Page 1

ปีที่ 6 เดือนสิงหาคม 2558

www.srinagarind.md.kku.ac.th http://www.facebook.com/srinagarind

• • • • •

เปิดศูนย์วินิจฉัยเต้านม และศูนย์มีบุตรยาก เมนูชูสุขภาพ ประชุมวิชาการ Update and Review in Medicine 2015 แม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 12

กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา : รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ นางจันทิมา กาญจนสุรัตน์

บรรณาธิการ : นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายแมนนิมิตร โพธิ์หล่าม

ทีมงาน : นางสาววิตรี แสงผาด (หน่วยลูกค้าสัมพันธ์) นางสาวกิตติยา พ่อค้าช้าง (หน่วยลูกค้าสัมพันธ์)


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เปิด 2 ศูนย์ใหม่ วินิจฉัยเต้านม และศูนย์มีบุตรยาก

รองรับ HUB เมดิคอล เต็มรูปแบบ

ดูแลประชาชนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2558 รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ให้ เ กี ย รติ เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางภาพวินิจฉัย เต้ า นม และศู น ย์ แ ห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ในการรั ก ษาภาวะมี บุตรยาก พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่ ง ในการศู น ย์ ค รั้ ง นี้ ท างคณะแพทยศาสตร์ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำาคัญของมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุด

ในผูห้ ญิงทัว่ โลก และมีอตั ราการเสียชีวติ รองจากโรคมะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูกตามลำาดับ มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะไม่มี อาการในระยะเริม่ ต้น และสามารถเกิดได้แม้วา่ จะไม่มปี ระวัติ ในครอบครัว และยังพบได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยเหตุผล เหล่านี้ทำาให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความจำาเป็น อย่ า งยิ่ ง ในการต่ อ สู้ กั บ โรคมะเร็ ง เต้ า นม จึ ง ได้ เ ปิ ด ศู น ย์ ความเป็นเลิศทางภาพวินิจฉัยเต้านมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และจั ด สรรงบประมาณเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการตรวจ


เอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติ (3D Breast Tomosynthesis) รวมถึงเครือ่ งมือ ในการตรวจเจาะเนื้อเต้านมเพื่อวินิจฉัยมะเร็งที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ ห ญิ ง ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชากรในแถบภูมิภาคอาเซียนได้รับ การตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมด้วยคุณภาพ ที่เทียบเท่า มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาภาวะมีบุตรยาก นั้นมี การให้บริการทางการแพทย์ในการวินจิ ฉัยภาวะมีบตุ รยากด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เช่น การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 3 มิติ การฉีดสารทึบแสง แล้วถ่ายภาพรังสีเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติภายในโพรงมดลูก การผ่าตัด ส่องกล้องทางหน้าท้อง พร้อมการผสมเทียมโดยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยการเจริญพันธุ์ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการตรวจวินิจฉัย อาทิ ห้องปฏิบัติการบุรุษวิทยา ธนาคารอสุจิ การกรวดนำ้ า อสุ จิ ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ทั้ ง 2 ศู น ย์ มี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารประชาชน ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ ทั้ ง ใน เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ หมายเลขโทรศั พ ท์ ศู น ย์ วิ นิ จ ฉั ย มะเร็ ง เต้ า นม 043-366883-4, 043-348360-8, 043-202000 และศูนย์ภาวะผู้มีบุตรยาก 043-363009, 043-366872


หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมและดูแลร้านค้า

จัดโครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค ใส่ใจ “เมนูชูสุขภาพ” ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย ปั จ จุ บั น จะพบว่ า โรคหั ว ใจ โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคไขมั น ในเลื อ ด สู ง เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพของคนไทยอั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ มี ส าเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ตามหลักโภชนาการ และจากผลการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำ า ปี 2557 ในบุ ค ลากรจำ า นวน 3,533 ราย บุคลากรมีภาวะสุขภาพโดยรวมผิดปกติอย่างใด อย่างหนึ่งร้อยละ 62.81 ซึ่งมีภาวะดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 43.57 เส้นรอบเอวเกินร้อยละ 33.23 มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.43 และพบภาวะไขมันในเลือดผิดปกติรอ้ ยละ 67.75 มีภาวะเสี่ยงต่อเบาหวานและเป็นเบาหวาน ร้อยละ 12.16 ในบุคลากรกลุม่ เสีย่ งทีไ่ ด้รบั การตรวจวินจิ ฉัย ซึง่ ภาวะสุขภาพ

ที่ผิดปกติดังกล่าว จะส่งผลให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง (NCDs) ในอนาคต หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคมร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมและดูแลร้านค้า จึงได้จดั โครงการอาหาร ปลอดภัย ห่างไกลโรค ใส่ใจ “เมนูชูสุขภาพ” ในโรงอาหาร คณะแพทยศาสตร์มีเมนูชูสุขภาพ และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยได้ดำาเนินการจัดส่งเมนูอาหารเพื่อขอรับการวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและรั บ รองเป็ น เมนู ชู สุ ข ภาพจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการพิจารณาเมนูอาหาร ได้รับการรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพทั้งหมดจำานวน 30 เมนู ในผู้ประกอบการร้านค้าจำานวน 13 ร้านค้า ซึ่งได้ดำาเนินการ ติ ด ป้ า ยรั บ รองพร้ อ มป้ า ยเมนู ชู สุ ข ภาพหน้ า ร้ า นอาหาร และเครื่องดื่มทุกร้านเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนบุคลากร ในคณะแพทยศาสตร์เลือกรับประทานอาหาร “เมนูชูสุขภาพ” และ “อาหารว่างเพือ่ สุขภาพ” ในโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและมี ค วามสมดุ ล ของปริ ม าณ สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย เพื่อเป็นการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเองอย่างยั่งยืน


