Page 1

Bonding Bhavsars Kannada, English Monthly Rs 10/-

KARBIL/2012/44454 Volume - I - Issue - VIII Regd.No.Dwd/147/2012-2014

February - 2013

Tarun Bhavsar

Successful National President -2012 Sri Anil Dhawale Honoured by Founder Sri Narayanrao B.Tatuskar

Induction of National President 2013 Sri Manojkumar Phutane

Successful Completion of

Friendship Service Leadership

at Ravindra Bhavan, Madgao, Goa 28th & 29th Jan 2013 STALWARTS of BVI proceeding to begin the March Past.

BVI clubs ready for MARCH PAST.

Delegates entering the venue.

LEADERS leading the way.

DELEGATES DAZZLE in the HALL.

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è J.©.©.PÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉ

WELCOME to ALL in GOAN STYLE

J.©.©.PÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄÄ EwÛaÑUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀÅ vÁvÀƸÀÌgï gÁdåzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÀªÉÄÃµï ªÀÄ»ÃAzÀæPÀgï, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà n.f.²æÃzsÀgï gÁªï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÉ.f.nPÁgÉ, gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÁeÉAzÀæ PÀmÁgÉ, UÀtågÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ï zsÁAiÀÄ¥sÀÄ¯É ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ZËzÀj, ²æà n.PÉ ºÀAZÁmÉ, AiÀÄĪÀ ¥ÀjµÀvï CzsÀåPÀë ²æà ¸Àwñï eÁzsÀªï, ²æà ¸ÀÄgÉñï PÀ¥ÀlPÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀtågÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

BHAVSAR VISION INDIA FOUNDATION

BHAVSAR UDYOG RATNA AWARDED TO SRI CHANDRASHEKHAR GUJAR

BHAVSAR UDYOG RATNA AWARDED TO SRI RAMESH TAPSE

BVI NATIONAL PRESIDENT 2013 SRI MANOJKUMAR PHUTANE

AWARD OF EXCELLENCE to Sri Srinivas Devale

AWARD OF EXCELLENCE to Mrs Anjali Mokashi

Bhavsar Vision India Founder Samaj Bhusan Sri Narayanrao B. Tatuskarji launching BVI FOUNDATION.Tremendous response from Bhavsars (Business Magnets) for a noble cause - HEALTH CARE and E D U C AT I O N f o r n e e d y Bhavsars. Rupees ONE CRORE Corpus Fund was raised in 10 minutes flat. Page 03

Achieving great SUCCESS in life with his persistence and humble nature. Bhavsar Vision India, Conferred BHAVSAR U D Y O G R AT N A AWA R D t o S r i Chandrashekar Gujar, C'Lai, Pune Page 03

Achieving great SUCCESS in life with hard work, Exemplary patience and vision within a short period. Bhavsar goals....BVI Vision India, Conferred BHAVSAR UDYOGA Leadership. RATNA AWARD to Sri Ramesh Tapse, R.R.Gold Palace, Bangalore. Page 03

gÁdå §eÉmï 2013-2014 gÀ°è »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÉ gÀÆ 72 PÉÆnUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ¤Ãr, J.©.©.PÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ «£ÀAw ¹éÃPÀj¹ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß 20 »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À°è ¸ÉÃj¹zÀPÁÌV EwÛaÑUÉ ºÀħâ½îUÉ DUÀ«Ä¹zÀ ªÀÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà dUÀ¢Ã±ï ±ÉlÖgï CªÀjUÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ gÁ¶æöÖÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©,vÁvÀĸÀÌgï ¨sÉÃn¤Ãr C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ,PÀëwæAiÀÄ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ««zsÀ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è MAzÁVgÀĪÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À°è «£ÀAw¹zÀ CT® PÀ£ÁðlPÀ PÀëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ²æúÀj.J¯ï.SÉÆÃqÉ gÀªÀjUÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©.vÁvÀĸÀÌgï gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ

TO LEADERS BEHIND SUCCESS

Page 03

Honoring Conf Chairman Sri Gurunath Rao M.N by Founder Sri Naryanrao B.Tatuskar

gÁdå §eÉmï 2013-2014 gÀ°è »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÉ gÀÆ 72 PÉÆnUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À - 20 »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸ÀªÀiÁd

RELEASE OF SOUVENIR

A BIG SALUTE

leader....Outstanding vision....New will reach great heights under his

Sri Srihari L.Khoday President, Akhil Karnataka Kshatriya Mahasabha

FOOD COURT


2

Higalaj Mata Pooja by Smt Jayashree N.Tatuskar Welcome to Delegates in Grand Goan Style & Smt Kalavathi Phutane

