Page 1


คำนำ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยชั้นนา ระดั บ ประเทศที่ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ สากล โดยเน้ น ให้ ก ารบริ การและส่ งเสริ ม สุขภาพแบบองค์รวม คานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสาคั ญ มีการ ให้ บ ริ ก ารที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญ มี อุ ป กรณ์ แ ละ เครื่อ งมือ ทาง การแพทย์ ที่ทัน สมัย ทาให้ เป็ น ที่ย อมรับของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อเน้น การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริการรักษาพยาบาลให้มาก ยิ่งขึ้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงได้จัดทาคู่มือ “รู้จัก โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ” เล่มนี้ขึ้น หวังเป็น อย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้คัดสรรมารวบรวมไว้จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการและผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยความปารถนาดี จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์


สำรบัญ แนะนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ การให้บริการห้องตรวจ ตางรางแพทย์ออกตรวจ การเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์ ผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใหม่ - ผู้ป่วยเก่า / ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด - ผู้ป่วยมาตรงนัด - ผู้ป่วยที่มีจดหมายส่งตัว - ผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับยา การพักรักษาในโรงพยาบาล การพักรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ จุดบริการผู้ป่วย จุดขึ้นทะเบียนจ่ายตรง หน่วยประสานสิทธิ์ เรือนพักญาติ การบริการรถรับ – ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล สิ่งอานวยความสะดวกในโรงพยาบาล แผนผังห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แผนผังพื้นที่โดยรอบและลานจอดรถโรงพยาบาลศรีนครินทร์

1 3 22 41 42 43 44 45 46 49 51 54 58 61 62 63 66 68 78 79


แนะนำโรงพยำบำลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรี นคริน ทร์ เป็ นโรงพยาบาลในสั งกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา และให้บริการแก่ประชาชน เปิดให้บริการครั้งแรกใช้อาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อน เดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ ชั้นเดียวเรียกว่า “โรงพยาบาลฮัท” (Hut Hospital) ต่ อ มาการก่ อ สร้ า งอาคารตรวจรั ก ษา และอาคารบริ ก ารของ โรงพยาบาลได้ แ ล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2525 จึ ง ได้ ย้ า ยหน่ ว ยงานทั้ ง หมดมาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 และขยายการเปิดอาคาร ให้บริการดังนี้ พ.ศ. 2526 เปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (หอผู้ป่วย ก. ข. ค. และ ง.) พ.ศ. 2528 เปิดอาคารหอผู้ป่วย จ. พ.ศ. 2537 เปิดอาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า พ.ศ. 2538 เปิดอาคารเรียนรวม (1) พ.ศ. 2545 เปิด “อาคารเฉลิมพระบารมี” พ.ศ. 2550 เปิดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ พ.ศ. 2551 เปิดอาคารเรียนรวม (2) พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ พ.ศ. 2559 เปิดอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1


ด้วยความมุ่งมั่นเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศที่ได้ มาตรฐานสากล โรงพยาบาลศรีนครินทร์เน้นให้การบริการรักษาพยาบาล และ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ รับบริการเป็น สาคัญ การให้ บริ การจึ งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ มีอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโรงพยาบาลเปิดให้บริการดังนี้ ให้บริกำรในเวลำรำชกำร  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  บริการตรวจคลินิกเฉพาะโรค  บริการตรวจสุขภาพประจาปีและออกใบรับรองแพทย์

ให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.  งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริกำรฉุกเฉิน  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2


กำรให้บริกำรห้องตรวจ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรค และอาการเจ็บป่วยโรคทั่วไป ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง แผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ไข้หวัด ท้องร่วง และโรคอื่นๆที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ ชัดเจน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ หัด หัด เยอรมัน บาดทะยัก และผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีเอกสารส่งตัว โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363637, 043-363702  เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 07.00 – 16.30 น.  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 13.00 น. (อาจปิดรับบัตรก่อนเวลาปกติ ใน กรณีที่มีผู้รับบริการจานวนมาก ตามความเหมาะสม)  คลินิกโรคความดันโลหิตสูงให้บริการทุกวันอังคาร เวลา13.00-16.30 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3


ห้องตรวจ 1 กระดูกและข้อ ตรวจรักษาโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อ เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการหรือมีความผิดปกติแต่กาเนิด กลุ่มผู้ป่วยที่มี ข้อจากัดในการใช้แขนหรือขาซึ่งอาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุที่ ต้องอาศัยรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอนเนื่องจากมีข้อจากัดในการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่ มีภาวะความปวดซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการกดทับเส้นประสาท หรือ จากมะเร็ ง ผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ การใส่ เผื อก อุป กรณ์เ สริม หรือ อุปกรณ์ ยึด ตรึ ง กระดูกภายนอก ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาปรึกษาจากโรงพยาบาลอื่น เนื่องจากมีปัญหา ซับซ้อน เป็นต้น โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363633, 043-363105, 043-363701  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4


ห้องตรวจ 2 นรีเวชกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางนรีเวช ตรวจภายใน และ มะเร็งปากมดลูก โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363632  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5


ห้องตรวจ 3 หน่วยวำงแผนครอบครัวและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ตรวจรักษา ให้คาปรึกษาก่อนแต่งงาน และหญิงหมดประจาเดือน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363044, 043-363638, 043-363703  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6


ห้ อ งตรวจ 3 ห้ อ งตรวจครรภ์ ตรวจรั ก ษาผู้ ตั้ ง ครรภ์ ป กติ แ ละผิ ด ปกติ รับฝากครรภ์ ตรวจน้าคร่า ปรึกษาก่อนมีบุตร ก่อนแต่งงาน ปรึกษาทางพันธุกรรม และชายวัยทอง โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363044, 043-363638, 043-363703  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7


ห้องตรวจ 4 ศัลยกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมที่ต้องรักษาด้วยการ ผ่าตัด เช่น โรคมะเร็งตับ นิ่วไต โรคทางสมอง มะเร็งเต้านม และศัลยกรรมตกแต่ง โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-367229, 043-367248  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8


ห้องตรวจ 5 และ 6 จักษุ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางจักษุ เช่น โรคจอตา ต้อกระจก กระจกตา ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อน กาหนด ฯลฯ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363705, 043-363541  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9


ห้องตรวจ 7 จิตเวช ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชสาหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนได้แก่ โรคจิตเภท โรคทางอารมณ์ ติด สุรา สมองเสื่อม วิตกกังวล เด็กออทิสติก เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านการเรียนรู้ และโรคจิตเวชอื่นๆตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังให้บริการการกระตุ้นสมอง ด้ว ยคลื่ น แม่เหล็ กไฟฟ้า (TMS)ตรวจวัดพัฒ นาการและกระตุ้นพัฒ นาการ จั ด กิจกรรมบาบัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบาบัดรักษา ตรวจวัด IQ ให้คาปรึกษา ปัญหาวัยรุ่นและครอบครัว ประเมินสุขภาพจิตเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของ แพทย์ ศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ ปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ ผ่ า ตั ด แปลงเพศ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ให้บริการโดยบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพมีความรู้ความชานาญเฉพาะ ด้านได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิยา นักกิจกรรมบาบัด และบุคลากร สนับสนุนอื่นๆ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363001  เปิดให้บริการทุกวันราชการ / คลินิกนอกเวลาวันเสาร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

