Page 1

Tarun Bhavsar

Bonding Bhavsars Issue - IV

Volume - I

KARBIL/2012/44454

Kannada, English Monthly October - 2012

Udhyog Ratna award conferred to SB Sri Manoj Phutane PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ 4 ®PÀë mÉÊ®gÀìUÀ½UÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ¸Ë®§åUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ zÀfðUÀ½UÉ C¸ÀAWÀnvÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½ ¤ÃrzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C¸ÀAWÀnvÀ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁfPÀ ¨sÀzÁævÁ ªÀÄAqÀ½ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ J.©.©.PÉ ªÀĺÁ¸À¨sÁzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ DzÀ ²æÃ.n.f.²æÃzsÀgï gÁªÀÅ mÉÊ®gïì UÀ¼À §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28.8.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ 3£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ .......... ¥ÀÄl 2 gÀ°è

"ANANDHASHRAM" INITIATIVE BY MAHILA PARISHAD

Mr. Manojkumar Phutane, Managing Director of Kala Kala Institute of Technology and Innovision was conferred Group of Industries comprising of M/S Kala Genset with the highest honour of “JRD TATA UDHYOG RATNA Pvt. Ltd. , Kala Telecom Pvt. Ltd., Kala Biotech Pvt. Ltd., AWARD” ..................contd. in page 3

YUVA SPARSHA - YOUTH IN ACTION

SB Smt Prabhatai Bhavsar National President ABBKM Mahila Parishad

Smt Jayashritai Tatuskar General Secretary ABBKM Mahila Parishad

Report by Samaj Bhusan

Sri Sudhir Navale Chairmen - Yuva Sparsha

As you are already aware ABBKM's ambitious project for youth in the age group of 16 to 24 years 'Yuva Sparsha 2" was conducted at 'Value Lanes" a beautiful and serene location about 42 KMs from B'lore in the vicinity of Manchanabele Dam built across Arkavathi Rivar. This place is managed by two former Indian Army Officers Col. Arun Dhar and Major.Vaibhav Kapur. 'Yuva Sparsha1' .was held from Thursday 17th June 2010 to Sunday 20th June 2010. It was a stupendous success!! totally 109 participants from different Indian States participated in it. One third of the participants were girls. The grand success of YS-1 prompted the organizers to plan for YS-2 which was held at the same venue from Friday 12th Aug 2012 to Monday 15th Aug 2012. Once again was as success full as it's first edition! This is one of the many innovative projects like 'Doctors forum, Bhavsar Vision etc invisaged by our dynamic

ABBKM's national President Sri. Narayanrao Tatuskar. With the excellent support and backing of Sri.Narayanrao Tatuskar and under the Chairmanship and motivating leadership of Sri Sudhir S.Navale who is an expert in conducting such programs for the youth both in Samaj and Rotary 'Yuva Sparsha' project has been a grand success and is very popular amongst the Bhavsar youth across India. The basic purpose of this project has been to train and prepare Bhavsar youth to be leaders in life not only in samaj but at national level too! The 'Yuva Sparsha '

Chairman Sri Sudhir S.Navale was ably supported by a dedicated team comprising of Sri.Srinivas Devale the President Of ABBKM Yuva Parishad Karnataka, Sri.Yogendra Varne General Secretary ABBKM Yuva Parishad India, Sri. Balakrishna Kshirsagar, Sri. Gopalrao Basutkar and Sri.Sainath Avanthkar. What Is Yuva Sparsha ? It is all about working with youth in leadership development. It is Intensive training cum experimental programme for the youth between.................................................... ........Contd in Page 3

