Page 1

SAP

Creative Cooperation 75 YEARS ANNIVERSARY

ที่ปรึกษา (EDITORIAL CONSUTANTS) ดร.อนันท์ งามสะอาด นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์ นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ นายเสถียร อุตวัต ประสานงาน (COORDINATORS) นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสมคิด มิมมา บรรณาธิการ (EDITORSHIP) นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ASSISTANT EDITORS) นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสุมาลี สู่วัฒนกุล นางอุบล สารากิจ นางสาวเกยูร เกตุหอม นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน นางกุลสุดา เกื้อน้อย นายวีรยุทธ คเชนทร นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง นายณัฐวุฒิ จินดากุล กองบรรณาธิการ (EDITOR STAFF) นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวดุษฎี ไตรสุ นางสาวดวงชีวรรณ์ อินทสิทธิ์ นางสาวพิจิตรสุข สุขเกษม คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถ่ายภาพ (PHOTOGRAPHERS) นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นายสุรชัย ปรีทอง ก�ำกับภาพ ( PHOTOGRAPHY ASSISTANTS ) นายบัณทิต บุตรค�ำโชติ นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ ออกแบบรูปเล่ม (GRAPHIC DESIGN) นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล กองบรรณาธิการภาษาอังกฤษ (ENGLISH STAFF) นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ Mr. James Cree นางสาวชรินรัตน์ มีภู่ นางสาวดุษฎี ไตรสุ นางสาวศศิธร มุ่งดี นางสาวญานิดา พูลสวัสดิ์ นายณัฐพล ชุมพล นางสาวณิภกร ศรีเกตุ ฝ่ายโฆษณา (ADVERTISING) นาย ศรัณย์ พิศุทธารมณ์ นายสมคิด มิมมา นายสุธี ข�ำเมือง นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ พิมพ์ที่ / โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.0-4451-5281 E-mail:ruoffset@hotmail.com

CONTENTS ทิศทางการก้าว : Creative Cooperation เพลงสถาบัน : SAP We are team สารแสดงความยินดี : Caring to change บทความ : Courage to change ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ : Change for the best together แนะน�ำครูใหม่ : We will be “SAP” together ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ : SAP Beyond องค์การวิชาชีพ : Success in Developing ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ : SAP Profile ครูดีเด่น : Credible to change นักเรียนนักศึกษาดีเด่น : SAP in the Star ศิษย์เก่าดีเด่น : Changes to opportunity องค์การนักศึกษานักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ : Creative to change ผู้ส�ำเร็จการศึกษา : More chances to win กิจกรรมสร้างสรรค์ : Creative activities ที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา : Eyes on SAP ที่อยู่ครู และบุคลากรทางการศึกษา : SAP Connection ผู้สนับสนุน : We are family

เจ้าของ/Owner องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ www.sap.ac.th


การขับเคลื่อนกลยุทธ์ SAP

SAP

สถาบันการอาชีวศึกษา มาตรฐานอาเซียน

แผนกลยุทธ์ SAP

SAP

Creative Cooperation

กรอบการประกันคุนณคุณ ภาพKATSAP:Management กรอบการประกั ภาพ : Management && Quality Quality Assurance AssuranceSystem System

สถาบันการอาชีวศึกษา มาตรฐานอาเซียน

Assurance System

2

SAP

Creative Cooperation

กรอบการวิจัยกรอบการวิ เพื่อพัฒนาจSAP ่สถาบั การอาชี วศึกษามาตรฐานอาเซี ยน ัยเพื่อพัสูฒ นา นKAT สู่ความเป็ นเลิศ


Creative Cooperation

ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน

สภาพปัญหา SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา

ฝ่าการนำ ยบริานโยบายสู หารทรั่การปฏิ พยากร บัติ กลยุ กลยุททธ์ 14

กลยุ กลยุททธ์ 63

กลยุทธ์ 7

กลยุทธ์ 9

งาน/Cluster/แผนกวิชา

งาน/Cluster/แผนกวิชา 1

ฝ่ายแผนงาน พัฒนาครูและบุคลากร และความร่วมมือ กลยุ กลยุททธ์ธ์ 56

กลยุ กลยุททธ์ 97

งาน/Cluster/แผนกวิชา

งาน/Cluster/แผนกวิชา

กลยุททธ์ธ์ทที่ 1 ี่ 1 พัพัฒฒนาผู นาผู้เรี้เรียยนและผู นและผู้สำ�าเร็จการศึกกษาวิ ชาชีวพศึกษา กลยุ ษาอาชี กลยุ นการสอนอาชีวศึกษา กลยุททธ์ธ์ทที่ 2 ี่ 2 พัพัฒฒนาหลั นาหลักกสูสูตตรและการจั รและการจัดการเรียนการสอน กลยุ นาการบริ หารจัฒดนาผู การอาชี กลยุททธ์ธ์ทที่ 3 ี่ 3 พัส่ฒงเสริ มกิจกรรมพั ้เรียนวศึกษา กลยุ ฒนาการบริ ชาชีพ กลยุททธ์ธ์ทที่ 4 ี่ 4 พัการบริ การวิชกาชีารวิ พสูช่สาการและวิ ังคม กลยุ สิ่งประดิษจัยฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย กลยุททธ์ธ์ทที่ 5 ี่ 5 พัพัฒฒนานวั นานวัตตกรรม กรรมและการวิ กลยุ จิตสำ�นึกดและเสริ กลยุททธ์ธ์ทที่ 6 ี่ 6 พัพัฒฒนาการปลู นาภาวะผูก้นฝัำางและการจั การ มสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก กลยุ ท ธ์ ท ่ ี 7 พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการประกันคุณภาพทางการศึกษา กลยุททธ์ธ์ทที่ 8 ี่ 8 พัร่ฒวมมื อจัดการอาชี ษากับต่าวงประเทศ กลยุ นาความร่ วมมือวจัศึดกการอาชี ศึกษากับต่างประเทศ กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาบูรณาการ กลยุททธ์ธ์ทที่ 9 ี่ 9 พันำฒาหลั กลยุ นาการนำ �หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการบริหาร หารจัดดการและการเรี ยนการสอน จัในการบริ ดการและการจั การเรียนการสอน

ตรและ ฝ่พัฒานาหลั ยวิชกสูาการ การจัดการเรียนการสอน

ฝ่พัาฒยพั นาผูฒ ้เรียนากิ นและผูจ้สการ ำาเร็จ นักเรียการศึ นนักกษาศึกษา

กลยุททธ์ธ์ 22 กลยุ

กลยุททธ์ธ์48 กลยุ

กลยุททธ์ธ์ 41 กลยุ

กลยุททธ์ธ์ 65 กลยุ

กลยุทธ์ 5

กลยุททธ์ธ์99 กลยุ

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 8

กลยุทธ์ 4

กลยุทธ์ 9

งาน/Cluster/แผนกวิชา

งาน/Cluster/แผนกวิชา

งาน/Cluster/แผนกวิชา งาน/Cluster/แผนกวิชา

กรอบการดำานเนิงานวิ นงานของวิ ยเทคนิคคสมุ กาญจนาภิ เษก สมุท(SAP) รปราการโดยใช้ (KAT)กระบวนการ โดยใช้กระบวนการ PDCA กรอบการดำ�เนิ ทยาลัทยาลั ยเทคนิ ทรปราการ PDCA

2

กรอบการดำ าเนินงานนงานเพื ศูนย์การเรี ษาตลอดชี วิทยาลั ยเทคนิคกาญจนาภิ กรอบการดำ�เนิ ่อขัยบนรูเคลื้อาชี่อนวิวศึทกยาลั ยเทคนิวิตคสมุ ทรปราการเป็ นศูนย์กเษก ารเรีสมุยทนรูรปราการ ้อาชีวศึกษาตลอดชีวิต (KAT : Vocational Education Learning Center) Lifelong Learning Center) (SAP : Lifelong Vocational Education

SAP

Creative Cooperation

KAT SAP

Vocational Education Education Vocational Lifelong Learning Learning Center Lifelong Center

3

3


วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถานศึกษาดีเด่นมาตรฐานอาชีวศึกษา ผลิตบุคลากร สายอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมาครบ 75 ปี ได้รบั การรับรองมาตรฐาน การศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558 ) จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) ด้านการอาชีวศึกษา ระดับดีมาก เกียรติภูมิวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคนิคสมุทรปราการ ครบเจ็ดสิบห้าปี น�ำโดดเด่นความดี คุณภาพนั้นก้าวหน้า งานใดชาญเชี่ยวล�้ำ ต่างร่วมใจยึดถือ มาตรฐานร่วมฝึกปรือ เข้าสู่อาเซียนโลกกว้าง น�้ำเงินขาวสื่อไว้ สารภีทะเลบานเด่นชัด รวมพลังเด่นถนัด เทคนิคสมุทรปราการกล้า

แห่งนี้ เกริกก้อง เจิดจ้า สอนสั่ง ศิษย์นา ศิษย์ได้ก้าวไกล ร่วมมือ สรรค์สร้าง อาชีพ นั้นนา เยี่ยมด้วยฝีมือ โบกสะบัด สว่างหล้า คงมั่น ด้วยใจ ทั่วล้วนสดุดี

นางสาวเกยูร เกตุหอม แผนกวิชาสามัญ ร้อยกรอง


SAP: Attitudes to creativity เพลงประจ�ำสถาบันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มาร์ชเทคนิคสมุทรปราการ โดย...วงดนตรีสุนทราภรณ์ เทคนิคสมุทรปราการ ตั้งมาช้านานงานช่างลือชา ส่งเสริมในการศึกษา เป็นแหล่งปัญญาสูงค่าอนันต์ มีพลังที่รวมร่วมจิตองค์พระวิษณุกรรมนั้น ท่านเป็นมิ่งขวัญของช่างทั่วกันมั่นจิตจ�ำ น�้ำเงินและขาวเรานี้คือ ความรู้ดี พร้อมด้วยคุณธรรม ผลิตช่างได้ดีเป็นล�้ำ สมเป็นผู้น�ำของช่างที่ดี อาคารเรียนของเรากว้างใหญ่ เราภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี ชื่อของเรานี้เป็นที่ร้จู ักกันทั่วไป เรื่องเรียนเราพากเพียรกันทั่วหน้า กีฬาเรามิได้ด้อยกว่าใคร รักและสามัคคี ระเบียบและวินัย รู้จักให้อภัย ตั้งใจในการศึกษา ช่วยรัฐพัฒนาในสังคม ชื่นชมด้วยผลงานช่างนานมา คุณครูและอาจารย์ ของเรานั้นบูชา นักศึกษางามสง่า สถาบันเทคนิคเรา

SAP you’re in my heart

Composed by Dr.Anand and Chris Babylon Jr. Founded by love This place where I.. belong Striving to be somebody someday I promise to be You molded my mind The child you’re pround you own My body and my soul Grateful for all, And now I can see The strength I have in me... The love that you have shown My love, my loyalty Wisdom...Dignity... I offered them to you I owe them all to you The knowledge I know SAP you help me grow Courageous I will go... SAP you let me know The thing I need to know The road beyond the blue...

Wisdom...Dignity... I owe them all to you SAP you help me grow SAP you let me know The thing I need to know There’s life...beyond the blue... SAP you help me stand SAP you hold my land anywhere I go SAP you’re in my heart anywhere I go SAP...you’re in my heart.


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

Dr.Chaipreuk Serirak

Secretary-General Office of the Vocational Education Commission, Ministry Education of Thailand

ในโอกาสวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ครบรอบ 75 ปี

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รปราการ ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพ และสมรรถนะวิชาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนาด้านวิชาการที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน จึงทำ�ให้วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบสาม จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก ในโอกาสครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผมขอชื่นชมความสำ�เร็จของสถานศึกษาแห่งนี้ และขออวยพรให้ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชนที่มีส่วนผลักดัน ความสำ�เร็จ จงมีแต่ความสุข ความเจริญทุกประการ

On the occasion of Samutprakan Technical College has 75th anniversary. Samutprakan Technical College has the famous institute of Office of the Vocational Education Commission and accepted by society. The college opens the opportunity to people for developing knowledge and skill in vocational. Through development modern academic, the effective management as a result passed the third of Office for National Education Standards and Quality Assessment got the excellent level. Congratulations to all of the students that have graduated from this honorable college and I wish that students persist in their education and can serve the nation and society.

( ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

Dr.Aganit Klungsang

Deputy Secretary General of the Office of the Vocational Education Commission

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ในระดับ ดีมาก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ประสบความสำ�เร็จในชีวิตคือ ผู้ที่มีการวางแผนการดำ�เนินชีวิตของตนเอง มีความพร้อม ที่จะเผชิญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต สามารถปรับแผนการดำ�เนินชีวิตได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินชีวิต ผมขออวยพรให้ผสู้ ำ�เร็จการศึกษาทุกท่าน ได้ประสบความสำ�เร็จในการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพ ขอจงมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดจงประสบความสำ�เร็จตลอดไป Congratulations to all the students that graduated from Samutprakan Technical College. A successful person is the person, who plans ahead and is prepared to face and solve problems. They can adapt to every situation and use their abilities effectively. I wish all the students every success in the future both in study and work and hope they have a successful and fruitful life. ( ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง ) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์

Mr.Pradit Rasitanon

Deputy Secretary General of the office of the Vocational Education Commission

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นวิทยาลัยฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและสังคมโดยทั่วไปเป็น สถานศึกษาทีผ่ ลิตนักเรียนนักศึกษาทีม่ คี ณ ุ ภาพ มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยดึ หลักการบริหารจัดการทีใ่ ห้ทกุ คนมีสว่ นร่วม ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ จนทำ�ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ผมขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกท่านที่มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และขอให้นักเรียนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ได้มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของสถานศึกษาแห่งนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำ�เร็จตลอดไป Samutprakan Technical College is respected and accepted in both educational and social circles. The college has quality throughout from its administrators, teachers and students. I wish all the students that graduated in 2012 every success in the future and hope that their contributions to society will help our country flourish.

( นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์

Mr.Kanit Aeamrahong

Provincial governor of Samutprakan Province

จังหวัดสมุทรปราการ “ เป็นศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมือง อุตสาหกรรมหลักของชาติ สะอาด น่าอยู่ และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ ” วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาที่ มีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ ขอชื่นชมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการที่คอยดูแลเอาใจใส่ อบรม สั่งสอนนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม จนสำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี้ ผมขออวยพรให้สถานศึกษา แห่งนี้ จงเจริญก้าวหน้า มีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับของสังคมสืบไป และขอให้ผสู้ ำ�เร็จการศึกษาทุกคนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไป Samutprakan is not only the main industrial center of the country but is the center of logistics for the export of agricultural and industrial products. Samutprakan Technical College is famous. The administrators, teachers, staff and students are ready to develop the province. I appreciate the administrators, teachers and staff who help, teach and educate the students not only academic subjects but also in morals and ethics. I wish this college to continue growing and for students to use your knowledge and experiences to achieve benefits for your family, society and our country. I wish the students have happy and prosperous life

( นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

9


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

Mr. Chatchaval Jiaravanon

President of Central Vocational Education Institute 3 ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 75 ปี ของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวอย่างของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น สถานศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพ จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก เป็นเครื่อง ยืนยันในคุณภาพของสถานศึกษาเชิงประจักษ์ ในปีการศึกษา 2556 เป็นปีแห่งความเจริญก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งเพราะวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ผมขออวยพรให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จงมีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ามีพลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษามาตรฐานอาเซียนต่อไป I would like to congratulate on occasion of 75th anniversary of Samutprakan Technical College that is the example of vocational education that has developed continuously. It is acceptable to enterprises and communities. Especially, the institute that passed the quality insurance from office of quality assurance certification and evolution by Office of National Education Standards and Quality Assessment in very excellent. This is confirming that has quality of education. In this year as advance to another level because the college’s coming to open Bachelor of Technology Program major Automotive Technology for respond enterprise. I would like to congratulate for administrators, teachers, officers and students wish happiness, change to better things and bring to “ASEAN EDUCATION STANDARD”. (นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์) นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 10


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

Mr.Chonsawat Asavahame

President of Samutprakan Provincial Administration Organization

ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการทุกคนที่สำ�เร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งผลแห่งความสำ�เร็จครั้งนี้ ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียน นักศึกษา นำ�ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนและการฝึกงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีความภาคภูมใิ จในภารกิจของสถานศึกษาแห่งนี้ และจะให้การสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาตลอดไป

Congratulations to all students of Samutprakan Technical College who graduated this year. The result of this success is pride of oneself and your parents. The knowledge, skill and experiences you have gained from learning and training will have great benefits for yourself, family, society and the country. Samutprakan Provincial Administration Organization is supportive of the mission of this college. We will help develop activities to support the teaching and training for all its students.

( นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 11


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

Professor Dr. Chira Hongladarom

Secretary-General Foundation for International Human Resource Development and Advisory Chairman of Samutprakan Technical College.

ถึงผู้จบการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการที่รักทุกท่าน ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ขอแสดงความยินดีกบั ดร.อนันท์ งามสะอาด และผูบ้ ริหารทุกท่านทีม่ งุ่ มัน่ เป็นผู้ปลุกทุนมนุษย์อาชีวะที่มีคุณภาพ ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสไปเป็นประธานแจกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำ�เร็จ การศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555 และก็หวังว่า อีก 10-20 ปี หากนักเรียนหลายๆ คน ถามว่า วันนี้ได้รับความคิดอะไรดีๆ กลับไป เพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจ ทำ�ให้ ค้นหาตัวเองเพื่อตั้งเป้าหมายว่า “ฉันก็ทำ�ได้ ถ้าฉันตั้งใจ” และหากมีความมุ่งมั่น ความสำ�เร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แล้วการสำ�เร็จการศึกษานัน้ ถือเป็นการเริม่ ต้นชีวติ ของการทำ�งาน ซึง่ ยาก กว่าการเรียน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีผ่ สู้ ำ�เร็จการศึกษาทุกคน นอกจากมีความรู้ ที่ได้เรียนมาแล้ว ยังต้องใช้ความรู้นั้นได้ และใช้ให้เป็น คือใช้ให้เป็นประโยชน์ และต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น โดยเฉพาะส่วนรวม จึงจะเรียกว่าเรามี ประโยชน์ที่สำ�คัญคือต้องสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีิวิต และปรับ ใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา ไม่หยุดการเรียนรู้ ...ไม่หยุดการพัฒนา และในโอกาสนี้ ขออำ�นวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนา ปฏิบัติ หน้าที่การงานเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

Dear all beloved Samutprakan Technical College graduates,

First of all, I would like to say congratulation to the all graduates of a academic year 2012. Then, I would like to congratulate Anand Ngamsa-ard and all management on their dedication to high quality of technical human capital cultivation. I was lucky to have an opportunity to be the chairman who awarded certificates to all graduates of academic year 2012. I hope that within the next 10-20 years, if many students ask themselves about today’s take-home values for creating inspiration for self discovery and set the goal that they can make it with their determination, they can succeed more easily. Graduation is the start of work life. It is definitely more difficult than school days. Nowadays, all graduates not only have the knowledge but also must apply their knowledge to make contributions to other people and society. The most important thing is that they must learn more, have life-long learning and always apropriately apply their knowledge. They should not stop learning and self-development. On this occasion, I wish all of you hapiness and achievement and hope all of you to work to develop Thailand to reach sustainable growth. With Loves and Best Wishes,

12

(ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์) ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม

Mr.Akarawat Asawathaem

Vice President of Samutprakan Provincial Administration Organization Advisory Samutprakan Technical College ชาวเทคนิคสมุทรปราการทีร่ กั องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขอแสดงความยินดีแก่ผสู้ ำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ทุกคน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดไป ในโอกาสนี้ขอให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาได้นำ�ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากสถานศึกษาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม จงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งการศึกษาและอาชีพการงาน ตลอดไป Provincial Administration Organization would like to congratulate for the graduates in 2012. I will support the activities as well as cooperate in development education forever. In this occasion I hope the graduates apply this knowledge to be obtained from the institute to benefit themselves, family and society progress both educational and career forever.

(นายอัครวัฒน์ อัศวเหม) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

13


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive ผู้อำ�นวยการกองการศึกษาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายวิชัย จันทร์จำ�รูญ

Mr. Wichai Chanjamroon

Director of Educational and Chairman of Cultural of Samutprakan Province Vice President Board of Samutprakan Technical College ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และรองประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการขอแสดง ความยินดีแก่คณะผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาแห่งนี้ ทีด่ ำ�เนินงานให้บริการทางการศึกษามาครบ 75 ปี ผมจะให้การสนับสนุนการศึกษาแก่วิทยาลัยแห่งนี้ทุกวิถีทางเท่าที่จะทำ�ได้ และขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี การศึกษา 2555 ทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดในทางที่ถูกต้อง จงประสบความสำ�เร็จตลอดไป As the chairman of cultural council of Samutprakan Province and Board of Samutprakan Technical College hope to congratulate for administrators, teachers, personnel, officers, students that implementation and services for 75 years. I will support in education for this college and congratulate to graduates of the year 2012 happiness and prosperity, be successful forever.

(นายวิชัย จันทร์จำ�รูญ) ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

14


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายกเทศมนตรีตำ�บลบางปู ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายธีรพล ชุนเจริญ

Mr. Theeraphon Choonjaroen

Mayor Tambon Bangpoo Advisory Samutprakan Technical College ใส่ใจการศึกษา เพิ่มรายได้ประชา “ บางปูเน้กน้าคุวไกล ณค่าสังคม ระดมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ” เทศบาลตำ�บลบางปู เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีเกียรติภูมิมายาวนาน โดยเทศบาล

มีความมุ่งมั่นจะยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสถานศึกษาในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน ในท้องถิ่นและใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดตั้งมาครบ 75 ปี ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และขออวยพรให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จงมีความสุขความเจริญตลอดไป Bangpu Advance Attentive Study Increase Income Citizen Emphasis on Social Values Mobilize Development Environment Mayor Bangpoo District will raise educational standard, municipal and school quality and accept to local residents and nearby. Throughout promotion and supporting all education levels towards ASEAN community. On occasion of Samutprakan Technical College has established for 75 years, I would like to express appreciate to teachers, students, personnel and officers and wish to the graduates of the year 2012 have happiness and prosperity.

(นายธีรพล ชุนเจริญ) นายกเทศมนตรีตำ�บลบางปู ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

15


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายกเทศมนตรีตำ�บลแพรกษา ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร

Dr. Youngyut Suwanabud

Mayor Tambon Praekasa Advisory Samutprakan Technical College ในฐานะที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผมขอชื่นชมชาวเทคนิคสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาแห่งนีม้ าตลอดระยะเวลา 75 ปี ทีผ่ า่ นมา ผลิตช่างฝีมอื ออกไปรับใช้สงั คม สร้างชือ่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศอย่างมากมาย ผมในฐานะทีป่ รึกษาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีแก่ผสู้ ำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ทุกคน ขอให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาจงนำ�เอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาและการฝึกงานไปใช้ในการพัฒนา ไม่ว่าจะไป ศึกษาต่อหรือไปประกอบอาชีพก็จงประสบความสำ�เร็จทุกประการ I would like to compliment Samutprakan Technical College (SAP), community, director, administrators, teachers, personnels, officers and students that collaborated on development together for the college about 75 years ago. They produce technicians to service for society, to make fame in the county and abroad so I as administration department of Samutprakan Technical College (SAP) would like to congratulate the graduates in 2012. I wish they use their successful apply knowledge, experience and skill for career.

(ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร) นายกเทศมนตรีตำ�บลแพรกษา ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

16


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive ประธานชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายวิชา สุขุมาวาสี

Mr.Wicha Sukumawasi

Chaiman of association of Bangpoo industrial estate Chairman Committee of Samutprakan Technical College

ผมมีความภูมใิ จในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ซึง่ เป็นสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับมายาวนาน ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2481

จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนมาครบ 75 ปี มีนักเรียนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว 75 รุ่น หลายหมื่นคน และนำ� ความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มาช้านาน แต่เต็ม ไปด้วยคุณภาพและมาตรฐาน จนได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ในระดับดีมาก นีค่ อื สิง่ ทีป่ ระกันคุณภาพและเป็นแบบอย่างทีด่ ี ในการพัฒนาคุณภาพด้านอาชีวศึกษา มีการร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย การพัฒนาด้านภาษา อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน นับเป็นความสำ�เร็จที่สมควรได้รับความชื่นชม ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกคน ที่สำ�เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ผมขออวยพรให้ประสบความสำ�เร็จ และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุขตลอดไป

Samutprakan Technical College was established in 1938 and has been operating for 75 years. The students that have graduated over these 75 generations have taken their knowledge and experience to develop a socially progressive nation. It is a respected institution that for a long time has achieved high standards and it has passed with excellence the third level from the Office for National Education Standards and quality Assessment, this is a good model quality. The college has participated in the development of modern information technology, language, building, and teaching equipment. It is a success that should be praised. I would like to congratulate all the students who graduated from Samutprakan Technical College and I hope that all the students will have a successful and happy life.

( นายวิชา สุขุมาวาสี ) ประธานชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

17


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.อนันท์ งามสะอาด

Dr. Anand Ngamsa-ard

ลูกศิษย์ชาว “วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (SAP)” ที่สำ�เร็จการศึกษาทุกท่าน ผมขอแสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสที่ ทุ ก ท่ า นสำ�เร็ จ การศึกษาจากรั้วสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมเชือ่ มัน่ ในเกียรติภมู ิ ศักดิศ์ รี ของพวกเราทีย่ ดึ มัน่ แนวทาง เอกลักษณ์ ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ (Creative Cooperation) และ อัตลักษณ์ การปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา “มีภาวะผู้นำ�” (Smart Leadership) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพ ครอบครัว คุณภาพงาน คุณภาพองค์กร คุณภาพชุมชน คุณภาพ สังคมและคุณภาพของประเทศชาติ ผมขออวยพรให้ทกุ ท่านมีสติปญ ั ญา ประสบความสำ�เร็จ ในชีวติ ในการทำ�งานและมีความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

The Director of Samutprakan Technical College Chairman of Samutprakan Provincial Vocational Education

To every adherent of “Samutprakan Technical College” (SAP) who has just graduated in the academic year of 2012. I would like to express my congratulations on the occasions of commencement from the fence of the honorable instutute. I am confident with the dignity and the presitige of ours. We all persist in our institute uniqueness “Creative Cooperation” and our identity “Smart Leadership”. In order to develop life quality, family quality, task quality, orgnization quality, community, social quality and national quality. May I wish you all to be intellectual, be successful in life and work and be happy prosperously onwards. (ดร.อนันท์ งามสะอาด) ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

18


SAP : Creative Cooperation to change การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการสู่สถาบัน การอาชีวศึกษามาตรฐานอาเซียน (พ.ศ.2556-2558) โดย Re-Positioning & Re-branding ดร.อนันท์ งามสะอาด

ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ - ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี จ ริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลดี เ ด่ น ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - ผู้บริหารดีเด่นรางวัลคุรุสภาระดับชาติ ปี 2550 - ผูบ้ ริหารรางวัลเหรียญทองหนึง่ นวัตกรรมหนึง่ โรงเรียน (OSOI) คุรุสภาระดับชาติ ปี 2551 - รางวัลแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 www.drrnan.com

---------------------------

1. ทบทวนจุดยืนและก�ำหนดเป้าหมายขององค์กรที่ท้าทาย (Reviewing stand and set challenging goals.) จุดยืน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ : สถาบันการอาชีวศึกษา มาตรฐานอาเซียน (SAP) เอกลักษณ์ : มีความร่วมมืออย่าง สร้างสรรค์ (Creative Cooperation) และ อัตลักษณ์ : มีภาวะ ผู้น�ำ (Smart Leadership) เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.1 เชิงปริมาณ มีนักเรียนนักศึกษา ปี 2556 จ�ำนวน 4,000 คน ปี 2557 จ�ำนวน 5,000 คน ปี 2558 จ�ำนวน 6,000 คน 1.2 เชิงคุณภาพ ปี 2556 บูรณาการการเรียนการสอนทุกระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก สถานศึกษารางวัลพระราชทาน อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศทุกกลุ่มสาขาวิชา ปี 2557 มีศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานทุกสาขาวิชา ปี 2558 จัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานอาเซียน 2. สร้างความแตกต่างในการบริหารจัดการ (Making a difference in management.) 2.1 แนวทางการบริหารจัดการ 1) เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative) 2) การท�ำงานเชิงรุก (Proactive) 3) การเป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 4) เป้าหมายเพื่อผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Student Centered) 2.2 กลยุทธ์การท�ำงานที่เป็นระบบ ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ 1) พัฒนาผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (The development of present students and the graduated students.) 2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (The development of curriculum and learning-teaching management. ) 19


3) พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (The development of vocational education management.) 4) พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ (The development of academic and professional services.) 5) พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย (The development of innovation, inventive products, creative work piece and research.) 6) พัฒนาการปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก (The development of indoctrinating consciousness and the creation of Thai civil and the world civil.) 7) พัฒนาการประกันคุณภาพทางการศึกษา (The development of educational quality assurance.) 8) พัฒนาความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ (The development of cooperation with overseas.) 9) พัฒนาการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน (The development of sufficiency economic principles to implement in general management and learning-teaching management.) 3. สร้างความแตกต่างของบุคลากร (Making a difference in personnel.) โดยเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและร่วมมือกันเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้บุคลากร ได้แก่ 3.1 มีแนวทางการปฎิบัติงานที่ชัดเจน 3.2 มีการประเมินผลวัดผลการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการท�ำงาน พิจารณาให้ผลตอบแทน ที่เป็นธรรม 3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีมุมมองมีทัศนคติในแง่บวก เปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า 3.4 กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเอง สามารถแก้ปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้ โดยมีความเชื่อว่าการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการครองชีวิต จะท�ำให้เกิดความสมดุลในการด�ำเนินชีวิตและเป็นหนทางแห่งความสุข (Balance in life that bring happiness) 3.5 สร้างแรงขับภายในของบุคลากรให้เห็นว่างานที่ท�ำอยู่เป็นงานที่ท้าทายและมีความส�ำคัญ 3.6 ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมในทุกระดับ 4. สร้างความแตกต่างโดยความร่วมมือกับเครือข่าย (Making a difference in cooperation networks.) 4.1 จัดท�ำหลักสูตรทุกระดับกับสถานประกอบการ 4.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ 4.3 จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ MEP (Mini English Program) ทุกแผนกวิชา 4.4 จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4.5 บูรณาการการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ให้สามารถเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจน 5. สร้างความแตกต่างของผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า (Making a difference in productivity.) 5.1 นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 5.2 นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาวิชาที่เรียน และชมรมเลือกเสรี 2) มีวินัย (Discipline) ได้แก่ แต่งกายสุภาพ ถูกระเบียบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 3) มีน�้ำใจต่อกัน (Generous) ได้แก่ มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรม 5 ส. รักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน 4) มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ได้แก่ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น Working Language และเลือก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาที่ 3 5) มีความรู้ทักษะวิชาชีพ (Vocational Skills) ได้แก่ ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท�ำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีงานวิจัยรองรับ จัดท�ำแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 20


The Development of Samutprakan Technical College to Vocational Institute of ASEAN Standards by Re-positioning & Re-branding (2013-2015, B.E.2556-2558) ---------------------------

Dr. Anand Ngamsa-ard www.drrnan.com

Reviewing stand and set challenging goals. Stand consists of visions - vocational education institute of ASEAN’s standards, uniqueness - creative cooperation, and identity – smart leadership. 1. Its goals are set as follow: 1.1 Quantitative Goals; in academic year of 2013, the total number of students is 4,000 in 2013, 5,000 in 2014 and 6,000 in 2015 respectively. 1.2 Qualitative Goals: 1) In the academic year of 2013; the integration of learning-teaching approaches are manipulated in every system and the educational quality assurance is at the highest scale level score, become the King’s Bestow Award of Large Scale Institute, cooperative management in vocational education with overseas in every course syllabus. 2) Specialized Technological Centers of every course syllabus are in standard scales in 2014. 3) The learning-teaching management has become Life Long Learning Center in vocational education institute of ASEAN standards in 2015. 2. Making a difference in management as follows: 2.1 The guidelines of management. 1) Participative Management. 2) Proactive Management. 3) Learning Society 4) Student Centered 2.2 The nine systematic strategies are: 1) The development of present students and the graduated students. 2) The development of curriculum and learning-teaching management. 3) The development of vocational education management. 4) The development of academic and professional services. 5) The development of innovation, inventive products, creative work piece and research. 6) The development of indoctrinating consciousness and the creation of Thai civil and the World civil. 7) The development of educational quality assurance. 8) The development of cooperation with overseas. 9) The development of sufficiency economic principles to implement in general management and learning-teaching management.

21


3. Making a difference in personnel by means of changing protocol to prosperity and cooperating to upgrade the image to standardization and well accepted. Create motivation in task performing as follows: 3.1 A clear task guideline has been set. 3.2 An effective assessment system is implemented and the results are for improvement. The rewards on task performing are judged considerably. 3.3 The promotion on having the personnel earn positive views, opened mind and accept the positive changing. 3.4 The activation of personnel on having self-development, able to solve confronting trouble, believing that the implementation of sufficiency economic principles could make life balance that bring happiness. 3.5 The creation of personal internal drive to realize that their present work is vital and challenging. 3.6 The promotion of teamwork in every level. 4. Making a difference in cooperation networks. 4.1 The construction of curriculum for every level of establishment. 4.2 The construction of learning-teaching management for dual vocational training inland and internationally. 4.3 The construction of learning-teaching management by applying MEP(Mini English Program) in every department. 4.4 The construction of learning-teaching management by applying Project Based Learning. 4.5 The integration of learning-teaching management by means of real practice outside the classrooms which enable students to see their career path clearly. 5. Making a difference in productivity. 5.1 Students earn professional proficiency in international standards. 5.2 Students earn desirable characteristics as follows: 1) Responsibility:-satisfactorily passes the requirements of compulsory clubs’ activities and free elective. 2) Discipline:-well groom dress code conform to the school regulations and behave in accordance with the agreements. 3) Generosity:-public mind, satisfactorily pass the 5 principles of cleansing, as well as the conservation of circumstances within and outside school. 4) Human Relationship:-able to communicate in English as Working Language, Chinese, Korean, Japanese, or any ASEAN language is preferable. 5) Vocational skill proficiency:-satisfactorily pass the workforce standard test and professional skill test, conduct inventive products in comply with research, administer business plan and earn part time jobs.

22


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายบุญชู มูลพินิจ

อดีตผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (พ.ศ. 2528-2537)

Mr.Boonchu Moonpinit

Former Director Samutprakan Technical College

ผมขอถื อ โอกาสนี้ แ สดงความยิ น ดี ต ่ อ ความส� ำ เร็ จ การศึกษาวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นความส�ำเร็จ ของคณาจารย์ในสถาบันแห่งนี้ด้วย ผมมั่นใจว่าทั้งครูและศิษย์ ต่ า งมี ศ รั ท ธาในกั น และกั น มุ ่ ง มั่ น ท� ำ หน้ า ที่ ข องตนด้ ว ย ความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ ความส�ำเร็จทีน่ า่ พึงพอใจจึงเกิดขึน้ หากสามารถปลูกฝังความมุ่งมั่นต่อกันและกันเช่นนี้ให้เข้มแข็ง สม�ำ่ เสมอมากขึน้ ก็จะท�ำให้เกิดกิจกรรมทีเ่ ป็นคุณต่อการฝึกคน เข้าสูว่ ชิ าชีพมากขึน้ และน�ำไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานของฝีมอื ความรู้ เฉพาะอย่างยิ่งลักษณะนิสัยทั้งในการปฏิบัติงานและ การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม ความคาดหวั ง ของครู แ ละศิ ษ ย์ ผู ้ จ บการศึ ก ษา อีกประการได้แก่การด�ำรงความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ กันไว้ให้เหนียวแน่น แลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั และกันอย่างต่อเนือ่ งสม�่ำเสมอ อัน จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่การศึกษาวิชาชีพและการประกอบ อาชีพในภาพรวมได้เป็นอย่างมาก

May I take the opportunity to express my congratulation to all students who have succeeded you required study that means the success of all instructors in this institute as well. I personally believe that, faith and confidence having each other between instructors and students to do strongly their duties brought to vivid satisfied success, if such faith and confidence are currently and more constructed, is will assist to raise and standard of skill, knowledge and specially desired behavior to meet our and international society requirement. Another more expectation should be trying to maintain firm linkage between instructors and students who have finished their studies, having currently contact and exchange individual experience. It would be much more beneficial to vocational training system and the earning of their lives as a whole.

(นายบุญชู มูลพินิจ) อดีตผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

23


สารแสดงความยินดี

A Congratulation Missive นายกวินกร ทองด้วง รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Mr. Kawinkorn Thongdoung

Former Deputy Director of Samutprakan Technical College ในต�ำแหน่งอดีตรองผู้อ�ำนวยการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภารกิจที่ภาคภูมิใจ คือ ความเป็นครู ซึ่งได้อบรมสั่งสอนศิษย์ในโอกาสต่างๆ มุ่งหวังให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม อย่างมีความสุข ความส�ำเร็จของศิษย์ในครั้งนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นก้าวเดิน ขอให้ศิษย์จงก้าวเดินต่อไปในหนทางที่ปรารถนา บรรลุเป้าหมายทั้งการเรียน การงาน และครอบครัว As the former Deputy head of Academic Affairs. I am proud to be a teacher that taught students on various occasions. I wish the students to be a good, smart and happy in society. This is just the start for them in the long road of life. I wish them luck with their future studies and work. (นายกวินกร ทองด้วง) รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

24


รัก “SAP”อยากเห็น “SAP”ก้าวสู่สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานอาเซียน โดย รองกวินกร ทองด้วง อดีตรองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ SAP (พ.ศ.2539 - 2556) ------------------------------------------------------------

จากใจถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

จากประสบการณ์ที่ได้รับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการมานาน เป็นเวลาประมาณ 32 ปี อยากจะใช้เวลาที่ เหลือให้มีประโยชน์ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งต้องฝึกให้คนมีทักษะทั้งทางด้านสมอง ทักษะด้านฝีมือ และมีคุณธรรม ความดี โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ครู อาจารย์ ต้องมีความรักต่อลูกศิษย์ทุกแผนกวิชา ไม่เลือกว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาแผนกใด การให้รางวัล และ การลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่ขาดน�้ำใจ ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน และต้องกล่าวถึงเรื่องดี ๆ ของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน 2. นักเรียนนักศึกษา ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ตัง้ ใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ให้เกิดความช�ำนาญ ฝึกทักษะทางความคิด ฝึกทักษะทางฝีมือ จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 3. ศิษย์เก่าต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ให้ค�ำแนะน�ำรุ่นน้องในการท�ำงาน การศึกษาต่อ หรือกิจกรรมที่เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ เช่นการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยกันระดม ทรัพยากรพัฒนาสถานศึกษา ช่วยกันระดมทรัพยากรพัฒนาแผนกวิชาของตนเอง และควรงดเว้นกิจกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ กิจกรรม ที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม กิจกรรมที่สร้างความแตกแยกให้สถานศึกษา หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 4. ผูป้ กครองต้องช่วยกันเอาใจใส่ตอ่ บุตรหลานของตนเองอย่างจริงจัง กวดขัน ตรวจสอบการไป-กลับ วิทยาลัยว่าตรง เวลาหรือไม่ ผลการเรียนเป็นอย่างไร ติดตามผลการเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ สร้างความคุน้ เคยกับอาจารย์ทปี่ รึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา หากทุกฝ่ายทีก่ ล่าวถึง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มศักยภาพเชือ่ มัน่ ได้วา่ สถานศึกษาจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นทีย่ อมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับสถานศึกษาชั้นน�ำ และในทางกลับกันหากทุกฝ่ายเพิกเฉย ละเลยต่อภาระหน้าที่ท�ำให้การพัฒนา สถานศึกษามีความล่าช้าหรืออาจไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น

(นายกวินกร ทองด้วง) อดีตรองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

25


สารแสดงความยินดี Caring to change นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ในโอกาสทีล่ กู ศิษย์ SAP ทุกคน ส�ำเร็จการศึกษา และฐานะครูทไี่ ด้เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์ทมี่ คี วามเพียร พยายาม มานะบากบั่นศึกษาเล่าเรียนมาตลอด ขอชื่นชม ยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่ก้าวสู่ความส�ำเร็จในวิชาชีพเป็น ผู้ที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่ดีตามสาขาวิชาที่ได้ ศึกษาเล่าเรียน ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนน�ำความรู้ความสามารถไป ใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ และระลึก ไว้เสมอว่า ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน สากล

Mr. Sarun Pitsutharom

Deputy of Resource Management Affairs As a teacher I have witnessed the development of the students through their hard work and dedication and I am delighted and proud to their progress. I am sure they will become successful and use the abilities and knowledge they have gained at Samutprakan Technical College. I hope the students will remember that to advance they must always develop themselves and push towards the international standard. (นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

26


สารแสดงความยินดี Caring to change นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ในโอกาสทีป่ ระสบความส�ำเร็จการศึกษาอันเป็นเกียรติและ ศักดิ์ศรีแก่ชีวิต นับจากนี้ทุกคนจะเป็นเสมือนตัวแทนของ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รปราการที่ จ ะน� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละ ประสบการณ์ทดี่ จี ากรัว้ บางปูแห่งนีไ้ ปสร้างสรรค์การปฏิบตั งิ าน ในหน้าทีอ่ ย่างมีเหตุมผี ล เพือ่ พัฒนาชุมชน สังคม โดยรวมของ ประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไป สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกคนประสบ ความส�ำเร็จอย่างดีทั้งในด้านการงานและครอบครัว

Mrs. Walapaporn Borisud

Deputy of Planning and Cooperation Management Affairs Congratulations to all the new graduates. You are new the representatives of Samutprakan Technical College and you must use the knowledge and experience you have gained while you were here to further develop yourself and our country. I wish all the graduates a successful and happy lives.

(นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

27


สารแสดงความยินดี Caring to change นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ส�ำเร็จ การศึกษาทุกท่าน การทีน่ กั เรียนนักศึกษาก้าวมายืนในจุดหมาย ของความส�ำเร็จครัง้ นีน้ นั้ มิใช่วา่ ทุกคนสามารถท�ำได้ แต่จะ ต้องเป็นผูม้ คี วามพากเพียร มีความพยายาม มุมานะบากบัน่ ตั้งใจจริง จนสามารถเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผ่านการประเมินทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และเข้าร่วมกิจกรรม ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ส� ำ เร็ จ การศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส. ได้มีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “Smart Leadership” การส�ำเร็จการศึกษาในวิชาชีพของตนเองนั้นเป็น เรื่องยาก แต่การที่จะน�ำวิชาความรู้ ความสามารถไปใช้ เพื่ อ สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ นั้ น ยากยิ่ ง กว่ า ครู ห วั ง ว่ า ผู ้ ที่ ส�ำเร็จการศึกษาทุกคนจะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ เป็นอนาคตของประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับประชาคมโลก ได้อย่างสง่างาม

Miss Chantana Photikruprasert Deputy of Academic Affairs

Congratulations to all the graduates. The students have shown that through perseverance concentration and sheer hard work that can succeed in life. By learning and practicing the theory and practical they will have all the tools necessary to be a successful and productive member of society. I expect all the graduates to make a positive contribution to society and to work hard not only at their occupation but also a home too. These graduates are the future of Thailand.

(นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ

28


สารแสดงความยินดี Caring to change นายเสถียร อุตวัต รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ(SAP) ได้ปรับเปลีย่ น ทิศทางการผลิตก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ให้สามารถผลิตก�ำลังคนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รองรับการเจริญ เติบโตของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เน้นโครงสร้าง ความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในพื้นที่ใกล้เคียง ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนที่จบการศึกษา ได้น�ำ ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาประเทศและสามารถยืนหยัดใน สังคมต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

Mr.Satein Uttawat

Deputy of Student Activity Development Affairs Samutprakan Technical College is providing skilled manpower to accommodate the growth of ASEAN with strong cooperation between the college and private business. I send my best wishes to all the graduates and wish them the best of luck with their futures. Together we can build a happy and efficient society.

(นายเสถียร อุตวัต) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

29


ประวัติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ SAP Beyond

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รปราการ เดิ ม ชื่ อ โรงเรี ย นช่ า งไม้ ส มุ ท รปราการ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ.2481 ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โรงเรี ย นการช่ า ง สมุทรปราการ โรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรปราการ และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน 2530 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิชาเทคนิคการผลิต ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทย UNDP และ ILO ใน 4 สาขา - TOOL & DIE MAKING AND HEAT TREATMENT - CAD/CAM – NC/CNC PROGRAMMING - METROLOGY & QUALITY CONTROL - PLASTIC TRANFORMATION TECHNOLOGY 2531 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิทยาลัยเทคนิคระดับชาติ 2533 เปิดสอนเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ร่วมมือกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจ�ำกัด เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาช่างยนต์ ตามโครงการ T-TEP 2536 ร่วมมือกับบริษัท ซัมมิท โอโต้ บอดี้ อินดัสตรี จ�ำกัด บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จ�ำกัด รับนักศึกษาระดับ ปวส.สาขา CAD/CAM – CNC เข้าฝึกงานตามหลักสูตร 2537 - รับฝากนักเรียน ระดับ ปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ปีละ 80 คน เป็นระยะเวลา 3 ปี - เริ่มโครงการช่วยเหลือ THAI CANADIAN GAS TRAINING CENTRE ระหว่างประเทศแคนาดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ 2539 จัดการเตรียมการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตร ปวช พุทธศักราช 2538 ร่วมกับสถานประกอบการ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างท�ำโมลด์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก 2540 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคนิคช่างกลเรือพาณิชย์ ตามโครงการร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2541 วิ ท ยาลั ย ฯ มี อ ายุ ค รบ 60 ปี มี 9 คณะวิ ช า 22 แผนกวิ ช า เปิ ด ท� ำ การสอน 4 ประเภทวิ ช า คื อ ช่ า งอุ ต สาหกรรม คหกรรมศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม และบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. ปกติ มี 10 สาขาวิชา 8 กลุ่มวิชาชีพ ระดับปวช ทวิภาคี 7 สาขาวิชา 4 กลุ่มวิชาชีพ ระดับ ปวส. 12 สาขา วิชา 15 สาขางาน 3 กลุ่มวิชา จัดการเรียนการสอน 3 ระบบ คือ ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบภาคสมทบ 2542 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นมาตรฐานอาชีวศึกษา 2545 เปิดคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. 2546 เปิดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในระดับ ปวส. 2547 ร่วมมือกับประเทศสวีเดน เตรียมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรโดยการส่งครู – อาจารย์ไปศึกษาต่อประเทศสวีเดน 2548 เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. 2550 เปิดสอนสาขาวิชาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี 2551 ได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ กีฬาของคนพันธุ์ R ระดับชาติ และได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการน�ำ เสนอภาษาอังกฤษในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2552 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23 ระดับภาค สาขาออกแบบและเขียนแบบเครือ่ งกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ประเภทเยาวชน 2555 ผ่านเกณฑ์การประเมินจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ องค์การมหาชน (สมศ.) ระดับดีมาก ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนน เท่ากับร้อยละ 91.22 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 2556 - เตรียมการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) - ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการ จัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (Master of Engineeing Program in Sustainable Industrial Management Engineering) - จัดการเรียนการสอนนอกระบบ แบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ - จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา และ MEP (Mini English Program) - เปิดแผนกวิชาโลจิสติกส์

30


SAP Profile ท�ำเนียบผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายวิเชียร บุญเลิศ พ.ศ.2523 – 2528

นายบุญชู มูลพินิจ พ.ศ.2528 – 2537

นายวิทยา ทองขาว พ.ศ.2537 – 2544

นายสุรัตน์ จั่นแย้ม พ.ศ.2545 - 2552

นายไพศาล บุญรอด พ.ศ.2552 – 2555

ดร.อนันท์ งามสะอาด พ.ศ.2556–ปัจจุบัน

About SAP

1. หลักสูตรที่เปิดสอนมี 2 ระดับ 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. แผนกที่เปิดสอน ประกอบด้วย 2.1 แผนกวิชาสามัญ 2.2 แผนกวิชาสัมพันธ์ 2.3 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2.4 แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2.5 แผนกวิชาห้องปฏิบัติการกลาง 2.6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2.7 แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ 2.8 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก 2.9 แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 2.10 แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 2.11 แผนกวิชาช่างยนต์ 2.12 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำ�ลัง 2.13 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.14 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.15 แผนกวิชาการก่อสร้าง 2.16 แผนกวิชาการบัญชี 2.17 แผนกวิชาการขายและการตลาด 2.18 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.19 แผนกวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.20 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 2.21 แผนกวิชาการโรงแรม 2.22 แผนกวิชาออกแบบ 2.23 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2.24 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2.25 แผนกวิชาช่างซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล 2.26 แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง 2.27 แผนกวิชาโลจิสติกส์ 3. จำ�นวนนักเรียนนักศึกษา 3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 918 คน ปวช.1 ปวช.2 891 คน ปวช.3 760 คน รวม 2,569 คน 3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปวส.1 214 คน ปวส.2 261 คน รวม 475 คน 4. บุคลากร 4.1 ผู้บริหาร 5 คน 4.2 ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 205 คน 5. ผู้บริหารปัจจุบัน 5.1 ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำ�นวยการวิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 5.2 นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 5.3 นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 5.4 นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ 5.5 นายเสถียร อุตวัต รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 31


ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

SAP ADVISORY ประธานที่ปรึกษา ศ.ดร.จีระ

หงส์ลดารมภ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

1. 2. 3. 4. 5.

เอี่ยมระหงษ์ อัศวเหม อัศวเหม จึงรุ่งเรืองกิจ วงศาเสถียร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการกลุ่มไทยซัมมิท ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี. เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด

1. ดร.สมศักดิ์ 2. ศ.ดร.ฐาปนา 3. รศ.ดร.วิโรจน์ 4. รศ.ดร.ยาใจ 5. Dr.Merril 6. Dr.Forrest 7. ดร.มงคล 8. ดร.วัลลภ 9. ดร.สมศักดิ์ 10. ดร.ทิวา 11. ผศ.ดร.สวัสดิ์ 12. ผศ.ดร.ไชยา 13. ดร.คมศร 14. ผศ.ดร.สมภพ 15. ดร.ญาณภัทร 16. ดร.ภูวดล 17. นายพงษ์ศักดิ์ 18. คุณประเวศน์ 19. คุณสุรชัย 20. คุณปิยะ

มีเสถียร บุญหล้า สารรัตนะ พงษ์บริบูรณ์ M.Oaks W.Parkay กลิ่นกระจาย ภูผา รุ่งเรือง พงศ์ธนไพบูลย์ โพธิวัฒน์ ภาวะบุตร วงษ์รักษา สุวรรณรัฐ สีหะมงคล บัวบางพลู จินดาสุข มูลทองสงค์ แสวงสุข ภาตะนันท์

อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธานกรรมการบริษัท แอดว้าน บิซิเนส ดิเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Professor Washington State University, USA. Professor, Educational Leadership and Higher Education Washington State University, USA. International Research and Academic Advisor คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเซาส์อีสท์ บางกอก วิทยาลัยเซาส์อีสท์ บางกอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ�ำกัด ผู้จัดการอาวุโสศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ เบนซ์ บริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ ประเทศไทย ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จ�ำกัด ผู้อ�ำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จ�ำกัด

1. พล.ต.ต.ธัชชัย 2. พ.ต.อ.พัลลภ 3. พ.ต.อ.วิชิต 4. พ.ต.อ.ศิรธัชเขต 5. พ.ต.อ.อรรถพล 6. พ.ต.อ.กรวัฒน์ 7. นายเสนาะ 8. นางปราณี 9. นายจงสวัสดิ์ 10. นายธีระพล

หงษ์ทอง ผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ แอร่มหล้า ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ บุญชินวุฒิกุล ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบางปู ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรส�ำโรงเหนือ อนุสิทธิ์ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรส�ำโรงใต้ หันประดิษฐ์ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบางพลี มงคลโสภณรัตน์ นายกสมาคมประมงสมุทรปราการ คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เลิศธนสาร ครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย คุ้มสุข ผู้สื่อข่าวประจ�ำจังหวัดสมุทรปราการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kim Lee ปิยะสินธ์ชาติ Redwood ทบบัณฑิต สุรินทร์เสรี Tham

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายคณิต นายชนม์สวัสดิ์ นายอัครวัฒน์ ดร.สมพร ดร.นัฐวุฒิ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการศึกษา

ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ

32

Dr.Young Hwan Dr.Jiyon นายอรรณพ Mrs.Lucie นายประมวล นายบัณฑิต Dr.David

President of Institute of APEC Collaborative Education Institute of APEC Collaborative Education,Korea ที่ปรึกษาอาวุโสด้านต่างประเทศ (IACE) ผู้ประสานงานโครงการ Project Trust,UK ผู้ประสานงานต่างประเทศ ผู้ประสานงานต่างประเทศ Deputy Director,ITE College East,Singapore


คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ :

College’s Commission 1. นายวิชา สุขุมาวาสี 2. นายวิชัย จันทร์จำ�รูญ 3. นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง 4. นายวิโรจน์ แจ้งสว่าง 5. นายธีรพล ชุนเจริญ 6. นายเฉลิมศักดิ์ ลือวรศิริกุล 7. พระสิงห์ ภทฺทมุนี (สิงห์ เทียนขาว) 8. นายสงบ วงษ์สนิท 9. นายวันชัย คุณานันทกุล 10. นายสมเกียรติ ชูพรรคเจริญ 11. นายไพฑูรย์ เต่าทอง 12. นางสาวรุจิราพร คงสวัสดิ์ 13. พระเทพญาณวิศษฎ์ (ชัยทวี ปัญเศษ) 14. นายจรูญ ยังประภากร 15. นายวานรินทร์ ฤกษ์ฉวี 16. นายยงยุทธ หล่อวณิชย์ 17. พันตำ�รวจเอกวิชิต บุญชินวุฒิกุล 18. ดร.อนันท์ งามสะอาด

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนครู กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

33


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

The Institutional Commission 1. ดร.อนันท์ 2. นางวัลภาภรณ์ 3. นางสาวฉันทนา 4. นายเสถียร 5. นางณัฐยา 6. นางสุรีย์ 7. นางสุมาลี 8. นางสาวราทรพิภพ 9. นายกิจจา 10. นายพัฒน์สาริทธิ์ 11. นางขนิษฐา 12. นายสุธี 13. ดร.วันเพ็ญ 14. นางสาววรรณี 15. นายสิทธิมนต์ 16. นายสุรชัย 17. นายสุริยา 18. นายนราวุฒิ 19. นางพรวิไล 20. นายเฉลิมศักดิ์ 21. นายนิสสรณ์ 22. นางนิตยา 23. นางสาวลักษณี 24. นางปวริศา 25. นายวุฒิพล 26. นางนารถวดี 27. นายบัณฑิต 28. นางสุนันท์ 29. นายณชัย 30. นายณัฐวุฒิ 31. นายนิติ 32. นายรังสรรค์ 33. นางจิราวรรณ 34. นายคงพันธ์ 35. นายประโมทย์ 36. นางกมลลักษณ์ 37. นายโอฬาร 38. นางสาวนิตยา 39. นายศรัณย์ 40. นายสมคิด 41. นางสาวฐิตวดี

34

งามสะอาด บริสุทธิ์ โพธิครูประเสริฐ อุตวัต สลับสม โปทาสาย สู่วัฒนกุล เชื้อเงิน บานชื่น มณีเขียว ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ขำ�เมือง พงษ์เก่า ชื่นบาน นิยมฤทธิ์ ปรีทอง แก้วมณี ปลื้มบำ�เรอ นุ่มนาม รัตนเสถียรถาวร สุวรรณวิชาเลิศ พฤกษาชีวะ หริดำ�รงค์ แก่นจันทร์ ขอบบัวคลี่ สุนทรามระ บุตรคำ�โชติ ฉัตรนิเทศตระกูล วัฒนจำ�เริญกิจ จินดากุล โสขวัญฟ้า นาทอง พุฒพล ไชยตัน เกตุบุญเลี้ยง เชาว์มาก บริสุทธิ์ ศรีแก้ว พิศุทธารมณ์ มิมมา ม่วงเมือง

ผู้อำ�นวยการ ประธานกรรมการ รองผู้อำ�นวยการ รองประธานกรรมการ รองผู้อำ�นวยการ รองประธานกรรมการ รองผู้อำ�นวยการ รองประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ รองผู้อำ�นวยการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ภาคีความร่วมมือทางวิชาการกับ SAP

We are partner

Creative Cooperation

35


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP : Creative Cooperation” is generally perceived as being associated with intelligence and cognition.

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาผู้เรียนและผู้สำ�เร็จการศึกษาอาชีวศึกษา The development of present students and the graduated students. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้ากลยุทธ์ : นางสุมาลี สู่วัฒนกุล เลขานุการ : นายวีรยุทธ คเชนทร

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนให้สำ� เร็จการศึกษาได้นนั้ จ�ำเป็น ต้องพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูใ้ นเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ให้มีมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน ตลอดจน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้นได้ด้วย ขอให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาทุกคนจงได้พฒ ั นาตนเอง อย่างต่อเนื่องต่อไปไม่สิ้นสุด

(นางสุมาลี สู่วัฒนกุล)

36

The students to complete the course need to develop their academic knowledge and vocational skills. To be satisfy of establishment, institute, community and the students can be work freelance or further study. I hope the graduates continue developing and progressing.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

Enjoy Working in a Living Organization

37


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” : Creative resources to improve the effectiveness of learning and teaching processes

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา The development of curriculum and learning - teaching management. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลยุทธ์ : นางณัฐยา สลับสม เลขานุการ : นางอุบล สารากิจ

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 2 ครู ห วั ง เป็ น อย่างยิ่งว่าผู้ส�ำเร็จ การศึก ษาจาก หลักสูตรของวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นทีย่ อมรับของสังคม ขอให้ทกุ คนจงประสบความส�ำเร็จ ในอาชีพการงานและการศึกษาต่อไป

( นางณัฐยา สลับสม )

38

I wish that all the students who take the course graduate. If you have the core values you find it easy to be a valued member of society.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Always Attractive Smiles

39


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” : Creative performance at work.

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา The development of vocational education management. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้ากลยุทธ์ : นายสมคิด มิมมา เลขานุการ : นางสุรีย์ โปทาสาย

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 3

วิทยาลัยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมี คุณภาพ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อ วิ ท ยาลั ย และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามเอกลั ก ษณ์ “การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์” มีการระดมทรัพยากรในการจัด อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้ผจู้ บการศึกษาทุกคนเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานของ SAP

( นายสมคิด มิมมา )

40

The college strives to develop the management with quality under supervision of the Education Committee of the college and develop the college’s identity “ Creative cooperation ” mobilizing. So that the students can reach international standards. I hope the graduates believe in the standard of SAP.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Connecting Dreams

41


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” :Creative industries and services.

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ The development of academic and professional services. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้ากลยุทธ์ : นายชาตรี สรงประเสริฐ เลขานุการ : นายชาญณรงค์ นามสนิท

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 4 วิ ท ยาลั ย จะมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียนทุกสาขางาน จึ ง มั่ น ใจได้ ว ่ า นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของ SAP จะก้ า วสู ่ ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

(นายชาตรี สรงประเสริฐ)

42

The college will intend to develop management, academic and occupational service according to the local needs, under the participation of all teachers and students, personal in the college. This ensures that all of SAP’s students will step into ASEAN with confidence and pride.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Let’s Work Together

43


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” : A growing global educational reform movement.

กลยุทธ์ 5

พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย The development of innovation, inventive products, creative work piece and research. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้ากลยุทธ์ : นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล เลขานุการ : นายประภาษ นิ่มนุช

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 5 วิทยาลัยฯ ได้สง่ เสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท�ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัย ดั ง นั้ น จึ ง เชื่ อ มั่ น ว่ า ผู ้ ที่ จ บการศึ ก ษาของ SAP ทุ ก คน จะสามารถเป็นผู้น�ำและพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี

(นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล)

44

The college encourages the students and teachers to have knowledge and ability to make innovations, inventions and do research. It believes that the graduates from SAP will be able to be the leaders, developers and innovators of tomorrow.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Living & Sustainable

45


กลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื อ ่ น sap “SAP” : Focus on teaching/learning creativity and innovation

skills through activities.

กลยุทธ์ที่ 6

พัฒนาการปลูกฝังจิตสำ�นึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก The development of indoctrinating consciousness and the creation of Thai civil and the World civil. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้ากลยุทธ์ : นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน เลขานุการ : นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 6 นักเรียนนักศึกษาของ SAP เป็นผู้ที่ได้รับการ พัฒนาปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ข องความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทะนุบ� ำ รุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา และนันทนาการ ขอให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกคน จงน�ำศักยภาพที่ ได้รับ ไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป (นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน)

46

Students of SAP will develop awareness of a democratic government, religion, sport and entertainment through a variety of projects. Upon graduation the students will have this knowledge, so they can apply it in the real world.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap The Meaning of Life

47


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” : creativity that stressed competence as an essential component.

กลยุทธ์ที่ 7

พัฒนาการประกันคุณภาพทางการศึกษา The development of educational quality assurance. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้ากลยุทธ์ : นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว เลขานุการ : นางสาวลักขณา บุญสนอง

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 7 วิทยาลัยฯ ได้จดั ระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึ ก ษา และได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พร้อมทัง้ มีการน�ำผลการประเมินมาใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้ผู้ส�ำเร็จ การศึกษาทุกคน จงเชื่อมั่นในวิชาชีพและมุ่งมั่นในการ ท�ำงาน ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ แล้วความ ส�ำเร็จจะเกิดขึ้นกับตน (นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว)

48

The college has established education standards for Internal Quality Assurance and operated standard of the Vocational Education along with the evaluation results to improve the quality of education.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Keep Moving to Make the Difference

49


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP : “For the individual doing the creative work.

กลยุทธ์ที่ 8

พัฒนาความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ The development of cooperation with overseas. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลยุทธ์ : นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ เลขานุการ : นางสาวปรานี ศรีมันตะ

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 8 ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ทุกระดับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา ความร่ ว มมื อ ในการจั ด อาชี ว ศึ ก ษากั บ ประเทศต่ า งๆ หลายประเทศ เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ดังนัน้ จงน�ำความรู้ ที่ได้รับไปสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาต่อไป ขอให้ทุกคน ได้ ใช้ ค วามรู ้ อ ย่ า งชาญฉลาดและโชคดี ใ นทุ ก ๆ สิ่ ง (นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ)

50

Congratulations to all graduates. Our college is part of vocational network sharing knowledge and cooperating with other schools, colleges and workplaces with the ASEAN community. I hope that all the students can apply this new knowledge for the benefit of themselves, their families and their nation.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Life is Good

51


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap

“SAP” : Creative lifestyles are characterized by nonconforming attitudes and behaviors as well as flexibility.

กลยุทธ์ที่ 9

พัฒนาการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนการสอน The deveopment of sufficiency economic principles to implement in general management and learning teaching management. ที่ปรึกษา : รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลยุทธ์ : นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการ : นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล

สารหัวหน้ากลยุทธ์ที่ 9

ครูขอให้ผจู้ บการศึกษาทุกคนใช้ชวี ติ อยูบ่ นความพอดี มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักเลือกรับข่าวสาร เตรียมตัว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานของความรอบรู ้ แ ละมี คุ ณ ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาและการใช้ ชี วิ ต อย่ า งสมดุ ล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยี

(นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

52

I wish the students to live in a self sufficient manner making decisions rationally, select to accept the news information. Prepare to accept the effect and changing by located on the standard of wisdom and moral which affect to development and equal live in economy, social, environment and technology.


กลยุทธ์การขับเคลื่อน sap Attention Sufficiency Economy

53


ช่างยนต์ Automotive สารหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายโอฬาร บริสุทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่จบการศึกษาสมกับความตั้งใจเรียน นับเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งของชีวิต และขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำ�เร็จ ในชีวิตทุกประการ Congratulations to every graduate, you have shown great determination. This is one step of your life, and I wish you all to be successful in everything you do. Mr. Olan Borisut Head of Automotive

จากซ้าย 1. นายสุธี ขำ�เมือง 2. นายสรวุฒิ นิลกุล 4. นายแสนพล กล่อมหอ 5. นายชาตรี สรงประเสริฐ 7. นายโอฬาร บริสุทธิ์ (หัวหน้าแผนกวิชา) 8. นายเกียรติกร วิจิตรเวชการ 9. นายมงกุฎ สุรเดชาวุธ 11. นายวงกต ชื่นชม

54

3. นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ 6. นายวันชัย สุวรรณวีรกุล 7. นายศิริ สมใจเจริญ 10. นายชาญณรงค์ นามสนิท


ช่างกลโรงงาน Machine shop สารหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายณชัย วัฒนจำ�เริญกิจ จงทำ�งานด้วยความสนุก การทำ�งานย่อมเกิดปัญหา ถ้าเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ แสดงว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถ มีคุณภาพ Enjoy with your work. Work may have problems. If we can solve problems, it shows we are ability and quality. Mr. Nachai Watthanachomroenkit Head of Machine Shop

BIG CLEANING DAY

โครงการช่วยเหลือน้ำ�ท่วม จ.ลพบุรี

จากซ้าย 1. นายนัธพงษ์ แย้มอดุลย์ 2. นายณชัย วัฒนจำ�เริญกิจ (หัวหน้าแผนกวิชา)

3. นายประศิษฎ์ พูลสวัสดิ์ 4. นายณัฐวุฒิ จินดากุล 5. นางสาวสิรินดา แสงกำ�พลี

โครงการพระราชด�ำริแหลมผักเบี้ย

ดูงานบริษัท 3S จ�ำกัด

บ�ำเพ็ญประโยชน์ วันแม่

ศึกษาดูงาน บริษัท SYS จ�ำกัด

55


แม่พิมพ์โลหะ Tool & Die Making สารหัวหน้าแผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ

นายสิทธิมนต์ นิยมฤทธิ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์ทุกคนที่สำ�เร็จการศึกษาปี 2555 จงนำ�ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีทางด้านวิชาชีพ มาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ รุ่งเรืองอย่างถาวรตลอดไป Congratulations to all the graduates of 2012. You must take the knowledge with you into your occupation and develop our country to be prosperous. Mr.Sittimon Niyomrit Head of Tool & Die Making

จากซ้าย 1. นายสุชาติ ธรรมโชติ

2. นายสิทธิมนต์ นิยมฤทธิ์ (หัวหน้าแผนกวิชา) 3. นายมานิต จิตตประมวลบุญ 4. นายประภาษ นิ่มนุช

56


แม่พิมพ์พลาสติก Mould-Making สารหัวหน้าแผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก

นายสุรชัย ปรีทอง ผลลัพธ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน ถูกกำ�หนดจากการกระทำ�ในอดีต หากคุณอยาก เปลี่ยนอนาคต จงกำ�หนดมันเสียตั้งแต่ตอนนี้ If you want to change the future, you must apply yourself today. Mr.Surachai Preethong Head of Mould-Making

จากซ้าย 1. นายอินทรพัชร ยงใจยุธ 2. นายสุรชัย ปรีทอง (หัวหน้าแผนกวิชา) 3. นางสาวอลิษา จันทร์แซม 4. นายประมาณศักดิ์ เสือเฒ่า

57


เขียนแบบเครื่องกล Mechanical Drawing สารหัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

นายสุริยา แก้วมณี ผูจ้ บการศึกษาทุกคนมีศกั ยภาพทีพ่ ร้อมจะพัฒนาตนเองอยูแ่ ล้ว แต่ขอให้ทกุ คน อย่าได้หยุดพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะเราต้องก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคม อาเซียน อาชีวศึกษาต้องร่วมพัฒนาประเทศกันต่อไป The graduates have the potential to develop themselves. So they should never rest on their laurels. As we step into ASEAN, the vocational students will develop our country. Mr. Suriya Kaewmanee Head of Mechanical Drawing

จากซ้าย 1. นายจักรรัตน์ สมตระกูล

58

2. นายสุริยา แก้วมณี (หัวหน้าแผนกวิชา) 3. นายพรพจน์ คงคา


ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น Welding and Sheet Metal สารหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

นายเฉลิมศักดิ์ รัตนเสถียรถาวร ในโอกาสที่ศิษย์ของครูจบการศึกษา ครูขออวยพรให้ศิษย์ของครูพบกับความสำ�เร็จใน ชีวิต เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นประชากรของชาติที่มีคุณภาพ Congratulations to all of my students that graduated, I wish you succeed in the future. I hope you will be a good moral man. Head of Welding and Sheet Metal Mr. Chalermsuk Rattanasatianthawon

จากซ้าย 1. ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล 2. นายธีรชัย ว่องวัฒนกิจ 3. นายธนิต สิริสาคร

4. นายชาญ ฐิติกุล

5. นายเฉลิมศักดิ์ รัตนเสถียรถาวร (หัวหน้าแผนกวิชา)

59


ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมฟอกหนัง Maintenance Machinery,Tanning industrial สารหัวหน้าแผนกวิชาซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกลและแผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง

นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ครูขอฝากบทเรียนที่ครูยึดถือใน การทำ�งานให้กับลูกศิษย์ไว้ 3 ข้อดังนี้ 1. อย่าทำ�งานโดยความรู้สึกแต่ให้ลงมือด้วยการกระทำ� 2. อย่าทำ�งานโดยตั้งเงื่อนไข 3. อย่าทำ�งานแบบขอไปที ถ้าลูกศิษย์นำ�ไปใช้คงจะเป็นประโยชน์กับตนเองและประเทศชาติของเรา ขอให้โชคดีทุกคน Congratulations to all students, I have some lessons for you. 1. Do not work with feeling but do with action. 2. Do not work by setting conditions. 3. Concentrate on working. If you apply these 3 things, it is useful to yourselves and our country. Good luck my students. Mr.Nissorn Suwanwichalert Head of Maintenance Machinery, Tanning industrial

จากซ้าย 1. นางสาวอัจฉราพร กิตติหัช 2. นายนิพนธ์ กิตติหัช

60

3. นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ (หัวหน้าแผนกวิชา)


เทคนิคพื้นฐาน Basic Techniques สารหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายรังสรรค์ นาทอง อย่าเสียใจว่าเราไม่เทียมผู้อื่น เพราะยังมีผู้อื่นที่ไม่เท่าเทียมเราอยู่อีกมากมาย อย่า คุยว่าเรานี้สามารถกว่าผู้อื่น เพราะยังมีผู้ที่มีความสามารถเหนือเราอยู่อีกมากเช่นกัน ทำ� จิตใจสงบลง เอาความมานะขึ้นมาใช้ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำ�ไม่ได้ Don’t worry that you are not as skilled as others and don’t boast if you are more skilled. Try to be flexible and there will be nothing you can’t do. Mr.Rangsan Nathong Head of Basic Technique

จากซ้าย 1. นางสาวณภัทร อรุณส่ง 2. นายรังสรรค์ นาทอง (หัวหน้าแผนกวิชา)

3. นายเอนก สีแดง

4. นายประทีป พงษ์รุ่งเรือง

61


ห้องปฏิบัติการกลาง Central Operations Lab สารหัวหน้าแผนกวิชาห้องปฏิบัติการกลาง

นายนราวุฒิ ปลื้มบ�ำเรอ

ผู้จบการศึกษาทุกคน สามารถก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับตนเองได้ แต่ทุกคนก็ต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพเพียงพอ ดังนั้นครูจึงหวังว่าทุกคน จะไม่หยุดยั้ง ที่จะพัฒนาตนเอง The graduates have the ability to choose the direction for a prosperous life. Everyone must develop their full potential and do everything they can to future themselves. Mr.Narawut Pluembumrue Head of Central Operations Lab

จากซ้าย 1. นายนภนต์ เกื้อน้อย 2. นายนราวุฒิ ปลื้มบำ�เรอ (หัวหน้าแผนกวิชา)

3. นายสมพล ม่วงยัง 4. นายวิชา เศรษฐา

62


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology สารหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นายมานิต จิตตประมวลบุญ

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกๆ คน ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีๆ ในการใช้ชีวิต ในวันข้างหน้า Congratulations to all students. I hope you to be successful in your life in the future. Mr. Manit Jittapramualboon Head of Environmental Technology

63


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สารหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง

ครูขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำ�เร็จในชีวิตและขอฝากหลักการทำ�งานไว้ พิจารณาว่า “การทำ�งานคือการประพฤติธรรม ทำ�งานให้สนุก เป็นสุขขณะทำ�งาน” I wish all of the graduates succeed in their lives and remember the principle of enjoying their work. Mr. Pramote Ketboonleang Head of Electrical Power

จากซ้าย 1. นายกฤษณะ สุภารมย์ 2. นายทวี สว่างวงษ์ 3. นายสัมฤทธิ์ มากโทก

64

4. นายคงพันธ์ ไชยตัน 5. นางวชรพร กรีฑาวัลย์ 6. นางอุบล สารากิจ 7. นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง (หัวหน้าแผนกวิชา) 8. นางจิดาภา ตยานันท์ 9. นางนันน์นภัส สวัสดิ์ชัย 10. นายปัญญา คูจิระประเสริฐ 11. นายประสิทธิ์ กุลวิโรจน์ 12. นายชัชวาลย์ บิกสุวรรณ 13. นายชูชาติ วงสอาด


อิเล็กทรอนิกส์ Electronics สารหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นางจิราวรรณ พุฒพล

ชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้าหรือถอยหลังอยู่ที่ตัวของเราเป็นส�ำคัญ การศึกษาเป็นอนาคต ที่ดีส�ำหรับทุกคน ขอให้ศิษย์รักของครูทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและประสบ ความส�ำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา You go forwards or backwards in life depends purely on your own actions. My beloved students should work hard and you will progress and be a success. Mrs. Jirawan Putpon Head of Electronics

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง 2. นางสาวสุวิมล ชัยมงคล

3. นางจิราวรรณ พุฒพล (หัวหน้าแผนกวิชา) 4. นายประพฤทธิ์ สารากิจ 5. นางสาวกัลยา สุนทราจารย์ 6. นางสุรีย์ โปทาสาย

3. นายวัฒนชัย บุญสุข 5. นายอรุณ กำ�เหนิดนนท์

แถวหลังจากซ้าย 1. นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล 2. นายสุรเดช ศิริ

4. ว่าที่ ร.ต.ภมร กิตติสุทธิ์ 6. นายสำ�เริง แก้วรัตน์ 7. นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร

65


ช่างก่อสร้าง Building Construction สารหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายนิติ โสขวัญฟ้า

ผูส้ ำ�เร็จการศึกษาทุกคนในทุกสาขาวิชา จงเป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม ขอจงทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด The graduates in all fields must be responsible and valuable members of society and to do their duty to the best of their abilities. Mr.Niti Sokwanfha Head of Building Construction

แถวหน้าจากซ้าย

1.นายประกิจ สร้อยระย้าแก้ว 2.นายนิติ โสขวัญฟ้า (หัวหน้าแผนกวิชา) 3.นายอนันต์ หวังศักราทิตย์

แถวหลังจากซ้าย 1.ว่าที่ ร.ต.วิชัย แซ่โล้ว 2.นายวีรยุทธ์ คเชนทร

66


การบัญชี Accounting สารหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นางสาววรรณี ชื่นบาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้วยความดีที่ได้กระท� ำแล้ว ขอให้ประสบ ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป Congratulations to all the students, I hope that they can go on to study at a higher level and they can have a fulfilling and successful work life. Miss Wannee Chuenbaan Head of Accounting

แถวหน้าจากซ้าย

1. นาวสาววรรณี ชื่นบาน (หัวหน้าแผนกวิชา) 2. นาสาวฐิตวดี ม่วงเมือง 3. นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน 4. นายสมชาย ดิลกศรี 5. นางมาริษา ฐิติกุล 6. นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา

แถวหลังจากซ้าย 1. นางสาวพรรณิภา เอกวงค์ 2. นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง 3. นางจรีพร วิจิตรเวชการ

67


การขายและการตลาด Selling & Marketing สารหัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด นายสมคิด มิมมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ครูขอให้นักขายในอนาคตเป็น ผู้พัฒนาตนให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Congratulations to all students. I hope the salesmen and women can keep pace with the changing circumstances in the ever changing ASEAN community. Mr.Somkid Mimma Head of Selling & Marketing

จากซ้าย 1. นางเหรียญ เผื่อนด้วง 2. นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล

68

3. นางอำ�ไพวรรณ ไชยอนันต์ 4. นางสาวอรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง 5. นางพรวิไล นุ่มนาม 6. นายสมคิด มิมมา (หัวหน้าแผนกวิชา)


คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphics สารหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนนักศึกษาทีส่ ำ�เร็จการศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครูในแผนกวิชาขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ นำ�ความสามารถไปใช้ ประกอบอาชีพหรือไปศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป มีอนาคตทีด่ เี พือ่ กลับมารับใช้สงั คม ในโอกาสต่อไป Congratulations to all our students from everyone in our department. Make sure to use all you have learned to progress in your life. Mr. Wuttipon Kobbauklee Head of Computer Graphics

จากซ้าย 1. นายสมปอง จงสมบูรณ์สุข 2. นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ (หัวหน้าแผนกวิชา)

69


วิจิตรศิลป์ Fine Arts สารหัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

นายบัณฑิต บุตรค�ำโชติ

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาล้วนมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ ขอให้ ทุกคนได้บรู ณาการความรูค้ วามสามารถเข้าด้วยกันและช่วยกันสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับตนเองและสังคมต่อไป All students from every field are very important for the development of our country. So I would like the graduates to integrate their knowledge and ability with love and help each other to create the advancement of themselves and society. Mr. Bundit Budkhumchot Head of Fine Arts

จากซ้าย 1. นายบัณฑิต บุตรคำ�โชติ (หัวหน้าแผนกวิชา)

70

2. นายอรรคพล ยิสาร


ออกแบบ Design สารหัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

นางนารถวดี สุนทรามระ

อย่ารอ...วันพรุ่งนี้ จงท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเมื่อเราตื่นขึ้นมาจะพบเพียง ค�ำว่า...วันนี้เท่านั้น...วันพรุ่งนี้...ไม่มีวันมาถึง Don’t wait do what you want to do today. We never know what will happen tomorrow. Mrs.Nartwadee Suntramara Head of Design

จากซ้าย 1. นางนารถวดี สุนทรามระ (หัวหน้าแผนกวิชา)

2. นายสมพงษ์ พงษ์บุปผา

71


อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition สารหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวลักษณี หริด�ำรงค์

ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนประสบความส�ำเร็จ และมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ได้พบแต่สงิ่ ทีด่ แี ละมีอนาคตทีส่ ดใส และขอให้เป็นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาสังคมของ เราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป Wishing my students success and prosperity in the next step in their lives. And for all them to have bright futures and to use all they have gained to develop our society. Miss Lucksanee Haridumrong The head of Department of Food and Nutrition

จากซ้าย 1. นางจันทนีย์ คล้ายเนตร

2. นางสาวลักษณี หริดำ�รงค์ (หัวหน้าแผนกวิชา) 3. นางศิริพร เวียงวิเศษ 4. นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล

72


การโรงแรม Hotel Academic สารหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่ส�ำเร็จการศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ และขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข เจริญรุ่งเรืองในการด� ำเนินชีวิตทั้งด้านการงาน การศึกษาและครอบครัว อีกทัง้ เป็นคนดีของสังคมประกอบอาชีพด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต บนพื้นฐานของศีลธรรม และเป็นที่รักของทุกๆ คนตลอดไป Congratulations to all the graduates, I wish all the students to have a happy and successful life to progress in their future education and career.

Remember to work with integrity at all times.

Dr.Wanpen Pongkao Head of Hotel Academic

จากซ้าย 1. นางอัญชลี ศิริวัชราวงศ์ 2. นางวนิดา สวัสดิ์วราห์กุล

3. นางสุพนิตา ขำ�ศรีพันธุ์ 4. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า (หัวหน้าแผนกวิชา) 5. นางสาวณัฐพรรณ ปราชญ์ปัญญา

73


ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Fashion Design and Textile สารหัวหน้าแผนกวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

นางปวริศา แก่นจันทร์

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาทุกคน ขอให้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไป สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและประเทศชาติ อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการท�ำงาน Congratulations to all the students that graduated successfully. I hope you will use your knowledge to create benefits for our country. When an obstacle stands in your path, don’t be discouraged and work your way towards it. Mrs. Pawarisa Kaenchan Head of Fashion Design and Textile

จากซ้าย 1. นางเทียนทอง หีบสัมฤทธิ์ 2. นางเจียมจิต เผือกศรี 3. นางปวริศา แก่นจันทร์ (หัวหน้าแผนกวิชา)

74


เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Information Technology and Business computer สารหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของคน ดังนั้น นักเรียนนักศึกษา ที่ส�ำเร็จการศึกษาก็คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ Education is the heart of development. At this present, National competitiveness depends on the ability of people. Thus the graduates were the heart of the country. Mrs.Kamonluk Chaomak Head of Information technology and business computer

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล 2. นางสาวพรพรรณ ราวเรือง

3. นางสาวนิตยา ศรีแก้ว 4. นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก (หัวหน้าแผนกวิชา) 5. นางสาวกนกพร เดชไพฑูรย์กุล 6. นางสาวลักขณา บุญสนอง 7. นางสาวอาทิตยา ชาวเชียงขวาง 8. นางสาวจันจิรา ไวปัญญา

1. นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว 2. นายสุพจน์ วิจิตรเวชการ 3. นายธีรพล เป็กเยียน

แถวหลังจากซ้าย

75


สามัญ General Subjects สารหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ นายกิจจา บานชื่น

สิ่งที่สำ�คัญที่อยากจะฝากไว้กับลูกศิษย์ของครู ก็คือ นอกจากจะเก่งแล้วต้อง เป็นคนดีในสังคมด้วย

It is important to tell to the students to be a good responsible member of society. Mr.Kitja Baanchuen Head of General Subjects

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางดารณี รัชฎาวรรณพงษ์ 2. นายกิจจา บานชื่น (หัวหน้าแผนกวิชา) 3. นางกุลสุดา เกื้อน้อย 4. นางเรืองไร ศิวสรานนท์ แถวหลังจากซ้าย 1. นายสนธยา จันทร์แสง 2. นางสาวอโณทัย นาอ้น 3. นางสาวเกยูร เกตุหอม 4. นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ 5. นายคำ�รณ เพ็ญทอง

76


สัมพันธ์ Related Subjects สารหัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์

นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดีกบั ผูจ้ บการศึกษาทุกคน และขอให้พงึ ระลึกไว้เสมอว่า ตราบใดทีเ่ รา เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราไม่อาจปฏิเสธการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาองค์กรให้มี ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

Congratulations to all the graduates. I hope you always remember that if you are a part of an organization, you cannot decline the responsibility which is to develop the organization to continually advance. Mrs.Kanitta Palagawong Na Ayuthaya Head of Related Subjects

จากซ้าย 1. 3. 4. 6. 8.