(หมายเหตุ ผู้ป่วยไม่เกิน 18 ปี (ใหม่) กรุณาโทรติดต่อนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวก)

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกโรคเลือดและต่ อมน้าเหลือง โรคมะเร็ง โรคระบบประสาทและสมอง โรคทางเดินอาหารและตับ เบาหวาน เป็นต้น โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363021-5  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11


ห้องตรวจ 10 เวชศำสตร์ฟื้นฟู ตรวจรักษาผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่ างกาย เช่น อัมพฤกษ์-อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตจากบาดเจ็บที่ไขสันหลังหรือเป็น โรคที่ไขสันหลัง เด็กสมองพิการ ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยจากการ ได้รับ กระทบกระเทื อนทางสมอง มีภ าวะเกร็ ง หรื อผู้ แขน-ขาขาด ที่ต้ องการ ปรึกษาทาอุปกรณ์เสริมและเทียม โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363657, 043-363674  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12


ห้องตรวจ 11 ทันตกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363485  เปิดบริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13


ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเด็กอายุแรกเกิดถึง 17 ปี ตรวจ สุขภาพเด็กดี และฉีดวัคซีน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366683, 043-366687  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14


ห้องตรวจ หู คอ จมูก ตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะโรคทาง หู คอ จมูก โรคทางหู ได้ แ ก่ ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ พิ ก ารเกี่ ย วกั บ หู หู น้ าหนวก แก้ ว หู ท ะลุ เนื้องอกในหู หูอื้อ หูหนวก หูตึง มีเลือดออกจากหู และสิ่งแปลกปลอมเข้าหู โรคทางคอ ได้แก่ คอพอก ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมทอนซิลอักเสบ เสียงแหบ มีเนื้องอกในสายเสี ย ง มะเร็ งกล่ องเสีย ง มีสิ่ งแปลกปลอมเข้าคอ มีการอุดกั้น ทางเดินหายใจ ฯลฯ โรคทางจมูก ได้แก่เป็นหวัดเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ทางจมูก ไซนัสอักเสบ มะเร็งหลัง โพรงจมูก มีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก ฯลฯ รวมทั้งให้บริการตรวจวัดการได้ยิน ทาพิมพ์หู ใส่เครื่องช่วยฟัง ฝกกการพูด ฝกกกลืน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366746 - 47  เปิดบริการทุกวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พุธ และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15


ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์พิเศษต่างๆ ได้แ ก่ การ ตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องความถี่สูงเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคป การตรวจ ไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี การถ่ายภาพเพื่อดูหลอดเลือด การตรวจ เต้านมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ และให้บริการรังสีร่วมรักษา โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363497  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 16.30 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16


ห้องตรวจรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จาเป็นต้องรักษา ด้วยการฉายรังสี โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363497  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17


ห้องตรวจเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคารผู้ป่วยนอก ตรวจรักษา ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ที่รักษาด้วยกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน ตรวจแสกนดูความ ผิดปกติของร่างกายส่วนต่างๆ ตามแพทย์ส่งตรวจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363895, 043-363546  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18


คลินิกบริกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แบบองค์รวมสหสาขาทุกวิชาชีพ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ผู้ป่วย จะได้รับการดูแลรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคหัวใจ ผิวหนัง อายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ไต ระบบทางเดิน อาหาร โสต ศอ นาสิก ออร์โธปิดิกส์ จักษุ ฯลฯ ซึ่งเปิดให้บริการดังนี้

คลินิกบูร ณำกำรในเวลำ เปิ ดให้ บ ริ การวัน จั น ทร์ วั นพฤหั ส บดี และวันศุก ร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมทั้งการตรวจความ ยื ด หยุ่ น ของตั บ และให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ ติ ด ต่ อ ที่ อ าคาร สว . 1 ชั้ น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366312  เปิดบริการทุกวันราชการ  เวลา 08.00 – 16.00 น. คลินิกบูรณำกำรนอกเวลำ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ติดต่อที่อาคาร สว. 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366311, 043-366313  เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 16.30 – 20.00 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19


ห้องตรวจสุขภำพ ตรวจสุขภาพประจาปีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์สุขภาพดี ตรวจร่ า งกายไปต่ า งประเทศ ตรวจร่ า งกายนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และมหาวิ ทยาลั ย อื่ น ๆ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยยึ ด ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและคาแนะนาแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดการให้ได้รับการตรวจที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับความพึงพอใจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366313, 043-366837  เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20


ห้องเจำะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363662 เบอร์ภายใน 63662  เปิดให้บริการทุกวันราชการ และวันเสาร์ เวลา 06.00-16.30 น.  เปิดรับบัตรเวลา 06.00-16.00 น. ขั้นตอนกำรรับบริกำรห้องเจำะเลือด ที่จุดบริกำรต่ำงๆ จุดที่ 1 รับบัตรคิว แล้วรอเรียกตามหมายเลขบัตรคิว จุดที่ 2 ลงทะเบียนรายการตรวจ (คิดราคาตรวจ) ที่ช่อง 1-5 ตามบัตรคิว จุดที่ 3 กรณีมาตรวจเลือด ให้ติดต่อด้านในของห้องเจาะเลือด กรณีมาส่ งสิ่ งส่ งตรวจหรื อปั ส สาวะ, เสมหะ ให้ ติดต่อส่ งสิ่ งตรวจช่อง ด้านข้างของห้องเจาะเลือด) จุดที่ 4 สแกนบัตรคิวเพื่อรอเรียกเจาะเลือดตามบัตรคิว (ประตูทางเข้าด้านใน) กรณีรถเข็นให้อ้อมไปด้านหลังห้องเจาะเลือดไม่ต้องสแกนบัตรคิว

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21


ตำรำงแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจ 1 กระดูกและข้อ วัน จันทร์ อังคำร

แพทย์ออกตรวจ อ.กิตติ อ.กิติวรรณ อ.สุรชัย อ.ชัชวาล อ.เกรียงไกร อ.นัธทมน อ.ศักดา อ.ศุภศิลป์ อ.สุกิจ อ.ปิยวรรณ อ.ธรา อ. สุวชิ ชา อ.ฤทธิ์

พฤหัสบดี อ.สุรัตน์ อ.เสริมศักดิ์ อ.ชัช อ.มนูศักดิ์ อ.เศรษฐพล อ.อาทิตย์ ศุกร์ อ.พลศักดิ์ อ.วีระชัย อ.วินัย อ.ทวีโชค อ.เพิ่มศักดิ์ อ.ภัทร อ.กมลศักดิ์

