Page 1

s´r¯ılalit¯asahasran¯amastotram dhy¯anam

sind¯ur¯arun.avigrah¯am . trinayan¯am . m¯an.ikyamaulisphurat t¯ar¯an¯ayaka´sekhar¯am . smitamukh¯ım¯ap¯ınavaks.oruh¯am | p¯an.ibhy¯amalip¯urn.aratnacas.akam . raktotpalam . vibhrat¯ım . saumy¯am . ratnaghat.astharaktacaran.a¯ m . dhy¯ayetpar¯amambik¯am k arun.a¯ m . karun.a¯ tara˙ngitaks.¯ım . dhr.tap¯as´a¯ n˙ ku´sapus.pab¯an.ac¯ap¯am | an.im¯adibhir¯avr.t¯am . may¯ukhaih. ahamityeva vibh¯avaye bhav¯an¯ım k dhy¯ayet padm¯asanasth¯am . vikasitavadan¯am . padmapatr¯ayat¯aks.¯ım . hem¯abh¯am . p¯ıtavastr¯am . karakalitalasaddhemapadm¯am . var¯an˙ g¯ım | sarv¯ala˙nk¯arayukt¯am . satatamabhayad¯am . bhaktanamr¯am . bhav¯an¯ım . s´r¯ıvidy¯am . s´a¯ ntam¯urtim . sakalasuranut¯am . sarvasampatprad¯atr¯ım k saku˙nkumavilepan¯amalikacumbikast¯urik¯am . samandahasiteks.an.a¯ m . sa´sarac¯apap¯as´a¯ n˙ ku´sa¯ m | a´ses.ajanamohin¯ım . arun.am¯alyabh¯us.a¯ mbar¯am . jap¯akusumabh¯asur¯am . japavidhau smaredambik¯am k k atha s´r¯ılalit¯asahasran¯amastotram k ˜ s´r¯ım¯at¯a s´r¯ımah¯ar¯aj˜n¯ı s´r¯ımatsimh¯asane´svar¯ı | Om cidagnikun.d.asam . bh¯ut¯a devak¯aryasamudyat¯a k 1 k udyadbh¯anusahasr¯abh¯a caturb¯ahusamanvit¯a | r¯agasvar¯upap¯as´a¯ d.hy¯a krodh¯ak¯ar¯an˙ ku´sojjval¯a k 2 k manor¯upeks.ukodan.d.a¯ pa˜ncatanm¯atras¯ayak¯a | nij¯arun.aprabh¯ap¯uramajjadbrahm¯an.d.aman.d.al¯a k 3 k campak¯as´okapunn¯agasaugandhikalasatkac¯a |


kuruvindaman.i´sren.¯ıkanatkot.¯ıraman.d.it¯a k 4 k as.t.am¯ıcandravibhr¯ajapadalikasthala´sobhit¯a | mukhacandrakala˙nk¯abhamr.gan¯abhivi´ses.ak¯a k 5 k vadanasmaram¯an˙ galyagr.hatoran.acillik¯a | vakr¯alaks.m¯ıpar¯ıv¯ahacalanm¯ın¯abhalocan¯a k 6 k navacampakapus.p¯abhan¯as¯adan.d.avir¯ajit¯a | t¯ar¯ak¯antitirask¯arin¯as¯abharan.abh¯asur¯a k 7 k kadambama˜njar¯ıklptakarn.ap¯uramanohar¯a | t¯at.a˙nkayugal¯ıbh¯uta tapanod.upaman.d.al¯a k 8 k padmar¯aga´sil¯adar´sa paribh¯avikapolabh¯uh. | navavidrumabimba´sr¯ınyakk¯ariradanacchad¯a k 9 k s´uddhavidy¯an˙ kur¯ak¯aradvijapa˙nktidvayojjval¯a | karp¯urav¯ıt.ik¯amodasam¯akars.idigantar¯a k 10 k nijasall¯apam¯adhuryavinirbhartsitakacchap¯ı | mandasmitaprabh¯ap¯uramajjatk¯ame´sam¯anas¯a k 11 k an¯akalitas¯adr.s´yacibuka´sr¯ıvir¯ajit¯a | k¯ame´sabaddham¯an˙ galyas¯utra´sobhitakandhar¯a k 12 k kanak¯an˙ gadakey¯urakaman¯ıyabhuj¯anvit¯a | ratnagraiveyacint¯akalolamukt¯aphal¯anvit¯a || 13 k k¯ame´svarapremaratnaman.ipratipan.astan¯ı | n¯abhy¯alav¯alarom¯alilat¯aphalakucadvay¯ı k 14 k laks.yaromalat¯adh¯arat¯asamunneyamadhyam¯a | stanabh¯aradalanmadhyapat.t.abandhavalitray¯a k 15 k arun.a¯ run.a kausumbhavastrabh¯asvatkat.¯ıtat.¯ı | ratnaki˙nkin.ik¯aramyara´san¯ad¯amabh¯us.it¯a k 16 k k¯ame´saj˜na¯ tasaubh¯agyam¯ardavorudvay¯anvit¯a | m¯an.ikyamakut.a¯ k¯araj¯anudvayavir¯ajit¯a k 17 k indragopapariks.iptasmarat¯un.a¯ bhajam . ghik¯a |


