Page 1

Licensed to post without Prepayment No. J/Nellore/003/12-14 R.N.I.No.25359/74 - PLG/NL/9-10/03

e´ekÕú|ü≈£î\T : ‘·T+>± sê»>√bÕ\¬s&ç¶ dü+Á>±Vü≤≈£î\T : ‘·T+>± •eÁ|üuÛ≤‘Y¬s&ç¶

HÓ\÷¢s¡T, 22.03.2013, X¯óÁø£yês¡+

ù|J\T : 12, yÓ\ : 4

www.lawyerteluguweekly.com

»q‘ê düsêÿsY... H˚wüq˝Ÿ Á|òü+{Ÿ... j·T÷HÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ... m˙¶@... j·T÷|æ@...

<˚X+¯ ˝À dü+ø°sí¡ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ X¯ø±ìøÏ Äqyêfi¯ófl. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ j·T÷|æ@ ‘·|Œæ ‘˚ $T>∑‘ê ≈£L≥eTT\˙ï ìØí‘· ø±\+ |üP]Ô ø±≈£î+&Ü eT<Ûä´˝À ≈£L*qy˚! ˇø£ |üsê´j·T+ |üP]Ô |ü<äMø±˝≤ìï nqTuÛÑ$+∫q Á|üdüTÔ‘· j·T÷|æ@ düsêÿsY e÷Á‘·+ Ç|ü&ÉT Á|üe÷<ä+˝À |ü&ç+~. ás√C≤... πsbÕ nqï≥T¢ |ü]dæú‹ e÷]+~. πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq &çm+¬ø eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤ ]+#·T≈£î+~. Ä bÕغøÏ #Ó+~q 5eT+~ øπ +Á<äeT+Á‘·T\T ≈£L&Ü sêJHêe÷\T #˚kÕs¡T. l\+ø£ ‘·$Tfi¯ó\ n+X¯+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]øÏ ìs¡düq>±H˚ &çm+¬ø eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+∫q|üŒ{ÏøÏ, Bì n+‘·sês¡Δ+ y˚πs>± e⁄+~. j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü≥¢ Á|ü»\˝À rÁe e´‹πsø£‘· e⁄+~. πs|ü⁄ mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæ

dü+|ü⁄{Ï : 32 dü+∫ø£ : 42

&ç m +¬ ø eT<ä › ‘ · T ñ|ü d ü + Vü ≤ s¡ D ‘√ j· T ÷|æ @ Á|ü e ÷<ä + ˝À |ü&ç+~. eTT˝≤j·T+, e÷j·Te‹˝Ò Çø£ eTH√àVü≤Hé düsêÿsYqT ø±bÕ&Ü*.

|üì#˚ùdÔ Ä Á|üuÛ≤e+ ‘·eTô|’ ≈£L&Ü |ü&ÉT‘·T+<äì &çm+¬ø uÛÑj·T+. n+<äTπø eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. ‘·$Tfi¯ó\ eT<䛑·T ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î l\+ø£ ‘·$Tfi¯ó\ nÁkÕÔìï Á|üjÓ÷–+∫+~. á kÕ≈£î‘√ j·T÷|æ@ qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. BìøÏ Á|ürø±s¡ #·s¡´\qT ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt yÓ+≥H˚ #˚|ü{Ϻ+~. ø£s¡TD≤ì~Û ≈£îe÷s¡T&ÉT kÕº*Hé Çfi¯flô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ dæ_◊ $düèÔ ‘·+>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫+~. 33 $<˚oø±s¡T¢ Äj·Tq≈£î e⁄qï≥T¢ >∑T]Ô+∫, yê{Ï˝À 13ø±s¡¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+~. M{Ï yÓTT‘êÔìøÏ 38ø√≥T¢ |üqTï m>=Z{Ϻq≥T¢>± kÕº*Héô|’ n_ÛjÓ÷>∑+ yÓ÷|æ+~. B+‘√ C≤rj·T sê»ø°j·÷\T eT]+‘· y˚&≈Ó î£ ÿ‘·THêïsTT. dæ_◊ n+fÒ ø±+Á¬>dt ÇHÓ«dæ>πº wüHé ã÷´s√ nì Á|ü‹|üø±å \T #˚düTÔqï Äs√|üD\qT á <ë&ÉT\ <ë«sê ì»+ #˚dæqf…Æ¢+~. nsTT‘˚ &çm+¬ø j·T÷|æ@ qT+&ç yÓ’<=*–Hê, m˙¶@ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

sê»ø°j·÷\˝À ≈£î{Ï\˙‹øÏ, ≈£îÁ≥\≈£î, qeTàø£Á<√Vü‰ìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ s¡÷|ü+ ø¬ .$.|æ.sêeT#·+Á<äsêe⁄. q$Tàq #˚sTTH˚ ø=]ø±&ÉT. q$Tà n+<ä\ yÓTøÏÿ+∫q $TÁ‘·T&ç ≈£î≥T+ã+ |üfÒ¢ $XÊ«dü|òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT.

Á|üC≤ã+<ÛäT C….¬ø.¬s&ç¶øÏ ªªJ$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+μμ n+<äCÒdüTÔqï n‹<∏äT\T

¬s‘’ T· >±, ø±+Á{≤ø£sº >Y ±, dü+|òTü ùde≈£î&ç>±, sê»ø°jT· y˚‘>Ô· ± nìï+{Ïø$° T+∫

nC≤‘·XÁ¯ ‘·Te⁄>± HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ Á|ü»\ n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=qï e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT C….¬ø.¬s&ç¶ ‘·q 72e e&ç˝À ªªJ$‘·kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿsêìïμμ n+<äT≈£îHêïs¡T. ‘êqT |üì#˚dæq nìï s¡+>±\˝ÀqT eT+∫ ù|s¡T‘√ bÕ≥T ‘·qø√dü+ ‘·|æ+#˚ n_Ûe÷ qT\qT ôd‘’ +· kı+‘·+ #˚dTü ø=qï <Ûqä ´J$ C….ø¬ .¬s&ç.¶ düV≤ü »+>± sê»ø°jT· H˚‘\· ≈£î |ü<äe⁄\T e⁄+fÒ »q+ y˚\˝À¢ Ç+{Ï eTT+<äT+{≤s¡T, n<˚ |ü<ä$ eP&ç‘˚ y˚fi¯fl˝À¢ e⁄+{≤s¡T. nsTT‘˚ C….¬ø.¬s&ç¶ |ü<ä$˝À e⁄Hêï ˝Ò≈£îHêï m|ü&É÷ Äj·Tq Ç\T¢ »q+‘√ ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. Ç~ C….ø¬ .¬s&罶 Àì >=|üŒ<äq+. mes=∫ÃHê m<äTs=∫à qe⁄«‘·÷ |ü\ø£]+#˚ Äràj·T>∑TD+. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>±, Ç{°e\ ø±\+˝À yÓ.’ j·Tdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄+≥Tqï C….¬ø.¬s&ç¶ì ªªVü≤]$\T¢ ÁøÏj˚TwüHé‡μμ ˝…’|òtf…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶‘√ dü‘·ÿ]+∫+~. e÷]à 17e ‘˚B Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ HÓ\÷¢s¡T {ÖHéVü‰˝Ÿ Äs¡Tãj·T≥ Á|ü‘˚´ø£+>± ì]à+∫q y˚~ø£ ô|’q á |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ Ä&É+ãs¡+>± »]–+~. 6>∑+≥\ qT+&ç »]–q $$<Ûä kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ nq+‘·s+¡ 9>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£eT+ 10>∑+≥˝≤ 35ìeTTcÕ\≈£î eTT–dæ+~. {ÖHéVü‰˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+ yÓTT‘·Ô+ C….¬ø.¬s&ç¶ n_Ûe÷qT\‘√ ì+&çb˛sTT+~. #ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· ‘·eT Á|æj·T‘·eT H˚‘·qT dü‘ÿ· ]+#·T≈£îH˚ uÛ≤>∑´+ \_Û+#·&+É ‘√ n_Ûe÷qT\T e+<ä\ dü+K´˝À |üP\e÷\\T, XÊ\Tyê\‘√ ‘·s¡*e#êÃs¡T. ($T>∑‘ê 7e |ù J˝À)

@ ùdïVæ≤‘·T&Ó‘’ ˚ ùdïVü‰ìøÏ $\Teì∫à ns¡ Ω ‘ · ˝ Ò ≈ £ î Hêï n‘· T ´qï‘· |ü < ä e ⁄\T n|üŒ–+#ê&√, n<˚ ùdïVæ≤‘·T&çì ‘√{Ï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üs¡Twü|ü<äC≤\+‘√ <ä÷wædüTÔHêï ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e⁄+&ç b˛j·÷&ÉT. á qeTàø£ Á<√Vü‰ìøÏ, $TÁ‘· Á<√Vü‰ìøÏ>±qT ø¬ $|æøÏ ‘·–q XÊùdÔ »s¡>∑ uÀ‘·T+<ë? á Á|üX¯ï≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ düe÷ <Ûëq+ \_Û+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. ~e+>∑‘· eTVü‰H˚‘· &Üø£ºsY yÓ’.j·Tdt. sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ Ä‘·à>± ø¬ .$.|æ.sêeT#·+Á<ä sêe⁄qT #ÓãT‘ês¡T. yê]~ 40@fi¯¢≈£î ô|’ã&çq ùdïVü≤+. >∑T˝“sêZ yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ˝À yÓTT<ä˝…’q yê] ùdïVü≤ã+<Ûä+

2009ôdô|+º ãsY 2e ‘˚B yÓ.’ j·Tdt. ôV≤* ø±|òüºsY Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#˚+‘·es¡≈£î ø=qkÕ–+~. ø±ì Ä ‘·sê«‘· @yÓTÆ+~? yÓ’.j·Tdt.≈£î ùdïVæ≤‘·T&Ó’q+<äT≈£î ø¬ .$.|æ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ yÓ.’ j·Tdt. Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T>± ìj·T$T+#·ã&ç ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‹ Vü≤√<ëqT nqTuÛÑ$+ #ê&ÉT. Äj·Tq |ü⁄D≤´H˚ |ü+#êsTTryês¡T¶ yÓT+ãsY≈î£ ≈£L&Ü ‘·≈î£ ÿyÓq’ ø¬ .$.|æ sê»´ düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ø±>∑*>±&ÉT. yÓ’.j·Tdt. bÕ\q˝À ø¬ $|æ n‘·T´qï‘· kÕúsTT >ös¡e+ bı+<ës¡T. ø±ì BìøÏ Á|ü‹|òü\+>± ¬ø$|æ ‘·q $TÁ‘·T&ÉT yÓ.’ j·Tdt.≈£î @$T#êÃ&ÉT? n|üø]° ,Ô

n$˙‹ Äs√|üD\T eT÷≥>∑{ºÏ Ç#êÃ&ÉT. yÓ.’ j·Tdt. bÕ\q˝À ø¬ $|æ #ê≥Te÷≥T>± mH√ï n$˙‹ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ–+ #ê&ÉT. Äj·Tq <äèwæºøÏ b˛≈£î+&ÜH˚ mH√ï nÁø£e÷\T #˚sTT+#ê&ÉT. M{ÏøÏ |òü*‘·+ >±H˚ ø=+<äsT¡ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T ôd‘’ +· C…’fi¯¢˝À e⁄Hêïs¡T. ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)


ª<˚X¯+μ≈£î s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ø±ø±DÏ Ü¶sTT

eTVæ≤fi¯\≈£î yÓ’j·TkՇ؇ y˚Tìô|òk˛ºqT n+<äCÒdüTÔqï ø±ø±DÏ

yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø±ø±DÏ >√es¡ΔHé¬s&ç¶ >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓj ’ T· kՇ؇|” ìHê<ä+‘√ #˚dTü qÔ ï ByÓqj·÷Á‘· áHÓ\ 19q eTqTuÀ\T eT+&É\+˝Àì ã+&˚|ü*¢ Á>±eT+˝À kÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø±ø±DÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùd˝≤ ã&Ó®{Ÿ e⁄+&Ü* ø±ì Ä]úXÊKeT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq sêÁwüº ã&Ó®{Ÿ nìï esêZ\ Á|ü»\qT ìsêX¯|ü]#˚˝≤ e⁄+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç~ ∫e] ã&Ó®{Ÿ ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT s¬ +&ÉTHê\ÿ\ <Û√s¡DÏ e÷s¡TÃø√yê\ì, ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà¬øq’ Á|ü‹|üøHå£ ‘˚ · #·+Á<äu≤ãT Ç~ Á|üC≤ø£+sƒ¡ø£ ã&Ó®{Ÿ nì ù|s=ÿq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± e⁄+<äì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T ù|πsï{Ï XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶, n&ÉbÕ\ yÓ+ø£≥s¡eTDj·T´, >∑T+Á&Ü\ eÁ»eTà, |ü∫ÃbÕ\ »j·Tsê$T¬s&ç¶, #Ó+<äT\÷s¡T Áoì yêdüT\Tj·÷<äyé, ø£&çy˚{Ï #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. ã+&˚|ü*¢ Á>±eT+˝À ø±ø±DÏøÏ eTVæ≤fi¯\T ~wærº dæ kÕ«>∑‘+· |ü\Tø£>± ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T >∑»e÷\‘√ dü‘ÿ· ]+∫ ÄVü‰«ì+#ês¡T. y˚Tfi¯‘êfi≤\ eT<Û´ä $X‚wdü +ü K´˝À ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓ+≥sê>± ø±ø±DÏ ByÓqj·÷Á‘· kÕ–+~.

dü]ø=‘·Ô Á|üø£è‹ ∫øÏ‘ê‡\j·T+

ÁX¯órdt H˚#·sY≈£L´sY ôd+≥sY

ÁX¯órdt H˚#·sY≈£L´sY ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY

Á|üø£è‹ dæ<äΔyÓTÆq ∫øÏ‘ê‡ |ü<äΔ‘·T\#˚ ∫øÏ‘·‡ n+~dü÷Ô, Á|ü»\qT |ü]|üPs¡í Äs√>∑´e+‘·T\T>± r]Ã~<ë›\qï dü+ø£\Œ+‘√ HÓ\÷¢sT¡ e÷>∑T+≥˝Òne⁄{Ÿ˝Àì øÏ+>¥‡ ø√s¡Tº nyÓq÷´˝À áHÓ\ 18q ªªÁX¯órdt H˚#·sY≈£L´sY ôd+≥sYμμqT HÓ\ø=˝≤Œs¡T. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y ÁbÕs¡+_Û+∫q á Á|üøè£ ‹ ∫øÏ‘ê‡\j·T+˝À jÓ÷>±, <Ûë´q+, ÁbÕD≤ e÷j·T+, d”yº Té u≤‘Y, k˛Hêu≤‘Y, Væ≤|t ôdŒ’ q˝Ÿu≤‘Y ‘·~‘·s¡ |ü<‘Δä T· \ <ë«sê ∫øÏ‘‡· n+~kÕÔs¡T. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Jeq $<Ûëq+ <ë«sê, ÄVü‰s¡|ü⁄ ìj·Te÷\ <ë«sê dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï bı+<˚˝≤ ÁX¯órdt H˚#·sY≈£L´sY ôd+≥sY˝À ∫øÏ‘·‡ e⁄+≥T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ªªu…dtºμμ yê≥sY <ë«sê X¯ó<äΔyÓTÆq eT+∫˙{Ïì n+~düTÔqï lìyêdt¬s&ç¶ á ôd+≥sYqT HÓ\÷¢Øj·TT\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T.

2 ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê˝À¢

]õdÁù wº Hü é #êØ®\T |ô s¡T>T∑ ‘êsTT ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷\˝À yÓTTqï{Ï es¡≈£î s¡B›˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&ç+~. Ç{°e\ Çã“&çeTTã“&ç>± ]õÁùdwº qü T¢ »s¡T>∑T‘·T+ &É&+É ‘√ ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷˝À¢ dü+<ä&ç ø£ì|æ+∫+~. ø±s¡D+ @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ ]õÁùdwº Hü é #êØ®\T u≤>± ô|s¡>q∑ T+&É&+É . Ä $wüj·÷H˚ï áHÓ\ 19q C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, e÷¬sÿ{Ÿ yê\÷´]$»Hé ø£$T{° #ÛÓ’¬sàHé _.\ø°åàø±+‘·+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ ô|+∫q $\Te\T neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q #Ûê+ãs√¢ »]–q ]$»Hé ø£$T{Ï düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#Ûês¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á&Ü|òtºqT |ü_¢wt #˚dæq≥Tº, ns¡“Hé ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ e÷Á‘·yT˚ ]õÁùdwº Hü é #êØ®\T ô|+#· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äضz e÷<ÛäM\‘·, õ˝≤¢ ]õÁkÕºs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä≥>±fi¯ófl>± e÷]q Ç+»˙s¡T¢ ñ˝≤¢dü+>±... ñ‘ê‡Vü≤+>±... Áø°&É˝À¢ bÕ˝§Zqï Ç+»˙s¡T¢, yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T

HÓ\÷¢s¡T <äsêZ$T≥º˝Àì @dæ düTu≤“¬s&ç¶ ùdº&çj·T+˝À áHÓ\ 25q ~ ø£q‡*º+>¥ dæ$˝Ÿ Ç+»˙sY‡, Ä]ÿf…ø‡º˘ nk˛dæjT˚ wüHé ‘=*yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± k˛ŒsY‡º MT{Ÿ »]–+~. Ç+»˙s¡¢˝À d”ìj·TsY‡, pìj·TsY‡≈£î ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T »s¡T>∑>± eT÷´õø£˝Ÿ #ÛÓ’sY‡, u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ, Á‘√u≤˝Ÿ b˛{°\˝À yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ñ‘ê‡Vü≤+>±, ñ˝≤¢ dü+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T Áosê+u≤ãTsêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·T+.$»jYTÁ|ükÕ<é á Áø°&Üb˛{°\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ª nø£å<äμ Áb˛‘ê‡Vü≤+

>∑÷&É÷s¡Tì n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´

á eT÷&ÉTqïπsfi¯fl˝À 150ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ Á|üuTÑÛ ‘·« ì<ÛTä \‘√ |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºeTì ø±+Á¬>dtbÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ÛêsY® |üqu≤ø£ ø£èwüj í T· ´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq >∑÷&É÷s¡T ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ ∫\¢≈£Ls¡T u…’bÕdt ôd+≥sY düMT|ü+ qT+&ç dü+>∑+ dæìe÷Vü‰\T es¡≈£î ì]àdüTÔqï dædæs√&ÉT¶ ìsêàD|üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+&ç b˛{° #˚dæ z≥$TbÕ˝… ’ q |ü Œ {Ï ø ° ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z n_Ûeè~Δ $wüj·T+˝À m≥Te+{Ï sêJ ˝Ò≈î£ +&Ü |üqT\qT #˚|&ü TÉ ‘·THêïeTHêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ‘·÷s¡TŒ`|ü&eÉ Ts¡ >∑÷&É÷s¡T\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ ì]àdüTÔqï ¬s’˝Ò« ô|ò’¢zesY Á_&ç® |üqT\qT ÄsY n+&é _ XÊK~ e÷Á‘·y˚T »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, ‘·«s¡˝À ¬s’˝Ò«Á{≤ø˘ e<ä› ≈£L&Ü |üqT\T #˚|ü&É‘ês¡Hêïs¡T. ÄsY n+&é _ &ç.Ç. sêe÷sêe⁄, #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, u≤ãT¬s&ç¶, m˝≤¢ lìyê düT\T¬s&ç,¶ eT*¢U≤s¡Tq® s¬ &ç,¶ ø¬ .eTTì–Øwt, &˚>± düTπswt, eTT‘ê´\j·T´, »eTfi¯fl lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·<äTe⁄\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ øÏwüHé¬s&ç¶øÏ n_Ûq+<äq\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´ s¡+>±ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+<äì ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ;<ä s¡$#·+Á<ä ù|s=ÿHêïs¡ T . 20e ‘˚ B HÓ\÷¢s¡T˝Àì bÕغ ø±sê´ \j·T+˝À »]–q HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD ‘Ó\T>∑THê&ÉT $<ë´ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–düTÔqï ;<ä s¡$#·+Á<ä s¡Tú\ düe÷K´ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡+>±ìøÏ πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT #·÷düTÔ+fÒH˚ #·<äTe⁄\ |ü≥¢ düsêÿsY≈î£ m+‘· ∫‘·XÔ ó¯ ~Δ e⁄+<√ ns¡eΔ Te⁄‘·T+<äHêïs¡T. @ sêÁwü+º ˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‹ú ˝Ò<ìä ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´s¡+>±ìøÏ 30XÊ‘·+ ì<ÛTä \qT øπ {≤sTT+#ê\ì $<ë´]ú dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ˝…ø£ÿ˝Òì‘·q+>± e´eVü≤]düTÔ+ <äHêïs¡T. ì<ÛTä \T ˝Òø£ õ˝≤¢˝À #ê˝≤ Vü‰düfiº ó¯ ¢ eT÷‘·|&ü TÉ ‘·THêïj·Tì, ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î á Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï nHê´j·÷\ô|’ b˛sê&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó\T>∑THê&ÉT $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑THê&ÉT $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.‹s¡TeT\Hêj·TT&ÉT, Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù mdt.ø¬ .neTè˝≤¢, »\<ä+øÏ düT<Ûëø£s,Y yÓ÷Vü≤Hé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº n<Ûä´ ≈£åî&ç>± ¬s+&√kÕ] m+|æ¬ø’q øÏwüHé¬s&ç¶ì õ˝≤¢ ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ä~yês¡+ ø£*dæ X¯óuÛ≤_Ûq+<äq\T ‘Ó* bÕs¡T. ;CÒ|æ C≤rj·TH˚‘· j·T+.yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT düeTø£å+˝À sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düqï|ü⁄¬s&ç¶ düTπswt¬s&ç¶, õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT |æ.düTsπ +Á<äs¬ &ç,¶ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£+<äT≈£L] dü‘·´Hêsêj·TD, ø±≈£îe÷] $»j·T\øÏåà, q\T¢ ø±y˚TX¯« s¡eTà, ø£sêï{Ï Ä+»H˚jT· s¬ &ç,¶ ≈£î&ÉTeTT\ düT<Ûë ø£ss¬Y &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T øÏwHü s¬é &çì¶ ø£*dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

neTà |ò]ü ï#·sY e÷˝Ÿ

z z

$Tìu…b’ Õdts√&é, HÓ\÷¢sT¡ . dü]Áø=‘·Ô, Á|ü|ü+#·kÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ‡ Ç+b˛¬sº&é Ç+&çj·÷ |òü]ï#·sY

|ô H’ò êHé‡ dü<Tä bÕj·TeTT, Ä~yês¡+ cÕ|ü⁄ >∑\<äT.

$<ë´s¡Tú\≈£î ùdºwüqØ n+<äCÒdæq _.eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, s¡y˚Twtu≤ãT

HÓ\÷¢sT¡ qe˝≤≈£î\‘√≥, ø=‘·÷sÔ T¡ ˝Àì õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ì 10e‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î áHÓ\ 14q nø£å<ä bòÂ+&˚wüHé |üØø£å\T sêj·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ bÕ´&é, ô|Hé, ô|ì‡˝Ÿ ‘·~‘·s¡ kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± nø£å<ä bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’¬sàHé _.eTH√Vü‰sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ J$‘·+˝À n‹ eTTK´yÓTÆq dü]º|òæ¬ø{Ÿ bı+<äuÀ‘·THêïs¡ì, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£\\qT HÓs¡y˚πsà yÓTT<ä{Ï neø±X¯+ yê]øÏ ø£*–+<äì <ëìì $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢sT¡ eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] dæôV≤#Y s¡y˚Twtu≤ãT, ø=‘·÷Ôs¡T »&ûŒ ôV’≤dü÷ÿ\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´sTTì neT÷\´<˚$, ñbÕ <Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+~s¡eTà Çfi¯flqT n≥¬øøÏÿ+#ês¡T

` #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶

Á|üø≥£ q˝À¢ n≥ºV‰ü dü+>± #·÷ù| Ç+~s¡eTà Çfi¯flqT q÷‘·q ã&Ó{® Ÿ˝À n≥¬øøÏÿ+#ê s¡ì, md”‡, md”ºø±\˙\˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq ≈£L&Ü eT÷\|ü&ç+<äì dæ|æ◊ e÷J XÊdüqdüuÛ≤|üø£åH˚‘· #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï <äTj·T´ã{≤ºs¡T. áHÓ\ 19q HÓ\÷¢s¡T ¬s’˝Ò«|ò”&ÉsY‡s√&ÉT¶˝Àì dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Ä]úø£XÊU≤eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ sêÁwüº Á|ü»\qT |”*à |æ|æŒ #˚ùd $<Ûä+>± ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. u≤´+≈£î\T Ç#˚à s¡TD≤\qT ã&Ó®{Ÿ˝À ø£*|æ e´ekÕj·÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#êÃeTq&É+ <Ój·÷´\T y˚<ë\T e*¢+∫q≥Tº>± e⁄+<äì nHêïs¡T. 1.76\ø£åø√≥T¢ n|ü˝À eTTì–e⁄qï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞fl 24y˚\ ø√≥T¢ n|ü rdüTø√qTqï≥Tº #Ó|üŒ&É+ Á|üuÛÑT‘·«+ ndüeTs¡ú‘·≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑, eè<ëΔ|ü´ |òæ+#·Hé\≈£î qj·÷ô|’kÕ πø{≤sTT+#· ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. $<äT´‘·TÔ |ü+|æD°˝À Á|ü»\ô|’ 34y˚\ø√≥T¢ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&ÜìøÏ dæ<yΔä TÓ qÆ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± áHÓ\ 23 qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› yêeT|üøbå£ Õغ\T ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡Bø£\å T #˚dTü qÔ ï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À <äX¯s¡<∏äsêeTj·T´, sêeTsêE, n+ø£j·T´, bÕs¡úkÕs¡~∏ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\<Ûäs¡à+

&܈ˆ $.j·Tdt.¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T˝Àì $»j·TeTVü≤˝Ÿπ>≥T e<ä› e⁄+≥Tqï Á|üeTTK e÷qdæø£ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY $.j·Tdt.¬s&ç¶ á HÓ\ 18e ‘˚B k˛eTyês¡+ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq ej·TdüT‡ 53 dü+e‘·‡sê\T. Äj·Tq≈£î uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉT, ≈£îe÷¬sÔ e⁄Hêïs¡T. Äj·Tq düreTDÏ &܈ˆ Ç+~s¡ sπ &çj÷· \õdt>º ± ùde\+~düTHÔ êïs¡T. &܈ˆ $.j·Tdt.s¬ &ç¶ õ˝≤¢˝À ‘=* e÷qdæø£ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT&ÉT>± ù|s¡T>±+#ês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ e÷qdæø£ yÓ’<äT´\ dü+|ò÷ü ìøÏ n<Û´ä ≈£îå \T>± ≈£L&Ü u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. m+<äs√ e÷qdæø£ s√>∑T\≈£î Äj·Tq kÕ+‘·«q #˚≈L£ sêÃs¡T. $.j·Tdt.s¬ &ç¶ nø±\eTs¡D+ |ü≥¢ q>∑s+¡ ˝Àì yÓ<’ Tä ´\T ~Á>±“¤+‹ #Ó+<ës¡T. $.j·Tdt.¬s&ç¶ eTs¡D+ |ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó\T|ü⁄‘√+~ ª˝≤j·TsYμ.