นางนิตยา พฤกษาชีวะ 2. นางณัฐยา สลับสม นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (หัวหน้าแผนกวิชา) นางสุมาลี สู่วัฒนกุล 5. นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ นายพิชัย ไชยอนันต์ 7. นางปัทมา จิตตประมวลบุญ นางปัญจวีส์ พุ่มศฤงฆาร 9. นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล

77


สัมพันธ์ Related Subjects

จากซ้าย 1. นางสาวดุษฎี ไตรสุ 2. นางสาวดวงชีวรรณ์ อินทสิทธิ์ 3. นางสาวญานิดา พูนสวัสดิ์ 4. นางสาวศศิธร มุ่งดี 5. นางสาวณิภกร ศรีเกตุ 6. นางสาวชรินรัตน์ มีภู่ 7. นายณัฐพล ชุมพล

78


งานการเงิน Finance สารหัวหน้างานการเงิน นางสาวนิตยา ศรีแก้ว

ครูขออวยพรให้ลูกศิษย์อันเป็นที่รัก มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และกำ�ลังสติปัญญา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงและประสบความสำ�เร็จตลอดไป I congratulate my beloved students and hope you have a strong body, mind, and wit. I know you can overcome any problems you meet. Nittaya Srikaew Head of Finance

จากซ้าย 1. นางสาวนิตยา ศรีแก้ว (หัวหน้างาน) 2. นางสาวขนิษฐา เรืองเดช 3. นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม 4. นางอำ�ไพวรรณ ไชยอนันต์

79


งานทะเบียน Registrar สารหัวหน้างานทะเบียน นางสุมาลี สู่วัฒนกุล

ประกาศนียบัตรที่นักเรียนได้รับ เป็นสิ่งที่รับรองว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ ขอให้นักเรียนนำ�ความรู้และทักษะ ไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป The certificate that the students received is the thing to ensure for them to have the knowledge and skill. I hope you develop yourselves furthermore. Mrs. Sumalee Suwattanakul Head of Registrar

แถวหน้า 1. นางสุมาลี สู่วัฒนกุล (หัวหน้างาน) แถวหลังจากซ้าย 1. นางมาริษา ฐิติกุล 2. นางสาวอาทิตยา ชาวเชียงขวาง 3. นายสุชาติ ธรรมโชติ 4. นายทวี สว่างวงษ์ 5. นางสาวจำ�เรียง ศรีประทุม 6. นางสาวจันจิรา ไวปัญญา 80


งานบัญชี Accounting สารหัวหน้างานบัญชี

นางจรีพร วิจิตรเวชการ ขอให้ทกุ คนได้สร้างอนาคตด้วยการตัง้ เป้าหมายสูค่ วามสำ�เร็จและจงหมัน่ ฝึกตนเองให้ บรรลุเป้าหมายนั้น I hope the graduates make yourself towards the target, successful and practice to succeed the target. Mrs.Jareeporn Vijipvethchakan Head of Accounting

จากซ้าย 1. นางจรีพร วิจิตรเวชการ (หัวหน้างาน) 2. นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง 3. นางสาวสมเพียร ตะทองตา 81


งานบุคลากร Personnel สารหัวหน้างานบุคลากร นางสาวฐิตวดี ม่วงเมือง

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนนักศึกษาทีจ่ บในปีการศึกษา 2555 ขอให้มคี วามเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัวตลอดไป Congratulations to the graduates of 2012. I wish you happiness in your work and your family life. Miss Titawadee Muangmueng Head of Personnel

จากซ้าย 1. นางสาวฐิตวดี ม่วงเมือง (หัวหน้างาน) 2. นางสาวศิริรัตน์ แสงตะวัน 3. นางสาวพรรณนิภา เอกวงค์ 82


งานพัสดุ Procurement สารหัวหน้างานพัสดุ นายสุธี ขำ�เมือง

ความสำ�เร็จเป็นของลูกศิษย์ในรัว้ เทคนิคสมุทรปราการ ครูขอแสดงความยินดีกบั ทุกคน ที่สำ�เร็จการศึกษาในปี 2555 It’s your successful at Samutprakan Technical College. Congratulation for the graduates. Mr.Sutee Kummoung Head of Procurement

จากซ้าย 1. นางสาวพัชรภรณ์ สมสุข 2. นางสาวดาริน กกสูงเนิน 3. นายสุธี ขำ�เมือง (หัวหน้างาน) 4. นางสาวรุ่งนภา ปั้นทอง 83


งานอาคารสถานที่ Building & Facility สารหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายคงพันธ์ ไชยตัน

ในอนาคต นักเรียนนักศึกษาจะได้พบกับความเปลีย่ นแปลงของอาคารสถานทีข่ องเรา ชาว SAP ครูหวังว่าผู้จบการศึกษาทุกคนจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านแห่งนี้อีกครั้ง ขอให้ทุกคนโชคดี I hope that at sometime in the future the students can return and tell of all their achievements. Good luck everybody. Mr.Kongpun Chaiyatan Head of Building & facility

จากซ้าย 1. นางสาวณภัทร อรุณส่ง 2. นายเสถียร แฟงมูล 3. นายคงพันธ์ ไชยตัน (หัวหน้างาน) 4. นายประทีป พงษ์รุ่งเรือง 5. นายบัณฑิต บุตรคำ�โชติ 84


งานประชาสัมพันธ์ Public Relations สารหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางอัญชลี ศิริวัชราวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาทุกคน ขอให้ทุกคนประสบ ความสำ�เร็จในชีวิต ขอฝากพวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ SAP อย่างต่อเนื่องให้ยิ่งใหญ่ เกรียงไกรตลอดไป Congratulations to the graduates. I wish you every success in your life and to use the principles of SAP. Mrs.Aunchalee Siriwatcharawong Head of Public Relations

จากซ้าย 1. นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ 2. นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร 3. นางอัญชลี ศิริวัชราวงศ์ (หัวหน้างาน) 4. นายอรุณ กำ�เหนิดนนท์ 5. นายคำ�รณ เพ็ญทอง 85


งานบริหารทั่วไป General Administration สารหัวหน้างานบริหารทั่วไป นายสมคิด มิมมา

ผู้สำ�เร็จการศึกษาคือ ปัญญาชนที่พร้อมรับใช้สังคม ครูขอแสดงความยินดีและ จงประสบความสำ�เร็จดังใจปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องตลอดไป Graduates are egghead that available to serve the society. Congratulations and must be successful in all respects. Mr.Somkid Mimma Head of General Administration

จากซ้าย 1. นางวีนัส มานามไทย 2. นางสาวกนกพร เดชไพฑูรย์กุล 3. นายสมคิด มิมมา (หัวหน้างาน) 4. นายคำ�รณ เพ็ญทอง 5. นางอดา เชาว์โชติ 6. นายภาสกร ปภาศิริวาทย์

86


งานวางแผนและงบประมาณ Plans and Budgets สารหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล

วิทยาลัยมุง่ มัน่ ดำ�เนินการจัดการด้านแผนงานและงบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในทุกๆด้าน และจะพัฒนาต่อไปเพือ่ ชาว SAP The college strives to manage itself efficiently according to the values of SAP. Miss Sunan Chutnitedtrakoon Head of Plans and Budgets

จากซ้าย 1. นางสาวกาญจนา หวาเกตุ 2. นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล (หัวหน้างาน) 3. นางสาวพนิดา หอยหวาน 87


งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ Information Center สารหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนนักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาปีการศึกษา2555 ทุกระดับชัน้ ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความส�ำเร็จของทุกๆคน ตลอดช่วงเวลาของการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ นักเรียนนักศึกษาได้อาศัยแรงกายแรงใจและก�ำลังสติปัญญาในการฟันฝ่าอุปสรรคจนเดินทางมาสู่ ความส�ำเร็จในวันนี้ ขออวยพรให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และประสบ ความส�ำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานและครอบครัวตลอดไป Congratulations to all graduates in this year at all levels. This is a day of successful for everyone. Throughout the period of studying the students has used much energy and to come though the barriers to success. I wish all students be happy, prosperous and successful in career. Mr.Jirawat Nontraudon Head of Information Center

จากซ้าย 1. นายประพฤทธิ์ สารากิจ 2. นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร (หัวหน้างาน) 3. นางสาวกิตติยา แก้วปาน 4. นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว 88


งานความร่วมมือ Cooperation Affair สารหัวหน้างานความร่วมมือ นางสุรีย์ โปทาสาย

การศึกษาเป็นกระบวนการส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มศี กั ยภาพที่ เข้มแข็ง มัน่ คง ทัง้ ร่างกายและจิตใจพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับอุปสรรคนานาประการ ทัง้ ยังเพิม่ คุณภาพ ชีวติ ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ ให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทัดเทียมอารยประเทศต่อไป Education is the most important process to develop human resources

with the ability and ready to face the barriers. Education increases the quality of family life, social and country to equivalent civilized country. Mrs. Suree Potasai The Head of Cooperation Affair

จากซ้าย 1. นางจิราวรรณ พุฒพล 2. นางนารถวดี สุนทรามระ 3. นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล 4. นายเกียรติกร วิจิตรเวชการ 5. นายนิติ โสขวัญฟัา 6. นางสุรีย์ โปทาสาย (หัวหน้างาน) 89


งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา Students Activity สารหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน

ครูชนื่ ชมและยินดีดว้ ยกับผูส้ ำ�เร็จการศึกษา ขอให้ลกู ศิษย์นำ�ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา ไปพัฒนาตนให้เก่ง ทัง้ ความรู้ มีคณ ุ ธรรม รับผิดชอบในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายเพือ่ ให้ประเทศ ชาติเจริญสืบไป I’m very pleased with all the graduates. I know you can take the knowledge you have gained and develop yourself. Miss Ratornphiphob Chue-ngun Head of Students Activity

จากซ้าย 1. 4. 6. 8. 90

นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ 2. นายคำ�รณ เพ็ญทอง 3. นายวัฒนชัย บุญสุข นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล 5. นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน (หัวหน้างาน) 7. นางอุบล สารากิจ นายแสนพล กล่อมหอ 9. นายทศพล คนเฉลียว 10. นายสุรชัย ปรีทอง


งานครูที่ปรึกษา Students Advisor สารหัวหน้างานครูที่ปรึกษา นางกุลสุดา เกื้อน้อย

ยินดีที่จบการศึกษา ฟันฝ่าอุปสรรคมากหลาย จบจากเรียนเพียรต่อนะดวงใจ ครูขอให้พบสำ�เร็จเพชรบางปู Be happy for graduates who overcome many barriers. End of the study, continue to study in the higher levels. Wish you success all things you want my beloved students. Mrs.Kulsuda kearnoy Head of Students Advisor

จากซ้าย 1. นายธนิต ศิริสาคร 2. นางนันน์นภัส สวัสดิ์ชัย 3. นางจันทนีย์ คล้ายเนตร 4. นางกุลสุดา เกื้อน้อย (หัวหน้างาน) 5. นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว

91


งานปกครอง Attendance สารหัวหน้างานปกครอง นายณัฐวุฒิ จินดากุล

ลูกศิษย์เป็นผลผลิตที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยรักและหวังดีจากครู บัดนี้ลูกศิษย์ของครูได้ เรียนครบและจบหลักสูตรในระดับหนึ่ง ตามที่ลูกศิษย์ได้มุ่งหวังและพยายามไว้ จิตใต้สำ�นึก และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซึง่ ได้อบรมสัง่ สอนศิษย์ทงั้ ในด้านความรู้ ความมีระเบียบวินยั เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถดำ�รงชีวติ เป็นประโยชน์แก่สงั คม ยอมรับกฎระเบียบของสังคม เป็นคนดี ของสังคม สร้างสรรค์สังคมในทางที่ดี และเป็นกำ�ลังของชาติต่อไป ครูขอให้ลูกศิษย์ของครูจงประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงานที่ต้องการและพบแต่ ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป The student has created by the mind of the teacher. Now students have completed the course to a certain extent with subconscious mind and professional ethics. Teachers have the opportunity to teach students in discipline. Be a good citizen and create society in a good way. I hope every student can be successful in a career and found happiness with love. From the teacher. Mr.Natthawut Jindakul Head of Attendance

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางสาวชรินรัตน์ มีภู่ 2. นางนภาพร พันธุคะ 3. นางอุบล สารากิจ

5. นางพรวิไล นุ่มนาม 6. นางสาวอัญพิชญ์ ภิรมย์สุรภักดิ์ แถวหลังจากซ้าย 1. นายรังสรรค์ นาทอง 2. นายพรพจน์ คงคา 3. นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ 5. นายธีระชัย ว่องวัฒนกิจ 6. นายนพดล อินแก้ว 7. นายวุฒิชัย พรหมพินิจ 9. นายณัฐวุฒิ จินดากุล (หัวหน้างาน) 10. นายอัฐพล ชมจิตร 12. ว่าที่ ร.ต.ภมร กิตติสุทธิ์ 13. นายปริญญา การินทร์ 14. นายณชัย วัฒนจำ�เริญกิจ

92

4. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 4. นายนัธพงษ์ แย้มอดุลย์ 8. นายชูชาติ วงสอาด 11. นายสนธยา จันทร์แสง 15. นายประศิษฏิ์ พูลสวัสดิ์


งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน Vocational Guidance Counselor

สารหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นายวีรยุทธ์ คเชนทร

ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาทุกคน ประสบผลส�ำเร็จทั้งด้านการศึกษา และการท�ำงาน เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวต่อไป I hope you can make yourself and your family proud with your achievements in work and education. Mr.Wirayut Kachentorn Head of Vocational Guidance Counselor

แถวนั่งจากซ้าย แถวยืนจากซ้าย

1. 3. 1. 3.

นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง 2. นางสาวพรรณนิภา เอกวงค์ นางสาวเกยูร เกตุหอม 4. นางวิกานดา พุ่มด้วง นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล 2. นายวีรยุทธ์ คเชนทร(หัวหน้างาน) นายประภาษ นิ่มนุช

93


งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา Students Welfare สารหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นางเรืองไร ศิวศรานนท์

ความสำ�เร็จจากการศึกษาเป็นสิ่งที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งของชีวิต ส่วนหนึ่งมาจากการ ไม่แข็งขืน แต่เชื่อฟังในคำ�สอนของครู จึงนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จในครั้งนี้ A good education is vital for a successful life; you should always listen to what your teachers have to teach you, lead to your achievement. Mrs.Ruengrai Siwasaranon Head of Students Welfare

จากซ้าย 1. นายสุรชัย ปรีทอง 2. นางเรืองไร ศิวสรานนท์ (หัวหน้างาน) 3. นางศิริพร เวียงวิเศษ 4. นางจันทนีย์ คล้ายเนตร 5. นางสาวชนิกา ยารวง

94


งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Special Project and Community Service สารหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายชาตรี สรงประเสริฐ

ความรู้มีมากมาย เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่จำ�เป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียน เท่านั้น ขอให้ทุกคนเป็นผู้ที่รักจะเรียนรู้ตลอดชีวิต The knowledge has numerous. We are able to study lifelong, it isn’t necessary to study only in the classroom. I hope everybody concentrate in learning forever. Mr.Chatee Songprasert Head of Special Project and Community Service

จากซ้าย 1. นายชาญณรงค์ นามสนิท 2. นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล 3. นายทวี สว่างวงษ์ 4. นายชาตรี สรงประเสริฐ (หัวหน้างาน) 5. นายเฉลิมศักดิ์ รัตนเสถียรถาวร 6. นายพรพจน์ คงคา 95


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Curriculum development and Teaching

สารหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางณัฐยา สลับสม

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกท่านที่ได้พากเพียร ตั้งใจอย่างจริงจัง ความสำ�เร็ จ ในวั น นี้ เ ป็ น ความภู มิ ใจของครู ทุ ก คน ขอให้ นำ�ความรู้ ค วามสามารถและ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ ขอให้มี ความโดดเด่นทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตลอดไป ขอให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกคน จงภูมิใจที่ได้สำ�เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ Congratulations to all graduates who persist and determine seriously. Your success is the teachers’ dignity. I hope you take your knowledge abilities and your experiences to apply for benefits of yourself, institute, society and country. You should be out standing on your subjects and your vocational skills. Wish you are proud yourself with your commencement from SAP. Mrs.Nattaya salubsom Head of Curriculum Development and Teaching

จากซ้าย 1. นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล 2. นางอุบล สารากิจ 3. นางสาวณัฏฐ์ชกมล ชมจิตร 4. นางสาวอโณทัย นาอัน 5. นางสาวญานิตา พูนสวัสดิ์ 6. นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก 96 7. นางสาวชรินรัตน์ มีภู่ 8. นางณัฐยา สลับสม (หัวหน้างาน)


งานวิทยบริการและห้องสมุด Resource Centers & Libraries สารหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์

ครูขอชืน่ ชมและยินดีกบั ความส�ำเร็จของนักเรียนนักศึกษาทุกคน วิทยาลัยฯ ก�ำลังพัฒนา งานวิทยบริการและห้องสมุดให้ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพร้อมต้อนรับศิษย์เก่า ทุกคนให้กลับมาใช้บริการห้องสมุดของเราได้เสมอ I appreciate the success of the students. The college is constantly

evolving and us the library modernizes we will welcome our alumni back to use our services. Nonglak Chompupatipong Head of Resource Center & Library

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางนารถวดี สุนทรามระ 2. นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ (หัวหน้างาน) 3. นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ แถวหลังจากซ้าย 1. นางสาวพิจิตรสุข สุขเกษม 2. นางสาวอโณทัย นาอ้น 97


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางพรวิไล นุ่มนาม

วิทยาลัยฯ ได้ดำ�เนินการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึก ปฏิบัติใ นสถานประกอบการ หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน จึงมั่นใจว่าผู้จบการศึ ก ษา ทุกคนจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ Samutprakan Technical College plans and cooperates in supervision practices in the workplace, public and private organization. This ensures that the graduates have the quality and able to work well. Mrs. Pornwilai Numnam Head of Dual Vocational Training

จากซ้าย 1. นายประศิษฎ์ พูลสวัสดิ์ 2. นางพรวิไล นุ่มนาม (หัวหน้างาน) 4. นางจิดาภา ตยานันท์ 5. นางสาวอรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง 98

3. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า 6. นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ


งานสื่อการเรียนการสอน Instructional Media สารหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายประพฤทธิ์ สารากิจ

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของครูทุกคนและจงนำ�ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับ จากการเรียนไปใช้ในอนาคตต่อไป Congratulations to my students. Please take the knowledge and experience from your studies and use in the future. Mr.Prapruet Sarakit Head of Instructional Media

จากซ้าย 1. นายธีรพล เป็กเยียน 2. นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร 3. นายประพฤทธิ์ สารากิจ (หัวหน้างาน) 4. นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ 5. นายก้องภพ เดือนแจ่ม

99


งานวัดผลและประเมินผล Evaluation and Measurement สารหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางนิตยา พฤกษาชีวะ

ความรูเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุด ถ้ารักทีจ่ ะเป็นผูร้ ู้ จะต้องสนใจ และศึกษาอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด ทุกคนก็จะเป็นผู้รู้และทันสมัยตลอดกาล Knowledge is endless. If it performances as it should do and studying endlessly. You know, it is a modern forever. Mrs. Nittaya Preuksacheewa Head of Evaluation and Measurement

แถวหน้าจากซ้าย 1. นายประศิษฎ์ พูลสวัสดิ์ 2. นายประสิทธิ์ กุลวิโรจน์ 3. นางสาวดุษฎี ไตรสุ 4. นางนิตยา พฤกษาชีวะ (หัวหน้างาน) 5. นางสาวณิภกร ศรีเกตุ แถวหลังจากซ้าย 1. นางสาวปัทมาวดี โตสงวน 2. นางสาวพรพรรณ ราวเรือง 3. นางวนิดา สวัสดิ์วราห์กุล

100


งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ Transfer of Knowledge and Work Experience

สารหัวหน้างานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ นายเอนก สีแดง

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ขอแต่มีความมุ่งมั่น Learning is Endless, you should concentrate in your learning. Mr. Arnak Sridang Head of Transfer of knowledge and work experience

จากซ้าย 1. นางสาววิจิตตรา สิงห์พรมมาศ 2. นางหนูรัตน์ สิมสา 3. นางสาวศิริกาญจน์ ฤกษ์พรมงคล

101


ฝ่ายสนับสนุนอาคารสถานที่ Custodian

แถวหน้าจากซ้าย 1. นางสาวมาลีนี จันทร 5. นางสมจิตร์ สิมสา แถวหลังจากซ้าย 1. นายสมศักดิ์ ทองม่วง 5. นายผล โพชสาลี

2. นางประไพ ราวเรือง 3. นางสาวสกุล จำ�รัส 6. นางสวาท ธรรมวินิจฉัย 7. นางกัลยา เหมจตุรัส

4.นายอรุณ มณีเนียม

2. นายสมยศ บางฉนวน 3. นายธีรยุทธ สิมสา 4.นายสุทิน เพิ่มพูล 6. นายสำ�ราญ แสงนวล 7. นายบุญยอด เหมจตุรัส 8.นายวิระ สิมสา

รักษาความปลอดภัย Security

จากซ้าย 1. นายสมพงษ์ เหลาหลุ่น 2. นายจบ โพชสาลี 3. นายสนธยา ทองตำ�เสก

พนักงานขับรถ Driver จากซ้าย 1. นายพัฒนกิจ ราวเรือง 2. นายนิรันด์ พุ่มด้วง 3. นายณรงค์ ธรรมวินิจฉัย 102


ครู ผู้มีผลงานดีเด่น

รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจ�ำปี 2555 สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากคุรุสภา

Creative Cooperation

นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกุลนาถ ฉลาดธัญกิจ

นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นายชาญณรงค์ นามสนิท

นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล

นายทวี สว่างวงษ์

นางเทียนทอง หีบสัมฤทธิ์

นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์

นางนารถวดี สุนทรามระ

นายประทีป พงษ์รุ่งเรือง

นายประภาษ นิ่มนุช

นางเรืองไร ศิวสรานนท์

นางสาววรรณี ชื่นบาน

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายสมพงษ์ พงษ์บุปผา

แผนกวิชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

นายประศิษฏ์ พูลสวัสดิ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสมพล ม่วงยัง

แผนกวิชาห้องปฏิบัติการกลาง

แผนกวิชาสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

แผนกวิชาสามัญ (ภาษาไทย)

แผนกวิชาสามัญ (พลานามัย)

นางศิริพร เวียงวิเศษ

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาออกแบบ

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

นายสมคิด มิมมา

นายสมปอง จงสมบูรณ์สุข

ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล

นายอนันต์ หวังศักราทิตย์

นายอรรคพล ยิสาร

แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

แผนกวิชาไฟฟ้าก�ำลัง

แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ

นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่

แผนกวิชาออกแบบ

นางอัจฉรา สร้อยระย้าแก้ว แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ103


ครู ผู้มีผลงานดีเด่น

Creative Cooperation

ชื่อ นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ศิลปศาสตร์บัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ผลงาน

1. ได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ 1.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำ�ปี 2555” 1.2 ประกาศเกียรติคุณ “ห้องสมุดดีเด่น ประจำ�ปี 2537” 2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำ�ปี 2555 จากคุรุสภา 3. กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน 4. เป็นประธานชมรมห้องสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2556 - 2557

104


ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ นายกิจจา บานชื่น

Creative Cooperation

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา - สุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (กำ�ลังศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ ผลงาน 1. ผู้แทนครูสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 2. วิทยากรของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการอบรมครูผู้ทำ�ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 3. เขียนตำ�ราวิชาการ งานวิจัย 4. เป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 และ เทศบาล 4 5. เป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจทานหนังสือของสำ�นักพิมพ์ต่างๆ

ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ นางณัฐยา สลับสม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) วิทยาลัยครูธนบุรี ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ก�ำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงาน 1. รางวัลครูสอนดี จังหวัดสมุทรปราการ ประจ�ำปี 2554 2. ครูติวเตอร์ V–NET วิชาคณิตศาสตร์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ�ำปี 2554 3. คณะกรรมการจัดท�ำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4. คณะกรรมการจัดท�ำร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 5. คณะกรรมการจัดท�ำเนื้อหาและพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานตามโครงการ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชด�ำริ ประจ�ำปี 2555 6. คณะกรรมการวิชาการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและคู่มือจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน ประจ�ำปี 2556 105


ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ ดร. วันเพ็ญ พงษ์เก่า

Creative Cooperation

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ผลงาน 1. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ�ำปี 2555 2. รางวัลครูสอนดี จังหวัดสมุทรปราการ ประจ�ำปี 2554 3. วิทยากรด้านกลยุทธ์การสร้างอาชีพ การสร้างพลังใจปลูกจิตอาสา 4. เขียนบทความนิตยสาร 5. ประธานโครงการต่างๆ ของสภาสตรีแห่งชาติ

ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ นายสุริยา แก้วมณี วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์

การศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล ผลงาน 1. อนุกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ กระทรวงแรงงาน 2. อนุกรรมการ ด�ำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย สาขาเขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงแรงงาน เข้าแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียนและระดับโลก 3. กรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาเขียนแบบเครื่องกล ของส�ำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 106


ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ นายกฤษณะ สุภารมย์

Creative Cooperation

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูช�ำนาญการพิเศษ ผลงาน 1. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ลูกกลิ้งส�ำหรับเครื่องขูดผิวกะลามะพร้าว

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. เครื่องปรับอากาศ ระบบ S.C.S ที่ช่วยประหยัดพลังงาน 3. อุปกรณ์ลดอันตรายจากการปาหิน 4. ชุดทดลองแบบมาตรฐานวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5. ออกแบบวิธีการเขียนงานวิจัยอย่างง่าย ส�ำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ครู ผู้มีผลงานดีเด่น ชื่อ นายวีรยุทธ์ คเชนทร

ชื่อ นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (ก�ำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต�ำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงาน

ครูช�ำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1. ปี 2555 ได้รับโล่เกียรติคุณและเหรียญเชิดชูเกียรติ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจ�ำปี 2555 หน่วยงาน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2. ปี 2556 ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างปฏิบัติบริหารจัดการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานดีเด่น หน่วยงาน อาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 3. ปี 2556 ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก จากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ครู หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต�ำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

1. เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๕ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา 3. เป็นครูควบคุมนักศึกษาแข่งขันกิจกรรมเขียน Web Site ระดับ อุดมศึกษา/ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ของอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 4. เป็นครูควบคุมนักศึกษาแข่งขันกิจกรรมเขียน Web Site ระดับอุดมศึกษา/ ปวส. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานมหกรรม เครือข่ายเยาวชนแกนนำ�ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภาค ๑ ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานเครือข่ายเยาวชนแกนนำ� ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค ๑ 107


Creative Cooperation

ขอแสดงความยินดีแก่ผจู้ บการศึกษาทุกคนในนามของผูส้ นับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

บริ ษัท โอเชียนกลาส จำ�กัด (มหาชน) 365-365/1 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท กม.35 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2661-6556 FAX : 0-2661-6550 www.oceanglass.com

ขอแสดงความยินดีแก่ผจู้ บการศึกษาทุกคนในนามของผูส้ นับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

ห.จ.ก.ศิริวิภารัตน์

11/63 หมู่ 8 ตำ�บลท้ายบ้านใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 087-063-3002, 081-342-8416 108


นักเรียนนักศึกษาดีเด่น

The star

1. 2.

ผลการเรียนดีเด่นอันดับ 1 1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายสิทธิเดช ยอดเยี่ยม น.ส.กานต์ธิดา ศรีราทา 1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.สุภัทรา ฟูเพื่อง 1.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง น.ส.พัทธนันท์ สุวรรณวิชาเลิศ 1.4 สาขาวิชา การตลาด น.ส. สุธินี พันธุ์ไพโรจน์ 1.5 สาขาวิชาการบัญชี น.ส.อารยา เชื้อโตหลวง น.ส. วนิดา ปัญญาคง 1.6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.จันทร์พิทักษ์ อินทรปาลิต นายณัฐพล เศรษฐา ผลการเรียนดีเด่นอันดับ 2 2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.นาถทิชา แจ้งโมรา น.ส.ธารารัตน์ ใยโพธิ์ทอง นายวิฑูร ลิ้มอำ�นวย น.ส.ชญากานต์ สาดนุ่ม 2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.นุชจรีย์ อินทรสมุทร น.ส.นนทรี สังข์ทอง 2.3 สาขาวิชาการโรงแรม น.ส.ทวิวรรณ แป้งนุช น.ส.นัชชา มาศภมร นายวรากร ประทุมชาติ น.ส.วิภาพร จันทร์ตา นายนันทนัช อัคคเวคิน 2.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง นายจักรกริช หล่อเจริญ 2.5 สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ น.ส.กนกภรณ์ เทียนโฉม 2.6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ น.ส.โยษิตา กี้ประสพสุข 2.7 สาขาวิชาการตลาด น.ส.วรรณิกา ขวัญยืน น.ส.กัญฐมาศ ทองอ่ำ� น.ส.กนกวรรณ ป้อมวงค์ 2.8 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายจักรพงษ์ พงษ์ด้วง นายพิเชษฐ์ น้อยบุตร

3. 4. 5. 6.

Creative Cooperation

2.9 สาขาวิชาการบัญชี น.ส.วิภารัตน์ สุขสุเหิม น.ส.กัลยาณี เหมจั่นเพชร น.ส.ศิลาพร ชาติดร ผลการเรียนดีเด่นอันดับ 2 และยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน น.ส.สุจิตรา รินคำ�แดง ผลการเรียนดีเด่นอันดับ 2 และกิจกรรมการบำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่น น.ส.เบญจภรณ์ ทองสุข น.ส.ธันยพร บุราณรมย์ น.ส.จุฑาพร บัวแพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5.1.1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเข้ารูปแขนสั้น น.ส.รักษิณา เกิดแก้ว 5.1.2 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเข้ารูปแขนสั้น น.ส.อภิญญา แสนศรี 5.1.3 งานเชื่อม TIG&FLUX CORE WIRE นาย ณัฐพล สุวรรณ 5.1.4 การแข่งขันสุดยอดนักขาย ครั้งที่ 3 น.ส.วิชุดา กุลเดช น.ส. อินทุภา คุณสมบัติ น.ส.อรณี ชูลา น.ส.อังคณา เล็กรักษา 5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5.2.1 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นายรัชพล พึ่งสุข 5.2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยเมเบิลคอนโทรเลอร์ นายศตวรรษ เผ่ามณี นายปิยะณัฐ อ้อมสำ�โรง นายอานนท์ ปานแดง นายนพดล รักประดิษฐ์ 5.2.3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องย้ายกระถางต้นไม้ นายศราวุธ อรุณรัมย์ กิจกรรมและการบำ�เพ็ญประโยชน์ นายชรินทร์ ไตรรัตน์ นาย อดิเทพ กังวาน นายทศพร พรหมศร น.ส.รวิตา เหมือนพลอย น.ส.จุติพร จันทสอน นายทศพร อินประจง

109


8. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเทคนิคยานยนต์ระดับปวส. ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ดุสิตากร นายชวลิต สุวรรณ์ นายครรชิต แก้วนิล 9. ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับปวช. ได้แก่ นายเดชา สุเตนันท์ นายพรเทพ วัฒนวิกูลพร 10. ไมโครคอนโทรเลอร์ ระดับปวส. ได้แก่ นายเอกชัย อ้อมแก้ว นายศราวุธ อรุณรัมย์ 11. งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับปวช. ได้แก่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคและ นายนคร ร่วมสำ�เภา ระดับชาติปีการศึกษา 2555 12. เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. ได้แก่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2555 นายสาธิต เอี่ยมคง ประเภท คนเก่ง ดังนี้ 13. การบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. ได้แก่ 1. การเขียนโปรแกรมควบคุมดด้วยเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC ระดับ ปวส. น.ส.วิภารัตน์ สุขสุเหิม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.จันทิมา กองปัญญา นายศตวรรษ เผ่ามณี 14. พิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. ได้แก่ นายปิยะณัฐ อ้อมสำ�โรง น.ส.สุพรรษา สุขสบาย นายอานนท์ ปานแดง 15. วาดภาพสีน้ำ�หุ่นนิ่ง ระดับปวช. ได้แก่ 2. งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ระดับปวส. น.ส.ดวงจันทร์ พันธุ์ศรี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจิตรกร มลิหอม น.ส.หนึ่งนุช มั่นเขตวิทย์ นายนภดล รักประดิษฐ์ ประเภท คนดี ดังนี้ 3. งานเชื่อม TIG & FLUX CORE WIRE ระดับปวช. 1. ทักษะผสมเครื่องดื่มประเภทชาย และประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศของภาค ได้แก่ นายณัฐภณ เตรณานนท์ นายณัฐพล สุวรรณ นายณัฐวุฒิ สมแก้ว นายพชรพล จำ�ปาพันธ์ น.ส.อรญา โพธิ์งาม 4. การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีแขนสั้นระดับปวช. น.ส.จิรกวี อักษรนำ� รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของภาค ได้แก่ 2. ทักษะประกวดดนตรีสากลคนพันธุ์ R น.ส.อภิญญา แสนศรี นายโชคพิพัฒน์ โกรินทร์ น.ส.รักษิณา เกิดแก้ว นายอภิสิทธิ์ มีศรี 5. การตัดเย็บชุดลำ�ลองวัยรุ่นอายุ 14 – 15 ปี ระดับปวช. นายวสันต์ บุญช่วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของภาค ได้แก่ นายชัยพล สมจิต น.ส.นาลินี แก้วคง 3. ทักษะสาธิตภาษาอังกฤษ น.ส.อัมพวัน พาลีเขตต์ น.ส.ภคนันท์ ขาวผ่อง 6. วาดภาพเหมือน ระดับปวช. 4. ทักษะประกวดวงดนตรีไทย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ของภาค ได้แก่ นางสาววรัญญา สินบริรักษ์สกุล นายศรัณยู ปานวี นางสาวมัทนา สุเนตตร เหรียญเงิน (ซออู้) น.ส.กนกภรณ์ เทียนโฉม นายนัทสิทธิ์ ลิขิตตะกูล 7. การผสมเครื่องดื่ม BARTENDER ระดับปวช. นายคุณภัทร สวัสดี รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง ของภาค ได้แก่ 5. ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นายณัฐภณ เตรณานนท์ นางสาวเพชรรัตน์ วังใน นายณัฐวุฒิ สมแก้ว 6. ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากล น.ส.อารยา โพธิ์งาม นางสาวพชรพร ครองชัยมงคล น.ส. จิรกวี อักษรนำ� 110


ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ แผนกวิชาไฟฟ้าก�ำลัง ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีต�ำบลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นายอ�ำพล บุญเกิด ผู้ช�ำนาญการ 9 (ด้านสายอากาศ) การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ กทม.

นายปรีชา โพทิพยวงษ์ นายธนากร ศรีสุขสวัสดิ์ เจ้าของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ วิศวกรรม จ�ำกัด เจ้าของและผูจ้ ัดการบริษัท วงษ์ทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

แผนกวิชาช่างยนต์ นายไพรัตน์ ฉัตรเฉลิมชัย

เจ้าของและผู้จัดการ บริษัทไพโรจน์กลการ(1997) จ�ำกัด

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดร.สมชาย คุ้มพูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นายพิทักษ์ ศรีสุระ

รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

แผนกวิชาจิตรกรรม นายวิทยา เพชรทิม ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง แผนกวิชาการตลาด นางเบ็ญญาภา นันทรีรากร เจ้าของกิจการน�้ำดื่มบูรพา

นายสมเกียรติ ชูพรรคเจริญ แผนกวิชาการโรงแรม เจ้าของและผู้จัดการ บริษัทเอส ซี ซี เทค จ�ำกัด นายนรุตม์ชัย สมใจ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แผนกวิชาศิลปประยุกต์ (ออกแบบ) นางสาวธัญนภัทร์ ชัยณรงค์หิรัญ เจ้าของกิจการ และ Design Director

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดร. มาลีรัตน์ โสดานิล รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น นายพรประสิทธิ์ สินอนันต์กุล Welding Supervisor บริษัท l.DS METALWORK.,CO.LTD

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล นายธัชชัย พันธ์ชัยทิพย์

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์(CAD) ระดับอาเซียน ปี 2553

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

นายบัณฑิต สว่างศรี อาจารย์ประจ�ำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายพิสุทธิ์ บุญประดิษฐ์ รับเหมาก่อสร้าง บริษัท บุญประดิษฐ์ คอนสตรัคชัน จ�ำกัด บริษัท ซีนิธ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

นายนิรวิทย์ นนทะศิริ แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนประเทศบรูไน

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นางรุ่งทิวา ทองดี เจ้าของ หจก. เวิร์ค ทู ดี ไซน์

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางภัทรพร แถมจรัส เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท FOOD SPECIALIZE.CO.LTD น.ส.ชนิกานต์ ซิ้มพัฒนวงษ์ เจ้าของกิจการ ร้านเบเกอรี่

แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม นายสุวัฒน์ชัย ทับทิม ศิลปินอิสระ

นายภูพิงค์ พังสะอาด(พิง ล�ำพระเพลิง) ศิลปินอิสระ ผลงานบทละคร การก�ำกับการแสดง ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น งานก�ำกับภาพยนตร์ งานหนังสือ

111


มูลนิธเิ ทคนิคสมุทรปราการสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ - ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน - ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี - ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเคราะห์กรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาทุกคนในนามของผู้สนับสนุนหวังว่าคงนำ�ความรู้ที่ เรียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำ�กัด SOMJAI BOOKS & STATIONERY CO.,LTD.

สนใจลงโฆษณา ยีห่ อ้ สินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising @ 108company.com เครื่องเขียน แบบเรียน

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาทุกคนในนามของ ผูส้ นับสนุนหวังว่าคงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผน การในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education. 131,133,135,137 ถ.ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร Tel.0-2222-0594

112


องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ว.ท.) นายชรินทร์ ไตรรัตน์

นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกบั เพือ่ นๆ และน้องๆ ทุกคน ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา จากรัว้ วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ ตลอดเวลาทีเ่ ราได้อยูด่ ว้ ยกัน ได้ทำ� กิจกรรมร่วมทุกข์รว่ มสุขด้วยกัน ท�ำให้เกิดความรัก ความผูกพันซึง่ กันและกัน กระผมขอขอบคุณทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่างๆ มาถึง ตอนนี้ที่ทุกคนได้ส�ำเร็จการศึกษา กระผมขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานที่มั่นคง รักในศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ คุณภาพ คุณธรรม ของสถานศึกษา และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป Congratulation with friends, brothers and sisters that graduated from Samutprakan Technical College. All the time we did many activities together with love and relationship. I thank everybody to cooperate with the activities. I wish to please and bless you to succeed in your last long job. Have an honor, quality, virtue of SAP and help to develop the country. Mr. Charin Thirat President of Vocational Organization of Thailand Group of SAP

113


องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 1. 2.

114

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ว.ท.) นายชรินทร์ ไตรรัตน์ นายกองค์การ องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ช.ท.) นายชรินทร์ ไตรรัตน์ นายกองค์การ 2.1 ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน นายกฤตสรณ์ นิลศิริ ประธาน 2.2 ชมรมวิชาชีพช่างแม่พิมพ์โลหะ นายธีรวุธ แหลมประโคน ประธาน 2.3 ชมรมวิชีพช่างแม่พิมพ์พลาสติก นายสมโภชน์ ทองค�ำ ประธาน 2.4 ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมและโลหะแผ่น นายวิชัย แซ่เตีย ประธาน 2.5 ชมรมวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล นายทศพร พรหมศร ประธาน 2.6 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ นายธาราพงศ์ สารสุวรรณ ประธาน 2.7 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก�ำลัง นายชรินทร์ ไตรรัตน์ ประธาน 2.8 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายอดิเทพ กังวาล ประธาน 2.9 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเบญจภรณ์ ทองสุข ประธาน 2.10 ชมรมวิชาชีพช่างซ่อมบ�ำรุง เทคนิคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมฟอกหนัง นายโยธิน พุกโหมด ประธาน 2.11 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง นายธีรพงษ์ หาญหนองทวง ประธาน

3. องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ธ.ท.) นายณัฐพล โพธิรมย์ นายกองค์การ 3.1 ชมรมวิชาชีพการบัญชี นายณัฐพล โพธิภิรมย์ ประธาน 3.2 ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด นางสาวรวิตา เหมือนพลอย ประธาน 3.3 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวสุนันทา เอื้ออารีย์ ประธาน 4. องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ค.ท.) นางสาวธันยพร บุราณรมย์ นายกองค์การ 4.1 ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ นางสาวโยธิดา กี้ประสพสุข ประธาน 4.2 ชมรมวิชาชีพการโรงแรม นางสาวธันยพร บุราณรมย์ ประธาน 4.3 ชมรมวิชาชีพออกแบบเสื้อผ้า นางสาวปรีญาพร ภู่บังบอน ประธาน 5. องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อ.ศ.ท.) นางสาวสุดารัตน์ ชาวไร่ปราณ นายกองค์การ 5.1 ชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์ นายณัฐภัทร วิริยะพรชัย ประธาน 5.2 ชมรมวิชาชีพออกแบบ นางสาวสุภาพร สีปาน ประธาน 5.3 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวพรรณลักษณ์ ศิริพงษ์ ประธาน


ภาพกิจกรรม

อ.ว.ท. และชมรมวิชาชีพ

115


Creative Cooperation

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ

โรงเรียนศรีจันทร์ประดิษฐ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนคลองบางน�้ำจืด อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. บริหารเครือข่าย โดย นายเอนก สีแดง โทรศัพท์ 084-7736517 116


ช่างยนต์ Automotive

ชย.3/1 สาขางานยานยนต์

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายปริญญา แก้วรอดฟ้า 2. นายภาคภูมิ สุกดิษฐ์ 5. นายธนากร นิลบัวคลี่ 2. นายศิริวัฒน์ ณ ปานแก้ว 5.

Creative Cooperation

นายปริพัฒน์ คำ�ตา 3. นายศิริพงษ์ อินทรศิริ นายธนโชติ ธนวิทยากร 6. นายทัตพล อะโรคา ณัฐพนธ์ คำ�เติม 3. นายณัฐพล อาสาสู้ นายจารุพงษ์ เหตุทอง

117


ช่างยนต์ Automotive ชย.3/1 สาขางานยานยนต์

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

118

Creative Cooperation

นายการุณ รัชวงษ์ 2. นายศุภณัฐ แสงอุไร 3. นายณัฐวุฒิ สุระวิทย์ นายอติคุณ สีงาม 5. นายมนัสชัย โกศลไพจิตร นายก่อเทพ แก้วคำ�ปอด 2. นายชุติวัต เนตรสุริวงศ์ 3. นายรัตนชัย เนียมสอน นายเด่นพงศ์ มะณีวัน


ช่างยนต์ Automotive ชย.3/2 สาขางานยานยนต์

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

Creative Cooperation

นายศฐาพล พูลพันธ์ 2. นายภูวดล มีอุเทน 3. นายวิระยุทธ นาคทองอินทร์ นายธวัช วุธิยานนท์ 5. นายวัชรพล งามขำ� นายอรรถสิทธิ์ เนตรแก้ว 2. นายณัฐวุฒิ ชื่นเผือก 3. นายณัฏฐรัฐ ธรรมสะโร นายพชรพล ชัยชิตาทร

119


ช่างยนต์ Automotive ชย.3/2 สาขางานยานยนต์

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

120

1. 4. 1. 3.

