Bao cao thuong nien srd 2014

Page 1

NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN

2014

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ NI

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC


NĂM TH

Sustainable Rural Development

T

Ngöôøi daân taïi caùc vuøng noâng thoân ñuû naêng löïc ñeå töï quaûn lyù nguoàn sinh keá cuûa hoï moät caùch beàn vöõng trong moät xaõ hoäi daân chuû, coâng baèng vaø vaên minh.

Söù meänh SRD laø moät trong soá caùc toå chöùc Phi chính phuû (NGO) haøng ñaàu taïi Vieät Nam hoã trôï ngöôøi ngheøo nhaèm giuùp hoï thích öùng vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng ñang thay ñoåi vaø quaûn lyù sinh keá beàn vöõng thoâng qua caùch tieáp caän toång theå ôû caùc caáp, töø hoaït ñoäng xaây döïng naêng löïc caáp cô sôû ñeán vaän ñoäng chính saùch caáp toaøn caàu.

Giaù trò toå chöùc Töï chuû Minh baïch vaø traùch nhieäm giaûi trình Chia seû vaø hoïc hoûi Keát quaû vaø taùc ñoäng Söï tham gia

2

IA

KẾ

2006 -2016 NỐ

H I VÀ S Ẻ C

Neàn taûng cho nhöõng noã löïc cuûa chuùng toâi

Taàm nhìn

À

LẬP *

* KỶ N I

10

NH

M


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

2014 - Moät naêm noã löïc vöôn xa Naêm 2014 laø moät naêm maø toaøn theå ñoäi nguõ Trung taâm Phaùt trieån Noâng thoân Beàn vöõng (SRD) ñaõ noã löïc heát mình ñeå vöôn xa caû veà chieàu roäng laãn chieàu saâu trong moïi hoaït ñoäng cuûa Trung taâm noùi chung cuõng nhö töøng döï aùn, chöông trình noùi rieâng treân phaïm vi caû nöôùc. Haõy cuøng chuùng toâi ñieåm laïi nhöõng daáu aán cuûa mình trong naêm qua vôùi caùc noäi dung:

MUÏC LUÏC Thö ngoû töø Giaùm ñoác SRD

4

Thö ngoû töø Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc Kyõ thuaät Vieät Nam

5

Nhöõng con soá aán töôïng naêm 2014

8

Noâng nghieäp Beàn vöõng:

10

Naâng cao naêng löïc phaùt trieån sinh keá cho ngöôøi daân Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu - Giaûm nheï ruûi ro thieân tai:

13

Taêng cöôøng khaû naêng vaø tính chuû ñoäng cho coäng ñoàng Thöïc thi Laâm luaät, Quaûn trò Röøng vaø Thöông maïi Laâm saûn (FLEGT): Xaây döïng, cuûng coá vaø phaùt trieån maïng löôùi

17

Giôùi: Môû roäng cô hoäi bình ñaúng

19

Hoã trôï ngöôøi khuyeát taät: Hoã trôï caûi thieän cuoäc soáng

20

Baûo veä treû em: Traùch nhieäm, thaáu hieåu

21

Truyeàn thoâng, Nghieân cöùu vaø Vaän ñoäng chính saùch: Hôïp taùc vaø keát noái

22

Phaùt trieån toå chöùc: Ñoåi môùi, naêng ñoäng, chuyeân nghieäp

23

Danh saùch caùc nhaø taøi trôï naêm 2014

26

Baùo caùo taøi chính 2014

28

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

3


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Thö Ngoû Töø Giaùm Ñoác

SRD

Kính thöa quyù vò, Naêm 2014 ñaõ ghi daáu nhöõng böôùc tieán vöôït baäc cuûa SRD treân taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng, giuùp cho SRD tieáp tuïc khaúng ñònh vò theá cuûa moät toå chöùc phi chính phuû haøng ñaàu Vieät Nam, ñöôïc Ñaûng, Chính phuû, Nhaø nöôùc vaø coäng ñoàng xaõ hoäi ghi nhaän nhö moät toå chöùc xaõ hoäi daân söï uy tín, thaønh coâng. Baèng tinh thaàn NOÃ LÖÏC VÖÔN XA, chuùng toâi ñaõ ñaït ñöôïc con soá kyû luïc veà ngaân saùch taøi trôï cao nhaát töø tröôùc tôùi nay: 1,7 trieäu USD töø caùc nhaø taøi trôï quoác teá. Cuøng vôùi ñoù, chuùng toâi ñaõ tích cöïc môû roäng ñòa baøn döï aùn vaø ñoái taùc vôùi 13 döï aùn chính ñang ñöôïc trieån khai traûi daøi khaép Baéc – Trung – Nam. Trong naêm 2014, SRD cuõng ñaõ trieån khai nhieàu hoaït ñoäng cuï theå nhaèm naâng cao naêng löïc chuyeân moân cuûa toå chöùc: caäp nhaät, ñoåi môùi boä caåm nang chính saùch vôùi tieâu chí taêng cöôøng minh baïch, traùch nhieäm, chuyeân nghieäp; hoaøn thieän cô caáu quaûn lyù thoâng qua vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng Quaûn lyù vôùi hai thaønh vieân töø Ban Coá Vaán chuyeån sang; xaây döïng vaø trieån khai keá hoaïch phaùt trieån ñoäi nguõ keá caän… Nhöõng böôùc tieán chieán löôïc veà phöông thöùc hoaït ñoäng vaø cô caáu toå chöùc ñoù seõ khoâng chæ giuùp cuûng coá heä thoáng quaûn lyù maø coøn ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa Trung taâm trong töông lai.

