Page 1

SHIVA PANCHAKSHARI STOTRAM

रचन: आ�द शङ्कराचायर्

ॐ नमः �शवाय �शवाय नमः ॐ ॐ नमः �शवाय �शवाय नमः ॐ नागेन्द्रहाराय �त्रलोचनाय

भस्माङ्गरागाय महे श्वराय । �नत्याय शुद्धाय �दगम्बराय

तस्मै “न” काराय नमः �शवाय ॥ 1 ॥ मन्दा�कनी स�लल चन्दन च�चर्ताय नन्द�श्वर प्रमथनाथ महे श्वराय ।

मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूिजताय

तस्मै “म” काराय नमः �शवाय ॥ 2 ॥ �शवाय गौर� वदनाब्ज बन्ृ द

सूयार्य द�ाध्वर नाशकाय ।

श्री नीलकण्ठाय वष ृ भध्वजाय

तस्मै “�श” काराय नमः �शवाय ॥ 3 ॥ व�शष्ठ कुम्भोद्भव गौतमायर् मुनीन्द्र दे वा�चर्त शेखराय । चन्द्राकर् वैश्वानर लोचनाय

तस्मै “व” काराय नमः �शवाय ॥ 4 ॥ य� स्वरूपाय जटाधराय

�पनाक हस्ताय सनातनाय । �दव्याय दे वाय �दगम्बराय

तस्मै “य” काराय नमः �शवाय ॥ 5 ॥

पञ्चा�र�मदं पुण्यं यः पठे िच्छव सिन्नधौ । �शवलोकमवाप्नो�त �शवेन सह मोदते ॥


SHIVA PANCHAKSHARI STOTRAM ( ENGLISH)

Author: ādi śaṅkarācārya oṃ namaḥ śivāya śivāya namaḥ oṃ oṃ namaḥ śivāya śivāya namaḥ oṃ nāgendrahārāya trilocanāya bhasmāṅgarāgāya maheśvarāya | nityāya śuddhāya digambarāya tasmai “na” kārāya namaḥ śivāya || 1 || mandākinī salila candana carcitāya nandīśvara pramathanātha maheśvarāya | mandāra mukhya bahupuṣpa supūjitāya tasmai “ma” kārāya namaḥ śivāya || 2 || śivāya gaurī vadanābja bṛnda sūryāya dakṣādhvara nāśakāya | śrī nīlakaṇṭhāya vṛṣabhadhvajāya tasmai “śi” kārāya namaḥ śivāya || 3 || vaśiṣṭha kumbhodbhava gautamārya munīndra devārcita śekharāya | candrārka vaiśvānara locanāya tasmai “va” kārāya namaḥ śivāya || 4 || yaṅña svarūpāya jaṭādharāya pināka hastāya sanātanāya | divyāya devāya digambarāya tasmai “ya” kārāya namaḥ śivāya || 5 || pañcākṣaramidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhecchiva sannidhau | śivalokamavāpnoti śivena saha modate ||


SHIVA PANCHAKSHARI STOTRAM (TAMIL)

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய ஓம் னமஃ ஶிவாய ஶிவாய னமஃ ஓம் ஓம் னமஃ ஶிவாய ஶிவாய னமஃ ஓம் னாேகன்த்ரஹாராய த்�ேலாசனாய பஸ்மாங்கராகாய மேஹஶ்வராய | ன�த்யாய ஶுத்தாய திகம்பராய தஸ்ைம “ன” காராய னமஃ ஶிவாய || 1 || மன்தாகின � ஸலில சன்தன சர்சிதாய னன்த�ஶ்வர ப்ரமதனாத மேஹஶ்வராய | மன்தார �க்ய பஹு�ஷ்ப ஸு�ஜிதாய தஸ்ைம “ம” காராய னமஃ ஶிவாய || 2 || ஶிவாய ெகௗ� வதனாப்ஜ ப்�ன்த ஸூர்யாய தக்ஷாத்வர னாஶகாய | � ன �லகண்டாய வ்�ஷபத்வஜாய தஸ்ைம “ஶி” காராய னமஃ ஶிவாய || 3 || வஶிஷ்ட �ம்ேபாத்பவ ெகௗதமார்ய �ன �ன்த்ர ேதவார்சித ேஶகராய | சன்த்ரார்க ைவஶ்வானர ேலாசனாய தஸ்ைம “வ” காராய னமஃ ஶிவாய || 4 || யஜ்ஞ ஸ்வ�பாய ஜடாதராய ப�னாக ஹஸ்தாய ஸனாதனாய | திவ்யாய ேதவாய திகம்பராய தஸ்ைம “ய” காராய னமஃ ஶிவாய || 5 || பஞ்சாக்ஷரமிதம் �ண்யம் யஃ பேடச்சிவ ஸன்ன�ெதௗ | ஶிவேலாகமவாப்ேனாதி ஶிேவன ஸஹ ேமாதேத ||

Shiva Panchakshari Stotram Sanskrit, English & Tamil