Page 1

Christianity in Andhra Pradesh

ÏŸÁë¡ÁëžÊª÷ ÁÅ Ëë¬Áà©ÁêÏ ‡¨Â©ÁúÃÖÏžÃ? -- ÿÉ¡Äð£Â ¬ÁÅÏ Á§Ã ¤Â§ÁœÁ žÊªÁÏ¨Í Ëë¬Áà©Áê ¡Áë©ÊªÁÏ:

Ëë¬Áà©ÂêþÃä ¤Â§ÁœÁ žÊªÁÏ¨Í ¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁý ¡Áë©ÊªÁ¡ÉýÃÛþÁ©Â™ÁÅ Äë¬ÁÅà ªÃ«ÁÅê™ËþÁ œÍ¥Á Â. ‚œÁ™ÁÅ Äë. ªÁ. 53¨Í ¡Á§Ãï¦Á  žÊªÁÏ þÁÅϙà žÁ¯Ã› ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ¨Í ¥Á¨£Â§ÁŨÍþà ¡É§Ã¦Á §ÁÅ þÁžÄ œÄ§Á¡Áô ¥ÁÅŽžÂí§ÁÏ¨Í „þÁä ÂëÏ8ÁþÁƧÁÅ úʧÃ, € ÁÑ™Á Äë¬ÁÅàþà 8ÁŧÃÏúà £ÍŸÃÏú™ÁÅ €þà ŸÁÅþà Á úÁ§ÃœÁë §ÁŨŠ¤Â©Ã¬ÁÅàþÂä§ÁÅ .

Äë¬ÁÅà ¡Áõ§ÁíÏ þÁÅÏ™Ê œÁƧÁÅå ¥ÁŸÁêŸÁ§Â ±ÂëϜ¨ ÁÅ, ¤Â§ÁœÁžÊªÂþà à þΠ¦Á ÂþÁÏ žÂí§Â ©Á§Áà Á, ©Â›Ãüê ¬Áϣϟ¨ÅϙʩÃ. ƒ þΠ¦Á ÂþÁÏ ¥ÁÅŽêÏ8 ¥ÁÆ™ÁÅ ¥Á §ÂÓ¨ žÂí§Â ü§ÁÅ8ÁÅœÁÅϙʩÃ. ¬ÃÏŸÁÆþÁžÄ ±ÂëÏœÁÏ þÁÅϙà ŽË£§÷, £Í¨Âþ÷ ÁþÁÅ¥Á¨ žÂí§Â ¬Ãå¦Áþ÷ ¬Á¥ÁÅžÁë ¬Á¥Ä±ÂþÁ „þÁä ¡Áýۛ¨ ÁÅ úʧÁ™ÁÏ, ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ ¡ÁªÃÖ¥Á œÄ§ÁϨÍþà ¡É§Ã¦Á §ÁÅ þÁžÄ±ÂëÏœÁÏ þÁÅϙà ‡§Áë¬Á¥ÁÅžÁëÏ úʧÃ, ¥ÄžÁÅ8 þ˨ÅþÁžÃ Ä, €¨É8ÂØÏ™Ãë¦Á  ÁÅ ©É®Áò™ÁÏ. £ýÃÛ ¤Â§ÁœÁžÊªÂþà à þΠ¥Á §ÁÓÏ, ©Â›Ãüê ¬Áϣϟ¨Š©ÁôþÁäÏžÁÅ©Á¨ì Ëë¬Áà©ÁêÏ ¤Â§ÁœÁžÊªÂþà à ¥ÉÅžÁýà ªÁœÂ£âÏ¨Í ©ÁúÃÖÏžÁþÁ™ÁÏ¨Í ‡ýÃÛ ¬ÁÏžÊÿÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥ÉýÛ¥ÉÅžÁý œÍ¥Á  ¬Áũ§Áà £ÍŸÁþÁ žÂí§Â ÂëÏ8ÁþÁƧÁÅ¨Í þ¨Å8ÁÅ ÿÃÏžÁÆ

ÁÅýÅϣ¨ ©Â§ÁÅ Ëë¬Áà©Áô¨Å8 ¥Á §§ÁÅ. €œÁ™ÁÅ ©Â§Ã à £Ë£Ã¨ÅþÁÅ £ÍŸÃÏúÃ, ±Âë§ÁãþŸà ¨þÁÅ þʧÃåÏúÃ, œÁ§ÂíœÁ ÂëÏ8ÁþÁƧÁÅ ÁÅ žÁ¯Ã›Ï8 þÁÅþÁä ¥Á¨Ã¦Áþ÷

§Á, ±Â¨¦Á §÷, 8Í Á¥ÁÏ8Á®ÁÏ, þħ›Ï, ú¦Á¨÷, Ãí¨Âþ÷ €þÊ ±ÂëϜ¨¨Í Äë¬ÁÅà ¬Áũ§ÁàþÁÅ £ÍŸÃÏúÃ, ¬ÁÏJÁ ¨Ãä ³Âá¡ÃÏú™ÁÅ. œÍ¥Á  ¥Á¨£Â§ÁÅ ±ÂëÏœÁÏ þÁÅϙà úÉþÁä¡ÁýÛ›Ï úʧà ¬Áũ§Áà ¡Áëú§ÁÏ úʪ™ÁÅ. §Á¯Á› ¬Áũ§Áà ©Ãþà €þÊ ÁŨÅ

Ëë¬Áà©Áô¨Å8 ¥Á §Á™ÁÏ úÁÆúÃ, € Áљà ¡Áô§ÍÿÃœÁ ©Á§ÁÓÏ Äë.ªÁ. 72¨Í œÍ¥Á Â¡Ë žÂ™Ã úʬÃ, ƒýɨœÍ ±Ì™Ãúà úÁϱ§ÁÅ. úÁÏ¡ÃþÁ ¡ÁëžÊªÁ¥Ê þÊ™ÁÅ ªÂÏœÍÏ ¨ÊžÂ ¬É¦Ïý÷ PÂ¥Á¬÷ ¥ÎÏý÷ 8 ©Áê©ÁÿÁ§ÃÏúÁ£™ÁÅœÁÅÏžÃ.