TARUN BHAVSAR

Srinivas Devale + 91 9964265707 srinivasbly@gmail.com

Dear Bhavsars This issue covers the successful completion of the 8th National Conference of Bhavsar Vision India at Goa and is the most colorful of all the issues due to the grandeur of the way it was held. It’s a matter of great pride that a conference of such a great magnitude was held very smoothly. The main credit goes to all the people who have worked day and night since almost 3 months and special kudos to the Host Club. As for my contribution, I humbly thank all the Bhavsars for having giving me an opportunity and showing great faith in my capacity to deliver the requirements as and when required. My association with all our great leaders has been enriching and has given me enough strength to take our Bhavsars ahead confidently.

TEAM GOA - PATRIOTIC WELCOME

Tarun Bhavsar Founder

Sri Srinivas Devale Editor & Publisher Shri Ganesh Mandre Editorial Sri Rajendra Katare, Gulbarga Sri P.V.Ksheersagar,Bijapur Sri Sadananda Maladkar, Bijapur Shri Tippanna Bagare Dr. Prabhakar Mandre Shri K R Mandre Shri Shivajirao Belmakar Advisors SB Shri K G Tikare SB Shri Satish Jadhav SB Shri Anil Dhawale SB Shri Manoj Puthane SB Shri T G Shridharrao SB Ar. Ramesh Mahendrakar Mrs Anjali Mokashi Shri Deepak Kakade Office Incharge Shri Prashant Mandre Circulation Shri Santosh Mahendrakar Designing Om Graphics, Bellary

WELCOME SPEECH BY CONFERENCE CHAIRMAN SRI M.N.GURUNATH RAO

GAYATHRI MANTRA - MRUNALINI PHUTANE

BHAVSAR DELEGATES AT RAVINDRA BHAVAN, MARGAO, GOA

ROCKING TEAMS- DAZZLING SHOWS

Address

Tarun Bhavsar

Office ’ChennaBasav Krupa’ Vastrad Building, Near Bank of Baroda, Mahantesh Nagar, Sadankeri Road, Dharwad-580008, Karnataka Mob No : 07760892442

AROGYA SPARSHA By Dr Kailash Jawade Exhibition Stall @ Conference

INSTALLATION CEREMONY - BHAVSAR VISION INDIA, BIJAPUR AREA 101

Email : ganesh.mandre@yahoo.co.in

ABBK MAHASABHA WORKING COMMITTEE MEETING It has been decided to hold working committee meeting at Mahalakshmi Launching of Theme 2013 Felicitation of Sri Ravindra Sulakhe Mandir Complex Sheshadri Puram Kumarapark West Bangalore on MONDAY 4th Mar 2013 At 3 p.m and the meeting of all TRUST located in National President Elect -2014 Karnataka on Tuesday 5th Mar 2013 at Sri Dilip Dharurkar 10 A.M. EYE CAMPS CHADER DISTRIBUTION KIDNEY DIALYSIS Agenda to the newly nominated HEALTH CAMPS SAREE DISTRIBUTION VADHU VAR MELWA working committee members and BLOOD DONATIONS FREE SEWING MECHINES Special Invitees already sent. VTP PROGRAMME POLIO PROGRAMME GO GREEN Dr.SURESH KAPATKAR SRI J.R.BALAKRISHNA.K SRI MAHADEV PATHANGE Dr.SUHAS KSHIRSAGAR SRI VIJAY KHAMITKAR Sri DILIP.N.DHARURKAR On 4th March 2013 there will be SCHOLARSHIPS program of KEERITA ( Crown) Dhahran to National President - 2012 SCHOOL BAGS Godess Mahalakshmi at the Temple at Sri Anil Dhawale BAL SANSKAR 10 A.M. ( K.G.Tikare ) General Secretary, ABBKM Governor - 101 (2012)

Cultural Programme - Hubli Team

Sitar Vadan- Suneel Damodar

Governor - 102 (2012)

Governor - 103 (2012)

Governor - 104 (2012)

Governor - 105 (2012)

Governor - 106 (2012)


PLENARY SESSIONS DABBAWALAS MANGEMENT "BAJIPRABHU DESHPANDE" " BUILDING SAMRUDHA BHAVSAR" Dr Aravind Chinchure Shri. RAGHUNATH D. MEDGE Sri Charudatta Aphale