Creative Cooperation

นายศรัญยู เขียวพันธ์ 2. นายธวัชไทย ตาลาว 3. นายวันชัย เกตุหอม นายธีรพงษ์ ทิ้งโคตร นายคณินพงศ์ มุสิกะเจริญ 2. นายถนอมสิน คูเจริญ นายภานุวัฒน์ เสนีย์ชัย 4. นายจารุตม์ บุญมี


ช่างยนต์ Automotive สชย.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

Creative Cooperation

นายพีรยุทธ ตั้งจิตมั่นคง 2. นายสายชล โมรินทร์ 3. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมหร่าย นายคุณากร ศรีจำ�ปา นายประทีป พรมจุรี 2. นายอรรถชัย สัญจิตร์ 3. นายทศพร แก้วทิพย์ นายสุรัตน์ ฉลาดเขียว

121


ช่างยนต์ Automotive

สชย.2 (ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคยานยนต์ Creative Cooperation

แถวหลังจากซ้าย 1. นายสมโภช แข็งเขตรกรณ์ 2. นายณัฐวุฒิ ดวงอัน 3. นายศุภเชษฐ์ บัวคลี่ แถวหน้าจากซ้าย 1. นายปฏิภาณ สังข์พันธ์ 2. นายนภดล เข็มเพ็ชร 3. นายเดชดำ�รง โนกุล

122


Creative Cooperation

123


ช่างกลโรงงาน Machine Shop ชก.3 สาขางานเครื่องมือกล

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

124

นายคณิต สมทรง 2. นายสำ�เริง พรเจริญ นายอนุพงษ์ มากเหลือ 2. นายอดิศักดิ์ จันทร์ฉวี 5. นายพงศธร พงษ์ไพโรจน์ 2. นายสุภมิตร แสงทวี 5.

Creative Cooperation

นายสันติภาพ บรรจงทอง 3. นายพงศกร สระทองเยาว์ นายอาทิตย์ จันดี นายรชกร สืบสำ�ราญ นายกฤตสรณ์ นิลศิริ นายพูนทวี ปิกระโทก

3. นายณัฐพงษ์ โตอิ่ม 3. นายอนุศกั ดิ์ แย้มศาสตร์


ช่างกลโรงงาน Machine Shop ชก.3 สาขางานเครื่องมือกล

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายวิษณุ แซ่ลี้ 2. นายนวพล รัตนราช 5. นายปฏิภาณ รุดจันทึก 2. นายบุญฤทธิ์ หวัดฐา 5. นายธานินทร์ บุญประเสริฐ 2. นายเทียนชัย ช่วยพิทักษ์ 5.

Creative Cooperation

นายชานนท์ วงษาวัตร 3. นายภูวนารถ หาญสุด นายธกร วสุโภคิน นายชนาธิป ไตรรัตน์ 3. นายชวัลวิทย์ เทศดี นายณัฐวัฒน์ พลนิกร นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง 3. นายรัชชานนท์ บุญเหลือ นายกษิดิศ ศรีมุกดา

125


ช่างกลโรงงาน Machine Shop ชก.3 (ทวิภาคี) สาขางานเครื่องมือกล

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

126

นายบงกช มะลิธง 2. นายนัทธี มีดอนรวก 5. นายชัยสิทธิ์ เอี่ยมหลัก 2. นายอานุภาพ ศรีวงษ์ 5.

Creative Cooperation

นายนัฐพล ใหญ่สาร 3. นายอานนท์ โนนวงษา 6. นายชาญณุวัฒน์ สุขจันทร์ 3. นายณัฐพงศ์ ชิตนาภรณ์ 6.

นายสุเมธี พรมาลี นายชวิน ตรีกิจจา นายพงศกร ซ่อนกลิ่น นายอิทธิพล เจนเขตรกิจ


Creative Cooperation

127127


แม่พิมพ์โลหะ Tool & Die Making ชล.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 6.

128

นายโกเมน ดำ�สง่า 2. นายสุรัตน์ ชาวบ้านกร่าง 5. นายธีรวุธ แหลมประโคน นายปรุศ บุษกรรัศมี 2. นายศิริพงษ์ ประเสริฐจินดา 5. นายศิริศักดิ์ แก้วประเสริฐ 7.

นายวิศนุ ไกรอินทร์ นายธเนศ ติเยาว์

Creative Cooperation

3. นายนภพล ชุมทอง 6. นายชานนท์ พ่วงพลู

นายพงศกร จันนีอ้อน 3. นายอดิศร มูลตรีศรี นางสาวพชรพร ครองชัยกมล นางสาวอรอนงค์ โกบแก้ว


แม่พิมพ์พลาสติก Mould-Making ชพ.3 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายชัยนรินทร์ พัฒนจันทร์ 2. นายทศวรรษ อภัยฤทธิรงค์ 5. นายธนภัทร ตันตรง 2. นายอัสนี วงค์สังข์ฮะ 5.

Creative Cooperation

นายสหรัฐ คำ�พันธ์ 3. นายตะวัน สังข์ขาว 6. นายวีระ ติรพัฒนพร 3. นายสันติพงษ์ จักรชุม 6.

นายณัฐพล บุญประคอง นายมงคล วงษ์ดี นายวิทวัส รักษ์กำ�เนิด นายอภิวัฒน์ พวงทอง

129


แม่พิมพ์พลาสติก Mould-Making ชพ.3 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

130

นายอดิศักดิ์ สอนสา 2. นายเปรม เพชรรุณ 5. นายอภิวัฒน์ อ่วมคุ้ม นายสหรัฐ โคตรวงษา 2. นายอิทธิพล พิณทิพย์ 5.

Creative Cooperation

นายสัญญา วงค์มณีฉาย 3. นายนรภัทร ภาคมณี นายสันติ ยารัมย์ 6. นายศรันย์ ทักหลำ� นายกฤชรัช อมรแมนนันท์ 3. นายวรุตม์ กองเนียม นายชาญชัย พรมเถื่อน 6. นายยุทธนา จำ�ปาทอง


แม่พิมพ์พลาสติก Mould-Making

Creative Cooperation

สชพ.2 (ทวิภาคี) สาขางานแม่พมิ พ์พลาสติก

จากซ้าย 1. นายศณิศร จันทร์แจ่ม 2. นายณัฐนนท์ ธรรมบัวชา 3. นายธนัท ศรีประไพ 4. นายสมโภชน์ ทองคำ�มา 5. นายรุ่งโรจน์ พระสุจริตวงศ์ 6. นายวรวิทย์ นุชทองม่วง 7. นายปิติ เปลี่ยนสุข 8. นายปรีชา แสนตระกูล 9. นายธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 10. นายอภิสิทธิ์ จูเปีย 11. นายสิรวิชญ์ กองกูล 12. นายสาธิต เอี่ยมคง

131


เขียนแบบเครื่องกล Mechanical Drawing ชบ.3 สาขางานเขียนแบบเครื่องกล

แถวหลังจากซ้าย 1. 3. แถวหน้าจากซ้าย 1. 3. 5.

132

นายพิทยาธร ทับบรรศร 2. นายธนภัทร ฟองคำ�แหง 4. นายภูกฤษ สืบพิมาย 2. นางสาวอิสริยา ศรียะนัย 4. นางสาวถนัษฐา ใหญ่จันทึก 6.

Creative Cooperation

นายอธิศักดิ์สิทธิ์ นิลกรณ์ นายอดิศร สามิภักดิ์ นางสาวแพรวพรรณ บุนนาค นางสาวภริดา มะลิปล้อง นายเขมณัฐฏฐ์ มีดี


เขียนแบบเครื่องกล Mechanical Drawing สชบ.2 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 3.

นายโอภาส จันทรกำ�พู นายรัชพล พึ่งสุข นายไชยฤทธิ์ ไล้ทองคำ� นายมนัส ตึกปากเกล็ด นายวราวุธ ฉินตะเคียน นางสาวชนาภรณ์ พิมพ์พงษ์ นางสาวบุณยวีร์ อนันต์เชาวนนท์

2. นายอธิวัตร์ โพธิ์ศรี 5. นายณัฐวุฒิ ทองอ่อน

Creative Cooperation

3. นายทศพร พรหมศร 6. นายปฏิพล คำ�ลือชา

2. นายคุณากร ครูพิพรม 3. นายปฏิภาณ นามรักษ์ 5. นายสุชา บิลอารี 6. นายอดุลย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารี อุ่นใจ 4. นางสาวสุจิตตรา ถือสมบัติ 5. นางสาวมาริสา ผลโพธิ์

133


ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล Maintenance Machinery ชร.3 สาขางานซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

134

1. นายโมกขศักดิ์ เตชนันท์ 2. 4. นายกิตติ กลิ่นหอม 5. 7. นายสายฟ้า สุวรรณ 8. 10. นายโยธิน พุกโหมด 1. นายดวง ณ วันดี 2. 4. นายวชิรศักดิ์ วรครุธ 5. 7. นายวีรพงษ์ ยามะเพวัน

Creative Cooperation

นายธนพนธ์ กาญจนา 3. นายพงศธร หอมชื่น นายพีระยุทธ ทิตย์วงศ์ 6. นายนพพร ส่วนลม้าย นายสรรเสริญ เกิดสัตย์ 9. นายมงคล ธรรมวัตร นายสหวัฒน์ อิ่มใจจิตร์ 3. นายคฑาวุฒิ ลาเบาะ นายอัสนี จันทร์คำ� 6. นายหิรัญชัย เนียมแหลม


อุตสาหกรรมฟอกหนัง Tanning Industrial อฟ.3 สาขางานอุตสาหกรรมฟอกหนัง

แถวหลังจากซ้าย 1. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 3.

นายพีชณัฐ พรอินทร์ 2. นายณัฐวุฒิ บุญลือ 2. นายอนุชล ขำ�งาม 5. นายอัจฉริยะ สุขเจริญ 2. นางสาวพจนีย์ ศรีพนัส 4.

Creative Cooperation

นายคมเดช อ่างสุวรรณ 3. นายสาธิต บัวไสว นายจักรกริช หล่อเจริญ 3. นายระพิน บัวเผือก นายฤทธิเกียรติ กิ่งแก้ว นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณวิชาเลิศ นายมงคล มีสุข

135


ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น Welding and Sheet Metal ชช.3 สาขางานเชื่อมโลหะ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

136

นายสุรชัย สุทธะป๊อก 2. นายจิรวัฒน์ ก้านลำ�ภู 5. นายธวัชชัย ฤทธิ์คง นายอนุสรณ์ ศรวันเพ็ญ 2. นายอนุชิต เอี่ยมซิ้ว 5. นายวิรวิชญ์ อินทร์พร

Creative Cooperation

นายกิตติคุณ จุนชนะเวชานันท์ 3. นายภานุพัฒน์ แสงแก้ว นายพงษ์กวี แตงไทย 6. นายณรงค์ศักดิ์ ทองแย้ม นายสุธินันท์ แสนเขื่อน นายณัฐพล สุวรรณ

3. นายภัทรกร เจ๊ะสมัน 6. นายเฟริส คะเด


ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น Welding and Sheet Metal สทล.2 สาขางานเทคนิคงานเชื่อมโลหะ

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 7. 1.

Creative Cooperation

นายธรรมจักร เกิดกิจ 2. นายวรคุณ กุแก้ว 3. นายสุพจน์ โพธิ์เสนา นายศักดิ์กมล จันทริมา 5. นายอาทิตย์ ชละมณี 6. นายศุภพงศ์ มหันทะรัต นายณัฐวุฒิ ทองขันธ์ 8. นายนพรัตน์ เหมือนแม้นสกุล นายพงศกร ดีเยี่ยมสกุล

137


Creative Cooperation

ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาทุกคนในนามของผู้สนับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรู้ที่เรียนไปสร้างธุรกิจ วางแผนการในอนาคตและการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education. 138


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power ชฟ.3/1 สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายศตวรรษ เลี้ยวประเสริฐกุล 2. นายกิตติพศ จิตพันธ นายธนกฤต ม่วงมิตร 5. นายกิติศักดิ์ ยอยบุปผา นายสุขพัฒน์จิต ถูไกรวงศ์ นายอภิวิชฌ์ แสงวิลัย 2. นายปฏิพัทธ์ ใช้บางยาง นายดวง เอื้อราศีกุล 5. นายณัฐพล เกตุแก้ว

Creative Cooperation

3. นายภานุวัฒน์ หัสมินทร์ 6. นายวงศธร ทองแย้ม 3. นายพนา ดวงภมร 6. นายประกิต เจริญตาม

139


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power ชฟ.3/1 สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

140

นายศรัณย์ ไชยณรงค์ 2. นายพรรษา กล่อมเกลี้ยง 5. นายนุวัฒน์ โตสารเดช 2. นายเจษฎา สอนจันทร์ 5. นาย วัชรพล พิลาน

Creative Cooperation

นายวุฒิกร ชรินทร์ 3. นายธีรวีร์ กรณ์พัฒน์ธงธน 6. นายวรวิทย์ มีมูล 3. นางสาววิภารัตน์ บรรลือหาญ 6.

นายสุธินันท์ แก่นคูณ นายพัลลภ ช้างเจิ้น นายอภิสิทธิ์ เกตุวังแดง นายอัษฎาพล หมื่นไกร


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power ชฟ.3/2 สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายฉัตรชัย ศาสตร์ทอง 2. นายไตรภพ เพิ่มพูน 5. นายฐิติพงษ์ สุทธิ 2. นางสาวกฤษณา สงัดศัพท์ 5.

นายจักรกฤษณ์ ใจเที่ยงธรรม 3. นายณัฐนนท์ แน่นหนา 6. นายธนชัย สมบุญโสด 3. นายจตุพงศ์ ไชยด 6.

Creative Cooperation

นายณัฐฐินันท์ คงเมือง นายทัศนัย สกุนินนท์ นายกฤษกร อุนะรัตน์ นายคมกฤช พันโกฎิ

141


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power ชฟ.3/2 สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

142

นายวรเชษฐ์ วงศ์เพ็ญ 2. นายปริญญา สุกดิษฐ์ 5. นายนิธิพัฒน์ ทองปิ่น นายธนพล สุภิษะ 2. นายพัฒนพงษ์ ประกอบธรรม 5. นายอนุชัย พรมพัด

Creative Cooperation

นายพิภพ ทองคำ�น้อย 3 .นายวัชวุธ ภูโสภา นายธวัชชัย ศรีตองอ่อน 6. นายเสกสรรณ อินเลี้ยง นายเพิ่มศักดิ์ อัมพรรัตน์ 3. นายปกรณ์ เพชรัตน์ นายธนวัฒน์ รัตนอำ�พร 6. นายนพคุณ นาวะประโคน


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power ชฟ.3/3 สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นายนรากรณ์ ไตรยศ นายสุรวุฒิ มุงคุณ นายวิษณุ ยงเจริญ นายชนินทร์ โสมากุล

2. 5. 2. 5.

นายธนายุต เกษมศาสตร์ นายธนารักษ์ มณีกรรณ์ นายวรภัทร ศรีสุข นายธีรวุฒิ คงสำ�รวย

Creative Cooperation

3. 6. 3. 6.

นายอานนท์ เทศน์ดี นายชาญณรงค์ อิรวดีกุล นายพูนสวัสดิ์ คนเพียร นายภาณุเดช จ้องสกุลวงษ์

143


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สชฟ.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

144

1. 4. 1. 4.

Creative Cooperation

นายทศพร ดินสุวรรณกุล 2. นายชัยพล สมจิตต์ 3. นายณัฐพงษ์ ผาระนัด นายโชคพิพัฒน์ โกรินทร์ 5. นายณัฐวุฒิ ศรีอรรถโกวิท 6. นายกฤตพล ทองเสน นายชรินทร์ ไตรรัตน์ 2. นางสาวกรกนก ผาสุก 3. นายกิตติพงษ์ กุลลา นายณัฐวุฒิ ศรีโฉมงาม


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สชฟ.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นายธนพล นาคงาม 2. นายนพดล รักประดิษฐ์ 5. นายธนานนท์ สุขเกษม 2. นายมงคล ไสยอรรถ 5.

Creative Cooperation

นายพุทธพล โกสลานนท์ 3. นายปิยะณัฐ อ้อมสำ�โรง นายมนตรี วงศ์ตะวัน นายบวรเดช สุธรรม 3. นายวรวัฒน์ สำ�เนียงไพบูลย์ นายวรพงษ์ ยิ้มแย้ม

145


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สชฟ.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

Creative Cooperation

จากซ้าย 1. นายวรุฒ แสงระ 2. นายวรุฒน์ บุญริ้ว 3. นายอิทธิกร ธนไพฑูรย์ 4. นายวสันต์ บุญช่วย 5. นายอานนท์ ปานแดง 6. นายอติพล กุลจรัส 7. นายสิทธิพงศ์ หล่องบุตรศรี

146


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สชฟ.2 (ทวิภาคี) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นายทานทัต ภูทัพทิม 2. นายณัฐพล รอดบรรจง 5. นายคณิน ป้อมสอน 2. นายทัศไชย ทองปิ่น 5.

Creative Cooperation

นายจักรชัย นิภาพัฒนชัย 3. นายทศพร อยู่สำ�ราญ นายธนพงศ์ สุริยะ นายณรงค์ศักดิ์ ไชยคำ� 3. นายณัฐพล สุขวิสุทธิ์ นายณัฐพงศ์ กาพย์ตุ้ม

147


ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง Electrical Power สชฟ.2 (ทวิภาคี) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

148

1. 4. 1. 4.

นายปรัญชัย กุลชาติ นายภาคภูมิ ไกรเสือ นายนภดล เนตรสน นายอนุชา จันทร์หอม

2. 5. 2. 5.

Creative Cooperation

นายวรวัฒน์ หอมเกษร 3. นายศุภชัย นกขมิ้น นายนรรถพร ทองทา นายราม แซ่เจี้ย 3. นางสาวปุณยวีร์ อนันต์เชาวนนท์ นายภาณุพันธ์ แสวงทรัพย์


ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics ชอ.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

แถวหลังจากซ้าย 1. นายนวทรรศ ชูก้าน

4. 7. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

นายทศพร อินประจง นายกนกพงษ์ มูลคำ�มี นายธนิน อภิบาลสมุทร นายมงคล ฝางคำ� นายเพรียว ศิลาบำ�เพ็ญ นางสาววลีภรณ์ พันธ์ดี นางสาวจันทร์พิทักษ์ อินทรปาลิต นายธีรพงศ์ กาฬวงค์

Creative Cooperation

2. นายณัฐพล เศรษฐา 5. นายจักรพงศ์ พงษ์ด้วง 2. 5. 8. 2. 5.

3. นายอนุวัฒน์ สิงหพันธุ 6. นายเกียรติศักดิ์ แปลกโฉม

นายพีรวัชร ศรีสาร 3. นายสุริยะ จบปาน นายพรประเสริฐ ขอพรกลาง 6. นายวิษณุ สุวรรณพาณิชย์ นายสมบูรณ์ลาภ คำ�สาร นางสาวนารีนาถ จันทร์เหมือน 3. นางสาวปนัดดา แกลงกระโทก นางวันวิสา กิจจาอิทธิศร 6. นางสาวพรรณทิพร ถนอมกลาง

149


อิเล็กทรอนิกส์ Electronics สชอ.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

150

Creative Cooperation

นายวศิลป์ ทับทิมศรี 2. นายสุนทร ซาเจริญ 3. นายจิตติพงษ์ ภูลายใบ นายเอกภาพ กิจเจตนี นายศราวุธ จุนโคก 2. นายวรกันต์ สุวรรณกาญจน์ 3. นายนเรศ ชื่นจิตร นายสุรจิตต์ เพ็ชรอัดขาว นายบัณฑิต แข็งฤทธิ์ 2. นายศราวุธ อรุณรัมย 3. น.ส.สมบูรณ์ แสงเงิน นายรณชัย แป้นแก้ว


อิเล็กทรอนิกส์ Electronics สชอ.2 สาขางานระบบโทรคมนาคม

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1.

Creative Cooperation

นายสันติชัย แสงพุ่ม 2. นายสมพงษ์ ตอรัมย์ 3. นายสนธยา รอดบรรจง นายอดิศักดิ์ สัตนาโค 5.นายพิเชษฐ์ น้อยบุตร นายธงเฉลิม กลิ่นขจร 2. นายสุเมธ รอดเที่ยง 3. นายจิรพนธ์ พังเกิด นายจิระเมศร์ บุญปิยสวัสดิ์ 5. นายอดิเทพ กังวาน น.ส.โสภิญญา นกเชิดชู 2. น.ส.เบญจวรรณ เพ็งนอก 3. น.ส.ศิรินทรา อุไรวรณ์

151


เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology สทส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวสามจากซ้าย 1. 4. แถวสองจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

152

นายนัฎฐกิตติ์ ใจยะสุข 2. นายภาคิน ฐาปนามหกุล นางสาวปรางทิพย์ คล่องดี 2. นางสาวศิริพร บุญละคร 5. นางสาวสุชัญญา ธรรมวิฐาน 2. นางสาวเบญจภรณ์ ทองสุข 5. นางสาวจารุภา ลัดสันเทียะ 2. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์แย้ม 5.

นายสุรสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ์

Creative Cooperation

3. นายบุญรัตน์ ขุนสาคร

นางสาวณัฏฐ์นิยา ธัมมภัสสร 3. นางสาวศิริรัตน์ สมร่าง นางสาวนนทรี สังข์ทอง นางสาวจิตรวดี คำ�ประสิทธิ์ 3. นางสาวธนัสนี แสงจันทร์ นางสาวสุภัทรา ฟูเฟื่อง 6. นางสาวศิริรัตน์ ฉายศรีศิริ นางสาวนุจรีย์ อินทรสมุทร 3. นางสาวสุภาวิณี วิศว์วิสุทธิ์ นางสาวพิราวรรณ เทพบุญศรี


CreativeLimited Cooperation Arch Blue Management Company Arch Blue Management has turned newly opened property into financial success within the first year, provided consultation to owner on positioning and strategy, and executed turnkey developments in challenging new locations. Our partner continue to benefit by our continual growth and expansion through our extensive experience in the hospitality industry, and by our tailored, hands-on approach to management. Reference Business : Villa Sikhara Bangkok Thonglor soi 25 Bangkok Luxury Apartment in Thailand A perfect blend of contemporary living and elite charm of Thai style greets every guest at Villa Sikhara, where the warm ambience of our partments provides a aven of tranquility that belies our location at the heart of the bustling city streets of Thonglor, Bangkok. This apartment complex consists of 64 spacious 2 bedrooms suites that combine the comforts of home with the facilities and service. VILLA SIKHARA is a new and luxury apartment set in the heart of Thonglor which is one of Bangkok business district as well residential area for Japanese community. It is conveniently located between two major roads, Sukhumvit and New Petchburi which is easily accessible from both incoming and outgoing expressways to Suvarnabhumi Airport.

Mr.Sukhapong Palagawong Na Ayudhaya / Position: President

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการที่ได้จัดตั้งมาครบ 75 ปี และขอแสดงความยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกคน นายสุขพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร 88/9 Soi Prompak, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : 02-1384700 Fax : 02-1384701 E-mail : gm@villasikhara.com | www.villasikhara.com

153


ช่างก่อสร้าง Building Constructions ชส.3 สาขางานการก่อสร้าง

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวสามจากซ้าย 1. 4. แถวสองจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 154

นายวัชระ อิ่มผลา 2. นางสาวเสาวภาคย์ ฝึกวาจา 3. นางสาวยุพรัตน์ โสมาบุตร 5. นายศักดิ์สิทธิ์ เสนาขันธ์ นายอรรถชัย งามแพง 2. นายยงยุทธ สารมณี 3. นายวัฒนา นามวงษ์ 5. นายศิวะนนท์ ฉิมกรด 6. นายกิตติ จันทร์งาม 2. นายธนา สุภาวุฒิ 3. นายสุธิพงษ์ ทับเงิน 5. นายธนกฤต ชาติศรี นายสุรศักดิ์ แซ่ซิ้ม 2. นายเขมรินทร์ บุญวัน 3. นายกิตติพงษ์ อุ่นแก้ว

Creative Cooperation

นางสาวปาลิตา กลับบุญมา นายทศพล ศรีจันทับ นายธนภัทร เรืองสูงเนิน นายนันทวัฒน์ ปิ่นทองน้อย นายธีระพงศ์ เพ็งสุทธิ์


Creative Cooperation

ขอแสดงความยินดีแก่ผจู้ บการศึกษาทุกคนในนามของผูส้ นับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

บริหารงานโดย..บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

APPLIED POWER CO.,LTD. Tel.0-2894-9430, 0-2894-9452-3 Fax. 0-2897-1527

E-mail : applied_p@yahoo.com www.appliedpowerthailand.com บริษทั แอพพลายด์ เพาเวอร์ จำ�กัด ก่อตัง้ ขึน ้ เพือ่ วัตถุประสงค์ด�ำ เนินธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ ผลิตและซ่อมบำ�รุงระบบไฮดรอลิค โดยครอบคลุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภทต่างๆ และ เรือเดินทะเล นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังดำ�เนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ควบคุม ระบบนิวแมติค ผลิตชิ้นส่วนและโครงสร้างเครื่องจักร บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การใช้งานไม่ซับซ้อน เลือกใช้วัตถุดิบที่ มีคุณภาพและการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและเที่ยงตรง เพื่อให้สินค้าและบริการของทางบริษัทฯ เป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เจริญก้าวหน้า

155


การบัญชี Accounting บช.3/1 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

156

นางสาวอารยา เชื้อโตหลวง 2. นางสาวณภัทร คิดสม 5. นางสาวปาริชาติ เกษแก้ว 2. นางสาววิภารัตน์ สุขสุเหิม 5.

Creative Cooperation

นางสาวนาตยา เกตุหนู 3. นางสาวทัศนียา กำ�ลังเดช นางสาวอลิสา ศรวันเพ็ญ 6. นางสาวดวงกมล สิงห์สนิท นางสาวสุภาพร ท้วมกลัด 3. นางสาวกุลธิดา แสงเปล่ง นางสาวจิราพร น้อยบุตร


การบัญชี Accounting บช.3/1 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นางสาวจันทิมา กองปัญญา นางสาววนิดา ปัญญาคง นางสาวสายทิพย์ มฆวันมงคล นางสาวยลดา เจียมทอง

Creative Cooperation

2. 5. 2. 5.

นางสาวมิตรตรา ธรรมวัตร 3. นางสาวอ้อมพร บุญช่วย นางสาวกัลยาณี เหมจั่นเพชร นางสาวหทัยชนก พิมเจริญ 3. นางสาวเนตรนรินทร์ นัยเนตร นางสาวธัญรัตน์ อารีย์ญาติ

157


การบัญชี Accounting บช.3/2 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

158

นางสาววรรณวิศา ชูวงษ์ 2. นางสาวปิยพร วัฒนาธร 5. นางสาวพรพรรณ สายมายา 2. นางสาวกรกช ไพเวช 5.

Creative Cooperation

นางสาวนฤมล พวงทอง 3. นางสาวทิพวรรณ คำ�แก้ว นางสาวลัดดาวรรณ ใจดี 6. นางสาวเกศกนก ทะนันไชย นางสาวพิลัยรักษ์ อินสิทธ์ 3. นางสาวสุรัสสา วิสัตธะนาม นางสาวหทัยกาญจน์ วัฒนศศิธร


การบัญชี Accounting บช.3/2 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายบารมี เติมสุข นางสาว ภาวินี เกิดสุข นางสาววีรพร ทรัพย์สกุล นางสาวปุณกันต์ ก้งทอง

2. 5. 2. 5.

Creative Cooperation

นางสาวอภิญญา นาโห้ 3. นางสาวยุคลธร ขำ�น้ำ�คู้ นางสาวศิลาพร ชาติดร 6. นางสาวมัณฑิตา จูสี่พร นางสาวนุจรินทร์ ราชเจริญ 3. นางสาวนภาภรณ์ จอมคำ�สิงห์ นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์

159


การบัญชี Accounting บช.3/3 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

160

นายวัชรพล ปั้นทอง 2. นางสาวสุมาลี เหล่าจันอัน 5. นางสาวยศวรรณ จี๊ดนาเกลือ นางสาวหทัยชนก สุดคุ้ม 2. นางสาวชุลีกร วงษ์ชู 5. นายชัยวัฒน์ ส่งน้อย

Creative Cooperation

นางสาวปรียานุช ชะเอมทอง 3. นางสาวพัทธ์ธรี า อินทร์ประสิทธิ์ นางสาวกิ่งทาริกา ทองหล่อ 6. นางสาวอรวรรณ แสงประสาน นางสาววริศรา พวงศรี 3. นางสาวอารียา เครือสูงเนิน นางสาวภานิตย์ เตโชดำ�รงสิน 6. นางสาวนรีกานต์ อุณศรี


การบัญชี Accounting สชบ.2 สาขางานการบัญชี

แถวหลังจากซ้าย

แถวกลางจากซ้าย

แถวหน้าจากซ้าย

1. นายณัฐพล โพธิ์ภิรมย์ 2. 4. นางสาวสายทิพย์ พรหมนิช 5. 7. นางสาวมาลัย ขำ�พร้อม 8. 10. นางสาวสุพัตรา มั่นสุข 1. นางสาวจิราวรรณ จันทร 2. 4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทัดเกษ 5. 7. นางสาวหฤทัย แก้วทรัพย์ 8. 1. นางสาวสุจิตรา รินคำ�แดง 2. 4. นางสาวสุดหทัย มั่นเขตวิทย์ 5. 7.นางสาวสุพัตรา ไกรเสือ 8.

นายธนพงษ์ สุทธินุ่น นางสาวสุรีรัตน์ สังกะเพศ นางสาวอาภาภรณ์ นิลรัตน์

Creative Cooperation

3. นางสาวเบญจพร วิญญูพรรณ 6. นางสาววินิดา เปีย่ มอ่อน 9. นางสาวนริศรา บุญเหลือ

นางสาวปิยะวรรณ วิจิตรโอฬาร 3. นางสาวปวีณา นาคมี นางสาวอาภาพร รวมไทย 6. นางสาวอัมพร พ่วงศรี นางสาวนุชสรา สำ�ราญรมย์ 9. นางสาวสุพัตรา ศุภเฉลิมชัย นางสาวอิสรา โพธิ์งาม 3. นางสาวสุภาวดี ศิรินอก นางสาวอรพิมพ์ ศิริกาล 6. นางสาวกัลยาณี กรินปกรณ์ นางสาวศิตาพร กล่อมเกลี้ยง 9. นางสาวสุภาพร ธัญเพชรไพบูลย์ 161


การขายและการตลาด Selling and Marketing กข.3 สาขางานการขาย

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

162

นางสาวอุษา จันทร์ศิริ 2. นางสาวไหมทอง เรือนอิ่น 5. นางสาวอรณี ชูลา 2. นางสาวสุภาภรณ์ พรหมศร 5.

Creative Cooperation

นางสาวณัฐริยา มีหนู 3. นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาเพียร นางสาวอินทุภา คุณสมบัติ นางสาวกิจรภรณ์ เพ็ชรวารีวิทย์ 3. นางสาวสรญา พิศผล นางสาวแพรวพรรณ เหลาเหตุ


การขายและการตลาด Selling and Marketing กข.3 สาขางานการขาย

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นางสาวอภิญญา ตุ้มเตียว 2. นางสาวเด่นฤทัย จันทริมา 5. นางสาววราพร เนตร์ทิพย์ 2. นางสาวพันธ์ลิสา สุขถาวร 5.

Creative Cooperation

นางสาววิชุดา กุลเดช 3. นายธนายุทธ ปานหนู นางสาวอังคณา เล็กรักษา นางสาวภัสสร สมแก้ว 3. นางสาวสุกญ ั ญา รุจิรานุกูล นางสาวสุธิดา วงค์ฉลาด

163


การขายและการตลาด Selling and Maketing

Creative Cooperation

คป.3 (ทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีก

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

164

นางสาวผกามาศ พินิจ 2. นางสาวมนทิรา มีแก้ว 3. เบญญทิพย์ มูลจักร นางสาวกาญจนา เพชราช 5. นางสาวจิราภรณ์ ทิพวัน นางสาวบุญณิศา แสนจันทร์ 2. นางสาวเบญจวรรณ บุญขาว 3. นางสาวสุธาทิพย์ ผิวเกลี้ยง นางสาวกิตติภา สุจริตจันทร์


การขายและการตลาด Selling and Maketing

Creative Cooperation

สกต.2 สาขางานการตลาด

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

นางสาวรุ่งทิพย์ แซร์นารักษ์ 2. นางสาวศุภานัน อย่างกลั่น 3. นางสาวดาราวรรณ เปรมตุ๋น นางสาวปสุดา พรมดี นางสาวรวิตา เหมือนพลอย 2. นางสาวพิมพร แจ้งรอด 3. นางสาววรรณิกา ขวัญยืน นางสาวอรุณศิริ ดาวเรือง

165


การขายและการตลาด Selling and Maketing

สธป.2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง

แถวหลังจากซ้าย 1. แถวกลางจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

166

นายกรวิชญ์ ทองคลอด 2. นางสาวขวัญสกุล พลับพลา 2. นางสาวธนิตา ตาคม 5. นางสาว ทาริกา จันทร์จำ�นง 2. นางสาวกัญฐมาศ ทองอ่ำ� 5.

Creative Cooperation

นาย วนาฬาร ตาเร็ว 3. นางสาวกนกวรรณ ป้อมวงศ์ 3. นางสาวอภิญญา วงค์จันทร์สุ 6. นางสาวสุธินี พันธุ์ไพโรจน์ 3. นางสาวสิริรัตน์ อ้อนรักษ์ 6.

นายนิรันต์ มานะมั่นชัย นางสาวเยาวเรศ สายเขียว นางสาวพิชญาวรรณ จันทร์แห่ว นางสาววนัชพร ขวัญทอง นางสาวทวินันท์ ทองคง


Creative Cooperation

ขอแสดงความยินดีแก่ผจู้ บการศึกษาทุกคนในนามของผูส้ นับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

บริษัท ไอที แอร์ แอนด์ คอม จำ�กัด IT396/4AIRหมู่ที่ 4&ต.ศรีCOM CO.,LTD. มหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

396/4 M.4 T.Srimahapho A.Srimahapho, Prachinburi 25140

Tel. : 037-278078, 081-1520909, Fax. : 037-206272 E-Mail Address : info@itair.co.th, surachit_k@hotmail.com Web Site : WWW.ITAIR.CO.TH

ขอแสดงความยินดีแก่ผจู้ บการศึกษาทุกคนในนามของผูส้ นับสนุนหวังว่า คงนำ�ความรูท้ เี่ รียนไปสร้างธุรกิจ การวางแผนการในอนาคต และการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education.

เคที เลิร์นนิ่ง

44 ซ.นาคนิวาส 22 ถนนนาคนิวาส แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.081-4939910 167


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer คธ.3/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

168

นางสาวกานต์ธิดา ศรีราทา 2. นางสาวเพียงฟ้า เสนมาตย์ 5. นางสาวทิพย์รส สุสุข 8. นางสาวธนัชพร จันทร์คำ� 2. นางสาวนิสาชล โพธิ์ประจักษ์ 5. นางสาวกาญจนาพร แสงระ 8.

Creative Cooperation

นางสาวปิยะพร จันทร์เชื้อ 3. นางสาวสุภาพร ยิ้มละมัย 6. นางสาวศศิวิมล วงษ์อามาตย์ นางสาวศิริพร แซ่ลี้ 3. นางสาวเบญญาภา วานมนตรี 6. นางสาวชลธิชา บุญริ้ว

นางสาวสุชาดา พราหมณ์พันธุ์ นางสาวปรียาณัฐ พานสูงเนิน นางสาวศลัยลา หมื่นเวช นางสาววัลลภา สร้อยพูล


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer คธ.3/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

นายสิรวิชญ์ ชุ่มแจ่ม 2. นายวิฑูร ลิ้มอำ�นวย 5. นางสาววิภาขวัญ ศรีแก้ว นางสาวนาถทิชา แจ้งโมรา 2. นางสาวนิตยาวรรณ วรรณประเสริฐ 5. นางสาวธารารัตน์ ใยโพธิ์ทอง

Creative Cooperation

นายศุภชัย ชินสุขีพรชัย 3. นายสิทธิเดช ยอดเยี่ยม นางสาวปัทมา เสียงหวาน 6. นางสาวจุฬารัตน์ บุตรศรีภูมิ นางสาวนภาพร สุขสำ�ราญ 3. นางสาวลลิตา กุลเกตุ นางสาวมณฑิชา ทองวิเศษ 6. นางสาวพัชริดา สาจันทร์

169


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer คธ.3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แถวหลังจากซ้าย 1. นางสาวพรนารายณ์ สุ่มทอง 4. นางสาวพร้อมพร บุญมาเลิศ 7. นางสาวนิตยา แซ่คู แถวหน้าจากซ้าย 1. นางสาวฐาปนี เล็กน้อย 4. นางสาวอัญชิษฐา นุ่มทิม 7. นางสาวชญากานต์ สาดนุ่ม 10. กฤติยา ภู่จันทร์

170

2. 5. 8. 2. 5. 8.

Creative Cooperation

นางสาวศศิธร กลิ่นโสภณ 3. นางสาวกฤติยาณี สุขสำ�ราญ 6. นางสาวปรียา อุ่นใจ นางสาวตรีทิพนิภา สมบูรณ์ 3. นางสาวรติรัตน์ ดอนทอง 6. นางสาวรัศมี นุชสวาท 9.

นางสาวมิรันตรี พวงพิกุล นางสาวจิราพร แสงสุก นางสาวพิชชาภา วงษ์วารี นางสาวธาราทิพย์ คงกัน นางสาวกุสุมา อานามนารถ


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer คธ.3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นายสหรัฐ ฉิมจินดา 2. นายภีมภพ อุ่นลอย 5. นายอนุพล ดิษฐี 2. นายเดชณรงค์ กลิ่นด้วง 5.

Creative Cooperation

นายณัฐดนัย รอดพันธุ์ 3. นายจิรภัทร ชูแก้ว นายอชิรวิชญ์ เบ็ญจรัตน์ นายฐิติวัสส์ ชาวชายโขง 3. นายธีระบุตร เริงกมล นายสิทธินันท์ แสงเนียม 6. นายทศพล แดนราชรัมย์

171


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer คธ.3/3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. 7. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4. 7.

172

นายอาทิตย์ คำ�โคตรสูนย์ 2. นายเชิงชาย ชาติเชื้อชุติมา 5. นายสุรวุฑ นิลหันต์ 8. นางสาวศิราณี กุลสอนนาม 2. นายธนาการณ์ สมบูรณ์ 5. นายอานนท์ ธงวิลัย 8.

นายเพชรเอก สุริยประภา นายจารุกิตต์ ตันเฮง นายณัฐวุฒิ ชลายนนาวิน นางสาวจิราวรรณ โตแจ่ม นางสาวสิราภา ทองพิมพ์ นางสาวสุชาดา วีระวงศ์

Creative Cooperation

3. นายชลวิทย์ เฮงสง่า 6. นายวุฒิเกียรติ เกิดศักดิ์ 3. นางสาวศยามล หล้าคูณ 6. นายพัฒนพงษ์ จันทร์โถ 9. นางสาวปิยนุช พูนสวัสดิ์


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer

Creative Cooperation

สคธ.2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

แถวหลังจากซ้าย แถวสามจากซ้าย แถวสองจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4. 1. 1. 4.

นายทรงพล อยู่ประจำ� 2. นายยุทธการ ชนรักษา นางสาววิกานดา สุวรรณสุระ 2. นางสาวสุนันทา เอื้ออารีย์ นางสาวสุพัตรา โพธิ์รุ่ง 2. นางสาวณัฐนันท์ ศรีนันทวศ์ 2. นางสาวจารุวรรณ สุขสุเหิม 5.

นายณัฐดนัย ฤกษ์เปรมปรี 3. นายสันติชัย นุ่มนวล นางสาวศิวพร แก้วแสงจันทร์ 3. นางสาวกัลยา อยู่สวัสดิ์ นางสาวมาลี หรั่งเจริญ 3. นางสาวนาราภรณ์ พุ่มทรัพย์ นางสาวธาริณี มณีวงศ์ 3. นางสาวจรรยาพร อาษาพร นางสาวจารุจิต ทรงชาติสกุล

173


บริษัท สหธุรกิจ จำ�กัด ตัวแทนนำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สอ ื่ บันทึก Maxell และอุปกรณ์ไอที HP, EPSON, Acer, Dell

Creative Cooperation

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาทุกคนในนามของ ผู้ ส นั บ สนุ น หวั ง ว่ า คงนำ � ความรู้ ที่ เ รี ย นไปสร้ า งธุ ร กิ จ การวางแผนการในอนาคตและการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education. 1/12 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

หจก.นิวบางปูค้าวัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้างทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ อิฐ หิน ปูน ทราย สี น๊อต เครื่อง มือช่าง อุปกรณ์พีวีซี ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาทุกคนในนามของ ผู้ ส นั บ สนุ น หวั ง ว่ า คงนำ � ความรู้ ที่ เ รี ย นไปสร้ า งธุ ร กิ จ การวางแผนการในอนาคตและการศึกษาต่อ Congratulation for the graduates. On behalf of sponsor, wishing you will use the knowledge to do the business, future plans and education. 929/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 174


คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphics คฟ.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แถวหลังจากซ้าย 1 น.ส.จิราวรรณ กองปัญญา 2. 4. น.ส.สาวิตรี ทองเปรม 5. แถวหน้าจากซ้าย 1. น.ส.เพชรรัตน์ ตาฮอง 2. 4. น.ส.ปวรัตน์ ไตรรัตน์ 5.

น.ส.วรัญญา พูลเกตุ 3. น.ส.สายฝน ชื่นชมบุญ 6. น.ส.พรรณลักษณ์ ศิริพงษ์ 3. น.ส.เกศรินทร์ สายสาหร่าย 6.

Creative Cooperation

น.ส.เชาวริน เกิดโต น.ส.ศศิชา อรัญญไพโรจน์ น.ส.สุดารัตน์ ชาวไร่ปราณ น.ส.สรัตวดี วงษ์บุญรอด

175


คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphics คฟ.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

Creative Cooperation

แถวหลังจากซ้าย 1. นายธนบดี เลี่ยมกลาง 2. นายเบญจรงค์ ติดตารัมย์ 3. นายกสานต์ น้อยอร่าม 4. นายศิวกรณ์ ไกรธรรม แถวหน้าจากซ้าย 1. นาย วรรณวรรษ ชื่นแช่ม 2. นายธิเบต แจ่มรัศมี 3. นายอนุชิต โคตรชา

176


ออกแบบ Design อบ.3 สาขางานการออกแบบ

Creative Cooperation

แถวหลังจากซ้าย 1. นางสาวสุภัสตรา ศรีเคลือบ 2. นายชานิช นิลพินิจ 3. นางสาวสุภาพร สีปาน แถวหน้าจากซ้าย 1. นางสาวปัทมาพร มอญขาม 2. นางสาวพิชญากานต์ บุญศรี 3. นางสาวธนิดา กุฏฤาษี 4. นางสาวภัทราภรณ์ ผลทิพย์

177


วิจิตรศิลป์ Fine Arts วศ.3 สาขางานวิจิตรศิลป์

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

178

1. 4. 7. 1. 4.