g¯ud.hagulph¯a k¯urmapr.s.t.hajayis.n.uprapad¯anvit¯a k 18 k nakhad¯ıdhitisam . channanamajjanatamogun.a¯ | padadvayaprabh¯aj¯alapar¯akr.tasaroruh¯a k 19 k si˜nj¯anaman.ima˜njiriman.d.ita´sr¯ıpad¯ambuj¯a | mar¯al¯ımandagamana mah¯al¯avan.ya´sevadhih. k 20 k sarv¯arun.a¯ 0navady¯an˙ g¯ı sarv¯abharan.abh¯us.it¯a | s´ivak¯ame´svar¯an˙ kasth¯a s´iv¯a sv¯adh¯ınavallabh¯a k 21 k sumerumadhya´sr.n˙ gasth¯a s´r¯ımannagaran¯ayik¯a | cint¯aman.igr.h¯antasth¯a pa˜ncabrahm¯asanasthit¯a k 22 k mah¯apadm¯at.av¯ısam . sth¯a kadambavanav¯asin¯ı | sudh¯as¯agaramadhyasth¯a k¯am¯aks.¯ı k¯amad¯ayin¯ı k 23 k devars.igan.asam . gh¯atast¯uyam¯an¯atmavaibhav¯a | bhan.d.a¯ suravadhodyukta´saktisen¯asamanvit¯a k 24 k sampatkar¯ısam¯ar¯ud.hasindhuravrajasevit¯a | a´sv¯ar¯ud.h¯adhis.t.hit¯as´vakot.ikot.ibhir¯avr.t¯a k 25 k cakrar¯ajarath¯ar¯ud.hasarv¯ayudhaparis.kr.t¯a | geyacakrarath¯ar¯ud.hamantrin.¯ıparisevit¯a k 26 k kiricakrarath¯ar¯ud.hadan.d.an¯athapuraskr.t¯a | jv¯alam¯alinik¯aks.iptavahnipr¯ak¯aramadhyag¯a k 27 k bhan.d.asainyavadhodyukta´saktivikramahars.it¯a | nity¯apar¯akram¯at.opanir¯ıks.an.asamutsuk¯a k 28 k bhan.d.aputravadhodyuktab¯al¯avikramanandit¯a | mantrin.yamb¯aviracitavis.a˙ngavadhatos.it¯a k 29 k vi´sukrapr¯an.aharan.av¯ar¯ah¯ıv¯ıryanandit¯a | k¯ame´svaramukh¯alokakalpita´sr¯ıgan.e´svar¯a k 30 k mahagan.e´sanirbhinnavighnayantraprahars.it¯a | bhan.d.a¯ surendranirmukta´sastrapratyastravars.in.¯ı k 31 k kar¯an˙ gulinakhotpannan¯ar¯ayan.ada´sa¯ kr.tih. |


mah¯ap¯as´upat¯astr¯agninirdagdh¯asurasainik¯a k 32 k k¯ame´svar¯astranirdagdhasabhan.d.a¯ sura´su¯ nyak¯a | brahmopendramahendr¯adidevasam . stutavaibhav¯a k 33 k haranetr¯agnisam . dagdhak¯amasam . j¯ıvanaus.adhih. | s´r¯ımadv¯agbhavak¯ut.aikasvar¯upamukhapa˙nkaj¯a k 34 k kan.t.h¯adhah.kat.iparyantamadhyak¯ut.asvar¯upin.¯ı | s´aktik¯ut.aikat¯apannakat.yadhobh¯agadh¯arin.¯ı k 35 k mulamantr¯atmik¯a m¯ulak¯ut.atrayakalebar¯a | kul¯amr.taikarasik¯a kulasam . ketap¯alin¯ı k 36 k kul¯an˙ gan¯a kul¯antasth¯a kaulin¯ı kulayogin¯ı | akul¯a samay¯antasth¯a samay¯ac¯aratatpar¯a k 37 k m¯ul¯adh¯araikanilay¯a brahmagranthivibhedin¯ı | man.ip¯ur¯antar¯udit¯a vis.n.ugranthivibhedin¯ı k 38 k a¯ j˜na¯ cakr¯antar¯alasth¯a rudragranthivibhedin¯ı | sahasr¯ar¯ambuj¯ar¯ud.h¯a sudh¯as¯ar¯abhivars.in.¯ı k 39 k tad.illat¯asamarucih. s.at.cakroparisam . sthit¯a | mah¯asaktih. kun.d.alin¯ı bisatantutan¯ıyas¯ı k 40 k bhav¯an¯ı bh¯avan¯agamy¯a bhav¯aran.yakut.h¯arik¯a | bhadrapriy¯a bhadram¯urtih. bhaktasaubh¯agyad¯ayin¯ı k 41 k bhaktipriy¯a bhaktigamy¯a bhaktiva´sy¯a bhay¯apah¯a | s´a¯ m . bhav¯ı s´a¯ rad¯ar¯adhy¯a s´arv¯an.¯ı s´armad¯ayin¯ı k 42 k s´a¯ n˙ kar¯ı s´r¯ıkar¯ı s¯adhv¯ı s´araccandranibh¯anan¯a | s´a¯ todar¯ı s´a¯ ntimat¯ı nir¯adh¯ar¯a nira˜njan¯a k 43 k nirlep¯a nirmal¯a nity¯a nir¯akar¯a nir¯akul¯a | nirgun.a¯ nis.kal¯a s´a¯ nt¯a nis.k¯am¯a nir¯upaplav¯a k 44 k nityamukt¯a nirvik¯ar¯a nis.prapa˜nc¯a nir¯as´ray¯a | nitya´suddh¯a nityabuddh¯a niravady¯a nirantar¯a k 45 k nis.k¯aran.a¯ nis.kala˙nk¯a nirupadhih. nir¯ıs´var¯a |