คลินิก - โรคกระดูกสันหลัง - โรคกระดูกเด็ก - โรคกระดูกพรุน - ภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ - ผู้ป่วยข่ายประสาทแขนได้รับ บาดเจ็บ - โรคข้อเข่า สะโพก - บาดเจ็บทางกีฬา - โรคทางมือ - โรคเนื้องอกของกระดูกและข้อ - โรคข้อเข่า สะโพก - โรคกระดูกสันหลัง - ภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22


ห้องตรวจ 2 นรีเวชกรรม วัน จันทร์ อังคำร

แพทย์ออกตรวจ อ.ถวัลย์วงศ์ อ.ประนอม อ.ชานาญ อ.ปิยะมาศ อ.เจศฎา อ.ยุทธพงศ์ อ.โกวิท อ.วิทูรย์ อ.หลิงหลิง อ.กีรติ อ.เกียรติศักดิ์

พฤหัสบดี อ.กนก อ.รัตนา อ.พิไลวรรณ อ.สงวนโชค อ.ศิริฤทัย - คลินิกส่องกล้อง อ.บัณฑิต ศุกร์

คลินิก - คลินิกมะเร็งนรีเวช อ.บัณฑิต อ.ชานาญ อ.อมรรัตน์ - คลินิกมีบุตรยาก อ.สุพัชญ์ อ.หลิงหลิง อ.ศิริฤทัย - คลินิกส่องกล้องตรวจปากมดลูก และคลิกนิกจี้เย็น อ.บัณฑิต อ.อมรรัตน์ - คลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะและ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน อ.ประนอม อ.โฉมพิลาศ อ.ธีรยุทธ

อ.สุกรี อ.ศรีนารี อ.โฉมพิลาศ อ.บัณฑิต อ.ภิเษก อ.ธีรยุทธ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23


ห้องตรวจ 3 ห้องตรวจครรภ์และวำงแผนครอบครัว เวลำ วัน

08.00-12.00 น.

จันทร์

ฝากครรภ์

อังคำร

ฝากครรภ์ , เจาะน้าคร่า

พฤหัสบดี

ฝากครรภ์ คลินิกแฝด

ศุกร์

ฝากครรภ์ เจาะเลือดสายสะดือทารก

13.00-16.30 น. ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชายวัยทอง เจาะน้าคร่า คลินิกแฝด คลินิกให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ เจาะเลือดสายสะดือทารก HIGH RISK คลินิก

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24


ห้องตรวจ 4 ศัลยกรรม ชั้น 1 เวลำ วัน จันทร์

08.30 - 12.00 น.

- ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ.ณรงค์ อ.อภิวัฒน์ อ.อนงค์พร อ.อรรถพล - ศัลยกรรมประสาท อ.พรทิพย์ อ. กฤษกร - ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ อ.ผาติ อังคำร - ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.โอวตือ อ.เกรียงศักดิ์ อ.วีรพัฒน์ อ.สุริยะ อ.จักรพันธ์ - ศัลยกรรมประสาท อ.พิชเยนทร์ อ.อนุชิต - ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ อ.ผาติ พุธ - ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ.ณรงค์ อ.องอาจ อ.อภิวัฒน์ อ.อรรถพล - ศัลยกรรมประสาท อ.อานาจ อ. กฤษกร อ.พรทิพย์ พฤหัสบดี - ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.โอวตือ อ.เกรียงศักดิ์ อ.วีรพัฒน์ อ.สุริยะ อ.จักรพันธ์ - ศัลยกรรมประสาท อ.พิชเยนทร์ อ.อนุชิต อ.นนทพล - ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ อ.ผาติ ศุกร์

- ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.อานาจ อ.นนทพล

13.00 - 16.30 น. ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25


ห้องตรวจ 4 ศัลยกรรม ชั้น 2 จันทร์

- ศัลยกรรมเด็ก อ.วินัย อ.พัชรีภรณ์ - ศัลยกรรมทั่วไป4 อ.เอก อ.วร์ อ.สุอาภา - ศัลยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงชัย อ.สุภัชชา - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อ.วิเชียร อ.ปกรณ์ อังคำร - ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ.อนัน อ.ธราธิป อ.สมชาย อ.เฉลิม อ.เอกพงษ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.พลากร อ. เก่งกาจ อ.ปัทมา - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อ.ชูศักดิ์ อ.พรชัย อ.ฐิติ อ.ชลัช - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.ขจิตร์ อ. วิเชียร อ. อุกฤษ อ.กันต์รพี พุธ - ศัลยกรรมเด็ก อ.พัชรีภรณ์ อ.รัตติยาภรณ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.กมลวรรณ - ศัลยกรรมทั่วไป4 อ.เอก อ.วร์ อ.สุอาภา - ศัลยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงชัย อ.สุภัชชา - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อ.ปกรณ์ พฤหัสบดี - ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ.อนัน อ.ธราธิป อ.สมชาย อ.เฉลิม อ.เอกพงษ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.บวรศิลป์ อ.ปัทมา - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อ.ชวลิต อ.พรชัย อ.รชฏ - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อ.ปกรณ์ อ.ขจิตร์ อ.กันต์รพี ศุกร์ - ศัลยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงชัย - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อ.วิเชียร อ.อุกฤษฎ์ อ.จาริญญ์

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26


ห้องตรวจ 5 และ 6 จักษุ เวลำ วัน จันทร์

อังคำร พุธ พฤหัสบดี

ศุกร์

08.30 – 12.00 น.

13.00 -16.30 น.

โรคตาทั่วไป -คลินิกโรคกล้ามเนื้อตา อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร อ. ภาวสุทธิ์ อ. อรพิน อ.วิภาดา อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา โรคตาทั่วไป อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ โรคตาทั่วไป -คลินิกสายตาเลือนลาง โรคตาทั่วไป -คลินิกจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อน กาหนด -คลินิกโรคตาเด็ก อ.พัฒนารี อ.นิพนธ์ อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา

- คลินิกโรคต้อหิน - คลินิกโรคกระจกตา - คลินิกโรคจอตา อ.นิพนธ์ อ.โอฬาร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ อ.วิภาดา - คลินิกโรคเส้นประสาทตา - คลินิกศัลยกรรมตกแต่งตา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ.พัฐสุดา - กิจกรรมการเรียนการสอน

โรคตาทั่วไป -คลินิกโรคจอตา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ. ชวกิจ อ.อรสิริ อ.พัฐสุดา

- คลินิกโรคจอตา อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ. ชวกิจ

- คลินิกโรคต้อหิน - คลินิกโรคกระจกตา อ.สมเกียรติ อ.ภาวสุทธิ์ อ.พัฒนารี อ.อรสิริ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27


ตำรำงกำรรักษำผู้ป่วยด้วยกำรยิงแสงเลเซอร์ วัน จันทร์ อังคำร พฤหัสบดี ศุกร์

08.30 – 12.00 น. รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์

แพทย์ออกตรวจ อ.นิพนธ์ อ.พัฒนารี อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ. ชวกิจ อ. อรสิริ อ.พัฐสุดา อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร อ.ภาวสุทธิ์ อ. อรพิน อ.วิภาดา อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ อ. ชวกิจ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28