Contd in Page 3

BON VOYAGE

Samaj Bhusan

Sri Anil Dhawale National President Bhavsar Vision India to Visit USA


2

October - 2012

TARUN BHAVSAR

Editorial Chief Editor

Srinivas Devale + 91 9964265707 srinivasbly@gmail.com

Dear Bhavasars, I am very happy with the response 'Tarun Bhavsar' is getting. Bhavsars are coming forward and sharing their activities. Sometimes the coverage may not be up to your expectations due to paucity of space so please don't get disappointed. Tarun Bhavsar is the only paper which is running on 'no profit' basis. It has to survive with continuous support from all of you. This issue will give insight into the achievements, dreams and beginnings made by our Bhavasars. Sri.Manoj Phutane has received JR Tata Udyog Ratna award, Sri.Anil Dhawale will be going to USA shortly to install Bhavsar Vision International, Bhavsar Vision India has started a new chapter in Bangalore at Banashankari. My best wishes to all of them. 'Dare to Dream' by Sri.Satish Jadhav will inspire and motivate our youth especially and to all Bhavasars in general. I appreciate their valuable contributions. and Spl Thanks to Sri Deepak Kakade , President, BVI Bellary for his support to Tarun Bhavsar Bhavsar Vision India clubs all over India are doing many projects which are commendable and BVI Chennai have distributed food and sweets to around 400 cancer patients at an hospital. Keep up the good work BVI clubs.

Tarun Bhavsar Editorial Board

Founder - Editor in Chief Sri Shrinivas Devale 206, Balavenkata Swamy St., Kambali Bazaar, Bellary -583101.

Cell: +91 9964265707

Editor & Publisher Shri Ganesh Mandre Editorial Shri Tippanna Bagare Dr. Prabhakar Mandre Shri K R Mandre Shri Shivajirao Belmakar Advisors SB Shri Narayanrao B. Tatuskar SB Shri K G Tikare SB Shri Satish Jadhav SB Shri Anil Dhawale SB Shri Manoj Puthane SB Shri T G Shridharrao SB Ar. Ramesh Mahendrakar Mrs Anjali Mokashi Layout Design Shri Prashant Mandre Circulation Shri Santosh Mahendrakar Address

Tarun Bhavsar

Office ’ChennaBasav Krupa’ Vastrad Building, Near Bank of Baroda, Mahantesh Nagar, Sadankeri Road, Dharwad-580008, Karnataka Mob No : 07760892442

Email : ganesh.mandre@yahoo.co.in

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ 4 ®PÀë mÉÊ®gÀìUÀ½UÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ¸Ë®§åUÀ¼ÀÄ

¥ÀÄl 1 jAzÀ: ¸À«Äw PÉÆoÀr ¸ÀASÉå313 gÀ°è ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¤zsÀðj¹zÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß mÉÊ®gïì ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀ¸ÀħÄzÁgÀjUÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ §UÉÎ gÁdåzÀ J¯Áè mÉÊ®gïì UÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä EaѸÀÄwÛzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ«ÄðPÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£Àå²æà §ZÉÑUËqÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ: MÉÊ®gïì UÀ½UÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fªÁ«ÃªÀiÁ ¤UÀªÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ “d£À²æÔ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄßC£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¹ªÀÅzÀÄ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ vÀªÀÄä f¯Áè PÉÃAzÀæzÀ PÁ«ÄðPÀ E¯ÁSÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÁ «ÃªÀiÁ ¤UÀªÀÄzÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ

Samaj Bhusan Sri Sudhakar Torne Nasik


3

October - 2012

TARUN BHAVSAR

BANASHANKARI - A NEW CHAPTER OF BVI YEOMEN SERVICE BY BVI CHENNAI

Bhavsar Vision India - Banashankari (Bangalore) was inagurated by Past Governor Sri N.Doulath Rao Pishe on 24th June 2012, Sri J.R.Balakrishna Ksheerasagar, Governor Area 102 was the Installation Officer and handed over the responsibilities to the respective dirctors. Board of Directors took the Oath. Sri Babu Phutane was the guest of honour and Lion Smt Kalavathi Phutane prsided and hosted the installation ceremony

MEGA EYE CAMP BY BVI - BANASHANKARI Yeoman Service to Humanity by Bhavsar Vision India, Chennai On the 13th May 2012, BVI Chennai visited the Cancer Hospital at Adyar, Chennai and we offer them Breakfast, Sweet, Coffee and Snacks to all the in-mates in the hospital. Around 350 inmates enjoyed the lovely breakfast and cherished. The Major Sponsor for this programme was Mr.Chandrasekar Sutrave, IPP, BVI Chennai.