n¯ır¯ag¯a r¯agamathan¯ı nirmad¯a madan¯as´in¯ı k 46 k ni´scint¯a niraha˙nk¯ar¯a nirmoh¯a mohan¯as´in¯ı | nirmam¯a mamat¯ahantr¯ı nis.p¯ap¯a p¯apan¯as´in¯ı k 47 k nis.krodh¯a krodha´saman¯ı nirlobh¯a lobhan¯as´in¯ı | nih.sam . s´ay¯a sam . s´ayaghn¯ı nirbhav¯a bhavan¯as´in¯ı k 48 k nirvikalp¯a nir¯ab¯adh¯a nirbhed¯a bhedan¯as´in¯ı | nirn¯as´a¯ mr.tyumathan¯ı nis.kriy¯a nis.parigrah¯a k 49 k nistul¯a nilacikur¯a nirap¯ay¯a niratyay¯a | durlabh¯a durgam¯a durg¯a duh.khahantr¯ı sukhaprad¯a k 50 k dus.t.ad¯ur¯a dur¯ac¯ara´saman¯ı dos.avarjit¯a | sarvaj˜na¯ s¯andrakarun.a¯ sam¯anadhikavarjit¯a k 51 k sarva´saktimay¯ı sarvama˙ngal¯a sadgatiprad¯a | sarve´svari sarvamay¯ı sarvamantrasvar¯upin.¯ı k 52 k sarvayantr¯atmik¯a sarvatantrar¯up¯a manonman¯ı | m¯ahe´svar¯ı mah¯adev¯ı mah¯alaks.m¯ı mr.d.apriy¯a k 53 k mah¯ar¯up¯a mah¯ap¯ujy¯a mah¯ap¯atakan¯as´in¯ı | mah¯am¯ay¯a mah¯asattv¯a mah¯as´aktih. mah¯aratih. k 54 k mah¯abhog¯a mahai´svary¯a mah¯av¯ıry¯a mah¯abal¯a | mah¯abuddhih. mah¯asiddhih. mah¯ayoge´svare´svar¯ı k 55 k mah¯atantr¯a mah¯amantr¯a mah¯ayantr¯a mah¯asan¯a | mah¯ay¯agakram¯ar¯adhy¯a mah¯abhairavap¯ujit¯a k 56 k mahe´svara mah¯akalpa mah¯at¯an.d.avas¯aks.in.¯ı | mah¯ak¯ame´samahis.¯ı mah¯atripurasundar¯ı k 57 k catus.s.as.t.yupac¯ar¯ad.hy¯a catus.s.as.t.ikal¯amay¯ı | mah¯acatus.s.as.t.ikot.iyogin¯ıgan.asevit¯a k 58 k manuvidy¯a candravidy¯a candraman.d.alamadhyag¯a | c¯arur¯upa c¯aruh¯as¯a c¯arucandrakal¯adhar¯a k 59 k car¯acarajagann¯ath¯a cakrar¯ajaniketan¯a |


p¯arvat¯ı padmanayan¯a padmar¯agasamaprabh¯a k 60 k pa˜ncapret¯asan¯as¯ın¯a pa˜ncabrahmasvarupin.¯ı | cinmay¯ı param¯anand¯a vij˜na¯ naghanar¯upin.¯ı k 61 k dhy¯anadhy¯atr.dhyeyar¯up¯a dharm¯adharmavivarjit¯a | vi´svarup¯a j¯agarin.¯ı svapant¯ı taijas¯atmik¯a k 62 k supt¯a pr¯aj˜na¯ tmik¯a tury¯a sarv¯avasth¯avivarjit¯a | sr.s.t.ikartr¯ı brahmar¯up¯a goptr¯ı govindar¯upin.¯ı k 63 k sam . h¯arin.¯ı rudrar¯up¯a tirodh¯anakar¯ıs´var¯ı | sad¯as´iv¯a 0nugrahad¯a pa˜ncakr.tyapar¯ayan.a¯ k 64 k bh¯anuman.d.alamadhyasth¯a bhairav¯ı bhagam¯alin¯ı | padm¯asan¯a bhagavat¯ı padman¯abhasahodar¯ı k 65 k unmes.animis.otpannavipannabhuvan¯aval¯ı | sahasra´s¯ırs.avadan¯a sahasr¯aks.¯ı sahasrap¯at k 66 k a¯ brahmak¯ıt.ajanan¯ı varn.a¯ s´ramavidh¯ayini | nij¯aj˜na¯ r¯upanigam¯a pun.y¯apun.yaphalaprad¯a k 67 k s´rutis¯ımantasind¯ur¯ıkr.tap¯ad¯abjadh¯ulik¯a | sakal¯agamasam . doha´suktisam . put.amauktik¯a k 68 k purus.a¯ rthaprad¯a p¯urn.a¯ bhogin¯ı bhuvane´svar¯ı | 0 am . bik¯a n¯adinidhan¯a haribrahmendrasevit¯a k 69 k n¯ar¯ayan.¯ı n¯adar¯up¯a n¯amar¯upavivarjit¯a | hr¯ım . k¯ar¯ı hr¯ımat¯ı hr.dy¯a heyop¯adeyavarjit¯a k 70 k r¯ajar¯aj¯arcit¯a r¯aj˜n¯ı ramy¯a r¯aj¯ıvalocan¯a | ra˜njan¯ı raman.¯ı rasy¯a ran.atki˙nkin.imekhal¯a k 71 k ram¯a r¯akenduvadan¯a ratir¯up¯a ratipriy¯a | raks.a¯ kar¯ı r¯aks.asaghn¯ı r¯am¯a raman.alampat.a¯ k 72 k k¯amy¯a k¯amakal¯ar¯up¯a kadambakusumapriy¯a | kaly¯an.¯ı jagat¯ıkand¯a karun.a¯ rasas¯agar¯a k 73 k kal¯avat¯ı kal¯al¯ap¯a k¯ant¯a k¯adambar¯ıpriy¯a |


