Page 1

ªª‹]– e∫Ãq <˚e⁄ì >=|üŒ eTVæ≤eTµµ jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏ä+ ` dü+Á>∑Vü≤ düMTø£å A.

ñb˛<ëÈ‘+· :

I.

Á>∑+<∏äø£s¡Ô : jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏ëìï Á|üeø£j Ô TÆÓ q jÓTôV≤CÒÿ\T ÁyêkÕ&Éì Áø°.|üP. 2e

X¯‘êã› ÁbÕs¡+uÛeÑ TT˝ÀH˚ n+<äs÷¡ n+^ø£]+#ês¡T. Ç‘·ì ‘·+Á&ç ã÷J. eè‹ÔØ‘ê´ Ç‘·&TÉ j·÷»≈£î&ÉT (jÓTôV≤ 1:3). nsTT‘˚ n‘·&TÉ #Ós˝¡ ÀqTqï ÇÁXÊj˚T©j·TT\ eT<Û´ä Á|üe∫+#·&ÜìøÏ <˚e⁄ì#˚ @s¡Œs¡#ã· &ܶ&TÉ . jÓTôV≤CÒÿ\T nqï e÷≥≈£î ªª<˚e⁄&ÉT ã\|üs#¡ T· qTµµ nì ns¡+ú . 1. Á|üeø£Ô |æ\T|ü⁄ : Ç‘·&TÉ Áø°.|üP. 597 dü+. jÓTVü≤√j·÷ø°qT sêE‘√bÕ≥T ããT˝ÀqT #Ós˝¡ ÀøÏ yÓfi≤fl&ÉT (2 sêE 24:14 qT+&ç) Ä ‘·sT¡ yê‘· 5 dü+.\≈£î Á|üeø£>Ô ± ù|s=+<ë&ÉT. ãVüQX¯ n|ü&ÉT n‘·ì ej·TdüT‡ 30 @fi¯ófl ñ+&Ée#·TÃqT. j·T÷Á|ò{ü d° Tü q~ qT+&ç Á|üeVæ≤+#˚ ø¬ u≤s¡T q~ e<ä› #Ós˝¡ À qTqï ÇÁXÊj˚T©j·TT\ eT<Û´ä Ç‘·ì |ü]#·s´¡ ø=qkÕ–+~. á Á|ü<X˚ +¯ ããT˝ÀqT |ü≥D º ≤ìøÏ #ê˝≤ yÓTfiÆ fl¯ <ä÷s¡+˝À ñ+~. ôV≤Á;j·TT\ #·]Á‘·˝À¬ø˝≤¢ n‹øÏw¢ yºü TÓ qÆ , >±&ÛÜ+<Ûøä ±s¡eTj·TyÓTqÆ |ü]dæ‘ú T· ˝˝À nkÕ<Ûës¡DyÓTqÆ dü+<˚XÊìï n+~+#·&ÜìøÏ |æ\Teã&ܶ&TÉ . 2. Á|üeø£Ô Á|ü‘´˚ ø£‘· : j·T÷<äT\T ããT˝ÀqT #Ós≈¡ î£ rdüTø=ìyÓfifl¯ &É+ 3 <äX\¯ T>± »]–+~. ❖ Áø°.|üP. 605 dü+ˆˆ <ëìj˚T\T eT]ø=+<äsT¡ rdæø=ìb˛ã&ܶsT¡ . ❖ Áø°.|üP. 597 dü+ˆˆ sêC…’q jÓTVü≤√j·÷ø°qT, jÓTôV≤CÒÿ\T Ç+ø± nH˚≈£î\T ø=ìb˛ã&ܶs¡T. ❖ Áø°.|üP. 586 dü+ˆˆ ∫e]>± j·T÷<ë ∫e] sêC…q ’ dæ~ÿj·÷ ø=ìb˛ã&ܶ&TÉ . n|ü&ÉT jÓTs¡÷wü˝eÒ TT |ü≥D º + eT]j·TT eT+~s¡+ düeT÷\ HêX¯q+ #˚jT· ã&ç+~ (2sêE 25:1`7). sTT]àj·÷, jÓTôV≤CÒÿ\T eT]j·TT <ëìj˚T\T ªªdüeTø±*≈£î\Tµµ. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á|ü‘´˚ ø£ >∑T+|ü⁄ eT<Û´ä |ü]#·s´¡ #˚jT· &ÜìøÏ |æ\Teã&ܶsT¡ . sTTØàj·÷ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT˝À $T–*q X‚weü TT eT<Û´ä , <ëìj˚T\T ããT˝ÀqT sê»eT+~s¡+˝À, jÓTôV≤CÒÿ\T ø¬ u≤s¡T qB rs¡+˝À #Ós˝¡ ÀqTqï yê] eT<Û´ä Á|üe∫+#ês¡T. jÓTwüj÷· , sTTØàj·÷ eT]j·TT jÓTôV≤CÒÿ\TqT ªªÁ‹‘·«|ü⁄ Á|üeø£Ô\Tµµ nì |æ\TkÕÔs¡T. m+<äT#˚‘·qq>± jÓTwüj·÷, <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T&Ó’q yÓTd”‡j·÷qT >∑÷]Ã, sTTØàj·÷ ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄ì >∑÷]à ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#êÃs¡T. jÓTôV≤CÒÿ\T Ä‘·àqT >∑÷]à ÁbÕ<Û ë q´‘· ì #êÃ&É T . Ä‘· à n‘· ì MT~øÏ , n‘· ì ˝ÀìøÏ e∫Ãq≥T¢ , n‘· ì ï m‹Ôø=ìb˛sTTq≥T¢ eT]j·TT ø£w‘ºü s· y¡ TÓ qÆ n‘·ì |ü]#·s´¡ ˝À n‘·ìøÏ nH˚ø£ $<Ûë\ düV‰ü j·T|ü&qç ≥T¢ |ü\Te÷s¡T¢ jÓTôV≤CÒÿ\T Á|ükÕÔ$+#ê&ÉT. >∑qTø£ Ç‘·ìï ªÄ‘·à Á|üeø£µÔ nì ≈£L&É |æ\TkÕÔsT¡ . jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

1


n+‘· e÷Á‘·yT˚ ø±<äT n‘·&TÉ , <ëìj˚T\T eT]j·TT jÓTVü‰qT Á|ü‘´· ø°øå s£ D¡ Á|üeø£\Ô T>± m+#·ã&ܶsT¡ . á eTT>∑TsZ T¡ ≈£L&É #Ós˝¡ À <˚e⁄ì Á|ü‘´· ø£‘å \· T bı+~, yê{Ïì >∑÷]à ÁyêkÕs¡T. >∑qTø£ Ms¡T Áyêdæq Á>∑+<∏ë\qT ªªÁ|ü‘´· ø°øå s£ D ¡ Á>∑+<∏ë\Tµµ n+{≤s¡T. 3. Á|üeø£Ô dü+<˚X+¯ : jÓTôV≤CÒÿ\T s¬ +&ÉT $<Ûë\ |ü]#·s´¡ qT #˚kÕ&ÉT. m. #Ós˝¡ Àì yê]øÏ ‘·eT bÕ|üeTTqT ã{Ϻ ø£*>π HêX¯qeTTqT >∑÷]à C≤„|øü +£ #˚kÕ&ÉT. (1`32 n<Ûë´) jÓTs¡÷wü˝ÒeTT HêX¯qeTÚ‘·T+<äì, X¯Á‘·T <˚XÊ\≈£î rs¡TŒ rs¡Ãã&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. _. <˚e⁄&ÉT yê]øÏ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À Çe«uÀj˚T Äosê«<ë\qT >∑÷]à eT]j·TT eT+~s¡ |ü⁄qs¡T<äs∆ D ¡ qT >∑÷]à #ÓbÕŒ&ÉT. (33`48 n<Ûë´) jÓTwüj÷· , ªª<˚e⁄ì s¡øDå£ qTµµ >∑÷]× sTTØàj·÷ ªª<˚e⁄ì rs¡TŒqTµµ >∑÷]× <ëìj˚T\T ªª<˚e⁄ì sêC≤´ìïµµ >∑÷]à Á|üe∫+#ês¡T. jÓTôV≤CÒÿ\T ªª<˚e⁄ì eTVæ≤eTqTµµ >∑÷]à Á|üe∫+#ê&ÉT. 4. Á|üeø£Ô uÀ<ÛHä ê |ü<‹›ä : jÓTôV≤CÒÿ\T nã<ä› Á|üeø£\Ô qT eT]j·TT yês¡T Á|ü»\˝À ø£*–+∫q ã÷≥ø£|ü⁄ ìØø£åDqT m<äTs√ÿe\dæ e∫Ã+~. bÕ|üeTT eT]j·TT $HêX¯q+‘√ ≈£L&çq ~Hê\˝À Á|ü»\˝À ñ‘·ŒqïyÓTqÆ $uÛ<Ò ë\T, ìsêX¯ ìdüŒ èVü≤\qT ã{Ϻ yês¡T n‘·ì dü+<˚XÊìï ô|&É#Ó$ìu…{≤ºs¡T. ø£qTø£ jÓTôV≤CÒÿ\T ‘êH˚ ñ|üe÷Hês¡+ú ‘√ n_Ûqj·T+ #˚jT· &É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. <˚e⁄ì #˚‹˝À bÕÁ‘·<ëÛ ] nj·÷´&ÉT. Á|ü»\T n‘·ì e÷≥\qT $q˝Ò<Tä >∑qTø£ ‘·q #˚w\ºü <ë«sê yê]ì Äø£]¸+#ê&ÉT. <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T\TqT >∑÷]à #Ó|Œæ q yê≥ìï{ÏøÏ Ç‘·&TÉ dü÷#·q>± ñHêï&ÉT. ªªjÓTôV≤CÒÿ\T MT≈£î dü÷#·q>± ñ+&ÉTqT, n‘·&TÉ #˚dqæ <ä+‘·{Ï Á|üø±s¡eTT MTs¡TqT #˚jT· T<äTs¡T, Ç~ dü+uÛ$Ñ +∫q|ü&ÉT H˚qT Á|üuTÑÛ yÓq’ jÓTVü≤√yêHÓj ’ T· THêïqì MTs¡T ‘Ó*dæø=+<äTs¡Tµµ (jÓTôV≤ 24:24). á uÀ<ÛHä ê $<ÛëHêìï ã{Ϻ n‘·&TÉ ªªn_Ûqj·T Á|üeø£>Ô ±µµ ˝Òø£ ªªdü+»„\ Á|üeø£µÔ µ>± |æ\Teã&ܶ&TÉ . II. y Á êj·Tã&çq ø±\+ : jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏+ä Áø°.|üP. 200 dü+ˆˆ˝À Áyêj·Tã&ç+<äì ø=+<äsT¡ |ü+&ç‘T· \T n_ÛÁbÕj·T|ü&Hç ê, m≈£îÿe eT+~ Ç~ bÕ\d”HÔ ê <˚X+¯ ˝ÀH˚ Áyêj·Tã&ç ñ+&Ée#·TÃqì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Áø°.|üP. 6e X¯‘êã›+˝À jÓTôV≤CÒÿ\T dü«j·T+>± ÁyêkÕ&ÉqïeTs√ n_ÛÁbÕj·÷ìï Á|üdTü ‘Ô · ø±\+Hê{Ï |ü+&ç‘T· \T ìsêø£]düTHÔ êïs¡T. Áø°.X¯. 1e X¯‘êã›+˝À ø=+<äs¡T á Á>∑+<∏äeTT jÓTTø£ÿ ÁbÕe÷DÏø£‘ê«ìï Á|ü•ï+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕs¡T. m+<äT≈£+fÒ 16e n<Ûë´j·T+ rÁeyê<ä|Pü ]‘·eTì, yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·T+˝À e÷]àø£ }Vü≤\T eT]j·TT 40`48 n<Ûë´j·÷\˝À yÓ÷ùw <Ûäs¡àXÊÅkÕÔìøÏ $s¡T<ä›yÓTÆq $wüj·÷\THêïj·Tì yê] n_ÛÁbÕj·T+. 40`48 n<Ûë´j·÷\˝À jÓTôV≤CÒÿ\T, eT]ø=+<ä] Á|üe#·Hê\THêïsTT. ãVüQXÊ Ç$ ‘·s¡Tyê‘· #˚s¡Ãã&ç ñ+{≤sTT. 33:21øÏ, 40:1øÏ, eT<Û´ä 13 dü+ˆˆ\ ø±\e´e~Û ñ+~. XË*’ ˝À ≈£L&É e÷s¡TŒ ñ+~. Bìï ã{Ϻ CÀd”|düò t nH˚ j·T÷<äT\ #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT jÓTôV≤CÒÿ\T Á|üeø£Ô s¬ +&ÉT Á>∑+<∏ë\T Áyêdæ ñ+&Ée#·TÃqì uÛ≤$+#ê&ÉT. jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

2


III.

Á>∑+<∏ä $•wü˜‘· : jÓTôV≤CÒÿ\T á Á>∑+<∏ä+˝À qs¡|ü⁄Á‘·T&Éì dü+uÀ~Û+#·ã&É&É+

>∑eTHês¡Ω+. á e÷≥ düTe÷s¡T 100 kÕs¡T¢ Áyêj·Tã&ç+~. 48 n<Ûë´j·÷\Tqï á Á>∑+<∏+ä ˝À, 27 n<Ûë´j·÷\˝À 62 |üsê´j·÷\T ªªH˚qT jÓTVü≤√yêHÓj ’ T· THêïqì yês¡T ‘Ó*dæø=+{≤s¡Tµµ nì #Ó|Œü ã&ç+~. ‘·q Á|ü»\ yÓ|’ ˝üò ≤´ìï ã{Ϻ <˚e⁄ì kÕs¡«uÛÖeT‘·«+ eT]j·TT Äj·Tq X¯øÔÏ e÷s¡TŒ #Ó+<ä<ìä Äj·Tq yê{ÏøÏ nr‘·T&Éì düŒwü+º #˚jT· ã&ç+~. <˚e⁄ì ø£èbÕø±sê´ìï ã{Ϻ yê]˝À |üXÊÑêÔ|+ü ø£\T>∑T‘·T+~ (36:16 qT+&ç) >∑qTø£ Á|ü»\T <˚e⁄ì ñ<˚X› Ê\≈£î |üP]Ô>± ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì uÀ~Û+#ê&ÉT. n˝≤+{Ï ø±\+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕ&ÉT. IV. eT÷\ e#·q+ : ªªH˚qT <˚X¯eTTqT bÕ&ÉT #˚j·T≈£î+&ÉTq≥T¢ ÁbÕø±s¡eTTqT ~≥º|sü #¡ T· ≥≈£î, ã<ä˝› q’… dü+<äT\˝À ì\T#·T≥≈£îqT ‘·–q yê&Óe&Éì H˚qT m+‘· $#ê]+∫qqT ˇø£&q’Ó qT ø£qã&É˝<Ò Tä µµ (jÓTôV≤CÒÿ\T 22:30).

_. jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏ä $uÛ» Ñ q: I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

<˚e⁄ì eTVæ≤eT ` Á|üeø£|Ô ìü (1`7 n<Ûë´) eTVæ≤eT Á|ü<]ä Ù+#·ã&ÉT≥ ` 1 n<Ûë´ Á|üeø£Ô |æ\T|ü⁄ eT]j·TT |üì ø=s¡≈î£ X¯ø‘ÔÏ √ ì+|üã&ÉT≥ ` 2 n<Ûë´ Á|üeø£Ô dæ<b›ä Õ≥T ` ø±e* yêì>± n‘·ì $<ÛTä \T ` 3 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT >∑÷]Ãq rs¡TŒ ` 4 n<Ûë´ Á|üeø£Ô øåös¡eTT #˚sTT+#·Tø=qT≥ ` <ëì dü÷#·q ` 5 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TTô|’ |ü&qÉ Tqï K&É+Z , X‚w+ü s¡ø+åÏ #·ã&ÉT≥ ` 6 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT n+‘·´ HêX¯Hêìï >∑÷]Ãq Á|üe#·q+ ` 7 n<Ûë´ <˚e⁄ì eTVæ≤eT yÓ[flb˛e⁄≥ (jÓTs¡÷wü˝ÒeTT eT]j·TT ÇÁXÊj˚T\T |üP]Ô>± #Ós>¡ =ìb˛ã&ÉT≥) (8`24 n<Ûë´) eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq <äsÙ¡ q+, eT+~s¡+ $Á>∑V‰ü sê<Ûqä ‘√ n|ü$Á‘·+ #˚jT· ã&ÉT≥, <ëì HêX¯q $esê\T ` 8 n<Ûë´ ôwø°Hê eTVæ≤eT eT+~sêìï $&É∫ yÓfió¯ fl≥≈£î düqï<äe› T>∑T≥ ` 9 n<Ûë´ ôwø°Hê eTVæ≤eT |ü]X¯ó<ä› dü˝ú ≤ìï ì+|ü⁄≥, eT+~sêìï $&ÉT#·T≥ ` 10 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT Á|ü<ëÛ qT\qT >∑÷]Ãq Á|üe#·Hê\T ` 11 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT >∑÷]à jÓTôV≤CÒÿ\T Hê≥ø°jT· $es¡D ` 12 n<Ûë´ nã<ä› Á|üeø£\Ô T eT]j·TT Á|üeÁøÏ\Ô qT >∑÷]Ãq Á|üe#·Hê\T ` 13 n<Ûë´ ô|<ä›\ $Á>∑Vü‰sê<ÛäqqT >∑÷]Ãq Á|üe#·Hê\T, jÓTs¡÷wü˝ÒeTT≈£î ‘·|üŒìdü]>± dü+uÛ$Ñ +#·qTqï HêX¯q+ ` 14 n<Ûë´ Á<ëøå±e*¢ì >∑÷]Ãq <äsÙ¡ q+ ` 15 n<Ûë´ <˚e⁄ì#˚ <ä‘‘Ô· · rdüTø√ã&çq _&É>¶ ±qTqï jÓTs¡÷wü˝eÒ TT $&É∫ô|≥ºã&ÉT≥`16 n<Ûë´ s¬ +&ÉT |üøsåÏ êE\ ñ|üe÷q+ ` 17 n<Ûë´

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

3


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

bÕ|ü+ e\q e#˚à J‘·+ eTs¡D+ ` 18 n<Ûë´ sê»≈£îe÷¬sj Ô TÆÓ q ÇÁXÊj˚T\T |ü≥¢ jÓTVü≤√yê $eTTK‘· ` 19 n<Ûë´ ÇÁXÊj˚T\T C≤‹ bÕbÕ\ |ü⁄q]«eTs¡Ù, uÛ$Ñ wü´‘Y rs¡TŒ eT]j·TT düeT≈£Ls¡TŒ`20 n<Ûë´ <ëM<äT e+X¯|⁄ü ∫e] sêEqT, ããT˝ÀqT sêE ‘=\–+#·T≥ ` 21 n<Ûë´ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ùV≤j·TÁøÏjT· \ düMTø£å ` 22 n<Ûë´ Ç<äs› T¡ düV≤ü √<äØ\qT (düeTs¡jT· eT]j·TT jÓTs¡÷wü˝eÒ TT) >∑÷]Ãq ñ|üe÷q+ ` 24 n<Ûë´ eTdü\T#·Tqï ≈£î+&ÉqT >∑÷]Ãq ñ|üe÷q+ ` 24 n<Ûë´ <˚e⁄ì eTVæ≤eT ` <˚Xe¯ TT\ô|’ rs¡TŒ (25`32 n<Ûë´) nyÓ÷àqT, yÓ÷j·÷ãT, @<√eTT eT]j·TT |ò*æ w”j Ô T· >∑÷]à ` 25 n<Ûë´ ‘·÷s¡T >∑÷]à ` 26`28 n<Ûë´ ◊>∑T|ü⁄qÔ T >∑÷]à ` 29`32 n<Ûë´ <˚e⁄ì eTVæ≤eT ` sêqTqï sê»´+ (33`48 n<Ûë´) Á|üeø£Ô |üìì >∑÷]Ãq |ü⁄qsê<˚X+¯ ` (33, 34 n<Ûë´) ÇÁXÊj˚T\T düeT≈£Ls¡TŒ ` (35, 36 n<Ûë´) ÇÁXÊj˚T\T |ü⁄qs¡T<äs› D ¡ (|ü⁄qs¡TJ®e+) ` (37 n<Ûë´) >√>∑T, e÷>√>∑T Á‘√dæyj ˚ T· ã&ÉT≥ ` (38, 39 n<Ûë´) eT+~s¡ |ü⁄q'ìsêàD+ ` (40`42 n<Ûë´) <˚e⁄ì eTVæ≤eT ‹]–e#·TÃ≥ ` (43`44 n<Ûë´)

dæ. jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å ` n+XÊ\ yê]>± dü+øÏ|å Ôü $es¡D I.

<˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq <äsÙ¡ Hê\T : jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏ä ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝ÀH˚ <äsÙ¡ Hê\qT >∑÷]à Á|ükÕÔ$+#ê&ÉT (1:1). ôV≤Á; uÛ≤wü˝À <äsÙ¡ HêìøÏ ñ|üj÷Ó –+#·ã&çq e÷≥≈£î #·÷#·T≥ ˝Òø£ ‘˚]#·÷#·T≥ nì ns¡+ú . Á|üeø£\Ô T, ø£\\ <ë«sê, ø=ìï |üsê´j·÷\T yÓT\≈£îe>± ñ+&É>±H˚ |üse¡ X¯ dæ‹ú ˝À <äsÙ¡ Hê\T #·÷ùdyês¡T. jÓTVü≤√yê qT+&ç bı+<˚ yê≈£îÿqT >∑÷]à ≈£L&É Á|ü‘´· ø£‘å >· ± uÛ≤$+#ês¡T (1:3). jÓTôV≤CÒÿ\T Á|ü‘´˚ øÏ+∫ <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]à 3 <äsÙ¡ Hê\qT #·÷kÕ&ÉT. jÓTVü≤√yê Vü≤düeÔ TT jÓTTø£ÿ Á|üyT˚ j·T+ ≈£L&É ø£ì|ædTü qÔ ï~ (3:14,22— 8:1— 33:22— 37:1— 40:1). 1. <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq yÓTT<ä{Ï <äsÙ¡ q+ (1:4`28) : yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·T+˝À jÓTôV≤CÒÿ\T #·÷∫q <äsÙ¡ HêìøÏ Á|üø≥ £ q Á>∑+<∏+ä 4,5 n<Ûë´j·÷\˝Àì <äsÙ¡ HêìøÏ b˛*ø£\THêïsTT. á <äsÙ¡ q+˝À dæ+Vü‰düHêd”qT&Óq’ <˚e⁄&˚ Á|ü<ëÛ Hê+X¯+. jÓTwüj÷· Á>∑+<∏ä+˝À <˚e⁄ì dæ+Vü‰düHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü÷Á‘ê\qT >∑÷]Ã, sTTØàj·÷ Á>∑+<∏+ä ˝À Ä dæ+Vü‰düHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üìì >∑÷]Ã, jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏+ä ˝À Ä dæ+Vü‰düq+ ô|q’ Tqï e´øÏìÔ >∑÷]à #Ó|Œü ã&ç+~. á <äsÙ¡ q+˝À <˚e⁄ì e´øÏ‘Ô «· + #·÷|æ+#·ã&É˝<Ò Tä . mes¡÷ m|ü&É÷ <˚e⁄ìï #·÷&É˝<Ò Tä (ìs¡Z 33:18`23— jÓ÷Vü‰ jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

4


1:18), #·÷&É˝Òs¡T ≈£L&É (1‹yÓ÷ 6:16), ø£qTø£ Äj·Tq eTVæ≤eTqT e÷Á‘·+ ø£qT|üsêÃ&ÉT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\+‘ê ããT˝ÀqT #Ós˝¡ À <äT'œ‘·T˝…j ’ T· T+&É>±, (ø°sÔ¡ 137:1) jÓTôV≤CÒÿ\T eTVæ≤e÷ì«‘·yTÓ qÆ á <äsÙ¡ Hêìï #·÷kÕ&ÉT. Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘·+˝À øÏw¢ |ºü ]ü dæ‘ú T· \qT m<äTs√ÿyê*‡ edüT+Ô ~. Ä |ü]dæ‘ú T· \H˚ #·÷dü÷,Ô ∫+‹düTÔ ñ+fÒ ø£è+–b˛‘êeTT. yê{Ï qT+&ç ãj·T≥øÏ e#˚à e÷sêZìï ø£qT>=q˝ÒeTT. ø±ì Ä |ü]dæú‘·T\qT nqTeT‹+∫q kÕs¡«uÛÖeTT&Óq’ <˚e⁄ì yÓ|’ ⁄ü #·÷&É>*∑ –‘˚ eTq uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T >∑÷]Ãq nH˚ø£ $wüj·÷\qT ‘Ó*dæø√>∑\T>∑T‘êeTT. á <äs¡Ùq+˝À ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿ <˚e⁄ì dæ+Vü‰düHêìï dü÷∫düT+Ô ~ (jÓTwü 14:13). nsTT‘˚ ñ‘·sÔ ¡ ~≈£îÿ <˚e⁄ì kÕúq+ nì K∫Ñ·+>± #Ó|Œü ˝ÒeTT. ‘·TbòÕqT <˚e⁄ì dæ+Vü‰düq|ü⁄ rÁe ø£<*ä ø£\qT dü÷∫düT+Ô ~. á <äs¡Ùq+˝Àì 4 Je⁄\T ¬øs¡÷ãT\qT b˛*qeì Áyêj·Tã&ç+~. ¬øs¡÷ãT\T <˚e<ä÷‘·˝˝À ˇø£ es¡+Z . M]ì >∑÷]à u…_’ \T˝À 3 kÕs¡T¢ Á|ükÕÔ$+#·ã&ç+~. 1. @<˚qT ‘√≥˝À (Ä~.ø±. 3:24) 2. jÓTôV≤CÒÿ\T <äsÙ¡ Hê\˝À (jÓTôV≤CÒÿ\T 1:4`28— 10:1`22) 3. jÓTVü‰qT <äsÙ¡ q+˝À (Á|üø≥ £ q 4:6`8)

á ø¬ s¡÷ãT\ |üì Hê\T>∑T $<Ûë\T>± ñqï~. 1. <˚e⁄ì dæ+Vü‰düHêìï, Äj·Tq ˙‹ì, eTVæ≤eTqT ø±j·TT≥. nq>± bÕ|ü+˝ÀqTqï e÷qe⁄&ÉT <˚e⁄ìï düMT|æ+#·≈î£ +&É #·÷#·T≥. (ñ<ë : Ä~ 3:24). 2. e÷qe⁄&ÉT <˚e⁄ì jÓTT<ä≈› î£ sê>∑\ e÷sêZìï #·÷|æ+#·T≥. <˚e⁄ì ø£è|ü≈î£ kÕ<äèX¯´+>± ñqï ø¬ s¡÷ãT\T (ìs¡.Z ø±.25:22) (ø£sT¡ D≤ |”se¡ƒ TT MT<ä) e÷qe⁄\T <˚e⁄ì ø£è|üqT Äj·Tq düìï~Ûì bı+<ä>\∑ kÕúq+>± ñHêïsTT. 3. <˚e⁄ì |ü]bÕ\q ìs¡«Vü≤D˝À düV‰ü j·T+ #˚jT· T≥. (1 düeT÷j˚T\T 4:3`7— ø°sqÔ¡ 80:1— 99:1— jÓTôV≤CÒÿ\T 1:26) 4. á uÛ÷Ñ $T MT<ä Áø°dTü Ô jÓTTø£ÿ |ü]#·s´¡ qT >∑÷]à 쑷´+ C≤„|øü +£ #˚ùd dü÷#·q\T>± ñ+&ÉT≥. eT‘·sÔ TT ‘·q düTyês¡˝Ô À j˚TdüTÁø°dTü qÔ T sêE>± |ü]#·jT· + #˚kÕ&ÉT. Ä Je⁄\ eTTK s¡÷bÕ\˝À dæ+Vü≤eTT j˚TdüT sê»]ø±ìï dü÷∫düTÔqï~. e÷s¡Tÿ j˚TdüTÁø°düTÔqT |ü]#ês¡≈£îì>± ù|s=ÿHêï&ÉT. m<äT›, Áø°düTÔ |ü]#ês¡≈£î&Éì dü÷∫düTÔqï~. \÷ø± Äj·TqqT eTqTwü´ ≈£îe÷s¡Tì>±, jÓ÷Vü‰qT <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡Tì>± |ü]#·jT· + #˚kÕs¡T. eTqTwü´ eTTK+ j˚TdüT e÷qe‘ê«ìï, |üøÏåsêE eTTK+ Äj·Tq <Ó’e‘ê«ìï dü÷∫düTÔHêïsTT. #·Áø±\T ø=qkÕ–+#·ã&ÉT‘·Tqï <˚e⁄ì Á|ü‘´· ø£‘å q· T Äj·Tq X¯øìÔÏ C≤„|øü +£ #˚dTü HÔ êïsTT. m+<äT#˚‘q· q>± Je⁄\≈£îqï Ä‘·àH˚ #·Áø±\≈£î ñ+<äì Áyêj·Tã&ç+~ (jÓTôV≤ 1:21). <˚e⁄&ÉT düs«¡ X¯≈î£ &Ô TÉ . ‘·q ñ<˚X› Ê\qT HÓsy¡ s˚ á &ÜìøÏ Äj·Tq eTT+<äTøπ kÕ>∑T‘ê&ÉT. jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

5


yê{Ï #·T≥Tº ñqï ø£fió¯ fl <˚e⁄ì uÛ$Ñ wü´‘Y C≤„Hêìï ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïsTT. <˚e⁄&ÉT á ˝Àø±ìï ˇø£ \ø£´å eTT ˝Ò≈î£ +&É, uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô ÀìøÏ q&ç|+æ #·&+É ˝Ò<Tä . Äj·Tq #˚dqæ Á|ü‹ nDTe⁄qT >∑÷]à Á|ü‘´˚ ø£ ñ<˚X› +¯ ñ+~. ˙ J$‘·+ ø=s¡≈î£ Äj·Tq Á|üD≤[ø£˝À Á|ü‘´˚ ø£ ñ<˚X› +¯ ñ+~. ˙ uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T Äj·TH˚ ‘·q ∫‘êÔqTkÕs¡+>± ìs¡sí TT+#ê&ÉT (ø°sÔ¡ 139:16). Äj·Tq ñ<˚X› Êìï C≤„qj·TTø£+Ô >± ø=qkÕ–düTHÔ êï&ÉT. nsTT‘˚ Äj·Tq ñ<˚X› Êìï ‘Ó*dæø=ì, Äj·Tq ∫‘êÔqTkÕs¡+>± eTq uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T eT\#·Tø√e&É+ eTqô|’qH˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. eTq+ áHê&ÉT düJe⁄\T>± ñHêïeT+fÒ Äj·Tq ∫‘êÔìï HÓsy¡ s˚ á &Üìπø. ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ á ø¬ s¡÷ãT\T <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT yÓ÷düTø=ì yÓfifl‚ yêVü≤ø±\T>± ñHêïsTT. <˚e⁄ì eTVæ≤eT ø√düyT˚ #˚jT· ã&çq e÷qe⁄&ÉT ≈£L&É, <˚e⁄ì eTVæ≤eT yêVü≤ø£+>± ñ+&Ü\ì <˚e⁄ì ñ<˚X› +¯ (jÓTwüj÷· 43:7,21). bÕ|ü+e\q eTìwæ Äj·TqqT eTVæ≤eT|üs#¡ · ˝Òøb£ ˛>± <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT ≈£L&É bı+<ä˝øÒ b£ ˛j·÷&ÉT (s√e÷ 3:23). j˚TdüTÁø°dTü Ô eTq+<ä] bÕbÕ\ ø√dü+ ‘·q ÁbÕD≤ìï n]Œ+∫ ‹]– ˝Ò#T· ≥ <ë«sê eTq+ Äj·Tq eTVæ≤eTqT ‹]–bı+<ä&ÜìøÏ (jÓ÷Vü‰qT 17:23) Äj·Tq eTVæ≤eTqT #·÷&É&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê&ÉT (jÓ÷Vü‰qT 17:24). j˚TdüT Áø°dTü qÔ T s¡ø≈å£ î£ ì>± n+^ø£]+∫q yês¡+<äsT¡ á ˝Àø£+˝À yê] J$‘·+ <ë«sê <˚e⁄ìï eTVæ≤eT|üsêÃ* (eT‘·sÔ TT 5:16). jÓTôV≤CÒÿ\T #·÷∫q <äsÙ¡ q+ eTs√ dü‘ê´ìï ≈£L&É C≤„|øü +£ #˚dTü qÔ ï~. á Hê\T>∑T Je⁄\T ø£*dæ |ü]|üPs¡yí TÓ qÆ bı+~ø£‘√ <˚e⁄ì eTVæ≤eTø√dü+ |üì#˚kÕÔsTT. #·Áø±\T, ø¬ s¡÷ãT\‘√ eT]j·TT Ä‘·à‘√ ì$T‘·+Ô ˝Ò≈î£ +&É |üì #ÓjT· ´˝Ò<Tä (1:17,19,20,21). Áø°dTü qÔ T $X¯«dæ+∫q yês¡+<äs÷¡ Äj·Tq X¯Øs¡+˝À nej·Tyê\T>± ñHêïs¡T. ˇø£ÿ X¯Øs¡eTT>±qTqï eTq+<äs+¡ Ä‘·à q&ç|+æ |ü⁄‘√ ◊ø£´‘·ø*£ –, <˚e⁄ì eTVæ≤eT ø√düyT˚ |üì #Ój÷· ´*. á <ä s ¡ Ù q+˝À <˚ e ⁄ì \ø£ å D ≤\T dü Œ wü º + >± >√#· s ¡ e TÚ‘· T HêïsTT. Äj· T q düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT, düs¡«yê´|æ, kÕs¡«uÛÖeTT&ÉT. á˝≤+{Ï <˚e⁄ì eTVæ≤eT Ç+ø± #Ós˝¡ ÀqTqï ÇÁXÊj˚T©j·TT\‘√H˚ eTT&ç|&ü ç ñqï~. <˚e⁄ì Á|ü»\yÓTqÆ eTq+ mø£ÿ&É ñHêï, @ |ü]dæ‹ú ˝À ñHêï nø£ÿ&É Äj·Tq düìï~Û ñ+≥T+~ (ôV≤Á; 13:5). ø£qTø£ mø£ÿ&É ñHêï @$T #˚dHæ ê Äj·TqH˚ eTVæ≤eT|üsêÃ* (1 ø=]+~∏ 10:31). jÓTôV≤CÒÿ\T #·÷∫q á yÓTT<ä{Ï <äsÙ¡ q+ |üP]Ô>± ns¡+ú ø±≈£îqï <˚e⁄ì eTVæ≤e÷ Á|üø±XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫, es¡íHêr‘·yÓTÆq eTs¡ày˚T<√ ñ+~. á <äs¡Ùq+ <ë«sê jÓTôV≤CÒÿ\TqT ø£\es¡|sü êÃ\ì ø±<äT>±ì, <˚e⁄ì |ü]#·s´¡ qT ÁbÕs¡+_Û+#·ø£ eTT+<äT, <˚e⁄ì eTVü‰‘ê´ìï, eTVæ≤eTqT ‘Ó*dæø=ì uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ Äj·TqqT ùd$+#ê\ì <˚e⁄ì ñ<˚X› +¯ . 2. <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq s¬ +&Ée <äsÙ¡ q+ (8`11 n<Ûë´) yÓTT<ä{Ï <äsÙ¡ q+ ‘·sT¡ yê‘· 14 HÓ\\≈£î á <äsÙ¡ Hêìï #·÷kÕ&ÉT. <˚e⁄&ÉT jÓTôV≤CÒÿ\TqT nkÕ<Ûës¡DyÓTqÆ Ø‹˝À jÓTs¡÷wü˝eÒ TT≈£î rdæø=ì yÓfi≤fl&ÉT. n‘·&TÉ X¯Øs¡+‘√ yÓfi≤fl&√ jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

6


˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT. á <äsÙ¡ Hêìï >∑÷]à |ü\T n_ÛÁbÕj·÷\THêïsTT. 1. jÓTôV≤CÒÿ\T ããT˝ÀqT <˚X+¯ ˝À ø¬ u≤s¡T q~ ˇ&ÉTq¶ ñ+&˚ á <äsÙ¡ Hêìï #·÷kÕ&Éì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. 2. ì»+>± jÓTs¡÷wü˝eÒ TT≈£î yÓfi≤fl&Éì, Ä |ü≥D º +˝À q&ç#ê&Éì Çø£ÿ&É Áyêj·Tã&çq yê≥ìï{Ïì #·÷kÕ&Éì eT]ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. Ä‘·à<ë«sê X¯Øs¡+‘√ ø=ìb˛ã&É&+É @*j·÷ (2 sêE 2:11) eT]j·TT |ò*æ |ü (nbı.ø±. 8:39) J$‘ê˝À¢ #·÷&É>\∑ eTT. jÓTôV≤CÒÿ\T nqTuÛeÑ + n˝≤+{Ï<H’Ó ê ø±e#·TÃqT ˝Òø£ bÂ\T≈£î (2 ø=]+B∏ 12:2) eT]j·TT jÓ÷Vü‰qT≈£î ø£*–q nqTuÛeÑ + ˝≤+{Ï~ (Á|üø£ 4:1,2) ø±e#·TÃqT. <˚e⁄&ÉT n‘·ìï n<äèX¯ó´ì>± rdüTø=ì yÓfi≤fl&ÉT >∑qTø£ Á|ü»\T n‘·ìï >∑T]Ô+∫ ñ+&Éøb£ ˛e#·TÃqT. 8e n<Ûë´j·T+ yÓTT<ä{Ï e#·q+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ á <äsÙ¡ Hê\ |üs+¡ |üs¡ 11e n<Ûë´j·T+ 25e e#·q+ es¡≈î£ ø=qkÕ–+~. á <äsÙ¡ q+˝À jÓTôV≤CÒÿ\T yÓTT<ä≥ ñ‘·sÔ e¡ TT yÓ|’ ⁄ü q ñqï Äes¡D+ <ë«s¡eTTqT #·÷kÕ&ÉT (8:1`3). ‘·sT¡ yê‘· eT+~sêes¡D+˝À s¡V≤ü dü´+>± ñqï ˇø£ >∑~˝ÀìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. Ä >∑~ >√&É\ô|q’ ÁbÕ¬ø&ç düø\£ »+‘·Te⁄\ Äø±sê\T, ùV≤j·TyÓTqÆ eTè>±\ Äø±sê\T, nq>± ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Äsê~ÛdTü qÔ ï <˚e‘·\ $Á>∑V‰ü \ìï ∫Árø£]+#·ã&ç ñ+&É&+É (8:7`10), yê{Ï eTT+<äT <Û÷ä bÕs¡T\Ô T #˚‘|· ≥ ü Tºø=ì ñqï 70 eT+~ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ ô|<ä\› qT, cÕbòÕqT ≈£îe÷s¡T&Óq’ j·T»Hê´qT #·÷kÕ&ÉT. ãVüQX¯ jÓTôV≤CÒÿ\T M]ì #·÷∫ ÄX¯Ãs¡´|ü&ç ñ+&Ée#·TÃqT. m+<äTø£+f… 30 dü+ˆˆ\ ÁøÏ‘+· jÓTs¡÷wü˝eÒ TT˝À jÓ÷w”j÷· ø±\+˝À »]–q eT‘·d+ü düÿs¡D˝À cÕbòÕqT Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·<ëÛ ]. sêE m<äT≥ <Ûsä à¡ XÊÅkÕÔìï #·~$+~ Ç‘·&˚ (2 sêE 22:8`11). á 70 eT+~ ô|<ä\› T, ns¡Ãøπ ‘·sT¡ \ì (Laity) #Ó|üŒe#·TÃqT (ìs¡Z 24:9,10— dü+U≤´ 11:16) #·÷&É+&ç. $Á>∑V‰ü sê<Ûqä qT n]ø£≥&º yÉ T˚ yê] Á|ü<ëÛ q u≤<Û´ä ‘·. ø±ì yêπs $Á>∑V‰ü sê<Ûqä #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘·sT¡ yê‘· <˚e⁄&ÉT jÓTôV≤CÒÿ\TqT eT+~s¡|⁄ü ñ‘·sÔ ¡ <ë«s¡eTT <ä>sZ∑ ¡ ~+bÕ&ÉT. nø£ÿ&É Åd\Ô” T ≈£Ls¡TÃ+&ç, ‘·eT÷àE <˚e‘·qT >∑÷]à @&É«&É+ >∑eTì+#ê&ÉT. ‘·eT÷àEqT ããT˝À˙j·TT\T kÕ|òü\´‘·, Á|ü‘·T´‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q <˚e⁄&ÉT>±, Á|üøè£ ‹ì, s¡T‘·T #·Áø±\qT XÊdæ+#˚yê&ÉT>± m+#ês¡T, qe÷às¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Ä≈£î\T sê˝Òø±\+˝À ‘·eT÷àE eTs¡DÏ+#ê&Éì, edü+‘·ø±\+˝À Á|üøè£ ‹ ∫–]Ãq|ü⁄&ÉT ‹]– Áã‹ø±&Éì qy˚Tàyês¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ‘·eT÷àE eTs¡D+ >∑÷]à Åd\Ô” T $\|æ+#˚yês¡T. á <äèXÊ´ìï #·÷kÕø£ jÓTVü≤√yê Ä‘·à jÓTôV≤CÒÿ\TqT eT+~s¡|⁄ü ˝À|ü* Äes¡DeTT˝À ~+bÕ&ÉT. nø£ÿ&É, Ä\j·T <ë«s¡eTT <ä>sZ∑ q¡ Tqï, eTTKeT+≥|üeTTq≈£î ã\|”se¡ƒ TT≈£îqT eT<Û´ä Ç+#·T$T+#·T 25>∑Ts¡T ‘·÷s¡TŒyÓ|’ ⁄ü eTTU≤\T Á‹|æŒ dü÷s¡T´ìøÏ qeTkÕÿs¡+ #˚jT· &É+ #·÷kÕ&ÉT. Ms¡T, eT+~s¡+˝À ùde#˚dTü qÔ ï 24>∑Ts¡T j·÷»≈£î\T eT]j·TT Á|ü<ëÛ q jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

7


3.