ห้องตรวจ 7 จิตเวช เวลำ วัน จันทร์ อังคำร พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ

คลินิก

อ.สุวรรณา อ.พูนศรี อ.ภัทรี อ.สุรพล อ.ศิรินภา - คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ อ.พูนศรี อ.พงศธร อ.ภัทรี อ.ศิรินภา - คลินิกโรคทางอารมณ์ อ.สุชาติ อ.สุวรรณา อ.นวนันท์ อ.นิรมล อ.กุศลาภรณ์ อ.ภาพันธ์ อ.สุชาติ อ.นวนันท์ - คลินิกจิตเวชเด็ก อ.นิรมล อ.พงธร อ.ภาพันธ์ - คลินิกจิตเวชเด็ก อ.กุศลาภรณ์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม เวลำ วัน จันทร์

อังคำร

แพทย์ออกตรวจ 8.30 -12.00 น. อ.วีรจิตต์ อ.อธิบดี อ.อนุพล อ.ทรงศักดิ์ อ.รัตนวดี อ.อรรจนี - คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ.สุธีรพร - คลินิกโรคหลอดเลือดปอด อ.บูรพา อ.ไพลิน อ.วิภา อ.สิทธิชัย อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์ อ.โกสินทร์ - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.คู่ขวัญ - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ. สุธีรพร - คลินิกเบาหวาน อ.ฉัตรเลิศ

13.00 – 16.30 น. - คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล - คลินิกโรคมะเร็ง อ.เอื้อมแข อ.โกสินทร์ อ.จาริญญ์ อ.จิตรดา อ.ดนณ - คลินิกโรคตับ อ.วัฒนา อ.ธนิตา - คลินิกโรคติดเชื้อ อ.เพลินจันทร์ อ. ภิรุญ อ.อธิบดี อ.ศิริลักษณ์ - คลินิกโรคภูมิแพ้และข้อ อ.รัตนวดี อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.วัฒนา อ.คู่ขวัญ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม พุธ

อ.ภิรุญ อ.เพลินจันทร์ อ.บุญส่ง อ.ชิงชิง อ.ศิรภพ อ.ไชยสิทธิ์ อ.ไพลิน - วิจัยโรคมะเร็ง อ.อนัฆพงษ์ - คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ อ.ฉัตรเลิศ

พฤหัสบดี - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.กิตติ อ.อภิชาติ อ.อรทัย อ.เอื้อมแข อ.จาริญญ์ - คลินิกโรคหืด ถุงลมโป่งพอง อ. วัชรา ศุกร์

- คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง อ.วีรจิตต์ อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์ อ.กรรณิการ์ - คลินิกโรคไต อ.ชลธิป อ.ศิริรัตน์ อ.กิตต์รวี อ.จิตรานนท์ อ.พรรณธิพา - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.กิตติ อ.อภิชาติ - คลินิกเบาหวาน อ.ธงชัย - คลินิกโรคสะเก็ดเงิน อ.เจริญ

อ.ศิริลักษณ์ อ.ทรงขวัญ อ.อนัฆพงษ์ - คลินิกทางเดินอาหารและตับ อ.วัฒนา อ. ธนิตา - คลินิกโรคหนังแข็ง อ.รัตนวดี อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ.สุธีรพร - คลินิกโรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31


ห้องตรวจ 9 อำยุรกรรม เวลำ วัน จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.) - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกสารอาหาร อ.ปณิธิ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกพิษวิทยา อ.สุดา อ.บูรพา - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป อ.ปณิตา อ.ภัทรพงศ์ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป อ.ธงชัย อ.สรวิเชษฐ์ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกปัญหาการนอนหลับ อ.กิตติศักดิ์ อ.วีรเดช

(13.00-16.30 น.) - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกผู้สูงอายุ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกโรคอ้วน - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32


ห้องตรวจ 10 เวชศำสตร์ฟื้นฟู เวลำ วัน

แพทย์ออกตรวจ

จันทร์

(8.30-12.00 น.) อ.ปรีดา อ.เสมอเดือน

อังคำร

อ.ปรีดา อ.ณัฐเศรษ

พุธ

อ.ณัฐเศรษ อ.ไพทูรย์

พฤหัสบดี ศุกร์

อ.รัตนา อ.พัทธ์ปิยา อ.ปรีดา อ.พัทธ์ปิยา

(13.00-16.30 น.) อ.ปรีดา EMG อ.รัตนา อ.ณัฐเศรษ EMG อ.พัทธ์ปิยา อ.รัตนา EMG อ.เสมอเดือน อ.รัตนา อ.พัทธ์ปิยา อ.ณัฐเศรษ อ.ไพทูรย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33


ห้องตรวจ 11 ทันตกรรม วัน จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ (8.30-16.30 น.) ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34


ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม วัน จันทร์ อังคำร

แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.) - ตรวจโรคทั่วไป

คลินิก - คลินิกโรคไต - คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร - คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง - คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม - คลินิกปัญหาทารกแรกคลอด - คลินิกปัญหาการให้สารอาหาร

- ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคเลือด อ.อรุณี อ.สุรพล อ.พัชรี - คลินิกต่อมไร้ท่อ อ.อวยพร - คลินิกโรคทางพันธุกรรม อ.กุลฑณ - คลินิกโรคติดเชื้อ พุธ - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกสุขภาพวัยรุ่น - คลินิกโรคผิวหนัง (พุธที่ 1 และ 3 ของเดือน) - คลินิกปัญหาพฤติกรรม - คลินิกภาวะโภชนาการ อ.กุสุมา - คลินิกฮีโมฟีเลีย พฤหัสบดี - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคเลือด อ.อรุณี อ.สุรพล อ.พัชรี - คลินิกโรคทางเดินหายใจ อ.จามรี อ.รัฐพล ศุกร์ - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกสุขภาพเด็กดี - คลินิกโรคหัวใจ อ.มนัส อ.อรร - ฉีดวัคซีน ฆิศา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35


ห้องตรวจหู คอ จมูก วัน จันทร์

อังคำร

แพทย์ออกตรวจ (08.30 – 12.30 น.) อ.ธีรพร อ.วิสูตร อ.ขวัญชนก อ.ภาธร

พุธ

อ.สงวนศักดิ์ อ.สมชาย อ.สุภาภรณ์ อ.พัชรีพร อ.เสกสันต์ อ.สุรพล

ศุกร์

อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ อ.พรเทพ

คลินิก (13.30 – 16.30 น.) - คลินิกโรคโสตประสาท อ.ขวัญชนก อ.สมชาย อ.ภาธร - คลินิกโรคภูมิแพ้ อ.เสกสันต์ - คลินิกโรคไซนัส อ.สงวนศักดิ์ - คลินิกโรคสายเสียง อ.พัชรีพร อ.สุภาภรณ์ - คลินิกโรคมะเร็งศีรษะและคอ อ.ธีรพร อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ อ.พรเทพ - คลินิกโรคภูมิแพ้ อ.สุรพล - คลินิกโรคนอนกรน อ.สุภวรรณ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36


ห้องตรวจเวชศำสตร์นิวเคลียร์ แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.)

