Page 1

gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¸ÀAaPÉ


|| EeÁÕ£À || gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¸ÀAaPÉ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ ²æà n. Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ ²æà £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ ²æà PÉƼÉîÃUÁ® ±ÀªÀÄð qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd ²æà ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

2011, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PɫĹÖç ªÀµÀð. E£ÉßãÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛgÀĪÀ F ªÀµÀðzÀ £É£À¦UÉ EUÉÆà E°èzÉ £ÀªÀÄä PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ...! ¸ÀAaPÉ

¤ªÀðºÀuÉ - «£Áå¸À n. f. ²æä¢ü www.ejnana.com

PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ qÁ. CgÀÄuï E¸ÀÆègï avÀæUÀ¼ÀÄ ««zsÀ eÁ®vÁtUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß www.ejnana.com £À°è

zÁR°¹

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è... • ªÀÄgÀt±ÀAiÉÄåAiÀÄ°è EArAiÀÄA, zÀƽ£À°è ¥Áèn£ÀA • ¥ÀÅmÁtªÀÄ£ÀĵÀågÀ £Áå£ÉÆÃ¥Àæ¥ÀAZÀ • §tÚ §zÀ°¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï • VtÂAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ, J¯ÉAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ

¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ E°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ §¼À¸ÀĪÀAw®è CAvÀgÀeÁ® ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ

ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ°ègÀĪÀ avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀgÀzÀÄ? w½AiÀÄ®Ä ¥ÀÅl 9 £ÉÆÃr!

www.ejnana.com

EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 2

This e-magazine is a not-for-profit initiative of www.ejnana.com. Contents of this issue are provided only for the purpose of information. Views expressed in the articles are that of the individual authors. Neither www.ejnana.com nor the editors undertake any responsibility for views expressed in, and the accuracy or usefulness of the content. Rights of all the intellectual property used in this issue belong to their respective owners.


ªÀÄgÀt±ÀAiÉÄåAiÀÄ°è EArAiÀÄA, zÀƽ£À°è ¥Áèn£ÀA £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ EAzsÀ£À vÉÊ®ªÉà eÁUÀwPÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ½UÉ PÁgÀtªÉAzÀÄ w½¢zÀݪÀgÀÄ FUÀ CzÀQÌAvÀ ªÀĺÀvÀézÀ «gÀ¼À ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÄÀ £À ºÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. dUÀwÛ£À PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ vÁtUÀ¼À°è ¸ÁAzÀæªÁV C¢j£À ¤PÉëÃ¥ÀUÀ¼ÁV PÀÆwgÀĪÀ EªÀÅ ºÉƸÀ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ £ÁA¢ ºÁqÀÄwÛªÉ. ‘PÀ©ât ¸ÀvÀÄÛºÉÆìÄvÀÄ’ JA§ ²gÉÆãÁªÉÄAiÀÄ°è ¥sæA É Zï PÀvÉUÁgÀ J¸ï J¸ï ºÉ¯ïØ 1932gÀ°è MAzÀÄ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝ. ¥sÁæ£ïì£À GQÌ£À PÁSÁð£ÉUÉ MAzÀÄ «avÀæ gÉÆÃUÀ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄ, PÀA§, ºÀ½UÀ¼É®è UÉzÀÝ®Ä ºÀwÛzÀAvÉ PÀAzÀÄ ¥ÀÅr¥ÀÅrAiÀiÁV GzÀÄgÀÄvÀÛªÉ. «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÉßãÉÆà ¨sÁ£ÀUÀr DV ‘¹qÉgÉƹ¸ï’ JA§ D gÉÆÃUÀ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. gÉÆÃUÁtÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ DªÀgÀt¢AzÀ fVzÀÄ PÀ©ât PÀAqÀ¯èÉ®è zÁ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 3