varad¯a v¯amanayan¯a v¯arun.¯ımadavivhal¯a k 74 k vi´sv¯adhik¯a vedavedy¯a vindhy¯acalaniv¯asin¯ı | vidh¯atr¯ı vedajanan¯ı vis.n.um¯ay¯a vil¯asin¯ı k 75 k ks.etrasvar¯up¯a ks.etre´s¯ı ks.etraks.etraj˜nap¯alin¯ı | ks.ayavr.ddhivinirmukt¯a ks.etrap¯alasamarcit¯a k 76 k vijay¯a vimal¯a vandy¯a vand¯arujanavatsal¯a | v¯agv¯adin¯ı v¯amake´s¯ı vahniman.d.alav¯asin¯ı k 77 k bhaktimatkalpalatik¯a pa´sup¯as´avimocin¯ı | sam . hr.t¯as´es.ap¯as.an.d.a¯ sad¯ac¯arapravartik¯a k 78 k t¯apatray¯agnisam . tapta sam¯ahl¯adanacandrik¯a | tarun.¯ı t¯apas¯ar¯adhy¯a tanumadhy¯a tamopah¯a k 79 k citistatpadalaks.y¯arth¯a cidekarasar¯upin.¯ı | sv¯atm¯anandalav¯ıbh¯utabrahm¯ady¯anandasantatih. k 80 k par¯apratyakcit¯ır¯up¯a pa´syant¯ı paradevat¯a | madhyam¯a vaikhar¯ır¯up¯a bhaktam¯anasaham . sik¯a k 81 k k¯ame´svarapr¯an.an¯ad.¯ı kr.taj˜na¯ k¯amap¯ujit¯a | s´r.n˙ g¯ararasasam . p¯urn.a¯ jay¯a j¯alandharasthit¯a k 82 k od.y¯an.ap¯ıt.hanilay¯a binduman.d.alav¯asin¯ı | rahoy¯agakram¯ar¯adhy¯a rahastarpan.atarpit¯a k 83 k sadyah.pras¯adin¯ı vi´svas¯aks.in.¯ı s¯aks.ivarjit¯a | s.ad.a˙ngadevat¯ayukt¯a s.a¯ d.gun.yaparip¯urit¯a k 84 k nityaklinn¯a nirupam¯a nirv¯an.asukhad¯ayin¯ı | nity¯as.od.a´sik¯ar¯up¯a s´r¯ıkan.t.h¯ardha´sar¯ırin.¯ı k 85 k prabh¯avat¯ı prabh¯ar¯up¯a prasiddh¯a parame´svar¯ı | m¯ulaprakr.tiravyakt¯a vyakt¯avyaktasvar¯up¯ın.i k 86 k vy¯apin¯ı vividh¯ak¯ar¯a vidy¯avidy¯asvar¯upin.¯ı | mah¯ak¯ame´sanayanakumud¯ahl¯adakaumud¯ı k 87 k bhaktah¯ardatamobhedabh¯anumadbh¯anusantatih. |