วัน จันทร์

อ.จรูญศักดิ์

อังคำร

อ.นันทพร

พุธ

อ.นันทพร

พฤหัสบดี อ.ดริส ศุกร์

อ.นันทพร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37


ห้องตรวจรังสีรักษำ

จันทร์

อ.คมสันต์

ตรวจติดตำมผล ระหว่ำงฉำย อ.จันทร์ศรี

อังคำร

อ.ศรีชัย

อ.คมสันต์

อ.จันทร์ศรี

พุธ

อ.มณเฑียร

อ.ศรีชัย

พฤหัสบดี

อ.จันทร์ศรี

อ.นฤดม

อ.คมสันต์ อ.นฤดม อ.ศรีชัย

ศุกร์

อ.นฤดม อ.คมสันต์

อ.มณเฑียร

วัน

ตรวจผู้ป่วยใหม่

ตรวจติดตำม ผลกำรรักษำ อ.มณเฑียร

38


คลินิกนอกเวลำ วัน เวลำ เวชศำสตร์ ครอบครัว สูต-ิ นรีเวช และ ฝำก ครรภ์ มีบุตรยำก เวชศำสตร์ ฉุกเฉิน โรคหัวใจ

จันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

16.3020.30 กิมาพร

16.3020.30 ปณคพร

16.3020.30 อาคม

16.3020.30

เสำร์

16.308.00-12.00 20.30 กิมาพร ปณคพร

อำทิตย ์ 8.0012.00 อาคม

ปิยมาศ ประนอม วรัญญา ประนอม ประนอม ศรีนารี/ เจน สงวนโชค วรัญญา สงวนโชค สงวนโชค ปิยมาศ เกียรติศักดิ์ / นันทสิร/ิ รัตนา / เกียรติศักดิ์ / ณัฐพงษ์ / วิลาสินี หลิงหลิง กีรต ิ สุพัชญ์ วนัชพร สิวิชญ์ แพรวา ทรงขวัญ

ไชยสิทธิ์

ไตทั่วไป โรคผิวหนัง โลหิตวิทยำ ต่อมไร้ท่อ อำยุรศำสตร์

พรรณธิพา สุธีรพร สุธีรพร เจริญ สุรณัฐ อธิบดี สรวิ เชษฐ์ / โกสินทร์

ระบบ ประสำทและ สมอง

สมศักดิ์

ภูมิแพ้และข้อ

-

ศุกร์

สิทธิชัย

สิทธิชัย อรรจนี / วรัชมน

ภัทรพงษ์ ทรงศักดิ์ ดุจดาว /ไกรสร /ไกรสร (บางเสาร์)** กิตติ์รวี สุธีรพร เจริญ เจริญ กาญจนา สุรณัฐ สุรณัฐ สุดา/ สุดา / ปณิ โกสินทร์ ตา / ศิริ ลักษณ์ / ศิร ภพ / อธิบดี -

-

-

อรรจนี

สิทธิชัย / อรรจนี

สิทธิชัย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อรรจนี 39


คลินิกนอกเวลา ระบบทำงเดิน หำยใจ รอไตและ เปลี่ยนไต ระบบทำงเดิน คู่ขวัญ อำหำร จิตเวช กุมำรเวช ศำสตร์ โสต ศอ นำสิก ศัลยศำสตร์

-

-

ชลธิป

ทว ี

-

-

-

-

-

-

-

จามรี

พัชรีพร/ สุภวรรณ / พรเทพ วัชรีพร ภาธร พรเทพ อานาจ สมชาย ศิริ / / ปัทมา / กฤษกร ผาติ / พลากร ฐิติ / ศิริ ภาณ ุ

วัชรา วัชรา (เฉพาะนัด) ศิริรัตน์ ธนิตา -

ชลธิป หรือ ทวี หรือ ศิริรตั น์ พิศาล วัฒนา / ธนิตา / คู่ขวัญ พูนศรี / ศิรินภา/ นวนันท์ / กุศลาภรณ ์ กุสุมา/รัฐพล -

คู่ขวัญ

ภาธร / สงวนศักดิ์ พัชรีพร / เสก ภัทรมน /วัชรีพร สันต์ / พรเทพ

พัชรีพร

เฉลิม / เกรียงศักดิ์ โอวตือ / ขจิตร ์/ ปัทมา จักรพันธ์ พลากร / อนุชิต ณรงค ์/ณรงชัย เกรียงศักดิ์ / กฤษกร / วิเชียร / วีระพัฒน์

ณรงชัย / อนุชิต/ อนงค์พร ดาเนิน/ ชวลิต / สมชาย/ เฉลิม นัธทมน / ภัทร/ กิตติ / อาทิตย ์ วิภาดา / วรัชญา ณรงค์ / สุขุมาล นันทพร

ออร์โธปิดิกส์

ฤทธิ์ / อาทิตย ์

สุวิชชา เศรษฐพล เศรษฐพล / สุวิชา ชัชวาล

จักษุ

ภาวสุทธิ์ / วิภาดา

ธรรศ

-

-

-

-

เวชศำสตร์ ฟื้นฟู เวชศำสตร์ นิวเคลียร์

-

ธนภัทร/ สมเกียรติ นิพนธ์/ ณรงค ์ พรรณทิพา ชวกิจ พจีมาศ

นันทพร

-

-

-

สุรชัย / ภัทร / กมลศักดิ์ / กิตติ /นัธทมน พัฒนารี / อรสิร ิ/ อรพิน พัทธ์ปิยา จรูญศักดิ์

40


กำรเตรียมตัวก่อนมำพบแพทย์  เตรี ย มข้ อ มู ล เอกสารรั บ รองที่ ท างราชการออกให้ เช่ น บั ต ร ประชาชน สาเนาการเปลี่ยนชื่อ -สกุล รวมทั้งข้อมูลผู้ป่วยว่ามีโรคประจาตัว มี อะไรบ้าง แพ้ยาอะไร เคยผ่าตัดหรือไม่ และอาการที่มาโรงพยาบาลมาด้วยอาการ ผิดปกติอย่างไร  กำรแต่งกำย แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจของ แพทย์ และไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ เพราะจะทาให้เกิดความไม่สะดวกในการ ตรวจ

การดูแลผู้ป่วยหนึ่งคน ต้องอาศัยความชานาญของแพทย์ และทีม สห สาขาวิชาชีพ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้ดูแลใกล้ชิด เหนือสิ่งอื่นใดตัวผู้ป่วยเองต้องให้ ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้วย จะทาให้การรักษาสะดวก รวดเร็ว และแม่นยายิ่งขึ้น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

41


ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

42


ประเภทของผู้ป่วย ผู้ป่วยใหม่ ก่อนไปโรงพยาบาลเตรี ยมบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน (ในกรณี เด็ก) เพื่อใช้ยื่น ในการทาบัตรใหม่ พร้ อมใบส่งตัว หากใช้สิทธิ์การรักษาจาก โรงพยาบาลอื่น กรอกแบบฟอร์มทาบัตร ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รับบัตรคิว และ นั่งรอเรียกคิว ยื่นบัตรคิวทาบัตรใหม่หมายเลขช่อง 5 – 17 และรับรองสิทธิ์ที่ ระเบียน 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตรวจ 1. 2. 3. 4.

