Page 1

˜ m¯ın¯aks.¯ı pancaratnam udyadbh¯anusahasrakot.isadr.s´a¯ m . key¯urah¯arojjval¯am . bimbos.t.h¯ım . smitadantapa˙nktirucir¯am . p¯ıt¯ambar¯alam . kr.t¯am | vis.n.ubrahmasurendrasevitapad¯am . tatvasvar¯up¯am . s´iv¯am . 0 m¯ın¯aks.¯ım . pran.ato smi santatamaham . k¯arun.yav¯ar¯annidhimk 1 k mukt¯ah¯aralasatkir¯ıt.arucir¯am . p¯urn.enduvaktraprabh¯am . s´i˜njann¯upuraki˙nkiniman.idhar¯am . padmaprabh¯abh¯asur¯am | sarv¯abh¯ıs.t.aphalaprad¯am . girisut¯am . v¯an.¯ıram¯asevit¯am . 0 m¯ın¯aks.¯ım . pran.ato smi santatamaham . k¯arun.yav¯ar¯annidhim k 2 k s´r¯ıvidy¯am . s´ivav¯amabh¯aganilay¯am . hr¯ım . k¯aramantrojjval¯am . s´r¯ıcakr¯an˙ kitabindumadhyavasatim . s´r¯ımatsabh¯an¯ayak¯ım | s´r¯ımats.an.mukhavighnar¯ajajanan¯ım . s´r¯ımajjaganmohin¯ım . 0 m¯ın¯aks.¯ım . pran.ato smi santatamaham . k¯arun.yav¯ar¯annidhim k 3 k

s´r¯ımatsundaran¯ayak¯ım . bhayahar¯am . j˜na¯ naprad¯am . nirmal¯am . s´y¯am¯abh¯am . kamal¯asan¯arcitapad¯am . n¯ar¯ayan.asy¯anuj¯am | v¯ın.a¯ ven.umr.da˙ngav¯adyarasik¯am . n¯an¯avidh¯ad.a¯ mbik¯am . 0 m¯ın¯aks.¯ım . pran.ato smi santatamaham . k¯arun.yav¯ar¯annidhim k 4 k n¯an¯ayogimun¯ındrahr.nnivasat¯ım . n¯an¯arthasiddhiprad¯am . n¯an¯apus.pavir¯ajit¯an˙ ghriyugaL¯am . n¯ar¯ayan.en¯arcit¯am | n¯adabrahmamay¯ım . par¯atparatar¯am . n¯an¯arthatatv¯atmik¯am . 0 m¯ın¯aks.¯ım . pran.ato smi santatamaham . k¯arun.yav¯ar¯annidhim k 5 k | iti s´r¯ımaccha˙nkarabhagavatah. kr.tau m¯ın¯aks.¯ı pa˜ncaratnam . sam . p¯urn.am | zzzzzzzzzzzz

Meenakshi Pancharatnam English  
Meenakshi Pancharatnam English