s´ivad¯ut¯ı s´iv¯ar¯adhy¯a s´ivam¯urtih. s´ivam . kar¯ı k 88 k s´ivapriy¯a s´ivapar¯a s´is.t.es.t.a¯ s´is.t.ap¯ujit¯a | apramey¯a svaprak¯as´a¯ manov¯ac¯amagocar¯a k 89 k cicchakti´scetan¯ar¯up¯a jad.a´saktirjad.a¯ tmik¯a | g¯ayatr¯ı vy¯ahr.tih. sandhy¯a dvijabr.ndanis.evit¯a k 90 k tatv¯asan¯a tattvamay¯ı pa˜ncako´sa¯ ntarasthit¯a| nih.s¯ımamahim¯a nityayauvan¯a mada´sa¯ lin¯ı k 91 k madagh¯urn.itarakt¯aks.¯ı madap¯at.alagan.d.abh¯uh. | candanadravadigdh¯an˙ g¯ı c¯ampeyakusumapriy¯a k 92 k ku´sal¯a komal¯ak¯ar¯a kurukull¯a kule´svar¯ı | kulakun.d.a¯ lay¯a kaulam¯argatatparasevit¯a k 93 k kum¯aragan.an¯ath¯amb¯a tus.t.ih. pus.t.irmatirdhr.tih. | s´a¯ ntih. svastimat¯ı k¯antirnandin¯ı vighnan¯as´in¯ı k 94 k tejovat¯ı trinayan¯a lol¯aks.ik¯amar¯upin.¯ı | m¯alin¯ı ham . sin¯ı m¯at¯a malay¯acalav¯asin¯ı k 95 k sumukh¯ı nalin¯ı subhr¯uh. s´obhan¯a suran¯ayik¯a | k¯alakan.t.h¯ı k¯antimati ks.obhin.¯ı s¯uks.mar¯upin.¯ı k 96 k vajre´svar¯ı v¯amadev¯ı vayovasth¯avivarjit¯a | siddhe´svari siddhavidy¯a siddham¯at¯a ya´sasvin¯ı k 97 k vi´suddhacakranilay¯a 0 0raktavarn.a¯ trilocan¯a | khat.v¯an˙ g¯adipraharan.a¯ vadanaikasamanvit¯a k 98 k p¯ayas¯annapriy¯a tvaksth¯a pa´sulokabhayam . kar¯ı | amr.t¯adimah¯as´aktisam . vr.t¯a d.a¯ kin¯ıs´var¯ı k 99 k an¯ahat¯abjanilay¯a s´y¯am¯abh¯avadanadvay¯a | 0 dam . s.t.rojjval¯a ks.am¯al¯adidhar¯a rudhirasam . sthit¯a k 100 k k¯alar¯atry¯adi´saktyaughavr.t¯a snigdhaudanapriy¯a | mah¯av¯ırendravarad¯a r¯akin.yamb¯asvar¯upin.¯ı k 101 k man.ip¯ur¯abjanilay¯a vadanatrayasam . yut¯a |


vajr¯adik¯ayudhopet¯a d.a¯ mary¯adibhir¯avr.t¯a k 102 k raktavarn.a¯ m¯am . sanis.t.h¯a gud.a¯ nnapr¯ıtam¯anas¯a | samastabhaktasukhad¯a l¯akinyam . b¯asvar¯upin.¯ı k 103 k sv¯adhis.t.h¯an¯am . bujagat¯a caturvaktramanohar¯a | s´u¯ l¯ady¯ayudhasam . pann¯a p¯ıtavarn.a¯ tigarvit¯a k 104 k medonis.t.h¯a madhupr¯ıt¯a bandiny¯adisamanvit¯a | dadhyann¯asaktahr.day¯a k¯akin¯ır¯upadh¯arin.¯ı k 105 k m¯ul¯adh¯ar¯ambuj¯ar¯ud.h¯a pa˜ncavaktr¯a 0sthisam . sthit¯a | a˙nku´sa¯ dipraharan.a¯ varad¯adinis.evit¯a k 106 k mudgaudan¯asaktacitt¯a s¯akinyamb¯asvar¯upin.¯ı | a¯ j˜na¯ cakr¯abjanilay¯a s´uklavarn.a¯ s.ad.a¯ nan¯a k 107 k majj¯asam . sth¯a ham . savat¯ımukhya´saktisamanvit¯a | haridr¯annaikarasik¯a h¯akin¯ır¯upadh¯arin.¯ı k 108 k sahasradalapadmasth¯a sarvavarn.opa´sobhit¯a | sarv¯ayudhadhar¯a s´uklasam . sthit¯a sarvatomukh¯ı k 109 k sarvaudanapr¯ıtacitt¯a y¯akinyamb¯asvar¯upin.¯ı | sv¯ah¯a svadh¯a 0matirmedh¯a s´rutih. smr.tiranuttam¯a k 110 k pun.yak¯ırtih. pun.yalabhy¯a pun.ya´sravan.ak¯ırtan¯a | pulomaj¯arcit¯a bandhamocan¯ı barbar¯alak¯a k 111 k vimar´sar¯upin.¯ı vidy¯a viyad¯adijagatpras¯uh. | sarvavy¯adhipra´saman¯ı sarvamr.tyu niv¯arin.¯ı k 112 k agragan.y¯a 0cintyar¯up¯a kalikalmas.an¯as´in¯ı | k¯aty¯ayan¯ı k¯alahantr¯ı kamal¯aks.anis.evit¯a k 113 k t¯amb¯ulap¯uritamukh¯ı d¯ad.im¯ıkusumaprabh¯a | mr.g¯aks.¯ı mohin¯ı mukhy¯a mr.d.a¯ n¯ı mitrar¯upin.¯ı k 114 k nityatr.pt¯a bhaktanidhih. niyantr¯ı nikhile´svar¯ı | maitry¯adiv¯asan¯alabhy¯a mah¯apralayas¯aks.in.¯ı k 115 k par¯as´aktih. par¯anis.t.h¯a praj˜na¯ naghanarupin.¯ı |