3

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Ä]Δø£ eT+Á‹ Vü≤√<ë˝À eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] k˛eTyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À yê]¸ø£ ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’.j·Tdt. Vü≤j·÷+˝ÀH˚ yê]¸ø£ã&Ó®{Ÿ \ø£åø√≥¢≈£î <ë{Ï+~ ø±ã{Ϻ Çø£ n~ ô|s¡>∑&Éy˚Tø±ì ‘·>∑Z&É+ nqï~ ñ+&É<äT. ø±ã{Ϻ á ã&Ó®{ŸqT \øå± 61y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Äj·Tq s¡÷bı+~+#·&É+ »]–+~. ã&Ó®{Ÿ s¡÷|üø£\Œq˝À Äq+ ‘·q<Ó’q eTTÁ<äqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ ã&Ó{® ŸqT Á|üyX˚ ô¯ |{≤º\qT≈£îHêïs¡T>±ì ∫es¡≈î£ n~ e´ekÕj·T ø±sê´#·sD ¡ Á|üD≤[ø£>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£î+~. mìïø£\T @ ø£åD+˝À eTT+#·Tø=kÕÔjÓ÷ ‘Ó*j·Tì yê‘êes¡DeTTqï ‘·s¡TD+˝À z≥¢ u≤´+≈£î\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ≈£î˝≤\T, eT‘ê\ yêØ>± ã&Ó®{ŸqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+˝À Äq+ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉH˚ #Ó|Œü e#·TÃ. md”‡, md”\º düuŸø√{≤≈£î 12,251ø√≥¢qT øπ {≤sTT+#·&yÉ T˚ BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D. »\j·T»„+, kÕ>∑T˙{Ï s¡+>±\≈£î, |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î ì<ÛäT\ ø√‘· y˚j·T&É+ »]–+~. õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£î ø=+#Ó+ y˚T\T#˚ùd ã&Ó®fÒº Ç~. HÓ\÷¢s¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\≈£î 362ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·&Éy˚T ø±ø£ n<äq+>± 150|ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ì ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+~. Çø£ dü«j·T+>± eT+Á‹ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î <ä+&ç>±H˚ ì<ÛTä \T ≈£î]|æ+#ês¡T. k˛eT•\ ôV’≤˝…e˝Ÿ ¬øHê˝ŸqT á ã&Ó®{Ÿ˝À #˚sêÃs¡T. ø±ø£b˛‘˚ k˛eT•\ |üP]Ô Äj·Tø£≥Tº kÕeTs¡ú´+, d”‘êsê+kÕ>∑sY ]»sê«j·TsY ìsêàD+ |üqT\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. Äq+ ã&Ó®{Ÿ‘√ õ˝≤¢≈£î ø=+‘Ó’Hê Äq+<äy˚T ø£*–+<äì #Ó|üø√e#·TÃ.

õ˝≤¢˝Àì ø£èwüí|ü≥ï+ qT+&ç ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì yÓTÆ<äT≈£Ls¡T es¡≈£î e⁄qï sêÁwüº s¡Vü≤<ë]ì C≤rj·T s¡Vü≤<ë]>± >∑T]Ôdü÷Ô πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T s¡Vü≤<ës¡T\qT πø+Á<ä+ C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T>± >∑T]Ô+#·>± yê{Ï˝À ø£èwüï|ü≥ï+ ` yÓTÆ<äT≈£Ls¡T s¡Vü≤<ë] e⁄+&É&É+ $X‚wü+. ø£èwüí|ü≥ï+b˛s¡Tº ` yÓTÆ<äT≈£Ls¡T\ eT<Ûä´ <ä÷s¡+ 182øÏ˝ÀMT≥s¡T¢. ø£èwüí|ü≥ï+ e<ä› b˛s¡Tº @s¡Œ&ܶø£ HÓ\÷¢s¡T, dü+>∑+, ã<˚«˝Ÿ MT<äT>± yÓfi‚¢ yÓTÆ<äT≈£Ls¡Ts√&ÉT¶≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· @s¡Œ&ç+~. ø£èwüí|ü≥ï+b˛s¡Tº˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T yÓTT<ä\j·÷´ø£ ãfi≤¢], nq+‘·|⁄ü s¡+ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç uÛ≤Ø>± ÇqT|ü eTT&çKì»+ b˛s¡T≈º î£ sêe&É+, Çø£ÿ&É qT+&ç $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ ø±e&É+ ‘Ó*dæ+<˚! ÇqT|ü Kì»+ ‘·e«ø±\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#êø£ s¡yêD≤ Ä–+~. n+‘·≈£î eTT+<äsTT‘˚ Á|ü‹s√p yÓsTT´<ëø± ÇqT|üKì»+ ˝≤Ø\T b˛s¡T≈º î£ sêø£b˛ø£\T kÕ–düT+Ô &˚$. á ˝≤Ø\ ÁøÏ+<ä|&ü ˚ õ˝≤¢˝À e+<äeT+~øÏô|’>± eTs¡DÏ+#ês¡T. á ˝≤Ø\e˝Ò¢ mH√ï Á|üe÷<ë\T »]>±sTT. yÓ’.j·Tdt. eTTK´eT+Á‹>± e⁄qï|ü&ÉT ø£èwüí|ü≥ï+ qT+&ç yÓTÆ<äT≈£Ls¡T es¡≈£î eTT+u…’s√&ÉT¶qT Hê\T>∑T˝…’q¢ s¡Vü≤<ë]>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T ≈£L&Ü |üPs¡j Ô ÷· ´sTT. nsTT‘˚ Äj·Tq Vü≤sƒêqàs¡D+‘√ á Á|ü‹bÕ<äq\T eT÷\q|ü&ܶsTT. m≥ºπø\≈£î Ç|ü&ÉT BìøÏ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Vü≤√<ë \_Û+∫+~. sêÁwüº+˝À e⁄qï Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\˝À eTT+u…’s√&ÉT¶ ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

Ç+ø√ yês¡+˝À e÷]Ãì ≈£L&Ü <ë≥T≈£î+{≤+. n+fÒ |üP]ÔkÕúsTT y˚dü$ø±\+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{ϺqfÒ¢! nsTT‘˚ @Á|æ˝Ÿ, y˚T, pHéHÓ\˝À¢ yê‘êes¡D+ m˝≤ e⁄+&ÉuÀ‘·T+<√ e÷]Ã˝ÀH˚ ø±düTÔqï m+&É\T dü+øπ ‘ê\q+~düTHÔ êïsTT. ákÕ] m+&É\T »HêìøÏ |ü≥|º >ü ˝∑ Ò #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+#·&+É U≤j·T+. uÛÑ÷MTà<ä eTìwæ bÕbÕ\T ô|s¡>∑&ÉyÓTÆ‘˚H˚MT, Á|üø£è‹ì, |üsê´es¡D≤ìï HêX¯q+ #˚j·T&É+ e\¢HÓ’‘˚H˚MT ãTT‘·Te⁄\T e÷sêsTT. ø±˝≤\T e÷sêsTT. m+&Üø±\+˝À ‘·TbòÕHé\T, esê¸ø±\+˝À m+&É\T ø±düTÔHêïsTT. Çø£ #·*ø±\+ ˇø£ HÓ\ s√E\˝À|ü⁄H˚ ≈£î∫+#·T≈£îb˛sTT+~. Ç+‘·≈î£ eTT+<äT »&çyêq |ü{+ºÏ <ä+fÒ |ü~s√E\Hêï e~˝Ò~ ø±<äT. ø±ì Ç|ü&ÉT zyÓ|’ ⁄ü es¡¸+ |ü&ÉT‘·THêï Ç+ø√yÓ’|ü⁄ m+&Éø±düTÔ+≥T+~. n+‘· $ø£è‘·+>± e÷]b˛sTT+~ ø±\+. á @&Ü~ ≈£L&Ü m+&É\T eT+&çb˛j˚T neø±XÊ\THêïsTT. m+&Üø±\+ edüTÔ+<ä+fÒH˚ mH√ï düeTdü´\T. ø£¬s+{Ÿø√‘·\T esê¸ø±\+˝ÀH˚ e⁄HêïsTT ø±ã{Ϻ Çø£ m+&Üø±\+˝À m˝≤>∑÷ ‘·|üŒe⁄. y˚dü$˝À Á|ü<ÛëqdüeTdü´ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç. >∑‘· @&Ü~ õ˝≤¢˝À ø£˙dü es¡¸bÕ‘·+ ˝Ò<äT. qe+ãsY HÓ\˝À ns¡ø=s¡ esê¸\T e÷Á‘·y˚T ≈£î]kÕsTT. õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq ˙{Ïeqs¡T˝…’q k˛eT•\, ø£+&˚¢s¡T ]»sê«j·TsY\≈£î |üP]Ô kÕeTs¡ú´+˝À ˙fi¯ó¢ sê˝Ò<äT. ndü\T ô|Hêïq~ bÕs¡H˚ ˝Ò<äT. Çø£ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü

#Ós¡Te⁄\T, u≤e⁄\T ì+&çq <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‹ Ç+‘· <ës¡TD+>± e⁄+fÒ πs|ü⁄ m+&Ü ø±\+˝À ˙{Ï m<ä&› ç sê≈£î+&Ü e⁄+≥T+<ë? Ç|üŒ{Ïøπ u≤e⁄\T, uÀs¡¢˝À ˙fi¯ó¢ n&ÉT>∑+{≤sTT. HÓ\÷¢s¡T˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ãTs¡<˙ä fi¯ó¢ ‘·>T∑ \T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À 16,858 eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢, 2901 |æ&Éã÷¢´&ç d”ÿ+\T, 30düeTÁ>∑ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\T e⁄HêïsTT. »&ûŒ, |ü+#êsTTrsêCŸ, ÄsY&Éã÷¢´mdt XÊK\ |üs¡´y˚ø£åD˝À Ç$ |üì #˚düTÔ+{≤sTT. Á>±e÷\˝À |ü+#êsTTr bÕ\ø£esêZ\T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ M{Ïì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ ~≈£îÿ ˝Òø£ #ê˝≤ |ü<∏äø±\T ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e⁄HêïsTT. ì<ÛäT\T ˝Òeì #Ó|æŒ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü M{Ï eTs¡eTà‘·TÔ\ CÀ*øÏ b˛e&É+ ˝Ò<äT. sêuÀj˚T ø=ìïs√E˝À¢H˚ õ˝≤¢˝Àì #ê˝≤Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘˚Ô neø±XÊ\THêïsTT. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô‘√ e´eVü≤]+∫, ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î dü‘·«s¡#·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ e⁄+~.

õ˝≤¢˝À n<äq+>± s¬ +&ÉT s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé\T, HÓ\÷¢sT¡ ns¡“Hé eT+&É\+ @sêŒ≥T≈£î sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü#÷ C…+&Ü eP|æ+~. eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ø£èwæ |ò*ü ‘·+>±H˚ á s¬ +&ÉT s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé\T, ns¡“Hé eT+&É\+ e#êÃsTT. eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Ä‘·à≈£Ls¡TqT ¬syÓq÷´ &ç$»Hé>± @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïs¡T. á &ç$»Hé |ü]~Û˝ÀøÏ á ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì eT+&É˝≤\‘√ bÕ≥T ñ<äjT· –] ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì eTs√ 4eT+&É˝≤\T ø£\eqTHêïsTT. Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z Ç|üŒ{Ï <ëø± HÓ\÷¢sT¡ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝À e⁄+~. Ä‘·à≈£Ls¡T, @.mdt.ù|≥, nq+‘·kÕ>∑s¡+, eTÁ]bÕ&ÉT eT+&É˝≤\ Á|ü»\T Äضz Ä|ò”düT˝À @ |üqTHêï HÓ\÷¢s¡T≈£î |üs¡T>∑T\T rj·÷*‡edüTÔ+~. k˛eT•\≈£î HÓ\÷¢s¡T≈£î e+<ä øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡eTT+≥T+~. ˇø£ e´øÏÔ Äضz Ä|ò”düT˝À |üì ô|≥Tº≈£îHêï&É+fÒ ˇø£ s√»+‘ê eè<Ûë nsTTb˛‘·T+~. BìøÏ‘√&ÉT &ÉãT“ Ks¡TÃ, ø±fi¯ó¢ ‹|üŒ≥ n<äq+. n<˚ Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ¬syÓq÷´ &ç$»Hé @sêŒ≥T#˚ùdÔ 10eT+&É˝≤\ Á|ü»\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± e⁄+≥T+~. Çø£ Hêj·TT&ÉTù|≥ øπ +Á<ä+>± eTs√ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé @sêŒ≥T ø±qT+~. dü÷fi¯Ss¢ T¡ ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì eT+&É˝≤\T á &ç$»Hé ÁøÏ+<ä≈î£ ekÕÔsTT. Ç|üŒ{Ï<ëø± á ìjÓ÷»ø£es¡+Z >∑÷&É÷s¡T s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé ÁøÏ+<ä≈£î edüTÔ+&˚~. ‘·&É eT+&É\+˝ÀH√, ô|fi¯¢≈£Ls¡T eT+&É\+˝ÀH√ Äضy√‘√ |üqTqï Á|ü»\T m+‘√ <ä÷s¡+ Á|üj÷· DÏ+∫ >∑÷&É÷s¡T≈£î sêyê*‡ e#˚Ã~. Hêj·TT&ÉTù|≥ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé nsTT‘˚ yê]øÏ Ä Çã“+<äT\T ‘=*–qfÒ¢! HÓ\÷¢s¡T »HêuÛ≤ 6\ø£å\T <ë{Ï+~. HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

õ˝≤¢˝À rs¡ÁbÕ+‘·+˝Àì yêø±&ÉT, ∫≥ºeT÷s¡T, ø√≥, yÓ+ø£{≤#·\+, ‘√≥|ü*¢ >∑÷&É÷s¡T, n\÷¢sT¡ , $&Ée\÷s¡T, Ç+<äT≈£Ls¡Tù|≥, ∫\¢≈L£ s¡T eT+&É˝≤\T Äø±«kÕ>∑T≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. ˇø£|ü&ÉT Çe˙ï f…Æ>∑sY, kÕÿ+|”s=j·T´\kÕ>∑T‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÜsTT. Áø£y˚TD≤ |ü\Ts¡ø±\ yÓ’s¡dt\T M{Ïô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. nq+‘·s¡+ yÓHêMT s=j·T´\T Äø±«¬s’‘·T\≈£î ÄXÊB|ü+>± ø£ì|æ+#êsTT. |ü+≥ ~>∑Tã&ç, Ä<ëj·T+ u≤>± ñ+&É&+É ‘√ düTe÷s¡T 45y˚\ mø£sê\≈£î ô|>’ ± $d”sÔ +í¡ ˝À yÓHêMT s=j·T´\kÕ>∑T #˚|{ü ≤ºsT¡ . Á|üdTü ‘Ô +· n~ y˚\ mø£sê\≈£î |ü]$T‘·eTsTT+~. ø√≥, yêø±&ÉT, ∫\¢≈L£ s¡T eT+&É˝≤˝À¢ 10y˚\ mø£sê\ qT+∫ 2y˚\ mø£sê\≈£î ‘·–Zb˛sTT+~. BìøÏ ‘√&ÉT $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Äø±« s¡+>∑+ $\$\˝≤&ÉT‘·T+~. yÓHêMT s=j·T´\≈£î Äøχ»Hé ø°\ø£+ ø±e&É+‘√ >∑T+‘·˝À¢ s√»+‘ê @]j˚T≥s¡¢qT n&ç+#ê*, Ç+<äTø√dü+ 24 >∑+≥\÷ ø£¬s+≥T nedüs¡eTe⁄‘·T+~. BìøÏ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T $<äT´‘Y düs¡|òü sê≈£î &çbÕõ≥T¢ #Ó*¢+#ê*‡ e⁄+~. B+‘√ Äø±«s¡+>∑+ |üP]Ô>± dü+øå√uÛÑ+˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. s=j·T´\ >∑T+‘·\T ;fi¯ófl>± e÷sêsTT. ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

|ü+#êsTTr mìïø£\≈£î ‘·«s¡˝À q>±sê ÁyÓ÷>∑qT+~. ø=HÓïfi¯ó¢>± kÕ>∑T‘·Tqï Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q≈£î ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. 2001»HêuÛ≤ ˝…ø£ø£d¢ Á|üø±s¡y˚T mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. |ü+#êsTTr mìïø£\T m|ü&Ü nì m<äTs¡T#·÷düTqÔ ï sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î sêÁwüº Á|ü»\≈£î ‘·«s¡˝À Ä $H√<ä+ rs¡qT+~. yÓTT<ä≥ |ü+#êsTTr nq+‘·s+¡ eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]wü‘≈Y î£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯eTT+~. mìïø£\ @sêŒ≥T¢ >∑T]+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£î˝≤\ yêØ>± >∑Dq|üP]Ô #˚j÷· \ì z≥s¡¢ C≤_‘êqT Á|ü#T· ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. yÓTT<ä≥ |ü+#êsTTr nq+‘·s+¡ eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]wü‘\Y ≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. á düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T eP´Vü≤s¡#·q˝À |ü&ܶs¡T. õ˝≤¢˝À 961 |ü+#êsTTr\T, 9040yês¡T¶\T ñHêïsTT. 2011 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\Á|üø±s¡+ md”‡\≈£î 18.30XÊ‘·+, md”º\≈£î 8.25XÊ‘·+ ;d”\≈£î 34XÊ‘·+ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 60.28XÊ‘·+ kÕúHê\T ]»s¡T« ne⁄‘êsTT. $T–*q 39.72XÊ‘·+ kÕúHê\T z|üHé πø≥–]˝À e⁄+{≤sTT. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ |ü]~Û˝À 14,79,346 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. M]˝À n‘·´~Ûø£+>± eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 752259eT+~ ñHêïs¡T. md”‡\T 3\ø£å\ 52y˚\ 937eT+~, md”º\T ˇø£ \ø£å 58y˚\ 601eT+~, _d”\T 5\ø£å\ 6y˚\ 837eT+~, Ç‘·sT¡ \T 6\ø£\å 67y˚\ 637eT+~ ñHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° õ˝≤¢˝Àì 437|ü+#êsTTr\≈£î ø±s¡´<äs¡TÙ\T ˝Òs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dæã“+~ ø=s¡‘· düeTdü´>± ñ+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ yês¡T¶\ $uÛÑ»q, ≈£î˝≤\ yêØ>± z≥s¡¢ C≤_‘ê Á|ü#·Ts¡D˝≤+{Ï düeTdü´\T ñHêïsTT.


4

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

ªÁ|üuÛ≤μ‘·+ ‘Ó\T>∑Tyê&ç Ä‘·à>ös¡yêìï ‘·{Ϻ ˝Ò|ü⁄‘·÷ dü«ØZj·T m˙ºÄsY kÕú|æ+∫+<˚ n~Ûø±s¡|øü +å£ , Á|ü<ëÛ qÁ|ü‹|üø+å£ s¬ +&É÷ ø£*dæ sêÁwü+º ˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ. BìøÏ |üP]Ô>± |ü⁄Hê~ n|üŒ{À¢ ø±+Á¬>dtbÕغô|’ e⁄+&çq e´‹πsø£‘.˚ ã˝≤ìï ô|+#·T‘·THêïsTT. »>∑Hé ã÷∫ì #·÷|æ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï bÕe⁄>± sêÁwüº ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡yêìï &Û©ç ¢ M<ÛTä ˝À¢ ‘êø£≥Tºô|&ÉT‘·÷ yê&ÉT≈£î+≥÷ ‘·q düsêÿsYqT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À øÏs¡DY q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ófl |ü<eä ⁄\ ø√dü+ &Û©ç ¢ ô|<ä\› <äj÷· <ëøÏD å ≤´\ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ¶É ‘·sT¡ D+˝À 1982˝À $»j·Te+‘·eTe⁄‘·THêï&ÉT. sπ |ü⁄ mìïø£\˝À m˝≤>∑÷ ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTqï m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T <˚X¯+qT kÕú|æ+#ês¡T. 1983 mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑TC≤‹ Ä‘·à qeTàø£+ yê]øÏ ˝Ò<äT. |üP]Ôø±\+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø=qkÕ–+#·&Éy˚T yê] \ø£å´+>± >ös¡yêìï q\T~X¯˝≤ #êfÒ˝≤ |òTü q$»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. m˙ºÄsY ‘·q sê»ø°jT· ø£ì|ædTü +Ô ~. #·]Á‘·˝À @Hê&É÷ ø±+Á¬>dt‘√ sêJ|ü&É˝Ò<äT. 1994˝À n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì |æ.$. Çø£ $T–*q bÕغ\qT |ü]o*ùdÔ ˇø√ÿ{Ï ˇø√ÿ s¡ø+£ >±e⁄+~. {°ÄsYmdt≈î£ qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ q+<ë´\ ˝Àø˘düuÛÑ qT+&ç b˛{°#˚ùdÔ ˇø£ ‘Ó\T>√&ÉT Á|ü<Ûëì ‘Ó\+>±D ‘·|挑˚ eTs√ düeTdü´ ˝Ò<äqï≥T¢>± e⁄+~. sêÁwüº sê»ø°j·÷\˝À nj·÷´&ÉH˚ Äq+<ä+‘√ eT<䛑·T |ü*ø±&˚>±ì Äj·Tq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&Éì {°ÄsYmdt eTqT>∑&HÉ ˚ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ.’ j·Tdt.sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷]ùdÔ, ø±<äT. m˙ºÄsY ø±+Á¬>dtô|’ e´‹πsø£‘q· T n+‘· ìø£ÿ∫Ã>± nqTdü]ùdÔ, H˚&TÉ n<˚ n<˚ ø±+Á¬>dtH‘ ˚ \· T eT∞fl <ëìøÏ ÁbÕD+ b˛kÕs¡T. sêÁwüº sê»ø°j÷· \T ás√E bÕغì q&ÉT|ü⁄‘·Tqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä bÕغì ø±+Á¬>dtπø neTàø±ìøÏ Ç+‘· #Ó‘>Ô· ±e⁄+&É&ÜìøÏ eT÷\ø±s¡D+ {°ÄsYmdt ô|{Ïqº ‘Ó\+>±D ∫#˚Ã. Á|ü»\≈£î ô|{≤º&TÉ . ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ <äT+|ü‘+Ó #·&yÉ T˚ ‘·q \ø£´å +>± ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. ‘Ó\+>±D ‘·|挑˚ Ç+ø√ nedüs¡+ ˝Ò<äqï≥T¢>± Ä bÕغ e´eVü≤]düTÔ+~. ;CÒ|” sêÁwüº sê»ø°j·÷\T #ê˝≤ ìdæ‡>∑TZ>± ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. u≤>± ~>∑C≤] ôd’‘+· ‘Ó\+>±D >±qy˚T Ä\|æd÷ü Ô e#˚à mìïø£\˝À ˇ+≥]>±H˚ b˛{°#k˚ ÕÔeT+ b˛j· ÷ sTT. $\Te\T nqï$ @ ≥THêïs¡T. »+≥>± b˛{° #˚jT· &ÜìøÏ ø√XÊHê ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . sêÁwüº sê» @ bÕغ eTT+<ä T ≈£ î sêq|ü  &É T ø°j·÷\T #ê˝≤ >∑+<äs¡>√fi¯ dæú‹˝À ˇ+≥]>± b˛{°#˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äTø£<ë! e⁄HêïsTT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï mes¡T yêeT|üøå£ bÕغ\T d”|m” +, d”|◊” e⁄+fÒ sêÅwüº+˝À sê»ø°j·÷\T >∑‘·+˝À mqï&É÷ á ¬s+&ç+{Ï~ #Ós√<ë] nqï≥T¢>± ø±bÕ&ÉT‘·THêïs√, me]øÏ mes¡T ˝Òq+‘· >∑+<äs¡>√fi¯+>± ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. e⁄+~. d”|m” + düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä yê<äq≈£î, eT<䛑·T>± ì\TdüTÔHêïs√ #Ó|üŒ˝Òì <ë<ë|ü ⁄ ◊<˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ es¡≈£î ≈£L&Ü sêÅwüº+˝À d”|”◊ ‘Ó\+>±D yê<äq≈£î ø£≥Tºã&ç |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥THêïsTT. bÕغ n~Ûø±s¡+ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+\ eT<Ûä´ e⁄HêïsTT. Á|ü‹ mìïø£\˝Àq÷ @<√ \≈£î dæ<ëΔ+‘· ÁbÕ‹|ü~ø£‘· ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT n~Ûø±s¡yT˚ |üse¡ ÷e~Û>± e÷s¡T #˚‘·T\T e÷s¡T‘·T+fÒ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ eT¬sH√ï bÕغ\T n~Ûø±s¡ ˇø£ ô|<ä›bÕغøÏ ‘√ø£bÕغ\T>± e÷πs ‘·T+~. sêÁwüº+˝À øÏs¡DY yÓTÆHêغ πø+Á<ëìï ìs¡ísTT+#·&É+˝À ø°\ø£+>± e÷πs neø±XÊ\THêïsTT. yêeT|üø±å \T ákÕ] @ bÕغ ‘√ø£qT düsêÿsYqT |ü&çb˛≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT |ü≥Tº≈î£ +{≤jÓ÷ #·÷&Ü*. ‘·Tqï~ #·+Á<äu≤uÒqqï~ ãVæ≤s¡+>∑yÓTÆb˛sTT+~. ø±+Á¬>dt≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eTs√|üø£ÿ sêÁwüº+˝À »>∑Hé >±* MdüTÔ+<äqT≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° Ä bÕغ eT<䛑·T>± ì\e&ÉeTqï~ Ä bÕغ #·]Á˝ÀH˚ ÄX¯Ãs¡´|ü&Ü*‡q $wüj·T+. @ esêZ\˝Àq÷ »>∑Hé ãj·T≥≈£î sêø£b˛‘˚ |ü]dæ‹ú @+≥qï Ä+<√fi¯q ø£ì|ædTü +Ô ~. sêÁwüº+˝ÀHÓ’Hê n~Ûø±s¡bÕغì |ü&É>=≥º&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ eTT+<äT+&Ü*. Ç|üŒ{Ïø|Ï ü &ÉT mìïø£\T »]–‘˚ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt $»j·T&Û+É ø± yÓ÷–+#·&+É ø±ì eTq sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ n+<äT≈£î |üP]Ô _ÛqïyÓTÆq yê‘êes¡D+ HÓ˝ø=ì U≤j·T+ nqï yê‘êes¡DeTT+~. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt >∑{Ϻ b˛{° Ç∫ÃHê e⁄+~. s¬ +&˚fi¢¯ ÁøÏ‘+· Ä$s¡“$¤ +∫q yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغì \ø£´å +>± #˚dTü ≈£îì d”e÷+Á<Ûä˝À »>∑Hé Á|üuÛÑ+»q+ >±´s¡+{° nH˚ yê‘êes¡DeTT+~. ø±ì m+‘· Çø£ÿ&É n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ˇø£ÿ ‘ê{Ïô|’øÏ #˚sêsTT. yÓTTqï {°ÄsYmdt >±* e⁄Hêï Hêj·Tø£‘·«+ dü]>± e⁄+&Ü*. »>∑Hé C…’\T≈£î yÓfi≤¢ø£ Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغ n$XÊ«dü+ qT+&ç eTTe÷à{Ïø° ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&ç+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯y˚T. Hêj·Tø£‘·«+˝À düeTq«j·T+ ˝À|æ+∫+~. Á|ü‹ õ˝≤¢˝Àq÷ bÕغ Hêj·T≈£î\˝À Çø£ÿ&É Á|ü»\≈£î ˇø£ dü+<˚X¯+ #˚s¡T‘·T+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |ü≥¢ Á|ü»\T es¡Z $uÛÒ<ë\T ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. »>∑Hé Ç+ø± ãj·T≥≈£î sêø£b˛‘˚ Ç$+ø± ndü+‘·è|æ‘ Ô √ e⁄Hêïs¡T. dü+øπ eå T|ü<øä∏ ±\≈£î yê‘·\T, $<äT´‘Y ø√‘·\T, düs#Y êÛ Ø®\ eTT~]b˛j˚T neø±XÊ\THêïsTT. mìïø£\ø£+fÒ eTT+<äT »>∑Hé C…’\T qT+&ç yÓ÷‘·\‘√ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«eT+fÒH˚ $dæ– y˚kÕ]b˛j·÷s¡T. á Á|üuTÑÛ ‘·«+ ãj·T≥≈£î sêø£b˛‘˚ Ä bÕغø° dü+kÕú>∑‘·+>± ø£cÕº\T ‘·|üŒe⁄. m|ü&Ó|ü &ÉT ≈£L\T‘·T+<ë? nì m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. eT] n˝≤+{Ï Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï sêÁwü+º ˝À Á|ü‹ bÕغøÏ @<√ ˇø£ düeTdü´ e⁄+~. ø±ãfÒº ì\ø£&˝É ìÒ $<ÛëHê\yÓ|’ ⁄ü ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ edüT+Ô <ä+fÒ, øÏsD ¡ Y düsêÿsY $<ÛëHê\≈£î #·+Á<äu≤ãT |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïsTT. sêÁwüº sê»ø°j·÷\˝À nì•Ã‘· yê‘êes¡D≤ìï eT<ä‘ › T· |ü*øÏqfÒ!¢ n+fÒ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕbÕ\˝À #·+Á<äu≤ãT≈£L uÛ≤>∑kÕ«eT´+ e⁄qïfÒ!¢ HÓ\ø=\TŒ‘·THêïsTT.