4

Vôùi nhöõng thay ñoåi treân, chuùng toâi ñaõ saün saøng chaøo ñoùn cô hoäi, thaùch thöùc cuûa naêm 2015 vôùi tinh thaàn nhieät huyeát, söï naêng ñoäng, chuyeân nghieäp cao nhaát cuûa ñoäi nguõ. Toâi tin raèng, SRD seõ tieáp tuïc phaùt trieån veà chieàu saâu vaø chaát löôïng, höôùng tôùi leã kyû nieäm 10 naêm ngaøy thaønh laäp saép dieãn ra vaøo naêm 2016. Mong quyù vò tieáp tuïc uûng hoä vaø cuøng chuùng toâi ñoùn chôø ñôïi söï kieän ñaày yù nghóa ñaëc bieät naøy. Kheùp laïi naêm 2014, cho pheùp toâi ñöôïc chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm, tin töôûng vaø hoã trôï nhieät tình cuûa taát caû caùc nhaø taøi trôï, caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc cuõng nhö chính quyeàn ñòa phöông vaø nhöõng ngöôøi daân sinh soáng taïi caùc vuøng döï aùn maø SRD ñaõ, ñang hoaït ñoäng. Caûm ôn quyù vò ñaõ ñoàng haønh cuøng SRD. Ñoùng goùp cho söï phaùt trieån noâng thoân beàn vöõng cuûa Vieät Nam – laø söï nghieäp, muïc tieâu maø SRD theo ñuoåi cho haønh trình noã löïc vöôn xa cuûa mình. Traân troïng caùm ôn!

Vuõ Thò Bích Hôïp Giaùm ñoác Ñieàu haønh Trung taâm Phaùt trieån Noâng thoân Beàn vöõng (SRD)


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Thö Ngoû Töø Chuû Tòch Lieân Hieäp Caùc Hoäi Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät Vieät Nam

VUSTA Sau gaàn 10 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, Trung taâm Phaùt trieån Noâng thoân Beàn vöõng (SRD) ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng toå chöùc phi chính phuû haøng ñaàu hoaït ñoäng coù hieäu quaû taïi Vieät Nam vaø laø moät trong soá ít toå chöùc ñöôïc Lieân hieäp caùc hoäi KH & KT Vieät Nam ñeà nghò taëng Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaøo ngaøy 19/01/2015. Trong naêm thöù hai thöïc hieän Chieán löôïc 5 naêm laàn thöù ba cuûa SRD (2013-2017), SRD tieáp tuïc thöïc hieän höôùng ñi ñuùng ñaén cuûa mình vaø nhaän ñöôïc söï tin töôûng, uûng hoä khoâng nhöõng töø caùc nhaø taøi trôï, chính quyeàn vaø coäng ñoàng ôû caùc ñòa phöông thöïc hieän döï aùn maø coøn töø caùc toå chöùc khoa hoïc, caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc. Thoâng qua vieäc xaây döïng vaø lieân keát trong maïng löôùi caùc toå chöùc phi chính phuû treân phaïm vi caû nöôùc, SRD ñaõ taäp hôïp vaø huy ñoäng ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa caùc toå chöùc xaõ hoäi trong nhöõng noã löïc chung cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà caáp thieát nhö bieán ñoåi khí haäu, quaûn trò röøng. Beân caïnh nhöõng ñoùng goùp ñoái vôùi chính quyeàn vaø coäng ñoàng taïi caùc ñòa phöông thöïc hieän döï aùn, SRD coøn tích cöïc ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa Lieân hieäp caùc hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät Nam (VUSTA), thoâng qua nhöõng hoaït ñoäng nhaèm naâng cao naêng löïc cho caùc caùn boä cuûa Lieân hieäp hoäi taïi caùc ñòa phöông vaø caùc hoäi thaønh vieân, taêng cöôøng lieân keát giöõa caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc.

SRD ñaõ khoâng ngöøng cuûng coá heä thoáng toå chöùc, quaûn lyù vaø ñieàu haønh nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu môùi phaùt sinh töø thöïc tieãn. Vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng Quaûn lyù Trung taâm (BOT) laø moät böôùc tieán môùi trong quaù trình phaùt trieån cuûa SRD. Beân caïnh ñoù, SRD ñaõ khoâng ngöøng cuûng coá caùc öu theá hieän taïi ñoàng thôøi luoân tìm toøi vaø ñi ñaàu trong caùc lónh vöïc môùi nhö quaûn trò röøng, giaùm saùt röøng ñoäc laäp. Thay maët Lieân hieäp caùc Hoäi KH & KT Vieät Nam, toâi xin nhieät lieät bieåu döông nhöõng thaønh tích xuaát saéc cuûa SRD. Chuùc SRD tieáp tuïc phaùt trieån maïnh meõ, khaúng ñònh baûn lónh vaø vò theá laø moät trong soá nhöõng toå chöùc phi chính phuû hoaït ñoäng coù hieäu quaû tröïc thuoäc Lieân hieäp caùc hoäi KH & KT Vieät Nam vaø ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa cho söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.