นายสุรกานต์ เด่นไกรรักษ์ 2. นายธีระชัย ชัยสุราษฎร์ 5. นายอภิสิทธิ์ มิถอย นางสาวรัฐญา หนูเทศ 2. นางสาวศิริกัญญา สกุณา 5.

Creative Cooperation

นายอัครวุฒิ กาพย์ตุ้ม 3. นายชานนท์ ทองสมบัติ นายเอกฤทธิ์ บุราณเศรษฐ 6. นายณัฐภัทร วิริยะพรชัย นางสาวกนกภรณ์ เทียนโฉม 3. นางสาวนุชนารถ ทวีรัตน์ นางสาววณิชชา เมืองศรี 6. นายมณฑลทอง ชนาเนตร


อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition คอ.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 3.

Creative Cooperation

นางสาวโยษิตา กี้ประสพสุข 2. นางสาวทัศดาว จันทร์จรูญ 3. นางสาวสุวดี ดาวอุดม นางสาวเจนจิรา นาทองคำ� 5. นางสาวจริยา ช้างน้อย 6. นางสาวปวันรัตน์ เลขนาวิน นางสาวสมัชญา ขุนทองจันทร์ 2. นางสาวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์ นางสาววณิชชา เหลืองโสภากร 4. นางสาวจริยา ขำ�เถื่อน 5. นางสาวลัดดา สีวงค์ษา

179


อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition คอ.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

180

1. 4. 7. 1. 4. 6.

Creative Cooperation

นางสาววนิดา ขำ�งาม 2. นายธนภัทร ศรีเทพ 3. นายดลวรรษ ดินประเสริฐ นางสาวสุธาสินี สิทธิภาณุพงศ 5. นายสุรพล เทียนขำ� 6. นางสาวธิดารัตน์ ซุยโล้น นางสาวปิยะวดี สัตย์ซื่อ 8. นางสาวฐานิต เรียงสันเทียะ นายเอกชัย กิมโด้ 2. นางสาวสุทธิดา พุกดี 3. นายสุริยา แสงเนตร นางสาวชลนิชา ว่องทวีวัฒน์ 5. นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ นางสาวปรีญาฉัตร ศรีสุวรรณวิเชียร 7. นางสาวณัฐวรรณ ดุลยรัตนชัย


ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ Fashion Design and Garment อผ.3 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า

แถวหลังจากซ้าย แถวหน้าจากซ้าย

1. 4. 1. 4.

Creative Cooperation

นางสาวนิชาภา ศรอินทร์ 2. นางสาวปรีญาพร ทุ่งบังบอน 3. นายธนากฤต เฉยบรรณดิษฐ นางสาวนิตยา แสนพิมพา 5. นางสาวชลธิชา ดีมุกข์ นางสาวรักษิณา เกิดแก้ว 2. นางสาวเพ็ญนภา ทับจันทร์ 3.นางสาววัลภา รักมณี นางสาวอภิญญา แสนศรี

181


การโรงแรม Hotel Academic กร.3/1 สาขางานการโรงแรม

Creative Cooperation

จากซ้าย 1. นางสาววิภาพร จันทร์ตา 2. นางสาวจิรนันท์ พาหะ 3. นางสาวณัฐฐาพร แก้วศรี 4. นางสาวโชติรส หมั่นเฮง 5. นางสาววิภาดา ยศสำ�นึก 6. นางสาวธิดา พางาม 7. นางสาวอภิชญา เขียวเรือง 8. นางสาวธนันท์ธร สินนิธิอริยะ 9. นางสาวศิริพร พ่วงท้วม

182


การโรงแรม Hotel Academic กร.3/1 สาขางานการโรงแรม

จากซ้าย

Creative Cooperation

1. นางสาววรากร ประทุมชาติ 2. นางสาวทวิวรรณ แป้งนุช 3. นางสาวปวีณา เปี่ยมเจริญ 4. นางสาวสุภาวดี ขวัญวิเศษ 5. นางสาวอังคณา แช่มเชื้อ 6. นางสาวจุฑามาศ ยงเจริญ 7. นางสาวกัณธิชา การะเกตุ 8. นางสาวณัฐฐาพร หมื่นทุม 9. นางสาวธิดา สวัสดิ์วารี 10. นางสาวหัทยา เพ็ชร์ทะโน

183


การโรงแรม Hotel Academic กร.3/1 สาขางานการโรงแรม

Creative Cooperation

จากซ้าย 1. นางสาวสะแกวัลย์ สุพังโค 2. นางสาวธนศิลป์ มีควร 3. นางสาวนัชชา มาศภมร 4. นางสาวเจตนา อิ่มเนย 5. นางสาวพรพิมล แย้มเพียร 6. นางสาววิศรินทร์ วิเศษ 7. นางสาววาสนา บุญมาทัศน์ 8. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ชุมอับภัย 9. นายธาดาพันธ์ ทิมางกูร

184


การโรงแรม Hotel Academic กร.3/2 สาขางานการโรงแรม

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

นางสาวสินีนารถ แนวตัน 2. นางสาวนพรัตน์ อัคคเวคิน 5. นางสาววิภารัตน์ ใจอาษา 2. นางสาวอิสริยา สุวรรณฤทธิ์ 5.

Creative Cooperation

นางสาวรสสุคนธ์ จั่นฮวบ 3. นายเสฏฐวุฒิ คำ�อ่อน นางสาวณัฐกานต์ วันทะมาตย์ นางสาวสุพัตตรี แสงเปล่ง 3. นางสาวธิดารัตน์ ภูส่ วุ รรณ นางสาวรุ่งรัตน์ พวงอำ�พันธ์

185


การโรงแรม Hotel Academic กร.3/2 สาขางานการโรงแรม

แถวหลังจากซ้าย 1. 4. แถวหน้าจากซ้าย 1. 4.

186

นายอานนท์ การสมพจน์ 2. นายวิโรจน์ แสงเทียน 5. นางสาวชาลิณี เขียวขำ� 2. นางสาวฐิติมา ชละมณ 5.

นางสาวอารียา พุทธพงษ์ นางสาวอารียา วรรณสุริยะ นางสาวเฟื่องฟ้า อิ่มมา นางสาวอัจฉราพร สีเหลือง

Creative Cooperation

3. นางสาวดารินทร์ แก้วประเสริฐ์ 3. นางสาวกัณทิมา สีรัก


การโรงแรม Hotel Academic สกร.2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

Creative Cooperation

จากซ้าย 1. นายอนิรุท พุ่มมณี 2. นางสาววารุณี จันสำ�รวม 3. นางสาวธันยพร บุราณรมย์ 4. นางสาวจุติพร จันทสอน

187


แนะน�ำครูใหม่ We will be ‘SAP’ together

นางวรฑา ไชยาวรรณ

ครูชำ�นาญการ แผนกวิชาการขายและการตลาด

T E A C H E R S คือใคร ท�ำอะไร? ดร. อนันท์ งามสะอาด www.drrnan.com _______________________

T = Teaching (สอนดี) E = Ethic (มีคุณธรรมจริยธรรม) A = Academic (เป็นผู้นำ�วิชาการ) C = Culture heritage (สืบสานวัฒนธรรม) H = Human Relationship (มีมนุษยสัมพันธ์) E = Evaluation (การวัดผลประเมินผล) R = Research (มีการวิจัย) S = Service (ให้บริการที่ดี)

นายบุญรวม ทองขาว

นายพิชญะ พรมลา

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวยุภาพักตร์ ประทุมมาศ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

ครูชำ�นาญการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวธารารัตน์ สมบัติ

นางสาวหทัยรัตน์ เหมือนแก้ว

นางสาวมาลัยพร สายชุมดี

นางสาวปรานี ศรีมันตะ

จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา

นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม

ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู แผนกวิชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 188

Creative Cooperation

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรมสร้างสรรค์ Creative Activities

R-radio

SAP Open House

การตรวจความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี

189


่อและที่อยู่ผาู้สงสรรค์ �ำเร็จการศึกษา กิรายชื จกรรมสร้ Creative Cooperation Creative Activities งานรับประกาศนี ยบัตร

งานเลี้ยงอ�ำลาและต้อนรับผู้บริหาร

วันสงกรานต์

190


่อและที่อยู่ผาู้สงสรรค์ �ำเร็จการศึกษา กิรายชื จกรรมสร้ Creative Activities

วันครู

Creative Cooperation

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน

วันนัดพบแรงงาน

191


่อและที่อยู่ผาู้สงสรรค์ �ำเร็จการศึกษา กิรายชื จกรรมสร้ Creative Activities

Creative Cooperation

คณะผู ้ บ ริ ห ารแสดงความยิ น ดี กั บ ครู ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

กิจกรรม

วันจักรี

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

192


รายชื อ ่ และที อ ่ ยู ผ ่ ส ้ ู ำ � เร็ จ การศึ ก ษา กิจกรรมสร้างสรรค์ Creative Cooperation Creative Activities ประชาคมอาเซียน

To be number one

กิจกรรมลูกเสือ

193


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

Creative Cooperation

16. นายปริพัฒน์ ค�ำตา 299/211 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7737307 1. นายก่อเทพ แก้วค�ำปอด 17. นายพยุงศักดิ์ เบ็งทอง 200/94 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง 862 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-47378857 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9954117 2. นายการุณ รัชวงษ์ 18. นายภาคภูมิ สุกดิษฐ์ 120/887 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง 454 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-6022154 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7903119 19. นายมนัสชัย โกศลไพจิตร 3. นายเกรียงไกร ป้อมดี 23/778 ม.2 ต.บางเมือง อ.เมือง 454 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280 โทร.085-1166016 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-0449552 4. นายจารุพงษ์ เหตุทอง 20. นายมานะพล เกตุแก้ว 918/5 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง 313 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9164221 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9771489 5. นายชุติวัต เนตรสุริวงศ์ 21. นายเมธี วงษ์ก�ำภู 1152 ม.9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 2/286 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-1139417 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-6799646 6. นายณัฐพนธ์ ค�ำเติม 22. นายรัตนชัย เนียมสอน 209/201 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 8/1 ม.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.081-8753124 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9871874 23. นายรัติพงษ์ สินพูน 7. นายณัฐพล อาสาสู้ 100/687 ม.10 ต.บางเมือง อ.เมือง 80/65 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-0253216 โทร.081-8399379 24. นายฤกษ์ดี ก่อวัฒนมงคล 8. นายณัฐวุฒิ สุระวิทย์ 1719/198 ม.2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 84 ม.7 หมู่บ้านสันตินิยม ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-7142506 จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-9820313 25. นายวรพล คนเฉลียว 9. นายเด่นพงศ์ มะณีวัน 360 ม.9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9827957 19/149 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 26. นายศิริพงษ์ อินทรศิริ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085-5154652 149/2 ม.2 ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง 10. นายทัตพล อะโรคา จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.083-9051522 88/245 ม.5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง 27. นายศิริวัฒน์ ณ ปานแก้ว จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.0885-8469599 23/14 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี 11. นายธนโชติ ธนวิทยากร จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.081-4934257 1593 ม.2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 28 . นายสิทธิศักดิ์ รุ่งโรจน์ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-8212971 267 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1410732 12. นายธนากร นิลบัวคลี่ 29 . นายสุทธิชัย สัตยากุมภ์ 499 ม.2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-8252064 400/170 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง 13. นายอติคุณ สีงาม จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9030677 69/544 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 30. นายสุภเกียรติ ล�ำมะศักดิ์ โทร.081-7034599 759 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0978049 14. นายบัญชา ฤกษ์สง่า 31. นายอนวัฒน์ เกิดกล้า 1614/702 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 10/84 ม.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-6865749 โทร.089-2356232 32. นายอนุชา กาญจนชีวะ 15. นายปริญญา แก้วรอดฟ้า 8 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-2155839 369/272 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 33. นายเอกสิทธิ์ ดวงนิล จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0762406 1/382 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-6541078 34. นายศุภณัฐ แสงอุไร 134/223 ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร.081-0935194 194

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ชย.3/1


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ชย.3/2

1. นายกัมปนาท ทัดเนียม 290/4 ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันออก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7584711 2. นายคณพันธ์ กล�่ำทอง 200/277 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0167733 3. นายณัฎฐรัช ธรรมสะโร 120 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทร.083-6579566 4. นายณัฐวุฒิ ชื่นเผือก 175/46 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-0208715 5. นายดวง อินไชยา 66/1 ม.2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-1302862 6. นายถนอมสิน คูเจริญ 220/11 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4052992 7. นายธนพล แสงฤทธิ์ 370/1 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2605767 8. นายธวัช วุธิยานนท์ 81 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-3456853 9. นายธวัชชัย ตาลาว 222 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280 โทร.086-1063736 10. นายธีรพงษ์ ทิ้งโคตร 99/317 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-0028047 11. นายนพดล เกตุปิ่น 420 ม.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-8887184 12. นายนิพนธ์ อิ่มเอิบ 759 ม.4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3231106 13. นายพชรพล ชัยชิตาทร 122/3 ซ.23(กันตบุตร) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-5626004 14. นายพีระพงษ์ ปลั่งเปล่ง 1727 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1675814 15. นายภานุวัฒน์ เสนีย์ชัย 1614/1268 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-6228223 16. นายภูวดล มีอุเทน 58/161 ม.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085-1195877 17. นายคณินพงศ์ มุสิกะเจริญ 99/551 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-2989201

Creative Cooperation

18. นายยศพล เกตุอัมพร 142/2 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.080-3012669 19. นายรนฤทธิ์ กัณหา 80/37 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-8156278 20. นายวัชรพล งามข�ำ 209/134 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9729505 21. นายวันชัย เกตุหอม 149/329 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.083-8594338 22. นายวิระยุทธ นาคทองอินทร์ 499/202 ม.6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8306629 23. นายศฐาพล พูลพันธ์ 129/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ10560 โทร.086-8895584 24. นายศรัญยู เขียวพันธ์ 93/159 ม.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-4595919 25. นายศักดิภัทร หนูช้างเผือก 115 ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-6710260 26. นายศุตธิพงษ์ บ�ำรุงวัตร์ 73/100 ม.8 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-0493102 27. นายอรรถสิทธิ์ เนตรแก้ว 100/341 ม.10 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-8170745 28. นายอาทิตย์ ศรีเกตุ 83/376 ม.7 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-6114995 29. นายจารุตม์ บุญมี 1856/107 ม.6 หมู่บ้านเด่นทอง ซ.นารายณ์ลักษณ์3 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ชย.3 (ทวิภาคี) 1. 2. 3.

นายกฤษณพงษ์ เสาว์ยงค์ 235/49 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0944767 นายคณาวุฒิ ชยุติรัตน์ 67 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-6522155 นายจักรกฤษณ์ เฉียมแหลม 56/225 ม.1 ซ.วัดไตร ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-8761407

195


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นายณัฐพร คล้ายทองค�ำ 32/1 ม.2 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-7953317 นายธีรพงศ์ โตสุวรรณ์ 1/79 ม.7 หมู่บ้านสุภาวัลย์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-7795538,02-3856206 นายพงศธร กุลจารุสว่าง 884 ม.5 ซ.คาร์สัน ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7022745 นายพีรพล ทับทอง 162/4 ม.8 ซ.ร่มประดู่ ถ.ปู่เจ้า ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.087-5332703 นายพีรพัฒน์ พุทธธนศิริ 439/86 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-6612778 นายมนัสวีร์ มั่นคง 302/110 ม.1 พร้อมนิมติ ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7029330 10. นายรุ่งโรจน์ พรหมศร 195/158 ม.5 ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-1399749 11. นายวีรยุทธ ดาวงษ์ 190 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-0034914

196

Creative Cooperation

12. นายนายไรวินทร์ ทองอัศวนนท์ 60/1 ม.4 ซ.เทศบาลบางปู 4 0 ถ.แพรกษา ต.บางเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.088-6142601, 02-3884115 13. นายสรวิศ พุทธาภิบาลกุล 75/23 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-4326301 14. นายสันติชัย วรรณบุตร 410/100 ซ.แพรกษา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-5867354 15. นายสุขสันต์ สุขแก้ว 16/27 ม.4 ถ.ปูเ่ จ้า ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.083-4833622 16. นายหัสฎา พุ่มประดิษฐ 300 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-4569241 17. นายอภิวัฒน์ ผกาแดง 983/11 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร1 ตลาดนิคม ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5939609 18. นายอาทิตย์ สวัสดิรักษ์ 89/34 ม.16 ซ.ศรีด่าน22 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0886-6163054


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างยนต์ สชย.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 1. นายกิตตินันท์ แสงหิรัญ 1929 ม.ที่ 3 ซ.สินสมบูรณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-1077017 2. นายคุณากร ศรีจ�ำปา 55/98 ม.6 ม.บ้านรัตนากร ซ.โนรี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9932429 3. นายจักรวาล หัสดี 97/8 ม.2 หมูบ้านสวนสน ซ.17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-9823631 4. นายแจษฎา ค�ำสอน 132 ม.2 ซ. มิตรไมตรี ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-2167316 5. นายณัฐวุติ เอี่ยมหร่าย 1122/44 ม.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-458442 6. นายทศพร แก้วทิพย์ 164/81 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8480238 7. นายธวัช บุญช่วย 111 ม.3 ซ.พัฒนา4 ถ.หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.086-3196627 8. นายธาราพงศ์ สารสุวรรณ 57 ม.3 ต.บางพลับ อ.อสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 720110 โทร.02-3173589 9. นายประทีป พรมจุรี 44/9 ม.5 ถ. เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10240 โทร..080-9182931 10. นายปริญญา บุญสมหวัง 96 ม.2 ซ. นาคดี ถ.บุทงลัดษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-7982962 11. นายพีรยุทธ ตั้งจิตมั่นคง 95 ม.5 ซ.สุนทร ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9934389 12. นายยศพัทธิ์ จีนเพ็ชร 57/20 ม.1 ซ.ภานุวงค์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5256757 13. นายยอดรักษา จันทบิล 1274 ม.3 ม.บ้านตรากบ ซ.เรวัตร ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0792198 14. นายยุทธพล พัฒอ�ำพันธ์ 10/10 ม.7 ม.บ้าน อยู่สุข26 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-0264230

Creative Cooperation

15. นายวรวุฒิ เชื้อแสน 299/316 ม.3 ม.บ้าน บางปูแลน ซ. 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-1869840 16. นายวัชรพงศ์ สุดประเสริฐ 314/38 ร่มเกล้า64 ต.คลองล่องต้นขุน อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 10520 17. นายวัชรพล เรเรือง 82/449ม.20 หมูบ้านสุธาวี ซ.4/1 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7554958 18. นายวัชรินทร์ ผาสุข 95/3 ม.3 ม.บ้าน หนามแดง ซ.พัฒนา3 ถ.หนามแดง อ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ 10540 โทร..080-2506568 19. นายศตวรรษ ข�ำภักดี 212 ม.3 ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.084-008-3711 20. นายศิวกร สมสวัสดิ์ 302/327 ม.6 ม.บ้าน สามเอส ซ.สามเอส ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายสบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-4470930 21. นายสหชาติ ญาติเจริญ 50/245 ม.9 ม.บ้าน ทรัพย์มงคล ซ.14 ถ.หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-9672167 22. นายสัมพันธ์ แย้มมีเชาว์ 5/4ม.13 ม.บ้าน เรืองรุ่งโรจน์ ซ.เรืองรุ่งโรชน์ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0878494631 23. นายสายชล โมรินทร์ 184/1 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-9067353 24. นายสุทธิชัย พุกบุญมี 237 ม.8 ม.บ้าน มังกร-ขันดี ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-6803729 25. นายสุรัตน์ ฉลาดเขียว 199/1787 ม.3 ม.บ้านพฤกษา15 ซ. 24 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0983201 26. นายอนุกล ปลื้มจิตร์ 2 ม.8 ซ. วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในครองบางปลากด อ พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.081-4148243 27. นายอรรถชัย สิญจิตร 1739/168หมู6 ม.บ้านบางปูวิลล่า ซ.โนรี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280โทร.085-1083764 28. นายอัครเดช อินทรสิทธิ์ 11/42ม.5 ม.บ้านเอื้ออาทรแพรษา2 ถ.แพรกษาใหม่ ต.แพรกาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-9827267 29. นายอิษฎายุทธ แซ่แต้ 1739/157ม.6 หมูบ้าน บางปูวิลล่า ซ.มีจงมี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5808375

197


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างยนต์ สชย.2 (ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 1. 2.

นายกฤษณชาต นากนก 353 ซ.357 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-1089707 นายกิตติพงศ์ อารีย์ 750/1435 ม.4 ซ.ด่านส�ำโรง ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-2213451 3. นายธนัฎฐา ยอดอินทร์ 594 ม.1 ชื่อหมู่บ้าน หัวล�ำพูทอง ซ.ปีไทย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8938932 4. นายชลิต จิตรระม่อม 73/34 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-24843421 5. นายณัฐพงศ์ ปานมาก 8/266 ม.6 ชื่อหมู่บ้าน ทรัพย์ยั่งยืน ซ.บางเมืองใหม่ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 6. นายทัศน์พล เจ็งใจบุญ 33 ม.4 ถ.ปู่เจ้าฯ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.080-2325032 7. นายธนพล โกกะอินทร์ 393/49 ม.18 ซ.วนาทิพย์ แขวง มีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10510 โทร.086-000-7125 8. นายธนวัฒน์ ทาน้อย 88/143 ม.1 ซ.ภานุวงศ์ 21 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-5478846 9. นายนนทนันท์ น้อยจ�ำนงค์ 92/1 ซ.สายลวดซอย4 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-3371500 10. นางสาวนฤดล พังล�ำภู 48/1 ซ.สุขสวัสดิ์58 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 โทร.085-0992556 11. นายนิสิต คลื่นจันทร์ 33 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.087-5623919 12. นายบรรจง กิจชม 95 ม.3 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 โทร.087-0701342 13. นายบัณฑิต ค�ำตา 299/211 ม.3 ชื่อหมู่บ้าน บางปูแลนด์ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0021581

198

14. นายประมุข พงษ์รุ่งเรือง 344 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-986597 15. นายพชร กลิ่นคล้าย 632/2 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.087-6798314 16. นายพิพัฒน์ โชคสกุลวงษ์ 46 ม.2 ซ.บ้างโรงกรองน�้ำ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร.080-9836264 17. นายไพฑูรย์ จิตรักธรรม 504/38 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-610472 18. นายวรากรณ์ สาแก้ว 329 ม.3 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4402405 19. นายวัชระ พันคง 437/140 ม.4 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 20. นายศิวนัต หินแก้ว 8/140 ม.2 ชื่อหมู่บ้าน นครทอง ซ.ช�ำนิ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 21. น.ส.หทัยชนก บุญธรรม 199/2270 ม.3 ชื่อหมู่บ้าน พฤกษา 15 ซ.18/2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5374937 22. นายอนุสรณ์ จันทร์ยิ้ม 164/5 ม.6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 23. นายอลงกรณ์ แก้วนนท์ 153/205 ม.5 ชือ่ หมูบ่ า้ น ชุตมิ า ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-54060056


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน ชก.3 1. 2. 3.

นายกฤตสรณ์ นิลศิริ 106/36 ม.3 ซ.บุญศิริ6 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5825896 นายกษิดิศ ศรีมุกดา 63/267 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-0593640 นายคณิต สมทรง 2/6 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9701261 4. นายชนาธิป ไตรรัตน์ 31/2 ม.11 ซ.โรงเหล็ก ถ.ปู่เจ้าฯ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.080-9739763,02-7545714 5. นายชวัลวิทย์ เทศดี 528/10 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9208001 6. นายชานนท์ วงษาวัตร 89/223 ม.7 ซ.อยู่สุข26 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-1092918, 02-7028500 7. นายณัฐพงศ์ โตอิ่ม 999/33 ม.6 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0606988 8. นายณัฐวัฒน์ พลนิกร 97/186 ม.11 หมู่บ้านสินเพชร ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-16490462,02-7505868 9. นายเทียนชัย ช่วยพิทักษ์ 646 ม.9 ซ.เจริญสุด1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0472151 10. นายธกร วสุโภคิน 301/8 ม.15 ซ.เฉลิมพระเกียรติ์8 ถ.สุขุมวิท 103 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-3112790,02-3612790 11. นายนวพล รัตนราช 3/2 ม.5 ซ.ด่านส�ำโรง9 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-6005087 12. นายบุญฤทธิ์ หวัดฐา 18/10 ม.17 หมู่บ้านแฮปปี้เพลส ซ.กิ่งแก้ว1 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.081-1877364 13. นายปฏิภาณ รุดจันทึก 235/79 ม.3 หมู่บ้านมหาวงษ์ ซ.เก้าแย้มศรี ถ.รางรถไฟเก่า ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.083-8981852

Creative Cooperation

14. นายพงศกร สระทองเยาว์ 754 ม.9 ซ.วังปลา ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5201355 15. นายพงศธร พงษ์ไพโรจน์ 258 ม.15 ซ.เฉลิมพระเกียรติ8 ถ.สุขุมวิท 103 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-1975737,02-7471212 16. นายพูนทวี ปิกระโทก 1243 ม.4 ซ.ด่านส�ำโรง12 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-1260051 17. นายภูวนารถ หาญสุด 950/74 ม.12 หมู่บ้านอุดมสุข2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-7436312,084-7831198 18. นายรชกร สืบส�ำราญ 482 ม.1 ซ.ปลั่งเปล่ง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2197096 19. นายรัชชานนท์ บุญเหลือ 453/32 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-5572826 20. นายวิษณุ ฉิมปี 90/184 ม.8 ซ.บางปิ้ง ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7025546 21. นายสันติภาพ บรรจงทอง 2051 ม.3 พฤกษา15 ซ.20/1 ถ.บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-8371370 22. นายส�ำเริง พรเจริญ 18/12 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-33746 23. นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง 943 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7914042 24. นายสุภมิตร แสงทวี 64/226 ม.4 ซ.นาถสุนทร17 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-2968664 25. นายอดิศักดิ์ จันทร์ฉวี 21/39 ม.5 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-1088114 26. นายอนุพงษ์ มากเหลือ 219/110 ม.5 ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7011623,087-8188530 27. นายอนุศักดิ์ แย้มศาสตร์ 48 ม.12 ซ.สีล้ง ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 13550 โทร.087-5852786 28. นายอาทิตย์ จันดี 99/137 ม.16 ถ.กิ่งแพร ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-3495146

199


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน ชก.3 (ทวิภาคี) 1. นายชวิน ตรีกิจจา 407 ม.6 ซ.สยามสตีล ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1739017 2. นายชัยสิทธิ์ เอี่ยมหลัก 47/45 ม.8 หมู่บ้านจัดสรร ซ.จัดสรร ถ.รถรางเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7563793,085-8798564 3. นายชาญณุวัฒน์ สุขจันทร์ 371/117 ม.7 หมู่บ้านทรัพย์มงคล ซ.สุดใจ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9883499 4. นายณัฐพงศ์ ชิตนาภรณ์ 791 ม.2 ซ.ทีเจซี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7108540 5. นายนัฐพล ใหญ่สาร 7 ม.11 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.082-0640537 6. นายนัทธี มีดอนรวก 1279/47 ม.6 โครงการ3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7023317 7. นายบงกช มะลิธง 16 ถ.คลองตะเค็ตฝัง่ ตะวันตก ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-1379366 8. นายปรเมศวร์ ข�ำน้อย 63/51 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3832128 9. นายพงศกร ซ่อนกลิ่น 736 ม.1 ซ.กม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3892490 10. นายพรภวิษย์ พันธเสน 134 ม.1 ซ.เทศบาลบางปู82 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-1763236 11. นายสัญญา นิ่มศึกษา 22 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3846778 12. นายสุเมธี พรมาลี 135/49 ม.7 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9342215 13. นายอนุสรณ์ ค�ำมาก 67/231 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-0908273 14. นายอานนท์ โนนวงษา 88/285 ม.5 ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7011992,083-2520795 15. นายอานุภาพ ศรีวงษ์ 182 ม.6 ซ.บางด้วน ถ.รางรถไฟเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-8110639 16. นายอิทธิพล เจนเขตรกิจ 492 ม.10 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7451782,081-6511951

200

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แม่พิมพ์โลหะ ชล.3 1. นายโกเมน ด�ำสง่า 38/233 ม.14 หมู่บ้านไทยสมุทร2 ถ.ปู่เจ้า ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7566496 2. นายชานนท์ พ่วงพลู 1574/107 ม.6 หมูบ่ ้านเด่นทอง ซ.นารายณ์รักษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7549846,085-9174354 3. นางสาวทานตะวัน กิตติดุสิตา 309/4 ม.1 หมูบ่ า้ นเมืองเอก ถ.สุขมุ วิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-0133314 4. นายธเนศ ติเยาว์ 23/700 ม.2 หมู่บ้านสมุทรนิเวศน์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7026751,082-4919131 5. นายธีรวุธ แหลมประโคน 44/190 ม.3 ซ.อุน่ อารี ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3827669 6. นายนภพล ชุมทอง 910/18 ม.7 ซ.วิทยุการบิน4 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090418,089-1680418 7. นายปรุศ บุษกรรัศมี 9/17 ม.4 หมู ่ บ ้ า นบ่ อ ดิ น ถ.พุ ท ธรั ก ษา ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-1202538 8. นายพชรพร ครองชัยกมล 3 ม.2 หมู ่ บ ้ า นคลองคอต่ อ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3239266,087-3230393 9. นายวิศนุ ไกรอินทร์ 12/2 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-3301587 10. นายศิริพงษ์ ประเสริฐจินดา 1824 ม.3 ซ.เรวัติ2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3892136 11. นายศิริศักดิ์ แก้วประเสริฐ 1614/272 ม.6 หมูบ่ า้ นการเคหะ ซ.13/2 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 12. นายสุรัตน์ ชาวบ้านกร่าง 449/162 ม.6 หมู่บ้านพูนทรัพย์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0871168 13. นายอดิศร มูลตรีศรี 628/11 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0689944 14. นางสาวอรอนงค์ โกบแก้ว 159 ม.1 ซ.ตลาดบางพลีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.082-5230240 15. นายพงศกร จันนีอ้อน 390/7 ม.3 หมู ่ บ ้ า นทรั พ ย์ น คร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9145930


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

Creative Cooperation

นายสหรัฐ โคตรวงษา 902 ม.4 ซ.10/2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9701738 นายสหรัฐ ค�ำพันธ์ 120/73 ม.2 ซ.เสนาะ1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง 1. นายกฤชรัช อมรแมนนันท์ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-2349542 530/145 ม.1 หมู่บ้านลลิล ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ นายสัญญา วงค์มณีฉาย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3343351,082-0747362 10/3 ม.12 หมู่บ้านสีล้ง ซ.สีล้ง ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ 2. นายชัยนรินทร์ พัฒนจันทร์ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7073560 30/60 ม.1 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง 20. นายสันติ ยารัมย์ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-1756641 468/12 ม.4 ซ.ไทยพัฒนา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 3. นายชาญชัย พรมเถื่อน จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2140889 458 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ 21. นายสันติพงษ์ จักรชุม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-2305248 399/105 ม.2 หมูบ่ า้ นพงสกุล2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง 4. นายณัฐพล บุญประคอง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-0668601 887 ม.5 หมู ่ บ ้ า นสะพานคู ่ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง 22. นายอดิศักดิ์ สอนสา จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020159,086-7724738 157 ม.6 ซ.ศรีพัฒน์พันธ์ ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง 5. นายตะวัน สังข์ขาว จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-3066456 9/238 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง 23 นายอภิวัฒน์ อ่วมคุ้ม จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9810185 929/55 ม.4 หมู่บ้านออมทอง ซ.1 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 6. นายทศวรรษ อภัยฤทธิรงค์ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-5170479 219/59 ม.5 หมู่บ้านสหกรณ์นาคพิรุณ ต.แพรกษาใหม่ 24 นายอภิวัฒน์ พวงทอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7010539,083-8090629 735 ม.9 หมูบ่ า้ นเจริญสุข ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 7. นายธนภัทร ตันตรง 10280 โทร.02-3232665,082-6550125 69/160 ม.2 หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน 25 นายอัสนี วงค์สังข์ฮะ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7038006,089-9972409 8/4 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 8. นายนรภัทร ภาคมณี 10130 โทร.089-2181464 10/1 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ 26 นายอิ ทธิพล พิณทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7107513,083-7015765 460 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 9. นายเปรม เพชรรุณ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9747185 1279/943 ม.6 หมู่บ้านโครงการ3 ซ.15/4 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-7137101 10. นายมงคล วงษ์ดี 501/111 ม.3 หมู่บ้านบดิพัฒน์ ซ..3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3882206,087-5007889 11. นายยุทธนา จ�ำปาทอง 394/231 ม.2 หมู่บ้านปิติวิลล่า ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7234644 12. นายวรุตม์ กองเนียม 25/22 ม.5 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-3753719 13. นายวิทวัส รักษ์ก�ำเนิด 27/16 ม.5 หมู่บ้านเพ็ชรงาม ซ.3 ถพุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6267647 14. นายวีระ ติรพัฒนพร 104 ม.3 ซ.จัดสรรสโมสร ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7034779 15. นายศรัณย์ ทักหล�ำ 884/20 ม.6 ซ.ชวาล2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3851477 16. นายศักดินา สวนตะโก 455 ม.4 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9616285

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แม่พิมพ์พลาสติก ชพ.3

17. 18. 19.

201


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล ชบ.3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แม่พิมพ์พลาสติก สชพ.2 (ทวิภาคี) สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 1. นายคณิศร จันทร์แจ่ม 24/34 ม.2 ซ.อยู่สุข 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-6431924 2. นายณัฐนนท์ ธรรมบัวชา 230 ม.1 ซ.สุขสันติ 2 ถ. แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1129106 3. นายธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 807/14 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 4. นายธนัท ศรีประไพ 99 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4421340 5. นายปรีชา แสนตระกูล 99/210 ม.6 ชื่อหมู่บ้าน เด่นชัย ซ.บางเมือง ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102070 โทร.087-4931297 6. นายปิติ เปลี่ยนสุข 24/50 ม.2 ชือ่ หมูบ่ า้ น อยูส่ ขุ ซ.อยูส่ ขุ 12ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102070 โทร.089-4846447 7. นายรุ่งโรจน์ พระสุจริตวงศ์ 7/4 ซ.2 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-1733329 8. นายวรวิทย์ นุชทองม่วง 58/1 ม.1 ซ.เทศบาล4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8816259 9. นายสมโภชน์ ทองค�ำมา 127 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8175367 10. นายสาธิต เอี่ยมคง 100/237 ม.4 หมู่บ้าน ลัคกี้3 ซ.ลัคกี้3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 11. นายสิรวิชญ์ กองกุล 97/27 ม.7 ซ.อยู่สุข22 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-6756869 12. นายอภิสิทธิ์ จูเปีย 508 ม.2 ชื่อหมู่บ้าน ทีเจซี ซ.T.J.C ถ.สุขุมวิท ต.บางปุใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4241859

202

1. นายเขมณัฎฐ์ มีดี 88/96 ม.5 หมู่บ้านพระปิ่น 8 ซ.มังกร-นาดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0757349 2. นายณัฐพงษ์ ไชยสิงห์ 60/51 ม.5 หมู่บ้านร่มเย็น ซ.อัศวนนท์6/1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5799215 3. นายณัฐพล แสงอุไร 99/435 ม.6 หมู่บ้านเด่นชัย ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-4425728 4. นางสาวถนัษฐา ใหญ่จันทึก 74/4 หมูบ่ า้ นบางปิง้ ซ.สาลี่ ถ.บางปิง้ ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5548369, 02-7027090 5. นายธนภัทร ฟองก�ำแหง 49/2 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-4155310 6. นายพิทยาธร ทับบรรศร 234/266 ม.7 หมู ่ บ ้ า นกิ ติ น คร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8221102 7. นางสาวแพรวพรรณ บุนนาค 1614/602 ม.6 หมู่บ้านการเคหะสมุทรปราการ ซ.27 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-2093172 8. นางสาวภริตา มะลิปล้อง 751 ม.3 หมูบ่ า้ นโครงการ 4 ซ.แทงก์นำ�้ 7 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9311905 9. นายภูกฤษ สืบพิมาย 193 ม.3 ซ.บางแสน 2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5737340 10. นายภูเบศ จีบจิรวัชร 190/220 ม.6 หมู่บ้านพฤกษา 28/2 ซ.11 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9214041, 02-7553098 11. นายอดิศร สามิภักดิ์ 260/16 ม.8 ซ.อนามัย ถ.รางรถไฟเก่า ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7569105, 086-6695198 12. นายอธิศักดิ์สิทธิ์ นิลกรณ์ 825/18 ม.6 หมู ่ บ ้ า นเอื้ อ อาทรแพรกษา 14 ต.แพรกษา อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0208447 13. นายอภิสิทธิ์ สระทองลอย 488 ม.7 ซ.หลั ง ฟาร์ ม จระเข้ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9943834 14. นายอริย์ธัช ใยสูบ 1069 ม.2 หมูบ่ า้ นรัตนคอนโด ซ.วัดด่าน ถ.สุขมุ วิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7591741, 084-3534359 15. นางสาวอิสริยา ศรียะนัย 89/19 ม.2 ซ.เพิ่ ม ชั ย ถ.บางพลี - ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-7089104


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เขียนแบบเครื่องกล สชบ.2 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 1. นายคุณากร ครูพิพรม 216 ม.5 หมู่บ้านบุญประคอง ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-02979728 2. น.ส.ชนาภรณ์ พิมพ์พงษ์ 248 ม.3 หมู่บ้านฟาร์มไก่ ซ.ฟาร์มไก่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0867608 3. นายไชยฤทธิ์ ไล้ทองค�ำ 612/69 ม.6 หมู่บ้านเคทรวิลล่า ซ.มะซอ ถ.ลาดหวาย ต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 4. นายณัฐวุฒิ ทองอ่อน 7/37 ม.2 ซ.ปรีดา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.082-6733627 5. นายทศพร พรหมศร 552 ม.9 ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0046505 6. นายทัศนะ กมุทะรัตน์ 244/201 ม.1 หมู่บ้านพนาลี 5 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9641618 7. น.ส.บุญยวีร์ อนันต์เชาวนนท์ 327/20 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5454078 8 นายปฎิพล ค�ำลือชา 255/85 ม.1 ซ.ตลาดรุง่ เจริญ ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.082-5224314 9. นายปฎิภาณ นามรักษ์ 51/179 ม.7 หมู่บ้านบางปูวิลล่า2 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5461346 10. นายมนัส ตึกปากเกล็ด 369/6 ม.13 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.086-5505026 11. น.ส.มาริสา ผลโพธิ์ 78 ม.4 ซ.อยูส่ ขุ ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8893774

Creative Cooperation

12. นายรัชพล พึ่งสุข 201/1 ม.8 หมู่บ้านจัดสรรเสนาะ ซ.30 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 13. นายวทัญญู ทองดอนกลิ้ง 999/143 หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซ.4+2 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 14. นายวรนารถ วรรณโส 764 ม.2 หมู่บ้านคลองคอต่อ ซ.เจริญทรัพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-886775 15. นายวราวุธ ฉินตะเคียน 1279/375 ม.6 หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9626903 16. นายวันเฉลิม สายอุตส่าห์ 35/70-3 ม.2 ซ.อยู่สุข 16 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-6066385 17. น.ส.สุจิตตรา ถือสมบัติ 383/59 ม.7 หมู่บ้านเงินทองวิลล่า3 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-7397328 18. นายสุชา บิลอารี 239 ม.1 หมู่บ้านเอื้อพัฒนานิเวศน์ ถ.ศรีนครินท์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.081-6435779 19. นายอดุลย์ นพรัตน์ 35 ม.3 ซ.กิ่งแก้ว24 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-2336527 20. นายอธิวัตร์ โพธิ์ศรี 15/1 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.088-6109941 21. น.ส.อารี อุ่นใจ 5 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.080-2896362 22. นายโอภาส จันทรก�ำพู 337 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-4495909

203


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกล ชร.3 1. นายกฤษณะ อินทสุข 606/88 ม.2 หมู่บ้านซิตตี้วิลเลจ ซ.15 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-2109267 2. นายกิตติ กลิ่นหอม 390/2 ม.3 หมู ่ บ ้ า นทรั พ ย์ น คร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9955851,02-7107320 3. นายคฑาวุฒิ ลาเบาะ 153/126 ม.5 หมู่บ้านชุติมา ซ.มังกร-ขันดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5409746 4. นายดวง ณ วันดี 42/1 ซ.โรงวัว ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-7992264 5. นายธนพนธ์ กาญจนา 61/198 ม.4 ซ.มิ ต รไมตรี 6 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-9083637 6. นายนพพร ส่วนลม้าย 99/10 ม.4 ซ.อูท่ อง20 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7014796,08.-2684800 7. นายพงศธร หอมชื่น 100/717 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.32 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3890277,089-2274085 8. นายพีระยุทธ ทิตย์วงศ์ 2131/64 ม.7 หมู่บ้านคอนโดเทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7534644,089-7662249 9. นายโมกขศักดิ์ เตชนันท์ 149/332 ม.3 หมู่บายอโรธา-6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.08-7081501,085-5162715 10. นายโยธิน พุกโหมด 340/730 ม.3 ปัญญานคร ซ.14 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2862186 11. นายวชิรศักดิ์ วรครุธ 22/4 ซ.นารถสุนทร 6 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-5554923 12. นายวีรพงษ์ ยามะเพวัน 907 ม.6 เอื้ออาทร1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1865215 13. นายศิวกร กุลสีดา 700/34 ม.2 หมู่บ้านเด่นชัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-5284177 14. นายสรรเสริญ เกิดสัตย์ 63/15 ม.6 ซ.สินสมบูรณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-8162887 15. นายสหวัฒน์ อิ่มใจจิตร์ 1161 ม.9 หมู่บ้านวังปลา ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7091854,082-6407716 16. นายสายฟ้า สุวรรณ 90 ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-8367596 17. นายสุทิน กลิ่นจันทร์ 69/2 ม.2 ซ.สวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-4249116 18. นายหิรัญชัย เนียมแหลม 24/46 ม.12 หมู่บ้านสินอุดม ซ.บุญแจ่ม ถ.สุขาภิบาล 6 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7567511,082-5506252 19. นายอัสนี จันทร์ค�ำ 73 ม.1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.084-6693119

