Page 1

21УЕТ1 8ШВООПО


№к УијШс

ЕгееИ б1оћо^по 1трГтаја ж Ггпепадијисе згесап гмок

5а еп§1ебко§ ргеуе1а ВПјапа Кико1еса

Мопо ^Мапјапа 2011.


в о с и - Оси, 5ти 1 5уе1от ^ићи. Такоде, оуи кпјгди геИт па розуеИт рогоДШ ТоС 12 5ап ^Гједа и КаН/огтј1 јег п1када песи гаћогауШ па је Ш ТоШро1огГо катеп-Шете1јас тоје уеге и гмоШ. ^едоуа ргепапа уега и]еуапде1је 2асе1а је 151и Шиуеги Iитет.


5А^К2АЈ

Шод..................................................................................9 Рг^о род1а^1је: Ако ^ а т бе ш ка^а ш је Јо§оЛ1о си^о, роб1апке 1о бат^...................................................... 15 ^гидо род1а^1је: 2 ^ о ! ће 2 гики, по§и ^ о§гаш сепја........................47 Тгесе род1а^1је: Ро1рипа б^игпоб! и бгси........................................ 68 СеШ^гШо род1а^1је: ^ Ш е б^оји пеба^гбепоб!....................................... 87 РеШо род1а^1је: 51а^ је п а ј^ а г п ј....................................................... 105 ЗезШо род1а^1је: Ве2 гики, а11 пе ^ ћ ебротосап ............................... 123 Зепто род1а^1је: № кикаЦе па^ пеибреб^та................................... 138 Озто род1а^1је: N0^^ Дги§аг ^2 б^каге............................................... 150 ^е^еШо род1а^1је: ^егиЦе 1јиЛ та, т а п је ^^бе............................... 165 ^езеШо род1а^1је: 2§гаћке рга^и ргШки............................................. 188 ЈепапаезШо род1а^1је: баба^а рга^Па............................................................204 ^^апаезШо род1а^1је: ^а^апје као т јб јја ................................................... 219 1гја^е гаћ^а1позИ............................................................235 1гуоп: ^МјисИе зе и/ПапШгорзке акИ^позИ.................. 237


2о^ет зе №к Уиј^ас ^ т а т ^а^е5е1 5еЉ т §оШпа. КоЗеп з а т ђег и^о^а, аН 1о т е пе о§гатса^а. РиШјет ро 5^е1и ^ ћгаћпт тШопе 1јиШ Љ, иг ротос ^еге, па^е ^ Цићау^, рге^агШи г1о које т је зи Љ та папе1а ^ п а 5 ^ е ^а зе ђоге га о5^агепје 5^ојШ 5по^а. ^ о^ој кпј^г^ геНт ^а ро^еПт за ^ а т а 5^оја ^5ки5^а и НогШ ргоШ г1е зи Љ те ^ и 5а^а^а^апји ргергека, о^ којШ зи пеке ир1спе за т о га т о ј б1исај, аН ^еста пјШ ^аг^ га 5^е паз. СИј ти је ^а ^ а т ро то д п ет ^а 5а^а^а1:е ргергеке ^ ^гђоп^е зе за 5 о р 5 ^ е т т г ^ о ^ т т 1е§ођата, као ^ ^а ргопа^е^е 5^ој сПј ^ри1 ^о ^гпепа^ијисе бгеспод гггоЈа. Сез^о роти^Нто ^а је 2№о1 пергауеЉп. Тезкосе ^ гагпе тиспе гггоШе око1по5И ђасаји паз и осајапје ^ ^^рипјауаји зи тп јо т. N0, и ВЉ1ј р^Зе; „Рпти1:е 5 га^оЗси 5^а ^бкизепја па која паШе!:е.“ То је р ^ а гггоШа 1екаја 5 к ојот 5 ат 5е ^и§о Нопо, 5^е ^ок је т з а т паисш. Ка^ 5 ат је, пајга^, 5а^1аЉо, 5ћ^аИо 5 а т ^а т о је ^5ки5^о т о ге р о т о с т п о § т а , ^а п а т ^ебкосе па које паП агто ото§исауаји ^а оЉпјето ко 5то 2а^5^а ^§1а п а т је 5и^епо, ^^а ^ео ^5ки5^а т о г е т о ргепеИ ^ги дта, ^ако ^а ^о т т а ји о^ пједа пеке коп5И 9