GS. TSKH Ñaëng Vuõ Minh Chuû tòch, Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät Nam

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

5


À

T

IA

2006 -2016 NỐ

LẬP *

* KỶ N I

NĂM TH

Sustainable Rural Development

KẾ

6

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Nieàm vui thu hoaïch cuûa ngöôøi daân höôûng lôïi töø caùc döï aùn laø nieàm vui cuûa chuùng toâi

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

7


phaùt trieån sinh keá vaø naâng cao khaû

dòch/söï kieän truyeàn thoâng caáp coäng

naêng tieáp caän thò tröôøng. SRD chuù

ñoàng veà quaûn lyù baûo veä röøng,

troïng khích leä ngöôøi daân, ñaëc bieät laø

FLEGT, REDD+ vaø haïn cheá söû

phuï nöõ, tham gia tích cöïc hôn trong

duïng hoùa chaát baûo veä thöïc vaät.

caùc toå, nhoùm coäng ñoàng vaø caùc caâu

Phaàn lôùn caùc hoaït ñoäng truyeàn

laïc boä sinh keá ñeå taêng söï töï tin ñoùng

thoâng naøy do ñoái taùc vaø ngöôøi daân

goùp tieáng noùi cuûa mình trong quaù trình

trong coäng ñoàng ñoù thöïc hieän sau

ra quyeát ñònh ôû ñòa phöông.

khi tham gia hoaït ñoäng taäp huaán veà truyeàn thoâng cuûa chuùng toâi.

4526

Soá ngöôøi ñaõ tham gia caùc chöông trình taäp huaán veà quaûn lyù ruûi ro thieân tai hoaëc caùc hoaït ñoäng naâng cao nhaän thöùc veà Bieán ñoåi khí haäu vaø giaûm nheï ruûi ro thieân tai.

565

Soáâ toåå chöùc ñaõ ñaêng kyù tham gia vaøo

Soá ngöôøi khuyeát taät ñaõ ñöôïc hoã trôï

Maïng löôùi caùc toå chöùc phi chính phuû

trong naêm 2014. Hoaït ñoäng hoã trôï

Vieät Nam vaø Bieán ñoåi khí haäu (VNGO &

cuûa SRD taäp trung vaøo caûi thieän

CC) tính ñeán thaùng 12/2014.

sinh keá, caûi thieän theå chaát, tinh thaàn vaø vaän ñoäng thaønh laäp hoäi ngöôøi

46

Soáâ toå chöùc phi chính phuû treân khaép

caû nöôùc ñaõ tham gia Maïng löôùi caùc toå chöùc phi chính phuû Vieät Nam veà Thöïc thi Laâm luaät, Quaûn trò Röøng vaø Thöông maïi Laâm saûn (VNGO-FLEGT).

8

2006 -2016 NỐ

T

Soá ngöôøi tham gia vaøo caùc chieán

khuyeát taät caùc caáp.

À

IA

KẾ

4300

Soá ngöôøi ñaõ ñöôïc hoã trôï tröïc tieáp ñeå

111

NĂM TH

Sustainable Rural Development

Ghi daáu thaønh coâng

3924

10

LẬP *

* KỶ N I

M

NH

Nhöõng con soá aán töôïng naêm 2014

H I VÀ S Ẻ C


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Döï aùn: Caùc toå chöùc phi chính phuû Vieät Nam vì sinh keá coäng ñoàng caùc daân toäc mieàn nuùi phía Baéc. Nhaø taøi trôï: Toå chöùc Manos Unidas, Taây Ban Nha Troàng rau höõu cô töø moâ hình saûn xuaát kheùp kín khoâng raùc thaûi trieån khai thí ñieåm taïi xaõ Voõ Mieáu vaø xaõ Tam Thanh (Phuù Thoï)

Döï aùn: Ñöa lyù thuyeát vaøo thöïc tieãn: Môû roäng quy moâ quaûn lyù ña daïng sinh hoïc cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi an ninh löông thöïc. Nhaø taøi trôï: SEARICE Ñòa baøn: Hoøa Bình, Yeân Baùi, Sôn La, Thanh Hoùa, Laøo Cai Nöõ noâng daân töï tin thöïc hieän nhöõng khaûo nghieäm treân caây luùa

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

9


NĂM TH

À NH

LẬP *

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Noâng nghieäp Beàn vöõng

M

H I VÀ S Ẻ C

Naâng cao naêng löïc phaùt trieån sinh keá cho ngöôøi daân Noâng nghieäp beàn vöõng laø moät hôïp phaàn coát loõi cuûa SRD trong chöông trình can thieäp cuûa SRD taïi caùc coäng ñoàng ngheøo vaø deã bò toån thöông. Naêm 2014, caùc döï aùn noâng nghieäp cuûa chuùng toâi tieáp tuïc höôùng ñeán muïc tieâu naâng cao thu nhaäp cho ngöôøi noâng daân, ñaëc bieät laø phuï nöõ vaø ngöôøi daân toäc thieåu soá thoâng qua vieäc phaùt trieån caùc moâ hình sinh keá thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu vaø naâng cao naêng löïc cho caùc toå nhoùm coäng ñoàng.

Chuùng toâi ñang höôùng tôùi caùc moâ hình sinh keá noâng nghieäp – laâm nghieäp beàn vöõng, thích öùng vaø giaûm thieåu taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu, keát noái noâng laâm nghieäp treân cô sôû thoâng qua chuoãi giaù trò. Ñoàng thôøi, chuùng toâi cuõng khuyeán khích söï tham gia vaø taêng cöôøng khaû naêng töï ra quyeát ñònh cuûa ngöôøi daân trong caùc hoaït ñoäng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa coäng ñoàng.