gÉÊ®Ä, §¸ÀÄì, ºÀqÀUÀÄ, ¸ÉÃvÀĪÉ, PÀwÛ, ¸À¤PÉ, PÀlÖqÀ, PÉƼÀªÉ, PÉƼÁ¬Ä J®èªÀÇ ²y®ªÁV, ¥ÀÅr¥ÀÅrAiÀiÁV Erà £ÁUÀjPÀvÉAiÉÄà PÀĹzÀÄ ²¯ÁAiÀÄÄUÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ E£ÉÆߪÉÄä ºÉƸÀ dAVèà £ÁUÀjPÀvÉAiÉÆAzÀÄ GUÀªÀĪÁV ªÀÄvÉÛ ¨sÆ À vÀ-¥ÉæÃvÀ, ªÀiÁl-ªÀÄAvÀæ. £ÁUÀ¥ÀÇeÉ, £ÀgÀ§°AiÀÄAxÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À ºÉƸÀAiÀÄÄUÀ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤dªÁUÀĪÀAxÀ PÀvÉAiÉÄãÀ®è ©r. PÀ©âtzÀ C¢j£À ¸ÀºÀªÁ¸À¢AzÁV ºÉZÉÑAzÀgÉ §¼ÁîjAiÀÄ UÁæ«ÄÃt £ÁUÀjPÀvÉ JPÀÄÌnÖ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨ÉïÉÃPÉÃjAiÀÄ ¨É¸ÀÛgÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄÆgÁ§mÉÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ; «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ zséÀA¸ÀªÁUÀ§ºÀÄzÉà «£Á PÀ©âtPÉÌãÀÆ C¥ÁAiÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀ©âtªÉÇAzÉà C®è, vÁªÀÄæ, ¨É½î, a£Àß, ¥ÁzÀgÀ¸À »ÃUÉ ¤¸ÀUÀðzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁvÀÄUÀ¼ÄÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÁUÀ°Ã ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ½AzÁUÀ°Ã £À²¸ÀĪÀÅ¢®è, ¤ªÀðA±ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. £Á±À, ¤ªÀðA±ÀzÀAxÀ zÀÄzÉð¸É K¤zÀÝgÀÆ ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ½UÉ, DQðqï ¸À¸ÀåUÀ½UÉ, OµÀzsÀ ªÀÄÆ°PÉUÀ½UÉ; qÉÆÃqÉÆÃ, PÀUÁÎ, aÃvÁ, FUÀ WÉÃAqÁUÀ½UÉ, ºÀÄ°UÀ½UÉ CµÉÖ. «£Á, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzɧrAiÀÄĪÀ PÀwÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÀfðUÀ¼ÀÄ, PÀÄtÂPÉUÀ¼ÀÄ, PÁqÀvÀƹ£À ZÀgÉUÀ½UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¹Ã¸À EªÉAzÀÆ £Á±ÀªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀ£ÀåfêÀºÀgÀtPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ D¸Éð¤Pï, PÉÆæëÄAiÀÄA, gÀAdPÀ, ªÉÄmÁ¹qï PÉ«ÄPÀ¯ï ¥ÁµÁtUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðA±ÀªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. ºÁUÉAzÀÄ £ÁªÉ®è N¢ w½¢zÉÝêÉ. DzÀgÉ ¤dªÉ? C¹ªÉÆªï £É£À¦£À ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ‘¸Á«£ÀAa£À°è UÁå°AiÀÄA’ ºÉ¸Àj£À ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. R¤d ¤PÉëÃ¥ÀUÀ¼À°è wÃgÀ C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¹UÀÄwÛgÀĪÀ UÁå°AiÀÄA, EArAiÀÄA ªÀÄÄAvÁzÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ n«, PÀA¥ÀÇålgï, ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀAxÀ «zÀÄå£Áä£À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ wÃgÀ ºÉZÁÑV §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. CªÀÅ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ‘PÀ©ât ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÁV£À’ «PÀ®àªÉà J¯ÉèqÉ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¤ªÀðA±ÀªÁUÀ§®è ¤fðêÀ zÀæªÀåUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæîÄ- rÃ¸É¯ï ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£ÀzÀ°èªÉ, ¤d. CªÀÅUÀ¼À ‘UÀjµÀ× §¼ÀPÉAiÀÄ ºÀAvÀ’zÀ°è EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 4


£Á«zÉÝêÉAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. E£ÉßäzÀÝgÆ À R¤d vÉÊ®UÀ¼À GvÁàzÀ£É ¢£À¢£ÀPÉÌ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛ, ¨É¯É ¢£À¢£ÀPÉÌ KgÀÄvÀÛ, £Á£Á §UÉAiÀÄ ¸ÀAWÀµÀðUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛ zÀħð®gÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀPÉÌ zÀÆqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð dUÀwÛ£À J®è 840 ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA ¤PÉëÃ¥ÀUÀ¼À ¸À«ÄÃPÁë ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ‘UÀjµÀ× §¼ÀPÉ’ (¦ÃPï D¬Ä¯ï) CªÀ¢ü ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ JAvÀ®Æ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. CzÉà jÃw ‘¤Ãj£À UÀjµÀ× §¼ÀPÉ’ (¦ÃPï ªÁlgï), ‘ªÀÄgÀªÀÄÄlÄÖUÀ¼À UÀjµÀ× §¼ÀPÉ’ (¦ÃPï ªÀÅqï) CªÀ¢üUÀ¼Æ À ¤UÀ¢UÉƼÀÄîwÛªÉ. FUÀ ZÀZÉðUÉ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ‘¦ÃPï ªÉÄl¯ï’, CAzÀgÉ R¤dUÀ¼À, CzÀgÀ®Æè «gÀ¼À R¤dUÀ¼À UÀjµÀ× §¼ÀPÉAiÀÄ «ZÁgÀ. ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA AiÀÄÄUÀ ªÀÄÄVzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄUÉ M¼ÉîAiÀÄzÉà D¢ÃvÉ£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖzÁÝgÉ. CzÀPÉÌ §zÀ°AiÀiÁV ¨ÉÃgÉ ±ÀQÛªÄÀ Æ®UÀ¼À §¼ÀPÉ FUÁUÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁVªÉ. dªÀÄð¤AiÀÄ°è ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¸ËgÀ «zÀÄåvï GvÁࢹ VæqïUÉ ªÀiÁgÀĪÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ CzɵÀÄÖ ºÉZÁÑVzÉ JAzÀgÉ C°è KPÀPÁ®PÉÌ Cw zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ‘Erà «zÀÄåvï eÁ® PÀĹAiÀÄĪÀ ©üÃw vÀ¯ÉzÉÆÃjzÉ’ JAzÀÄ ‘£ÀÆå ¸ÉÊAn¸ïÖ’ ¥ÀwæPÉ MªÉÄä ªÀgÀ¢ ªÀiÁrvÀÄÛ. ¨ÁåljZÁ°vÀ PÁgÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÉZÀÄÑwÛzÉ. «ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÆ ¨Áålj ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà ºÁgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. gÉÊ®Ä, ºÀqÀUÀÄUÀ½UÉ vÉÊ®ªÉà ¨ÉÃPÉA¢®è. PÀ°èzÀÝ®Æ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¤Ãj£À ‘UÀjµÀ× §¼ÀPÉ’AiÀÄ AiÀÄÄUÀzÀ°è £Á«zÉÝêÁzÀgÀÆ CzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¨sÀAiÀÄ«®è. §zÀ°UÉ ¨sÀÆ«Ä ©¹AiÀiÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÁUÀ zsÄÀ æªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀV, PÉ®ªÉqÉ AiÀÄzÁévÀzÁé CwªÀȶÖAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÀ¥Áà ¸ÁPÀÄ J£ÀÄߪÀAvÉAiÀÄÆ D¢ÃvÀÄ. ªÀÄgÀªÀÄÄlÄÖUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀiÁzÀgÉ EvÀgÀ fêÀ dAvÀÄUÀ¼À CªÀ¸Á£À ZÀÄgÀÄPÁ¢ÃvÉà «£Á ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ aAvɬĮè. ªÀÄgÀUÀ¼À CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj DvÀ ¨É¼É¢zÁÝ£É. DzÀgÉ «gÀ¼À ¯ÉÆúÀUÀ¼À «ZÁgÀ ºÁUÀ®è. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä CªÀ®A§£É ¢£À¢£ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑwÛzÉ. CzÀgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ «gÁmï «±ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ¨Áj aãÁzÀ°è KµÀå£ï UÉêÀiïì GzÁÏl£ÉAiÀiÁzÁUÀ £ÁªÉ®è EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 5


