Page 1


คำนำ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนา ระดับประเทศที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นให้การบริการและส่ง เสริม สุขภาพแบบองค์รวม คานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสาคั ญ มีการ ให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ มีอุปกรณ์และ เครื่องมือทาง การแพทย์ที่ทันสมัย ทาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรักษาพยาบาลให้มาก ยิ่ ง ขึ้ น โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ “รู้ จั ก โรงพยำบำลศรี นครินทร์” เล่มนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้คัดสรรมารวบรวมไว้จะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการและผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยความปารถนาดี จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์


สำรบัญ แนะนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ การให้บริการห้องตรวจ ตางรางแพทย์ออกตรวจ การเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์ ผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใหม่ - ผู้ป่วยเก่า / ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด - ผู้ป่วยมาตรงนัด - ผู้ป่วยที่มีจดหมายส่งตัว - ผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับยา การพักรักษาในโรงพยาบาล การพักรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ จุดบริการผู้ป่วย จุดขึ้นทะเบียนจ่ายตรง หน่วยประสานสิทธิ์ เรือนพักญาติ การบริการรถรับ – ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล สิ่งอานวยความสะดวกในโรงพยาบาล แผนผังห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แผนผังพื้นที่โดยรอบและลานจอดรถโรงพยาบาลศรีนครินทร์

1 3 22 41 42 43 44 45 46 49 51 54 58 61 62 63 66 68 78 79


แนะนำโรงพยำบำลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุก สาขา และให้บริการแก่ประชาชน เปิดให้บริการครั้งแรกใช้อาคารโรงพยาบาล โรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ ชั้นเดียวเรียกว่า “โรงพยาบาลฮัท” (Hut Hospital) ต่อมาการก่อสร้างอาคารตรวจรักษา และอาคารบริการของ โรงพยาบาลได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 จึง ได้ย้ายหน่วยงานทั้งหมดมาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 และขยายการเปิดอาคาร ให้บริการดังนี้ พ.ศ. 2526 เปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (หอผู้ป่วย ก. ข. ค. และ ง.) พ.ศ. 2528 เปิดอาคารหอผู้ป่วย จ. พ.ศ. 2537 เปิดอาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า พ.ศ. 2538 เปิดอาคารเรียนรวม (1) พ.ศ. 2545 เปิด “อาคารเฉลิมพระบารมี” พ.ศ. 2550 เปิดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ พ.ศ. 2551 เปิดอาคารเรียนรวม (2) พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1


ด้วยความมุ่งมั่นเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศที่ได้ มาตรฐานสากล โรงพยาบาลศรีนครินทร์เน้นให้การบริการรักษาพยาบาล และ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็น สาคัญ การให้บริการจึงพร้อมด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ มีอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโรงพยาบาลเปิดให้บริการดังนี้ ให้บริกำรในเวลำรำชกำร  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  บริการตรวจคลินิกเฉพาะโรค  บริการตรวจสุขภาพประจาปีและออกใบรับรองแพทย์

ให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.  งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริกำรฉุกเฉิน  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2


กำรให้บริกำรห้องตรวจ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรค และอาการเจ็บป่วยโรคทั่วไป ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง แผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ไข้หวัด ท้องร่วง และโรคอื่นๆที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรค ได้ชั ดเจน ให้บริการฉี ดวัคซี นป้องกัน โรคไวรัส ตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ หั ด หัดเยอรมัน บาดทะยัก และผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีเอกสารส่งตัว โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363637, 043-363702  เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 07.00 – 16.30 น.  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 13.00 น. (อาจปิดรับบัตรก่อนเวลาปกติ ในกรณีที่มีผู้รับบริการจานวนมาก ตามความเหมาะสม)  คลินิกโรคความดันโลหิตสูงให้บริการทุกวันอังคาร เวลา13.00-16.30 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

3


ห้องตรวจ 1 กระดูกและข้อ ตรวจรักษาโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อ เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการหรือมีความผิดปกติแต่กาเนิด กลุ่มผู้ป่ว ยที่มี ข้อจากัดในการใช้แขนหรือขาซึ่งอาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุที่ ต้อ งอาศั ย รถเข็ น นั่ ง หรื อ รถเข็ น นอนเนื่ องจากมี ข้ อ จ ากัด ในการเคลื่อ นไหว ผู้ป่วยที่มี ภาวะความปวดซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการกดทับ เส้น ประสาท หรือ จากมะเร็ ง ผู้ ป่ วยที่ไ ด้รั บการใส่เ ผือ ก อุป กรณ์เ สริ ม หรื อ อุปกรณ์ยึดตรึง กระดูกภายนอก ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาปรึกษาจากโรงพยาบาล อื่น เนื่องจากมีปัญหาซับซ้อน เป็นต้น โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363633, 043-363105, 043-363701  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

4


ห้องตรวจ 2 นรีเวชกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางนรีเวช ตรวจภายใน และ มะเร็งปากมดลูก โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363632  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

5


ห้องตรวจ 3 หน่วยวำงแผนครอบครัวและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ตรวจรักษา ให้คาปรึกษาก่อนแต่งงาน และหญิงหมดประจาเดือน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363044, 043-363638, 043-363703  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

6


ห้ อ งตรวจ 3 ห้ อ งตรวจครรภ์ ตรวจรั ก ษาผู้ ตั้ ง ครรภ์ ป กติ แ ละผิ ด ปกติ รับฝากครรภ์ ตรวจน้าคร่า ปรึกษาก่อนมีบุตร ก่อนแต่งงาน ปรึกษาทางพันธุกรรม และชายวัยทอง โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363044, 043-363638, 043-363703  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

7


ห้อ งตรวจ 4 ศั ลยกรรม ตรวจรัก ษาผู้ ป่ว ยโรคทางศัล ยกรรมที่ต้ องรัก ษา ด้ว ยการผ่ า ตั ด เช่ น โรคมะเร็ง ตั บ นิ่ วไต โรคทางสมอง มะเร็ง เต้า นม และ ศัลยกรรมตกแต่ง โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363470, 043-363487  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ – พฤหัสบดี  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

8


ห้องตรวจ 5 และ 6 จักษุ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางจักษุ เช่น โรคจอตา ต้อกระจก กระจกตา ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา จอตาผิดปกติในทารกคลอด ก่อนกาหนด ฯลฯ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363705, 043-363541  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

