §æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀ ªÀiÁr¹zÀ ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀð PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁ¸À ªÀt¸ÉAiÀÄ°è dgÀÄVvÀÄÛ. FUÀ vÁ£É ±ÉʱÀªÀ PÀ¼ÉzÀÄ §æºÀäZÀAiÀÄðPÉÌ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ ªÀlÄUÀ½§âjUÀÆ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ ±ÀĨsÀ-±ÉæÃAiÀĸÀÄì PÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. -¸ÀÀA

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


qÁPÀÖgï ¸Áé«ÄÃfAiÉƧâgÀ C£ÀĨsÀªÀ

¸Áé«Äà dUÀzÁvÁä£ÀAzÀ fÃ, CzsÀåPÀëgÀÄ, ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ±ÁgÀzÁ±ÀæªÀÄ, ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ, zÀ.PÉÆqÀUÀÄ.

«zÁåyðAiÉƧâ PÁè¹UÉ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÉ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ CªÀ£À PÀqÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À«vÀÄÛ DvÀ£À vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÉãÉAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉÝ. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¥Á¸ÁzÀgÀÄ. ªÀiÁvÀæªÀ®è £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ EvÀgÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥Á¸ÁUÀÄvÀÛ ªÀÄÄ£ÉßqÉzÀgÀÄ. CªÀgÀ¯ÉÆè§â ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÀ. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ¢ªÀåªÁt ¤ÃrzÀ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ C¥Àj«ÄvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¸ÀÆàwðAiÉÄà £À£Àß F «dAiÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. NzÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CzsÁå¥ÀPÀjUÉ vÀªÀÄä°è ªÀiÁvÀæ C¥ÁgÀ «±Áé¸À«zÀÄÝzÀµÉÖà C®è. »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ RArvÀªÁV ªÉÄïÉÃgÀ§®ègÀÄ. CªÀgÀ°è D ±ÀQÛ CqÀVzÉ. CzÀ£ÀÄß JZÀÑj¸À®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ®Æè C¥ÁgÀ «±Áé¸À«vÀÄÛ. JµÉÆÖà ªÀÄA¢ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ EzÁÝgÉ ¤d.

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß N¢

JA.©.©.J¸ï ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝ £ÀªÀÄä «ÄµÀ¤ß£À ¸Áé«ÄUÀ¼ÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ »ÃUÉAzÀgÀÄ. ‘JA.©.©.J¸ï PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁzÀ PÀÆqÀ¯É OµÀzsÉÆÃ¥ÀZÁgÀ «¨sÁUÀzÀ°è £À£ÀUÉ qɪÉÆãï¸ÉÖçÃlgï ºÀÄzÉÝ zÉÆgÀQvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ JA.©.©.J¸ï «zÁåyðUÀ½UÉ gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ gÉÆÃUÀzÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ PÉ®¸À £À£ÀßzÁVvÀÄÛ. ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ®, ªÀÄÄAzÉ CzÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üUÉ «¸ÀÛj¹vÀÄ, CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁrð£À¯Éèà ¢£ÀªÀÇ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ®, MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÁè¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ. gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÃUÉ CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ GNANA SHANKARA -July 2017

48

§gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ ¸ÀÆàwð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÝ. ¥ÀæwAiÉƧâ£À®Æè C¥ÁgÀ ±ÀQÛ CqÀVzÉ. D ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ, DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ JZÀÑj¹ K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÀÆ ¸ÀªÀÄxÀð£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄ£À£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. CªÀgÀ «ZÁgÀzsÁgɬÄAzÀ DUÀ vÀÄA§ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁVzÉÝ. DUÀ £À£Àß°è DvÀ䫱Áé¸À, GvÁìºÀ, K£À£ÀÆß ¸Á¢ü¸À§¯Éè JA§ bÁw vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwÛzÀݪÀÅ JAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è. ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyð DAvÀAiÀÄðzÀ°è C¥ÁgÀ ±ÀQÛ CqÀVzÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉaÑ£À

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¥ÀjtÂw ¸Á¢ü¸À§®ègÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀºÉÆgÀqÀ¢zÀÝgÀÆ CAxÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß°è C¥ÁgÀ «±Áé¸À«vÀÄÛ. »A¢£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁzÀ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ «zÁåyðUÀ¼À F UÀÄA¥ÀÄ MAzÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ.

¥Àæw¨sÁ±Á°UÀ¼À®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¤ªÀð»¸À®Ä ºÉýzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. gÉÆÃVUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀàµÀÖ avÀæt, «ªÀgÀuÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. PÁè¹UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §gÀ®Æ CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ £Á£ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV CªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¥ÀæUÀw ¸ÁzsÀå - RArvÀ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ zÀÈqsÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ zÀÄrAiÀÄ vÉÆqÀVzÉ. CªÀgÀ¯Éèà M§â£ÁV ¸ÉßûvÀ£ÀAvÉ PÉ®ªÉǪÉÄä ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹzÉ. «zÁåyðAiÉƧâ PÁè¹UÉ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÉ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ CªÀ£À PÀqÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À«vÀÄÛ DvÀ£À vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÉãÉAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉÝ. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¥Á¸ÁzÀgÀÄ. ªÀiÁvÀæªÀ®è £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ EvÀgÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥Á¸ÁUÀÄvÀÛ ªÀÄÄ£ÉßqÉzÀgÀÄ. CªÀgÀ¯ÉÆè§â ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÀ. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ¢ªÀåªÁt ¤ÃrzÀ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ C¥Àj«ÄvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¸ÀÆàwðAiÉÄà £À£Àß F «dAiÀÄPÉÌ

PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. NzÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CzsÁå¥ÀPÀjUÉ vÀªÀÄä°è ªÀiÁvÀæ C¥ÁgÀ «±Áé¸À«zÀÄÝzÀµÉÖà C®è. »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ RArvÀªÁV ªÉÄïÉÃgÀ§®ègÀÄ. CªÀgÀ°è D ±ÀQÛ CqÀVzÉ. CzÀ£ÀÄß JZÀÑj¸À®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ®Æè C¥ÁgÀ «±Áé¸À«vÀÄÛ. JµÉÆÖà ªÀÄA¢ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ EzÁÝgÉ ¤d. DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «zÀÄåzÉéÃUÀ¢AzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸À¢zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¤PÀȵÀÖªÁV C¥ÀæAiÉÆÃdPÀ, CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåvÉ E®è, ªÀÄÆRð JAzÀÄ ¨Á¬ÄâlÄÖ ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ D zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀgÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ªÉÄïÁUÀĪÀÅzÀÄ’. - ¸À±ÉõÀ

C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.. ¥ÀÆeÁ!

gÁuÉèɣÀÆßj£À ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÁzÀ ²æà ¥Àæ¸À£Àß ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ £ÁrUÉÃgÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ.¦.£ÁrUÉÃgÀªÀgÀÄ gÁuÉèɣÀÆßj£À NA £ÁåµÀ£À¯ï ¥À©èPÀ ¸ÀÆ̯ï£À°è 2017 £Éà ¸Á°£À J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹.( ¹©J¸ïE) ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è J-1 UÉæÃqï ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtðgÁVzÁÝgÉ. ªÀÄUÀ¼À ¥ÀæUÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÆeÁUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÁÝgÉ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ºÁUÀÆ gÁuɨɣÀÆßj£À ¨ÁæAºÀät ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ¨ÁAzsÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ±ÀĨsÀPÉÆÃjzÁÝgÉ.

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ®PÀë NzÀÄUÀgÀ ®PÀëöå ¤ªÉÄäqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: 7022274686 GNANA SHANKARA -July 2017

49

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀ£ÀÄß ¨Á¨Á D²ÃªÀð¢¹zÀÄzÀÄ ‘zÉêÀgÉÃ, ¤ªÀÄä zÀ±Àð£À¢AzÀ ¸ÁgÉAiÀĪÀjUÉ K£ÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄ«j? CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄZÀjvÉæAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¥ÁÛºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ? CªÀgÀÄ C¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÀPÀÛgÀÄ, ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¹j ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß D²ÃªÀ𢹒 JAzÀÄ «£ÀAw¹zÀgÀÄ. DUÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ‘CªÀ£ÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥Àp¸À°, ±ÀæzÉÞ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ CzÀ£ÀÄß ¥Àp¹zÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ CªÀ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁۣɒ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. - E°èAiÀĪÀgÉUÉ

D

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉêÀiÁzÀ ¸ÀAvÀgÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß MvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ F ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è “K£ÀÄ ¸ÁgÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ ¥Àp¹zÀÝPÉÌ ¥Àæw¥sÀ® zÉÆgÀQvÀÄ. £Á£ÀÄ £À®évÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ CzÀ£ÀÄß ¥Àp¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ ¥Àæw¥sÀ®ªÉà zÉÆgÀQ®è. CªÀgÀ K¼ÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀoÀt¢AzÀ¯Éà §AiÀÄPÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃjzÀªÀÅ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ E°èAiÉÄà EzÉÝãÉ. CzÀgÀÆ PÀÆqÀ K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁV®è. eÁvÀPÀ ¥ÀQëAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ¤ÃjUÉ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÉÆÃ, CzÉà jÃwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ CªÀÄÈvÀzsÁgÉUÉ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. D²ÃªÀð¢¸À®àqÀ®Ä PÁvÀÄgÀ£ÁVzÉÝãɔ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ¸ÀĽAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ PÀÆqÀ¯É CzÀÄ ¨Á¨Á CªÀjUÉ w½¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ ¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀ ±ÀQÛ EzÀÄÝzÀÄ CªÀgÀ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀ C£ÀĨsÀªÀ. ¨sÀPÀÛgÀ zÀĨsÁðªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CqÀV¹ ¸ÀzÁãªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀ GNANA SHANKARA -July 2017

ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß N¢ “¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃV ±ÁåªÀÄ CªÀjAzÀ 15 gÀÆ zÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á, C°èAiÉÄà ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ D£ÀAzÀ¢AzÀ «gÀ«Ä¸ÀÄ” JAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è zÀAiÉÄ ªÀÄÆrvÀÄÛ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà F vÀgÀzÀ DeÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ±ÁåªÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. ±ÁåªÀÄ CªÀgÀÄ DUÀ vÁ£É ¸ÁߣÀ ªÀÄÄV¹ ¥ÀAZÉ GlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ “EzÉãÀÄ FUÀ E°èUÉ §A¢gÀĪÉ? ªÀĹâ¬ÄAzÀ §A¢gÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ, M§â£Éà §A¢gÀĪÉAiÀÄ®è? ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ «±Àæ«Ä¹PÉÆÃ, ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ºÉý ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀjUÉ vÁA§Æ® ¸À«AiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ ¥ÀÆeÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. C°èAiÉÄà QlQAiÀÄ°è ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄgÁp UÀæAxÀªÁzÀ KPÀ£ÁxÀ ¨sÁUÀªÀvÀ EvÀÄÛ. ¸Á¬Ä ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃUÀ¼ÁzÀ ¨Á¥ÀƸÁºÉç eÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÁ ¢ÃQëvÀ CªÀgÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀªÀÇ ²gÀrAiÀÄ°è ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÄgÁp ¨sÁªÁxÀð ¢Ã¦PÁ CxÀªÁ eÁÕ£ÉñÀéj, £ÁxÀ¨sÁUÀªÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÁxÀð gÁªÀiÁAiÀÄt 50

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àp¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀjUÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨Á¨Á CªÀjUÉ NzÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß N¢zÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÁxÀ ¨sÁUÀªÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¥Àp¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAzÀÄ ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÀPÀÛgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀĹâUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÇzÀVzÀÄzÀjAzÀ UÀæAxÀ ¥ÀoÀuÉ ¥ÀÆtð ªÀÄÄV¸À¯ÁVgÀ°®è. ±ÁåªÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ D UÀæAxÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉgÉzÁUÀ CªÀgÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄV¸ÀzÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV §A¢vÀÄ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ ¥Àp¹ ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°è ±ÁåªÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀ-“£Á£ÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀjAzÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀÄ ¤«ÄäAzÀ 15 gÀÆ. zÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÉÆäqÀ£É ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ «gÁªÀÄ¢AzÀ ¨Á JAzÀÆ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ” ±ÁåªÀÄ-(D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ) “£À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®è. zÀQëuÉUÉ §zÀ¯ÁV £À£Àß 15 £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ”ºÉêÀÄzÀ¸ÀAvÀ-“¸Àj, ¤ªÀÄä 15 £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÁ® PÀ¼ÉAiÉÆÃt” ±ÁåªÀÄ-“¸Àj, PÀĽvÀÄPÉÆÃ, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä CAzÀgÉ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ °Ã¯É CvÁå±ÀÑAiÀÄ ðPÀgÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À®èªÉÃ? £Á£ÀÄ ºÀ½îAiÀÄ ºÀÄA§, ¤Ã£ÀÄ JµÁÖzÀgÀÆ £ÁUÀjPÀ,

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


E°èUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÀÆ C£ÉÃPÀ °Ã¯ÉUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, £Á£ÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÉäzÉ? J¯É vÉUÉzÀÄPÉÆ, ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è §mÉÖ zsÀj¹ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà ±ÁåªÀÄ ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀgÀÄ. CªÀgÀÄ “F ¸Á¬ÄAiÀĪÀgÀ °Ã¯É CUÁzsÀªÁzÀÄzÀÄ, CªÀgÀ °Ã¯ÉUÀ½UÉ CAvÀåªÉà E®è. £ÀªÀÄäAxÀªÀjUÉ K£ÀÄ w½¢zÉ? ¨Á¨ÁgÀªÀgÉ £ÉÃgÀªÁV KPÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ? ¤£ÀßAxÀ «zÁéA¸À£À£ÉßÃPÉ £À£Àß §½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ? CªÀgÀ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀå. MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁvÀæjAzÀ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£ÀUÉÆAzÀÄ PÀxÉ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀéAvÀ UÉÆwÛzÉ, ºÉüÀÄvÉÛÃ£É PÉüÀÄ, ¨sÀPÀÛ£ÀÄ ±ÀæzÉÞ ¨sÀQÛAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÝgÉ ¥Àæw¥sÀ® ²ÃWÀæAiÉÄà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¨Áj ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÉ UÀÄj¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ” JAzÀgÀÄ. G¥ÀzÉñÀªÉA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀjUÉ UÀÄgÀÄZÀjvÉæ ¸ÀAUÀw £É£À¦UÉ §AzÀÄ, £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjÃQë¹, £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ±ÁAw PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨Á¨Á E°èUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀ§ºÀÄzÉAzɤ¹vÀÄ. vÀPÀëtªÉà D «ZÁgÀªÀ£ÀÄß §¢VlÄÖ ±ÁåªÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÉýzÀgÀÄ.