m¯adhv¯ıp¯an¯alas¯a matt¯a m¯atr.k¯avarn.ar¯upin.¯ı k 116 k mah¯akail¯asanilay¯a mr.n.a¯ lamr.du dorlat¯a | mahan¯ıy¯a day¯am¯urtih. mah¯as¯am . r¯ajya´sa¯ lin¯ı k 117 k a¯ tmavidy¯a mah¯avidy¯a s´r¯ıvidy¯a k¯amasevit¯a | s´r¯ıs.od.a´sa¯ ks.ar¯ıvidy¯a trik¯ut.a¯ k¯amakot.ik¯a k 118 k kat.a¯ ks.aki˙nkar¯ıbhutakamal¯akot.isevit¯a | s´irah.sthit¯a candranibh¯a bh¯alasthendradhanuh.prabh¯a k 119 k hr.dayasth¯a raviprakhy¯a trikon.a¯ ntarad¯ıpik¯a | d¯aks.a¯ yan.¯ı daityahantr¯ı daks.ayaj˜navin¯as´in¯ı k 120 k dar¯andolitad¯ırgh¯aks.¯ı darah¯asojjvalanmukh¯ı | gurum¯urtirgun.anidhirgom¯at¯a guhajanmabh¯uh. k 121 k deve´s¯ı dan.d.an¯ıtisth¯a dahar¯ak¯as´ar¯upin.¯ı | pratipanmukhyar¯ak¯antatithiman.d.alap¯ujit¯a k 122 k kal¯atmik¯a kal¯an¯ath¯a k¯avy¯al¯apavinodin¯ı | sac¯amararam¯av¯an.¯ısavyadaks.in.asevit¯a k 123 k a¯ di´saktiramey¯a 0 0tm¯a param¯a p¯avan¯akr.tih. | anekakot.ibrahm¯an.d.ajanan¯ı divyavigrah¯a k 124 k kl¯ım . k¯ar¯ı keval¯a guhy¯a kaivalyapadad¯ayin¯ı | tripur¯a trijagadvandy¯a trim¯urtistrida´se´svar¯ı k 125 k tryaks.ari divyagandh¯ad.hy¯a sind¯ur¯atilak¯an˜ cit¯a | um¯a s´ailendratanay¯a gaur¯ı gandharvasevit¯a k 126 k vi´svagarbh¯a svarn.agarbh¯a 0varad¯a v¯agadh¯ıs´var¯ı | dhy¯anagamy¯a 0paricchedy¯a j˜na¯ nad¯a j˜na¯ navigrah¯a k 127 k sarvaved¯antasam . vedy¯a saty¯anandasvar¯upin.¯ı | lop¯amudr¯arcit¯a l¯ıl¯akl.iptabrahm¯an.d.aman.d.al¯a k 128 k adr.s´y¯a dr.s´yarahit¯a vij˜na¯ tr¯ı vedyavarjit¯a | yogin¯ı yogad¯a yogy¯a yog¯anand¯a yugam . dhar¯a k 129 k icch¯as´aktij˜na¯ na´saktikriy¯as´aktisvar¯upin.¯ı |


sarv¯adh¯ar¯a suprat¯ıs.t.h¯a sadasadr¯upadh¯arin.¯ı k 130 k as.t.am¯urtiraj¯ajaitr¯ı lok¯ay¯atravidh¯ayin¯ı | ek¯akin¯ı bh¯umar¯up¯a nirdvait¯a dvaitavarjit¯a k 131 k annad¯a vasud¯a vr.ddh¯a brahm¯atmaikyasvar¯upin.¯ı | br.hat¯ı br¯ahman.¯ı br¯ahm¯ı brahm¯anand¯a balipriy¯a k 132 k bh¯as.a¯ r¯up¯a br.hatsen¯a bh¯av¯abh¯avavivarjit¯a | sukh¯ar¯adhy¯a s´ubhakar¯ı s´obhan¯asulabh¯agatih. k 133 k r¯ajar¯aje´svar¯ı r¯ajyad¯ayin¯ı r¯ajyavallabh¯a | r¯ajatkr.p¯a r¯ajap¯ıt.hanive´sitanij¯as´rit¯a k 134 k r¯ajyalaks.m¯ıh. ko´san¯ath¯a catura˙ngabale´svar¯ı | s¯amr¯ajyad¯ayin¯ı satyasandh¯a s¯agaramekhal¯a k 135 k d¯ıks.it¯a daitya´saman¯ı sarvalokava´sa˙nkar¯ı | sarv¯arthad¯atr¯ı s¯avitr¯ı saccid¯anandar¯upin.¯ı k 136 k de´sak¯al¯aparicchinn¯a sarvag¯a sarvamohin¯ı | sarasvat¯ı s´a¯ stramay¯ı guh¯amb¯a guhyar¯upin.¯ı k 137 k sarvop¯adhivinirmukt¯a sad¯as´ivapativrat¯a | sam . prad¯aye´svar¯ı s¯adhv¯ı gur¯uman.d.alar¯upin.¯ı k 138 k kulott¯ırn.a¯ bhag¯ar¯adhy¯a m¯ay¯a madhumat¯ı mah¯ı | gan.a¯ mb¯a guhyak¯ar¯adhy¯a komal¯an˙ g¯ı gur¯upriy¯a k 139 k svatantr¯a sarvatantre´s¯ı daks.in.a¯ m¯urtir¯upin.¯ı | sanak¯adisam¯ar¯adhy¯a s´ivaj˜na¯ naprad¯ayin¯ı k 140 k citkal¯a 0 0nandakalik¯a premar¯up¯a priyam . kar¯ı | n¯amap¯ar¯ayan.apr¯ıt¯a nandividy¯a nat.e´svar¯ı k 141 k mithy¯ajagadadhis.t.h¯an¯a muktid¯a muktir¯upin.¯ı | l¯asyapriy¯a layakar¯ı lajj¯a rambh¯adivandit¯a k 142 k bhavad¯avasudh¯avr.s.t.ih. p¯ap¯aran.yadav¯anal¯a | daurbh¯agyat¯ulav¯at¯ul¯a jar¯adhv¯antaraviprabh¯a k 143 k bh¯agy¯abdhicandrik¯a bhaktacittakekighan¯aghan¯a |


