__MAIN_TEXT__

Page 1

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

ZÁªÀÄgÁd ¸ÀªÀr

1


Swatantrada Kidi Sangolli Rayanna

A biography of legend hero, Tiger of Kittur Sangolli Rayanna By Chamaraj Savadi, Senior Journalist Published by SM & Co. Gokul, Bangalore-560 054

First Edition: Copies: Pages: Designed by: Copy Right:

2010 10,000 48+4 Ishwar Badiger SM & Co.

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ QvÀÆÛj£À ºÀÄ°AiÀÄ «ÃgÀUÁxÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ: ZÁªÀÄgÁd ¸ÀªÀr 48+4 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ: 10,000 ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt: 2010 «£Áå¸À: F±ÀégÀ §rUÉÃgÀ 94495 71051

ºÀPÀÄÌ:

ishwarart@gmail.com

J¸ï.JA. & PÀA.

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ (§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÁV)

J¸ï.JA. & PÀA.

#28/20, 3£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, CPÀëvÁ C¥ÁmïðªÉÄAmï, 10£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, UÉÆÃPÀÄ® 1£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560054

ªÀÄÄzÀæt

¯ÁªÀtå ¦æAlgïì n.Dgï. «Ä¯ïì PÀA¥ËAqï, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Printed at

Lavanya Printers

T.R. Mills Compound, Chamarajpet, Bangalore

2

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


ªÀÄÄ£ÀÄßr

ºÉÆ

¸À ¤ÃgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ, PÁ® ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgɹ©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, D ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ¯Éà ºÉƸÀw£À ªÉƼÀPÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃPÁgÀÆrü. EwºÁ¸ÀzÀ EAxÀ ªÀÄgÉ«¤AzÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ±ÉæõÀ× ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÉgɪÀÄgÉAiÀįÉèà G½¢zÁÝgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV ªÀÄgÉAiÀiÁVºÉÆÃVzÁÝgÉ. §zÀÄQgÀĪÀµÀÄÖ PÁ®ªÀÇ ©ænµÀjUÉ vÀ®èt GAlÄ ªÀiÁrzÀÝ; MA¢rà ¥ÁæAvÀåzÀ°è vÀ£Àß ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ d£Àg£ À ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¹zÀÝ; eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀĸÁ»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ d£ÀgÀ PÀtätÂAiÀiÁzÀ; CµÉÖà KPÉ, EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£À ¸ÀA¥Á¢¹zÀ M§â ªÀåQÛUÉ EªÀvÀÄÛ gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ UËgÀªÀ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉ. «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ CAxÀ ±ÉæõÀ× ªÀåQÛ. NzÀzÀ, §gÉAiÀÄzÀ, PÀİãÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀ£À®èzÀ, ¥À槮 PÉÆëÄUÉ ¸ÉÃgÀzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, vÀ£Àß ¸Áé«Ä¤µÉ×, ¸ÁévÀAvÀæöåzÉqÉV£À ¤gÀAvÀgÀ vÀÄrvÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀÈqsÀ ªÀåQÛvÀé¢AzÁV EªÀwÛUÀÆ gÁAiÀÄtÚ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£À ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝ£É. vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¤®èzÀ Nl, §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F «ÃgÀ£À £É£À¦UÉ gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è DvÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ OavÀå¥ÀÆtðªÁVzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ J®èjUÀÆ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. FV£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀ®èzÉÃ, §gÀ°gÀĪÀ J®è vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½UÀÆ F «ÃgÀ ¸ÀÆáwð ¤ÃqÀ°. DvÀ£À fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£É ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ

3


²æà ©.J¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ

¨sÁ

gÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ±Àæ«Ä¹zÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀ ZÀjvÉæ ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÀĪÀAxÀzÄÀ . QvÀÆÛgÄÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ænµÀgÀ C¢ü¥ÀvÀå PÉÆ£ÉUÁt¹ D ªÀÄÆ®PÀ £Ár£À°è ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¸À®Ä QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À ¤µÁתÀAvÀ ¨sÀAl ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ºÉÆÃgÁr ºÀÄvÁvÀä£ÁzÀ. ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ zsÀé¤ JvÀÛ°PÉÌà ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸À±À¸ÀÛç PÁæAw £ÀqɹzÀ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À fêÀ£ÀUÁxÉ J¯Áè PÁ®PÀÆÌ ¸ÀÆáwð ¤ÃqÀĪÀAxÀzÀÄ. «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀæwªÉÄ C£ÁªÀgÀtzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ `¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ’ ¥ÀĸÀÛPÀ F »£É߯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ OavÀå¥ÀÆtð ºÉeÉÓ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ¨sÁªÀ, DyðPÀ ±ÀQÛ, gÁdQÃAiÀÄ »£Éß¯É E®èzÀ M§â ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛ ©ænµÀgÀAxÀ ¥À槮 ±ÀQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀ F «ÃgÀUÁxÉ J®è ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀ£ÀÆß vÀ®Ä¥À°. EAxÀ «ÃgÀ£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, DvÀ£À vÁåUÀ ºÁUÀÆ §°zÁ£À ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À°è ¥ÉæÃgÀuÉ vÀÄA§° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

4

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


²æà J¸ï.PÉÉ. £ÀlgÁeï ¸À£Áä£Àå ªÀĺÁ¥ËgÀgÀÄ ©.©.JA.¦. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀAzÉñÀ

£Á

qÀÄ PÀAqÀ ¢üêÀÄAvÀ ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ¤®ÄèªÀ ªÀåQÛvÀé ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£ÀzÀÄ. DvÀ£À vÁåUÀ, ºÉÆÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ §°zÁ£À J®è vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀÆáwð vÀÄA§ÄªÀAxÀzÀÄ. EAxÀ M§â ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è E®è JA§ PÉÆgÀvÉ FUÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀıÀB Erà gÁdåzÀ¯Éèà ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À EµÉÆÖAzÀÄ DPÀµÀðPÀªÁzÀ ¥ÀæwªÉÄ E£ÉÆßA¢®è C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FUÀ CAvÀgïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ. ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß E°è ¸Áܦ¹zÀÄÝ OavÀå¥ÀÆtð. F «ÃgÀ£À vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ §°zÁ£ÀzÀ PÀxÉ J¯ÉèqÉ ºÀgÀqÀ®Ä EzÀÄ £ÉgÀªÁUÀ° JAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J®è ªÀĺÁd£ÀvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV £Á£ÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÁévÀAvÀæöå ¦æÃw¸ÀĪÀ J®èjUÀÆ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

5


²æà ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¥Àæw¥ÀPÀë £ÁAiÀÄPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ zÉñÀ PÀnÖ, PÁ¥ÁrzÀªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ. ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ £ÁqÀÄ PÁ¥ÁrzÀ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛ. CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¹gÀĪÀÅzÀÄ OavÀå¥ÀÆtðªÁVzÉ. vÁ£ÀÄ £ÀA©zÀ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, ©ænµÀgÀAxÀ §¯ÁqsÀå ±ÀQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ KPÁAVAiÀiÁV ºÉÆÃgÁlQ̽zÀ. AiÀiÁªÀÅzÉà G£ÀßvÀ eÁw, ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃgÀ¢zÀÝgÀÆ zÀAqÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AqÁAiÀÄ ¸ÁjzÀ. D ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ¯Éèà »vÀªÀAZÀPÀgÀ ¸ÀAa¤AzÁV ¸ÉgÉAiÀiÁzÀ. £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀÛ¯Éà UÀ°èUÉÃj CªÀÄgÀ£ÁzÀ. EAxÀ ªÀĺÁ£ï «ÃgÀ£À £É£À¥À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ DzÀå PÀvÀðªÀå. F ¤nÖ£À°è §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀæwªÉÄ ¸Áܦ¹zÀÄÝ OavÀå¥ÀÆtðªÁVzÉ. F ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£ÀzÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DzÀ±ð À J®èjUÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

F

6

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


²æà ¹zÀÝAiÀÄå

¸À£Áä£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©.©.JA.¦. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀAzÉñÀ

E

wºÁ¸À ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀ. DzÀgÉ, LwºÁ¹PÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ ®PÀët. ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÉÆÃgÁr §°zÁ£ÀUÉÊzÀ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ. D£ÀAzÀgÁªï ªÀÈvÀÛzÀ°è C£ÁªÀgÀtUÉƼÀî°gÀĪÀ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀæwªÉÄ LwºÁ¹PÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À £É£À¥À£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÁV¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¥À«vÀæ PÉ®¸À. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EAxÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÁévÀAvÀæöå«ÃgÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß J¯ÉèqÉ ºÀgÀqÀ°. DvÀ£À vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ §°zÁ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸À° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

7


¥Àæ¸ÁÛªÀuÉ

UÀ¼ÀÆgÀÄ FUÀ CAvÀgïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï £ÀUÀgÀ. dUÀwÛ£À §ºÀÄvÉÃPÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ F £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £ÀUÀgÀ JAzÉà UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛªÉ. J®è ªÀUÀð, zÉñÀzÀ d£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæªÁV ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. EAxÀzÉÆAzÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è, gÁdåzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÁUÀÆ F £Ár£À ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̼À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV ©A©¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÉ. £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ CAxÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆPÀÛ UËgÀªÀªÀ£ÀÆß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. D ¸Á°UÉ FUÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV §°zÁ£À ªÀiÁrzÀ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀæwªÉÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥sÀ® ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À PÀÄjvÁzÀ QgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¤zsÀðj¹vÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À «ÃgÀUÁxÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥ÉæÃgÀuÉ vÀÄA§° JA§ÄzÀÄ F PÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀ. EzÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀ J®èjUÀÆ £Á£ÀÄ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ.

¨ÉA

²æà ¦.J£ï. ¸ÀzÁ²ªÀ

CzsÀåPÀëgÀÄ, vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

8

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


M¼À¥ÀÄlUÀ¼À°è...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀªÀgÀÄ QvÀÆÛj£À ªÀÄÄvÀÄÛ «ÃgÀ¸ÀAvÁ£À QvÀÆÛj£ÀvÀÛ ¥ÀAiÀÄt gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ QvÀÆÛj£À PÁ¼ÀUÀ vÀ¼ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄtÚ dAUÀªÀÄ ªÉõÀzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É DAUÀèjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÉ PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ zËdð£Àå eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ PÁæAwUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ PÁæAw PÀ¼ÀazÀ ¸ÁévÀAvÀæöå eÉÆåÃw ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÁévÀAvÀæöåUÀAUÉAiÀÄ ¸Á«gÀ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄV¯ÉzÀÝ d£ÀvÁ PÁæAw ¨Á¥ÀÄ §AqÁjUÉ ±Á¹Û ¸ÀA¥ÀUÁ« ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÀgÀPÉ wÃj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ UÉj¯Áè AiÀÄÄzÀÞvÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ UÀÄAqÀÄ £ÀjUÀ¼À §¯ÉUÉ ©zÀÝ ¹AºÀ £ÀAzÀUÀqÀzÀ°è £ÀA¢zÀ Qr

10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 26 27 28 30 32 35 37 39 41 43 45 47 9


01

CzsÁåAiÀÄ

ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ

ªÀiÁgÀÄ 190 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨É¼U À Á« f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AUÀ¯É CzÀÄ. ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ PÀÆwzÁݼÉ. dAUÀªÀÄ ªÉõÀzÀ°èzÀÝ ªÀåQÛAiÉƧ⠤AwzÁÝ£É. PÀÆvÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹`vÁAiÉÄ, ¤ªÀÄä ¥ÁzÀzÁuÉ. ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É PÉý. F PÉA¥ÀŪÀÄÆw DAUÀègÀÄ ¤«ÄäAzÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ QvÀÄÛPÉÆArgÀĪÀ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ª À À£ÄÀ ß ªÀÄvÉÛ UÉzÀÄÝ vÀAzÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÁzÀPÉÌ C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÉÆAzÀÄ ªÉÃ¼É CzÀÄ DUÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ, £À£Àß ¸ÉÆÃvÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛAzÀÆ ¤ªÀÄUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ DUÀ gÀtgÀAUÀzÀ¯Éèà fêÀ vÉwÛgÀÄvÉÛãɒ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ°è UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁqÀÄ E®èªÉà ªÀÄr JA§AvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁrzÀ D ªÀåQÛ C¥Ààl ºÁUÀÆ C¥ÀæwªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å¥ÉæëÄ. PÁæAwAiÀÄ Qr. ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ «ÄAZÀÄ. zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ. EAvÀºÀ M§â ªÀĺÁ ¸Áé«Ä¤µÀ×, ªÀĺÁ zÉñÀ¨sÀP,ÀÛ C¥ÀæwªÀÄ «ÃgÀ, ªÀÄÄvÀì¢Ý ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£ÉƧ⠸ÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä F PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ°è ºÀÄnÖzÀÝ. §zÀÄQ ¨Á½zÀÝ. ©ænµÀgÀ zÀÄgÁqÀ½vÀzÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀÝ. ºÁUÉ ºÉÆÃgÁqÀÄvÀÛ¯Éà zÉñÀPÁÌV, vÁ£ÀÄ £ÉaÑPÉÆAqÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ vÀvÀéUÀ½UÁV, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV vÀ£Àß ¥ÁætªÀ£Éßà vÉvÀÛ. ºÀÄvÁvÀä£ÁzÀ. F ¸ÀAUÀwAiÉÄà ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÀĪÀAxÀzÀÄ. gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À §AzsÀ£ÀªÁzÁUÀ, CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢ü¸À®àlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉʤPÀgÀ ¥ÉÊQ gÁAiÀÄtÚ£ÀÆ M§â£ÁVzÀÝ. gÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, PÀëªÀiÁzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ UÀÄA¦£À°è gÁAiÀÄtÚ£ÀÆ ¸ÉÃjzÀÝ. DzÀgÉ, §AzsÀªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É J®ègÀAvÉAiÉÄà DvÀ HjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀiÁªÀÄÆ° ªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. §zÀ¯ÁV, vÀ£Àß ªÀÄĢݣÀ ªÀÄqÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀ. d£ÀäPÉÆlÖ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ½AzÀ zÀÆgÀ£ÁzÀ. ¤zÉ,æ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄr¥ÁVlÖ. ºÀUÀ®Ä-gÁwæ C¯ÉzÀ. PÁqÀĪÉÄÃqÀÄ ¸ÀÄwÛ, ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌgÀ ¥ÀqÉ PÀnÖzÀ. PÀÄn® ¤Ãw, gÁdQÃAiÀÄ ZÀvÀÄgÀvÉ, AiÀÄÄzÀÞUÁjPÉ vÀAvÀæ, ºÀt§®, d£À§®¢AzÀ, ¸ÀªÀðjÃwAiÀÄ®Æè ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÀÝ DAUÀègÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß DvÀ vÀvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ. JAvÉAxÀ gÁd-ªÀĺÁgÁdgÀÄUÀ¼À£Éß®è ºÀÄjzÀÄ 10

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


ªÀÄÄQÌzÀÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀÝ, dAiÀÄ vÀªÀÄäzÉà JA§ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹zÀÝ ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¤uÁðAiÀÄPÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÄÀ ß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÀAZÀPÀjAzÁV 1830gÀ K¦æ¯ï 8£Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄtÚ ¹QÌ©zÀÝ. PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ JzÀÄgÀÄ vÀ¯ÉvÀVθÀzÉà JzÉ ¸ÉmÉzÀÄ ¤AvÀ. KPÀ¥ÀQëÃAiÀĪÁV £ÀqÉzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ AiÀiÁªÀ CAfPÉ-C¼ÀÄPÀÄ E®èzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɹzÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£Éß®è ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ¯Éà M¦àPÉÆAqÀ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀ¥Àà£ÀÆß ªÀiÁr®è, vÁAiÀiÁßr£À ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV £ÀqɹzÀ £À£Éß®è ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÁVAiÉÄà EªÉ JAzÀÄ ªÁ¢¹zÀ. DzÀgÉ, zÉñÀ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß zÉñÀzÉÆæúÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝ DAUÀègÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À ªÁzÀPÉÌ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀ°®è. CªÀgÀ £ÁåAiÀÄzÀ vÀPÀÌr AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀvÀÛ¯Éà ªÁ®ÄwÛvÀÄÛ. «ZÁgÀuÉAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è PÉ® ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ©ænµÀgÀÄ, PÉÆ£ÉUÉÆAzÀÄ ¢£À gÁAiÀÄtÚ¤UÉ «¢ü¹zÀÄÝ UÀ®Äè ²PÉë. DUÀ®Æ gÁAiÀÄtÚ zsÀÈwUÉqÀ°®è. CAd°®è. C¼À°®è. JzÉ ¸ÉmÉzÀÄ ¤AvÀ. PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¥ÉàAzÀÄ M¦àPÉƼÀî°®è. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¤£Àß D¸É K£ÉAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÉýzÁUÀ, DvÀ £ÀÄrzÀ «µÀAiÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÄÀ . `£ÀAzÀUq À ÀzÀ ¸ÀÄvÀª Û ÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ, D Hj£À ºÀ¢Ý£À°è, D d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà £À£ÀߣÀÄß UÀ°èUÉÃj¹’ JAzÀÄ PÉýzÀ. D ¥ÀæPÁgÀ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß 1831 d£ÀªÀj 26gÀAzÀÄ £ÀAzÀUÀqÀzÀ°è UÀ°èUÉÃj¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. DvÀ£À EZÉÒAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, gÁAiÀÄtÚ£À «ÄvÀægÀÄ DvÀ£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D®zÀ VqÀªÉÇAzÀ£ÀÄß £ÉlÖgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À QÃwðAiÀÄAvÉ D D®zÀ VqÀ ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlzÀ°è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£À VnÖ¹vÀÄ. d£ÀgÀ ¥Á°UÉ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæªÁAiÀÄÄÛ. EA¢UÀÆ PÀÆqÁ, ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ CªÉµÉÆÖà zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ £ÀAzÀUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. gÁAiÀÄtÚ£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ vÉÆnÖ®Ä PÀnÖ, ‘gÁAiÀÄtÚ, £ÀªÀÄUÉ ¤£ÀßAvÀºÀ M§â «ÃgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÀÄt¸ÀÄ’ JAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉÆvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. D ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ UËgÀªÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV £ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖà C®è. ¥ÀæwªÀµÀð zÀªÀ£ÀzÀ ºÀÄtÂÚ«ÄUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À ªÀÄÄAZÉ C°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À eÁvÉæ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÁt ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ, ZÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÄ UÀgÀrªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wgÀÄ«zÀ ¯ÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ qÁ®ÆUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ HgÀªÀgÉ®è «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EwÛÃZÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ gÁAiÀÄtÚ£À vÉÆÃlªÉAzÉà ºÉ¸ÀjnÖzÁÝgÉ. zÉñÀPÁÌV, vÁ£ÀÄ £ÀA©zÀ vÀvÀéUÀ½UÁV, ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ G¹jUÁV ºÀA§°¹, ºÉÆÃgÁr, ªÀÄrzÀ M§â AiÉÆÃzsÀ¤UÉ EzÀQÌAvÀ E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? £ÀªÉÄä®ègÀ°è ¸ÀÆáwð vÀÄA§®Ä DvÀ£À vÁåUÀ-§°zÁ£ÀzÀ ºÉÆÃgÁlPÀxÉAiÉÄà ¸ÁPÀÄ. 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

11


02

CzsÁåAiÀÄ

QvÀÆÛj£À ªÀÄÄvÀÄÛ

¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ QvÀÆÛgÀÄ MAzÀÄ LwºÁ¹PÀ ¸ÀܼÀ. ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁr C¥Àª æ ÀÄwªÀÄ ±ËAiÀÄð ªÉÄgÉzÄÀ ªÀÄrzÀ «ÃgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À PÁëvÀæ vÉÃd¹ì£À «ÃgÀ£ÁqÀzÀÄ. FUÀ ¸ÁzsÁgÀt HgÁVgÀĪÀ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVvÀÄÛ. zsÁgÀªÁqÀzÀ GvÀÛgPÀ ÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°ègÀĪÀ HgÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV DAiÀÄPÀnÖ£À ¥ÀæzÉñÀªÁVvÀÄ.Û dªÀ½ ºÁUÀÆ PÀȶUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÝ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝ £ÀAzÀUÀqÀ, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®, ©Ãr, ¸ÀA¥ÀUÁ«, SÁ£Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ DUÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÁtÂdå PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. QvÀÆÛgÀÄ gÁdåªÀ£Áß½zÀªÀgÀ ¥ÉÊQ Cw ºÉZÀÄÑ PÁ®, CAzÀgÉ ¸ÀvÀvÀ 34 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DqÀ½vÀ £ÀqɹzÀ ªÀÄ®è¸Àdð£À zÉøÁ¬Ä §ºÀ¼À ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ zÉÆgÉ. ZÀ½dégÀ¢AzÁV ªÀÄ®è¸Àdð Qæ.±À. 1816gÀ°è wÃjPÉÆAqÀ. DvÀ£À E§âgÀÄ ªÀÄqÀ¢AiÀÄgÀ ¥ÉÊQ «ÃgÀ ªÀ¤vÉAiÀiÁVzÀÝ aPÀÌ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À ¥Á°UÉ Erà gÁdåzÀ dªÁ¨ÁÝj §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ, vÀ£Àß ªÁgÀVwÛ, »jAiÀÄ gÁt gÀÄzÀæªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀgÀÄzÀæ¸Àdð¤UÉ ¥ÀlÖ PÀnÖzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä, «ÃgÀªÀÄä JA§ PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ¼É. ¨Á®å¢AzÀ¯Éà ±ËAiÀÄð, ¸ÁºÀ¸ÀPÌÉ ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ, gÁeÁåqÀ½vÀzÀ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß CjwzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä, ¥ÀlÖPÉÌÃjzÀ ²ªÀ°AUÀgÀÄzÀæ¸Àdð vÀ£Àß ªÀÄ®ªÀÄUÀ£ÉA§ ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß QAavÀÆÛ vÉÆÃj¸ÀzÉÃ, DqÀ½vÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É. DzÀgÉ, zÀÄgÁzÀȵÀÖªÀ±Ávï ²ªÀ°AUÀgÀÄzÀæ¸Àdð PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ¢AzÁV 1834gÀ°è CPÁ® ªÀÄgÀtPÉÌ vÀÄvÁÛUÀÄvÁÛ£É. zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ, DvÀ¤UÀÆ ¸ÀAvÁ£À«gÀ°®è. DUÀ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¹AºÁ¸À£À SÁ° EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀiÁ¹ÛªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼À¥ÀàUËqÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÁ¬Ä ªÀÄ®è¸Àdð£ÉAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. DvÀ E£ÀÆß aPÀ̪À£ÁVzÀÝjAzÀ, gÀÆrüAiÀÄAvÉ DqÀ½vÀzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà ºÉÆvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. DqÀ½vÀzÀ vÀAvÀæ, PÀÄzÀÄgÉ ¸ÀªÁj ºÁUÀÆ AiÀÄÄzÀÞPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è.