Bhavsar Vision India Banshankari (Bangalore) in association with Vasan Eye Care Hospital conducted a mega project of Free Eye Camp from 26th to 28th September 2012, where in 968 were screened out of which 250 are Bhavsars

MESSAGE Sri Narayanrao B.Tatuskar National President, ABBK Mahasabha Founder: Bhavsar Vision India

Pl watch " determined saga towards prosperity" produced by ABBKM Yuva Parishad on www.youtube.com Search with Key Word ABBKM100

My dear Bhavsar Bandhus, I take this opportunity to communicate to all the members of my community directly. All of you who know me, besides my personal beliefs and family, nothing's more important to me than my beloved Bhavsars. Serving you is the greatest honor and the blessing of my life time. My only mission - to create a community of happy Bhavsars bonded well to respond and reciprocate with love and respect. The destiny of our Bhavsar samaj has to be reached by responsibly developing children, youth, women who are blessed with talent but lacking right opportunities and direction. I know in my conscience that during the last four years as the President of the samaj, I met many intellectuals, professionals and leaders who are blessed with competence and commitment to lead the samaj. I thank the Almighty that I was chosen to serve you and it has been a humbling responsibility. Here's some of the things we've done as team: We created a platform for youth who have already shown excellent results contributing to the vision of happy Bhavsars and the bonding as one unit is now a continuous agenda. We made efforts to build a democratic platform to debate, dissent and decide to take appropriate actions with most ethical way possible. We provided unprecedented support for samaj initiatives, and with the right leadership, finally invited the Bhavsars with right mindset to contribute their time and resources. As the President, I am proud to take credit... for energizing the right people! We are a very fragmented community spread thinly across the length and breadth of the country. Our goal was to achieve a platform to make our people regain their identity, pride and belonging. We harnessed social media, technology and the power of Internet to achieve this. Our samaj people in different states are now able to reach and respond to trivial chats to crucial decisions like marriages. Celebration of the centenary of the samaj with our samaj Bandhus from all parts of the country greeting each other and demonstrating true bonding was perhaps the major highlight of my life. Attended by dignitaries and the positive response from the Karnataka state government to grant TWO crores in the State Budget to establish the Shakthi Peetha and Hostel is a historical achievement in every Bhavsar's life time. While accomplishing this, I have taken the slings and arrows with unpopular moves to veto because I know being right is better than being popular. I did resist the elements with personal agenda .I choose to refrain my comments on whether such elements were immoral / unethical and perhaps doesn't even make common sense! The sincere and transparent efforts to stream line the asset/property management owned by our samaj has been tough reform. Needless to mention, these are not very popular in any public activity where moral frame work is not completely embedded amongst some individuals. It's pretty insane - my family, well wishers and I spend most of our day dealing with THIS instead of planning and executing growth of our samaj. Seldom, I indulge my precious time and resource in clarifying such issues. As a successful business man and family person believing in ethical way, I have no reason to establish my credentials again. During the last years, I have travelled all over the country, visited my beloved Bhavsars in villages, town and cities but never ever made any claim towards my travel and other expenses. All of it is funded from my pocket. LIFE is all about choices we make and how to react to circumstances. I choose to work very hard on a path for BONDING and HAPPINESS for our Bhavsar samaj! I've never believed that I, nor anyone else, needs a title to do this - to make a difference... to SERVE people. There is a need to BOND & BUILD our samaj. I choose to support others who seek to serve, in or out of office, for the benefit of the samaj. I invite our capable, competent and committed Bhavsar leaders to take the responsibility with its positive agenda, its accomplishments, and its successful road to an incredible future - can continue without interruption and with great success. I pledge to all Bhavsars that till my last breath of life in my body, I shall continue in that spirit. I shall continue to work for the great causes to which I have been dedicated throughout my years as a President. When I first took the oath of office as President, I made this sacred commitment, to SERVE & BOND our Bhavsars to create prosperity and be a samaj with pride & prestige. I have done my very best in all the days since to be true to that pledge. Thanking you PÀÄ: ¸ÀĵÁä ¢£ÉñÀ PÉÆüÉPÀgÀ ¸Á|| £ÀgÀUÀÄAzÀ EªÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ®AiÀÄ£Àì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ UÀzÀUÀ K¥Àðr¹zÀÝ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è f¯ÉèUÉ ¢éwAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ gÁdå ªÀÄlÖzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝ¼É EzÀPÁÌV ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀ ¨É¼ÀªÀÄPÀgÀ ºÁ¢ðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄå° JAzÀÄ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÁÝgÉ

The opinions expressed in the articles are of authors and the Publishers / Editorial Team are not responsible for any of the content Published in TARUN BHAVSAR

ABBKM YUVA PARISHAD Pl join Yuva Group on Facebook

Smt Prabhatai Bhavsar National President Mahila Parishad

Smt Jayashritai Tatuskar General Secretary- Mahila Parishad

Udyog Ratna Award to Sri Manoj Phutane Contd.from Page 1..........given by Maharashtra Rajya Audyogik Parishad . Mr. Manojkumar was selected for this unique honor for his Entrepreneurship and Leadership Skills. Mr. Manojkumar started his entrepreneurship from a humble beginning to service Industrial Gensets in the beginning of 90's. From here on, he has developed his business to the global level with wide spread diversification from manufacturing toservice and education sector.Today the Business Interest of KALA Group is spread over Asia, Gulf, Africa, Australia, Europe and USA. Today this group is the source & livelihood for 1000 families. His success story is added as a curriculum for the higher secondary school students of Maharashtra through a book authored by Mr. V. D. Pingle.CITATION OF HONOUR It is a great honour to be conferred with this highest honour of “Udhyog Ratna” at this young age and the story of success of Mr. Manojkumar is a fitting example to be emulated by the younger generation. His hard work and self confidence should be taken as 'Success Mantra' by budding entrepreneurs. YUVA SPARSHA Contd From Page 1....the age group of 16 to 24 years who are chosen for their proven potential leadership abilities. This programme is for the talented youth of our community who have zeal and ability to succeed in life and be a leader. This camp provides a memorable opportunity to learn,grow, have fun,make new friends and harness their leadership skills. 'Yuva Sparsha " is a well chalked out programme of immense physical activity coupled with interactive sessions for discovering themselves and learning skills of leadership to be the future leaders of the world!! The activites conducted at Value Lanes 1) Dynamic Obstacle Course 2) Blind Trekking 3) Rappelling 4) Short Skits 5) Human Ski 6) Fast Track 7) Raft Building 8) Communication Skills 9) Goal Setting 10) Self Confidence 11) Treasure Hunt and many more adventure activities


4 TARUN BHAVSAR

October - 2012 Samaj Bhushan

P.G.Karode I.R.S. Asst.Commissioner of Income Tax (Retd.) Sr.Vice President ABBK Mahasabha Ex.Addl.General Secretary Akhil Bhartiya Bhavsar Kshatriya Mahasabha Editor Bhavsar Jyoti (Gujarat)

Samaj Bhusan Sri Satish M. Jadhav

“Dare To Be Different"