Äë.ªÁ. 345¨Í ‡™É³Âð ±ÂëÏœÁÏ ©Â™ËþÁ £Ã«Á¡÷ PÂ¥Á¬÷ ¥Á¨£Â§ÁÅ §Â©Á™ÁÏœÍ

Ëë¬Áà©ÁêÏ Áë¥ÁÏ8 ©Ã¬Áà§ÃÏ¡Áþ§ÁϤÃÏúÃÏžÃ. ¬Ã§Ã¦Á  þÁÅϙà ©ÁúÃÖþÁ Áþ¦ œÍ¥Á  €þÊ ©Âê±Â§Á¬ÁÅà™ÁÅ ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ ©ÁúÃÖ ¬ÁÅ8ÁÏŸÁžÁë©Âê¨Ãä ÌþÃ, ¬Ã§Ã¦Á  ÁÅ ‡8ÁÅ¥ÁœÃ úʬʩ™ÁÅ. €œÁþÞÂí§Â ¬Ã§Ã¦Á ÂþÁÅϙà ©ÁúÃÖþÁ £Ã«Á¡÷ PÂ¥Á¬÷

ÂëÏ8ÁþÁƧÁÅ¨Í ¬Ãá§Á¡Á™ÁÝýÅÛ, €¡Áåýà ÂëÏ8ÁþÁƧ÷ §ÂüÅ ¡É§ÁÅ¥Á ®÷ ‚œÁþà à ªÁë¦Á¥ÃúÃÖþÁýÅì œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ. ¥Á¨£Â§ÁÅ ±ÂëϜ¨Íì €Ïý§Âþé§ÁÅ8Â

-1-


Christianity in Andhra Pradesh

¡Á§Ã8Á›ÃÏ¡Á£™Ê ü¨§ÁŨþÁÅ ¡Á§Á©Á§ÁÅì €þà ¡Ã¨Ãúʩ§ÁÅ. ¬Ã§Ã¦Á  þÁÅϙà ©ÁúÃÖþÁ

Ëë¬Áà©Á £ÍŸÁ ÁŨŠ¡Á§Á©Á§Áì ÁÅ Äë¬ÁÅàþÁÅ 8ÁƧÃÖ £ÍŸÃÏúÁ™Á¥Ê  Á, €¤Ã©ÁÇžÃã à œÍ™Áå™ÂݧÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ±Í§ÁÅÖ8ĬÁÅ ©Â§Ã §Â ÁœÍ ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ¨Í Ëë¬Áà©ÁêÏ €ÏúɨÏúɨÅ8 ©Ã¬Áà§ÃÏúÃÏžÃ. ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ™ËþÁ ©Â³ÍÑ™Ã8Â¥Á  žÁ¯Ã›Â¢Ãë ¨Íþà 8ÁÅ™÷ ÿÍ¡÷ €8ÂëþÃä úÁÅýÃÛ 1498¨Í ¥Ê 20þÁ žÁ¯Ã› ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ¨Í ¡ÁªÃÖ¥Á œÄ§ÁÏ¨Í Á®Ãò Íý úʧ™ÁÅ. žÄþÃœÍ Ëë¬Áà©Áê ¡Áëú§Âþà Ã, ©Â›ÃüÂêþà Ã

ÌëœÁà£Âý ©Ê¬ÃþÁýì¦ÏžÃ. ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ§ÁÅ §Í¥Áþ÷ ÂêPÁ¨Ã ÁÅѨ©Áí™ÁÏ ©Á¨ì ©Â§ÁÅ ±Í¡Áô €þÁÅ¥ÁœÃœÍ ¡Áëú§§ÁãÏ ©ÁúÊ֩§ÁÅ. ©Âê±Â§ÁÏ þåÜÁàÏ ©ÁúÊÖ ±Í§ÁÅÖ8ĬÁÅ ©Â§ÃœÍ Á¨¬Ã ²ÂžÁ§Ä¨Å Áƙ ©Á¬ÁÅàϙʩ§ÁÅ. ©Â§ÁÅ ±Âë§ÁãþŸà ¨ŠþçÁíÿÃÏúʩ§ÁÅ. œÁ§ÂíœÁ ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ§ÁÅ £Ìϣ¦, ÌúÃÖþ÷, œÁÆœÁÅà ÁÆ™Ã, ¥Ë¨Â¡Áõ§ÁÅ, þÂ8Á¡ÁýäÏ ¥ÉÅžÁ¨8ÁÅ ¡ÁëžÊªÂ¨Íì ©Á§Áà Á³Âá©Á§Â¨Ãä ˆ§Áå§ÁÅúÁÅ ÁÅþÂä§ÁÅ. 1493¨Í §Á©Á €¨É8ÂØÏ™Á§ÁÅ ¬Áũ§Áà ¡Áëú§Âþà à €þÁÅ¥ÁœÃþéÁí™ÁÏ ©Á¨ì ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ§ÁÅ Äë.ªÁ. 1500¨Í ÌÏœÁ¥ÁϞà £ÍŸÁ ÁŨÃä œÁ¥ÁœÍ±ÂýÅ ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ œÄ¬ÁÅ ÁÅ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ©Â§Ã¨Í ¥ÉÅžÁýé™ÁÅ ¨Æ¦¬÷ ™Í³Â¨í™Â§÷. ‚œÁ™ÁÅ Äë.ªÁ. 1512¨Í ©Ãü¦ÁþÁ8Á§ÁÏ ©É®Ãò Äë¬ÁÅàþÁÅ £ÍŸÃ¬ÁÆà ³Âáþà Á ¡Áëü¨úÊ úÁÏ¡Á£™ÂÝ™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ²ÂëþÃð¬÷ 8ÊةæÁ§÷ (Francis Xavier) §Â ÁœÍ Ëë¬Áà©Á ¡Áëú§ÁÏ £Â8 ³Â8ÃÏžÃ. ±ÂªÂÖœÁê žÊªÂ¨œÍ ©Á§Áà Á ©Â›ÃüÂê¨Å ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏœÍ

ÌþÁ³Â8ÁÅœÁÅþÁäÏžÁÅ©Á¨ì £Ë£Ã¨Å £ÍŸÁþÁ, ±Âë§ÁãþŸà ¨ŠþçÁíÿÃÏúÁ™Âþà à ²ÂžÁ§Ä¨ ©ÁªÁê ÁœÁ ˆ§Áå™ÃÏžÃ. €ÏœÁ ÁÅ¡Áõ§ÁíÏ „þÁä Ëë¬Áà©Áô¨Å žÊªÄ¦Á ¤Â«Á¨Íì ±Âë§ÁãþŸà ¨ŠþçÁíÿÃÏúʩ§ÁÅ. £ýÃÛ ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ§à à ©Â§Ã¤Â«Á¨Íì £ÍŸÃÏúÊ ©Áê ÁÅà¨Å ©Á¨¬ÃþÁ €©Á¬Á§Á¥Ê§Áå™ÃÏžÃ. ƒ©Ã«Á¦Á ÂþÃä ±Í§ÁÅÖ8Á¨÷ žÊªÁ¡Áô §ÂüËþÁ ¥ÁÆ™Á©Á üÂþ÷ (John-III) ¥ÁÆ™Á©Á ±Í¡÷ ±Â¨÷ œÍ ¡Áë³Âà©ÃÏú™ÁÅ. žÄþà à ±Í¡÷ €Ï8Ä Â§ÁÏ œÉ¨Ã¦ÁüʦÁ™ÁÏœÍ 1540 ¬É¡ÉÛÏ£§ÁÅ 27þÁ ³Ì¬ËýÄ ¢÷ üĬÁ¬÷ €þÊ ¬ÁϬÁá ©Ã§Áè©ÃÏúÃÏžÃ. ƒ ¬ÁϬÁáþÁÅϙà ¤Â§ÁœÁ žÊªÂþà à ¥ÉÅžÁý ©ÁúÃÖþÁ©Â™Ê ²ÂëþÃð¬÷ 8ÊةæÁ§÷. ‚œÁ™ÁÅ 1542 ¥Ê 6þÁ ¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ ¡ÁúÃÖ¥ÁœÄ§ÂþÁ 8Á¨ 8Í©Âúʧà ¬Áũ§Áà ¡Áëú§Á¥Á §ÁϤÃÏú™ÁÅ. ‰žÁÅ þɨ¨ÍìþÊ œÁ¥Ã®Á¤Â«Á þʧÁÅÖ ÌþÃ, Â¨Ï¨Í €Ïý§Âþà ©Â§ÁÅ8 ¡Á§Ã8Á›ÃÏ¡Á£™ÁÅœÁÅþÁä ¡Á§Á©Á§ÁÅì €þÊ ¥ÁœÁðê §ÁŨ ÁÅ Äë¬ÁÅàþÁÅ 8ÁƧÃÖ £ÍŸÃÏú™ÁÅ. Äë.ª÷. 1544 ±ÂëÏœÁÏ¨Í ‚œÁþà £ÍŸÁþÁ¨ ©Á¨ì §ÁÅ©ÂþÁÆѧÁÅ §ÂüêϨÍþà ¥Á Âä¨Í Äë¬ÁÅàþÁÏ8Ä Á§ÃÏúÃþÁ žÂžÂ¡Áô ¡ÁžÃ©Ê¨¥ÁϞà à £Â¡Äà¬ÁéÏ

-2-


Christianity in Andhra Pradesh

‚úÂÖ™ÁÅ. Ëë¬Áà©ÁêÏ ¬Äí Á§ÃÏúÃþÁ €þÊ Á¥ÁϞà ̧Á ÁÅ ±Âë§Áãþ¨¦Á ¨ŠÁýÃÛÏú™ÁÅ. €ÏœÊ  Á žÊªÄ¦Á Ëë¬Áà©Áô¨ ̧Á Ë ¬É¦Ïý÷ ±Â¨÷ð ¨ÊüÄþà Áƙ ³Âá¡ÃÏú™ÁÅ. §Â£§÷Û ™Ã þͣèà (Robert De Nobili) §Â ÁœÍ Ëë¬Áà©Á ¡Áëú§ÁÏ¨Í þÁÆœÁþÁ ªÁ §ÁϤÁ¥ËÏžÃ. ‚œÁ™ÁÅ üɬÁÆý÷ ²ÂžÁ§Ä¨ ¬ÁÏJÁ ¡ÁëœÃþßÃ8 Äë.ªÁ. 1606¨Í ¤Â§ÁœÁ žÊªÁϨÍþà žÁ¯Ã› œÄ§Á¥ËþÁ ¥ÁŸÁŧÁ ÁÅ úʧÁÅ ÁÅþÃ, € ÁÑ™Ê œÁ¥Ã®ÁÏ þʧÁÅÖ ÁÅþÃ, ¬Áũ§Áà ¡Áëú§ÁÏ úʪ™ÁÅ. ¡Áåýà ±ÂëϜ¨ þ¦Á Á §ÂüŨŠÁƙ ¡Áëú§ÂþÃä ±ÍëœÁðÿÃÏú§ÁÅ. þͣèà ¥ÁŸÁŧÁ ÁÅ §Â Á¡Áõ§Áí¥Ê ¥ÁŸÁŧÁþʨÃþÁ ©Ä§Á¡Áåþ¦Á ÁÅþÃ Â¨Ï¨Í (1572-1595) ²ÂžÁ§÷ ¢É§ÂäÏ™Éü÷ ¥ÁŸÁŧÁ¨Í Ëë¬Áà©Á ¡Áëú§ÁÏ úʪ™ÁÅ. þͣèà œÁþÁ ©Ê«Á¤Â«Á¨Ãä, ú§Á ©Áê©ÁöÁ§Â¨Ãä ¡Áõ§Ãà8 ¥Á §ÁÅÖ ÌþÃ, ªÂŽÂöÁ§ÁÏ ¥Á ÂœÁë¥Ê œÄ¬ÁÅ ÁÅÏýÆ ¬Áũ§Áà ¡Áëú§ÁÏ úʪ™ÁÅ. ‚œÁþà þç™ÁÏ£§Á üÄ©ÃœÁÏ, ©Ê«Á¤Â«Á¨Å ¡Áëü¨þÁÅ Á§ÃïÏú¦. þͣèà ¡ÁžÁãœÁŨŠ‚œÁ§Á üɬÁÆý÷ ²ÂžÁ§Ä¨ ÁÅ ¤ÃþÁäÏ8 „þÁäÏžÁÅ©Á¨ì ¡Áëü¨Å ‚œÁþÃä ü8ÁžÁÅÓ§ÁÅ 'œÁœÁí£ÍŸÁ Á³Âí¥Ã ' €þà ¡Ã¨Ãúʩ§ÁÅ. ‚œÁþà £ÍŸÁ¨©Á¨ì žÂžÂ¡Áô 600 ¥ÁϞà ÿËÏžÁ©Áô¨Å Äë¬ÁÅàþÁÏžÁÅ ©ÃªÂí¬Á¥ÁÅÏúà Ëë¬Áà©Áô¨Å8 ¥Á §§ÁÅ. þͣèà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ üɬÁÆý÷ ²ÂžÁ§Ä¨¨Í ©ÃªÊ«Á¥ËþÁ ÁÇ«Ã úʬÃþÁ©Â™ÁÅ ²ÂžÁ§÷ £Â«Ã (Fr. Baschi). ‚œÁ™ÁÅ Áƙ þͣèà ©Á¨É ¬ÁþÂê¬Ã¨Â '©Ä§Á¥Á Â¥ÁÅþà ' €þÊ ¡Ê§ÁÅœÍ ¥ÁŸÁŧÁ¨Í 1711 þÁÅϙà 1742 ©Á§Á ÁÅ Ëë¬Áà©Áê ¡Áëú§ÁÏ úʪ™ÁÅ. ‚œÁþÃ Â¨Ï¨Í ±ÌëýɬÉÛÏý÷ ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨Å ©ÁúÃÖ ¦Ê¬ÁÅ Äë¬ÁÅà §Á¯Á› ¬Áũ§ÁàþÁÅ ¡Áëú§ÁÏ úʪ§ÁÅ.