"LEADERSHIP" TARUN Sri Gurudatta Bhakta

BHAVSAR

3

Building Samrudh Bhavasar: Vision and Roadmap Sri Aravind Chinchure has been associated with Europe - Max Plank Institutes TU, Dresden - Oxford University - PSI, Zurich - USA - MIT -Harvard - Stanford HIGHLIGHTS OF THE SESSION Samrudh Means: Prosperity in all dimensions; knowledge , health, wealth, love And everything that is positive in life..How can we as Bhavsars become prosperous community in the world? How can we help India to be prosperous? Requires Large Scale Transformation Any transformation process starts with a distinct and clear point of view about the future ?Need to understand current strengths of our community and clarity about point of departure ?We have to have sense of urgency and persistence ?Requires careful articulation of specific steps with milestones and cannot be done broad pronouncements ?Bhavasar Vision can play a role of CATALYST in this transformation process. Focus would be to develop our own unique transformation model Draft framework on building Samrudh Bhavsar ?The approach recognizes that that each community is unique, with its own stage of development, facing its own unique sets of challenges ?3E with TIP – Our House of Prosperity: Education, Employment, Enterprise - Technology, Innovation, Partnership ?Why should I believe that our Samaj has good chance of becoming Prosperous? ?Education to Employment Create opportunities for every child/student of Bhavasar which leads to independent thinking, creativity and innovation Which is vital in a knowledge economy. Our Goal Should be: Every Bhavasar should have access to world class learning at their locality or town (100%) All our temples should be centers of learning & wherever there is no temple, we should rent property for this activity

" Manifesting your Life Vision" Global Bhavsar Yuvati - Miss Prarthi Dhawale, Mrs Preeti Rao, Mrs Roopa Ambekar

A simple definition of Leadership means 'organizing a group of people to reach a common goal'. It is so important to have good leaders is such a complex, demanding and selfish present world.In this context Sri.Gurdutt Bhakta (tall, handsome, deep soothing voice) gave a motivating and impressive presentation on Leadership. Photos of Great personalities were shown along with their unique qualities.He gave excellent examples like Sardar Vallabhai Patel for Strength, Mother Theresa for Patience, Anna Hazare for Humility, Adolf Hitler for Confidence etc. He also mentioned that a leader should be charismatic.He also referred to our Sri.Narayan Rao Tatuskar, a living example for possessing all the qualities of an ideal leader.The presentation was easy to understand and co-relate to the leadership qualities.

AiÀÄĪÀ ¥ÀjµÀvï PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸À¨sÉ - ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ

THE CONFERENCE AT GOA EXOTIC and CAPTIVATING Report by Sri Deepak Kakade Governor's Ambassador, Area 101 Bellary. Cell: 9448072593 Email: deepakkakde@yahoo.co.in

Miss Prarthi Dhawale Ms Prarthi Anil Dhawale, daughter of National President of Bhavsar Vision India and the Managing Director of Madhuban Business Group Mr Anil Dhawale and Mrs Swati Dhawale, has achieved a great success in Final Exam of Chartered Accountant at the age of just 22 years old. Ms Prarthi has completed her school education from Maharashtra Public School, Aurangabad and the higher education at Pune. She is very ambitious to become Chartered Accountant from her childhood. This passion and great efforts turned into her grand success. She wishes to have Masters degree in Business Administration. Prarthi has devoted her success to her Parents Mr Anil and Swati Dhawale and grandparents Mrs Yashoda and Dattatraya Dhawale, her teachers, well wishers and all Bhavsar friends. With this hard work and dedication, she also completed articleships at D B Gandhi Associates, MZSK Associates and A M Oswal & Company where she got the versatile experience of Tax Audit of Firms and companies, Management audits of various Construction companies, Internal Audit at various manufacturing companies, Cash and treasury Management, the Accounts and finance and also Company law Compliance. While working very hard for her academic career, Prarthi also developed her extra curriculum activities. She has completed Black Belt in Karate which is very essential now-a-days. She was a team member of Quality circle at school level. She also has developed her hobby of Dance through completeting Junior diploma in Bharat Natyam from Prayag Sangit Samiti, Alahabad. When she become Cost Accountant, she didn't stopped but she completed four weeks residential training program on General Management and Communication skills, organized by ICAI at Centre of Excellence at Hyderabad. She was also selected as a Class representative over there. Apart from her success in the CA; she appeared and succeeded in Earnst & Young which is among the top-most CA Companies in the world.