TO BE DIFFERENT BVIDARE - Pune Cant., A Report

THE WALK I think it all started when I was 18 years old and in my first year at college. That was about the time that I started to observe people’s behavior and just to think about life. I was taking a walk with two friends and was in deep thought. They were chatting, but I was not paying attention to what they were saying. Then suddenly I said “You know guys; I am pretty disappointed with the adult world.” One of them asked me why and I explained that when I was going to college I expected a lot of change and difference in the behaviour of the people around me. After all, they were adults. I always thought being an “adult” was a lot different from being a kid. However I felt after being in college for a few months that the adult world was not what I had expected. Everyone just seemed to behave like they were still teenagers. Nobody seemed to be outstanding in any way. There was no distinction, as far as I could see, between the 18 year old and the 50 year old apart from their age! Where was the wisdom and excellence I had come to expect. There was no change! I did not know it then, but over the years I have come to see that the reason people don’t change is simply that they do not dare to be different. WHAT DOES BEING DIFFERENT MEAN? Being different means:- Not being afraid to challenge the norm.- Being willing to take a chance.- Asking why.- Making your own track, not just following the well-trodden path.- Charting your own course and destiny.Being the person that you were meant to be. I believe that everyone is born unique. But through the years we work very hard to be like everyone else. We conform to society’s so-called “common-sense.” Unfortunately it is just that – “common sense.” That does not mean its “good sense.” THE FOLLY OF EDUCATION. If I were to take just an example, it is likely that most of us have spent anything from 15 to 20 years getting an education so you can get the jobs you have. Doesn’t it strike you as irresponsible that one can spend so much time getting an education and yet so many people don’t make any deliberate effort to develop their greatest asset – themselves! Most people think once they have a qualification that’s it. They have arrived. Is it any wonder they don’t grow? They are stagnant. Stuck at 18! Most of us won’t even read unless there’s an exam in sight. But you know what? Every day of your life is an exam. Every day you either pass or fail the test of life. Every day is an opportunity to grow beyond your present barriers and circumstances. Every day is a chance to become a better person. The saddest part is most of people don’t realize this. If they had to be graded at the end of their lives you know what they’d get? D, D and more D’s. And yet they thought they were doing very well. They let society’s “common sense” grade them. MY SUGGESTION If I can leave you with one piece of advice it would be this: READ Society celebrates mediocrity so much that it does not take much to set yourself above the rest. Doing that one thing regularly will put you way above the rest. Read books that challenge you and that make you think. MY FINAL WORDS In closing I’d like to say, that are skeptics out there, those of you that are saying “oh, he is just drink with the omnipotence of youth. He’ll get over it, and then he’ll be just like everyone else.” My words to you are: “I am not going out like that. I know that I have an abundance of potential within me and I will bring it out to fruition. Why?” “Because…I’M DIFFERENT!”

BVI - MUMBAI

For this meeting we had invited Lion Dr. Paras Shah, an eye specialist & surgeon. Dr. Paras Shah is M.D. ( opth.) and has been practicing for last 35 years. He is Dist. Chairman for Eye Sight of Lions Club, Dist. 323D2. He has visited places like Keniya, Shrilanka, Australia,Egypt etc. for Eye Checkup camps & conferences. We requested him to offer his speech on ' Eye Care '. Dr. Paras Shah explained in detail about causes for Eye Problems such as cataract, infection, glaucoma and solution to the problems of eyes, frequency of routine checkups and precautions to be followed. All the members participated in this programme with different questions, which were convincingly answered by Dr. Paras Shah. A picnic has been planned for next month, prior to the next meeting. Report by Sri Suresh Bhavsar President, B.V.I.Pune Cantonment, Area 105

BVI - DAVANGERE

The chief guest of the day was Sri Thippeswamy. He is M.A. in P h i l o s o p h y. H e i s a l s o a Psychotherapist, Councilor and Panic Healer. Smt.Rajeshwari G. Shendge . She delivered a 5 minutes speech on “NATIONAL INTEGRATION. “ She explained about its meaning, how to achieve it and what are the methods to be followed to achieveNext, was chief

guest's speech. It was all about 'HUMAN POTENTIAL '. Sri Thippeswamy preached that,His speech was followed by a great round of applause. The statement of Income and expenditure account of August month was read by Sri Shyamsunder Sri Shankar Bondade greeted all the members for their good co operation during all his endeavors.

