Page 1

О ЉУБАВИ


1 Љ у б а в н и ц и су н а ј в е ћ и у т о п и с т и , а љубав је н а ј в е ћ а утопија. У љ у б а в и се о с е ћ а в и ш е него ш то треба, п а т и в и ш е нег о ш то се м и с л и , с а њ а в и ш е него ш т о се ж и в и , и к а ж е и оно у ш т а н и с а м и не верујемо. У љу ба ви н е м а н и ч е г р а з у м н о г . Љ у бав је ј е д н о д у х о в н о с т а њ е без р а в н о т е ж е и без р а з а б и р а њ а . З а то су а н т и ч к и Г р ц и с м а т р а л и љубав б о л е ш ћ у , а з а љу б љ е н е б о л е с н и ц и м а . Н и з а к л е т в а з а љ у б љ е н и х није за њ и х и м а л а судск у в р ед н ос т. „До б ро п а з и , с и н е мој, д а н и к а д свој р а з у м не ж р т в у ј е ш за љубав ј е д н е ж е н е " , к а ж е К р е о н т у Антигони. А П л у т а р х , г о в о р е ћ и о А н т о н и ј у и К л е о п а т р и , пе т в е к о в а после т а к в о г С о ф о к л о в о г п е с и м и з м а , к а ж е о љ у ба ви : „ Д у ш а заљ у б љ е н ог ч о в е к а ж и в и у туђ ем телу". Ду г о се в е р о в а л о да љубав п о м у ћ у ј е з д рав р а з у м , и п о д и ж е е г о и з а м до с л е п и л а . О љу б а в и се не м о ж е н и г о в о р и т и п а м е т н о , јер љуба в није ствар п а м е т и н ег о о с е ћ а њ а ; а зато ш т о је љубав и с т и н с к а с а мо к а д је сл епа , о н а не п о д л е ж е н и к а к в и м м е р а м а р а з у м а . Ж е н а се зато м о ж е са мо в о л е т и и л и не вол ет и , а л и се не даје р а з у м е ти; н ај б о љ и д о к а з , ш т о се н а ј м а њ е п о з н а ј у двоје к о ј и се најв е ћ м а воле. М и з а п р а в о п о ч и њ е м о не р а з у м е в а т и ж е н у т е к о т к ад п о ч н е м о д а је в о л и м о . Н а р о ч и т и р а з л о г ш т о се о љубави не м о ж е п р а в и л н о м и с л и т и , то је ш т о се о њој о дв е ћ р а з м и ш ља. П р е т е р а н о р а з м и ш љ а њ е о н е ч е м с к р е н е м и с а о на беспућ е , н а р о ч и т о у с т в а р и м а о с е ћ а њ а . У љу ба ви се н а р о ч и т о и с п и тује с в а к а п ој е д и н о с т , с в а к и п о к р е т , с в а к а реч, п ог ле д, а л у з и ја. З а љ у б љ е н ч о в е к је м и с т и к к ој и ж и в и од п р и в и ђ е њ а , к о ј и верује у чудеса, к ој и не верује н и оно ш т о је о ч е в и д н о , к о ј и се бо р и с ф а н т о м и м а , к о ј и и з м и с л и н а ј в е ћ и део св ој и х с р е ћ а и н е с р е ћ а , и нај зад, к о ј и и з г р а д и п л а н о в е без с р а з м е р а и без л о г и к е , с а с в и м п р о т и в н о с в ем у к а к о би р а д и о д а н и ј е заљубљен. А к о л и к о з а љ у б љ е н и ж и в е у о п с е с и ј а м а и у п о л у л у д и л у , 55


в и д и се т е к к а д се т а к в и з а љ у б љ е н и ц и н ај зад охладе, и отрезн е, и п о в р а т е себи. З а љ у б љ е н и се д а н а с очајно воле, к а о ш т о су т ра мо гу да се о чајно о м р з н у , а о н и се о м р з н у без с т в а р н о г п о в о д а , к а о ш т о су се з а в о л е л и без с т в а р н о г р а з л о г а . У љ у б а в и ч о в е к т р а ж и с у дб и ну у г а т к а м а , х р а б р и се реч и м а , н е верује с в о ј и м о ч и м а н и у ш и м а . Ж е н а ј е с т ва р с п о л а и с р ц а , а не о с в е д о ч е њ а и ф и л о с о ф и ј е . А к о од ње н а п р а в и т е п р е д м е т м и с л и , он да ј е о на и з г у б љ е н а за в а ш а о с е ћ а њ а . Ч е с т о и све идеје које и м а м о о н е к о ј ж е н и , д о л а з е с а мо од д о б р о г и л и л о ш е г и с к у с т в а са н е к о м с а с в и м д р у г о м и д р у к ч и ј о м же н о м . Н а ј г о р е г ов о ре о ж е н и о н и к ој и су б и л и н а ј с р е ћ н и ј и у љ у б а в и м а ; н е с р е ћ н и ц и су у в е к к р а т к и у с в о ј и м р е ф л е к с и ј а м а о ж е н и . П и с ц и и н е п и с ц и , људи д у б о к о у м н и и љу д и м ал о у м н и , с в и г о во р е о ж е н а м а са у о п ш т а в а њ е м ; а л и ж е н у највећ м а н а п а д а ј у б а ш љу ди к о ј и су н а ј м у ж е в н и ј и и ф и з и ч к и најс т р а с н и ј и . О ж е н и г о в о р е л е п о и п р и с т о ј н о с а м о љу ди по к р в и х л а д н и и за ж е н у р а в н о д у ш н и . Ј е д и н о онај п и с а ц к ој и ж е н у не би н а п а о у ш у м и , н е ћ е ј е н а п а с т и н и у к њ и з и . С р е ћ ом ш т о и ж е н а в о л и са мо н а п а д а ч а , к о ј и х о ћ е д а н а п а д н е к а к о би је отео, и д а је от м е к а к о би је з а по с е о . - И з в е с н о , ј е д н о о же н и м и с л е м л а д и , а дру г о с т ар и ; и ј е д н о б ог ат и , а дру го убог и; и ј е д н о л е п и , а др уг о р у ж н и ; и нај зад, ј е д н о з д р а в и , а дру г о б о л е с н и . У љ у б а в и , к а о и у р е л и г и ј и , све п о ч и в а н а о с е ћ а њ у и на в е р о в а њ у у н ев ер о ва тн о . Заљуб љен ч о в е к м и с л и да увек в о л и п р в и пут, и а к о је п р е тог а сто п у т а в ол е о; а д о г а ђ а се ч а к д а верује к а к о ј е о д и с т а с а мо овај пут и с т и н с к и в о л е о . - Зб ог овог н е л о г и ч н о г и н е р а з у м н о г , и м а у љ у б а в и т о л и к о н е с р е ћ ника.

2 С р е ћ о м само што је љубав ј е дини случај где се у нес рећу с р љ а с в о ј е в о љ н о . М а р т и р о л о г и ј а љ у б а в и ј е б е з г р а н и ч н а ; то су 8са1ае д е ш о ш а е , које љ у б а в н и ц и м а и з г л ед а ју к р а љ е в с к е с т е п е н и ц е . У љ у б а в и н е ст радај у с а мо љу ди к о ј и су м е к о г с р ц а , н е г о, н а п р о т и в , н а ј в е ћ м а ст радај у б а ш о н и к о ј и м ест о с р ц а у н о с е своју грубу с е б и ч н о с т , с в и р е п у ж е љ у д а освоје, и п о т р е б у да д е с п о т с к и завладају. Љ у д и к о ј и у љубав у но с е о дв е ћ с р ц а , м а њ е страдају, ј е р с р ц е све п о з л а ћ у ј е , и н е в и д и 56