Äë.ªÁ. 1291¨Í úËþ ÁÅ ¥ÁœÁ ¡Áëú§Âþà à ©É®ÁÅœÁÆ, žÁ¯Ã›¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ¨Í ÌÏœÁ

¨¥ÁÅÏ™ÃþÁ üÂþ÷ ¢÷ ¥Á ÂÏýà §ÍíþÊ €þÁÅþÁœÁ™ÁÅ ¥Ë¨Â¡Áõ§ÁÅ ÁÅ ¡Ë8 þÁƧÁÅ ¥Ë®Áò©Á§Á ÁÅ œÃ§Ã8à ¡Áëú§ÁÏ úʬÃþÁýÅì úÉ¡Áôå ÁÅþÂä™ÁÅ. ÂþÄ €œÁþà ÁǫéÁ¨þÁ, œÉ¨Å8ÁÅ ¬Ä¥Á ÁÅ Ëë¬Áà©Á ©Âê¡Ãà ü§Ã8ÃþÁ þÞÁ§ÁîþÂ¨Ê©Ä ÁþÁ£™ÁýÏ ¨ÊžÁÅ. Äë.ªÁ. 1670¨Í ¥ÁúèġÁýäÏ¨Í ±Í§ÁÅÖ8ĬÁÅ ³Âá©Á§Á¥ÁÏžÁÅ Š Á úÁ§ÃÖ „ϙʞÁþÃ, € Áљé§ÁÅ ÌÏžÁ§ÁÅ ±Âë§ÁãþÁ¨Å úʦÁ™ÁÏ úÁƬÃþÁýÅì ÌÏžÁ§ÁÅ ©ÃžÊªÄ ©Á§Áà ÁŨŠ§ÂªÂ§ÁÅ. Âþà žÂþà à þÞÁ§ÁîþÂ¨Ê©Ä ƒþ™ÁÅ ¨Ê©Áô. ±Í§ÁÅÖ8ĬÁũ§à ¡Áëú§Á ¦ÁœÁäÏ ¬Á¢Á¨¥Á©Á™ÁÏ ©Ãþà €¡Áåýà ¢ÉëÏú÷ ±Â¨ ÁÅ™ËþÁ ¡ÁžÁÅþ¨өÁ ¨Æ¦ Â, Ëë¬Áà©Áê ¡Áëú§ÂþÃ Ë §ÁÅ8ÁŧÁÅ ¥ÁœÁ 8ÁŧÁÅ©Áô¨þÁÅ (²ÂžÁ§Ä¨Å) Äë.ªÁ. 1700 ¬ÁÏ||¨Í ¡ÁôžÁÅúÊ֧à à ¡Áϱ§ÁÅ. ©Ä§ÁÅ ¡Áëú§ÁÏ þåÜÁàÏ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Á¥Ê ' Á§Âßý Á ¥Ã«Áþ÷ ' þÁÅ ³Âá¡ÃÏú§ÁÅ. ‚žÃ œÉ¨Å8ÁŞʪÁÏ¨Í Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÂþÃä ©Âê¡ÃÏ¡ÁüʦÁýÂþà à ³Âá¡ÃÏ¡Á£™ÁÝ ¥ÉÅžÁýà ¥Ã«ÁþÁÅ. ƒ ¥Ã«ÁþÁÅ ©Â§ÁÅ -3-


Christianity in Andhra Pradesh

§Â£§ÁÅÛ ™Ã þÍ£Ã¨Ä ¥Á §ÂÓþÃä €©Á¨Ï£ÃÏúÃ, ÿÃÏžÁÆ ¬ÁþÂê¬ÁŨ ©Ê´Â¨œÍ ¥ÁœÁ ¡Áëú§ÁÏ úʬÁÆà £ÂëÿÁé›, ©ËªÁê 8ÁÇöÁ¨ÍìþÁÅ, žÊ©Â¨¦Á ¨ÍìþÁÅ £¬Á úʬʩ§ÁÅ. ¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã8 ƒ¥Ã«ÁþÁÅ ÁÅ úÉÏžÃþÁ ²Â. ¥Á ÂÏ™Ãíý÷ žÂí§Â Äë.ªÁ. 1710¨Í úÃœÁÆà§ÁÅ üèÂì ¡ÁôÏ8ÁþÁƧÁÅ Ëë¬Áà©Á ÊÏžÁë¥Ë € ÁÑ™ÃþÁÅϙà ©ÉÏ Áý8çÃ, ¦Á  ¡Á§Ã¬Á§Â¨ ÁÅ ©Ã¬Áà§ÃÏúÃÏžÃ. ©ÉÏ Áý8çà §Âü £ÏŸÁÅ©Áô¨¨Í ÌÏžÁ§ÁÅ