5


อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ จัดประชุมวิชาการ

Update and Review in Medicine 2015

เสริมศักยภาพด้านการบริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดประชุม วิชาการ ประจำาปี 2558 เรื่อง Update and Review in Medicine 2015 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีปาฐกถาศาสตรี เสาวคนธ์ ครั้งที่ 15 เรื่ อ งบทบาทและผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นต่ อ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดย ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดี ต ผู้ ก่ อ ตั้ ง ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พร้ อ มมี แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น

ประสบการณ์ ตลอด 3 วันโดยหัวข้อหลักในการประชุมจะเป็น ปัญหาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย โดยเน้นถึ งการนำ าไป ปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และที่สำาคัญในการ ประชุมครั้งนี้มีการนำาเสนอผลงานวิจัยและมอบรางวัลผลงานวิจัย ที่มีความโดดเด่น รศ.นพ.ศิ ร ภพ สุ ว รรณโรจน์ ประธานการจั ด งานกล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า การประชุ ม ครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ การบริการด้านสุขภาพให้เพิม่ มากขึน้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในภาควิชาฯและงานบริการพยาบาล และโรงพยาบาลสมทบ รวมทั้ ง เป็ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมของภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาลสมทบ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์


ปวริศ แห่งสุดแค้นแสนรัก ควงแม่ร่วมเสวนา แม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2558 รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ให้ เ กี ย รติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2558 พร้ อ มได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.นพ.อภิ ช าติ จิ ร ะวุ ฒิ พ งศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ การจั ด งาน และผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานได้ ร่ ว มร้ อ งเพลง สรรเสริ ญ บารมี สดุดีมหาราชา หลังจากนั้นมีการแสดงของหนูน้อยเดย์ แคร์ และการประกวดหนูน้อยนมแม่ คุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ ต่ อ มาได้ มี ก ารจั ด เสวนาแม่ ลู ก ผู ก พั น ปั้ น ลู ก ให้ เ ป็ น คนดี โดยได้รับเกียรติจาก เต๋า เศรษฐพงษ์ เพียงพอ (AF8) หรือ ปวริศ หลานย่าแย้ม แห่งละครสุดแค้นแสนรัก และคุณแม่ มาร่ ว มสร้ า งสี สั น และสร้ า งความสนุ ก สนานด้ า นบนเวที ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ ผู้อำาการโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 12 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น โดย รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้าสำานักงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับ การอบรมถึง 304 คนทั่วประเทศ รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย กล่าวว่า โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลนั บ ว่ า เป็ น สถานประกอบการอย่ า งหนึ่ ง ที่ บุคลากรมีความเสีย่ งต่อการสัมผัสสิง่ คุกคามทางสุขภาพต่างๆ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพจนทำ า ให้ เ กิ ด การ เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน รวมทั้งอาจการ สูญเสียทางอ้อมในด้านอื่นๆ ด้วยการเฝ้าระวังและควบคุม ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการทำ า งานร่ ว มกั บ มาตรการ ต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย จะสามารถ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสามารถลดความเสี่ ย งต่ อ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำางานแก่บุคลากรลงได้ นอกจากนัน้ คุณภาพของสถานพยาบาลยัง มีระบบงานทีเ่ กีย่ ว ข้องอื่นๆ ได้แก่ ระบบสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ระบบ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ระบบการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ ระบบการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ซึ่งส่งผลลัพธ์ในด้านการบริการสุขภาพโดยตรง ด้ ว ยเหตุ นี้ ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ชุ ม ชน ร่ ว มกั บ สำ า นั ก งาน อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ มี ก ารอบรมนี้ เ ป็ น ประจำ า ทุ ก ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 12 โดยมี เนื้อหาที่ครอบคลุมด้านอาชีวอนามัย / สิ่งแวดล้อมในการ ดูแลผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ สุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) การจัดอบรมที่ผ่านมาทั้ง 11 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จำ า นวนทั้ ง สิ้ น 2180 คน จากจำ า นวน 392 โรงพยาบาล 8

จากทั่ ว ประเทศ และ จาก 76 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย ซึ่งสำาหรับการจัดการอบรมในครั้งที่ 12 นี้ มีบุคลากรด้าน การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข จากโรงพยาบาลหรื อ สถาน พยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำานวน 160 แห่ง (ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ 156 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง) โดยมาจากแห่ ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 17 จั ง หวั ด ภาคกลาง 12 จังหวัดภาคเหนือ 4 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคตะวั น ออก 2 จั ง หวั ด โดยมี จำ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 294 คน โดยแบ่ ง เป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ 88 คน และ นักวิชาการสาธารณสุข 95 คน นอกจากนี้ยังมี แพทย์ 11 คน ทันตแพทย์ 6 คน และเภสัชกร 6 คน นักจัดการทั่วไป 12 คน และเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล อีก 63 คน

พิมพ์ที่: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

แรงเทียนฉบับเดือนสิงหาคม 2558  
แรงเทียนฉบับเดือนสิงหาคม 2558  
Advertisement