¨É12

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


03

CzsÁåAiÀÄ

«ÃgÀ¸ÀAvÁ£À

vÀÆÛj¤AzÀ 14 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ, ªÀÄ®¥Àæ¨sÁ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¸ÀAUÉƽî. C°èAiÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ PÉAZÀªÀé zÀA¥ÀwUÀ½UÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ. »jAiÀĪÀ ¹zÀÝtÚ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£Éà gÁAiÀÄtÚ. gÁAiÀÄtÚ£À vÁvÀ gÁUÀ¥Àà PÀÆqÀ C¥ÀæwªÀÄ «ÃgÀ£ÉÃ. DvÀ£À vÀAzÉ, CAzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄÄvÀÛdÓ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ¥ÀArvÀ£ÁVzÀÝ. VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À OµÀzsÀ ¤Ãr gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄt¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÁgÀAUÀvÀ£ÁVzÀÝ. F «µÀAiÀÄ w½zÀ QvÀÆÛj£À zÉøÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ, DvÀ£À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß E£ÁªÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV, EªÀgÀzÀÄ d«ÄãÁÝj ªÀÄ£ÉvÀ£.À DzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ£À vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÁ°ÃPÁgÀ. ¸ÀgÀPÁj ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ §lªÁqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄRå PÉ®¸À. EzÀPÁÌV QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À¢AzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ §zÀ¯ÁV ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ E£ÁA DV §AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ®èzÉÃ, DvÀ¤UÉ E£ÀÆß 24 JPÀgÉ `gÀPÀÛªÀiÁ£ÀåzÀ ºÉÆ®’ªÀÇ EvÀÄÛ. gÀPÀÛªiÀ Á£Àå ºÉÆ®ªÉAzÀgÉ, C¥Àw æ ªÀÄ ¸ÁºÀ¸À vÉÆÃjzÀªÀjUÉ E£ÁªÀiÁV ¤ÃrzÀ ¨sÀÆ«Ä JAzÀxÀð. EzÀPÉÆÌAzÀÄ »£É߯ɬÄzÉ. MªÉÄä ªÀÄ®è¸Àdð zÉøÁ¬Ä zÉÆgÉAiÀÄ vÉÆÃlzÉƼÀUÉ ºÉ§Äâ°AiÉÆAzÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArvÀÄÛ. EzÀjAzÁV ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À d£ÀgÀ ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV, d£ÀgÉ®è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁd¤UÉ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ. ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ zÁj PÁtzÉà zÉÆgÉ ªÀÄAPÁzÀ. «µÀAiÀÄ w½zÀ ¸ÁºÀ¹ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ¤ZÀѽPÉ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ªÀÄ®è¸Àdð zÉøÁ¬Ä zÉÆgÉAiÀÄ vÉÆÃlzÉƼÀUÉ £ÀÄVÎzÀÝ ºÉ§Äâ°AiÀÄ£ÀÄß CmÁÖr¹zÀ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÁgÀÄ §°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ºÉ§Äâ°UÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ CAfPÉAiÉÄà E®èªÁVvÀÄÛ. PÉgÀ½zÀ CzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV WÀfð¸ÀÄvÀÛ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É JgÀVvÀÄ. PÀwÛ »jzÀÄ ¸ÀeÁÓVzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄtÚ, JzÉUÀÄAzÀzÉà ºÉ§Äâ° ªÉÄÃ¯É PÀwÛ ©Ã¹zÀ. JUÀj §AzÀ ºÀÄ°AiÀÄ JzÉUÉà PÀwÛ w«zÀ. ºÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÆ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ªÉÄÊAiÉÄ®è UÁAiÀĪÁAiÀÄÄÛ. DvÀ£À ¸ÁºÀ¸À ªÉÄaÑ zÉÆgÉ ¤ÃrzÀ ºÉÆ®ªÉà gÀPÀÛªÀiÁ£Àå ºÉÆ®ªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁAiÀÄÄÛ.

Q¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

13


04

CzsÁåAiÀÄ

QvÀÆÛj£ÀvÀÛ ¥ÀAiÀÄt

AUÉƽîAiÀÄ°èzÀÝ UÀgÀrªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹vÀÄÛ. C°è UÀÄj ºÉÆqÉvÀ, PÀªÀt J¸ÉvÀ, PÀÄ¹Û ºÁUÀÆ zÉÆuÉÚªÀgÀ¸ÉUÀ¼À°è AiÀÄĪÀPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D UÀgÀrAiÀÄ°è vÀAiÀiÁgÁzÀ vÀgÀÄtjUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J°è®èzÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ. ¸ÀAUÉƽîAiÀĪÀgÀÄ ±ÀÆgÀgÀÄ, «ÃgÀgÀÆ DVgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀA©PÉUÉ CºÀðgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV, QvÀÆÛj£À CgÀ¸ÀjUÀÆ ¸ÀAUÉƽîAiÀÄ d£ÀgA É zÀgÉ J°è®èzÀ ¦æÃw. ªÁ°ÃPÁgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zÀÝtÚ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄtÚ J®ègÀAvÉAiÉÄà vÀAvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁzÀªÀgÀÄ. ¨É½UÉÎ §ÄwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ, ¸ÀAeÉ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉÆrØUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÉÝà vÀq,À ¹zÀÝtÚ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀg,É gÁAiÀÄtÚ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀgÀrªÀÄ£ÉUÉ NqÀÄwÛzÀÝ. C°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ CAUÀ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. £Á£Á jÃwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À C¨sÁå¸À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ. CzÀgÀ®Æè ªÉÃUÀªÁV NqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ §®Ä ¦æÃw. CªÀ£ÀµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV NqÀĪÀªÀgÀÄ Erà QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ¯Éèà E®è JA§µÀÄÖ SÁåw UÀ½¹zÀÝ. CzÉà jÃw, PÀwÛªÀgÀ¸ÉAiÀÄ®Æè DvÀ ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ. CzÉà UÀgÀr ªÀÄ£ÉUÉ, ºÉƼÉAiÀiÁZÉAiÀÄ CªÀÄlÆj¤AzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÀªÀgÀ ¨Á¼À¥Àà, ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉñÀ¨sÀQÛ ºÁUÀÆ zÉʪÀ¨sÀQÛUÀ¼À£ÀÄß gÀPÀÛUÀvÀªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ gÁAiÀÄtÚ UÀgÀrªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀvÀvÀ ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÁV AiÀÄÄzÀÞPÀ¯ÉUÀ¼À°è §®Ä¨ÉÃUÀ £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ UÀ½¹PÉÆAqÀ. DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ ¥ÉÊQ CªÀÄlÆgÀÄ ¨Á¼À¥Àà UÀÄj ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀg° À è ¥Àæ«Ãt£ÁVzÀÝ. ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ PÀwÛªÀgÀ¸ÉAiÀÄ°è ¤¥ÀÄt£ÁzÀ. »ÃUÁV gÁAiÀÄtÚ, ¨Á¼À¥Àà ºÁUÀÆ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ DwäÃAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà F ªÀÄƪÀgÀÆ ¸À¤ävÀægÀÄ QvÀÆÛj£À PÀqÉ ºÉÆgÀlÄ©lÖgÀÄ. ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr, vÀªÀÄä AiÀÄÄzÀÞPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÄÀ . CªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀ ZÉ£ÀߪÀÄä, CªÀgÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV ¥ÀjÃQë¹ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ®Æè gÁAiÀÄtÚ, C¥ÀæwªÀÄ «ÃgÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ ªÁ°ÃPÁgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ gÁUÀtÚ£À ªÉƪÀÄäUÀ JA§ÄzÀÄ w½zÀ ªÉÄîAvÀÆ, RĶ¬ÄAzÀ ªÀÄƪÀgÆ À «ÄvÀæg£ À ÄÀ ß £ÉÃgÀªÁV vÀ£Àß CAUÀgÀPPÀë À ¥ÀqÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ©lÖ¼ÀÄ. CµÉÖà C®è, ªÀÄƪÀjUÀÆ DAiÀÄÄzsÁUÁgÀ¢AzÀ PÀwÛ, qÁ®Ä ªÀÄÄAvÁzÀ  DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉÆlÖ¼ÀÄ.

¸À

14

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


05

CzsÁåAiÀÄ

gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ D

V£À PÁ®zÀ ¸ÉÊ£ÀåªÉAzÀgÉ, FV£ÀAvÉ ¸ÀzÁ ¸À£ÀßzÀÞªÁV EgÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ¥ÀqÉUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À°è DAiÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÀqÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀzÁ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è EgÀÄwÛvÀÄÛ. G½zÀ ¸ÉʤPÀgÉ®è, vÀAvÀªÀÄä HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV, vÀAvÀªÀÄä ªÀÈwÛUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁVgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. vÀªÀÄä ¸ÀgÀ¢ §AzÁUÀ, CxÀªÁ PÀgÉ §AzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ gÁdzsÁ¤UÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁtÂAiÀÄ CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£À VnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÉƽîUÉ »AwgÀÄVzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ «ÃgÉÆÃavÀ ¸ÁéUÀvÀ PÁ¬ÄÝvÀÄÛ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¹ HgÀ vÀÄA¨Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄUÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¨sÀgÀªÀ¸É ElÄÖPÉÆArzÀÝ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ PÀÆqÀ RĶAiÀiÁzÀ. »ÃUÉà PÉ® ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ. gÁAiÀÄtÚ£À UÀgÀr ¸ÁzsÀ£É ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁVvÀÄÛ. HjUÉ®è gÁAiÀÄtÚ DzÀ±Àð AiÀÄĪÀPÀ J¤¹PÉÆArzÀÝ. ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä §gÀĪÀ PÁªÀÄ£ÀºÀ§âzÀ°è ºÀÄ°ªÉõÀ vÉÆqÀĪÀ UËgÀªÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ. DvÀ£À ºÀÄ°ªÉõÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄvÀÛ°£À HgÀÄUÀ½AzÀ®Æ d£À §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ MAzÀÄ ºÀ§âzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À ºÀÄ°ªÉõÀªÀ£ÀÄß PÀtÄÛA§ £ÉÆÃr ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀlÄÖ ªÀÄ®VzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄtÚ, ¤zÉÝAiÀÄ°èAiÉÄà EºÀ¯ÉÆÃPÀ vÀåf¹zÀ. PÀAUÁ¯ÁzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ zsÉÊAiÀÄð vÀÄA©zÀ gÁAiÀÄtÚ, vÀAzÉAiÀÄ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ. CtÚ ¹zÀÝtÚ ºÉÆ®PÉ®¸ÀUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆAqÀ. DzÀgÉ, DvÀ£À vÁ¬Ä PÉAZÀªÀé ªÀiÁvÀæ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ £ÀªÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. DPÉUÉ fêÀ£ÀzÀ°è D¸ÀQÛAiÉÄà G½¢gÀ°®è. DUÀ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀ DPÉ, §zÀÄQgÀĪÀµÀÄÖ ¢£ÀzÉƼÀUÉ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÛA§ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀ¼ÀÄ. vÀ£Àß §AzsÀħ¼ÀUÀPÀÆÌ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄnÖ¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ «µÀAiÀÄ w½¢zÉÝà vÀqÀ, gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ºÉtÄÚ PÉÆqÀ®Ä ºÉvÀÛªÀgÀÄ ªÀÄÄV©zÀÄÝ §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ, »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀzÉà QjAiÀĪÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? PÉÆ£ÉUÉ ¹zÀÝtÚ¤UÀÆ ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄQ, E§âjUÀÆ MAzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. £ÉÃV£ÀºÁ¼ÀzÀ ºÀ¼À§ ®PÀÌ¥Àà£À vÀAV ªÀÄ®èªÀé gÁAiÀÄtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁV ¸ÀAUÉƽîUÉ PÁ°lÖ¼ÀÄ. 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

15


06

CzsÁåAiÀÄ

QvÀÆÛj£À PÁ¼ÀUÀ ¸ÀÄ

vÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÁæAvÀåUÀ¼À ¥ÉÊQ Cw ¸ÀªÀÄÈ¢Þ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ £ÁqÉA§ ºÉ¸ÀgÀÄ QvÀÆÛjVvÀÄÛ. zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ®èzÉÃ, DV£À ªÀiË®åzÀ°è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀ QvÀÆÛj£À°èvÀÄÛ. CµÉÖà C®è, ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½AzÀ ReÁ£É ¨sÀwðAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ºÀjzÀħgÀÄwÛzÀÝ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À¢AzÀ®Æ QvÀÆÛgÄÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVvÀÄÛ. ©ænµÀgÀ PÀtÄÚ QvÀÆÛj£À ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À®Ä EzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà »AzÀĸÁÛ£ÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV PÀ§½¹PÉÆArzÀÝ PÀA¥À¤ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ QvÀÆÛj£ÀAxÀ ¹jªÀAvÀ gÁdå vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉÆgÀVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀåªÁVgÀ°®è. QvÀÆÛgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. gÁt ZÉ£ßÀ ªÀÄä£À ¸ÀÆPÀëöä§Ä¢ÞUÉ F ªÀĸÀ®vÀÄÛ vÀPÀët CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ©ænµÀgÀÄ, QvÀÆÛj£À ªÉÄÃ¯É PÀtÄÚ ºÁPÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß UÀ滹zÀ DPÉ, ºÀ½îºÀ½îUÀ¼À°è qÀAUÀÆgÀ ¸Áj¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀÄxÀð AiÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹zÀ¼ÀÄ. §gÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀAWÀµð À ªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J®è ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ¼ÀÄ. gÁtÂAiÀÄ DzÉñÀzÀAvÉ gÁAiÀÄtÚ vÀ£ÀÆßgÀÄ ¸ÀAUÉƽî¬ÄAzÀ C£ÉÃPÀ vÀgÀÄtgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ ¸ÉÊ£ÀåPÉÌ ¸ÉÃj¹zÀ. AiÀÄÄzÀÞ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§AxÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁAiÀÄÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ PÀ¯ÉPÀÖgï DVzÀݪÀ£ÀÄ xÁåPÀgÉ JA§ C¢üPÁj. QvÀÆÛgÀ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ ¸ÀĸÀªÀÄAiÀÄPÁÌV DvÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ. PÉÆ£ÉUÀÆ CAxÀzÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÉénÖvÀÄ. zÀvÀÄÛªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è JA§ ©ænµÀgÀ PÀÄvÀAvÀæ ¤AiÀĪÀÄ DvÀ£À £ÉgÀ«UÉ §A¢vÀÄ. ¹AºÁ¸À£ÀªÉÃgÀĪÀ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄPÀ̽®èzÀÝjAzÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä, ²ªÀ°AUÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀݼÀÄ. ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è’ JA§ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ £É¥ÀªÉÇrØzÀ xÁåPÀgÉ, ©ænµï PÀA¥À¤UÉ ¤µÀ×gÁVzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ±ÉnÖ ºÁUÀÆ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À£ÄÀ ß QvÀÆÛj£À ¥Àw æ ¤¢üAiÀiÁV £ÉëĹ©lÖ. EzÀjAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÉgÀ½zÀ¼ÀÄ. vÀ£Àß ¨ÉA§°UÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉà ¥ÀlÖPÀnÖzÀ¼ÀÄ. QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ©ænµï PÀA¥À¤ ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃjzÉ. DzÀÝjAzÀ, PÀ¥Àà ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¯ÉPÀÖgï xÁåPÀgÉ ¤AiÉÆÃUÀ PÀ½¹zÀ. PÀA¥À¤ ¸ÀPÁðgÀ JAzÀgÉ DUÀ £ÀqÀÄUÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt«vÀÄÛ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÀ¥Àà PÉÆqÀĪÀ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁr®è JAzÀÄ ¢lÖ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀ 16

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


ªÀÄÆ®PÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃjzÀ¼ÀÄ. PÉgÀ½zÀ ©ænµÀgÀÄ 21 CPÉÆÃÖ §gÀ 1824gÀAzÀÄ QvÀÆg Û ÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀAqÉwÛ §AzÀgÀÄ. ¨Ézg À ÀzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä, PÉÆÃmÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgɹ £ÀÄVÎzÀ¼ÀÄ. ¨sÁj AiÀÄÄzÀÞ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ZÉ£ÀߪÀÄä£À CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ UÀÄjPÁgÀ CªÀÄlÆgÀ ¨Á¼À¥Àà, vÀ£Àß PÉÆë¬ÄAzÀ UÀÄj¬ÄlÄÖ ºÁj¹zÀ UÀÄAqÀÄ PÀ¯ÉPÀÖgï xÁåPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. ¸ÉʤPÀ£ÉƧâ CªÀ£À gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹, PÀwÛAiÀÄ PÉÆ£ÉUÉ ¹Q̹ ªÉÄïÉwÛzÀ. ©ænµÀgÀÄ »ªÉÄänÖzÀgÀÄ. UɮĪÀÅ ZÉ£ÀߪÀÄä£ÀzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ, F UɮĪÀÅ vÁvÁÌ°PÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀtÚ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÉÇAzÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß »ªÉÄänÖ¹zÀÄÝ ©ænµÀgÀ£ÀÄß PÉgÀ½¹vÀÄ. ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀ¢zÀÝgÉ, ªÀÄÄAzÉ J¯Áè gÁd¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ zÀAUÉ K¼À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ C¼ÀÄQzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, §¼Áîj ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉVzÀÝ vÀªÀÄä ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÉà wAUÀ¼À°è, r¸ÉA§gï 3gÀAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÉÊ£ÀåzÉÆA¢UÉ ªÀÄvÉÛ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ §AzÀgÀÄ. ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀÆwgÀ°®è. ©ænµÀgÀÄ F ¸À® zÉÆqÀØ vÀAiÀiÁjAiÉÆA¢UÉà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CjwzÀÝ DPÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 ¸ÉʤPÀg£ À ÀÄß MUÀÆÎr¹zÀݼÀÄ. DPÉAiÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è 20 vÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, 50 D£ÉUÀ¼ÀÄ, 1000 MAmÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2000 PÀÄzÀÄgÉUÀ½zÀݪÀÅ. DzÀgÉ, ºÉÆgÀV£À ±ÀvÀÄæ«VAvÀ M¼ÀV£À ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ D¥ÁAiÀÄPÁj. QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªg À Éà DVzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà±ÉnÖ ºÁUÀÆ ªÉAPÀlgÁªï ©ænµÀgÀ ¥ÀgÀ ¤AvÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ©ænµÀgÀÄ ªÀĢݣÀ GUÁætPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¨Égɹ, vÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤¶ÌçAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÁV, 1824gÀ r¸ÉA§gï ªÉÆzÀ® ªÁgÀ £ÀqÉzÀ JgÀqÀ£Éà AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ©ænµÀgÀÄ ¤gÁAiÀiÁ¸À UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÆÃvÀ ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß, DPÉAiÀÄ CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÉgÉ »rAiÀįÁAiÀÄÄÛ. gÁt «ÃgÀªÀé, ZÉ£ÀߪÀÄä£À ¸ÉÆ¸É eÁ£ÀQ¨Á¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ Erà ¥ÀjªÁgÀªÉà ¸ÉgÉ ¹QÌvÀÄ. J®ègÀ£ÀÆß ¨ÉʮĺÉÆAUÀ®zÀ eÉÊ°UÉ ¸ÁV¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ©ænµÀgÀ ¥Á¯ÁVzÀÄÝ »ÃUÉ.