»>∑Hé ø√dü+ »q+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄

sêÁwüº+˝À @ dü+πøåeT n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{ϺHê Ä |ü<∏äø±\≈£î Ç+~s¡eTà, sêJyé>±+BÛ\ ù|s¡T¢ ô|{Ϻ <˚X¯ Á|ü»\ eT~˝À Ç+~s¡, sêJyé\ |ù s¡T¢ ì*∫b˛j˚T $<Û+ä >± yÓ’.j·Tdt.ÄsY. ø£èwæ #˚kÕs¡T. n≥T e+{Ï Hêj·T≈£î&ÉT eTs¡D≤q+‘·s¡+ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT yÓ’.j·Tdt. »>∑Hé |ü≥¢, yÓ’.j·Tdt. ≈£î≥T+ã+ |ü≥¢ ø±+Á¬>dtbÕغ e´eVü≤]+∫q rs¡T u≤<Ûëø£s¡+. sêÁwüºÁ|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥ ø√dü+ m+|æ |ü<ä$ì, ø±+Á¬> dt q T $&ç ∫ ô | {Ï º »>∑ H é z<ës¡ T Œ j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. Bìì düVæ≤+ #·˝Òø£, »>∑Hé m<äT>∑T<ä\qT zs¡« ˝Òø£ dæ_◊ì bÕe⁄>± yê&ÉTø=ì »>∑Hé ô|’ nÁø£eTπødüT\T ãHêsTT+∫ C…’\T bÕ\T #˚XÊs¡T. á nÁø£eT πødüT\˙ï $#ês¡D˝À ì\Te˝Òe⁄. »>∑Hé ìs√›wæ>± $&ÉT<ä\ ne⁄‘ês¡T. »>∑Hé $&ÉT<ä\ ø√dü+ sêÁwüº Á|ü»\T y˚sTTø£fi¯fl‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. _.ÄsY.XÊ*, ø±e*.

Ä<ÛësY nedüú\T

ø£åD+ ∫‘·Ô+ ø£åD+ e÷j·T+ nqï≥T¢ Ä<ÛësY πø+Á<ë\T mø£ÿ&É ñ+{≤jÓ÷, m|ü&ÉT ñ+{≤jÓ÷ n>∑eT´>√#·s¡+>± ñ+~. ejÓ÷ eè<äTΔ˝…’q ô|q¸qs¡T¢ Ä<ÛësY <äs¡U≤ dü T Ô \ ø=s¡ ≈ £ î ‹s¡ > ∑ ˝ Ò ø £ HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+<äT e\q ô|q¸qs¡T¢ düuŸÁf…»Ø Ä|ò”düsY e<ä› Ä<ÛësY <äs¡U≤düTÔ\T rdüTø=H˚ @sêŒ≥T¢ ‘·<äqT>∑TD+>± ô|q¸qs¡¢≈£î dü]|ü&Ü Ä<ÛësY n|æ¢πøwüqT¢ mdt{Ïz e<ä› ñ+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚ùdÔ eT+∫~. ≈£îs¡T>∑÷s¡T s¡+>∑Hê<∏ä+, HÓ\÷¢s¡T.

Ád”Ô>± |ü⁄≥ºqø£ÿs¡˝Ò<äT

d”‘·eTà, kÕ$Á‹, Á<Í|ü‹ e+{Ï uÛ≤s¡rj·T eì‘·\T á >∑&ɶ MT<ä |ü ⁄ {Ï º mH√ï u≤<Û ä \ T nqTuÛ Ñ $ + #ês¡ T . Ä yês¡ d ü ‘ · « + Ç|ü Œ {Ï ø ° ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eTVæ≤fi¯\T •X¯ó ÁbÕj·T+ qT+&ç eè<ëΔ|ü´+ es¡≈£î HêHê j·÷‘·q\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. kÕ{Ï Ád”Ôì ‘·*¢>±, #Ó*¢>± #·÷ùd dü+düÿè‹ ˝À|ædüTÔ+~. á <˚X¯+˝À Ád”Ô>± |ü⁄≥º≈£L&É<äqT≈£îH˚ |ü]dæú‹ edüTÔ+~. yêdüTÔ sêeT#·+Á<ä, HÓ\÷¢s¡T.

s¡+>∑T\T e÷]q sê»ø°j·T+

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ªn+‘·sYμC≤rj·T+ ○

z

düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷JHê´j·TeT÷]Ô »dæºdt _.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ >√yê ˝Àø£j·TTø£Ô>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚kÕs¡T. Äj·Tq ìj·÷eTø±ìï Á|ü‹|üø£å ø±+Á¬>dt, mHédæ|æ\T e´‹πsøÏ+#êsTT. z @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚B qT+&ç ôV≤#Y 1 _ MkÕ <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]düTÔqï≥T¢ nyÓT]ø± Á|üø{£ +Ï ∫+~. nyÓT]ø± Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í T· +‘√ uÛ≤s¡‘· ◊.{Ï s¡+>∑ ì|ü⁄DT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. z ñ‘·s Ô Á¡ |ü<X˚ Ÿ˝Àì n~Ûø±s¡ düe÷CŸyêBbÕغ‘√ ‘Ó>‘∑ +Ó |ü⁄\T #˚dTü ≈£î+≥Tqï≥T¢ &Û©ç ¢ C≤e÷eTd”<Tä cÕVæ≤ Çe÷yéT eTÚ˝≤Hê düjT· ´<é nVü≤à<é ãTU≤Ø Á|üø{£ +Ï #ês¡T. md”Œ @&Ü~ bÕ\q˝À eTTdæ¢+\≈£î ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. z eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì <ë‹j·÷ |ü≥ºD≤ìøÏ düMT|ü+˝Àì n≥MÁbÕ+‘·+˝À dæ«≥®sê¢+&é <˚X¯|ü⁄ eTVæ≤fi¯(39)ô|’ n‘ê´#ês¡+ »]–+~. á πødüT˝À Äs¡T>∑Ts¡T ì+~‘·T\qT eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ b˛©düT\T n¬sdtº#˚XÊs¡T. z ÄÁùd* º j·÷‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï Hê\T>∑Tf…d\ºt dæØdtqT uÛ≤s¡‘Y 3`0‘˚&Ü‘√ Ç|üŒ{Ïøπ kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. yÓTTVü‰©˝À »]–q eT÷&√f…düTº˝À uÛ≤s¡‘Y 6$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á f…dºt yÓTT<ä{Ï Çìï+>¥‡˝À Ä&çq ‘=* f…d˝ºt ÀH˚ •KsY<ëÛ eHé n‘·´+‘· bòÕôdºdtº ôd+#·Ø #˚dæ es¡˝Ÿ¶]ø±s¡T¶ kÕ~Û+#ê&ÉT. z πøs¡fi¯ eT‘·‡´ø±s¡T\qT #·+|æq πødüT˝À Ç≥© ‘·eT dæã“+~ì uÛ≤s¡‘Y≈£î n|üŒ–+#·&ÜìøÏ ìsêø£]+∫q H˚|<ü ´ä∏ +˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ Ä <˚X¯ sêj·Tu≤] &˚ìj·T˝Ÿ eTTìÙìøÏ Nyê≥T¢ y˚dæ+~. e÷]à 22˝À|ü⁄ Ç<ä›s¡T Ç≥© Hê$ø±<äfi¯ dæã“+~ì uÛ≤s¡‘≈Y î£ rdüT≈£îsêø£b˛‘˚ sêj·Tu≤]ô|’ ø√s¡Tº ~Ûøÿ£ s¡D n_Ûj÷Ó >∑+ yÓ÷bÕ*‡ e⁄+≥T+<äì, Ç≥© sêj·Tu≤] e÷≥ Ç∫à ‘·bÕŒs¡T ø±ã{Ϻ yê]øÏ <Í‘·´s¡ø£åD e]Ô+#·<äì düTÁ|”+ düŒwüº+ #˚dæ+~. z u≤*ø± $<ä´ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·÷ ‘ê*ãHé\ ø±\TŒ˝À¢ >±j·T|ü&ç \+&ÉHé˝À ø√\T≈£îqï bÕøÏkÕúHé u≤*ø£ eT˝≤˝≤j·T÷dü|òtC≤jYT(15) eT∞fl ã&çu≤≥ |ü{Ϻ+~. Á_≥Hé, ã]à+>¥Vü≤√yéT˝Àì m&é®u≤düºHé ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À 19e ‘˚B ‘=*s√E dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ÄyÓT Vü‰»¬s’+~. z uÛ≤s¡‘Y, #Ó’Hê\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT› düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì #Ó’Hê ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ÉT J»Hé|æ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTj˚T´+‘· es¡≈£î ≈£L&Ü dü]Vü≤<äT›˝À XÊ+‹ì ø=qkÕ–+#ê\ì ù|s=ÿ+≥÷ Ç+<äT≈£î |ü+#·dü÷Á‘ê\ bòÕs¡Tà˝≤qT Äj·Tq Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô

:` :` :` :` :` :` :` :` :`

yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô

:` :` :` :` :` :` :` :`

yê´K´ :` yês¡Ô :` yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´

:` :` :` :` :`

|ü<∏äø±\ Á|ü#ês¡+˝À $|òü\eTj·÷´+. ` $XÊK˝À d”m+ øÏs¡DY. @eHêï neT\T #˚düTÔ+fÒ>±... Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&ÜìøÏ! ˇ+≥]>±H˚ nôd+;¢ ã]˝ÀøÏ! ` ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶. »+≥>± ø£\e&ÜìøÏ mes¡÷ sês¡T>±! ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛋e«&É+‘√H˚ {°&û|” #·∫Ãb˛sTT+~. ` πød”ÄsY. sê»ø°j·÷\˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&ÉeT+fÒ Ç<˚H˚yÓ÷! @Á|æ˝Ÿ˝À |ü+#êsTTr mìïø£\T. ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î eTT+<äT ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ nqïe÷≥. m˙ºÄsY˝≤ ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√yê\ì e⁄+~. ` bÕ<äj·÷Á‘·˝À #·+Á<äu≤ãT. $TeTà©ï mes√ ˇø£s¡T yÓqTïb˛≥T bı&çùdÔ dü]. jÓ÷>∑ kÕ<Ûäq‘√ ñqï‘·Jeq $<Ûëq+. ` »dæºdt |æ.dæ.|òüTÀwt. sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\+<ä] #˚‘· ã\e+‘·+>±HÓH’ ê jÓ÷>∑ #˚sTT+#ê*. sêÁwüº sê»ø°j·÷\T ÁuÛÑwüߺ|ü{≤ºsTT. ` yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT. C≤rj·T sê»ø°j·÷˝Òy√ u≤>∑Tqï≥T¢. {°&û|” Á|ü»\ $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒsTT+~.` e÷JeT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY. ø±+Á¬>dt $XÊ«dü+ e÷Á‘·+ bı+~+~. sêÁwüº+˝À ª‘Ó\T>∑T ø±+Á¬>dtμ. ` yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\ eT+&çbÕ≥T. ‘·«s¡˝À Ä ù|s¡T‘√ bÕغ e∫ÃHê ÄX¯Ãs¡´b˛yê*‡+~ ˝Ò<äT. e÷ nqTeT‹ ˝Òì<˚ <˚X¯+ $&ç∫yÓfi§¢<äT›. ` ªn>∑kÕºμ ì+~‘·T\≈£î d”;◊ Ä<˚X¯+. nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü yÓ[‘˚ zπøHê? pHé es¡≈£î n~Ûø±]ø£ ø√‘·˝Ò! ‘·sê«‘· nq~Ûø±s¡ ø√‘·˝≤? ø£s¡TD ø£{°|òt. ` j·T÷|æ@ düsêÿsY qT+&ç &çm+¬ø ãj·T≥≈£î. mìïø£˝§düTHÔ êïsTT ø±ã{Ϻ eTT+<äT C≤Á>∑‘qÔ· ïe÷≥.


5

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

+ ≥ ± > μ μ Ÿ ˝ d ô ª ª bÕÁD≤\‘√ #˚‹˝À ôd˝Ÿ.. n‹>±b˛‘˚ øÏ˝Ÿ!

bÕ≥T, yÓTyÓTTØø±s¡T¶ düVü‰j·T+‘√ Ç~ #˚≈£Lπsà kÂ\uÛ≤´\T ∫{≤º sêj·÷\+fÒ #ê+‘ê&Ée⁄‘·T+~. ø±´*≈£î´˝Ò≥sY, kÕº|tyê#Y, ø±´˝…+&ÉsY, n˝≤s¡+, es¡˝Ÿ¶ø±¢ø˘, ¬øyÓTsê, Ä&çjÓ÷ ù|¢j·TsY, $&çjÓ÷ ù|¢j·TsY, j·T|òtm+ πs&çjÓ÷, {Ï.$.ù|¢j·TsY‘√ bÕ≥T nH˚ø£ dü<äTbÕj·÷\T eq≈£Lπsà ãT*¢ nø£åj·TbÕÁ‘· Ç~ nì #ÓbıŒ#·TÃ. Bì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+K´ Á|ü‹s√p ø±ø£ Á|ü‹ ìeTTcÕìøÏ y˚\dü+K´˝À ô|]–b˛sTT Ç|ü&ÉT #˚‹˝À n~ ˝Òì<˚ @ |ü˙ »s¡>ì∑ |ü]dæ‹ú e∫Ã+~. ]ø±MT>± ‹]π> s√$TjÓ÷\ <ä>∑Zs¡Tï+∫ ¬sø£ÿ\ ø£wüº+‘√ ã‹πø ]øå± ø±]à≈£î&ç <ëø± Ç~ n‘·´edüs¡ $ìjÓ÷>∑edüTÔe⁄>± e÷]b˛sTT+~. <äØ®, ô|sTT+ {Ï+>¥, uÒ˝≤›sT¡ yÓTT<ä˝q’… |üqT\T #˚dTü ≈£îH˚ y˚TÁd”\Ô ≈£î, ≈£L©\≈£î s√pyêØ |üqT\ ìπsΔXÊìøÏ Ç<˚ Ä\+ãq>± ì\Tk˛Ô+~. 108, 104 yÓTT<ä\>∑T n‘·´edüs¡ ùde\ $ìjÓ÷>±ìøÏ Ç<˚ Ä<Ûës¡+. ˝≤´+&é bò˛Hé e÷Á‘·y˚T e⁄+&˚s√E˝À¢ eTTK´yÓTÆq düe÷#êsêìï Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø√e&Üìπø <ëìì ñ|ü jÓ÷–+#˚yês¡T. ø±ì y˚>∑e+‘·yÓTÆq, $˝≤düe+‘· yÓTÆq Jeq $<ÛëHêìøÏ n\yê≥T |ü&çq eTq+ ôd˝Ÿbò˛Hé≈£î u≤ìdü\T>± e÷]b˛j·÷eTì|æk˛Ô+~. Bìe\¢ nH˚ ø £ ˝≤uÛ ≤ \THêï, <ëìì$T+∫q qcÕº\THêïj·Tqï e÷≥ eTs¡∫b˛≈£L&É<äT. Bìì m≈£îÿe $ìjÓ÷–+#·&É+ e\¢ πs&çj˚TwüHé≈£î >∑T¬s’ nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\≈£î ˝ÀHÓ’ ÁbÕD≤bÕj·÷ìï ø=ì

ªªôd˝Ÿbò˛qT düT+ <ä] ôd’à*ùdÔ dü+<ä&ç, yÓT˝ŸuÀsYï n+<ë\˙ï ˙˝À #·÷kÕ˝Òμμ nHêï&ÉT yÓqø£{øÏ √ dæ˙ø£$. ì»y˚T >∑‘· X¯‘ê_› ‘=+uÛÑjÓ÷´ <äX¯ø£+˝À uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫q ôd˝Ÿb˛ò Hé n|ü&ÉT ˇø£ ùd≥º dt dæ+ã˝Ÿ. n+<äyTÓ qÆ ne÷àsTT #˚‹˝À ôd˝Ÿb˛ò Hé e⁄+fÒ n<=ø£ ÄuÛÑs¡D+>± ÄyÓT n+<ä+ ~«>∑TD° ø£è‘·eTj˚T´~. ø±ì H˚&ÉT n+<ëìøÏ, Ä&É+ãsêìøÏ n~ ùV≤‘·Ty˚ ø±<äT... n+<ä] nedüsê\≈£î n‘·´e düs+¡ >± ‘√&ÉŒ&˚ yêj·TTy˚>∑ ùd‘·Te⁄ ≈£L&Ü! n‘·´+‘· y˚>∑e+‘·yÓTÆq eTq Jeq Á|üj·÷D+˝À ˇø£] qT+∫ ˇø£]øÏ düe÷#êsêìï ø£Då ≤˝À¢ #˚sy¡ j ˚ T· &ÜìøÏ ˇø£ eT+∫ kÕ<Ûäq+ ≈£L&Ü. n+‘˚ø±<äT ôd˝Ÿbò˛Hé ñ|üjÓ÷>±\T n+‘·{Ï‘√ Ä–b˛˝Ò<äT. ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»qø±]>± e÷]b˛sTT+~. á kÕ<Ûäq+‘√ nqTdü+<ÛëqeTj˚T´ $$<Ûä HÓ{ŸesYÿ\ ùde\‘√

Á|üe÷<ä+ n+#·Tq Á|üuTÑÛ ‘·«+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

yêeT|üøå±\T, <äfiŸ(j·TT) e+{Ï bÕغ\ H˚‘è· ‘·«+˝À eT÷&√ ≈£L≥$T ìsêàD≤ìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£ s ¡ T D≤ì~Û ÄyÓ ’ | ü ⁄ yÓ T T>∑ T Z # · ÷ ù| neø±XÊ\THêïsTT. nsTT‘˚ &çm+¬ø eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·>±H˚ j·T÷|æ@ yÓ + ≥H˚ |ü & ç b ˛j˚ T |ü ] dæ ú ‹ ˝Ò < ä T . j·T÷|æ@qT ≈£L\Ã>∑\ X¯øÏÔ kÕeTsêú´\T Ç|ü&ÉT Ä ≈£L≥$TøÏ ãj·T≥qT+&ç eT<䛑·TìdüTÔqï düe÷CŸyê~ bÕغ ˝Ò<ë ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ\≈£î e÷Á‘·y˚T e⁄HêïsTT. ø±ì Ç$ m+‘· e s¡ ≈ £ î j·T÷|æ@qT ≈£L\TkÕÔj·Tqï<˚ Á|üX¯ï. m|ò&t ◊ç \ e+{Ï _\T¢ $wüjT· +˝À ôd‘’ +· _md”Œ j·T÷|æ@≈£î |üs√ø£å düVü≤ø±s¡+ n+~+∫+~. BìøÏ ø±s¡D+ Ä bÕغ n~ÛH˚‘· e÷j·÷e‹ MT<ä e⁄qï n$˙‹

sÓyÓq÷´ k˛≈£î\T (3e ù|J ‘·s¡TyêsTT)

eT+&É\+≈£î q>∑sêìøÏ ø£*|æ ˇπø ‘·Vü≤ o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e⁄+~. B+‘√ ‘·Vü≤ o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À |üqT\T ø±yê\+fÒ >∑>∑q+>± e÷]+~. HÓ\÷¢s¡T≈£î Á|ü‹ s√p mes√ˇø£sT¡ $◊|æ\T edüT+Ô &É&+É e\¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ¬syÓq÷´ dæã“+~øÏ Ábı{Àø±˝Ÿ &É÷´{°\T m≈£îÿyÓ’ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄+≥T Hêïs¡T. B+‘√ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+˝À |üqT\T ‘=+<äs¡>± »s¡>∑eH˚ ù|s=∫Ã+~. ô|]–q »HêuÛ≤, düeTdü´\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì HÓ\÷¢sT¡ ˝À eTs√ s¬ +&ÉT ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. m≥ºπø\≈£î ns¡“Hé eT+&É\+ eT+ps¡T #˚j·T&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eT+.

πødüT˝Ò! dæ_◊ì bÕe⁄>± yê&ÉT≈£î+≥÷ j·T÷|æ@ ô|<ä›\T e÷j·÷e‹ì ‘·eT >∑T|æŒ{À¢ e⁄+#·T≈£îHêïs¡T. ndü˝Ò j·T÷|”˝À n~Û ø ±s¡ + ø√˝ÀŒsTT e÷j· ÷ e‹ ~≈£îÿ‘√#·ì dæ‹ú ˝À e⁄+~. Ç|üŒ{Ïø|Ï ü &ÉT j·T÷|æ@‘√ ù|N ô|≥Tº≈£îì ∫≈£îÿ\T ø=ì‘Ó#T· Ãø√yê\H˚ Ä˝À#·q˝À ÄyÓT ˝Ò<Tä . Çø£ j·T÷|æ@≈£î @<ÓH’ ê eTT|ü+<ä+fÒ düe÷CŸyê~ bÕغ e˝Ò¢! á bÕغ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+∫Hê j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTHÆ êغ˝À |ü&&É +É U≤j·T+. eTT˝≤j·T+qT ≈£L&Ü n$˙‹ πødüT˝À dæ_◊ì ã÷∫>± #·÷ù| j·T÷|æ@ yê&ÉT≈£î+≥T+~. nsTT‘˚ j·T÷|”˝À ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã, ‘·q ø=&ÉT≈£î nœ˝ÒwtqT d”m+qT #˚kÕø£ eTT˝≤j·T+ á πødüT\qT ˝…ø£ÿ#˚j·T&É+

C≤rj· T s¡Vü≤<ë] (3e ù|J ‘·s¡TyêsTT) ø°\ø£yÓTÆ+~. á s√&ÉT¶ eTVü‰sêÁwüº˝ÀH˚ ø±<äT, ø£sêï≥ø£, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ\≈£î b˛e &ÜìøÏ ≈£L&Ü nqTe⁄>± e⁄+≥T+~. eTTK´+>± yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T ô|<ä≈› L£ &É*. ø£&|É ,ü ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\≈£î yÓfi‚¢ s¡V≤ü <ës¡T\T Çø£ÿ&ÉqT+&˚ N\T‘·T+{≤sTT. á s¡V≤ü <ë]øÏ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê C≤rj·T Vü≤√<ë <äø£ÿ&É+ dü+‘√wæ+#ê*‡q $wüj·Ty˚T.

dü+øå√uÛ+Ñ ˝À Äø±« (3e ù|J ‘·s¡TyêsTT)

kÕ>∑T$d”Ôs¡í+ ‘·–Z+~. ¬s’‘·T\T njÓ÷ eTj·T+˝À |ü&ç Äø±«s¡+>±ìï M&ç Á|ü‘ê´ e÷ïj·T+ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î düV≤ü ø±s¡eT+~+#ê*‡q m+ô|&Ü n~Ûø± s¡T\T #˚|ü{Ϻq #·s¡´\T ≈£L&Ü ìsêXÊ »qø£+>± e÷sêsTT.