BVI NASIK - MONTHLY MEETING

th

th

Bhavsar Vision India, Mumbai had its 4 monthly general meeting on 26 August 2012 in Five Star Hotel Vits, Next to Sahar International Airport Mumbai. The meeting was valued by the presence of the chief guest Bhavsar's Business Icon Mr. Dilip Dharurkar (Aurangabad) and Dr.Shweta Bhavsar (Pune). Mr. Dilip Dharurkar delivered a valuable speech on Entrepreneurship and Guidance for BVIMumbai club. His experienced thoughts were very useful for everyone and motivated to start our own business. Dr.Shweta Bhavsar delivered an eyes opening lecture on cancer & especially on 'Breast Cancer' to all the women's. Her knowledgeable thoughts has definitely guided in all aspects of Breast Cancer. B.V.I., Mumbai always works hard and strives to make all the monthly meetings successful by achieving the presence of well-known people who can guide in the Life's pathway. Mr Udaybhanu N. Garje B.V.I., Mumbai

Pl visit official website of ABBKM www.bhavsarkshatriya.org Pl Join Official Group of ABBKM Yuva Parishad www.facebook.com/groups/abbkyuva/ th

The meeting took place at hotel T3, Mahatma Nagar Nasik on 15 September. Meeting was attended about 45 BVI members. It started with the usual gayatri mantra and 1 minute silence. Chief guests Mrs. (Dr.) Rucha Gujar and Mr. Dilip Gujar were led to the dais by the BVI president Dr. Pritam Bhavsar.Mrs. (Dr.) Rucha Gujar spoke about the importance of Yeshwantrao Chavan's Open University. She gave the knowledge regarding various academic courses available in the university. She also provided information about how to apply and seek those courses. Members had an enriched experience.Mr. Dilip Gujar, a social forest officer was the next guest invited to speak. He spoke about environment, especially on the role of trees and plants in our day-to-day lives. He generated great curiosity among the audience while interacting on astrology and astronomy. Both of the speakers were felicitated by our bvi members. Thereafter, president of the bvi Nasik club spoke to the members about the Goa conference. he also congratulated the members for successfully completing one year of the Nasik club. Games were organized followed by delicious dinner.