§AzsÀ£À¢AzÀ §AiÀÄ°UÉ:

AiÀÄÄzÀÞzÀ¯ÁèzÀ ¸ÉÆÃ®Ä QvÀÆÛgÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä PÀAUÉr¹vÁÛzÀgÀÆ, J¯ÉèqÉ DPÉÆæñÀ ªÀÄÆr¹vÀÄ. QvÀÆÛj£ÀªÀgÉà DzÀ PÉ® zÉñÀzÉÆæûUÀ¼À PÀÄvÀAvÀæ¢AzÁV GAmÁzÀ ¸ÉÆÃ®Ä CªÀgÀ°è ¸ÉÃr£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ¨É¼É¹vÀÄ. ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉÆUÉAiÀiÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä CjvÀ ©ænµÀgÀÄ, vÀªÀÄäzÉäzÀÝgÀÆ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀĪÉà ºÉÆgÀvÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. CzÀPÁÌV CªÀgÀÄ, gÁd¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, §A¢üvÀgÁVzÀÝ «ÄPÀ̪ÀgÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÛªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà EvÀgÀgÉ®è vÀAvÀªÀÄä HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ, M§â gÁAiÀÄtÚ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÉÛ QvÀÆÛjUÉ »AwgÀÄVzÀ. AiÀÄÄzÀÞ ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀzÀ §AzsÀ£À¢AzÁV CªÀ£ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV G¢éUÀßUÉÆArzÀÝ. §mÉÖ ºÀj¢vÀÄÛ. UÀqÀØ ¨É¼É¢vÀÄÛ. QvÀÆÛj£À PÉÆÃmÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÆ xÉÃmï gÁAiÀÄtÚ£ÀAvÉà EvÀÄÛ. PÉÆÃmÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ C®è°è PÀĹ¢vÀÄÛ. gÁd¥ÀjªÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝ §mÉÖ§gÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤¢ü §aÑnÖzÁÝgÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä Erà ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

17


CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ CAzÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉqÀ«zÀÝgÀÄ. gÁd ¥ÀjªÁgÀ«zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è DAUÀègÀÄ pPÁt ºÀÆrzÀÝgÀÄ. EªÉ®è WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ wêÀæ ªÉÃzÀ£ÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ. gÀPÀÛ PÀÄ¢¬ÄvÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀzÉÃ, ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ PÉÆÃmɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ, ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ ¨ÉlÖ KjzÀ. C°èzÀÝ PÁªÀ®Ä §ÄgÀÄf¤AzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀªÉ®è ZÉ£ÁßV PÁtÄwÛvÄÀ Û. C°èAzÀ £ÉÆÃrzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ J®è PÀqÉ PÀArzÀÄÝ zÁ¸ÀåzÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¤lÄÖ¹jlÄÖ PɼÀV½zÀ gÁAiÀÄtÚ, QvÀÆÛgÀ£ÀÄß «ªÉÆÃZÀ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀ ¥Àt vÉÆlÖ. D UÀÄqÀØzÀ MAzÀÄ PÀqÉ »A¢£À zÉÆgÉUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ¢üUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄ£À vÀtÂAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQzÀ. ªÀÄvÉÛ ªÉÄïÉzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ PÀ®äoÀ ºÉÆPÀÌ. C°èzÀÝ gÁdUÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÁìzÀgÀÆ, DAUÀègÀ PÀqÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛZÁgÀjAzÀ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÉA§ «ªÉÃPÀ ªÀÄÆr, zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆgÀ©zÀÝ. QvÀÆÛj£À zÀÄB¹Üw CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß wêÀæªÁV PÀ®QvÀÄÛ.

ªÀÄgÀ½ ¸ÀAUÉƽîAiÀÄvÀÛ

QvÀÆÛj£À°è E£ÀÄß EgÀ¯ÁUÀzÀÄ JAzÀÄ wêÀæªÁV C¤¸ÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄtÚ vÀ£ÀÆßgÀÄ ¸ÀAUÉƽîAiÀÄvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁQzÀ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁAwæPÀªÁV ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ, DvÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉëÆèsÉUÉƼÀUÁVvÀÄÛ. zÁjAiÀÄ°è gÁAiÀÄtÚ£À ºÉAqÀwAiÀÄ HgÀÄ PÁt¹vÀÄ. CgÉ PÀët CvÀÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¤ß¹vÁzÀgÀÆ, Erà QvÀÆÛgÉà zÀÄBRzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, £Á£ÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄR C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ ¤zsÀðj¹, ¸ÀAUÉƽîAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl. C°è CªÀ¤UÉ DWÁvÀ PÁ¬ÄÝvÀÄÛ. CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀV£À vÁPÀ¯ÁlPÀÆÌ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸À«vÀÄÛ. AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è, HgÀ d£À §zÀ¯ÁVzÀÝgÀÄ. J¯ÉèqÉ DAUÀègÀ D½éPÉ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ºÀ½îAiÀÄ UËqÀ, PÀÄ®PÀtÂð DAUÀègÀ £ËPÀgÀgÁVzÀÝgÀÄ. QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀ CªÀjUÉ C¢üPÁgÀ, ºÀtªÉà ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ C¯ÉÆè§â, E¯ÉÆè§â zÉñÀ¨sÀPÀÛ¤zÀÝgÀÆ, CAxÀªÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ vÀ¯É JvÀÛ¨ÁgÀzÉA§ PÁgÀtPÉÌ ©ænµÀgÄÀ , QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀAazÀÝgÀÄ. ©Ãr, ¸ÀA¥ÀUÁ« ºÁUÀÆ QvÀÆÛgÀÄUÀ¼ÉA§ ªÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀAUÉƽîAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. PÀȵÀÚgÁAiÀÄ JA¨ÁvÀ CªÀįÁÝgÀ£ÁVzÀÄÝ, ¨Á¼À¥Àà JA§ ºÉÃrAiÀÄ£ÀÄß PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ£ÁßV £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. vÀ£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ C¸ÀÆAiÉÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¨Á¼À¥Àà PÀÄ®PÀtÂðAiÀiÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÉgÀ½¹vÀÄ. 

18

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


07

CzsÁåAiÀÄ

vÀ¼ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄtÚ ¨ÉÊ

®ºÉÆAUÀ®zÀ eÉÊ°¤AzÀ ªÁ¥À¸ÁìzÁUÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ E¥ÀàvÉÛAlÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì. C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ gÀPÀÛ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß eÉÊ°¤AzÀ ©r¹ ªÀÄvÉÛ QvÀÆÛj£À ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¸À¨ÉÃPÉA§ bÀ® vÉÆnÖzÀÝ DvÀ, vÀ¼ÀªÀĽ¸ÀÄwÛzÀÝ. ºÀUÀ®ÄgÁwæ CzÉà PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ, PÉêÀ® PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À §AiÀÄPÉ FqÉÃgÀĪÀAwgÀ°®è. CzÀPÁÌV ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt, d£À§® ºÁUÀÆ «ÃgÀvÀ£À ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. D ¢QÌ£À°è vÀ£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ gÁAiÀÄtÚ ªÉÆzÀ®Ä, ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ, UÀÄjPÁgÀ ¨Á¼À¥Àà ºÁUÀÆ ªÀqÀØgÀ AiÀÄ®ètÚ CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹zÀ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀÄ®ètÚ ªÀĺÁ£ï ZÁuÁPÀëöå ªÀåQÛ. vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ¼ÀªÁjPÉ ¸ÀºÀdªÁV gÁAiÀÄtÚ£À ¥Á°UÉ §A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ, D PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ªÀÄ£À¹ìgÀ°®è.

UÀÄ¥ÀÛ ¸ÀAWÀl£É:

§ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÁ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ UÀgÀrªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÉÛ fêÀ vÀÄA©zÀ gÁAiÀÄtÚ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÉÊ»PÀªÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À¹PÀªÁVAiÀÄÆ ¹zÀÞUÉƽ¸ÀvÉÆqÀVzÀ. EzÀÄ CªÀ£À°è ºÉƸÀ GvÁìºÀ vÀÄA©vÀÄ. vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ°è dAiÀÄ ¹PÉÌùUÀÄvÀÛzÉ JA§ DvÀ䫱Áé¸À §®UÉÆArvÀÄ. FUÀ DvÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzÀ. C°è£À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ¸ÉßúÀ ¸ÀA¥Á¢¹, PÀµÀÖzÀ°èzÀݪÀjUÉ vÀ£Àß PÉʯÁzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄmÁÖV zÉñÁ©üªÀiÁ£À vÀÄA§vÉÆqÀVzÀ. d£À PÀÆqÀ ¸ÀàA¢¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ¯Éè®è UÀÄmÁÖV d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃgÀvÉÆqÀVvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, d£À ¥ÀļÀQvÀgÁUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¢£ÀzÀ E¥ÀàvÁß®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼À PÁ®ªÀÇ EzÉà PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVgÀÄwÛzÀÝjAzÀ, DvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ, fêÀzÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À CtÚ ¹zÀÝtÚ£À ¨ÉA§®PÉÌ ¤AvÀgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ E®è¢zÀÝgÀÆ, HgÀ°è J®èjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ zsÁ£ÀåzÀ gÁ² §AzÀÄ ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À ºÉÆmÉÖQZÀÑ£ÀÄß ºÉaѹvÀÄ. d£À ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄtÚ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ ºÁUÀÆ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ MvÀÄÛ PÉÆlÖ. CªÀÄlÆgÀÄ ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAUÉ-UËj JA§ JgÀqÀÄ £É®PÀtdUÀ½zÀݪÀÅ. C°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ  ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV ¸ÀAUÀ滹qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

19


08

CzsÁåAiÀÄ

dAUÀªÀÄ ªÉõÀzÀ°è gÁ

AiÀÄtÚ£À vÉgɪÀÄgÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀAvÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ QvÀÆÛgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. zÉÊ»PÀªÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀt¢zÀÝgÀÆ DAUÀègÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÉ, DvÀ£À°è ±ÀQÛ ¸ÀAZÀj¹zÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁæAw ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß PÀAqÀÄ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DvÀ AiÉÆÃa¹zÀ. DzÀgÉ, gÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ°è UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°è EqÀ¯ÁVvÀÄÛ. gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ²ªÀ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀzÉ, dAUÀªÀÄgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀzÉà ºÀ¤ ¤ÃgÀ£ÀÆß ¸Éë¸ÀÄwÛ®èªÁzÀÝjAzÀ, M©â§âgÀÄ dAUÀªÀÄjUÉ DVÃUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ænµÀgÀÄ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÝgÀÄ. JµÉÆÖà ¸Áj, F dAUÀªÀÄjAzÀ¯Éà C°èAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ dUÀwÛUÉ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ, ¸ÉgÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä£À DgÉÆÃUÀå ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÀzÀUÉqÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁzÀgÉ, ZÉ£ÀߪÀÄä ºÉZÀÄÑ ¢£À §zÀÄPÀ°QÌ®è JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀ gÁAiÀÄtÚ, ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr MªÉÄä DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV PÁæAw ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ. MAzÀÄ ¢£À dAUÀªÀĪÉõÀ zsÀj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ. DvÀ£À£ÀÄß M¼ÀUÉ ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁPÁëvï dAUÀªÀÄ£Éà §A¢zÁÝ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ ZÉ£ÀߪÀÄä DvÀ¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¸À®Ä ¨ÁVzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ£Éà RÄzÁÝV DPÉUÉ ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ. ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ UÁ§jAiÀiÁAiÀÄÄÛ. DUÀ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ gÁAiÀÄtÚ. PÁæAwUÁV vÁ£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀ. JzÀÄÝ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß: `CPÀÌ ¤ªÀÄÄä¥ÀÄà F gÁAiÀÄ UÉzÀÄÝ QvÀÆÛgÀ vÀAzÀÄ GzÀÝ ©Ã¼ÀÄªÉ vÁ¬Ä PÀzÀÝ ªÀiÁvÀ®è ¤ªÀiÁäuÉ | E®¢zÀæ ©zÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄªÉ gÀtzÁUÀ || JAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀ. D£ÀA¢zÀAzÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ CgÉPÀët ªÀiÁvÉà ºÉÆgÀqÀ°®è. DPÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ ¨sÀgÀªÀ¸É ºÀÄnÖvÀÄ. PÁæAwAiÀÄ RZÀÄðªÉZU ÀÑ À½UÁV vÀ£Àß°èzÝÀ ªÀqª À ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ, `UÉzÀÄÝ ¨Á gÁAiÀÄ’ JAzÀÄ D²ÃªÁðzÀ ªÀiÁr PÀ½¹PÉÆlÖ¼ÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À ¥Á°UÉ CzÉÆAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ WÀ½UÉ. 

20

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


09

CzsÁåAiÀÄ

gÁAiÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É DAUÀèjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁ

ªÁUÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°è ¨sÃÉ nAiÀiÁV §AzÀ£ÉÆÃ, CA¢¤AzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ £ÀÆgÁ£É §® §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ©qÀÄ«®èzÀµÀÄÖ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀ. ¢£ÀUÀlÖ¯Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwۢݮè. HjAzÀÆjUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉaÑvÄÀ . EzÀjAzÁV, gÁAiÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà¤UÉ C£ÀĪÀiÁ£À GAmÁ¬ÄvÀÄ. CzÀ£ÁßvÀ, HgÀ UËqÀ¤UÀÆ w½¹zÀ. MA¢£À UËqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÆ ¸ÉÃj gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ZÁªÀrUÉ (UÁæªÀÄ PÀZÉÃj) §gÀ ºÉýzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ CAfPÉAiÀÄÆ E®èzÉà §AzÀÄ ¤AvÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ EµÀÄÖ ¢£À J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ? K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ? JA©vÁå¢ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è zÀ¥Àð vÀÄA©vÀÄÛ. EzÀjAzÀ gÁAiÀÄtÚ£À ¸ÀAAiÀĪÀÄzÀ PÀmÉÖ MqɬÄvÀÄ. `£À£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CzÀ£Éß®è PÉüÉÆÃPÉ ¤ÃªÁågÀÄ’ JAzÀÄ UÀÄqÀÄVzÀ. `¤¤ßµÀÖ §AzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EzÉãÀÄ ¤£Àß gÁtÂAiÀÄ gÁdå C®è. EzÀÄ PÀA¥À¤ ¸ÀgPÀ ÁgÀ. ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ £ËPÀgÀ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀ°’ JAzÀÄ UËqÀ-PÀÄ®PÀtÂð UÀzÀjzÀgÀÄ. `CzÀÄ £À£ÀUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÁzÀgÀÆ £À£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ ¤ªÀÄUÉ ªÀgÀ¢ M¦à¸À¨ÉÃPÉA§ PÁ£ÀƤ®è. £Á£ÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¤d. £À£Àß ¥Á½ §AzÁUÀ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉƽî. CzÀÄ ©lÄÖ J¯Áè ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè ¤ªÀÄä ¨ÁV®Ä §½ ©¢ÝgÀ®Ä £Á£ÉãÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉêÀPÀ®è’ JAzÀÄ C§âj¹zÀ. CµÉÖà C®èzÉÃ, vÀ£ÀߣÀÄß ZÁªÀrUÉ PÀgÉzÀ £ËPÀgÀ¤UÉ, `ªÀÄUÀ£Éà EzÉà PÉÆ£É. E£ÉÆߪÉÄä JAzÁzÀgÀÆ ZÁªÀrUÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgA É iÀÄ®Ä §AzÀgÉ ¤£Àß gÀÄAqÀ PÀvÀÛj¹ PÉÊUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ºÀĵÁgï’ JAzÀÄ JZÀÑj¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀ. CµÉÆÖwÛUÉ ZÁªÀr vÀÄA§ d£À ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ. J®ègÀ JzÀÄgÉà gÁAiÀÄtÚ vÀªÀÄUÉ ¸ÀªÁ¯É¸ÉzÀ CªÀªÀiÁ£À MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉÆà JAzÀÄ UËqÀ-PÀÄ®PÀtÂð ºÉzÀjzÀgÀÄ. EªÀ£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. G¥ÁAiÀĪÁV §UÀÄΧrAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÄÀ . `gÁAiÀÄtÚ£À £ËPÀjAiÀÄ IÄt wÃjvÀÄ. »ÃUÁV, CªÀ¤UÉ ¤ÃrzÀÝ ªÀvÀ¤ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ’ JAzÀÄ HgÀ vÀÄA§ ¸ÀļÀÄî ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