เวช

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ กรณีไม่มีเอกสารระบุ ตัวบุคคล (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน)

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43


ผู้ป่วยเก่ำ / ผู้ป่วยมำไม่ตรงนัด 1. 2. 3. 4.

ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รับบัตรคิว และ นั่งรอเรียกคิวหน้าห้องเวชระเบียน รอเรียกคิวและยื่นบัตรประจาตัวโรงพยาบาลที่เวชระเบียน ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตรวจ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

44


ผู้ป่วยมำตรงวันนัด  ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ยื่น ตรวจสอบสิทธิที่เวชระเบียนก่อนไปห้องตรวจทุกครั้ง

 ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงและผู้ป่วยชาระเงินสด (หมายถึงผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษา เป็นเงินสดโดยไม่ได้นาไปเบิกหน่วยงานใดๆ)ยื่นบัตรนัดหน้าห้องตรวจ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

45


ผู้ป่วยที่มีเอกสำรส่งตัว ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ -ส่งต่อผู้ป่วย ยื่นจดหมายส่ง ตัวพร้อมบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตรวจสอบวันหมดอายุใบส่งตัวและนาใบ ส่งตัวมาตามหมอนัดด้วยทุกครั้ง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46


ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1. ติดต่อห้องบัตรฉุกเฉิน ชั้น 2 เพื่อทาบัตรประจาตัวผู้ป่วยนอก หากฉุกเฉินมาก ให้ข้ามไปจุดที่ 2 2. ติ ด ต่ อ พยาบาลที่ จุ ด คั ด แยก เพื่ อ วั ด สั ญ ญาณชี พ และสอบถามอาการเพื่ อ จัดลาดับความเร่งด่วนในการตรวจ 3. นั่งรอที่จุดรอพบแพทย์ ซึ่งลาดับการตรวจและระยะเวลาในการรับการตรวจจะ พิจารณาตามระดับความฉุกเฉิน 4. เข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ ซึ่งตรวจวินิจฉัยโดยทีมแพทย์และพยาบาล แพ้ยำหรือตั้งครรภ์ให้แจ้งทีมแพทย์

หำก

5. กรณีต้องได้รับการเจาะเลือด หรือเอ็กซเรย์ ผู้ป่วยจะได้พักที่ห้องสังเกตอาการ เพื่อรอผลตรวจเลือด และผลเอ็กซเรย์ หรือสังเกตอาการหลังได้รับยา 6. เมื่อได้รับการตรวจ วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อ รับข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้านหรืออยู่รักษาโรงพยาบาล 7. หลังจากรับข้อมูลจากพยาบาลแล้ว ให้ติดต่อ ห้องยา ห้องการเงิน ตรวจสอบ สิทธิ์ จ่ายค่ารักษาพยาบาล และรับยาจากเภสัชกร 8. กลับบ้านหรืออยู่รักษาในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

47


ระดับควำมฉุกเฉิน ลำดับกำรตรวจ

ชื่อเรียก

สัญลักษณ์

ตรวจลำดับที่ 1

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (คุกคามชีวิต)

สีแดง

ตรวจลำดับที่ 2

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

สีเหลือง

ตรวจลำดับที่ 3

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง

สีเขียว

ตรวจลำดับที่ 4

ผู้ป่วยทั่วไป

สีขาว

ตรวจลำดับที่ 5

ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆ

สีดา

ลำดับที่ 1 สีแดง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมี อาการป่ ว ยกะทั น หั น ซึ่ ง มี ภ าวะคุ ก คามต่ อ ชี วิ ต หากไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลทาง การแพทย์ ทั น ที เ พื่ อ แก้ ไ ขระบบการหายใจ ระบบไหลเวี ยนเลื อด หรือ ระบบ ประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บหรืออาการ ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ลำดับที่ 2 สีเหลือง ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันจาเป็นต้องได้รับ การดูแลทางการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทาให้การบาดเจ็บหรืออาการของ ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการ ในระยะต่อมาได้

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

48


ระดับควำมฉุกเฉิน

ลำดับที่ 3 สีเขียว ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับการดูแลทางการแพทย์ ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตัวเองได้ แต่ จาเป็น ต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่ อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้ว จะทาให้การ บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ ลำดั บ ที่ 4 สีขำว ผู้ ป่ ว ยทั่ว ไป ได้แก่ บุ ค คลที่เ จ็บป่ว ยแต่ ไม่ใช่ ผู้ ป่ว ย ฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรการบริการสาธารณสุขในเวลาทาการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา ลำดับที่ 5 สีดำ ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นโดยไม่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

49


กำรรับยำ หลังจากเข้าพบแพทย์เรียบร้อยแล้วและแพทย์ให้กลับบ้านได้ 1.ให้ น าใบน าทางที่ ไ ด้ รั บ จาก พยาบาลหลั งจากพบแพทย์ ไปยื่ น ที่ ห้องจ่ายยา ชั้น 1

2.นาใบนาทางที่ได้รับจากห้องยา ติดต่อการเงิน

3.นั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับยาที่ หน้าห้องจ่ายยา

4.รั บ ยา ฟั ง ค าแนะน าจาก เภสั ช กร หำกมี ข้ อ สงสั ย โปรด สอบถำมก่อนกลับบ้ำน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50


ผู้ป่วยใน

51


กำรพักรักษำในโรงพยำบำล หลังจากเข้าพบแพทย์และแพทย์มีคาสั่งให้พักรักษาในโรงพยาบาล ในระหว่างที่ท่านพักรักษาในหอผู้ป่วย ท่านจะได้รับการพยาบาล ดังนี้ 1. การวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกายชีพจร และความดัน โลหิต โดยวัด 2 ครั้ง เช้า –เย็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะต้องวัด สัญญาณชีพจรบ่อยขึ้น โดยวัดทุก 4 ชั่วโมง หรือ ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือบ่อยครั้งขึ้น เป็นทุก 15 – 30 นาที เช่น หลังผ่าตัด หลังตรวจพิเศษ หรือหลังได้รับยากระตุ้น หัวใจ เป็นต้น 2. การเช็ ดตั ว ผู้ ป่ ว ยที่ ช่ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ น้ อ ย เช่ น ผู้ ป่ ว ยหลั งผ่ า ตั ด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะได้รับการเช็ดตัววันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า เวลา ประมาณ 05.00 น. และ 13.00 น. หรือตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

52


กำรเยี่ยมของแพทย์ผู้รักษำ แพทย์จะเยี่ยมผู้ป่วยวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และช่วงเย็น แต่ถ้าผู้ป่วย มีอาการผิดปกติสามารถแจ้งแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กำรบริกำรอำหำรสำหรับผู้ป่วย อาหารเช้า บริการอาหารเวลา อาหารกลางวัน บริการอาหารเวลา อาหารเย็น บริการอาหารเวลา

08.00 น. 12.00 น. 16.00 น.