Khoùa taäp huaán veà laäp keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh goùp

Hoïc vieân töï tin trình baøy keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh

phaàn taêng cöôøng söï lieân keát, hoã trôï laãn nhau giöõa ngöôøi daân

cuûa gia ñình mình khi tham gia khoùa taäp huaán.

ñeå giaûm chi phí ñaàu vaøo.

Döï aùn: Quaûn lyù vaø söû duïng ñaát coù söï tham gia, pha 2, taïi Phuù Thoï vaø Thaùi Nguyeân

10

Nhaø taøi trôï: Manos Unidas Ñòa baøn: Xaõ Traïm Thaûn vaø Baûo Thanh, huyeän Phuø Ninh, tænh Phuù Thoï; Xaõ Yeân Laïc, OÂn Löông vaø Ñoäng Ñaït, huyeän Phuù Löông, tænh Thaùi Nguyeân


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016 NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

T

Saûn phaåm cuûa caây thuoác nam töø vöôøn vaø taùn röøng

Döï aùn: Baûo toàn vaø phaùt trieån caây thuoác vaø baøi thuoác truyeàn thoáng ñeå caûi thieän sinh keá vaø söùc khoûe cho ngöôøi daân toäc thieåu soá Nhaø taøi trôï: Caritas UÙc Ñòa baøn: Xaõ Baûo AÙi, xaõ Caûm AÂn, huyeän Yeân Bình, tænh Yeân Baùi

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

11


NH

LẬP *

IA

* KỶ N I

À

H I VÀ S Ẻ C

Beân caïnh caùc döï aùn phaùt trieån sinh keá cho ngöôøi daân, SRD coøn toå chöùc caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng naâng cao nhaän thöùc veà thöïc traïng laïm duïng hoùa chaát baûo veä thöïc vaät coù ñoäc tính cao trong noâng nghieäp; tieán haønh taøi lieäu hoùa vaø vaän ñoäng chính saùch cho caùc döï aùn noâng nghieäp cuûa SRD.

Moät hoä gia ñình ôû Yeân Baùi ñang chaêm soùc caây maïch moân (caây thuoác)

12

NĂM TH

2006 -2016 NỐ

T

Xaây döïng caùc toå nhoùm coäng ñoàng laø phöông phaùp hieäu quaû goùp phaàn taêng cöôøng söï gaén keát trong coäng ñoàng. Taïi ñaây ngöôøi daân cuøng nhau hoïc hoûi kieán thöùc, kyõ naêng môùi, thaûo luaän vaø ñöa ra quyeát ñònh cuûa baûn thaân vaø cuûa gia ñình mình. Töø caùc toå nhoùm chaên nuoâi ôû Phuù Thoï vaø Thaùi Nguyeân, toå hôïp taùc phaùt trieån kinh doanh ôû Haø Tónh, nhoùm noâng daân tham gia choïn loïc gioáng luùa ôû Hoøa Bình, Yeân Baùi, Sôn La, Laøo Cai, Thanh Hoùa ñeán nhoùm troàng caây thuoác nam ôû Yeân Baùi ñeàu ñaõ vaø ñang chöùng toû laø nhöõng nhaân toá tích cöïc mang ñeán söï thay ñoåi cho chính hoï vaø coäng ñoàng xung quanh.

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Noâng nghieäp Beàn vöõng

M


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu Giaûm nheï ruûi ro thieân tai

M

H I VÀ S Ẻ C

Taêng cöôøng khaû naêng vaø tính chuû ñoäng cho coäng ñoàng SRD cam keát hoã trôï caùc coäng ñoàng noâng thoân giaûm nheï caùc taùc ñoäng tieâu cöïc do Bieán ñoåi khí haäu (BÑKH) gaây ra, trong ñoù bao goàm nhöõng ruûi ro thieân tai lieân quan ñeán BÑKH. Nhöõng hoaït ñoäng khi ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng taïi coäng ñoàng ñöôïc SRD nghieân cöùu ñaùnh giaù ñeå tieán haønh vaän ñoäng caùc caáp chính quyeàn ñöa ra nhöõng chuû tröông chính saùch nhaân roäng tôùi caùc coäng ñoàng khaùc.

Nhöõng hoaït ñoäng hoã trôï coäng ñoàng taêng khaû naêng vaø tính chuû ñoäng thích öùng vôùi BÑKH giaûm nheï ruûi ro thieân tai cuûa SRD chuû yeáu taäp trung ôû caùc tænh Nam Ñònh, Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh, Quaûng Trò vaø Thöøa Thieân Hueá. Naêm 2014, caùc döï aùn cuûa SRD taäp trung vaøo taêng khaû naêng choáng chòu cuûa ngöôøi daân vôùi thieân tai vaø BÑKH, baèng caùc hoaït ñoäng: Hoã trôï coäng ñoàng laäp keá hoaïch phoøng ngöøa vaø giaûm nheï ruûi ro thieân tai; naâng cao nhaän thöùc, kyõ naêng öùng phoù cho ngöôøi daân; trieån khai caùc moâ hình sinh keá öùng phoù vôùi BÑKH; cung caáp caùc thieát bò thieát yeáu phuïc vuï cho coâng taùc phoøng choáng luït baõo caáp thoân/xoùm.

