Page 3

g¯ud.hagulph¯a k¯urmapr.s.t.hajayis.n.uprapad¯anvit¯a k 18 k nakhad¯ıdhitisam . channanamajjanatamogun.a¯ | padadvayaprabh¯aj¯alapar¯akr.tasaroruh¯a k 19 k si˜nj¯anaman.ima˜njiriman.d.ita´sr¯ıpad¯ambuj¯a | mar¯al¯ımandagamana mah¯al¯avan.ya´sevadhih. k 20 k sarv¯arun.a¯ 0navady¯an˙ g¯ı sarv¯abharan.abh¯us.it¯a | s´ivak¯ame´svar¯an˙ kasth¯a s´iv¯a sv¯adh¯ınavallabh¯a k 21 k sumerumadhya´sr.n˙ gasth¯a s´r¯ımannagaran¯ayik¯a | cint¯aman.igr.h¯antasth¯a pa˜ncabrahm¯asanasthit¯a k 22 k mah¯apadm¯at.av¯ısam . sth¯a kadambavanav¯asin¯ı | sudh¯as¯agaramadhyasth¯a k¯am¯aks.¯ı k¯amad¯ayin¯ı k 23 k devars.igan.asam . gh¯atast¯uyam¯an¯atmavaibhav¯a | bhan.d.a¯ suravadhodyukta´saktisen¯asamanvit¯a k 24 k sampatkar¯ısam¯ar¯ud.hasindhuravrajasevit¯a | a´sv¯ar¯ud.h¯adhis.t.hit¯as´vakot.ikot.ibhir¯avr.t¯a k 25 k cakrar¯ajarath¯ar¯ud.hasarv¯ayudhaparis.kr.t¯a | geyacakrarath¯ar¯ud.hamantrin.¯ıparisevit¯a k 26 k kiricakrarath¯ar¯ud.hadan.d.an¯athapuraskr.t¯a | jv¯alam¯alinik¯aks.iptavahnipr¯ak¯aramadhyag¯a k 27 k bhan.d.asainyavadhodyukta´saktivikramahars.it¯a | nity¯apar¯akram¯at.opanir¯ıks.an.asamutsuk¯a k 28 k bhan.d.aputravadhodyuktab¯al¯avikramanandit¯a | mantrin.yamb¯aviracitavis.a˙ngavadhatos.it¯a k 29 k vi´sukrapr¯an.aharan.av¯ar¯ah¯ıv¯ıryanandit¯a | k¯ame´svaramukh¯alokakalpita´sr¯ıgan.e´svar¯a k 30 k mahagan.e´sanirbhinnavighnayantraprahars.it¯a | bhan.d.a¯ surendranirmukta´sastrapratyastravars.in.¯ı k 31 k kar¯an˙ gulinakhotpannan¯ar¯ayan.ada´sa¯ kr.tih. |

Lalita Sahasranamam English  
Lalita Sahasranamam English  
Advertisement