Mrs Preeti Rao Preeti has consistently delivered record setting gains in sales and profits in executive management roles in diversified industry verticals such as Health, Retail, Technology, Sports and Fitness Industry, and International trade in USA, UK, Holland and India. With her previous Masters in International Business and several business certificates in marketing, financial management, social media management to name a few, she brings a breadth of expertise in sale, business development, strategic partnerships, marketing and operations. She is currently associated with Dolphin International Limited as VP, Business Development. Her new venture in the capacity of a health and wellness business consultant, she hopes to provide health and wellness services to the Indian audience that foster preventive health strategies. Her Masters in Integrated Health Studies, Certificate in Wellness Coaching and Wellness Management from the California Institute of Integral Studies,US,has enabled her to blend scientific rigor with holistic self-care with emphasis on mind/body/spirit wholeness. Her expertise also lies in exercise physiology, nutrition,wellness coaching, stress management, corporate wellness, integrated and complimentary medicine, healthy aging and global health systems. In the past, she has been associated with Reebok India as their Fitness Brand Ambassador, North India. Over the five years of her association with Reebok India, she conducted more than 1000 fitness classes every year- ranging from aerobics, spinning, step, kick boxing and body sculpting - and promoted Reebok Fitness programs in India, Netherlands, U.K and the US. She is a qualified personal trainer by AFAA (Aerobics and Fitness Association of America), US and is also a certified yoga teacher by the Sivananda School of Yoga, Trivandrum, Kerala. Mrs Roopa Ambekar- Founder Aesthetics & Wellness international Pvt Ltd “UBER Roopa Ambekar Is an Entrepreneur from the United States with over 2 decades in key leadership positions within the Beauty and wellness Industry, her expertise has been in Mentoring, building brand recognition, elevating standards of education, operations and sales for world leaders in beauty and wellness such as Paul Mitchell, Aveda Corporation, Graham Webb International. Mrs. Ambekar has served as the Dean for Paul Mitchell school, Director of Operations for Graham Webb International, Head of Education, Aveda Institute to name a few. Mrs, Ambekar also frequently writes columns for industry related magazines and has appeared on news channel’s such as NBC and Fox 5 Mrs, Ambekar has also contributed her time and efforts to raise funds for various charities such as Food for Africa, Habitat for Humanity, Andrew Gomez Dream Foundation, City of Hope etc. Qualifications: US Board Certified & Licensed Cosmetologist, Master Educator and published Stylist Diploma in Medical Aesthetics & Laser Tech – National Laser Institute – Phoenix AZ Degree In Cosmetology - Graham Webb International -Washington DC Diploma in Computer Applications – Tarrant County College - Dallas TX After 18 years of stay in the United States, Mrs, Ambekar’s is moving back to India and to her home town Bangalore to start her own brand in the Beauty and Wellness space. Through this initiative she intends to mentor the next generation of beauty and wellness experts in India. Personally – Ms. Ambekar has been one of the founding members of Bhavsar International which was started in USA during 2005. Since then Mrs. Ambekar has been associating herself with various groups of Bhavsars in India. As mentoring is second nature to her, Mrs. Roopa is excited to work with the ABBK’s Yuva Parishad and contribute towards the upliftment of the youth of our community.

Please Subscribe to Tarun Bhavsar : Rs 1000/- For 10 Years & Rs 10,000/- For Life Time. Pl Remit Your Payments to Name of the account : "TARUN BHAVSAR" STATE BANK OF HYDERABAD. BIJAPUR. ACCOUNT NO : 62269359961. IFSC CODE: 0020493 Address: Mr. P . V. Kshirsagar, " OPTIONS" Men's Wear Store Porwal's Building, S. S. Cross Road, Bijapur 586101 Ce ll No : 09448064795 Em ail : kshirsagarpremkumar@yahoo.co.in abbkmk@gmail.com & tarunbhavsarnews@gmail.com