1. 2. 3.

j·÷»≈£îìï dü÷∫düTHÔ êïs¡T. m|ü&√ ˇø£|ü &ÉT á˝≤+{Ï Á|üe÷<ä dæ‹ú edüT+Ô <äH,˚ yÓ÷ùw dü÷s¡T´ìï |üPõ+#·e<äì› ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT (~«r 4:19). <˚e⁄ì Ä\j·T+˝À, ÇÁXÊj˚T\T ô|<ä›\T (ns¡Ãπø‘·s¡T\T) Åd”Ô\T, j·÷»≈£î\T (ns¡Ã≈£î\T) #˚düTÔqï $Á>∑V‰ü sê<Ûqä qT ã{Ϻ ø£]qƒ •ø£å $~+#·ã&ÉT‘·T+~ (jÓTôV≤ 9:4`10). <˚e⁄ì e÷s¡+Z ˝À Á|ü»\qT q&ç|+æ #ê*‡q u≤<Û´ä ‘· >∑\yêπs <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£+>± Á|üe]Ô+#·&+É e\q <˚e⁄ì rs¡TŒ <˚e⁄ì |ü]X¯ó<ä∆ dü\ú + qT+&˚ nq>± u≤<Û´ä ‘·>\∑ yê]‘√H˚ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. <˚e⁄ì dü+|òTü +˝À ùde˝À bÕ˝§Z+≥Tqï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ á $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü*. n+<äTøπ nbıdü\Ô T&Óq’ ù|‘·Ts¡T ‘·q |üÁ‹ø£˝À ªªrs¡TŒ <˚e⁄ì Ç+{ÏjTÓ T<ä› Äs¡+uÛeÑ T>∑T ø±\eTT e∫Ãj·TTqï~. n~ eTq jÓTT<äH› ˚ Äs¡+uÛyÑ TÓ ‘Æ ˚ uÛøÑ VÔÏ ≤” qT&ÉTqT bÕ|æjT· T mø£ÿ&É ì\T‘·Ts¡T?µµ nì Á|ü•ï+#ê&ÉT (1 ù|‘·Ts¡T 4:17). j·T÷<ë bÕ|üeTTqT >∑÷]à Á|ü˝≤|ædTü qÔ ïyê] H=dü≥ >∑Ts¡TÔ y˚jT· eTì <˚e⁄&ÉT ‘·q <ä÷‘·\≈£î ÄC≤„|+æ #ê&ÉT. á eTTÁ<ä yê]ì eTs¡D+ qT+&ç ‘·|Œæ +#·&Üìπø, (Á|üø≥ £ q 7:1`3‘√ b˛*à #·÷&É+&ç). j·T÷<ëô|’ sêqTqï rs¡TŒqT >∑÷]Ãq á <äsÙ¡ Hêìï #·÷∫q jÓTôV≤CÒÿ\T <˚e⁄ì düìï~Û˝À >√C≤&ÉT‘·THêï&ÉT (jÓTôV≤. 9:8). yê]|ü≥¢ jÓTôV≤CÒÿ\T≈£îqï Áù|eT Çø£ÿ&É e´ø£ÔeTÚ‘·T+~. <˚e⁄ìøÏ ≈£L&É yê]|ü≥¢>∑\ Áù|eT ‘·]–b˛˝Ò<äì, Äj·Tq C≤>∑T #˚dqæ $<ÛëHêìï ã{Ϻ ‘Ó\TdüT+Ô ~. 8e n<Ûë´j·T+ qT+&ç 10e n<Ûë´j·T+ es¡≈î£ Áø£yT˚ D <˚e⁄ì eTVæ≤eT rdæyj ˚ T· ã&ç+~. ø=+‘·eT+~ sêC…q’ eTqùw¸ ø±\+˝À »]–q á $wüjT· + jÓTôV≤CÒÿ\T≈£î <äsÙ¡ q s¡÷|ü+˝À #·÷|æ+#·ã&ç+<äì #ÓbÕÔsT¡ . ãVüQX¯ eTqùw¸ ø±\+qT+&ç ≈£L&É <˚e⁄ì eTVæ≤eT edü÷bÔ ˛‘·÷ ñ+&Ée#·TÃqT. >±ì <˚e⁄&ÉT yÓ+≥H˚ yê]ì $&É∫ ô|≥º˝<Ò Tä . Äj·Tq ø£è|ü>\∑ yê&ÉT, Bs¡XÈ Ê+‘·T&ÉT. nsTT‘˚ Á|ü»\T Äj·Tq yÓ|’ ⁄ü ‹s¡T>∑q+<äTe\¢ yê]øÏ |üsêqTàKT&Éj÷· ´&ÉT. <˚e⁄ì eTVæ≤eT eT+~s¡+˝À qT+&ç yÓ[fl, |ü≥D º + yÓ\T|ü\ ‘·÷s¡TŒ uÛ≤>±q ì*∫+~. Äj·Tq ‘·q Ä\j·÷ìï nq>± ‘·q ìyêdüd˝úü ≤ìï, ‘·q Á|ü»*ï $&É∫ô|≥º&ÜìøÏ nsTTwü‘º · #·÷|ü&+É >∑eTì+#·e#·TÃqT. <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq eT÷&Ée <äsÙ¡ q+ (jÓTôV≤ 40 ` 48 n<Ûë´) : á <äsÙ¡ q+˝À <˚e⁄ì eTVæ≤eT ‹]– <˚e⁄ì Ä\j·T+˝ÀøÏ sêe&É+ jÓTôV≤CÒÿ\T #·÷kÕ&ÉT (43:1`9). Ç~ uÛ÷Ñ MTà<ä »]–+#·ã&˚ Áø°dTü Ô y˚jT˚ ´+&É¢ |ü]bÕ\q˝À dü+uÛ$Ñ düT+Ô ~. á <äsÙ¡ qeT+‘ê <˚e⁄ì eT+~s¡ es¡qí qT >∑÷]Ãq<˚. <˚e⁄ì eT+~s¡ ìsêàD+ >∑÷]à 7 $wüj÷· \T u…_’ \T˝À Áyêj·Tã&ܶsTT. yÓ÷ùw Á|ü‘´· ø£å >∑÷&Üs¡+. (ìs¡.Z ø±. 40 n<Ûë´) (Áø°.|üP. 1500`1000) kı˝§yÓ÷qT ø£{qºÏ Ä\j·T+ (1sêE 5`8) (Áø°.|üP. 100`586) C…sT¡ u≤“u…\T ø£{qºÏ Ä\j·T+ (mÁC≤ 6 n<Ûë´) ‘·sT¡ yê‹ ø±\+˝À ùV≤s√<äT Bìï |ü⁄q]ï]à+#ê&ÉT. (jÓ÷Vü‰qT 2:20) (Áø°.|üP. 516 ` Áø°.X¯.70)

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

8


4. Áø°dTü Ô X¯Øs¡eTH˚ Ä\j·T+ (jÓ÷Vü‰qT 2:21) (Áø°.|üP. 4 ` Áø°.X¯. 30) 5. dü+|òTü eTH˚ Äràj·T Ä\j·T+ (ô|+‘Óø√düTÔ ~q+ qT+&ç Áø°dTü Ô sêø£&É es¡≈î£ ) 6. eTVü‰ ÁX¯eT\ ø±\+˝Àì Ä\j·T+ (Á|üø£. 11 n<Ûë´) (dü+|òüT+ m‘·Ôã&çq|üŒ{Ï qT+&ç Vü≤sYyTÓ –<√›qT j·TT<ä+∆ es¡≈î£ ) 7. yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q ø±\+˝À Ä\j·T+ (jÓTôV≤. 40`48 n<Ûë´— j·÷y˚\T 2:18— jÓTwüj÷· 2:3— 60:3— <ëì 9:24— Vü≤>∑sZ TT 2:7,9) yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q˝À ñ+&ÉuÀj˚T eT+~s¡eTTqT >∑÷]Ãq $es¡D. 1. |ü]X¯ó<ä› düú\+ : yÓj˚T´+&É¢ bÕ\q˝À bÕ\d”ÔHê <˚X¯+ ‹]– 12 >=Á‘ê\≈£î |ü+∫ô|≥ºã&ÉT‘·T+~. á <˚X+¯ 3 uÛ≤>±\T>± $uÛ≤–+#·ã&ÉT‘·T+~. ñ‘·sÔ ¡ uÛ≤>∑+˝À 7 >√Á‘ê\T, <äøDåÏ uÛ≤>∑+˝À 5 >√Á‘ê\T á s¬ +&ÉT dü˝ú ≤\ eT<Û´ä Á|ü‹w摘 y· TÓ qÆ dü\ú + ñ+≥T+~. á Á|ü‹w摘 · dü\ú + 1160 yÓTfiÆ fl¯ yÓX’ Ê\´eTT>∑\ #·‘T· s¡ÁkÕø±s¡eTT. á dü\ú + Á|ü|+ü #·+˝À <Ó$’ ø£ |ü]bÕ\q≈£î, Äsê<Ûqä ≈£î øπ +Á<äkÕúq+>± ñ+≥T+~. á |ü]X¯ó<ä› dü\ú + eT<Û´ä ˝À <˚e⁄ì Ä\j·T+ ñ+≥T+~. Ç~ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT |ü≥Dº +˝À ø±ø£, m‘ÓqÌÔ ˇø£ ø=+&Éô|’ ñ+≥T+~ (jÓTwüj÷· 2:3— MTø± 4:1`4— jÓTôV≤CÒÿ\T 37:26) 2. <ëì ø=\‘·\T (40:1— 42:20— 46:21`24). 3. á Ä\j·T ìsêàD+ jÓTTø£ÿ ñ<˚X› +¯ . n. <˚e⁄ì eTVæ≤eT y˚T|òTü + ì\e&ÜìøÏ dü˝ú ≤ìï øπ {≤sTT+#·T≥≈£î (jÓTôV≤ 43:1`17) Ä. eTVæ≤eTsêE ø=s¡≈î£ ˇø£ øπ +Á<ä kÕúHêìï ìj·T$T+#·T≥≈£î (jÓTôV≤ 43:7— jÓTwü 2:2,3) 4. <ëì j·÷»ø£‘«· + (44:5`31) : j·÷»≈£î&Óq’ kÕ<√≈£î ≈£îe÷s¡T˝Ò j·÷»ø£‘«· + »]–kÕÔsT¡ (jÓTôV≤ 40:46— 43:19— 44:15— 48:11). kÕ<√≈£î nVü≤s√qT e+X¯+˝À 11e yês¡dTü &ÉT, Ç‘·&TÉ <ëM<äT ø±\+˝À j·÷»≈£îì>± ñHêï&ÉT (1 düeT÷ 2:35— 1 sêE 2:27, 35). 5. Ä\j·T n~Û|‹ü (sêE) : (45:7,8,17— 46:1`20) : eTs¡àeTT>± ñ+#·ã&çq á n~Û|‹ü ì >∑÷]à düTe÷s¡T 17 kÕs¡T¢ Áyêj·Tã&ç+~. Äj·Tq me¬sq’ |üŒ{Ïø˙Ï , Á|ü»\≈£î eT]j·TT j·÷»≈£î\≈£î eT<Û´ä Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·qT á <˚yê\j·T+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔ&TÉ . n‘·&TÉ Áø°dTü Ô nì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. nsTT‘˚ n‘·&TÉ ÁbÕj·T•Ã‘êÔsãú¡ * n]Œ+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêï&ÉT (jÓTôV≤. 45:22). n‘·&ÉT $yêVæ≤‘·T&ÉT eT]j·TT n‘·ìøÏ ≈£îe÷s¡T\THêïs¡T >∑qTø£ (46:16), n‘·&TÉ Áø°dTü Ô ø±<äì #Ó|Œü e#·TÃqT. n‘·&TÉ ãVüQXÊ <ëM<äT e+X¯+ qT+&ç e∫Ãqyê&Ó,’ Áø°dTü Ô $s√~ÛøÏ nã<ä› Á|üeø£Ô »‘·>± ñqï≥T¢ <ëM<äT≈£î »‘·>± ñ+{≤&Éì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. 6. á Ä\j·T $•wü‘˜ · : n. ˇø£ÿ ã*|”se¡ƒ TT ‘·|Œü , yÓ÷ùw ì]à+∫q Á|ü‘´· ø£å >∑T&Üs¡+, kı˝§yÓ÷qT eT]j·TT jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

9


7.

8.

9. 10.

II.

m)

ùV≤s√<äT ø£{+ºÏ ∫q eT+~sê\˝Àì ñ|üøs£ D ¡ ≤˝ÒM á eT+~s¡+˝À ñ+&Ée⁄. ø±s¡D+ ne˙ï Áø°dTü ˝Ô À HÓsy¡ s˚ á ã&ܶsTT. 1. ‘Ós¡ ` Áø°dTü Ô eTs¡D düeTj·T+˝À ∫ì–+~ (eT‘·Ô 27:51). 2. düìï~Û s=f…\º ã\¢ ` Áø°ùdÔ JyêVü‰s¡+>± Á|ü‘´· ø£|å sü á ã&ܶ&TÉ . 3. B|üd+Ôü uÛ+Ñ ` ˝Àø±ìøÏ yÓ\T¬>q’ Áø°ùdÔ Á|üø±•düTHÔ êï&ÉT. Ä. á eT+~s¡+˝Àì eTs√ $•wü˜‘· @eT+fÒ ‘·÷s¡TŒ <ë«s¡+ eT÷dæy˚j·Tã&ç ñ+≥T+~ (44:2). j˚TdüTÁø°dTü Ô á <ë«s¡+ >∑T+&Ü Á|üy•˚ +#·uÀ‘·THêï&ÉT >∑qTø£ <ëì>∑T+&Ü Ç‘·sT¡ ˝…e«s¡T Á|üy•˚ +#·≈L£ &É<qä ï ñ<˚X› +¯ ‘√, ˝Òø£ >∑‘+· ˝À <˚e⁄ì eTVæ≤eT eT+~sêìï $&É∫ ‘·÷s¡TŒ <ë«s¡+ >∑T+&Ü yÓ[flb˛sTT+~ (10:18,19), >∑qTø£ ‹]– e∫Ãq Äj·Tq eTVæ≤eT eT¬sqï&É÷ yÓ[flb˛<äì C≤„|øü +£ #ÓjT· ´&ÜìøÏ Ä <ë«sêìï eT÷j·÷\ì #Ó|Œü ã&ç ñ+&Ée#·TÃqT. Ä\j·T+˝Àì ã\T\T : eT+~s¡+˝À Ç‘·s¡ |ü]ø£sê˝ÒM ˝Ò≈î£ +&É ã*|”s+¡ƒ e÷Á‘·+ m+<äT≈£î ñqï~ nH˚ Á|üXï¯ MT≈£î ø£\T>∑e#·TÃqT. yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q˝À ≈£L&É ã\T\T n]Œ+#·ã&É‘êj·Tì yêø£´+ #Ó|⁄ü +Ô ~ (jÓTwüj÷· 56:6,7— 60:7— C…øs£ ê´ 14:16`21— sTTØàj·÷ 33:18). j˚TdüTÁø°dTü Ô ã\´s¡ŒD düèwæ˜ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&ç yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q es¡≈î£ ≈£L&É Á|ü‹ e÷qe⁄ì bÕ|ü |ü]Vü‰sêìøÏ #ê*q~. nsTT‘˚ yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q˝À »ìà+∫qyê]øÏ, ‹]– »ìà+#·T≥ jÓTTø£ÿ neX¯´ø£‘·qT, $\TyÓ’q s¡ø£åDqT ñ<äVü≤]+#·&ÜìøÏ kÕ<äèX¯´+>±qT, bÕ|ü+ jÓTTø£ÿ uÛÑj·T+ø£s¡‘ê«ìï, <˚e⁄ì |ü]X¯ó<䛑·qT $e]+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T á ã\T\T n]Œ+#·ã&É‘êsTT>±ì bÕ|ü ÁbÕj·T•Ã‘·+Ô ø=s¡≈î£ ø±<äT. <ëìì Áø°dTü Ô dü+|üPs¡+í >± HÓsy¡ s˚ êÃ&ÉT. Ä\j·T+˝À qT+&ç Á|üeVæ≤+#˚ q~ (47:1) : Bì ˙fi¯ófl ã*|”se¡ƒ TTq≈£î <äøD åÏ eTT>± eT+~s¡|⁄ü ≈£î&çÁ|üøÿ£ qT+&ç, ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ ‘·÷s¡TŒyÓ|’ ⁄ü , ‹]– <äøD åÏ eTTq≈£î eT[fl m&Ü] >∑T+&Ü, eT]j·TT jÓTTsê›qT q~ qT+&ç eTè‘· düeTTÁ<ä+˝À |ü&ÉT‘·T+~ (47:2,6,12). n|ü&ÉT Ä düeTTÁ<ä|⁄ü ˙fi¯ófl eT+∫˙fi¯ófl ne⁄‘êsTT (47:8). Ä\j·T+˝À <˚e⁄ì eTVæ≤eTì+|üã&ÉT≥ (43:1`5). <ëì |ü≥Dº + (48:35) : yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q qT+&ç (á X¯‘ê_∆ qT+&ç) jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ªªjÓTVü≤√yê ñ+&ÉT dü\ú eTTµµ (ôV≤Á; uÛ≤wü˝À jÓTVü≤√yêwüe÷à) nì |æ\Teã&ÉT‘·T+~. ‹]– e∫Ãq <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT >∑÷]Ãq á <äsÙ¡ q+ uÛ$Ñ wü´‘êÿ˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q~, nsTT‘˚ #Ós˝¡ À qTqï ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT <˚e⁄&ÉT n+‘·{‘Ï √ $&ç∫ô|≥º˝<Ò Tä >±ì, sTTØàj·÷ Á|üeø£Ô <ë«sê ôd\$∫Ãq Á|üø±s¡+ 70 dü+e‘·‡sê\ nq+‘·s+¡ ‹]– yê] <˚XÊìøÏ rdüTø=ì e#êÃ&ÉT. ÇÁXÊj˚T\T C≤‹ düeT≈£Ls¡TŒ (36, 37 n<Ûë´j·÷\T) düeT≈£Ls¡TŒ jÓTTø£ÿ neX¯´ø£‘· (36:17`19) : j·T÷<äT\T yê] bÕ|üeTTqT ã{Ϻ

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

10


#Ós≈¡ î£ |ü+|æ+#·ã&ܶsT¡ >∑qTø£ yês¡T n˝≤π> ñ+&Éø£ ‹]– <˚e⁄ìyÓ|’ ⁄ü ‹s¡>±*‡q neX¯´ø£‘· ñ+~. n+‘· e÷Á‘·yT˚ ø±ø£, nq´<˚XÊ\T dæ>T∑ |Z sü á ã&É&ÜìøÏ (36:1`7) eT]j·TT <˚e⁄ì HêeT+ |òTü q|üsá ã&É&ÜìøÏ (36:20`23,32) <˚e⁄&ÉT yê]ì ‹]– s¡|Œæ +#ê&ÉT. _) düeT≈£Ls¡TŒqT >∑÷]Ãq <äsÙ¡ q+ (37:1`14) : m+&çq meTTø£\Tqï ˝Àj·TqT >∑÷]Ãq á <äsÙ¡ q+ ÇÁXÊj˚T\T C≤‹H˚ dü÷∫düTqÔ ï~. m+&çq meTTø£˝≤¢ ñqï yê]ì Äj·Tq ‹]– J$+|üCkÒ ÕÔ&TÉ . <˚e⁄ì á ø±s¡´+˝À jÓTôV≤CÒÿ\T kÕ<Ûqä +>± ñHêï&ÉT. <˚e⁄&ÉT n‘·ìï Á|üe∫+#·eTì #ÓbÕŒ&ÉT. jÓTôV≤CÒÿ\T <˚e⁄&ÉT #Ó|Œæ q e÷f˝Òï Á|üe∫+#ê&ÉT. meTTø£\ìï düeT≈£Ls¡Ãã&ç, ˇø£<ëì‘√ ˇø£{Ï ø£*kÕsTT. yê{Ïô|’ qsê\T, e÷+dü+ bı<ä>∑ã&ܶsTT. eTs¡˝≤, q\T~≈£îÿ\ qT+&ç Jyê‘·à yê]˝À Á|üy˚•+#ê\ì Á|üe∫+#·>±H˚, yês¡T düJe⁄˝…’ ˝…øÿÏ +|ü X¯ø´£ eTT>±ì eTVü‰ôdq’ ´yÓTÆ ì*#ês¡T. áHê&ÉT ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT ‘·q ø±sê´\qT #˚jT· &ÜìøÏ e÷qe⁄*ï kÕ<ÛHä ê\T>± yê&ÉTø=+≥THêï&ÉT. eTq#·T≥Tº Äràj·T+>± #·∫Ãq dæ‹ú ˝À ñqïyês¡T ndü+U≤´≈£î\THêïs¡T. yê]øÏ <˚e⁄ì e÷≥*ï #Ó|Œü &É+ eTq e+‘·T (s√e÷ 10:17), yê]ì bÕbÕ\qT >∑÷]à ˇ|æŒ+|üCdÒ æ q÷‘·q Jyêìï Á|ükÕ~+#·&É+ |ü]X¯ó<ë∆‘·à e+‘·T (jÓTVü‰qT 16:8), <˚e⁄&ÉT ôd\$∫Ãq e÷≥\T ˙e⁄ |ü\T≈£î‘·THêïyê? dæ) düeT≈£Ls¡TŒ |ò*ü ‘·+ (36:28`37:27) : ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ‹]– <˚e⁄ì Á|ü»˝Ö‘ês¡T (36:28— 37:27). <˚e⁄&ÉT yê]ì X¯óB›ø]£ +∫ (36:25— 37:23) yê]˝À Äj·Tq Ä‘·àqT ìedæ+|üCkÒ ÕÔ&TÉ (36:27). q÷‘·q Vü≤è<äj÷· \ìkÕÔ&TÉ (36:26). yê]øÏ ˇø£ÿ&˚ ø±|ü] ñ+{≤&ÉT (37:24) Äj·Tq Ç∫Ãq <˚X¯+˝À ì‘·´+ ìedækÕÔs¡T (37:25). düs«¡ düeTè~∆ì∫à (36:29, 30) »Hê+>±ìï n_Ûeè~› #˚kÕÔ&TÉ (36:38). III. <˚e⁄ì ñÁ>‘ ∑ · ãj·T\T|üsá ã&ÉT≥ (38, 39 n<Ûë´j·÷\T) jÓTôV≤CÒÿ\T 25`29 n<Ûë´j·÷\˝À <˚e⁄ì X¯Á‘·Te⁄˝…q’ nyÓ÷à˙j·TT\T, @<√MTj·TT\T, yÓ÷j·÷;j·TT\T, |ò*æ w”j Ô T· T\T, ‘·÷s¡T, d”<√qT <˚Xd¯ Tü \Ô T eT]j·TT ◊>∑T|”j Ô T· T\T •øÏå+#·ã&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ms¡T ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT u≤~Û+∫q+<äTe\q <˚e⁄ì •øå±$~ÛøÏ ˝Àqj·÷´&ÉT. nsTT‘˚ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ÇÁXÊj˚T\Tô|’ <ë&ç #˚jT· HÓj ’ T· Tqï yê]ì >∑÷]à eT]j·TT yê]ô|ø’ Ï sêuÀ‘·Tqï <˚e⁄ì ñÁ>∑‘q· T >∑÷]à ≈£L&Ü jÓTôV≤CÒÿ\T Á>∑+<∏+ä ˝À Áyêj·Tã&ç+~ (jÓTôV≤CÒÿ\T 38, 39 n<Ûë´). ÇÁXÊj˚T\T≈£î ñ‘·sÔ ¡ uÛ≤>±q>∑\ s¡cÕ´ <˚XÊìï >∑÷]à á $wüj÷· \T $e]+#·ã&ܶsTT. jÓTôV≤CÒÿ\T 38e n<Ûë´j·T+ eT]j·TT <ëìj˚T\T 11:40`44 Ä<Ûës¡+>± Ä <ë&ÉT\T á Áø£eT+˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì #Ó|ü ø√e#·TÃqT. bÕ\d”qÔ ≈£î <äøD åÏ +˝ÀqTqï ◊>∑T|ü⁄Ô ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ <ëìô|’ <ë&ç#˚düTÔ+~ (<ëìj˚T\T 11:40m). ñ‘·Ôs¡eTT qT+&ç s¡cÕ´, HÍø±<äfi¯+‘√qT, ø±\“\+‘√ j·TT<ë›ìøÏ edüT+Ô ~ (<ëì 11:40_). n+‘·{‘Ï √ Ä>∑ø£ s¡cÕ´ <äøD åÏ +>± kÕ–b˛sTT ◊>∑T|ü⁄qÔ T ≈£L&Ü kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=+≥T+~ (<ëì. 11:42,43). n+‘·≥ ‘·÷s¡TŒ qT+&ç eT]j·TT ñ‘·sÔ +¡ qT+&ç e∫Ãq es¡eÔ ÷Hê\qT ã{Ϻ s¡cÕ´ ‹]– bÕ\d”qÔ ≈£î e∫à kÕúes¡+ @s¡Œs¡#T· ø=+≥T+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± <˚e⁄&ÉT, uÛ÷Ñ ø£+|ü+, jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

11


IV.