№к У^1С1С

Мој^ г о ^ е ј 5и ^ођп ћп5сат, а ка^а 5 а т 5е гоШо ђег гики ^ поди, 2 ар ^Н 5и 5е 5^а Н је Вод т а о па и ти ка^ т е је 1а^о§ 5^опо. Р ^о 5и ротл^НН ^а га пекода као ја п ета па^е т Ни^испо^И ^ ^а тк аЉ песи ^о^Ш погта1ап ^ коп5^ап 2^о1. Ме^иИт, т о ј Љпа5пј^ 2 ^ о 1 ^а1еко је па^та5ш 5^е опо 51о 5и о т ^а^а то§Н ^а 2атл51е. ^ако§а ^апа гагдо^агат 5 перо^паИт 1јиШта 1е1еГопот, ргеко е1ек1гоп5Ић р^5ата, 1ек5Ша1тћ рогика ^ 1^11:ега. ^јиШ тл ргПаге па аегоЉотлт а , и ћо!:еНта ^ге^Ш гатта, §г1е т е ^до^оге ^а 5ат, па пекј паст, ШШо иИсао па пјШо^е 2гуо1е. 2а^51а 5 ат Н1а§о51о^еп. 2аргауо, ја 5 ат арзигппо 5гесап. Опо 51о т о ја рого^са ^ја т 5 т о то§Н ^а р г е ^ М т о је5^е с т је т с а ^а је т о ј шуаШ ^!:, т о ј „ђеге^", ^рак ро5^ао пека VI-5^а Н1а§о51о^а, 1е 5 а т ^оШо јеШп51^епи ргШки ^а иИсет па 1ји^е, 5ао5есат 5 п ј т а ^о^еИт пјШо^ Но1, а 5^е 1о иг Н1а§о5 ^ рогоШсе рипе 1јиђау^, Н1а§опак1опо5И ^^иђоке ^ро5^ојапе ^еге. 15кгепо си ^ а т ргапаИ, а 1о р о т т је т ^и ^а1јет 1ек51и, ^а т 5 а т 5^екао ^еги т 5рогпао сПј, 5^е ^ок т 5 а т рго5ао кгог ^ ео та 2а51га5ијиса ^5ки51^а. С т 5 а т ^о^рео и опо тиспо а^о1е5сеп1зко ^ођа ка^а 5е 5^^ р ^ т о §^е, гаргауо, рпра^ато, рао 5 ат и осај гђод 5^о§ 5^апја ^о5есао ^а тк аЉ песи НШ „погта1ап“. М1је 5е тод1а 5акгШ с т је т с а ^а 1е1е5по пе Н а т па ^гидо^е ^2 гагге^а. 51о 5 а т 5е ^^5е ЈгиШо ^а иргагпја^ат оШспе актпо^И, као 51о је р1^апје ^иг^апје, 5^е 5 а т ја^тје 5ћ^а1ао ^а ро5^ојј тподо 1о§а 51о т к а^ а песи т о а ^а гаШт. М^је тл ротод1о т 1о 51о 5и т е пека 5иго^а ^еса па2 ^ а 1а пака^от ^^ап2ета1јсет. ^га^по, ја 5 ат и 5^акот ро§1е^и Шо 1јиЉко Шсе ^ге1ео 5 а т ^а Н а т па о51а1и ^еси, аН Ш1о је та1о ^2§1е^а 2 а 1о. 2е1ео 5 а т ^а т е рпћ^а^е, аН 5 ат о5есао ^а 5е 1о пе ^ода^а. Н ео 5 ат ^а 5е ик1орт, аН тл 5е стПо ^а пе и^ре^ат и 1оте. ^Љгао 5 а т о 2Ш. 5гсе т^ 5е сера1о. Вш 5 а т осајап, ођи^е^ с г т т тл^Нта ^ т 5 а т ^Мео 5^гћи 1а^о§ ггуо1а. Вш 5 а т и5ат1јеп, сак 1 10