н и ш т а ш т о није добро. Е г о и с т и су у љу б а в и п р и р о д н о о с у ђ е н и н а м у к е , ј е р је овде љубав за ж е н у св ед ен а н а н а ј м а њ у меру, а б р у т а л н а љубав за себе п о с т ал а н е п о м и р љ и в а . Н и к о м е се не робује м р а ч н и ј е к о л и к о с а м о м себи, јер н а ш а с е би чн ос т , то је т а м н и ц а под з е м љ о м на којој н е м а п р о з о р а . - Страдају у љуба ви и људи од в е л и к е м а ш т е , јер а ко м а ш т а з ид а з л а т н е тврђ а в е н а о б л а ц и м а , о на отв ар а и ц р н е п он о р е , и онде где н е м а п о н о р а . Љ у б а в је н а ј ч е ш ћ е ј е дн о в е л и к о м а ш т а њ е , ј е р смо и з м и с л и л и све в р л и н е к о д ж е н е коју в о л и м о , и у о б р а з и л и да су све с р е ћ е м о г у ћ н е , и з а к љ у ч и л и да су све п р е п о н е с и т н е и н е з н а т н е . Ч о в е к к ој и в о л и све ж е н е , није за љу бље н у ж е н с к о с т к о л и к о је у ж е н с к о с т за љу б ље н ч о в е к к ој и в о л и ј е дн у ј е д и н у ж е н у : да ч о в е к о дис та в о л и по с т ој а н о са мо ј е д н у једину ж е н у , п о т р е б н а је м а ш т а која иде у п р и в и ђ е њ е и п р е л а з и у л уд и л о. - Т а к о су и п е с н и ц и , к ао људи од м а ш т е , у в е к б и л и в е л и к и с т р а д а л н и ц и у љубави. С р е ћ о м ш т о у љ у б а в и п е с н и ц и н и с у и ф а н а т и ц и , ј е р н и к а д не воле са мо ј е д н у л епо ту , н и т и се зато о г р а н и ч а в а ј у н а са мо ј е дн у ж е н у . З а то п е с н и к није н и к а д ж р т в а ж е н е к ао ш т о су м н о г и д р у г и људи. П е с н и к о в а је љубав с в е о б и м н а , а у тој св ео б имн ој љ у ба ви је ж е н а са мо најсав р ш е н и ј е у м е т н и ч к о дело. Н а ј с а в р ш е н и ј е , а л и не ј е д и н о . Зато н е м а п е с н и к а с а м о у б и ц а . О н и су се ч а к б р а н и л и од ж е н с к е и с к љ у ч и в о с т и и љ у б а вн е т и р а н и ј е често врл о оп о р о и бездуш н о . Овидиј е и Б а ј р о н б и л и су н а ј в е ћ и ц и н и ц и у љу ба ви. Овидије, љ у б а в н и к л е п е К о р и н е , саветује: „ Н е м о ј се у с т е з а т и да ж е н и све о б е ћ а ш : з а к л и њ и се с в и м а б о г о в и м а д а у в е к говор и ш и с т и н у ; играј се ж е н а м а н е м и л о с р д н о ; варај в а р а л и ц е ! . . . В е ћ и део њ и х и п р и п а д а п е р ф и д н о ј р ас и, зато п у с т и н е к а се ухвате са ме у своје м р е ж е " . Б а ј р о н је био о ч а р а н к а д му је гос п о ђ а Де Ст ал р е к л а д а он н е м а п р а в а н а љубав, ј е р н е м а с р ц а н и с п о с о б н о с т и за л е п у страст, и д а је т а к а в био ц е л о г ж и в о т а . А Б а ј р о н овде додаје: „ Ј а сам о дис т а био о ч а р а н к а д сам све ово с а з н а о , ј е р н и с а м о томе и м а о н и п ој ма" . - Ж е н е су се у ве к п е с н и ц и м а к р в а в о с в ети л е . К а о ш т о д и в љ а ц и нај зад поубиј ају своје к р а љ е в е , т а к о и ж е н е н а крају д о т у ку оне к о ј и м а су н а ј пр е робов ал е . . . Одиста, у љу ба ви су п е с н и ц и п р е т е н ц и о з н и , ох ол и, т е ш к о з а д о в о љ н и , и н а к р ај у к ра ј е ва , в рл о д о с а д н и . А л и су п е с н и ц и у љ у б а в и и с к р е н и ј и него св и д р у г и људи. А н а к р е о н т „Ак о м о ж е ш д а п р е б р о ј и ш л и ш ћ е у ш у м и , и л и п е с а к у мору, о н д а ћ е ш м о ћ и п р е б р о ј а т и и моје 57


љу б а в и. Н а ј п р е ћ е ш их н а б р о ј а т и с а мо у А т и н и д в а д ес ет , и ј о ш по вр ху п е т н а е с т . У К о р и н т у , ц е л у војску; ј е р у К о р и н т у и м а н а ј в и ш е л е п и х ж е н а у целој Ахаји. И н а б р о ј а ћ е ш две х и љ ад е у Ле з бо с у , у Ј о н и ј и , у К а р и ј и , и н а Родосу. Р е ћ и ћ еш: за р с и т о л и к о вол е о ? А л и н и с и ј о ш п р еб ро ја о оне у С и р и ј и , у К а н а б о с у , и он е н а К р и т у , где о г њ е н и Е ро с в л а д а н ад градов и м а . И нај зад, све о не у Гадесу, у Б а к т р и ј а н и , и у И н д и ј и . " Н а д р у г о м м ес т у к а ж е и с т и п е с н и к : „ Т е ш к о ј е н е љ у б и т и , а л и т е ш к о и љубити, а најстрашније љубити узалудно. Ни преци, н и в р л и н е , н и г еније, не к о р и с т е у љ у б а в и, н ег о с а мо зл а т о. П р о к л е т био к о га ј е и з м и с л и о ! З б о г њ е г а се о м р з н у р о ђ е н а б р а ћ а и р о д и т е љ и , и бију к р в а в е б и т к е . А ш т о је на ј го р е, због њ е г а с т р а д а м о с в и м и к ој и љу б и мо " . . . И н а т р е ћ е м месту: „А сад ч е м у м и с л у ж и мој ш т и т . Н е могу се њ и м о д б р а н и т и , пош т о се моја б и т к а бије у м е н и . " - П е с н и к Гете ј е вол е о К а т а ринету, Фредерику, Шарлоту, Л и ли , Кристијану, Улрику, М а р и ј а н у . . . С л и ч н о је са с в и м а п е с н и ц и м а . У о с т а л о м , то је зато ш т о су п е с н и к и љубав н е р а з д в о ј н и ц е л о г ж и в о т а , за раз л и к у од д р у г и х људи. Љ у б а в ј е г л а в н и и з в о р и н с п и р а ц и ј е и а к ц и ј е п е с н и к о в е , ј е р ј е љуба в и г л а в н и м о т и в њ е г о в о г ж и в о та. Све ш т о з н а м о о љу ба ви , з н а м о од п е с н и к а . Д а н иј е бил о п е с н и к а , о љ у б а в и би се з н а л о м а њ е н ег о о м р ж њ и .

3 Љубав је ос е ћа ње које је резултат свих других осећања, збир свих м о гу ћ н о с ти човекових, највиш и х и најчистијих. Љ у б а в је н а ј в е ћ и и з в о р с н а г е за ил узиј у , и н ај д у б љи д о к а з м о ћ и за а к ц и ј у . Љ у б а в је с в е д о ч а н с т в о з д р а в о г с п о л а и дубок о г м о р а л а : ј е р за љубав т р е б а и м а т и п р е с в ег а м н о г о ф и з и ч к е с и л е и н е и з м е р н о м н о г о доб р оте . З н а ч и , м о г у ћ н о с т и за у т а п а њ е у д р у г о м б и ћ у и другој с у д б и н и ; п р е г о р е њ а за илузију и ве ре у и д е ал ; р а д о с т и да се ж и в и д в о с т р у к и м и м н о г о с т р у к и м ж и в о т о м ; и нај зад, по т р еб е д а се и з и ђ е из себе у неш т о ш и р е и в е ћ е и о п ш т и ј е . Ч о в е к к о ј и љу би ж е н у , в и ш и је од ч о в е к а к о ј и н е љуби, ј е р љуба в за ж е н у је в е ћ д о к у м е н т моћ и за и л у з и ј у и за п о ж р т в о в а њ е , д о к а з ч о в е к о љ у б љ а , ј е дн о сув е р е н о о се ћ а њ е п р о т и в н о с а м о ж и в о с т и и и с к љ у ч и в о с т и . Ч о в е к к о ј и не в о л и ж е н е , н е в о л и н и људе. Во л е ти , то ј е с в е о б и м н о 58