Ëë¬Áà©Áô¨Å8Â¥Á §§ÁÅ. œÁ§ÂíœÁ ©ÉÏ ÁýÃ8çÃþÁÅϙà ͨ§ÁÅ üèÂì¨Íþà úà ÁÑ£®Âò¡Áô§Âþà à Ëë¬Áà©ÁêÏ ©Âê¡ÃÏúÃ, Äë.ªÁ. 1709¨Í € ÁÑ™Á Š Á úÁ§ÃÖ Áƙ þçÃéÏ¡Á£™ÃÏžÃ. žÂþà à ¬Á¥Ä±ÂþÁ „þÁä žÊ©ÁþÁÿÁ®Ãò, ÁÇ´Âß¡Áô§ÁÏ¨Í Áƙ úÁ§Ã֨ŠÁýÛ£™Âݦ. þ™ÁÅ ‡ ÁÅÑ©Á8 €þÃä §Á ¨ ¡Áëü¨Å Ëë¬Áà©ÂêþÃä ¬Äí Á§ÃÏú§ÁÅ. € Áљà þÁÅϙà Á™Á¡Á üèÂì¨Íþà ¬ÃžÁã©ÁýÂþà Ã, úÃœÁÆà§ÁÅ üèÂì¨Íþà ©Â¦¨Âå™ÁÅ ÁÅ Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÁÏ ©Âê¡ÃÏúÃÏžÃ. €þÁÏœÁ¡Áô§ÁÏ üèÂì¨Íþà ¥ÁÅžÃ8ÁÅ£ç, ¨¥ÁƧÁÅ¨Í Áƙ 1720 þÂýà à Ëë¬Áà©ÁêÏ £Â8 ©Âê¡ÃÏúÃÏžÃ. € ÁÑ™Á Ëë¬Áà©ÁêÏ ¬Äí Á§ÃÏúÃþÁ ©Â§Ã¨Í ¥ÁÅžÁýé™ÁÅ ¥ÁÅžÃ8ÁÅ£ç þé¬à €¦þÁ œÁÅ¥Á Âé§Â¦Á¡Á§É™ÃÝ. ‚œÁ™ÁÅ ©ËžÂêþà à ¨ÌÏ8Áþà Š Á ¡Áë¥Á žÁ Á§Á¥ËþÁ ü£ÅçœÍ £ÂŸÁ¡Á™ÁÅœÁÆ ÁÇ´Âß¡Áô§ÁÏ ©É®Ãò, €¡Áôå™Á ÁÑ™Á ¥ÁœÁ£ÍŸÁ ÁÅ™ÁÅ8 „þÁä ²ÂžÁ§Ä ¨Ä8 ÷ ±Âë§ÁãþÁ¨úÊ ¬Áí¬ÁãœÁþÌϞà Äë.ªÁ. 1715¨Í

Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÂþÃä ¬Äí Á§ÃÏú™ÁÅ. ƒœÁþà ³Â¯ÁêÏ ©Á¨þÁ ¥ÁÅžÃ8ÁÅ£ç, ¨¥ÁƧÁÅ 8Âë¥Á ¨Íìþà §É™ÁìÏžÁ§ÁÆ Ëë¬Áà©Áô¨¦Á Âê§ÁÅ. € ÁÑ™Á ©Â§ÁϜ ŸÁþà ÁŨŠ©Á™ÁÏ ©Á¨þÁ 8Âë¥Á ¨Íì úÁ§Ã֨ŠþçÃéÏúà Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÁ ¡ÁÏ™Á8Á¨Å ™ÁÏ£§Á¥ÁÅ8 þçÁíÿÃÏúʩ§ÁÅ. Äë.ªÁ. 1725¨Í ¥Áÿͧ«ÁÛë ¬Á§Ââ§ÁÅ ƒ8Âë¥Á ¨Ãä žÍúÁÅ Í™Âþà à §Â8 ¡Áëü¨Å 8Âë¥Á ¨Ãä ©ÁžÁ¨Ã ¡Áë ªÁÏ üèÂì¨Íþà žÁ§Ãî ¬Á¥Ä¡ÁϨÍþà £Å ÂÑ¡Áô§Âþà à ©Á¨¬Á±Í¦Á §ÁÅ. œÁœÂѧÁ›Ï8 £Å ÂÑ¡Áô§ÁÏ¨Í Áƙ Ëë¬Áà©ÁêÏ ˆ§Áå™ÃÏžÃ. 1773 þÂýà à Á§Âßýà ÷ ¥Ã«Áþ÷ ÁÅ 16 ÊÏžÂë¨ÅϙʦÁþà úÁ§ÃœÁë §ÁŨŠ§ÂªÂ§ÁÅ. Ëë¬Áà©Á ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨Å ÁŨ©Ã¤ÊžÂ¨ ¡Áë³Âà©ÁþÊ œÊ¨ÊžÁÅ.

Äë. ªÁ.1750 þÁÅϙà Äë.ªÁ.1776 ©Á§Á ÁÅ ÏŸÁëžÊªÁÏ¨Í Ëë¬Áà©Á ©Âê¡Ãàþà 8ÁƧÃÖþÁ ©ÃªÊ´Â¨ÏœÁ8 œÉ¨Ã¦Á©Áô. þ™ÁÅ ¡ÁªÃÖ¥Á ÂÏŸÁë¨Í €§ÂúÁ Á ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨʧÁå™Ã

Áë¥ÁÏ8 ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨ ¬ÁÏŽê œÁ8ÁÅÓœÁÆ ©ÁúÃÖÏžÃ. Äë.ªÁ.1743 ¨Í Á™Á¡Á üèÂì¨ÍþÃ

Áϣ¨žÃþÉä ¦ÁÏžÁ¨Ã úÁ§ÃÖþà þÃüÂÏ ¬ËþÁêÏ ¡Á™Á8ÌýÃÛÏžÃ. ¥ÁÅžÃ8ÁÅ£ç,

Ãë´Âß¡Áô§ÁÏ,©ÉÏ Áý8çà ±ÂëϜ¨¨Íþà úÁ§Ã֨ŠÁƙ ¡Á™Á8ÌýÛ£™Âݦ. þɨÆì§ÁÅ üèÂì¨Íþà ÌþÃä Ëë¬Áà©Á ÁÅýÅϣ¨Š8ÁÅÏýƧÁÅ üèÂì ÁÅ ©Á¨¬Á±Í¦Á ¦. ƒ ©ÃŸÁÏ8 Äë.ªÁ.1770 þÂýà à 8ÁÅÏýƧÁÅ üèÂì¨Í œÁ¡Áå œÁ ÃÑþÁ úÍýì Ëë¬Áà©ÁêÏ