1.

2.

3.

(jÓTôV≤. 38:19,20), ôd’ì≈£î\T ˇø£]H=ø£s¡T #·+|ü⁄ø√e&É+ (38:21), ‘Ó>∑T\T (38:22), Á|üfij ¯ T· yÓTqÆ yêq, e&É>+∑ &ÉT,¢ n–ï>∑+<∏øä ±\ (38:22, 39:6) <ë«sê ÇÁXÊj˚T\T |üs«¡ ‘ê\ô|’ s¡cÕ´≈£î z≥$Tì ø£\T>∑TCÒkÕÔ&TÉ . düTe÷s¡T 83% ôdì’ ≈£î\T HêX¯q+ #˚jT· ã&É‘ês¡T (39:2). yê] ø£fiã‚ sê\‘√ Äø±X¯|≈ü îå£ \≈£î $+<äT #˚kÕÔ&TÉ (39:4, 17`20). á˝≤+{Ï $+<˚ Vü≤sYyÓT–<√›qT j·TT<ä∆düeTj·T+˝À ≈£L&Ü »s¡T>∑uÀ‘·T+~ (eT‘·Ô 14:28, Á|üø.£ 19:17). eTè‘·T\ ø£fiã‚ sê\qT bÕ‹ô|≥º&ÜìøÏ 7 dü+e‘·‡sê\T |ü&TÉ ‘·T+~ (39:9,10). Çe˙ï ‘·÷.#·. ‘·|Œü ≈£î+&É »s¡T>∑T‘êj·Tqï~ yêdüeÔ +. jÓTôV≤CÒÿ\T #Ós˝¡ Àì Á|ü»\qT >∑÷]à #Ó|Œæ qe˙ï HÓey˚]H˚f¢Ò Çe˙ï uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À HÓsy¡ s˚ á ã&É‘êsTT. #·]Á‘·˝À <˚e⁄ì kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï, Äj·Tq CÀø±´ìï Á|ü‹ $XÊ«dæ C≤Á>∑‘>Ô· ± >∑eTìdü÷Ô ñ+&Ü*. Äj·Tq sêø£&ø¬É ’ dæ<|∆ä &ü Ü*. e÷s¡Hê<∏ä nì #Ó|Œü >∑\>±*. jÓTôV≤CÒÿ\T Hê≥ø°jT· +>± |Á < ü ]ä Ù+∫q kÕ<äèXÊ´\T : jÓTs¡÷wü˝ÒeTT |ü≥ºD|ü⁄ s¡÷bÕìï ∫Á‹+#·T≥ (4:1`3) : |ü≥ºD+ eTT≥º&ç y˚jT· ã&çq≥T¢, <ëì jÓT<äT≥ ãTs¡TE\qT ø£{qºÏ ≥T¢, ~ã“ y˚dqæ ≥T¢, <ëì #·T≥Tº ñqï ÁbÕø±sê\qT ≈£L\>=≥Tº j·T+Á‘ê\Tqï≥T¢ ∫Á‹+#ê*. n‘·ìøÏ eT]j·TT |ü≥D º ≤ìøÏ eT<Û´ä ÇqT|üsπ ≈£îqT >√&É>± ì\Teu…{≤º*. á >√&É uÛ~Ò +|ü X¯ø´£ eTT>±ì ããT˝ÀqT ôdH’ ê´ìï dü÷∫düTqÔ ï~. <ëìì ‘·|Œæ +#·Tø√e&É+ nkÕ<Û´ä eTì á kÕ<äèX¯´+ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒjT· ã&ç+~. ˇπø Á|üøÿ£ q |ü+&ÉTø=qT≥ (4:4`6) : 390 s√E\T ÇÁXÊj˚T\T yê] <√cÕìï uÛ]Ñ dü÷Ô m&ÉeT Á|üøÿ£ q, 40 s√E\T j·T÷<ëyê] <√cÕìï uÛ]Ñ dü÷Ô ≈£î&ç Á|üøÿ£ q |ü+&ÉTø√yê*. dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î ˇø£ ~qeTT #=|üq yÓTT‘·+Ô 430 s√E\T n˝≤ |ü+&ÉTø√yê*. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ◊>∑T|ü⁄Ô <ëdü‘·«+˝À ñqïø±\+ ≈£L&Ü 430 dü+e‘·‡sê\T (ìs¡.Z 12:40,41). ãVüQXÊ <ë<ë|ü⁄>± n˝≤+{Ï nqTuÛeÑ y˚T á #Ós¡ø±\+˝ÀqT ñ+&Ée#·TÃqT. nsTT‘˚ ñ‘·Ôs¡ sê»´eTT n~Ûø£+>± <ëdü‘ê«ìï nqTuÛ$Ñ düT+Ô <äì á kÕ<äèXÊ´ìï ã{Ϻ ‘Ó\TdüT+Ô ~. jÓTôV≤CÒÿ\T n˝≤ |ü+&ÉTø=qï ~Hê\ìï ‘·÷ìø£ #=|üq uÛÀ»q+ #˚j÷· *. ø=\‘· Á|üø±s¡+ ˙fi¯ófl Á‘ê>±*. >√<äTeT\T, j·Te\T, ø±j·T<Ûëq´eTT\T, #√fi¯ófl, dü»\® T, ‘Ó\¢ õ\ø£Ás¡‘√ s=f…º\T #˚dæ >√eT\eTT‘√ ø±\TÃø=ì ‹Hê*. á kÕ<äèX¯´+ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT˝À sêuÀ‘·Tqï ÄVü‰s¡ ø=s¡‘q· T dü÷∫düTqÔ ï~ (4:9`17). ‘·\yÓ+Á&ÉTø£\qT, >∑&ɶeTTqT øåös¡eTT #˚dæø=qT≥ (5:1`4) : jÓTôV≤CÒÿ\T ‘·q ‘·\qT, >∑&e¶É TTqT øåös¡eTT #˚døæ =ì, Ä yÓ+Á&ÉTø£\qT ‘·÷∫ eT÷&ÉT uÛ≤>∑eTT\T>± #Ój÷· ´\ì Ä<˚•+#·ã&ܶ&TÉ . |ü≥D º eTT eTT≥º&ç #˚dqæ ~Hê\T dü+|üPs¡yí TÓ qÆ |ü&ÉT, Ä yÓ+Á&ÉTø£\˝À ˇø£ uÛ≤>±ìï (1/3 e+‘·T) |ü≥D º +˝À ø±*Ã, s¬ +&Ée uÛ≤>±ìï rdæ K&ÉZeTT #˚‘· Vü≤‘·eTT #˚j·TTØ‹>± #·T≥Tº $dæ]ø={Ϻ $T–*q uÛ≤>±ìï >±*øÏ m–]b˛ìyê«*. nsTT‘˚ yê{Ï˝À ø=ìï{Ïì rdæø=ì #Ó+>∑Tq ø£≥Tºø√yê*. n+<äT˝À ø=ìï rdæ n–ï˝À y˚dæ ø±˝≤Ã*. Ç~ yê]øÏ ø£se¡ ⁄ <ë«sê, K&ÉeZ TT <ë«sê eT]j·TT

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

12


4.

5.

6.

7.

#Ó<sä >¡ =≥ºã&ÉT≥ <ë«sê ø£*>π •ø£≈å î£ kÕ<äèX¯´+>± ñ+~ (5:12). <˚XÊ+‘·s¡eTT b˛e⁄yêìe˝… kÕe÷Á–ì eT÷≥ ø£≥Tºø=ì yÓfi¯ófl≥ (12:1) : ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Á<√VüQ˝…’ ø£qTï\T+&ç #·÷&Éìyês¡T, #Óe⁄\T+&ç $qì yês¡T >∑qTø£ yês¡T #·÷düTÔ ñ+&É>± jÓTôV≤CÒÿ\T ‘·q kÕe÷Á–ì eT÷≥ø£≥Tºø=ì >√&É≈î£ ø£qïeTTy˚dæ <ëì >∑T+&Ü ãj·T\T<˚sê*. eT÷≥qT uÛTÑ »eTT MT<äô|≥Tºø=ì H˚\ ø£qã&É≈î£ +&É eTTU≤ìï ø£|üø√yê*. ˙e⁄ @$T #˚düTÔHêïeì ÇÁXÊj˚T©j·TT\T n&ç–‘˚, H˚qT MT≈£î dü÷#·q>± ñHêïqT, H˚qT dü÷∫+∫qfÒ¢ MT≈£î »s¡T>∑T‘·T+~, MTs¡T #Ós˝¡ ÀìøÏb˛sTT <˚XÊ+‘·s¡ ìyêdüT˝Ö‘ês¡ì #ÓbÕŒ*. yê]˝À Á|ü<ëÛ qT&Óq’ yê&ÉT nq>± sêC…’q dæ~ÿj·÷ m˝≤ |ü≥ºã&ç, ããT˝ÀqT˝À #·ìb˛‘ê&√ #Ó|üŒã&ç+~ (12:12`14 eT]j·TT 2 sêE\T 25:1`7 es¡≈î£ ≈£L&Ü #·<eä +&ç). jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ìyêdüT\T Ä düeTj·T+˝À ∫+‘·‘√ uÛÀ»q+ #˚kÕÔsì¡ , jÓTôV≤CÒÿ\T kÕ<äèX¯´+>± #˚dæ #˚|+æ #ê&ÉT (12:17`20). ˇπø <˚Xe¯ TT qT+&ç s¬ +&ÉT e÷sêZ\T e#·TÃq≥T¢ ∫Á‹+#·T≥ (21:18`23) : ããT˝ÀqT sêE K&ÉeZ TT á s¬ +&ÉT e÷sêZ\ qT+&ç edüT+Ô <äì #·÷∫+#·&ÜìøÏ K&ÉeZ TT #˚‘q· Tqï Vü≤düsÔ ÷¡ bÕìï, |ü≥Dº |ü⁄ M~Ûø=qqT ^j·÷*. K&ÉeZ TT qT+&ç nyÓ÷à˙j·TT\ |ü≥Dº yÓTqÆ s¡u≤“≈£î ˇø£ e÷sêZìï, j·T÷<ë <˚X+¯ ˝Àì jÓTs¡÷wü˝eÒ TTq≈£î ˇø£ e÷sêZìï ^j·÷*. á s¬ +&ÉT |ü≥D º ≤\T Áø°.|üP. 593˝À HÓãTø£<ïÓ »s¡Tô|’ ‹s¡>T∑ u≤≥T #˚kÕsTT. n‘·&TÉ s¬ +&ÉT e÷sêZ\ eT<Û´ä ì\T#·T+&ç X¯≈î£ q+ #·÷dæq|ü&ÉT, jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT yÓTT<ä≥ eTT≥º&ç y˚j÷· \ì e∫Ã+~. ≈£î+&ÉqT >∑÷]Ãq kÕ<äèX¯´+ (24:1`14) : ≈£î+&É˝À ˙fi¯óflb˛dæ bısTT´MT<ä ô|{≤º*. eT+<ä˝À ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ >=i…\¿ qT e~Û+∫ yê{Ï e÷+dü+˝À eT+∫ eTTø£ÿ\qìï{Ïì meTTø£\‘√ düVü‰ n+<äT˝À y˚j·÷*, e÷+düeT+‘ê }&çb˛j˚T+‘·>± u≤>± ñ&çø+Ï ∫, #ês¡T ∫ø£ÿ>± ~+bÕ*. Ä ≈£î+&É≈î£ n+{Ïq eTwüߺ n+‘êb˛sTT y˚&j ç TÆÓ yÓTs¡T>∑T |ü≥Tºes¡≈î£ bısTT´MT<äH˚ ñ+#ê*. <˚e⁄ì rs¡TŒ nH˚ n–ï jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT n+<äT˝Àì >=|üŒyê]ì düsTT‘·+ |üP]Ô>± HêX¯q+ #˚düTÔ+<äì á kÕ<äèX¯´+ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï~. n+<äT≈£î ø±s¡D+ yê] n|ü$Á‘· Á|ües¡ÔH˚. <˚e⁄&ÉT |ü]X¯ó<äT∆&ÉT. <äV≤æ +#·T n–ï. >∑qTø£ ‘·q HêeTeTTqT <Û]ä +∫ n|ü$Á‘·‘≈· î£ n|üŒ–+#·Tø=qï yê] $wüjT· + ‘·|Œü ø£ ø£]qƒ #·s´¡ rdüTø=+{≤&ÉT. ø£qTï\≈£î Ç+ô|q’ ~ rdæyj ˚ T· ã&ÉT≥ (24:15`27) : á kÕ<äèXÊ´ìï ÇÁXÊj˚T\T≈£î #·÷|æ+#·&ÜìøÏ jÓTôV≤CÒÿ\T ‘·q uÛ≤s¡´qT ø√˝ÀŒe\dæe∫Ã+~. ‘·q uÛ≤s¡´ Vü≤sƒê‘·TÔ eTs¡D≤ìï >∑÷]à n‘·&TÉ @&É«e<äì› , •s√uÛ÷Ñ wüD≤\T ‘·\MT<ä qT+&ç rj·Te<äì› (2 düeT÷. 15:30), bÕ<äsø¡ \å£ T $&ÉTee<äì› (jÓTwüj÷· 20:2) ÄC≤„|+æ #·ã&ܶ&TÉ . Ç<ä+‘ê ÇÁXÊj˚T©j·TT\ ≈£îe÷s¡T\≈£î, ≈£îe÷¬s\Ô ≈£î »s¡T>∑uÀj˚T <ëìì >∑÷]à dü÷∫+#·ã&ç+~ (24:21`25). j·÷»≈£î&ÉT ‘·q düMT|ü ã+<ÛäTe⁄\ ì$T‘·Ô+ n+>∑ ˝ ≤s¡ à e#· T ÃqT (˝Ò M 21:1`3) nsTT‘˚ jÓ T ôV≤CÒ ÿ \T n+<ä T ≈£ î nqTeT‹+#·ã&É˝<Ò Tä . me¬sq’ #·ìb˛sTTq|ü&ÉT yê] ùdïVæ≤‘·T\T Ä ≈£î≥T+ãdüT\Ô ≈£î

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

13


uÛÀ»q+ e+&ç |ü+|æ+#˚yês¡T (B«r. 26:14— sTTØà. 16:7— Vü≤√ôw. 9:4). Ä uÛÀ»Hêìï ≈£L&Ü n‘·&TÉ ‹qe<äì› <˚e⁄&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·q uÛ≤s¡´ ø=ìï >∑+≥\˝À #·ìb˛uÀ‘·Tqï<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü jÓTôV≤CÒÿ\T <˚e⁄ì e÷≥≈£î ˝Àã&ç ‘·q |ü]#·s´¡ qT ø=qkÕ–+#ê&ÉT. ñ<äj·T+ Á|ü»\≈£î Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. kÕj·T+Á‘·+ n‘·ì uÛ≤s¡´ #·ìb˛sTT+~. eTs¡THê&ÉT ñ<äjT· + <˚e⁄&ÉT #Ó|Œæ q≥T¢ #˚kÕ&ÉT (24:18). jÓTôV≤CÒÿ\T≈£î $~Û+#·ã&çq ø£]qƒ ìj·Te÷\T @ Á|üeø£≈Ô î£ ˝Òø£ j·÷»≈£îìøÏ $~Û+#·ã&É˝<Ò Tä . nsTTHê jÓTôV≤CÒÿ\T <˚e⁄ì ø=s¡≈î£ nìï uÛ]Ñ +#ê&ÉT. <˚e⁄ì ñ<˚X› Êìï HÓsy¡ s˚ T¡ Ã≥≈£î ‘·q J$‘êH˚ï |òD ü +>± ô|{≤º&TÉ . V.

eTT–+|ü⁄˝À z ôV≤#·Ã]ø£ ! Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! <˚e⁄ì eTVæ≤eT ø=s¡≈£î düèõ+#·ã&çq MTs¡T, MT e´øÏÔ>∑‘·, ≈£î≥T+ã, dü+|òTü J$‘ê\ <ë«sê <˚e⁄DÏí eTVæ≤eT |üsT¡ düTHÔ êïsê? ˝Òø£ nq´»qT\ eT<Û´ä <˚e⁄ì HêeT+ nee÷q|üsá ã&˚˝≤ J$düTHÔ êïsê? (s√e÷ 2:24). $XÊ«dæ mø£ÿ&É ñ+fÒ nø£ÿ&É <˚e⁄ì eTVæ≤eT ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ˙ n|ü$Á‘· J$‘·+ <ë«sê <˚e⁄ì eTVæ≤eT ‘=\–+#·ã&˚ Á|üe÷<ä+ ≈£L&Ü e⁄+~. <ëì <ë«sê ˙≈£î e÷Á‘·yT˚ ø±<äT, ˙ <ë«sê <˚e⁄ì dü+|ò÷ü ìøÏ ≈£L&Ü qwü+º ø£\T>∑T‘·T+~. Vü≤=|”ï, |òH” VÓ ‰ü düT\T ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝À qT+&ç <˚e⁄ì eTVæ≤eT, Äj·Tq Á|üu≤Û eeTT ‘=\–+#·ã&É&ÜìøÏ ø±s¡≈î£ \j·÷´s¡T (1 düeT÷. 2:12`17— 4:21,22). <ëM<äT <˚e⁄ì eTVæ≤eT ‹]– ì+|üã&É&ÜìøÏ ø±s¡≈î£ &Éj÷· ´&ÉT. ˙e⁄ m˝≤ ñHêïe⁄? <˚e⁄ì eTVæ≤eT≈£î <ä÷wüD ø£*–+#˚yê]øÏ, Äj·Tq eTVæ≤eTqT <=+–*+#˚ yê]øÏ (jÓTwüj·÷ 42:8). ‘·|Œü ìdü]>± •ø£å $~Û+#·ã&ÉT‘·T+~. |ü]X¯ó<ä∆ J$‘êìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ãyê]ì n+‘·ø+£ ‘·≈î£ B$kÕÔ&TÉ . yê] |ü]#·s´¡ nH˚≈î£ \≈£î ByÓqø£s+¡ >± ñ+≥T+~. ªªMTs¡T Nø£{˝Ï À qT+&ç ÄX¯Ãs¡´yÓTqÆ yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ $TeTTàqT |æ*∫qyêì >∑TD≤‹X¯jT· eTT\qT Á|ü#·Ts¡eTT #˚j·TTì$T‘·ÔeTT, @s¡Œs¡#·ã&çq e+X¯eTTqT, sêE˝…’q j·÷»ø£ düeT÷Vü≤eTTqT, |ü]X¯ó<ä∆ »qeTTqT, <˚e⁄ì kı‘·sÔ TTq Á|ü»\THÓ’ j·TTHêïs¡Tµµ (1 ù|‘·Ts¡T 2:9). q•düTqÔ ï Á|ü»\ |ü≥¢ jÓTôV≤CÒÿ\T≈£îqï uÛ≤s¡+ Á|ü‹ $XÊ«dæø ñ+&Ü*. jÓTôV≤CÒÿ\T e˝…, <˚e⁄&ÉT ôd\$∫Ãq <ëìì #˚jT· &ÜìøÏ m+‘· ø£]qƒ ÁX¯eT\HÓH’ ê düV≤æ +#·>\∑ >±*. n|ü&˚ Äj·Tq ÁX¯eT\‘√bÕ≥T Äj·Tq eTVæ≤eT˝ÀqT bÕ*uÛ≤>∑dTü \Ô + ø±>∑\eTT (1 ù|‘·Ts¡T 1:7— 3:13). Á|üuTÑÛ e⁄ $TeTTàqT B$+#·TqT >±ø£!

jÓTôV≤CÒÿ\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

14


>=|üŒ <˚e⁄&ÉT <ëìj˚T\T Á>∑+<∏ä+ ` dü+Á>∑Vü≤ düMTø£å I.