9


ห้องตรวจ 7 จิต เวช ตรวจรักษาผู้ ป่วยโรคทางจิตเวชสาหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะโรคทางจิตเวชที่มีปัญ หาซับซ้อนได้ แก่ โรคจิตเภท โรคทาง อารมณ์ ติดสุ รา สมองเสื่ อม วิตกกัง วล เด็กออทิสติก เด็กที่มี ความผิดปกติ ทางด้านการเรียนรู้ และโรคจิ ตเวชอื่นๆตามมาตรฐานวิช าชี พ นอกจากนี้ยัง ให้บริการการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)ตรวจวัดพัฒนาการ และกระตุ้ น พั ฒ นาการ จั ด กิ จ กรรมบ าบั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละ บาบัดรักษา ตรวจวัด IQ ให้คาปรึกษาปัญหาวัยรุ่นและครอบครัว ประเมิน สุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย โรคของแพทย์ ศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ ปลูกถ่ายอวัยวะ ผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น ซึ่งให้บริการโดยบุคคลากรสหสาขา วิ ช าชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามรู้ ค วามช านาญเฉพาะด้ า นได้ แ ก่ จิ ต แพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิยา นักกิจกรรมบาบัด และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363001  เปิดให้บริการทุกวันราชการ / คลินิกนอกเวลาวันเสาร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

(หมายเหตุ ผู้ป่วยไม่เกิน 18 ปี (ใหม่) กรุณาโทรติดต่อนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวก)

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

10


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินกิ โรคเลือดและต่อมน้าเหลือง โรคมะเร็ง โรคระบบประสาทและสมอง โรคทางเดินอาหารและตับ เบาหวาน เป็นต้น โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363021-5  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

11


ห้องตรวจ 10 เวชศำสตร์ฟื้นฟู ตรวจรักษาผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์-อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตจากบาดเจ็บที่ไขสันหลัง หรือเป็นโรคที่ไขสันหลัง เด็กสมองพิการ ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จากการได้ รั บ กระทบกระเทื อ นทางสมอง มี ภ าวะเกร็ ง หรื อ ผู้ แ ขน-ขาขาด ที่ต้องการปรึกษาทาอุปกรณ์เสริมและเทียม โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363657, 043-363674  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

12


ห้องตรวจ 11 ทันตกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363485  เปิดบริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

13


ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเด็กอายุแรกเกิดถึง 17 ปี ตรวจสุขภาพเด็กดี และฉีดวัคซีน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366683, 043-366687  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

14


ห้องตรวจ หู คอ จมูก ตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะโรคทาง หู คอ จมูก โรคทางหู ได้แก่ ความผิ ดปกติห รือพิการเกี่ยวกับหู หูน้าหนวก แก้วหูทะลุ เนื้องอกในหู หูอื้อ หูหนวก หูตึง มีเลือดออกจากหู และสิ่งแปลกปลอมเข้าหู โรคทางคอ ได้แก่ คอพอก ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมทอนซิลอักเสบ เสียงแหบ มีเนื้องอกในสายเสียง มะเร็งกล่องเสียง มีสิ่งแปลกปลอมเข้าคอ มีการอุดกั้น ทางเดินหายใจ ฯลฯ โรคทางจมู ก ได้ แ ก่ เ ป็ น หวั ด เรื้ อ รั ง โรคภู มิ แ พ้ ท างจมู ก ไซนั ส อั ก เสบ มะเร็งหลังโพรงจมูก มีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก ฯลฯ รวมทั้งให้บริการตรวจวัดการได้ยิ น ทาพิมพ์หู ใส่เครื่องช่วยฟัง ฝึกการพูด ฝึกกลืน โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366746 - 47  เปิดบริการทุกวันราชการเฉพาะ วันจันทร์ อังคาร พุธ และวันศุกร์  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

15


ห้องตรวจรังสีวิ นิจฉัย ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์พิเศษต่างๆ ได้แก่ การตรวจเอ็ ก ซเรย์ ด้ ว ยคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า การถ่ ายภาพรั งสี ส่ วนตั ดด้ วย คอมพิวเตอร์ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องความถี่สูงเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคป การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี การถ่ายภาพเพื่อดูหลอดเลือด การตรวจเต้านมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ และให้บริการรังสีร่วมรักษา โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363497  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 16.30 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

16


ห้องตรวจรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จาเป็น ต้องรักษาด้วยการฉายรังสี โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363497  เปิดให้บริการทุกวันราชการ  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

17


ห้องตรวจเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคารผู้ป่วยนอก ตรวจรักษา ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ที่รักษาด้วยกัม มั นตภาพรัง สีไอโอดีน ตรวจแสกนดู ความผิดปกติของร่างกายส่วนต่างๆ ตามแพทย์ส่งตรวจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363895, 043-363546  เปิดให้บริการวันราชการเฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี  เปิดรับบัตรเวลา 07.00 – 11.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

18


คลินิกบริกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย นอกแบบองค์รวมสหสาขาทุกวิช าชีพ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็วและทันสมั ย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคหัวใจ ผิวหนัง อายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ไต ระบบ ทางเดินอาหาร โสต ศอ นาสิก ออร์โธปิดิกส์ จักษุ ฯลฯ ซึ่งเปิดให้บริการดังนี้ คลินิกบูรณำกำรในเวลำ เปิดให้บริการวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมทั้งการตรวจ ความยืดหยุ่นของตับ และให้บริการตรวจสุขภาพ ติดต่อที่อาคาร สว. 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366312  เปิดบริการทุกวันราชการ  เวลา 08.00 – 16.00 น. คลินิกบูรณำกำรนอกเวลำ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางนอก เวลาราชการ ติดต่อที่อาคาร สว. 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366311, 043-366313  เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 16.30 – 20.00 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

19


ห้องตรวจสุขภำพ ตรวจสุขภาพประจาปีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์สุขภาพดี ตรวจร่ า งกายไปต่ า งประเทศ ตรวจร่ า งกายนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชี พ โดยยึด ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและคาแนะนาแก่ผู้มารับ บริการ รวมทั้งจั ดการให้ไ ด้รับการตรวจที่ส ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-366313, 043-366837  เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