Moâ hình chaên nuoâi lôïn treân neàn ñeäm loùt sinh hoïc aùp duïng

Toå chöùc khoùa taäp huaán veà xaây döïng keá hoaïch giaûm nheï

taïi huyeän Can Loäc, tænh Haø Tónh vöøa ñem laïi hieäu quaû kinh

ruûi ro thieân tai cho caùc toå phoøng choáng luït baõo.

teá, baûo veä moâi tröôøng vaø thích öùng vôùi BÑKH.

Döï aùn: AÙp duïng chuoãi giaù trò caûi thieän sinh keá noâng thoân trong boái caûnh öùng phoù vôùi BÑKH, naâng cao naêng löïc quaûn lyù ruûi ro thieân tai thoâng qua moâ hình toå phoøng choáng luït baõo caáp thoân/xoùm, trang bò phöông tieän öùng cöùu,

truyeàn thoâng thay ñoåi nhaän thöùc vaø haønh vi. Nhaø taøi trôï: Manos Unidas. Ñòa baøn: Caùc xaõõ Khaùnh Loäc, Vónh Loäc vaø Vöôïng Loäc, huyeän Can Loäc, tænh Haø Tónh Baùo caùo thöôøng nieân 2014

13


IA

* KỶ N I

14

LẬP *

Dieãn taäp phoøng choáng thieân tai taïi Thöøa Thieân Hueá

À

2006 -2016 NỐ

T

ro thieân tai 13/10/2014 taïi Ñaø Naüng

NĂM TH

Sustainable Rural Development

KẾ

Söï kieän truyeàn thoâng höôûng öùng Ngaøy quoác teá giaûm nheï ruûi

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C


Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu, caùc chò em phuï nöõ ôû thoân Vaân Quaät Ñoâng, xaõ Höông Phong, thò xaõ Höông Traø, tænh Thöøa Thieân Hueá ñaõ bieán nhöõng ñieäu ví, caâu hoø truyeàn thoáng thaønh coâng cuï truyeàn thoâng ñaéc löïc ñeå

IA

* KỶ N I

LẬP *

thoâng veà Giaûm nheï ruûi ro thieân tai vaø

À NH

Thoâng qua caùc hoaït ñoäng truyeàn

NĂM TH

2006 -2016 NỐ

T

SRD cuõng ñaõ chia seû kinh nghieäm, thoâng tin veà phoøng choáng thieân tai, BÑKH thoâng qua caùc buoåi dieãn thuyeát taïi nhaø thôø, thaêm quan, trao ñoåi giöõa caùc döï aùn hay tham gia caùc söï kieän truyeàn thoâng caáp vuøng nhaân ngaøy Quoác teá giaûm nheï ruûi ro thieân tai vaø thích öùng vôùi BÑKH 13/10 haøng naêm.

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu Giaûm nheï ruûi ro thieân tai

M

H I VÀ S Ẻ C

Ñoái vôùi nhoùm ñoái töôïng deã bò toån thöông nhö phuï nöõ, treû em, ngöôøi khuyeát taät vaø ngöôøi cao tuoåi, chuùng toâi ñaëc bieät quan taâm, chuù troïng vieäc naâng cao naêng löïc öùng phoù thieân tai, trong ñoù ñeà cao vaø khuyeán khích söï tham gia, vai troø vaø ñoùng goùp cuûa phuï nöõ.

vôùi thieân tai vaø BÑKH moät caùch gaàn guõi, deã hieåu. Hoï vaø raát nhieàu phuï nöõ taïi caùc ñòa baøn döï aùn khaùc ñaõ mang ñeán moät caùi nhìn môùi veà moät nhoùm ñoái töôïng deã bò toån thöông nhöng chuû ñoäng vaø tích cöïc tham gia cuøng coäng ñoàng öùng phoù thieân tai vaø BÑKH.

chuyeån taûi thoâng ñieäp veà öùng phoù

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

15


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Taêng cöôøng hôïp taùc, lieân keát ñeå hoã trôï coäng ñoàng Naêm 2014, SRD tieáp tuïc ñieàu haønh, ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng cuûa Maïng löôùi Caùc toå chöùc Phi chính phuû Vieät Nam vaø BÑKH (VNGO&CC) vôùi vai troø Tröôûng ban ñieàu haønh. Caùc hoaït ñoäng chia seû thoâng tin, naâng cao naêng löïc chuyeân moân cho caùc toå chöùc thaønh vieân cuûa VNGO&CC ñöôïc trieån khai hieäu quaû. Moái lieân keát hôïp taùc trong trieån khai hoaït ñoäng vôùi Cuïc Khí töôïng thuûy vaên vaø BÑKH (DMHCC), thuoäc Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Nhoùm laøm vieäc veà BÑKH (CCWG) ñöôïc duy trì vaø phaùt trieån. Ñieån hình laø hoaït ñoäng phoái hôïp trong vieäc nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù caùc moâ hình thích öùng vôùi BÑKH ñaõ trieån khai taïi Vieät Nam trong giai ñoaïn 2009-2014. Keát quaû cuûa hoaït ñoäng naøy seõ ñöa ra boä tieâu chí ñaùnh giaù moâ hình thích öùng vôùi BÑKH ôû Vieät Nam döï kieán vaøo thaùng 6/2015.