шшш.топотапјапа.гз


21^ЕТ1 5ШВ00П10

ка^а 5 ат Шо окгигеп р о го^сот ^рпја!:е1јта. Р1а5ш 5 а т 5е ^а си ^о кгаја ггуо^а ћШ па 1еге1и о т т а које ^оћт. Ме^иИт, и 1оте 5 а т §ге5ш. Модао Шћ ^а ^5ритт се1и кпј^ди 5 ^ т о т т 51о 1а^а, и И т 1е5Ит ^ г е т е т т а , т 5 а т 2 пао; иргауо 1о ^је5^е 5а^ггај кпј^де који а1ае. № 51е^еат 51:гатсата рпка^аси ^ а т 5^оје теШ^е ргопа1агепја па^е, сак ^и5ге^ 5иго^Ш о5и^а ^ћо1тћ ^2 ги§^апја. О^^еШси ^ а т 5^а2и која ^оШ ^о ^гиде 5^гапе ђо1а ^Ш§е. № 1ој 5^а2^ се1е ојасаИ, ро5^аИ оШиспј ^51еа ^о^о1јпо 5паде ^а то^1е 2гуо1: какау геН1:е, а то г^ а ^ћ о ј о^ т а седа 51о 5^е ^ка^а роге1еН ^коНко и зећ^ позИе До^о1јпо геђе / ргедапозН, сеШе, ро Вогјој ^ој1 изреН и Шоте. То је ^г1о ^агпа ^51та. 15кгепо гесепо, Ш5ат т 5 а т и^ек ^его^ао и 1о. Ако ро§1е^а1е пеИ о^ тојШ ^Мео-^роЈота па т!:егпеШ, 2пај1е ^а је 5геса ко јо т па п ј т а ћП51ат ро51е^са ^идод ри^а кој1 5 а т и те^и^гетепи рге^аПо. ^ росеЊи т 5 а т 2 пао 5^е 51о је Ш1о ро^геђпо, т е ^ и ^ т , и5ри1 5 ат 5^екао пека ^агпа 5а2папја. ^а Ш со^ек 51ођо^по г^ео ро^геђпо т и је, ро т о т тл51јепји, 51е^есе: 5пагап о5есај гггоШод сПја Јака па^а који т5^а пе т о ге ^а 5ги5ј ^ега и Вода ^ће^кгајпе гггоШе тодиспо^Н ^јића^ ^рпћ^а1апје 5ор5^епе Пспо^М Ш^^5епо ^ггапје О ^агап ^ић 5ргетпо51 2 а рготепе Ро^егепје и 1ји^е

11


№К У^Ј1С1С

2е1ја 2 а ргопа1агепјет ргауе ргШке 5ро5ођпо51 5иосауапја 5 П21кот ^5ргетпо51 ^а 5е 5теје ггуоШ 2е1ја ^а, рге 5^е§а, 51иг^ ДгидГта ^ ак о ро§1а^1је и о^ој кпј^2 ^ ро5^есепо је јеЉој о^ Ић о^оћта, а т о ја оћја5пјепја се ^ ат, п а^ат 5е, ро51игШ ^а ргопа^е^е 5ор5^ет ри1 ка ^^рипјепот ^о5тл51јепот ггуоШ. ^иШ т ^ а т 5^е 1о јег о5есат ^^ ећ т ћогап^ки 1јићау ргета 1јиШта. 2ећ т ^а ^ VI о5еШ:е га^о51 ^5рипјепја који ^ а т је Вод п ат е то . Ако 5ра^а1е и опе ћгојпе о^оће које 5^ако§ ^апа ^о^е 1е5ки ћогћи 5а 2^о1от, ротћ5ћ::е ^а 5е ^т о ј сПј па1а2ш ^2^ап ^^2 па^ §гатса т о је ћогће ^секао ^а да ргопа^ет. Рока2а1о 5е ^а је о5^уагепје 1о§ сПја ^а1еко, Да1еко ^2па^ т а седа 51о 5 а т рге 1о§а тодао 2атћ51Ш. Мог^а се1е ^ ргоа кго2 1егак ггуо1т репо^. Мог^а се1е ро5и51аИ ^ о5е1Ш ^а пета1е ^о^о1јпо 5паде ^а 5е и^ргауЉ ^ п а ^ ^ ^ е . 2 п ат какау је 1о о5есај. ^ 1о 2 пато. 2^о1 т је и^ек 1ак, аћ ка^ рге^а^Шето пеке 1е5косе, ро51ајето јасј ^ 2аћ^а1пј 2 а рпћке које п а т 5е ргигаји. Опо 51о је 2а^51а Ш1по је5и 1јиШ па које т о г е т о ^а иИсето, као ^кгајпј^ сПј па5ед ри!а. Ја ^оћ т 5^ој 2 ^ о 1 а 51а1о тћ је ^^о ^а5Ш. №5е тодиспо5И 5и пе^его^аШе. 51а, Љк1е, каге1е па 5^е 1о? Носето ћ ^а кгепето па 1ај ри1, ^гиге?