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹, ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CA¢¤AzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀ¼ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ UÁ§jAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¨Á¨Á ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV, “zÉêÁ, EzÀÄ ¤£Àß JAxÁ °Ã¯É? ¤Ã£ÀÄ C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß E°èUÉ PÀgɬĸÀĪÉ, D²ÃªÀð¢¸ÀĪÉ, D ªÀÈzÀÞ¼À

“£À£ÀUÉ M§â UÀÄgÀÄ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀĺÁ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÆ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄgÀÆ CVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÉ, DzÀgÀÆ MAzÀÄ ¢£ÀªÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄAvÉÆæÃ¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀ°®è. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆý¹ £À¤ßAzÀ JgÀqÀÄ PÁ¸ÀÄ zÀQëuÉ PÉýzÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯É C¦ð¹zÉ. CªÀgÀÄ ¤dªÁzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÉ £À¤ßAzÀ zÀQëuÉAiÀÄ£ÉßÃPÉ PÉýzÀgÀÄ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ ºÀtªÀ®è, CzÀjAzÀ CªÀjUÉãÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À? CªÀgÀÄ PÉýzÀ JgÀqÀÄ PÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼ÉäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ CªÉgÀqÀ£ÀÆß C¦ð¹zÉ£ÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £À£Àß UÀÄgÀÄ«£À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß GzÀÞj¹zÀgÀÄ. DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ½UÉ PÉÆgÀvÉ EgÀ°®è. CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉ¼ÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÀgÀÄ ¦æÃwAiÀÄ CªÀvÁgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀtÂð¸À°? CªÀgÀAxÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ «gÀ¼À. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀĺÁvÀ¥À¹ì£À°è ¤gÀvÀªÁVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀUÀ°gÀļÀÆ CªÀgÀ£Éßà zÀȶֹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÀÅ, ¨ÁAiÀiÁjPÉ DUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°®è. CªÀj®èzÉ £À£ÀUÉ ±ÁAw EgÀÄwÛgÀ°®è. UÀÄgÀÄ«£À ºÉÆgÀvÁV £À£ÀUÉ zsÁå£À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ ¸ÀjºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÉà £À£Àß ¸ÀªÀĸÀÛªÁVzÀÝgÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀ°è EnÖzÉÝ. EzÉà £À£Àß DzÀå zÀQëuÉ, vÁ¼Éä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÀQëuÉ. §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À PÁ® vÁ¼Éä¬ÄAzÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. vÁ¼ÉäAiÉÄà ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß zÁn¸ÀĪÀ zÉÆÃtÂ. vÁ¼ÉäAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¨sÀƵÀt. CzÀÄ ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð® ªÀiÁr, PÀµÀÖ PÁ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆ®V¹ dAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ¼ÉäAiÉÄà UÀÄtUÀ¼À UÀtÂ. «±Áé¸À ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼Éä (±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ

“F ¸Á¬ÄAiÀĪÀgÀ °Ã¯É CUÁzsÀªÁzÀÄzÀÄ, CªÀgÀ °Ã¯ÉUÀ½UÉ CAvÀåªÉà E®è. £ÀªÀÄäAxÀªÀjUÉ K£ÀÄ w½¢zÉ? ¨Á¨ÁgÀªÀgÉ £ÉÃgÀªÁV KPÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ? ¤£ÀßAxÀ «zÁéA¸À£À£ÉßÃPÉ £À£Àß §½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ? CªÀgÀ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀå. MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁvÀæjAzÀ ¸ÁzsÀåªÉà E®è”

gÁzsÁ¨Á¬Ä zÉñÀªÀÄÄR

gÁzsÁ¨Á¬Ä JA§ ªÀÈzÀÞ¼ÀÄ SÁ¸ÁgÁ zÉñÀªÀÄÄRgÀ vÁ¬Ä. ¨Á¨Á CªÀgÀ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß PÉý CªÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÉÃgÀzÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²gÀrUÉ §AzÀ¼ÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÀÄgÀĪÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀ¼ÀÄ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. CªÀ½UÉ E£ÉßãÀÆ UÉÆwÛgÀ°®è. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ G¥ÀzÉò¸ÀzÉ EzÀÝgÉ DªÀÄgÀuÁAvÀ G¥ÀªÁ¸À ªÀævÀ GNANA SHANKARA -July 2017

§UÉÎ ¤£ÀUÉ w½¢®èªÉ? CªÀ¼ÀÄ ¤£ÀߣÉßà £ÀA©gÀÄvÁÛ¼É. ¤Ã£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÀ𢹠G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀ¢zÀÝ°è DªÀÄgÀuÁAvÀ G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÀĪɣÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛ¼É. DzÀÄzÀjAzÀ zÀAiÀĪÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÀð¢¸ÀÄ” JAzÀÄ PÉýzÉ£ÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ CªÀ¼À zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß w½zÀÄ, CªÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ F PɼÀUÉ ºÉýzÀAvÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ CªÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. “ªÀiÁvÉAiÉÄ, C£ÁåAiÀĪÁV ¤ªÀÄä zÉúÀªÀ£ÀÄß KvÀPÉÌ zÀAr¹PÉƼÀÄîwÛ¢ÝÃj? ¤ÃªÉà £À£Àß ¤dªÁzÀ ªÀiÁvÉ, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀÄvÀæ, PÀ¤PÀgÀ«lÄÖ £Á£ÀÄ ºÉ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýj, £À£Àß ¸ÀéAvÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£Éßà ºÉüÀÄvÉÛãÉ, ¤ÃªÀÅ EzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄvÀÛzÉ”. 51

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸À§Æj) CªÀ½ dªÀ½ ¸ÉÆÃzÀjUÀ¼ÀAvÉ. “£À£Àß UÀÄgÀĪÀÅ £À¤ßAzÀ E£ÉßãÀÆ §AiÀĸÀ°®è. CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀzÁ gÀQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¨Áj CªÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¨Áj CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÁVAiÀÄÆ EzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀgÀ ¥ÉæêÀÄ CZÀ®ªÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀªÀÄä PÀÈ¥ÁzÀȶ֬ÄAzÀ £À£ÀߣÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬ÄAiÉÄ! £À£Àß UÀÄgÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÆß G¥ÀzÉò¸À°®è. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ K£ÀÄ G¥ÀzÉò¸À°? UÀÄgÀÄ«£À PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀëªÉà ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ PÁgÀtªÉAzÀÄ w½¬Äj. AiÀiÁjAzÀ®Æ ªÀÄAvÀæ CxÀªÁ G¥ÀzÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃr. £À£ÀߣÀÄß vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß°è CZÀ® «±Áé¸À«r. £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÀB¥ÀƪÀðPÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß CzÉà jÃw £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. F ªÀĹâAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀvÀåªÀ£Éßà £ÀÄrAiÀÄÄvÉÛãÉ. EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ CxÀªÁ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÁArvÀåªÀÇ ¨ÉÃQ®è. AiÀiÁgÀÄ UÀÄgÀĪÀ£Éßà ºÀjºÀgÀ §æºÁä¢UÀ¼ÉAzÀÄ DgÁ¢ü¸ÀĪÀgÉÆà CªÀgÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀàqÀÄvÁÛgÉ”. F jÃw G¥ÀzÉò¸À®àlÖ gÁzsÁ¨Á¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð «±Áé¸À¢AzÀ vÀ£Àß G¥ÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ©lÖ¼ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÉýzÀ ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ CZÀÑjUÉÆAqÀgÀÄ. D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀ«®èzÉ CªÀgÀÄ ¸ÀÛA©üèsÀÆvÀgÁzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ±ÁåªÀÄ CªÀgÀÄ “K£ÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ? KvÀPÉÌ ¸ÀĪÀÄ䤢ÝÃAiÉÄ? E£ÉßµÀÄÖ °Ã¯ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯É?” JAzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ DgÀw ¸ÀªÀÄAiÀĪÁ¬ÄvÉAzÀÄ ªÀĹâAiÀÄ WÀAmÉ ¨Áj¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý E§âgÀÆ ªÀĹâUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. J®ègÀÆ DgÀw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÁåªÀÄ CªÀgÀÄ ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĹâUÉ §AzÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ §®UÀqÉ PÀĽvÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ ºÉêÀÄzÀ¸ÀAvÀjUÉ ±ÁåªÀÄ GNANA SHANKARA -July 2017

CªÀjAzÀ vÀAzÀ zÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ ±ÁåªÀÄ CªÀgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ “¸Àj, £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ K£ÁzÀzÀzÀgÀÆ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £Àqɹ¢gÁ? ºÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ «ZÁgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹¢j?” JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. WÀAmÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈzÀAUÀzÀ ±À§Ý ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉÇAzÀ£ÀÆß ®Që¸ÀzÉ ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀ «ZÁgÀªÉ®èªÀ£ÀÄß ºÉüÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÆ

¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄzÉ®èªÀ£ÀÆß ºÉüÀÄvÀÛ “¤dPÀÆÌ D ªÀÈzÀÞ¼À PÀxɬÄAzÀ £À£ÀߣÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV D²ÃªÀ𢹢ÝÃj ¨Á¨Á” JAzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ “PÀxÉ ¤dªÁV CzÀÄãvÀªÁzÀzÀÄÝ, DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ D²ÃªÀð¢¸À®àmÉÖ? «ªÀj¸ÀÄ” JAzÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ PÉýzÀ «µÀAiÀĪɮèªÀ£ÀÆß «ªÀgÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ “¤£ÀUÉ D PÀxÉAiÀÄÄ ¥ÀÆtð CxÀðªÁ¬ÄvÉ?” JAzÀÄ PɽzÀgÀÄ. ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀgÀÄ “ºËzÀÄ ¨Á¨Á, £À£ÀUÉ FUÀ ±ÁAw zÉÆgÀQzÉ” JAzÀgÀÄ.DUÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀÄ “£À£Àß jÃw C¢éwÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ, F MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥ÀPÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀgÉ 52

¤£ÀUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DvÀäeÁÕ£À zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¨sÀQÛ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. EzÀ£ÀÄß ¤gÀvÀAvÀgÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. D±ÁgÀ»vÀ£ÁV ¤£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°èqÀÄ, DUÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ¤gÀPÁgÀ gÀÆ¥ÀªÀ£Éßà zsÁ夸ÀÄ, EzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è¢zÀÝgÉ ºÀUÀ°gÀļÀÆ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ F gÀÆ¥ÀªÀ£Éßà zsÁ夸ÀÄ, F jÃw zsÁå£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. DUÀ zsÁåvÀ, zsÁå£À, zsÉåÃAiÀÄ EªÀÅUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì §æºÀä£À°è LPÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. “DªÉÄAiÀÄÄ £À¢AiÀÄ MAzÀÄ zÀqÀzÀ°èzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ zÀqÀzÀ°èzÀÝgÀÆ CzÀgÀ zÀ馅 ªÀiÁvÀæªÉà CªÀÅUÀ½UÉ DºÁgÀ«zÀÝAvÉ. CzÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ ºÁ®£ÁßUÀ°, DºÁgÀªÀ£ÁßUÀ° PÉÆqÀ¨ÉÃQ®è. UÀÄgÀÄ«UÀÆ, ²µÀå¤UÀÆ CzÉà jÃw ¸ÀA§AzsÀ«zÉ” JAzÀÄ ¨Á¨Á ºÉýzÀgÀÄ. F jÃw ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÁzÀå ªÀÄÄVzÀÄ d£ÀgÀÄ KPÀ PÀAoÀ¢AzÀ “eÁÕ¤AiÀÄÆ, ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ gÀÆ¥À£ÀÆ DzÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á CªÀjUÉ dAiÀĪÁUÀ°” JAzÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ «¤AiÉÆÃUÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¥ÀƸÁºÉç eÉÆÃUÀ CªÀgÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¨Á¨Á CªÀjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ¸ÀPÀÌgÉ PÉÆlÖgÀÄ. ¨Á¨Á DUÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀjUÉ PÉÆlÄÖ “F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ eÁÕ¥ÀPÀzÀ°èlÄÖPÉÆÃ, ¤£Àß fêÀ£À ¸ÀPÀÌgÉAiÀĵÉÖà ¹»AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß C©üõÀÖUÀ¼É®èªÀÇ ¹¢Þ¹ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄTAiÀiÁVgÀĪɔ JAzÀÄ C²ÃªÀð¢¹zÀgÀÄ. ªÁZÀPÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÉ, ºÉêÀiÁzÀ¸ÀAvÀjUÉ PÀ®Äè¸ÀPÀÌgÉ zÉÆgÀQvÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ¸Á¬Ä °Ã¯ÁªÀÄÈvÀ zÉÆgÀQzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀtÂAiÀÄĪÀAvÉ ¸Éë¹ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß zsÁ夸ÉÆÃt, ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ PÀȥɬÄAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¢A¢gÉÆÃt. - ¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


chief Sir, Your cover story article on Madvacharya’s idol consecration near Udupi was truly excellent, We have never seen, all these years, an editor’s involvement to this extent in any publication, You have that skill-set to indulge in parakaya pravesha when you write about Dvaita, Advaita or Vishishtadvaita. God bless you. - Prof.R.S Krishnaswamy (73) M S Ramaiah Institute of Management Services, Bengaluru

¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸À¯ÁA PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ GvÁì» NzÀÄUÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â. F ªÀiÁ¹PÀzÀ UÁvÀæ, F £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁV wzÀÄÝvÁÛ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ ¥ÁvÀæ, ªÉÆ£ÀZÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ, MqÀ® vÀÄA© GQÌ ºÀjªÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁvÀæªÀ®è £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸É¼É¢zÀÄÝ DZÁAiÀÄð gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä «²µÀÖ UËgÀªÀ, ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£À ªÀµÀðzÀ GzÀÝPÀÆÌ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÀÄwgÁd ªÀÄoÀ, ªÀPÀÌgÀuÉ læ¸ïÖ PÀÄjvÁzÀ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£À £ÀªÀÄäAxÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ zsÁ«ÄðPÀªÁUÀ®Ä ¸ÀÆàwð ¤ÃrzÉ. ¤ªÀÄä eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀPÉÌ «²µÁÖzÉéöÊvÀzÀ gÀƪÁj DZÁAiÀÄð gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ »A¨Á®PÀjUÉ ¤ÃrzÀµÀÆÖ GvÉÛÃd£À, ¥ÀæZÁgÀ F vÀ£ÀPÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ¢AzÀ®Æ §A¢¢Ý®è. EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸À¯ÁA. E£ÀÄß £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀ𠤪ÀÄä eÁÕ£À ¸ÉÃªÉ £ÀqÉAiÀÄ° JA§ ªÀĺÀzÁ¸É £ÀªÀÄäzÀÄ. -ªÉÆúÀ£ï ZÀPÀæªÀwð.¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 8762014905 GNANA SHANKARA -July 2017

£À£ÀßAvÀºÀ NzÀÄUÀjUÉ zÁj¢Ã¥À

£ÀªÀĸÁÌgÀ, £À£Àß £ÉaÑ£À n.« ZÁ£É¯ï ±ÀAPÀgÀ. ¥Àæw¢£À ¨É°UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ZÁ£É¯ï£À°è §gÀĪÀ DzsÁåwäPÀ zÉêÀgÀÄ, zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀÄ £À£Àß ¤vÀåzÀ ¢£ÀZÀjUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. ¤ªÀÄä ±ÀAPÀgÀ n« ZÁ£É¯ï ¸ÀzÀ©ügÀÄaUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ. CzÀgÀAvÉAiÉÄà eÁÕ£À±ÀAPÀgÀªÀÅ £À£ÀUÉ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀiÁVzÉ. ¤ªÀÄä ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀPÉÌ, eÁÕ£À «¸ÁÛgÀPÉÌ, DzsÁåvÀä w¼ÀĪÀ½PÉUÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw C£ÀĸÀgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. ¤ªÀÄä eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀæUÀw ¥ÀqÉzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀ NzÀÄUÀjUÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ¢£À ¢£À ¨Á£À° §gÀĪÀ£ÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¯ÉÆÃPÀPÉ ¤ÃqÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À ¸ÁPÁgÀ/ CAvÉAiÉÄà E¼ÉAiÀÄ° EºÀÄzÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀÈd£ÉUÉ DUÀÄvÀ DzsÁgÀ/ ªÀÄ£À¹UÉ ªÀÄÄzÀzÀ DUÀgÀ §Ä¢Ý ¨sÁªÀPÉ Cj«£À ¸ÁUÀgÀ -qÁ. r.¨sÀgÀvï PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ eÁÐ. ±ÀA £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ªÉÊ«zsÀåvɬÄAzÀ PÀÆr DzsÁåwäPÀ, zÉÊ«PÀ, ¸ÀÄeÁÕ£À, ªÀÄÄQÛ ªÀiÁUÀðzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀ VqÀªÀÄÆ°PÉAiÀÄ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¨sÀ«µÀå EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛªÉ. dÆ£ï 2017gÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀå «±ÀézÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀiÁºÁAiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉAiÉÄà JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ NzÀÄUÀgÀ C¤¹PÉ PÉý ¢UÁãçAvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁUÀĪÀ PÀµÀÖ, £ÀµÀÖ, ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀtð¤ÃAiÀÄ. EzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ RAr¸À¨ÉÃPÁQzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¹jzsÁ£ÀåzÀ PÀÄjvÀ ªÀiÁ»w G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¯ÉÃR£À. gÉÆÃUÀ ¥ÀjºÁgÀPÀ ªÉÃzÁzsÁå¬Ä ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÀªÀÄðgÀ ¯ÉÃR£À, ¸Á¬Ä ¨Á¨Á »vÀaAvÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ ¯ÉÃR£À, dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ?.. EªÉ®è ¯ÉR£ÀUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVªÉ. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. - QPÉÌÃj UËj±ÀAPÀgÀ

ZÉ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ºÁ¸À£À.

53

eÁÕ.±ÀA N¢ zsÀ£ÀågÁzɪÀÅ ¤ªÀÄä eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉvÀAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀPÀ® UÀæºÀZÁgÀUÀ¼À zÉÆõÀ¥ÀjºÁgÀPÉÌ gÁªÀĨÁt F «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ..! ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ? ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. EzÀ£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. £ÀªÀÄä d£ÀgÀ Q«UÉ PÉAqÀ ¸ÀA¦UÉ, PÉA¥ÀÄ zÁ¸ÀªÁ¼À ¤jÃQë¸ÀĪÀ.. «±ÉèõÀuÉ £ÀA© D ªÀÄgÀÄ¢£À¢AzÀ «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÀoÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. DgÉÆÃUÀå ªÀzsÀð£É, ªÀÄ£À±ÁåAw RArvÁ DUÀÄvÁÛ EzÉ. E£ÀÄß ¨ÁæºÀät ¸ÀézsÀªÀÄð ©nÖzÀÝPÉÌ ¨ÁæºÀätå £À²¸ÀÄwÛzÉ. ªÉÃzÀ ¥ÀoÀuÉ, ¥Á±ÁÑvÀå CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ, ¨sÉÆÃUÀ«¯Á¸ÀzÀ fêÀ£À, zÀÄgÁ¸É EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ, C£Á£ÀÄPÀgÀuɬÄAzÀ ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸ÀézsÀªÀÄð ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£À ¨ÁæºÀätåzÀ gÀPÀëuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV «±Éèö¸À¯ÁVzÉ. EAxÀºÀ ¸ÀÄeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÄÛªÀ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ¥ÀwæPÉ N¢

zsÀ£ÀågÁzɪÀÅ. - «.J£ï ¨sÀmï. PÀĪÀÄmÁ

¨sÁµÉUÉ D¹ÛAiÀiÁzÀ ªÀiÁ¹Û

dÆ£ï ªÀiÁ¹PÀzÀ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÀ°è JA Dgï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄågÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û... F ªÀiÁ¹Û.. ¯ÉÃR£À PÀ£ÁðlPÀzÀ DgÀÄ PÉÆÃn PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀÈ£Àä£ÀzÀ°è PÀÄtÂzÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÉÆnÖgÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ, PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ PÀ£ÀßqÀ£Ár£ÀzÀÄ JA§ KPÉÊPÀ PÁgÀt¢AzÀ ‘£À£Àß §zÀÄPÀÄ F PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°èAiÉÄÃ, GzÉÆåÃUÀ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CgÀ¸ÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÉÄÊ£ÀªÉ¯Áè PÀ£ÀßqÀªÉà vÀÄA©gÀĪÁUÀ £À£É߯Áè ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÉÛãɒ JA§ CªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀiÁAvÀgÁ¼ÀzÀ C¤¹PÉ EA¢£À £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁV ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀAwzÉ.CzÀgÀAvÉ EzÉà ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr §AzÀ 32 Cr JvÀÛgÀzÀ ²æà ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ KPÀ²¯Á «UÀæºÀ PÀÄjvÀ ¯ÉÃR£À CµÉÖà DPÀµÀðuÉAiÀiÁVzÉ. -ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄÄ£ÀªÀ½î. ¸ÀªÀzÀwÛ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌ UËgÀªÀ

AiÀiÁªÀŢà ‘ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï?’ EzÀgÀ DgÀA¨sÀ AiÀiÁªÁUÀ, J°è D¬ÄvÀÄ? EzÀgÀ d£ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? DzsÁgÀ «±ÀézÁzÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀzÀUÀ½ªÀÅ. mÉ°«µÀ£ï ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀgÉ UÀgÀAvÀUÀ¼ÉãÀÄ? EªÉ®è £ÀPÁgÁvÀäPÀ GvÀÛgÀ ¹UÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. EªÉ®èªÀÅUÀ½UÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼Éà DzsÁgÀ CzɵÉÆÖà ºÀ§ð¯ï eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, JA§ÄzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. ºÀ§ð¯ï ¸ÉÆÃ¥ïUÀ¼ÀÄ, ±ÁåA¥ÀÆUÀ¼ÀÄ,

‘ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï’ EwÛÃaUÉ

ºÉÃgï D¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ, £ÉÆêÀÅ ¤ªÁgÀPÀ vÉÊ®UÀ¼ÀÄ, ºÉÆmÉÖ GjUÉ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É£ÉÆëUÉ ¨ÁªÀiïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ®§zÀÞvÉUÉ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ, qÀAiÀiÁ©n¸ïUÉ ZÀÆtðUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MAzÉà JgÀqÉÃ? J®èªÀÇ ºÀ§ð¯ï ªÀÄAiÀĪÁV ºÉÆÃVªÉ. AiÀiÁªÀŢà ‘ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï?’ EzÀgÀ DgÀA¨sÀ AiÀiÁªÁUÀ, J°è D¬ÄvÀÄ?

EzÀgÀ d£ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? DzsÁgÀ UÀgÀAvÀUÀ¼ÉãÀÄ? EªÉ®è £ÀPÁgÁvÀäPÀ GvÀÛgÀ ¹UÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. EªÉ®èªÀÅUÀ½UÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼Éà DzsÁgÀ JA§ÄzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀ£Éßà J®è jÃwAiÀÄ®Æè G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÀAiÀiÁj¹zÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ‘ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj? ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ OµÀ¢üÃAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è ¸ÀªÀÄUÀæªÁV «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ °TvÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ eÁÕ£À ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè, «zÉñÀzÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè vÀdÄðªÉÄUÉÆAqÀÄ ¹UÀÄwÛzÉ. F eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï ºÉ¸Àj£À°è ºÉüÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è. £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥ÀwAiÀĪÀgÉ £ÉÃgÀªÁV PÀAqÀÄ»rzÀ, DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è ºÉýgÀzÀ ºÉƸÀ UÀÄtUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ ¸À¸ÀåQÌzÀÝ°è DUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥ÀwAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. GNANA SHANKARA -July 2017

EAvÀºÀ LzÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï£À «zÉò PÀA¥À¤UÀ½ªÉ. DAiÀÄĪÉÃðzÀ OµÀzsÀ JAzÁPÀët CzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð UËgÀªÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄà PÉêÀ® zÀ±ÀPÀzÀ »AzÉ D«µÁÌgÀUÉÆAqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï! «zÉòAiÀÄgÀÄ F ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®Ä GzÉÝñÀ«zÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÇ §¼À¸ÀzÉ £ÁªÀÇ C£ÀĸÀj¹zÀgÉ K£É£ÀÄߪÀÅzÀÄ? DAiÀÄĪÉÃðzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸À¸Àå DzsÁjvÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀtPÁÌV CzÀ£Éßà ‘ºÀ§ð¯ï ªÉÄr¸À£ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ C¥ÀZÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ UËgÀªÀ ºÁUÀÆ QÃwð DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌà ¸À®è¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ vÀAzÉAiÀÄ£Éßà §zÀ°¸À®Ä ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è.

¥ÀÆgÀPÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß fëvÁªÀ¢üAiÀÄ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ OµÀ¢ü ªÀiÁvÀæ §¼À¹zÀgÉ D ªÀåQÛUÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀÅ ºÉÃUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ aQvÁì ¥ÀzÀÞwAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? CzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ aQvÁì ¥ÀzÀÞwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯ÉUÉ C£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ JA¢lÄÖPÉƽî. DUÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ aQvÁì ¥ÀzÀÞwAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ MAzÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£Éßà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀÄ gÉÆÃUÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV £Á®ÄÌ ªÉÊzÀå«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀgÉ, C°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DV G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà aQvÁì ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ aQvÁì ¥ÀzÀÞw’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà CªÉÊeÁÕ¤PÀ, CxÀðgÀ»vÀªÁzÀÄzÀÄ. 54

Dr. Giridhara Kaje ph : 080-22936500-501-502, Prashanthi Ayurvedic Centre, Main Hospital Address: # 31/85, Chord Road, 2nd Block, Rajajinagara, Bengaluru, Karnataka 560010 e-mail: info@kajeayurvedain

J¯Áè aQvÁì «zsÁ£ÀUÀ½UÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀzÉÝà CzÀ «Äw¬ÄzÉ. EzÀPÉÌ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀÇ ºÉÆgÀvÀ®è. ªÉÊzÀågÀ ªÀÄlÖzÀ°è «Äw E£ÀÆß ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ªÁå¢üUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ aQvÁì ¥ÀzÀÞw GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀ§®èzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁd w½AiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV aQvÉì £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

J¯Áè aQvÁì «zsÁ£ÀUÀ½UÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀzÉÝà CzÀ «Äw¬ÄzÉ. EzÀPÉÌ DAiÀÄĪÉÃðzÀªÀÇ ºÉÆgÀvÀ®è. ªÉÊzÀågÀ ªÀÄlÖzÀ°è «Äw E£ÀÆß ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ªÁå¢üUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ aQvÁì ¥ÀzÀÞw GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀ§®èzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁd w½AiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV aQvÉì £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. »ÃUÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸Àé¸ÀÜ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀªÀiÁdzÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÁzsÀå. E®è¢zÀÝgÉ ºÀvÀÄÛ Cr D¼ÀzÀ £ÀÆgÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á« ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀgÀÆè ¤Ãj®è! EzÀgÀ §zÀ®Ä ¤ÃgÀÄ ¹UÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ°è MAzÉÃPÀqÉ L£ÀÆgÀÄ Cr PÉÆgÉ¢zÀÝgÉ ¤²ÑvÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ

ºÀÄqÀÄQzÀgÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ §jà ªÀÄjÃaPÉAiÉÄÃ! EªÉ®è ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÊzÀågÀÄ vÀªÀÄä DvÀä¸ÁQëUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVAiÉÄà aQvÉì ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ DwäÃAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå JAzÉà ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀģɪÀÄA¢UÉ MAzÀÄ

ªÉÃ¼É EzÉà PÁ¬Ä¯É §A¢zÀÝgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉÆÃ, CzÀ£Éßà D gÉÆÃVUÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ zsÀªÀÄð ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀå. »ÃUÁzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÀÄtå!

PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄ PÉgÉUÉ ZÉ®è®Ä PÀ¯ÁvÀäPÀ ºÁ¢..!

ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÀÆgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ PÉʩù PÀgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ºÀ®ªÀgÀÄ vÀ«ÄäZÉÑAiÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À CgÀ¹ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EµÁÖzÀgÀÆ PÀ¯ÉAiÀÄ §¯ÉUÉ ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÉÄÃ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÁgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® £ÀUɪÉÆUÀzÀ AiÀıÀ¹éà UÀÈ»tÂAiÀiÁV UÀAqÀ-ªÀÄ£É-ªÀÄPÀ̼ÀÄ JA§ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ £ËPÉAiÀÄ vÀÆV¸ÀÄwÛgÀĪÀ°è, MAzÉÊzÁgÀÄ ªÀµÀð¢A¢ÃZÉUÉ ªÀÄ£À¸É¼ÉzÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥Àjtw ¸Á¢ü¹ ªÁtÂdå-ªÀiÁgÁlzÀ ¸ÀÜgÀPÉÌÃgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀªÉà ¸Àj. §¤ß, ¨sÉÃn ªÀiÁr.., ªÉÄʸÀÆj£À PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀÈ»tÂ-¥ÁgÀA¥ÀjPÀ avÀæ PÀ¯Á«zÉ dAiÀiÁ ºÉ¼ÉðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß. £ÀUÀgÀzÀ SÁåvÀ ¥Áè¹ÖPï ¸Àdð£ï qÁ.¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ºÉ¼ÉðAiÀĪÀgÀ CzsÁðAV dAiÀiÁgÀªÀjUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À vÀAeÁªÀÇgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è zÉêÁ£ÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À awæ¸ÀĪÀ PÀ¯É ªÀÄ£À¸É¼É¢zÀÝzÀÄÝ 2007-08jA¢ÃZÉUÉ. PÀıÁ°UÁV, ªÀÄÄzÁÝzÀ ªÀÄUÀA¢j§âgÀÆ N¢-ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CªÉÄÃjPÁ-D¸ÉÖçðAiÀiÁ ¥Á¯ÁzÀªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉ®¸ÀPÉÆqÀ¯ÉAzÉà ±ÀÄgÀĺÀaÑPÉÆAqÀzÀÄÝ F avÀæPÀ¯É PÀ°PÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è vÀAeÁªÀÇgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ C¨sÀå¹¹ D§½PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ®Æè ®Qëöä, gÁdgÁeÉñÀéj, ªÉAPÀmÉñÀégÀ, UÀt¥Àw, ¸ÀgÀ¸Àéw, gÁzsÁPÀȵÀÚ, PÁ½zÁ¸À£À ªÉÄÃWÀ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀĪÀ C©ü¸ÁjPÉAiÉÄà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀvÉÛöʪÀvÀÄÛ avÀæUÀ¼À gÀa¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À eÉÆÃr¹, ªÁgÀUÀlÖ¯É PÀĸÀÄj PÉ®¸ÀzÀ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀªÀiÁr, CZÀÄÑPÀmÁÖV UÁf£À PÀlÄÖºÁQ¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁj£À ±Éqï£À°è £ÉÃvÀĺÁQzÉÝà ¸ÁPÀÄ MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ ©PÀjAiÀiÁV©qÉÆÃzÉÃ..?!! dAiÀiÁgÀªÀjUÉ ªÉÄʸÀÆj£À°è F JgÀqÀÆ ±ÉÊ° ºÉýPÉÆlÖªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ. vÀAeÁªÀÇgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀiÁUÀ°Ã, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ ªÀĺÁ®QëöäAiÀiÁUÀ°Ã 2 x2CrAiÀÄ MAzÉÆAzÀÆ avÀæ PÀ°PÉUÉ vÀUÀ°zÀ ªÉZÀÑ gÀÆ.80009000, eÉÆvÉUÉ gÀÆ.4000 ¥ÀjPÀgÀUÀ½UÉAzÀÄ ªÀåAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. E£ÀÄß 2-3 wAUÀ½UÉƪÉÄä vÀAiÀiÁgÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà G½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ.., E®è..! ºÁUÉà ±ÀÄgÀĪÁzÀzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁl. GNANA SHANKARA -July 2017

F §zÀÄPÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É. PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ P˱À®å vÁ£É..? ‘£ÀªÀÄä£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÁªÀÅ »AwgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÆ DzÀå PÀvÀðªÀå C®èªÉÃ..!’ ºÉaÑ£À ZËPÁ²¬Ä®èzÉ gÀÆ. 24000-25000PÉÌ ©PÀjAiÀiÁzÁUÀ¯Éà ±ÀÄgÀĪÁVvÀÄÛ F ¯Á¨sÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉA§ vÁPÀ¯Ál..! PÀÆlªÀĺÁdUÀvÀÄÛ, F ¸ÀAWÀ £ÀUÀgÀzÀ°è E®èzÀªÀjUÉ, §zÀÄPÀ®Ä §ªÀuÉ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÁzÀÝjAzÀ qÁ.ºÉ¼Éð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÀtªÀ£ÀÄß D PÀqÉUÉ zÁ£ÀªÁV ºÀj¹zÀgÀÄ. CjªÀÅ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÉêÁ±ÀæªÀĪÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ JqÀvÁQ C°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä ¸ÉêÉUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉUÉ ¸ÀÄAiÀÄvÀß £ÀqɹzÁÝgÉ. PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀ½PÉ, CzÀÀ zÁ£ÀUÉÊzÀÄ ¥ÀÄtå ¸ÀA¥ÁzÀ£É, dAiÀiÁgÀªÀgÀ vÀvÀé! ‘£ÀªÀÄä£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÁªÀÅ »Aw-

55

gÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÆ DzÀå PÀvÀðªÀå C®èªÉÃ..!’ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÀ¯Á«zÉ dAiÀiÁ ºÉ¼Éð. ¤dPÀÆÌ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ EªÀgÀ PÀ¯É, PÀ¯Á¸ÉêÉ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄÆ..! F §zÀÄPÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É. PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ P˱À®åªÀÇ ¤d. -¥À.ªÉA. ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Many women experience menstrual disorders at different stages of their life and as age advances the phase of Menopause sets in with its own set of challenge The challenges of a woman’s life can be moderated and treated effectively with the intervention of Yoga.

Y O G A

for WOMEN’s HEALTH

The true beauty of a woman is

in Health and in her ability to be active A woman experiences different health challenges across the various stages of her life. based challenges and problems. As a young adult needs to attend to her career growth managing premenstrual symptoms and further step into the enjoyable stage of Pregnancy. After child birth challenges to preserve health increases. Many women experience menstrual disorders at different stages of their life and as age advances the phase of Menopause sets in with its own set of challenge The challenges of a woman’s life can be GNANA SHANKARA -July 2017

moderated and treated effectively with the intervention of Yoga. Yoga helps in controlling discomfort and eases anxiety in young girls, reduces severity and duration of primary dysmenorrhea by bringing down serum homocysteine levels.

56

In females suffering from premenstrual stress intervention of Yoga showed a reduction in an abnormally high basal sympathetic activity and a heightened relaxation response. Yoga also influences the change in female hormones in conditions of PCOS, decreases pain and improves QOL in women suffering from endometriosis and adenomyosis. In perimenopausal and menopausal women, yoga intervention significantly shows improved quality of life and increase in oestrogen. Yoga is a very useful tool not only for treatment of health problems but also to balance Mind and Body to preserve a woman’s health Ayurveda is a health care system sensitive to women’s special health needs. KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Women are far more sensitive to the rhythms and cycles of nature and Ayurveda is founded on the principle of keeping the body toned in tune with nature. Ayurvedic text declares, “If a cup filled with oil right up to the brim is to be carried without spilling even a single drop, every step has to be taken with care” (CS Cs

8/22), the texts emphasises that a similar care and attention is required in taking care of a pregnant woman. It will nourish and protect the mother and the growing foetus, culminating in a healthy mother and a healthy child. Therefore from Maternal care to treatment of various female health problems, Ayurveda offers a holistic solution. Acupuncture plays a pivotal role as an adjunct in many pain related condition of women such as dysmenorrhea and Chronic pelvic pain. Integrating the systems of medicine for the best and long term solutions of health problems is the essential aspect of treatment

in todays life. As clinicians play a vital role in assisting evidence-informed decisions, we need to ensure women understand the evidence and can integrate it with personal preferences. Likewise, cost to the indi-vidual and the health system needs to be considered in the context of value-based health care.

-Dr VASUDHA M.SHARMA GOODWILL OF WELLNESS fromExecutive Director, Vivekananda health Global 61, 11th main, sector 6, HSR Layout, Bengaluru, 5600102 E-mail : vasudhasharma@vhg. co.in

eÉÆåÃw¬ÄAzÀ eÉÆåÃwºÀaÑzÀ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁåPÉÃAzÀæ eÉÆåÃwµÀå PÀÄjvÀ GavÀ ¥ÀjºÁgÀ ²©gÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:

gÁdzsÁ¤AiÀÄ ©nJªÀiï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è dÆ£ï 18gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ UÀt¥À£ÀAUÀ¼ÀzÀ°è £ÉgÉzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÀ«µÁå¸ÀPÀÛjUÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÉÇà PÀÄvÀƺÀ®. CªÀgɯÁè vÀªÀÄä £Á¼ÉUÀ¼À §UÉÎ PÉÆAZÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉƼÀî¯Éà DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. eÁvÀPÀ-eÉÆåÃwµÀå, ªÁ¸ÀÄÛ zÉÆõÀ ¥ÀjºÁgÀ, ºÀ¸ÀÛ¸ÁªÀÄÄ¢æPÉ, DAiÀÄĪÉÃðzÀ aQvÉì

E«µÀÆÖ CAzÀÄ £ÉgÉzÀ ¸ÀªÀĸÀÛjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁzÀĪÀÅ.§qÁªÀuÉAiÀÄ §ºÀÄ«²µÀÖ UÀt¥À£ÀAUÀ¼À, ²æà «WÉßñÀégÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «±Àé¸ÀÜ ªÀÄAqÀ°(j) ºÁUÀÆ eÁÕ£À eÉÆåÃw eÉÆåÃwµÀå «zÁåPÉÃAzÀæzÀ ªÀw¬ÄAzÀ K¥Àðr¸À¯ÁVzÀÝ GavÀ ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ºÁ ²©gÀ DAiÉÆÃf¹zÀ «zÁåPÉÃAzÀæzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F GavÀ ¥ÀjºÁgÀ ²©gÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ »jAiÀÄ G¥À¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ

GNANA SHANKARA -July 2017

UËjÃ¥ÀÄgÀ ZÀAzÀÄægÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, GavÀ ²©gÀzÀ OavÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®ªÀÅ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀj¹zÀgÀÄ. ºÀ¸ÀÛ ¸ÁªÀÄÄ¢æPÁ vÀdÕgÁzÀ qÁ. J¸ï.JA ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ¨sÀ«µÀå £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ, zÉÊ«Ã eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁåAiÀĪÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¸ÁªÀÄÄ¢æPÁ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. DAiÀÄĪÉÃðzÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ. J¸ï.¹ ¸Á«wæAiÀĪÀgÀÄ, ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ GvÀÛªÀÄ

C¨sÁå¸À gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ, AiÉÆÃZÀ£É PÀrªÉÄ ªÀiÁr, §zÀÄPÀÄvÁÛ DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ PÀÄjvÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ¦.«. ¸ÀÄzÀ±Àð£À

57

¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ AiÀıÀ¸ÀÄì PÉÆÃjzÀgÀÄ. ¸À£ÁvÀ£À ¨sÁgÀvÀzÀ Cwà «²µÀÖ «eÁÕ£ÀªÁzÀ eÉÆåÃwµÀå±Á¸ÀÛç eÁÕ£ÀeÉÆåÃw«zÁåPÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥À¸Àj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. §½PÀ dgÀÄVzÀ eÁvÀPÀ-eÉÆåÃwµÀå, ªÁ¸ÀÄÛ zÉÆõÀ ¥ÀjºÁgÀ, ºÀ¸ÀÛ¸ÁªÀÄÄ¢æPÉ, DAiÀÄĪÉÃðzÀ aQvÉìè ¸À®ºÁ ²©gÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä §A¢zÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ GavÀ ¸À®ºÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MmÁÖgÉ eÉÆåÃw¶UÀ¼À eÉÆÃwµÀgɤ¹zÀ ¥ÉÆæ.PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï ¸ÀAPÀ®àzÀAvÉ vÀªÀÄä AxÁ £ÀÆgÁgÀÄ eÉÆÃwµÀgÀ F ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄ

wÛgÀĪÀÅzÀÄ F

²©gÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á©ÃvÁAiÀÄÄÛ.

eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ §ÆågÉÆà ªÀgÀ¢

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DAiÀÄĪÉÃðzÀ¢AzÀ ¸Áé¸ÉÆÜ¥ÀZÁgÀ IÄvÀÄUÀ¼À«ZÁgÀ, IÄvÀÄ«¨sÁUÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ »A¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è «ªÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ, zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÀÅ MAzÉìĮèzÀ PÁgÀt D ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀßjvÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. DAiÀiÁ IÄvÀÄ«£À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀ «ºÁgÀ £ÉAiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ £ÉqÉzÀgÉ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ.