20


ห้องเจำะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363662 เบอร์ภายใน 63662  เปิดให้บริการทุกวันราชการ และวันเสาร์ เวลา 06.00-16.30 น.  เปิดรับบัตรเวลา 06.00-16.00 น. ขั้นตอนกำรรับบริกำรห้องเจำะเลือด ที่จุดบริกำรต่ำงๆ จุดที่ 1 รับบัตรคิว แล้วรอเรียกตามหมายเลขบัตรคิว จุดที่ 2 ลงทะเบียนรายการตรวจ (คิดราคาตรวจ) ที่ช่อง 1-5 ตามบัตรคิว จุดที่ 3 กรณีมาตรวจเลือด ให้ติดต่อด้านในของห้องเจาะเลือด กรณีมาส่งสิ่งส่งตรวจหรือปัสสาวะ, เสมหะ ให้ติดต่อส่งสิ่งตรวจช่อง ด้านข้างของห้องเจาะเลือด) จุดที่ 4 สแกนบัตรคิวเพื่อรอเรียกเจาะเลือดตามบัตรคิว (ประตูทางเข้าด้านใน) กรณีรถเข็นให้อ้อมไปด้านหลังห้องเจาะเลือดไม่ต้องสแกนบัตรคิว

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

21


ตำรำงแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจ 1 กระดูกและข้อ วัน จันทร์ อังคำร

แพทย์ออกตรวจ อ.กิตติ อ.กิติวรรณ อ.สุรชัย อ.ชัชวาล อ.เกรียงไกร อ.นัธทมน อ.ศักดา อ.ศุภศิลป์ อ.สุกิจ อ.ปิยวรรณ อ.ธรา อ. สุวิชชา อ.ฤทธิ์

พฤหัสบดี อ.สุรัตน์ อ.เสริมศักดิ์ อ.ชัช อ.มนูศักดิ์ อ.เศรษฐพล อ.อาทิตย์ ศุกร์ อ.พลศักดิ์ อ.วีระชัย อ.วินัย อ.ทวีโชค อ.เพิ่มศักดิ์ อ.ภัทร อ.กมลศักดิ์

คลินิก - โรคกระดูกสันหลัง - โรคกระดูกเด็ก - โรคกระดูกพรุน - ภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ - ผู้ป่วยข่ายประสาทแขนได้รับ บาดเจ็บ - โรคข้อเข่า สะโพก - บาดเจ็บทางกีฬา - โรคทางมือ - โรคเนื้องอกของกระดูกและข้อ - โรคข้อเข่า สะโพก - โรคกระดูกสันหลัง - ภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

22


ห้องตรวจ 2 นรีเวชกรรม วัน จันทร์ อังคำร

แพทย์ออกตรวจ อ.ถวัลย์วงศ์ อ.ประนอม อ.ชานาญ อ.ปิยะมาศ อ.เจศฎา อ.ยุทธพงศ์ อ.โกวิท อ.วิทูรย์ อ.หลิงหลิง อ.กีรติ อ.เกียรติศักดิ์

พฤหัสบดี อ.กนก อ.รัตนา อ.พิไลวรรณ อ.สงวนโชค อ.ศิริฤทัย - คลินิกส่องกล้อง อ.บัณฑิต ศุกร์

คลินิก - คลินิกมะเร็งนรีเวช อ.บัณฑิต อ.ชานาญ อ.อมรรัตน์ - คลินิกมีบุตรยาก อ.สุพัชญ์ อ.หลิงหลิง อ.ศิริฤทัย - คลินิกส่องกล้องตรวจปากมดลูก และคลิกนิกจี้เย็น อ.บัณฑิต อ.อมรรัตน์ - คลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน อ.ประนอม อ.โฉมพิลาศ อ.ธีรยุทธ

อ.สุกรี อ.ศรีนารี อ.โฉมพิลาศ อ.บัณฑิต อ.ภิเษก อ.ธีรยุทธ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

23


ห้องตรวจ 3 ห้องตรวจครรภ์และวำงแผนครอบครัว เวลำ วัน

08.00-12.00 น.

จันทร์

ฝากครรภ์

อังคำร

ฝากครรภ์ , เจาะน้าคร่า

พฤหัสบดี

ฝากครรภ์ คลินิกแฝด

ศุกร์

ฝากครรภ์ เจาะเลือดสายสะดือทารก

13.00-16.30 น. ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชายวัยทอง เจาะน้าคร่า คลินิกแฝด คลินิกให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ เจาะเลือดสายสะดือทารก HIGH RISK คลินิก

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

24


ห้องตรวจ 4 ศัลยกรรม เวลำ วัน จันทร์

อังคำร

08.30 - 12.00 น. - ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ. ศิริ อ.ณรงค์ อ.องอาจ อ.อนงค์พร อ.อรรถพล - ศัลยกรรมเด็ก อ.สุชาติ อ.พัชรีภรณ์ - ศัลยกรรมประสาท อ. ไชยวิทย์ อ. กฤษกร - ศัลยกรรมทั่วไป 4 อ.เอก อ.ณรงชัย อ. สุภัชชา อ.วร์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.พลากร อ. เก่งกาจ อ.ปัทมา - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อ.ชูศักดิ์ อ.ฐิติ อ.ชลัช - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.ขจิตร์ อ. วิเชียร อ.อุกฤษ อ.ศุภณัฏฐ์ - ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ.อนัน อ.พจน์ชวิทย์ อ.ธราธิป อ. สมชาย อ.เฉลิม อ.เอกพงษ์ - ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.ไชยยุทธ อ.โอวตือ อ.เกรียงศักดิ์ อ.กฤษฎา อ.สุริยะ อ.จักรพันธ์ - ศัลยกรรมประสาท อ. พิชเยนทร์

13.00 - 16.30 น. ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

25


ห้องตรวจ 4 ศัลยกรรม พุธ

- ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ.ณรงค์ อ.องอาจ อ. อนงค์พร อ.อรรถพล - ศัลยกรรมเด็ก อ.วินัย อ.พัชรีภรณ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.กมลวรรณ อ. เก่งกาจ อ.ปัทมา - ศัลยกรรมประสาท อ.อานาจ อ. กฤษกร - ศัลยกรรมทั่วไป 4 อ.เอก อ.ธเนศ อ.ณรงชัย อ. สุภัชชา อ.วร์ พฤหัสบดี - ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ. อนัน อ.พจน์ชวิทย์ อ.ธราธิป อ. สมชาย อ.เฉลิม อ.เอกพงษ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง อ.บวรศิลป์ อ. เก่งกาจ อ.ปัทมา - ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.โอวตือ อ.ไชยยุทธ อ.เกรียงศักดิ์ อ.สุริยะ อ.จักรพันธ์ อ.กฤษฎา - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อ.สมภพ อ. ชวลิต - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.ขจิตร์ อ. วิเชียร อ. อุกฤษ อ.ศุภณัฏฐ์ - ศัลยกรรมประสาท อ. พิชเยนทร์ ศุกร์ - ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ. อานาจ - คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดทาเส้นฟอกเลือด อ.ณรงชัย

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ รอฟังผลเลือดและ เอ็กซเรย์จากรอบเช้า

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

26


ห้องตรวจ 5 และ 6 จักษุ เวลำ วัน จันทร์

08.30 – 12.00 น.