12


Х^ЕТ! 5ШВООПО


Рг^о род1а^ђ'е

Ако уаш 5в ш к а^а и1је ^одо^По си^о, роб^апке 1о башј Је^ап о^ тојШ пајрори1агтјШ ^Ш ео-^ро^а па т1егпе1и је опај и к о те је ^ п т па Да5а, 5^Нат, и^агат 1орИси га §о1Г, р а^ат, и51ајет, ођгасат 5е рићПа ^, 51о је пај1ерзе о^ 5^е§а, и г ^ а т и га§г1јајта гагтћ рогпа^ћ Нспо^И. ^ е и 5^ети, 1о 5и, гарга^о, оШспе аШупо^И које 5^ако т о ге ^а иргагпјауа, гаг пе? 2аз1о 5и оп^а 1јиШ д1е^а11 :ај 5ро1 ^не тШопа ри!а? Ја тл^Нт ^а да 1јиШ §1е^аји га1о 51о ја, иргко5 5 ^ т 5 ^ о јт Н гш кт пе^о5!аата, 2 М т 5 а5 ^ т 51оћоЉо, као ^а Ић пе^о51а1ака пета. ^ји^ пајсезсе осекији ^а о^оПа 5а огђЦ јтт Н гш кт тап а т а Ни^е пеак1^па, а т о г^ а ^одогсепа ^ро^исепа. МоНт ^а ^гпепа^ијет 1ји^е с т је т с о т ^а ја, гаргауо, ^оШт ауапШп5ИсИ, ^^г1о ^5рипјеп 2гуо1. Ме^и пекоНко 51о1та котеп1ага т о д ротепи1о§ 5ро1а ^гс^ојш Шћ је^пи Иршпи рптеЉ и: „Ка^ ^ Ш т ^а је је^ап 1акау т о т а к 5гесап, и р ^ ат 5е габ1о 5ат, ^о^гада, 1оНко ри1а 2а1ш 5еђе... ротШ јао како т 5 а т ^о^о1јпо ргМасап гаНа^ап, ^ес МА 5ТА ТОМЕ ^1С^0. Како 5 ат тодао 1 ^а ротл^Нт пез1о 5Нспо ка^ 1ај т о т а к 2М Нег и^о^а ^ргј 1от је, ^рак, ЖЕСА№?" Се51о 5и т е 1о р1:а1^; „№к, како т о ге з ^а Ни^ез 1ако 5гесап?“ Роз1о 5е ^^^, тог^а, Ноп^е 5а 5ор5^уетт ^5кизепјта, кга1ко си ^ а т о^§о^огШ па 1о р^апје: 5гесап 5 ат и^ек ка^