±ÀgÀvïIÄvÀÄ-

ªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ-PÁwðPÀ-ªÀiÁUÀð²ÃµÀð CPÉÆÖ§gï - £ÀªÉA§gï IÄvÀÄ ®PÀët-GµÀÚ, ¦vÀÛPÁj EzÀjAzÀ d£ÀgÀ°è ªÀÄzsÀåªÀħ®. DPÁ±ÀzÀ°è ªÉÄÃWÀUÀ¼ÀÄ «gÀ®UÁVAiÀÄÆ PɸÀgÀÄ MtVAiÀÄÆ EgÀĪÀ F IÄvÀÄ«£À°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀQgÀtUÀ½AzÀ vɼÀîUÁzÀ D ¦vÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ DUÀĪÉÇzÀjAzÀ ¦vÀÛzÀ ªÁå¢üUÀ¼ÀÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¹ÃAiÀiÁzÀ, ®WÀĪÁzÀ, ²ÃvÀªÁzÀ, PÀ»gÀ¸À PÀÆrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦vÀÛ±ÀªÀÄ£ÀPÀgÀªÁzÀ DºÁgÀ¥Á£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀiÁ£ÀªÀ£ÀßjvÀÄ, ZÉ£ÁßV C¥ÉÃPÉë ºÀÄnÖzÀªÉÄÃ¯É ¸Éë¸À ¨ÉÃPÀÄ. vÀÄ¥Àà ¸ÉêÀ£É, DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÄðzÀ°è «gÉÃZÀ£À, gÀPÀÛ«¸ÁæªÀt ªÀiÁr¹PÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ. ªÉƸÀgÀÄ, ºÀUÀ®Ä ¤zÉæ ªÀdåð. ¤ªÀÄð®ªÁzÀ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, IÄvÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâüvÀ vÀgÀPÁj, ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¸ÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ.

ªÀµÁðzÀ°è ¥ÀxÀå- C¥ÀxÀå zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ C¥ÀxÀå ¥ÀxÀå CQÌ UÉÆâü eÉÆüÀ ¸ÀeÉÓ PÉA¥ÀÄ CQÌ

vÀgÀPÁj

¥ÀxÀå

ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀ gÁV

GNANA SHANKARA -July 2017

J¯ÉPÉÆøÀÄ ªÉÄAvÀå ¥Á®Pï ºÁUÀ®PÁ¬Ä ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä ¥ÀqÀªÀ®PÁ¬Ä

58

C¥ÀxÀå £ÀÄUÉÎ PÁ¬Ä ºÀ®¸ÀÄ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


UÉqÉØUÀ¼ÀÄ

PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀxÀå

C¥ÀxÀå

ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃ¼É ºÀÄgÀ½ §mÁuÉ ZÉ£Áß zÁ¯ï

¥ÀxÀå D®ÆUÉqÉØ ªÀÄgÀUÉt¸ÀÄ PÀªÀÄ®PÀAzÀ ¸ÀÆgÀt UÉqÉØ

PÀ¥ÀÄà GzÀÄÝ vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É ºÀÄgÀ½

C¥ÀxÀå

zÁ½A¨É £É°èPÁ¬Ä zÁæQë RdÆðgÀ CAdÆgÀ ¨Á¼É ºÀtÄÚ £ÉÃgÀ¼É PÀ§Äâ ¸ËvÉÃPÁ¬Ä ¸ÉÃ§Ä ¸À¥ÉÆÃl vÉAV£ÀPÁ¬Ä

¤A¨É ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä ¸ÁÖç¨Éjæ ZÉÑjæ

¥ÀxÀå

ºÁ®Ä vÀÄ¥Àà ¨ÉuÉÚ SÉÆêÀ ¥À¤ßÃgÀÄ

ªÉƸÀgÀÄ Rr

EvÀgÉ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀxÀå ¹» w£É¸ÀÄ PÉÆvÀÛA§j ¨É®è ±ÀgÀ§vÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà

¤ÃgÀÄ

PÁ¬Ä¹zÀ ¤ÃgÀÄ ¨ÉZÀÑVgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄqÀPÉ ¤ÃgÀÄ

¨É¼ÀÄî½î FgÀÄ½î ±ÀÄAn ªÀÄÆ®AV PÁågÉmï

ºÁ®Ä / ºÁ°£À ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ C¥ÀxÀå ¥ÀxÀå

ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀxÀå

C¥ÀxÀå

C¥ÀxÀå ©¹ ¤ÃgÀÄ

ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀ J®è ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß »vÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀªÁV ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Áé¸ÀÜöå gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀiÁd ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

C¥ÀxÀå »AUÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ UÀgÀA ªÀĸÁ® ¸À£ï ¥sÀèªÀgï JuÉÚ ¥ÀĢãÀ JuÉÚAiÀÄ°è PÀjzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¥Á¸ÀÖ ¥sÀÄqï qÁ|| ¥Àædé¯ï £ÁgÁAiÀÄuï NARAYANS’ Ayurveda Centre 28, 27th Main, 1st Stage, B.T.M.Layout, Bangalore-560068. Tel: +9180 26681748 mob :+91 9535645645

- ¸À±ÉõÀ

GNANA SHANKARA -July 2017

59

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


§¤ß..NzÀÄUÀgÉÃ...£ÁªÉ¯Áè ¤vÀåªÀÇ AiÉÆÃUÀ ªÀiÁr AiÉÆÃVUÀ¼ÁUÉÆÃt...! “AiÉÆÃUÉãÀ avÀÛ¸Àå ¥ÀzÉãÀ ªÁZÁA ªÀÄ®A ±ÀjÃgÀ¸Àå ZÀvÀ ªÉÊzÀåPÉãÀ

AiÉÆà ¥Á PÀgÉÆÃvÁÛA ¥ÀæªÀgÀA ªÀÄĤãÁA

zÉʪÀAiÉÆÃUÀ : ¨sÀQÛAiÉÆÃUÀ

¥ÀvÀAd°A ¥ÁæAd°ÃA D£ÀvÉÆùää”

£À

ªÀÄä°ègÀĪÀ ZÉÊvÀ£ÀåPÉÌ DvÀä JAzÁzÀgÀÆ ºÉý DxÀÀªÁ ±ÀQÛ JAzÁzÀgÀÆ G¥ÀAiÉÆÃV¹. F ±ÀQÛAiÀÄÄ ¥ÀgÀªÀÄ ±ÀQÛVAvÀ ©ü£Àß JA§ÄzÀÄ £ÁªÀÅ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà ªÉÃzÀåªÁVzÉ. F ªÀåQÛUÀvÀ ZÉÊvÀ£Àå ±ÀQÛAiÀÄÄ D ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ±ÀQÛAiÉÄAzÉà ¨ÉÃgÉ J¤¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃgÁlPÉÌ £ÁA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ. fêÁvÀä£À ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß MAzÀ£ÀÄß J©â¹, ¥ÀgÀªÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄ ºÀA§°¹, CzÀgÀ ¸À¤ß¢üUÉÊzÀÄ CzÀ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CzÀgÉÆqÀ£É EzÀÄÝ £À°AiÀÄÄvÁÛ, PÀqÉUÉà CzÉà vÁ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ CzÉà AiÉÆÃUÀ. ºÉÃUÉ MAzÉà JA§ C£ÀĨsÁªÀ §AzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ¥ÀæeÁÕ¹Üw J£ÀÄßvÁÛgÉ. eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ¢AzÀ®Æ gÁdAiÉÆÃUÀ¢AzÀ®Æ PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ¢AzÀ®Æ -AiÉÆÃVUÉ ¹UÀĪÀ CªÀåPÀÛ ¤gÁPÁgÉÆÃ¥Á¸À£É¬ÄAzÀ §gÀĪÀ M¼ÉîAiÀÄ ¥sÀ®ªÉà ¨sÀQÛ

AiÉÆÃUÀ ±ÀQÛ : eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ AiÉÆÃUÀzÀ馅 : ¸À£Áå¥ÀAiÉÆÃUÀ AiÉÆÃUÀ±ÀQÛ : ºÀA¸ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀĺÁvÀägÉà ¸ÁzÀȱÀågÁVzÁÝgÉ.

“AiÉÆÃUÀ: PÀªÀÄð¸ÀÄ P˱À®A” :¨sÀUÀªÀAvÀ “AiÉÆÃUÀ²ÑvÀÛªÀÈwÛ ¤gÉÆÃzsÀ” : ¥ÀvÀAd° “¸ÀªÀÄvÀéAiÉÆÃUÀ GZÀÒvÉ” :PÁ¦®å¸ÁARå “AiÉÆÃUÉà zÀÄ:RºÁ”

“¸ÁAiÀÄÄdå ¥ÀAiÀÄðªÀ¸Á£ÁxÉÆðà AiÉÆÃUÀ:” CxÁðvï.., fêÀ£À ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, PÉlÖzÀÄÝ JA§ zÀéAzÀéªÀÅ ¸ÀªÉÃÀð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. ²ÃvÀ-GµÀÚ, ¯Á¨sÀ-£ÀµÀÖ, ¸ÀÄR:-zÀÄ:R, ºÀÄlÄÖ-£Á±À EvÁå¢ JzÀÄj¸À®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ AiÉÆÃVAiÉÄà DUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄ£À¹ì£À AiÉÆÃZÀ£Á ®ºÀj ¥ÀæªÁºÀzÀ®wgÀĪÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖ D ªÀåQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CjµÀqÀéUÀðªÁzÀ

¸ÀÄAiÉÆÃUÀ : ªÀiÁAUÀ®å AiÉÆÃUÀ AiÉÆÃUÀ. ¸ÁzsÀPÀ¤UÀÆ ªÀåPÀÛªÁzÀ DPÁgÉÆÃ¥Á¸À£É¬ÄAzÀ®Æ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ, vÁåUÀgÁdgÀÄ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, ±ÀAPÀgÁZÁgÀå, gÁªÀÄPÀȵÀÚ GNANA SHANKARA -July 2017

AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ : gÁdAiÉÆÃUÀ AiÉÆÃUÀ§® : PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ 60

AiÉÆÃUÀ¸ÀÆvÀæ : UÀdPÉøÀj AiÉÆÃUÀ PÁªÀÄ, PÉÆæÃzsÀ, ¯ÉÆèsÀ, ªÀÄvÀìgÀ, ªÉÆúÀ, ªÀÄzÀUÀ¼À£É߯Áè vÀqÉUÀnÖ ¸ËªÀÄåUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. “CxÀ AiÉÆÃUÁ£ÀıÁ¸À£ÀA” JAzÁUÀ AiÉÆÃUÀ JAzÀgÉ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀĵÁ×£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. “AiÉÆÃUÀ” JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ «zsÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÉ. »ÃUÉ AiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ G¥ÀÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £Á£Á jÃwAiÀiÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DzsÀĤPÀ fêÀ£ÀzÀ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ JµÉÖà EAvÀºÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ DPÀµÀðuÉ UÉƼÀUÁzÀgÀÆ, CzÉ®èªÀÇ ¨sËwPÀ PÁ®zÉñÀ ¥Àj«zsÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ M¼ÀV£À ZÉÊvÀ£ÀåPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ DvÀä ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉÆA¢zÀªÀ¤UÉ DzsÀĤPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀ PÁgÀt DzsÁåvÀä «eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

Dr S C Savithri, M.D. (Ayur) DNY CHARAKA MEDIA, Rajajinagar, Bengaluru-10. Mob: 9845719512

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


DgÉÆÃUÀåPÁÌV-IÄvÀÄZÀAiÀÄð ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÁAiÀÄ£ÀªÉAzÀÆ C£ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À£ÀÄß zÀQëuÁAiÀÄ£ÀªÉAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛªÉ. GvÀÛgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£ÉqÉ «±ÉõÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è GµÀÚvÉAiÀÄÄ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è£À ¥ÁætÂUÀ¼À°è, ¸À¸ÀåUÀ¼À°è£À fêÁA±À, ¹ßUÀÞvÉUÀ¼ÀÄ MtUÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀµÁAiÀÄ, PÀlÄ, wPÀÛgÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥À槮ªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ §®ªÀ£ÀÄß PÀ¹AiÀÄĪÀ DzÁ£À PÁ®ªÉAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ.

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ IÄvÀÄPÁ®zÀ°èAiÀÄÆ

ºÀUÀ®Ä-EgÀļÀÄ, ©¹®Ä, ºÀ¨É, ²ÃvÀ-GµÁÚA±ÀUÀ¼À KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ, ªÀļÉ, ¤ÃgÀÄ EªÉ®è PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁºÀå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ F ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ Kj½vÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fëAiÀÄ ªÉÄïÉAiÀÄÆ CAvÀºÀÄzÉà CzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ F §ÈºÀvï «±ÀézÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÉà CVzÁÝ£É. EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄlÖzÀ°èzÁÝUÀ AiÀiÁjUÀÆ CµÉÆÖAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ J¤¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ «¥ÀjÃvÀªÁV ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÀÅ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀjÃgÀªÀÅ vÀ£Àß DAvÀjPÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀî®Ä CwAiÀiÁzÀ ZÀ½AiÀÄ°è ªÉÄÊ£ÀqÀÄVzÀgÉ CwAiÀÄzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ°è ¨ÉªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ F ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ CwAiÀiÁzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À E®èªÉà ZÀ½AiÀiÁzÁUÀ «¥sÀ®ªÁV ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀ PÀgÀt F «¥ÀjÃvÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼Éà ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄïÁUÀzÀAvÉ £ÁªÀÅ DAiÀiÁ PÁ®PÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV AiÉÆÃfvÀ DºÁgÀ «ºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà IÄvÀÄZÀAiÀÄð. ¢£ÀZÀAiÉÄðAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀµÀðzÀ J¯Áè PÁ®UÀ¼À®Æè ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£ÀĸÀj¨ÉÃPÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ IÄvÀÄPÁ®PÉÌ ¨ÁºÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÀ£ÀĸÀj¹ £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß F IÄvÀÄZÀAiÉÄðAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÉ. MAzÀÄ ªÀµÁðªÀ¢üAiÀÄ°è - ²²gÀ, GNANA SHANKARA -July 2017

ªÀ¸ÀAvÀ, VæõÀä, ªÀµÁð, ±ÀgÀvï ºÁUÀÆ ºÉêÀÄAvÀ JA§ DgÀÄ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁWÀªÀiÁ¸À¢AzÀ JgÀqÉgÀqÀÄ wAUÀ½UÉÆAzÀgÀAvÉ §gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À£ÀÄß