21


¸ÀÄ¢Ý ºÀ©â¹zÀgÀÄ. F ¸ÀÄ¢Ý Q«UÉ ©zÀÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄtÚ NqÉÆÃr §AzÀÄ, £ÀªÀÄä PÉÊPÁ®Ä »rAiÀÄÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ PÁågÉà C£Àß°®è. CµÉÖà C®è, DvÀ ZÁªÀrAiÀÄvÀÛ wgÀÄV PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀ°®è. EzÁzÀ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À¯ÉèÃ, E£ÁªÀÄw d«ÄãÀÄUÀ¼À£Éß®è ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀzÁV C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà¤UÉ D£ÀAzÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ¹Q̸À®Ä EzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ CªÀPÁ±À JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ DvÀ, gÀPÀÛªÀiÁ£Àå ºÉÆ®ªÀ£Éßà ªÉÆzÀ®Ä C¼ÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹zÀ. ºÉÆ® C¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¥À½ »rzÀÄ ºÉÆgÀl ¨Á¼À¥Àà£À eÉÆvÉ gÁAiÀÄtÚ£ÀÆ ºÉÆÃzÀ. C¼ÀvÉ ªÀiÁrzÀ ¨Á¼À¥Àà, `¤£Àß ºÉÆ® ¯ÉPÀÌQÌAvÀ ºÉaÑUÉ EgÉÆÃzÀjAzÀ, ªÀÄƪÀvÉÛgÀqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑUÉ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ ºÉýzÀ. `F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄUÉ §A¢zÀÄÝ FUÀ®è. ºÉZÄÀ ª Ñ Àj PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß £À£ßÀ CdÓ£ÀÆ PÉÆnÖ®è, C¥Àà£ÀÆ PÉÆnÖ®è. »ÃUÁV, £Á£ÀÆ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÀ. DzÀgÉ, ¨Á¼À¥Àà dUÀΰ®è. `PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ºÉZÀÄѪÀj PÀAzÁAiÀÄ PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ºÉý PÀÄzÀÄgÉ ºÀwÛ ºÉÆgÀl. gÁAiÀÄtÚ PÀÆqÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà ºÉÆgÀl. ¨Á¼À¥Àà¤UÉ DvÀ£À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄvÀÛUÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV, £À¢ zÀAqÉ ºÀwÛgÀ PÀÄzÀÄgÉ ®UÁªÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄtÚ PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ, `¤Ã£ÀÄ EzÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãɒ JAzÀÄ ºÉÆgÀl. gÁAiÀÄtÚ K£ÀÆ ªÀiÁvÁqÀzÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀÄzÀÄgÉ ®UÁªÀÄÄ »rzÀÄ ¤AvÀ. ¨Á¼À¥Àà¤UÉ ¤gÁ±ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁߣÀ ªÀÄÄV¹ §AzÀ DvÀ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÉgÀ½¸À®Ä `C°è PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É £À£Àß zsÉÆÃvÀgÀ ©lÄÖ §A¢zÉÝãÉ. ºÉÆÃV MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÉÆà gÁAiÀÄ’ JAzÀÄ©lÖ. gÁAiÀÄtÚ£À ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÉÆqɬÄvÀÄ. PÉg½ À PÉAqÀªÁzÀ DvÀ, ‘£À£ÀߣÉßãÀÄ ¤ªÀÄä£É CUÀ¸À CAvÀ w½¢¢ÝÃAiÉÄãÉÆà PÀÄ®PÀtÂð. £Á£ÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À CAUÀgÀPÀëPÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ. ¨ÉÃQzÀÝgÉ ºÉüÀÄ, ¤£ÀßAxÀ £ÀÆgÁgÀÄ d£À ºÉÃrUÀ¼À gÀÄAqÀ ZÉAqÁqÀ§¯Éè’ JAzÀÄ PÀÆUÁrzÀ. ¨Á¼À¥Àà£À GzÉÝñÀ ¥sÀ°¹vÀÄÛ. gÁAiÀÄtÚ£À PÀÆUÁlPÉÌ ¸ÉÆ¥ÀÄà ºÁPÀzÀ DvÀ, `CzÁåªÀÅzÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. ¤£Àß ºÉÆ®ªÀÄ£É G½AiÀĨÉÃQzÀÝgÉ, £Á£ÀÄ ºÉýzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ©qÀÄ’ JAzÀÄ GzÀÞlvÀ£À vÉÆÃjzÀ. ªÀÄgÀĪÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà gÁAiÀÄtÚ ¨Á¼À¥Àà£À zsÉÆÃvÀgÀ JwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£ÉÃ, MzÉÝ ¥ÀAZÉAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É J¸ÉzÀÄ, ‘MUÉ¢zÀÄÝ ¸ÁPÉÆÃ, E£ÀÆß ¨ÉÃPÉÆÃ?’ JAzÀÄ PÀwÛ »jzÀ. ®AUÉÆÃn ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ EgÀzÀ ¨Á¼À¥Àà, ¸ÀvÉÛ£ÉÆà PÉmÉÖ£ÉÆà JA§AvÉ Nr ºÉÆÃzÀ. gÁAiÀÄtÚ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ PÁæAwAiÀÄ PÀëtUÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀªÁUÀvÉÆqÀVzÀݪÀÅ. 

22

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


10

CzsÁåAiÀÄ

ªÀÄvÉÛ ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÉ PÀ

wÛ »rªÀ «ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß MzÉÝ ¥ÀAZÉ MUɸÀ¨ÉÃPÉA§ PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À Dl £ÀqÉAiÀÄ°®è. D WÀl£É¬ÄAzÀ DvÀ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÆß PÀ°AiÀÄzÉÃ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ªÀÄt¸À®Ä ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¸ÀAZÀÄ ºÀÆqÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃzÀ. PÉÆ£ÉUÉƪÉÄä zsÀÆvÀð AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀƦ¹AiÉÄélÖ. CªÀvÉÆÛA¢£À gÁAiÀÄtÚ DUÀ vÁ£Éà Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¥sÀQÃgÀ §AzÀ. ‘£À£ÀߣÀÄß vÀ¥ÀÄà w½AiÀĨÁåqÀ¥ÉÆàÃ. K£ÉÆà PÉ®¸À«zÉAiÀÄAvÉ. PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ ºÉý PÀ½¹zÁÝgÉ. ZÁªÀrUÉ §gÀ¨ÉÃPÀAvÉ’ JAzÀÄ C¼ÀÄPÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄÄnÖ¹zÀªÀ, CgÉPÀëtªÀÇ C°è ¤®èzÉà Nr ºÉÆÃzÀ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, ZÁªÀrUÉ §AzÀ. C°èzÀÝ PÀÄ®PÀtÂð PÀÈvÀPÀ «£ÀAiÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÀÛ¯Éà DvÀ£À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀ. ‘£ÉÆÃqÀ¥Áà gÁAiÀÄtÚ. F ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉAiÉƼÀUÉ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ ¸ÀĨÉÃzÁgÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÉÊVvÀÛ. ¸ÀA¥ÀUÁ« EzÀÄÝzÀÄ ¸ÀAUÉƽî¬ÄAzÀ DgÉüÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ. vÀ£Àß ¥Á½ EzÀÄÝzÀjAzÀ, gÁAiÀÄtÚ D PÉ®¸À ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAvÉ EgÀ°®è. ®PÉÆÃmÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ gÁAiÀÄtÚ, vÁ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆgÀl. zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ¤UÉ, zÀAUÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉý, ‘EzÀÄ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ZÁPÀj. F ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ vÀ®Ä¦¹ §gÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÉÛ F PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. £Á¼É¬ÄAzÀ¯Éà PÁæAwAiÀÄ PÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ »AwgÀÄUÀĪÀvÀ£ÀPÀ, £ÀªÀÄä£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÅÀ zÀÄ ¤£Àß PÉ®¸À’ JAzÀÄ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl. HgÀÄ vÀ®Ä¦, ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß C°èzÀÝ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ£À PÉÊVvÀÛ. ®PÉÆÃmÉ ©r¹ N¢zÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÁzÀªÀÅ. ªÉÄÊ CzÀÄjvÀÄ. ‘gÁAiÀÄ CAzÀæ ¤Ã£À K£À¯ÉÃ?’ JAzÀÄ UÀfð¹zÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ, ‘PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀrAiÀiÁPÀ ºÉÆÃV¢Ý K£À¯ÉÃ’ JAzÀÄ PÀÆVzÀ. ‘AiÀiÁgÀ°è, EªÀ£À£Àß »rzÀÄ M¼ÀUÀ vÀ¼ÉÆæÃ. ¸ÉÆPÀÄÌ E½AiÀÄ°’ JAzÀÄ DeÁÕ¦¹zÀ. K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ eÉÊ°UÉ zÀ©âzÀÝgÀÄ. PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UËqÀ, PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀtÚ ºÀÄzÉÝAiÀÄ d£ÀgÉà EµÉÆÖAzÀÄ ¤ÃZÀjgÀĪÁUÀ, E£ÀÄß zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CzɵÀÄÖ zÀĵÀÖgÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ®è MAzÀÄ UÀw PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛ¯Éà  gÁAiÀÄtÚ eÉÊ®°è PÀÆvÀ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

23


11

CzsÁåAiÀÄ

PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ zËdð£Àå gÁ

AiÀÄtÚ£À£ÀÄß eÉÊ°UÉ CnÖzÀÝgÀÆ PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À zÉéõÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. FUÀ CªÀ£À PÉlÖ zÀ馅 gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉ wgÀÄVvÀÄ. PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ ªÀÄUÀ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ §gÀ°®è JA§ DvÀAPÀzÀ°èzÝÀ gÁAiÀÄtÚ£À vÁ¬Ä PÉAZÀªé¤ À UÉ ¨É¼V À £À eÁªÀ ¨ÁV®Ä §rzÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉý¹vÀÄ. ªÀÄUÀ£Éà §AzÀ£ÉAzÀÄ zÀq§ À r¹ JzÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉUÉzª À ½ À UÉ PÀArzÀÄÝ, ¥sÀQÃgÀ. gÁAiÀÄtÚ¤zÁÝUÀ, UÀqÀUÀqÀ £ÀqÀÄUÀÄvÀÛ ªÀÄ£É ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄèwÛzÀÝ ¥sÀQÃgÀ EAzÀÄ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁrzÀ. ‘PÀÄ®PÀuÉÃðgÀÄ ºÉý PÀ½¸ÁågÀ. d°Ý ¨Á’ JAzÀ. ªÀÄUÀ£À aAvÉAiÀÄ°èzÀÝ vÁ¬Ä PÉAZÀªÀé¤UÉ UÁ§jAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝtÚ£ÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢Ý®è. DvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÝ. ¨É¼ÀîA¨É½UÉÎAiÉÄà PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ ºÉý PÀ½¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, K£ÉÆà vÀÄvÀÄð PÉ®¸À«gÀ§ºÀÄzÉãÉÆà JAzÀÄ DPÉ ¨sÁ«¹zÀ¼ÀÄ. §ºÀıÀB ªÀÄUÀ£À «µÀAiÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ ZÁªÀrUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. C°è PÀÄ®PÀtÂ𠧯Éà UÀwÛ¤AzÀ PÀÆwzÀÝ. ‘¤£Àß ºÉÆ®zÀ ºÉZÀÄѪÀj PÀAzÁAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛgÀqÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß FVA¢ÃUÀ¯Éà vÀAzÀÄ M¦à¸ÀÄ’ JAzÀÄ DeÁÕ¦¹zÀ. ‘EzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ K£ÀÆ UÉÆwÛ®è. £À£Àß ªÀÄUÀ gÁAiÀÄtÚ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÁۣɒ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ PÉAZÀªÀé. ‘E£Éß°è §vÁð£À gÁAiÀÄtÚ. CªÀ DUÉÃè eÉ樀 ¸ÉÃjAiÀiÁAiÀÄÄÛ’ JAzÀÄ ¤ÃZÀ £ÀUÉ £ÀPÀÌ ¨Á¼À¥Àà. PÉAZÀªÀé¤UÉ DWÁvÀªÁAiÀÄÄÛ. PÀÄ®PÀtÂðUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÀÆ dUÀ¼À EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DPÉ CjwzÀݼÀÄ. ªÀÄUÀ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, ºÉZÀÄѪÀj PÀAzÁAiÀÄ FUÀ¯Éà PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ MvÀÛqÀ E£ÉÆßAzÉqÉ. ‘£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¨Áåræ. zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r’ JAzÀÄ D ªÀÈzÉÞ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV PÉýPÉÆAqÀgÀÆ PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀgÀUÀ°®è. §zÀ¯ÁV, DV£À PÁ®zÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ, PÀAzÁAiÀÄ PÉÆqÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¤AwgÀÄ JAzÀÄ PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ ¨É¤ßUÉ PÀnÖ¹ ¤°è¹zÀ. «ÃgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ºÉAqÀw, gÁtÂAiÀÄ CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ ¸ÉʤPÀ «ÃgÀ gÁAiÀÄtÚ£À vÁ¬Ä J¤¹PÉÆAqÀ DPÉUÉ wêÀæ CªÀªÀiÁ£ÀªÁAiÀÄÄÛ. zÁj PÁtzÉÃ, ¨sÁgÀªÁzÀ PÀ®Äè ºÉÆvÀÄÛ, ¨É£ÀÄß §VιPÉÆAqÀÄ, PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛ ©¹®¯Éèà ¤AvÀ¼ÀÄ. 24

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


Erà ¸ÀAUÉƽîUÉ ¸ÀAUÉƽîAiÉÄà ¤AvÀÄ D zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrvÀÄ. DzÀgÉ, AiÀiÁgÀÆ ¥Àæw¨sÀn¸À°®è. J®èjUÀÆ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁtzÀ PÉÊUÀ¼À ¨sÀAiÀÄ. DzÀgÉ, M§â ªÀiÁåzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀĤUÉ ªÀiÁvÀæ ¸À»¸À¯ÁUÀ°®è. DvÀ aPÀ̪À£ÁzÀÝjAzÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è. ºÁUÀAvÀ ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀÆqÀ°®è. PÀÆqÀ¯Éà NrºÉÆÃV ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ¤UÉ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄÄnÖ¹zÀ. «µÀAiÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ£À gÀPÀÛ PÀÄ¢¬ÄvÀÄ. PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »jzɼÉzÀªÀ£ÉÃ, D ¨Á¼À¥Àà£À gÀÄAqÀ PÀrAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ C§âj¸ÀÄvÀÛ ZÁªÀrAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl. DzÀgÉ, zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ AiÀÄ®ètÚ DvÀ¤UÉ «ªÉÃPÀ ºÉýzÀ. ‘¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀî®Ä EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ®è. FUÀ gÁAiÀÄtÚ eÉÊ°£À°èzÁÝ£É. ¤Ã£ÀÄ zÀÄqÀÄQzÀgÉ CªÀ¤UÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÀ £ÁªÀÅ ±ÀQÛVAvÀ ºÉZÁÑV AiÀÄÄQÛ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀ. ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ¤UÉ CªÀ£À ªÁzÀ ¸Àj J¤¹vÀÄ. ¹ÃzÁ ZÁªÀrUÉ ºÉÆÃV, PÀÄ®PÀtÂð PÉüÀÄwÛzÀÝ ¨ÁQ PÀAzÁAiÀÄPÉÌ eÁ«ÄãÀÄ PÉÆlÄÖ PÉAZÀªÀé£À£ÀÄß ©r¹zÀ. AiÀiÁªÁUÀ ¨É£Àß ªÉÄðzÀÝ PÀ®Äè E½¬ÄvÉÆÃ, PÉAZÀªÀé£À ªÉÄÊAiÀÄ°è DªÉñÀ vÀÄA©PÉÆArvÀÄ. ¹ÃzÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼Éà PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À PÀvÀÄÛ¥ÀnÖ »rzÀÄ, ‘£À£Àß ªÀÄUÀ gÁAiÀÄtÚ §gÀ°. ¤£Àß gÀÄAqÀ ZÉAqÁr¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉAZÀªÀÄä£Éà C®è’ JAzÀÄ C§âj¹zÀ¼ÀÄ. PÁæAwAiÀÄ ªÉÆzÀ® QrUÉ ªÉâPÉ ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

25


12

CzsÁåAiÀÄ

eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ E

vÀÛ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ eÉÊ°£À°èzÀÝ gÁAiÀÄtÚ, ¨ÉÆäUÉ ©zÀÝ agÀvÉAiÀÄAvÉ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ. PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À ¤ÃZÀvÀ£ÀzÀ GzÀÝUÀ® CªÀ¤UÉ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV eÉÊ°UÉ PÀ½¹zÁÝ£ÉAzÀgÉ, C°è £À£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ PÉÆmÉÖà PÉÆqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ CªÀ£À M¼ÀªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆßAzÉqÉ, PÁæAwUÉ J®è ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÆ DVªÉ. CzÀÄ ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ eÉÊ°£À°è PÀÆgÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÛ®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀ¼ÀºÀ½¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EzÉà ZÀqÀ¥ÀrPÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¢£À gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ, ‘¤£ÀUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ eÁ«ÄãÀÄ PÉÆlÖgÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ’ JAzÀ. gÁAiÀÄtÚ¤UÉ £ÉªÀÄä¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ ªÉÄîVj gÀAUÀ£ÀUËqÀ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ‘CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ eÁ«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ’ JAzÀ gÁAiÀÄtÚ. ¸ÀĨÉÃzÁgÀ¤UÀÆ CµÉÖà ¸ÁPÁVvÀÄÛ. §®ªÁzÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÆ E®èzÉÃ, PÉêÀ® PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁvÀæ¢AzÀ EµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß M¼ÀVnÖzÉÝà vÀ¥ÀÄà. »ÃUÁV, gÀAUÀ£ÀUËqÀ eÁ«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ£É JAzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ, »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ. CµÉÆÖwÛUÉ gÁAiÀÄtÚ PÉgÀ½zÀ ºÀÄ°AiÀÄAvÁVzÀÝ. eÉÊ°¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀªÀ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄ £ÀqÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÃgÀªÀÄArAiÀÄÆj PÀÆvÀÄ, ‘£À£ÀߣÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ eÉÊ°UÉ ºÁQzÀ F PÀZÉÃjUÉ ºÁqÀºÀUÀ¯Éà ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛãÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂAiÀÄ §Al£Éà C®è. ºÉ§Äâ° PÉÆAzÀ «ÃgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ£Éà C®è’ JAzÀÄ «ÃgÀ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁrzÀ. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁ§jAiÀiÁzÀgÀÄ. ©lÖgÉ ¸ÁPÀÄ, HjUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ DPÉÆæñÀ PÀAqÀÄ ¨ÉzÀjzÀgÀÄ. F ªÀåQÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå£À®è JA§ÄzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. 

26

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


13

CzsÁåAiÀÄ

PÁæAwUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr

£ÀÆßgÀÄ ¸ÀAUÉƽîAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁªÀvÀÆÛ gÁAiÀÄtÚ CA¢£ÀµÀÄÖ G¢éUÀߣÁVgÀ°®è. vÀ£ÀUÁzÀ CªÀªÀiÁ£À, PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À ªÀAZÀ£É, ¸ÉÃqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß DªÀj¹zÀݪÀÅ. JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà£À£ÀÄß vÀ£Àß PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀÄAqÀj¸ÀÄªÉ£Æ É Ã JAzÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÁvÀj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EµÉÖ®è DzÀ ªÉÄÃ®Æ vÁ£ÀÄ PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀÆgÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«®è JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, PÀÄ®PÀtÂðUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁæAw ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¸ÀAUÉƽî vÀ®Ä¦zÀ. ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà PÉAZÀªÀé¤UÉ zÀÄBR GªÀÄä½¹ §A¢vÀÄ. C¼ÀÄvÀÛ¼ÀÄvÀÛ¯Éà vÀ£ÀUÁzÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ gÁAiÀÄtÚ£À PÉÆÃ¥À E£ÀßµÀÄÖ ºÉZÁѬÄvÀÄ. PÀwÛ »jzÀªÀ£Éà ZÁªÀrAiÀÄvÀÛ £ÀqÉzÀ. C°èzÀÝ ¥sÀQÃgÀ, EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà NrºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ UÀÄ¢ÝzÀ gÁAiÀÄtÚ, ‘PÀAzÁAiÀÄzÀ ¨ÁQ PÉÆqÁUÀ §AzÁ£À gÁAiÀÄtÚ CAvÀ ºÉý, ¤£Àß PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ£Àß PÀgÉÆÌAqÀÄ ¨Á ºÉÆÃUÀÄ’ JAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ£À£ÀÄß CnÖzÀ. fêÀ G½zÀgÉ ¸ÁPÉAzÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ¥sÀQÃgÀ, PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ ªÀÄ£É vÀ®Ä¦zÀ. ¤dªÁUÀ®Æ PÀAzÁAiÀÄ PÉÆqÀ®Ä §A¢zÁÝ£ÉAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¹zÀ PÀÄ®PÀtÂðUÉ ¥sÀQÃgÀ£À CªÀ¸ÉÜ £ÉÆÃr ¥Àj¹ÜwAiÀÄ CjªÁAiÀÄÄÛ. gÁAiÀÄtÚ£À PÉÊUÉ ¹PÀÌgÉ fêÀ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀjvÀ ¨Á¼À¥Àà, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ NrºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀ. E°èzÀÝgÉ £À£Àß fêÀPÉÌ G½UÁ®«®è JAzÀjvÀ ¥sÀQÃgÀ£ÀÆ C°èAzÀ ¥sÉÃj QvÀÛ. EvÀÛ ZÁªÀrAiÀÄ°è PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ PÀÄ®PÀtÂð §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ C¤ß¹vÀÄ. JzÀݪÀ£Éà ¹ÃzÁ PÀÄ®PÀtÂðAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl. ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ¨sÀzÀæªÁV ªÀÄÄaÑzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ PÀÄ®PÀtÂð M¼ÀUÉ §aÑlÄÖPÉÆArzÁÝ£É JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ¥Ë½ UÉÆÃqÉ Kj M¼ÀUÉ ºÁjzÀ gÁAiÀÄtÚ, ‘ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÉÆà PÀÄ®PÀtÂð’ JAzÀÄ WÀfð¹zÀ. DzÀgÉ, §A¢zÀÄÝ ¨Á¼À¥à£ À À ºÉAqÀw. PÀwÛ »jzÀÄ AiÀĪÀÄgÁd£ÀAvÉ ¤AwzÀÝ gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÁzÀ »rzÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀë«Ä¸ÀĪÀAvÉ UÉÆÃUÀgÉzÀ¼ÀÄ. PÉÊAiÀÄ°è vÁ½ »rzÀÄ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀÅ. gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀgÀVvÀÄ. PÉÆÃ¥À vÀtÚUÁ¬ÄvÀÄ. »j¢zÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ MgÉUÉ ¹Q̹PÉÆAqÀ DvÀ ªÀiË£ÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl.  ºÉAqÀwAiÀÄ ¥ÀÄtå¢AzÁV ¤ÃZÀ ¨Á¼À¥Àà fêÀ G½¹PÉÆAqÀ.