-4-


Christianity in Andhra Pradesh

¯Ä›ÃÏúÃÏžÃ. 8ÁÅÏýƧÁÅ üèÂì¨Í ¢ÉëÏúà ©Â§Ã à ¡Á¨Å ÁÅ£™Ã ©ÁôÏ™Á™ÁÏúÊœÁ

Á§Âäýà ÷ ¥Ã«Áþ÷ ©Â§ÁÅ 77 1/2 ‡ Á§Â¨ ¤ÁÆ¥Ãþà ƒþÂ¥ÁÅ8 ±ÌϞ§ÁÅ. 1773 ¨Í þÂýà ±Í¡÷ €¦þÁ 14 ©Á Éì¥ÉÏý÷ ü¬ÁÆý÷ ¬ÁÏJÁ ÂþÃä §ÁžÁÅã úʬÃ, ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨ÏžÁ§Ãä ¡ÁôžÁÅúÊ֧à ¥ÁœÁ¡Áëú§Á ¥ÁÏ™Á¨ÂŸÃ §à ÃëÏžÁ ¡ÁþÃúʦÁ©Á¨¬ÃÏžÃ8 üÂÚ¡ÃÏú™ÁÅ. ƒ ©ÃŸÁÏ8 ŸÃ¡ÁœÁêÏ ¥Á §ÃþÁ¡Áåýà à 8ÁÅÏýƧÁÅüèÂì¨Í ¥Á ÂœÁëÏ ¡Áëú§ÁÏ ‡¡ÁåýéÁ¨É ³Â8ÁÅœÁÅϙʞÃ. Äë.ªÁ.1782 þÁÅϙà 1788 ©Á§Á ÁÅ 8ÁÅÏýƧÁÅ üèÂì ü¥ÄϞ§Áì ÁÅ 8ÁÅœÁà ĦÁ£™ÃÏžÃ. ü¥ÄϞ§ÁÅì ÁÆ™Á ²ÂžÁ§Ä¨¡Áýì ¬ÁÿÁþÁÏœÍ ¥É¨Ã8§ÁÅ. §Ê¡Á¨Éì ü¥ÄϞ§ÁÅì ¢Ã§ÁÏ8áÁô§ÁÏ ±ÂëÏœÂþÃä 1784 ¨Í ²ÂžÁ§Ä¨ ÁÅ

ΨŠÃúÂÖ§ÁÅ. §Ê¡Á¨Éì žÁ8ÁÓ§ÁÅþÁä ‹¨Êýà 8Âë¥Á ¡Áô§Á¬ÁÅà¨Å € Áљà ü¥ÄϞ§ÁÅì ¡ÉýÊÛ £ÂŸÁ¨Ãä ¤Á§ÃÏúÁ¨Ê Á 1787 ¨Í úÉÏ8Á¨åýÅÛ üèÂì ÁÅ ©Á¨¬Á±Í¦Á §Áþà £Ã«Á¡÷ ¨Óþ÷ §ÂªÂ™ÁÅ. ƒ ‹¨Êýà ¡Áëü¨Å ²ÂžÁ§÷ ¥Á ÂþÉÏý÷ þ¦Á ÁœÁíÏ ÃëÏžÁ úÉÏ8Á¨åýÅÛ üèÂì ÁÅ ©É®Ãò þÂýà ¥ÁžÂë¬ÁÅ 8Á©Á§Áä§ÁÅ ÂÏ¡÷ £É¨÷ žÁ§Á›©Á¨ì ÌÏœÁ ¡ÁëžÊªÁÏ ¬ÁϱžÃÏúÃ, Äë.ªÁ.1787 ¨Í ÂÏ¡÷ £É¨÷ ¡Ê§ÁÅþÁ Š Á 8Âë¥Á ÂþÃä þçÃéÏúÁÅ ÁÅþÂä§ÁÅ. žÂþÊä Ä®Ëúʧà €Ïý§ÁÅ. ƒ þ™ÁÅ ‹¨ÊýÃ¨Í Ëë¬Áà©Áô¨Å ‡ ÁÅÑ©Á8 ¨Ê ÁÅþÁä¡Áåýà Ä, ¢ÉëÏú÷ ¤Â«Á¨ÍþÁÅ, œÉ¨Å8ÁÅ ¤Â«Á¨ÍþÁÅ ªÂ¬Áþ¨Å8Á¨ Š Á Ëë¬Áà©Á ¬Á¥Á Ÿà ¥Á ÂœÁëÏ ±ÂëÏœÁÏ¨Í ©ÁôÏžÃ.

Äë.ªÁ.1788 ¨Í 8ÁÅÏýƧÁÅ üèÂì Ï8Êì¦ÁŨ ³ÂíŸÄþÁÏ¨Í Ã ©ÁúÃÖÏžÃ. ¦ÁƧÁ¡÷ þÁÏžÁ¨Ã þÂýà ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨ ©Á¨ì, ¢ÉëÏúà ©Ã¡Áì©ÁÏ ©Á¨ì ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨ ÁÅ œÁ8ÃþÁ ±ÍëœÂðÿÁÏ ¨¤ÃÏúÁ Á ±Í©Á™ÁÏ ©Á¨ì ÂêPÁ¨Ã ÷ ©Â§Ã ¡Áëú§ÁÏ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÄ©ÁëÏ8 ³Â8Á¨ÊžÁÅ. ¡ÁªÃÖ¥Á ÂÏŸÁë¨Í þÂ¥Á¥Á ÂœÁëÏ8 ¥Ã8èñͦþÁ ÂêPÁ¨Ã ÷ Ëë¬Áà©ÂêþÃä ¡ÁôþÁ§ÁÅžÁã§ÃÏúÁ™ÂþÃ Ë 8Í©Â ¥Ã«ÁþÁ§Ä ™Ã³Îü Äë.ªÁ.18 ©Á ªÁ|| ¨Í ¡Áë¦ÁœÃäÏú™ÁÅ. ‚œÁ™ÁÅ 'žÃ Á›ÂžÁ³Âí¥Ã ' €þà ¡Ê§ÁÅ ¡ÉýÅÛ Ìþà Á™Á¡Á,€þÁÏœÁ¡Áô§ÁÏ,£®Âò§Ã üèÂì¨Íìþà ú¨±ÂëϜ¨Íì ¬Áũ§ÁàþÁÅ ©Âê¡ÃÏ¡Áúʪ™ÁÅ. Äë.ªÁ.1800 ¨Í ƒ ±ÂëϜ¨þÄä ‚Ï8Äì«Áũ§à ©ÁªÁ¥ËþÁÏžÁÅþÁ ‚œÁþà ¡Áëú§ÁÏ ú¨©Á§Á ÁÅ 8ñͦϞÃ. úéÁ§Á ĥëÁþÁ§Ä £ÉÏ8ÁÅ®ÁƧÁÅ¨Í ¥Á§Á›ÃÏú™ÁÅ. €¡Áåýà ©Á§Á ÁÅ ÂêPÁ¨Ã ÁÅѨÅ