16

Beân caïnh caùc hoaït ñoäng trong maïng löôùi VNGO&CC vaø phoái keát hôïp vôùi CCWG vaø DMHCC, SRD cuõng ñaõ chöùng toû laø moät ñoái taùc hoã trôï kyõ thuaät tin caäy cuûa toå chöùc WINROCK trong Chöông trình Röøng vaø Ñoàng baèng (VFD) do USAID taøi trôï cho naêm tænh thuoäc khu vöïc Ñoàng Baèng soâng Hoàng vaø tænh Long An raø soaùt, caäp nhaät keá hoaïch haønh ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu cuûa caùc tænh vaø hoã trôï phaùt trieån sinh keá beàn vöõng trong boái caûnh BÑKH cho moät soá coäng ñoàng thuoäc caùc tænh döï aùn.


NĂM TH

À

LẬP *

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

KẾ

vaø Thöông maïi Laâm saûn (FLEGT)

M

NH

Thöïc thi Laâm luaät, Quaûn trò Röøng

H I VÀ S Ẻ C

Xaây döïng, cuûng coá vaø phaùt trieån maïng löôùi

Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän veà Thöïc thi Laâm luaät, Quaûn trò röøng vaø Thöông maïi Laâm saûn (VPA- FLEGT) giöõa EU vaø caùc nöôùc xuaát khaåu goã vaøo EU nhaèm ñaûm baûo raèng goã vaø caùc saûn phaåm goã xuaát khaåu vaøo EU phaûi coù nguoàn goác hôïp phaùp. Hieäp ñònh cuõng giuùp caùc nöôùc saûn xuaát goã ngaên chaën tình traïng khai thaùc baát hôïp phaùp thoâng qua taêng cöôøng quaûn trò ngaønh laâm nghieäp. Thaønh laäp töø thaùng 1/2012, Maïng löôùi caùc toå chöùc phi chính phuû Vieät Nam veà Thöïc thi Laâm luaät, Quaûn trò Röøng vaø Thöông maïi Laâm saûn (VNGO-FLEGT) ñaõ vaø ñang ñoùng goùp yù kieán cho caùc noäi dung quan troïng cuûa VPA. Maïng löôùi goùp phaàn naâng cao naêng löïc vaø thuùc ñaåy söï tham gia cuûa caùc beân lieân quan ñaëc bieät laø caùc NGO vaø coäng ñoàng soáng phuï thuoäc röøng vaøo tieán trình ñaøm phaùn VPA FLEGT.

Vôùi vai troø laø Tröôûng ban ñieàu haønh Maïng löôùi VNGO-FLEGT, SRD ñaõ tích cöïc ñieàu phoái caùc toå chöùc thaønh vieân thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nhaèm naâng cao vai

troø vaø vò theá cuûa Maïng löôùi, naâng cao naêng löïc cho caùc thaønh vieân tham gia, ñoùng goùp tích cöïc vaø coù giaù trò vaøo tieán trình ñaøm phaùn vaø thöïc thi hieäp ñònh VPA-FLEGT.

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

17


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Cuoäc vaän ñoäng truyeàn thoâng veà FLEGT taïi huyeän Yeân Bình, tænh Yeân Baùi

Naêm 2014 ghi daáu nhöõng noã löïc cuûa SRD trong caùc hoaït ñoäng cuûa Maïng löôùi ôû caû caáp quoác gia vaø coäng ñoàng Taïi caáp quoác gia: SRD ñaõ xaây döïng naêng löïc cho caùc thaønh vieân Maïng löôùi thoâng qua caùc khoùa taäp huaán veà kyõ naêng nghieân cöùu coù söï tham gia ôû coäng ñoàng, truyeàn thoâng coäng ñoàng, vieát baùo caùo vaø baûn tin chính saùch, giaùm saùt ñoäc laäp VPA-FLEGT... Ngoaøi ra, laø Tröôûng Ban ñieàu haønh, SRD laøm coâng taùc keát noái, giao löu vôùi caùc toå chöùc ñoái taùc lieân quan thoâng qua caùc hoäi thaûo, hoäi nghò trong vaø ngoaøi nöôùc. Taïi caáp coäng ñoàng: SRD cuøng vôùi caùc toå chöùc thaønh vieân tieán haønh caùc nghieân cöùu tham vaán coäng ñoàng veà khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu phaùp lyù ñöôïc ñaët ra trong VPA taïi 06 tænh Yeân Baùi, Thaùi Nguyeân, Thanh Hoùa, Thöøa Thieân Hueá, Bình Ñònh vaø Baø Ròa - Vuõng Taøu; trieån khai caùc cuoäc vaän ñoäng truyeàn thoâng caáp huyeän ñeå taêng nhaän thöùc cuûa coäng ñoàng veà VPA-FLEGT vaø ñöa caùn boä ñòa phöông tham gia vaøo caùc khoùa taäp huaán veà kyõ naêng nghieân cöùu, truyeàn thoâng.

18

Maïng löôùi cuõng khoâng ngöøng môû roäng keát naïp thaønh vieân, cuûng coá cô caáu vaø phaùt trieån Chieán löôïc cuûa Maïng löôùi giai ñoaïn 2015-2025 vôùi söï hoã trôï cuûa chuyeân gia. Ñeán thaùng 12/2014, Maïng löôùi VNGO-FLEGT coù 46 toå chöùc thaønh vieân cam keát tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng, phaân boá treân caû 3 mieàn Baéc – Trung – Nam. Ban ñieàu haønh Maïng löôùi nhieäm kyø môùi 2015-2017 goàm coù 3 toå chöùc: Trung taâm Phaùt trieån Noâng thoân Beàn vöõng (SRD), Vieän Quaûn lyù röøng Beàn vöõng vaø Chöùng chæ röøng (SFMI) vaø Trung taâm Nghieân cöùu vaø Tö vaán Quaûn lyù Taøi nguyeân (CORENARM).