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

27


14

CzsÁåAiÀÄ

±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ PÁæAw

gÀ°è ªÀÄļÀÄUÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀļÉ, ZÀ½ J¯Áè. DzÀgÉ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨sÀAiÀĪÀÇ E®è. gÁAiÀÄtÚ£ÀÆ CAxÀzÉà ªÀÄ£ÀB¹Üw vÀ®Ä¦zÀÝ. ¸ÀgÀPÁj ZÁPÀjAiÀÄ£ÀÄß ¢üPÀÌj¹zÀÝ®èzÉà CzÉà ¸ÀgPÀ Áj CAUÀªÁzÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ£À oÁuÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀ ±À¥ÀxÀ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, PÁæAw ¸ÁgÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß §»gÀAUÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ. CµÉÆÖwÛUÁUÀ¯Éà ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À PÉ®¸ÀUÀ¼ÉãÀÆ EgÀ°®è. MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå ©lÄÖ! CzÀÄ vÁ¬Ä PÉAZÀªÀé£ÀzÀÄ. vÁ£ÉãÉÆà PÀwÛ »jzÀÄ PÁæAw ¸Áj ¨sÀÆUÀvÀ£ÁV©qÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ, ªÀÈzÀÞ vÁ¬ÄAiÀÄ UÀw K£ÀÄ? £À£Àß ªÉÄð£À ¸ÉÃrUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ F PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ UËqÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¦Ãr¸ÀzÉà EzÁÝgÉAiÉÄÃ? PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼£ À ÀÄß §»gÀAUÀªÁV £ÀqɸÀvÉÆqÀVzÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©mÁÖgÉAiÉÄÃ? CtÚ ¹zÀÝtÚ ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀÄPÀÌ®. CªÀ£À D±ÀæAiÀÄzÀ°è vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁ¢ÃvÉ? JA¨É®è «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÁrzÀªÀÅ. »AzÉAiÉÄà CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÀÇ UÉÆÃZÀj¹vÀÄ. CªÀé PÉAZÀªÀé£À£ÀÄß UÀÄmÁÖV CªÀÄlÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è UÀÄjPÁgÀ ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Ej¹zÀgÉ? F «ZÁgÀ ºÉƼɢzÉÝà vÀqÀ, vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄlÆjUÉ ºÉÆÃzÀ. ‘CªÀé, £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤Ã¤°è DgÁªÀĪÁVgÀÄ. £À£Àß aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ. E°è ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ DUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÉÊ£Àå PÀnÖ, PÉA¥ÀĪÀÄÆwAiÀÄ DAUÀègÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹, QvÀÆÛgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ UÉzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¤£Àß §½ §gÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ UɮĪÁUÀ° JAzÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀÄ’ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ. PÉAZÀªÀé ªÀÄÄzÀÄQAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, DPÉ ºÉ§Äâ° PÉÆAzÀ «ÃgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ£À ºÉAqÀw. gÁAiÀÄtÚ£ÀAxÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÉvÁÛPÉ. ªÀÄUÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý DPÉ »VÎzÀ¼ÀÄ. ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀÄUÀ£À vÀ¯É ¸ÀªÀj D²ÃªÁðzÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ‘£À£Àß aAvÉ ©qÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÃ, ªÉÆzÀ®Ä zÉñÀzÀ aAvÉ ªÀiÁqÀÄ. ¤£ÀUÉ UɮĪÁUÀ°’ JAzÀÄ ºÀgÀ¹zÀ¼ÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÁqÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØ ¨sÁgÀªÉÇAzÀÄ E½zÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì UɮĪÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä AiÀiÁªÀ CrØAiÀÄÆ E®è JAzÀÄ ºÀÄgÀÄ¥ÀÄUÉÆAqÀ. CAzÉà gÁwæ ¤ÃZÀ PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ, ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ

¤Ã

28

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


¨ÉAQ ElÖ. ªÀÄÄV¯ÉvÀÛgÀ JzÀÝ ¨ÉAQ gÁAiÀÄtÚ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝ PÁæAwAiÀÄ eÁé¯ÉAiÀÄAvÉ ¥Àædé°¹vÀÄ. £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è RĶ¥ÀlÖgÉà «£Á ¨Á¼À¥Àà£À zÀÄBRPÉÌ ªÀÄgÀÄUÀ°®è. PÉAZÀªÀé£À ±Á¥À¢AzÀ CªÀ¤UÉ vÀPÀÌ ±Á¹ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ DrPÉÆAqÀgÀÄ. ¨Á¼À¥Àà£À §tªÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄtÚ UɮĪÁzÀ. E£ÉßäzÀÝgÀÆ DAUÀègÉÆA¢UÉ ¸ÀAWÀµÀðzÀ ºÁ¢ JA§ÄzÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÁæAwUÉ UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ. «ÃgÀAiÉÆÃzsÀ£ÀAvÉ ªÉõÀ zsÀj¹zÀ. PÀwÛ-UÀÄgÁt »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ¨É¼ÀªÁrUÉ ºÉÆÃzÀ. DzÀgÉ, ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C®è. ¨É¼ÀªÁrAiÀÄ°è DvÀ£À UɼÉAiÀÄjzÀÝgÀÄ. ªÀqÀØgÀ AiÀÄ®ètÚ, ZÉ£ÀßAiÀÄå, gÀÄzÀæ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ, vÁ£ÀÄ PÁæAw ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ZÀað¹zÀ. ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ, ºÉAqÀw-ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄR PÀAqÀgÉ J°è PÀgÀUÀĪɣÉÆà JAzÀÄ CvÀÛ ºÉeÉÓAiÀÄ£Éßà EqÀ°®è. UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÉAqÀw-ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ PÉý w½zÀÄPÉÆAqÀ. gÁAiÀÄtÚ£À vÁåUÀ £ÉÆÃr UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆPÀgÁzÀgÀÄ. ‘£Àr gÁAiÀÄtÚ, ¤Ã£Éà ºÉÆgÀl ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÉãÀÄ ªÀĺÁ? £ÁªÀÇ eÉÆvÉUÉ §gÀÄvÉÛêÉ. §gÀĪÀÅzÉ®è §gÀ° ©qÀÄ’ JAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ eÉÆvÉAiÀiÁzÀgÀÄ. ¨É¼ÀªÁrUÉ §gÀĪÁUÀ, CªÀ£À°è CAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÉÄãÀÆ EgÀ°®è. MAnAiÀiÁV ºÉÆÃgÁl ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ FUÀ C¤jÃQëvÀªÁV fêÀzÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ºÉAqÀw-ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ºÉÆgÀnzÉÝãÀ®è JA§ £ÉÆêÀÅ ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. fêÀPÉÌ fêÀ PÉÆqÀĪÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ £Á®éjgÉ, ZÀzÀÄgÀAUÀ §®ªÀzÀPÉ AiÀiÁªÀ ¸Án JA§ PÀ«ªÁtÂAiÀÄAvÉ, ºÀĪÀÄä¹ì¤AzÀ J®ègÀÆ DAiÀÄÄzsÀ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV ¨Éë£ÀPÉÆ¥ÀàPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ. C°è gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ ¸ÉßûvÀjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ ¨sÁ¯É £ÁAiÀÄPÀ£ÀÆ M§â. PÁæAwAiÀÄ «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ FUÁUÀ¯Éà UÉÆwÛzÀÝjAzÀ, CªÀgÉ®è ¹zÀÞgÁUÉà EzÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ UÀÄmÁÖV ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ §UÉÎ ZÀað¹zÀgÀÄ. PÁæAwUÉAzÉà ¨sÁ¯É £ÁAiÀÄPÀ, £ÀÆgÀÄ d£ÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÄÀ ß ¹zÀÞ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ. C°èAzÀ £ÀqÉzÀ UɼÉAiÀÄgÀ zÀAqÀÄ, ªÀPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è frتÀĤ ¥sÀQÃgÀ, a®PÀÄAzÀzÀ°è PÁ½ ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀtºÀ®V ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸ÀÛªÁqÀzÀ°è PÀªÀiÁägÀ «ÄÃgÀ¸Á©, ªÀÄÆUÀ§¸ÀÛzÀ°è gÀd¥ÀÆvÀ gÁAiÀĹAUÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀAqÀPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉÆArvÀÄ. CªÀgÉ®è vÁªÀÅ ¹zÀÞªÀiÁrlÄÖPÉÆArzÀÝ UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄtÚ£À PÁæAw¥ÀqÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀtÚ gÀhÄjAiÀiÁV ºÀÄlÄÖªÀ £À¢, zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ £ÀÆgÁgÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ vÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ£À¢AiÀiÁUÀĪÀAvÉ, QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀ½îºÀ½îUÀ¼À°è £ÀÆgÁgÀÄ d£À gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ, PÁæAwUÉ ¨ÉÃPÁzÀ zÀAqÉÆAzÀÄ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ FUÀ zÉÆqÀØ PÀ£À¹vÀÄÛ. CzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ ±ÀvÀÄæ«zÀÝ. vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ ºÉÆ®PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉªÀÄ䢬ÄA¢zÀÝ F AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ, ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ªÀĺÁ PÀ£À¸ÉÆAzÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¨É¼É¢vÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ¯ÉÆAzÀÄ G½¢vÀÄÛ. 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

29


15

CzsÁåAiÀÄ

PÀ¼ÀazÀ ¸ÁévÀAvÀæöå eÉÆåÃw ZÉ£ÀߪÀÄä ¸Áé

vÀAvÁæöå £ÀÆgÁgÀÄ d£À AiÀÄĪÀPÀgÀ zÀAqÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÁr£À°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀ gÁAiÀÄtÚ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À ºÁ¢AiÀÄ §UÉÎ ZÀað¹zÀ. CzÀÄ 1829£Éà E¹éAiÀÄ K¦æ¯ï wAUÀ½£À 2£Éà vÁjÃRÄ. gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÛªÀ£À D¥ÀÛ«ÄvÀægÀ zÀAqÀÄ CgÀtåzÀ°è CqÀVPÉÆAqÀÄ PÁæAwAiÀÄ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqɹvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÁågÀ£ÀÄß eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁæAw ¥ÀgÀªÁV AiÀiÁgÁåjzÁÝgÉ? JA¨É®è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀZÉðAiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. DUÀ §AvÀÄ §gÀ¹r°£ÀAvÀºÀ ¸ÀÄ¢Ý. ©ænµÀjAzÀ UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ «ÃgÀgÁt QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ºÀA§®zÀ°èAiÉÄà PÉÆ£ÉAiÀÄĹgÀÄ J¼É¢zÀݼÀÄ. ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ gÁAiÀÄtÚ ¢UÀÆäqsÀ£ÁzÀ. Erà PÁæAwAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÉà PÀĹzÀÄ ©zÀÝAvÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁgÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃgÁl ¸ÀAWÀn¹zÀÝ£ÉÆÃ, AiÀiÁjUÁV vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ §°UÉÆlÄÖ ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÝ£ÉÆÃ, D «ÃgÀgÁtÂAiÉÄà E®èªÁVzÀݼÀÄ. E£ÀÄß AiÀiÁgÀ ¸À®ÄªÁV PÁæAw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄvÉÛ DvÀ£À £ÉgÀ«UÉ §A¢zÀÄÝ §Ä¢ÞAiÀÄļÀî AiÀÄ®ètÚ£ÉÃ. «ÄvÀæ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ DvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀ. ‘¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÉà ZÉ£ßÀ ªÀÄä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆáwð ¤ÃrzÀݼÀÄ. CzÉà ¸ÀÆáwð¬ÄAzÁV EªÀvÄÀ Û £ÀÆgÁgÀÄ d£À vÀªÀÄäzÉ£ÀÄߪÀ J®èªÀ£ÀÆß »AzÉ ©lÄÖ PÁæAw ¸ÁgÀ®Ä §A¢zÁÝgÉ. FUÀ DPÉAiÀÄ ±ÀjÃgÀ E®èªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, DPÉAiÀÄ DvÀä ¤£Àß eÉÆvÉUÉà EgÀÄvÀz Û É. £ÀªÉÄä®è PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¤Ã£Éà C¼ÀÄvÀÛ PÀÆvÀgÉ, F £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀwÛ ªÀÄÄnÖ ¢ÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝÃ. FUÀ CzÉà PÀwÛ¬ÄAzÀ PÁæAw £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ PÉÆlÖ ªÀiÁvÀ£ÀÄß G½¸À¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ «ªÉÃPÀ ºÉýzÀ. gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀ°®è. AiÀiÁgÀ ¸À®ÄªÁV QvÀÆÛgÀ£ÀÄß UÉ®è¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆArzÉݪÉÇÃ, D vÁ¬ÄAiÉÄà E®èªÁzÀ ªÉÄÃ¯É EzÉ®è ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀ ¸À®ÄªÁV? JAzÀÄ PÉÆgÀVzÀ. DUÀ §ÄzÀÄå¼Àî AiÀÄ®ètÚ CzÀPÀÆÌ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¹zÀ. QvÀÆÛgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÁVzÀÝ zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹zÀ. ‘¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ 30

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ «ÃgÀªÀé gÁtÂAiÀÄ D zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ FUÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVzÉ. ªÀiÁ¸ÀÛªÀÄgÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÁÝ£É. CªÀ£À£Éßà PÀgÉ vÀAzÀÄ QvÀÆÛj£À ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¸ÉÆÃt. gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À D¸ÉAiÀÄÆ CzÉà DVvÀÄÛ’ JAzÀ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÀ«zÀ zÀÄBRzÀ PÁªÉÆÃðqÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¨É½î QgÀt UÉÆÃZÀj¹zÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ºËzÀ®è? EzÉà zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ¤UÉÆøÀÌgÀªÉà ZÉ£ÀߪÀÄä AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrzÀݼÀÄ. FUÀ ªÀÄvÉÛ QvÀÆÛgÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£À£ÀÄß C¢üPÁgÀzÀ UÀzÀÄÝUÉ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ZÉ£ÀߪÀÄä£À ºÉÆÃgÁlPÉÆÌAzÀÄ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ. PÁæAw £ÀqɹzÀÆÝ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ DvÀ¤UÉ C¤¹vÀÄ. PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ZÉ£ÀߪÀÄä¤zÀÝ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀ¤UÉ D¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ ZÉ£ÀߪÀÄä E®è. DzÀgÉ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀiÁrgÀĪÀ PÀ®äoÀPÉÌ ºÉÆÃV, UÀzÀÄÝUÉUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀ. dAUÀªÀÄ£ÀAvÉ ªÉõÀ ªÀÄgɹPÉÆAqÀ gÁAiÀÄtÚ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®PÉÌ ºÉÆÃV gÁtÂAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀ. UÀzÀÄÝUÉUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹, ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀÄÄnÖ UÉzÀÝ QvÀÆÛgÀ vÀAzÀÄ GzÀÝ ©Ã¼ÀÄªÉ vÁ¬Ä PÀzÀÝ ªÀiÁvÀ®è ¤ªÀiÁäuÉ | E®¢zÀæ ©zÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄªÉ gÀtzÁUÀ || JAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀ. ZÉ£ÀߪÀÄä£À ¸À®ÄªÁV ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ PÁæAw, FUÀ DPÉAiÀÄ zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ°AUÀ¥£ Àà À£ÀÄß QvÀÆÛgÀÄ ¹AºÁ¸À£z À À ªÉÄÃ¯É PÀÆj¸ÀĪÀ PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄnzÉ¢ÝvÄÀ . zÀÄBR ªÀÄgÉvÀ gÁAiÀÄtÚ FUÀ E£ÀßµÀÄÖ ¹zÀÞvÉAiÉÆA¢UÉ PÁæAw ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀvÉÆqÀVzÀ. 

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

31


16

CzsÁåAiÀÄ

¸ÁévÀAvÀæöåUÀAUÉAiÀÄ ¸Á«gÀ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ZÉ

£ÀߪÀÄä£À ¸Á«£À £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄtÚ ¥Àæ§ÄzÀÞ£ÁUÀvÉÆqÀVzÀÝ. ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ EzÀÝ wgÀ¸ÁÌgÀ ºÁUÀÆ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä£À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ CgÀ¹AiÀÄ£ÁßV PÀÆr¸À¨ÉÃPÉA§ D¸É¬ÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝ PÁæAw ¹zÀÞvÉUÉ FUÀ RavÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. AiÀÄÄzÀÞQ̽AiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà J®è ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß §®èªÀ£ÁVzÀÝ DvÀ, F ªÀĺÀvÁÌAiÀÄðPÉÌ E£ÀßµÀÄÖ d£À «ÃgÀAiÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃd£É ºÁQzÀ. DUÀ CªÀ¤UÉ ºÉƼÉzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀd«ÃgÀ. D¦üæPÁ §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjzÀ ¹¢Þ d£ÁAUÀzÀ UÀd«ÃgÀ zsÀªÀÄð¢AzÀ ªÀÄĹèA. CªÀ£ÀzÉÆAzÀÄ PÀ¼ÀîgÀ zÀArvÀÄÛ. ®Æn, PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ CªÀgÀ ªÀÈwÛ. UÀd«ÃgÀ£À ªÀÄÆ® ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ¨ÁÓ£À£À. D£ÉAiÀÄAvÉ zÀ¥ÀàUÉ, JvÀÛgÀPÉÌ EzÀÄÝzÀjAzÀ d£À CªÀ£À£ÀÄß UÀd«ÃgÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, AiÀiÁªÁUÀ zÁ½ EqÀÄvÁÛ£É JA§ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀĽªÀÅ PÀÆqÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀµÀÄÖ UÀÄ¥ÀÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ CªÀ£ÀzÀÄ. CzÀPÁÌV CªÀ¤UÉ UÀÄmÁÖ¼ÀÄ UÀd«ÃgÀ JA§ CqÀØ ºÉ¸ÀgÀÆ EvÀÄÛ. EAxÀ UÀd«ÃgÀ££ À ÀÄß PÁæAw¥ÀqÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀgÉ ºÉÃUÉ? JAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ AiÉÆÃa¹zÀ. §ÄzÀÄå¼Àî AiÀÄ®ètÚ£À£ÀÄß eÉÆvÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ UÀd«ÃgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl gÁAiÀÄtÚ. PÁr£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ UÀd«ÃgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ°®è. PÉÆ£ÉUÉ C°è, E°è «ZÁj¹zÁUÀ, UÉÆÃzÀ½îAiÀÄ gÉÊvÀjAzÀ, UÀd«ÃgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÉlÖUÀ¼À DZÉ EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzsÀð ¢£À ºÀÄqÀÄQzÀ £ÀAvÀgÀ ¹PÀÌ UÀd«ÃgÀ¤UÉ vÀªÀÄä AiÉÆÃd£É «ªÀj¹zÀgÀÄ. §AzÁvÀ gÁAiÀÄtÚ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛ®Æ UÀd«ÃgÀ RĶAiÀiÁzÀ. £À£Àß ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß §AzÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÉÛãÉ. CzÉAxÀ ¸ÀªÁ°£À «µÀAiÀÄ«zÀÝgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀ»¹ £ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀÄ JAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀ. C°èAzÀ ºÉÆgÀl gÁAiÀÄtÚ DUÀ zÉÆqÀØ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ JAzÀÄ PÀÄSÁåvÀ£ÁVzÀÝ §AqÁj ¨Á¥ÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀvÉÆqÀVzÀ. CªÀ¤zÀÄÝzÀÄ £ÀAzÀUÀqÀzÀ ¨sÁUÀzÀ°è. DV£À PÁ®zÀ°è £ÀAzÀUÀqÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ 32

