Page 1

Guha Panchakam

Omkara Nagarastham Tham Nigamandha vaneshwaram, Nithyamekam Shivam santham vande guham umasutham

1

Vachamma gocharam Skandham Chidu dyana viharinam, Gurumurthim mahesanam vande Guham Umasutham.

2

SAchidananda roopesam samsaradwantha deepakam, Subramanyam anadyantham vande Guham Umasutham.

3

Swaminatham dayasindhum bhavabdha tharakam prabhum, Nishkalangam gunatheetham vande guham umasutham.

4

Nirakaram niradharam nirvikaram niraamayam, Nirdwandwam cha niralambam vande guham umasutham.

5

Guha Panchakam English