13.00 -16.30 น.

โรคตาทั่วไป -คลินิกโรคกล้ามเนื้อตา อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร อ. ภาวสุทธิ์ อ. อรพิน อ.วิภาดา อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา อังคำร โรคตาทั่วไป อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ พุธ โรคตาทั่วไป -คลินิกสายตาเลือนลาง พฤหัสบดี โรคตาทั่วไป -คลินิกจอตาผิดปกติในทารกคลอด ก่อนกาหนด -คลินิกโรคตาเด็ก อ.พัฒนารี อ.นิพนธ์ อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา

- คลินิกโรคต้อหิน - คลินิกโรคกระจกตา - คลินิกโรคจอตา อ.นิพนธ์ อ.โอฬาร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ อ.วิภาดา - คลินิกโรคเส้นประสาทตา - คลินิกศัลยกรรมตกแต่งตา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ.พัฐสุดา - กิจกรรมการเรียนการสอน

ศุกร์

- คลินิกโรคจอตา อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ. ชวกิจ

โรคตาทั่วไป -คลินิกโรคจอตา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ. ชวกิจ อ.อรสิริ อ.พัฐสุดา

- คลินิกโรคต้อหิน - คลินิกโรคกระจกตา อ.สมเกียรติ อ.ภาวสุทธิ์ อ.พัฒนารี อ.อรสิริ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

27


ตำรำงกำรรักษำผู้ป่วยด้วยกำรยิงแสงเลเซอร์ วัน จันทร์ อังคำร พฤหัสบดี ศุกร์

08.30 – 12.00 น. รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์ รักษาด้วยการ ยิงแสงเลเซอร์

แพทย์ออกตรวจ อ.นิพนธ์ อ.พัฒนารี อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ. ชวกิจ อ. อรสิริ อ.พัฐสุดา อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร อ.ภาวสุทธิ์ อ. อรพิน อ.วิภาดา อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ อ. ชวกิจ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

28


ห้องตรวจ 7 จิตเวช เวลำ วัน จันทร์ อังคำร พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ

คลินิก

อ.สุวรรณา อ.พูนศรี อ.ภัทรี อ.สุรพล อ.ศิรินภา - คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ อ.พูนศรี อ.พงศธร อ.ภัทรี อ.ศิรินภา - คลินิกโรคทางอารมณ์ อ.สุชาติ อ.สุวรรณา อ.นวนันท์ อ.นิรมล อ.กุศลาภรณ์ อ.ภาพันธ์ อ.สุชาติ อ.นวนันท์ - คลินิกจิตเวชเด็ก อ.นิรมล อ.พงธร อ.ภาพันธ์ - คลินิกจิตเวชเด็ก อ.กุศลาภรณ์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

29


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม วัน จันทร์

อังคำร

8.30 -12.00 น. อ.วีรจิตต์ อ.อธิบดี อ.อนุพล อ.ทรงศักดิ์ อ.รัตนวดี อ.อรรจนี - คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ.สุธีรพร - คลินิกโรคหลอดเลือดปอด อ.บูรพา อ.ไพลิน อ.วิภา อ.สิทธิชัย อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์ อ.โกสินทร์ - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.คู่ขวัญ - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ. สุธีรพร - คลินิกเบาหวาน อ.ฉัตรเลิศ

13.00 – 16.30 น. - คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล - คลินิกโรคมะเร็ง อ.เอื้อมแข อ.โกสินทร์ อ.จาริญญ์ อ.จิตรดา อ.ดนณ - คลินิกโรคตับ อ.วัฒนา อ.ธนิตา

- คลินิกโรคติดเชื้อ อ.เพลินจันทร์ อ. ภิรุญ อ.อธิบดี อ.ศิริลักษณ์ - คลินิกโรคภูมิแพ้และข้อ อ.รัตนวดี อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.วัฒนา อ.คู่ขวัญ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

30


ห้องตรวจ 8 อำยุรกรรม พุธ

อ.ภิรุญ อ.เพลินจันทร์ อ.บุญส่ง อ.ชิงชิง อ.ศิรภพ อ.ไชยสิทธิ์ อ.ไพลิน - วิจัยโรคมะเร็ง อ.อนัฆพงษ์ - คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ อ.ฉัตรเลิศ

พฤหัสบดี - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.กิตติ อ.อภิชาติ อ.อรทัย อ.เอื้อมแข อ.จาริญญ์ - คลินิกโรคหืด ถุงลมโป่งพอง อ. วัชรา ศุกร์

- คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง อ.วีรจิตต์ อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์ อ.กรรณิการ์ - คลินิกโรคไต อ.ชลธิป อ.ศิริรัตน์ อ.กิตต์รวี อ.จิตรานนท์ อ.พรรณธิพา - คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ อ.กิตติ อ.อภิชาติ - คลินิกเบาหวาน อ.ธงชัย - คลินิกโรคสะเก็ดเงิน อ.เจริญ

อ.ศิริลักษณ์ อ.ทรงขวัญ อ.อนัฆพงษ์ - คลินิกทางเดินอาหารและตับ อ.วัฒนา อ. ธนิตา - คลินิกโรคหนังแข็ง อ.รัตนวดี อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี - คลินิกโรคผิวหนัง อ.เจริญ อ.สุธีรพร - คลินิกโรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

31


ห้องตรวจ 9 อำยุรกรรม เวลำ วัน จันทร์ อังคำร

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.) (13.00-16.30 น.) - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกสารอาหาร อ.ปณิธิ - คลินิกผู้สูงอายุ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกพิษวิทยา อ.สุดา อ.บูรพา - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป อ.ปณิตา อ.ภัทรพงศ์ - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป อ.ธงชัย อ.สรวิเชษฐ์ - คลินิกโรคอ้วน - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - ตรวจโรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป - คลินิกปัญหาการนอนหลับ อ.กิตติศักดิ์ อ.วีรเดช

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

32


ห้องตรวจ 10 เวชศำสตร์ฟื้นฟู เวลำ วัน จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.) (13.00-16.30 น.) อ.ปรีดา อ.เสมอเดือน อ.ปรีดา EMG อ.รัตนา อ.ปรีดา อ.ณัฐเศรษ อ.ณัฐเศรษ EMG อ.พัทธ์ปิยา อ.ณัฐเศรษ อ.ไพทูรย์ อ.รัตนา EMG อ.เสมอเดือน อ.รัตนา อ.พัทธ์ปิยา อ.รัตนา อ.พัทธ์ปิยา อ.ณัฐเศรษ อ.ปรีดา อ.พัทธ์ปิยา อ.ไพทูรย์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