PÀArzÉÝêÉ. C°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤ÃgÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ £É®, AiÀiÁªÀÅzÀÄ «rAiÉÆ DPÁ±À, AiÀiÁªÀÅzÀÄ C¸À°Ã DPÁ±À, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀUÀÎ , AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¯ÉøÀgï ¥ÀÅAd JA§ÄzÉà UÉÆvÁÛUÀzÀ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁV, C°èAzÀ ºÉÆgÀl ©A§UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä n«, ¯Áå¥ïmÁ¥ï, r«rUÀ¼À°è, ¥ÁªÀiïmÁ¥ï, ªÉƨÉʯïUÀ¼À®Æè ªÀÄÆrzÁUÀ DUÀ §¼ÀPÉAiÀiÁzÀ ±ÀvÀPÆ É Ãn ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À¯Éè®è «gÀ¼À ¯ÉÆúÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀiÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: UÁå°AiÀÄA JA§ ¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß n« ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À ¸À¥ÁlÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ªÀÄÄR¯ÉÃ¥À£ÀPÉÌ, Cw±ÁRzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À PÀªÁlUÀ½UÉ ºÁUÀÆ zÀæªÀ¸ÀánPÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ±Éà 0.0015 ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¹UÀĪÀ F ¯ÉÆúÀ J®Æè ¤PÉëÃ¥À gÀÆ¥ÀzÀ°è®è. ¸ÀvÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ C®Æå«Ä¤AiÀÄA C¢gÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞUÉƽ¸ÀĪÁUÀ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀĪÀ QlÖzÀ°è EzÀÄ C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¹UÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw EArAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¦üßAiÀÄA PÀÆqÀ. §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÄÀ ÑwÛzÉ, ®¨sÀåvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. DªÀvÀð£À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è£À ¯ÁåAxÀ£ÉÊqï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ 14 ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ‘gÉÃgï Cxïð J°ªÉÄAmïì’ J£ÀÄßvÁÛgÉ (PÀ£ßÀ qÀzÀ°è ‘«gÀ¼À ¨sÀ¸ÀäzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ’). «zÀÄå£Áä£À G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è EªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ CzɵÀÄÖ ºÉZÀÄÑwÛzÉ JAzÀgÉ, eÁUÀwPÀ gÁdQÃAiÀÄgÀAUÀzÀ°è dmÁ¥Àn K¼ÀÄwÛzÉ, ©PÀÌlÄÖ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÉ. PÉ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ »AzÉ aãÁ - d¥Á£ï £ÀqÀÄªÉ ²ÃvÀ® ¸ÀªÄÀ gÀ ºÉÆwÛPÉÆArvÀÄÛ. aãÁzÀ «ÄãÀÄUÁgÀjzÀÝ zÉÆÃtÂAiÉÆAzÀÄ d¥Á¤Ã ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ §AvÀAvÉ. d¥Á¤ÃAiÀÄgÀÄ PÀĦvÀUÆ É AqÀÄ zÉÆÃtÂAiÀÄ PÁå¥ÀÖ£ï£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀgÀAvÉ. CzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlzÀ a®ègÉ WÀl£É. DVzÉÝãÉAzÀgÉ CvÁåzsÀĤPÀ J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½UÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ gÉÃgï Cxïð ªÀÄÆ® ªÀ¸ÄÀ ÛUÀ¼À°è ±Éà 99gÀµÀÄÖ aãÁzÀ UÀtÂUÀ½AzÀ¯Éà §gÀÄwÛªÉ. CªÀÅ UÀtÂUÀ½AzÀ JzÀÄÝ d¥Á¤£À°è ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉUÉÆAzÀÄ ±ÀÄzÀÞ¯ÉÆúÀzÀ UÀnÖUÀ¼ÁV ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À PÀA¥É¤UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ««zsÀ «Ä°lj G¥ÀPÀgÀt vÀAiÀiÁjPÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛªÉ. E¢ÃUÀ EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 6


aãÁ ºÀoÁvÁÛV gÉÃgïCxïð UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃQzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÉ.

