Page 1

Page 1 of 1

ஶிவ பஞ்சாக்ஷr ஸ்ேதாத்ரம் ஓம் னமஃ ஶிவாய ஶிவாய னமஃ ஓம் ஓம் னமஃ ஶிவாய ஶிவாய னமஃ ஓம் னாேகன்த்ரஹாராய த்rேலாசனாய பஸ்மாங்கராகாய மேஹஶ்வராய | னித்யாய ஶுத்தாய திகம்பராய தஸ்ைம "ன" காராய னமஃ ஶிவாய || ௧ || மன்தாகின  ஸலில சன்தன ச சிதாய னன்தஶ்வர ப்ரமதனாத மேஹஶ்வராய | மன்தார முக்ய பஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாய தஸ்ைம "ம" காராய னமஃ ஶிவாய || ௨ || ஶிவாய ெகௗr வதனாப்ஜ ப்றுன்த ஸூ யாய தக்ஷாத்வர னாஶகாய | ஸ்ரீ ன லகண்டாய வ்றுஷபத்வஜாய தஸ்ைம "ஶி" காராய னமஃ ஶிவாய || ௩ || வஶிஷ்ட கும்ேபாத்பவ ெகௗதமா ய முன ன்த்ர ேதவா சித ேஶகராய | சன்த்ரா க ைவஶ்வானர ேலாசனாய தஸ்ைம "வ" காராய னமஃ ஶிவாய || ௪ || யஜ்ஞ ஸ்வரூபாய ஜடாதராய பினாக ஹஸ்தாய ஸனாதனாய | திவ்யாய ேதவாய திகம்பராய தஸ்ைம "ய" காராய னமஃ ஶிவாய || ௫ || பஞ்சாக்ஷரமிதம் புண்யம் யஃ பேடச்சிவ ஸன்னிெதௗ | ஶிவேலாகமவாப்ேனாதி ஶிேவன ஸஹ ேமாதேத || Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiva-panchakshari-stotram-tamil.html

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Shiva Panchakshari Stotram Tamil