204

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรมฟอกหนัง อฟ.3 1. นายคมเดช อ่างสุวรรณ 5/131 ม.6 หมู ่ บ ้ า นดิ น ทอง4 ถ.เทพารั ก ษ์ ต.บางเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7134866,087-9810069 2. นายจักรกริช หล่อเจริญ 69/443 ม.2 หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์ ซ.8 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-3647012 3. นายณัฐวุฒิ บุญลือ 120/493 ม.2 ซ.อุน่ อารี ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020248,087-5142693 4. นางสาวพจนีย์ ศรีพนัส 1599/117 โครงการ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3894164 5. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณวิชาเลิศ 546/2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-0554225 6. นายพีชณัฐ พรอินทร์ 51/289 ม.7 หมู่บ้านบางปูวิลล่า ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090023,081-7767293 7. นายมงคล มีสุข 46/51 ม.7 หมู่บ้าน จัดสรรยาแซง ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7851132 8. นายระพิน บัวเผือก 787 ม.8 หมูบ่ า้ นร่มเกล้า ซ.ร่มเกล้า ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-5639530 9. นายฤทธิเกียรติ กิ่งแก้ว 78/6 ม.13 ซ.กิ่ ง แก้ ว25 (3) ถ.กิ่ ง แก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.086-0506283 10. นายสาธิต บัวไสว 561 ม.5 ซ.คาร์ซัน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7022925,089-4528091 11. นายอนุชล ข�ำงาม 69/244 ม.2 หมูบ่ า้ นเมฆฟ้าวิลล์ ซ.อุดมสิน ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7038520,087-7080820 12. นายอรรถพล เมืองค�ำ 9/76 ม.2 หมู่บ้านนครทอง ซ.เจริญ 1 ถ.อมรเดช ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3891526,089-4524897 13. นายอัจฉริยะ สุขเจริญ 559/63 ม.2 หมู่บ้านเด่นชัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7095488, 083-7568189


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ชช.3 1. นายกิตติคุณ จุนชนะเวชานันท์ 19/1 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.20 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-5055196 2. นายจิรวัฒน์ ก้านล�ำภู 557 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9870469 3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองแย้ม 506 ม.2 หมูบ่ า้ นคลองคอต่อ ซ.อุดมทรัพย์100 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9967803 4. นายณัฐพล สุวรรณ 606/90 ม.2 หมู่บ้านซิตตี้วิลเลจ ซ.15 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4078661, 02-7099193 5. นายธวัชชัย ฤทธิ์คง 191 ม.3 หมู่บ้านสนามกอล์ฟ ซ.9A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0943661 6. นายพงษ์กวี แตงไทย 447 ม.7 ซ.หลังฟาร์ม ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7033489 7. นายพัสกร กลิ่นเกษร 608/318 ม.2 หมู ่ บ ้ า นเด่ น ชั ย คอนโด ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7095639, 082-0620233 8. นายเพชรลดา อุตราศรี 187/21 ม.5 หมูบ่ า้ นพรจิรา ซ.3 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7076009, 089-7822383 9. นายไพรัตน์ ชมดง 189/40 ม.6 หมู่บ้านพฤกษา 28 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0218695 10. นายเฟริส์ คะเด 815/15 ม.5 หมู่บ้านไทรงาม ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-5497035, 02-7020462 11. นายภัทรกร เจ๊ะสมัน 15 ม.2 ซ.วัดอโศการาม ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0614326 12. นายภาณุพัฒน์ แสงแก้ว 95 ม.7 ซ.มูลนิธิ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0855568 13. นายมนตรี รุจิรานุกุล 185/14 ม.6 ซ.สายน�้ำผึ้ง ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7076787 14. นายวิรวิชญ์ อินทร์พร 7/2 ม.9 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.082-6409461, 02-7566720 15. นายวีระพล รักซ้อน 90 ซ.8 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-6759874 16. นายสุธินันท์ แสนเขื่อน 742/18 ม.3 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-7129530 17. นายสุเมธ แจ้งสว่าง 39/1 ม.11 หมู่บ้านบัวงาม 2 ซ.วัดบางฝ้าย ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.083-8486126 18. นายสุรชัย สุทธะป๊อก 435 ม.3 ซ.โครงการ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0516660, 02-3231180 19. นายสุรพล สุวรรณจันทร์ 412/84 ม.4 ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 081-1473682 20. นายอนุชิต เอี่ยมซิ้ว 24/212 ม.12 หมู่บ้านสินอุดม ซ.บุญแจ่ม ถ.บางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10230 โทร.083-4472423 21. นายอนุสรณ์ ศรวันเพ็ญ 15 ม.6 หมู่บ้านชุมชนคลองศาลาแดง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5241457 22. นายศรายุทธ ทศราช 9/208 ม.3 หมู่บ้านนฤมลศิริ ซ.นฤมลศิริ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-1756728, 087-3280989 23. นายคุณากร ทองนอก 422 ม.1 ซ.แพรกษา ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-9525678

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สทล.2 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 1. นายณัฐวุฒิ ทองขันธ์ 1238 ม.5 ซ.ท้ายบ้าน ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4429662 2. นายธรรมจักร เกิดกิจ 34 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-9879122 3. นายนพรัตน์ เหมือนแม้นสกุล 453 ม.6 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-9591435 4. นายพงศกร ดีเยี่ยมสกุล 73/1 ม.3 ถ.สุพรรณตลิ่งชั่น ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 5. นาย วรคุณ กุแก้ว 235/111 ม.7 ซ.มูลนิธิ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-4571813 6. นายวัชรพงษ์ ถาทะวงษ์ 344/249 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9523378 7. นายศักดิ์กมล จันทริมา 699/74 ม.6 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 8 ซ.สิทธิไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280 10. นายสุพจน์ โพธิ์เสนา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2676519 10. นายอาทิตย์ ชละมณี 259 ม.5 หมู่บ้านสามัคคี 2 ซ.สามัคคี2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0013851

205


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้าก�ำลัง ชฟ.3/1 1. นายกิตติพศ จิตพันธุ์ 41/22 ม.3 หมู่บ้านนภาสิริ ซ.บุญสิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-2615933 2. นายกิตติศักดิ์ ยอยบุปผา 4/301 ม.16 หมูบ่ า้ นเคหะบางพลี ซ.ฝ.9 ถ.บางพลีเมืองใหญ่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.084-3387096 3. นายเจษฎา สอนจันทร์ 986/45 ม.4 หมู่บ้านสวัสดี ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7080089 4. นายเฉลิมพล แก้วโสธร 120/669 ม.2 ซ.อู ่ ท อง 21 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7013977, 082-9857679 5. นายณัฐพล เกตุแก้ว 61/70 ม.1 ซ.9 พร้อมนิมิต ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7565144, 089-8831563 6. นายดวง เอื้อราศีกุล 147/462 ม.1 หมู่บ้านเชียรเกษม ซ.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3853410, 082-9819357 7. นายธนกฤต ม่วงมิตร 590/16 ม.1 หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3854280, 083-6180124 8. นายนุวัฒน์ โตสารเดช 199/1859 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา 15 ซ.22/2 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-3275385 9. นายปฏิพัทธ์ ใช้บางยาง 29 ซ.6ก๋งสุนทร ถ.คลองตาเค็ด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7017465, 088-6217379 10. นายประกิต เจริญตาม 903/13 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทรสป.1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1787380, 080-9245573 11. นายปัทวี บุญเฉย 5/87 ม.22 หมู่บ้านอินลดา ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-1990187 12. นายพนา ดวงภมร 18/4 ม.17 หมู่บ้านแฮปปี้เพลส ซ.กิ่งแก้ว.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7500274, 082-4453531 13. นายพรรษา กล่อมเกลี้ยง 48 ม.6 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 14. นายพัลลภ ช้างเจิ้น 749/87 ม.7 หมูบ่ า้ นนิรนั ดร์วลิ ล์ ซ.วัดศรีวารีนอ้ ย ถ.บางนา-ตราด ต.บาง โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-1816095, 081-6373026 15. นายภานุวัฒน์ หัสมินทร์ 1/1 ม.1 หมู ่ บ ้ า นเธี ย รเกษม ถ.เทพารั ก ษ์ ต.เทพารั ก ษ์ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7557163, 089-2267579 16. นายรณชัย เอี่ยมเชย 138/101 ม.8 ซ.จั ด สรรธรรมเจริ ญ 8 ถ.รางรถไฟเก่ า อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-5987942

206

Creative Cooperation

17. นายวงศธร ทองแย้ม 70 ม.14 หมูบ่ า้ นคลองหงส์ ซ.โรจน์กลุ ถ.สุขมุ วิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.081-4322149 18. นายวรรณรัตน์ นามดวง 390/172 ม.3 หมู่บ้านทรัพย์นคร ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 19. นายวรวิทย์ มีมูล 45/3 ม.2 ซ.จัดสรรเจริญ ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.086-5255896 20. นายวัชรพล พิลาน 118 ม.7 หมู่บ้านคอนโดเจริญสินธานี ตึก B5 ห้อง 104 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-9077413 21. นางสาววิภารัตน์ บรรลือหาญ 29/72 ม.9 หมู่บ้านบัวงาม ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7566462, 089-9632870 22. นายวุฒิกร ชรินทร์ 9/50 ม.5 หมู่บ้านร่มโพธิ์ 3 ซ.ศรีด่าน17 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-3881917 23. นายศตวรรษ เลี้ยวประเสริฐกุล 49 ซ. 1 โรงเจ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3895386, 083-4374730 24. นายศรัณย์ ไชยณรงค์ 572/9 ม.7 หมู่บ้านวิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090334, 085-1282483 25. นายสุขพัฒน์จิตต์ ถูไกรวงศ์ 51/153 ม.7 หมู่บ้านบางปูวิลล่า 2 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-5112393 26. นายสุธินันท์ แก่นคูณ 179 ม.1 หมู่บ้านมังกร ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7594673, 085-0479474 27. นายอภิวิชฌ์ แสงวิลัย 120/1048 ม.2 ซ.อุน่ อารี ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7022130, 082-0901977 28. นายอภิสิทธิ์ เกตุวังแดง 120 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.ต้นสน ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0117648 29. นายอัษฎาพล หมื่นไกร 67/125 ม.9 หมู่บ้านมิตรไมตรี ซ.มิตรไมตรี 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-7214396


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้าก�ำลัง ชฟ.3/2 1. 2.

นายกฤษกร อุนะรัตน์ 39/32 ม. 9 ซ. ลาซาล 81 ถ.สุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-7487254 นางสาวกฤษณา สงัดศัพท์ 1472 ม.2 ซ.ส�ำโรงเหนือ 10 ถ.สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9533850,082-5432694 3. นายคมกฤช พันโกฎิ 1/409 ม.2 หมู่บ้านโอเชี่ยนซิตี้ (บางแสน 2) ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090498-9,089-6839062 4. นายจตุพงศ์ ไชยดี 392/4 ม.3 หมู่บ้านทรัพย์นคร ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6217253 5. นายจักรกฤษณ์ ใจเที่ยงธรรม 129/1 ม.3 ซ.นวลเนตร ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-7113179 6. นายเจษฎากร ลอเสรีวานิช 91/50 ม.2 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.วัดอโศการาม ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-7412916 7. นายฉัตรชัย ศาสตร์ทอง 299/267 ม.3 หมู่บ้านบางปูแลนด์ ซ.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7096204,084-0196413 8. นายฐิติพงษ์ สุทธิ 26/48 ข ม.2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-4597268 9. นายณัฐฐินันท์ คงเมือง 374/44 ม.8 ซ.สองพีน่ อ้ ง ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7569102,086-6618474 10. นายณัฐนนท์ แน่นหนา 929/229 ม.4 หมู่บ้านออมทอง ซ.3 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7107046,081-9888714 11. นายไตรภพ เพิ่มพูน 97/1 ซ.6 ก๋งสุนทรี ถ.คลองตาเค็ด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร082-9621675 12. นายทัศนัย สกุนินนท์ 44/5 ม.6 หมู่บ้านร่วมรังสรรค์ ซ.ร่วมรังสรรค์ ถ.รถรางเก่า ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.084-6687421 13. นายธนชัย สมบุญโสด 60/192 ม.1 ซ.พร้อมมิตร 8/10 ถ.บุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7565625,083-2381956 14. นายธนพนธ์ แจ่มใส 238/40 ม.1 หมู่บ้านซิตี้พาร์คบางนา อาคาร 4 ชั้น 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 15. นายธนพล สุภิษะ 1748/8 ม.6 ซ.สะพานคู่ ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 16 นายธนวัฒน์ รัตนอ�ำพร 88 ม.5 ถ.บางเพรียง-ลาดหวาย ต.บางเพรียง .อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.085-8905401 17. นายธวัชชัย ศรีตองอ่อน 475 ม.6 หมู่บ้านศาลาแดง ซ.ศาลาแดง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-7880732

Creative Cooperation

18. นายนพคุณ นาวะประโคน 61/172 ม.3 หมู่บ้านอุดมเดช ซ.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3831984 19. นายนิธิพัฒน์ ทองปิ่น 157/112 ม.9 หมูบ่ า้ นสวนเก้าแสน ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7065634,080-9612451 20. นายปกรณ์ เพชรัตน์ 88/223 ม.5 หมู่บ้านพระปิ่น 8 ถ.ขตรวิทย์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-6547043 21. นายปริญญา สุกดิษฐ์ 34 ม.4 ซ.6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 22. นายพัฒนพงษ์ ประกอบธรรม 199/3087 หมู่บ้านพฤกษา 15 ซ.4/3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 23. นายพิภพ ทองค�ำน้อย 977/7 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-8840826 24. นายเพิ่มศักดิ์ อัมพรรัตน์ 24/3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้างด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-5571255 25. นายวรเชษฐ์ วงศ์เพ็ญ 488 ม.2 ซ.แบริ่ง 48 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-6281172 26. นายวัชวุธ ภูโสภา 33 ม.5 ซ.วัดราฎร์โพธิ์ทอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-3557857 27. นายเสกสรรณ อินเลี้ยง 372/2 ม.2 ซ.ก.ม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3953094 086-7738889 28. นายอนุชัย พรมพัด 199/2958 ม.3 หมูบ่ า้ นพฤกษา 15 ซ.6/12 ถ.ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3604329,086-0343946

207


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้าก�ำลัง ชฟ.3/3 1. นางสาวจิตโสภิศ มุสิกทอง 99/119 ม.7 หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ ถ.กิ่งแก้ว – บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-3166186,083-7703603 2. นายชนินทร์ โสมากุล 1614/1491 ม.6 หมู่บ้านเคหะสมุทรปราการ ซ.10 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7022616,086-7011214 3. นายชลเทพ บุณยนิตย์ 4/1 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7024368 084-0263359 4. นายชาญณรงค์ อิรวดีกุล 1384 ม.3 ซ.ร่ ว มพั ฒ นา ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3828555 5. นายไชยพัฒน์ สัตย์ไธสง 1/2 ม.5 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9822410 6. นายณัฐพล คุ้มกัน 78/18 ม.2 หมู่บ้านคลองคต ซ.เจริญทรัพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-5209729 7. นายธนพล สายทอง 62/1 ม.2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3883134,089-7947173 8. นายธนายุต เกษมศาตร์ 401 ม.4 ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-2101879 9. นายธนารักษ์ มณีกรรณ์ 219/30 ม.5 หมู่บ้านสหกรณ์นาคพิรุณ ซ.ขจรวิท ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7010560,089-2289944 10. นายธีรวุฒิ คงส�ำรวย 60/2 ม.3 ซ.บุญธรรมอนุศร ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7554693,084-0208420 11. นายนรากรณ์ ไตรยศ 226 ม.4 ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-1329527 12. นายพงศ์ณัฐ ตะเภาทอง 89/172 ม.5 หมูบ่ า้ นพิศาจ ซ.4/5-2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.081-6572615 13. นายพูนสวัสดิ์ คนเพียร 1121 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-3658733 14. นายภานุเดช จ้องสกุลวงษ์ 630 ม.7 หมู่บ้านเล็กช้างเผือก ซ.เทศบาล67 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9474938 15. นายวรภัทร ศรีสุข 28/119 ม.2 ซ.อยู่สุข18 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7027218

208

Creative Cooperation

16. นายวรายุทธ สมภักดี 31/9 ม.17 ซ.บางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.089-5160124 17. นายวิษณุ ยงเจริญ 59/2 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7034771 18. นายศราวุธ ศรีมนตรี 61/158 ม.1 หมู่บ้านพร้อมนิมิต ซ.พร้อมนิมิต ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7565651 19. นายศุภชัย แทบขุนทด 917/8 ม.6 หมู ่ บ ้ า นเอื้ อ อาทรสมุ ท รปราการ ต.แพรกษา อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9232789 20. นายสุพัฒน์ชัย เผือกเจริญ 28/155 ม.2 หมู่บ้านอยู่สุข18 ซ.18 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-4753705 21. นายสุรวุฒิ มุงคุณ 1614/213 ม.6 หมู่บ้านเคหะ ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3883307,081-9158835 22. นายอภิสิทธิ์ ภู่คล้าย 144 ม.6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-8189980,084-1412374 23. นายอานนท์ เทศน์ดี 1000/48 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7108826,089-4009852 24. นายอานนท์ สุระเสน 445/124 ม.6 หมูบ่ า้ นรุง่ ทวี ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3243738,087-8153188


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างไฟฟ้าก�ำลัง สชฟ.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 1. 2.

นางสาวกรกนก ผาสุข 158 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 นายกฤตพล ทองเสน 340/943 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 3. นายกิตติพงษ์ กุลภา 103/12 ม.9 ซ.พิทักษ์ธรรม ถ.ปู่เจ้าฯ ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 4. นายชรินทร์ ไตรรัตน์ 322 ม.3 ซ.บางโปรง 3 ถ.ปู่เจ้า ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 5. นายชัยพล สมจิตต์ 10/141 ม.3 หมู่บ้านทองวิวัฒน์วิลล่า ซ.บุญสิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 6. นายโชคพิพัฒน์ โกรินทร์ 1279/1138 ม.6 ซ.14 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 7. นายณัฐพงษ์ ผาระนัด 209/264 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 8. นายณัฐวุฒิ ศรีโฉมงาม 1275/900 ม.6 ชื่อหมู่บ้าน โครงการ3 ซ.15/2 ถ.สุขุมวิท .ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 9. นายณัฐวุฒิ ศรีอรรถโกวิท 6/9 ม.9 ซ.2 บางยอ ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 10. นายทศพร ดินสุวรรณกุล 47/21 ม.5 ซ.เพชรพรสวรรค์ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 11. นายธนพล นาคงาม 1709 ม.3 ซ.ร่มพัฒนา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 12. นายธนานนท์ สุขเกษม 109 ม.6 ซ.จันทร์เกษม ถ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิง ทรา 24130 13. นายนพดล รักประดิษฐ์ 35/92 ม.9 ชหมู่บ้านพัฒนาสุข ซ.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 14. นายบวรเดช สุธรรม 509 ม.8 ซ.ถั่วงอก ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 15. นายปิยะณัฐ อ้อมส�ำโรง 370 ม.1 หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 16. นายพุทธพล โกสลานนนท์ 61 ม.6 ซ.รพ.พระประแดง ถ.ปู่เจ้าฯ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 17. นายมงคล ไสยอรรถ 1744 ม.3 หมู่บ้านสินสมบรูณ์ ซ.6 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 18. นายมนตรี วงศ์ตะวัน 1618/1074 ม.6 หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ซ.39 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Creative Cooperation

19. นายวรพงษ์ ยิ้มแย้ม 93 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 20. นายวรวัฒน์ ส�ำเนียงไพบูลย์ 212/13 ม.3 หมู่บ้านรสิกา ถ.เลียบคลองขุด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 21. นายวรวุฒิ อินทะรักษา 222/208 ม.5 หมู่บ้านลัลษา ซ.มังกร ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 22. นายวรุฒ แสงระ 29/7 ม.7 ซ.ฟาร์มจระเข้ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 23. นายวรุฒน์ บุญริ้ว 120/1095 หมู่บ้านทองธิว ซ.อุ่นอารี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 24. นายวสันต์ บุญช่วย 309 ถ.คลองตะเค็ต ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 25. นายศตวรรษ เผ่ามณี 199 ซ.ธนาคารไทยพาณิช ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 26. นายสิทธิพงศ์ หล่องบุตรศรี 233 ม.2 หมู ่ บ ้ า นคลองกอตอ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 27. นางสาวหนึ่งนุช มั่นเขตวิทย์ 44/180 ม.3 ซ.เรวัต 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 28. นายอติพล กุลจรัส 69/17 ม.19 ซ.โรงเหล็ก ถ.ปู่เจ้าฯ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 29. นายอภิสิทธิ์ มีศรี 264 ม.8 หมู ่ บ ้ า นแผ่ น เหล็ ก ถ.รถรางเก่ า ต.บางด้ ว น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 30. นายอานนท์ ปานแดง 302/1 ม.13 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 31. นายอิทธิกร ธนไพฑูรย์ 2549 ม.3 ซ.ร่ ม พั ฒ นา4 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280

209


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างไฟฟ้าก�ำลัง สชฟ.2 (ทวิภาคี) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 1. 2. 3.

นายคณิน ป้อมสอน 1400/76 ม.7 ซ.ภัทรนิเวศน์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นายจักรชัย นิภาพัฒนชัย 314 ม.9 ซ.ส�ำโรงเหนือ 21 ถ.วัดด่านส�ำโรง ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นายณรงค์ศักดิ์ ไชยค�ำ 435 ม.3 หมูบ้านโครงการ 4 ซ.โครงการ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 4. นายณัฐพงศ์ กาพย์ตุ้ม 764 ม.3 หมู่บ้านเมืองเอกบางปู ซ.เมืองเอกบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 5. นายณัฐพล สุขวิสุทธิ์ 55/3 ม.7 ซ.อยู่สุข 20 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 6. นายณัฐพล รอดบรรจง 56 ม.6 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 7. นายดนุพล แก้วต้น 169 ม.7 หมู่บ้านพิทักษ์ธรรม ซ.สุขาภิบาล1 ถ.สุขาภิบาล6 ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 8. นายทศพร อยู่ส�ำราญ 127/24 ม.4 หมู่บ้านกุศลส่ง ซ.5-6 ถ.ริมทางรถไฟ ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 9. นายทัศไชย ทองปิ่น 157/112 ม.9 หมู่บ้านสานเก่าแสน ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 10. นายทานทัต ภูทัพทิม 27/59 ม.2 ซ.อยู่สุข12 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 11. นายธนพงศ์ สุริยะ 1279/598 ม.6 หมู่บ้านโครงการ3 ซ.18/2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จสมุทรปราการ 10280 12. นายนภดล เนตรสน 754 ม.9 ซ.วังปลา ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 13. นายนรรถพร ทองทา 1991/2171 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา15 ซ.18/1 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 14. นายปรัญชัย กุลชาติ 99/158 ม.6 หมู่บ้านอุบลศรี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 15. นางสาวปุณยวีร์ อนันต์เชาวนนท์ 329/20 ม.8 ซ.โรงนมตรามะลิ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 16. นายภาคภูมิ ไกรเสือ 55/70 ม.8 ซ.ร่มประดู่ ถ.ปู่เจ้าฯ ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 17. นายภาณุพันธ์ แสวงทรัพย์ 8/73 ม.8 ชื่อหมู่บ้าน เมืองใหม่แพรกษา ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 18. นายราม แซ่เจี้ย 628/8 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 19. นายวรวัฒน์ หอมเกษร 85/71 ม.5 ชื่อหมู่บ้าน พฤกษา ซ.ประดิษฐ์สโมสร ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 20. นายศุภชัย นกขมิ้น 44/1 ม.10 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 21. นายอนุชา จันทร์หอม 175/47 ม.1 หมู ่ บ ้ า นเจริ ญ ทรั พ ย์ ถ.เทพารั ก ษ์ ต.เทพารั ก ษ์ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280

210

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/1 1. 2. 3. 4.

นายเกียรติศักดิ์ แปลกโฉม 110 ม.1 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5747351 นายขจรศักดิ์ ปินตาสืบ 126 ม.3 หมู่บ้านตรากบ ซ.4 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-2818025 นายจักรพงศ์ พงษ์ด้วง 445/375 ม.6 หมู่บ้านรุ่งทวี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-0381225 นายเจตนิพัทธ์ เค้าศรีวงษ์ 665 ม.11 หมู่บ้านโรจนกุล 2 ซ.โรจนกุล 2 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-3301397,081-8268265 5. นายไชยา วันดีสวัสดิ์ 227 ม.9 ซ.สัมพันธ์ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-6696878 6. นายณัฐวัฒน์ แปงการิยา 642/31 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา 2 ถ.ภุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6453100 7. นายทศพร บุญคุ้ม 305/2 ม.3 ถ.ปานวิกี ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.084-0024911 8. นายธีรพงศ์ กาฬวงศ์ 770 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0016644 9. นายนที มูฮ�ำหมัดอารี 999/154 ม.2 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า ซ.เทศบาลบางปู 70 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-7102733 10. นางสาวนารีนาถ จันทร์เหมือน 1402 ม.4 หมู่บ้านลิขิต 4 ซ.ด่านส�ำโรง 24 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7570415,086-5650173 11. นายปรีดิ์มน เทวะประสิทธิ์พร 83/133 ม.7 หมู่บ้านยูลิ ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7029780,087-0542942 12. นายพลาญชัย พระหามาตย์ 1614/401 ม.6 หมู่บ้านการเคหะ ซ.17 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020649,082-1431020 13. นายเพรียว ศิลาบ�ำพ็ญ 102/807 ม.3 ซ.อุดมเดช 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3841123,085-1120885 14. นายรชานนท์ คงชัยยะ 333/26 ม.1 หมู่บ้านนครทองบีช ซ.บางปู 74 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-4365445 15. นายวรวุฒิ สุประภา 1090 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-9027275 16. นายวรินทร วิมลจิตร 156 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7868805


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 17. นางสาววลีภรณ์ พันธ์ดี 69/311 ม.2 หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์ ซ.อุดมสิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7012242,086-5077342 18. นายวัชรพงษ์ หลักค�ำ 299/361 ม.3 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7107914 19. นางสาววันวิสา กิจจาอิทธิศร 959/8 ม.4 ซ.อนามัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7076935,085-3242563 20. นายวิษณุ สุวรรณพาณิชย์ 19/13 ม.9 หมู่บ้านพัฒนาสุข ซ.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7546201,086-5477547 21. น.ส.ศุภลักษณ์ ถุงจินดา 233/1 ม.5 ซ.ประชา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4445614 22. นายสธนธร โรมโคกสูง 1506/165 ม.6 หมู่บ้านสราลี ซ.สราลี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3851595,0870352301 23. นายสมญา สุวรรณวิโก 299/292 ม.3 หมู่บ้านบางปูแลนด์เฮ้าท์ ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3231995,080-6177442 24. นายสัมพันธ์ มิตรน้อย 170 ม.9 ซ.สว่างอารมณ์ ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.081-8493833 25. นายสิทธิวุฒิ ศรีสุภาพ 453/27 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 26. นายสุกฤษฎิ์ เกิดเทพ 189/222 ม.6 หมู่บ้านพฤกษา 28/1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-1865101,088-6303817 27. นายอนุชา กองขุนทด 469/373 ม.5 หมู่บ้านเด่นชัย ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1382024,089-7788252 28. นายอภิวัฒน์ พาหาสินธุ์ 1063 ม.7 ซ.เสด็จแม่บังภัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3230666,089-3007508 29. นายเอกรัฐ ฮึงวัฒนา 199/630 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา15 ซ.13/4 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3603114,084-1065665 30. นายสมบูรณ์ลาภ ค�ำสาร 225 ซ.10312 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-3938738

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/2 1. นายกนกพงษ์ มูลค�ำมี 313 ม.1 หมูบ่ ้านศรีสกุล ซ.8 ถ.ปูเจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7530446,081-8094221 2. นายกฤตภาส ชนกกวินกุล 121/57 ม.7 หมู่บ้านบางปูนคร ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8425193 3. น.ส.จันทร์พิทักษ์ อินทรปาลิต 102/118 ม.7 หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7511029,083-4979402 4. นายเจตษฎา กุนาลักษณ์ 1279/1042 ม.6 ซ.โครงการ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-2435091 5. นายณัฐพนธ์ เดชพลับ 113/5 ซ.3 เจริญกุล ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-5022870 6. นายณัฐพล เศรษฐา 55/104 ม.6 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 1 ซ.เจริญใจ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7596517 7. นายเดชา สุเตนันท์ 88/443 ม.8 หมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า 12 ซ.มังกร-ขันดี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3602040 8. นายทศพร อินประจง 399/251 ม.2 หมู่บ้านพงษ์สกุลวิลล่า ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7037096,085-8007870 9. นายธนิน อภิบาลสมุทร 99/495 ม.69 หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง ซ.14 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3850095,086-0916096 10. นายธีรวัฒน์ มากมูล 1850/7 ม.6 หมู่บ้านนครทอง ซ.เทศบาลบางปู 31 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1653592 11. นายนวทรรศ ชูก้าน 198 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3951161,081-4146251 12. นายบัญชา เรืองสุวรรณ 451 ม.5 ซ.ฟาร์มจระเข้ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9277360 13. นายปฏิธาน ยนตรี 24/121 ม.2 ซ.อยู่สุข 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3884040,082-5262708 14. นายปฏิพล บุญชื่น 199/1903 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา 15 ซ.22/4 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-7127365 15. นายปฐมชัย อ่วมจันทร์ 99/179 ม.6 หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง ซ.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0899222046 16. นางสาวปนัดดา แกลงกระโทก 100/614 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.39 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.0840557587 17. นายพรเทพ วัฒนวิกูลพร 121 หมู่บ้านหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซ.ปราการ 2 ถ.ปราการ ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7027514,086-0427833

211


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 18. นายพรประเสริฐ ขอพรกลาง 57/4 ม.7 หมู่บา้ นนครอยู่สุข ซ.อยู่สุข 23 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-7165071 19. น.ส.พรรณทิพร ถนอมกลาง 597 ม.6 ซ.สามเอส ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9977820 20. นายพีรกิตติ์ ทิตย์พรมทอง 390/196 ม.3 หมู่บ้านทรัพย์นคร ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7107264,082-2103035 21. นายพีรวัชร ศรีสาร 199/1652 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา15 ซ.26/1 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3604445,086-5653496 22. นายภากร ตั้งวงศ์สุคนธ์ 485 ม.2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7036265,089-7632884 23. นายภาณุเมศ ศรีวัฒนา 108/1 ม.4 ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.087-00847325 24. นายมงคล ฝางค�ำ 23/11 ม.2 หมู่บ้านสมุทรนิเวศ ซ.อัคศานนท์ ถ.สุขุทวิท ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ 12070 โทร.02-3853459,082-58668149 25. นายรัชพงษ์ พวงดี 1/114 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-9321259 26. นายวรรณสิทธิ์ แสงใหญ่ 189/18 ม.5 ซ.บุญถนอม ถ.สุขาภิบาล 7 ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-3612287,086-5762866 27. นายวัฒนรัตน์ แซ่ตั้ง 910/19 ม.7 หมู่บ้านผาสุกนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-7101507 28. นายศรัณยู แย้มครวญ 72 ซ.พัฒนาการ 40 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 29. นายศักดิ์สิทธิ์ ทับผา 235/160 ม.7 หมู ่ บ ้ า นมั่ น คง ซ.สามห่ ว ง ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-9213736 30. นายศักดิ์สิทธิ์ นาคหล่อ 1/86 ม.20 หมู่บ้านมัณฑิรา ซ.1/3 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-8826980 31. นายศุภกิจ ศรีนวล 2/4 ม.1 ถ.ปูเจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7558509,084-1204990 32. นายสิทธา สุอังคะวาทิน 267 ม.4 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3232349,085-9907919 33. นายสุริยะ จบปาน 869/79 ซ.เฉลียว 1 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.083-9799084 34. นายอดิศักดิ์ พจนะ 559/73 ม.2 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.เด่นชัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7095057,084-1399018 35. นายอนุชา กลิ่นหอมฟุ้ง 199/1822 ม.3 หมู ่ บ ้ า นพฤกษา ซ.22/2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9549257 36. นายอนุวัฒน์ สิงหพันธุ 146/67 ม.5 ซ.ด่านส�ำโรง ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3805219,086-6676290 37. นายเอกเจริญ ภู่ระหงษ์ 699/166 ม.6 หมูบ่ า้ นพนาสนธิ์ ซ.สิทธิไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 212 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7035652,081-9069940

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เทคโนโลยีสารสนเทศ สชอ.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1. นายจิตติพงษ์ ภูลายใบ 587/522 ม.2 หมู่บ้านทีเจซี ซ.ทีเจซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 2. นายนเรศ ชื่นจิตร 1911/96 ม.4 หมู่บ้านสินวงศ์ ซ.อภิชาติ ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 3. นายบัณทิต แข็งฤทธิ์ 199/2 ม.2 หมู่บ้านศูนย์เด็กเล็กฯ ซ.มูลนิธิสิริวัฒนา ถ.สุขุมวิท ต.ท้าย บ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 4. นายรณชัย แป้นแก้ว 50/199 ม.6 หมู่บ้านทิพย์ ซ.9 ถ.วัดหลังแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 5. นายวรกันต์ สุวรรณกาญจน์ 64 ซ.บางปิ้ง ถ.บางปิ้ง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 6. นายวศิลป์ ทับทิมศรี 204/133 ม.1 ซ.13 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 7. นายศราวุธ จุ่นโคก 277/232 ม.10 หมู่บ้านมัณฑนา ซ.6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 8. นายศราวุธ อรุณรัมย์ 38/5 ซ.อักษรลักษ์37 ถ.สขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 9. นางสาวสมบูรณ์ แสงเงิน 182 ม.1 ตรอกบีไทย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 10. นายสุนทร ซาเจริญ 159/122 ม.4 หมู่บ้านบางปูทองวิลล่า ซ.อนามัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 11. นายสุรจิตต์ เพ็ชรอัดขาว 223/17 ม.3 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 12. นายเอกภาพ กิตเจตนี 100/1080 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.4 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เทคโนโลยีสารสนเทศ สชอ.2 สาขางานโทรคมนาคม 1. จิรพนธ์ พังเกิด 32/2 ม.9 ซ.โรงเหล็ก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 2. นายจิระเมศร์ บุญปิยสวัสดิ์ 21/326 ม.18 หมู่บ้านรัชธานี2 ซ.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 3. นายธงเฉลิม กลิ่นขจ. 22/3 ม.2 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 4. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งนอก 86/70 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 5. นายพิเชษฐ์ น้อยบุตร 636/28 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 6. นางสาวศิรินทรา อุไรวรณ์ 134/34 ม.20 หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์3 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 7. นายสนธยา รอดบรรจง 91 ม.3 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 8. นายสมพงษ์ ตอรัมย์ 404 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 9. นายสันติชัย แสงพุ่ม 496 ม.2 หมู่บ้านอุ่นอารี ซ.อุ่นอารี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 10. นายสุเมธ รอดเที่ยง 1/2 ม.22 ซ.วัดบางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 11. นางสาวโสภิญญา นกเชิดชู 86/156 ต.ตรีมิตร ถ.พระราม4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 12. นายอดิเทพ กังวาน 1614/897 ม.6 หมู่บ้านเคหะ ซ.8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรากร 10280 13. นายอดิศักดิ์ สัตนาโค 65/57 ม.3 ซ.อุดมเดช15 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. 2. 3. 4.

น.ส.กรรณิการ์ จันทร์แย้ม 926/28 หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ซ. ตึก 27 ชั้น 4 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-4072337 น.ส.จารุภา ลัดสันเทียะ 349/4 ม.6 หมู่บ้านตลาดนิคมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-5675464 น.สจิตรวดี ค�ำประสิทธิ์ 313/3 ม.1 ซ.บีไทย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-6431612 น.ส ธนัสนี แสงจันทร์ 1004/73 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.086-5385004 5. น.ส.นนทรี สังข์ทอง 300/18 ม.1 หมู่บ้านตาเจี่ย ถ.สุขุมวิท ต.บางปุ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-504-5076 6. นายนัฏฐกิตต์ ใจยะสุข 340/238 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.สมปราถนา ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-2135543 7. น.ส.นุจรีย์ อินทรสมุทร 267หมู่3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.083-439-1613 8. นายบุญรัตน์ ขุนสาคร 95/2 ม.1 ซ.โรงงานกระดาษ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7035851 9. น.ส. เบญจภรณ์ ทองสุข 845 ม.4 ซ.อนามัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-3377228 10. น.ส. สุชัญญา ธรรมวิฐาน 815/354 ม.5 หมู่บ้านไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-72774314 11. น.ส. ปรางทิพย์ คล่องดี 19 ม.1 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8544885 12. น.ส.พิราวรรณ เทพบุญศรี 209 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-0925025 13. นายภาคิน ฐาปนามหกุล 307/1 ม.15 หมู่บ้านไทยประกัน ซ.ไทยประกัน 1/8 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-2288761

213


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 14. น.ส.ศิริพร บุญละคร 439/170 ม.4 หมู่บ้านแสนสุข ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2943290 15. น.ส.ศิริรัตน์ ฉายศรีศิริ 15/37 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-5608280 16. น.ส.ศิริรัตน์ สมร่าง 66/2 ซ.วัดชัยมงคล ถ.คลองตาเค็ด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-7121273 17. น.ส.สุภัทรา ฟูเฟื่อง 426 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-343-1549 18. น.ส. สุภาวิณี วิศว์วิสุทธิ์ 189/254 ม.6 หมู่บ้านพฤกษา 28 ซ.5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9532749 19. นายสุรสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ์ 536 ม.7 ซ.17 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8323603 20. น.ส.ณัฏฐ์นิยา ธัมมภัสสร 919/1 ม.6 ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

214

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ชส.3/1 1. นายกิตติพงษ์ อุ่นแก้ว 428 ม.6 ซ.นกแก้ว ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-5208715 2. นายเขมรินทร์ บุญวัน 17 หมู่บ้านรร.ผ่องพลอยอนุสรณ์ ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0870128372 3. นางสาวจารุวรรณ ชมสวน 1264 ม.4 ซ.ด่านส�ำโรง 22 ถ.สุขุมมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-0640400 4. นายทศพล ศรีจันทับ 120 ม.5 ซ.อ�ำเภอ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-4537989 5. นายธนกฤต ชาติศรี 16/8/6 ม.3 หมู่บ้านสุนทรี ถ.สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7593637,084-0051441 6. นายธนภัทร เรืองสูงเนิน 15/26 ม.5 ซ.เกษมสมุ ท ร 12 ถ.สายลวด ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3893169,086-7110773 7. นายธนา สุภาวุฒิ 100/665 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.36 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7031197,085-9829397 8. นายธานินทร์ บุตรทองค�ำวงษ์ 599/21 ม.11 ซ.โรจนกู ล น์ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.คลองด่ า น อ.บางบ่ อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7074139 9. นายธีระพงศ์ เพ็งสุทธิ์ 261 ม.4 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7109297 10. นายนันทวัฒน์ ปิ่นทองน้อย 750/786 ม.4 หมู่บ้านลิขิต ซ.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 11. นายปยุต ขวัญเปีย 2/49 ม.3 ซ.ชุ บ รุ ่ ง เรื อ ง ถ.เทพารั ก ษ์ ต.บางพลี ใ หญ่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.080-5060942 12. นางสาวปาลิตา กลับบุญมา 88/141 ม.5 หมู่บ้านพระปิ่น 8 ซ.มังกร – นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7881268 13. นายพงศ์ศิริ จูยิ้ม 20 ม.8 หมู่บ้านเบญลักษณ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.089-7738704 14. นายยงยุทธ สารมณี 181 ม.7 หมู่บ้าน เจริญสินธานี ต..เจริญสินธานี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-9731791


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

นายยศกร ไค่นุ่นสิงห์ 377/62 ถ.สรรพาวุธ เขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-7534147 นางสาวยุพรัตน์ โสมาบุตร 166/14 ม.3 หมู่บ้านโครงการ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-4851920 นายวัชระ อิ่มผลา 244 ม.13 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นายศักดิ์สิทธิ์ เสนาขันธ์ 149/1 ม.7 หมูบ่ า้ นนิรนั ดร์วลิ ล์ 6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-1816047,085-6897755 นายศิวะนนท์ ฉิมกรด 509 ม.1 หมู่บ้านพริตี้พารค์ ซ.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.ฉะเชิงเทรา 10540 โทร.02.7.61945,081-9355737 นายสมพร เกิดสะอาด 27/5 ม.11 ซ.แม่ม่าย ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 นายสหรัฐ ขาวทองบริสุทธิ์ 89/243 ม.7 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ – บางนา 2 ซ.3 ถ.บางนาการ์เด้น แขวง/เขต บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.02-1751171,0817528287 นายสหรัฐ เกียรติด�ำรงค์ 955/13 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมทุรปรการ 10280 โทร.086-5060494 นายสุธิพงษ์ ทับเงิน 84/54 ม.8 หมู่บ้านสัณหกิจ ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.080-2514113 นายสุรเชษฐ์ บุญสม 84/50 ม.8 หมู่บ้านสัณหกิจ ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.083-2471947 นายสุรศักดิ์ แซ่ซิ้ม 66 ม.3 ซ.มิทตรไมตรี ถ.ปู่เจ้า ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-1019453 น.ส.เสาวภาคย์ ฝึกวาจ. 157/177 ม.9 หมูบ่ า้ นสวนเก้าแสน ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7063767,083-4973855 นายอรรคชัย งามแพง 84 ซ.วัดใน ถ.อัฐมิตร ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3882241,080-2174409 นายวัฒนา นามวงษ์ 99/1234 ม.6 หมูบ่ า้ นทรัพย์ดนิ ทอง ซ.14 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4320069 นายกิตติ จันทร์งาม 986/131 ม.4 ซ.แพรกษา 10 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-8991706