NĂM TH

À NH

LẬP *

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Giôùi

M

H I VÀ S Ẻ C

Môû roäng cô hoäi bình ñaúng

SRD phaán ñaàu trôû thaønh moät toå chöùc coù traùch nhieäm trong noäi boä cuûa mình trong caùc chöông trình can thieäp taïi caáp coäng ñoàng cuõng nhö trong caùc lieân minh vaän ñoäng chính saùch höôùng tôùi bình ñaúng giôùi.

Naêm 2014, SRD tieáp tuïc höôùng tôùi caùc hoaït ñoäng bình ñaúng giôùi thöïc chaát trong caùc nhoùm coäng ñoàng, bao goàm: Nhoùm daân toäc thieåu soá; Nhoùm ngöôøi khuyeát taät; Nhoùm noâng daân ngheøo khoâng coù ñaát; Nhoùm coäng ñoàng ñoái maët thöôøng xuyeân vôùi thieân tai vaø bò toån thöông bôûi bieán ñoåi khí haäu; Nhoùm phuï nöõ vaø treû em gaùi. Hoaït ñoäng loàng gheùp giôùi cuûa SRD höôùng ñeán ñaûm baûo phuï nöõ vaø nam giôùi ôû caùc caáp quaûn lyù vaø nhaân vieân toå chöùc, cuõng nhö caùc ñoái töôïng taïi caáp döï aùn coù cô hoäi tieáp caän coâng baèng taát caû caùc nguoàn löïc nhaèm phaùt trieån naêng löïc vaø thuï höôûng thaønh quaû nhö nhau.

Hoäi thaûo Taêng cöôøng Loàng gheùp Giôùi, Baûo veä Treû em vaø Quaûn trò vaøo caùc döï aùn SRD, thaùng 9/2014

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

19


IA

* KỶ N I

Trong naêm 2014, döï aùn "Hoã trôï ngöôøi NKT taïi huyeän Gio Linh, tænh Quaûng Trò" ñaõ tham gia Vaän ñoäng chính saùch, thuùc ñaåy thaønh laäp Hoäi NKT caáp tænh, ñoàng thôøi can thieäp ñeå ñöa Gio Linh laø moät trong boán huyeän treân ñòa baøn tænh Quaûng Trò thí ñieåm thaønh laäp Ban vaän ñoäng, tieán tôùi thaønh laäp hoäi NKT caáp huyeän vaø xaõ.

LẬP *

Toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo veà ñònh höôùng ngheà nghieäp cho NKT, hoã trôï NKT trieån khai caùc moâ hình sinh keá phuø hôïp vôùi ñieàu kieän söùc khoûe vaø kinh teá cuûa hoï; caùc hoaït ñoäng caûi thieän theå chaát, tinh thaàn bao goàm thaêm khaùm taïi nhaø, hoã trôï y teá khaån caáp cho caùc tröôøng hôïp NKT khoâng may bò ñau oám, toå chöùc sinh hoaït vaên hoùa, vaên ngheä cho NKT, Treû khuyeát taät nhaân dòp ngaøy quoác teá thieáu nhi, ngaøy NKT; duy trì hoaït ñoäng caùc caâu laïc boä ngöôøi khuyeát taät caáp xaõ ñeå keát noái NKT vaø ngöôøi thaân cuûa hoï laïi vôùi nhau vaø cuøng giuùp ñôõ nhau vöôït qua khoù khaên, taïo döïng nieàm tin trong cuoäc soáng.

À NH

Naêm 2014, SRD ñaõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoã trôï ngöôøi khuyeát taät mang tính thöïc tieãn cao nhö:

NĂM TH

2006 -2016 NỐ

T

Hoã trôï caûi thieän cuoäc soáng

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Hoã trôï ngöôøi khuyeát taät

M

H I VÀ S Ẻ C

Hoã trôï Ngöôøi khuyeát taät (NKT) laø vaán ñeà loàng gheùp xuyeân suoát trong caùc döï aùn SRD. Chuùng toâi luoân coá gaéng ñaûm baûo söï tham gia cuûa NKT trong caùc hoaït ñoäng döï aùn cuûa mình. Beân caïnh ñoù, SRD cuõng thöïc hieän nhöõng döï aùn vôùi ñoái töôïng höôûng lôïi chính laø NKT; taäp trung vaøo caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chính goàm caûi thieän sinh keá, caûi thieän theå chaát vaø naâng cao tinh thaàn.

Döï aùn: Hoã trôï ngöôøi khuyeát taät ôû huyeän Gio Linh, tænh Quaûng Trò Nhaø taøi trôï: Caritas UÙc Ñòa baøn: Xaõ Gio Myõ, xaõ Gio Haûi vaø thò traán Gio Linh.

Döï aùn ñaõ toå chöùc cho chuyeân gia vaät lyù vaø sinh hoaït trò lieäu ñeán taän nhaø höôùng daãn vaø taäp cho con trai cuûa chò Nguyeãn Thò Laïc (thoân Phöôùc Thò, xaõ Gio Myõ, huyeän Gio Linh, tænh Quaûng Trò). Keát quaû laø chaùu ñaõ bieát giao tieáp hôn vaø coù theå söû duïng ñoâi chaân saép xeáp ñoà chôi thay cho ñoâi tay.

