Page 1

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «eÁÕ£À ¥ÀjµÀvÀÄ,Û ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ 5£Éà gÁdåªÀÄlÖzÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ 11-12, ¥s§ É æªj À 2012 ¸ÀܼÀ : ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï £ÀA.1, £É®ªÀĺÀr, CPÀ̪ÀĺÁzÉë gÀ¸ÉÛ, PÉA¥ÉÃUËqÀ E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï (QªÀiïì), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

11, ¥sɧæªÀj 2012

¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ

GzÁÏlPÀgÀÄ

:

¥ÉÆæ|| eÉ.Dgï. ®PÀëöätgÁªï ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁ«¥À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼ÀÄ.

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

:

qÁ|| PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢Pü ÁgÀ

ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ

:

qÁ|| ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, QªÀiïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

qÁ|| ¹.Dgï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀågÀÄ, ¤ªÀiÁí£ïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

PÀÈwUÀ¼À ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ

:

¥ÉÆæ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¥Ánî (ZÀA¥Á) ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ

UËgÀªÀ G¥À¹Üw

:

qÁ|| JZï.J¸ï. ¤gÀAd£À DgÁzsÀå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁ«¥À

CzsÀåPÀëvÉ

:

qÁ|| ¦.J¸ï. ±ÀAPÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ. *********


«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «eÁÕ£À ¥ÀjµÀvÀÄ,Û ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ 5£Éà gÁdåªÀÄlÖzÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ 11-12, ¥s§ É æªj À 2012 ¸ÀܼÀ : ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï £ÀA.1, £É®ªÀĺÀr, CPÀ̪ÀĺÁzÉë gÀ¸ÉÛ, PÉA¥ÉÃUËqÀ E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï (QªÀiïì), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ 12, ¥s§ É æªj À 2012 ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµÀt

¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ :

²æà ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ.

ªÀÄÄRå Cwy

:

²æà n.Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÀº£ À PÀ ÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀtPÁgÀgÀÄ

UËgÀªÀ G¥À¹Üw

:

²æà ¹. AiÀÄwgÁdÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ. qÁ|| ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ ¨sÀÆ¥Àw UËgÀªÀ PÁAiÀiðzÀ²ð, PÀgÁ«¥À.

qÁ|| JZï.J¸ï. ¤gÀAd£À DgÁzsÀå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁ«¥À.

CzsÀåPÀëvÉ

:

qÁ|| ¦.J¸ï. ±ÀAPÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ

******* DzÀgz À À ¸ÁéUv À À ******* ¹. AiÀÄwgÁdÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ

qÁ|| ªÀ¸ÀÄAzsg À Á ¨sÀÆ¥Àw UËgÀªÀ PÁAiÀiðzÀ²ð, PÀgÁ«¥À


«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «eÁÕ£À ¥ÀjµÀvÀÄ,Û ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ 5£Éà gÁdåªÀÄlÖzÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ 11-12, ¥s§ É ª æ j À 2012 ¸ÀܼÀ : ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï £ÀA.1, £É®ªÀĺÀr, CPÀ̪ÀĺÁzÉë gÀ¸ÉÛ, PÉA¥ÉÃUËqÀ E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï (QªÀiïì), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

PÁAiÀÄð¸ÀÆa 11, ¥sɧæªÀj 2012 ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 – 10.30

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «ªÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ºÁUÀÆ G¥ÁºÁgÀ

10.30 – 1.00

GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¸ÁéUÀvÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ : - qÁ|| ªÀ¸ÀÄAzsg À Á ¨sÀÆ¥Àw, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀgÁ«¥À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É : - ²æà AiÀÄwgÁdÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ð, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ. D±ÀAiÀÄ £ÀÄr : - qÁ|| PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢Pü ÁgÀ. GzÁÏl£É ºÁUÀÆ GzÁÏl£Á ¨sÁµÀt : - ¥ÉÆæ|| eÉ.Dgï. ®PÀëöätgÁªï, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁ«¥À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»w. PÀÈwUÀ¼À ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ºÁUÀÆ ¨sÁµÀt : - qÁ|| ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ ¥Ánî, »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ 1) 2) 3) 4) 5)

gÀ¸À¸ÁégÀ¸Àå - ¥ÉÆæ|| JA.Dgï. £ÁUÀgÁdÄ ªÀiÁAiÀiÁZËPÀUÀ¼À ªÀiÁAiÀiÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ - ²æà ©.PÉ. «±Àé£ÁxÀgÁªï ºÀÆPÀt廃 – qÁ|| ±ÉÃRgï U˼ÉÃgÀ UÁ£À «eÁÕ£À ZÉÃvÀ£À – qÁ|| ±ÉÃRgï U˼ÉÃgÀ PÀÄAmÁ©¯Éè - ²æà £ÁgÁAiÀÄt ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ

¸ÁzsÀPÀjUÉ ¸À£Áä£À : - ²æêÀÄw ²æêÀÄw ºÀj¥Àæ¸Ázï, «eÁÕ£À ¸ÀAªÀº£ À PÀ ÁgÀgÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÀÄ-¨Á®«eÁÕ£À ªÀiÁ¸À¥w À æPÉ - ²æà J.¦. ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ, PÀȶ vÀdÕgÀÄ. - qÁ|| JZï. VjdªÀÄä, ¥Àæ¸ÀÆw vÀdÕgÀÄ. - ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹Ûç, PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼À ¨sÁµÀt : - qÁ|| PÉ.JA. ¸ÀÄzÀ±ð À £À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, QªÀiïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.


