Page 1

ปี ที่ 4 เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 2 5 5 7 เลือกซื้อนํ้าแข็งปลอดภัย เพื่อลดอัตราเสี่ยงโรคในช่วงหน้าร้อน ข่าวประชาสัมพันธ์ รอบรั้วศรีนครินทร์

ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา : รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ นางจันทิมา กาญจนสุรัตน์ บรรณาธิการ : นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ทีมงาน : นางสาวชิดชนก กิตติกาญจนะ นางสาววิตรี แสงผาด (หน่วยลูกค้าสัมพันธ์) นายแมนนิมิตร โพธิ์หล่าม


เลือกซื้อนำ้าแข็งปลอดภัย

เพื่อลดอัตราเสี่ยงโรคในช่วงหน้าร้อน

นช่วงฤดูร้อนประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานนำ้าแข็ง หรือนำาไป ผสมเครื่องดื่ม, แช่อาหาร หรือรับประทานโดยตรงจำานวนมาก ขณะ ผลสำารวจโรงงานผู้ผลิตนำ้าแข็งส่วนใหญ่พบว่า ไม่ค่อยสะอาด ซึ่งเป็นสาเหตุ หนึ่งที่ทำาให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงประกาศเตือนประชาชนให้เลือกซื้อนำ้าแข็ง ปลอดภัย เพื่อใช้ในการบริโภคและลดอัตราเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โดยนำ้ า แข็ ง หลอดบรรจุ ถุ ง จะต้ อ งสั ง เกตรายละเอี ย ดบนฉลาก ต้ อ งมี ข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแสดงรายละเอียด เลขสารระบบอาหาร ในเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต นำ้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก ข้อความบ่งบอกว่า นาำ้ แข็งรับประทานได้ดว้ ยตัวอักษรสีนาำ้ เงิน สาำ หรับนำา้ แข็ง ตักแบ่งขาย หรือเสิรฟ์ ตามร้านอาหาร จะเป็นนำา้ แข็งทีจ่ าำ หน่ายโดยไม่มฉี ลาก ดังนั้น ผู้บริโภคควรสังเกตนำ้าแข็ง สถานที่เก็บรักษา และภาชนะบรรจุต้อง สะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นนำ้าแข็งซองที่ซื้อมาบริโภคทั้งก้อน ควรนำา ไปล้างให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ภาชนะบรรจุสะอาด เพือ่ ป้องกัน โรคระบบทางเดินอาหารที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งช่วงฤดูร้อนปีนี้

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

2


ข่าว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

บริการแบตเตอรี่โทรศัพท์สำารอง (Power Bank) เพื่อป้องกันปัญหาแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดขณะเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ (Mobile Access to Digital Collection) ห้องสมุดฯ จึงจัดให้มีบริการแบตเตอรี่ โทรศัพท์สำารอง (Power Bank) จำานวน 5 เครื่อง ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยืมได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

3


รอบรั้ว

ศ รี น ค ริ น ท ร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ณ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น นำ า โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ จากศู น ย์ บ ริ ก าร ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการนำาเสนอโครงสร้างการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อม นางสาวขวัญเรือน หาญกล้ า เลขานุ ก ารคณะแพทยศาสตร์ เป็ น ผู้ นำ า เสนอ พร้อมแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ทำาบุญตักบาตร สืบสานประเพณีสงกรานต์ เริ่มปีใหม่ ไทย 2557

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

4


ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ในแต่ ล ะปี ค ณะแพทยศาสตร์ ได้ บ รรจุ บุ ค ลากรใหม่ เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านเป็ น ประจำ า ทุ ก ปี ทางฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล คณะแพทยศาสตร์ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศ ให้ ค วามรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ให้ทราบในนโยบาย เป้าหมายใหม่ ขององค์ ก ร การดำ าเนิ น การในระดั บ คณะ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ปรัชญา ปณิธาน การบริหารและการพัฒนาคณะ ระเบียบแนว

ปฏิ บั ติ ต นในการทำ า งาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่พึงได้รับ สภาพแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่ง สำาคัญยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ คณะตั้ งเป้ า หมายไว้ ตลอดจนทำ า งานอย่ า งมี ค วามสุ ข ควบคู่ ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ฝ่ายการพยาบาล จัดปฐมนิเทศใหม่

เ มื่ อ วั น ที่ 1 เ ม ษ า ย น 2 5 5 7 ร ศ . ด ร . กิ ต ติ ชั ย ไตรรั ต นศิ ริ ชั ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ให้ เ กี ย รติ เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด พร้ อ มเป็ น วิ ท ยากรในงานปฐมนิ เ ทศ บุ ค ลากรใหม่ งานบริ ก ารพยาบาล โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ พร้ อ มได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศ.นพ.สมบู ร ณ์

เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการปฐมนิเทศครั้งนี้มีบุคลากรใหม่ของฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วม อาทิ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

5


พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

เนื่องใน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประเสริ ฐ เจริ ญ สุ ข รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและ การสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำาบุญอุทิศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ผู้ บ ริ จ าคอวั ย วะเนื่ อ งใน “วั น ศู น ย์ รั บ บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ณ บริเวณาหน้าห้องสมุด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ให้เกียรติกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก

หน่ ว ยปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการในการพัฒนา ความรู้ เกี่ ย วกั บ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ และดำ า เนิ น การ ในการประสานงานการขอรับบริจาคอวัยวะ และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำาคัญ ของการบริ จ าคอวั ย วะ โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ มี ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเพิ่มขึ้น

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

6


สืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะแพทยศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2557 สรงนำ้าพระ รดนำ้าดำาหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร พร้อมประกวดเทพีสงกรานต์

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

7


อาชีวอนามัย จัดอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์ สำาหรับการจัดการสารเคมีและสิ่งส่งตรวจหกรั่วไหล

เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2557 สำ า นั ก งานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จั ด การอบรมเรื่ อ งการใช้ ชุ ด อุ ป กรณ์ สำ า หรั บ การจั ด การสารเคมี แ ละสิ่ ง ส่ ง ตรวจหกรั่ ว ไหล (Spill kits) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ อ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ รั ก ษาการในตำ า แหน่ ง หั ว หน้ า งานอาชี ว อนามั ย และ ความปลอดภั ย เปิ ด เผยว่ า ปั จ จุ บั น คณะแพทยศาสตร์ มี ภ าควิ ช าและหอผู้ ป่ ว ยกว่ า 80 หน่ ว ย ซึ่ ง กิ จ กรรมของ

คณะแพทยศาสตร์ มี ทั้ ง การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย และ การรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีเช่น Formalin toluene และสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ ซึ่งสิ่งดังกล่าว สามารถที่จะหกได้ ดังนั้นการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ มี ค วามรู้ และเข้ า ใจ สามารถจัดการกับสารเคมีและสิ่งส่งตรวจหกรั่วไหลได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน HA JCI และความปลอดภัย ในการทำางาน พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

SRINAGARIND HOSPITAL NEWS

8

จดหมายข่าวแรงเทียนประจำเดือนเมษายน 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you