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ชส.3/2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นายพัทธนันท์ กรวยทอง 6/1 ม.3 ซ.วัดส�ำโรงเหนือ ถ.ปู่เจ้าฯ ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นายคาวิน มะลิซ้อน 88/209 หมู่บ้านเฟื้องฟ้า 12 ซ.มังกร ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7554407,081-8197090 นายชนะพงษ์ จันทร 167 ซ.40(น�ำผล2) ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-1491648 นายธนวัฐ วัฒนศึกษา 161/97 ม.1 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 นายธีระ ฉันทะสมบุญเลิศ 19/146 ม.6 ซ.ศรีเพชรเคหะ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3856366 นายนิธิพล ทองปิ่น 157/112 ม.9 หมูบ่ า้ นสวนเก้าแสน ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7065634,080-2465956 น.ส.เบญจวรรณ วิไลศรี 34 ม.9 หมู่บ้านเจริญสุข ซ.วังปลา ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 12080 โทร.087-8325315 นายปฏิภาณ สวนสมุทร 541/31 ม.2 หมู่บ้านสหกรณ์นาคพิรุณ ซ.อุ่นอารี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0250658

215


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างก่อสร้าง สชส.2 สาขางานการก่อสร้าง 1. นายกิตติพงษ์ แจ้งกระจ่าง 226 ม.3 ซ.แก้วแย้มศิริ ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.085-1163839 2. นายจตุพร ค�ำทอง 504 ม.6 ซ.นกแก้ว ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1499375 3. นายธีรพงษ์ หาญหนองแวง 88/142 ม.1 ซ.ภานุ ว งศ์ ถ.สุ ขุ ม วิ ท อ.บางเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 4. นายนพพร ยืนยง 63/32 ม.10 หมู่บ้านหมอเสนอ ซ.3 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-9767734 5. นายภานุพงศ์ บุญเลิศ 1279/5 ม.6 ซ.มีจงมี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2932092 6. นายภานุพนธ์ บุญเลิศ 1279/5 ม.6 ซ.มีจงมี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2932092 7. นายมนตรี ชายวิเศษ 164 ถ.คลองตาเค็ด(ตก) ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรรปราการ 10270 โทร.088-6141971 8. นายศิลายุทธ คเชนทร 364/30 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.0865751175 9. นายสถาพร จันทร 329 ม.6 หมู่บ้านพูนทรัพย์ ซ.พูนทรัพย์ ถ.นิคม-แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 10. นายสมัคร พิมขุดทด 100/675 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-9867995 11. นายเอกชัย สุขสนิท 20 ซ.ตรอกถ่าน ถ.นารายณ์ปราบศึก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9763137

216

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี บช.3/1 1. น.ส.กัลยาณี เหมจั่นเพ็ชร 196 ซ.วัดใน ถ.ศิริราษฎร์ศรัธทา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7029511,084-1316685 2. น.ส.กุลธิดา แสงเปล่ง 91/164 ม.5 หมู่บ้านรินทิชา ซ.มังกร-ราคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0475153 3. น.ส.จริยา แก้วจันทร์ 91/44 ม.2 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.วัดอโศการาม ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-01000930 4. น.ส.จันทิมา กองปัญญา 100/938 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.12 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7032459,081-4033020 5. น.ส.จินรัตน์ยา คูจิระประเสริฐ 100/2 ม.13 ซ.พั ฒ นา 1 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.คลองด่ า น อ.บ่ า งบ่ อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-3301697,082-6363894 6. น.ส.จิราพร น้อยบุตร 636/28 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร แพรกษา 2 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง ต.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-6051499 7. น.ส.ชนากานต์ พุ่มโพธิ์งาม 66 ม.6 ซ.เจ้ า แม่ ส ามมุ ข ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.คลองด่ า น อ.บางบ่ อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.086-5075976 8. น.ส.ชยาภรณ์ พุ่มโพธิ์ทอง 609 ม.9 ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-2182879 9. น.ส.ชลธิชา รุ่งรังษี 5/104 ม.2 ซ.อยู่สุข 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-1600607 10. น.ส.ชัชฎาภรณ์ ศักดิ์สุภาพร 105/42 ม.2 ซ.กิจบุญชัย ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8213884 11. น.ส.ณภัทร คิดสม 11 ม.14 ซ.ตาเจี่ย ถ.เลียบคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7072584,084-3274410 12. น.ส.ณัฐกานต์ มิ่งทะเล 258 ซ.2 สุทธิภิรมย์ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-8065676 13. น.ส.ดวงกมล สิงห์สนิท 30/3 ม.5 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-6711042


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 14. น.ส.ทัศนียา ก�ำลังเดช 82/4 ม.12 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-5996153 15. น.ส.ธัญรัตน์ อารีญาติ 32 ม.1 ซ.แพรกษา 3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-2965484 16. น.ส.นาตยา เกตุหนู 49 ม.7 ซ.วัดสร่างโศก ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.คลองด่าน อ.บ่างบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.089-4856452 17. น.ส.เนตรนรินทร์ นัยเนตร 197 ม.4 ซ.สิทธิไชย 23 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9636705 18. น.ส.ปาริชาติ เกษแก้ว 10 ม.6 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4968780 19. น.ส.ปาริชาติ เงินมาบุญช่วย 257 ม.7 ซ.บางปู 59 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090131 20. น.ส.มาลัย ไกรวงษ์ 11/7 ม.6 ซ.น�้ำผึ้ง ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.089-1803703 21. น.ส.มิตรตรา ธรรมวัตร 429 ม.1 ซ.กม.30 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-0003516 22. น.ส.ยลดา เจียมทอง 178 ม.1 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5602571 23. น.ส.วนิดา ปัญญาคง 20/1 ม.14 หมู่บ้านบางปลา ซ.ตาเจี่ย ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.086-7908917 24. น.ส.วิภารัตน์ สุขสุเหิม 907/10 ม.7 หมู่บ้านผาสุกนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7091774,085-5033081 25. น.ส.วิราภรณ์ เงินมาบุญช่วย 763 ม.7 หมู่บ้านผาสุกนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1539412 26. น.ส.ศศิมา ต่อจ�ำรัส 958 ม.1 หมู่บ้านหัวล�ำภูทอง ซ.บีไทย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6182446,080-2636778

Creative Cooperation

27. น.ส.สายทิพย์ มฆวันมงคล 828/18 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร 14 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6217380 28. น.ส.สุธากร พุ่มรส 113 ม.3 ซ.นวลเนตร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102802 โทร.02-7092018 29. น.ส.สุภาพร ท้วมกลัด 919/1 ม.4 หมู่บ้านต�ำหรุ ซ.อนามัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7077590,089-8282548 30. น.ส.หทัยชนก พิมเจริญ 452 ม.4 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5182249 31. น.ส.อภิรดี สะสมศรี 552 ม.5 ซ.คาร์สัน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7021264,081-3093312 32. น.ส.อรอนงค์ ทองเพชร 1082 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.ยั่งยืน ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090914,085-4471373 33. น.ส.อลิสา ศรวันเพ็ญ 15 ม.6 หมู่บ้านชุมชนคลองศาลาแดง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5241457 34. น.ส.อ้อมพร บุญช่วย 46/2 ม.14 หมู่บ้านบางปลา ซ.ตาเจี่ย ถ.สุขมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-0752124 35. น.ส.อารยา เชื้อโตหลวง 319/42 ม.8 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.สุขประชากร ถ.รางรถไฟเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7564662,082-5850804

217


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี บช.3/2 1. น.ส.กรกช ไพเวช 1739/135 ม.6 หมู่บ้านบางปูวิลล่า 1 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0988655 2. น.ส.เกศกนก ทะนันไชย 102/395 ม.3 หมู่บ้านมิตรไมตรี ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-7073017 3. น.ส.ขวัญฤทัย เทพประสิทธิ์ 469/513 ม.5 หมู่บ้านเด่นชัย ถ.แพรกษาใหม่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3465047,082-0527339 4. น.ส.จุฑาพร บัวแพ 1456 ซ.4 ภานุรังษี ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5705263 5. น.ส.ชัชชนิดา โนนสูงเนิน 43 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0241806 6. น.ส.ชุติมา ขวัญสวัสดิ์ 124 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.ปางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-2106138 7. น.ส.ฐาลินี เจริญชนม์ 50/20 ซ.19 ใจเย็น ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-6434177 8. น.ส.ทิพวรรณ ค�ำแก้ว 19/5 ม.13 หมู ่ บ ้ า นคลองบางปลา ซ.6 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.084-7056813 9. น.ส.นภาภรณ์ จอมค�ำสิงห์ 426 ม.2 ซ.อุดมทรัพย์ 100 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-6759457 10. น.ส.นฤมล พวงทอง 882 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7107152,081-4853421 11. น.ส.นุชจรินทร์ ราชเจริญ 18/2 ม.10 ซ.ร.ร.สุเหร่าบางปลา ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 12. นายบารมี เติมสุข 59/1 ซ.12 เกษมสมุทร 2/1 ถ.สายลวด ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7012414,089-9870583 13. น.ส.ปิยพร วัฒนาธร 2/321 ม.2 หมู ่ บ ้ า นแสงปั ญ ญา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-6457652 14. น.ส.ปุณกันต์ ก้งทอง 16/19 ม.2 ถ.อมรเดช ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-0495322

218

Creative Cooperation

15. น.ส.พรพรรณ สายมายา 1333 ม.7 หมูบ่ ้านสามห่วง ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-2119304 16. น.ส.พัชริดา ค�ำมีภา 947 ม.9 ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9317098 17. น.ส.พิลัยรักษ์ อินสิทธิ์ 23 ม.8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-6094133 18. น.ส.ภาวินี เกิดสุข 1279/1170 ม.6 ซ.เทศบาลบางปู 47 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7024484,086-3764241 19. น.ส.มัณฑิตา จูสี่พร 99/249 ม.6 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.21 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7580649 20. น.ส.ยุคลธร ข�ำน�้ำคู้ 302/222 ม.6 ซ.สะพานปลา ถ.ท้ า ยบ้ า น ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1739151,083-7162599 21. น.ส.ลัดดาวรรณ ใจดี 102/744 ม.2 ซ.อุ ด มเดช ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9032524 22. น.ส.วรรณวิศา ชูวงษ์ 429/2 ม.1 ซ.ก.ม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7039075,089-0151558 23. น.ส.วีรพร ทรัพย์สกุล 750/433 ม.9 หมู่บ้านลิขิตเซนโย ซ.แบริ่ง 62/15 ถ.สุขุมวิท107 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3995449,080-9381734 24. น.ส.ศิลาพร ชาติดร 181 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-3618193 25. น.ส.สุรัสสา วิสัตธะนาม 487/79 ม.5 หมู ่ บ ้ า นพรจิ ร า ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-9056404 26. น.ส.หทัยกาญจน์ วัฒนศศิธร 29/73 ม.9 หมู่บ้านบัวงาม 1 ถ.สุขุมวิท 6 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-7567923,088-6184595 27. น.ส.อภิญญา นาโห้ 22/10 ม.8 ซ.เพชรหึงษ์ 20 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-8150523,082-9639164


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี บช.3/3 1. น.ส.กาญจนา สุขดี 1296 ม.8 ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 2. น.ส.กิ่งทาริกา ทองหล่อ 493 ม.2 ซ.T.J.C. ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-5223970 3. น.ส.จารุวรรณ พุ่มพวง 52/1 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-4421884 4. น.ส.จุฑามาศ คูระนันท์ 668 ม.1 ซ.เทศบาลบางปู 30 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-3087369 5. นายชัยวัฒน์ ส่งน้อย 987 ม.3 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7021448,082-5288648 6. น.ส.ชุลีกร วงษ์ชู 340/164 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8455394 7. น.ส.นรีกานต์ อุณศรี 192/10 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-6842482 8. น.ส.นัยนา พันทอง 90 ม.3 ซ.อิตาเลี่ยน ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 9. น.ส.เบญญาภา บุตรรัตน์ 999/242 ม.2 หมู่บ้านพนาสนธ์ 12 ซ.6/1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3602770,081-5365464 10. น.ส.ประกายแก้ว กุศลส่ง 28/18 ม.4 ซ.มิต รไมตรี 6 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Creative Cooperation

น.ส.ปรียานุช ชะเอมทอง 47 ม.13 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085-1514481 น.ส.พัทธ์ธีรา อินทร์ประสิทธิ์ 314 ม.8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8712625 น.ส.ภานิตย์ เตโชด�ำรงสิน 209/369 ม.3 หมู่บ้านโครงการ 4 ซ.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-3618382 น.ส.ยศวรรณ จี๊ดนาเกลือ 24/3 ซ.4(ภารุรังสี) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-6754131,082-0045722 น.ส.วริศรา พวงศรี 94/2 ม.4 ซ.วัดส�ำโรงเหนือ ถ.ปู่เจ้า ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นายวัชรพล ปั้นทอง 347 ถ.คลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7017728 น.ส.วัฒนี สุภิษะ 902 ม.3 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-998440 น.ส.สุปราณี นิ่มสงวน 1025 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปุใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7915579 น.ส.สุมาลี เหล่าจันอัน 67/18 ซ.เกษมสมุทร 12 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-1422163 น.ส.หทัยชนก สุดคุ้ม 99/43 ม.6 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.26 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7583513,089-05840222 น.ส.อรวรรณ แสงประสาน 62/224 ม.6 หมู่บ้านเรวัติ ซ.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7531368,082-5208660 น.ส.อารียา เครือสูงเนิน 32 ม.9 หมู่บ้านวังปลา ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7092410,081-7029397

219


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การบัญชี สบช.2 สาขางานการบัญชี 1. น.ส.กัลยาณี กรินปกรณ์ 999/172 ม.2 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า12 ซ.4/2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0861725 2. น.ส.จิราวรรณ จันทร 1614/780 ม.6 หมู่บ้านการเคหะ สป ซ37 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9446582 3 นาย ณัฐพล โพธิ์ภิรมย์ 555 ม.7 ซ.ฟาร์มจระเข้ ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2904908 4. นายธนพงศ์ สุทธินุ่น 559/67 ม.2 หมู่บ้านเด่นชัยคอนโดทาวด์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9524599 5. น.ส.นริศรา บุญเหลือ 35/33ก ม.2 ซ.อยู่สุข20 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-4445425 6. น.ส.นุชสรา ส�ำราญรมย์ 907 ม.4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2231756 7. น.ส.เบญจพร วิญญูพรรณ 3 ม.2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2401617 8. น.ส.ปวีณา นาคมี 836/19 ม.6 หมู่บ้านเอื้อาทรแพรกษา14 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 9. น.ส.ปิยวรรณ วิจิตรโอฬาร 43/9 ม.5 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.19 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-6153783 10. น.ส.มาลัย ข�ำพร้อม 481 ม.4 หมู่บ้านต�ำหรุ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8941854 11. น.ส.รัชฎาภรณ์ ทัดเกษ 93/4 ม.3 หมู่บ้านเปี่ยมเจริญ ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085-3571828 12. น.ส.วินิตา เปี่ยมอ่อน 347/10 ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-6898670 13. น.ส.ศิตาพร กล่อมเกลี้ยง 518 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8856614 14. น.ส.สายทิพย์ พรหมนิช 337 ม.5 หมูบ่ า้ นมีประเสริฐ ซ.มีประเสริฐ ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8855971

220

Creative Cooperation

15. น.ส.สุจิตรา รินค�ำแดง 981/15 ม.6 หมู่บ้านเอื้อาทร สป.1 ซ.6 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2200279 16. น.ส.สุดหทัย มั่นเขตวิทย์ 44/180 ม.3 ซ.เรวัต3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9110879 17. น.ส.สุพัตรา ศุภเจริญชัย 340/685 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5564873 18. น.ส.สุพัตรา ไกรเสือ 389/270 ม.6 หมู่บ้านนครทองแกรนด์วิลล์ ซ.มังกร-นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9204039 19. น.ส.สุพัตรา มั่นสุข 458 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ซ.ทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9905897 20. น.ส.สุภาพร ธัญเพชรไพบูลย์ 1636/131 ม.6 หมู่บ้านเลิศมงคล ซ.มีจงมี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9617608 21. น.ส.สุภาวดี ศิรินอก 844/6 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา14 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-0680127 22. น.ส.สุรีรัตน์ สังกะเพศ 222 ม.7 หมู ่ บ ้ า นบางปู น คร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-1785099 23. น.ส.หฤทัย แก้วทรัพย์ 805/52 ม.7 ซ.วิ ท ยุ ก ารบิ น ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9045505 24. น.ส.อรพิมพ์ ศิริกาล 415 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5723481 25. น.ส.อัมพร พ่วงศรี 120 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4280617 26. น.ส.อาภาพร รวมไทย 235/48 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5726843 27. น.ส.อาภาภรณ์ นิลรัตน์ 100/16 ม.4 ซ.ต�ำหรุ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2780343 28. น.ส.อิสรา โพธิ์งาม 49/505 ม.6 หมู่บ้านทวีทอง5 ซ.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0803055269


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การขายและการตลาด กข.3 สาขางานการขาย 1. 2.

น.ส.กชกร เทพทับทิม 992/7 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0191578 น.ส.กิจรภรณ์ เพ็ชรวารีวิทย์ 595/87 ม.3 หมูบ่ า้ นทรัพย์รงุ่ เรือง ซ.1 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1381587,086-5292497 3. น.ส.จุฑาทิพย์ โสภาเพียร 99 ม.5 ซ.บุญประคอง ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3892859,086-5309718 4. น.ส.ชิดชนก ทองศรี 167 ม.6 ซ.ศรี สั ม พั น ธ์ ถ.ต�ำหรุ - บางพลี ต.แพรกษา อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0169328 5. น.ส.ณัฐริยา มีหนู 409/71 ม.2 หมู่บ้านฉัตรณรงค์ ซ.พุฒสี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2240475 6. น.ส.เด่นฤทัย จันทริมา 699/74 ม.6 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 8 ซ.สิทธิไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-6180203 7. นายธนายุทธ ปานหนู 413 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090462 8. น.ส.นิสาพร จู๋แหลมฟ้า 1322 ม.6 หมู่บ้านบุญประคอง ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7024409,080-9377925 9. น.ส.บุญญรัตน์ ธารีทรง 466/8 ม.4 หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซ.สิทธิชัย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1739119,083-5560871 10. น.ส.ปวีณา น้อยอิ่ม 1275 ม.3 หมู่บ้านร่วมพัฒนา ซ.8 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3882244,080-2988703 11. น.ส.พันธ์ลิสา สุขถาวร 331/2 ม.1 ซ.ปลั่ ง เปล่ ง ถ.พุ ท ธรั ก ษา ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-2967439 12. น.ส.แพรวพรรณ เหลาเกตุ 453/16 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8629775 13. น.ส.ภัสสร สมแก้ว 102 ม.3 ถ.ต�ำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0846780 14. น.ส.วรรณลักษณ์ ศรีสุข 759 ม.6 หมู่บ้านบางปูวิลล่า ซ.โนรี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1560802

Creative Cooperation

15. น.ส.วรรยา ทับสมุทร 375/1 ม.5 หมู่บ้านชุมชนพัฒนาน�้ำจืด ซ.จัดสรรก�ำนัลก๊ก ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-3639230 16. น.ส.วราพร เนตร์ทิพย์ 795/11 ม.10 ซ.ด่านส�ำโรง ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-5884965 17. น.ส.วิชชุดา กุลเดช 555 ม.1 หมูบ่ า้ นสุทนิ แมนชัน่ ถ.สุขมุ วิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-1683130 18. น.ส.สรญา พิศพล 10 ซ.เกษมสมุทร 12 2/1 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-4361185 19. น.ส.สุกัญญา รุจิรานุกูล 172/5 ม.7 ซ.ศาลเจ้าแม่สามุช ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7026917,086-5774822 20. น.ส.สุธิดา วงค์ฉลาด 199/1038 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา 15 ซ.15/16 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-6790538 21. น.ส.สุภาภรณ์ พรหมศร 10 ม.5 ซ.คาร์สัน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7022076,080-2743974 22. น.ส.ไหมทอง เรือนอิ่น 399 ม.6 ซ.สิทธิไชยบ�ำรุง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-5177583 23. น.ส.อภิญญา ตุ้มเตียว 945/2 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร ซ.5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4738606 24. น.ส.อรณี ชูลา 1 ซ.วัดชัยมงคล ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-1019732 25. น.ส.อรอุมา นาสิงคาร 458 ม.8 หมู่บ้านทรัพย์ร่มเกล้า ซ.ทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-9521746 26. น.ส.อังคณา เล็กรักษา 1029 ม.9 หมู่บ้านวังปลา ซ.เจริญสุข ถ.สุขมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7090171,087-7405499 27. น.ส.อินทุภา คุณสมบัติ 1333 ม.7 หมู่บ้านคอนโดสามห่วง ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0630126 28. น.ส.อุษา จันทร์ศิริ 2/554 ม.1 หมู่บ้านทานตะวัน ซ.วัดไตรสามัคคี9 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7576683,088-6205512

221


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3 สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก การขายและการตลาด คป.3 (ทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีก 1. 2.

น.ส.กาญจนา เพชราช 636/420 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-0825893 น.ส.จิราภรณ์ ทิพวัน 51/242 ม.7 หมู่บ้านบางปูวิลล่า ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-3768143 3. น.ส.เบญจวรรณ บุญขาว 456 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-5394305 4. น.ส.มนทิรา มีแก้ว 199/2908 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา 15 ซ.6/7 ถ.บางนา-ตราด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3604340,089-0239073 5. น.ส.สุธาทิพย์ ผิวเกลี้ยง 98/3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7076693,085-5515265 6. น.ส.กิตติภา สุจริตจันทร์ 45 ม.17 ซ.ไฟฟ้า ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.084-2100533 7. น.ส.จิราพร มาศภมร 91 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-5667854 8. น.ส.เบญญทิพย์ มูลจักร 88/261 ม.1 ซ.ภานุวงศ์ 14 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-1048141 9. น.ส.บุญณิศา แสนจันทร์ 1619/53 ม.6 หมูบ่ า้ นเลิศมงคลทอง ซ.โนรี ถ.สุขมุ วิทสายเก่า ต.ท้ายบ้าน ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7021280,080-4776304 10. น.ส.ผกามาศ พินิจ 1739/141 ม.6 หมูบ่ า้ นบางปูวลิ ล่า ซ.3 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-5539086 11. น.ส.พัชรา ลือชาพูล 60/270 ม.11 หมู่บ้านเปรมฤทัย ซ.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-2185239 12 น.ส.มิ่งขวัญ ปรีชาสุนทรรัตน์ 219 ม.6 ซ.สะพานปูน ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-8010039

222

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การขายและการตลาด สกต.2 สาขางานการตลาด 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

น.ส.ดาราวรรณ เปรมตุ่น 74 ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.084-0098900 น.ส.ปสุดา พรมดี 6/2 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2306776 น.ส.พิมพร แจ้งรอด 519 ม.6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1416387 น.ส.รวิตา เหมือนพลอย 100/284 ม.4 ซ.อู่บุญมา ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-6497115 น.ส.รุ่งทิพย์ แซร์นารักษ์ 485 ม.2 ชื่อหมู่บ้านคลองคอต่อ ซ.เจริญสุข9 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-8011420 น.ส.วรรณิกา ขวัญยืน 242/2 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7798755 น.ส.ศุภานัน อย่างกลั่น 20/5 ม.3 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-6945972 น.ส.อรุณศิริ ดาวเรือง 68 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9823233


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การขายและการตลาด สธป.2 สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1

1. น.ส.กาญจนาพร แสงระ 1. นางสาวกนกวรรณ ป้อมวงศ์ 365 ม.7 ซ.มูลนิธิ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 70/122 ม.4 หมู่บ้านรุ่งเจริญ ต.วัดตูม 10280 โทร.02-1758783,083-4475753 อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 2. น.ส.กานต์ธิดา ศรีราทา 2. นายกรวิชญ์ ทองคลอด 26 ม.2 หมู ่ บ ้ า นคลองคอต่ อ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง 206 หมู่ที่5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3231932,080-9249541 3. นาสาวกัญฐมาศ ทองอ�่ำ 223/216 หมู่ที่4 หมู่บ้านสีไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนา ต.ปากเกร็ด 3. น.ส.จุฬารัตน์ บุตรศรีภูมิ จ.นนทบุรี 11120 439/56 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 4. นางสาวขวัญสกุล พลับพลา 10280 โทร.087-0014228 1/8 ซอย12 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราข อ.บางบัวทอง 4. น.ส.ชลธิชา บุญริ้ว จ.นนทบุรี 11110 5. นางสาวทวินันท์ ทองคง 105 ม.2 หมู่บ้านฉัตรณรงค์ ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง 51 หมู่ที่4 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป้ง จ.ราชบุรี 70110 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-6899064 6. นางสาวทาริกา จันทร์จ�ำนงค์ 5. น.ส.ทิพย์รส สุสุข 73 ม.1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 182 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 7. นางสาวธนิตา ตาคม โทร.02-7096096,080-6070783,080-9608525 53/2203 ม.2 หมู่บ้านพฤกษา20 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 8. นายนิรันต์ มานะมั่นชัยพร 6. น.ส.ธนัชพร จันทร์ค�ำ 52/2 ม.2 หมู่บ้านรุ่งอรุณ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 1279/344 ม.6 ซ.14 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง 9. นางสาวพิชญาวรรณ จัทร์แห่ว 530 ม.2 ต.วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3893987,084-3245472 7. น.ส.ธารารัตน์ ใยโพธิ์ทอง 10. นางสาวเยาวเรศ สายเขียว 67 ม.19 หมู่บ้านไทธานี ซ.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 884/11 ม.4 หมู่บ้านเสรี 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12120 จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-70363605 11. นางสาววนัชพร ขวัญทอง 530 หมูที่2 หมู่บ้านยุพาวันต์แมนชั่น ซ.อโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 8. น.ส.เบญญาภา วานมนตรี 97518 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ซ.6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10208 12. นายวนาฬาร ตาเร็ว จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-7791502 90 ม.2 หมู่บ้านสาสบหก ต.บ้าสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง 52102 9. น.ส.นภาพร สุขส�ำราญ 13. นางสาวสิริรัตน์ อ้อนรักษ์ 1802/1 ม.3 ซ.โอ่ง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 100/363ข ม.10 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรการการ 10270 10280 โทร.02-7021464,082-9673746 14. นางสาวสุธินี พันธุ์ไพโรจน์ 333/3 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 10. น.ส.นาถทิชา แจ้งโมรา 15. นางสาวอภิญญา วงศ์จันทร์สุ 23/36 ม.9 หมู่บ้านพัฒนาสุข ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง 90/70 ม.1 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3852044,084-0141128 จ.นครปฐม 73210 11. น.ส.นิตยาวรรณ วรรณประเสริฐ 1803/4 ม.6 ซ.มีจงมี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7023134,083-9855738 12. น.ส.นิสาชล โพธิ์ประจักษ์ 60/418 ม.11 หมูบ่ า้ นเปรมฤทัย ซ.5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7531591,085-9760540

223


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 13. น.ส.ปรียาณัฐ พานสูงเนิน 399/35 ม.2 หมู่บ้านพงษ์สกุลวิล่า 2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-4505733 14. น.ส.ปัทมา เสียงหวาน 621 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9689473 15. น.ส.ปาณิสรา ประจันกลาง 26/1 ม.13 หมู่บ้านบางปลา ถ.บางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.086-0445374 16. น.ส.ปิยะพร จันทร์เชื้อ 710/283 ม.5 หมู่บ้านจัดสรรอุดมเดช ซ.ยัวซ่า ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7023459,089-0045342 17. น.ส.พรเพ็ญ สุขดิษฐ์ 6 ม.3 ซ.แพรกษา 6-8 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1435580 18. น.ส.พัชริดา สาจันทร์ 572/135 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7079049,080-9828467 19. น.ส.เพียงฟ้า เสนมาตย์ 702/1 ม.11 ซ.โรจนกุล ถ.สุขมุ วิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.087-6930924 20. น.ส.มณฑิชา ทองวิเศษ 8/133 ม.2 หมู่บ้านนครทอง 2 ซ.ช�ำนิ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7038602,082-0901994 21. น.ส.ลลิตา กุลเกตุ 23/767 ม.2 หมู่บ้านสมุทรนิเวศน์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7025216,082-5433763 22. น.ส.วัลลภา สร้อยพูล 546 ซ.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-7712285 23. น.ส.วาสนา นฤภัย 1169 ม.5 ซ.ชลประทาน ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.คลองด่ า น อ.บางบ่ อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7072682,084-0036501

224

24. 25.

Creative Cooperation

นายวิฑูร ลิ้มอ�ำนวย 207 ถ.บางปิ้ง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7029032 น.ส.วิภาขวัญ ศรีแก้ว 235/78 ม.7 หมู่บ้านมั่นคงสามห่วง ซ.ยั่งยืน ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-0294269 26. น.ส.ศลัยลา หมื่นเวช 42/4 ม.10 ซ.ทรั พ ย์ บุ ญ ชั ย ถ.ศรี น คริ น ทร์ ต .บางเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4020672 27. น.ส.ศศิวิมล วงษ์อามาตย์ 599 ม.7 ซ.เสด็จแม่ฯ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-1375549 28. น.ส.ศิริพร แซ่ลี้ 279/1 ซ.บางปิ้ง ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3951369,086-5208341 29. นายศุภชัย ชินสุขีพรชัย 209/231 ม.3 ซ.โครงการ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3231348,089-1363360 30. นายสิทธิเดช ยอดเยี่ยม 190 ม.2 ซ.เซี่ยนวิลเลจ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4308504 31. นายสิรวิชญ์ ชุ่มแจ่ม 384 ม.9 ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3232904,089-6722484 32. น.ส.สุชาดา พราหมณ์พันธุ์ 204 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-9616282 33. น.ส.สุภาพร ยิ้มละมัย 42/2 ม.6 ซ.น�้ำผึ้ง ถ.หลวงพ่อปาน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7077754,083-6999415


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2 1. น.ส.กฤติยา ภู่จันทร์ 315 ม.1 ซ.ปลั่ ง เปล่ ง ถ.พุ ท ธรั ก ษา ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-6853529 2. น.ส.กฤติยาณี สุขส�ำราญ 750/1156 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-7620056 3. น.ส.กุสุมา อานามนารถ 412 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-8936945 4. นายจิรภัทร ชูแก้ว 371/136 ม.7 หมู่บ้านทรัพย์มงคล 1 ซ.สุดใจ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7731077 5. น.ส.จิราพร แสงสุก 36/14 ม.3 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.084-1587368 6. น.ส.ชญากานต์ สาดนุ่ม 1614/712 ม.6 หมู่บ้านเคหะ ซ.20 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020337,080-2513193 7. น.ส.ฐาปนี เล็กน้อย 871/3 ม.4 หม่าบ้านเสรี 4-5 ซ.12 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9834218 8. นายฐิติวัสส์ ชาวชายโขง 2-/1 ม.5 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.5 ถ.พุทธรักษา ต.แพกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7011322,083-7162302 9. นายณัฐดนัย รอดพันธุ์ 209/18 ม.7 ซ.วิ ท ยุ ก ารบิ น ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.ท084-5384615 10. นายเดชณรงค์ กลิ่นด้วง 3234 ม.7 ซ.ด่านส�ำโรง 38/7 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงกลาง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7496851,081-3653499 11. น.ส.ตรีทิพนิภา สมบูรณ์ 661/2 ม.5 ซ.คาร์สัน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-7740731 12. นายทศพล แดนราชรัมย์ 299/405 ม.3 หมู่บ้านบางปูแลนด์เฮ้าส์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0165031 13. น.ส.ธาราทิพย์ คงกัน 49/39 ม.5 ซ.ฟาร์มจระเข้ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-5230306 14. นายธีระบุตร เริงกมล 340/866 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.1/8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7109276,081-1711807 15. น.ส.นิตยา แซ่คู 60/67 ม.4 หมู่บ้านสายรุ้ง ซ.โตโย ถ.พุทธรักษา ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9405953 16. น.ส.นุชจรีย์ สมบุญ 39/3 ม.6 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.084-6653674,089-4541294 17. น.ส.ปรียา อุ่นใจ 5 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7575367,083-8482513

Creative Cooperation

18. น.ส.ปิยฉัตร คงเจริญ 667 ม.10 ซ.สรทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3232793,081-6448582 19. น.ส.พรนารายณ์ สุ่มทอง 225 ม.1 ถ.รางรถไฟเก่า ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7485221,081-3432327 20. น.ส.พร้อมพร บุญมาเลิศ 94 ม.8 หมู่บ้านจัดสรรเสนาะ ซ.7 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9689455 21. น.ส.พัชรพร ผลพยอง 183/4 ม.6 ซ.พร้อมจิต ถ.สุขมุ วิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.02-7072508,083-8687549 22. น.ส.พิชชาภา วงษ์วารี 69/704 ม.2 หมูบ่ า้ นเมฆฟ้าวิลล์ ซ.อุดมสิน ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9052649 23. นายภีมภพ อุ่นลอย 49/15 ม.5 หมู่บ้านเพชรพรสวรรค์ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9168543 24. น.ส.มิรันตรี พวงพิกุล 199/212 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา ซ.7/6 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3474712,081-2740930 25. น.ส.รติรัตน์ ดอนทอง 6/216 ม.7 ซ.เจริ ญ ทรั พ ย์ ถ.ศรี น คริ น ทร์ ต.บางเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-1033926 26. น.ส.รัศมี นุชสวาท 73/5 ม.9 หมู่บ้านสวนเก้าแสน ซ.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-7063406,080-2309786 27. นายวสรรค์ ม่วงน�้ำเงิน 40 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7091021,086-5693571 28. น.ส.วิสาชล ยินดี 69 ม.2 หมู่บ้านตาก๊ก ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7072501,088-6079358 29. น.ส.ศศิธร กลิ่นโสภณ 35 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร.084-0874711 30. นายสหรัฐ ฉิมจินดา 340/218 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.สมปรารถนา ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7019669,089-0282539 31. นายสิทธินันท์ แสงเนียม 43/25 ม.3 หมู่บ้านนภาศิริ ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7560080,082-5450027 32. น.ส.สุพิราวรรณ์ มณีเขียว 499/16 ม.6 หมู่บ้านพูนทรัพย์ ซ.2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0703059 33. นายอชิรวิชญ์ เบ็ญจรัตน์ 572/22 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7092330,086-9000529 34. นายอนุพล ดิษฐี 369/255 ม.3 หมู่บ้านเมืองเอก ซ.เทศบาลบางปู 85 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7097529,081-4005148 35. น.ส.อัญชิษฐา นุ่มทิม 299/80 ม.3 หมู่บ้านบางปูแลนด์ ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3233570,089-6824794

225


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/3 1. นายจารุกิตต์ ตันเฮง 45 ม.5 ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020558,086-0205082 2. น.ส.ชลดา ปัตพี 622/16 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา 2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-3018610 3. นายชลวิทย์ เฮงสง่า 49/140 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-7789268 4. นายเชิงชาย ชาติเชื้อชุติมา 9/1 ซ.39 จักรศรี ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3883597 5. นายณัฐวุฒิ ชลายนนาวิน 20 หมู่บ้านสุขุมวิทวิลล่า ซ.สายลวด 5 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3954487,089-3003675,089-6722840 6. นายธนาการณ์ สมบูรณ์ 239 ม.5 ซ.บุญประคอง ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7020761,085-0611517 7. น.ส.ปิยนุช พูนสวัสดิ์ 650/15 ม.5 หมูบ่ า้ นเอือ้ อาทรแพรกษา 2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-1786374,086-7117489 8. นายพัฒนพงษ์ จันทร์โถ 19 ซ.4 ถ.อมรเดช ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3994790,083-2882700 9. นายเพชรเอก สุริยประภา 3174/7 ม.10 ซ.ด่ า นส�ำโรง ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ส�ำโรงเหนื อ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7592030,082-9236399 10. น.ส.ฟ้าใส สมพงษ์ 349 ม.3 ซ.วัดท้องคุ้ง ถ.ปานวิถี ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.080-5907841 11. นายวุฒิเกียรติ เกิดศักดิ์ 149 ม.10 ซ.ชิโนไทย ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-6079833 12. น.ส.ศยามล หล้าคูณ 707 ม.3 หมู่บ้านโครงการ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-4222766 13. น.ส.ศิราณี กุลสอนนาม 48/5 ม.3 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085-1200070 14. น.ส.สิราภา ทองพิมพ์ 5/221 ม.6 หมู่บ้านที่ดินทอง 4ซ.6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-9802014 15. น.ส.สุชาดา วีระวงศ์ 201/228 ม.1 หมู่บ้านจัดสรรเสนาะ ซ.เทศบาลบางปู 30 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-1421808 16. นายสุรวุฑ นิลหันต์ 1/59 ม.2 หมู่บ้านโอเซี่ยนวิลล์ ซ.เทศบาลบางปู ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7078077,086-8431337 17. นายอาทิตย์ ค�ำโคตรสูนย์ 220/78 ม.4 ซ.ภูมิใจนิเวศน์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-8156187,080-4212771 18. นายอานนท์ ธงวิสัย 959/72 ซ.ยัง่ ยืน ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 226 โทร.02-3232907,082-5471105

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สคธ.2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 1. นางสาวกัลยา อยู่สวัสดิ์ 69/297 ม.2 หมูบ่ า้ นเฆมฟ้าวิลล์ ซ.อุดมสิน ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.023-2283025 2. นางสาวจรรยาพร อานาพร 968 ม.1 ซ.วัดด่าน ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-2918054 3. นางสาวจารุจิต ทรงชาติสกุล 21/3 ม.18 หมู่บ้านวัชธานี2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.083-8266515 4. นางสาวจารุวรรณ สุขสุเหิม 907/10 ม.7 หมู่บ้านผาสุขนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5446786 5. นางสาวจารุวรรณ สุขสุเหิม 907/10 ม.7 หมู่บ้านผาสุขนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5446786 6. นายทรงพล อยู่ประจ�ำ 8/541 ม.8 หมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.023-6861760 7. นางสาวธาริณี มณีวงศ์ 96/23 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.027-3436627 8. นางสาวนาราภรณ์ พุ่มทรัพย์ 903/1 ม.6 หมูบ่ า้ นเอือ้ อาทร สป.1 ซ.2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.023-2625332 9. นางสาวมาลี หรั่งเจริญ 123 หมู่บ้านบางปิ้ง ซ.บางปิ้ง ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10220 โทร.083-2625332 10. นายยุทธการ ชนรักษา 614/1407 ม.6 หมูบ่ า้ นการเคหะ ซ.16/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-6434705 11. นางสาววิกานดา สุวรรณสุระ 99/110 ม.6 หมู่บ้านอุนอศรี ซ.6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-4349774 12. นางสาวศิวพร แก้วแสงจันทร์ 959/35 ม.7 หมู่บ้านยั่งยืน ซ.สามห่วง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.082-007-4095 13. นายสันติชัย นุ่มนวล 1802/1 ม.7 หมู่บ้านร่วมพัฒนา ซ.ส�ำโรงเหนือ ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0820705560 14. น.ส.สุนันทา เอื้ออารีย์ 8/532 ม.8 หมู่บ้านเมืองใหม่ ซเมืองใหม่ ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-0351754 15. น.ส.สุพัตรา โพธิ์รุ่ง 604 ม.6 ซ.นกแก้ว ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-3208916 16. นายณัฐดนัย ฤกษ์เปรมปรี 209/32 ม.3 หมู่บ้านโครงการ4 ซ.โครงการ4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.088-6365781


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) วิจิตรศิลป์ วศ.3 1. น.ส.กนกภรณ์ เทียนโฉม 116 ม.8 หมูบ่ ้านพุทธรักษา ซ.พุทธรักษา2 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-2112316 2. นายชานนท์ ทองสมบัติ 390/57 ม.3 หมู่บ้านทรัพย์นคร ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-5020672 3. นายณัฐภัทร วิริยะพรชัย 273/104 ม.1 ซ.ตลาดรุ่งเจริญ ถ.ปู่เจ้าฯ ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0923563 4. นายธีระชัย ชัยสุราษฎร์ 414 ม.6 หมู่บ้านแพรกษาเท็กซ์ไทร์ ถ.พุทธรักษา ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-9857008 5. น.ส.นุชนารถ ทวีรัตน์ 1352 ม.1 ซ.กม30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-4580700 6. นายมณฑลทอง ชนาเนตร 82 ม.10 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.086-5319470 7. น.ส.รัฐญา หนูเทศ 335 ม.5 ซ.เทศบาลบางปู 1 07 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-3753565 8. น.ส.วณิชชา เมืองศรี 60/305 ม.11 หมู ่ บ ้ า นเปรมฤทั ย 2 ซ.11 ถ.เทพารั ก ษ์ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-6291957 9. น.ส.ศิริกัญญา สกุณา 606/178 ม.2 หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ ซ.23 อ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5092056 10. นายสุรกานต์ เด่นไกรรักษ์ 220/88 ม.5 เพ็ญโกวิลล์ ซ.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-2638911 11. นายอภิสิธิ์ มิถอย 105 ม.3 ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-0946331 12. นายอัครวุฒิ กาพย์ตุ้ม 764 ม.3 หมูบ่ า้ นเมืองเอก ซ.เทศบาล 85 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8060088 13. นายเอกฤทธิ์ บุราณเศรษฐ 541/26 ซ.อุ่นอารีย์ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-4950034

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การออกแบบ อบ.3 1. 2. 3.