33


ห้องตรวจ 11 ทันตกรรม วัน จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ (8.30-16.30 น.) ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์ ทพ.กฤชตินันท์ ทพ.ยุทธเกียรติ ทพญ.วัชรี ทพ.ธราธร ทพ.ณัฏฐ์พงษ์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

34


ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม วัน จันทร์ อังคำร

พุธ

แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.) - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคเลือด อ.อรุณี อ.สุรพล อ.พัชรี - คลินิกต่อมไร้ท่อ อ.อวยพร - คลินิกโรคทางพันธุกรรม อ. กุลฑณ - คลินิกโรคติดเชื้อ - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคผิวหนัง - คลินิกปัญหาพฤติกรรม - คลินิกภาวะโภชนาการ อ. กุสุมา - คลินิกฮีโมฟีเลีย

คลินิก - คลินิกโรคไต - คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร - คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง - คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม - คลินิกปัญหาทารกแรกคลอด - คลินิกปัญหาการให้สารอาหาร

- คลินิกสุขภาพวัยรุ่น (พุธที่ 1 และ 3 ของเดือน)

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

35


ห้องตรวจกุมำรเวชกรรม พฤหัสบดี - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคเลือด อ.อรุณี อ.สุรพล อ.พัชรี - คลินิกโรคทางเดินหายใจ อ.จามรี อ.รัฐพล ศุกร์ - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกโรคหัวใจ อ.มนัส อ.อรร ฆิศา

- คลินิกสุขภาพเด็กดี - ฉีดวัคซีน

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

36


ห้องตรวจหู คอ จมูก วัน จันทร์

อังคำร

แพทย์ออกตรวจ (08.30 – 12.30 น.) อ.ธีรพร อ.วิสูตร อ.ขวัญชนก อ.ภาธร

พุธ

อ.สงวนศักดิ์ อ.สมชาย อ.สุภาภรณ์ อ.พัชรีพร อ.เสกสันต์ อ.สุรพล

ศุกร์

อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ อ.พรเทพ

คลินิก (13.30 – 16.30 น.) - คลินิกโรคโสตประสาท อ.ขวัญชนก อ.สมชาย อ.ภาธร - คลินิกโรคภูมิแพ้ อ.เสกสันต์ - คลินิกโรคไซนัส อ.สงวนศักดิ์ - คลินิกโรคสายเสียง อ.พัชรีพร อ.สุภาภรณ์ - คลินิกโรคมะเร็งศีรษะและคอ อ.ธีรพร อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ อ.พรเทพ - คลินิกโรคภูมิแพ้ อ.สุรพล - คลินิกโรคนอนกรน อ.สุภวรรณ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

37


ห้องตรวจเวชศำสตร์นิวเคลียร์ แพทย์ออกตรวจ (8.30-12.00 น.)

วัน จันทร์

อ.จรูญศักดิ์

อังคำร

อ.นันทพร

พุธ

อ.นันทพร

พฤหัสบดี อ.ดริส ศุกร์

อ.นันทพร

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

38


ห้องตรวจรังสีรักษำ

จันทร์

อ.คมสันต์

ตรวจติดตำมผล ตรวจติดตำม ระหว่ำงฉำย ผลกำรรักษำ อ.จันทร์ศรี อ.มณเฑียร

อังคำร

อ.ศรีชัย

อ.คมสันต์

อ.จันทร์ศรี

อ.มณเฑียร

อ.ศรีชัย

พฤหัสบดี อ.จันทร์ศรี

อ.นฤดม

อ.คมสันต์ อ.นฤดม อ.ศรีชัย

วัน

พุธ

ศุกร์

ตรวจผู้ป่วยใหม่

อ.นฤดม อ.คมสันต์

อ.มณเฑียร

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

39


กำรเตรียมตัวก่อนมำพบแพทย์  เตรียมข้ อมูล เอกสารรั บรองที่ทางราชการออกให้ เช่ น บัตรประชาชน สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล รวมทั้งข้อมูลผู้ป่วยว่ามี โรค ประจาตัวมีอะไรบ้าง แพ้ยาอะไร เคยผ่าตัดหรือไม่ และอาการที่มา โรงพยาบาลมาด้วยอาการผิดปกติอย่างไร  กำรแต่งกำย แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การตรวจของแพทย์ และไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ เพราะจะทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการตรวจ

การดูแลผู้ ป่วยหนึ่ง คน ต้องอาศัยความช านาญของแพทย์ และทีม สหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้ดูแลใกล้ชิด เหนือสิ่งอื่นใดตัวผู้ป่วยเอง ต้องให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้วย จะทาให้การรักษาสะดวก รวดเร็ว และแม่นยายิ่งขึ้น

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

40


ผู้ป่วยนอก

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

41


ประเภทของผูป้ ่วย ผู้ป่วยใหม่ ก่อนไปโรงพยาบาลเตรียมบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน (ในกรณี เด็ก) เพื่อใช้ยื่นในการทาบัตรใหม่ พร้อมใบส่งตัว หากใช้สิทธิ์การรักษาจาก โรงพยาบาลอื่น 1. กรอกแบบฟอร์มทาบัตร 2. ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 3. รับบัตรคิว และ นั่งรอเรียกคิว 4. ยื่ น บั ต รคิ ว ท าบั ต รใหม่ ห มายเลขช่ อ ง 5 – 17 และรั บ รองสิ ท ธิ์ ท่ี

เวชระเบียน 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตรวจ

หมำยเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบั ตรใหม่ กรณีไม่มีเอกสารระบุ ตัวบุคคล (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน)

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

42


ผู้ป่วยเก่ำ / ผู้ป่วยมำไม่ตรงนัด 1. ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 2. รับบัตรคิว และ นั่งรอเรียกคิวหน้าห้องเวชระเบียน 3. รอเรียกคิวและยื่นบัตรประจาตัวโรงพยาบาลที่เวชระเบียน 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตรวจ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

43


ผู้ป่วยมำตรงวันนัด  ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ยื่นตรวจสอบสิทธิที่เวชระเบียนก่อนไปห้องตรวจทุกครั้ง

 ผู้ป่วยสิ ทธิ เ บิกจ่ ายตรงและผู้ ป่วยช าระเงิ นสด (หมายถึง ผู้ป่วยที่จ่ ายค่า รักษาเป็นเงินสดโดยไม่ได้นาไปเบิกหน่วยงานใดๆ)ยื่นบัตรนัดหน้าห้องตรวจ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

