Page 1

Mahalakshmyashtakam Namosthesthu Maha Maye, Sree Peede, Sura Poojithe, Sanka , Chakra, Gadha Hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe.

1

Namasthe Garudarude, Kolasura Bhayam Kari, Sarva Papa Hare , Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe.

2

Sarvagne Sarva Varadhe, Sarva Dushta Bhayam Karee, Sarva Dukha Hare, Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe.

3

Sidhi Budhi Pradhe Devi, Bhakthi Mukthi Pradayinee, Manthra Moorthe , Sada Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe.

4

Adhyantha Rahithe , Devi, Adhi Shakthi Maheswari, Yogaje Yoga Sambhoothe, Maha Lakshmi Namosthuthe.

5

Sthoola Sukshma Maha Roudhre, Maha Shakthi Maho Dhare, Maha Papa Hare Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe.

6

Padmasana Sthithe, Devi, Para Brahma Swaroopini, Para Mesi, Jagan Matha, Maha Lakshmi Namosthuthe.

7

Swethambara Dhare, Devi, Nanalankara Bhooshithe, Jagat Sthithe, Jagan Matha, Maha Lakshmi Namosthuthe.

8

Mahalakshmyashtakam English  
Mahalakshmyashtakam English