ñb˛<ëÈ‘+· :

u…’_\T˝À Hê\T>√ e+‘·T Á>∑+<∏ë\T Á|üe#·Hê‘·àø£yÓTÆq$. yê{Ï˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »s¡T>∑uÀj˚T $wüj÷· \qT >∑÷]à Áyêj·Tã&ܶsTT. á Á|üe#·Hê\T Ä ø±\+˝À »]π> yê{ÏH˚ >±ø£, 1/5e uÛ≤>∑+, »s¡>u∑ Àj˚T yê{Ïì >∑÷]à #Ó|Œü ã&ܶsTT. n+<äT˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ Ä Á>∑+<∏ë\T Áyêj·Tã&çq ‘·<Tä |ü] ø±\+˝À HÓsy¡ s˚ á ã&ܶsTT. Ç+ø± HÓsy¡ s˚ á ã&Ü*‡q$ ≈£L&É ñHêïsTT. n˝≤+{Ï Á>∑+<∏ë\˝À <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ˇø£{.Ï 1. Á>∑+<∏øä s£ Ô¡ eT]j·TT Áyêj·Tã&çq ø±\+ : á Á>∑+<∏ëìï Á|üeø£j Ô TÆÓ q <ëìj˚T\T ÁyêkÕ&Éì j˚TdüT dü«j·T+>± #ÓbÕŒ&ÉT (eT‘·Ô 24:15). nq>± Ç~ Áø°.|üP. 6e X¯‘êã∆|⁄ü #·]Á‘· nì ‘Ó\TdüT+Ô ~. nsTT‘˚ n~ Áyêj·Tã&çq ø±\eTTqT >∑÷]à nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± $uÛ<Ò ë\THêïsTT. Ä<ÛTä ìø£ |ü+&ç‘T· \T Ç~ Áø°.|üP. 165 dü+ˆˆ Hê{Ï (eTø£ÿ;j·TT\T, n+‹jÓTTø£dt m|æ|qüò dt ø±\+Hê{Ï) dü+|òüT≥q\T á Á>∑+<∏ä˝À ñHêïsTT >∑qTø£ Ä ø±\+˝ÀH˚, nq>± <ëìj˚T\T ‘·<qä +‘·s+¡ 400 dü+e‘·‡sê\≈£î Áyêj·Tã&ç+<äì #Ó|⁄ü HÔ êïs¡T. nsTT‘˚ Áø°.|üP. 152`37 Hê{Ïπø á Á>∑+<∏ä+ j·T÷<äT\#˚ ÁbÕe÷DÏø£ Á>∑+<∏ä+>± n+^ø£]+#·ã&ç+~— eT]j·TT bÕ‘· ìã+<Ûqä ôV≤Á; uÛ≤wüqT+&ç Á^≈£î uÛ≤wü˝ÀìøÏ nqTe~+#·ã&çq|ü&ÉT, ôd|ü⁄eº õ+{Ÿ nH˚ Ä Á>∑+<∏+ä ˝À <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ≈£L&É ñqï~ >∑qTø£ eTT+<äT>±H˚ Áyêj·Tã&ç+<äì #Ó|üŒe#·TÃqT. n˝…>±®+&ÉsY #·Áø£e]Ô jÓTs¡÷wü˝eÒ TTô|’ <ä+&Ó‹Ô e∫Ãq|ü&ÉT, nø£ÿ&É ñqï Á|ü<ëÛ q j·÷»≈£î&ÉT, <ëìj˚T\T Á>∑+<∏ä+˝À, n˝…>±®+&ÉsY #·Áø£e]Ôì >∑÷]à Áyêj·Tã&çq Á|üe#·Hê\qT n‘·ìøÏ #·÷|æ+#ê&Éì, n‘·&TÉ jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT HêX¯q+ #˚jT· ≈£î+&É ‹]– yÓ[flb˛j·÷&Éì CÀd”|düò t nH˚ j·T÷<ë #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT ÁyêkÕ&ÉT. Bìïã{Ï,º <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä Áø°.|üP. 303e dü+e‘·‡sêìøÏ eTT+<˚ nq>± n˝…>±®+&ÉsY J$+∫q ø±˝≤ìøÏ eTT+<˚, <ëìj˚T\T J$+∫q ø±\+˝ÀH˚ Áyêj·Tã&ç+<äì #Ó|Œü e#·TÃqT. 2. <ëìj˚T\T J$‘· $esê\T : Ç‘·s¡ Á|üeø£Ô\+<ä] ø£+f…, <ëìj˚T\T J$‘· $esê\T m≈£îÿe>± u…’_\T˝À Áyêj·Tã&ܶsTT. n‘·&TÉ Áø°.|üP. 605 dü+ˆˆ˝À ããT˝ÀqT #Ós≈¡ î£ rdæø=ìb˛ã&çq|üŒ{Ï qT+&ç Áø°.|üP. 536 dü+ˆˆ es¡≈î£ , nq>± ø√πswüß |ü]bÕ\q˝À yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ es¡≈î£ n‘·ì J$‘êìï >∑÷]à <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ˝À ñ+~. n‘·&TÉ sê»e+XÊìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. <ëìj˚T\T, wüÁ<ä≈î£ , y˚TcÕ≈£î, nu…<ï˚ >√ nH˚ j·TÚeqdüT\Ô T ããT˝ÀqT <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

15


sêE <ë«sê q|ü⁄+dü≈î£ \T>± #˚jT· ã&ܶsì¡ II sêE\T 20:18ì ã{Ϻ ø=+‘· eT+~ u…_’ \T |ü+&ç‘T· \T #ÓbÕÔsT¡ . <ëìj˚T\T HÓãTø£<ïÓ »s¡T, u…\¸d‡ü s¡T eT]j·TT <äsê´y˚wßü nH˚ eTT>∑TsZ T¡ sêE\ bÕ\q˝À, @ e÷Á‘·+ sêJ‘·‘«· + ˝Ò≈î£ +&É, qeTàø£+>± |üì #˚kÕ&ÉT. <ëìj˚T\T <˚e⁄ìøÏ ãVüQÁ|æjT· T&ÉT (<ëì 10:11). Ç‘·&TÉ >∑Á_j˚T\T, $TU≤j˚T\T nH˚ Á|ü<ëÛ q <ä÷‘·\ <ë«sê ùde\+<äTø=qïyê&ÉT (<ëì 9:21— 10:13). n‘·ì düeTø±*≈£î&Óq’ jÓTôV≤CÒÿ\T, <ëìj˚T\T ˙‹ì, H√eVüQ eT]j·TT jÓ÷ãT jÓTTø£ÿ ˙‹‘√ b˛˝≤Ã&ÉT (jÓTôV≤ 14:14).

<ëìj˚T\T J$‘·+˝À eT÷&ÉT bÁ ÕeTTK´‘·\qT >∑eTì+#·e#·TÃqT. 1. <ëìj˚T\T ˇø£ ñ<˚X› e¯ TT>∑\ e´øÏÔ (A man of purpose). <˚e⁄ì yêø±´ìøÏ $<Ûj ˚ T· ‘· #·÷bÕ\qï<˚ n‘·ì Á|ü<ëÛ H√<˚X› +¯ (<ëì 1:8— 6:10— 1 jÓ÷Vü‰ 3:3). 2. <ëìj˚T\T ÁbÕs¡Hú ê|üsT¡ &ÉT (A man of prayer) (<ëì 2:17`23— 6:10— 9:3`19). 3. <ëìj˚T\T Á|üe∫+#˚ e´øÏÔ (A man of prophecy). <ëìj˚T\T Á|üe#·Hê\ìï{Ïì ˇø£ eTìwæ ndæ|Ô +ü »sêìøÏ b˛*ùd,Ô 2e n<Ûë´j·T+˝Àì Á|ü‹eT eT]j·TT 7e n<Ûë´j·T+˝Àì »+‘·Te⁄\qT >∑÷]Ãq Á|üe#·Hê\T yÓHïÓ eTTø£˝≤+{Ï$. 9e n<Ûë´j·T+˝Àì 70 yêsê\qT >∑÷]Ãq Á|üe#·q+ yÓHïÓ eTTø£˝À #·øÿ£ >± neTs¡Ãã&çq Á|üøÿ£ f…eTTø£˝≤¢+{Ï$. <ëìj˚T\T, jÓ÷ùd|ü⁄ eT]j·TT mùdsÔ T¡ ˝≤>∑ ˇø£ |ü<øä∏ +£ Á|üø±s¡+, <˚e⁄ì eTVæ≤e÷s¡+ú ããT˝ÀqT #Ós¡≈£î eTT+<äT>± |ü+|æ+#·ã&ܶ&ÉT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\+<äs¡÷ #Ós¡≈£î e#˚Ã+‘·es¡≈£î ããT˝ÀqT sê»´+˝À n‘·ìøÏ ñqï‘· kÕúq+ Çe«ã&ç+~, <ëìj˚T\T≈£îqï Ä |ü\T≈£îã&çì <˚e⁄&ÉT ããT˝ÀqT˝ÀqTqï ‘·q Á|ü»\ düV‰ü j·÷s¡+ú $ìjÓ÷–+#ê&ÉT. <ëìj˚T\T≈£î, jÓ÷ùd|ü⁄≈£î ø£\\ uÛ≤yêìï #Óù|Œes¡+ ñ+~ >∑qTø£ ˇø£]‘√ eTs=ø£]ì b˛\TkÕÔsT¡ (Ä~ 37:59— 40:8— 41:25 eT]j·TT <ëì 2:24— 4:19 #·<eä +&ç). 3. <ëìj˚T\T Á>∑+<∏ä $•wü‘˜ · : e÷qe #·]Á‘· n+‘·{˝Ï À <˚e⁄&ÉT #˚dqæ n<äT“¤‘ê\qT u…_’ \T˝À 5 ø±˝≤\T>± $uÛõÑ +∫ #Ó|Œü ã&ç+~. n+<äT˝À <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä 3e kÕúHêìï eVæ≤+∫+~. n. yÓ÷ùw eT]j·TT jÓTVü≤√wüße ø±\+— Ä. @*j·÷ eT]j·TT m©cÕ ø±\+ Ç. <ëìj˚T\T ø±\+ á. Áø°dTü Ô eT]j·TT Äj·Tq •wüß´\ ø±\+ (j˚TdüT uÛ÷Ñ MTà~ |ü]#·s´¡ ø±\+) ñ. ù|‘·Ts¡T eT]j·TT bÂ\T ø±\+ (Ä~eT dü+|òTü ø±\+) <ëìj˚ T \T Á>∑ + <∏ ä + u… ’ _ \T˝Àì Ç‘· s ¡ Á>∑ + <∏ ë \˙ï ns¡ ú + #˚ d ü T ø√&ÜìøÏ <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

16


düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. <ëìj˚T\T Á>∑+<∏ëìøÏ y˚s¡T>± Á|üø£≥q Á>∑+<∏ëìï ns¡ú+ #˚düTø√e&É+ ø£wüº+. <˚e⁄ì kÕs¡«Á‹ø£, kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï ‘Ó*ù| á Á>∑+<∏ä+˝À, Á|üe#·Hê\T #·]Á‘·‘√ bÕ≥T ø£*|æ n*¢q≥T¢+{≤sTT. n+‘· e÷Á‘·yT˚ >±ø£ nqT´\ ø±\+ >∑÷]à (<ëì 12:4— \÷ø± 21:24), n+‘·´ø±\+ >∑÷]à (<ëì 8:17— 1:35, 40) eT]j·TT Áø°dTü Ô $s√~Ûì >∑÷]à bÕ‘· ìã+<Ûqä ˝Àì eTπs Á>∑+<∏+ä ˝ÀqT #Ó|Œü ã&Éq+‘· $es¡+>± á Á>∑+<∏+ä ˝À Áyêj·Tã&ç+~. <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä Äràj·T $wüj·÷\H˚ >±ø£, H˚{Ï Á|ü|ü+#· sê»ø°j·T e´edüúqT >∑÷]à ≈£L&É $e]düTÔ+~. ªªÁ|ü|+ü #êìï mes¡T @\T‘ês¡T?µµ nH˚ Á|üXï¯ ≈£î á Á>∑+<∏+ä »yê_düT+Ô ~. &Ü.õ. ø±+|tu˝… Ÿ nH˚ u…_’ \T |ü+&ç‘T· &ÉT á Á>∑+<∏ä kÕsê+XÊqï+‘ê ªª˝ÖøÏø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À <˚e⁄ì dæsú y¡ TÓ qÆ Á|üuTÑÛ ‘·«+µµ nì Áø√&ûø]£ +∫ #ÓbÕŒ&ÉT. á Á>∑+<∏+ä ˝Àì eTs√ $X‚wyü T˚ eT+fÒ, Ç+<äT˝Àì eT<Û´ä uÛ≤>∑+ (2:4 qT+&ç 7:28 es¡≈î£ ) nsê$Tø˘ uÛ≤wü˝À Áyêj·Tã&ç+~. <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ˝Àì nsê$Tø˘ uÛ≤wü≈î£ mÁC≤ Á>∑+<∏+ä ˝Àì uÛ≤wü≈î£ b˛*ø£\THêïsTT. n˝≤π> jÓTôV≤CÒÿ\T, Vü≤>∑sZ TT, mÁC≤ Á>∑+<∏ë\˝Àì ôV≤Á;uÛ≤wüX*’Ë øÏ <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ˝Àì ôV≤Á; uÛ≤wüX*’Ë øÏ b˛*ø£\T ñHêïsTT. <˚e⁄ì sê»´eTT, yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q, XÊX¯«‘· uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T >∑÷]à ‘Ó*ù| á |ü⁄düøÔ +£ Á|ü|+ü #·+ jÓTTø£ÿ uÛ$Ñ wü´‘Y dæ‹ú øÏ n<ä+∆ |ü{qºÏ ≥T¢ #·÷|ædTü +Ô ~. II.

n. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏$ä uÛ» Ñ q: <ëìj˚T\T Á>∑+<∏ëìï s¬ +&ÉT Á|ü<ëÛ q $uÛ≤>±\T #˚jT· e#·TÃqT. yÓTT<ä{Ï $uÛ≤>∑+˝À #ê]Á‘ê‘·àø£ n+XÊ\T, s¬ +&Ée uÛ≤>∑+˝À Á|üe#·Hê‘·àø£ n+XÊ\T ñHêïsTT. Á|üe#·q yÓ\T>∑T‘√ ≈£L&çq #ê]Á‘ê‘·àø£ sêÁ‹ (The historic night with prophetic light) : 1`6 n<Ûë´j·÷\T j·T÷<ë ø°Då ‘·, jÓTs¡÷wü˝eÒ TT |ü‘q· +, <ëìj˚T\T ããT˝ÀqT≈£î ø=ìb˛ã&ÉT≥ ` 1 n<Ûë´. ãVüQfi¯ ˝ÀVü‰\ Á|ü‹eTqT >∑÷]Ãq HÓãTø£<Óï»s¡Tø£\— <ëìj˚T\T ªªnqT´\ ø±\eTTµµ˝Àì 4 sêC≤´\qT >∑÷]à $e]+#·T≥ ` 2 n<Ûë´. kÕs¡«Á‹ø£ $Á>∑Vü‰sê<ÛäqqT >∑÷]à Ļ„ Çe«ã&ÉT≥, ã+>±s¡T Á|ü‹eT m<äT≥ kÕ–\|ü&qÉ +<äT≈£î eTT>∑TsZ T¡ ôV≤Á;j·TT\T n–ï>∑T+&ÉeTT˝À y˚jT· ã&ÉT≥ ` 3 n<Ûë´. >=|üŒ eèø£eå TTqT >∑÷]Ãq HÓãTø£<ïÓ »s¡T ø£\, eT]j·TT <ëì HÓsy¡ s˚ T¡ Œ ` 4 n<Ûë´. u…\¸d‡ü s¡T #˚dqæ $+<äT˝À, >√&Éô|q’ Áyê‘·, ããT˝ÀqT sê»´ |ü‘q· + ` 5 n<Ûë´. e÷Bj·TT&Óq’ <äsê´y˚wßü qT |üPõ+#ê\qï Ä»„ C≤Ø #˚jT· ã&ÉT≥, <ëìj˚T\T dæ+Vü‰\ >∑TVü≤˝À y˚jT· ã&ÉT≥ ` 6 n<Ûë´.

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

17


Ä. #ê]Á‘ê‘·àø£ sêÁ‹˝À Á|üe#·Hê‘·àø£ yÓ\T>∑T (The prophetic light in the historic night) : 7`12 n<Ûë´j·÷\T 1. ªªnqT´\ø±\eTTµµ˝Àì Hê\T>∑T sêC≤´\≈£î dü+ã+~Û+∫q <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ` 7 n<Ûë´. 2. >=i…|¿ \æ ,¢ y˚Tø£b˛‘·T eT]j·TT eTs√ ∫qï ø=eTTàqT >∑÷]Ãq <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ` 8 n<Ûë´. 3. 70 yês¡eTT\qT >∑÷]Ãq <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ` 9 n<Ûë´. 4. #ê]Á‘ê‘·àø£yTÓ qÆ ∫qï ø=eTTà, eT]j·TT Á|üe#·Hê‘·àø£yTÓ qÆ ∫qï ø=eTTàqT >∑÷]à <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ` 10`12 n<Ûë´. n. <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ì$T‘·+Ô ÁbÕs¡qú <ë«sê dæ<|∆ä sü á ã&ÉT≥, |üs˝¡ Àø£ <ä÷‘· Á|ü‘´· ø£‘å · ` 10 n<Ûë´. Ä. ∫qï ø=eTTàqT dü÷∫+#˚ bÕs¡d≈” î£ \T eT]j·TT Á^≈£î\qT >∑÷]Ãq #ê]Á‘ê‘·àø£ Á|üe#·q+, Áø°dTü Ô $s√~Ûì dü÷∫+#˚ eTs√ ∫qï ø=eTTà ` 11 n<Ûë´. Ç. sêuÀe⁄ ~Hê\˝À ÇÁXÊj˚T\TqT >∑÷]Ãq $esê\T : eTVü‰ÁX¯eT\T, |ü⁄qs¡T‘êúq+, ãVüQe÷Hê\T, n+‘·´~Hê\qT >∑÷]Ãq ‘·T~ |ü\T≈£î\T ` 12 n<Ûë´. III.

ããT˝ÀqT #·]‘ Á ·: H√eVüQø±\+˝À »\Á|üfij ¯ T· + ‘·<qä +‘·s+¡ , u≤u…\T >√|ü⁄s¡+ e<ä› ìÁyÓ÷<äT eT]j·TT n‘·ì nqT#·sT¡ \ <ë«sê ããT˝ÀqT eT‘ê+≈£îsês¡ŒD »]–+~ (Ä~ 11:9). n~ Áø°.|üP. 1830 Hê{ÏøÏ ˇø£ kÕÁe÷»´+>± @s¡Œ&ç+~. Áø°.|üP. 900`722 dü+. es¡≈£î á kÕÁe÷»´+ nwüO¸s¡T ÄBÛq+˝À ñ+~. Áø°.|üP. 722 dü+ˆˆ˝À ããT˝À˙j·TT&Óq’ yÓTs√<äø“£ \<ëqT nwüO¸Øj·TT\ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕ&ÉT (2sêE 20:12, jÓTwü 59:1). Áø°.|üP. 626 dü+ˆˆ˝À HÓuÀ|ü\dü‡sY nH˚ eTs√ >=|üŒ e´øÏÔ Vü‰sêqT e<ä› nwüO¸Øj·TT\qT |üP]Ô>± z&ç+∫ á sêC≤´ìï ‘·q dü«+‘·+ #˚dTü ø=Hêï&ÉT. Ç‘·&ÉT Áø°.|üP. 605 dü+. ‘·q ≈£îe÷s¡T&Ó’q HÓãTø£<Óï»s¡TqT ø£¬sÿ$Twüß e<ä›, ◊>∑T|”j Ô T· T\‘√ j·TT<ä+› #˚jT· &ÜìøÏ |ü+|æ+#ê&ÉT. bÕ]b˛‘·Tqï ◊>∑T|”j Ô T· T\qT, HÓãTø£<Óï»s¡T, jÓTs¡÷wü˝ÒeTTq≈£î <äøÏåD uÛ≤>±q |ü≥Tºø=Hêï&ÉT. ‹]– yÓfi¯SÔ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ô|ø’ Ï e#êÃ&ÉT>±ì n‘·ì ‘·+Á&ç eTs¡Dyês¡Ô $ì yÓqøÏÿ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. Ç‘·&ÉT j·T÷<˚‘·s¡ Á|ü|ü+#·+˝À ù|s¡T>±+∫qyê&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´jÓÆTq e÷Bj·T sê»≈£îe÷] n$TVæ≤j·÷ ø=s¡≈î£ ããT˝ÀqT˝À Áy˚˝≤&˚ ‘√≥\qT (Hanging Gardens) ì]à+#ê&É T . Ç$ H˚ { Ï ø ° Á|ü | ü + #· + ˝Àì 7 $+‘· ˝ À¢ ˇø£ { Ï > ± |ü]>∑D+Ï #·ã&ÉT‘·THêïsTT. n‘·&TÉ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ô|ø’ Ï eT÷&ÉT kÕs¡TÔ <ë&ç #˚kÕ&ÉT. ‘·T<ä≈î£ Áø°.|üP. 605 dü+ˆˆ |ü{≤ºD≤ìï |ü≥Tºø=ì, sê»e+X¯+˝À eTTK´yÓTqÆ yê]ì eT]j·TT eT+~s¡+˝Àì ø=+‘· kÕe÷Á–ì ããT˝ÀqT≈£î rdæø=ìyÓfi≤fl&ÉT. n+<äT˝À

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

18


<ëìj˚T\T n‘·ì eTT>∑TsZ T¡ ùdïVæ≤‘·T\T ≈£L&É ñHêïs¡T. jÓTs¡÷wü˝eÒ TTô|,’ jÓ÷w”j÷· ≈£îe÷s¡T&Óq’ jÓTVü≤√j·÷ø°eTT≈£î ‘·q|üø+å£ >± Ä~Û|‘ü ê´ìï n|üŒ–+∫ yÓfi≤fl&ÉT (2~.eè. 36:6,7— <ëì 1:1`3). Áø°.|üP. 597 dü+ˆˆ HÓãTø£<ïÓ »s¡T ‹]– jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ô|’ <ä+&Ó‹,Ô <˚yê\j·T+˝Àì edüTeÔ ⁄\ìï{Ïì, jÓTVü≤√j·÷ø°eTT ≈£îe÷s¡T&Óq’ jÓTVü≤√j·÷ø°qTqT, sê» ≈£îe÷s¡T\qT, n~Ûø±s¡T\qT, Hêj·T≈£î\qT yÓTT‘·Ô+ 10,000 eT+~ì eT]j·TT Á|üeø£ÔjÓÆTq jÓTôV≤CÒÿ\TqT ããT˝ÀqT≈£î rdüTø=ì yÓfi≤fl&ÉT (2 sêE 24:14`16). Áø°.|üP. 586 dü+e‘·‡s¡+˝À, j·T÷<ë ∫e] sêC…q’ dæ~ÿj·÷ <ë«sê |ü⁄]ø=\Œã&çq ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\qT nD#·&ÜìøÏ HÓãTø£<ïÓ »s¡T eT∞fl jÓTs¡÷wü˝eÒ TT≈£î e#êÃ&ÉT. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ÁbÕø±sê\T, eT+~s¡+ HêX¯q+ #˚jT· ã&ܶsTT eT]j·TT |ü≥ºD+ ø±*Ãy˚j·Tã&ç+~. n‘·&ÉT dæ~ÿj·÷ ≈£îe÷s¡T\qT #·+|æ, n‘·ì ø£fi¯ófl }&Éu]… øÏ ‘·q‘√bÕ≥T rdæø=ìyÓfi≤fl&ÉT. Áø°.|üP. 562 dü+e‘·‡s¡eTT˝À HÓãTø£<Óï»s¡T eTs¡D≤+‘·s¡+ n‘·ì ≈£îe÷s¡T&Ó’q m$˝…às√<ä≈î£ ø=+‘·ø±\+ |ü]bÕ*+#ê&ÉT (2sêE 25:27). Áø°.|üP. 556 dü+ˆˆ nwüO¸Øj·TT&Ó’q quÀì&Édt dæ+Vü‰düHêìï #˚õøÏÿ+#·Tø=Hêï, dü«\Œø±˝≤ìπø $s¡$T+#·Tø=ì, ‘·q ≈£îe÷s¡T&Ó’q u…\¸dü‡s¡T≈£î ‘·q‘√ bÕ≥T sêC≤´~Ûø±s¡+ n|üŒ–+#ê&ÉT. n‘·&TÉ e÷Bj·TT\T, bÕs¡d≈” î£ \T, ããT˝ÀqTqT |ü≥Tºø=H˚+‘· es¡≈î£ nq>± Áø°.|üP. 556 dü+ˆˆ es¡≈î£ |ü]bÕ*+#ê&ÉT. n‘·ì ‘·sT¡ yê‘· <äsê´y˚wßü bÕ\q ø=qkÕ–+~. <ëìj˚T\T á eTT>∑T]Z ø±\+˝ÀqT ããT˝ÀqT˝À ñHêï&ÉT. IV.