หากไม่รับประทานเนื้อสัตว์ประเภทใด กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ และนาส่ง คืนภาชนะหลังจากรับประทานเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้นาภาชนะเหล่ านั้นเข้าสู่ กระบวนการทาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้ในมื้อต่อไป

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

53


เวลำในกำรเข้ำเยี่ยมผูป้ ่วย วันรำชกำร

เวลา

วันหยุดรำชกำร

เวลา

12.00 – 13.00 น. 16.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น.

ระเบียบปฏิบัติของผู้ป่วยและญำติ 1. กรุณาเก็บของมีค่าไว้กับตัวท่าน หากเกิดการสูญหาย ทางโรงพยาบาลจะ ไม่รับผิดชอบ 2. ไม่อนุญาตให้ญาติ นั่ง – นอน บนเตียงผู้ป่วย 3. ไม่อนุญาตให้หุงต้มอาหารในหอผู้ป่วย 4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้อง หรือบริเวณโรงพยาบาล 5. ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันและเสพสิ่งมึนเมา รวมทั้งนาสิ่งผิดกฎหมายเข้า มาในหอผู้ป่วย 6. หากต้องการใบรับรองแพทย์ หรือต้องการเคลมประกันชีวิต กรุณาแจ้ง ตั้งแต่เข้ารับการรักษาพยาบาล 7. ห้ามถ่ายภาพภายในหอผู้ป่วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

54


กำรพักรักษำในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ มีศูนย์ จ องห้ องพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (อาคาร 19 ชั้น) ทางโรงพยาบาล ได้เปิดให้บริการห้องพักรักษา มีทั้งอาคารเดิมชั้น 6 และอาคาร 19 ชั้น ภายในชั้น 8,9,11,12,13, 14 และ 15 แยกประเภทห้องพิเศษดังนี้

ชนิดห้องพิเศษ

ค่ำห้อง ค่ำอำหำร

ค่ำรักษำพยำบำล

รวม

ห้องพิเศษ VIP ห้องพิเศษ Super (สว.) ห้องพิเศษ Super ห้องพิเศษเดี่ยวใหญ่ ห้องพิเศษเดี่ยวเล็ก ห้องพิเศษรวม

2,550 1,750 1,550 1,200 1,000 800

300 300 300 300 300 300

2,850 2,050 1,850 1,500 1,300 1,100

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

55


สิทธิ์กำรเบิกค่ำห้องและค่ำอำหำร ชนิดห้องพิเศษ ห้องพิเศษ VIP ห้องพิเศษ Super (สว.) ห้องพิเศษ Super ห้องพิเศษเดี่ยวใหญ่ ห้องพิเศษเดี่ยวเล็ก ห้องพิเศษรวม

ค่ำห้อง ค่ำอำหำร

ข้ำรำชกำร

ประกันตน

สปสช.

2,550 1,750 1,550 1,200 1,000 800

จ่ำยเพิ่ม 1,550 750 550 200 -

จ่ำยเพิ่ม 2,200 1,400 1,200 850 650 450

จ่ำยเพิ่ม 2,150 1,350 1,150 800 600 400

หมำยเหตุ : ** ข้าราชการ เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 1000 บาท/วัน ** ประกันตน เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 350 บาท/วัน ** สปสช. เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 400 บาท/วัน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

56


กำรจองห้องพิเศษ 1. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์จองห้องพิเศษ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ในเวลาราชการ)  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 2. ติดต่อจองห้องทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 043-366316, 043-366825 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ในเวลาราชการ)  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 3. กรณีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว และประสงค์จะจองห้องพิเศษ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยที่พักรักษาเพื่อดาเนินการได้

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

57


อุปกรณ์ของ ใช้ภำยในห้อง พิเศษ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

58


จุดบริกำรผู้ป่วย

59


จุดบริกำรผู้ป่วย จุดกรอกแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย ชั้น1

แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัว

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

60


จุดคัดแยกผู้ป่วย

จุดรับบัตรคิว

งำนเวชระเบียนและสถิติ และสถิติ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

61


กำรขึ้นทะเบียนจ่ำยตรง ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. อาคาร สว.2 ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนจ่ำยตรง 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 1 คน ต่อ1 ใบสมัคร 2. แนบหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตัวจริง หรือสาเนา เพียง 1 ใบ 3. กดรับบัตรคิว ณ จุดกดบัตรคิว ขึ้นทะเบียนกดคิวปุ่มที่ 1 คนละ 1 บัตรคิว 4. นั่งรอเรียกตามคิว 5. เข้าช่องบริการสแกนลายนิ้วมือ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

62


หน่วยประสำนสิทธิ์ หน่วยประสานสิทธิ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งชึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. ให้บริการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เข้ารับการบริการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิ์ 2. ตรวจสอบประสานงานผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายสูงและนอนนานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทุกสิทธิ์ 3. ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Refer) เพื่อส่งต่อผู้ป่วย กลับ ไปรักษาต่อโรงพยาบาลหลัก 4. ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกันตน และสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 5. ประสานงานกับหน่วยคิดเงินผู้ป่วยใน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนและ ถูกต้องตามแบบบันทึกการใช้วัสดุทางการแพทย์ 6. ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลต่างๆ ที่ ส่งตัวผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า และผู้ป่วยบัตรประกันสังคมมารับรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 7. ติดต่อประวานงานโรงพยาบาลต่างๆ กรณีผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ป่วยบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ 8. ประสานหน่วยงานต่างๆ กรณีผู้ป่วยนอกเหนือสิทธิ์ เช่น ต่างด้าว, พระบรม, พอ.สว. อุบัติเหตุจากการทางาน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