ÁÇ«Áß ÁÅ žÁ¯Ã›Ï8 Ëë¬Áà©Áê ¡Áëú§ÁÏ úʬÁÅàþÁä¡Áåýà à œÉ¨Ï8Â›Â¨Í ¥Á ÂœÁëÏ ¡Áëú§ÁÏ ¨¬ÁêÏ8 ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ§ÁÅ. 1834 ¨Í ÿËžÁ§Â£ÂžÁŨÍþÁÅ, 1845 ¨Í ©ÃªÂŽ¡ÁýۛϨÍþÁÅ œÁ¥Á ¥Ã«Áþ÷ ¨þÁÅ ³Âá¡ÃÏúà þÂýÃþÁÅϙà ¡Áëú§ÁÏ úʬÁÆàþÊ©ÁúÂÖ§ÁÅ.

-5-


Christianity in Andhra Pradesh

ƒ ¥Ã«Áþ÷ ¨Ê  Á ³Ì¬ËýÄ ¢Á§÷ žÃ ±Âë¡Á8Ê«Áþ÷ ¢÷ 8¬Éå¨÷, ÉþÁ™Ã¦Áþ÷ ¥Ã«Áþ÷ ¥ÉÅ|| ©Â§ÁÅ ¦Á  ±ÂëϜ¨Ãä ÊÏžÂë¨Å8 úʬÁÅ ÁÅþà ¬Ê©Á úʳ§ÁÅ. €¥É§Ã Áþ÷ £Â¡ÃÛ¬ÁÅÛ

ÊÏžÁëÏ ©Â§ÁÅ þɨÆì§ÁÅ ÊÏžÁëÏ8ÂþÁÅ, úÁ§ÃÖ ¥Ã«ÁþÁ§Ä ©Â§ÁÅ ©ÃªÂŽ¡ÁýäÏ

ÊÏžÁëÏ8ÂþÁÅ, ¨ÆŸÁ§Áþ÷ ©Â§ÁÅ 8ÁÅÏýƧÁÅ ÊÏžÁëÏ8ÂþÁÅ, ‡¬÷.¡Ã.üÃ. ¬ÁϬÁá©Â§ÁÅ

Á™Á¡Á, Á§ÁÆߨÅ, þÁÏžÂê¨ ¨ÍþÁÅ, ©É¬Äì ¥Ã«Áϩ§ÁÅ ÿËžÁ§Â£ÂžÁÅ ÊÏžÁëÏ8ÂþÁÅ, ‡¡Ã³ÍÑ¡Á¨÷ ¥ÉPÁ™Ã¬÷àÛ ¬ÁÏJÁϩ§ÁÅ £®Âò§Ã ±ÂëÏœÁϨÍþÁÅ, ±ÌëýɬÉÛÏý÷ ªÂŽ¨ ¡Á¯ÁÏ8 ¬Áũ§Áà ¡Áëú§ÁÏ ³ÂÏJà Á ¬Ê©ÂŸÃ §Áê Áë¥Á ¨ŠÌþÁ³Â8ÃÏú§ÁÅ. ƒ ¥Ã«ÁþÁÅì €þÄä Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÂþÃä ¬Äí Á§ÃÏúÃþÁ©Â§Ã à ±Â˜ÁªÂ¨¨Ãä ³Âá¡ÃÏúÃ, „úÃœÁÏ8 úÁžÁÅ©Áô úÉ¡ÃåÏú§ÁÅ. ©ÂêŸÃ ¡Ä™ÃœÁŨ ÁÅ „úÃœÁÏ8 ¥ÁÏžÁŨáÃåÏú§ÁÅ. úÁžÃ©Ã ¡Á§Ä¯Á¨¨Í „œÄà§ÁÅߨËþÁ ©Â§Ã Ã, œÁ¥Á ¥Ã«ÁþÁìžÂí§Â ¥ÁœÁ¡Áëú§Á ÁŨÅ8 þæÁ¥ÃÏúÁ™ÁÏ, œÁ¥Á ¡Á¨Å ÁÅ£™Ãþà „¡Á¦ÉÂ8ÃÏúà ¡Áë¤ÁÅœÍížÍê8¨áÃåÏúÁ™ÁÏ žÂí§Â ¡Áëü¨ €¤Ã©ÁÇžÃã ÉÏœÍ œÍ™Áå™ÂݧÁÅ. œÁ§ÁœÁ§Â¨Å8 ¬Á¥Á ÂüÏ¨Í €›úéʦÁ£™ÁÝ £ÄžÁ¡Áëü¨ €¤Ã©ÁÇžÃã à €þÃä§Á ¨Å8 ©Ä§ÁÅ œÍ™Áå™ÂݧÁÅ.