¤°è¹zÉ.

vÀ£ÀUÉ

EzÀjAzÁV d¥Á£ïUÉ qÀ§¯ï zsÀPÉÌAiÀiÁVzÉ. C°è£À C¢gÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀUÀ¼É®è ¸ÀÜVvÀUÉÆArªÉ. ªÉÄïÁV ±ÀÄzÀÞgÆ À ¥ÀzÀ gÉÃgïCxïð ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉƨÉʯï, n«, PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ºÉÊ©æqï PÁgïUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ d¥Á¤Ã PÀA¥É¤UÀ¼É®è ºÀ¹zÀÄ PÀÆgÀĪÀAvÁVzÉ. PÀĦvÀ d¥Á£ï aãÁPÉÌ vÀĸÀÄ ZÀÄgÀÄPÀÄ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä ºÉÆgÀnzÉ. aãÁzÀ UÀt ¢UÀâAzsÀ£À £ÉÆÃr CªÉÄjPÀ ¢üUÎÀ £É¢ÝzÉ. JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÉÄjPÀ vÀ£Àß KPÉÊPÀ gÉÃgïCxïð UÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ C¢j£À UÀtÂUÁjPÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ wÃgÁ «µÀPÁj JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ Cj«UÉ §A¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ªÉÄ®èªÉÄ®èUÉ Erà ¸ÀA¸ÀÌgÀt vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ßÉ Ã aãÁPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹ C°è£ÀªÀgÀ PÉʬÄAzÀ¯Éà vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃQzÀÄÝzÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞgÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. FUÀ aãÁ G¯ÁÖ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß UÀtÂUÁjPÉUÉ ZÁ®£É PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÉ. EAzsÀ£À vÉÊ®ªÉà eÁUÀwPÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ½UÉ PÁgÀtªÉAzÀÄ w½¢zÀݪÀgÀÄ FUÀ CzÀQÌAvÀ ªÀĺÀvÀézÀ «gÀ¼À ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÄÀ £À ºÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. dUÀwÛ£À PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ vÁtUÀ¼À°è ¸ÁAzÀæªÁV C¢j£À ¤PÉëÃ¥ÀUÀ¼ÁV PÀÆwgÀĪÀ EªÀÅ ºÉƸÀ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ £ÁA¢ ºÁqÀÄwÛªÉ. EA¢£À ªÀiÁ»w PÁæAw, ¸ÀAZÁgÀ PÁæAw, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁæAw, ªÀÄ£ÀgÀAd£À PÁæAwUÀ¼À ¨É£ÉßÃj F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ PÀæªÉÄÃt w¥ÉàUÉ ¸ÉÃgÀÄwÛªÉ. CvÀå®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¹UÀĪÀ PÉ®ªÀAvÀÆ E£ÉßãÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ºÀAvÀzÀ°èªÉ. ¥Áèn£ÀA, UÁå°AiÀÄA, DAnªÀĤ, EArAiÀĪÀiï, mÉAmÁ®ªÀiï EªÉ®è J¶ÖªÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß UÀt PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄwÛ®è. ¥Àæw Q¯ÉÆÃUÁæAUÉ ¸Á«gÀ qÁ®gï ¨É¯ÉAiÀÄļÀî EArAiÀÄA JA§ ¯ÉÆúÀ E£ÀÄß ºÀvÉÛà ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄÄVAiÀÄ°zÉ JAzÀÄ dªÀÄð¤AiÀÄ DUÀ¸ï§Uïð ««AiÀÄ «eÁÕ¤ D«Äð£ï gÉ®ègï ºÉýzÁÝV ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. ºÁ¦üßAiÀĪÀiï JA§ÄzÀÄ 2017gÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ. EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 7


‘ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ’ J£ÀÄߪÀ §zÀ®Ä ‘ZÀzÀÄj ºÉÆÃUÀ°zÉ’ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. J¯ÉÆèà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÁAzÀæªÁVzÀÝ F zsÁvÀÄUÀ¼ÄÀ §¼ÀPÉUÉ §AzÀÄ, ‘EªÉøïÖ’UÀ¼ÁV ZɯÁèr ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÄnÖUÉ aA¢ DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ PÉƼÉUÉÃj ¸ÀAzÀĪÀÄƯÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄß PÀgÀV¹ ¤ÃjUÉ, UÁ½UÉ «µÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ CzsÀðA§zsÀð £ÀµÀÖ ªÀiÁr ªÀiÁgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆÃUÀåªÀÇ £ÀµÀÖ, CªÀÄÆ®å ¸ÀA¥ÀvÀÆÛ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀAvÀÆ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀÄ £ÀµÀÖ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ«Ää ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¥Áèn£ÀA ¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÃUÀªÀzÀsðPÀ PÀ£éÀlðgï£À°è CvÀå®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ªÁAiÀÄĪÀÄAqÀ®PÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. £Á¼É ¥ÉmÉÆæïï SÁ°AiÀiÁV ¨Áålj ZÁ°vÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À EAzsÀ£ÀPÉÆñÀzÀ®Æè ¥Áèn£ÀA §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ°zÉ. ºÁUÉÆAzÁzÀgÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À°è dUÀwÛ£À J®è ¥Áèn£ÀA ZÀzÄÀ jºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ©æl¤ß£À PÁrð¥sï ««AiÀÄ ¨sÀÆ«eÁÕ¤ ºÉÃgÉhÄ¯ï ¦æZÀqïð JA¨ÁPÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀƽ£À°è ¥Áèn£ÀA J¶ÖzÉAiÉÄAzÀÄ C¼ÉAiÀÄÄvÀÛ zÀƼÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÀÄÄA¢nÖzÀÝgÀÄ. CAzÀ ºÁUÉ, £ÀªÀÄä®Æè PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀqÀ® wÃgÀzÀ ªÉÆ£ÀghÉ ÄÊmï ªÀÄgÀ½£À°è xÉÆÃjAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄgÉäAiÀÄA dvÉUÉ CvÀå®à ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ°è gÉÃgïCxïð zsÁvÀÄUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄÆ £ÀqÉ¢zÉ. C°è CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¸ÀÄwÛªÉ, PÁå£Àìgï gÉÆÃVUÀ¼À ºÁUÀÆ £À¥ÀÅA¸ÀPÀgÀ ¥ÀæªiÀ Át wÃgÁ ºÉaÑzÉ JAzÀÄ ªÉÊzÀå «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ »AzÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ JZÉÑvÛÀ CtıÀQÛ E¯ÁSÉ CAxÀ ¸À«ÄÃPÉë, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ vÀ£ßÀ «£Á AiÀiÁgÀÆ vÀ¯É ºÁPÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ J®è ¸ÀévÀAvÀæ vÀ¤SÉUÀ½UÀÆ ¢UÀâAzsÀ£À ºÁQzÉ. ºÁqïðªÉÃgï GzÀåªÀÄ £ÀªÀÄä°è CµÁÖV ¨É¼É¢®èzÀ PÁgÀt, gÉÃgïCxïð zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä¯ÉèãÀÆ ¤ªÀðA±À DUÀ°QÌ®è. ºÉZÉÑAzÀgÉ gÉÃgïCxïð UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ°è ºÀ®PÉ®ªÀÅ PÁ«ÄðPÀgÄÀ ¤ªÀðA±À DzÁgÀÄ!! (£ÀªÉA§gï 18, 2010gÀ ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£À) EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 8