15


№К У^Ј1С1С

5ћ^аИт ^а 5ат, т а коНко, тасе, Шо пе^аугзеп, ^рак 5аугзет №к УијШс. Ја 5 ат Во2је ^е1о ^ 5^огеп 5 ат и 5к1а^и 5 пједоV™ р1апот. То пе 2 паа ^а пе тоди ћШ ^ћо1ј1 Шек па51ојт ^а ђи^ет ћ о ј ^а Шћ ђо1је 51и2ш Води, као ^се1от 5^еШ. МоШт ^г1о 51ођо^ап 2гго: 2еНт ^а ^ о5еИ1е 1о ^51о, т а как^е Ш1е ргергеке рге^ ^ата. Рге педо 51о гароспето пазе 2 аје^тско р и ^ ап је, роти^Н^е па 5^а опа о§гатсепја која 51е 5еШ пате1пиН До^уоНН ^а ^ а т Ш ДгидГ пате1пи. Какау ШШо ^аз 2^о:: ако Ши пјети о^јеЉ от 5^е Ш1о тодисе? Ја 5 ат 2^атспо ^туа1Ш, аИ 5ат, гарга^о, 5ро5оћпј о^ 1јиШ кој1 т а ји и^о^е, ђаз гђод 1о§а 51о 5 ат Ш Нзеп. ЈеШп5^еп ^гаго^ 5а к о јт 5 ат 5е 5иосш ргеЉ^а^ја ^је^т5^уепи то§испо51 ^а ^оргет ^о тпо§Ш 1јиШи п е ^ о ј 2атл5Н::е 51а Ш 5^е тод1о ћШ тодисе га ^а^! ^1о се51о ти^Нто како т 5 т о ^о^о1јпо р ате1 т, ргМаст , а т ^аго^Ш ^а Ш5то о5^уагШ 5^оје 5по^е. 51изато 51а Дгид до^оге о п а т а ^5атл 5еђе о§гатса^ато. 51а је доге о^ пазед 1озе§ тШ јепја о 5еШ, о^ иће^епја ^а 5то ће2^ге^т; како оп^а Вод то2е ^а ^е1ије кгог па5? ОЉ ас^апјет 5ор5^етћ 5по^а оЉасије1е ^Вода. ^ајга^, Оп ^а5 је 5^опо. То је истш 5 п е к т сПјет. ^аз 2гуо1, ^ак1е, пе 1геђа ^а ђи^е о§гатсеп, јег је ^5рипјеп 1јића^ји ^азед Т^огса, а опа п ета §гатса. Ја 5 ат паргауш 5^ој ^гђог. То то2е1е ^а иат1е ^ Мо2ет о ће^копаспо ^а 5е ја^ато гђод пазШ гагосагапја ^ пе^о5!а!ака. Мо2ето ро51аИ о§огсет, 1ји:1 ^2а1о5т ^о, ка^ паШи 1езка ^гетепа 5ге1пето г1е 1ји^е кој1 па5 ^геЉји, то 2 е т о оШисШ ^^а пез1о п аи ато ^2 1о§ ^5ки5^а ^па5^ауто 2^о1т ри1, ргеи ^таји а 1ако о^§о^ото51 2а 5ор5^епи 5геси. Као се^о Во2је VI 51е, 5^акако, Љуш ^^ге^т, ^гадосетјј о^ 5^Ш Шјатапа1а о^о§ 5^е!а. ба^гзепо 5то ро§о^т, ^VI ^ја, ^а ро51апето ђаз опо 51о п а т је 5 ^ т а 5и^епо ^а ћи^ето. Тако^е, 1геђа ^а п а т ђи^е сПј ^а 5е 5^е ^^е и^аугзауато 1 ро5^ајето 5^е ђо1је о^оће, као ^^а р о те га то §гатсе пазШ 1е2пјг ^ а 1от риШ т о г а т о ^ 1:1 рг^1адо^1ј^^1, јег т к о т е ги2е 16