rogaparvatadam . bholih. mr.tyud¯arukut.h¯arik¯a k 144 k mahe´svar¯ı mah¯ak¯al¯ı mah¯agr¯as¯a mah¯as´an¯a | aparn.a¯ can.d.ik¯a can.d.amun.d.a¯ suranis.u¯ din¯ı k 145 k ks.ar¯aks.ar¯atmik¯a sarvaloke´s¯ı vi´svadh¯arin.¯ı | trivargad¯atr¯ı subhag¯a tryambak¯a trigun.a¯ tmik¯a k 146 k svarg¯apavargad¯a s´uddha jap¯apus.panibh¯akr.tih. | ojovat¯ı dyutidhar¯a yaj˜nar¯up¯a priyavrat¯a k 147 k dur¯ar¯adhy¯a dur¯adhars.a¯ p¯at.al¯ıkusumapriy¯a | mahat¯ı merunilay¯a mand¯arakusumapriy¯a k 148 k v¯ır¯ar¯adhy¯a vir¯ad.r¯up¯a viraj¯a vi´svatomukh¯ı | pratyagr¯up¯a par¯ak¯as´a¯ pr¯an.ad¯a pr¯an.ar¯upin.¯ı k 149 k m¯artan.d.abhairav¯ar¯adhy¯a mantrin.¯ınyastar¯ajyadh¯uh. tripure´s¯ı jayatsen¯a nistraigun.y¯a par¯apar¯a k 150 k satyaj˜na¯ n¯anandar¯up¯a s¯amarasyapar¯ayan.a¯ | kapardin¯ı kal¯am¯al¯a k¯amadhuk k¯amar¯upin.¯ı k 151 k kal¯anidhih. k¯avyakal¯a rasaj˜na¯ rasa´sevadhih. | pus.t.a¯ pur¯atan¯a p¯ujy¯a pus.kar¯a pus.kareks.an.a¯ k 152 k param . jyotih. param . dh¯ama param¯an.uh. par¯atpar¯a | p¯as´ahast¯a p¯as´ahantr¯ı paramantravibhedin¯ı k 153 k murt¯a 0m¯urt¯a 0nityatr.pt¯a munim¯anasaham . sik¯a | satyavrat¯a satyar¯up¯a sarv¯antary¯amin¯ı sat¯ı k 154 k brahm¯an.¯ı brahmajanan¯ı bahur¯up¯a budh¯arcit¯a | prasavitr¯ı pracan.d.a¯ 0 0j˜na¯ pratis.t.h¯a prakat.a¯ kr.t¯ıh. k 155 k pr¯an.e´svar¯ı pr¯an.ad¯atr¯ı pa˜nc¯as´atp¯ıt.har¯upin.¯ı | vi´sr.n˙ khal¯a viviktasth¯a v¯ıram¯at¯a vijatpras¯uh. k 156 k mukund¯a muktinilay¯a m¯ulavigrahar¯upin.¯ı | bh¯avaj˜na¯ bhavarogaghn¯ı bhavacakrapravartin¯ı k 157 k chandah.s¯ar¯a s´astras¯ar¯a mantras¯ar¯a talodar¯ı |