The day of 28th January, 2013 arrived and lived up to its many expectations of BHAVSARS and even exceeded at times. The venue Ravindra Bhavan with its lush and scenic lawns beckoned all. After a decent and tasty breakfast all the delegates assembled at the lawns with their respective clubs holding their flags for the MARCH PAST. The march past was led by traditional Goan culture with music and drums with our Founder, Sri.Narayanrao Tatuskar, National President 2012, Sri.Anil Dhawale, National President 2013 Sri.Manojkumar Phutane , Guest of Honor Sri K.V.Rao, Sri Chandrashekar Gujar, Sri Ramesh Tapse, Sri Prakash Rasinkar and All clubs entered the A/C Hall and settled down for the Inaugural. The stage was set with a unique background. The program started off with our National Anthem during which all Bhavsars from Goa came on the stage with candles and a big National Flag in hand waving at the crowd. It brought a patriotic feeling among all. It was followed by Ganesh Vandana and Goan dances which enthralled the audience. The conference souvenir was released immediately. The compeering of the program was done by Mrs.Shashi Navale and Sri.Laxmikanth Bhavsar They maintained a jovial atmosphere through out the program. The conference chariman Sri.Gurunath Rao Mirajkar welcomed the gathering. The chief guests for the show Sri. Dada Gujar, C'lai, Pune, Sri.Ramesh Tapse, R.R.Gold Palace,Bangalore and Sri.K.V.Rao and Sri Prakash Rasinkar inaugurated the conference by lighting the lamp along with other dignitaries on stage. National President, Sri.Anil Dhawle addressing in his distinct style touched every ones heart while sharing his memorable journey as the President. Sri.Narayanrao Tatuskar addressed the Bhavsars in his inimitable style and held the audience spellbound for almost one hour and formally announced the idea of BVI Foundation to help the needy Bhavsars in HEALTH CARE and EDUCATION. Sri.Anil Dhawale, Sri.Manoj Kumar Phutane and Sri Dilip Dharurkar together appealed to all to contribute generously for the FOUNDATION. Rupees One Crore was collected within a matter of 10 minutes. It showed the committed strength of Bhavsars for a noble cause. A great beginning for the foundation. For the first time, Bhavsar Udyog Ratna Awards were presented by Sri.Narayan Rao Tatuskar to Sri.Dada Gujar and Sri.Ramesh Tapse. Award of Excellence was awarded to Sri.Srinivas Devale of Bellary who is the Chief Editor, Tarun Bhavsar and National Editor Bhavsar Vision and Smt.Anjali Mokashi, National Coordinator & PRO for BVI for their sincere hard work and high commitment levels. After a sumptuous Lunch (Veg. and Non Veg.) all of us thought we may take a short nap on our seats during the next program. But it was not to be so. A Symposium on “Global Bhavsar Yuvati”. The presentation of 'Manifesting your Life Vision' by Ms.Preeti Rao, Ms.Prarthi Dhawale and Ms.Roopa Ambekar made us sit in rapt attention with their travails and deep insight of life and its manifestations. The young brigade stole the heart of the young and the experienced. It was a proud moment for all Bhavsars. The Global Bhavsar Yuvati experience was followed by the DABBAWALA 'DHAMAKA'. The Mumbai DABBAWALA's history of over 100 years created a .