‘Ó#T· Ãø=+{≤s¡ì XÊÁdüE Ô \„ T ôV≤#·Ã]düTHÔ êïs¡T. H˚&ÉT n‘·´+‘· y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ø±\ >∑eTq+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ Ç+ø=+‘· eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. |üs¡´ekÕq+>± Á|ü‹ˇø£ÿ] #˚‹˝À, CÒãT˝À, q&ÉTeTT≈£î ø£sT¡ &í ç ø£e#·≈î£ +&É˝≤˝≤¢ #Ó$˝À ã÷¢≥÷‘Y\T, ôd˝Ÿb˛ò qT¢ <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT. q>∑s+¡ ˝À <ë<ë|ü⁄ |ü~\ø£å\ ôd˝Ÿbò˛qT¢ ñHêïj·Tq&É+˝À n‹X¯j÷Ó øÏÔ ˝Ò<Tä . Á|üdTü ‘Ô · Ä<ÛTä ìø£ j·TT>∑+˝À eTq+ >∑eTìùdÔ #˚‹˝À ôd˝Ÿbò˛Hé ˝Òì ≈£îÁs¡ø±s¡T, j·TTe ‘·T\T, Á>±MTD eTVæ≤fi¯\T, eè<äTΔ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ôd˝Ÿ˝À u≤´˝…Hé‡ ˝Òø£b˛‘˚ Ä |üP≥ {Ï|òæHé #˚jT· ø£b˛sTTHê |òsü ê«˝Ò<qä T≈£îì Ä &ÉãT“‘√ ôd˝Ÿ˝À u≤´˝…Hé‡ y˚sTT+#·T≈£îH˚ yês¡T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. #ê˝≤eT+~ ø±˝ÒJ #·~y˚ ne÷àsTT\T ôd˝Ÿbò˛H√¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·qàj·T‘·«+‘√ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+{≤s¡T. Ç~ #ê˝≤ <äTs¡\yê≥T. ndü\T ôd˝Ÿb˛ò Hé nedüs+¡ m+‘· es¡ø√ n+‘·es¡πø ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*. n‹>± yê&ç‘˚ yê{Ï qT+&ç yÓ\Te&˚ ‘·s¡+>±\T yÓT<ä&ÉT ø£D≤\ô|’ <äTwüŒ]D≤e÷\qT #·÷|ædüTÔ+<äì yÓ’<äT´\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ãdt˝À Á|üj·÷ DÏd÷ü Ô ‘√{Ï Á|üj÷· D°≈î£ \≈£î Çã“+~ nH˚ $wüj÷· ìï @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘Ó>∑ yêπ>düTÔ+{≤s¡T. Ç+‘·#d˚ æ n<˚yTÓ HÆ ê eTTK´$wüjT· e÷ n+fÒ... ø±<äT ` ñãTdüTb˛ì ø£ãTs¡T¢. #ê˝≤eT+~ eTTK´yÓTÆq $wüj÷· \ø£Hêï |üìøÏe÷*q $wüj÷· \H˚ m≈£îÿe>± ôd˝Ÿ˝À e÷{≤¢&˚düTÔ+{≤s¡ì ˇø£ düπs«˝À ‘˚*+~.

˝Ò<äT. Äj·Tq eT÷&√ ≈£L≥$T, ‘·q≈£î Á|ü<Ûëì |ü<ä$ nH˚ n+XÊ\ MT<äH˚ <äèwæº kÕ]+#ê&ÉT. eT÷&√≈£L≥$TøÏ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤dü÷,Ô ≈£L≥$T˝Àì nìï bÕغ\ yês¡T qTy˚« e÷ uÛ≤$Á|ü<Ûëì$ nì n+fÒ eTT˝≤j· T + ‘· ø £ å D y˚ T π ø +Á<ä + ˝Àì j·T÷|æ@≈£î eT<ä‘› T· ñ|üd+ü Vü≤]+#·&ÜìøÏ dæ < ä Δ + . Ä ø£ å D + ø√dü y ˚ T Äj· T q m<äTs¡T#·÷düTÔHêï&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ ˝ À eTT˝≤j· T +≈£ î ñÁ>∑ yê<äT\‘√ dü+ã+<Ûë\THêïj·T+≥÷ πø+Á<äeT+Á‹ uÒD°Á|ükÕ<é es¡à #˚dæq yê´K´\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ` düe÷CŸyêB\ eT<Ûä´ <ä÷sêìï ô|+#êsTT. j·T÷|æ@≈£î ás√E ø±≈£îHêï πs|üsTTHê Á|üe÷<ä+ bı+∫e⁄qï~ eTT˝≤j·T+dæ+>¥j·÷<äyé qT+&˚! ø±+Á¬>dt »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷ \qT |ü]o*düTÔ+~. @ e÷Á‘·+ ‘·eT düsêÿsY yÓTÆHêغ˝À |ü&ܶ ˝Àø˘düuÛÑqT s¡<äT› #˚dæ eTT+<ädüTÔ mìïø£\≈£î b˛e&ÜìøÏ düqï<äeΔ Te⁄‘·T+~. ;CÒ|,” yêeT|üø±å \‘√ düVü‰ $T–*q nìï sê»ø°j·T|üøå±\T mìïø£\≈£î ôd’ n+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À eTs√kÕ] <˚XÊìøÏ eT<Ûä´+‘·s¡+ eTT|ü ‘·|Œü <äì|ædTü +Ô ~.

d”◊\ ã~©\T

õ˝≤¢˝À |ü\Te⁄s¡T dæ◊\ ã~©\ j·÷´sTT. HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊>± |üì #˚dTü qÔ ï yÓ.’ »j·TsêeTdüTu≤“¬s&çì¶ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y`1 dæ◊>± ã~© #˚kÕs¡T. @dæ_ dæ◊>± |üì#˚dTü qÔ ï düT<Ûëø£ss¬Y &çì¶ HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊>± ìj·T$T+#ês¡T. $ÄsY˝À e⁄qï s√X¯j·T´qT bı<ä\≈£Ls¡T dæ◊>± ìj·T$T+∫ Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï s¡$ ≈£îe÷sYqT n\÷¢s¡T eT+&É\+˝Àì Çdüÿ |ü*¢ yÓTs¬ H’ é dæ◊>± ã~©#˚d÷ü Ô >∑T+≥÷s¡T πs+CŸ ◊õ s¡$>∑TbÕÔ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ‘·Ô s¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T.

ôd˝Ÿbò˛Hé ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥Tº˝À ‘·eT ñ‘·Œ ‘·TÔ\T ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ dæ˙s¡+>∑+˝À Á|üeTTKT˝…’q yê]‘√ |ü_¢dæ{°\T, nH˚ø£ Ä|òüs¡T¢, Á|ü#êsê\T ø=qkÕ–düTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ eTVæ≤fi¯\≈£î ôd˝Ÿbò˛Hé ˇø£ ñ|üj÷Ó >∑øs£ y¡ TÓ qÆ Äj·TT<Ûeä TH˚ #ÓbÕŒ*. m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs¬ H’ ê yÓ+≥H˚ ‘·eT yêfi¯≈¢ î£ ‘Ó*j·T CÒùd neø±XÊ\THêïsTT. ø±ì <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚ùd yêfi‚¢ m≈£îÿyÓ’b˛‘·THêïs¡T. @ $C≤„q |ü]ø£s¡yÓTÆHê eT+∫ ø√düy˚T ‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&çHê, <ëì yê&Éø£+ düe÷»$X¯è+K\ nHÓ’‹ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î m≈£îÿ e⁄>± $ìjÓ÷–+#·ã&ÉT‘√+~. ndü\T ôd˝Ÿbò˛Hé yê&É≥+˝À eT+∫ ˝Ò<ë, ndü\T ñ|üjÓ÷>∑+˝Ò<ë n+fÒ m+<äT≈£î ˝Ò<äT... uÀ˝…&ÉTHêïsTT. ˇø£ÿ ôd˝Ÿ bò˛Hé <ë«sê eTq ø£fi¯¢eTT+<˚ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q yê]ì s¡øÏå+#˚+<äT≈£î 108øÏ bò˛Hé#˚dæ düø±\+˝À yê]øÏ yÓ’<ä´+ n+<˚˝≤ #˚j·Te#·TÃ. Çj·TsYbò˛Hé‡ #Ó$˝À ô|≥Tº≈£îì bÕ≥\T $+≥÷ s√&ÉT¶ <ë≥≥+, s¬ \’ T|ü{≤º\T <ë≥&É+, u…ø’ \˘ T Á&Óy’ é #ÓjT· ´&É+ e+{Ï$ e÷H˚ùdÔ eT+∫~. ˝Ò≈£î+fÒ Á|üe÷<ë\T ø=ì‘Ó#·Tà ø√e&É+ ne⁄‘·T+~.

|ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\‘√` õ˝≤¢Á|ø£üe˝…ø÷<ä + £ºsY _.l<ÛäsY

≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T˝À |ü ⁄ s¡ T >∑ T eT+<ä T \ $ì jÓ ÷ >∑ + ‘· – Z + #ê\ì, n~Û ø £ y Ó ÷ ‘ê<ä T ˝À á eT+<äT\qT yê&É&É+e\¢ Äs√>∑´+ô|’ rÁe Á|üu≤Û e+ #· ÷ |ü ⁄ ‘· T +<ä ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY ù|s=ÿ Hêïs¡T. 17e ‘˚B õ˝≤¢ ñ<ë´qeqXÊK Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À HÓ \ ÷¢ s ¡ T ˝Àì ≈£Ls¡>±j·T\ ø=qT>√\TqT |ü]o*düTÔqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY e÷>∑ T +≥ ˝Ò ne⁄{Ÿ ˝…ø£Ãs¡sY‡ø±\˙˝À ¬s’‘·T\T, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\T n~Ûø£+>± yê&É&É+ e\¢ ≈£Ls¡>±j·T\ HêD´‘· ‘·>∑Z&Éy˚T ø±≈£î+&Ü kÕ>∑TKs¡Tà ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ms¡Te⁄\ $ìjÓ÷>∑+˝À ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ñ<ë´q düVü‰j·Tdü+#ê\≈£î\T <Ûäs¡à» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À Á|ü‹ k˛eT, >∑Ts¡Tyêsê˝À¢ y˚<ëj·TbÕfiË+, uÛÑø£Ôe‘·‡\q>∑sY, e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ\˝À $Áø£jT· øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ñ<ë´q ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\ dü+|ò÷ü \ Ä<Ûä«s¡´+˝À á πø+Á<ë˝À¢ ≈£Ls¡>±j·T\ neTàø£+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. y˚<ëj·TbÕfiË+ m+_mdt ø£˝≤´D eT+&É|ü+ m<äTs¡T>± ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+∫ 8>∑+≥\ es¡≈£î, uÛÑø£Ôe‘·‡\q>∑sY kÕsTTu≤u≤ >∑T&ç¶ e<ä› 8>∑+≥\ qT+∫ 9>∑+≥\ es¡≈£î, e÷>∑T+≥ ˝Ò ne⁄{Ÿ ˝…øã s¡s‡Y ø±\˙˝À kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ qT+&ç 8>∑+≥\ es¡≈î£ ≈£Ls¡>±j·T\ $Áø£jT· + »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<ë´qeqXÊK düV‰ü j·Tdü+#ê\≈£î\T lìyêdüsêe⁄, ¬s’‘·T\T, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Çø£ ¬ø.$.|æ...! (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

»>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT≈£î eT÷\+ ≈£L&Ü ¬ø$|æH˚! me÷àsY πødüT≈£î |ü⁄Hê~ Äj·TH˚! á øπ düT\ qT+&ç ‘·|Œæ +#·Tø√e&É+ ø√düyT˚ Äj·Tq ø±+Á¬>dt˝À e⁄+≥THêï&ÉT. m+<äs√ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓ’.j·Tdt.qT ‹&ÉT‘·THêï... ‘êqT #Óe⁄\T eT÷düT≈£îHêï&˚>±ì, yê] H√s¡T¢ eT÷ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äT. ø±ì $TÁ‘·TìøÏ #˚dæq Á<√Vü‰ìøÏ ‘·–q XÊdæÔ »s¡>∑≈£î+&Ü b˛‘·T+<ë? yÓ’.j·Tdt. Vü≤j·÷+˝À ø¬ .$.|æ #˚dqæ nÁø£e÷\ô|’ dæ_◊ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüT+Ô ~. áy˚Ts¡≈î£ düe÷#ês¡+ sêãfÒº Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü yÓTT<ä˝…’+~. eTq+ ‘·«s¡˝ÀH˚ dæ_◊ uÀqT˝À ¬ø.$.|æì #·÷&=#·TÃ. ¬ø.$.|æ.ì ø£~*ùdÔ>±ì ªª»>∑Héμμ eT÷˝≤\T ãj·T≥≈£î sêeì dæ_◊ uÛ≤$+∫ ¬ø.$.|æ ô|’q <äèwæº ô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+.


6

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

|üs¡´≥qô|’ qeTàø£+ b˛sTT+~ õ˝≤¢˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üs¡´≥q ªn~>√ |ü⁄* e#Óà Hêqïμ ø£<∏ä ˝≤>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. á HÓ\˝À d”m+ |üs¡´≥q e⁄+&=#·Ãì, ãVüQXÊ 24, 25, 26‘˚B\˝À Ç+~s¡eTàu≤≥ e⁄+&=#·Ãì ø£˝…ø£ºsY #Ó|Œæ Hê ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T qeTà&É+ ˝Ò<Tä . d”m+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ôV≤*ø±|òsºü Y møÏÿ HÓ\÷¢sT¡ b˛©düTÁ>ö+&é˝À ~>±ø£>±ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, b˛©düT\≈£î Äj·Tq |üs¡´≥q MT<ä qeTàø£+ ≈£î~πs≥≥T¢ ˝Ò<äT.

HêD´yÓTqÆ $<ä´≈£î ªªs¡‘ï·+μμ ø£èwæ k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢sT¡ ˝Àì õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À »]–q ^Á yÓH‡é &˚˝À nØ®<ës¡T\ qT+&ç düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï õ˝≤¢ md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY

@dædüTu≤“¬s&ç¶ ∫s¡düàs¡D°j·TT&ÉT

õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ#˚dæq ~e+>∑‘· @dæ düTu≤“¬s&ç¶ ∫s¡dàü s¡Dj ° T· T&Éì q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ eTT+>∑eT÷s¡T Áo<Ûsä ø¡ è£ cÕís¬ &ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. @dæ düTu≤“¬s&ç¶ 108e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T dü+<äs¡“¤+>± @dæôd+≥sY˝Àì Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ u≤˝≤J q>∑sY˝Àì @dæ düTu≤“¬s&ç¶ düe÷~Û e<ä› düs¡«eT‘· ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 30@fi¯flbÕ≥T HÓ\÷¢sT¡ eTTìdæ|˝ü Ÿ #Ûs¬’Ó àHé>± |üì#˚dæ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#T· Ã≈£îHêïs¡ì, sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘·qø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#T· Ã≈£îqï eTVü≤˙j·TT&ÉT @dæ düTu≤“¬s&ç¶ nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ ÇHé#ê]® n<Ûä´≈£åî&ÉT #ê≥¢ qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, Äq+ $»jYT≈£îe÷sYs¬ &ç,¶ düqï|ü⁄s¬ &ç¶ ô|+#·\ ¬s&ç¶, sêe⁄\|ü*¢ yÓ+ø£≥CÀ´‹, |æ+&ç düTπswt Äq+ s¡+>∑ eTj·T÷sYs¬ &ç,¶ s¡+>∑jT· ´Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qeT÷Hê\T Á|ü<ä]ÙdüTÔqï ªs¡‘·ï+μ ∫Hêïs¡T\T

@dæ düTu≤“¬s&ç¶øÏ ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T

$<ë´s¡Tú\≈£î ¬sø£ÿ\T...

ìs¡+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\ |ü{ÏeT≈£î |ü<äTqTô|fÒº˝≤ yÓ’$<Ûä´+>± düVü≤ bÕsƒê´+XÊ\˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤+ #·&+É ªªs¡‘ï· +μμ $<ë´dü+dü\ú Á|ü‘´˚ ø£‘.· bÕsƒê´+XÊ\ uÀ<Ûqä ˝À Ä<ÛTä ìø£‘‘· √ Áø£eT•ø£D å ø£*–q q&Ée&çøq£ T $<ë´s¡Tú\˝À bÕ<äTø=*ù|˝≤ &Üø£ºsY øÏc˛sY‡ s¡‘·ï+ ôV’≤dü÷ÿ\T˝À ø£èwæ#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+≥T+~. á HÓ\ 16q HÓ\÷¢s¡T <äsêZ$T≥º düs¡dü«‹q>∑sY˝Àì s¡‘·ï+ $<ë´dü+düú\˝À $$<Ûä b˛{°\˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq $<ë´s¡T\ú ≈£î ãVüQeT‘·T\+~+#ês¡T. ◊◊{Ï, f…ø√ï, pìj·TsY ˇ*+|æj÷· &é bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ á j˚T&Ü~ ìs¡«Væ≤+∫q eø£Ôè‘·«, yê´düs¡#·q, nø£&É$Tø˘‡, ÁbÕC…ø˘º ôd$THêsY\˝À Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T kÕúHê\qT bı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î s¡‘·ï+ ◊◊{Ï dü÷ÿ\T Á|æì‡bÕ˝Ÿ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, f…ø√ï dü÷ÿ\T Á|æì‡bÕ˝Ÿ dü+j·TTø£,Ô s¡‘ï· + $<ë´dü+dü\ú »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY sêeT÷à]ÔHêj·TT&ÉT, d”ìj·TsY y˚TH˚»sY sêCÒwut ≤ãT\T ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚kÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T ô|<ä›ãC≤s¡T˝À >∑\ s¡‘·ï+ ◊◊{Ï, f…ø√ï, ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À n<˚ s√E ôd’Hé‡ m–®_wüHé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á m–®_wüHé˝À $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ù+∫q $C≤„qXÊÁdüÔ n+XÊ\ qeT÷Hê\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT. á m–®_wüHqé T nø£ÿ&ç s¡‘ï· + bÕsƒX¡ Ê\\ &Ós¬’ ø£sº T¡ ¢ &Üø£sº Y y˚DT>√bÕ˝Ÿ, s¡e÷y˚DT>√bÕ˝Ÿ, Á|æì‡|ü˝Ÿ‡ s√yÓT˝ŸsêjYT, s¡÷|ül\T |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. Ç˝≤ q>∑s¡+ q\TeT÷\˝≤ e⁄qï s¡‘·ï+ $<ë´dü+düú\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#·&É+˝À #˚düTÔqï ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·T+.

q>∑s¡ e÷düºsY bÕ¢Hé≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄyÓ÷<ä+

Ç+≥sY |üØø£å\T eTT–kÕsTT. @&Ü~ bı&Ée⁄Hê ø£wüº|ü&ç #·~$ |üØø£å\T Áyêdæq $<ë´s¡Tú\T Çø£ |òü* ‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷&Ü*. |òü*‘ê\ e÷fÒyÓ÷>±ì Ç+≥sY pìj·TsY, d”ìj·TsY $<ë´s¡Tú\T ÄK]s√E |üØø£åÁyêdæ düe÷<Ûëq|üÁ‘·+ Çì«õ˝Ò≥sY≈£î Ç∫Ãq eTs¡Tø£åDy˚T n|ü&˚ ¬sø£ÿ\T ‘=&ç–q |ü≈£åî˝≤¢ πøø£\T ô|&ÉT‘·÷ Äq+<ä+‘√ ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. ãdüT‡˝À¢ ‘·eT ø±˝ÒJ\ e<ä›≈£î ‹]–yÓfi¯ó‘·÷ |ü⁄düÔø±\qT ∫+∫ ø±–‘ê\qT s√&É¢+‘ê |ü]#ês¡T. Äq+<ä+‘√ πøø£\T y˚j·T&É+ u≤>±H˚ e⁄+~. |ü⁄düÔø±\T ∫+∫ $dæπsùd dü+düÿè‹ eT+∫~ ø±<äT. ˇø£|ü&ÉT bÕ‘· f…ø˘‡º |ü⁄düÔø±\qT eTq pìj·TsY\T>± e⁄+&˚ ã+<ÛäTe⁄\ø√, ùdïVæ≤‘·T\‘√ Ç#˚Ãyêfi¯¢+. ø±ã{Ϻ yêfi¯¢≈£î |ü⁄düÔø±\T ø=H˚ |üìe⁄+&˚~ ø±<äT. ø±ì Ç|ü&É+‘ê ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ\ eTj·T+. |ü⁄düÔø±\T ≈£L&Ü z yê´bÕs¡y˚T. ø±ã{Ϻ ø±˝ÒJ˝À #˚]q Á|ü‹ $<ë´]ú ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\T ø=Hê*‡+<˚! n+<äTπø bÕ‘· |ü⁄düÔø±\T eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ˝…’ s√&É¢ MT<ä m>∑Ts¡T‘·THêïsTT.

HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ e÷düºsYbÕ¢HéqT sêÁwüº eTTìdæ | ü ˝ Ÿ XÊU≤eT+Á‹ e÷qT>∑ T +≥ eTV” ≤ <Û ä s Y ¬ s &ç ¶ ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T ˝Àì eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~Δ øπ +Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ q>∑s¡bÕ\ø£, |ü⁄s¡bÕ\ø£ ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X+¯ ˝À Ä$wüÿ]+∫ e÷düºsYbÕ¢HéqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶, |üø£ÿq q≥T¢ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú ø£MTwüqsY HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ bÕ\ø£dü+düú ø£MTwüqsY {Ïj·TdtÄsY Ä+»H˚j·TT\T &܈ˆ {Ï.j·Tdt.ÄsY.Ä+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ Vü≤√<ë qT+∫ q>∑s¡bÕ\ø£ Vü≤√<ë bı+~q ‘·sê«‘· Á|ü»\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì q>∑s¡ e÷düºsY bÕ¢HéqT s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q+>± s¡÷bı+~+∫q e÷düºsYbÕ¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷~+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á bÕ¢qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+ e\¢ Á|ü»\≈£î m+‘√ kÂ\uÛÑ´+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÁãVü≤√à‘·‡yê˝À¢ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òTü ≥q\T »s¡T>∑≈î£ +&Ü b˛©düT\T >∑{ºÏ #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. s¡<√∏ ‘·‡yêìøÏ s√|tbÕغì dæ<äΔ+>± ñ+#ê\Hêïs¡T. ‘Ób˛Œ‘·‡e+˝À n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì, ñ‘·‡yê\T »]π> s√E˝À¢ Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚ | ü { ≤º \ ì, Ä\j· T ÁbÕ+>∑ D +˝À eTVæ≤fi≤ ø±ìùd㺠Tfi¯flqT ìj·T$T+#ê\ì. nHêïs¡T. $<äT´‘Y düs|¡ süò ê≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ô|Hêïq~˝À kÕïq|òüT≥º+ e<ä› >∑»á‘·

>±fi¯flqT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì n–ïe÷|üø£ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nìï XÊK\ n~Û ø ±s¡ T \T dü e Tq«j· T +‘√ e´eVü≤]+∫ ÁãVü≤√à‘·‡yê\qT yÓu’ eÑÛ +>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·TXÊK ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY y˚>∑÷s¡T s¡M+Á<ä¬s&ç¶, Ä\j·T#ÛÓ’¬sàHé |ü‹Ô s¡M+Á<äu≤ãT, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] bÕj·Tdü+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, q>∑s¡ &çmd”Œ yÓ+ø£≥Hê<∏é¬s&ç¶, ø±s=ŒπswüHé Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] düTã“sêE, Äq+ s¡+>∑ eTj·T÷sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Áo ‘·\Œ–] s¡+|òTü Hê<∏kä Õ«$T ÁãVü≤√à ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 27e‘˚B ã+>±s¡T>∑s¡T&Éùde, 28e‘˚B ø£fi≤´D√ ‘·‡e+, 29e‘˚B s¡<∏√‘·‡e+, 2e‘˚B ‘Ó b ˛Œ‘· ‡ e+ ‘· ~ ‘· s ¡ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

|ü$Á‘· |æHêøÏì qB rsêq yÓ\dæ j·TTqï Áo ‘·\Œ–] s¡+>∑Hê<∏äkÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\T áHÓ\ 22 ‘˚B qT+&ç @Á|æ˝Ÿ HÓ\ 2e‘˚B es¡≈£î yÓ’uÛÑe+>± »s¡>∑qTHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡ XÊdüqdüuÛÑT´\T eTT+>∑eT÷s¡T Áo<Ûäs¡ ø£ècÕí¬s&ç¶ $$<ÛäXÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+ <äT>± ÁãVü≤√à‘·‡yê\ b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Áo kÕ«$T yê] ÁãVü≤√à‘·‡yê\≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü nìï @sêŒ≥¢qT #˚j·÷\ Hêïs¡T. Ä\j·T düMT|ü+˝Àì s√&É¢˙ï X¯óÁuÛ+Ñ #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. M~Û˝≥’… T¢ düÁø£eT+>± yÓ*>π ≥≥T¢ #·÷&Ü\ì, ô|Hêï q~ düMT|ü+˝À |ò&¢ü ˝é ≥’… T¢ @sêŒ≥T #˚j÷· \Hêïs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡T>∑T<=&ÉT,¢ eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê ;¢∫+>¥ y˚j·T&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ |üs´¡ y˚øDå£ ñ+&Ü\Hêïs¡T.

‘·\Œ–] s¡+>∑Hê<∏äTì ÁãVü≤√à‘·‡yê\T

e÷]Ã 22 qT+&ç

bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T eTTø£ÿ\T

$XÊK|ü≥+ï ø√`Ä|üsπ {Ïyé u≤´+ø˘ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ $XÊK|ü≥ï+ ø√Ä|ü πs{Ïyé u≤´+≈£î *$Tf…&é 28e XÊKqT q>∑s¡+˝Àì πsu≤\ yê] M~Û˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢ &É T ‘· ÷ ø√Ä|ü π s {Ï y é u≤´+≈£îqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY u≤´+ø˘˝À ø£düºeTs¡¢≈£î ne düs¡yÓTÆq nìï s¡ø±\ dü<äTbÕj·÷\T n+<äTu≤≥T˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe&É+ n_Ûq+<ä ˙j·TeTHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+∫ ~q~Hê_Ûeè~Δ #Ó+<ë\ì ø√sês¡T. u≤´+≈£î n<Û´ä ≈£îå &ÉT e÷q+ Ä+»H˚jT· T\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düV≤ü ø±s¡ dü+|òTü +, nsY_◊ ìj·TeTìã+<Ûqä \≈£î nqT>∑TD+>± u≤´+≈£î |üì #˚dTü +Ô <äHêïs¡T. ù|<ä eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Á|ü»\≈£î Ä]úøk£ Õj·T+ n+~+#˚ \ø£´å +>± Á|üdTü ‘Ô +· 1490ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|ã’ &ç &çbÕõ≥T¢, 1060ø√≥¢ s¡TD≤\T |ü+|æD#° d˚ æ Á|ü»\≈£î ùde\+~ düTÔqï<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤´+≈£î ñbÕ<Ûä´≈£åî\T >∑T&çyê&É uÛ≤düÿs¡sêe⁄, #·\kÕì sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄, mdt.düTu≤“sêe⁄, q]dæ+Vü≤eT÷]Ô ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.


HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

7

e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#·&É+ ø±<äT...