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


UÁæªÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀįɣÁr£À ¸ÉgÀV£À°èzÀÝ F UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæzÉñÀ ©ænµÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁVzÀÝjAzÀ CzÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÄRå PÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ. §AqÁj ¨Á¥ÀÄ«£À zÀgÉÆÃqÉ vÀAqÀzÀ°è LªÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀjzÀÝgÀÄ. JAxÁ PÉlÖ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ºÉøÀzÀ vÀAqÀªÀzÀÄ. C®èzÉà §AqÁj ¨Á¥ÀÄ ¸ÀévÀB ªÀĺÁPÀÆæj JAzÀÄ PÀÄSÁåv£ À ÁVzÀÝ. ¹¢ÝQ JA§ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ CªÀ£À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ gÁAiÀÄtÚ, CªÀ£À ªÀÄÆ®PÀ §AqÁj ¨Á¥ÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀ. CAPÀ®V ºÀwÛgÀzÀ P˯Éà UÀÄqÀØzÀ°èzÀÝ DvÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ gÁAiÀÄtÚ vÀ£Àß AiÉÆÃd£É «ªÀj¹zÀ. ¨Á¥ÀÄ«£À vÀAqÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀ®nÖ UÀÄAqÀåtÚ, oÁuÉÆÃf ªÉÃUÁ«, ©Ã£Á£ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄÄAqÀUÀqÀzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ gÁAiÀÄtÚ£À AiÉÆÃd£É »r¹vÀÄ. DzÀgÉ, PÁåvÉ vÉUÉzÀªÀÅ §AqÁj ¨Á¥ÀĪÉÃ. ºÉýPÉý CªÀ£ÀÄ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ. zÀAUÉ JzÁÝUÀ zÉÆgÉvÀ ºÀtzÀ°è £À£ÀUÀÆ MAzÀÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉ ElÖ. gÁAiÀÄtÂÚUÉ ¹lÄÖ §AvÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÄÝ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ°PÀÌ®è. £À£Àß GzÉÝñÀ »r¹zÀgÉ ¨Á, E®è¢zÀÝgÉ ©qÀÄ JAzÀÄ ¤µÀÄ×gÀªÁV ºÉýzÀ. M¦àPÉƼÀîzÉà ¨Á¥ÀÄ«UÉ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÉÄà EgÀ°®è. CªÀ£À ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ¨ÉA§°¹AiÀiÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV, vÁ£ÀÆ M¦àPÉÆAqÀAvÉ £Àn¹zÀ. DzÀgÉ, CªÀ£À ªÀvÀð£É §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«zÀÝ §ÄzÀÄå¼Àî AiÀÄ®ètÚ, ¨Á¥ÀÄ«£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÉà ¨ÉÃqÀ JAzÀ£ÁzÀgÀÆ, CªÀ£À dªÁ¨ÁÝj £À£ÀVgÀ° JAzÀÄ UÀd«ÃgÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀ. EªÉ®è ¨sÉÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ, vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæUÀw JµÁÖVzÉ? JµÀÄÖ d£À PÁæAwUÉ ¹zÀÞªÁVzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ PÀÆvÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÀgÀÄ. CUÀ UÀd«ÃgÀ¤UÉ ¤gÁ±ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EµÀÄÖ PÀrªÉÄ d£ÀgÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ©ænµÀgÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÁÛgÉ JAzÀ. DUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£ÉzÀÄgÀÄ ªÀÄÆrzÀÄÝ gÁt FgÀªÀé£À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ²ªÀUÀÄwÛ. ²ªÀUÀÄwÛ EzÀÄÝzÀÄ ªÉÆUÀ¯Á¬Ä (ªÉÆUÀ®gÀ) ¥ÀæzÉñÀzÀ°è. gÁt FgÀªÀé£À vÀAzÉAiÉÄà ²ªÀUÀÄwÛAiÀÄ gÁd. »ÃUÁV, PÁæAwUÉ CªÀjAzÀ £ÉgÀªÀÅ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ UɼÉAiÀÄgÀ ¸À®ºÉ M¦àzÀ gÁAiÀÄtÚ ²ªÀUÀÄwÛUÉ ºÉÆÃzÀ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß, eÉÆvÉVzÀÝ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQv ë À £É¯ÉAiÀÄ°è Ej¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. ¨Á¼ÉUÀÄAzÀzÀ PÉƼÀîªÉà CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ JAzÀÄ ¤zsÁðgÀªÁAiÀÄÄÛ. eÉÆvÉUÁgÀgÀ£Éß®è PÉƼÀî¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, CªÀgÀ RaðUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ £ÀAzÀUÀqÀzÀ PÉ® ²æêÀÄAvÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ. £Á£ÀÄ ²ªÀUÀÄwÛAiÀÄ gÁdgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ E°èAiÉÄà Ej. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸ÉÆÃt JAzÀÄ ºÉý ºÉÆgÀl. ²ªÀUÀÄwÛAiÀÄ gÁdgÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÁæAw AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. DzÀgÉ, CªÀgÀÄ ¤dªÁzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. CªÀjVzÀÄÝzÀÄ PÉêÀ® ºÀvÁÛgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À d«ÄãÀÄzÁjPÉ ªÀiÁvÀæ. EzÀÄÝzÀÄ PÉêÀ® £ÀÆgÀÄ d£À ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ. CªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄtÚ£À eÉÆvÉ PÀ½¸ÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè CªÀjgÀ°®è. DzÀgÉ, MAzÀÄ zÁj¬ÄvÀÄÛ. ²ªÀUÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà MPÀ̼À ¨sÀgÀªÀÄ£ÉA§ ¨sÁj zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ¤zÀÝ. CªÀ£À vÀAqÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÉʪÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀjzÀÝgÀÄ. gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ½UÉ £ÀÄUÀÄÎwÛzÀÝ ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

33


¨sÀgÀªÀÄ, zsÀ£ÀzsÁ£Àå ®Æn ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. ¥Àæw¨sÀn¹zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÉÆ®ÄèwÛzÀÝ. ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ EqÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À G¥Àl¼À ºÉüÀwÃgÀzÁVvÀÄÛ. D ¨sÀgÀªÀÄ£À£ÀÄß PÉÆAzÀgÉ, £ÁAiÀÄPÀ¤®èzÀ CªÀ£À d£À vÀªÀÄä vÀAqÀ ¸ÉÃgÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ AiÉÆÃa¹zÀ. ²ªÀUÀÄwÛ gÁdjUÀÆ AiÉÆÃd£É M¦àUÉAiÀiÁV, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä°èzÀÝ £ÀÆgÀÄ d£À ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄtÚ£À eÉÆvÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. ºÀwÛgÀzÀ vÀļÀ¹ UÀÄqÀØzÀ PÁr£À°ègÀĪÀ PÀ®Äè¨Á«AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¨sÀgª À ÀÄ vÀ£Àß d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀAVzÀÝ. eÉÆvÉUÉ §A¢zÀÝ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß UÀÄqÀØzÀ §½AiÉÄà ¤°è¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, vÁ£ÉƧâ£Éà UÀÄmÁÖV ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀ. DUÀ, C°è ¨sÀgÀªÀÄ ªÀÄvÀÛªÀ£À d£À HlPÉÌ PÀÆwzÀÝgÀÄ. MªÉÄä¯Éà ¨sÀgÀªÀÄ£À ªÀÄÄAzÉ fVzÀÄ ¤AvÀ gÁAiÀÄtÚ, CªÀ£À£ÀÄß PÀwÛPÁ¼ÀUÀPÉÌ DºÁ餹zÀ. gÁAiÀÄtÚ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀÄvÀÛ¯Éà ¨sÀgÀªÀÄ£À ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ ºÉzÀjzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ gÁAiÀÄtÚ£À §UÉÎ ¦æÃw EvÀÄÛ. DzÀgÉ, ¨sÀgÀªÀÄ ªÀiÁvÀæ QAavÀÆÛ «ZÀ°vÀ£ÁUÀzÉÃ, ºÉÃUÉÆà §A¢¢ÝÃ. HlPÉÌ PÀÆqÀÄ. DªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt JAzÀ. DzÀgÉ, DºÁé£À ¤gÁPÀj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, CªÀ£À Hl ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ PÁAiÀÄÝ. E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀwÛ PÁ¼ÀUÀ ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß, vÀ£Àß vÀAqÀªÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ºÉýzÀ ¨sÀgÀªÀÄ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É gÁAiÀÄtÚ UÉzÀÝgÉ, ¤ÃªÉ®è CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV JAzÀÄ vÀ£Àß PÀwÛ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ. zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ vÀAqÀ PÀtÄÚ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ¼ÀUÀ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ. ¨sg À ÀªÀÄ JµÉÃÖ UÀnÖUÀ£ÁVzÀÝgÀÆ, UÀgÀrªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ£À JzÀÄgÀÄ CªÀ£À Dl vÀÄA§ ºÉÆvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄ°®è. £É®PÉÌ ©zÀÝ ¨sÀgÀªÀÄ£À gÀÄAqÀ PÀvÀÛj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀwÛ ªÉƣɬÄAzÀ JwÛ »rzÀ. ¨sÀgÀªÀÄ£À ¸ÀAUÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß HgÀ vÀÄA§ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÀ ²ªÀUÀÄwÛAiÀÄ gÁdgÀÄ, CªÀ£À eÉÆvÉ PÉ® ¸ÉʤPÀgÀÄ, MA¢µÀÄÖ ºÀt ºÁUÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÁæAwUÉ AiÀıÀ¸ÀÄì PÉÆÃj PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. CªÉ®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄ ºÁUÀÆ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¼ÉPÀÄAzÀzÀ PÉƼÀîzÀvÀÛ ¸ÁVzÀ. 

34

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


17

CzsÁåAiÀÄ

¨sÀÄV¯ÉzÀÝ d£ÀvÁ PÁæAw ¸Á

«gÁgÀÄ d£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ D ±ÀĨsÀ UÀ½UÉ PÉÆ£ÉUÀÆ ºÀwÛgÀ §A¢vÀÄÛ. CzÀÄ Qæ.±À. 1830£Éà E¸À«AiÀÄ d£ÀªÀj 1. DAUÀègÀ ¥Á°UÉ CzÀÄ ºÀ§âzÀ ¢£À. ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ® ¢£À. ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ ¢£À. ©ænµÀjUÉ CzÉà ¢£À ¥ÁoÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ. CAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ ‘eÉÊ QvÀÆg Û ÀÄ ªÀiÁvÉ, eÉÊ ZÉ£ÀߪÀÄä gÁtÂ’ JAzÀÄ gÀtWÉÆõÀ PÀÆUÀÄvÀÛ LzÀÄ £ÀÆgÀÄ d£ÀgÀ vÀAqÀzÆ É A¢UÉ, PÀwÛ »jzÀÄ £ÉÃgÀªÁV QvÀÆÛjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è ²æà UÀÄgÀĹzÉÝñÀ£À UÀzÀÄÝUÉUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. ‘EAzÀÄ d£ÀvÁ PÁæAw ±ÀÄgÀĪÁUÀÄwÛzÉ’ JAzÀÄ gÁAiÀÄtÚ WÉÆö¹zÀ. ¸ÀAPÁæAw ºÉÆwÛUÉ Erà gÁdåªÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ FqÀÄUÁ¬Ä MqɸÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ UÀÄgÀĹzÉÝñÀ¤UÉ ºÀgPÀ É ºÉÆvÀÛ. C°èAzÀ ºÉÆgÀqÄÀ ªÀ ªÀÄÄ£Àß, ‘E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ¢£ÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV E°è §gÀÄvÉÛãɒ JAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÀ©â¹zÀ. CµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹zÀ gÁAiÀÄtÚ£À vÀAqÀ QvÀÆÛj£À ¥À²ÑªÀÄQÌzÀÝ PÁr£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DvÀ£À GzÉÝñÀ ¥sÀ°¹vÀÄÛ. QvÀÆÛgÀÄ ¥ÀæªÉò¹ §AzÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ, ©Ãr vÁ®ÆèPÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°è vÀÄA¨Á ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯ÁVzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý §AvÀÄ. £ÀªÀÄä PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä EzÉà CªÀPÁ±À JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ gÁAiÀÄtÚ, vÀ£Àß vÀAqÀzÀ J®ègÀ£ÀÆß PÀgÉzÀ. CªÀgÉ®èjUÀÆ PÉÊ JwÛ ªÀÄÄVzÀÄ, ‘£ÀªÀÄä PÁæAw ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä GvÀÛªÀÄ CªÀPÁ±ÀªÉÇAzÀÄ §A¢zÉ. J®ègÀÆ ²¹Û¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƽî. §qÀ§UÀÎgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÊ ºÁPÀ¨ÉÃr. ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À vÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr’ JAzÀÄ «£ÀAw¹zÀ. DUÀ JzÀÝ UÀd«ÃgÀ, ‘J®ègÀÆ gÁAiÀÄtÚ ºÉýzÁíAUÀ PÉýæ. AiÀiÁgÁzÀÆæ ªÀiÁvÀÄ vÀ¦àzÀæ, £ÉwÛ ªÀiÁåUÀ UÀÄ¢Ý PÉÆ°Ûä’ JAzÀÄ JZÀÑj¹zÀ. ºÁqÀºÀUÀ°£À¯Éèà ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄtÚ, «ÄAa£À ªÉÃUÀzÀ°è ©Ãr PÀZÉÃjUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQzÀ. eÉÆvÉVzÀݪÀgÀÄ PÁªÀ®ÄUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀnÖzÀgÀÄ. C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß Nr¹zÀgÀÄ. weÉÆÃj PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ §AzÀÆPÀÄzsÁjUÉ, ‘¤Ã£ÀÆ £ÀªÀÄäªÀ£ÉÃ. KPÉ ©ænµÀgÀ ZÁPÀj ªÀiÁrÛ¢ÝÃAiÀiÁ. £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¨Á’ JAzÀ gÁAiÀÄtÚ. DzÀgÉ, DvÀ PÉüÀzÉà §AzÀÆPÀÄ JwÛzÀÝjAzÀ, CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀĺÁQzÀ vÀAqÀ weÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁrvÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ PÁæAw ¥ÀqÉ C°èAzÀ ¸ÀA±ÉÃgÀUÀqÀ vÀ®Ä¦vÀÄ. ©Ãr PÀZÉÃj ®ÆnAiÀÄ°è vÀAqÀPÉÌ ¹QÌzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ.1,600. D PÁ®PÉÌ CzÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛªÁVvÀÄÛ.

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

35


§AqÁj ¨Á¥ÀÄ«UÉ ºÀtzÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚvÀÄÛ. ®Æn ªÀiÁrzÀ ºÀtzÀ°è £À£ÀUÀÆ MAzÀÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀ UÉÆtUÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝ. SÁ£Á¥ÀÄgÀzÀ°è DAUÀègÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀqÉ EgÀĪÀÅzÀÄ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. d£ÀªÀj 9gÀ gÁwæ ¸ÉʤPÀ ²©gÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ gÁAiÀÄtÚ §AzÀÆPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ. CzÉà gÁwæ HgÉƼÀUÀÆ £ÀÄVÎ ®Æn ªÀiÁrzÀ. C°èAzÀ ElQUÉ ºÉÆÃzÀ gÁAiÀÄtÚ gÉÊvÀjAzÀ gÀÆ.5,000 ZÀAzÁ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ. FUÀ gÁAiÀÄtÚ£À eÉÆvÉUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå 3,000 zÁnvÀÄÛ. F ¥ÀÄlÖ ¸ÉÊ£Àå vÀÄPÀr ¥ÀgÀ±ÀªÁqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAPÀ®VUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÀgÀPÁj ZÁªÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÁÛ ¸ÁVvÀÄ. ºÀ½îºÀ½îUÀ¼À°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ HgÀ ¨ÁV®¯Éèà CªÀjUÉ DgÀw JwÛ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. gÉÆnÖ ¨ÉìĹ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀmÉîgÀÄ, ±Áå£ÀĨsÁUÀgÀÄ, PÀÄ®PÀtÂðUÀ¼ÀÄ, UËqÀgÀÄ ºÁUÀÆ d«ÄãÀÄzÁgÀgÀÄ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ZÀAzÁ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ®Æn¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. d£ÀgÀ ¨ÉA§® PÁæAwUÉ §® vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄÛ. ºÉZÉÑZÀÄÑ d£À PÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. FUÀ gÁAiÀÄtÚ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀvÉÆqÀVzÀ.

gÁAiÀÄtÚ¤UÁV ºÀÄqÀÄPÁl:

EvÀÛ gÁAiÀÄtÚ vÀ£Àß zÀAqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ, CvÀÛ ¸ÀAUÉƽîAiÀÄ°è gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. vÀ£Àß §tªÉUÉ ¨ÉAQ ©Ã¼À®Ä gÁAiÀÄtÚ PÁgÀt JA§ UÀĪÀiÁ¤AiÀÄ°èzÀÝ PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ zÀÆgÀÄ §gÉ¢zÀÝ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÀgÀ®Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. DzÀgÉ, AiÀiÁgÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ°®è. DUÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ PÀ¯PÉ g ÀÖ ï DVzÀÝ ¤¸ÉÊvï JA§ C¢üPÁjAiÀÄÆ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀAvÉ ¨É¼ÀUÁ«, ©Ãr ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ CªÀįÁÝgÀjUÉ DzÉñÀ ¤ÃrzÀÝ. gÁAiÀÄtÚ£À UÀÄ¥ÀÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀiÁ»w ©ænµÀgÀ Q« ªÀÄÄnÖvÀÄÛ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ CªÀįÁÝgÀ ºÀÄZÉÆÑý PÀȵÀÚgÁAiÀĤUÀAvÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¹nÖvÀÄÛ. vÀ£Àß PÉÊPɼÀUÉ ZÁPÀjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀåQÛ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV ¨É¼É¢zÀÝ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¸À»¸À¯ÁVgÀ°®è. C®èzÉÃ, ¸ÀA¥ÀªÁV PÀZÉÃjUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀÅzÁV gÁAiÀÄtÚ §»gÀAUÀ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀÆÝ CªÀ£À£ÀÄß ZÀÄZÀÄÑwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV, gÁAiÀÄtÚ£À §AzsÀ£ÀPÁÌV CªÀ£ÀÆ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁgÀ PÉÊUÀÆ ¹QÌg° À ®è. DvÀ, PÁæAw ¸ÁgÀĪÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ. 