Г^ЕТ! 5ШВ00П10

пе сте1аји и^ек, аН је 5^аИ 2^о1 ^ге^ап 2Мјепја. Ја 5 ат 1и ^а ^ а т ^аорзИт ^а, ђе 2 ођ^На па око1по5^, 5^е ^ок Шзе^е, то2е1е ДаИ 5^ој ^оргто5 5^еШ. № тоди ^а5 ро^арзаИ ро гатепи ^а Шћ ^ а т о^о ро^угШо, аИ тоди ^а ^ а т 5е ођгаИт г е а т а које ^о1а2е ргауо ^2 5гса. КоНко §о^ НШ осајт, 2 пај1е ^а и^ек ро51ој^ па^а. КоНко §о^ ^а 5и ^азе 2гуо1пе око1по5И па^2§1е^ 51газпе, секаји ^а5 пеИ Н о ј ^ ат. Ма коНко ^а5 пека 5^иааја о§гатсауа1а, то2е1е 5е ^2^1с^ ^2 па^ пје. 5 а т а 2е1ја 2 а р го те п о т пе то2е т§1а ^а р г о т е т ^о, ако оШиа1е ^а о^таћ 51ирЦе и аксји, рготетсе^е 5^е. ^ е б1о ^ а т 5е и 2^оШ ^езауа т а пеки ^ођги 51гапи. 2 п ат 1о, јег 5е и т о т 2гуо1и 1а ^51та ро^уМПа. Сети 51и21 2гуо1ђе2 и^о^а? С т т е ро§1е^аји, 1јиШ5ћ^а1е ^а 5 ат тогао ^а рге2М т тподе раШје ^ 5ау1аЉт ђгојпе ргергеке. 2ћо§ 1о§а 5и 5 р г е т т ^а т е 5а51изаји ^ргШ^а1е као Ш^рНааји. ^о2^о1јауаји тл ^а рокизат ^а т ргепе5ет 5^оји ^еги, ^а т о ђ ја ^ т т ^а 5и ^о1јет ^^а т иНјет па^и. О^а кпј^да је т о ј ^оргто5 о5^уагепји 1о§ сПја. ^а2по је ^а Ни^е1е 5^е5т 5ор5^уепе ^геЉо^И ^а2по је ^а 2 па1е то2е1е ДаИ 5^ој ^оргШо5 5^еШ. Ако о5еса1е ^а 51е 1гепи1по п е а т 5ри1ат, 1о је 5 а5 ^ т и ге^и. То 2 п аа ^а о^ 2М1а 2еИ:е ^^е педо 51о ^ а т оп и о^от са5и рги2а. То је ^ођго. Ропека^ п а т Наз 2М1па ^5кизепја рока2ији б!а п а т је 5и^епо ^а ро5^апето. 2ТСОТ ^КЕ^А^ 2^ЈЕВД А ВПо тл је ро1геђпо ^о5^а ^гетепа ^а 5ћ^аИт ^а т о ј Ш^аНШ^е:: т а ^5^ојШ ргеЉо^И Моја тајк а је т а 1 а с^а^е^е! ре1 §оШпа ка^ је 2а1гиЉе1а, а ја 5 ат јој Шо р ^ о ^е1е. ВПа је ргоГе5шпа1па НаШса ^гаШ1а као ре^ја1пј5ка 5е51га и је^п о т рого^ШбШ, §^е је 2ђппи1а 51о1Ше рого^Цја ^ргШ^аШа Не^Нгој по^ого^етћ Неђа. 2па1а је како 1геђа ^а 5е ропаза и 17


№К У^Ј1С1С

1гиСпоа, ра^Па па ^5ћгапи, ^2ће§ауа1а 1еко^е, т је рИа а1коћо1па рша, т је и2е1а сак т а^рМп, пШ пек апа1§еЉ 0С1а2 Па је коС пајћо1јШ 1екага ^5^^ 5и је и^ега^аН Са 5е 1гиСпоса осМја како 1геђа. 1рак је се51о ротШја1а Са пез1о то2е ^ Са 5е ^5котрПкије. КаС јој 5е рг1ћИ21о 1 е г т т рогоСаја, 5аорзШа је ^ т о т оси 5^оје Поја^т, гекага: ^ а С а т 5е Са се 5 Неђот НШ 5^е и геСи“. ^ 1оки 1гиСпосе је Суа ри!а Ша па рге§1еС иНга^^икот 1 т је иШгСепо тз^а пеоШспо. М о јт гоС^е1јта је 5аорб1епо Са се СоНШ 5та, аИ т т к о т је ка 2 ао Са 1ај 5 т песе т а Н иСо^е. № Сап т о д гоСепја, 4. Сесетђга 1982, т а ј а т5и оСт а ћ СаН Са т е ^^С, а р ^ о р ^ п је које је ро51а^Па Сок1оги Ш1о је; ^ а Пје 5 Неђот 5^е и геСи?“ 2а^аСа1а је 1шпа. Како 5и 5екипСе рго1а2Пе а пјој т5и Сопо^Ш Се1е Са да ^Ш^, 5^е је јасе о5еса1а Са пез1о т је и геСи. ^те51о Са т е ргеСаји тајсј и гике ро^^аП 5и реСца1га ^^2 такН 5е и идао 5ође, дСе 5и т е рге§1еСаП ^Созар^аП 5е ^2теСи 5еђе. Опа је и 1от са5и 2 аси1а 2 Сга^ Сесј1 р1ас ^оСаћпи1а 5 о1акзапјет. АИ т о т е оси, кој1 је и 1оки рогоСаја 5ра2ш Са п е т а т јеСпи гики, рпра1а је ти к а ^^2^еП 5и да ^2 рго51опје. ^ок1оп ^теСшт^ке 5е51ге НШ 5и 1оПко 2 §гапиИ каСа 5и т е ^ШеП Са 5и т е ђг2 о ро^Ш. МеСиИт, т о ја т ајк а је рп5и5Шота1а Н го јтт рогоСај^т а , ра т5и то§Н Са је 2 а^агаји. ^Ше1а је ^2 га2 е 2§гапи1о5И па Н а т а се1е теСшт^ке еШре ^2па1а Са је 5а ћећот пез1о паорако. „51а је? 51а је 1о 5 т о јо т ћећот?" ир^!а1а Шје. ^ е п 1екаг и р ^ о т 1гепи1ки т је т§1а оС§о^опо, аИ роб1о је па^а1ј^а1а, пај2 аС је р го тгао 51гист теСшт^Ш ^2 га2 : „РћосатеНа", гекао је. Роз1о је М1а т е С ш т ^ к оНга^о^апа, т о ја т а јк а је 2 па1а Са :ај ^2 га 2 2 п ас Са је Се1е гоСепо 5 перга^Нпо Гогттат т иСо^^та, 5 а 5 ^ т ће2 пјШ. №је тод1а Са ргШ^аИ 1и ^51ти. 18