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` n+XÊ\ yê]>± dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å n. #ê]Á‘ê‘·àø£ n+XÊ\T :

1.

HÓãTø£<ïÓ »s¡T, u…\¸d‡ü s¡T eT]j·TT <äsê´y˚wßü |ü]bÕ\q˝À <˚e⁄ì eTVü‰‘êÿsê´\T nq´»qT\ eT<Ûä´ Á|ü‘·´ø£å|üs¡#·ã&É&ÜìøÏ, eT]j·TT yês¡T JeeTT>∑\ <˚e⁄ìï ms¡>&∑ ÜìøÏ <ëìj˚T\T <˚e⁄ì#˚ ˇø£ >=|üŒ kÕ<Ûqä +>± yê&ÉTø√ã&ܶ&TÉ . n+<äT ì$T‘·+Ô <˚e⁄&ÉT n‘·ìøÏ, ø£\\ uÛ≤yêìï ‘Ó*ù| esêìï, ø£©j › T· T\+<ä]ì $T+∫q C≤„Hêìï Ç#êÃ&ÉT (<ëì 1:17`20). HÓãTø£<ïÓ »s¡T ø£\ ` <ëì uÛ≤e+ (<ëì 2:1`13) á ø£\˝À HÓãTø£<ïÓ »s¡T Á|üø±X¯eTTqT, uÛj Ñ T· +ø£se¡ TTHÓq’ ˇø£ Á|ü‹eTqT #·÷kÕ&ÉT. <ëì •s¡dTü ‡ y˚T*$T ã+>±s¡TeTj·TyÓTqÆ ~, <ëì s=eTTà uÛTÑ »eTT\T yÓ+&ç$, <ëì ñ<äs+¡ ‘=&É\T Ç‘·&Ô $ç , <ëì yÓ÷ø±fi¯ófl ÇqT|ü$, <ëì bÕ<ë\˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ ÇqT|ü~ eT]jÓTTø£ uÛ≤>∑+ eT{Ï~º . #˚‹ düV‰ü j·T+ ˝Ò≈î£ +&É rj·Tã&çq ˇø£ sêsTT, ÇqTeTT eT{Ϻ ø£*dæq Á|ü‹eT bÕ<ë\ MT<ä|&ü ,ç <ëì bÕ<ë\qT ‘·T‘·TìÔ j·T\T>±

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

19


$s¡T>∑>={Ï+º ~. n+‘·≥ ÇqTeTT, eT{Ï,º Ç‘·&Ô ,ç yÓ+&ç, ã+>±s¡+ @ø£+>± <ä+#·ã&ç >±*øÏ ø=≥Tºø=ì b˛j·÷sTT. Á|ü‹eTqT $s¡T>∑>={Ïqº Ä sêsTT düs«¡ uÛ÷Ñ ‘·\eT+‘· eTVü‰|üs«¡ ‘·yTÓ +Æ ~. á ø£\˝À HÓãTø£<ïÓ »s¡T #·÷dæq Á|ü‹eT Á|ü|+ü #ê*ï @\uÀ‘·Tqï 4 nq´sêC≤´\qT >∑÷]à $e]düTqÔ ï~ (<ëì 2:36`45). |üs˝¡ Àø£eTT+<äTqï <˚e⁄&ÉT HÓãTø£<Óï»s¡T≈£î n~Ûø±s¡eTT, ã\eTT, |òüTq‘·qT Ç#êÃ&ÉT. n‘·&˚ Ä ã+>±s¡|ü⁄ •s¡düT‡. n‘·ì ‘·s¡Tyê‘·, n‘·ì sê»´+ø£+f… ‘·≈£îÿyÓ’q sê»´+, n≥T |æeTà≥ ˝Àø£eT+‘· @\Tq{Ϻ eT÷&Ée sê»´+ ˝ÒdTü +Ô ~. <ëì ‘·sT¡ yê‘· Hê\T>∑e sê»´+ edüT+Ô ~. ÇqTeTT |ü>T∑ \>={Ïqº ≥T¢ n~ sêC≤´\ìï{Ïì |ü>T∑ \>=&ÉT‘·T+~. bÕ<ë\T ø=+‘· ÇqTeTT eT]j·TT eT{Ï‘º √ ø£*dæ ñqï≥T¢, Ä sê»´eTT ˇø£ $wüjT· eTT˝À ã\eTT>±qT, ˇø£ $wüj·TeTT˝À ˙s¡düeTT>±qT ñ+≥T+~. ÇqTeTT, eT{Ϻ‘√ n‘·Tø£q≥T¢ yês¡T ˇø£]‘√ ˇø£sT¡ bıdü>ø∑ £ ñ+{≤s¡T. Ä ø±\+˝À |üs˝¡ Àø£eT+<äTqï <˚e⁄&ÉT ˇø£ sêC≤´ìï kÕú|kæ ÕÔ&TÉ . <ëì¬øqï{ÏøÏ HêX¯q+ ø£\T>∑<Tä . n~ eTT+<äT #Ó|Œæ q sêC≤´\ìï{Ïì |ü>T∑ \>={Ϻ HêX¯q+ #˚dTü +Ô ~ >±ì, n~ j·TT>∑jT· T>±\ es¡≈î£ ì\TdüTÔ+~. á ø£\˝À ã+>±s¡T •s¡düT‡ ããT˝ÀqT kÕÁe÷C≤´ìï, yÓ+&ç s=eTTà, uÛÑTC≤\T bÕs¡d≈” î£ \ kÕÁe÷C≤´ìï, Ç‘·&Ô ç ñ<äs+¡ ‘=&É\T Á^≈£î kÕÁe÷C≤´ìï, ÇqTeTT eT{Ϻ ø£*dæq bÕ<ë\T s√e÷ kÕÁe÷C≤´ìï dü÷∫düTHÔ êïsTT. #˚‹ düV‰ü j·T+ ˝Òì sêsTT j˚TdüTÁø°dTü .Ô Äj·Tq ì‘·´eTT+&˚ <˚e⁄ì sêC≤´ìï kÕú|kæ ÕÔ&TÉ . HÓãTø£<ïÓ »s¡T≈£î e∫Ãq á ø£\H˚ ‘·sT¡ yê‘· <ëìj˚T\T ‘·q <äsÙ¡ q+˝À #·÷#ê&ÉT. n‘·ì ø£\ ≈£L&É 4 nq´sêC≤´\≈£î dü+ã+~Û+∫q<˚ >±ì <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+˝À n$ 4 »+‘·Te⁄\≈£î b˛\Ãu&ܶsTT (<ëì 7:1`27). Ç+<äT˝À ããT˝ÀqT kÕÁe÷»´+ |üøsåÏ êE s¬ ø£ÿ\ e+{Ï s¬ ø£ÿ\T>∑\ dæ+Vü≤eTT>±, bÕs¡dø” £ kÕÁe÷»´+ m\T>∑Tã+{Ï>±, Á^≈£î kÕÁe÷»´+ 4 s¬ ø£ÿ\T >∑\ dæ+Vü≤eTT>±, bÕs¡dø” £ kÕÁe÷»´+ m\T>∑Tã+{Ï>±, Á^≈£î kÕÁe÷»´+ 4 s¬ ø£ÿ\T>∑\ ∫s¡T‘·|⁄ü *>±, s√e÷ kÕÁe÷»´+ söÁ<ä|Pü ]‘· ø£è±s¡ »+‘·Te⁄>± dü÷∫+#·u&ܶsTT. HÓãTø£<ïÓ »s¡T ø£\, eT]j·TT <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+, <˚e⁄ì kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï, sêsêE>± Äj·Tq XÊX¯«‘· |ü]bÕ\qqT, eT]j·TT #·]Á‘·˝À Äj·Tq Vü≤kÕÔìï C≤„|üø£+ #˚düTÔHêïsTT. 2. HÓãTø£<ïÓ »s¡T s¬ +&Ée ø£\ ` <ëì uÛ≤e+ (<ëì 4 n<Ûë´) HÓãTø£<ïÓ »s¡T ‘·q Ç+≥ $ÁXÊ+‹ rdüTø=+≥Tqï düeTj·T+˝À á <äsÙ¡ Hêìï #·÷kÕ&ÉT (<ëì 4:10). n+<äT˝À n‘·&ÉT ˇø£ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq #Ó≥TºqT #·÷kÕ&ÉT. n~ Äø±XÊqï+fÒ+‘· m‘·T>Ô ±, uÛ÷Ñ ‘·\eT+‘· $XÊ\+>± ñ+~. á <äsÙ¡ Hêìï #·÷dü÷Ô ñ+&É>± C≤>∑s÷¡ ≈£î&É>T∑ ˇø£ |ü]X¯ó<äT&∆ TÉ ªªá #Ó≥TºqT q]øÏ, <ëì ø=eTà\qT ø={Ϻ <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

20


<ëì Ä≈£î\qT rdæyd˚ æ <ëì |ü+&Éq¢ T bÕs¡yj ˚ T· +&ç— |üXó¯ e⁄\qT <ëì ˙&ÉqT+&ç ‘√*y˚j·TT&ç— |ü≈£åî\qT <ëì ø=eTà\qT+&ç m>∑Ts¡>=≥Tº&ç.µµ nì Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. nsTT‘˚ <ëì yÓTT<äTq› T ÇqTeTT, Ç‘·&Ô ç ø£*dæq ø£≥Tº‘√ ø£{+ºÏ ∫ $&É∫ô|{≤º\ì, ìs¡íj·Tø±\+˝À á Á|üø£≥q Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. á <äs¡Ùq+ HÓãTø£<ïÓ »s¡T >∑s«¡ eTTqT (The Pride of Nebuchadnezzar), n+<äTqT ã{Ϻ n‘·ìøÏ ø£*–q •ø£qå T (The Punishment of Nebuchadnezzar) >∑÷]à $e]düT+Ô ~. HÓãTø£<ïÓ »s¡T ‘·q sêC≤´ìï >∑÷]à n‹X¯sTT+∫q|ü⁄&ÉT, <˚e⁄&ÉT n‘·ì jÓTT<ä› qT+&ç sêC≤´ìï ‘=\–+#ê&ÉT. n‘·&TÉ eTqTwüß´\ #˚‘· ‘·sT¡ eTã&ç 7 ø±\eTT\T n&É$ »+‘·Te⁄\ eT<Û´ä ìyêdüeTT #˚j÷· *‡e∫Ã+~. Ç<ä+‘ê n‘·&TÉ #·÷dæq <äsÙ¡ q+ Á|üø±s¡y˚T dü+uÛÑ$+∫+~ (<ëì 4:29`32). Ä ø±\+ >∑&ç#êø£ n‘·ìøÏ ‹]– e÷qe ãT~›e∫Ã+~. düs√«qï‘·T&É>T∑ <˚e⁄ìï düT‹Ô +#ê&ÉT. 3. u…\¸d‡ü s¡T ` >√&Éô|’ yÁ ê‘· (<ëì 5 n<Ûë´) #·]Á‘·˝À <˚e⁄ì Vü≤dü+Ô #·Ts¡T≈£î>± |üì #ÓjT· ´&É+ á n<Ûë´j·T+˝À #·÷kÕÔ+. sTTØàj·÷ Á>∑+<∏ä+ 27:6`7˝À Á|üe∫+#·ã&çq Á|üø±s¡+ HÓãTø£<Óï»s¡T nq+‘·s¡+ n‘·ì ≈£îe÷s¡T&Óq’ m$˝…às√<ä≈î£ <ë«sê ø=+‘·ø±\+ (2 sêE. 25:27) eT]j·TT n‘·ì eTqTeTì <ë«sê (≈£îe÷¬sÔ ≈£îe÷s¡Tì <ë«sê) ããT˝ÀqT |ü]bÕ*+#·ã&ç+~. ‘·sT¡ yê‘· n‘·ì eTs√ n\T¢&TÉ quÀì&Édt <ëìì #˚õøÏÿ+#·Tø=ì, ‘·q ≈£îe÷s¡T&Óq’ u…\¸d‡ü s¡T‘√ ø£*dæ |ü]bÕ*+#ê&ÉT. <ëìj˚T\T 5e n<Ûë´j·T+˝Àì dü+|òTü q »]–q düeTj·T+˝À quÀì&Édt j·TT<äs∆ +¡ >∑+˝À ñHêï&ÉT. z yÓ|’ ⁄ü X¯Á‘·T ôdq’ ´+ (e÷Bj·TT\T) ããT˝ÀqTqT #·T≥Tº eTT{Ϻ ñ+&É>± u…\¸dü‡s¡T $+<äT˝À eTTì–‘˚\T‘·THêï&ÉT. HÓãTø£<Óï»s¡T ããT˝ÀqT q>∑s¡+ #·T≥Tº ø£{Ϻ+∫q ÁbÕø±s¡+ yê]ì s¡øÏådüTÔ+<äì ‘·\+#ê&ÉT, ìs¡“j ¤ T· +>± ñHêï&ÉT. ô|>’ ± <˚e⁄ì eT+~s¡|⁄ü |ü]X¯ó<ä∆ dü\ú +˝Àì |ü]#·s´¡ ø√dü+ ñ|üj÷Ó –+#˚ bÕÁ‘·\qT $+<äT˝À ñ|üj÷Ó –+#ê&ÉT. n‘·ì ‘ê‘· ì»yÓTqÆ <˚e⁄ìï ‘Ó\TdüTø=ì düTÔ‹+#ê&Éì u…\¸dü‡s¡T≈£î ‘Ó\TdüT (<ëì 5:22), nsTTHê <˚e⁄ìï nee÷q|üsêÃ&ÉT. yês¡T ã+>±s¡T, yÓ+&ç, Ç‘·&Ô ,ç ÇqTeTT, ø£i,¿ sêfi¯fl‘√ #˚jT· ã&çq <˚e‘·\qT düT‹Ô +#ês¡T. <˚e⁄&ÉT n‘·ìøÏ >√&Éô|ì’ Áyê‘· <ë«sê ãT~›#bÓ ÕŒ&ÉT. Ä sêÁ‹ ø£©j › T· T\ #·]Á‘·˝À ∫e] sêÁ‹. ã+>±s¡T •s¡dTü ‡≈£î b˛\Ãã&çq ããT˝ÀqT kÕÁe÷»´+ Ä sêÁ‹‘√ n+‘·yTÓ +Æ ~. e÷Bj·TT\ |ü]bÕ\q ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~ (<ëì 5:30). #·]Á‘·˝Àì á sêÁ‹ì >∑÷]à Á|üe#·q yÓ\T>∑T˝À eTT+<äT>±H˚ $e]+#·ã&ç+~. nsTTHê u…\¸d‡ü s¡T nC≤>∑s÷¡ ≈£îì>±H˚ ñHêï&ÉT. Á|æjT· bÕsƒ≈¡ î£ ˝≤sê! <˚e⁄&ÉT ôd\$∫Ãq Á|üe#·Hê\T, düèwæº ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&ç H˚{Ï es¡≈î£ ‘·|Œü ≈£î+&É HÓsy¡ s˚ á ã&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. Á|üuTÑÛ e⁄ s¬ +&Ée sêø£&qÉ T >∑÷]Ãq Á|üe#·q+ ≈£L&É ˇø±H=ø£ ~Hêq ‘·|Œü ≈£î+&É HÓsy¡ s˚ á ã&ÉqT+~. ªªsêÁ‹y˚fi¯ <=+>∑ <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

21


@˝≤>∑Te#·TÃH√ Ä˝≤π> Á|üuTÑÛ e⁄ ~qeTT e#·TÃqì MT≈£î u≤>∑T>± ‘Ó*j·TTqT. ˝À≈£î\T ` HÓeTà~>± ñqï~, uÛÑj·Ty˚T$Tj·TT ˝Ò<äì #Ó|üø=qT#·T+&É>±, >∑]“¤D° Åd”ÔøÏ Á|üdeü y˚<qä e#·TÃq≥T¢ yê]øÏ Äø£dàæ ø£eTT>± HêX¯qeTT ‘·≥dæ+ú #·TqT >∑qTø£ yê¬s+‘· e÷Á‘·eTTqT ‘·|Œæ +#·Tø=q˝ÒsT¡ µµ (1 <∏dÓ ‡ü 5:2,3). Á|æjT· k˛<äsê! k˛<äØ! Ä ~q+ MT J$‘·+˝À ô|ò÷s¡yÓTÆq~>± ñ+&É≈£L&É<äT nqTø=+f… Ç‘·s¡T\e˝… ìÁ<äb˛ø£ yÓT\≈£îe>± ñ+&ç eT‘·T\Ô T ø±ø£ ñ+&Ü* (1 <∏dÓ ‡ü 5:6`9). Äj·Tq sêø£&øÉ =s¡≈î£ dæ<|∆ä &ü ç ñ+&Ü*. Ä. |Á eü #·Hê‘·àø£ n+XÊ\T : 1. nqT´\ ø±\eTTqT >∑÷]à <ëìj˚T\T <äsÙ¡ q+ ` 7 n<Ûë´ <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä 2e n<Ûë´j·T+˝À nqT´\ ø±\eTTqT >∑÷]à HÓãTø£<ïÓ »s¡T ˇø£ Á|ü‹eT s¡÷|ü+˝À #·÷kÕ&ÉT. á ìπse› ⁄\ sêC≤´\qT, yê] |ü]bÕ\Hê ø±˝≤ìï <ëìj˚T\T ‘·q <äsÙ¡ q+˝À $_Ûqï ø√D+˝À #·÷kÕ&ÉT. eTqTwüß´\T ‘·eT sêC≤´\qT ‘·fi‘¯ fi· ≤ yÓT]ùd ˝ÀVü‰\˝≤>∑ #·÷düTø√e#·TÃqT >±ì, <˚e⁄&ÉT yê{Ïì Äø£*>=qï ø£è±s¡ »+‘·Te⁄˝≤¢>± #·÷düTÔHêï&ÉT. eTìwæ ‘·qTï ‘êqT #·÷düTø=H˚ $<Ûëq+ø£qï <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄*ï #·÷ùd $<Ûëq+ y˚sì¡ Á>∑V≤æ +#ê*. á <äsÙ¡ q+˝À <ëìj˚T\T #·÷∫q 4 »+‘·Te⁄\T 4 nq´sêC≤´\qT #·÷∫düTqÔ ï$. n+<äT˝À 4e »+‘·Te⁄ $T>∑‘ê »+‘·Te⁄\≈£î _ÛqïyÓTqÆ ~. <˚e⁄&ÉT <ëìì >∑÷sπ à m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#êÃ&ÉT >∑qTø£, <ëìj˚T\T ≈£L&É <ëìH˚ m≈£îÿe>± e]í+#ê&ÉT. á »+‘·Te⁄≈£îqï 10 ø=eTTà\T s√e÷ kÕÁe÷»´eTT˝À |ü⁄≥ºuÀj˚T 10 eT+~ sêE\qT, ∫qï ø=eTTà yê]øÏ _Ûqï+>± ñqï sêEqT, nq>± bÕ|ü|⁄ü s¡Twüß&ÉT (2 <∏dÓ ‡ü 2:3,4) eTè>∑+ (Á|üø£ 13:3`6) nì |æ\Teã&˚ Áø°dTü Ô $s√~Ûì dü÷∫düTHÔ êïsTT. ∫qï ø=eTTà≈£î ñqï ø£fi¯ófl e÷qe C≤„Hêìï, y˚T<ÛädüT‡qT dü÷∫düTÔHêïsTT. Áø°düTÔ $s√~Û eT÷&ÉT |üqT\T #˚kÕÔ&TÉ (<ëì 7:25). 1. <˚e⁄ìøÏ $s√<Û+ä >± e÷{≤¢&ç <˚e<ä÷wüD #˚kÕÔ&TÉ (Á|üø£ 13:5,6). 2. eTVü≤√qï‘·Tì uÛ≈Ñ î£ \Ô qT q\T>∑>=&É‘ê&ÉT (Á|üø£ 12:13`17). 3. ø±\eTT\qT, #·≥eº TTqT e÷s¡TkÕÔ&TÉ (<ëì. 7:25). ªªÁø°düTÔ $s√~Ûµµ n+fÒ <˚e⁄ìøÏ, Áø°düTÔ≈£î $s√~Û nì ˇø£ ns¡ú+. Áø°düTÔqT nqTø£]+#˚yê&Éì ns¡ú+. Á|üø£≥q 13e n<Ûë´j·T+˝À Áø°düTÔ $s√~Û á ¬s+&ÉT $<Ûë\ |üì #ÓjT· ´&É+ >∑eTHês¡Ω+. ∫qï ø=eTTà≈£î dü÷#·q>± ñqï Áø°dTü Ô $s√~Û dü«\Œø±\+ e÷Á‘·yT˚ , nq>± eTVü‰ ÁX¯eT\ ø±\+˝À 3 1/2 dü+.\T e÷Á‘·yT˚ á uÛ÷Ñ $T MT<ä |ü]bÕ*kÕÔ&TÉ (Á|üø£ 11:2`3— 12:6— 13:5). <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

