Page 2

kuruvindaman.i´sren.¯ıkanatkot.¯ıraman.d.it¯a k 4 k as.t.am¯ıcandravibhr¯ajapadalikasthala´sobhit¯a | mukhacandrakala˙nk¯abhamr.gan¯abhivi´ses.ak¯a k 5 k vadanasmaram¯an˙ galyagr.hatoran.acillik¯a | vakr¯alaks.m¯ıpar¯ıv¯ahacalanm¯ın¯abhalocan¯a k 6 k navacampakapus.p¯abhan¯as¯adan.d.avir¯ajit¯a | t¯ar¯ak¯antitirask¯arin¯as¯abharan.abh¯asur¯a k 7 k kadambama˜njar¯ıklptakarn.ap¯uramanohar¯a | t¯at.a˙nkayugal¯ıbh¯uta tapanod.upaman.d.al¯a k 8 k padmar¯aga´sil¯adar´sa paribh¯avikapolabh¯uh. | navavidrumabimba´sr¯ınyakk¯ariradanacchad¯a k 9 k s´uddhavidy¯an˙ kur¯ak¯aradvijapa˙nktidvayojjval¯a | karp¯urav¯ıt.ik¯amodasam¯akars.idigantar¯a k 10 k nijasall¯apam¯adhuryavinirbhartsitakacchap¯ı | mandasmitaprabh¯ap¯uramajjatk¯ame´sam¯anas¯a k 11 k an¯akalitas¯adr.s´yacibuka´sr¯ıvir¯ajit¯a | k¯ame´sabaddham¯an˙ galyas¯utra´sobhitakandhar¯a k 12 k kanak¯an˙ gadakey¯urakaman¯ıyabhuj¯anvit¯a | ratnagraiveyacint¯akalolamukt¯aphal¯anvit¯a || 13 k k¯ame´svarapremaratnaman.ipratipan.astan¯ı | n¯abhy¯alav¯alarom¯alilat¯aphalakucadvay¯ı k 14 k laks.yaromalat¯adh¯arat¯asamunneyamadhyam¯a | stanabh¯aradalanmadhyapat.t.abandhavalitray¯a k 15 k arun.a¯ run.a kausumbhavastrabh¯asvatkat.¯ıtat.¯ı | ratnaki˙nkin.ik¯aramyara´san¯ad¯amabh¯us.it¯a k 16 k k¯ame´saj˜na¯ tasaubh¯agyam¯ardavorudvay¯anvit¯a | m¯an.ikyamakut.a¯ k¯araj¯anudvayavir¯ajit¯a k 17 k indragopapariks.iptasmarat¯un.a¯ bhajam . ghik¯a |

Lalita Sahasranamam English  
Lalita Sahasranamam English  
Advertisement