63


เรือนพักญำติ เรือนพักญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อตั้งจากเงินบริจาคกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2531 โดยคณะกรรมการ ได้จัดโครงการกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติรวมน้าใจสู่อิสานเพื่อหารายได้สมทบ ทุนสร้างเรือนพักญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2531คราวเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรเมื่ อปี พ.ศ. 2543 ได้ รั บพระมหากรุ ณาธิคุ ณให้ เ ป็ น โครงการต้ น แบบในพระราชด ารั ส โดยให้ เ น้ น รูปแบบการบริหารแบบพัฒนาเชิงบูรณาการพร้อมกับอนุรักษ์สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม แบบวิถีชาวบ้าน ลักษณะอาคาร และสถานที่ติดต่อขอใช้บริการ เรือนพักญาติผู้ป่วยมีพื้นที่จานวน 5,292 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็นอาคาร เรือนนอนจานวน 3 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารเรือนพักตึกหญิง มีจานวน 2 ชั้น สามารถเข้าพักได้จานวน 147 คน / คืน 2. อาคารเรือนพักตึกชาย มีจานวน 2 ชั้น สามารถเข้าพักได้จานวน 143 คน / คืน 3. เต็นท์พักชั่วคราวจานวน 8 หลัง (154 ที่นอน) รวมสถานที่ปรุงอาหาร ซึ่ง เป็นสถานที่ปรุงอาหารสาหรับญาติที่ต้องการประกอบอาหารรับประทานเองอยู่ ด้านทิศใต้ หมายเหตุ : ไม่รับผู้ป่วยอาการหนัก และโรคติดต่อเข้าพัก หากมีกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งหน่วย EMS โทร.63119, 63190-91 และอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 63715, 63714 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

64


ขั้นตอนกำรเข้ำพักในเรือนพักญำติผู้ป่วย 1. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอใช้บริการ - ตรวจสอบว่าติดตามมาพร้อมกับผู้ป่วยที่มารักษาตัวของสถานที่ใด (รพ.ศรีนครินทร์ / ศูนย์หัวใจสิริกิติ์) - สอบถามข้ อ มู ล จ าเป็ น อื่ น ๆและแนะน าการกรอกข้ อ มู ล ในแบบฟอร์ ม ที่ กาหนด 3. ผู้เข้าพักยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ 4. เจ้าหน้าที่ลงแบบฟอร์มในทะเบียนการเข้าพัก (หากถูกต้อง) ผู้เข้าพักชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการเข้าพักอัตราคืนละ 10 บำท / คน / 1คืน 5. สิ่งที่ผู้เข้าพักจะได้รับจากเจ้าหน้าที่มีดังนี้ - รับแบบฟอร์มการเข้าพักหมายเลขล๊อกที่นอน พร้อมคูปองการเข้าพัก - รับอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิ หมอน เสื่อ ผ้าห่ม มุ้ง (กรณีนอนเต็นท์ไม่ได้นา เครื่องนอนมาเอง) 6. เข้าพักในอาคารตามหมายเลขล๊อกที่นอนที่กาหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่นาส่ ง สาหรับผู้มาพักใหม่ 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเก็บคูปองการเข้าพักเวลา 22.00 น. ณ อาคารพัก / เต็นท์พักชั่วคราว (ผู้ไม่มีตั๋วต้องกลับลงมา ดาเนินการข้อ 1-5 ใหม่) 8. กรณีที่ผู้เข้าพักกลับ ต้องนาอุปกรณ์เครื่องนอนมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับ บัตรประชาชนคืน 9. ผู้เข้าพักต้องเก็บรักษาสมบัติส่วนตัวและของมีค่าด้วยตัวเอง ไม่รับฝากหากมี การสูญหายจะไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65


10. เจ้าหน้าที่เรือนพักญาติไม่ได้อยู่ประจา 24 ชั่วโมง หลังเวลา 23.00 น. จะมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย 1 นาย จนถึงเช้า 11. กาหนดเวลาเปด - ปดประตูเข้าออกเรือนพักญาติ ปด 22.30 น. เปด 04.30 น. 12. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้พักเรือนพักญาติ เข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาต หมำยเหตุ : ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้ป่วยเองและญาติที่มาดูแลผู้ป่วยเท่านั้น - ผู้เข้าพักต้องช าระค่าที่พักวัน ต่อวันเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้จ่าย ล่วงหน้า) - ผู้ที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นญาติผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่มารอรับการ รักษาตัวในวันรุ่งขึ้น ทางเรือนพักญาติไม่อนุญาตให้เข้าพัก

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

66


กำรบริกำรรถรับ – ส่งผู้ป่วยของโรงพยำบำล ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีรถกลับบ้านและต้องการใช้รถของทางโรงพยาบาล สามารถติดต่อศูนย์ประสานงาน รับ-ส่ง ผู้ป่วยได้ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข ของทางโรงพยาบาล และผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้ระบบประสานงานผ่าน ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย หมำยเลขโทรศัพท์ 043-202478 ศูน ย์รั บ – ส่งต่ อผู้ป่วยอุบัติ เ หตุ ฉุ กเฉิ น โรงพยำบำลศรี นคริ น ทร์ มี บริกำรดังนี้  ประสานการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  บริการรถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล  บริการรถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วยมาตรวจ  บริการส่งผู้ป่วยเสียชีวิต

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

67


สิ่งอำนวยควำมสะดวก ภำยในโรงพยำบำล

68


สิ่งอำนวยควำมสะดวกในโรงพยำบำล ร้ำนค้ำ / ร้ำนสวัสดิกำร อยู่บริเวณชั้น 1 เปิดทาการเวลา 7.00 – 21.30 น. หลังห้องการเงิน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

69


ศูนย์อำหำร อยู่บริเวณชั้น 2 สามารถรองรับได้ถึง 1,000 คน จาหน่ายอาหาร ไทย อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดื่ม ต่างๆ มากมาย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

70


มุมกำแฟ

ร้ำนเสริมสวย อยู่บริเวณชั้น 1 หลังห้องยา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71


ธนำคำร อยู่บริเวณ ชั้น 1 ทางด้านหน้าของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

72


ATM อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างห้องประชาสัมพันธ์

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างร้านค้าสวัสดิการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73


ร้ำนถ่ำยเอกสำร อยู่บริเวณชั้น 1 หน้าห้องตรวจทันตกรรม

เครื่องเล่นสำหรับเด็ก อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างห้องตรวจกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

74


สวนหย่อมพักผ่อน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

75


จุดให้บริกำรแท็กซี่ ชั้น 1 ด้านหน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ

รถรับส่งพิเศษ (รถกอล์ฟ) จุดให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลข้าง ห้องประชาสัมพันธ์ – ติดต่อสอบถาม ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. รับส่งผู้ป่วยไปตึก สว. ห้องตรวจ และอาคารศูนย์หัวใจฯ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

76


ทีจ่ อดรถ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดสรรพื้นที่จอดรถไว้สาหรับบริการ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,000 คัน และ รถ มอเตอร์ไซค์ได้มากกว่า 3,000 คัน ลานจอดรถยนต์ด้านข้างเรือนพักญาติ และบริเวณศูนย์อาหารหนองแวง

ลานจอดรถยนต์ด้านหลังห้องคลังเลือดกลาง และป่าบริเวณศาลา 25 ปี

ลานจอดรถยนต์ตรงข้ามโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77


ลานจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกผู้ป่วย 2ค. 2ง. และ ด้านข้างห้องคลังเลือดกลาง

ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิขย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

78


หมายเหตุ : ห้องตรวจศัลยกรรมเปดให้บริการอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1,2 (ย้ายจากอาคารผู้ป่วยนอก)

1


2

คู่มือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 21 09 59  
คู่มือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 21 09 59  
Advertisement