5

TARUN BHAVSAR

October - 2012

Sri Janardhan G.Navale #9-905,Sana Mohella, Subhas Nagar Near Shetty Multiplex, Aland Road, Gulbarga- 01 Cell No: 09886594477 ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è 9.9.12 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ J.©.©.PÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÉqÉAiÀÄ°èzÀÄÝ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ, ¥ÀæªÁ¸À ºÁUÀÆ ¥Àæwà f¯ÉèAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà n.f. ²æÃzsÀgïgÁªï ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ F ¸À ª À i ÁªÉ à ±À z À ° è ªÀ Ä ºÁ¸À ¨ s Á zÀ gÁdåzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀªÀÄä vÀªÀÄä f¯ÉèUÀ¼À ªÀĺÁ¸À¨sÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR d¨Á¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß «AUÀqÀ£ÉªÀiÁr DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁdå ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ®AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÁeÁåzsÀåPÀëgÀÄ «ªÀj¹ WÉÆõÀ¹zÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ F §UÉÎ vÀªÀÄä vÀªÀÄä C©ü¥ÁæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä CzsÀåPÀëgÀÄ J®ègÀ£ÀÄß «£ÀAw¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà n.f. ²æÃzsÀgï gÁªï ªÀ»¹zÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©.vÁvÀĸÀÌgï £ÁªÀÅ MmÁÖUÉÆ, MAzÁV, MUÀ Î nÖ ¤ AzÀ ZÀ Ä £ÁªÀ u É A iÀ Ä £À Ä ß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVzÉ, F zÀ¸ÉAiÀÄ°è £ÁªÀAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £À ª À Ä ä PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß ªÀ Ä Ä£À ß qÉ ¸ À ® Ä GvÁìºÀ«gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÁV zÀÄrAiÀÄĪÀ, EzÀĪÀgÉUÉ ¸Á¢ü¸ÀÄgÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ E£ÀÆß ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj vÀªÀÄä®ègÀ ªÉÄðzÉ EzÀ£ÀÄß CjvÀÄ ªÀÄÄA¢£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrªÀiÁqÉÆÃt, £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸Àé EZÉѬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À 1£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ.........¸À¨sÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ F §UÉÎ vÀªÀÄä vÀªÀÄä C©ü¥ÁæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä CzsÀåPÀëgÀÄ J®ègÀ£ÀÄß «£ÀAw¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà n.f. ²æÃzsÀgï gÁªï ªÀ»¹zÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©.vÁvÀĸÀÌgï £ÁªÀÅ MmÁÖUÉÆ, MAzÁV, MUÀÎnÖ¤AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVzÉ, F zÀ¸ÉAiÀÄ°è £ÁªÀAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä GvÁìºÀ«gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÁV zÀÄrAiÀÄĪÀ, EzÀĪÀgÉUÉ ¸Á¢ü¸ÀÄgÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ E£ÀÆß ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj vÀªÀÄä®ègÀ ªÉÄðzÉ EzÀ£ÀÄß CjvÀÄ ªÀÄÄA¢£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrªÀiÁqÉÆÃt, £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸Àé EZÉѬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²æÃ¥ÁzÀgÁªï ¸ÀįÁSÉ ºÁUÀÆ «eÁ¥ÀÄgÀzÀ EzÀĪÀgÉUÉ PÁgÀåzsÀåPÀëgÁV GvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁð»¹gÀÄ «eÁ¥ÀÄgÀzÀ ²æà gÀªÉÄÃ±ï ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß §½ §A¢ªÉ JAzÀgÀÄ.F «µÀAiÀĪÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà n.f.²æÃzsÀgï gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár vÀªÀÄUÉ gÁdå CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀ EZÁÑ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀªÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¸ÀªÀð²æÃUÀ¯ÁzÀ qÁ|| r.«.¥ÀvÀAUÉ, UÀ Ä ®â U Áð, gÁdå G¥Ázs À å PÀ ë g À Ä ªÀ Ä vÀ Ä Û qÁ|| Dgï.©.¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ gÁªï ²ªÀªÉÆÃUÀÎ f¯Áè CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ|| ZÀAzÀæPÁAvï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²æà ²æÃ¥Ázï gÁªï ¸ÀįÁSÉ, ²æà gÀªÉÄÃ±ï ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï, ºÁ° PÁAiÀÄðzÀåPÀëgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ C®èzÉ zÁªÀuÉUÉÃgÉAiÀÄ qÁ|| ¥Àæ¨sÁPÀgï gÁªï ¨ÁAUÉæ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ° gÁdåzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ²æà n.f. ²æÃzsÀgï gÁªï gÀªÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ d£À vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄävÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÈrüPÀj¸À CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ ºÁ° PÁAiÀÄðzsÀåPÀëgÁV J®ègÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ ²æà gÀ ª É Ä Ã±ï ªÀ Ä ºÉ à AzÀ æ P À g ï PÀ ¼ É z É g É q À Ä ªÀ µ À ð zÀ ° è ¸À A WÀ l £É A iÀ Ä °è ±À æ z Áݨs À Q Û ¬ ÄAzÀ ªÀ Ä ºÁ¸À ¨ s É A iÀ Ä AiÀıÀ¹éUÁV zÀÄrzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ AiÀıÀ¹éUÁV CzsÀåPÀëgÉÆqÀ£É ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀÄ ²æà ²æÃzsÀgï gÁªï gÀªÀvÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj¬Ä®èzÁVAiÀÄÄ zsÉÊAiÀÄð ºÁUÀÆ ¸ËgÀå¢AzÀ CªÀgÀÄ §AiÀĸÀĪÀ J¯Áè PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉ׬ÄAzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ ¸ÀévÀºÁ EAf¤AiÀÄgï DVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è zÀÄrzÀªÀgÁVzÀÄÝ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÁVzÀÄÝ, ¸ÀºÀ£É, vÁ¼Éä ºÁUÀÆ ©qÀÄ«®èzÀ ºÁUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁÝgÉ,EAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀð£ÀÄ ªÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉPÁzÀzÀÄÝ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ £ÀªÉÄä®ègÀ ¥ÀgÀªÀÄ PÀvÀðªÀåJAzÀÄ ²æà gÀªÉÄÃ±ï ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ WÉÆö¹zÀgÀÄ.²æà gÀªÉÄÃ±ï ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï ªÀiÁvÀ£Ár £À£Àß dªÁ¨ÁÝj E£ÀÆ ºÉZÁÑVzÉ ¤ÃªÉ®ègÀÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß C¨sÀåyðAiÀiÁV WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀPÉÌ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÀ µ É Æ ÃðzÁÎgÀ ½ AzÀ WÉ Æ ÃµÀ u É A iÀ Ä £À Ä ß ºÁdjzÀ Ý ¥Àæw¤¢üUÀ¼É®ègÀÄ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ

Pl Watch ABBKM Video Clips on www. youtube.com Search with key word " ABBKM "


6

October - 2012

TARUN BHAVSAR

Dr Suresh Kapatkar, Governor 101 Official Visit to BVI Bellary

Life skill programme conducted by Shri Narayanrao B Tatuskar,

* 1000 Kshatriya Mahasabha members attended the life skill programme conducted by Shri Narayanrao B Tatuskar, National President from 10AM to 4PM.* Shri Hari Khoday President Akhil Karnataka Kshatriya Mahasabha, Shri Satyanarayan Damam, National President Somavansh Sahastrajun Kshatriya samaj, Shri Sripad Sulakhe General Secretary Akhil Karnataka Kashatriya Mahasabha, Doulatrao Pissey Cairman M.C. Mahalakshmi Temple Bangalore, Many Doctors, Engineers, K.A.S. officers, Under Secretary to Govt of Karnataka attended the training program.

With Best Wishes

SHAKTI GROUP OF COMPANIES Chairman:Shri Narayanrao B Tatuskar

TEAM BVI-BELGAUM VISIT TO ORPHANAGE HOME

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Shimoga Authorised Dealers for Tata Motors and Fiat Cars.

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Davangere Authorised Dealers for Tata Motors and Fiat Cars.

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Sagar Authorised Dealers for Tata Motors.

Shakti Enterprises Hubli Authorised Wholesale Distributors for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti Enterprises Hubli Authorised Retail Showroom for Hero Moto Corp Genuine spares.

Shakti Enterprises THE PHOTOGRAPH OF OUR MAA HINGLAJ TEMPLE @ FAIZPUR . THIS TEMPLE HAS E S TA B L I S H S I N C E BEFORE 200 YRS(APROX) For More details pl contact : YOGESH VASANTRAO BHAVSAR PRESIDENT : B H AV S A R S A M A S T PA N C H , FA I Z P U R Dealers in: Everything in Electricals PRESIDENT : BHAVSAR 337, Budhwar Peth, Pune- 411002. "Chhabai" 411, Shaniwar Peth, K S H AT R I YA S A M A J MANDIR TRUST, FAIZPUR Phone: 2445 4430/6602 9549 Pune - 411030 TA L - YAWA L D I S TPhone: 2449 2512/ 6602 9550 JALGAON PIN -425503 Email:bijlee@ymail.com | www.bijleeelectical.com MOB- 9370974717

Best Wishes From:

Samaj Bhusan Sri Suhas Gite

Bijlee

Authorised Retail Showroom at Belgaum for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti AutoMart Hubli Exclusive Stockiest North Karnataka for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart Hubli Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti AutoMart, Shimoga Authorised Exclusive Stockiest for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart, Shimoga Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart, Belgaum

1957 2011

BHAVSAR MATTER

Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti Automotive Shimoga Authorised Wholesale Distributors for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti Automotive Shimoga Authorised Retail Showroom for Hero Moto Corp for Genuine Spares.

BHAVSAR MATTER

BHAVSAR MATTER

Tarun Bhavsar - Founder & Chief Editor: Sri Srinivas Devale, & Printed, Published, Edited and Owned by Sri Ganesh Mandre , Printed at Duniya Printers, # 90/5, 2nd cross, 2nd main, Indl, Town, Rajajinagar, Bangalore-44. Published at# 109/7, 1 st Floor, 18th C Main, WCR, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10, Regional Office: Bhavsar Mangal Karyalaya, Collage Campus, P.B.Road, Dharwad - 08

Tarun Bhavsar October 2012 Edition  

Monthly News Letter for the month of October 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you