¥ÀÅmÁtªÀÄ£ÀĵÀågÀ £Áå£ÉÆÃ¥Àæ¥ÀAZÀ n f ²æä¢ü ±Á¯É-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁoÀ CzɵÉÆÖà d£ÀPÉÌ PÀ©âtzÀ PÀqÀ¯É. gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉ® «zÁåyðUÀ½UÉ CZÀÄѪÉÄaÑ£À «µÀAiÀĪÁzÀgÀÆ §ºÀÄvÉÃPÀjUÉ CzÀÄ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ vÀgÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ CtÄUÀ¼Éà ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PɫĹÖç ¥ÁoÀ ºÉüÀĪÀAwzÀÝgÉ? JAxÁ ªÀÄd C®èªÉ? F gÉÆÃZÀPÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÁV¹zÀªÀgÄÀ CªÉÄjPÁzÀ gÉÊ¸ï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ. CzÀÆ FUÀ®è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ K¼ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄÃ. ‘£Áå£ÉÆÃQqï’UÀ¼ÉA§ ¥ÀÅmÁt «¸ÀäAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ CªÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV §¼À¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F ¥ÀæAiÀÄvÀß CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è EA¢UÀÆ «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ¤AwzÉ. ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ, ‘£Áå£ÉÆÃ' C£ÀÄߪÀÅzÀÄ Cw¸ÀÆPÀë÷ä ªÀ¸ÄÀ ÛUÀ¼À «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è §¼À¸À¯ÁUÀĪÀ ¥ÀzÀ. ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ‘£Áå£ÉÆÃ' ¥ÀzÀ 10-9 JA§ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. VæÃPï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £Áå£ÉÆøï JAzÀgÉ PÀÄ§Ó JAzÀxÀð. EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 9


F £Áå£ÉÆÃQqïUÀ¼ÀÆ PÀħÓgÉà - C¶ÖµÀÖ®è, §jUÀtÂÚUÉ PÁt¸ÀzÀµÄÀ Ö! ¸ÀÆPÀë÷äzÀ±ÀðPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ UÉÆÃZÀj¸À§®è F £Áå£ÉÆÃQqïUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁ£ÀªÀgÀAvÉAiÉÄà EzÀÝgÆ À JvÀÛgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ¤VAvÀ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn ¥ÀlÄÖ ¸ÀtÚzÁVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À UÁvÀæ CzɵÀÄÖ ¥ÀÅlÖzÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå CAZÉaÃnAiÀĵÀÄÖ «¹ÛÃtðzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ næ°AiÀÄ£ï £Áå£ÉÆÃQqïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸À§ºÀÄzÀAvÉ! EªÀÅ EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀÅlÖzÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà EªÀ£ÀÄß £Áå£ÉÆà °°¥ÀÅmï CxÀªÁ £Áå£ÉÆÃ¥ÀÅmïUÀ¼ÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÁ§ð£ï, ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ï ¥ÀgÀªiÀ ÁtÄUÀ¼À eÉÆÃqÀuɬÄAzÀ ¹zÀÞªÁzÀ F CtÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀÅmÁt ªÀÄ£ÀĵÀågÀAvÉAiÉÄà PÁtÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ §UÉ - ±ÀĨsÀæ ©½§mÉÖ vÉÆlÖ CqÀÄUÉAiÀĪÀ£ÀAvÉ PÁtĪÀ CtÄ '£Áå£ÉÆà µÉ¥sï' DzÀgÉ QjÃlvÉÆlÖ ªÀĺÁgÁd£ÀAvÉ PÁtĪÀ CtÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ '£Áå£ÉÆà ªÉÆ£ÁPïð'. EªÀj§âgÉà C®èzÉ §Ä¢ÞªÀAvÀ '£Áå£ÉÆøÁÌ®gï', ¥ÀÅmÁt ªÀÄUÀÄ ‘£Áå£ÉÆà mÁqÀègï’, QÃl¯ÉªÀiÁqÀĪÀ '£Áå£ÉÆà eɸÀÖgï', ¸ÀzÁ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ‘£Áå£ÉÆà CyèÃmï’£ÀAxÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀÅmÁt £Á¬Ä '£Áå£ÉÆà qÁUï' PÀÆqÀ EzÉ!

EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 10


EAvÀºÀ £Áå£ÉÆÃQqï ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀȶָÀ¯ÁzÀ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è «eÁÕ£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ; CµÉÖà C®è, «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ (nanokids.rice.edu eÁ®vÁtzÀ°è, ºÁUÀÆ AiÀÄÆlÆå¨ï ªÀÄÆ®PÀ) F ªÀiÁ»w FUÀ®Æ GavÀªÁV ®¨sÀå«zÉ. vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ «eÁÕ£ÀzÀvÀÛ D¸ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ vÀ¯ÉPÉr¹PÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä £Áå£ÉÆÃQqïì ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼ÀÄ F «£ÀÆvÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÉÄjPÁzÀ £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÉÊ£ïì ¥sËAqÉñÀ£ï £ÉgÀ«£ÉÆqÀ£É MAzÀµÀÄÖ ªÀµÀð AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqÉzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÅÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢®è. »ÃUÁV PÀ¼ÉzÀ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Áå£ÉÆÃQqïì ¥ÁæeÉQÖ£À°è ºÉƸÀ PÉ®¸ÀªÉãÀÆ £ÀqÉ¢®è JAzÀÄ gÉÊ¸ï ««AiÀÄ qÁ| PÁågÉÆð£ï ¤PÉÆÃ¯ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ºÉƸÀ PÉ®¸À DV®è¢zÀÝgÉ K£ÀAvÉ, FªÀgÉUÉ £Áå£ÉÆÃQqïì vÉÆÃj¹PÉÆnÖgÀĪÀÅzÉà §ºÀ¼À¶ÖzÉ. «eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀÄPÀ̽UÉ D¸ÀQÛªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ «eÁÕ£ÀzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É »ÃUÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆlÖzÀÄÝ £Áå£ÉÆÃQqïUÀ¼À ¸ÁzsÀ£É. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£À ªÀµÀð ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D ¥ÀÅmÁt «¸ÀäAiÀÄUÀ½UÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ xÁåAPÀÄì! (r¸ÉA§gï 6, 2011gÀ GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£À) EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 11


§tÚ §zÀ°¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï qÁ| CgÀÄuï E¸ÀÆègï PÀ¼ÉzÀ dÆ£ï wAUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ªÀįÉõÁåzÀ SÁåvÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÁzÀ “AiÀÄĤªÀ¹ðn ¸ÉÊ£ïì ªÀįÉõÀå”PÉÌ 3 ªÁgÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ «eÕÁ¤AiÀiÁV ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°è£À SÁåvÀ ¥ÉÆæ¥sɸÀgïgÁzÀ ºÀÄAUïPÀÄ£ï-¥sÀ£ïgÀªÀgÉÆqÀ£É £À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á MqÀ§ArPÉAiÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ® ¸À® J®ègÀ£ÀÆß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ §½PÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ PÁ¦ü vÀAiÀiÁj¹ PÀ¥ï£À°è ¸ÀÄjzÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. D ©¹ PÁ¦ü, PÀ¥ï£À°è vÀÄA©zÀAvÉ, ©½ §tÚzÀ D PÀ¥ï£À°è MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÀ¯ÁPÀÈw ªÀÄÆrvÀÄ. EzÀ£ÄÀ ß PÀAqÀ £À£ÀUÉ CvÁå±ÀÑAiÀÄð! CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆæ¥sɸÀgï ¥sÀ£ïgÀªÀgÀ §½ «ZÁj¹zÁUÀ, D PÀ¥ï «±ÉõÀªÁzÀ ¥Áè¹ÖPï¤AzÀ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, CzÀgÀ GµÀÚvÉ KjzÀAvÉ §tÚ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ vÀA¥ÁzÀ §½PÀ ªÉÆzÀ°£À gÀÆ¥ÀPÉÌ wgÀÄUÀĪÀÅzÁV «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. EzÉà vÀvÀézÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©üvÀªÁVgÀĪÀ CªÀgÀ PÉʨÉgÀ¼À°ègÄÀ ªÀ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. 62 gÀ ¥ÁæAiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¥És¸ÀgïgÀªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¹qÀÄQ£À ªÀåQÛ. CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ ¹lÄÖ §AzÉÆqÀ£É, zÉúÀzÀ GµÀÚvÀAiÀÄ°è vÀĸÀÄ KjPÉAiÀiÁV CªÀgÀÄ zsÀj¹zÀ GAUÀÄgÀzÀ §tÚ §zÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ! »ÃUÁV CªÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ CªÀgÀ GAUÀÄgÀzÀ §tÚ EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 12