§¯ÁvÉÊ® ªÀÄÄAvÁzÀ vÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ C¨sÀåAUÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¯ÉUÉ «±ÉõÀªÁV vÉÊ® ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀð£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ZÉ£ÁßV ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁߣÀªÁzÀ §½PÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ zÀæªÀåUÀ½AzÀ C£ÀįÉÃ¥À£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÁ®Ä, ªÀÄfÓUÉ, PÀ©â£À ºÁ®Ä, vÉÊ®, ºÉƸÀ C£ÀߪÀ£ÀÆß PÀÄrAiÀÄ®Ä ©¹¤ÃgÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁA¸ÁºÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ¤ÃgÀÄ ºÁUÀÆ ©®UÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß w£ÀߧºÀÄzÀÄ. zÁæPÁëªÀÄzÀå, ¨É®èzÀªÀÄzÀå, ºÀÆ«£À ªÀÄzÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ. ©¹®Ä ªÀÄvÀÄÛ GµÀÚªÁzÀ £É®ªÀÄ£É, UÀ¨sÀðUÀȺÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸À¨ÉÃPÀÄ (ZÀgÀPÀ). ²ÃvÀ¢AzÀ gÀQë¹PÉƼÀî®Ä GuÉÚ§mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ²ÃvÀ¢AzÀ gÀQë¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV gÀwQæÃqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

GvÀÛgÁAiÀÄ£ÀªÉAzÀÆ C£ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À£ÀÄß zÀQëuÁAiÀÄ£ÀªÉAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛªÉ. GvÀÛgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£ÉqÉ «±ÉõÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è GµÀÚvÉAiÀÄÄ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è£À ¥ÁætÂUÀ¼À°è, ¸À¸ÀåUÀ¼À°è£À fêÁA±À, ¹ßUÀÞvÉUÀ¼ÀÄ MtUÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀµÁAiÀÄ, PÀlÄ, wPÀÛgÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥À槮ªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ §®ªÀ£ÀÄß PÀ¹AiÀÄĪÀ DzÁ£À PÁ®ªÉAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. ªÀµÁð, ±ÀgÀvï, ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ±ÉÊvÁåA±À ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Áæt fëUÀ¼À¯Éè¯Áè §®ªÀÅ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀļÉ, UÁ½, ªÉÆÃqÀUÀ½AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À vÁ¥ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¸ÉÆêÀıÀQÛAiÀÄÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è£À ¸ÁézÀ, DªÀÄè, ®ªÀt gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀ¥sÀzÁvÀÄ«£À gÀZÀ£É GvÀÛªÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ CzÀPÉÌ ‘«¸ÀUÀðPÁ®’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄZÀAiÀÄð: F IÄvÀÄ«£À°è ¹», ºÀĽ, G¥ÀÄà, gÀ¸À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÁvÀºÀgÀUÀ¼ÁzÀ 61

F PÁ®zÀ°è ±ÉÊvÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è vÀÄA¨Á ºÉZÁÑzÀgÉ DUÀ CzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉÊ»PÀ GµÁÚA±ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ, £ÁrªÉÃUÀ QëÃt¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀªÀÅ. zÀtªÀÅ, DAiÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¸ÁßAiÀÄÄ z˧ð®å, PÁAiÉÆÃðvÁìºÀzÀ PÀrvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ZÀªÀÄðPÉÌ ZÀ½¬ÄAzÀ ¸Àà±ÀðeÁÕ£ÀªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉAiÉÄà ±ÀjÃgÉÆõÀÚªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÀæeÁջãÀvÉ PÀÆqÀ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. Cw ²ÃvÀ ºÀ¨É¬ÄAzÀ ªÀåQÛAiÀÄ°è §ºÀĪÁV ZÀ½AiÉĤ¸ÀÄ«PÉ (¥ÉÆæ¸ïÖ¨ÉÊmï), PÁ®UÀ¼À°è£À PÉÆgÉvÀ (mÉæAZï ¥sÀÄmï) ºÁUÀÆ ªÀÄļÀPÀ PÁ®Ä (EªÀÄä±Àð£ï ¥sÀÄmï) F ®PÀëtUÀ¼ÀÄAmÁUÀĪÀªÀÅ. Cw PÀȱÀgÁzÀªÀjUÉ F vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ. ªÀÄÄRåªÁV PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ PÉÊaî, PÁ®Ä aî, §ÆlÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ZÀ½¬ÄAzÀ gÀQë¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


²²gÀ IÄvÀÄZÀAiÀÄð ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀªÉà F IÄvÀÄ«£À°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÉà CZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½ EgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ GµÀÚvÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. SÁgÀ, PÀ», MUÀgÀÄ, gÀ¸À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÁvÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ, ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ÃvÀ®ªÁzÀ C£Àß ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PÁ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄZÀAiÀÄð F IÄvÀÄ«£À°è zÀQët¢AzÀ ªÁAiÀÄĪÀÅ ©Ã¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¥ÀæRgÀªÁUÀvÉÆqÀV CªÀ£À QgÀtUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÁUÀÄvÁÛ §gÀĪÀªÀÅ. VqÀUÀ¼À°è ºÉƸÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÖ¯ÁgÀA©ü¹ ºÉƸÀ ºÀ¹gÀÄ J¯ÉèqÉAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ¢PÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄð®ªÁUÀĪÀªÀÅ. C±ÉÆÃPÀ, ªÀiÁªÀÅUÀ½AzÀ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ gÀAf¸ÀvÉÆqÀUÀĪÀªÀÅ. PÉÆÃV¯É ºÁUÀÆ ¨sÀæªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ J¯ÉèqÉ ºÁgÁqÀvÉÆqÀV J¯ÉèqÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÉêÀÄAvÀ ²²gÀ IÄvÀÄPÁ®zÀ°è ±ÀjÃgÀzÀ°è ¸ÀAavÀ PÀ¥sÀªÀÅ ZÉÊvÀæ-ªÉʱÁR ªÀiÁ¸ÀUÀ¼À°è£À ¸ÀÆAiÀÄð£À QgÀtUÀ½AzÀ PÀgÀV zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀPÁgÀt F PÁ®zÀ°è PÀ¥sÀ ¤ªÁgÀPÀ DºÁgÀ «ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀªÀÄ£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ PÀ¥sÀªÉ®è ºÉÆgÀ ºÉÆÃV PÀ¥sÀ «PÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀZÀ£ÀPÉÌ ¨sÁgÀªÁzÀ, ¹ßUÀÞ ºÁUÀÆ ¹» ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀUÀ®Ä ¤zÉæAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. £À¸Àå, PÀªÀ®, UÀAqÀƵÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr PÀ¥sÀ ¨É¼ÉAiÀÄzÀAvÉ GNANA SHANKARA -July 2017

£ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄApAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÁ¬Ä¹zÀ ¤ÃgÀÄ, eÉãÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ PÀ¥sÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ©¹°£À vÁ¥ÀªÁUÀzÀAvÉ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è ¤ªÀÄä ¦æÃw ¥ÁvÀægÉÆqÀ£É «ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà «±ÁæAw vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

VæõÀä IÄvÀÄZÀAiÀÄð

F IÄvÀÄ«£À°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀ£ÁVßAiÀÄAvÉ ¥Àædé°¸ÀÄvÀÛ°gÀĪÀ£ÀÄ. ¢PÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀĪÀAwgÀĪÀªÀÅ. £ÉÊgÀÄvÀå ¢Q̤AzÀ ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½AiÀÄÄ ¸ÀÄRzÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ©¹AiÀiÁzÀ UÁ½, ©¹®Ä ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ¨ÉªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¥ÁætÂfëUÀ¼É®è ¤gÀÄvÁìºÀUÉƼÀÄîªÀªÀÅ. ¸ÀÆAiÀÄð£À GµÀÚvɬÄAzÀ £À¢, PÉgÉ, ¨Á«, ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼À°è ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. VqÀUÀ¼À°èAiÀÄ J¯ÉUÀ¼É®è MtV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÉîAiÀÄ £ÉgÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¹PÀÄ̪ÀÅ¢®è. F PÁ®zÀ°è PÀ¥sÀªÀÅ QëÃt¹ ªÁAiÀÄĪÀÅ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥ÀÄà, SÁgÀ, ºÀĽ, gÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÁåAiÀiÁªÀÄ-©¹®Ä «ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹» gÀ¸À ¥ÀæzsÁ£À, ¹ßUÀÞ ºÁUÀÆ ²ÃvÀ«ÃAiÀÄðªÀżÀî DºÁgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀÄ¥Àà, ºÁ®Ä, ±Á®å£ÀßUÀ¼À£ÀÄß GtÚ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzÀå ¸Éë¸À¨ÁgÀzÀÄ. ²ÃvÀ®ªÁzÀ ºÁ®Ä, ¸ÀPÀÌgÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. GzÁå£ÀªÀ£À, vÀtÚV£À d®zsÁgÉ EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀß «±ÁæAw/ ¤zÉæ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¹ÛçÃAiÀÄgÉÆqÀ£É G®è¹vÀgÁV ªÉÃ¼É PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÉà 62

ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¯ÁªÀAZÀ PÀrØUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ©Ã¸ÀtÂPÉAiÀÄ vÀA¥ÀÄ UÁ½, ºÀtÄÚ ºÀA¥À®ÄUÀ¼À ¸ÉêÀ£É, ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß DWÁæt¸ÀĪÀÅzÀÄ, zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÀ¹PÀvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß F PÁ®zÀ°è DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉUÁV DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. Cw GµÀÚvɬÄAzÀ ªÀåQÛAiÀÄ°è GµÀÚvÉAiÀÄ §¼À°PÉ (»Ãmï- JPÉÆìñÀ£ï), GµÀÚvÉAiÀÄ ¥ÉlÄÖ (»Ãmï¸ÉÆÖçÃPï) ºÁUÀÆ GµÀÚvɬÄAzÁzÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À £ÉÆêÀżÀî ©VvÀ (»Ãmï PÁæöåA¥ïì) F «PÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«UÀÆ PÁgÀtªÁUÀĪÀªÀÅ. PÁSÁð£É, GV§Ar, UÀtÂUÀ¼ÀÄ, UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ, ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉÆwÛ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. Cw ©¹°£À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è C¢üPÀ ±ÁjÃjPÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ PÀ®Äè PÀrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨Á« vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À, UÁr dUÀÄΪÀÅzÀÄ, ¸ÉÊPÀ¯ï -mÁAUÁ vÀĽAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£Éß®è ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. J¼À¤ÃgÀÄ, ¤A¨É¥Á£ÀPÀ, ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

ªÀµÁð IÄvÀÄZÀAiÀÄð:

F IÄvÀÄPÁ®zÀ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÉêÀ, ªÀļÉAiÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄ«PÉUÀ½AzÀ zÉúÀzÀ°è doÀgÁVß QëÃtªÁUÀĪÀÅzÀÄ, DªÀÄè¥ÁPÀ¢AzÀ ¦vÀÛ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀªÀÅ, ªÀÄAzÁV߬ÄAzÀ PÀ¥sÀ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀªÀÅ GAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ wæzÉÆõÀºÀgÀ DºÁgÀ «ºÁgÀ ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


ªÀÄÄRåªÁV CVߢæÛPÀgÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. «gÉÃZÀ£À, ¤gÀƺÀ§¹Û, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®±ÀÄ¢Þ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¼É CQÌAiÀÄ C£Àß, ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå, vÉÆUÀj PÀlÄÖ, eÉãÀÄ, ¸ËªÀZÀð® ®ªÀt ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ªÀÄ¼É CxÀªÁ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹ PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀļÉAiÀÄÄ ¤AvÀ §½PÀ fÃtðPÉÌ ºÀUÀÄgÀªÁVgÀĪÀ ±ÀĵÀÌ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À HlªÀ£ÀÄß eÉãÀÄ ¸ÉÃj¹ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. F PÁ®zÀ°è ¨ÉaÑV£À ªÀ¸ÀÛç zsÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÀjÃgÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÀUÀ®Ä ¤zÉæ, ªÁåAiÀiÁªÀÄ, ¹ÛçøÀAUÀ, DAiÀiÁ¸ÀzÀ PÉ®¸À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ.

±ÀgÀvÁÌ®ZÀAiÀÄð:

F PÁ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðQgÀtUÀ½AzÀ ±ÀjÃgÀªÀÅ PÁAiÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀļÉUÁ®zÀ°è¸À ¸ÀAUÀæºÀªÁVzÀÝ ¦vÀÛªÀÅ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. PÁgÀt ¦vÀÛ¤ªÁgÀPÀ wPÀÛ WÀÈvÀ¥Á£À, «gÉÃZÀ£ËµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É, gÀPÀÛªÉÆÃPÀët ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¹ªÁzÁUÀ MUÀgÀÄ, ¹»,

PÀ» gÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ºÀUÀÄgÀªÁzÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±Á°, gÀPÀÛ±Á°, ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¼ÀÄ, ¸ÀPÀÌgÉ, £É°èPÁ¬Ä, ¥ÀqÀĪÀ® PÁ¬Ä, eÉãÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ GvÀÛªÀÄ. PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀtÚV£À ºÁUÀÆ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀ£Éßà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. ²æÃUÀAzsÀ, ¯ÁªÀAZÀ, ¥ÀZÀÑPÀ¥ÀÆðgÀUÀ½AzÀ CªÀ¯ÉÃ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ ªÉÃ¼É ZÀAzÀæ£À QgÀtUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ vÁtzÀ°è PÀĽvÀÄ «±ÁæAw vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ¦vÀÛºÀgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. F IÄvÀÄPÁ®zÀ°è ªÀÄAdÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀfð¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁëgÀUÀ¼À ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, Cw vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GNANA SHANKARA -July 2017

HlªÀ£ÀÄß ªÉƸÀgÀÄ, vÉÊ®, ºÀUÀ®Ä ¤zÉæ, wÃPÀë÷Ú ªÀÄzÀå, ¥ÀƪÀð ¢QÌUÉ ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½UÉ JzÀÄgÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. IÄvÀÄ ¸ÀA¢ü PÁ®ZÀAiÀÄð: ªÉÆzÀ°£À IÄvÀÄ PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ K¼ÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ IÄvÀÄ«£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ K¼ÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üUÉ ‘IÄvÀĸÀA¢üPÁ®’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ°£À K¼ÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è »A¢£À IÄvÀÄ«£À DºÁgÀ «ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À K¼ÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è D IÄvÀÄ«£À ZÀAiÀÄð ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁ: ªÀµÁð IÄvÀÄ«£À PÉÆ£ÉAiÀÄ K¼ÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DV£À DºÁgÀ «ºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ¸Àé®à ©qÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À IÄvÀÄ ±ÀgÀvÁÌ®zÀ ZÀAiÉÄðAiÀÄ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt gÀÆrü¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.