о с е ћ а њ е . Љ у б и т е љ и ж е н а , то су људи већ и з р а ж е н и у ј едној ху м а н ој ц р т и , к оја је ч а к в рл о д у б о к а . „ Ј а са м с т в о р е н а да љ у б и м, а н и с а м с т в о р е н а д а м р з и м " , к а ж е А н т и г о н а у д р а м и Софокловој. Љ у б а в је д о к а з и н т е л и г е н ц и ј е , ј е р ч о в е к без идеја и п рос т а к без в а с п и т а њ а , не могу б и т и з а љ у б ље н и , п о ш т о је љубав н а ј в е ћ а м у д р о с т и н а ј ф и н и ј а д у ш е в н о с т . Љ у б а в је за то у в е к б и л а п р и в и л е г и ј а н а ј в и ш и х д у ша , а к о не и н а ј в е ћ и х духова. Света Т е р е з а г о в о р и ђ а в о л у да је н е с р е ћ ан зато ш т о не уме да вол и, а с в е ти Ф р а н ч е с к о је п р а в и о ж е н е од снега. У х р и ш ћ а н с к о м свету су б и л и з а љ у б ље н и с в е ци , а л и у п а г а н с к о м евету су б и л и з а љ у б љ е н и богови. Ч а к и б о г и њ а Реа, м а ј к а Зе вс о ва , в о л е л а је ј е д н о г ф р и г и ј с к о г м л а д и ћ а , л е п о г А т и са . Њ е н ј е д а н си н , П л у т о н , у м и р а о је од љ у б а в и за П е р с е ф о н о м , ћ е р к о м Деме т ре , а д р у г и с и н , Зевс, посејао је љ у б а в н и м н е р е д и м а све г р ч к е пу те ве куд је п р о ш а о . И св и д р у г и г р ч к и бог ови су бил и з а љ у б љ е н и ; љубав је за а н т и ч к и свет б и л а б о ж а н с к о г порекла. Н е м а у г р чк о м ж и в о т у ф а т а л н и х љубави ни ф а т а л н и х ж е н а . Б о г Е р о с је с л и к а н к а о г о л и ш а в д е ч к о , а п о с т а ј у ћ и доц н и ј е л а т и н с к и А м о р , ист о је т а к о по и з г л е д у био са мо ђ а в о л а с т и б е з а з л е н . П е с н и к Т е о к р и т и м а п е с м у у којој је Е р о с а ујела п ч е л а , и он се т у ж и А ф р о д и т и к а к о је т а к о м а л о п ч е л а м о г л а н а п р а в и т и т о л и к о в е л и к у р ан у. А б о г и њ а му одг ова ра: „ И ти си м а л е н , а к а к в е т е ш к е р а н е зада ј еш" . Н е и з м е р н а је нес р е ћ а за љ у д с ко с р ц е ш то су пог у бљен е љуб а вн е п ес м е а н т и ч к и х г р ч к и х л и р и ч а р а , ј е р већ с а ма б о ж а н с т в е н а С а п ф о п о к а зује к а к в о м се и з в а н р е д н о м и с т а н ч а н о ш ћ у г о в о р и л о о љуба ви, и к о л и к о су у љ у б а в и грчк ој ст рас т к р в и и ф и н о ћ а и з р а з а биле п о д ј е д н а к о дуб ок е. Г у б и т к о м т и х к њ и г а старе е р о т и к е , а н т и ч к о г р ч к о с рц е је за н ас остало тајном, ба ш у о н о м у ч е м у је бил о н а ј и н т и м н и ј е к а з и в а н о . И м а п и с а ц а к о ј и верују да а н т и ч к и н а р о д и н и с у з н а л и него за љубав ф и з и ч к у . Н и ј е т а ч н о . О н и с а м о н и с у з н а л и за н а ш у х р и ш ћ а н с к у м о р т и ф и к а ц и ј у , и л и н а ш у р о м а н т и ч а р с к у е к с т а з у љуба вну ; а л и то не знају н и д а н а ш њ и А м е р и к а н ц и са севера, а сут ра то в и ш е н е ћ е мож д а з н а т и н и е в р о п с к и ч о в е к . С в а к а к о из г р ч к о г е п о с а и из а т и н с к е т р а ге ди ј е в и д и се д а су Г р ц и п о з н а в а л и и љубав- д у ж н о с т , к а к в у је д о ц н и ј е с л и к а о К о р н е ј , и љ уб а в -страст, к а к в у је з а т и м п ев а о Р а с и н . - И с т и н а је д а су р и м с к и п е с н и ц и бил и у љубави н ев ер н и и похотљиви , и на ј е з и к у 59


ц и н и ц и и с а д и с т и , и о дв е ћ м а л о з а у з е т и д у ш е в н о м л е п о т о м с в о ј и х ж е н а . П а и п а к Овидиј е је био г а л а н т а н , к а о к а к а в пес н и к и з Версаја, П р о п е р ц и ј е , н а ј с т р а с н и ј и п е с н и к р и м с к о г доба, с т р а д а ш то га њ е г о в а Ц и н т и ј а вара; и п е в а истој Ц и н т иј и к а к о ћ е н е к а д п о н е т и људи ње г ов у п о с м р т н у у р н у од ц р н о г о н и к с а , п у н у м и р и с а из Сир иј е, а н а њ е г о в о м г робу ч и т а т и ове р еч и: „Онај к ој и, сад, п о ч и в а овде - био је н е к а д а роб љ у б а в и с а м о ј е д н е " . И Т е о к р и т , к о ј и на ј е д н о м м ес т у к а ж е : „ Н е с р е т н и су о н и к ој и љубе", п е в а н а д р у г о м месту: „ З д р а в ствујте, в и к о ј и љубите. Онај к ој и м р з и , м р т а в је. Љ у б и т е да вас љубе. Ј е р Б о г к а з н и по п р а в д и " . - Овде су к о д г р ч к о г л и р и ч а р а ч о в е к о љ у б љ е и љубав ј е д н о исто; а н е о с п о р н о , то осећ а њ е и је сте н е д е љ и в о .

4 Же на у коју смо заљубљени, као и сама љубав, није неш т о ш т о п ос т ој и в а н нас, него је н е ш т о ш т о п ос т ој и у н а м а , и ш т о је део н ас с а м и х . М и н е к о г љ у б и м о не зато ш т о ту љубав з а сл у жу ј е п о т п у н и ј е и и с к љ у ч и в и ј е него и к о д р у г и , него ш т о смо м и н а ту л и ч н о с т п р о с у л и ј е д н о своје с у н ц е које га је озар и л о и и з д в о ј и л о од свег д р уг о г н а о к о л о н а з е м љ и . М и љубимо, ј е р је н а ш а д у ш а п р е п у н а н е ж н о с т и , и н а ш е т е л о п р е п у н о с т р а с т и ; д о к а з , ш т о то и ст о б и ћ е не би с мо в о л е л и у с т ар о с т и , к а д већ н а ш а з а м о р е н а д у ш а н е м а д о в о љ н о н е ж н о с т и , н и зам о р е н о тело д о в о љ н о с т р а с ти . - М л а д о с т и љубав, то је све ш т о и м а ж и в о т . То су две н е р а з л у ч н е с р е ћ е које п о с л е себе оставе п у с т о ш и п о м р ч и н у . О с т а т а к ж и в о т а ч о в е к п р о ж и в и с а мо од у с п о м е н а на своју м л а д о с т и н а своју љубав; и ч о в е к би све д о ц н и ј е с р е ћ е и т р и ј у м ф е дао за н е к а д а ш њ у обест м ла д о с т и и н е к а д а ш њ е ф а н т а з и ј е љуба ви. н е м а н и ј е д н о г остарел о г к р а љ а к ој и не би п р и с т а о д а буде о б и ч а н м л а д п о р у ч н и к . Ч о в е к без м л а д о с т и , то је с а с в и м друг о б и ћ е нег о ш т о је тај и с т и ч о в е к био м л а д и ћ е м , с к о р о без везе са н е к а д а ш њ и м собом. То је сад ј е д н а с е т н а е г з и с т е н ц и ј а к о ј а је д у х о в н о и мор а л н о и л и боља и л и гора, а л и и з в е с н о с а с в и м д р у к ч и ј а нег о н е к а д . Н е ж а л и м н и ш т а н а свету него ш то у м л а д о с т и н и с а м з н а о да с а м м л а д , и да м и је то с а з н а њ е м о г л о д а т и о с е ћ а њ е с у п е р и о р н о с т и н ад м и л и о н и м а н а ј м о ћ н и ј и х и н а ј б о г а т и ј и х 60


људи. Н и с а м з н а о д а сам н е к а д а био и м п е р а т о р К и н е и ц ар И н д и ј е ! Н и ј е ч о в е к з н а о з а ш т о га н е к а д ж е н е г л е д а х у к а о п и ј а в и ц е , н и д а су га тад људи м р з е л и ј е р н и с у и м а л и ш и р и ну њ е г о в и х г руди и с н а г у њ е г о в и х м и ш и ц а . - З а т о је нај чар о б н и ј а с у д б и н а у и с т о р и ј и ч о в е к а био ж и в о т А л е к с а н д р о в , к о ј и је осв ој ио н а ј в е ћ е ц а р с т в о н а свету, и з а т и м у м р о , не з на ј у ћ и н и за ј е д а н п о р а з , п о р а з к ој и би и н а ч е д о ж и в е о д а ниј е у м р о м л а д и ћ е м . О в а к о ј е у м р о с у в е р е њ е м д а н и к о н иј е ј а ч и од њ е г а; и с п р а в о м је в е р о ва о за себе да је бог, к а о ш т о га је у в е р а в а о и А м о н о в с в е ш т е н и к у Е г и пт у. Ј е р о ди с та , н и г р ч к и х о м е р с к и бог н иј е и м а о н и ч е г в и ш е од њега: л е п о т у м л а д и ћ а , силу и бесмртност. Љ у б а в ј е ч а к и херој ств о ј е р т р а ж и ж р т в е . А к о се п и т а мо д а л и с м о љ у б љ е н и у Га ме ну , и у истој м е р и , љу ба в је т и м е п р е б р о ј а н а и т а к с и р а н а к а о м о н е т а и роба. З а т о с л е п а љубав, то ј е ј е д и н а љубав. З а љу ба в т р е ба н е в и н о с т и , к о л и к о и за рели г и ј у. С а м о с л е п е очи љ у б а в и н а ђ у н а ј в е ћ е п ут е ве су дб и н е, к а о ш то се са мо з а т в о р е н и х очију в ид и л и ц е божје у свој ч и ст оти и в е л и ч и н и . К о није р е л и г и о з а н , не м о ж е б ит и н и и с т и н с к и з а љу б ље н; и зато је у н а ш е доба т а к о м а л о з а љ у б ље н и х . И м а п р и р о д н о з а љ у б љ е н и х к ао ш т о и м а п р и р о д н о р е л и г и о зн и х ; а и м а их к ој и н е мо гу б и т и н и п р и р о д н о з а љ у б љ е н и н и п р и р о д н о р е л и г и о з н и . Љ у б а в није са мо п р и в и л е г и ј а ј е д н о г наш е г ж и в о т н о г доба, него и п р и в и л е г и ј а ј е д н е н а р о ч и т е врсте духова; ј е р и м а с в ета за које је љубав н е р а з у м љ и в а и о ту ж н а, а за које је и ве ра са мо ј е д н а с а м о о б м а н а и п ер в ер зи ј а . Љ у б а в је, нај зад, и н а ј в и ш и п р о д у к т к улт ур е. К о д п р и м и т и в н и х људи не пост ој и љубав него п ро х те в, н и са н нег о п ожу да. Ш т о је в е ћ а к у л т у р а ј е д н о г н ар о д а , у т о л и к о је љубав дубља, ј е р ј е к о м п л и к о в а н и ј а и ф а т а л н и ј а . Ж е н а н иј е в и ш е ж е н к а нег о л и ч н о с т , з н а ч и м н о г о с т р у к а л е п о та : у м е т н и ч к о дело, д у ш а и дух. Зб ог овог је о се ћ а ње љ у б а в и те сн о в е з а н о за неч иј у и н т е л и г е н ц и ј у и доброту. Б и т и за љубље н, в е р о в а т и у љубав к ао у небо, то је ж и в е т и у н а ј в е ћ ој ч и с т о т и и к ра ј њо ј с и л и доброте. Љ у б а в је н а ј в е ћ и с т е п е н свега ш т о н о с и н е к о р и с т о љ у б и во с р ц е , н а ј в е ћ е п р е г н у ћ е , т о т а л н о с а м о о д р и ц а њ е , ж и в о т у д р у г о м б и ћ у и за др у г у л и ч н о с т , у с а ђ е н у у з е н и т ј е д н о г д об а н а ш е г ж и в о т а . - Зато је апсурдум и н е с р е ћ а с у м њ а т и у н еш т о ш то в о л и м о , п а је а п с у р д у м с у м њ а т и у ж е н у а к о ј е в о л и м о . Љ у б а в у с у м њ а м а , то је н а ј в е ћ а беда и н а ј ч е м е р н и ј и п а р а д о к с 61