- qÁ|| ¹.Dgï. ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ, ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀågÀÄ, ¤ªÀiÁí£ïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. CzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt : - qÁ|| ¦.J¸ï. ±ÀAPÀg,À CzsÀåPÀëgÀÄ, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ. ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ - qÁ|| J¸ï.f. ²æÃPÀAoÉñÀégÀ ¸Áé«Ä, ¥s¯ É ÉÆà PÉ.J¸ï.¹.J¸ï.n.

1.00-2.00

¨sÉÆÃd£À «gÁªÀÄ

2.00-5.00

vÁAwæPÀ C¢üªÉñÀ£À : UÉÆÃ¶× - 1 «µÀAiÀÄ : `¥ÉÆæ|| f.n. £ÁgÁAiÀÄtgÁªï - §zÀÄPÀÄ-§gÀº’À CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ|| CqÀå£ÀqÀÌ ¨sÀmï, »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼ÀÄ. «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É : - ²æà J¸ï.J£ï. ºÉUq À ,É - ²æà PÉƼÉîÃUÁ® ±ÀªÀÄð, CAPÀtPÁgÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ ¢£À¥w À æPÉ ²æà J.¦. ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ, PÀȶ vÀdÕgÀÄ. - ²æà ¸Á.gÁ. ¸ÀÄzÀ±ð À £À, G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉÆæ|| f.n.J£ï. £É£º À ÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥ÉÆæ|| f.n.J£ï. MqÀ£ÁrUÀ¼ÁzÀ ²æà f.n. gÁWÀªÃÉ AzÀægÁªï, ªÀÄrPÉÃj ºÁUÀÆ ²æà J.«. UÉÆëAzÀgÁªï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ.

5.00-6.00 ¨É½UÉÎ :9.00–9.30 9.30 – 11.30

11.30 – 11.45 11.45 – 1.45

1.45 – 2.15

d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ - ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨.sÉ 12, ¥sɧæªÀj 2012 G¥ÁºÁgÀ vÁAwæPÀ C¢üªÉñÀ£À : UÉÆÃ¶× - 2 «µÀAiÀÄ : `«zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼° À è ªÀÄÆqs£ À A À ©PÉU¼ À ÀÄ’ CzsÀåPÀëvÉ : ²æà f. gÁªÀÄPÀȵÀ,Ú ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÀÄ, `ºÉƸÀvÀÄ’ ªÀiÁ¸À¥w À æP.É «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É : - qÁ|| £Á. ¸ÉÆêÉÄñÀég,À `xÀmï CAvÀ ºÉý’ SÁåw, zÀÆgÀz± À ð À £À `ZÀAzÀ£’À . - ²æà f.J£ï. ªÉÆúÀ£,À ¸ÀªÀÄAiÀÄ n.«. - ²æà ©.J¸ï. ¸ÉƦà£,À d£À«eÁÕ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ £ÉÃvÁgÀgÀÄ. PÁ¦ü / nà «gÁªÀÄ vÁAwæPÀ C¢üªÉñÀ£À : UÉÆÃ¶× - 3 «µÀAiÀÄ : `¥ÀwæPÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ºÁUÀÆ «eÁÕ£À ¸Á»vÀå’ CzsÀåPÀëvÉ : ²æà ¥ÀzÀägÁd zÀAqÁªÀw, ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÀÄ (¥ÀæeÁªÁt ¢£À¥w À æP)É «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É : - qÁ|| ºÁ¯ÉÆÝqÉØÃj ¸ÀÄ¢üÃAzÀ,æ «eÁÕ£À CAPÀtPÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á ªÀÄÄ«ÄäUÀnÖ, ¥Àæ¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj («eÁÕ£)À , DPÁ±ÀªÁtÂ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. HlzÀ «gÁªÀÄ


2.15 – 4.30

vÁAwæPÀ C¢üªÉñÀ£À : UÉÆÃ¶× - 4 «µÀAiÀÄ : `PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀU¼ À ° À è «eÁÕ£’À CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ|| JA.Dgï. £ÁUÀgÁdÄ, »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÀº£ À ÀPÁgÀgÀÄ. «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É : - qÁ|| J¸ï.f. ²æÃPÀAoÉñÀég¸ À Áé«Ä, ¥s¯ É ÉÆÃ, PÉ.J¸ï.¹.J¸ï.n. - qÁ|| K.N. DªÀ®ªÀÄÆwð, PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÀßqÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ. - qÁ|| J£ï.J¸ï. °Ã¯Á, »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»w.

4.30 – 5.30

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¸ÁéUÀvÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ :

²æà ¹. AiÀÄwgÁdÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ.

ªÀÄÄRå CwyUÀ¼À ¨sÁµÀt :

²æà ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ, ¸ÀPÁðgÀ.

²æà n.Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ »jAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÀº£ À PÀ ÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀtPÁgÀgÀÄ.

qÁ|| JZï.J¸ï. ¤gÀAd£À DgÁzsÀå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁ«¥À. CzsÀåPÀëvÉ

:

qÁ|| ¦.J¸ï. ±ÀAPÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»wUÀ¼À ªÉâPÉ

ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ

:

qÁ|| ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ ¨sÀÆ¥Àw UËgÀªÀ PÁAiÀiðzÀ², PÀgÁ«¥À.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ : ---------------

೫ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ  

ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಕರಾವಿಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ (೧೧-೧೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೨) ೫ನೇ...

೫ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ  

ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಕರಾವಿಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ (೧೧-೧೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೨) ೫ನೇ...