น.ส.กัญญณัช วงค์ค�ำ 42/89 ม.3 ซ.แบริ่ง9 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 โทร.082-0722306 น.ส.จนิสตรา ประชุมพันธ์ 764 ม.9 หมู่บ้านเจริญสุข ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-1639278 น.ส.ช่อผกา สินธพ 2411 ม.3 ซ.ด่ า นส�ำโรง38/1 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ส�ำโรงเหนื อ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-9587968 4. นายชานิจ นิลพินิจ 20 ม.4 หมูบ่ า้ นคลองแสนสุข ซ.สิทธิชไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-6233560 5. นายณัฐพล พาหา 212/5 ม.3 หมู่บ้านเอื้อาทรขจรวิทย์ ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 6. น.ส.ธนิดา กุฎฤาษี 2/201 ม.2 หมู่บ้านแสงปัญญา ซ.9 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4288828 7. น.ส.ปัทมาพร มอญขาม 25 ซ.แบริ่ง 44 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.088-6421124 8. น.ส.พิชญากานต์ บุญศรี 23/587 ม.2 หมู่บ้านสมุทรนิเวศน์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-7066803 9. น.ส.ภัทราภรณ์ ผลทิพย์ 999/12 ม.2 หมู่บ้านมั่นคงบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1163324 10. น.ส.วิภาวดี วังคะฮาต 66/324 ม.4 ซ.นารถสุ นทร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บางเมื องใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-3297715 11. นายวิสุทธิ์ วงษ์บุญรอด 102/3 ม.7 ซ.วิ ท ยุ ก ารบิ น ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ท้ า ยบ้ า นใหม่ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9553514 12. นายศรัณยู ปาวี 807/1 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทร ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-1333238 13. น.ส.สุพัตรา รอดจริง 601/2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-9961061 14. น.ส.สุภัสตรา ศรีเคลือบ 46/8 ม.5 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.18 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-6447159 15. น.ส.สุภาพร สีปาน 3 ม.2 ซ.สวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-5807780

227


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คอมพิวเตอร์กราฟิค คฟ.3 1. นายกสานต์ น้อยอร่าม 128/2 ซ.2(เทศบาล4) ถ.จักกะพาก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 2. น.ส.เกศรินทร์ สายสาหร่าย 23/451 ม.2 หมู่บ้านสมุทรนิเวศน์ ซ.17ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270 โทร.02-7026831 3. น.ส.จิราวรรณ กองปัญญา 100/938 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ฃซ.22ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081 4033020 4. น.ส.เชาวริน เกิดโต 189/156 ม.6 หมู่บ้านพฤกษา 28 ซ.2/2 ถ.นิคมฯ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-3103220 5. นายธนบดี เลี่ยมกลาง 807/17 ม.7 หมู่บ้านวิทยุการบิน ซ.59/3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5199124 6. นายธิเบต แจ่มรัศมี 319/187 ม.8 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.สุขประชากร5 ถ.รางรถไฟเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-5067273 7. นายเบญจรงค์ ติดตารัมย์ 506 ม.9 หมู่บ้านเจริญสุข ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5886259 8. น.ส.ปารัตน์ ไตรรัตน์ 48 ซ. ร.ร.เทศบาล5 ถ.วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-0997901 9. น.ส.พรรณลักษณ์ ศิริพงษ์ 42 ม.1 ซ.แสงตะวั น ถ.ปู ่ เ จ้ า ฯ ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.082-5790966 10. น.ส.เพชรรัตน์ ตาฮอง 19 ม.3 ซ.บางโปรง10 ถ.ปู่เจ้าฯ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9880826 11. นายวรรณวรรษ ชื่นแช่ม 225 ม.7 หมู่บ้านทวีปัญญารักษ์ ซ.ลาดกระบัง10 ถ.อ่อนนุช เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.085-1358253 12. น.ส.วรัญญา พูลเกตุ 1279/911 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3954480 13. น.ส.ศศิชา อรัญญไพโรจน์ 70/40 ม.4 ซ.17 นารถสุนทร 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-9148091 14. นายศิวกรณ์ ไกรธรรม 469/230 ม.5 หมู่บ้านเด่นชัย ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1246128 15. น.ส.สรัตวดี วงษ์บุญรอด 1012 ม.3 ซ.โรงแรมสตาร์อินน์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4247916 16. น.ส.สายฝน ชื่นชมบุญ 613/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-0687325 17. น.ส.สาวิตรี ทองเปรม 134/112 ม.5 หมู่บ้านนครทอง ซ.นาคดีอนุสรณ์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5869726 18. น.ส.สุดารัตน์ ชาวไร่ปราณ 118 ม.5 หมู่บ้านบ้านลาด ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 19. นายอธิบดี มิ่งค�ำมี 400 ม.1 ซ.เพลินจิต ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.080-9033764 20. นายอนุชิต โคตรชา 1614/508 ม.8 หมู่บ้านเคหะสมุทรปราการ ซ.23 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-0134191

228

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อผ.3 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า 1. นางสาวชลธิชา ดีมุกข์ 2/21 หมู่15 หมู่บ้านซอยขนมหวาน ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ10130 โทร.086-0659366 2. นายธนากฤต เฉยบรรณดิษฐ 95/34 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ. สุขุมวิท ต. บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 084-1164931 3. นางสาวนิชาภา ศรอินทร์ 9/113หม่ 3 หมู่บ้านกล่อม พิรุณ ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0896911589 4. นางสาวนิตยา แสนพิมพา 586/328ม.2 หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ ถ. สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0899-9059669 5. นางสาวปรีญาพร ทุ่งบังบอน 99 ซ.4 แสนสุข ถ.วัดกลาง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270 โทร. 085-0995039 6. นางสาวเพ็ญนภา ทับจันทร์ 344/525 ม.ซ. คลองยายอิ๋ว ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ10280 โทร.083-7003784 7. นางสาวมาริษา บุญช่วย 1619/262 ม.6 หมู่บ้านเลิศมงคนทอง ซ. โนรี ถ. สุขุมวิท ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7859408 8. นางสาวรักษิณา เกิดแก้ว 17/14ม.4ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 085-0675668 9. นางสาววัลภา รักมณี 8/49 ม.2 หมู่บ้านนครทอง 2 ซ.ช�ำนิ ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-0953836 10. นางสาวอภิญญา แสนศรี 932/9 ม.7 หมู่บ้านผาสุขนิรันดร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 083-80305572


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาหารและโภชนาการ คอ.3 1. นางสาวจริยา ช้างน้อย 803/11 ม.9 หมู่บ้านชุมชนทองสุข ซ.ไปรษณีย์ ถ.สุขุมวิท 80 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-0543997 2. นางสาวจริยา ข�ำเถื่อน 90/1 ม.4 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.081-7725145 3. นางสาวจารุวรรณ สังข์ศาสตร์ 63/399 ม.2 ซ.อุดมเดช7 ซ้าย ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-6685096 4. นางสาวเจนจิรา นาทองค�ำ 82/12-13 ซ.อุดมสุข 6 ถ.สุขุมวิท 103 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 โทร.085-0983031 5. นางสาวชลนิชา ว่องทวีวัฒน์ 9/81 ม.8 ซ.จัดสรรค์เสนาะ ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-3367739 6. นางสาวฐานิต เรียงสันเทียะ 155 ม.2 ซ.บางด้วน ถ.รางรถไฟเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-7556328 7. นางสาวณัฐวรรณ ดุลยรัตนชัย 46 ถ.นารายณ์ปราบศึก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9833873 8. นายดลวรรษ ดินประเสริฐ 63 ถ.ด่านเก่า ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3881468 9. นางสาวทัศดาว จันทร์จรูญ 353 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โท รง082-5676608 10. นางสาวธิดารัตน์ ซุยโล้น 302/70 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-7159942 11. นางสาวบุญตระการ ดวงตาเจริญวาณิช 487/49 ม.5 หมู่บ้านพรจิรา ซ.เทศบาลบางปู 103 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8032724 12. นางสาวปรีญาฉัตร ศรีสุวรรณ วิเชียร 1/400 ม.2 หมู่บ้านโอเชียนวิวเลจ ซ.บางแสน 2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-0763655 13. นางสาวปวันรัตน์ เลขนาวิน 525 ม.2 ซ.สวนส้ ม ถ.ปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย ต.บางโปรง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-1681477 14. นางสาวปิยะวดี สัตย์ซื่อ 383 ม.2 หมูบา้ นเด็กโสละ ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.081-9956015 15. นางสาวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์ 9 ม.3 ซ.บางโปรง 10 ถ.ปู ่ เ จ้ า สมิ ง พราย ต.บางโปรง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-9773874 16. นางสาวโยษิตา กี้ประสพสุข 2080/604 ม.1 ซ.แบริ่ง 42 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง ส.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-1692719 17. นางสาววณิชชา เหลืองโสภากร 1097 ม.4 หมู่บ้านศรีบุญเรือง ซ.ศรีบุญเรือง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-6639890

Creative Cooperation

18. นางสาววนิดา ข�ำงาม 158 ม.1 หมู่บ้านตาเจี่ย ซ. 115 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-6626698 19. นางสาววรารัตน์ ใจการุณ 10/213 ม.3 หมู่บ้านด่านเจริญ ซ.33 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-9163566 20. นางสาววิภาดา ใจการุณ 10/213 ม.3 หมู่บ้านด่านส�ำโรง ซ.ด่านส�ำโรง 33 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-0615862 21. นางสาววิภาวันธุ์ ฟักเทพ 1040/6 ม.4 ซ.ด่านส�ำโรง 20 ถ.สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-5614004 22. นางสาวสมัชญา ขุนทองจันทร์ 413 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-1372698 23. นางสาวสุทธิดา พุกดี 41 ม.14 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.087-9379681 24. นางสาวสุธาสินี สิทธิภาณุพงศ์ 27 ม.2 ซ.อุ่นอารีย์ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-8317355 25. นายสุรพล เทียนข�ำ 71/20 ม.8 ซ.จั ด สรรเสนาะ ถ.แพรกษา ต.บางเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.089-7632024 26. นายสุริยา แสงเนตร 86/32 ม.7 หมูบ่ า้ นสันตินยิ ม ซ.อยูส่ ขุ 24 ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3883011 27. นางสาวสุวดี ดาวอุดม 68 ม.4 ซ.14(นิคม) ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1178584 28. นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ 560 ม.7 หมู่บ้านผาสุขนิรันทร์ ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-5163632 29. นางสาวอลิษา เอี่ยมวิเศษ 197 ม.6 ซ.เทศบาลบางปู 12 ถ.ท้ า ยบ้ า น ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-4544397 30. นายเอกชัย กิมโต้ 42/56 ม.3 หมู่บ้านนภาศิริ ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-9853649 31. นายธนภัทร ศรีเทพ 244/54 ม.1 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-2773746 32. น.ส.ลัดดา สีวงค์ษา 358 ม.3 ซ.นวลเนตร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-8983325

229


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การโรงแรม กร.3/1 1. 2.

น.ส.กฤษฎาภรณ์ ชุมอับภัย 49 ซ.17 มูลนิธิ ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 น.ส.กัณธิชา การะเกตุ 1279/635 ม.6 หมูบ่ า้ นโครงการ 3 ซ.13 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-0949606 3. น.ส. จิรนันท์ พานะ 945/12 ม.6 หมู่บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-6487467 4. น.ส.จุฑามาศ ยงเจริญ 299 ม.4 ซ.เทศบาลบางปู 2 3 ถ.ท้ า ยบ้ า น ต.ท้ า ยบ้ า น อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5631429 5. น.ส.เจตนา อิ่มเนย 302/169 ม.6 หมู่บ้านสามเอส ซ.สามเอส ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-553875 6. น.ส.โชติรส หมั่นเฮง 409/102 ม.2 หมูบ่ า้ นฉัตรณรงค์ ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 7. น.ส.ณัฐฐาพร หมื่นทุม 699/225 ม.6 หมู่บ้านพนาสนธิ์8 ซ.สิทธิไชย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5609790 8. น.ส.ณัฐฐาพร แก้วศรี 41 ม.3 ซ.ตรอกถ่ า น ถ.นารายณ์ ป ราบศึ ก ต.ปากน�้ ำ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-9588570 ่ 9. น.ส.ทวิวรรณ แป้งนุช 369/90 ม.7 ต.แพรกษา อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.082-5592130 10. น.ส.ธนศิลป์ มีควร 60 ซ.327จินดา 27 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-6213989 11. น.ส. ธนันท์ธร สินนิธิอริยะ 35 ม.12 ซ.สีล้ง ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.089-6605017 12. นายธาดาพันธุ์ ทิมางกรู 87/302 ม.6 หมู่บ้านศิริสุข ซ.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-8978153 13. น.ส.ธิดา พางาม 15/34 ม.2 หมู่บ้านอยู่สุข ซ.สุเหร่า ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-1975839 14. น.ส.ธิดา สวัสดิ์วารี 28/3 ซ.40 น�ำผล ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-9522676 15. น.ส.นัชชา มาศภมร 91 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-5503281

230

Creative Cooperation

16. น.ส.ปวีณา เปี่ยมเจริญ 17 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.089-6715850 17. น.ส. พรพิมล แย้มเพียร 439/79 ม.10 ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-2110441 18. น.ส.วรากร ประทุมชาติ 340/655 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.084-2110441 19. น.ส.วาสนา บุญมาทัศน์ 17/1 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.080-4025420 20. น.ส.วิภาดา ยศสมนึก 100/273 ม.10 หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ซ.23 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-4236462 21. น.ส.วิภาพร จันทร์ตา 65 ซ.8 (หงส์ลดารมภ์) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-8100101 22. น.ส.วิศรินทร์ วิเศษ 131/2 ม.1 หมู่บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 23. น.ส.ศิริพร พ่วงท้วม 148 ม.6 ซ.ศรีสัมพันธ์ ถ.ต�ำหรุบางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-2553632 24. น.ส.สุภาวดี ขวัญวิเศษ 439/72 ม.10 หมู่บ้านรสทิพย์ ซ.รสทิพย์ ถ.สุขุมวิท(เก่า) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.087-9264291 25. น.ส.สุรัสวดี ผึ้งใย 299/163 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-1881920 26. น.ส.หัทยา เพ็ชร์ทะโน 5/94 ม.1 หมู่บ้านศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.082-0720548 27. น.ส.อังคณา แช่มเชื้อ 229 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-8446919 28. น.ส.อันตรา เขียวเรือง 459 ม.5 ซ.คอนโดพรสวรรค์ ถ.หน้าฟาร์ม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร..083-7873350


รายชื่อและที่อยู่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

Creative Cooperation

ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) การโรงแรม กร.3/2 1. น.ส.กัณทิมา สีรัก 82/1 ม.2 หมู่บ้านซิ ตี้ ซ.19 ถ.นิ ค มบางปู ต.บางปู ใ หม่ อ.เมื อง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-6028102 2. น.ส.ชาลิณี เขียวข�ำ 677 ถ. สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.084-0839872 3. น.ส.ฐิติมา ชละมณี 258 ม.5 หมู่บ้านวัดราษฎ์โพธิ์ทอง ซ.สามัคคี 2 ถ.สุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-3892849 4. น.ส.ณัฐกานต์ วันทะมาตย์ 1279/967 ม.6 หมู่บ้านโครงการ 3 ซ.13/1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280โทร.085-8215170 5. น.ส.ดารินทร์ แก้วประเสริฐ 1614/260 ม.6 หมูบ่ า้ นการเคหะ ซ.13/2 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-7173170 6. น.ส.ธิดารัตน์ ภู่สุวรรณ 30 ม.1 หมูบ่ า้ นสยามไซโล ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.082-4549980 7. น.ส.นันทนัช อัคคเวคิน 1614/1340 ม.6 หมูบ่ า้ นการเคหะ ซ.10 ถ.สุขมุ วิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-6678790 8. น.ส.นภาศิริ นูมหันต์ 60/192 ม.1 หมู่บ้านพร้อมนิมิต ซ.8/10 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0803763155 9. น.ส.พนารัตน์ รวงทอง 194/1 ถ.ศิริราษฎ์ศรัทธา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-4581980 10. น.ส.เฟื่องฟ้า อิ่มมา 302/73 ม.6 ซ.ข้างโรงซอส ถ. ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.082-5191922 11. น.ส.รสสุคนธ์ จั่นฮวบ 90/129 ม.8 หมู่บ้านบางปิ้ง ซ.บางปิ้ง ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.083-2759518 12. น.ส.รุ่งรัตน์ พวงอ�ำพันธ์ 291 หมู ่ บ ้ า นบางปิ ้ ง ซ.ต้ น สน ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ปากน�้ ำ อ.เมื อ ง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.086-8142599 13. น.ส.วิภารัตน์ ใจอาษา 2/2 ซ.3 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 14. นายวิโรจน์ แสงเทียน 73/2 ม.14 ซ.นางหงส์ ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.087-7557436 15. น.ส.สินีนารถ แนวตัน 999/14 ม.2 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า ซ.1/2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.086-5253431 16. น.ส.สุพัตตรี แสงเปล่ง 90/318 ม.8 หมู่บ้านบางปิ้ง ซ.บางปิ้ง ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.085-9645967 17. นายเสฏฐวุฒิ ค�ำอ่อน 209/6 ม.4 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.086-7547379

18. น.ส.อัจฉราพร สีเหลือง 989/233 ม.7 หมู่บ้านบางปูวิลล่า2 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-0205718 19. นายอานนท์ การสมพจน์ 449 ม.5 ซ.ยัวซ่า ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-5158211 20. น.ส.อารียา พุทธพงษ์ 202 ม.4 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 21. น.ส.อารียา วรรณสุริ 28 หมูบ่ า้ นวัดชัยมงคล ซ.วัดชัยมงคล ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน�ำ้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.087-9587905 22. น.ส.อิสริยา สุวรรณฤทธิ์ 586/301 ม.2 หมู่บ้านซิลตี้วิลเลจ ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-4439153

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การโรงแรม สกร.2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 1. 2. 3.

น.ส.จุติพร จันทรสอน 93/243 ม.3 หมู่บ้านบุญศิริ 18/2 ซ.ศาลา 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.088-6205547 น.ส.ธันยพร บุราณรมย์ 340/304 ม.3 หมู่บ้านปัญญานคร ซ.สมปรารถนา2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9753988 น.ส.วารุณี จันส�ำรวม 613/23 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร แพรกษา2 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.085-9598169 4. นายอนิรุท พุ่มมณี 73 ม.3 ซ.ฟาร์มไก่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.083-9948457

231


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา

Creative Creative Cooperation Cooperation

ฝ่ายบริหาร 1. ดร.อนันท์

งามสะอาด

337 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-9495471

anan_dtec@yahoo.com

2. นายศรัณย์

พิศุทธารมณ์

88/149 หมู่บ้านวิลล่าอาคาเดีย ม.12 ต.บางแก้ว อ.เมือง 089-7819320 จ.สมุทรปราการ 10280

phisuttharom@yahoo.com

405 ม.9 หมู่บ้านสุโขทัยวิลล่า ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 086-9280089

walapae_1@gmail.com

3. นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์

4. นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ 65/38 หมู่บ้าน บ้านเรา แฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240 084-4399108 5. นายเสถียร

อุตวัต

potikruprasert@gmail.com

4/10 หมู่บ้านร่วมเกื้อ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

086-7641814

arejanyo@hotmail.com

23/2 ซ.โรงเรียนป้วยฮั้ว (สายลวด) ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

081-8182702

kijja_banch48@yahoo.com

แผนกวิชาสามัญ 1. นายกิจจา

บานชื่น

2. นางดารณี

รัชฎาวรรณพงษ์ 97/155 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

084-1115095

facebook ครูหมีบางปู

3. นางนงลักษณ์

ชมพูพัทธิพงศ์

4/185 ม.8 หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ซ.16 ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

081-3028852

kounnong@hotmail.com

4. นางสาวเกยูร

เกตุหอม

3/30 ซ.สุขุมวิท101/1 (ซ.วชิรธรรมสาธิต6) ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

02-7476742, 084-7232111

palcay311@hotmail.com

5. นางเรืองไร

ศิวสรานนท์

27/1190 ม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

02-7454502, 081-8336072

6. นางกุลสุดา

เกื้อน้อย

364/21 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

089-0649620

yaychang@hotmail.com

7. นายค�ำรณ

เพ็ญทอง

364/23 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 12080

084-0116076

lionking_ron@hotmail.com

178/1 ก ถ.ยุติธรรม ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044-812682, 089-7169172

prem_puy@hotmail.com

1. นางขนิษฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 189/92 หมู่บ้าน เค.ซี พาร์ควิลล์ ถ.บางพลี -ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

089-5116454

kanitta.opal@gmail.com

2. นายสุรชัย

กฤษณรุ่งเรือง

20/58 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

085-1330685

3. นางกุลนาถ

ฉลาดธัญกิจ

1378/1 ม.9 ซ.ส�ำโรงเหนือ 21 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-759-0833, 086-7832069

4. นางนิตยา

พฤกษาชีวะ

590/7 ม.1 เทพานิเวศ ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-385-4423, 081-6574562

5. นางสุมาลี

สู่วัฒนกุล

555/64 ซ.ทรัพย์บุญชัย-บางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-1827469, 089-7651751

6. นายพิชัย

ไชยอนันต์

30/182 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 5 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี กทม. 10530

089-0410040

7. นางปัญจวีส์

พุ่มศฤงฆาร

104/24 หมู่บ้านพนาสนธ์ซิตี้ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

081-8089677

8. นางณัฐยา

สลับสม

168 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

02-4274645, 086-887-0846

8. นางสาวอโณทัย นาอ้น

แผนกวิชาสัมพันธ์

232

ch.moo1378@gmail.com kru_nit@yahoo.com

nsalubsom@yahoo.com


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา 9. นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล

373/12 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

จิตตประมวลบุญ 348 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

10. นางปัทมา

Creative Cooperation 081-4351587 02-2323-9680, 02-7090668, 081-806-1052

manitjut@g'mail.com

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1. นางสาวลักษณี หริด�ำรงค์

592/2 เขตคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

02-323-9009 ต่อ239, 087-0766722

2. นางศิริพร

เวียงวิเศษ

223/70 ถ.ศรีนครินทร์ ม.นครทอง ต.บางเมือง อ.เมือง 02-323-9009 ต่อ239, 086-8139826 จ.สมุทรปราการ 10270

3. นางจันทนีย์

คล้ายเนตร

16 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 แยก 17 แขวงหนองบอน เขต 02-323-9009 ต่อ239, ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 081-582-4623

4. นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล 123 ซ.เสรีไทย63 เขตคันนายาว ถ.เสรีไทย กรุงเทพฯ 10230 02-323-9009 ต่อ239, phenpimon_5@hotmail.com 089-6105360

แผนกวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1. นางปวริศา

แก่นจันทร์

69/422 ม.2 ซ.อุดมสิน 7 หมูบ่ า้ นเมฆฟ้าวิลล์ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 02-703-9929, จ.สมุทรปราการ 10280 081-6346795

2. นางเทียนทอง

หีบสัมฤทธิ์

339 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

089-6687399

แผนกวิชาการโรงแรม 1. ดร.วันเพ็ญ

พงษ์เก่า

3 ซ.สายลวด12 ถ. สายลวด ต.ปากนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3953169, 081-4395042

2. นางวนิดา

สวัสดิ์วราห์กุล

36/55 ม.16 หมู่บ้านลดาวัลย์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว 081-6127942 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280

3. นางอัญชลี

ศิริวัชราวงศ์

373/7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

086-351-9298

wanpen_p8@yahoo.com

aun.aun@windowslive.com

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1. นายวุฒิพล

ขอบบัวคลี่

20/5 ซ.เทศบาล23 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-7539072, 083-9994560

2. นายสมปอง

จงสมบูรณ์สุข

373/14 ม.1 ถ.สุขุมวิท ถ.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-531-8675

k_wuttipon@hotmail.com

แผนกวิชาออกแบบ 1. นางนารถวดี

สุนทรามระ

36/369 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9201318, 085- nartvadee_sundramara@ 8320810 hotmail.com

2. นายสมพงษ์

พงษ์บุปผา

145 ม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10260

02-337-3659, 086-0201168

233


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา

Creative Cooperation

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1. นายบัณฑิต

บุตรค�ำโชติ

83/419 หมู่ 7 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-709-1042, 089-0877695

2. นายอรรคพล

ยิสาร

100 ถ.ประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-1812087

แผนกวิชาการบัญชี 1. นางสาววรรณี

ชื่นบาน

345 ม.1ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-3232775, 085-1436369

wnchuenban@gmail.com

2. นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา

525/466 พรสว่ า งนิ เ วศ ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ส�ำโรงเหนื อ อ.เมื อ ง 089-74444819 จ.สมุทรปราการ 10270

3. นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน

262 ม.2 ตงบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

086-9710301

4. นางสาวฐิตวดี

ม่วงเมือง

60/328 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

02-5783500, 081-5560175

pu_2498@hotmail.com

5. นางจรีพร

วิจิตรเวชการ

48/129 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-3892961, 085-0433066

kiattikorn@hotmail.com

6. นายสมชาย

ดิลกศรี

304/11 ม.1 ต. บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

081-8238139

somchai_12dir@hotmail.com

7. นางมาริษา

ฐิติกุล

33/50 ซ.อ่อนนุช 41 ต�ำบลสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 089-5769455

แผนกวิชาการตลาด 1. นายสมคิด

มิมมา

52/13 ม.11 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง 02-7544946, จ.สมุทรปราการ 10300 089-1291397

somkid_mim@hotmail.com

2. นางพรวิไล

นุ่มนาม

23/558 ม.2 หมู่บา้ นสมุทรนิเวศน์ ซ.16 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง 02-7026940, จ.สมุทรปราการ 10270 089-4433337

dang25051@hotmail.com

3 นางสาวสุนันท์

ฉัตรนิเทศตระกูล 137 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

4 นางเหรียญ

เผื่อนด้วง

135 ม.7 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

087-0805805

5 นางอ�ำไพวรรณ ไชยอนันต์

354 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7090661, 086-3964551

02-3835580, 089-1037758

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 นายณชัย

วัฒนจ�ำเริญกิจ

340 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7090831, 089-8966099

2 นายณัฐวุฒิ

จินดากุล

336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7090831, 081-5836191

3 นายประศิษฎ์

พูลสวัสดิ์

1/175 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-2927111

234

natawut10@windowslive.com


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา

Creative Cooperation

แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ 1 นายสิทธิมนต์

นิยมฤทธิ์

31/1 ซ.พหลโยธิน 21 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

081-3830651

jubpy_jung@hotmail.com

2 นายประภาษ

นิ่มนุช

223/95 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

081-8707731

obleaprts@hotmail.com

3 นายสุชาติ

ธรรมโชติ

373/5 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7078157, 0850582334

4 นายมานิต

จิตตประมวลบุญ 348 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-23239680, 02-7090668, 081-806-1052

manitjut@g'mail.com

แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก 1 นายสุรชัย

ปรีทอง

37 ซ.นิมิตรใหม่ 16 แขวงทรายกองบิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 084-7251413

2 นายอินทรพัชร ยงใจยุธ

7/1 วชิรธรรมสาธิต 8สุขุมวิท101/01 บางนา กรุงเทพฯ 10240

082-6338625

3 นายประมาณศักย์ เสือเฒ่า

364/16 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-510-6491

pramarnsak@hotmail.com

แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 1 นายเฉลิมศักดิ์

รัตนเสถียรถาวร 7/34 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

2 นายธีรชัย

ว่องวัฒนกิจ

799 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

3 นายชาญ

ฐิติกุล

460 อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 02-7426118, 089-9629125

chan16th@hotamail.com

4 นายธนิต

ศิริสาคร

15/624 ม.10 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-7590902

gas-metal@hotmail.com

373/12 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

087-0359549

5 ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล

02-388-0771, 084-1275400 02-7581394, 081-8335298

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 นายสุริยา

แก้วมณี

1614/577 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7023004, 082-5713475

2 นายจักรรัตน์

สมตระกูล

1614/977 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

089-9202125

3 นายพรพจน์

คงคา

1614/1260 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

081-8436084

j-samtakul@msn.com

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 นายรังสรรค์

นาทอง

28/170 ซ.ประชาอุทิศ54 แยก 4-2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

02-4266214, 089-7614308

2 นายประทีป

พงษ์รุ่งเรือง

344 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

081-2931233

T. nongno@hotmail.com

3. นายเอนก

สีแดง

329 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7078288, 084-7736517

anek-r004@hotmail.com

235


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

1. นายนิสสรณ์ 2. นายนิพนธ์

สุวรรณวิชาเลิศ 399/34 ม.4 ถนนรพช. ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 100/63710 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 กิตติหัช

Creative Cooperation 080-0554225 02-7031892, 087-5025518

แผนกห้องปฏิบัติการกลาง

1. นายนราวุฒิ 2. นายสมพล

ปลื้มบ�ำเรอ ม่วงยัง

3. นายวิชา

เศรษฐา

4. นายนภนต์

เกื้อน้อย

suwan644@gmail.com

364/17 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-5638704 147/13 ม.1 หน้าหมู่บ้านเธียรเกษม ถ.เทพารักษ์ ต. เทพารักษ์ 02-3853451, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 087-0274551 55/104 เฟื่องฟ้า1 ซ.เจริญใจ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง 02-759-6517 จ.สมุทรปราการ 10270 364/21 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ม.1 ต.บางปูใหม่ 081-4060764 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

nara_pluem@hotmail.com

t.Naphon@hotmail.com

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1. นางจิราวรรณ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

พุฒพล

1/421 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

02-7091238, 081-7321738 ว่าที่ ร.ต.ภมร กิตติสุทธิ์ 412 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-323-2713, 089-1709779 นางสุรีย์ โปทาสาย 364/27 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-9182049 นายประพฤทธิ์ สารากิจ 234/251 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-7647954 02-7078103 นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล 341 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-4006139 นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร 350 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-7090756, นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง 352 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-4060529 324 บ้านพัก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง 086-6270250 นายส�ำเริง แก้วรัตน์ จ.สมุทรปราการ 10280 นายอรุณ ก�ำเหนิดนนท์ 362 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 085-1642410 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 13/62 หมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 089-9216072 ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย บุญสุข

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง

1. นายประโมทย์

เกตุบุญเลี้ยง

2. นางอุบล

สารากิจ

3. นายชูชาติ

วงสอาด

4. นางจิดาภา

ตยานันท์

5. นายประสิทธิ์ 6. นายสัมฤทธิ์ 7. นายกฤษณะ

กุลวิโรจน์ มากโทก สุภารมย์

236

02-7090756, 352 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-9038252 234/251 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-1863536, 089-7682221 487/71 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-7013618, 086-5031846 336/357 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 038-385256, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-4100498 46/19 ซ.เทศบาล 8 (ซ.ครูอรุณ) ต.ปากน�ำ้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-9850980 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-4099374 343 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 085-1121261

sureepo99@gmail.com s_prapruet@hotmail.com

jirawat@spto.ac.th sasimakate@gmail.com

w_at2513@ttomail.co.th pramot_kate@yahoo.com s_ubow@hotmail.com

jidapa-0498@hotmail.com prasit8@Hotmail.com kritsanata@hotmail.com


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา 8. 9 10 11. 12. 13.

นายทวี นางวชรพร นายคงพันธ์ นายชัชวาลย์ นายปัญญา นางนันน์นภัส

สว่างวงษ์ กรีฑาวัลย์ ไชยตัน บิกสุวรรณ คูจิระประเสริฐ สวัสดิ์ชัย

Creative Cooperation

342 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 10280 089-4480424 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 12080 089-7829651 364/24 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-3033920 364/8 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-9266509 528 ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 089-4859584 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง 089-1099132 จ.สมุทรปราการ 10280

add_262@htomail.com kongphan_n@hotmail.com S_teekim@hotmail.co.th

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก

085-5519156

kamolrak1@hotmail.com

087-0915489

achara2520@gmail.com nlady2005@yahoo.com

4. นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว

02-533-0315, 086-0751652 336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-9963428

5. นายสมบูรณ์

บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

2. นางอัจฉรา 3. นางสาวนิตยา

364/5 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

สร้อยระย้าแก้ว 336 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ศรีแก้ว 22/4 ม.1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เหมหงษา

patsarit@hotmail.com

แผนกวิชาช่างยนต์ 1. นายโอฬาร

บริสุทธิ์

338 ต.บางปูใหหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280

2. นายวันชัย

สุวรรณวีรกุล

230 ถ.พระราม 4 ซ.แสนสุข แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 086-7770153

wanchai_tech@hotmail.com

3. นายเกียรติกร

วิจิตรเวชการ

48/129 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

kiattikorn@hotmail.co.th

4. นายศิริ

สมใจเจริญ

356 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

5. นายชาตรี

สรงประเสริฐ

6. นายสุธี

ข�ำเมือง

373/10 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10280 02-3239680 ต่อ233, gmtm.2515@gmail.com 086-7348870 224/175 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง 082-5265979 suthee05@gmail.com จ.สมุทรปราการ 10270 66/404 ต .บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 089-9948701 chan2818@hotmail.com

7. นายชาญณรงค์ นามสนิท

089-7060801 02-3892961, 089-7686881 087-7917874

8. นายศุภชัย

แก้วประดิษฐ์

9. นายแสนพล

กล่อมหอ

100/44 หมู่บ้านเคซีเลควิลล์ แขวงสะพานสูง 089-7917616 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 102410 1279/75 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-914-2549

10. นายมงกุฎ

สุรเดชาวุธ

158 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

1. 2. 3. 4. 5.

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายนิติ นายอนันต์ นายบุญธรรม ว่าที่ ร.ต.วิชัย นายวีรยุทธ์

6. นายประกิจ

โสขวัญฟ้า หวังศักราทิตย์ สอนง่าย แซ่โล้ว คเชนทร

089-1855838

100/879 ม.10 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 081-4512508 364/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-4261641 23/389 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270 02-7026803 53 ซ.อุดมสุข 15 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 02-3233595 364/30 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 089-3042150 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 สร้อยระย้าแก้ว 22 หมู่ 4 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 02-323-3595, 087-9725592

olarnolarn@gmail.com

sup-1@hotmail.com saenpol@gmail.com mongkud_@hotmail.com

nititao@hotmail.com boon-thams@hotmail.com wi2513@hotmail.com

prakit_civil@hotmail.com

237


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ�ำ นักการภารโรง

1. นายส�ำราญ

Creative Cooperation

แสงนวล

บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

1. นางกัลยา

เหมจตุรัส

364/13 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

2. นางอดา

เชาว์โชติ

6/12-13 ซ.อมรเดช ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

3. นางประไพ

ราวเรือง

4. นายผล

โพชสาลี

5. นายอรุณ

มณีเนียม

6. นายสมยศ

บางฉนวน

7. นางวีนัส

มานามไทย

363 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 087-7139006 จ.สมุทรปราการ 10280 362 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 364/9 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 081-6485826 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 353 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10280 089-1488996

คนงาน

พนักงานขับรถ

1. นายณรงค์

ธรรมวินิจฉัย

2. นายพัฒนกิจ

ราวเรือง

1. นายจบ

ยามรักษาการณ์ โพชสาลี

2. นายสนธยา

ทองต�ำเสก

3. นายสมพงษ์

เหลาหลุ่น

02-3231365, 082-9782632 02-702-9033, 089-1199033 083-3098229

359 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 086-0037571, จ.สมุทรปราการ 10280 083-8157856 363 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 089-539-5739 จ.สมุทรปราการ 10280 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ลูกจ้างชั่วคราว 1. น.ส.ขนิษฐา 2. น.ส.นัยเรส

เรืองเดช ฤทธิ์แจ่ม

3. น.ส.จ�ำเรียง 4. น.ส.สมเพียร 5. น.ส.ศิริรัตน์

ศรีประทุม ตะทองตา แสงตะวัน

24 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 2/35 ม.2 คอนโดเพชรธานี ซ.วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 49/1 ม.7 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 87 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

6. นายภาสกร

ปภาศิริวาทย์

85/2 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

7. น.ส.รุ่งนภา

ปั้นทอง

63/207 ม.10 ซ.หมอเสนอ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 33/8 ม.8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 8 ซ.4 ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

8. น.ส.พัชรภรณ์ 2389. น.ส.ดาริน

สมสุข กกสูงเนิน

084-6481660 089-049-6732 088-2340416 085-0454024 02-7034989, 085-0216643 02-7029681, 080-2932201 086-3614401 089-1579989

nut-may29@hotmail.com

one-_1043@hotmail.com xkewell_@hotmail.com

parna_ja@hotmail.com


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา 10. น.ส.ชนิกา

ยารวง

11. 12. 13. 14.

นายทศพล คนเฉลียว นางนภาพร พันธุคะ นางสาวอัญพัชญ์ ภิรมย์สุรภักดิ์ นางสาวพิจติ รสุข สุขเกษม

15. 16. 17. 18.

นางสาวณัฎฐ์ชกมล ชมจิตร นางสาวปัทมาวดี โตสงวน นายก้องภพ เดือนแจ่ม นางสาวพิมพ์ผกา ทุนดี

19. นางสาวกัญญา ทองอารีย์ 20. นางสาวกิตติยา แก้วปาน 21 นางสาววิกานดา พุ่มด้วง 22 นางสาวกาญจนา หวาเกตุ 23 นางสาวพนิดา หอยหวาน 24 นายบุญยอด เหมจตุรัส 25 นายวิระ

สิมสา

26 นายสุทิน 27 นางสมจิตร์

เพิ่มพูล สิมสา

28 นางสาวสกุล

จ�ำรัส

29 นายสมศักดิ์

ทองม่วง

30 นายธีรยุทธ 31 นางสวาท

สิมสา ธรรมวินิจฉัย

32 นางสาวมาลินี 33 นายนิรันดร์

จันทร พุ่มด้วง

ครู

1 นางสาวศศิธร

มุ่งดี

2 3 4 5

ชุมพล มีภู่ ไตรสุ ศรีเกตุ

นายณัฐพล นางสาวชรินรัตน์ นางสาวดุษฎี นางสาวณิภกร

31/209 วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 26 ม.9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 1078 ม.9 ซ.เจริญสุข ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 778 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 219/114 ม.5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 487/71 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 547 ม.8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 1215 ม.9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 1279/1046 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Creative Cooperation 089-2152213

083-1997416 083-8528026 080-9349549 02-1743121, 084-0118441 02-7013618 082-6833755 081-4137299 090-9731035, 084-1615379 1279/16 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 084-3841220 209/102 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 084-9710258 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 081-9199247 จ.สมุทรปราการ 10280 141 ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 086-0799664 29/136 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 083-4468984 364/13 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1080 02-3231365, 082-9782632 364/18 บ้านพักวิทยาลัยเทคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 085-6860895, จ.สมุทรปราการ 10280 086-0164601 364/18 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-0164601 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 086-0164601 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 361 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 082-175-3275 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 086-5109581 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 989/146 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-5681297 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 083-8157856 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 364/18 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10280 082-9636552 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ 086-7541460 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

196/199 หมู่บ้านนครทองเพรสซิเดนท์ ม.2 ต.แพรกษา 080-0585912 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 208/7 ซ.อุดรดุษฎี17 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 090-0509785 127 ม.1 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 088-4635025 96 ม.2 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ�ำนวย จ.สกลนคร 14710 087-0504482 142/2 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 088-6508433

tanuu_tos@hotmail.com katathunphunthuka@hotmail.com maa_meaw@windowslive.com cats_5555@hotmail.com

pattamawadee@hotmail.com kpks_dj@hotmail.com bee_bee5379@hotmail.com aui_stc@hotmail.com kittiya13496@hotmail.com

kung_jung2528@hotmail.com bluelovelypanida@gmail.com

m_a_ybp@hotmail.com mrkafei@live.com aom_sunshine25@hotmail.com tdusadi@hotmail.com runmaru_cho@hotmail.com

239


รายชื่อและที่อยู่ครู บุคลากรทางการศึกษา 6 นางสาวญานิดา พูนสวัสดิ์ 7 8 9 10 11 12 13 14

นายสุรเดช นางสาวสุวิมล นางสาวกัลยา นายธีรพล นางสาวจันจิรา นางสาวอาทิตยา นางสาวกนกพร นายสุพจน์

ศิริ ชัยมงคล สุนทราจารย์ เป็กเยียน ไวปัญญา ชาวเชียงขวาง เดชไพฑูรย์กุล วิจิตรเวชการ

15 16 17 18

นางสาวพรพรรณ ราวเรือง นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวลักขณา บุญสนอง นางสาวณภัทร อรุณส่ง

19 นางสาวสิรินดา แสงก�ำพลี 20 21 22 23 24 25

นายนัธพงษ์ แย้มอดุลย์ นางสาวดวงชีวรรณ์ อินทสิทธิ์ นายวงกต ชื่นชม นายสรวุฒิ นิลกุล นางสุพนิตา ข�ำศรีพันธุ์ นางสาวณัฐพรรณ ปราชญ์ปัญญา

26 นางเจียมจิต

เผือกศรี

27 นางสาวอรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง 28 นายสนธยา 29 30 31 32 33 34

จันทร์แสง

นางสาวอัจฉราพร กิตติหัช นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง นางสาวพรรณนิภา เอกวงค์ นางสาวอลิษา จันทร์แซม นายปริญญา การินทร์ นายอัฐพล ชมจิตร

35 นายนพดล

อินแก้ว

36 นายวุฒิชัย

พรหมพินิจ

240

Creative Cooperation

1189/9 ทองธนาเพลสคอนโด ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 เขตบางพลัด 086-101499 แขวงบางบ�ำหรุ กรุงเทพฯ 10700 342 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-6705774 499/188 ม.6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 084-1037205 149 ม.1 ต.สุขส�ำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 084-0509216 959/95 ม.7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-5175945 364/27 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-4489187 51/1ม.7 ต. บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 081-6824140 815/193 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-9181121 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 089-7847469 จ.สมุทรปราการ 10280 363 ม.1 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-4226597 995/71 ม.ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 089-6841121 นภาลัยเรสซิเด้นซ์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 084-5401437 97/1 ซ.3 (เจริญกุล) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ 084-1558851 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 12 ซ.17(มูลนิธิร่วมกุศล) ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�้ำ 089-5053136 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 42/55 ม.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 082-0559379 333/13 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-7729871 บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 085-9025639 132/52 ซ.7 ม.10 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-3557937 132/272 ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 089-4844841 388 หมู่บ้านเทพานิเวศน์ อ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-754-8143, 084-078-2347 31 ซอยสมประสงค์2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-706-5280, 087-1023724 32/66 เลิศมงคลทองคอนโด 2 ซ.ค�ำนึงสุข ถ.ท้ายบ้าน 081-8679428 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 68/1 ซ.4 ภาณุรังษี ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง 089-8832046 จ.สมุทรปราการ 10270 100/63710 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-7031892 469 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 086-0203637 252 ซ.สิทชัย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-2525295 63/340 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 083-6182829 89/104 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 088-6548237 491/1 ม.9 ซ.เจริญสุข 61 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 693 ม.9 ซ.เจริญสุข ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 02-7090244, จ.สมุทรปราการ 10280 081-3833309 68/5 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 081-2638082, 082-9915474

n_mylove.memory@hotmail.com surades.siri@gmail.com suvimol_chk@hotmail.com mayaplay@hotmail.com bigood_sp@hotmail.com jan_powerpbgirl@hotmail.com pang_ant@hotmail.com j-joy707@hotmail.com

aonza_raksnoopy@hotmail.com aue2525@hotmail.com mytirak@hotmail.com napart_a@hotmail.com yui1086@hotmail.com nuttapong_kob@hotmail.com marikkik@hotmail.com

nattylo@hotmail.com malongse@gmail.com arun_arp@hotmail.com

pacharin_mai@hotmail.com punnipa_a๐102@hotmail.com

burn_x@hotmail.com wanonniwat_tm@hotmail.com

Sap  
Sap  

Green College

Advertisement