божји, ч а к и н е п р е м о с т и в а ф а т а л н о с т за људе од с р ц а и п о н о са. Ј е р , н а ј ч е ш ћ е , к о л и к о Је љубав в е ћ а , у т о л и к о је и с у м њ а в е ћ а . М е ђ у т и м , за п у н у с р е ћ у у љу ба ви, тр е ба б ит и н е с е б и ч а н , и п р е м а себи к р а ј њ е н е о с е т љ и в : љубав и ск љу чуј е са мољубље, и не поверује н и у оно ш т о је о ч е в и д н о . И д е а л и ниј е у с т в а р и м а него и з н а д њ и х . Т е ш к о с р ц у које у з и м а с а н о с р е ћ и к ао с л и к у с р е ћ е која је м о г у ћ н а . Н е м а с р е ћ е к ој а се не даје п о р у ш и т и у п р а ш и н у , а к о је са мо в и ш е т у м а ч и м о нег о шт о је осећ амо.

5 Ниједан велики човек није познавао жену. Сваки је пис а ц оп исуЈ е к а к о Је с а м з а м и ш љ а и сам и з г р а д и , а не к а к в а је ж е н а у с т в а р и . Ф и л о с о ф и н и с у о ж е н а м а д о в о љ н о п и с а л и , јер н и с у с њ и м а ж и в е л и к о л и к о са ф и л о с о ф и ј о м , и ј е р су их ствар и с р ц а у в е к м а њ е з а н и м а л е него с т в а р и ума, Н е м а д о б р и х к њ и г а о ж е н и . Д о к смо м л а д и , м и ж е н е в о л и м о и због њ и х с т р а д а м о , а не оп и с у ј е м о их н ау ч н о ; а к а д о с т а р и м о , оне нас в и ш е не и н т е р е с у Ј у н и к ао п р е д м е т р а з м и ш љ а њ а . - Ж е н а је без п р и н ц и п а и без м е р и л а ; без ј е д н о г с т а л н о г и у р а в н о т е ж е н о г с т ањ а ; че ст о б о л е с н а и пол ул у да ; с в а г да н е с т а л н а и п р е в р т љ и в а . Све ово, и к а д је м н о г о боља од н ас . З а т о би в е ли к и ч о в е к т р е ба л о д а се к л о н и љ у б а в и не због м о м е н а т а смеш н и х , у које н е м и н о в н о п а д а п о р ед ж е н е . Љ у б а в је о з б и љ н а и с в ета с т вар, а л и су з а љ у б љ е н и ц и - за чуд о - у в е к с м е ш н и за све ост ал е људе. Д о в о љ н о је да в а м н е к о и с п о в е д и д а је заљубљен, п а да му у в а ш и м о ч и м а п а д н е ц е н а . И м а ж е н а које носе соб ом п р а в и дух р а з о р е њ а , и п о тр е б у д а све с т в а р и д е г р а д и р ај у, и све духове н и в е л и ш у ; а то је оно ш то с у п е р и о р н и љу ди не могу ж е н и да о п рост е. У п р о б л е м е с в и х в р е д н о с т и ж е н а у л а з и с л а к о у м н о ш ћ у и п е р в е р з н о м обеш ћ у , да н е с в е с н о о бо ри ц е н у св ачег а: генија, љ у б а в и, у м е т н о сти, м о р а л а , р а з л и к е м е ђ у љ удим а , р а з л и к е м е ђ у ж е н а м а , међ у п р и н ц и п и м а , м е ђ у д о б р и м п р и м е р и м а . Н е п о ст о ј и за њ у м е р и л о о п ш т е н ег о л и ч н о . Ж е н а не з н а ш т а је то о п ш т и ж и вот, н и о п ш т а с р е ћ а , н и о п ш т и и де а л ; све м е р и по себи и пр ема с в о ј и м п о т р е б а ма . А ж е н с к е п отре бе су, н е с у м њ и в о , д а ле к о од т и х в е л и к и х к р и т е р и ј у м а за с р е ћ у . О н а је без д и в љ е њ а 62


пр е д в е л и к и м , без г н у ш а њ а п р е д м а л и м . Све ћ е в р е д н о с т и п р и з н а т и , а л и и све п а с и в н о п р и м и т и . Не у в и ђ а да су в е л и к е идеје п о т р е б н е за ж и в о т , јер она в и д и ж и в о т у м а л и м с р е ћ а м а и м а л и м н е с р е ћ а м а , у ш а р е н и л у и у с т р а с т и м а . Ј о ш су м а њ е п о т р е б н и с у п е р и о р н и људи за њ е н е с р е ћ е , које не тр еб а д а буду в е л и к е него с а мо ш а р о л и к е и р ад ос н е, у зб уд љ и ве и п роменљиве. Љ у б а в и в е л и к и х људи су зато биле м а х о м и л и к о ме ди је , и л и т р аге диј е, а л и н а ј ч е ш ћ е к о м е ди је . В е л и к и ч о в е к с в а к и п р о ц е с с р ц а п о д и г н е н е и з б е ж н о до п р о ц е с а ума; и т а к о ф и л т р и р а ј у ћ и к р о з м о з а к с т в а р и с н а и м а ш т е , оне п о с т а н у бе злич н е и л и ч а к с а с в и м избле де . П о с т о ј и л у д и л о љ у ба ви , а н е. постоји м уд р ос т љ у ба ви . За то су љ у б а в и в е л и к и х људи п у не п р о т и в у р е ч н о с т и , к о б н о г и с м е ш н о г . О б и ч н и људи за т а к в е сук обе не знају, н и т и п ра в е љ у б а вн е н е с р е ћ е до ж и вљ у ју . И с т и н с к е љ у б а вн е н е с р е ћ е су и с к љ у ч и в а и т у ж н а п р и в и л е г и ј а с а мо о д а б р а н и х д у хо в а и в е л и к и х срца. - Б е к о н к а ж е д а вел и к и људи н и с у б и л и в е л и к и љ у б а в н и ц и , јер је љуба в за њ и х одв ећ м а л е н а с т вар. Ово није т а ч н о ; него б а ш н а п р о т и в . Сви в е л и к и људи су б и л и з а љ у б љ е н и ц и це л о г ж и в о т а ; и то не само п е с н и ц и , него и д р ж а в н и ц и , и в е л и к е в о ј с к о в о ђ е , ч а к и в е л и к и в л а да ри: П е р и к л е , Ц е з а р , Н а п о л е о н . Ј е д а н в е л и к и чов е к је р е к а о д а се н а све брегове п ењ а о , а л и д а је брег љуба ви н а ј в и ш и . За Д а н т е а и П е т р а р к у , љубав је би ла и д е н т и ч н а са Б е а т р и ч о м и Л а у р о м ; а и љубав је Б е а т р и ч е исто ш т о и љубав Ла ур е . То је ж е н а ^ о п а (1е11а 8а1и!е. - Ч а к је и с а с в и м о б и чн о да в е л и к и људи дугују н а ј в и ш е својим љ у б а в н и ц а м а . Сјајни п ис а ц Т у р г е њ е в је г о во ри о г ос п о ђ и Толстој к а к о је пр ес та о д а пише о тк ад је п ре с т а о д а буде заљубљен. А а к о су и Т а л и ј а н и о н о л и к о М а д о н а н а с л и к а л и , то није зато ш т о су б и л и заљубље ни, и ш т о је у И т а л и ј и било м но го м ад о на . - Ч о в е к к ад је и с т и н с к и за љу б ље н он је и с т и н с к и п о б о ж а н , и м е н и је о в а к в а љубав б и л а н а ј р а з у м љ и в и ја . Д а н т е своју Б е а т р и ч у п р а в и ч а к с и м б о л о м теологије која је за њ ег а била н а у к а о срећ и, к ао ш т о је ф и л о с о ф и ј у с м а т ра о н а у к о м о блаженству. И с т и н а је с а мо д а в е л и к и људи н и с у л у д о в а л и за ж е н о м него за љубављу. Н и је љубав за њ и х н е ш т о м а л е н о , к а о ш то је м и с л и о Б е к о н , него је ж е н а одвећ м а л е н а п р е м а љ у ба ви, к о ј а је н е и з м е р н а . З а в е л и к е људе н е м а н и ч е г н и м а л о г н и п р о л а з н о г , и њ и м а је зато п о т р е б н а љубав с а мо у ј е д н о м 63