UÀªÀĤ¹AiÉÄà CªÀgÀ ¤zsÀðj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

§½

ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÉ

¨ÉÃqÀªÉÃ

JAzÀÄ

F ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤Ãj£À°è ºÁQzÉÆqÀ£É §tÚ §zÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À DnPÉ PÁgÀÄ, ©¹ ºÁ°£À°è ºÁQzÀ PÀÆqÀ¯É §tÚ §zÀ°¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï ZÀªÀÄZÀUÀ¼ÀÄ E¢ÃUÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ »jAiÀÄgÀ£Æ À ß §ºÀĪÁV DPÀ¶ð¸ÀÄwÛªÉ. £ÁªÀÅ »vÀÛ°£À°è £ÉÆÃqÀĪÀ UÉÆøÀÄA¨É C¥ÁAiÀÄzÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è zÉúÀzÀ §tÚªÀ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ÃªÉ®è £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¤fðêÀ ¥Áè¹ÖPïUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ UÉÆøÀÄA¨ÉAiÉÄà JAzÀgÀÆ vÀ¥Éàä®è. ¥Áè¹ÖPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GµÀÚvÉ §zÀ¯ÁzÀAvÉ, §tÚªÇÀ §zÀ¯ÁUÀĪÀ QæAiÀÄAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛçzÀ°è “xÀªÉÆðPÉÆæ«Ä¸ÀA” J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è ªÀÄÄRåªÁV JgÀqÀÄ «zsÀUÀ½zÀÄÝ, MAzÀÄ «zsÀzÀ°è zÀæªÀ ¸ÀánPÀzÀ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀgÀ°è ®ÄåPÉÆ-qÉÊ (gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §tÚ)zÀ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀgÁgÀĪÀPÁÌzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ ¥Àj¢üAiÀÄ°è §tÚ §zÀ¯ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ zÀæªÀ ¸ÀánPÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÄÀ vÁÛgÉ. ®ÆåPÉÆ-qÉÊ §¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À GµÀÚvÉAiÀÄ ¥Àj¢ü¬ÄzÀÝgÀÆ, C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ GµÀÚvɬÄAzÀ UÀªÀÄ£ÁºÀð §tÚ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. CAzÀgÉ PÁ¦üà PÀÄrAiÀÄĪÀ PÀ¥ï£À°è ®ÄåPÉÆ-qÉÊ C£ÀÆß ºÁUÀÆ GAUÀÄgÀzÀ°è zÀæªÀ ¸ÀánPÀzÀ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlzÀ°è H»¸À§ºÀÄzÀÄ. K¤zÀÄ zÀæªÀ ¸ÀánPÀ? £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ WÀ£À, zÀæªÀ CxÀªÁ C¤®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. CvÀÛ ¸ÀA¥ÀÆtð WÀ£ÀªÀÇ C®èzÀ, EvÀÛ ¸ÀA¥ÀÆtð zÀæªÀªÀÇ C®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀæªÀ ¸ÀánPÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÆ É Ã£ï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁtĪÀAvÀºÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï ¥ÀgÀzÉUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ F zÀæªÀ-¸ÀánPÀªÉÃ! EzÀgÀ°è xÀªÉÆðmÉÆææPï (GµÀÚvÉAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRå) ºÁUÀÆ ¯ÁAiÉÆÃmÉÆæ¦Pï (ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¥ÀæªÀiÁt CªÀ®A©ü¹zÀÄÝ, GµÀÚvÉAiÀÄ ¥ÁæªÄÀ ÄRå«®è) JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR «zsÀUÀ½zÀÄÝ, xÀªÉÆðmÉÆæ¦Pï zÀæªÀ-¸ÀánPÀªÀ£ÀÄß EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 13


“xÀªÉÆðPÉÆæ«Ä¸ÀA” ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cwà aPÀÌ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è (0.1 rVæ ¸É°ìAiÀĸï) HµÀÚvÉ §zÀ¯ÁzÀgÀÆ, EªÀÅ §tÚ §zÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ®Æè PÁå£Àìgï UÉqÉØ ¥ÀvÛÉ ºÀZÀÑ®Ä, xÀªÉÆð«ÄÃlgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è §¼À¸ÄÀ vÁÛgÉ. EAvÀºÀ xÀªÉÆðmÉÆæ¦Pï zÀªÀæ-¸ÀánPÀUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ DAiÀÄÝ C¯ÉUÀ¼À (ªÉêï¯ÉAvï) ¥Àæw¥sÀ®£À GAmÁUÀÄ«PɬÄAzÁV §tÚ §zÀ°¸ÀĪÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÉÊ£ÉƨÉʦ£ÉʯïUÀ¼ÄÀ , PÉƯɸÀÖgÀ¯ï £ÉÆ£Émï ªÀÄÄAvÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀ zÀæªÀ-¸ÀánPÀUÀ¼ÁVªÉ. E£ÉÆßAzÀÄ §UÉAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÉAzÀgÉ, ®ÄåPÉÆ-qÉÊ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è §tÚªÁV ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÁëöäwøÀÆPÀëöä £À½PÉUÀ¼À°èlÄÖ (PÁå¥ÀÇì¯ï) eÉÆvÉUÉ EvÀgÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÆß ElÄÖ ¨sÀzÀæªÁV ªÀÄÄaÑqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F ®ÄåPÉÆ-qÉÊUÀ¼ÀÄ GAUÀÄgÀzÀAvÉ §AzsÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ eÉÆvÉUÉ PÀrªÉÄ wÃPÀëtvÉAiÀÄ DªÀÄè ºÁUÀÆ PÀgÀUÀ§®è ®ªÀtzÉÆqÀ£É, zÉÆqÉPÉ£Á¯ï JA§ D¯ÉÆÌúÁ¯ï£À°è ¨Égɹ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÁëöäwøÀÆPÀëöä £À½PÉUÀ¼À°èlÄÖ ªÀÄÄaÑqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀrªÉÄ GµÀÚvÉAiÀÄ°è F ®ÄåPÉÆ-qÉÊUÀ¼ÀÄ WÀ£À gÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÄÝ, vÁ¥ÀªiÀ Á£À ºÉaÑzÀAvÉ, ®ªÀtUÀ¼ÀÄ EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 14