Г^ЕТ! 5ШВ00П10

^ т е С ^ ге т е п и је т о ј ^2ђе2ит1јет о1ас 51ајао и ћоСтки ^р^!ао 5е Са Нје 2а^5^а ^Шео опо 51о т и 5е исШПо Са је51е. КаС је 1екаг ^2 азао ^2 5ође ^ рпзао ти , оСтаћ је ро^Шао: „2аг т о ј 5 т 2а^51а п е та јеСпи гики?" „2арга^о“, оС§о^опо је реСца1аг 51о је тодао ођ^Нтје, „оп п е та т гике т поде“. Оси је ро^Шо оС зока ^јаСа. 5еСео је и ћоСтки, 5 а5 ^ т 2 апетео, пе5ро5ођап Са ^2и5И цеСпи гес, 5^е Сок 5е т5и ик1јисШ пједо^^ оСћгатћет тећ ат^тл . Ро1гсао је Са ^е51 5аорбИ т а ј а рге педо 51о т е ид1еСа, аИ је, па 5^оји 2а1о51, ^Шео Са опа р1асе и ро51еј 05ођ1је јој је ^ес Ш1о ођја5т1о 51Шааји. РопиСШ 5и јој Са т е Сопе5и Са М т е и2е1а и пагисје, аИ је опа 1о оСШ1а ^ка2а1а т Са т е ^2пе5и ^2 5оће. МеСкШбке 5е5^ге 5и р1ака1е. ВаМса је јеса1а. ^га^по, ^ја 5 ат р1акао. № кгаји 5и те , опако 2ато:апод, ро1о2^11 кгај пје, а т о ја тајка т је то§1а Са ро^егије Са пјепо Сеђе п ета иСо^е. ^ о ^ ^ е да!“ ро^Ша1а је. „№ 2еНт Са да ^Ш т, пШ Са да СоСНпет!'' Мој о!ас ^Сапа5 2а11 51о т и Но1тско о5ођ1је 1аСа т је о5^а^По Со^о1јпо ^гетепа Са па п ајђ о ј п аст рпргетл тоји тајки 2 а 1ози ^е51. КаС је опа та1о ка^тје 2а5ра1а, оИзао је и рго51опји 2 а ж^огоСепсаС Са т е род1еСа. ^аИ о 5е ^ка2 ао т ат л : „Ваз 1еро ^2§1еСа.“ ^ р ^ о ји је Са Н 2еН Са т е род1еСа, аН је опа јоз и^ек Ш1а 5и^^е ро1ге5епа ^оСШ1а је пједоу ргеС1о§. Оп ји је Сођго га^итео ^и^а2ш пјепа о5есапја. ^те51о Са 51ауе т о је гоСепје, тој^ гоС^:е1ј1 ^се1а рагоМја НШ5и и 2а1о5И. „Ако је Вод 1ако рип 1јиђа^^, 2 аз 1 о Со2^о1ја^а Са 5е СодаСаји о^ак^е 5^ап ?“, р^!аН 5и 5е 5^1 ТОСА МОЈЕ МАЈКЕ Вш 5 а т р^епас 5 ^ о јт гоС^еЦта. МаСа Ш и 5^акој рогоСМ 1о Ш1а ргауа ргШка 2 а окир1јапје ^51ау1је, тојој тајсј 19

Sto naucnih eksperimenata  

Svojim primerom Vujičić hrabri ljude, pokazujući im kako je naučio da prihvati sve ono što nije moguće kontrolisati i kako da se pomiri sa č...