Wish Lamp @ Conference captivating atmosphere with their down to earth remarks. Their belief in human power in the times of technological advancement made a huge impact on all. The logistics followed was explained by way of power point presentation. It was admirable and simply outstanding. No wonder so many Management Institutes do a study on them. Imagine their commitment; they gave Prince Charles of England only 5 minutes to meet them. For them, customer is everything. After that Sri.Arvind Chinchure gave a presentation on 'BUILDING SAMRUDHA BHAVSAR' which would give the Bhavsars an opportunity for growth with established institutions and fulfill their aspirations and ambitions easily VTP, a road map for upliftment of Bhavsars was presented by Sri.Dilip Dharurkar. Another program 'AROGYA SPARSHA' was also presented to all by the Doctors Forum consisting of Dr.Kailash Jawade, Dri Gopal Nagathe, Dr.Pritesh Jungade and Dr.Mrutyunjay Mahindrakar.The Governors of each Area were called upon stage to give power point presentation of their respective areas. At around 6.00 PM the cultural program started and clubs from all parts participated and showcased their unique talent. There were dances, songs and a play. At around 8.30 PM the ORCHESTRA took over and it was time for audience to react. For every song the audience went up to the stage and danced. All the small kids came on the stage and danced to their heart's content. The lively atmosphere made Ms.Priti Rao come on the stage and dance to 'Kajra Re…'.She literally set the stage on fire with her supple body movements and appropriate expressions. As the music and songs were performed the audience began to start dancing at any available place in the hall as the stage was full. The day ended with a short and effective FIREWORKS show with Wish Lamps at 11.00 PM on the lawns of Ravindra Bhavan. Tuesday, the 29th arrived with cool weather- never was Goa's weather so pleasant. All of us gathered at the venue, had breakfast and entered the hall for the days proceedings. The day started with Ganesh Vandana Sitar Vadan. It was followed by a Plenary session on 'LEADERSHIP' and was presented by Sri.Gurudatta Bhakta who with his impressive baritone voice captivated the audience and showed us the qualities required to become a great leader. This was followed by another Plenary session on 'BAJIPRABHU DESHPANDE' by Sri.Charudatta Afale which took us on the journey of the past…… Now, take a deep breath for the INSTALLION OF THE NEW PRESIDENT Sri.MANOJ KUMAR PHUTANE.Sri.Narayan Roa Tatuskar and Sri.Anil Dhawle did the honours. It was done in a manner befitting the coronation of a KING. No amount of words can describe the spectacle. (All Bhavsars who have missed it should watch it on the DVD when released.) It was followed by Installation of Governors for the year 2013. The new national president Sri.Manoj Kumar Phutane presented his roadmap for 2013. His goals were very practical and achievable and called upon all Bhavsars to support him achieve his vision.It was followed by Appointment of Sri.Dilip Dharurkar as National President Elect 2013 and Governors 2013. The new BVI THEME for the year 2013 was unveiled. It is 'YOUR VISION OUR FUTURE' and so very true. The logo also was well appreciated by all. Roster 2013 was formally released. Due to timely response from all the clubs it was possible to release the Rooster in time. Sri.Satish Jadhav was felicitated by Sri.Anil Dhawale for his efforts to make a documentary on ABBK Mahasabha ' A determined saga towards prosperity' After lunch the most awaited program was 'AWARDS PRESENTATION'. Sri.Narayan Rao Tatuskar ,Sri.Anil Dhawale and Sri Manojkumar Phutane gave away the awards for all categories like Best Governor, Best Governor's Ambassador, Best Club, Best Extraordinary Project, Best Secretary, Best Treasurer etc.. All the clubs were ecstatic to receive them and it was a great morale booster for their sincere efforts and achievements. The conference ended with the vote of thanks by Sri.Pramod Sulakhe. DÉJÀ VU... GOA……..SEE YOU at HYDERABAD in bigger numbers…NAWABI STYLE…..

¨sÁªÀ¸ÁgÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV - ¸ÀļÀÄî ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀ¢gÀ®Ä «£ÀAw PÉ.n.¨ÉÆÃrðUï ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÆeÉ ±Á¸ÀPÀgÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ - 5®PÀë ©qÀÄUÀqÉ J.©.©.PÉ ªÀĺÁ¸À¨sÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À

EwÛaÑUÉÎ zsÁgÀªÀqÀzÀ PÉ.n.¨ÉÆÃrðUï £À ¨sÀÆ«Ä¥ÀÆeÉAiÀÄ £ÉgÀªÉÃjzÀÄÝ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà £ÁgÀ A iÀ Ä tgÁªï.©.vÁvÀ Ä ¸À Ì g ï gÀ ª À g À Ä UÀ ¼ À CªÀ Ä ÈvÀ ºÀ ¸ À Û U À ½ AzÀ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ, ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤¢ü¬ÄAzÀ 5 ®PÀë ¤ÃqÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ C±Áé¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß, F ªÀÄÆ®PÀ 5 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ½UÉ ¥ÁvÀægÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀÅ vÁvÀĸÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÀªÉÄÃµï ªÀÄ»AzÀæPÀgï w½¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤ÃqÀÄgÀĪÀ C±Áé¸À£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ vÁªÀÅ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ½UÉ «£ÀAw¹ ªÀĺÁ¸À¨sÉUÉ 2 PÉÆÃnUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr¸ÀĪÀÅzÁV ¸À£Áä£Àå ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzï w½¹gÀÄvÁÛgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.f.nPÁgÉ, ²æà JM.JA.zÁªÉÆÃzÀgï, ²æà CªÀÄgï nPÁgÉ, ²æà ²æäªÁ¸À nPÁgÉ, ²æà UÀuÉñÀ ªÀiÁAqÉæ, qÁ: ¸ÀÄgÉñï PÀ¥ÀlPÀgï, ²æà ªÉAPÀmÉñï PÀuÉÃð ²æà CA¨ÉÆgÉ, ²æà n.ªÉÊ.PÀuÉð ºÁdjzÀÝgÀÄ


TARUN BHAVSAR FEBRUARY 2013 EDITION  

BVI 8th Conference Edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you