о к в и р у б е с к о н а ч н о г и в е чит ог . З а т и м , њ и м а је п о т р е б н а љубав у ст ал но ј г р о з н и ц и и у усиј ању, у в р т о г л а в и ц и и у в рт логу - зато ш т о је љубав в а тр а у којој о н и све своје искују. Зато су о н и често и и з н е в е р а в а л и своје ж е н е , и он да к а д су остајал и очајно в е р н и својој љуба ви. За в е л и к е људе није љубав одмо р, к а о за о б и ч н е људе, н ег о отров, п о тр е ба да се ж и в и у ст а л но ј и л у з и ј и м л а д о с т и и а к ц и ј е . За м н о г е в е л и к е људе же н а је б и л а ч а к и по ја м вр л о д а л е к од љ у ба ви . Ј е р в е л и к и чов е к т е ж е у в и д и ж е н и н е в р л и н е , него ш то о се ти п о г р е ш к е њен о г с пол а . - К а д је с л а в н а г о с п о ђ а Де Ст ал б и л а у Н е м а ч к о ј , т о л и к о је м н о г о г о в о р и л а д а је м и р н о Ш и л е р у за м е с е ц д а н а у п р о п а с т и л а н ер в е , и он се, к а ж у , з а т и м о с е ћ а о к а о по с л е к ак в е дуге б о ле ст и ; а х л а д н и Гете је бе жа о и з а т в а р а о се код своје к у ћ е , с т р а х у ј у ћ и ш т а ћ е о на д о ц н и ј е н а п и с а т и од оног ш т о је он тад с њ о м р а з г о в а р а о . - У о п ш т е , в е л и к и ч о в е к се боји ж е н е в е ћ м а него о б и ч а н ч ов ек ; в е л и к и ч о в е к се боји лук а в с т в а и н е с т а л н о с т и , у с а ђ ене у ж е н с к и с п ол , а н и ш т а као л а к о у м н а ж е н а не м о ж е п о с т а т и к о б н и м за њ е г о в о де л о. Вел и к и ч о в е к с т а в љ а своје де ло и з н а д свега другог, а н а р о ч и т о и з н а д ж е н е , ш т о је и з в е с н о с р е ћ а н случај, а л и ш т о му ж е н а н и к а д не о п р а ш т а . Н и к о о ж е н а м а не м и с л и горе него баш ч о в е к к о ј и в е ћ н е к у ж е н у б ез у мн о в ол и; с в и су з а љ у б љ е н и људи м р а ч н и п е с и м и с т и , у б е ђ е н и с к е п т и ц и , к о ј и верују да су п р о г а њ а н и и ухођ е н и , и да к о р а ч а ј у и з м е ђ у с т а л н и х з а м к и и бусија. Н и с у од овог о с л о б о ђ е н и н и в е л и к и људи. - М о ж д а с а мо п р а в и а р т и с т и н а ђ у у љ у б а в и м а н а к н а д е за и з г у б љ е н и м и р . Ј е р оно ш т о от па те к а о о б и ч н и људи, љуба в и м н а к н а д и к а о т в о р ц и м а , ј е р је о н а н а ј в е ћ а и н с п и р а ц и ј а за с т в а р а њ е . С в а к а к о , и з м е ђ у ж е н е и в е л и к о г ч о в е к а п ос т ој и п р и р о д н и а н т а г о н и з а м , због ч е г а су в е л и к и људи и л и и з б е г а в а л и супер и о р н и ј е ж е н е , и л и и м а л и с њ и м а са мо н е с р е ћ н е д о ж и в љ а ј е .

6 Н и жена се лако не веже за супериорног човека, који је по п р и р о д и с а м о т н и к , че ст о вр л о сујетан, с к о р о у в е к м н о г о ћудљ ив, у више п р и л и к а и неурастеник; затим, в е л и к и човек в е ћ м а в о л и п р и н ц и п е нег о с т в а р и , и в е ћ м а идеје о љ у д и м а н ег о људе. В е л и к о г ч о в е к а збуњује и за гл у пљу ј е в е л и к о 64


д р у ш т в о , које, н а п р о т и в , ж е н у р а з д р а г а в а , и због к ој ег ј е ди но о на ч и н и и д об ро и зло. В е л и к и ч о в е к лудује за о н и м за ч и м се в и ш е н и к о не о т и м а : за м у д р о ш ћ у и за с л а в о м п о с л е с м р т и . А ж е н а је по п р и р о д и е п и к у р е ј а ц , сва од овог света, зад о в о љ н а б р з и м у с п е с и м а , а н а с л а в у п о с л е с м р т и н и к а д и не м и с л и . Ж е н у в е л и к и ч о в е к з а н и м а с а мо с п о ч е т к а , јер то лас к а њ е н о ј сујети м е ђ у д р у г и м ж е н а м а , и ј е р ж е н а в о л и све шт о б л ис та . А л и о б о ж а в а т и , не з н а ч и и љ у б и т и . Љ у б а в је сама себи д о в о љ н а ; љ у б а в и није п о т р е б н а н и к а к в а д р у г а с л а в а нег о њ е н а с о п с т в е н а . Је у о ш а д ш 1 ге ј ш д и пе ра§ у о ш а 1 ш е 2 , к а ж е ј е д н о л и ц е у н ек о ј старој к о м е д и ј и . - У о с т а л о м , ж е н а не з н а д а п о ш т у је , нег о д а в о ли . Ж е н е н е т р а ж е н и д а в и њ у - по штујете, нег о д а их в о л и те . П о ш т о в а њ е за њ и х з н а ч и одсуство с в а к е љ у б а в и, н е ш т о х л а д н о и из г лаве, а не н е ш т о проо с е ћ а н о и из д у ше . О не верују д а н е к о г т р е б а н а ј п р е в о л е т и , к а к о би га з а т и м и с т и н с к и п о ш т о в а л е , а људи м и с л е о бр а т но . Ж е н е м и с л е : где ј е м н о г о п о ш т о в а њ а , ту ј е м а л о љ у б а в и . Ж е н е и м а ј у с т а л н у п о т р е б у да буду в о љ е н е , и к а д оне с а м е не воле, и за то се че ст о предај у и љ у д и м а к о ј и су и м и н а ч е ф и з и чки немили. О б и ч н е ж е н е воле о б и ч н е људе, а са мо н е о б и ч н е ж е н е воле људе са н е о б и ч н и м о д л и к а м а . Н и ове ж е н е не в ол е људе к ој и о д и с т а н а ј в и ш е вреде, него о не к о ј и су н а ј в и ш е н а гласу. Све ж е н е в ол е б о г а т а ш е , ј е р ј е ж е н а у в е к с и р о м а х . П а м е т н и х се боје; д а р о в и т е с м а т р а ј у за п о л у м а х н и т е . И з в е с н о , п е с н и ц и су од с в и х љу д и о н и к ој и н а ј в е ћ м а ж и в е у о п с е с и ј а м а љубави, и к о ј и и ма ј у н а ј в и ш е љ у б а в н и ц а , а л и су њ и х о в е љ у б а в и би л е за њ и х че ст о са мо и г р е м а ш т е и и н т р и г е ср ца . Р е т к о је к о ј и м о га о б е з м е р н о с т своје љ у б а в и д а к о н ц е н т р и ш е с а м о н а ј е д н у ж е н у . Р а ф а е л о је ј е д и н и од њ и х у м р о у з а гр љ а ј у своје љ у б а в н и ц е . М е ђ у т и м , Ед г ар П о ј е да о и п а к своју т е о р и ј у о реи н к а р н а ц и ј и једне једине љубави у човековом поступном низу ж е н а и љ у б а в и. У х и љ а д и ж е н а које смо в о л е л и , м и у в е к в о л и м о с а м о ј едн у. И м а и з в е с н и х п а т р и о т а због к о ј и х н а м о м р з н е о т а џ б и н а , и с в е ш т е н и к а због к о ј и х н а м о м р з н е ц р к в а и вера, и во ј с к ов о ђ а због к о ј и х н а м о м р з н е в о ј с к а и херој ство, и ж е н а због к о ј и х н а м о м р з н е љубав. Ш п а њ о л к е и Т а л и ј а н к е з а о г р ч е чов е к у ж и в о т љ у б о м о р о м , Г р к и њ а сво ј о м с е б и ч н о ш ћ у , Р у с к и њ а с в о ј и м л у д и м п р о х т е в и м а , Н е м и ц а ш т о брзо одебља, и 65


С р п к и њ а ш то н и к а д не сазре. Ф р а н ц у с к и њ а је д а н а с нај потп у н и ј а ж е н а у ње н о ј љу б а ви за ч о в е к а . Она од п р и р о д е им а , и собом д о н о с и ч о ве к у: к о н в е р з а ц и ј у , г раци ј у, з а б а в но ст , и с к р е н о с т , и н т е л е к т у а л н о с т , м о р а л н и и н те р е с , утеху, љубав, х ра б ро ст , ж е н с к о с т , р а с но ст . И к а д н е м а п о л о в и н у овог, остаје и п а к д р уг а п о л о в и н а која је ч и н и с у п е р и о р н и ј о м од св их д р у г и х с а в р е м е н и х ж е н а . Ф р а н ц у с к и њ а је ј е д и н а ж е н а која м о ж е да буде у ч е н а без с т р а ха д а п о с т а н е м у ш к о б а њ а . О н а је ч о в е к у нај бо ља љ у б а в н и ц а и друг и с а р а д н и к , и к а д није супруг а. О н а је ј е д и н а к оја и м а идеју о ч о в е к у с к и м р а з г о в а р а . За све друге ж е н е ч о в е к в ре ди са мо о н о л и к о к о л и к о он з н а ч и за њ у и њ е н е н а м е р е .