PÀgÀV, £À½PÉUÀ¼À M¼ÀUÀqÉ ¦JZï (D«ÄèÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ UÀÄt C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¥À£À) §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁV ®ÄåPÉÆ-qÉÊ £À GAUÀÄgÀ vÉgÉzÄÀ , ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß »ÃgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt §zÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. §½PÀ GµÀÚvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ, F ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ QæAiÉÄUÀ¼ÄÀ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è ¸ÁV, ªÉÆzÀ°£À §tÚ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. -5 rVæ ¸É°ìAiÀĸï¤AzÀ »rzÀÄ +60 rVæ ¸É°ìAiÀĸïªÀgÉUÀÆ ««zsÀ DPÀµÀðPÀ §tÚUÀ¼À°è wgÀÄUÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ®ÄåPÉÆ-qÉÊUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÉ. C¯ÁÖçªÁAiÀįÉmï QgÀtUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ §UÉAiÀÄ zÁæªÀtUÀ½AzÀ CxÀªÁ Cwà ºÉaÑ£À GµÀÚvÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀjAzÀ F ®ÄåPÉÆ-qÉÊUÀ¼À fëvÁªÀ¢üAiÀÄÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E¢ÃUÁUÀ¯Éà EzÀgÀ §¼ÀPÉ ªÀÄPÀ̼À DnPÉUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è, J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è, OµÀ¢üUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ®Æè §ºÀĪÁV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. E¢ÃUÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄä zÉòAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è aãÁ ¤«ÄðvÀ ®ÄåPÉÆ-qÉÊ ºÉÆA¢gÀĪÀ nÃ-µÀmïðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀÄÝ, ©¹°UÉ ºÉÆÃzÁPÀët ¨ÉÃgÉ §tÚ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ EªÀÅ AiÀÄĪÀd£ÀgÀ CZÀÄѪÉÄaÑ£ÀzÁÝVªÉ. eÉÆvÉUÉ EAvÀºÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ®Æ ªÀÄÄ¢æ¹ «zsÀ«zsÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ. E£ÀÄß £Á¯ÁÌgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è zÉñÀzÁzÀåAvÀ J¯Áè d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¸À°gÀĪÀ F §tÚ §zÀ°¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPïUÀ¼ÄÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛçzÀ MAzÀÄ CZÀÑjAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄà ¸Àj! («eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£À)

ಇಾನ ದು ಾ ನ ಪ ೆಯ ಈ ಸಂೆ ೇೆ? ಮ ಪ  ಯುವ ಕುತೂಹಲ ನಮ ದು.

www.ejnana.com /ಾಣದ12 ಮ ಅ4ೆಗಳನು7 ಾಖ1ಸಲು ಮ9ೆಯ:ೇ;!

EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 15


ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è

|| EeÁÕ£À ||zÀ

ªÉÆzÀ® ¥ÀæPÀluÉ

DPÀÈw ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÉÆgÀ§A¢gÀĪÀ

N¢¢ÝÃgÁ? “ªÀiÁvÁqÀĪÀ ºÁUÉ §gÀºÀ ¸ÁVzÉ.EzÀÄ 'ºÀwÛgÀ¢AzÀ AiÀiÁgÀ£ÉÆßà PÉý¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ' JA§AvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ§AzsÀªÉÇAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀÅl NqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀ J¤¸ÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ªÀÄÄVzÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ§AzsÀ¢AzÀ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ fVAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¹UÉ PÁlÆð£ÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ ºÀUÀÄgÀ vÀgÀÄvÀÛªÉ.” - ¥ÉÇæ| CqÀå£ÀqÀÌ PÀȵÀÚ¨sÀmï

“E£ÁáªÀiïð, JdÄPÉÃmï, ªÀÄvÀÄÛ JAlgïmÉãï - ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÆ®zsÁvÀÄUÀ¼À gÀ¸À¥ÁPÀ E°è ZÉ£ÁßV DVzÉ. ©mï-¨ÉÊmï JAzÀgÉãÀÄ JA§ÄzÀjAzÀ »rzÀÄ wÃgÁ EwÛÃa£À PËèqï PÀA¥ÀÆånAUïªÀgÉV£À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ ¸ÉÆÃzÁºÀgÀtªÁV ¤ªÀÄV°è ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ.” - ²æêÀvÀì eÉÆò

“EzÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÀ¥Án£À®è®è; QðªÀÄuÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è. ‘w£À߯ÁUÀzÀ ©¸ÀÌvÀÄÛ, £ÀÄAUÀ¯ÁUÀzÀ mÁå¨ÉèlÄÖ' ¤ªÀÄä D¥ÀÛ«ÄvÀæ.” - n. Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ

¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀŸÀÛPÀzÀAUÀrUÀ¼À°è ®¨sÀå D£ï¯ÉÊ£ï DqÀðgïUÀ½UÉ ¨sÉÃnPÉÆr:

www.akrutibooks.com EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 16


C¥ÀǪÀð ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ... qÁ| ©. f. J¯ï. ¸Áé«Ä CªÀgÀ ‘¸À¸Àåfë ¥ÁætÂfë’ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£À ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt: 1981, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: PÀ£ÀßqÀ «eÁÕ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 17


EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 18


EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 19


E°èUÉ || EeÁÕ£À || «zÀÄå£Áä£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ £Á®ÄÌ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀªÀÅ. £ÀªÀÄä ¥ÀwæPÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð¢AzÀ ºÉƸÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄÆr§gÀ°zÉ. £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¨sÉÃn

2012gÀ

K¦æ¯ï 1PÉÌ ¹ÃjAiÄÀ ¸ï°! EeÁÕ£À PɫĹÖç ¸ÀAaPÉ | 20

eJnana Chemistry Issue  
eJnana Chemistry Issue  

ಇಜ್ಞಾನ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ

Advertisement