ud¯arak¯ırtih. udd¯amavaibhav¯a varn.ar¯upin.¯ı k 158 k janmamr.tyujar¯ataptajanavi´sr¯antid¯ayin¯ı | sarvopanis.adudghus.t.a¯ s´a¯ ntyat¯ıtakal¯atmik¯a k 159 k gambh¯ır¯a gagan¯antasth¯a garvit¯a g¯analolup¯a | kalpan¯arahit¯a k¯as.t.h¯a 0k¯ant¯a k¯ant¯ardhavigrah¯a k 160 k k¯aryak¯aran.anirmukt¯a k¯amakelitara˙ngit¯a | kanatkanakat¯at.a˙nk¯a l¯ıl¯avigrahadh¯arin.¯ı k 161 k aj¯aks.ayavinirmukt¯a mugdh¯a ks.iprapras¯adin¯ı | antarmukhasam¯ar¯adhy¯a bahirmukhasudurlabh¯a k 162 k tray¯ı trivarganilay¯a tristh¯a tripuram¯alin¯ı | nir¯amay¯a nir¯alamb¯a sv¯atm¯ar¯am¯a sudh¯asrutih. k 163 k sam . s¯arapa˙nkanirmagnasamuddharan.apan.d.it¯a | yaj˜napriy¯a yaj˜nakartr¯ı yajam¯anasvar¯upin.¯ı k 164 k dharm¯adh¯ar¯a dhan¯adhyaks.a¯ dhanadh¯anyavivardhin¯ı | viprapriy¯a viprar¯up¯a vi´svabhraman.ak¯arin.¯ı k 165 k vi´svagr¯as¯a vidrum¯abh¯a vais.n.av¯ı vis.n.ur¯upin.¯ı | ayoniryoninilay¯a k¯ut.asth¯a kular¯upin.¯ı k 166 k v¯ıragos.t.h¯ıpriy¯a v¯ır¯a nais.karmy¯a n¯adar¯upin.¯ı | vij˜na¯ nakalan¯a kaly¯a vidagdh¯a baindav¯asan¯a k 167 k tattv¯adhik¯a tattvamay¯ı tattvamarthasvar¯upin.¯ı | s¯amag¯anapriy¯a saumy¯a sad¯as´ivakut.umbin¯ı k 168 k savy¯apasavyam¯argasth¯a sarv¯apadviniv¯arin.¯ı | svasth¯a svabh¯avamadhur¯a dh¯ır¯a dh¯ırasamarcit¯a k 169 k caitany¯arghyasam¯ar¯adhy¯a caitanyakusumapriy¯a | sadodit¯a sad¯atus.t.a¯ tarun.a¯ dityap¯at.al¯a k 170 k daks.in.a¯ daks.in.a¯ r¯adhy¯a darasmeramukh¯am . buj¯a | kaulin¯ıkeval¯a 0narghyakaivalyapadad¯ayin¯ı k 171 k stotrapriy¯a stutimat¯ı s´rutisam . stutavaibhav¯a |


manasvin¯ı m¯anavat¯ı mahe´s¯ı ma˙ngal¯akr.tih. k 172 k vi´svam¯at¯a jagaddh¯atr¯ı vi´sa¯ l¯aks.¯ı vir¯agin.¯ı | pragalbh¯a paramod¯ar¯a par¯amod¯a manomay¯ı k 173 k vyomake´s¯ı vim¯anasth¯a vajrin.¯ı v¯amake´svar¯ı | pa˜ncayaj˜napriy¯a pa˜ncapretama˜nc¯adhi´sa¯ yin¯ı k 174 k pa˜ncam¯ı pa˜ncabh¯ute´si pa˜ncasam . khyopac¯arin.¯ı | s´a¯ s´vat¯ı s´a¯ s´vatai´svary¯a s´armad¯a s´am . bhumohin¯ı k 175 k dhar¯a dharasut¯a dhany¯a dharmin.¯ı dharmavardhin¯ı | lok¯at¯ıt¯a gun.a¯ t¯ıt¯a sarv¯at¯ıt¯a s´am¯atmik¯a k 176 k bandh¯ukakusumaprakhy¯a b¯al¯a l¯ıl¯avinodin¯ı | suma˙ngal¯ı sukhakar¯ı suves.a¯ d.hy¯a suv¯asin¯ı k 177 k suv¯asinyarcanapr¯ıt¯a s´obhan¯as´uddham¯anas¯a | bindutarpan.asam . tus.t.a¯ p¯urvaj¯a tripur¯am . bik¯a k 178 k da´samudr¯asam¯ar¯adhy¯a tripur¯as´r¯ıva´sa˙nkar¯ı | j˜na¯ namudr¯a j˜na¯ nagamy¯a j˜na¯ naj˜neyasvar¯upin.¯ı k 179 k yonimudr¯a trikhan.d.e´s¯ı trigun.a¯ m . b¯a trikon.ag¯a | anagh¯a 0dbhutac¯aritr¯a v¯an˜ chit¯arthaprad¯ayin¯ı k 180 k abhy¯as¯ati´sayaj˜na¯ t¯a s.ad.adhv¯at¯ıtar¯upin.¯ı | avy¯ajakarun.a¯ m¯urtiraj˜na¯ nadhv¯antad¯ıpik¯a k 181 k a¯ b¯alagopavidit¯a sarv¯anulla˙nghya´sa¯ san¯a | s´ricakrar¯ajanilay¯a s´r¯ımat tripurasundar¯ı k 182 k s´r¯ıs´iv¯a s´iva´saktyaikyar¯upin.¯ı lalit¯ambik¯a | evam . s´r¯ılalit¯adevy¯a n¯amn¯am . s¯ahasrakam . jaguh. k 183 k k iti s´r¯ı brahm¯an.d.apur¯an.e uttar¯akhan.d.e s´r¯ı hayagr¯ıv¯agastyasam . v¯ade s´r¯ılalit¯asahasran¯amastotrakathanam . sam . p¯urn.am . k z z

z

z

z

z

z

z

z

Lalita Sahasranamam English  
Advertisement