]e÷s¡Tÿ\T ˝Ò≈î£ +&Ü m<ä>+∑ &ç! düs¡dü«‹ì~Û $<ë´s¡Tú\‘√ ø£˝…ø£ºsY Äràj·Tdüe÷y˚X¯+

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) #·<äTe⁄˝À mìï e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+#·T≈£î Hêïe÷ nH˚~ eTTK´+ ø±<äT... J$‘·+˝À m˝≤+{Ï ]e÷s¡Tÿ\T ˝Ò≈î£ +&Ü MTs¡T sêDÏ+#ê*. ñqï‘· kÕúHê\T n~Ûs√Væ≤+#ê* nì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY ñ<√“¤~Û+#ês¡T. k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢s¡T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì >√˝…¶Hép;¢ Vü‰˝Ÿ˝À ªdüs¡dü«‹ì~Ûμ kÕj·T+‘√ Hêsêj·TD, l#Ó’‘·q´ e+{Ï ø±s=Œπs{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À¢ #˚] Ç+≥sY yÓTT<ä{Ïdü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\qT $»j·Te+‘·+>± Áyêdæq $<ë´s¡Tú\‘√ Äj·Tq eTTU≤eTTF ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY yê]‘√ m+‘√ ø£\T|ü⁄>√\T>± e÷{≤¢&Üs¡T. düs¡dü«‹ì~ÛøÏ MTπs |ü⁄Hê<äT\T. MTs¡T kÕ~Û+#˚ $»j·÷˝Ò düs¡dü«‹ì~ÛøÏ $sêfi≤*∫Ãq <ë‘·\≈£î C≤„|æø£\e⁄‘êsTT. eT]+‘·eT+~ <ë‘·\T eTT+<äTø=kÕÔs¡T. düs¡dü«‹ì~ÛøÏ $sêfi≤*kÕÔs¡T. MT˝≤π> m+‘√eT+~ ù|<ä $<ë´s¡T\ú T #·<Tä e⁄ø√>∑\s¡ì nHêïs¡T. H˚qT ≈£L&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«ã&ç˝ÀH˚, ‘Ó\T>∑TMT&çjT· +˝ÀH˚ #·~yêqT. #·<äTe⁄≈£î n+‘·+ ˝Ò<äT. MTs¡T m+‘Ó’Hê #·<äe+&ç... Hê |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T $<ë´]úqT\T ≈£L&Ü e÷{≤¢&Üs¡T. MT ÄX¯j·÷ìï, Ä˝À#·qqT y˚TeTT eè<Ûëø±ìe«+ kÕsY... MTs¡T e÷≈£î #˚dæq kÕj·÷ìøÏ y˚T+ kÕ~Û+#˚ $»j·÷˝Ò MT≈£î >∑Ts¡T<äø£åD>± e⁄+{≤j·Tì ñ<˚« >∑+>± #ÓbÕŒs¡T. Ç<=ø£ eT+∫ Äràj·Tdüe÷y˚X¯+˝≤>± »]–+~. ø£˝…ø£ºsY nqï u…DT≈£î ‘=DT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü $<ë´]úqT\T Äj·TqqT ‘·eT kı+‘· nqï e÷~]>± ‘·eT uÛ≤yê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz _.sê$T¬s&ç¶ ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<äT qT+&ç á ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± $#˚Ãdæq dæ˙ ìsêà‘· ∫\¢s¡ ø£fi≤´DY, dæ˙ Vü‰dü´q≥T\T >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, sê»u≤ãT k˛<äs¡T&ÉT nq+‘Y\‘√ bÕ≥T Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô s¡‘ï· + $<ë´dü+dü\ú n~ÛH‘˚ · ø¬ .$.s¡‘ï· +, yê‘·‡\´ ùdyêdü+düú #ÛÓ’¬sàHé kÕeT+‘·T >√bÕ\¬s&ç¶, {ÖHéVü‰˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù m.$. ø£ècÕí¬s&ç¶, Á|üeTTK<ë‘·, C….¬ø.¬s&ç¶ k˛<äs¡T&ÉT C….j·Tdt.¬s&ç¶, ø£dü÷Ô]<˚$ $<ë´dü+düú\ ôdÁ¬ø≥] eT]j·TT ø£s¡ kÕŒ+&Ó+{Ÿ C….$.¬s&ç¶, yêdüTÔ sêeT #·+Á<äsêe⁄, M]XË{Ϻ Vü≤»s¡‘Yu≤ãT, <˚esê\ düTÁãVü≤àD´+ j·÷<äyé, y˚e÷¬s&ç¶ XÊ´+düT+<äs¡¬s&ç¶, &܈ˆ eT+&ÉTe Áo<ÛäsY, Ábıô|dò sü Y düTÁãVü≤àD´+, ø=+&Ü ã\sê$T¬s&ç,¶ ãfÒbº Õ{Ï qπs+Á<ä ¬s&ç¶, ªª˝≤j·TsYμμ dü+Á>∑Vü≤≈£î&ÉT ‘·T+>± •eÁ|üuÛ≤‘Y¬s&ç¶ y˚~ø£ô|’ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Zqï á dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ neTsêe‹ ø£ècÕí¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ê&ÉT.

@ÄsY @mdt|> æ ± eT÷]Ô

õ˝≤¢ @ÄsY @mdt|>æ ± ◊ÄsYmdt eT÷]Ô eT+>∑fiy¯ ês¡+ u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. eT÷]Ô n+‘·≈î£ eTT+<äT KeTà+ @ÄsY @mdt|>æ ± |üì#˚d÷ü Ô Ç{°e\ »]–q ã~©\˝À uÛ≤>∑+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À $ÄsY˝À e⁄Hêïs¡T. Çø£ÿ&É @ÄsY @mdt|æ>± |üì#˚düTÔqï @dæ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT KeTà+ @ÄsY @mdt|æ>± ã~© #˚j·T&É+ »]–+~. á ã~© yÓqTø£ sê»ø°j·T ø√D+ e⁄+<äH˚ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. @dæ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶øÏ düìïVæ≤‘·T&ÉT. á düìïVæ≤‘·+ e˝Ò¢ >∑‘·+˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ õ˝≤¢ @mdt|æ>± ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #ê˝≤ø±\+ qT+∫ Äj·Tq HÓ\÷¢s¡T˝ÀH˚ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ Ç{°e\ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ z f…*$»Hé #ÛêHÓ˝Ÿø∫Ï Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À &çõ|æ $.~H˚ws¬t &ç¶ |üìrs¡Tô|’ rÁekÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔ&ÉT. {°M˝À Äq+ Ç+≥s¡÷«´ e∫Ãq |üø£ÿs√CÒ @dæ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ã~© ø±e&É+ $X‚wü+. Äq+ MT<ä ø√|ü+‘√H˚ &çõ|æ á ã~© #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\TdüTÔ+~.

ªø\£ sY‡μ|òü⁄˝Ÿ>± ¬ssTTHéuÀ yê]¸ø√‘·‡e+ ¬ssTTHéuÀ $<ë´s¡Tú\ kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq

$<ë´s¡Tú˝À¢ì düè»Hê‘·àø£‘·qT >∑T]Ô+∫ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.Áo<Ûsä Y ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ HÓ\÷¢sT¡ ˝Àì nì˝Ÿ>±¬sH¶ ‡é ˝À ø£\sY‡ 2013 ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤+∫q ¬ssTTHéuÀ dü÷ÿ\T yê]¸ø√‘·‡e+˝À ø£˝…ø£ºsY eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À $<ë´s¡Tú\ n_Ûeè~Δ˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ <Ûë´j·TT\T düe÷q u≤<Ûä´‘·qT d”«ø£]+#ê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πøe\+ $<ä´πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+#˚+<äT≈£î $<ë´s¡T\ú ≈£î •ø£Då sTTdüTqÔ ï bÕsƒX¡ Ê\ j·÷»e÷Hê´ìï n_Ûq+~+#ês¡T. ∫Hêïs¡T\T qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tº ≈£îHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì nìï sêÁcÕº\ dü+düÿè‘·T\qT Á|ü‹_+_dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T #˚dæq qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq\T ø£qT\$+<äT>± kÕ>±sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY |ü<ëàdüTÁãVü≤àD´+, &Ü«e÷ |æ&ç >ö‘·$T, HÓ\÷¢s¡T Äضz e÷<ÛäM\‘·, Á|æì‡bÕ˝Ÿ ns¡TDdü«j·T+Á|üuÛÑ $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤]$\T¢ dü+düú n~ÛH‘˚ · <√sêï\ Vü≤]u≤ãT yê´U≤´q+‘√ »]–q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T düukÑÛ ÕúsTTøÏ ‘·>≥Z∑ Tº ˝Òøb£ ˛>± n<Û´ä ≈£îå &ç ns¡sú V¡ ≤æ ‘· ñ|üHê´dü+ dü_≈Û î£ \≈£î $düT>∑T ø£*–+∫+~. πøe\+ C….¬ø.¬s&ç¶ô|’ e⁄qï n_Ûe÷q+‘√ e∫Ãq ÄVüA‘·T\T düuÛÑ ∫e] es¡≈£L e⁄+&ç eTqdü÷Œ¤]Ô>± ‘·eT Ä|ü⁄Ô&ÉT C….¬ø.ì dü‘·ÿ]+#·T≈£îì yÓqT~]>±s¡T. <ë<ë|ü⁄>± >∑+≥qïs¡ bÕ≥T C….¬ø.¬s&ç¶ dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ–+<ä+fÒ Äj·Tq dü+bÕ ~+#·T≈£îqï n_Ûe÷q+ @ kÕúsTT<√ eTq+ ePVæ≤+#·Tø√e#·TÃ. á ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT‘·Ô+˝À ñ|üHê´kÕ\T ≈£L&Ü ô|<ä›>± me]˙ Äø£≥Tºø√˝Òøb£ ˛e&É+ u≤<Ûëø£s+¡ . C….ø¬ .¬s&çì¶ >∑T]+∫ Hêsêj·TD yÓT&çø˝£ Ÿ ø£fi≤XÊ\ &Ós¬’ ø£sº Y Ábıô|dò sü Y düTÁãVü≤àD´+, &ûd”d”; e÷J#ÛÓ’¬sàHé y˚e÷¬s&ç¶ XÊ´+ düT+<äss¬¡ &ç\¶ T e÷Á‘·yT˚ düeTT∫‘· Ø‹˝À #Ó | ü Œ >∑ * >±s¡ T . Á|ü ‹ ñ|ü H ê´kÕìøÏ eTT+<ä÷ yÓqTø± n<Ûä´≈£åî&ç Á|üdü+>∑+ nÁ|üdüTÔ‘·+, ns¡Δs¡Væ≤‘·+, nqedüs¡+ nì|æ+∫+~.

nyês¡T¶πø Äø£s¡¸D ªªVü≤]$\T¢ ÁøÏj˚TwüHé‡μμ |ü⁄{Ϻ+~ 3dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T. e´≈£ î Ô \ qT m+|æ ø £ # ˚ d æ J$‘· k Õ|ò ü \ ´ |ü ⁄ s¡ k Õÿsê\qT n+~+#·&ÜìøÏ Vü≤]$\T¢≈î£ qï ns¡Ω‘q· T ≈£L&Ü Çø£ÿ&É |ü\Te⁄s¡T Á|ü•ï+#·&+É ø£ì|æ+∫+~. mes¡T #˚dHæ ê »]π> düHêàq+ C….ø¬ . ¬s&ç¶~ ø±ã{Ϻ, n+‘·{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄&çì dü‘·ÿ]+#·Tø=H˚ ne ø±X¯+ ‘·eT≈£î \_Û+∫+<äì #ê˝≤ eT+~ H√≥ $ì|æ+∫+~. ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT‘·+Ô ˝À C….ø¬ H˚ ôV≤’ ˝…{Ÿ>± ì*#ês¡T. Vü≤]u≤ãT eT+∫ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ø£*–q ø£fi≤ø±s¡T&ÉT, uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T n‘·ìøÏ yÓT+&ÉT>± e⁄HêïsTT. ‘·q ªªVü≤]$\T¢μμ nH˚ >=&ÉT>∑T ÁøÏ+<ä ø£fi≤s¡+>±ìøÏ ùde\+~dü÷Ô ‘·q dü+düú <ë«sê eT]ø=+‘·eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î n+&É>± ì*ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. ‘êqT Ç+ø=ø£] n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T˝§‘·TÔ‘·÷ yê] ˙&É˝À ‘êqTHêïqH˚ uÛ≤eq Á|ü»\≈£î ø£*π>˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ n‘·ìπø qwüº+. C….¬ø.¬s&ç¶ kÕúsTT˝≤+{Ï e´≈£îÔ\≈£î nyês¡T¶\qT n+~+∫ ‘·q dü+düú Çy˚TCŸì ô|+#·T≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· &É+˝À ‘·|ü ˝Ò<Tä ø±˙, ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D˝À nqs¡TΩ*ï n+<ä\yÓTøÏÿ+∫ ˝≤uÛ+Ñ ø£+fÒ qcÕºH˚ï m≈£îÿe>± eT÷≥ø£≥Tº≈£î+≥THêï&ÉT Vü≤]u≤ãT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê y˚T˝§ÿì uÛ$Ñ wü´‘Y˝À ‘·q dü+düìú s¡+>∑T\ Vü≤]$\T¢>± e÷s¡TkÕÔ&ìÉ Ä•<ë›+! á $wüj÷· \T ø=+<ä]øÏ ø£w+ºü ø£*–+ #=#·Tà ø±ì yêdüyÔ ê\T ø£]qƒ +>±H˚ e⁄+{≤sTT. ìC≤\T ì|ü˝≤+{Ï$! >∑T+&Ó\ ì+&Ü n_Ûe÷q+‘√ ‘·q ø√dü+ ‘·s*¡ e#˚à y˚˝≤~ eT+~ eT<äT\qT <√#·T≈£îqï C….ø¬ .¬s&ç¶ <Ûqä ´Jy˚ ø±<äT |ü⁄D´J$ ≈£L&Ü! Äj·Tq≈£î ª˝≤j·TsYμ n_Ûq+<äq\T.


8

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

myÓTà˝Ò´\ $sêfi≤\‘√ ø£¬s˙‡ Á|æ+{Ï+>¥ $TwüHé ªeTeTμ ø=+&Ób˛>∑T _.&˚$&é *$+>¥düºHé e÷sêÿ|ü⁄s¡+. 94402 11120

X¯ ã› |òü÷‘ê\ eT<Ûä´

yêVü≤Hê\ s¡D>=D\ eT<Ûä´ Á{≤|òæø˘ s=<ä\ eT<Ûä´ _ø£ÿ ∫øÏÿq ø£$‘ê>±q+ n~ ø£eq ≈£î‘·÷Vü≤\T\ Vü‰euÛ≤yê\ eT÷ø° dæìe÷ q&ÉTk˛Ô+<äø£ÿ&É n&É$˝À yÓHÓï\ ø±∫q≥Tº... eTT]ø±ÿ\Te˝À eT˝…¢\T ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï≥Tº... Äs√E ‘Ó\T>∑T ÁbÕ+>∑D+˝À kÕVæ≤r düT+<ä] kıøÏÿ b˛‘·Tqï~ y˚~ø£ eTT+<äT ì+&ÉT<äq+ ø√dü+ |æ\T#·T≈£îqï ã&ç|æ\¢\ ø±øÏ>√\ $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü mπøÿ ø£$, ~π> ø£$ n+ø£+ eTT–dæq Äqyê\T>± n|ü&É|ü&ÉT #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T #·|üŒ≥¢ ‘·T+|üs¡ ø±\Twü´|ü⁄ <Ûä«ì˝À –]ø°\T ø=fÒº ø£$ ‹ø£ÿqï\T #Óe⁄˝À¢ m+#·ø±ÿ >√&É\T ø£≥Tº≈£îqï ‘Ó*yÓ’q ÁXÀ‘·\ |æ#êÃbÕ{Ï eTs√yÓ’|ü⁄ my√ ø±dæìï e÷≥*ï, <äèXÊ´*ï f…ø±ï\J ô|f…º˝À¢ uÛÑÁ<ä+>± |ü≥Tº≈£îb˛j˚T MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ôV’≤sêHê bÕÁ‹πøj·TT\T Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø£~˝Ò n~Ûø±s¡ >∑D≤\ ;ÛuÛÑ‘·‡|ü⁄ Vü≤&Ü$&ç n+‘ê ˝≤+#Û·q+>± »]π> ‘·+‘·T eTsêï{Ï yês¡Ô ø√dü+ ` eTVü‰X¯j·TT\ yÓT|ü ø√dü+ #˚≥+‘· ø£fi¯fl‘√ ìsê«Vü≤≈£î\ ìØø£åD yÓs¡dæ ` ˇø£ ‘Ó\T>∑T ‘·fi¯ó≈£î\ eT÷wæø£ düy˚Tàfi¯q+

(ˇø£ ª‘Ó\T>∑T uÛ≤c˛‘·‡yêìïμ ‹\øÏ+∫q <äT'K+˝À)

ñ>±~ ø£$‘·\ø±Vü‰«q+

sêqTqï $»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ y˚&TÉ ø£\˝À uÛ≤>∑+>± @Á|æ˝Ÿ 11q õ˝≤¢ kÕ+düÿè‹ø£ XÊK ìs¡«Væ≤+#˚ ø£$düyT˚ àfi¯q+˝À bÕ˝§Zq>√πs W‘ê‡Væ≤ø£øe£ ⁄\ qT+∫ HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ bÂs¡d+ü ã+<Ûë\ XÊU≤~Ûø±] j·T+.ø£eT˝≤ø£sY¬s&ç¶ ø£$‘·\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T. |ü<´ä , e#·q ø£$‘·\T s¬ +&ç+{Ï |üsq¡ƒ eTT+{À+<äì, e#·q ø£$‘· 20 |ü+≈£îÔ\T $T+#·≈£î+&Ü @4 ôd’E ‘Ó\¢ø±–‘·+ô|’ &ç.{Ï.|æ #˚sTT+∫q ø±|”ì e÷Á‘·yT˚ |ü+|üeTì ø√sês¡T. >∑‘+· ˝À Á|ü#T· ]+ #·ã&Éì, #·<äeì ø£$‘·\‘√ bÕ≥T ø£$ ãjÓ÷&˚{≤ »‘·|üs¡∫ |ü+bÕ*. ñ‘·ÔeT ø£$‘·\T >∑T]Ô+∫ bò˛Hé <ë«sê ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì, m+|æø¬ q’ yês¡T ø£$düyT˚ àfi¯q+˝À bÕ˝§ZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£$‘·\qT õ˝≤¢ bÂs¡dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] ø±sê´\j·T+, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±+bÂ+&é, HÓ\÷¢s¡T ∫s¡THêe÷≈£î |ü+bÕ\ì, ø£$‘ê o]¸ø£ ª‘Ó\T>∑Tdü+düÿè‹ô|’ ñ>±~ ø£$‘êyêDÏμ nì Áyêj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

»qVæ≤‘·˝À k˛ŒsYº‡ n+&é π>yéT‡ MT{Ÿ HÓ\÷¢sT¡ ø=+&Üj·TbÕfiË+s√&ÉT˝¶ Àì »qVæ≤‘· `yê‘·‡\´ dü+düú ÁbÕ+>∑D+˝À @Á|æ˝Ÿ 7qT+∫ 10es¡≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î Áø°&Ü b˛{°\T »s¡T>∑T‘êj·Tì uÛ≤s¡rj·T $<ë´$ø±dt Ç+^¢wßü MT&çjT· + ôV≤’ dü÷ÿ\T Á|ü<ëÛ H√bÕ<Ûë´j·TT\T m+.eT<ÛTä dü÷<äHs¬é &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø£ã&û,¶ ÁøÏø¬ {Ÿ, #·<sä +¡ >∑+, UÀUÀ, Ä≥˝À¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì @Á|æ˝Ÿ 7e‘˚~ ñ<äj·T+ 8.30>∑+ˆˆ\≈£î e<ëqT´\T, Á|üU≤´‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· y˚$T¬s&ç¶ Á|üu≤Û ø£ss¬¡ &ç¶ ªªk˛ŒsY‡º n+&é >π yéT‡ MT{ŸμμqT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ q>∑s¡+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZqeTì ÄVü‰«ìdüTHÔ êïs¡T. $esê\ ø√dü+ 95815 77968, 90525 75407q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

n~ u≤+ãTù|\Tfi¯¢ s¡Væ≤‘· q>∑s¡+>± ◊mdt◊ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q uÛ≤>∑´q>∑s¡+. uÒ>∑+ ù|≥˝Àì &ÉãT“\XÊK eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsê j·TD¬s&ç¶ ìyêdü+. sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Ç+{À¢ uÛ≤Øm‘·TÔq \ø°åà|üP» ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. Äs√E nôd+;¢˝À yê]¸ø㣠&Ó{® Ÿ Á|üyX˚ ô¯ |≥ºqT+&É&+É ‘√ eTT+<äT>± nHês√>∑´+‘√ ‘·q Ç+{À¢H˚ e⁄+≥Tqï ‘·q nqï ôdºÌ˝Ÿ Ä|òt dæ+Vü≤|ü⁄], HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä ¬s&ç¶(63+) ÄodüT‡\ ø√dü+ yÓfi≤¢&ÉT. ‘·q e<ä› ø=∫Ãq sêeTHêsêj· T DqT<˚ › • +∫... ªªHêsêj·TD, ã&Ó{® Ÿ #ê˝≤u≤>∑T+&Ü*. dæ>s¬∑ {Ÿ <Ûsä \¡ T ‘·>π ˝Z ≤ #·÷&ÉT... Hê˝≤+{Ï eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Á|ü » \+<ä ] ø° dæ > ∑ ¬ s ≥T¢ n+<ä T u≤≥T˝À e⁄+&Ü*. n˝≤π> dæìe÷ {Ϭøÿ≥¢ <Ûäs¡\T ‘·–Z+ #˚˝≤ #·÷&ÉT. n|ü&ÉT Áù|ø£≈å î£ \T ˇø√ÿ dæìe÷qT ¬s+&˚dækÕs¡T¢ #·÷&É>∑\s¡T. H˚qT ≈£L&Ü Á|ü‹ s√p ôdø£+&éc˛πø ø±≈£î+&Ü |òüdtºc˛≈£Lÿ&Ü b˛e#·TÃ. n˝≤π> n‘·Ôs¡T¢, bÂ&És¡¢ MT<ä ≈£L&Ü {≤≈£î‡\T ‘·–Z+#˚˝≤ #·÷&ÉT. yê{Ïì H˚qT m≈£îÿe⁄>± ø=+≥T+{≤qTμμ nì $y˚ø± #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘ê $qï sêeTHêsêj·TD n˝≤π> #˚kÕÔqì #Ó|Œæ nø£ÿ&É qT+&ç nôd+;¢øÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. 

nôd+;¢ uÛÑeq+. XÊdüqdüuÛÑT´\T ˇø=ÿø£ÿ s¡T>± edüTÔHêïs¡T. Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT e#êÃ&ÉT. Äj·Tq uÛTÑ »+MT<ä |üdTü |ü⁄ ø£+&ÉTyê‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt ø£+&ÉTyê ≈£L&Ü e⁄+~. Äj·Tq uÛTÑ »+ MT<˚ ø±<äT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ myÓTà˝Ò´\+<ä] uÛÑTC≤\ MT<ä ¬s+&ÉT bÕغ\ ø£+&ÉTyê\T ø£+u…’ Hé¶>± e⁄HêïsTT. n~ #·÷dæ ˝Àø˘dü‘êÔ ø£˙«qsY »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD≈£î eT‹b˛sTTq+‘· |üHÓ’... n<˚+{Ï #·+Á<äu≤ãT >±s¡T... MTs¡T ø±+Á¬>dt ø£+&ÉTyêqT y˚dTü ≈£îHêïs¡ì n&ç>±s¡T. <ëìøÏ #·+Á<äu≤ãT... Ç|üŒ{ÏøÏ á ¬s+&ÉT ø£+&ÉTyê˝Ò... πs|ü⁄ »>∑HéqT m<äTs√ÿe&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆ‘˚ d”|”m+, d”|”◊, _md”Œ, ;CÒ|”, {°ÄsYmdt ø£+&ÉTyê\qT ≈£L&Ü uÛÑT»+ MT<ä y˚dTü ø√e&ÜìøÏ dæ<+Δä ... nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘·˝À nø£ÿ&É≈î£ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ eT+Á‘·T\T, ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T e#êÃs¡T. yê] uÛTÑ C≤\ MT<ä ≈£L&Ü

ø±+Á¬>dt ø£+&ÉTyê\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø£+&ÉTyê\T e⁄HêïsTT. n|ü&ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD≈£î düu…®ø˘º |üP]Ô>± ns¡úyÓTÆ+~. düV≤ü ø±s¡ mìïø£\|üŒ{Ï qT+&ç MT s¬ +&ÉTbÕغ\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+ m≈£îÿyÓ’+<ä+≥÷ Äj·Tq ˝À|ü\≈£î yÓfi≤¢&ÉT. düuÛÑ ˝À|ü\≈£î {°ÄsYmdt, ;CÒ|”, d”|”m+, d”|”◊, m+◊m+ myÓTà˝Ò´\T bÕغ\ yêØ>± b˛>± ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ myÓTà˝Ò´\T e÷Á‘·+ ˇø£ Á>∑÷|ü⁄>± yÓfi≤¢s¡T. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ uÛ≤düÿsYsêe⁄ düuÛÑqT ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô... ás√E ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|&ÉT ‘·THêï+ ø±ã{Ϻ düuqÑÛ T düC≤e⁄>± kÕ>∑ìyê«*‡ e⁄+≥T+~. MTs¡T ‘·qTïø√e&É+, ù||üsT¡ ¢ ∫+∫ $dæsπ j·T&É+, yÓT≈Æ î£ \qT $s¡>=≥º&+É , u…+N\T møÏÿ <äsT¡ y˚jT· &É+ e+{Ï$ ≈£î<äs<¡ Tä . á nkÂø£ sê´ìøÏ ∫+‹düTÔHêïqT... ˇø£ÿs√E z|æø£ |ü≥º+&ç... πs|ü≥Tï+&ç eT∞¢ MT Çwüº+ nì y˚&TÉ ≈£îHêï&ÉT. düuTÑÛ ´\+‘ê Äj·Tq MT<ä C≤*, <äjT· ‘√ n˝≤π>qì ˇ|ü≈£îHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ã&Ó{® Ÿ Á|üd+ü >∑+ yÓTT<ä˝+’… ~. á @&Ü~ yê]¸ø£ ã&Ó{® Ÿ 1,61,000ø√≥T¢. »\j·T»„+˝À yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ÁbÕC…ø˘º\ |üP‘·|üqT\≈£î 20y˚\ ø√≥T¢, $<äT´‘Y ÁbÕC…ø˘º\ ìsêàD≤ìøÏ 10y˚\ ø√≥T¢, yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK≈£î bÕ‹ø£ y˚\ ø√≥T¢, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ≈£î 5y˚\ ø√≥T¢, Á>±MTD≤_Û eè~ΔøÏ yÓsTT´ø√≥T¢, |ü≥Dº ≤_Ûeè~ΔøÏ 2y˚\ ø√≥T¢, Á|ü‹ Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±ìøÏ 10y˚\ ø√≥T¢, ∫qï|ü]ÁX¯eT\ n_Ûeè~ΔøÏ 10y˚\ ø√≥T¢, ô|<ä › | ü ] ÁX¯ e T\ n_Û e è~Δ ø Ï 5y˚ \ ø√≥T¢ , ø±]à≈£î\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ |ü<∏äø±ìøÏ 7y˚\ ø√≥T¢, eTVæ≤fi¯\ bÕe˝≤e&û¶ ãTTD≤\≈£î 12y˚\ ø√≥T¢... sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Ç˝≤ nìï πø{≤ sTT+|ü⁄\qT y˚\ø√≥¢˝À #ÓãT‘·÷ ns¡#˚‹˝À yÓ≈’ î£ +sƒ+¡ #·÷|æ+#ê&ÉT. ‘·sê«‘· e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD Á|ü‘˚´ø£+>± e´e kÕj·T ã&Ó{® ŸqT Á|üyX˚ ô¯ |&ÉT‘·÷... s¬ ‘’ T· \+<ä]ø° ø£¬s+{Ÿ Á|ò” nì nHêï&ÉT. n|ü&ÉT ;CÒ|” H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ ˝Ò∫... ndü\T sêÁwüº+˝À ø£¬s+{Ÿ ˝Òq|ü&ÉT Á|ò>” ± ÇùdÔ @+{Ï, Çe«≈£î+fÒ @+{Ï?

nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. <ëìøÏ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ ø£\T>∑CÒdüT≈£îì... øÏwüHé¬s&ç¶ >±s¡T... u&Ó®{Ÿ #·~y˚≥|ü&ÉT eT<Ûä´˝À n&ɶ+ ‘·>∑˝§<äT›... nsTTHê n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·T+ >∑T]+∫ MT¬s+<äT≈£î s¡#÷ #˚kÕÔsì¡ ≈£Ls√Ãu…{≤º&TÉ . ‹]– ø£Hêï #·<äekÕ>±&ÉT. ¬s’‘·T\≈£î dü>∑+ dü_‡&ûøÏ $‘·ÔHê\T, |ü+≥ #˚‹øÏ sêø£ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√yê\qT≈£îH˚ ¬s’‘·T\≈£î |üP]Ô dü_‡&û‘√ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\T, Á|ü‹¬s’‘·T≈£L z Á{≤ø£ºsY... <ëìï q&É|ü&ÜìøÏ Á|ò”>± &ûõ˝Ÿ, Á|ü‹ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ z ø£+|üP´≥sY, <ëìøÏ Ç+≥¬sï{Ÿ nqTdü+<Ûëq+, Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î u≤´+≈£î\ qT+&ç ‹]– #Ó*¢+#·qedüs¡+ ˝Òì ãTTD≤\qT Ç|æŒkÕÔeTT. kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…ø\º˘ ≈£î 2y˚\ ø√≥T¢, ø=‘·Ô>± ø±\Te\ ìsêàD≤ìøÏ 3y˚\ ø√≥T¢, $‘·HÔ ê\T, ms¡Te⁄\ dü_‡&û ÁøÏ+<ä yÓsTT´ø√≥T¢... nì ø£Hêï #ÓãT‘·÷ eTT–+∫ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. n|ü&ÉT #·+Á<äu≤ãT #·|üŒ≥T¢ ‘·&ÉT‘·÷ ˝Ò∫... Ç~ dü÷|üsY ã&Ó{® Ÿ, Hê sê»ø°jT· J$‘·+˝ÀH˚ Ç+‘·eT+∫ ã&Ó®{ŸqT #·÷&É˝Ò<äT. Á|ü‹ @{≤ eTq+ Ç+‘· eT+∫ ã&Ó®{Ÿ\qT #·÷&Ü\+fÒ á ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø√yê*‡+<˚qì #ÓbÕŒ&ÉT. ˝Àø˘dü‘êÔ ø£˙«qsY »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD ˝Ò∫... n<Ûä´øå±! á ã&Ó®{Ÿ˝À n+¬ø\T #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± e⁄HêïsTT. ø£¬s+{Ÿ _\T¢ ø£fÒº ~≈£îÿ˝Òø£ d”m+ #Ûê+ãsYπø ø£¬s+{Ÿ ø£{Ÿ #˚ùd |ü]dæú‹ e⁄+~. sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·s|¡ ⁄ü q dü∫yê\j·T+˝Àì {° ø±´+ {ÏHé˝À #˚dæq n|ü\πø &ÉãT“\T ˝Òe⁄. eT] Çìï \ø£å\ ø√≥T¢ mø£ÿ&ÉqT+&ç ‘ÓkÕÔs¡T nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. Ä e÷≥ CÒ|” H√≥ sê>±H˚ d”m+ øÏs¡DY, Ä]Δø£eT+Á‹ Äq+ #Ós=ø£ &Éu≤“ #˚‹˝À ô|≥Tº≈£îì ˝Ò#ês¡T. d”m+ øÏs¡DY e⁄+&ç... MTs¡+‘ê <äj·Te⁄+∫ á &Éu≤“\˝À ‘·˝≤ |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\T y˚ùdÔ, e∫Ãq Ä $sêfi≤\‘√ ø£\sYÁ|æ+{Ï+>¥$TwüHé ø=+{≤+. Ä $TwüHé <ë«sêH˚ á u&Ó®{Ÿ˝À #Ó|æŒq \ø£å\ ø√≥¢ ø£s¬ ˙‡ì eTTÁ~+#·uÀ‘·THêï+ nì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä e÷≥‘√ CÒ|H” ˚ ø±<äT, düu˝ÑÛ Àe⁄qï yês¡+‘ê nyêø£ÿj·÷´s¡T. 

õ˝≤¢ Á|üC≤ yêø£sY‡ dü+|òüT+ ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ª|æHêøÏìμ ñ∫‘· yÓ<’ ´ä •_s¡+ HÓ\÷¢s¡T bı<ä\≈£Ls¡Ts√&ÉT¶˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À áHÓ\ 24q õ˝≤¢ Á|üC≤ yêø£s‡Y dü+|òTü + ìs¡«Vü≤D˝À ñ∫‘· jÓ÷>± yÓ’<ä´•_s¡+ »s¡T>∑qTqï≥T¢ yêø£sY‡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T #·\+#·s¡¢ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT+&ÉTe Áoìyêdüsêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. <=&É¢ düTu≤“¬s&ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·« õ˝≤¢ øπ +Á<ä yÓ<’ ë´\j·T+, Çj·Tdt◊ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, HÓ\÷¢sT¡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ\≈£î #Ó+~q yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T á •_s¡+˝À ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚dæ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚kÕÔs¡ì HÓ\÷¢s¡T Á|ü»\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕsYÿ <˚XÊ\ ø£$‘ê dü+ø£\q+˝À

düs√C≤<˚$ ø£$‘·\T

HÓ\÷¢sT¡ eT÷˝≤ù|≥˝Àì Çs¡Tø£fi\¯ |üsy¡ T˚ X¯«] Ä\j·T+ Äes¡D+˝À Ç{°e\ |æHêøÏì j·T÷‘Y yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düØ«düT\ XÊK düVü≤ø±s¡+‘√ ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ »]–+~. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY _.\ø°åàø±+‘·+, õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±] &܈ˆ ¬ø.e÷•˝≤eTDÏ, õ˝≤¢ j·TTe»q düØ«düT\XÊK eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] j·T+.$.düT<Ûëø£sY\T $#˚Ãj·T>±, &Üø£ºs¡T¢ &ç.eT<ÛTä dü÷<äH,é |æ.$»jYT≈£îe÷sY, bÕe⁄ ø±s¡´<ä]Ù>± e÷fÒ{Ï s¡‘·ï Á|ükÕ<é, ñbÕ \÷] e÷<Ûyä ,é õ.m.nqï|üPs¡,í j·T+.&ç. <Ûä´≈£åî\T>± yêj·TT>∑+&É¢ X¯•ø£fi¯, ø√XÊ~Û ìC≤+, |æj·T+|æ sêÁwüº ø√XÊ~Ûø±] XÊK ø±]>± dæ+>∑sêE Áoìyêdü≈î£ e÷sY, düV‰ü j·T ø±s¡´ es¡|ü⁄ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, |æHêøÏì j·T÷‘Y <ä]Ù>± eTT\T>∑T \ø°åàyÓTÆ~∏* ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± yÓ˝ŒÒ s¤ Y nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø¬ .eTTs¡∞ }s¡T_+&ç yÓ+ø£≥ düTÁãVü≤àD´XÊÁdæ,Ô øÏsD¡ Áo, |üf+º… yÓ÷Vü≤HésêE\T bÕ˝§Zì yÓ’<ä´•_s¡+ y˚DT>√bÕ˝Ÿ s¬ &ç,¶ &ç.{Ï.Vü≤]ø£èwü\í T mìïø£j÷· ´s¡T. $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

HÓ\÷¢s¡T Hêsêj·TD ø£fi≤XÊ\˝À Ä+>∑¢XÊU≤~Û|ü‹>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô düTÔqï &܈ˆ düs√C≤<˚$ s¡∫+∫q |ü~ ø£$‘·\T kÕsYÿ <˚XÊ\ ø£$‘·\‘√ s¡÷bı+~+∫q ø£$‘ê dü+ø£\q+˝À Á|ü#·T]‘·+ ø±e&É+ dæ+Vü≤|ü⁄]πø >∑s¡«ø±s¡D+. á dü+<äs¡“¤+>± á ø£$‘·\qT eTTÁ~+∫q dü+ø£\Hêìï düs√C≤<˚$ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

HÓs¡dü+ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ HÓ\÷¢sT¡ {ÖqTVü‰\T Ø&ç+>¥ s¡÷yéT˝À áHÓ\ 17q »]–q HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. n<Û´ä ≈£îå \T>± m.»j·TÁ|üø±wt, Á|ü<ëÛ q

ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï CÒd” \ø°åàø±+‘·+, &ç n+&é ôV≤#Yz &܈ˆ e÷•˝≤eTDÏ


9

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]à 22, 2013 ñ<√´>∑T\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢, kÕúqe÷s¡TŒ\≈£î neø±XÊ\T+&ç u≤<Ûä´‘·\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. n~Ûø±]ø£ |üs¡´≥q\T+{≤sTT. Áø=‘·Ô ô|≥Tºã&ÉT\T ø=+‘· Ä– Á|üj·T‹ï+#·&É+ eT+∫~. Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î, ˇ‹Ô&ÉT\≈£î ˝§+– Vü‰MT\T dü+‘·ø±\T #˚jT· ø£+&ç. ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\ eT<Ûä´ ne>±Vü≤q, nqTsê>±\T+{≤sTT. Ád”Ô\≈£î nX¯«ì, uÛsÑ D ¡ ,Ï ä T+{≤sTT. ø£è‹ø£ 1 bÕ<äeTT nHês√>∑´ u≤<Û\

y˚Twü+

ø£sêÿ≥ø£+

e´eVü‰sê\˝À, nÁ–yÓT+≥¢ $wüj·T+˝À K∫à ‘·+>± ñ+&É+&ç. $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ô|’ ÁX¯<äΔ, ñ<√´ >∑T\≈£î $~Ûìs¡«Vü≤D˝À kÕeTs¡ú´+ u≤>∑T+≥T+~. yê´bÕs¡ |üs+¡ >± düãÔ ‘Δ · #√≥T#˚dTü ø=+≥T+~. yê´bÕs¡ esêZ\≈£î Ä<ëj·T+ ‘·>∑TZ‘·T+~. yÓ’<ä´, Hê´j·T, ∫qï |ü⁄qs¡«düT 4 bÕ<ä+, |ü]ÁX¯eT\ yê]øÏ n_Ûeè~Δ Ä<ëj·T+ u≤>∑T+≥T+~. |ü⁄wü´, ÄX‚w¢ ü nedüsê\≈£î ø=~›bÕ{Ï ãTTD+ #˚jT· e\dæ edüT+Ô ~.

eèwüuÛÑ+

$<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´ÁX¯eT m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ñ<√´>∑T\≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ dü‘‡· +ã+<Ûë\T, n<äq|ü⁄ u≤<Û´ä ‘·\T+{≤sTT. düu\ÑÛ T düe÷y˚XÊ\˝À Á|üeTTK+>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. yê´bÕs¡ uÛ≤>∑kÕ«$Tø£ ˇ|üŒ+<ë\˝À düeTT∫‘· ìs¡íj·÷\T #˚düTø=+{≤s¡T. >∑èVü≤ ]ù|s¡T¢, ø£è‹ø£ 2, 3, 4 edüTÔ yêVü≤q ]ù|s¡T¢+{≤sTT. Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\T bÕ<ë\T, s√Væ≤DÏ, ∑ e⁄. ùws¡T¢ ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ ˝≤uÛ≤\T+{≤sTT. eTè>∑os¡¸1, 2bÕ<ë\T \_Û+#·>\

dæ+Vü≤+

eè‹Ôyê´bÕsê\˝À dü«\Œ ˝≤uÛ≤\T+{≤sTT. Á|üeTTKT\ |ü]#·j÷· \‘√ nqT≈£îqï |üqT\T HÓsy¡ s˚ T¡ à ø=q&É+, dæúsêdüTÔ\T, Ç\T¢, düú˝≤\T @s¡Œs¡#·Tø=H˚ Ä˝À#·q\T ø£\T>∑T‘êsTT. Ks¡TÃ\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. nsTT‘˚ Ä<ëj·÷ìøÏ ˝À≥T+~. Áø=‘·Ô ô|≥Tºã&ÉT\T, eTK, |ü⁄ã“, ñ‘·sÔ ¡ uÛ≤>∑kÕ«e÷´\≈£î neø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘êsTT. Áø=‘·Ô ø±+Á{≤≈£î\º T \_Û+#·>\∑ e⁄. 1bÕ<äeTT

áyês¡+ MTq+˝À X¯Á≈£î s¡$ ≈£îE\T, y˚Twü+˝À πø‘·T, eèwüuÛÑ+˝À >∑Ts¡Te⁄, ø£sêÿ≥ø£ dæ+Vü≤ ø£q´˝À #·+Á<äT&ÉT, ‘·T\˝À X¯ìsêVüQe⁄\T, ≈£î+uÛÑ+˝À ãT<ÛäT&ÉT dü+#·]kÕÔs¡T.

‘·T\

ø£q´

ñ<√´>∑T\T ‘·eT n~Ûø±s¡T\‘√q÷ |ü_¢ø˘‘√q÷ C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê*. düe÷y˚XÊ\+<äT eTTK´ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. dü\Vü‰\T, Vü‰MT\T Ç∫à ∫≈£îÿ\˝À |ü&˚ neø±X¯+ ñqï~. Äs√>∑´ $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡+. düeTdü´\qT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]wüÿ]+#˚ ñ‘·sÔ ¡ 2, 3, 4 X¯øÏÔ ñ+≥T+~. á sê• yê]øÏ Ä<ëj·T e´j·÷\T bÕ<ë\T, Vü≤düÔ, ∫‘·Ô 1, 2 bÕ<ë\T dü]b˛‘·T+{≤sTT.

‘˚~. 22 ‘˚~. 23 ‘˚~. 24 ‘˚~. 25 ‘˚~. 26 ‘˚~. 27 ‘˚~. 28

|ü+#ê+>∑eTT :

‘˚~. 22.03.2013 qT+&ç ‘˚~. 28.03.2013 es¡≈î£

u≤˝≤Jq>∑s,Y HÓ\÷¢sT¡

eTè>∑os¡¸ 3,4 bÕ<ë\T, ÄÁs¡,Δ |ü⁄qs¡«düT 1, 2, 3bÕ<ë\T

X¯óÁø£ eTÚ&ÛÉ´$T »s¡T>∑T#·Tqï~.

î düeTdü´\T+&Ée#·TÃqT. @ eè•Ãø£+ |üHes¡Ó’Hêÿs¡‘¢dü√ej·Ts¡Tú»e÷qT\≈£ <Ûq ä TdüT‡ e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ düeTdü´\qT

eTø£s+¡

≈£î+uÛÑ+

düsT¡ u› ≤≥T #˚døæ =+{≤s¡T. Á|üC≤dü+ã+<Ûë\T ø£\yês¡T ‘·≥düú+>± e⁄+&É≥+ eT+∫~. ñ<äs¡ø√X¯ u≤<Ûä\T+&É >∑\e⁄. ÄdüT\Ô Áø£jT· $Áø£j÷· \˝À ‘=+<äsb¡ Õ≥T e<äT.› › ≤≥T‘·q+ eT+∫~. ùws¡T¢ $XÊK 4 bÕ<ä+, k˛<äsT¡ \T, ã+<ÛTä es¡+Z ‘√ düsT¡ u nq÷sê<Ûä, CÒ´wü˜ ô|≥Tºã&ç s¡+>±\˝À dü«\Œ˝≤uÛ≤\T+{≤sTT.

<äX¯$T eTˆˆ >∑+.1.49eˆˆ @ø±<ä• kÕˆˆ >∑+.3.0eˆˆ <ë«<ä• kÕˆˆ >∑+.4.0eˆˆ Á‘·jÓ÷<ä• kÕˆˆ >∑+.4.18eˆˆ #·‘·Ts¡›• kÕˆˆ >∑+. 4.08eˆˆ |üP]íeT kÕˆˆ >∑+.3.26eˆˆ bÕ&É´$T kÕˆˆ >∑+.2.17eˆˆ

MTq+

dæsú êdüT\Ô ˝≤yê<˚M\T Ä|ü⁄ø=q&É+ eT+∫~. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T yêsTT<ë |ü&>É \∑ e⁄. kÕúqe÷s¡TŒ\T, edüTÔ yêVü≤q ]ù|s¡T+¢ {≤sTT. eè‹Ô|sü +¡ >± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ sêã&ç ñ+≥T+~. nqT≈£îqï |üqT\T ì<ëq+>± kÕ>∑T‘êsTT. k˛<äsT¡ \≈£î y˚T\T »s¡>e∑ #·TÃqT. ã+<ÛTä |üPsê«uÛ≤Á<ä 4 eTTKT´\ nHês√>∑´ yês¡\ Ô T $+{≤s¡T. XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ bÕ<ä+, ñ.uÛ≤Á<ä, sπ e‹ Áø°&Üs¡+>±\ yê]øÏ neø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘êsTT.

<ä÷s¡Á|üj÷· D≤\T »]–, |üqT\T HÓsy¡ s˚ ‘¡ êsTT. Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\T bı+<ä>∑\s¡T. ñ<√´>∑T\≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·eT ô|n’ ~Ûø±s¡T\ düV≤ü ø±s¡+, Ä<äsD¡ ñ+≥T+~. Áø=‘·Ô |ü]#·j·÷\T, yê´|üø±\T ô|s¡T>∑T ‘êsTT. eè‹Ô|sü +¡ >± n_Ûeè~Δ, $»j·÷\T, Ä<ëj·T+ <Ûìä wü˜ 3, 4 bÕ<ë\T, X¯‘_· wÛ ,ü ô|s¡>∑&É+ ñ+≥T+~. ‘·|æŒ<ë\T »s¡T>∑≈£î+&Ü |üP.uÛ≤Á<ä 1,2,3 C≤Á>∑‘>Ô· ± e´eVü≤]+#·+&ç. bÕ<ë\T.

X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãT<Ûä >∑Ts¡T

Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. |æ\¢\ $<ë´ ñ<√´>∑ $yêVü≤ $wüj·÷\˝À ø=+‘· Ä+<√fi¯q ñ+≥T+~. $<ë´s¡T\ú T eT]+‘· ø£w|ºü &ü eÉ \dæ ñ+≥T+~. dæsú êdüT\Ô ˝≤yê<˚M\+<äT ‘=+<äsb¡ Õ≥T e<äT.› düeTdü´\T ø£*>π neø±X¯+ ñqï~. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î nHês√>∑´ u≤<Ûä\T+{≤sTT. yê´bÕs¡esêZ\≈£î $düÔs¡D, n_Ûeè~Δ eT÷\, |üPsê«cÕ&Û,É ñ.cÕ&ÛÉ 1 bÕ<äeTT neø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘êsTT.

ñ<√´>∑T\≈£î n<äq|ü⁄ |üìuÛ≤s¡+ ñ+&ç n~Ûø±s¡T\ dü V ü ≤ ø±s¡ + u≤>∑ T +≥T+~. ≈£ î ≥T+ãdü u Û Ñ T ´\‘√ nqT≈£L\‘· ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Áø=‘·Ô edüTÔe⁄\T ø=q&É+, >∑èVü≤yêVü≤q ]ù|s¡T¢+{≤sTT. eè‹Ô|üs¡+>± £ Tä . yê´bÕs¡esêZ\≈£î |ü]dæ‘ú T· \T düãÔ ‘Δ ‘· √ ∫‘·Ô 3, 4 bÕ<ë\T, $ÁXÊ+‹ <=s¡ø< kÕ«‹, $XÊK 1, 2, ñ+{≤sTT. Ä<ëj·T+ Ks¡TÃ\T dü]b˛‘·T+{≤sTT. 3 bÕ<ë\T |üqT\+<äT Ä˝À#·Hê sêVæ≤‘·´+, f…q¸Hé ñ+≥T+~. Á|üyÓ÷wüqT¢, Á{≤q‡Œ¤sY Á|üj·T‘êï\≈£î nuÛÑ´+‘·sê \T+&Ée#·TÃqT. ã+<ÛTä $TÁ‘·T\ sêø£b˛ø£\T, rs¡j Δ ÷· Á‘·\ ìs¡j í ÷· \T »s¡T>∑TqT. Äs√>∑´+ u≤>∑T+≥T+~. dü+|òTü düe÷y˚XÊ\˝À Á|üeTTKkÕúq+, >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+~. |üØø£\å ≈£î düqï<äT˝Δ ’… ø£èwæ #˚kÕÔsT¡ . uÛ÷Ñ eTT\T, dæsú êdüT\Ô T ñ.cÕ&ÛÉ 2, 3, 4 ø=qT>√\T Á|ü j · T ‘êï\T »s¡ T >∑ > ∑ \ e⁄. ñ<√´>∑ bÕ<ë\T, ÁX¯eD, <Ûäìwü˜ 1, 2 bÕ<ë\T Á|üjT· ‘êï\˝À nqT≈£L\ Ä<˚XÊ\T n+<äT‘êsTT.

ø£\TdüTø=+{≤s¡T. <ä÷s¡Á|üj·÷D≤\T+{≤sTT. _&ɶ\ jÓTTø£ÿ nHês√>∑´, $<ë´|üsy¡ TÓ qÆ düeTdü´\T u≤~ÛkÕÔsTT. XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±\˝À |ü]XÀ<ÛäHêeø±XÊ\T u≤>∑T+{≤sTT. eè‹Ô|üs¡+>± yê´|üø£+, Ä<ëj·T+ u≤>∑T+≥T+~. $<ë´s¡T\ú T eT]+‘· ø£w|ºü &ü Ü*.

bòÕ\TZDe÷dü X¯óø£¢|üø£å ‹<∏äT\T

sê• ` MT yêdæ ÁãVü≤àl dü«j·T+bÕ≈£î\ lìyêdüT\T

ìs¡«Vü≤D˝À bıs¡bÕ≥T¢ sê≈£î+&Ü #·÷#·T $T<ÛTä q+ ø=q+&çñ<√´>∑ . ∫s¡ø±\ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\qT, Á|üeTTKT\qT

1. 1984 &çôd+ãs¡T 24 »qq+. m‘·TÔ 5μ6μμ. #·<äTe⁄ j·T+.j·Tdt.dæ(m˝…Áø±ºìø˘‡). J‘·+ s¡÷.25,000/`. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+. Ädæú $\Te 1ø√{Ï. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. ñ<√´>∑+ ◊dæ◊dæ u≤´+≈£î. 2. 1984 Ä>∑wüߺ 13 »qq+. m‘·TÔ 5μ10μμ. #·<äTe⁄ _.Ç(ø£+|üP´≥sY‡). j·T+.j·Tdt. kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY(nyÓT]ø±). Ädæú $\Te 20ø√≥T¢. yê´bÕs¡+ ø£düºyéT‡ @C…˙‡. 2 1/2 \ø£å Ä<ëj·T+. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ eTÁ<ëdüT. 3. 1986 e÷]à 16 »qq+. m‘·TÔ 5μ5μμ. #·<Tä e⁄ _f…ø.˘ j·T+.j·Tdt(nyÓT]ø±). ñ<√´>∑+ ÇHéf˝… Ÿ ∫|t &çCq’… sY(b˛sY˝º ≤´+&é), nyÓT]ø±. J‘·+ HÓ\≈£î s¡÷.4\ø£å\T. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. Ädæú $\Te 10ø√≥T¢. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 4. 1982 |òãÁæ e] 20 »qq+. m‘·TÔ 5μ9μμ. #·<Tä e⁄ _.f…ø(˘ ÇÇÇ). j·T+.j·Tdt.dæ(◊{Ï). j·TT.¬ø. ñ<√´>∑+ {°yTé ©&ÉsY (@.|æ.kıôd{’ Ï |òüsYHê˝…&é®yÓT+{Ÿ esYÿ‡ ÇHé|òüπsàwüHé f…ø±ï\õ) $TìÁd”º Ä|òt ◊{Ï, ôV’≤<äsêu≤<é. J‘·+ HÓ\≈£î s¡÷.35,000/`. Ädæú $\Te 2ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 5. 1981 y˚T11 »qq+. m‘·TÔ 5μ8μμ. #·<äTe⁄ j·T+._.@, õ.j·TyéT.◊.{Ï. ñ<√´>∑+ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY. d”ìj·TsY _õHÓdt &Óe\|tyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY. J‘·+ HÓ\≈£î s¡÷.80,000/`. Ädæú $\Te 41/2 ø√{Ï. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢.