7 И м а одиста једно доба у људском животу кад све по дс ећа н а љубав: с у н ч а н д ан , т а м н а н о ћ , бура и т и ш и н а , н о в а ц и муз и к а , ц в е ћ е и х е р о и з а м , м е к д и в а н , о б л а к у небу, м у ш и ц а у ваздуху. Т а к о ж е н а п о с т а н е с р е д и ш т е с в и х д р у г и х п о к р е т а с р ц а , м и с а о м и с л и , ц и љ ц и љ е в а . С р е ћ а в р е ди с а мо к о л и к о је с р е ћ а за њ и х двоје. С и р о т и њ а је с т р а ш н а с а м о за то ш т о тај ч о в е к не м о ж е д а ту ж е н у н а п р а в и к р а љ и ц о м , и л и о н а њ ег а и м п е р а т о р о м . Р е л и г и ј а в р е ди у т о л и к о у к о л и к о Б о г п о м а ж е њ и х о в е с а с т а н к е , и остварује њ и х о в е п л а н о в е . Д в о р а ц н а брегу в р е д и са мо а к о је п р и к л а д а н за њ и х двоје. С т а р и п р и ја т ељ , у к о л и к о је њ и х о в п р о т е к т о р ; а н о в и п р и ј а т е љ , у к о л и к о је б е з о п а с а н . С м р т п ос т ој и у к о л и к о с п а с а в а од н е с р е ћ н е љу ба ви и у ч и н и крај ј е д н о м о ча ј но м р а з о ч а р а њ у . . . Све гл ед а са мо к р о з оно ш т о в о л и м о : п е ј з а ж , к у ћ у , пут, к њ и г у , идеју. Н и ш т а у љ у б а в и н е м а в и ш е ц е н у са мо за себе, и све је м е р е н о н а јед а н н а ч и н . З а љ у б љ е н и ц и м о гу д а ж и в е н а в р х п л а н и н е н а једн о м стаблу, у д н у ш у м е у ј едној п е ћ и н и , н а с р е д м о р а н а једној д а с ц и . З а т о је љуба в н а ј и с к љ у ч и в и ј е о с е ћ а њ е к о л и к о је и н а ј п о т п у н и ј и ж и в о т . Ј Б у б а в све и с п у н и и све з а м е н и . Р а ђ а њ е љ у б а в и у д у ш и , то је в и ш е и л е п ш е н ег о р а ђ а њ е с у н ц а на о к еа н у . Ж е н е п о ч н у да љубе са мо онда к а д су вољене , и л и бар кад м и с л е д а су в е ћ во љен е . И н и ц и ј а т и в а љ у б а в и у в е к д о л а з и од ч о в е к а . Ж е н а х о ћ е в и ш е д а буде вољена, нег о д а с а м а в ол и; и 66


в и ш е да је ж е л е , него д а је воле. Она не са мо д а п р в а не вол и , него п р в а и не бира. Ч о в е к јој се м о ж е н а о к о и д а д о п ад а , ал и је р е т к о да га п р в а з а в о л и . Н и к а д у љубав ж е н а не у л а з и и н с п и р а ц и ј о м к а о ч о в е к ; к а д год се к р е н е у љубав, о на је заведе на , о б м а н у т а и л и п е р в е р т и р а н а . О н а се не даје нег о се подаје. Ж е н а иде в и ш е за љу ба вљу ч о в е к о в о м , него за својом п р и р од о м . Ж е н а м о ж е д а се з а н е с е за б о г а т а ш е м и л и а р т и с т о м , за в о ј н и к о м и л и с п о р т и с т о м , за л е п и м и л и за у м н и м , а л и се најзад д а д н е , че ст о за цео ж и в о т , с а с в и м д р у к ч и ј е м ч о в е к у него к а к в о г је з а м и ш љ а л а и ж е л е л а . О н а у в е к п о д л е г н е ј а ч е м , а не л е п ш е м и у м н и ј е м , н и бољем н и м и л и ј е м . Р е т к о која ж е н а виси о р у ц и ч о в е к а к о ј и је био о ди с т а ч о в е к њ е н о г у к у с а . - Н и ј е то м е у з р о к д р у ш т в е н и п о л о ж а ј , због чега ж е н а не б и р а м у ж а него м у ж ж е н у ; него ш т о ј е у п р и р о д и ж е н е д а ж е љ н о п о д н о с и н а с и љ е и да га р а д о очекује - случај кој и је м о ж д а ду бљ и и од с а ме љ у ба ви . П а д а ј у ћ и пр ед ј а к и м а не п р е д д о б р и м и л е п и м , ж е н а не р а з у м е дух нег о вољу, н и л е п о т у н ег о н а м е р у . Ч о в е к је по п р и р о д и н а с и л н и к , а ж е н а по п р и р о д и и де н а сусрет насиљу. П р а в а ж е н а н и к а д не по љу би прва; п р а в и т и п ж е н е све ч е к а од ч о в е к а : п р ву реч, п р в и по љ у ба ц, п р в у ж р т в у , п р в и п р и м е р . Р е т к о к а д ж е н а п р в а к и д а са н е с р е ћ н о м љубављу; а ли, ј е д н о м одвојена, п р в а за бо ра вља , и л и се п р в а б а ц и к а м е н о м н а п р о ш л о с т . - С в а к а к о , з а љу б љ е н а ј е ж е н а у в е к ж р т в а ; з а љ у бљ е н ч о в е к ј е у в е к п о б е д и л а ц , и л и бар није ж р т в а . Ј е д н а в е л и к а и н е с р е ћ н а љубав у ж и в о т у ј е д н е ж е н е од с р ц а м о ж е да јој д р у ш т в е н и и и н т и м н и ж и в о т у ч и н и н е м о г у ћ и м за цео век. Ж е н а то и н с т и н к т и в н о о се ћ а. З а т о се ж е н а че ст о л а к о даје, ал и се л а к о не заљубљује. Ж е н а верује да се с а ч у в а л а од човек а с а мо к а д з н а д а се није за љу би л а; зато ш т о је и м н о г о м а њ е з а љ у б љ е н и х ж е н а н а свету него ш то и к о м и с л и . Б р а н е ћ и се од љуба ви, ж е н а м и с л и д а се о д б р а н и л а и од ч о в е к а . Ж е н а добро з н а д а је с л а б а са мо к а д вол и. Н и к а д ж е н а и ч о в е к н е в ол е ј е д н о др у г о и с т о м м е р о м ; к а о да ј е п р и р о д и б и л о ст ал о с а мо д а д е по н уј е н ег д е и з в е с н у суму с т р а с т и без о б з и р а д а л и ћ е б ит и п р а в и л н о п о д е љ е н а н а њ и х двоје, р а з л и ч н е по духу, по д у ш и , по т е м п е р а м е н т у , по в о љи. И м а , у ос т ал ом , ј е д а н в е л и к и број људи к ој и а п с о л у т н о и не з на за о с е ћ а њ е љ уба ви, и то к р о з цео њ и х о в ж и в о т ; а и м а их који им а ј у с м и с л а за љубав, а л и јој н е дају н и к а к в у особиту цену. Н е с т а в љ а ј у ћ и љ уба в и з н а д с в и х д р у г и х ф а к т о р а 67