36

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


18

CzsÁåAiÀÄ

¨Á¥ÀÄ §AqÁjUÉ ±Á¹Û

AiÀÄtÚ¤UÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ UËgÀªÀ PÀAqÀÄ §AqÁj ¨Á¥ÀÄUÉ ºÉÆmÉÖQZÁÑAiÀÄÄÛ. ®Æn ªÀiÁrzÀ ºÀtzÀ°è ¥Á®Ä ¹UÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ. CªÀ£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ §Ä¢Þ eÁUÀÈvÀUÉÆArvÀÄ. »ÃUÁV, PÁæAwAiÀÄ zÀAqÀÄ ºÀqÀ®V vÀ®Ä¦zÉÝà vÀqÀ, §AqÁj ¨Á¥ÀÄ ®ÆnUÉ E½zÀ. Erà ºÀ½îUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ. gÁAiÀÄtÚ£À §gÀ«UÁV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ PÁAiÀÄݪÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀgÀPÀ¯ÁV ºÉÆÃVzÀÝgÄÀ . ºÀqÀ®V ªÉÄðzÀÝ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß §AqÁj ¨Á¥ÀÄ wÃj¹PÉÆArzÀÄÝ »ÃUÉ. zÁ½AiÀÄ°è vÀ£ÀßzÉ®èªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtÚtÄÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÉƧâ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §AzÀ. ¤£Àß ¸ÁéUÀvPÀ ÁÌV £ÁªÉ®è ¸ÀqÀUg À ¢ À AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤ÃZÀvÀ£À ªÀiÁr©mÉÖ. ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr©mÉÖ. zÉêÀgÀÄ ¤£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÁÛ£Á? cà JAzÀÄ ¨ÉÊzÀ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

37


gÁAiÀÄtÚ¤UÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÉà w½AiÀÄ°®è. EzÀÄ £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÉà DzÀ WÀl£É CeÁÓ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý, DvÀ¤UÉ MA¢µÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀ. DzÀgÉ, §AqÁj ¨Á¥ÀÄ«£À ¥ÀÄAqÁl EµÀÖPÉÌà ¤®è°®è. PÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À zÁ½ £ÀAzÀUq À À JA§ÄzÀ£ÄÀ ß w½¢zÀÝ DvÀ, gÁAiÀÄtÚ¤VAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV C°èUÉ vÀ®Ä¦zÀÝ. HgÀÄ vÀÄA¨Á UÀ¯ÁmÉ J©â¹zÀÝ ¨Á¥ÀÄ, C£ÀĪÀiÁ£À ¨ÁgÀ¢gÀ° JAzÀÄ ‘ZÉ£ÀߪÀÄä gÁtÂUÉ dAiÀĪÁUÀ°’ JAzÀÄ PÀÆUÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ. Hj£À°è vÀ£ÀUÉ DUÀzÀªÀgÀ D¹Û ®Æn ªÀiÁqÀÄvÀÛ, CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ, zÁAzsÀ¯É J©â¹zÀÝ. gÁAiÀÄtÚ vÀ®Ä¥ÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ £ÀAzÀUÀqsÀ ¨Á¥ÀÄ«£À zÁ½UÉ ¹PÀÄÌ £ÀgÀ¼ÀÄwÛvÀÄÛ. HgÀ ¨ÁV®¯Éèà gÁAiÀÄtÚ£À PÁ°UÉ ©zÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ, ¨Á¥ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛzÁÝ£É. £À£Àß vÁ½ G½¸ÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ. ºÀqÀ®VAiÀÄ°è ¨Á¥ÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀÄAqÁl¢AzÀ gÉÆù ºÉÆÃVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ, ¨Á¥ÀÄ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ. ‘¤£Àß zÁj ¸ÀjAiÀÄ®è. E£ÉÆߪÉÄä EAxÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ®è. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß ©qÀÄ’ JAzÀÄ eÉÆÃgÀÄ ªÀiÁrzÀ. DzÀgÉ, ¨Á¥ÀÄ PÁågÉà C£Àß°®è. ‘EzÀÄ £À£Àß HgÀÄ. £À£ÀUÉ w½zÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ©qÀÄ’ JAzÀÄ vÀ£Àß PÀwÛ£À ¥ÀnÖ »rzÀÄPÉÆArzÀÝ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ. DzÀgÉ, ¸ÀAeÉ ºÉÆwÛUÉ CzÉà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆüÁqÀÄvÀÛ §AzÀ¼ÀÄ. ‘D ¥Á¦ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄä£Éß®è vÀ§â° ªÀiÁrzÀ’ JAzÀÄ C¼ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. gÁAiÀÄtÚ PÉgÀ½©lÖ. eÉÆvÉVzÀÝ ¨É¼ÀªÀr gÀÄzÀæ£ÁAiÀÄPÀ, ¢rتÀĤ ©üêÀÄ, ¸ÀA±ÉÃgÀUÀqÀzÀ ªÀÄĸÁåqÉÆÃgÀ, QvÀÆÛj£À ¸ÀAUÀtÚ ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ J°èzÀÝgÀÆ ¨Á¥ÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß JAzÀÄ CnÖzÀ. CªÀgÀ zÁjUÉ ¨Á¥ÀÄ«£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ M§â ¸ÉêÀPÀ CqÀØ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ ºÁQ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎzÀ vÀAqÀ ¨Á¥ÀÄ CqÀVPÉÆArzÀÝ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑvÀÄ. ¥Àæw¨sÀn¹zÀ ¨Á¥ÀĪÀ£ÀÄß F £Á®égÀÆ ZÉ£ÁßV xÀ½¹, EjzÀÄ PÉÆAzÀgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À PÁæAw ¥ÀqÉUÉ CAnzÀÝ zÉÆqÀØ PÀ¼ÀAPÀªÉÇAzÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃAiÀÄÄÛ. 

38

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


¸ÀA¥ÀUÁ« ªÉÄÃ¯É zÁ½

19

CzsÁåAiÀÄ

F

UÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ zÁj ¸ÀàµÀÖªÁVvÀÄÛ. vÀ£Àß zÁ½UÀ¼À£ÀÄß DvÀ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV £ÀqɸÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ, d£ÀgÀ ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä£À £ÀAvÀgÀ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀªÀ£ÀÄß Cw UÁqsÀªÁV DªÀj¹PÉÆAqÀ ªÀåQÛ gÁAiÀÄtÚ. PÁæAw ±ÀÄgÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄtÚ ¸ÀA±ÉÃgÀUÀqÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß oÁtåªÁV¹PÉÆAqÀ. £ÀAzÀUÀqsÀzÀ ªÉÄð£À zÁ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæAiÉÄà ¸ÀA±ÉÃgÀUÀqÀPÉÌ ªÁ¥À¸ÁìzÀ gÁAiÀÄtÚ, ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄvÉÛ £ÀAzÀUÀqsÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ¸ÀÄ¢Ý ºÀ©â¹zÀ. DzÀgÉ, DvÀ£À PÀtÂÚzÀÄÝzÀÄ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ ªÉÄïÉ. CzÉà ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ°è C°èAiÀÄ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ gÁAiÀÄtÚ££ À ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀU¼ À À PÁ® CPÀæªÀĪÁV §A¢ü¹nÖzÝÀ . CzÉà PÀZÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ, ºÁqÀºÀUÀ¯Éà PÀZÉÃj ¸ÀÄqÀĪÀÅzÁV gÁAiÀÄtÚ «ÃgÀ¥ÀæweÉÕ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrzÀÝ. CzÀ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÁVvÀÄÛ. CvÀÛ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ PÀÆqÀ gÁAiÀÄtÚ£À£ÄÀ ß JzÀÄj¸À®Ä ¸ÀeÁÓVzÀÝ. vÀ£Àß PÉÊPɼÀV£À M§â ¸ÁzsÁgÀt £ËPÀgÀ£ÁVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ UÀ½¹zÀÝ d£À¦æAiÀÄvÉ DvÀ£À°è C¸ÀÆAiÉÄ ªÀÄÆr¹vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ gÁAiÀÄtÚ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÉƼÀUÉ ºÉeÉÓ EqÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä DvÀ E£ÀÆßgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÁªÀ°UÉ EnÖzÀÝ. JµÉÖà ¢£À PÁAiÀÄÝgÀÆ gÁAiÀÄtÚ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄvÀÛ §gÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼Éà PÁt°®è. F ªÀÄzsÉå DvÀ £ÀAzÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌvÀÄ. C¯Éèà gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï §®zÉÆA¢UÉ CvÀÛ zsÁ«¹zÀ. E£ÉÆßAzÉqÉ ©ÃrAiÀÄ CªÀįÁÝgÀ£ÀÆ gÁAiÀÄtÚ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ. C°èUÉ ¸ÀA¥ÀUÁ« ªÉÄÃ¯É zÁ½ EqÀĪÀ gÁAiÀÄtÚ£À GzÉÝñÀ ¥sÀ°¹zÀAvÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, zsÁgÀªÁqÀzÀ°èzÀÝ ©ænµï vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄvÀÛ §gÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«vÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯ÉÃ, d£ÀªÀj 11gÀAzÀÄ QvÀÆÛj£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV DvÀ ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ¢Ý ºÀ©â¹zÀÝ. »ÃUÁV, 18£Éà gÉfªÉÄAmï£À ¸ÉÊ£Áå¢üPÁj ªÉÄÃdgï gÁUï, vÀ£Àß vÀÄPÀrAiÉÆA¢UÉ QvÀÆÛj£À°è PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ. E£ÉÆßAzÉqÉ, gÁAiÀÄtÚ £ÀAzÀUÀqsÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà QvÀÆÛjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ£ÉAzÀÄ CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ £ÀAzÀUÀqÀzÀ°è pPÁt ºÀÆrzÀÝ. AiÀiÁªÁUÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ¥Éưøï vÀÄPÀrAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀUÁ« ©lÄÖ ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

39


£ÀAzÀUÀqsÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀl£ÉA§ ¸ÀÄ¢Ý §A¢vÉÆÃ, gÁAiÀÄtÚ ®UÀħUɬÄAzÀ PÁqÀÄzÁj »rzÀÄ ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀl. E¯ÉÆèAzÀÄ C¥ÁAiÀÄ«vÀÄÛ. £ÀAzÀUÀqsÀzÀ°è gÁAiÀÄtÚ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¤gÁ±À£ÁzÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ §gÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä, vÀ£Àß PÉ® ¸ÀºÀZÀgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà £ÀAzÀUÀqsÀPÉÌ ºÀwÛgÀzÀ dPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ PÉÆ¥Àà JA§ PÀÄUÁæªÀÄPÉÌ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÝ. CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV d£ÀªÀj 11gÀAzÀÄ C°è UÀ®¨sÉ J©â¹zÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, d£ÀgÀ£Éß®è Hj¤AzÀ ºÉÆgÀ PÀ½¹ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ PÀȵÀg Ú ÁAiÀÄ£À UÀªÀÄ£À ¸ÀºÀdªÁV CvÀÛ wgÀÄVvÀÄ. EvÀÛ gÁAiÀÄtÚ PÁqÀÄzÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀUÁ« ¥ÀæªÉò¹zÀ. £ÀAzÀUÀqsÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ºÀtªÀ£Éß®è ªÀĹâAiÉÆAzÀgÀ M¼ÀUÉ CqÀV¹lÄÖ, PÁªÀ°UÉAzÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ d£À §AzÀÆPÀÄzsÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀīĹzÀÝ. gÁAiÀÄtÚ ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ ¥ÀæªÉò¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÉ®è ºÉzÀj ªÀĹâ ºÀwÛ PÀĽvÀgÀÄ. DzÀgÉ, vÀ£Àß ¥ÀæweÉÕ FqÉÃj¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà ¨ÉÃPÁVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ, CvÀÛ wgÀÄV PÀÆqÀ® £ÉÆÃqÀ°®è. vÀ£ÀߣÀÄß §ºÀĪÁV CªÀªÀiÁ¤¹zÀÝ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖºÁPÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. PÀbÉÃjAiÀÄ gÀPÀëuÉUÉ ¤AwzÀÝ E¥ÀàvÀÄÛ d£ÀgÀÆ zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ. CµÉÖà C®è, CªÀgÉ®è gÁAiÀÄtÚ£À UɼÉAiÀÄgÀÆ ºËzÀÄ. DvÀ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀÆQ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ vÀ£ÀUÁzÀ CªÀªÀiÁ£ÀzÀ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. gÉÆõÀ GQÌvÀÄ. Erà PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÉƼÀV£À zÁR¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀÄlÄÖºÁQzÀ. £ÀAvÀgÀ, vÀ£Àß §zÀÞªÉÊj CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÉAQ ElÖ. DvÀ£À §ºÀĪÀÄÄRå PÀ£À¸ÉÆAzÀÄ CAzÀÄ FqÉÃjvÀÄÛ. 

40

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


20

CzsÁåAiÀÄ

ºÀgÀPÉ wÃj¹zÀ gÁAiÀÄtÚ

AiÀÄtÚ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ£À PÀZÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÁzÀgÀÆ, CzÀgÀ ©¹ vÁQzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ PÀȵÀÚgÁAiÀĤUÉ. £ÀAzÀUÀqsÀPÉÌ gÁAiÀÄtÚ §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÁAiÀÄÄvÀÛ, PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÀÛ PÀÆwzÀÝ PÀȵÀÚgÁAiÀĤUÉ, ªÉÆzÀ®Ä §AzÀ ¸ÀÄ¢Ý JAzÀgÉ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀPÉÆ¥ÀàPÉÌ §AzÀ gÁAiÀÄtÚ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÁìzÀ JA§ÄzÀÄ. PÀȵÀÚgÁAiÀĤUÉ ªÀÄÄR¨sÀAUÀªÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EµÀÄÖ ºÀwÛgÀ §AzÀgÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß »rAiÀįÁUÀ°®èªÀ®è JAzÀÄ ºÀ¼ÀºÀ½¹zÀ. DzÀgÉ, ¤dªÁzÀ ¸ÀÄ¢Ý §A¢zÀÄÝ ¸ÀAeÉ ºÉÆvÀÄÛ. ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃzÀ gÁAiÀÄtÚ, ZÁªÀr ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ElÖ «µÀAiÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà PÉÆæÃzsÀªÀÄvÀÛ£ÁzÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ, vÀqÀ ªÀiÁqÀzÉà ¥Éưøï vÀÄPÀr ¸À»vÀ ¸ÀA¥ÀUÁ«UÉ zsÁ«¹zÀ. CµÉÆÖwÛUÉ ¸ÀA¥ÀUÁ« vÀåf¹zÀ gÁAiÀÄtÚ£À zÀAqÀÄ ºÀ½î zÁlÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

41


JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÁ¼ÀUÀ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À ¥ÀqÉAiÀĪÀgÀ D¨sÀðlPÉÌ ºÉzÀjzÀ ¥Éưøï vÀÄPÀr PÀPÁÌ«QÌAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ, PÀȵÀÚgÁAiÀÄ£À ªÉÄïÉÃj ºÉÆÃzÀ. DzÀgÉ, PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É PÀÆwzÀÝ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼ÀvÀÛ PÀÄzÀÄgÉ Nr¹ fêÀ G½¹PÉÆAqÀ. CªÀvÉÛãÁzÀgÀÆ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ£À ºÀwÛgÀ PÀÄzÀÄgÉ E¢ÝzÀÝgÉ, PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVgÀÄwÛzÀÝ. gÁAiÀÄtÚ vÀªÀÄUÉ ªÀAa¹ ¸ÀA¥ÀUÁ« ZÁªÀr ¸ÀÄlÖ «µÀAiÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà £ÀAzÀUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®¢AzÀ ©ænµï ¸ÉÊ£Àå £ÉgÀ«UÉ zsÁ«¹vÀÄ. vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä gÁAiÀÄtÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ E¢Ý®è. zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÉÊ£Àå ¨É£ÀßnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ DvÀ, UÁæªÀĸÀÜgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉøÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃmÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. ºÉýPÉý D eÁUÀ zÀÄUÀðªÀĪÁzÀ ¨ÉlÖUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ PÁr¤AzÀ PÀÆrzÀ ¥ÀæzÉñÀ. AiÀiÁjUÉà DUÀ°, C°è ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV¢Ý®è. PÉÆÃmÉ ¸ÉÃjzÀ gÁAiÀÄtÚ, vÀ£Àß ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÁV «¨sÀf¹zÀ. MAzÀÄ vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß ©ænµÀgÀ ¥ÀgÀªÁVzÀÝ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄjPÀmÉÖUÉ PÀ½¹zÀ. HjUÉ £ÀÄVÎzÀ PÁæAw ¥ÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀ½îAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃa C°èAiÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À PÉÆÃmÉ ºÀwÛzÀ gÁAiÀÄtÚ, ¸ÀA¥ÀUÁ«AiÀÄ°è vÀ£Àß ¥ÀæweÉÕ FqÉÃj¹zÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV £ÀA¢zsÀÓdªÀ£ÀÄß ºÁj¹zÀ. EvÀÛ gÁAiÀÄtÚ §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ QvÀÆÛj£À°è PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀÆwzÀÝ ªÉÄÃdgï gÁ¸ï¤UÉ ¤gÁ±ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ J°èzÁÝ£É, K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀgÀ PÀ¤µÀÖ ¸ÀĽªÀÅ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ ¹UÀÄwÛgÀ°®è. ¨ÉøÀgÀ¢AzÀ DvÀ, vÀ£Àß ¸ÉÊ£Àå ¸ÀªÉÄÃvÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ªÁ¥À¸ÁìzÀ. F ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà zÉøÀ£ÀÆj£À PÉÆÃmÉ E½zÀ gÁAiÀÄtÚ QvÀÆÛj£À PÀqÉ ºÉÆgÀl. d£ÀªÀj 14gÀ ªÉüÉUÉ QvÀÆÛgÀÄ vÀ®Ä¦zÀÝ gÁAiÀÄtÚ, PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À°è Erà ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁQzÀÝ. J®è PÀqÉ DvÀ¤UÉ ¤jÃPÉëUÀÆ «ÄÃjzÀ ¨ÉA§®, ¦æÃw zÉÆgÀQvÀÄÛ. J®èªÀÇ DvÀ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. ºÀtªÀÇ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UɮĪÀÇ DvÀ¤UÉ ºÉZÉÑZÀÄÑ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV, UÀÄgÀĹzÉÝñÀégÀ£À UÀzÀÄÝUÉUÉ ºÀgÀPÉ wÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀVzÀAvÁVvÀÄÛ. zÀAr£ÉÆA¢UÉ gÁeÁgÉÆõÀªÁV QvÀÆÛjUÉ ºÉÆÃzÀ gÁAiÀÄtÚ ºÀgÀPÉ wÃj¹zÀ. C°èAiÀĪÀgÀ DwxÀå ¹éÃPÀj¹, MA¢µÀÄÖ UÀÄnÖ£À ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÉÊ£Àå ¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁV ºÀwÛgÀzÀ PÁr£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ. 

42

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


21

CzsÁåAiÀÄ

UÉj¯Áè AiÀÄÄzÀÞvÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ UÀÄAqÀÄ ªÀÄÄ

A¢£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À ¥Á°UÉ »£ÀßqÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CzÉÆA¢£À gÁAiÀÄtÚ vÀ£ÉÆßA¢VzÀÝ 1,000 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÉƽîUÉà ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQzÀ. CªÀ£À UÀÄj PÀÄ®PÀtÂð ¨Á¼À¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, HgÀÄ ºÉÆPÀÌ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ¨Á¼À¥Àà ¹UÀ°®è. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀۯɮè gÁAiÀÄtÚ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ zÁ½AiÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¨Á¼À¥Àà, MAzÀ®è MA¢£À gÁAiÀÄtÚ vÀ£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §AzÉà §gÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß H»¹ NrºÉÆÃVzÀÝ. »ÃUÁV, HgÀ ZÁªÀrUÉ ¨ÉAQ EqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C°èzÀÝ C§ÄݯÁè ªÀÄvÀÄÛ §£ÀÄì JA§ E§âgÀÄ l¥Á®Ä £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ZÉ£ÁßV xÀ½¹, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÖgÀÄ. ªÀÄÄAzÉãÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä EZÉÒUÉ «gÀÄzÀÞªÁV PÀA¥À¤A ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ, PÉÆAzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀj¹zÀgÀÄ. HgÀ ªÀÄUÀ §AzÀ RĶAiÀÄ°è gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀgÀÄ. DgÀw JwÛ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. C°èAzÀ gÁAiÀÄtÚ£À zÀAqÀÄ ºÀ½îºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆìÄvÀÄ. DzÀgÉ, C°è ¹QÌzÀÄÝ UÀÄAr£À ¸ÁéUÀvÀ. gÁAiÀÄtÚ£À PÁ°UÀÆ UÀÄAqÀÄ vÀUÀÄ°vÀÄ. DzÀgÉ, »ªÉÄälÖzÉà gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À §AlgÀÄ Hj£À°èzÀÝ ReÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀAqÀ ¨Á¼ÀUÀÄAzÀzÀ zÀlÖ PÁr£ÉƼÀPÉÌ ºÉÆìÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À PÁ®Ä ºÉÆQÌzÀÝ UÀÄAqÀÄ vÉUÉzÀÄ, VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À OµÀzsÀ PÀnÖzÀgÀÄ. EvÀÛ gÁAiÀÄtÚ£À ¸ÀvÀvÀ zÁ½UÀ½AzÀ PÀÄæzÀÞgÁVzÀÝ ©ænµï PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀ, DvÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃUÀ §A¢ü¸ÀĪÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃdgï gÁ¸ï, ªÉÄÃdgï ¦PÀjAUï, PÀ¯ÉPÀÖgï ¤¸Éìvï, j¸À¯ÁÝgï ¦Ãgï ªÀĺÀªÀÄäzï U˸ï, CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ ªÀ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CªÀgɵÉÖà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä DUÀ°®è. UÉj¯Áè ªÀiÁzÀj AiÀÄÄzÀÞvÀAvÀæUÀ¼À°è ¤¥ÀÄt£ÁVzÀÝ gÁAiÀÄtÚ, ºÀ½îUÀ¼À d£ÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ©ænµï ¸ÉÊ£ÀåzÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ, CzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁzÀ vÀAvÀæ gÀƦ¹ PÉÊUÉ ¹UÀzÀAvÉ £ÀÄtÄaPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅ¢gÀ°, DvÀ£À PÉÊUÉ ¹UÀzÀAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉà PÀµÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¹§âA¢ UÉÆüÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

43


gÁAiÀÄtÚ£À AiÀÄÄzÀÞ vÀAvÀU æ À¼ÀÆ ©ænµÀgÀ zÁj vÀ¦à¸ÀÄwÛzÀݪÅÀ . zÀlÖ PÁr£À JvÀÛgÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÁåPÀÈwAiÀÄ UÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÁwæ GjAiÀÄĪÀ ¥ÀAdÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀUÀ½UÉ PÀnÖ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ. CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ, gÁAiÀÄtÚ£À vÀAqÀ E°è CqÀVzÉ JAzÀÄ zÁ½ ElÄÖ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ£Éß®è SÁ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. D£ÀAvÀgÀªÀµÉÖà gÁAiÀÄtÚ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw zÁ½ £Àqɹ PÉÆ®ÄèwÛzÀÝ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£Éß®è gÁAiÀÄtÚ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV¹zÀÝ. PÉgÉ zÀqÀzÀ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÉʤPÀgÀÄ vÀªÀÄä §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£Éß®è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ MgÀV¹ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀAvÉ EnÖzÀÝgÀÄ. J¯ÉÆèà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À §Al ¨Á¼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ. G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ gÁAiÀÄtÚ, ºÀÄ°è£À ªÉÄzÉAiÉƼÀUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. D ªÉÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÉgÉ zÀAqÉUÉ §AzÀ ¨Á¼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ, CzÀ£ÀÄß C°è½¹ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ zÀtªÁj¹PÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀAvÉ £Àn¹zÀ. ªÉÄvÀÛUÉà ªÉÄzɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ gÁAiÀÄtÚ, ©ænµÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀzÀAvÉ, §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£Éß®è JwÛPÉÆAqÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV¹©lÖ. E§âgÀÆ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ JµÉÆÖà ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀªÀµÉÖà ©ænµï ¸ÉʤPÀjUÉ vÁªÀÅ ªÉÆøÀºÉÆÃVzÀÄÝ Cj«UÉ §AvÀÄ. 