J¯Áè IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAiÀÄð 1. ¤vÀåªÀÇ ¸ÁªÀiÁ£Àå DºÁgÀ «ºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ DAiÀiÁ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è ºÉýgÀĪÀ ªÀÄÄRå

ªÀåvÁå¸À «±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ zÉÆõÀUÀ¼À zÀĵÀÖvÉ, ¥Á槮å, «PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV µÀqÀæ¸ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ DºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ²ÃvÀPÁ®zÀ°è ²ÃvÀPÉÌ ¥ÀæwÃPÁgÀªÁUÀĪÀAvÉ, GµÀÚPÁ®zÀ°è GµÀÚªÀ£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV G¼Àî DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 2. VæõÀä¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ªÁAiÀÄÄ«£À ZÀAiÀÄ, ¥ÀæPÉÆÃ¥À, 63

¥Àæ±ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄAmÁUÀĪÀªÀÅ. ªÀµÁð¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¦vÀÛzÀ ZÀAiÀÄ, ¥ÀæPÉÆÃ¥À, ¥Àæ±ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÁUÀĪÀªÀÅ. ²²gÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV PÀ¥sÀªÀÅ ZÀAiÀÄ, ¥ÀæPÉÆÃ¥À, ¥Àæ±ÀªÀÄ£À ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ. 3.ºÉêÀÄAvÀ, ²²gÀ, ªÀµÁð IÄvÀÄPÁ®UÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ ¹», ºÀĽ, G¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß, ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è PÀ», SÁgÀ, MUÀgÀÄ gÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß, VæõÀä IÄvÀÄ«£À°è ¸ÁézÀ (¹») gÀ¸ÀªÀ£ÀÆß, ±ÀgÀzÀÈvÀÄ«£À°è ¹», PÀ», MUÀgÀÄ gÀ¸ÀU¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. 4.±ÀgÀvï, ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄUÀ¼À°è MtVzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄPÀÌ IÄvÀÄUÀ°è ¹ßUÁÞºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. VæõÀä, ±ÀgÀzÀÈvÀÄUÀ¼À°è ²ÃvÁºÁgÀ, «ÄPÀÌ IÄvÀÄUÀ¼À°è GµÁÚºÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. 5. ªÀµÁð, ºÉêÀÄAvÀ, VæõÀäUÀ¼À°è ¸ÀAZÀAiÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀzï, ªÀ¸ÀAvÀ, ²²gÀ IÄvÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉAiÀĨÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÊwÛAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ«£À°è, PÀ¥sÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ VæõÀä IÄvÀÄ«£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÁwPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀzÀÈvÀÄ«£À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVAiÉÄà G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 6. PÀ¥sÀPÉÌ ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¦vÀÛPÉÌ ±ÀgÀzÀÈvÀÄ«£À°è ±ÉÆÃzsÀ£ÀPÀªÀÄðUÀ½AzÀ ¤ºÀðgÀtªÀ£ÀÆß ªÁAiÀÄÄ«UÉ ªÀµÁð IÄvÀÄ«£À°è G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß «PÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹ DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁqÀ®Ä DAiÀiÁ IÄvÀÄUÀ£ÀĸÁgÀ ºÉýzÀ «±ÉõÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ (IÄvÀÄ ZÀAiÉÄðAiÀÄ) CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ «±ÉõÀ ZÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁ¸ÀzÀ°è w½zÀÄPÉƼÉÆîÃt. - ¸À±ÉõÀ

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


REMEMBERING THE ROYAL LEGACY ON THE 133rd BIRTH ANNIVERSARY OF H.H. NALVADI KRISHNARAJA WODEYAR ​Mysore is commonly described as the City of Palaces. There are about seven palaces inclusive of this; however, Mysore Palace refers specifically to the one within the Old Fort. Built by the Maharaja Rajarshi His Highness​, ​Nalwadi Krishnaraja WodeyarIV ​was the 24th ruling Maharaja of the princely state of Mysore from 1894 until his death in 1940. ​​​Mysore Palace is now one of the most famous tourist attractions in India, after the Taj Mahal, with more than 6 million annual visitors.

HISTORICAL ACHIEVEMENTS OF MYSORE ROYAL FAMILY- Reason why even today people respect the FAMILY & treat them as MONARCHS. No other ROYAL FAMILY in INDIAN SUB-CONTINENT except a few in Rajasthan are so highly respected.Man who brought ELECTRICITY to ASIA. Independence wasn’t needed if we had a King like Krishnaraja Wodeyar IV in ruling: State of Mysore (Mysuru) shined bright when rest of Indian Sub-Continent was in DARK AGE! While all other princely states and its rulers were busy pleasing the British and working upon strategies to retain their power, Krishna Raja Wodeyar IV took up a different path all together!

INFORMATION COLLECTED BY S.K.BHASKAR, EE-MUDA, MYSORE Email-prabhasapta@gmail. com

1. Mysore Implements Factory, Hassan, established in 1939 to produce agricultural and garden implements. 2. Mysore Paper Mills, Mysore, established in 1936. 3. Government Sandalwood Oil factory, Bangalore, established in 1917. 4. Mysore Lamps, Bangalore, established in 1936. 5. Mysore Sugar Mills, Mandya, established in 1933.

6. KR Mills, Mysore, established in 1933. 7. Indian Institute of Science, Bangalore established in 1909. 8. K.R. Hydro Electric Station (Later renamed as Mahatma Gandhi Hydro electric Station). 9. Asia’s second Hydro Electric Project at Shivanasamudra Falls. 10. School of Engineering, Bangalore, established in 1916: Later renamed as UVCE.

Achievements: During the reign of Sri Nalvadi Krishnaraja Wodeyar, Mysore State saw an all round development. Assisted with able Dewan’s the over all economy of Mysore State grew and was considered as a model state. A few of the achievements during his reign:

GNANA SHANKARA -July 2017

64

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


EARLIEST Mysore Palace, 1897 AD, BUILT IN WOOD

SECOND WOODEN Palace

11. State Bank of Mysore established in 1913.

19.Yuvaraja College, Mysore, established in 1916.

12. City Improvement Trust Board, first of its kind in India.

20. Banaras Hindu University, Varanasi, First Chancellor and co-founder.

13. Hindusthan Aircraft, Bangalore, established in 1940 later renamed as Hindustan Aeronautics Limited. 14. Kannada Sahitya Parishat, Bangalore, established in 1915. 15. Krishna Raja Sagar Dam, KRS, established in 1924. 16. Irwin Canal: Later named as Visveshwariaha Canal.

BUILT IN ,1912 AD

21. Minto Eye Hospital Banglore, established in 1903, is among the world’s oldest Ophthalmology super speciality hospital. 22. Mysore Boys Scouts, Mysore established in 1909. First of its kind in India. 23. Vanivilas Women and Children Hospital, Bangalore, established in 1934 is named after Her Excellency Mother Maha rani Vani Vilasa Sannidhana. 24. Mysore Iron Works in 1923. Later renamed as Visvesvaraya Iron and Steel Plant. 25. Krishna Rajendra Hospital, Mysore, established in 1927 is attached to Mysore Medical College. 26. Mysore Medical College, Mysore, established in 1924.

17. University of Mysore, Mysore, established in 1916. 18. Maharani’s Science College for Women, Mysore, established in 1917.

27. Mysore State Railway (MSR) between 1916 and 1918, opened 232 miles of railway to traffic. By 1938 MSR had 740 miles of railway track opened to traffic. 28. Lalitha Mahal palace in 1921.

GNANA SHANKARA -July 2017

65

3rd : Mysore PALACE PRESENT IN ,1940

29. Mysore Paints and Varnish Limited, Mysore, established in 1937. It became a public sector in 1947. 30. Mysore Agricultural Residential School, Bangalore, established in 1913. University of Agricultural Sciences, Bangalore is initially established in 1899 by Her Excellency Maharani Vani Vilasa Sannidhana the Regent of Mysore, with an initial grant of 30 acres as an experimental agricultural station. 31. K.R. Market, Bangalore, established in 1928. This is the main wholesale market dealing with commodities in Bangalore. The area in which this market is located is the first locality to get electricity in the whole of Asia in the year 1905. 32. Bangalore is the first city in India to get electic street lights in the year 1906. To Conclude:: ​He was a philosopher-king, who was seen by Paul Brunton as living the ideal expressed in Plato’s Republic. He has been compared to the Emperor Ashoka by the English statesman Lord Samuel. Mahatma Gandhi called him Rajarshi, or “saintly king”, and his kingdom was described by his followers as Rama Rajya, an ideal kingdom akin to the rule of Lord Rama.

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


Few immortal contributions of Nalvadi Krishnarajendra Wodeyar Musical fountain at KRS, Mysore

Mysore Medical college Mysore City Railway Station

Mysore Lamps

Dasara Illumination at Mysore Palaces Brundavan Gardens, Mysore

Minto Eye hospital, Bangalore

GNANA SHANKARA -July 2017

Vishveswarayya Iron & HAL- BANGALORE Steel Badravati KANNADA-ENGLISHLtd, MONTHLY MAGAZINE 66


EXCLUSIVE : A Tete-e-Tete with Ace Astro Speaker Guruji B.Sachidananda Babu

“… MY PREDICTIONS ARE PROBLEM-CENTRIC & I do solve..” M

“ ind power and Wisdom will take you better way, certain financial gains are on cards, as your Rashi is Tula and Nakshatra being ViShaakha…”, simply I’m stating as an example , considering my own Rashi and Nakshatra. …such predictions .., I have left ..come far off. Not that I don’t predict at all.., I do…, but presently, my predictions are PROBLEM CENTRIC..! People who have faith in my predictions wait for almost 2 years now. You may call my office.., and pat would you hear my staff gently offering you consultation date in 2019. Well, that has become their waiting period…! The doyen in the field of Astrology , Vaasthu ..allied sciences, Sachchidanada Babuji went on speaking his heart. An exponent in various branches of Bharatiya Jyothishya Shaastra, such as Prashna-Jaimini-Ashtakavarga-Varshaphala, an authority in Vaasthu Shasthra,

GNANA SHANKARA -July 2017

has been an expert in REVIVING SICK INDUSTRIES. Come let’s continue our hearty dialogue with him.. Chf.Ed.:Babuji, we has known about your specialised abilities in the sector of Mantra Shastra too.., but then each one of the Jeeva rashi has come to clear the backlog sins of its previous births.., they say!?! Sachchi.Guruji.: Well! Albeit.. our Lives on this planet Earth are pre-written by the Almighty himself.., yet, our Prayers can

re-write them to a possible extent , you see. I have’n suggesting SPECIFIC MANTRA to my clientele across the globe and back in India very much. For, repeated chanting of certain Mantras.., what we call ‘Japa’, benefit each one of us on this earth both materially as well as spiritually. One should be determined to do that ‘religiously’..!

67

Chf.Ed.: But then your obsession for Medical Astrology is well-known..! Sachchi.Guruji.: True, I analyse any disease from one’s horoscope. My remedial assertions have rescued umpteen number of patients. As a matter of fact, a number of Doctors keep co-ordinating with me, my office while they get necessary Advices to proceed with their diagnostic modus-operandi.. both in case of complicated surgeries or even malignant diseases..! Chf.Ed.: How come DVG (Prolific Writer-thinker-Philosopher of the yester years..} came out with this anecdote..in his Mankuthimmana Kagga..”Graha gathiya thidduvane Joisanu..!!” Sachchi.Guruji.: Look..! ..To an extent Kagga is right. It is an analyses of our Life ! However, performing a Homa-Havana-Yaga-Yajnya by any individual enqualifies him or her to attain a REMEDY FOR ACHIEVING MATERIAL OR

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


SPIRITUAL ASPIRATIONS AND THUS KEEP AWAY BAD PLANETARY INFLUENCES on them, Vasthu imbalances, render protection from eveil eyes..! Many people have reaped the fruit of my advices. Chf.Ed.: We have known that top class Astro-speakers need to practice tough rituals and religious ‘Vrathas’ to imbibe specialised eternal powers..! Sachchi.Guruji.: A very strict disciplibnarian, as you see me, at the stroke of 4.30 AM I’m up from the bed. After a bout of Yoga, regular physical exercise, PraNayama, Meditation. Having said that, I am not quite fanatic doing poojas and other religious practices. I’m a modern day Astrologer with a suit. My clientele range from a number of Industrialists and

cal Magazine , a legacy that he carried since 1936. Honoured

Chf.Ed.: Your flair for cars, weightlifting are unknown in the domain of Astrologers..!? Sachchi.Guruji.: During my teens I developed a love for body building , weight-lifting. My mother used to bake potatoes for me to supplement the energy, as we are pure veggy. I like eating

with two Doctorates in 1968 and 70s. My mother Rajeshwari Raman was an authority in ‘Hata Yoga!’ All the children in our family have naturally imbibed the ‘Art & Science’ of Astrological forecasts.

huge quantity of rice. My dinners are special, always. At any given point of time we had 4-5 cars. Even today I would prefer driving, may it be a distance of 500 kms. Uma S. Babu: He may forego anything , but not weight-lifting. During very busy days, he would even do at his private Gym at home, whatif it’s 11 pm .., certain times it’s freightening too . And he has induced me too to that.

business houses all over North India and beyond, Bollywood and Sandalwood actors..! Chf.Ed.: We have known that the entire family of yours is replete with ‘Saadhakas’..! Sachchi.Guruji.: My father, a celebrated Astrologer Dr BV Raman, also edited a widely circualted Raman’s AstrologiGNANA SHANKARA -July 2017

(..to be continued)

68

P V. Sudarshan Bharatiya pvsb2222@gmail.com KANNADA-ENGLISH 7022274686 MONTHLY MAGAZINE


AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖUÀ¼À AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ : ²æùzÀÞ°AUÉñÀéÀgÀ ¸Áé«ÄÃf -5

DgÉÆÃUÀå ¸ÀAªÁzÀ

ªÀÄ£É ªÀÄzÀÄÝ ªÀÄd°£À°è ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀ ªÉÄÊ°UÀ®Äè “£ÀÆgÉAlÄ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ vÁªÉà ªÉÊzÀågÀÄ” GzÀÎçAxÀzÀ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ d£ÀvÉAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄÄRªÁV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸ÀªÉAzÀÄ §UÉzÀ AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖUÀ¼À C©ü£ÀªÀ ±ÀıÀÄævÀ ²æùzÀÞ°AUÉñÀégÀ ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ PÉÊAPÀAiÀÄð ªÀiÁ£ÀªÀgÀ §ªÀuÉgÀ»vÀ §zÀÄQUÁV...

