Page 13

ud¯arak¯ırtih. udd¯amavaibhav¯a varn.ar¯upin.¯ı k 158 k janmamr.tyujar¯ataptajanavi´sr¯antid¯ayin¯ı | sarvopanis.adudghus.t.a¯ s´a¯ ntyat¯ıtakal¯atmik¯a k 159 k gambh¯ır¯a gagan¯antasth¯a garvit¯a g¯analolup¯a | kalpan¯arahit¯a k¯as.t.h¯a 0k¯ant¯a k¯ant¯ardhavigrah¯a k 160 k k¯aryak¯aran.anirmukt¯a k¯amakelitara˙ngit¯a | kanatkanakat¯at.a˙nk¯a l¯ıl¯avigrahadh¯arin.¯ı k 161 k aj¯aks.ayavinirmukt¯a mugdh¯a ks.iprapras¯adin¯ı | antarmukhasam¯ar¯adhy¯a bahirmukhasudurlabh¯a k 162 k tray¯ı trivarganilay¯a tristh¯a tripuram¯alin¯ı | nir¯amay¯a nir¯alamb¯a sv¯atm¯ar¯am¯a sudh¯asrutih. k 163 k sam . s¯arapa˙nkanirmagnasamuddharan.apan.d.it¯a | yaj˜napriy¯a yaj˜nakartr¯ı yajam¯anasvar¯upin.¯ı k 164 k dharm¯adh¯ar¯a dhan¯adhyaks.a¯ dhanadh¯anyavivardhin¯ı | viprapriy¯a viprar¯up¯a vi´svabhraman.ak¯arin.¯ı k 165 k vi´svagr¯as¯a vidrum¯abh¯a vais.n.av¯ı vis.n.ur¯upin.¯ı | ayoniryoninilay¯a k¯ut.asth¯a kular¯upin.¯ı k 166 k v¯ıragos.t.h¯ıpriy¯a v¯ır¯a nais.karmy¯a n¯adar¯upin.¯ı | vij˜na¯ nakalan¯a kaly¯a vidagdh¯a baindav¯asan¯a k 167 k tattv¯adhik¯a tattvamay¯ı tattvamarthasvar¯upin.¯ı | s¯amag¯anapriy¯a saumy¯a sad¯as´ivakut.umbin¯ı k 168 k savy¯apasavyam¯argasth¯a sarv¯apadviniv¯arin.¯ı | svasth¯a svabh¯avamadhur¯a dh¯ır¯a dh¯ırasamarcit¯a k 169 k caitany¯arghyasam¯ar¯adhy¯a caitanyakusumapriy¯a | sadodit¯a sad¯atus.t.a¯ tarun.a¯ dityap¯at.al¯a k 170 k daks.in.a¯ daks.in.a¯ r¯adhy¯a darasmeramukh¯am . buj¯a | kaulin¯ıkeval¯a 0narghyakaivalyapadad¯ayin¯ı k 171 k stotrapriy¯a stutimat¯ı s´rutisam . stutavaibhav¯a |

Lalita Sahasranamam English  
Lalita Sahasranamam English  
Advertisement