$esê\≈£î: ø=+&É÷s¡T Vü≤]Hêsêj·TD¬s&ç¶, 25`9`413, b˛düº˝Ÿø±\˙, Ä+Á<Ûäπødü]q>∑sY, HÓ\÷¢s¡T ` 4.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

k˛ºHéVü≤Ödtù|≥˝Àì yêdüMø£q´ø±|üs¡y˚T X¯«Ø <˚ekÕúq+ qT+∫ }πs–+|ü⁄>± e∫à đ·à≈£Ls¡T ãkÕº+&ÉT e<ä› bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ >ös¡e+>± |ü⁄wüŒ e÷\\Ty˚dæ Äj·Tq ‘ê´>±ìï ø=ìj·÷ &Üs¡T. ns¡“Hé Äs¡´yÓX’ ´¯ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå &ÉT eTTø±ÿ\ <ë«s¡ø±Hê<∏é, e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT

‘·q ÁbÕD≤\qT ‘·èDÁbÕj·T+>± m+∫ uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£Ô sêÁcÕº\ kÕ<Ûäq˝À Ä+Á<Ûsä êÁwü+º @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚dæ neTs¡T &ÉsTTq bı{Ïl º sêeTT\T 113e »j·T+‹ áHÓ\ 16q HÓ\÷¢s¡T˝À |òüTq+>± »] –+~. Äs¡´yÓ’X¯´ eTVü‰düuÛÑ, ns¡“Hé Äs¡´ yÓ’X¯´ dü+|òüT+ ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T

neTs¡J$øÏ ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï Äs¡´yÓ’X¯´ Hêj·T≈£î\T

ø√≥>∑Ts¡TÁãVü≤à+, Äs¡´yÓ’X¯´ eTVü‰düuÛÑ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.$.#·\eTj·T´, N|òt ø√Ä]¶ H˚≥sY ‹s¡TM~Û Á|üø±X¯sêe⁄, düVü≤Ádü düuÛ≤dæ+Vü≤+ _.$. qs¡ d æ + Vü ≤ +, yêdü $ ø£ ¢ u Ÿ $Áø£eTdæ+Vü≤|ü⁄] n<Ûä´≈£åî&ÉT düT>∑TD ≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T ìyêfi¯ó\Œ]+#ês¡T. HÓ \ ÷¢ s ¡ T k˛º H é V ü ≤ Ödt ù |≥˝Àì nqï<ëqdüe÷»+˝À neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Á≥düTº n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√≥ eT<ÛäTdü÷<äHésêe⁄ düeT<äTdüTÔ\qT |ü+|æD° #˚kÕs¡T.

neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T »j·T+‹ »e÷ n‘Ó ÇkÕ¢$T Væ≤+<é ñ∫‘·y<’Ó ´ä •_s¡+

HÓ\÷¢sT¡ bÕq>∑˝Ÿ sêC≤ s√&É T ¶ ˝ Àì »e÷ n‘Ó ÇkÕ¢$T Væ≤+<é ø±sê´\ j·T+˝À áHÓ\ 17q ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± »e÷ n‘Ó ÇkÕ¢$T Væ≤+<é q>∑s¡ n<Ûä´ ≈£åî\T j·T+.&ç.wüVü≤ãTB›Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ dü+düú ≈£î\eT‘· s√>∑T\qT |üØøÏådüTÔqï yÓ’<äT´\T e´‘ê´dü+ ˝Ò≈î£ +&Ü n+<ä]ø° ùde\T n+~düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eTìwæ, eTìwæ>± m˝≤ Áã‘·ø±˝À $e]dü÷Ô eTìwæ s¡TEe÷s¡Z+˝À J$+#˚ $<Ûëqy˚T ÇkÕ¢+ nì nHêïs¡T. yÓ’<äT´\T &܈ˆ lø£èwüí, &܈ˆ $»j·T\øÏåà, &܈ˆ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY\T á •_s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 300eT+~ s√>∑T\qT |üØøÏå+#·>±, »e÷n‘ÓÇkÕ¢$T Væ≤+<é ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT+<äT\T ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚kÕs¡T. q>∑s¡ dü+|òüT ùdyêø±s¡´<ä]Ù Ç*j·÷CŸU≤Hé, <ädüÔ–] Vü≤»s¡‘Y, mdtø¬ .U≤©<é, sêwæ<,é KÁeTTB›H,é dü©+ ñeTsY, eTTqe«sY yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6. 1991 pHé 18 »qq+. m‘·TÔ 5μ5μμ. #·<äTe⁄ _f…ø˘(dæ.j·Tdt.dæ). Ädæú yê{≤ 20\ø£å\T. ñqï‘·yÓTÆq eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s&ç¶ ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 7. 1988 pHé 10 »qq+. m‘·TÔ 5μ2μμ. #·<äTe⁄ _.&ç.j·Tdt. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+. Ädæúyê{≤ 3ø√≥T¢. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 8. 1983 |òãÁæ e] 27 »qq+. m‘·TÔ 5μ6μμ. #·<Tä e⁄ _.ø±+. j·T+.j·Tdt ÇHé ø£+|üP´≥sY ˝≤+π>«»dt. Ç+{°]j·TsY &çCì’… +>¥. yê´bÕs¡+ Ç+{°]j·TsY &çC…’qsY. Ädæú yê{≤ 9ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. 9. 1982 »qe] 12 »qq+. m‘·TÔ 5μ4μμ. #·<äTe⁄ j·T+._._.j·Tdt. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. Ädæú $\Te 1 ø√{Ï. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. 10. 1987 y˚T 8 »qq+. m‘·TÔ 5μ2μμ. #·<Tä e⁄ ˝≤ 2e dü+ˆˆ. j·T+._.@ (j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt C≤]®j÷· ), nyÓT]ø±. ñqï‘·yTÓ qÆ ¬s&ç¶ &Üø£ºs¡¢ ≈£î≥T+ã+(¬øq&Ü). Ädæú $\Te 5ø√≥T¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ¬øq&Ü.

98480 34522 bò˛dtºu≤ø˘‡ HÓ+.4, C/o. ˝≤j·TsY C≤rj·T ‘Ó\T>∑T yês¡|üÁ‹ø£, 94406 39460. bòÕ¢{Ÿ HÓ+. 1 2, yÓTsTTHés√&ÉT¶, e÷>∑T+≥ ˝Ò`ne⁄{Ÿ, HÓ\÷¢s¡T ` 3.


10

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

Á>±eTkÕúsTT˝ÀH˚ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ Á|ü<Ûë q+>± X¯àXÊq+, s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ nH˚ø£ nuÛ´Ñ +‘·sê\T, Äs√|üD\T edüTqÔ ï <äècÕº´

düeTdü´\qT dü‘«· s¡+ |ü]wüÿ]+#·+&ç düuŸ ø£˝…ø£ºsY ìyêdt yÓ\¢&ç

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C≤‘·s¡˝À »+‘·T ã\T\T e<äT›

&çmd”Œ {Ï.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ yÓ\¢&ç

ªu≤<ë¸μ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\≈£î ø±»˝Ÿ Vü‰»s¡Tø±˝Òø£b˛sTT+~. BìøÏ ø±s¡D+ ø√j·T+ã‘·÷sÔ ˝Y À ÄyÓT mø±ÿ*‡q ô|ò’¢{Ÿ $Tdt ne«&Éy˚T. msTTsYb˛sYº≈£î dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ #˚s¡T ≈£îHêï ôdŒ’ dt C…{Ÿ dæã“+~ ÄyÓ T qT ˝À|ü \ ≈£ î |ü + |ü ø £ b ˛e&É + ‘√ ô|{¢’ò Ÿ $Tdt #˚dTü ≈£î+~ á $Tdt.

∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\+ ‘·÷s¡TŒ ø£qT |üPs¡T˝À e#˚à HÓ\˝À »]π> Áo eTT‘ê´ \eTà neTàyê] C≤‘· s ¡ ˝ À »+‘· T ã\T\T ˝Ò≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì >∑÷&É÷s¡T &çmd”Œ {Ï.$.Vü≤qT eT+‘·sêe⁄ b˛©düT\qT ø√sês¡T. k˛eT yês¡+ sêÁ‹ kÕúìø£ &çmd”Œ ø±sê´\ j·T+˝À môd‡’ , dæ◊\‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &çmd”Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À yÓ+ø£≥–]˝À »]–q b˛˝Òs¡eTà neTàyê] C≤‘·s¡˝À kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£î »+‘·Tã\T\T »s¡ >∑≈î£ +&Ü #·÷&É≥+ »]–+<äì, Á|üdTü ‘Ô +· ø£qT|üPs¡T˝À »]π> eTT‘ê´\eTà neTà yê] C≤‘·s¡˝À ≈£L&Ü »+‘·Tã\T\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq b˛©düT \qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÖHé dæ◊ ñbÕŒ\ dü‘´· Hêsêj·TD, yÓ+ø£≥–] dæ◊ lìyêdüT\T¬s&ç¶, ∫\¢≈£Ls¡T mdt◊ <äX¯s¡<∏äsêeTj·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·T+>¥ f…Æ>∑sY m˙ºÄsY q{Ï+∫q u≤<ë¸ @Á|æ˝Ÿ 5q $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTÚ‘·T+~. á dæìe÷˝À m˙ºÄsY $_Ûqï bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#· qTHêïs¡T. Ç+<äT˝À z bÕÁ‘·ì |üP]Ô>± ø±yÓT&û m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ ø√dü+ r]Ã~<ë› s ¡ T . ªu≤<ë¸μ ø√dü+ n_Ûe÷qT\T ÄÁ‘·T‘·>± m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T.

X¯è‹Vü‰düHé ‘Ó\T>∑T˝À eT÷&ÉT dæ ì e÷˝À¢ #˚ d æ _J ‘ês¡ > ± e÷]+~. ªã\T|ü⁄μ dæìe÷˝À ÄyÓT yÓTT<ä{kÏ Õ]>± >±¢eTsY s√˝Ÿ b˛wædTü +Ô ~. Hê ø¬ ØsY˝À¢H˚ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À JHé‡ bò Õ ´+{Ÿ , $T˙dü ÿ sY º ‡ y˚ d æ á dæìe÷˝À q{Ï+#êqì ÄyÓT z Ç+≥s¡÷«´˝À #Ó|üø=∫Ã+~.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CÀ´‹ì yÓ*–düTqÔ ï |üqu≤ø£ ø£èwüj í T· ´ ªneTàμ #Ûê]≥ãT˝ŸÁ≥düTº yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±+Á¬>dtbÕغ >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êÛ sY® |üqu≤ø£ ø£èwüj í T· ´ 17e ‘˚B CÀ´‹ì yÓ*–+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑÷&É÷s¡T &çmHéÄsY ø£eT÷´ì{° Vü‰\T˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑÷&É÷s¡T˝À ªneTàμ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº @sêŒ≥T #˚dæ |ü\T áyÓ+{Ÿ‡qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T. ªneTàμ ø£\Ãs¡˝Ÿ áyÓ+{Ÿ‡ <ë«sê j·TTe‘·˝Àì ø£fi\¯ qT yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï dü+düú ìsê«Vü≤≈£î&ÉT XÊ+‹≈£îe÷sYqT n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕ&ÉT‘êrj·T>± $CÒ‘· Á|üMDY≈£îe÷sY ÁbÕs¡úHê^‘êìï Ä\|æ+#ês¡T. j·TTerj·TTe≈£î\T dæ˙^‘ê\≈£î #˚dqæ qè‘ê´\T ÄVüA‘·T\qT n\]+ #êsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 24kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝≤¢ lìyêdüT\T¬s&ç¶, u≤ãT¬s&ç¶, eTT‘ê´\j·T´, yêø± $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, eTj·T÷] XÊ´yéTj·÷<äyé, ¬ø.eTTì–Øwt, eT*¢ø±s¡Tq® s¬ &ç,¶ yÓ+ø£≥ø£ècÕís¬ &ç,¶ lìyêdüT\T¬s&ç,¶ Á|ükÕ<äs¬ &ç,¶ |ü⁄#·Ãø±j·T\ lìyêdt j·÷<äyé, sêyÓ÷àVü≤Hé¬s&綑√ bÕ≥T ªneTàμ ø£\Ãs¡˝Ÿ áyÓ+{Ÿ Äs¡ZHÓ’»sY XÊ+‹≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± neTà #Ûê]≥ãT˝ŸÁ≥dtº yê]¸ø√‘·‡e+

|Á »ü \ qT+&ç nØ®\T d”«ø£]düTqÔ ï düuøŸ ˝£ ø… sº£ Y ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À¢ Á|ü»\ qT+∫ ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹|üø=+≥THêïs¡ì, e#˚à nØ®\qT |ü]o*+∫ ‘·øDå£ + yê{Ïì MT¬s’Hê düeTdü´\qT kÕe<Ûëq+>± $ì |ü]wüÿ]+#ê\ì düuŸø£˝…ø£ºsY C….ìyêdt |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|ü»\T düuŸø£˝…ø£ºsYqT &ç$»Hé˝Àì eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢qT y˚ & É T ø=q&É + ‘√ Äj· T q ô|’ $ <Û ä + >± Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ k˛eTyês¡+ &ç$»Hé ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± ˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ‘·eT düeT Á|ü‹ k˛eTyês¡+ uÛÑ÷düeTdü´\T n~Û dü´\T #Ó|üø√e&ÜìøÏ edüTÔHêï eT+&É\ ø£+>± edüTÔHêïj·Tì, yê{Ï |ü]cÕÿs¡ kÕúsTT˝À n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü e÷sêZ\qT n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\TdüTø=ì

n~Ûø±s¡T\T dü«j·T+>± yê{Ïì |ü]o*+∫ yê{ÏøÏ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #·÷ô|{≤º\ Hêïs¡T. ‘·eT≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+ #ê\ì ø√s¡T‘·÷ |ü\Te⁄s¡T k˛eTyês¡+ >∑÷&É÷s¡T düuŸø˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mH√ï @fi¯ó¢>± ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ ns¡TΩ˝…’q ‘·eT≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ñ∫‘· <ä+‘·y<’Ó ´ä •_s¡+ >∑÷&É÷s¡T yê\j·÷q+<ä|ü⁄s¡+˝Àì md”‡ u≤*ø£\ edü‹>∑èVü≤+˝À Ä~yês¡+ ñ∫‘· <ä+‘· yÓ’<ä´•_sêìï \j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À Hêsêj·TD <ä+‘·yÓ’<ä´XÊ\ yÓ’<äT´\T $<ë´]úqT\≈£î <ä+‘· |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+∫ <ä+‘· dü+s¡øD å£ ≈£î rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘Ô· \qT $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT mdtm˝ŸmHé Á|ükÕ<é, düuTÑÛ ´\T ]j·÷CŸ nVü≤à<é, ø¬ .#·+Á<äXK‚ sY, s¡eTDj·T´, dü+<Ûë´sêDÏ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á>¬ dtqT ˇ+{Ï#‘˚ √Ô q&ç|+æ ~ yÓj ’ T· kÕ‡πs ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’j·TkÕ‡sY sêÁwüº+˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{Ϻ Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç∫à 2004 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì yÓj ’ T· kÕ‡sYd|æ ” πø+Á<ä ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ eT+&É* düuÛÑT´&ÉT m\¢dæ] >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T˝Àì n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À ø£&ç+bÕ{Ï yÓ+ø£fÒwt, X¯•, n>∑wüºHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ |ü\Te⁄s¡T j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓj ’ T· dt 2009mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dtbÕØºì ˇ+{Ï#˚‘√Ô n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ bÕغ ø£+&ÉTyêy˚dæ eTVæ≤fi¯\qT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTÔqï m\¢dæ] >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ rdüT≈£îe#êÃs¡Hêïs¡T. <äTs¡<èä wüeº XÊ‘·TÔ yÓj ’ T· kÕ‡sY eTè‹#Ó+<ëø£ »ø£es¡Z düeTq«j·Tø£sÔ¡ bÕX¯+ düT˙˝Ÿ≈î£ e÷sY, eT+&É\ ø£˙«qsY Äj·Tq Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt eT\T¢ $»j·T ≈£îe÷sY¬s&ç¶, Hê•q Hê>∑T\T ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+ bÕ\≈£î\T ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTHÔ êïs¡Hêïs¡T. Á|ü‹|üøHå£ ‘˚ · #·+Á<äu≤ãT –+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ Hêj·TT&ÉT n~Ûø±s¡ bÕغ‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´&Éì Äs√|æ+#ês¡T. y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.sê<Ûëø£ècÕís¬ &ç,¶ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|≥ºø£ b˛e&ÉyT˚ Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. eT<ÛäT¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé, ø£ØeTT˝≤¢, eT*¢>ö&é, ∫s¡+J$, e÷J Ç<ä+‘ê >∑eTìdüTqÔ ï Á|ü»\T m|ü&ÉT mìïø£\T ekÕÔj÷· »>∑Hqé T øöì‡\s¡T¢ |üs¡T#·÷s¡T düTÁãVü≤àD´+, u§$Tà&ç lìyêdüT\T, d”m+qT #˚<ë›e÷ nì m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷ ‘êfi¯Sfls¡T lìyêdüT\T, m+uÒ{Ï #·+Á<äj·T´, bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯+ø£sY rdæq ªJHé‡μ qT+&ç ªs√uÀμ es¡≈î£ nìï dæìe÷\T Vü‰©e⁄&é kÕúsTTì ‘·\|ækÕÔsTT. BìøÏ ø±s¡D+ Äj·Tq Á|ü‹ dæìe÷øÏ Vü‰©e⁄&é f…øï° wæjT· Hé‡ì ô|≥Tºø√e&ÉyT˚ ‘êC≤>± ªeTH√Vü≤s¡T&ÉTμ dæìe÷≈£î ≈£L&Ü Á|ü|+ü #·+˝À n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´yÓTÆq $m|òtmø˘‡ dü÷º&çjÓ÷˝À¢ ˇø£fqÆ… <ëì‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêï&ÉT. y˚{≤ dü÷º&çjÓ÷ dü+kÕú|ü≈£î&Ó’q |”≥sY C≤ø£‡Hé ª˝≤sYĶ |òt ~ ]+>¥‡ Á{j·÷\Jμ, ªøÏ+>¥ø±+>¥μ, ªVü≤√;“{Ÿμ e+{Ï d”ØdtqT ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#ês¡T. eTH√Vü≤s¡T&ÉT dæìe÷qT e+<äø√≥¢ ã&Ó{® Ÿ‘√ ì]àdüTHÔ êïs¡T.

ôdH˚‡wüq˝Ÿ eT÷M ªá>∑μ C≤rj·T nyês¡T¶\ yÓ÷‘· yÓ÷–+∫+~. á @&Ü~ Á|üø£{Ï+∫q C≤rj·T nyês¡T¶ \˝À ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î dü+ã+ ~Û+∫ ªá>∑μ ˇø£fÒ $CÒ‘>· ± ì*∫+~. ªá>∑μ dæìe÷≈£î ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ ñ‘·ÔeT ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ $uÛ≤>±\˝À ¬s+&ÉT C≤rj·T nyês¡T\¶ T \_Û+#êsTT. nsTT‘˚ á nyês¡T\¶ |ü≥¢ ªá>∑μ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT sê» eTÚ[ dü+‘√wü+>± ˝Ò&TÉ . á dæìe÷˝À $\Hé düTB|t≈£î nyês¡T¶ e∫à e⁄+fÒ m+‘√ u≤>∑T+&˚<äì sê»eTÚ[ ‘·q {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿHêïs¡T.


11

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

n|ü⁄s¡÷|ü+.. HÓ\÷¢Øj·TT\ Ä‹<∏ä´+ ` ªª>∑»˝Ÿ‡μμ o Á ìyêdt

Vü≤]$\T¢ ˝…|’ ftò +Æ… nNyéyTÓ +{Ÿ nyês¡Tq¶ T d”«ø£]+∫q dü+<äs+¤“¡ >± e÷JXÊdüqdüuTÑÛ ´\T C….ø¬ .¬s&ç¶ ` leT‹ düT˝À#·q <ä+|ü‘T· \qT yê] ìyêdü+˝À dü‘ÿ· ]+∫q u…»yê&É >√bÕ\¬s&ç¶ nyês¡T¶ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù _.$.qs¡d+æ Vü≤+

Ä]úø£ k˛úeT‘· ˝Òø.£ .. Äs√>∑´oÁ ˝Òø.£ .. ù|<äs√–øÏ n+&É>± ì*∫q @.dæ.ùdº&çj·T+ yêø£sY‡ ªªÄs√>∑´Áoμμ á ù|s¡T $+fÒ ù|<ä s√>∑T\≈£î b˛sTTq ÁbÕD≤\T ˝Ò∫ e#˚Ã˝≤ #˚kÕ&ÉT ~e+>∑‘· H˚‘· yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç.¶ qj·T+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ q\T~≈£îÿ˝≤ yÓ‘T· ø√ÿe\dæq |üì˝Ò≈£î+&Ü, KØ<Ó’q yÓ’<ë´ìøÏ yÓs¡e≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£îH˚ uÛÑs√kÕ>± ì*∫+~ Äs√>∑´Áo. ø±ì Äs√>∑´Áo ø±s¡T¶˝Òø£ Ä]úø£ k˛úeT‘· ˝Òø£b˛‘˚ m+‘· u≤<Ûä eT*¢U≤s¡Tq® ≈£î Ä]Δøk£ Õj·÷qï+~düTqÔ ï yêø£s‡Y |ü&Ü*‡edüT+Ô <√ HÓ\÷¢sT¡ yÓTbÆ Õ&ÉT s√&ÉT˝¶ Àì Áoìyêdüq>∑s˝Y À ìedædTü qÔ ï ˝≤ØÁ&Óe’ sY eT*¢U≤s¡TH® é ñ<ä+‘·+ ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. eT*¢ø±s¡TH® é ˝≤ØÁ&Óe’ sY>± Jeq+ kÕ–dü÷Ô <ä÷s¡Á|üj÷· D\T #˚dTü qÔ ï Áø£eT+˝À Ç{°e\ »ãT“q |ü&ܶ&TÉ ø£&TÉ |ü⁄˝À ô|<ä>› &∑ ¶É e⁄+<äì yÓ+≥H˚ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· #˚j÷· \ì HÓ\÷¢sT¡ ˝Àì Hêsêj·TD ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ<’ Tä ´\T dü÷∫+∫ yÓ<’ ´ä + #˚jT· >± ù|>∑T˝À¢ ÇHéô|øò Hå£ é e⁄+<äì ‘˚*+~. ÁbÕD≤bÕj·T+ qT+∫ ‘·|Œæ +#·T≥≈£î ù|>∑T\T X¯Øs¡+ yÓ\T|ü˝Ò e⁄+∫ ÇHéô|øò Hå£ é ‘·–Z+#·&ÜìøÏ yês¡T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. BìøÏ eT*¢ø±s¡T®Hé≈£î e⁄qï ÄdæÔ ø£]–b˛sTT n|ü\ bÕ\j·÷´s¡T. yê]~ ø£&ÉT ù|<ä ≈£î≥T+ã+ nsTTHê Äs√>∑´Áo ø±s¡T¶ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø=H˚ k˛úeT‘·˝Òø£ <ë‘·\ düVü‰j·T+ ø√s¡&É+‘√ düŒ+~+∫q yês¡T düVü‰j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä Áø£eT+˝À áHÓ\ 14q HÓ\÷¢s¡T˝Àì mdæ düTu≤“¬s&ç¶ ùd&º j ç T· + yêø£s‡Y nk˛dæjT˚ wüHé düŒ+~+∫ 8,000s¡÷ˆˆ $‘·sD¡ #˚d+æ ~. nk˛dæjT˚ wüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT sê|òüTy˚+Á<äôw{Ϻ, ø±s¡´<ä]Ù mHé.ã\sêeTj·T´Hêj·TT&ÉT, &܈ˆ¬ø.n+øϬs&ç¶, @m˝Ÿ qs¡dæ+Vü‰#ê]\T eT*¢ø±s¡T®Hé Ç+{ÏøÏ yÓ[fl n‘·ìì |üsêeT]Ù+∫ q>∑<äTqT n+~+#ês¡T. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ø√≥+¬s&ç¶ ÁoìyêdüT\T¬s&ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T s¡÷ˆˆ 12,000 n+~+#ês¡T. dæ˙q≥T\T u≤\ø£èwüí bò˛Hé˝À eT*¢U≤s¡T®HéqT |üsêeT]Ù+#ês¡T. Ç+ø± <ë‘·\T n+<äs¡÷ düŒ+~+∫ n‘·ì yÓ’<ë´ìøÏ düVü‰j·T eT+~+#·eTì ªª˝≤j·TsYμμ ø√s¡T‘√+~.