His Holiness Sri Siddhalingeshwara Shiva Yogi Swamiji in conversation with the Chief Editor

D

gÉüÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ, vÀÆV¹PÉÆAqÀħAzÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ-DAiÀÄĪÉÊðzÀå ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀÄƸÉAiÀÄ°è PÀqÉzÉzÀÄÝ §AzÀ £ÀªÀ¤ÃvÀ (¨ÉuÉÚ) F £ÀªÀÄä AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖzÀ AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ ²æùzÀÞ°AUÉñÀéÀgÀ ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ dÆ£ï ªÀiÁ¸ÀzÀ 24gÀAzÀÄ “£ÀÆgÉAlÄ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ vÁªÉà ªÉÊzÀågÀÄ” JA§ vÀªÀÄä ZÉÆZÀÑ® ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä DAiÀÄÄµï ªÁ»¤AiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀzÀÄ. ºÀ¹gÀÄ ¹ÃgÉ vÉÆlÖ ¤ÃgÉAiÀÄAvÉ PÁA§ F 150 ¥ÀÄlzÀ §ºÀÆ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆÃUÀå PÉʦr PÉêÀ® gÀÆ.1,100/- PÉÌ ¸ÀªÀðjUÀÆ £ÀªÀÄä eÁÕ£À±ÀAPÀgÀ PÀbÉÃ-

jAiÀįÉèà ¸ÀzÀå ®¨sÀå«zÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀPÀ® ªÀUÀðzÀ d£ÀvÉUÉ ªÀgÀzÁ£À GNANA SHANKARA -July 2017

¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ F GzÀÎçAxÀzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀÄ eÁÕ£À±ÀAPÀgÀzÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÁUÀ.. ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ: ªÉÆ£Éß vÁ£É ‘«±Àé AiÉÆÃUÀ ¢£À’ªÀ£ÀÄß 132 gÁµÀÖçUÀ¼À°è DZÀj¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. ¤ªÀÄä aQvÉìUÀÆ AiÉÆÃUÀPÀÆÌ vÁ¼À-ªÉÄüÉʹzÉAiÉÄãÀÄ..? ¸Áé«ÄÃf: £ÀªÀÄä “£ÀÆgÉAlÄ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ vÁªÉà ªÉÊzÀågÀÄ” ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è F §UÉÎ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV zÁR°¹zÉÝêÉ. DAiÀiÁ SÁ¬Ä¯ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ AiÉÆÃUÁ¸À£À ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉæUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÆß ¸ÀÆa¹zÉÝêÉ. SÁ¬Ä¯É AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, UÀÄtªÁUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁAiÉÄÛAzÀgÉ AiÉÆÃUÁ¸À£ÀªÀÄÄzÉæUÀ¼À ºÉZÀÄѪÀj ¥ÀæAiÉÆÃd£À¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ.¸ÀA.: vÁªÉà RÄzÁÝV 33 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ OµÀ¢üUÀ½AzÀ aQvÉì ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢¢ÝÃj. EµÀÄÖ ªÀµÀðPÉÌ E¢ÃUÀ ªÀiÁvÀæ EAxÁ aQvÁìUÀæAxÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ºÀA§® §gÀ®Ä CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁAiÀÄÄÛ..? ¸Áé«ÄÃf: PÉ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä D±ÀæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ EzÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä°èUÉ §gÀĪÀªÀgÉ®ègÀÆ 69

ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ªÀÄzÀÄݪÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇÃ, PÉʦrAiÉÆà §gÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¹¢ÝÃgÉÆà JAzÀÄ DUÁUÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄUÀAvÀÆ E®è JA§ÄzÀ£Éßà ¸Á«gÁgÀÄ ¨Áj ºÉý ¸ÁPÁVvÀÄÛ. CµÀÆÖ ªÀµÀðUÀ½AzÁUÀzÀ PÉ®¸À FUÀ ¥ÀÆgÉʹzÉ. ¥Àæ.¸ÀA.: ±ÀAR¢AzÀ¯Éà §AzÀ wÃxÀðzÀ ªÀiÁzÀj F ‘OµÀ¢ü QvÁ§Ä’ DVgÀ¨ÉÃPÁzÉæ J®ègÀÆ ‘Rĵï’! EzÀgÀ ¥sÀ®¸ÀégÀÆ¥ÀªÁV MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVºÉÆÃzÀgÉ..? ¸Áé«ÄÃf: AiÉÆÃUÀªÀ£À ¨ÉlÖzÀ°è ¥ÀæwävÀåªÀÇ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀÄA¢UÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100-150 ªÀÄA¢ £ÀªÀÄä°èUÉ ¢£Á®Æ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄgÀ¼ÀĪÀªÀjUÉ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀ°è vÀvÁÌ®PÉÌ G¥À±ÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EAwAxÁ SÁ¬Ä¯ÉUÉ EAxÁzÉÝà OµÀ¢üªÀiÁrPÉƽî JAzÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÉ®èjUÀÆ gÉÆÃUÀUÀ¼À dn®vÉ-wêÀævÉUÀ¼À ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀt DAiÀÄÛ®èªÉÃ..!

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


¸ÀªÀÄUÀæ aQvÁì¥ÀzÀÞw, DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ°è UÀÄgÀÄw¸À¯ÁzÀ D 4,500 SÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ‘£À¤ßAzÀ¯Éà dgÀÄUÀÄwÛzÉ.., ¤ÃqÀ®àqÀÄwÛzÉ.., ¨sÀªÀgÉÆÃUÀUÀ¼À ºÀgÀtªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÆ

¥Àæ.¸ÀA.: EµÉÖ¯Áè gÉÆÃUÀUÀ½UÉ gÁªÀĨÁtUÀ¼ÀµÀÆÖ §AzÀÄ ¤ªÉÆä§âgÀ §vÀÛ½PÉAiÀįÉèà ¸ÉÃjPÉÆAqÀzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ..¸Áé«ÄÃf..?? ¸Áé«ÄÃf: £ÀªÀÄä C£ÀªÀgÀvÀ ºÀÄqÀÄPÀÄ«PɬÄAzÀ¯Éà EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁAiÀÄÄÛ. ¥Àæwà ¤«ÄµÀªÀÇ £ÀªÀÄä PÀ°PÉ eÁj¬ÄgÀÄvÉÛ. ¥ÀæwÃPÀët ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. G½zɯÁè ªÉÊzÀågÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈwÛÃAiÀÄ §zÀÄQ£À°è 50-60 UÀæAxÀUÀ¼À N¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ®PÀë ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À N¢zÀAvÉAiÉÄà ¸Àj. M¨ÉÆâ§â gÉÆÃVAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÁVgÀÄvÁÛgÉA§ÄzÉà £ÀªÀÄä ¥ÀjUÀt£É. £ÀªÀiÁä±ÀæªÀÄzÀ°è aQvÁì ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É ¹.¹.PÁåªÉÄgÁ Ej¹zÉÝêÉ. ¸ÀzÁ gÉÆÃVAiÀÄ SÁ¬Ä¯É

£À¤ßAzÀ¯ÉÃ..’ JAzÀ¤ß¹zÀÄÝAmÉÃ..? ¸Áé«ÄÃf: ¸ÀzÁ £Á£ÀÄ D ¥ÀgÀ²ªÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃrPÉƼÀÄîªÀÅ¢µÉÖÃ,... “JAzÀÆ £ÀªÀÄUÉ CºÀAPÁgÀzÀ ¸ÉÆÃAPÀÆ PÀÆqÁ vÀlÖ¢gÀ°Ã..” JAzÀÄ. EzÀĪÀgÉÀUÉ AiÀiÁgÀÆ £ÀªÀÄä §½ §AzÀÄ vÀªÀÄä SÁ¬Ä¯ÉUÉ EªÀgÀ°è OµÀ¢ü E®è JAzÀÄ »AwgÀÄV vÉgÀ½zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ«®è. £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀð£É F dUÀzÀ ¸ÀȶÖPÀvÀ𠲪À£ÁvÀä°AUÀPÉÌà £ÉÃgÀªÁV ¸ÀzÁ £ÀqÉ¢zÉ. EA¢UÀÆ £ÀªÀÄä eÁ£À¥ÀzÀzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ OµÀ¢üUÀ¼ÀqÀVªÉ. CªÀÅUÀ¼À gÀÆ¥À, DPÁgÀ £ÉÆÃrAiÉÄà CªÀPÉÌ ºÉ¸ÀjnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß ºÉ¸Àj¸ÀzÀ gÀªÀµÀÄÖ OµÀ¢üUÀ¼ÀÆ ¸À¸Àå¸ÀAPÀÄ®zÀ°èªÉ. CvÀÛ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚVzÀÝgÉ, EvÀÛ ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ ‘°ªÀgï’ SÁ¬Ä¯É¬ÄzÀÝgÉ £ÀªÀiÁä±ÀæªÀÄzÀ AiÀÄPÀÈvï…PÀµÁAiÀĪÉà ¸ÁPÀÄ, UÀÄtªÀÄÄTAiÀiÁV¸À®Ä. JµÉÆÖà OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸Éë¹zÀ §½PÀªÉà gÉÆÃVUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ.

¤dªÁzÀ K¸ÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ JAzÁUÀ K¸ÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀįÁV CªÀ£À£ÀÄß ²®Ä¨ÉUÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. D ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ, CªÀiÁ£ÀĵÀ zÀȵÀå PÀAqÉà D ¥ÉzÀÝ DvÀäºÀvÉÀåUÉÊzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. CzÉà jÃw £ÀªÀÄV£ÀÆß D a£ÀßzÀ £ÁtåzÀ D¸É ºÀÄnÖ®è. D¸ÉAiÉÄà DvÀäºÀvÉåUÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ.¸ÀA.: ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ F ¤µÁ̪ÀÄ PÁAiÀÄPÀPÉÌ vÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÉãÁzÀgÀÆ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁVªÉAiÉÄãÀÄ..? ¸Áé«ÄÃf: E®è. CAxÀªÀÅUÀ¼À §AiÀÄPÉAiÀÄÆ E®è. ¥Àæ.¸ÀA.: MAzÉƪÉÄä CbÁ£ÀPï JZÉÑvÀÛ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÉãÁzÀgÀÆ £Á¼É ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À WÉÆö¸À¯ÁzÀgÉ..? ¸Áé«ÄÃf: CªÀgÀ PÀvÀðªÀå CªÀgÀÄ ªÀiÁqÁÛgÉ.., «£ÀB £ÁªÉãÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀ ºÉüÀĪÀÅ¢®è.. .. ..!!!!

PÀÄjvÀ CºÀªÁ®ÄUÀ¼Éà ¸ÁPÀÄ £ÀªÀÄVà ªÀiÁ»wUÀ¼À PÀtd ªÀÈ¢Þ¸À®Ä. ¥Àæwà gÉÆÃV ¤ÃqÀĪÀ MAzÉÆAzÀÆ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ ªÀĺÀvÀézÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÊd G¥À±ÀªÀÄ£ÀPÉÌ CªÉà JqɪÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ.¸ÀA.: JAzÁzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ F GNANA SHANKARA -July 2017

¥Àæ.¸ÀA.: F ¥ÀjAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉêÁPÉÊAPÀAiÀÄð C«gÀvÀªÁV £ÀqÉ¢zÉAiÀįÁè.. ¸Áé«ÄÃf JAzÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ gÉÆÃV vÀªÀÄä gÉÆÃUÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀzÀÄÝ ¤ªÀÄä PÉÊUÀÄt¢AzÀ¯Éà JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀÄÝAmÉÃ..? ¸Áé«ÄÃf: E®èªÉà E®è. D D¸ÉAiÉÄà E®èzÀ PÁgÀt, ¤jÃPÉëAiÀÄÆ E®è. 30 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÁr£À ¥Á¯ÁzÉ £Á£ÀÄ. CAzɯÁè PÉêÀ® 5 gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ §ªÀuÉ¥ÀlÖzÀÄÝ ªÀÄgÉAiÉÆîè. K¸ÀÄQæ¸ÀÛ£À£ÀÄß ²®Ä¨ÉUÉÃj¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß K¸ÀÄ«£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼É®ègÀÆ K¸ÀÄ«£ÀAvÉAiÉÄà EzÀÝ PÁgÀt NªÀð ¥ÉzÀݲSÁªÀÄtÂUÉ C°è£À zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ MAzÀÄ a£ÀßzÀ £Átå ¤Ãr EµÀÆÖ d£ÀgÉƼÀUÉ

70

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -July 2017

71

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE


GNANA SHANKARA -July 2017

72

KANNADA-ENGLISH MONTHLY MAGAZINE

Gnana Sankara July 2017  

Gnana Sankara July 2017

Gnana Sankara July 2017  

Gnana Sankara July 2017

Advertisement