22


‘·sT¡ yê‘·, <ëìj˚T\T ‘·q <äsÙ¡ q+˝À <˚e⁄ì sê»´bÕ\qqT #·÷kÕ&ÉT. HÓãTø£<ïÓ »s¡T‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&çq ªªnqT´\ ø±\+µµ Áø°dTü Ô ‹]– uÛ÷Ñ $T MT~øÏ e∫à ‘·q sêC≤´ìï kÕú|+æ #˚+‘·es¡≈î£ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. n|ü&ÉT <Óe’ sê»´bÕ\q HÓ\ø=\Œã&ÉT‘·T+~. Äj·Tq Á|üuTÑÛ ‘·«+ XÊX¯«‘·yTÓ qÆ ~ \÷ø± 1:32). Äj·Tq sê»´+ m|ü&ÉT \j·T+ø±<äT. HÓãTø£<ïÓ »s¡T ‘êqT #·÷∫q Á|ü‹eTqT ã{Ϻ ø£\es¡+ #Ó+~qfÒ,¢ <ëìj˚T\T ‘·q≈£î ø£*–q <äs¡ÙHêìï ã{Ϻ ø£\es¡+ #Ó+<ë&ÉT (<ëì 7:28). á <äs¡Ùq+˝À ªª|ü]X¯ó<äT\∆ Tµµ nH˚ e÷≥ <˚e⁄ì j·T+<äT $XÊ«düeTT+∫q ÇÁXÊj˚T©j·TT\ X‚weü TTqT ñ<˚•› +∫ #Ó|Œü ã&ç+~ (<ëìj˚T\T 7:18,21,22,25,27). 2. nq´»qT\ ø=eTTà\qT >∑÷]à <ëìj˚T\T #·÷dæq eTs√ <äsÙ¡ q+ (8 n<Ûë´) : á <äsÙ¡ q+˝À <ëìj˚T\T s¬ +&ÉT ø=eTTà\Tqï bıfÒ\º TqT, ˇø£ ø=eTTà>∑\ y˚Tø£ b˛‘·TqT #·÷kÕ&ÉT. á <äs¡ÙHêìï #·÷dæq|ü&ÉT n‘·&ÉT wüOwüqT |ü≥ºD+˝À ñHêï&ÉT. á |ü≥Dº + ããT˝ÀqT≈£î 230 yÓTfiÆ fl¯ <ä÷s¡+˝À eT]j·TT bÕs¡dø” £ (|ü]¸j÷· ) n>±<ÛëìøÏ 120 yÓTfiÆ fl¯ <ä÷s¡+˝À ñ+~. s¬ +&ÉT ø=eTTà\Tqï á bıfÒ\º T, bÕs¡dø” £ sê»´ Á|ü‹ì~ÛjTÆÓ q 3e <äsê´y˚wßü qT dü÷∫düTqÔ ï~ (<ëì 8:1`4). >¬ \Tdü÷Ô ñqï á bıfÒ\º T |ü•ÃeT ~≈£îÿ≈£î, ñ‘·sÔ ¡ <äøD åÏ ~≈£îÿ\≈£î sêe&É+ #·÷kÕ&ÉT. Çe˙ï bÕs¡d”≈£î\T, dæ]j·÷ (|ü•ÃeT ~≈£îÿ), ÄØàìj·÷ (ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿ) ◊>∑T|ü⁄Ô (<äøÏåD ~≈£îÿ) <˚XÊ\ô|’ kÕ~Û+∫q $»j·÷\qT dü÷∫düTHÔ êïj·Tì 4e X¯‘êã›|⁄ü #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT e÷¬s‡*¢qdt $e]+#ê&ÉT. ˇø£ ø=eTTà>∑\ y˚Tø£b˛‘·T Á^düT <˚X¯ Á|ü‹ì~Û n˝…>±®+&ÉsY eTVü‰ #·Áø£e]Ôì dü÷∫düTqÔ ï~ (8:5`8). á y˚Tø£ø=eTTà nø£kÕà‘·T>Ô ± $]–b˛sTT+~— <ëìøÏ ã<äT\T>± 4 Á|üd<æ y∆ä TÓ qÆ ø=eTTà\T ô|]>±sTT. n$ n˝…>±®+&ÉsY eTs¡D≤q+‘·s¡+ Hê\T>∑T uÛ≤>±\T>± $uÛõÑ +|üã&çq n‘·ì sêC≤´ìï dü÷∫düTHÔ êïsTT. á Hê\T>∑T ø=eTTà\˝À ˇø£<ëì qT+&ç ˇø£ ∫qï ø=eTTà yÓTT*∫+~. 7e n<Ûë´j·T+ 8 e#·q+˝Àì ∫qï ø=eTTà (Á|üe#·Hê‘·àø£ ø=eTTà), 4e sê»´yÓTqÆ s√e÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç e#˚à sêEqT nq>± Áø°dTü Ô $s√~Ûì dü÷∫düTqÔ ï~. 8e n<Ûë´j·T+, 9e e#·q+˝Àì, y˚Tø£b˛‘·T≈£îqï á ∫qï ø=eTTà (#ê]Á‘ê‘·àø£ ∫qï ø=eTTà) Á^≈£î kÕÁe÷»´+ $uÛ≤–+#·ã&çq ‘·<äq+‘·s¡+ sêuÀj˚T dæ]j·÷ sêEqT, nq>± n+‹jÓTTø£dt m|æ|qüò dtqT dü÷∫düTqÔ ï~. M]<ä]› øÏ ñqï ø=ìï b˛*ø£\qT #·÷<ë›+. n. Ç<äs› ÷¡ ãVüQ>± »sTTkÕÔsT¡ (<ëì 8:9— Á|üø£ 13:4). Ä. Ç<äs› ÷¡ ‘·eTTàqT ‘êeTT ôV≤∫Ã+#·Tø=+{≤s¡T (<ëì 8:11— Á|üø£ 13:15). <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

23


Ç. á. ñ. }. ãTT. ãT÷. m. @.

Ç<äs› ÷¡ yÓ÷dü+ #˚jT· &É+˝À Á|üMDT\T (<ëì 7:25— 2 <∏dÓ ‡ü 2:10). Ç<äs› ÷¡ ªªn+‘ê HÓeTà~>± ñqï~µµ nqï≥T¢ ÁuÛ$Ñ T+|üCkÒ ÕÔsT¡ (<ëì 8:25— 1 <∏dÓ ‡ü 5:2,3). Ç<äs› T¡ <˚e⁄ì Á|ü»\qT <˚«wæ+∫, Væ≤+dækÕÔsT¡ (<ëì 8:25— Á|üø.£ 12:13). Ç<äs› ÷¡ <˚yê\j·÷ìï n|ü$Á‘·+ #˚kÕÔsT¡ (<ëì 8:11— eT‘·Ô 24:15). Ç<äs› ÷¡ kÕ‘êqT e\q X¯øbÔÏ ı+<äT‘ês¡T (<ëì 8:24— Á|üø£ 13:2). Ç<äs› ÷¡ eT<Û´ä ÁbÕ#·´ ÁbÕ+‘·+˝À 7 dü+.\T #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚kÕÔsT¡ (<ëì 8:14— 9:27). Ç<äs› ÷¡ Á|üuTÑÛ yÓq’ <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&‘É ês¡T (<ëì 8:25— Á|üø£ 13:5,6) Ç<äs› ÷¡ Á|üuTÑÛ yÓq’ <˚e⁄ì <ë«sê düeT÷\HêX¯q+ #˚jT· ã&É‘ês¡T (<ëì 8:25— Á|üø£ 19:19,20). nsTT‘˚ M]<ä › s ¡ ÷ y˚ π s «s¡ T ø±˝≤\˝Àì, y˚ π s «s¡ T e´≈£ î Ô \ ì C≤„|øü e£ TT+#·Tø√yê*.

3. <ëìj˚T\T bÁ Õs¡qú ` 70 yês¡eTT\qT >∑÷]Ãq s¡V≤ü dü´+ (9 n<Ûë´) 9:1`9 es¡≈î£ <ëìj˚T\T #˚dqæ ÁbÕs¡qú ˝À <ä«+<ä« n+XÊ\THêïsTT. ÁbÕs¡qú eT]j·TT Á|üe#·q+ ≈£L&É ñ+~. sTTØàj·÷ Á>∑+<∏ëìï #·~$q <ëìj˚T\T jÓTs¡÷wü˝eÒ TT bÕ&ÉT>± ñ+&Ée\dæq 70 dü+ˆˆ\T |üP]Ô nsTTqeì Á>∑V≤æ +∫, ñ|üyêdüeTT+&ç, >√HÓ|ü≥ºø£≥Tºø=ì, ‘·\ô|’ <Ûä÷[ y˚dæø=ì ÁbÕ]ú+#ê&ÉT. Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>± |üXÊÑêÔbÕìï yÓ\&¢ +ç #˚ $<Ûëq+ n~ (mÁC≤ 8:23— HÓôV≤ 9:1— jÓ÷Hê 3:5,6). <ëìj˚T\T á ÁbÕs¡qú ˝À e´øÏ>Ô ‘∑ · eT]j·TT kÕeT÷Væ≤ø£ bÕbÕ\T ˇ|üø=Hêï&ÉT (9:5`13)— <˚e⁄ì yê>±∆Hê\T C≤„|øü +£ #˚døæ =Hêï&ÉT (9:4). <˚e⁄ì eT+∫‘·HêìøÏ, ÇÁXÊj˚T\T bÕ|üd‹úæ øÏ >∑\ e´‘ê´kÕìï $e]+#ê&ÉT (9:5,7,8,9)— j·T÷<ë sêE\, n~Û|‘ü T· \ bÕbÕìï ˇ|üø=Hêï&ÉT (9:8)— yê] bÕbÕìï ã{Ϻ á •ø£å ‘·–q<˚qì n+^ø£]+#ê&ÉT (9:12`14). n‘·ìï, n‘·ì Á|ü»\qT |üP]Ô>± <˚e⁄ì ø£è|üπø n|üŒ–+#ê&ÉT (9:18). <ëìj˚T\T á ÁbÕs¡qú #˚d÷ü Ô ñ+&É>±, <˚e⁄&ÉT >∑Á_j˚T\T nH˚ Á|ü<ëÛ q <ä÷‘·qT, n‘·ìøÏ |ü]#·s´¡ #˚jT· &ÜìøÏ, eT]j·TT n‹ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ n‘·´+‘· C≤„qj·TTø£yÔ TÓ qÆ Á|üe#·q+ jÓTTø£ÿ nsêúìï $e]+#·&ÜìøÏ |ü+|æ+#ê&ÉT (9:21`23). u…’_\T˝À eT¬sø£ÿ&Ü á Á|üe#·q+ Áyêj·Tã&É˝<Ò Tä (9:24`27). á uÛ≤>∑eTT˝À ªª70 yês¡eTT\Tµµ nH˚ n+X¯+ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ ~. á Á|üe#·q+ ÇÁXÊj˚T\TqT >∑÷]Ã, yÓTd”‡j·÷qT >∑÷]à #Ó|Œü ã&ç+~. nsTT‘˚ á 70 yês¡eTT\ ø±\+ m|ü&ÉT ÁbÕs¡+uÛeÑ TÚ‘·T+~? nqï Á|üXï¯ sêe#·TÃqT. jÓTs¡÷wü˝eÒ TTqT eTs¡\ ø£{+ºÏ #·e#·TÃqì Ä»„ ãj·T\T<˚]q düeTj·TeTT yÓTT<ä\Tø=ì yÓTd”‡j·÷ e#·TÃes¡≈î£ á ø±\+ ñ+≥T+<äì düŒwü+º >± Áyêj·Tã&ç+~. á Ä»„ sêC…q’ ns¡VÔ ≤ü wüdÔü |ü]bÕ\q˝À 20e dü+e‘·‡s¡eTTq nq>± Áø°.|üP. 445e dü+e‘·‡s¡eTT˝À Çe«ã&ç+~ (HÓôV≤e÷´ 2 n<Ûë´). <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

24


j·T÷<äT\ ˝…øÿ£ Á|üø±s¡+, 7 s√E\T ˇø£ yês¡+>± kÕ<Ûës¡D+>± |ü]>∑D+Ï #·ã&É&yÉ T˚ ø±≈£î+&É (ìs¡.Z 23:12) dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± ˇø£ dü+e‘·‡sêìï ˇø£ ~q+>±, 7 dü+e‘·‡sê\qT ˇø£ yês¡+>± ≈£L&É ˝…øÏÿ+#˚yês¡T, 7 nH˚ dü+K´≈£î yê&Éã&çq ªªwüã÷eµµ nH˚ ôV≤Á; |ü<ëìøÏ ˇø£ ø=\ |ü]e÷DeTT nì ns¡+ú . n~ @ ø=\‘· nsTTHê düsπ , ñ<ëVü≤s¡D>± eTq+ ˇø£ &É»qT nì #Ó|Œæ q≥T¢>± 7 nH˚ dü+K´ ñ|üj÷Ó –+#·ã&˚~. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Á|ü‹ 7e dü+e‘·‡s¡+ uÛ÷Ñ $Tì |ü+&ç+#·≈î£ +&É <ëìøÏ $ÁXÊ+‹ ìyê«* (˝ÒM 25:5). ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ø£HêqT˝À ìedæ+∫q ø±\+˝À 70 kÕs¡T¢ á Ä»„qT MTsês¡T. nq>± (70I7) 490 dü+e‘·‡s¡eTT\T n˝≤ »]–+#ês¡T. Á|ü‹ 7 dü+e‘·‡s¡eTT\≈£î ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ #=|üq 490 dü+e‘·‡s¡eTT\ n$<Ûj ˚ T· ‘·≈î£ 70 dü+e‘·‡s¡eTT\T #Ós˝¡ À ñ+&Ü*‡ e∫Ã+~ (2 ~.eè. 36:21). n˝≤π> <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä ˝Àì 70 yêsê\qT ˝…øÿÏ ùdÔ (70I7) 490 dü+e‘·‡s¡eTT\T ne⁄‘·T+~. n. á 70 yêsê\ ø±\eTT ‹]– 3 ø±˝≤\T>± $uÛõÑ +|üã&ç+~. 1. yÓTT<ä{Ï ø±\+ (<ëì. 9:25) 7 yêsê\T ˝Òø£ 49 dü+ˆˆ\T ` Áø°.|üP. 445`396. 2. s¬ +&Ée ø±\+ (<ëì. 9:25) 62 yêsê\T ˝Òø£ 434 dü+ˆˆ\T ` Áø°.|üP. 396 ` Áø°.X¯. 32 dü+ˆˆ\T 3. eT÷&Ée ø±\+ (<ëì. 9:27) ˇø£yês¡+, ˝Òø£ 7 dü+e‘·‡sê\T ` dü+|òTü eTT m‘·ãÔ &çq~ yÓTT<ä\Tø=ì Áø°dTü Ô yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q es¡≈î£ . yÓTT<ä{Ï s¬ +&ÉT ø±˝≤\˝Àì dü+e‘·‡sê\˙ï ø£*|æ‘˚ (49G434) 483 dü+ˆˆ\T. bÕ‘· ìã+<Ûqä ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ dü+e‘·‡sêìøÏ 360 ~Hê\ #=|üq ˝…øÿÏ ùdÔ yÓTT‘·+Ô 1,73,880 ~Hê\T. n˝≤ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ø£≥㺠&Ü\qï Ä»„ ãj·T\T<˚]q Hê{Ï qT+&ç, (Áø°.|üP. 445, e÷]à 14e ‘˚~) 1,73,880 ~Hê\T ˝…øÿÏ ùdÔ dü]>±Z Áø°dTü Ô jÓTs¡÷wü˝eÒ TT˝À Á|üy•˚ +∫q ~q+ (Áø°.X¯. 32dü+., @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚~) edüT+Ô ~. dü]>±Z Ä ~qy˚T Áø°dTü qÔ T #·+bÕ\qï Á|üD≤[ø£ y˚jT· ã&ç+~ (\÷ø± 19:47). á 70 yêsê\qT >∑÷]à |ü\T n_ÛÁbÕj·÷\THêïsTT. nsTT‘˚ ˇø£{Ï e÷Á‘·+ yêdüeÔ +. <ëìj˚T\T #Ó|Œæ q yê{Ï˝À ø=ìï HÓsy¡ s˚ á ã&ܶsTT, Ç+ø± »s¡>±*‡q$ ‘·|Œü ≈£î+&É »]–rs¡T‘êsTT. >∑qTø£ düeTj·TeTT+&É>±H˚ yê{Ïì ns¡+ú #˚døæ =ì, yÓT\T≈£îe>± ñ+&ç dæ<|∆ä &ü &É +É nedüs+¡ . yÓTT<ä{Ïø±\+, ¬s+&Éeø±\+ |üP]Ô nj·÷´ø£ eT÷&Éeø±\+ es¡≈£î eT<Ûä´˝À e´e~Ûø±\+ ñ+&É&+É >∑eTHês¡Ω+. nq>± Áø°dTü Ô eTs¡D |ü⁄qs¡T‘êúHê\ qT+&ç dü+|òTü + m‘·Ôã&˚+‘· es¡≈£î e´e~Û Çe«ã&ç+~. ˇπø e#·q+˝À n˝≤ ¬s+&ÉT ø±˝≤\qT >∑÷]à Á|ükÕÔ$+#·ã&É&+É , eT<Û´ä ˝À e´e~Û ñ+&É&+É |ü\T dü+<äsꓤ\˝À #·÷&Ée#·TÃqT. jÓTwüj÷· 9:6,7 ˝À ªª@\j·Tq>± eTq≈£î •X¯óe⁄ |ü⁄f…qº Tµµ nqï yêø±´ìøÏ (Áø°dTü Ô <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

25


»qà≈£î) ªªÄj·Tq uÛTÑ »eTT MT<ä sê»´uÛ≤s¡eTT+&ÉTqTµµ nH˚ yêø±´ìøÏ (yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q≈£î) #ê\ dü+e‘·‡sê\ e´e~Û ñqï~. n˝≤π> C…øs£ ê´ 9:9 e#·q+˝À Áø°dTü Ô jÓTs¡÷wü˝eÒ TT Á|üyX˚ e¯ TTqT >∑÷]Ã, 10e e#·q+˝À yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\qqT >∑÷]Ã, jÓTwüj÷· 61:2 ˝À jÓTVü≤√yê Væ≤‘·e‘·‡s¡+ (j˚TdüT uÛ÷Ñ MTà<ä |ü]#·s´¡ ) Á|ü‹ <ä+&Éq ~q+ (eTVü‰ÁX¯eT\ ø±\+) >∑÷]à Áyêj·Tã&ܶsTT. ø£qTø£ 69 yêsê\≈£î 70e yêsêìøÏ eT<Û´ä e´e~Û ñ+&É&+É Áø=‘·Ô $wüjT· y˚T$T ø±<äì >∑eTì+#ê*. á e´e~Û ø±\+ >∑÷]à bÕ‘·ìã+<Ûqä Á|üeø£\Ô ≈£î ‘Ó*j·T|üsá ã&É˝<Ò Tä (mô|dò .” 3:4,5— 1 ù|‘·Ts¡T 1:10,11). á 70 yêsê\ ø±\+˝À »]π> $wüj·÷\T n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´yÓTÆq$. Ä. 70 yêsê\ ø±\+˝À »]π> $wüj÷· \T : 1. e÷qe bÕbÕìøÏ, (eTTK´+>± ÇÁXÊj˚T\T C≤‹ bÕbÕìøÏ) ˇø£ eTT–+|ü⁄, ˝Òø£ ìyês¡D »s¡>&∑ +É (jÓTôV≤ 37:23— s√e÷ 11:26,27). 2. yÓTd”‡j·÷ #·+|üã&ÉT≥ <ë«sê, Á|ü»\ n|üsê<Ûë\ $wüjT· + <˚e⁄ì‘√ düe÷<Ûëq |üs#¡ ã· &˚ neø±X¯+ \_ÛdTü +Ô ~ (2 ø=] 5:18`20). 3. á ˝Àø±ìï ˙‹>± |ü]bÕ*+#˚ kÕeTs¡´ú + kÕ‘êqT≈£î ˝Ò<ìä ìs¡÷|æ+#·ã&ÉT‘·T+~. 4. Á|ü e ø£ Ô \ , Á|ü e #· H ê\T HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à ã&É T ≥ e\q yês¡ T ì»yÓ T Æ q Á|ü e ø£ Ô \ ì ìs¡÷|æ+#·ã&ÉT‘·T+~. 5. kÕ‘êqT, yêì nqT#·sT¡ &Óq’ Áø°dTü Ô $s√~Û HêX¯q+ #˚jT· ã&É‘ês¡T (Á|üø£ 19:20— 20:10). 6. yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q˝À »]–+#·ã&˚ Áø°dTü Ô |ü]#·s´¡ (ø°sÔ¡ 45:3`7— jÓTwü 11:3`5— sTTØà 23:3`8). Ç. 70 yêsê\ ø±\+˝Àì bÁ ÕeTTK´yÓTqÆ e´≈£î\ Ô T: 1. n_Ûw≈æ î£ &Ô TÉ ` Á|üuTÑÛ yÓq’ j˚TdüTÁø°dTü Ô (<ëì 9:25). 2. e#·TÃq{Ϻ sêE ` <äTwüß&º q’Ó Áø°dTü Ô $s√~Û (<ëì 9:26). 4. ÇÁXÊj˚T\T uÛ$Ñ wü´‘·T,Ô eT]j·TT bÕs¡dø” ,£ Á^≈£î sêC≤´\ uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T >∑÷]Ãq <äsÙ¡ q+ (10, 11) n<Ûë´. Ç~ bÕs¡dø” £ sê»>∑T ø√πswüß |ü]bÕ\q˝À 3e dü+e‘·‡s¡eTTq »]–q $wüjT· + (<ëì, 10:1). ‘·q≈£î <äsÙ¡ q+ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒjT· ã&çq Á|üø±s¡+ >=|üŒ j·TT<ä+∆ »s¡T>∑uÀ‘·Tqï<äì <ëìj˚T\T Á>∑Væ≤+∫, eT÷&ÉT yêsê\T nqïbÕHê\T e÷H˚dæ <äT'KeTTKT&Ó’ ñHêï&ÉT. Ä düeTj·T+˝À n‘·&TÉ Ä~j·T+<äTqï Áø°dTü Ô eTVæ≤e÷ì«‘· dü«s¡÷bÕìï #·÷kÕ&ÉT (<ëì. 10:5`9). á <äsÙ¡ Hêìï #·÷dæq <ëìj˚T\T ã\V”≤qT&Ó,’ H˚\qT kÕcÕº+>∑|&ü ç >±&ÛìÉ Á<ä˝ÀìøÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. n|ü&ÉT >∑Á_j˚T\T nH˚ <ä÷‘· <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