44


ผู้ป่วยที่มีเอกสำรส่งตัว ติดต่อพยาบาลหน่วยบริการด่านหน้าและรับ -ส่งต่อผู้ป่วย ยื่นจดหมาย ส่งตัวพร้อมบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตรวจสอบวันหมดอายุใบส่งตัวและ นาใบส่งตัวมาตามหมอนัดด้วยทุกครั้ง

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

45


ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1. ติดต่อห้องบัตรฉุ กเฉิน ชั้ น2 เพื่อทาบัตรประจาตัวผู้ป่วยนอก หากฉุกเฉิน มากให้ข้ามไปจุดที่ 2 2. ติดต่อพยาบาลที่จุดคัดแยก เพื่อวัดสัญญาณชีพและสอบถามอาการเพื่อ จัดลาดับความเร่งด่วนในการตรวจ 3. นั่งรอที่จุดรอพบแพทย์ ซึ่งลาดับการตรวจและระยะเวลาในการรับการตรวจ จะพิจารณาตามระดับความฉุกเฉิน 4. เข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ ซึ่งตรวจวินิจฉัยโดยทีมแพทย์และพยาบาล หำกแพ้ยำหรือตั้งครรภ์ให้แจ้งทีมแพทย์ 5. กรณี ต้องได้รับ การเจาะเลื อด หรือเอ็กซเรย์ ผู้ป่วยจะได้พักที่ห้องสัง เกต อาการ เพื่อรอผลตรวจเลือด และผลเอ็กซเรย์ หรือสังเกตอาการหลังได้รับยา 6. เมื่อได้รับการตรวจ วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อ รับข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้านหรืออยู่รักษาโรงพยาบาล 7. หลังจากรับข้อมูลจากพยาบาลแล้ว ให้ติดต่อ ห้องยา ห้องการเงิน ตรวจสอบ สิทธิ์ จ่ายค่ารักษาพยาบาล และรับยาจากเภสัชกร 8. กลับบ้านหรืออยู่รักษาในโรงพยาบาล

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

46


ระดับควำมฉุกเฉิน ลำดับกำรตรวจ

ชื่อเรียก

สัญลักษณ์

ตรวจลำดับที่ 1

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (คุกคามชีวิต)

สีแดง

ตรวจลำดับที่ 2

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

สีเหลือง

ตรวจลำดับที่ 3

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง

สีเขียว

ตรวจลำดับที่ 4

ผู้ป่วยทั่วไป

สีขาว

ตรวจลำดับที่ 5

ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆ

สีดา

ลำดับที่ 1 สีแดง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการดูแลทาง การแพทย์ทันทีเ พื่อแก้ไ ขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบ ประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บหรืออาการ ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ล ำดั บ ที่ 2 สี เ หลื อ ง ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว น ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บหรื อมี อาการป่วยซึ่ ง มี ภ าวะเฉี ย บพลั นมากหรือ เจ็ บปวดรุ นแรงอั น จ าเป็นต้องได้รับ การดูแลทางการแพทย์อย่ างรีบด่วน มิ ฉะนั้นจะทาให้การ บาดเจ็บหรืออาการของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่ง ส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

47


ระดับควำมฉุกเฉิน

ล ำดั บ ที่ 3 สี เ ขี ย ว ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ไม่ รุ น แรง ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับ การดูแลทาง การแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วย ตัวเองได้ แต่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้ว จะท าให้ ก ารบาดเจ็ บ หรื อ อาการป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น นั้ น รุ น แรงหรื อ เกิ ด ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ ลำดับที่ 4 สีขำว ผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่ บุคคลที่เจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ ผู้ป่วย ฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรการบริการสาธารณสุขในเวลาทาการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา ล ำดั บ ที่ 5 สี ด ำ ผู้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ทรัพยากร

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

48


กำรรับยำ หลังจากเข้าพบแพทย์เรียบร้อยแล้วและแพทย์ให้กลับบ้านได้ 1.ให้ น าใบน าทางที่ ไ ด้ รั บ จาก พยาบาลหลังจากพบแพทย์ ไปยื่ นที่ ห้องจ่ายยา ชั้น 1

2.นาใบนาทางที่ได้รับจากห้อง ยาติดต่อการเงิน

3.นั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับยาที่ หน้าห้องจ่ายยา

4.รั บ ยา ฟั ง ค าแนะน าจาก เภสัชกร หำกมีข้อสงสัยโปรด สอบถำมก่อนกลับบ้ำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

49


ผู้ป่วยใน

50


กำรพักรักษำในโรงพยำบำล หลังจากเข้าพบแพทย์และแพทย์มีคาสั่งให้พักรักษาในโรงพยาบาล ในระหว่างที่ท่านพักรักษาในหอผู้ป่วย ท่านจะได้รับการพยาบาล ดังนี้ 1. การวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกายชีพจร และความ ดันโลหิต โดยวัด 2 ครั้ง เช้า –เย็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะ ต้องวัดสัญญาณชีพจรบ่อยขึ้น โดยวัดทุก 4 ชั่วโมง หรือ ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือ บ่อยครั้งขึ้นเป็นทุก 15 – 30 นาที เช่น หลังผ่าตัด หลังตรวจพิเศษ หรือหลัง ได้รับยากระตุ้นหัวใจ เป็นต้น 2. การเช็ดตัวผู้ป่วยที่ช่วยเหลื อตัวเองได้น้อย เช่น ผู้ป่วยหลังผ่ าตัด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะได้รับการเช็ดตัววันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า เวลา ประมาณ 05.00 น. และ 13.00 น. หรือตามความเหมาะสม

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

51


กำรเยี่ยมของแพทย์ผู้รักษำ แพทย์จะเยี่ยมผู้ป่วยวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และช่วงเย็น แต่ถ้า ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กำรบริกำรอำหำรสำหรับผู้ป่วย อาหารเช้า บริการอาหารเวลา อาหารกลางวัน บริการอาหารเวลา อาหารเย็น บริการอาหารเวลา

08.00 น. 12.00 น. 16.00 น.

หากไม่รับประทานเนื้อสัตว์ประเภทใด กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ และ นาส่งคืนภาชนะหลังจากรับประทานเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้นาภาชนะเหล่านั้น เข้าสู่กระบวนการทาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้ในมื้อต่อไป

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

52


เวลำในกำรเข้ำเยีย่ มผู้ป่วย วันรำชกำร วันหยุดรำชกำร

เวลา 12.00 – 13.00 น. 16.00 – 20.00 น. เวลา 10.00 – 20.00 น.