«dAiÀÄ zÀ±À«ÄAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀÄA© ¨É¼ÀUÀĪɣÀÄ £Á¤AzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄªÉ £À£ÀßtÚ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ©ÃgÀzÉêÀgÀ «ÃgÀ ºÀgÀQ ºÉÆvÀÄÛ ºÁqÀÄvÀ ¥ÁqÀÄvÀ £Á ¨ÉÃqÀÄªÉ ªÀÄAUÀ®«vÀÄÛ PÁ¥ÁqÉAzÀÄ ºÁqÀÄªÉ QvÀÆÛgÀ £ÁqÀ vÀÄA¨É®è £ÁgÉÃgÀÄ ¥ÀzÀPÀnÖ ¸ÀAUÉÆ½î ¸ÀgÀzÁgÀ£À ºÉ¸ÀjírzÀÄ ºÁqÁågÀ ºÀgÀĵÀ¢ ªÀÄ£À«ÄrzÀÄ PÉÆAqÁqÁågÀ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀgÀĵÀªÀ ¤ÃqÉAzÀÄ £ÁqÀzÉë Crt »rzÀÄ ¨ÉÃqÀĪɤAzÀÄ £À£ÀßtÚ£À ºÉÆÃgÁlPÉÌ dAiÀĪÀ ¤ÃqÉAzÀÄ 44

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


22

CzsÁåAiÀÄ

£ÀjUÀ¼À §¯ÉUÉ ©zÀÝ ¹AºÀ ©æ

nµÀgÀ UÀȺÀ§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ gÁt «ÃgÀªÀé gÁAiÀÄtÚ£À zÀAUÉUÉ ¨ÉA§® ¸ÀÆa¹ 455 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹PÉÆnÖzÀݼÀÄ. CzÉíÃUÉÆà F «µÀAiÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀ PÀÄæzÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¨ÉA§®¢AzÁVAiÉÄà gÁAiÀÄtÚ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ DPÉÆæñÀUÉÆAqÀ CªÀgÀÄ, gÁtÂAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè PÀĸÀUÀ°è£À PÉÆÃmÉUÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¹zÀgÀÄ. MAzÀ®è MA¢£À DPÉAiÀÄ£ÀÄß ©r¸À®Ä gÁAiÀÄtÚ §AzÉà §gÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁj zÀAqÀ£Éßà PÀĸÀUÀ°è£À°èlÖgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ MªÉÄä gÁt «ÃgÀªÀé PÁ¬Ä¯É ©zÀݼÀÄ. zsÀÆvÀð ©ænµÀgÀÄ OµÀ¢üAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è DPÉUÉ «µÀ PÀÄr¹©lÖgÀÄ. gÁtÂAiÀÄ ¸Á«£ÉÆA¢UÉ, ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀÇ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ JtÂPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, gÁtÂAiÀÄ ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀqÀÄvÀÛ¯Éà gÁAiÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAqÀªÀµÉÖà C®è, ¸ÀÄvÀÛ°£À J®è HgÀÄUÀ¼À d£ÀgÀÆ PÀÄæzÀÞgÁzÀgÀÄ. ¥ÉÃaUÉ ¹®ÄQzÀ PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆlÖªÀjUÉ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÁV WÉÆö¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ, d£À ºÀtzÁ¸ÉUÉ ¹®ÄPÀĪÀÅ¢gÀ°, §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ qÀAUÀÆgÀ ¸ÁgÀ®Ä §AzÀªÀgÀ£Éßà PÉÆAzÀĺÁQzÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÁågÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ºÀtPÉÌ D¸É ¥ÀqÀ¢zÀÝgÀÆ, CªÀįÁÝgÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀ. gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVzÀÝgÀÆ, FUÀ CzÀPÉÌ ºÀtzÀ £ÀAlÄ ¸ÉÃjPÉÆArvÀÄÛ. CzÀPÁÌV CªÀ£ÀÄ zÉÆqÀØ PÀÄvÀAvÀæªÀ£Éßà ºÀÆrzÀ. »AzÉƪÉÄä, PÉÆzÁ£À¥ÀÄgÀzÀ°èzÀÝ °AUÀ£ÀUËqÀ JA§ ¥ÀmÉî gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀvÀÄÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®£ÁVzÀÝ. »ÃUÁV, CªÀ¤UÉ ZÉ£ÀߪÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ¹nÖvÀÄÛ. D «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ, ¥ÀmÉî£À£ÀÄß UÀÄmÁÖV ¨sÉÃnAiÀiÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹zÀ. ¥ÀmÉî °AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÀÄPÀÌ®£ÁVzÀÝjAzÀ, CªÀ£À £ÉgÀ«UÉ £ÉÃV£ÀºÁ¼ÀzÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÉêÀPÀ ®PÀÌ¥Àà£À£ÀÄß PÀ½¹zÀ. zÉÊ»PÀªÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ §®±Á°AiÀiÁVzÀÝ ®PÀÌ¥Àà gÁAiÀÄtÚ¤zÀÝ ¸ÀܼÀ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ °AUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ªÉAPÀ£ÀUËqÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃzÀ. JA¢UÀÆ vÀ£Àß PÀqÉ wgÀÄVAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀzÀ ®PÀÌ¥Àà£À£ÀÄß gÁAiÀÄtÚ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà £ÉÆÃrzÀ. DzÀgÉ, gÁt «ÃgÀªÀé¤UÉ «µÀ¥Áæ±À£À ªÀiÁr¹zÀ ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ vÀ£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄj¢zÉ. »ÃUÁV, ¤£ÉÆßA¢UÉ ¸ÉÃgÀ®Ä §AzÉ JA§ CªÀ£À ªÀiÁvÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ªÀÄt¹vÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

45


ºÁUÉ ºÉý gÁAiÀÄtÚ£À vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ d£ÀgÀÆ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ, ®PÀÌ¥Àà£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼£ À ÀÄß £ÀA©zÀ. G¥ÀÄà, ºÀ¸ÀÄ ºÁUÀÆ UÉƧâgÀ ªÀÄÄnÖ¹, ¤µÉ׬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV E§âgÆ À UËqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀÌ¥Àà¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ. »ÃVzÀÝgÀÆ, ¸ÀzÁ CªÀ£À ªÉÄïÉÆAzÀÄ PÀtÂÚnÖzÀÝ. ºÀ®ªÁgÀÄ zÁ½UÀ¼À°è ®PÀÌ¥Àà gÁAiÀÄtÚ£À vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ¥Á¯ÉÆÎAqÀ. PÀæªÉÄÃt E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼É¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß §AzsÀĪÀÇ DVzÀÝjAzÀ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É CµÉÆÖAzÀÄ C¥À£ÀA©PÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ®PÀÌ¥Àà¤UÉ PÀæªÉÄÃt gÁAiÀÄtÚ£À gÀºÀ¸Àå CqÀUÀÄvÁtUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. zsÁgÀªÁqÀzÀ C¼ÁߪÀgÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ qÉÆÃj UÀÄqÀØzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À UÀÄ¥ÀÛ £É¯É EzÀÄÝzÀÆ CªÀ¤UÉ w½¬ÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä CzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÁUÀ JAzÀÄ DvÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ °AUÀ£ÀUËqÀjUÉ w½¹zÀ. CzÉÆA¢£À, vÀAqÀPÉÌ E£ÀßµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý E§âgÀÆ UËqÀgÀÄ ºÉÆgÀºÉÆÃV, ©ænµÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ, vÀªÉÆäA¢UÉ vÀ¯Á JA§vÀÄÛ vÉÆA§vÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÆß PÀgÉvÀAzÀgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ¤UÉ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄÆrzÀgÀÆ, CªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À d£ÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ EzÀÄÝzÀjAzÀ, ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ §AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ½¸À®Ä CªÀ£ÀÄ EµÀÖ¥ÀqÀ°®è. VqÀzÀ ºÀħâ½îUÉ(zÉêÀgÀ ºÀħâ½î) ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »AwgÀÄVzÀ gÁAiÀÄtÚ, DAiÀiÁ¸À ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî®Ä qÉÆÃj ªÀÄqÀÄ«UÉ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. CzÀÄ CªÀ£À ªÉÄaÑ£À ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ. zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè C¼ÁߪÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ qÉÆÃj UÀÄqÀØ VqÀªÀÄgÀUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÝ D¼ÀªÁzÀ ªÀÄqÀĪÀzÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ®PÀÌ¥Àà DwäÃAiÀÄ£ÁVzÀÝjAzÀ, CªÀ£À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÉà ºÉÆÃVzÀÝ. CªÀvÀÄÛ K¦æ¯ï 8, 1830. gÁAiÀÄtÚ FeÁqÀĪÁUÀ®Æ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß ¨ÁAiÀÄ°è PÀaÑPÉÆAqÉà EgÀÄwÛzÀÝ. CªÀvÀÆÛ ºÁUÉà FeÁrzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ. §mÉÖ ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ ®PÀÌ¥Àà£À PÉÊUÉ PÀwÛ PÉÆlÄÖ, ©VAiÀiÁzÀ UÀÄqÀÄV ZÀ®ètªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ MzÉÝAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, ZÀ®ètªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ °AUÀ£ÀUËqÀ£À PÀqÉAiÀÄ LzÁgÀÄ d£À UÀnÖ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À ªÉÄïÉgÀVzÀgÀÄ. ZÀ®èt E£ÀÆß CzsÀðPÉÌà EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁAiÀÄtÚ¤UÉ vÀPÀët NqÀ®Æ DUÀ°®è. `PÀwÛ PÉÆqÉÆà ®PÁå’ JAzÀÄ CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ PÀÆVzÀ. DzÀgÉ, ®PÀÌ¥Àà PÀwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ. CµÉÆÖwÛUÉ °AUÀ£ÀUËqÀ£À d£À gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQzÀgÀÄ. DUÀ §AzÀ E£ÀßµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, DvÀ£À£ÄÀ ß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ DvÀ£À£ÀÄß UÀÄmÁÖV zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ¸ÁV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EvÀÛ PÀwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ®PÀÌ¥Àà, gÁAiÀÄtÚ£À §AlgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀÆVPÉÆAqÀ. PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉãÉÆà JAzÀÄ CªÀgÉ®è eÁUÀÈvÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ, ®PÀÌ¥Àà CªÀg£ À ÀÆß ªÀAa¹zÀ. `¸ÉʤPÀgÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ gÁAiÀÄtÚ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ©lÖgÀÄ. EUÉÆà £ÉÆÃr, DvÀ£À PÀwÛ E°èzÉ’ JAzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉ ¤ÃrzÀ. JA¢UÀÆ, AiÀiÁgÀ PÉÊUÀÆ PÀwÛ ¤ÃqÀzÀ gÁAiÀÄtÚ E¤ß®è JAzÀÄ £ÀA§®Ä D ¸ÁPÀëöå ¸ÁPÁVvÀÄÛ. 

46

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ


23

CzsÁåAiÀÄ

£ÀAzÀUÀqÀzÀ°è £ÀA¢zÀ Qr £ÀA

vÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ §®Ä ¨ÉÃUÀ £ÀqÉzÀªÀÅ. ©ænµÀgÀÄ JµÉÖà UÀÄ¥ÀÛªÁVqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÀÆ, gÁAiÀÄtÚ£ÀÄß §A¢ü¹zÀ ¸ÀÄ¢Ý J¯ÉèqÉ ºÀgÀrvÀÄ. PÉýzÀªÀgÉ®è ªÀĪÀÄä® ªÀÄgÀÄVzÀgÄÀ . vÀªÀÄä ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÀÝ «ÃgÀ gÁAiÀÄtÚ ªÉÆøÀzÀ §¯ÉUÉ ¹®ÄQ¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAPÁV¹vÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è QvÀÆÛgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ zÀvÀÄÛ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£À£ÀÆß §A¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À §AlgÉA§ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀªÀgÀ£Éß®è §A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, »A¹¸ÀĪÀÅzÀÄ ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉ®¸ÀªÁAiÀÄÄÛ. M§â ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ PÉÊUÉ ¹UÀ°®è. gÁAiÀÄtÚ ªÉÄgÉzÁrzÀÝ D UÀAqÀģɮ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì M¥Àà°®è. ¸À£Áå¹ ªÉõÀ ºÁQzÀ DvÀ CzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è NqÁrPÉÆArzÀÝ. EvÀÛ ©ænµÀgÀÄ gÁAiÀÄtÚ£À «ZÁgÀuÉAiÀÄ £ÁlPÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, 1830gÀ r¸ÉA§gï£À°è «±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ PÀ«ÄõÀ£Àgï CAqÀgï¸À£ï, wÃ¥ÀÄð ¤ÃrzÀ. `«ZÁgÀuɬÄAzÀ ¸Á©ÃvÁzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ ªÀÄÄRå DgÉÆæAiÀiÁVzÀÄÝ, DvÀ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ J®èQÌAvÀ zÉÆqÀØ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ µÀgÁ §gÉzÀ. J®èQÌAvÀ zÉÆqÀØ ²PÉë ªÀÄgÀt zÀAqÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, gÁAiÀÄtÚ C¼ÀÄPÀ°®è. «ZÁgÀuÉAiÀÄ®Æè CµÉÖÃ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ®è ¤©üÃðw¬ÄAzÀ GvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀ¥Àà£ÀÆß ªÀiÁr®è. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ F £É®zÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÉÝÃ£É JAzÉà ªÁ¢¹zÀ. PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ £ËPÀgÀgÁzÀ PÀÄ®PÀtÂðUÀ¼ÀÄ, UËqÀgÀÄ ºÁUÀÆ zÀĵÀÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ. MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃVzÀÝ CAqÀgï¸À£ï, `EAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?’ JA§ UÉÆAzÀ®PÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝ. DzÀgÉ, ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ ©ænµï £ÁåAiÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è J®èQÌAvÀ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ. ²PÉë ¥ÀæPÀn¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¤£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É K£ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ, `£ÀAzÀUÀqsÀzÀ d£À £À£Àß ºÉÆÃgÁlPÉÌ zÉÆqÀØ D¸ÀgÉAiÀiÁVzÀÝ®èzÉà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÆáwð ¤ÃrzÁÝgÉ. D £É®zÀ°è, D d£ÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà £À£ÀUÉ ²PÉëAiÀiÁUÀ°’ JAzÀ gÁAiÀÄtÚ. D ¥ÀæPÁgÀ £ÀAzÀUÀqz À À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°èzÀÝ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ°è gÁAiÀÄtÚ£À£ÄÀ ß £ÉÃtÄ ºÁPÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀvÀÄÛ 1831gÀ d£ÀªÀj 26. PÉÊPÁ°UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ¨ÉÃr vÉÆr¹zÀÝ ¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

47


gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß HgÀÄ vÀÄA§ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀA¥À¤ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ zÀAUÉ JzÀݪÀjUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀÄ£Àzl À ÄÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. D ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸À£Áå¹ ªÉõÀzÀ ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ£ÀÆ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄwÛPÉÆArzÀÝ §AzÀÆPÀÄzsÁj ¹¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀÄBRvÀ¥ÀÛgÁVzÀÝ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è, D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß £ÉÃtĺÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÀA§°¹ ºÉÆÃgÁrzÀ QrAiÉÆAzÀÄ CvÀåAvÀ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛªÁV £ÀA¢ºÉÆìÄvÀÄ. 

G¥À¸ÀAºÁgÀ gÁ

AiÀÄtÚ£À£ÀÄß UÀ°èUÉÃj¹zÀ ©ænµÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀgÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÁ¬ÄÝzÀÝ HgÀ d£ÀgÀÄ, ªÀÄgÀ ºÀwÛzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀĵÁgÁV E½¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ, gÁAiÀÄtÚ£À ªÀÄÈvÀ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß dvÀ£À¢AzÀ PɼÀQ̽¹zÀgÀÄ. CªÀ£Éà vÉÆÃj¹zÀÝ eÁUÀzÀ°è E¤ß®èzÀ ¦æÃw, zÀÄBR¢AzÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀiÁrzÀgÀÄ. gÁAiÀÄtÚ£À ¨Á®åzÀÄzÀÝPÀÆÌ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÝ, PÁæAwAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ, gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ §A¢ü¹zÁUÀ EvÀgÀ C£ÉÃPÀgÀAvÉ NrºÉÆÃUÀzÉà ¸À£Áå¹ ªÉõÀzÀ°è C¯Éèà £É¯É¹zÀÝ ©ZÀÄÑUÀwÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ D «ÃgÀAiÉÆÃzsÀ£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ D®zÀ ¸À¹ £ÉlÖ. ªÀÄÄgÀÄnºÉÆÃzÀ PÀ£À¸ÀÄ, JzÉAiÀiÁAvÀgÁ¼Àz° À è GPÀÄÌwÛzÀÝ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÀ¤¹ CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ. C¯Éèà ªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, D ¸À¹ ªÀÄgÀªÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ. CzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ C¯Éèà ªÀÄuÁÚzÀ. EªÀwÛUÀÆ gÁAiÀÄtÚ£À£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀ ªÀÄqÀĪÀÅ(ºÀ¼Àî)zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè qÉÆÃjAiÀÄ°èzÉ. UÀ°èUÉÃj¹zÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÉzÀ D®zÀ ªÀÄgÀ ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè SÁ£Á¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À £ÀAzÀUÀqsÀzÀ°èzÉ. gÁAiÀÄtÚ£À §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀÆáwð ªÀiÁvÀæ J¯ÉèqÉ ºÀgÀrzÉ. 

48

¸ÁévÀAvÀæzÀ Qr ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ

Profile for Srinidhi TG

Sangolli Rayanna  

e-Book by Chamaraj Savadi. Uploaded with author's permission.

Sangolli Rayanna  

e-Book by Chamaraj Savadi. Uploaded with author's permission.

Profile for srimysore
Advertisement