Ëë¬Áà©Á ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨Å ¥ÉÅžÁýÃþÁÅϙà ±ÂëϜĦÁ¤Â«Á¨Ãä žÁ§ÃÏú§ÁÅ. Ëë¬Áà©Á ¥ÁœÁ ¬ÁϞʪ¨Ãä œÉ¨Ã¡Ê 8Áëϟ¨þÁÅ §ÁúÃÏúÁ™Âþà à žÊªÄ¦ÁŨÃä ±ÍëœÁðÿÃÏú§ÁÅ. ‚¨ÂÏýà 8Áëϟ¨Íì úÉ¡ÁåžÁ8ÃϞà ¡ÃÏ8Á®Ã ‡¨ìþ§ÁÅê™ÁÅ §ÁúÃÏúÃþÁ “œÍ¤ÁêúÁ§ÃœÁë” €þÊ þÂ¥Á ÂÏœÁ§ÁÏ8Á¨ “¬Á§ÊíªÁí§Á ¥ÁöÁœÁêÏ”. ‚žÃ œÁÅ¥Á Âé§É™ÃÝ Ã €Ï ÃœÁÏ úʦÁ£™ÃÏžÃ. €¨ÂÏýÃžÊ ¥Á§Í8ÁëÏPÁÏ ¥ÁÏ8Á®Á8çà þÁÏžÁ Á©Ã §ÁúÃÏúÃþÁ “©ÊžÂÏœÁ §Á³Â¦ÁþÁ¥ÁÅ”. ‚œÁ™ÁÅ žÄþÃþà Äë.ªÁ. 1750¨Í §ÁúÃÏúà žÂþÁ¡Áå €þÊ Ëë¬Áà©ÁêÏ ¬Äí Á§ÃÏúÃþÁ £ÂëÿÁé›Åþà à €Ï ÃœÁ¥ÃúÂÖ™ÁÅ. ¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁýà ¥ÁœÁ ¡Áëú§ÁÏ þåÜÁàÏ £Ë£Ã¨Ãä œÉþÃ8ÃÏúÃ, œÉ¨Å8ÁÅ ©Â§Ã¨Í ©ÂüÚé¦Á ÂþÃä ©ÉžÁü¨ì™Âþà à ¥ÁÅžÁë›Â¦ÁÏœÂë¨þÁÅ ³Âá¡ÃÏúÃþÁ ©Â§ÁÅþÁÅ Ëë¬Áà©Áô¨Ê. ©Ä§Ã ¡Áë¦ÁœÂä¨Å œÁ§ÁúÁÅ8Â

Á§Á©Áô Âý ¨ ÁÅ 8ÁŧæËþÁ §Â¦Á¨¬Ä¥Á ¦ÁÏžÉ ÁÅÑ©Á8 ¢Á¨ÃÏú¦. ©Ä§Ã ¡Áë¦ÁœÂ䨩Á¨ì €þÊ ÁŨŠËë¬Áà©Á¥ÁœÂþÃä ¬Äí Á§ÃÏú§ÁÅ. ©ËžÁê©ÃžÂê ¡Áëú§Á ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í Ëë¬Áà©Á¥ÁœÁ ¬ÁϬÁá¨Å úʬÃ, úʬÁÅàþÁä ¬Ê©Á ÌþæÁ ™ÁžÁ8ÃÏžÃ. ¡ÁýÅÛžÁ¨œÍ ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨Å úʬÃþÁ þóÂí§Áã ÁÇ«ÃœÍ ÏŸÁëžÊªÁÏ¨Í ¨¯Á¨ ¥ÁϞà Ëë¬Áà©Áô¨¦Á Âê§ÁÅ. þÊýà ĬÁÏŽê žÂžÂ¡Áô8 ¡ÁžÃÏœÁ¨Å8 ¡É§Ã8ÃÏžÁþà úÉ¡Áå©ÁúÁÅÖ. Ëë¬Áà©Âêþà ĞʪÁÏ¨Í ¡Áë¥ÁÅŽ³ÂáþÁÏ ¨¤ÃÏúÃÏžÃ.

-6-


Christianity in Andhra Pradesh

¤Â§ÁœÁžÊªÁÏ¨Í Ëë¬Áà©Á¥ÁœÁ ©Ã¬Áà§Á› ÁÅ ¬ÁϣϟÃÏúÃþÁ ¡Ë ©Ã©Á§Â¨Ãä£ýÃÛ Ëë¬Áà©ÁêÏ Š Á ±ÂëÏœÂþà Ã, Š Á üψ Ã, Š Á ¤Â«Á ÁÅ ¡Á§Ã¥ÃœÁ¥ËϞà žÁþÁä ©Ã«Á¦ÁÏ ¬Áå«ÁÛÏ8 œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ. €ÏœÊ  Á ÁŨ, ¥ÁœÁ, ©Á§ÁÓ ©Ã©Á¯ÁœÁ ¨Ê ÁÅϙ €ÏžÁ§ÁÆ

Äë¬ÁÅàþÁÏ8Ä Á§ÃÏúà Ëë¬Áà©Áô¨Å8 ¥Á §ÁýÂþÃä úÁƬÊà Ëë¬Áà©Âêþà à ÁŨ, ¥ÁœÁ, ©Á§ÁÓ, ±ÂëϜ¨œÍ ¬ÁϣϟÁÏ ¨ÊžÁþÁä ©Ã«Á¦ÁÏ Áƙ ©Ã¬Áå«ÁÛÏ. ©ÄýþÃäýÃþÄ ¥ÃÏúÃ, “¬Á§Áí¨Í Âþà Ã, ¬Á§Áí ¬ÁÇ«ÃÛ Ã ¬Áũ§ÁàþÁÏžÃÏúÁϙÔ €þÊ ¦Ê¬ÁÅ Äë¬ÁÅà ©Â§Ã üÚþÁÏžÁÅ ÁÅþÃ, Ëë¬Áà©Á ¥Ã«ÁþÁ§Ä¨Å úʬÃþÁ ¡Áë¦ÁœÂä¨ ©Á¨ì ÏŸÁëžÊªÁϨÍþÁÅ, ¤Â§ÁœÁžÊªÁϨÍþÁÅ, ¡Áë¡ÁÏúÁ¥ÁÏœÁý Ëë¬Áà©ÁêÏ ©Ã¬Áà§ÃÏúÃÏžÃ. ‚Ï Â ©Ã¬Áà§Ã¬ÁÆàþÊ „ÏžÃ. (ƒ ©Âê¬ÁÏ "œÉ œÉ¨Å8ÁÅ £Ë£Ã¨Å €þÁũž¨Š- Š Á ¡Á§ÃªÄ¨þÁ" €þÊ 8ÁëÏPÁÏ þÁÅϙà ¬ÁÏ8ÁëÿÃÏúÁ£™ÃÏžÃ)

-7-

ChristianityInAndhra  

Christianity in Andhra Pradesh - 1 - Christianity in Andhra Pradesh - 2 - ‚úÂÖ™ÁÅ. Ëë¬Áà©ÁêÏ ¬ÄíÁ§ÃÏúÃþÁ þÊÁ¥ÁϞà ̧ÁÁÅ ±Âë§Áãþ¨¦Á ¨ŠÁýÃÛ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you