ระเบียบปฏิบัติของผู้ป่วยและญำติ 1. กรุณาเก็บของมีค่าไว้กับตัวท่าน หากเกิดการสูญหาย ทางโรงพยาบาล จะไม่รับผิดชอบ 2. ไม่อนุญาตให้ญาติ นั่ง – นอน บนเตียงผู้ป่วย 3. ไม่อนุญาตให้หุงต้มอาหารในหอผู้ป่วย 4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้อง หรือบริเวณโรงพยาบาล 5. ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันและเสพสิ่งมึนเมา รวมทั้งนาสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในหอผู้ป่วย 6. หากต้องการใบรับรองแพทย์ หรือต้องการเคลมประกันชีวิต กรุณาแจ้ง ตั้งแต่เข้ารับการรักษาพยาบาล 7. ห้ามถ่ายภาพภายในหอผู้ป่วย

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

53


กำรพักรักษำในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีศูนย์จองห้องพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี อนุ ส รณ์ (อาคาร 19 ชั้ น ) ทาง โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการห้องพักรักษา มีทั้งอาคารเดิมชั้น 6 และอาคาร 19 ชั้น ภายในชั้น 8,9,11,12,13, 14 และ 15 แยกประเภทห้องพิเศษดังนี้

ชนิดห้องพิเศษ ห้องพิเศษ VIP ห้องพิเศษ Super (สว.) ห้องพิเศษ Super ห้องพิเศษเดี่ยวใหญ่ ห้องพิเศษเดี่ยวเล็ก ห้องพิเศษรวม

ค่ำห้อง ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำอำหำร 2,550 1,750 1,550 1,200 1,000 800

300 300 300 300 300 300

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รวม 2,850 2,050 1,850 1,500 1,300 1,100

54


สิทธิ์กำรเบิกค่ำห้องและค่ำอำหำร ชนิดห้องพิเศษ ห้องพิเศษ VIP ห้องพิเศษ Super (สว.) ห้องพิเศษ Super ห้องพิเศษเดี่ยวใหญ่ ห้องพิเศษเดี่ยวเล็ก ห้องพิเศษรวม

ค่ำห้อง ค่ำอำหำร 2,550 1,750 1,550 1,200 1,000 800

ข้ำรำชกำร ประกันตน จ่ำยเพิ่ม 1,550 750 550 200 -

จ่ำยเพิ่ม 2,200 1,400 1,200 850 650 450

สปสช. จ่ำยเพิ่ม 2,150 1,350 1,150 800 600 400

หมำยเหตุ : ** ข้าราชการ เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 1000 บาท/วัน ** ประกันตน เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 350 บาท/วัน ** สปสช. เบิกค่าห้อง ค่าอาหารได้ 400 บาท/วัน

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

55


กำรจองห้องพิเศษ 1. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์จองห้องพิเศษ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ในเวลาราชการ)  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 2. ติดต่อจองห้องทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 043-366316, 043-366825 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ในเวลาราชการ)  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 3. กรณีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว และประสงค์จะจองห้อง พิเศษ สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีใ่ นหอผู้ป่วยที่พักรักษาเพื่อดาเนินการได้

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

56


อุปกรณ์ของ ใช้ภำยใน ห้องพิเศษ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

57


จุดบริกำรผู้ป่วย

58


จุดบริกำรผูป้ ่วย จุดกรอกแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย ชั้น1

แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัว

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

59


จุดคัดแยกผู้ป่วย

จุดรับบัตรคิว

งำนเวชระเบียนและสถิติ และสถิติ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

60


กำรขึ้นทะเบียนจ่ำยตรง ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. อาคาร สว.2 ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนจ่ำยตรง 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 1 คน ต่อ1 ใบสมัคร 2. แนบหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ สาเนาเพียง 1 ใบ 3. กดรับบัตรคิว ณ จุดกดบัตรคิว ขึ้นทะเบียนกดคิวปุ่มที่ 1 คนละ 1 บัตรคิว 4. นั่งรอเรียกตามคิว 5. เข้าช่องบริการสแกนลายนิ้วมือ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

61


หน่วยประสำนสิทธิ์ หน่วยประสานสิทธิ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งชึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. ให้บริการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เข้ารับการบริการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิ์ 2. ตรวจสอบประสานงานผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายสูงและนอนนานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทุกสิทธิ์ 3. ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Refer) เพื่อส่งต่อผู้ป่วย กลับ ไปรักษาต่อโรงพยาบาลหลัก 4. ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลต้นสั งกัด เพื่อรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกั น ตนและสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 5. ประสานงานกับหน่วยคิดเงินผู้ป่วยใน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน และถูกต้องตามแบบบันทึกการใช้วัสดุทางการแพทย์ 6. ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลต่างๆ ที่ส่งตัวผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า และผู้ป่วยบัตรประกันสังคมมารับรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 7. ติดต่อประวานงานโรงพยาบาลต่างๆ กรณีผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า และผู้ป่วยบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปรักษาที่โรงพยาบาล อื่นๆ 8. ประสานหน่วยงานต่างๆ กรณีผู้ป่วยนอกเหนือสิทธิ์ เช่น ต่างด้าว, พระบรม, พอ.สว. อุบัติเหตุจากการทางาน โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

62


เรือนพักญำติ เรือนพักญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อตั้งจากเงินบริจาคกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2531 โดยคณะกรรมการ ได้จัดโครงการกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติรวมน้าใจสู่อิสานเพื่อหารายได้สมทบ ทุนสร้างเรือนพักญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2531คราวเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ รั บพระมหากรุ ณาธิคุ ณให้เ ป็ น โครงการต้ น แบบในพระราชด ารั ส โดยให้เ น้ น รูปแบบการบริหารแบบพัฒนาเชิงบูรณาการพร้อมกับอนุรักษ์สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม แบบวิถีชาวบ้าน ลักษณะอำคำร และสถำนที่ติดต่อขอใช้บริกำร เรือนพักญาติผู้ป่วยมีพื้นที่จานวน 5,292 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็นอาคาร เรือนนอนจานวน 3 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารเรือนพักตึกหญิง มีจานวน 2 ชั้น สามารถเข้าพักได้จานวน 147 คน / คืน 2. อาคารเรือนพักตึกชาย มีจานวน 2 ชั้น สามารถเข้าพักได้จานวน 143 คน / คืน 3. เต็นท์พักชั่วคราวจานวน 8 หลัง (154 ที่นอน) รวมสถานที่ปรุงอาหาร ซึ่ง เป็นสถานที่ปรุงอาหารสาหรับญาติที่ต้องการประกอบอาหารรับประทานเองอยู่ ด้านทิศใต้ หมำยเหตุ : ไม่รับผู้ป่วยอาการหนัก และโรคติดต่อเข้าพัก หากมีกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งหน่วย EMS โทร.63119, 63190-91 และอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 63715, 63714 โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