ж и в о т а , и ж е н а је овде за т а к в е људе с а мо о н о л и к о в а ж н а к о л и к о је он а њ и х о в о р т а к у н е к о м послу, и л и ј а т а к у пљач к и . - Ч о в е к н и к а д не з н а к ад га ж е н а в о ли . О н у в е к т р а ж и д а то с а з н а по с п о љ н и м з н а ц и м а , које, м е ђ у т и м , ж е н а н а м е р н о и з в р ћ е , јер је и н т р и г а њ е н о г с п о л а у в е к г л а в н и део њ е н е љ у б а ви . Н а п р а с и т о с т и н а с и ље ч о в е к о в о је њ е г о в а о г р о м н а беда н а р о ч и т о п р е м а ф и н о ћ и и м и р н о ћ и ж е н е к ој а све с а з н а је и н т у и ц и ј о м и у р о ђ е н о м г и п к о ш ћ у . О в а к в о м г р у б о ш ћ у људ и п о к в а р е себи готове т р и ј у м ф е . Љ у д и не зна ј у к о л и к о ж е н а че ст о в о л и, и о н да к а д н а ј м а њ е и зг л ед а з а љ у бљ е на ; и к о л и к о често с в и р е п о ст рада, и о н да к а д и з г л е д а н а ј в е ћ м а р а с е ј а н а ; и д о к с е д е ћ и п о р ед к а к в о г д руг ог ч о в е к а , и з г л е д а м р а ч н и из д ај н и к . Ж е н а се п р е т в а р а и л а ж е , и к а д љу би и к а д не љуби. Х и п о к р и з и ј а ж е н и н а , ст вар њ е н о г сп о ла , и с р е дс тв о њ е н о г ж и в о т а , п о с т а н е т а к о че ст о и њ е н о м н е с р е ћ о м . О на се п р в а отрује о т р о в и м а које је д р у г о м и с к у в а л а , и п ос е че н о ж и м а које је с а м а и з о ш т р и л а . Ч о в е к , у о п ш т е , не п оз н а ј е ж е н е , јер је без и н т у и ц и ј е , глом а з а н , с а м о в о љ а н , о дв е ћ п р и т и с н у т п о с л о м , и о дв е ћ з а уз е т д р у г и м љ уд и ма . З а т и м , ч о в е к у в е к в о л и д а верује у у т и с к е л а с к а в е за њ е г о в у сујету; и он љубав не а н а л и з и р а , ј е р се осећ а ј а ч и м од ж е н е , з н а ј у ћ и да ћ е з а п о в е д а т и , в е р у ј у ћ и ч а к да ћ е и в л а д а т и . Ж е н а , н а п р о т и в , з н а д а ћ е јој се з а п о в е д а т и , и од ма х се с т ав љ а у п о л о ж а ј о дб ра н е п р е м а т и р а н с к о м и н с т и н к т у ч о в е к о в о м . Ж е н а брзо п р о з р е ч о в е к а , н а р о ч и т о добро у о ч и њ е г о ве сла бе и зле с т р а н е ; ч а к је и не и н те р е с у ј у в р л и н е к о ј и м а он з р а ч и м е ђ у д р у г и м љ уди м а . Ж е н а г ле д а у ч о в е к у п р о т и в н и к а и т и р а н а , и о н да к а д га н а ј в е ћ м а в о л и ; за то н и к а д не губи из в и д а њ е г о в е с ла бо ст и , к о ј и м а се у тој бор б и он а с л у ж и в е ћ м а него својом с н а г о м . То је л а к о , ј е р се ч о в е к брзо п о к а ж е цео, н а р о ч и т о к а о д ру г ар . Ж е н а се, н а п р о т и в , у в е к к р и ј е, и н е м а п отре бе за д р у г а р с к у и н т и м н о с т : ове су с т в а р и ч а к г л а в н и с лу ча ј е в и њ е н о г сп о л а. - Ч о в е к о ж е н и з н а са мо оно ш т о је с а м и з м и с л и о , и у ш т о је с а мо он в е ро в а о . Одиста, у о д н о с и м а и з м е ђ у ч о в е к а и ж е н е , ж е н а је с в аг д а суп е р и о р н и ј а . Х е р о д о т п р и ч а д а у Е г и п т у љу ди т к ај у п л а т н о к о д к у ћ е , а да су ж е н е т р г о в ц и у ч а р ш и ј и . Д и о д о р С и ц и л и ј с к и к а ж е д а су у Е г и п т у људи п о т п у н о р о б о в и ж е н а .

68


8 Г о в о р и т и о љ у ба ви, то је већ п о м а л о в ол ет и . Н и к а д ж е н а не г о в о р и о љ у б а в и с н е к и м кој и јој се не с в и ђ а к а о ч о в е к , и к ојег н и к а д не би м о г л а в о л е т и и л и п о ж е л е т и . И м а м о м е н а т а к а д п р в а л е п а д и с к у с и ј а о љу б а ви с ј е д н о м ж е н о м , не з н а ч и п р в и л е п к о з е р с к и успех, него већ п р в и љ у б а в н и к о р а к . За м л а д у ж е н у је с в а к и м и н у т ј е д а н г о р а к г уб и т а к , а к о није у в е з и с љубављу. Ж е н е , с т в а р н о , н и к а д н и с у и н д и ф е р е н т н е п р е м а ч ов е ку . Ве ћ с п р в и м п ог ле д о м, он а ј е д н о г а ч о в е к а и л и м р з и , и л и в о ли , а л и није н и к а д п р е м а њ е м у р а в н о д у ш н а . А а к о р а в н о д у ш н о с т у о п ш т е постоји, о н д а је он а о с е ћ а њ е човек о в о , а л и н и к а д ж е н и н о . Ж е н а је у овом п о г л е ду с л и ч н а детету, које се н а п р в о м сус рет у ба ца у наручје ј е д н о м ч о в ек у , а од д ру го г ч о в е к а се у с т еже, с к о р о с о ч е в и д н о м м р ж њ о м , зн а ч и о пе т без с в а к о г з н а к а и н д и ф е р е н т н о с т и . И м а м л а д и х ж е н а које к а ж у д а су с н е к и м м л а д и м човек о м с а мо п р и ј а т е љ и . В е л и к а п р и ј а т е љс т ва , то су овде в е ћ мале љ у б а в и . Н и к а д ж е н а није п ри ја т ељ с ч о в е к о м к ој и није м у ж ј а к, и к о ј ем се не д и в и к ао сполу. М о ж е ј е д а н ч о в е к б ит и и м у д р а ц , и п е с н и к , и в о ј с к о в о ђ а, а л и пре с в ег а м о р а б ит и нос и л а ц свог с п о л а. М о ж е ж е н а с у ж и в а њ е м о п ш т и т и с ч о в е к о м за к ој ег з н а д а и м а л а ж н у ногу, а л и не м о ж е без о д в р а т н о с т и о п ш т и т и с ч о в е к о м за којег з н а д а н е м а с пол а . Ч о в е к и ж е н а , д о к су м л а д и , не мо гу б ит и са мо п р и ј а т е љ и и с в а к о д н е в н и д р у г о в и , н а н а ч и н н а к о ј и је то м л а д и ћ са м л а д и ћ ем, и л и м ла да ж е н а с д р у г о м м л а д о м ж е н о м . М о ж е се д о г о д и т и и п р о т и вно, и то са мо а к о се ј е д н о д ру г о м н и м а л о ф и з и ч к и не с в и ђ ају; а л и је у т о м случају п о с р е д и в и ш е а н т и п а т и ј а , н е г о л и рав н о д у ш н о с т . Ж е н а ћ е о љу б а ви г о в о р и т и са А л к и б и ј а д о м , а о ф и л о с о ф и ј и с л е п и м Л и с и д о м , а л и са с т а р и м и р у ж н и м Сок р а т о м н е ћ е р а з г о в а р а т и н и о љ у ба ви , н и о ф и л о с о ф и ј и - Ч а к се ж е н а с ч о в е к о м и не с п р и ј а т е љ и без н е к о г свог и н т и м н о г м о т и в а ; у н а ј в и ш е т а к в и х случ ај е ва п р и ј а т е љ с т в а о н а и п а к м и с л и д а је тај ч о в е к в о ли . Ч и м ч о в е к буде т а к в о ј ж е н и п ок а з а о м а л о в е ћ у п а ж њ у него д р у г и м ж е н а м а , о н а у т ом догађ а ј у в и д и в е ћ м а љубав него о б и ч но п р и ј а т е љ с т во . У в е к и з м е ђ у ч о в е к а и ж е н е и м а ј е д н а и н т р и г а спо ла . З н а м ж е н е које су с ј е д н и м ч о в е к о м о д р ж а в а л е везе с а в р ш е н о и д е а л н е , а л и су 69