26


n‘·ìï ‘·{ºÏ ˝ÒbÕ&ÉT. n‘·&TÉ »s¡T>∑uÀj˚T dü+>∑‘T· \qT <ëìj˚T\T‘√ #Ó|Œü &ÜìøÏ |ü+|æ+#·ã&ܶ&TÉ ø±ì bÕs¡d≈” î£ \ sêC≤´~Û|‹ü n‘·ìï 21 ~Hê\T m~]+#ê&Éì, $TU≤j˚T\T nH˚ <ä÷‘· n‘·ìøÏ düV‰ü j·T+ #˚kÕ&Éì ‘Ó\TdüTqÔ ï~ (<ëì. 10:13). >∑Á_j˚T\T <ä÷‘·, ‘êqT ‹]– Ä sêE‘√ j·TT<ä+∆ #˚jT· &ÜìøÏ yÓfi≤fl\ì, n‘·&TÉ ãj·T\T<˚sT¡ ‘·÷ ñ+&É>±H˚ Á^≈£î sêE j·TT<ë∆ìøÏ ekÕÔ&ìÉ #ÓbÕŒ&ÉT. Çø£ÿ&É ªbÕs¡d≈” î£ \ sêC≤´~Û|‹ü µ nì #Ó|Œü ã&çq e´øÏÔ ãVüQX¯, kÕ‘êqT jÓTTø£ÿ nqT#·sT¡ \˝À Á|ü<ëÛ qT&Ó’ j·TT+&Ée#·TÃqT. m+<äT#˚‘q· +fÒ e÷qe⁄˝…e]ø° Á|ü<ëÛ q <ä÷‘·jTÆÓ q >∑Á_j˚T\TqT nìï s√E\T m~]+#˚ X¯ø˝ÔÏ <Ò Tä (eT‘·sÔ TT 9:34— 12:24— jÓ÷Vü‰qT 12:31— 14:30— 16:11— jÓTwüj·÷ 24:21 #·<äe+&ç). á <ä÷‘·≈£L&É $TU≤j˚T\T≈£î düV‰ü j·Tø±]>± ñHêï&ÉT. <ä÷‘·*<äs› ÷¡ ˇø£]ø=ø£sT¡ düV‰ü j·T+ #˚dTü ø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+ (<ëì 11:1). bÕs¡dø” £ sêC≤´~Û|‹ü øÏ, >∑Á_j˚T\T≈£î »]–q b˛sê≥+, $XÊ«düT\≈£î, kÕ‘êqT X¯≈î£ \Ô ≈£î »]π> b˛sê≥+ ˝≤+{Ï<˚ (2ø=]+~∏ 10:3`5)— mô|dò .” 6:12— s√e÷ 8:38— mô|dò ” 3:10— ø=\ 2:15). á <ä÷‘· #Ó|Œæ q Á|üø±s¡+ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À á ÁøÏ+~ $wüj÷· \T »s¡T>∑T‘êsTT. 11e n<Ûë´j·TeT+‘·{˝Ï À #Ó|Œü ã&çq Á|üe#·Hê\˝À 38 HÓsy¡ s˚ á ã&ܶsTT. n+<äT˝À ø=ìï ÁøÏ+<ä ù|s=ÿqã&ܶsTT. 1. n˝…>±®+&ÉsY #·Áø£e]Ô ‘·sT¡ yê‘· ñ+&ÉuÀj˚T sêE\T ☛ 4>∑Ts¡T bÕs¡dø ” £ sêE\ |ü]bÕ\q ` 11:2 ☛ n˝…>±®+&ÉsY sê»´kÕú|q ü eT]j·TT |ü‘q· + ` 11:3,4 ☛ n‘·ì sê»´+ 4 uÛ≤>±\T>± $uÛ≤–+#·ã&ÉT≥ ` 11:4 ☛ n+<äT˝À s ¬ +&ÉT sêC≤´\T dü+~Û≈î£ <äTs¡TÃø=qT≥ ` 11:6 ☛ ◊>∑T|ü⁄Ô ùdHê~Û|‹ ü dæ]j·÷qT <√#·Tø=qT≥ ` 11:8 ☛ dæ]j·TqT\‘√ dü+ã+<Û+ ä $|ò\ü eT>∑T≥ ` 11:9 ☛ ◊>∑T|ü⁄ôÔ |ø ’ Ï nH˚≈î£ \T j·TT<ë›ìøÏ e#·TÃ≥ ` 11:14 ☛ dæ]j·TqT\T bÕ\d”q Ô qT kÕ«BÛq+ #˚døæ =qT≥ ` 11:16 ☛ dæ]j·÷ sêE e\q <˚yê\j·T+ n|ü$Á‘·|s ü #¡ ã· &ÉT≥ ` 11:31,32 ☛ eTø£ÿ;j·TT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ` 11:32 ☛ eTø£ÿ;j·TT\ ø°D å ‘· ` 11:33`35 2. n+‹jÓTTø£dt m|æ|òüqdt ` (11:21`35) #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq ∫qï ø=eTTà (<ëì 8:9) : Ç‘·&TÉ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT˝À 40,000 eT+~ì eT÷&ÉT s√E˝À¢ #·+bÕ&ÉT. <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

27


nH˚ø£ eT+~ì u≤ìdü\T>± n$Tày˚kÕ&ÉT. |ü+~ì ã*>± n]Œ+∫, <ëì e÷+kÕìï ‹qeTì j·÷»≈£î\qT ã\e+‘·+ #˚kÕ&ÉT. Ä e÷+kÕìï ñ&çøÏ+∫q ˙fi¯ófl <˚yê\j·T+˝À #·*¢ n|ü$Á‘·+ #˚kÕ&ÉT. eT+~s¡ kÕe÷Á–ì rdæø=ì yÓfi≤fl&ÉT. |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏ë\qT HêX¯q+ #˚kÕ&ÉT. ãèVü≤düŒ‹ jÓTTø£ÿ >=|üŒ $Á>∑Vü‰ìï n‹ |ü]X¯ó<ä∆ dü\ú +˝À ì*bÕ&ÉT. á dü+|òTü ≥q >∑÷]Ãj˚T j˚TdüT eT‘·sÔ TT 24:15˝À Á|ükÕÔ$dü÷,Ô uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À Áø°dTü Ô $s√~Û e∫Ãq|ü&ÉT á $<Û+ä >±H˚ #˚kÕÔ&ìÉ #ÓbÕŒ&ÉT. Áø°.|üP. 171 dü+. ôdô|+º ãsY 6e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ Ç‘·ì #·s´¡ \T Áø°.|üP. 165 &çôd+ãsY 25e ‘˚B es¡≈î£ ø=qkÕ>±sTT. á ~Hê\ìï ˝…øÿÏ ùdÔ <ëì 8:14˝Àì, 2300 ~Hê\≈£î dü]>±Z dü]b˛‘êsTT. jÓTs¡÷wü˝eÒ TT≈£î yêj·Te´~X¯˝À 17 yÓTfiÆ fl¯ <ä÷sêq>∑\ yÓ÷~Hé nH˚ Á>±eT+˝Àì, eT‘·rÔ j·T nH˚ j·T÷<äT\ j·÷»≈£î&ÉT eT]j·TT n‘·ì ≈£îe÷s¡T\T n+‹jÓ÷ø£dt m|æ|qüò dtô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕs¡T. Ms¡T Vü≤k˛à˙j·TT\T. Ç‘·ì ≈£îe÷s¡T\˝À ˇø£&q’Ó j·T÷<ë, eTø£ÿ;j·TT&Éì |æ\Teã&ܶ&ÉT. eTø£ÿ;j·TT&ÉT n+fÒ düT‘ÓÔ nì ns¡ú+. Ç‘·ì Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q ‹s¡T>∑Tu≤fÒ eTø£ÿ;j·TT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T. n+‹jÓTTø£dt m|æ|qüò dt Áø°.|üP. 164 dü+. ããT˝ÀqT˝À j·TT<ä+∆ #˚dTü +Ô &É>± eTs¡D+Ï #ê&ÉT. Áø°.|üP. 165 dü+ˆˆ &çôd+ãsY 25e ‘˚Bq j·T÷<äT\T <˚e⁄ì Ä\j·÷ìï X¯ó~∆#d˚ æ |ü⁄q' Á|ü‹wæ+˜ #ês¡T. á ~qy˚T ‘·sT¡ yê‹ ø±\+˝À Ä\j·T Á|ü‹wü˜ |ü+&ÉT>∑>± Ä#·]+#·ã&ç+~ (jÓ÷Vü‰qT 10:22). 3. Áø°dTü Ô $s√~Û ` n‘·ì \ø£Då ≤\T (11:36`45) ` <ëì. 7:8˝Àì Á|üe#·Hê‘·àø£yTÓ qÆ ∫qï ø=eTTà. ` ñ‘·sÔ ,¡ <äøD åÏ sêE\T n‘·ì‘√ j·TT<ä+∆ #˚kÕÔsT¡ ` 11:40 ` |ü]X¯ó<ä∆ dü˝ú ≤ìï ÄÁø£$T+#·Tø=+{≤&ÉT ` 11:41 ` ◊>∑T|ü⁄qÔ T kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=+{≤&ÉT ` 11:43 ` ◊>∑T|ü⁄˝Ô À ñqï|ü&ÉT ø£\es¡|sü #¡ ˚ yês¡\Ô T $+{≤&ÉT ` 11:44 ` ‹]– |ü]X¯ó<ä∆ dü˝ú ≤ìøÏ ekÕÔ&TÉ ` 11:45 ` d”j÷Ó qT ø=+&ÉMT<ä Áø°dTü Ô <ë«sê HêX¯q+ #˚jT· ã&É‘ê&ÉT ` 11:45

Ç. n+‘·´ ~Hê\˝À »s¡T>∑uÀj˚T dü+>∑‘T· \T ` <ëì 12 n<Ûë´ 1.

$TU≤j˚T\T |ü]#·s´¡ (<ëì 12:1,2) : n+‘·´~Hê\˝À, düèwæº ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&ç Ç~ es¡≈î£ ø£ì$ì ms¡T>∑ì uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ ~Hê\T sêuÀ‘·Tqï$. eT‘·sÔ TT 24:21,22˝À j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|Œæ q<ëìì ã{Ϻ Ä ~Hê\T eTVü‰ ÁX¯eT\ø±\+>± >∑T]Ô+#·ã&ܶsTT. á düeTj·T+˝À Á|ü<ëÛ q <ä÷‘·jTÆÓ q

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

28


$TU≤j˚T\T, ÇÁXÊj˚T©j·TT\ |üø+å£ >± ì*∫ yê]øÏ düV‰ü j·T+ #˚kÕÔ&TÉ (<ëì 12:1). eTVü‰ ÁX¯eT\ ø±\+ eT<Û´ä ˝À $TU≤j˚T\T, kÕ‘êqT‘√ j·TT<ä+∆ #˚d,æ yêDÏí yêì <ä÷‘·\qT |üs¡˝Àø£+ qT+&ç ÁøÏ+~øÏ |ü&ÉÁ<√kÕÔ&ÉT (Á|üø£ 12:7). n|ü&ÉT, ‘·|Œæ +#·Tø=ìq eT÷&Ée uÛ≤>∑+ ÇÁXÊj˚T©j·TT\≈£î, $TU≤j˚T\T düV‰ü j·T+ #˚kÕÔ&TÉ (C…øs£ ê´ 13:8,9— Á|üø£ 12:14). yê]˝À JeÁ>∑+<∏+ä ˝À ù|s¡T¢ Áyêj·Tã&çqyês¡T ‘·|Œæ +#·Tø=+{≤s¡T (ìs¡.Z 32:32— ø°sÔ¡ 69:28— \÷ø± 10:20— Á|üø.£ 20:12). 2. s¬ +&ÉT |ü⁄qs¡T‘êúHê\T (<ëì 12:2) : eTè‘·T\ |ü⁄qs¡T‘êúq+ s¬ +&ÉT <äX\¯ T>± »s¡T>∑T‘·T+~, s¬ +&ÉT $<Ûë\T>± ñ+≥T+<äì á e÷≥\qT ã{Ϻ düŒwüeº TÚ‘·T+~. j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ ≈£L&É Je|ü⁄qs¡T‘êúq+ eT]j·TT rs¡TŒ |ü⁄qs¡T‘êúq+ ñ+<äì #ÓbÕŒ&ÉT (jÓ÷Vü‰ 5:28, 29). á s¬ +&ÉT yêø£´uÛ≤>±\˝À s¬ +&ÉT |ü⁄qs¡T‘êúHê\qT >∑÷]à ø£*|æ #Ó|Œü ã&çHê, á s¬ +&ÉT ˇπøkÕ] »s¡T>∑eì, s¬ +&ç+{Ï eT<Û´ä 1000 dü+e‘·‡s¡eTT\ e´e~Û ñ+≥T+<äì Á|üø≥ £ q 20:4`6 qT ã{Ϻ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ì‘·´ JeeTT ø=s¡ø¬ q’ |ü⁄qs¡T‘êúq+˝À bÕ‘·ìã+<Ûqä ˝Àì |ü]X¯ó <äT\∆ T eT]j·TT eTVü‰ÁX¯eT\ ø±\+˝À Vü≤‘·kÕ≈£îå ˝…q’ |ü]X¯ó<äT\∆ T ñ+{≤s¡T (jÓ÷ãT 19:25,26— ø°sÔ¡ 49:15— jÓTwü 25:8— 26:19— Vü≤√ôw 13:14— Á|üø.£ 6:4`6— 20:4). ì+<äbÕ\>∑T≥≈£î, rs¡TŒ ø=s¡≈î£ ˝Ò|ãü &˚yês¡T s¡øD å£ ˝Òì yês¡T. Ms¡T <Ûeä fi¯ dæ+Vü‰düq+ e<ä› rs¡TŒbı+<äT‘ês¡T (Á|üø£ 20:11`15). 3. n+‘·´ ø±\eTTqT >∑÷]à 2 |Á eü #·Hê\T (<ëì 12:4) : n. #ê\eT+~ q\T~X¯\ dü+#·]kÕÔsT¡ — Ä. ‘Ó*$ n~Ûøe£ TÚ‘·T+~— á e÷≥\T, ˝ÖøÏø£ C≤„q+ ø√dü+ Á|ü»\ Á|üj·÷kÕìï eT]j·TT Á|üe#·Hê\qT ‘·s¡∫ #·÷∫ ‘Ó\TdüTø=H˚ C≤„q+ ì$T‘·+Ô |ü&˚ Á|üj÷· düqT >∑÷]à ≈£L&É ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïsTT. nq>± Ç~es¡≈î£ mqï&É÷ ˝Òq+‘· C≤„q+ bı+<äT‘ês¡ì ns¡+ú . á Á|üe#·Hê\qT n+‘·´ ø±\eTT es¡≈î£ , nq>± <ëìj˚T\T #Ó|Œæ q 70e yês¡eTT es¡≈î£ eTs¡T>∑T#˚jT· eTì >∑Á_j˚T\T #ÓbÕŒ&ÉT. á ~Hê\T düMT|ædTü qÔ ï ø=\~ Á|ü‹ $XÊ«dæ <˚e⁄ì e÷≥\ HÓsy¡ s˚ T¡ Œ ø=s¡≈î£ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô á ˝Àø£+˝À dü«düãú T~∆‘√ Áã‘·ø±* (r‘·T 2:13). 4. eT÷&ÉT ø±\eTT\T (<ëì 12:5`13) : á <äsÙ¡ q+˝À <ëìj˚T\T eT] Ç<äs› T¡ <ä÷‘·\qT #·÷kÕ&ÉT. n+<äT˝À ˇø£ <ä÷‘·, á ÄX¯Ãs¡´eTT m|ü&ÉT düe÷|üeÔ T>∑Tqì Á|ü•ï+#ê&ÉT. s¬ +&Ée <ä÷‘· ˇø£ ø±\eTT ø±\eTT\T ns¡øú ±\eTT, |ü]X¯ó<ä∆ »qeTT jÓTTø£ÿ ã\eTT ø={Ïyº j ˚ T· ã&çq|ü&ÉT düø\£ dü+>∑‘T· \T düe÷|üeÔ TÚ‘êj·Tì #ÓbÕŒ&ÉT. nq>± 3 1/2 dü+e‘·‡s¡ ø±\+. Ç~ eTVü‰ ÁX¯eT\ ø±\+˝Àì s¬ +&Ée uÛ≤>∑+. yÓTT<ä{Ï 3 1/2 dü+e‘·‡s¡ ø±\eTT˝À Áø°dTü Ô $s√~Û nqT~q ã*ì ì*|æ HêX¯qø£sy¡ TÓ qÆ ùV≤j·TyÓTqÆ <ëìì eT+~s¡+˝À <ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

29


ì\Teu…&‘É ê&ÉT. ∫e] 3 1/2 dü+e‘·‡s¡ ø±\eTT n+fÒ 1260 s√E\T, eTVü‰ÁX¯eT\ ø±\+˝À ô|÷ò s¡yTÓ qÆ ÁX¯eT\ ø±\+. á ∫e] 3 1/2 dü+e‘·‡s¡eTT\T >∑&#ç êø£ (1260 s√E\T) Áø°dTü Ô $s√~Û HêX¯q+ #˚j·Tã&çHê (Á|üø£ 19:20) n‘·&ÉT ì*|æq eTè>∑eTT jÓTTø£ÿ Á|ü‹eT eT] 30 s√E\T eT+~s¡+˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. ø£qTø£ á n<äq|ü⁄ 30 s√E\qT ∫e] 3 1/2 dü+e‘·‡sê\≈£î (1260 s√E\≈£î) ø£*|æ‘˚ 1290 s√E˝Ö‘êsTT (<ëì. 12:11). á 1290 s√E\≈£î eTs√ 45 s√E\T ø£\T|üã&ܶsTT. á 1335 s√E\T ‘êfi¯ó ø=ì ø£ìô|≥Tºø=qTyê&ÉT <Ûqä T´&ÉT nì Áyêj·Tã&çe⁄+~ (<ëì. 12:12). ãVüQX¯ á 45 s√E\T Áø°dTü Ô ‘·q yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q ø=s¡≈î£ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï dæsú |¡ sü #¡ ˚ ì$T‘·+Ô nsTT ñ+&Ée#·TÃqT. <ëìj˚T\T ø±˝≤+‘·eTT es¡≈î£ J$+#·≈î£ Hêï, n+‘·eTT es¡≈î£ ì\ø£&>É ± ñ+fÒ |ü]X¯ó<äT\› +<ä]‘√ bÕ≥T Ä yÓjT˚ ´+&É¢ bÕ\q˝À ñ+{≤&Éì #Ó|Œü ã&ç+~. Á|æjT· k˛<äsê! k˛<äØ! <ëìj˚T\T Á|üe∫+∫q Ø‹>± Ä n+‘·´~Hê\≈£î eTqeTT n‘·´+‘· düMT|ü+>± ñHêïeTT. n+‘·eTT es¡≈î£ düV≤æ +∫qyêπs s¡ø+åÏ #·ã&É‘ês¡ì Á|üuÛÑTe⁄ #ÓbÕŒ&ÉT (eT‘·Ô 24:13). n+‘·eTT es¡≈£î $XÊ«kÕìï ø±bÕ&ÉTø√yê*. <ëìj˚T\T e˝… |ü]X¯ó<ä‘∆ q· T ø±bÕ&ÉTø√yê* (<ëì 1:8— 1 <∏dÓ ‡ü 4:3`5). Á|üuTÑÛ e⁄ ø=s¡≈î£ <ëìj˚T\T, wüÁ<ä≈î£ , y˚TcÕ≈£î, nu…<ïÓ >√\ e˝… ÁX¯eT|ü&‘ç ,˚ Væ≤+dü\T düV≤æ ùdÔ Äj·Tq‘√ ≈£L&É @\T‘êeTT (<ëì 3:12`26— 6:13`28— 2 ‹yÓ÷ 2:11,12). n{Ϻ ø£è|ü Á|üuTÑÛ e⁄ eTq≈£î <äjT· #˚jT· TqT >±ø£! MT |Á ‹ ü düŒ+<äq : Á|æjT· ÁXÀ‘·˝≤sê! Áù|eT<Ûës¡ ø±s¡´Áø£eT+ |üø+å£ >± MTs¡T n+<äT≈£îqï <ëìj˚T\T Á>∑+<∏+ä dü+Á>∑V≤ü düMTø£å <ë«sê nH˚ø£ Äràj·T dü‘ê´\T H˚sT¡ Ãø=Hêïs¡ì $X¯«dædTü HÔ êï+. á |ü⁄düøÔ +£ <ë«sê MTs¡T bı+~q Á|ü‘´˚ ø£ Äosê«<ë\qT ˝Òø£ Bìì ã{Ϻ MT Äràj·T J$‘·+˝À ø£*–q e÷s¡TŒ\qT e÷≈£î ñ‘·sÔ +¡ <ë«sê >±ì, bò˛Hé <ë«sê ø±ì, Ç`yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê >±ì ‘Ó\T|ü>\∑ s¡T. TTB - Telugu - Study Outlines - Book of Ezekiel & Daniel Printed by : Premadhara, Trans World Radio - India, 12-1-334/17/3, Lalapet, Secunderabad - 500 017. Ph : 040-27003011

FREE MP3 DOWN LOAD Log on to : www.radio882.com

<ëìj˚T\T >Á +∑ <∏+ä ` dü+>Á V∑ ≤ü düMTø£å

30

Ezekiel-Daniel  

A . ñb˛&lt;ëÈ ‘ · + : 1 jÓ T ô V ≤CÒ ÿ \T Á &gt; ∑ + &lt;∏ ä + ` dü + Á &gt; ∑ V ü ≤ dü M Tø£ å I . Á &gt; ∑ + &lt;∏ ä ø £ s ¡ Ô : jÓ T ô V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you