63


ขั้นตอนกำรเข้ำพักในเรือนพักญำติผู้ป่วย 1. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอใช้บริการ - ตรวจสอบว่าติดตามมาพร้อมกับผู้ป่วยที่มารักษาตัวของสถานที่ใด (รพ.ศรีนครินทร์ / ศูนย์หัวใจสิริกิต)ิ์ - สอบถามข้อมูล จ าเป็นอื่นๆและแนะนาการกรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ม ที่ กาหนด 3. ผู้เข้าพักยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ 4. เจ้าหน้าที่ลงแบบฟอร์มในทะเบียนการเข้าพัก (หากถูกต้อง) ผู้เข้าพักชาระ เงินค่าธรรมเนียมการเข้าพักอัตราคืนละ 10 บำท / คน / 1คืน 5. สิ่งที่ผู้เข้าพักจะได้รับจากเจ้าหน้าที่มีดังนี้ - รับแบบฟอร์มการเข้าพักหมายเลขล๊อกที่นอน พร้อมคูปองการเข้าพัก - รับอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิ หมอน เสื่อ ผ้าห่ม มุ้ง (กรณีนอนเต็นท์ไม่ได้นา เครื่องนอนมาเอง) 6. เข้าพักในอาคารตามหมายเลขล๊ อกที่นอนที่กาหนดไว้ โดยมี เจ้าหน้าที่นาส่ง สาหรับผู้มาพักใหม่ 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเก็บคูปองการเข้าพักเวลา 22.00 น. ณ อาคารพัก / เต็นท์พักชั่วคราว (ผู้ไม่มีตั๋วต้องกลับลงมา ดาเนินการข้อ 1-5 ใหม่) 8. กรณีที่ผู้เข้าพักกลับ ต้องนาอุปกรณ์เครื่องนอนมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับ บัตรประชาชนคืน 9. ผู้เข้าพักต้องเก็บรักษาสมบัติส่วนตัวและของมีค่าด้วยตัวเอง ไม่รับฝากหาก มีการสูญหายจะไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

64


10. เจ้าหน้าที่เรือนพักญาติไม่ได้อยู่ประจา 24 ชั่วโมง หลังเวลา 23.00 น. จะมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย 1 นาย จนถึงเช้า 11. กาหนดเวลาเปิด - ปิดประตูเข้าออกเรือนพักญาติ ปิด 22.30 น. เปิด 04.30 น. 12. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้พักเรือนพักญาติ เข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาต

หมำยเหตุ : ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้ป่วยเองและญาติที่มาดูแลผู้ป่วยเท่านั้น - ผู้เข้าพักต้องชาระค่าที่พักวันต่อวันเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้จ่าย ล่วงหน้า) - ผู้ที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นญาติผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่มารอรับการ รักษาตัวในวันรุ่งขึ้น ทางเรือนพักญาติไม่อนุญาตให้เข้าพัก

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

65


กำรบริกำรรถรับ – ส่งผู้ป่วยของโรงพยำบำล ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีรถกลับบ้านและต้องการใช้รถของทางโรงพยาบาล สามารถติดต่อศูนย์ประสานงาน รับ -ส่ง ผู้ป่วยได้ โดยค่าใช้ จ่ายเป็ นไปตาม เงื่อนไขของทางโรงพยาบาล และผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้ระบบประสานงาน ผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย หมำยเลขโทรศัพท์ 043-202478 ศูนย์รับ – ส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลศรีนครินทร์ มีบริกำรดังนี้  ประสานการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  บริการรถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล  บริการรถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วยมาตรวจ  บริการส่งผู้ป่วยเสียชีวิต

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

66


สิ่งอำนวยควำมสะดวก ภำยในโรงพยำบำล

67


สิ่งอำนวยควำมสะดวกในโรงพยำบำล ร้ำนค้ำ / ร้ำนสวัสดิกำร อยู่บริเวณชั้น 1 เปิดทาการเวลา 7.00 – 21.30 น. หลังห้องการเงิน

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

68


ศูนย์อำหำร อยู่บริเวณชั้น 2 สามารถรองรับได้ถึง 1,000 คน จาหน่าย อาหารไทย อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ผลไม้ตามฤดูกาล และ เครื่องดื่มต่างๆ มากมาย

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

69


มุมกำแฟ

ร้ำนเสริมสวย อยู่บริเวณชั้น 1 หลังห้องยา

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

70


ธนำคำร อยู่บริเวณ ชั้น 1 ทางด้านหน้าของโรงพยาบาล

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

71


ATM อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างห้องประชาสัมพันธ์

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างร้านค้าสวัสดิการ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

72


ร้ำนถ่ำยเอกสำร อยู่บริเวณชั้น 1 หน้าห้องตรวจทันตกรรม

เครื่องเล่นสำหรับเด็ก อยู่บริเวณชั้น 1 ข้างห้องตรวจกุมารเวชกรรม

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

73


สวนหย่อมพักผ่อน

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

74


จุดให้บริกำรแท็กซี่ ชั้น 1 ด้านหน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ

รถรับส่งพิเศษ (รถกอล์ฟ) จุดให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ข้างห้องประชาสัมพันธ์ – ติดต่อสอบถาม ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. รับส่งผู้ป่วยไปตึก สว. ห้องตรวจ และอาคารศูนย์หัวใจฯ

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

75


ทีจ่ อดรถ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดสรรพื้นที่จอดรถไว้สาหรับ บริการผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,000 คัน และ รถมอเตอร์ไซค์ได้มากกว่า 3,000 คัน ลานจอดรถยนต์ด้านข้างเรือนพักญาติ และบริเวณศูนย์อาหารหนองแวง

ลานจอดรถยนต์ด้านหลังห้องคลังเลือดกลาง และป่าบริเวณศาลา 25 ปี

ลานจอดรถยนต์ตรงข้ามโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

76


ลานจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกผู้ป่วย 2ค. 2ง. และ ด้านข้างห้องคลังเลือดกลาง

ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิขย์

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

77


1


2

คู่มือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 21 09 59  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you