у в е к з н а л е , и л и бар п р е т п о с т а в љ а л е , д а их тај ч о в е к бар ж е л и т е л е с н о . Т а к в о о с е ћ а њ е ч о в е к о в о , у ос т ал ом , а к о је д и с к р е т н о , не в р е ђ а н и н ај ч и с т и ј у ж е н у . Она, ч а к и без и к а к в е н а р о ч и т е н а м е р е , о с е ћ а овде пот р е бу да му буде н ај боља п р и ј а т е љ и ц а , к ао ш т о би му др уг а која ж е н а би ла г отова љ у б а в н и ц а . С в а к и д о д и р м л а д и х јесте н а о с н о в и ч у л н ој , и онда к а д и м н а ј м а њ е т а к о и зг ле д а. Н а ј в е ћ и ч о в е к јој је р а в н о д у ш а н , а к о м а ч и м п о к а ж е п о т п у н у ч у л н у р а д в н о д у ш н о с т п р е м а њој. Н е з а и н т е р е с о в а н о с т , да; а л и р а в н о д у ш н о с т , не! Ж е н а не с х в а ћ а плат о н с к а с т а њ а духа и тела; јер м л а д о с т и м а све своје з а к о н е у к р в и . Ж е н а је н ај п р е сп ол , па онда човечје б и ћ е . А л и и ч о в е к т а к о исто. Ж е н е се н и к а д не п ок а з у ј у цел е о н и м а к о ј и су п р е т е р а н о с т р о ги у м о р а л у . Ж е н е су п о т п у н о о т в ор ен е с а мо п р е м а о н и м за које у н а п р е д зн а ј у да се п р а ш т ај у. З а то и м а њ е р ђ а в е ж е н е , че ст о ч а к и п о т п у н о добре ж е н е , јуре за р ђ а в и м љ у д и м а . У н е к и м е в р о п с к и м з е м љ а м а ж е н е лудују за т е н о р и м а из оперета, и л и за а р т и с т и м а из атељеа, у д р у г и м за о ф и ц и р и м а , ал и свугде за б о г а т а ш и м а . А р т и с т и п ре д с т ав љ а ј у ж и в о т у ф а н т а з и ј и и р а з у з д а н о с т и м о р а л н о ј ; о ф и ц и р и п ре д ст а вљ ај у м ла до ст , з д ра в љ е , л е п о т у и р е д о в а н п о л о ж а ј ; а б а н к а р и су спасиоци жена рас п и к у ћ а и коцкара. О фицирова перуш ка и мач, то су о с т а ц и с т а ро г в и т е ш т в а , које д а н а с п р и п а д а са мо њ и м а ; њ е г о в а л е п а по ја ва м о ж е д а з а м е н и н е д о с т а т а к уч е но сти; м а л о боље в а с п и т а њ е , д а з а м е н и п о р о д и ч н о и м е . О ф и ц и р и м а п у н о од п а у н а , а то је р а в н о о н о м ш т о ж е н а т р а ж и од с в а к о г ч о в е к а . О ф и ц и р се и з д и р е н а људе и к о њ е , а ж е н а се д и в и њег о вој с и л и з а п о в е д н и к а од к ој ег и м ај у ст ра х људи и ж и в о т и њ е . О н и су т и р а н и св ој им ж е н а м а ; а оне их т р п е , а л и и м се о с в ећ уј у б р ж е н е г о л и д р у г и м љу дим а . С в а к а к о , дуг мета о ф и ц и р с к е у н и ф о р м е в е ћ м а сјај у о ч и м а м л а д е ж е н е него н ај д ух о в и ти је и з р е к е ч о в е к а у с м е ш н о м ф р а к у к ој и п о р ед овог и з г л е д а р у г о бн о и п о г р е б н о т у ж а н . - И м а , нај зад, ж е н а које се заљубе и у ч о в е к а к ој и и м а л е п ш у ж е н у нег о ш т о је она. З а т и м , и м а их које се заљубе у н е к о г ч о в е к а с а м о зато ш т о је он м у ж ж е н е к ој у он а м р з и . И , нај зад, и м а их које се л а к о заљубе у н е п р и ј а т е љ а св о га м уж а . Ово су све с т р а н п у т и це и а п с у р д у м и љ у б а в и к а к в и не постоје у с т в а р и м а м р ж њ е . С в а к а к о , ж е н е и н с т и н к т и в н о п р е з и р у ч о в е к а к о ј и није био у с т а њ у да о п л о д и ж е н у . И м а ж е н а к од к о ј и х п и т а њ е љ у б а в и 70


не у л а з и у њ е н о о п ш т е м и ш љ е њ е о ж и в о т у ; на ј е д а н н а ч и н м и с л и ж е н а о љу б а ви , а о с в ем у д ру г о м м и с л и на с а с в и м други н а ч и н ; за то су м н о ге ж е н е у с т в а р и м а љ у б а в и с а в р ш е н о рђ аве, а у д р у г о м с в ем у с а в р ш е н о и с п р а в н е . М н о г о ч е ш ћ е него к о д ч о в е к а , ф и з и ч к и н е м о р а л н а ж е н а м о ж е б и т и н а целој л и н и ј и до к р а ј њ е мере м о р а л н а , и л и п о т п у н о в е р н а с в о м човеку, а у с в а к о м д р у г о м п ог ле д у р а з в р а т н а : р а с п и к у ћ а , к о ц к а р , зао ј е з и к , л о ш а ћ у д . З н а м д а м е из н а ј в и ш и х д р у ш т в е н и х с ф е ра , п у н и х бл а го ро д с т ва , ч а к и н а и в н о с т и , а л и чиј е су љубавне и с т о р иј е биле п у не ругобе. Ј е р с п о л н и р а з в р а т ч е ш ћ е је в и ш е с т ва р н а и в н и х него п е р ф и д н и х . Љ у б а в н е в р а т о л о м и ј е могу б ит и и л е п е к а д се у њ и х м е т н е оно ш т о их ч и н и р а з у м љ и в и м : п о е з иј а , сан, ил уз и ја , п р и ј а т е љ с т во . М е ђ у т и м , у н а ј в и ш е сл у ча ј е в а ж е н а п ад а из р а з л о г а к о ј и м а се не р аз азнаје н и п р а в и п о к р е т а ч . С в а к а к о н а ј к о р е к т н и ј а п р е м а друш тву м о ж е бити најгора пр ем а љубави и п о р о д и ц и , и многа ч о в е к о в а р а з о ч а р е њ а д о л а з е отуд. - О ч е в и д н о је да се с в а к и ч о в е к ч у д и а к о није вољен. То је а пс урду м . И м а људи н а које н и м у в а н е ћ е д а п ад н е.

9 Љубав најмање постоји у великом друштву. Љубав је у ж и в а њ е а в е л и к о д р у ш т в о и м а х иљ ад у д р у г и х н а ч и н а да у ж и в а . В е л л и к о д р у ш т в о са т и т у л а м а се везује и у б р а к у према т и т у л а м а , а б о г а т а ш и се везују у б р а к о в и м а п р е м а богатству. Н а с т о т и н у а р и с т о к р а т с к и х и б о г а т а ш к и х б р а к о в а н е м а д а н а с нег о ј е д а н у к о ј ем би г л а в н и м о т и в б и л а љубав; ч а к се у т и м с ф е р а м а о љ у б а в и г о в о р и к ао о ј е д н о м н и ж е м и н есав р е м е н о м о с е ћ а њ у . З а т о је љубав, к а о м о р а л и к а о р е л и г и ј а , л у к с у з с и р о т и њ е . Ж е н е падај у у в е л и к о м д р у ш т в у за п ол ожаје, везе, н а к и т е , ч а к и за о б и ч а н н о в а ц , к ој ег н и к а д н е м а ј у д о в о љ н о у с в о ј и м у т а к м и ц а м а ; а у м а л о м д р у ш т в у се ж е н е дају за љуба в и за страст. Н и к а д н а м н ов а с н и с у т р а ж и л е сир о м а ш н е п р и ј а т е љ и ц е , н ег о у в е к ж е н е м н о г о богатије од нас. Б о г а т а ш и купују ж е н е из свог к ру г а , и с п л а ћ у ј у ћ и њ и х о в е р ач у н е и с п а с а в а ј у ћ и их од дугова; с и рот е ж е н е н и с у н и узете у об з ир , јер је у г о с п о д с к и м љ у б а в и м а в и ш е сујете п р е м а себи него н е ж н о с т и п р е м а ж е н и . Н а И с т о к у су ж е н е за н о в а ц 71


м о ж д а без тог ј е д в а и п о м и ш љ а л а . - П л е м е н и т и х р а б а р чов е к с м а т р а н е в е р н у ж е н у в е ћ м а н е с р е ћ н о м н ег о н е в а љ а л о м ; а за себе с а м о г с м а т р а да н е м а п р а в а д а суди д р у г о г ч о в е к а за оно ш т о би он и ст о у ч и н и о у с л и ч н о м случају. З а т о је љубом о р а ј е д н о с т а њ е п о т п у н о г л у д и л а , п о ш т о се у њ е м у и ч о в е к дотле н а ј и с п р а в н и ј и ок р ен е п р о т и в свих з а к о н а и р ел и г и о з н о г м о р а л а и п р а в н о г с м и с л а . Ст ога би љ у б о м о р н е прес ту п н и к е т р е б а л о н а ј п р е у п у т и т и у л у д н и ц у м ест о у т а м н и ц у . Ј е с т е л и п р и м е т и л и д а љу ди н и с у у б и ј а л и своје ж е н е ухваћ е н е д а се дају за н о в а ц , него у в е к оне које су се д а в а л е из дуб о ке и и с к р е н е љ у б а ви ; а ово нај боље с в е д о ч и да је љу б о мо р а н ч о в е к не са мо без с м и с л а за м о р а л и п р а в и ч н о с т , н ег о и без п о ш т о в а њ а за и с к р е н у љубав, у и м е чиј е т о б о ж д и ж е руку. З а т о ј е љ у б о м о р а н ч о в е к м о р а л н и и ди от , а љ у б о м о р н а ж е н а је г ора и о п а с н и ј а од п р е љ у б н и ц е .

Blago cara Radovana-Jutra sa Leutara -Jovan Dučić  

Svi tragamo, ali da li nalazimo? Blago koje nam se otkriva u ovoj knjizi govori o sreći, ljubavi, ženi, prijateljstvu... o pitanjima od koji...

Advertisement