düTÁ|üdæ<äΔ >∑»˝Ÿ‡ >±j·T≈£î&ÉT, 125 uÛ≤wü˝À¢ ªª>∑»˝Ÿ‡μμ $ì|æ+∫ eT÷&ÉT –˙ïdt 500qT+∫ 1000 eT+~ j·TTe≈£î\‘√ Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶\qT ‘·q dü«+‘·+ #˚düT düy˚Tàfi¯q+ ìs¡«Væ≤kÕÔqHêïs¡T. ≈£îì ªª>∑»˝Ÿ‡μμì ‘·q Ç+{Ï ù|s¡T>± |ü˝…¢bÕ&ÉT qT+&ç ø±e*øÏ yÓ[flq e÷s¡TÃ≈£îqï &Üø£ºsY πødæsêE Áoìyêdt Áoìyêdt nø£ÿ&É ªªπs+»dt dü÷ÿ˝Ÿ‡μμ 4e e÷]à 18e‘˚B k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢s= yê]¸ø√‘·‡e+˝À bÕ˝§ZHêï&ÉT. Á|ü‹ #êÃ&ÉT. e÷>∑T+≥ bÕs¡«‘·eTà <ë‘·è $<ë´]ú ∫qïHê{Ï qT+&˚ <˚X¯uÛÑøÏÔì ‘·«+‘√ s¬ &éÁø±dt Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+|ü ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì ø£qï‘·*¢ì, ã&ÉT‘·Tqï kÕŒdæºø˘ôd+≥sYqT Äj·Tq |ü⁄{Ϻq >∑&ɶì m|üŒ&çø° eTs¡Te≈£L&É<äì dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï ùdyê #ÓbÕŒ&ÉT. >ö‘·eTãT<äTΔ&çì y˚~ø£ô|’ ø±s¡´Áø£e÷\qT #·÷dæ ìsê«Vü≤≈£î\qT qT+∫ yê]¸ø√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï n_Ûq+~+#ê&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± πs+»dt dü÷ÿ˝Ÿ‡ j·÷»e÷Hê´ìï >∑»˝Ÿ‡ >∑ » ˝Ÿ lìyêdt ≈ £ î C≤„ | æ ø £ q T n+<ä C Ò d ü T Ô q ï C… . ¬ ø .¬ s &ç ¶ , Áoìyêdt ‘·q bÕ≥\T, dü+<˚XÊ‘·àø£ ^‘ê Áoìyêdt‘√ bÕ≥T C….¬ø.¬s&ç¶, e÷>∑T+≥ leT‹ e÷>∑T+≥ bÕs¡«‘·eTà \‘√ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T*ï dü+‘√wü bÕs¡«‘·eTà\T n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<ä |ü ] #ês¡ T . |ü d æ b Õ|ü q$«‘˚ m+‘· dü+<ä]Ù+#·&+É ‘·q≈£î m+‘√ Äq+<ä+>± s¡“+¤ >± neTà $\TeqT ‘Ó*ù| ªª>∑»˝ŸμμqT u≤>∑T+≥T+<√ nH˚ bÕ≥ bÕ&ç $ì|æ+ e⁄+<ä H êï&É T . >±+BÛ J dü « j· T +>± bÕ&ç Áoìyêdt nø£ÿ&ÉTqï yês¡+<ä]ì #ês¡T. >∑]“¤D°\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡˝À|ü+ ÁbÕs¡+_Û+∫q á ÄÁX¯e÷ìøÏ C≤rj·T ‘·qàj·T‘ê«ìøÏ >∑T]#˚XÊ&ÉT. dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡ @s¡Œ&ç‘˚ Ç≥Te+{Ï e÷qdæø£ $ø£˝≤+ kÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ ‘˚yê\ì, Ç+<äT≈£î kÕŒ+&Ó+{Ÿ sêCŸ≈î£ e÷sY #Í<ä]‘√ bÕ≥T >∑T\T |ü⁄fÒº neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ‘·qe+‘·T düV≤ü ø±sêìï n+~kÕÔqHêïs¡T. ø±e*øÏ #Ó+~q |ü\T e⁄s¡T Á|üeTTKT\T eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷>∑T+≥ ìyêdü+˝À Ç˝≤+{Ï ñqï‘·yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ >∑T]+∫ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. $+<äT≈£î Vü‰»s¡j·÷´&ÉT. nq+‘·s¡+ Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #Ó|üŒø£ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ e÷JXÊdüqdüuÛÑT´&ÉT b˛e&É+ #ê]Á‘êø£ ‘·|æŒ C….ø¬ .¬s&ç,¶ ø±e* e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´sê\T <äeTHêïs¡T. >±+BÛJô|’ e÷>∑T+≥ bÕs¡«‘·eTà\‘√ ø£\dæ õ˝≤¢ 115dü«<˚o, $<˚o uÛ≤wü˝À¢ ø£˝…ø£ºsY Áo<ÛäsYì ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À bÕ≥\T bÕ&çq≥T¢ ‘Ó* ø£\dæ kÕŒdæºø˘ ôd+≥sY ìsê«Vü≤D≈£î bÕs¡T. nø√ºãsY 2 eTVü‰ nedüs¡yÓTÆq ø=+‘· ì<ÛäT\qT düeT ‘· T àì »j· T +‹ dü + <ä ≈£Ls¡TÃø√e&ÜìøÏ ‘·qe+‘·T düV‰ü j·÷ìï s¡“+¤ >± >±+<Ûj lìyêdtqT dü‘·ÿ]düTÔqï sêCŸ≈£îe÷sY #Í<ä], bÕs¡«‘·eTà ˚ T· yê<ä+ô|’ n+~kÕÔqì p˝…’ ÄK] yês¡+˝À ‘·q‘√bÕ≥T eT]ø=+‘· eT+~ ø£fi≤ ø±s¡T\‘√ e∫à HÓ\÷¢s¡T˝À ˇø£ >=|üŒ HÓ\÷¢sT¡ |üs´¡ ≥q˝À ªª˝≤j·TsYμμ‘√ ø±ùd|ü⁄ eTT#·Ã{Ï+#ê&ÉT ªª>∑»˝Ÿ‡μμ Áoìyêdt. dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔqì, Ä |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì yÓ÷>∑\T¢ Á>±eT+˝À n\÷¢] d”‘êsêeTsêE ìedæ+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ϭøÿ≥T¢, kÕŒq‡s¡¢ <ë«sê Ç\T¢ •~∏˝≤edüú˝À e⁄+&É&É+ #·÷dæ eTqdüT #·*+∫+<äì, kÕ«‘·+Á‘· b˛sê≥+˝À e#˚à yÓTT‘êÔìï kÕŒdæºø˘ ôd+≥sY≈£î $sê nX¯óe⁄\T u≤dæq z BÛs√<ë‘·T&Ô ç ìyêkÕìï mes√ ÄÁø£$T+∫ e⁄+&É&+É >∑eTì+∫ fi¯+>± n+<äCÒj·Te\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYì Vü≤è<äj·T+ s√~+∫+<äì, 4\ø£å\T #Ó*¢+∫ Ä >∑èVü‰ìï Ä ÄÁø£eTD<ës¡T&ç qT+&ç ø√sê&ÉT. Áoìyêdt nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î düŒ+~+∫q ‘êqT ø=qT>√\T#˚dæ ø=+‘·eT+~ <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ >∑‘·+˝À nø£ÿ&É e⁄+&çq ø£˝…ø£ºsY ‘·qe+‘·T düVü‰j·÷ìï ‘·|üŒø£ Ç\T¢qT j·T<∏ë‘·<+ä∏ >± ì]à+∫, uÛ≤$‘·sê\ yê]øÏ uÛ≤s¡‘· dü+Á>±yÓ÷<ä´eT dü÷Œ¤]ìÔ n+~kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø£*–+#˚ kÕúsTT˝À kÂs¡´•˝≤Œsêe÷ìï HÓ\ø=*Œ |üsê´≥ø£ øπ +Á<ä+>± á Á|ü<X˚ Êìï nq+‘·s¡+ bÕs¡«‘·eTà, C….¬ø.¬s&ç¶ r]Ã~<ä&› ÜìøÏ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïqHêïs¡T. HÓ\÷¢sH¡ êï, HÓ\÷¢Øj·TT\ Áù|e÷_Ûe÷Hê\Hêï \‘√ ø£\dæ |ü˝…¢bÕ&ÉT˝Àì >±+BÛ ÄÁX¯ ‘·q≈£î #ê˝≤ ÇwüºeTì, eTTK´+>± e÷>∑T+≥ düTã“sê$T¬s&ç¶, bÕs¡«‘·eTà\+fÒ e÷ìï Áoìyêdt dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. |ü$Á‘· ‘·q≈£î mq˝Òì >ös¡eeTì nHêïs¡T. ‘·s#¡ ÷· HÓ\÷¢sT¡ ≈£î e∫à HÓ\÷¢Øj·TT\ Ä‹<∏ë´ìï ô|Hêïq~ rs¡+˝À e⁄qï >±+BÛ ÄÁX¯ s¡T∫ #·÷düTÔ+{≤qì nHêï&ÉT. eT+∫ |üìø√dü+ m|ü&É÷ ‘êqT eTT+<äT+{≤qì e÷ìï #·÷ùdÔH˚ eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>± #Óù|Œ ªª>∑»˝Ÿ‡ Áoìyêdtμμì n_Ûq+~dü÷Ô Äj·Tq uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À Ç+ø± ñqï‘· •Ksê\qT e÷]+<äì Ç+‘·{Ï >=|üŒ ÁbÕ+‘êìï n~Ûs√Væ≤+#ê\ì Äø±+øÏåk˛Ô+~ ªª˝≤j·TsYμμ.

‘√ ø±ùd|ü⁄...

Hê≥´ eTj·T÷Ø\T... <˚e‘ê dædüºsY‡

kÕ+Á|ü<ëj·T uÛÑs¡‘·Hê≥´ Á|ü<äs¡Ùq \˝À Hê≥´eTj·TTØ\T>± <ä÷düT≈£îb˛ ‘·THêïs¡T <˚e‘êdædüºsY‡. |üdæ≈£Lq˝…’q ‘·qTÁo(9) s¡Twæø(£ 7) ìs¡+‘·s¡ kÕ<Ûqä ‘√ uÛÑs¡‘·Hê≥´y˚T }|æ]>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. á ∫Hêïs¡T\T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s+¡ C§qï\>∑&¶É yê]M~Û˝À ñ+≥Tqï ‘·qTÁo, s¡Twæø£ Hê≥´+ô|’ mq˝Òì eT≈£îÿe ô|+#·Tø=ì Ç+{À¢ bÕ≥\ ø±´ôd≥TºqT ô|≥Tºø=ì yêπs e∫Ãsêì &ÜqT‡\T #˚d÷ü ,Ô {°M˝À¢ e#˚Ã, C≤q|ü<ä, kÕ+Á|ü<ëj·T ‘·~‘·s¡ Hê{≤´\qT #·÷dæ #˚düTÔ e⁄+&É &É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <˚e‘· ~yêø£sY, düTes¡í|ü⁄wüŒ yê]s¡Te⁄]ï Áo >∑Ts¡Tø£èbÕ ø£fi≤πøåÁ‘·+ n~ÛH˚Á‹ düTs¡_Û>±j·TÁ‹ e<ä› •ø£Då ˝À ñ+#ês¡T. uÛsÑ ‘¡ H· ê≥´+˝À •ø£Då bı+<äT‘·÷H˚, >√eT‹ >√¢ã˝Ÿ dü÷ÿ\T˝À #·<äTe⁄˝ÀqT Á|ü<∏äeT+>± ì*#ês¡T. ‘·qTÁo 5e‘·s¡>∑‹, s¡Twæø£ 3e‘·s¡>∑‹ #· < ä T e⁄‘· T Hêïs¡ T . õ˝≤¢ ˝ Àq÷,

q>∑s¡+˝Àq÷ nH˚ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T Ç∫à n+<ä] Á|üX+¯ dü\qT n+<äT≈£îHêïs¡T.

á ∫Hêïs¡T\T n+<äT≈£îqï nyês¡T¶\T $XÊK|ü≥ï+˝À ªªÄ+Á<Ûäu≤\s¡‘·ïμμ nyês¡T¶qT, |ü]eTfi¯ ÇHédæº≥÷´{Ÿ yês¡T ªªqs¡qÔ u≤\μμ nyês¡Tq¶ T ãVüQø£]+#ês¡T. &ÜHé‡&ÜHé‡ sêÁwüºkÕúsTT b˛{°˝À¢ >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ‡ kÕ~Û+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæ*ø±HéÄ+Á<Ûä yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ≈£L∫ |üP&ç Hê≥´ düyT˚ àfi¯q+˝À bÕ˝§Zì –ìïdt ]ø±s¡T≈¶ î£ m+|æøj £ ÷· ´s¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ì ø£fi≤ø±s¡T\qT dü‘·ÿ]+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À ãVüQs¡÷|ü nyês¡T¶qT n+<äT≈£îHêïs¡T. Ç+‘˚ ø±≈£î+&Ü, $»j·T yê&É Áo ø£qø£<äTs¡ZeTà <˚yê\j·T+, ‹s¡T|ü‹ eTVü≤‹ Ä&ç{À]j·T+˝À nqï eTj·T´ »j·T+‹ ñ‘·‡yê˝À¢, eT+Á‘ê \j·T+ Áo sê|òTü y˚+Á<äkÕ«$T Äsê<ÛHä √‘·‡ yê˝À¢, Áo sê»sêCÒX¯«] neTàyê] <˚e kÕúq+, Áo s¡+>∑Hê<∏äkÕ«$T <˚ekÕúq+,

m.|æ.≥÷]»+ yês¡T ø£dü÷Ô]uÛ≤ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À uÛÑs¡‘·Hê≥´ Á|ü<äs¡Ù q\T Ç∫à ø£ s ¡ ‘ êfi¯ < Û ä « qT\T n+<äT≈£îHêïs¡T. n+»˙ &Ü´Hé‡ ÇHédæº≥÷´{Ÿ yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì dæ˙q{Ï ø£fi≤_Û H˚Á‹ yêDÏÁo #˚‘·T\MT<äT>± Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ì n+<äT≈£îHêïs¡T. ø£fi≤CÀ´‹ $T$TÁø° nk˛dæjT˚ wüHé yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì dæ˙ Vü‰dü´q≥T\T |ü<äà HêuÛÑ+ #˚‘·T\MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T n+<äT≈£îHêïs¡T. ø£fi≤+»* dü+düú ìs¡« Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì dæ˙ ø=]jÓ÷ Á>±|òsü Y •eX¯+ø£sY e÷düsº Y #˚‘T· \MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T rdüT≈£îHêïs¡T. »s¡ï*düTº\ nk˛dæj˚TwüHé ìs¡«Væ≤+ ∫q sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ˝À uÛÑs¡‘·Hê≥´+ Á|ü<]ä Ù+∫ sêÁwüeº T+Á‹ &çø¬ ns¡TD #˚‘T· \ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T d”«ø£]+#ês¡T. H˚‘êJ bÂ+&˚wüHé, πø‘ên+≈£î˝Ÿ, ‹ø£ÿq

ø£$ |”sƒ¡+, |ü\T ø£fi≤dü+düú\T ìs¡«Væ≤+ ∫q b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ãVüQeT‘·T\T n+<äT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç,¶ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.Áo<ÛäsY, õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sY, ;CÒ|” C≤rj·THêj·T≈£î&ÉT eTT|üŒes¡|⁄ü yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT, q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ eTT+>∑eT÷s¡T Áo<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, q≥T\T sêCŸ≈£îe÷sY\ e<ä› nH˚ø£ ãVüQeT‘·T\T n+<äT≈£îHêïs¡T. Ç|ü Œ {Ï es¡ ≈ £ î <ë<ë|ü ⁄ 250 Á|ü<äs¡Ùq\T Ç∫Ãq á <˚e‘· dædüºsY‡ uÛÑ$wü´‘Y˝À eT+∫ ø£fi≤ø±]DT\T>± m<ä>±\ì B$<ë›+.


12

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 22, 2013

s¡÷|ü⁄e÷s¡T‘·Tqï HÓ\÷¢sT¡ !

HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ø=‘·Ô s¡÷bÕìï, dü] ø=‘·Ô n+<ëìï dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. Ä]úøe£ T+Á‹>± Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ‘·q≈£î n+~e∫Ãq neø±X¯+‘√ HÓ\÷¢sT¡ n_Ûeè~Δì ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿdüTHÔ êï&ÉT. HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝À õmHé{Ï s√&ÉT¶ MT<äT>± b˛‘·÷ ÄsY n+&é _ ¬>dtºVü≤Ödt <ë{≤ eT+fÒ bÕ‘· HÓ\÷¢s¡T Äqyêfi¯ó¢ ø£ì|æ+ #·&É+ ˝Ò<äT. dü]ø=‘·Ô HÓ\÷¢s¡TqT eTq+ nø£ÿ&É #·÷düTHÔ êïs. nj·T´|üŒ>∑T&ç qT+&ç X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\‘√ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+ Ç+‘· $XÊ \+>± e⁄+<ë nì|ædüTÔ+~. Ä‘·à≈£Ls¡T ãkÕº+&é qT+&ç <ë<ë|ü⁄ u§*¢H˚ì ÄdüT |üÁ‹ <ëø± s√&ÉT¶qT m≥÷ $düÔ]+#˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . ìsêàD≤\T n+‘·>± #=#·Tà ø=#êÃsTT. ø±ì {Ï{&Ï ç ø£˝≤´DeT+&É|+ü qT+&ç õmHé{Ï s√&ÉT¶ u…b’ Õdt˝À ø£*ùd+‘·

es¡≈î£ ø±yê*‡q+‘· s√&ÉT¶ dü\ú + e⁄+~. eT+Á‹ Äq+ #=s¡e, myÓTà˝Ò´\T Äq+ $y˚ø±, eTT+>∑eT÷s¡T l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶\ ø£èwæ |òü*‘·+>± á s√&ÉT¶ $düÔs¡D≈£î ì<ÛTä \T eT+ps¡T ø±e&É+, |üqT\T #·ø£ #·ø± »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eT+. Çø£ ô|<ë›düT|üÁ‹ s¡÷|ü⁄πsK˝Ò e÷] b˛‘·THêïsTT. Çø£ÿ&É ì]à+#·qTqï yÓ<’ ´ä XÊ\‘√ á ÁbÕ+‘·+ <äX,¯ ~X¯ e÷] eTVü≤s¡Xú ¯ |ü≥qº T+~. Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ<’ ´ä ø£fi≤ XÊ\ <Óã“≈£î ô|<ë›düT|üÁ‹ ÁbÕ+‘·+˝À düú˝≤\ πs≥T¢, nbÕsYºyÓT+≥¢˝À bòÕ¢≥¢ <Ûäs¡\T ˇø£ÿkÕ]>± ô|s¡>∑&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºsTT. Çø£ ÿ &˚ m<ä T s¡ T >± e⁄qï @.dæ . düTu≤“¬s&ç¶ ùd&º j ç T· + ≈£L&Ü ø=‘·VÔ ≤ü +>∑T\T ~<äT›ø√qT+~. ùd¶&çj·T+˝À e⁄qï bÕ‘· ìsêàD≤\qT ‘=\–+∫ 3ø√≥¢ ‘ √

ùd&º j ç T· + n_Ûeè~Δ |üqT\qT #˚|≥ü &º ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. sêJyée÷sYZ($T˙u…’bÕdt)qT Äs¡T ˝…q’ T¢>± e÷s¡ÃqTHêïs¡T. dü+‘·ù|≥ qT+&ç n+u≤|ü⁄s¡+ es¡≈£î Hê\T>∑T˝…’q¢ s√&ÉT¶ eT+p¬s+’ ~. Çs¡Tø£fi\¯ eTà >∑T&ç qT+&ç <=&É¢ &ÓsTTØ es¡≈î£ Hê\T>∑T ˝…q’ ¢ s√&ÉT≈¶ î£ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&Éy˚T ø±<äT f…+&ÉsY ≈£L&Ü Ksê¬s’+~. d”m+ eùdÔ Äj·Tq #˚‘·T\MT<äT>± á |üqT\qT yÓTT<ä\Tô|{Ï+º #ê\ì n~Ûø±s¡T\T m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+ m|üŒ{Ïø° Ç˝≤ e⁄+&çb˛yê*‡+<˚Hê... á Çs¡T≈£î dü+<äT\T, eTT]øÏ |ü+<äT\T XÊX¯«‘·+>± eTq ÄdüTÔ˝ÒHê nì yÓTTqï{Ï<ëø± Äy˚<äq #Ó+<ë+... ø=+‘·˝À ø=+‘· e÷s¡TŒ rdüTø=düTqÔ ï+<äT≈£î dü+‘√wü+.

yÓTT<ä˝…’q |ü~ |üØø£å\T

õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À áHÓ\ 22 qT+∫ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üØø£å\î yÓTT<ä\j·÷´sTT. õ˝≤¢˝Àì 171πø+Á<ë\˝À ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\ qT+∫ 12>∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. 33,875 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. M]˝À ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\T 31,334 eT+~, Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T 2,545 eT+~ ñHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ 16,642 eT+~, Ç+^¢wüßMT&çj·T+ 14,692 eT+~ |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡T. ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\≈£î 153 |üØøå±πø+Á<ë\T, Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\≈£î 18|üØø£åπø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 27d” ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 171eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, 171eT+~ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|ò”düs¡T¢, 2098 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢, 10|òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é\T, 24 dæ{Ϻ+>¥ kÕÿ«&é\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› 144ôdø£åHé neT\T˝À e⁄+≥T+~. πø+Á<ë\ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ C…sêø˘‡ cÕ|ü⁄\T eT÷dæ e⁄+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ä+˝ÀøÏ yÓTTu…’fi¯flqT ìùw~Û+#ês¡T. Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ ≈£L&Ü bò˛Hé‡ dæ«#êä|òt #˚dæ, NÛ|t dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢ e<ä› n|üŒ–+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ãdtbÕdt\T j·T<∏ëÁ|üø±s¡+ πø+Á<ä+ es¡≈£î #Ó\T¢u≤≥T ne⁄‘·THêïsTT. f…HéÔ $<ë´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ #·÷|æùdÔ #ÛêØ®\˝À sêsTTr ÇdüTHÔ êïs¡T. |üØø£˝å À¢ @<ÓH’ ê düeTdü´\T ‘Ó\T|ü&ÜìøÏ &çÇz ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘´˚ ø£+>± ø£+Á{À\Ts¡÷+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. 46eT+~ $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\T ákÕ] |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡T. M]ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚kÕs¡T.

ªªz+ qeTà•Ùyêj·T, X¯+uÛÀ X¯+ø£s¡, Vü≤s¡Vü≤s¡ eTVü‰<˚e, z+ qeT•Ùyêj·T...μμ ` ø£fi≤ã+<ÛäT •eHêeTdüàs¡D‘√ $XÊK|ü≥ºD+ ˝Àì ÄsYø¬ ;#Y $TqTï eTqTïqT @ø£+ #˚ùd, düeTTÁ<ä n\\ |òüTÀwüqT n~Û>∑ $T+#˚ Ä<∏ë´‹àø£ Hê<äyÓTÆ+~. Á|ü‹ @{≤ •esêÁ‹øÏ Ä eTVü‰<˚e⁄ì Á|æj·TuÛÑ≈£îÔ\T, ø£fi≤b˛wü≈£î\T, bÕs¡¢ yÓT+≥TdüuÛÑT´\T {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ •e*+>±ìï n_ÛùwøÏdüTÔqï $XÊK|ü≥ºD+˝À ø£˙$˙ ms¡T>∑ì lll dü « s¡ ÷bÕq+<˚+Á<äkÕ«$T, düTã“sê$T¬s&ç¶ Ø‹˝À yÓ ’ $ <Û ä ´ +>± ìs¡ « Væ ≤ +#˚ •yês¡Ãq á dü+e‘·‡s¡+ $XÊKyêdüT˝Òï ø±ø£ Ä uÛøÑ eÔÏ Tj·T ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹\øÏ+∫q sêÁwüº, sêÁùwº‘·s¡ Á|üeTTKT\+<äØï Äq+<ä |üs¡eX¯ó*ï #˚dæ+~. ñ<äj·T+ 8.45 >∑+≥\≈£î düTã“sê$T¬s&ç¶ ø√{Ï mì$T~ \ø£\å •e\+>±\≈£î y˚<|ä +ü &ç‘T· \ dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ eT+Á‘√#êäsD¡ ‘√ #˚dqæ ≈£î+uÛ≤_Ûùwø£+, s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ MøÏ+å ∫q Á|ü‹ˇø£ÿs¡T n˝ÖøÏø£ Ä<∏ë´‹àø£ Äq+<ä+‘√ ‘·qàj·TT\j·÷´s¡T. Ä •e*+>±\ô|’ qT+∫ øÏ+~øÏ |ü&˚ n_Ûùwø£»˝≤ìï uÛÑ≈£îÔ\T •s¡düT\ô|’ »\T¢≈£îì |üs¡e÷q+<äuÛÑ]‘·T\j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£fi≤ã+<ÛäT {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $XÊKyêdüT\ kÂuÛ≤>±´ìπø á ‘·s¡Vü‰ ø±s¡´Áø£e÷\T @{≤ ø=qkÕ–düTÔHêïqì nHêïs¡T. ‘êqT ù|<ä\ |üø£åbÕ‹q+≥÷ ù|<äÁ|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ùdyê|”sƒ¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä\î, $ø£˝≤+>∑T\î, s√>∑T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ $$<Ûä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. eT‘ê\≈£î nr‘·+>± •~∏\yÓTÆq Ä\j·÷\T, eTd”<äT\T, #·]Ã\ ìsêàD≤\≈£î, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D≈£î Ä]Δø£kÕj·T+ #˚düTÔHêïqHêïs¡T. ‘·q ÄK] XÊ«dües¡≈£î Á|üC≤ùde #˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü»\T düTKXÊ+‘·T\‘√ e⁄+&Ü\qï Äø±+ø£å‘√H˚ m+‘√ ñ<ë‘·ÔyÓTÆq Ä<∏ë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|&ü TÉ ‘·THêïqHêïs¡T.

ª$X¯«$U≤´‘· <äs¡Ùø£ eTVü≤]¸μ _s¡T<äTqT s¡eTD°j·T ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT u≤|ü⁄ ‘·s¡|ü⁄q Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD≈£î Á|ü<ëq+ #˚düTÔqï ø£fi≤‘·|üdæ« ¬ø.$X¯«Hê<∏é, {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, ñ+&Ée*¢, ÁãVü‰àq+<ä+, j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T

á dü+<äs“¡ +¤ >± dæ˙ dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£î\T kÕ\÷] yêdü÷sêe⁄ ãè+<ä+ Ä\|æ+∫q uÛÑøÏÔ^‘ê\T, 34eT+~ qè‘·´ø£fi≤ø±s¡T\T Á|ü<ä]Ù+∫q ªª<äø£åj·T»„+μμ, n|òüTÀsê\ •yês¡Ãq qè‘·´+, >∑+>±e‘·s¡D+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]˙ n\]+#êsTT. ‘·<äT|ü] {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ \*‘· ø£fi≤|ü]wü‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä y˚~ø£ô|’ Á|üeTTK ∫Á‘·ø±s¡T\T, #·\q∫Á‘· <äs¡Ù≈£î\T &Üø£ºsY u≤|ü⁄qT ª$X¯«$U≤´‘· <äs¡Ùø£ eTVü≤]¸μ _s¡T<äT‘√ dü‘ÿ· ]+#·<\ä #·>±, u≤|ü⁄ nHês√>∑´+‘√ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·T+&É&+É e\¢ Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD düTÁ|üd<æ Δä dæ˙<äsÙ¡ ≈£î\T ø£fi≤‘·|dü «æ ø¬ .$X¯«Hê<∏é #˚‘T· \ MT<äT>± á nyês¡Tq¶ T n+<äT≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T ñ+&Ée*¢ ns¡TD≈£îe÷sY, j·÷s¡>¢ &∑ ¶É \ø°àå Á|ükÕ<é, Á|üuTÑÛ ‘·« $|t Á<√D+sêE lìyêdt, XÊdüqdüuTÑÛ ´\T ‘ÓH’ ê\ $»j·T≈£îe÷sY, j·TT.$.s¡eTDeT÷]ÔsêE, >=\¢ u≤ã÷sêe⁄, ∫+‘·\|üP&ç yÓ+ø£≥sêeTj·T´, eTfi¯fl $»j·TÁ|ükÕ<é, e÷JmyÓTà˝Ò´ ø£Á] d”‘êsêyéT, <ä÷s¡<sä Ù¡ Hé dü+#ê\≈£î\T XË\’ C≤düTeTHé, dæ˙q≥T\T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, ÁãVü‰àq+<ä+, V”≤s√sTTHé |üPqyéT, n\Hê{Ï Á|üU≤´‘·q{°eTDÏ yêDÏl, yê{≤ n<Û´ä ≈£îå &ÉT es¡<ë¬s&ç,¶ d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ ◊mHé{Ïj·T÷d” Á|ü‹ì~Û m+.sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Edited, Published, Printed & owned by THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Printed & Published at Roopa Graphics, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Ph:2323485. Editor-THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Executive Editor-G.SREENIVASULU REDDY.

220313  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you