20


NĂM TH

À NH

LẬP *

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Baûo veä treû em

M

H I VÀ S Ẻ C

Traùch nhieäm, thaáu hieåu Baûo veä treû em laø moät lónh vöïc hoaït ñoäng môùi cuûa SRD. Chuùng toâi ñaõ tieán haønh xaây döïng chính saùch Baûo veä treû em naêm 2013 vaø baét ñaàu loàng gheùp chính saùch naøy trong caùc hoaït ñoäng döï aùn vaøo naêm 2014. Chính saùch naøy aùp duïng ñoái vôùi taát caû nhaân vieân, tình nguyeän vieân, chuyeân gia tö vaán laøm vieäc theo hôïp ñoàng vaø ñoái taùc.

Naêm 2014, vôùi nguoàn taøi trôï cuûa toå chöùc Caritas UÙc, chính saùch baûo veä treû em cuûa SRD ñaõ ñöôïc thöïc hieän, loàng gheùp trong caùc taøi lieäu caåm nang chính saùch cuûa toå chöùc cuõng nhö caùc hoaït ñoäng döï aùn taïi cô sôû. Chính saùch baûo veä treû em cuûa SRD ñöa ra caùc nguyeân taéc öùng xöû nhaèm quaûn lyù caùc ruûi ro tieàm aån maø treû em vaø nhöõng ngöôøi laøm vieäc vôùi treû coù theå gaëp phaûi, thoâng qua: Toå chöùc chia seû vaø caäp nhaät

veà noäi dung cuûa chính saùch, naâng cao nhaän thöùc cho caùc nhaân vieân vaø caùc ñoái taùc cuûa SRD veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn treû em; aùp duïng kyù cam keát veà nguyeân taéc öùng xöû ñoái vôùi chuyeân gia, tö vaán, giaûng vieân khi laøm vieäc vôùi hoaëc thay maët cho SRD; ñöa vaøo tieâu chí tuyeån duïng nhaèm giaûm thieåu nguy cô tieàm aån veà xaâm haïi vaø laïm duïng treû em.

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

21


10

NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

M

NH

Truyeàn thoâng, Nghieân cöùu vaø Vaän ñoäng chính saùch

H I VÀ S Ẻ C

Hôïp taùc vaø keát noái Naêm 2014, SRD ñaõ vaø ñang tieáp tuïc hôïp taùc vôùi caùc cô quan, toå chöùc cuûa Chính phuû tieán haønh caùc nghieân cöùu trong caùc lónh vöïc lieân quan tôùi Bieán ñoåi khí haäu, Quaûn trò röøng vaø noâng nghieäp beàn vöõng ñeå tìm ra nhöõng khoaûng troáng trong caùc chính saùch hieän taïi, goùp yù hoaøn thieän chính saùch cuõng nhö tham vaán cho vieäc xaây döïng chính saùch môùi.

Beân caïnh caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu, vaän ñoäng chính saùch taïi caáp coäng ñoàng, SRD tieán haønh caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng nhaèm goùp phaàn nhaân roäng taùc ñoäng tích cöïc cuûa döï aùn vaø höôùng tôùi thay ñoåi nhaän thöùc, haønh vi cuûa ngöôøi daân cuõng nhö chính quyeàn ñòa phöông veà caùc vaán ñeà nhö baûo veä röøng, PFES, FLEGT, REDD+ vaø giaûm nheï ruûi ro thieân tai.

Hoaït ñoäng keát noái thoâng qua thaêm quan, hoïc hoûi kinh nghieäm giöõa noâng daân trong chöông trình Röøng vaø Ñoàng baèng vaø noâng daân trong caùc döï aùn khaùc cuûa SRD.

Chöông trình: Röøng vaø Ñoàng baèng Vieät Nam Nhaø taøi trôï: Toå chöùc Phaùt trieån Quoác teá Hoa Kyø (USAID) Ñòa baøn: Caùc tænh Nam Ñònh, Thanh Hoùa, Ngheä An vaø Long An

Buoåi dieãn thuyeát veà baûo veä moâi tröôøng vaø thích öùng BÑKH taïi nhaø thôø Giaùo xöù Lieãu Ñeà vaø Kieân Lao

22


NĂM TH

À NH

LẬP *

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

KẾ

Phaùt trieån toå chöùc

M

H I VÀ S Ẻ C

Ñoåi môùi, naêng ñoäng, chuyeân nghieäp Naêm 2014, vôùi söï höôùng daãn cuûa chuyeân gia tö vaán, toaøn boä caùn boä, nhaân vieân cuûa SRD cuøng vôùi Ban giaùm ñoác vaø Ban Coá vaán cuûa Trung taâm ñaõ tham gia moät hoäi thaûo hai ngaøy ñeå cuøng phaân tích caùc vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc hình thaønh Hoäi ñoàng

quaûn lyù Trung taâm (Board of Trustees) vaø phaùt trieån ñoäi nguõ keá caän cho caùc vò trí chuû choát cuûa Toå chöùc. Taïi hoäi thaûo naøy, 05 thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn lyù Trung taâm ñaõ ñöôïc löïa choïn, trong ñoù coù 02 thaønh vieân ñoäc laäp laø ngöôøi ñaõ tham gia Ban Coá vaán vaø 03 thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng saùng laäp.

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn lyù Trung taâm

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

23


CAÙN BOÄ CHÖÔNG TRÌNH

TRÔÏ LYÙ C. TRÌNH

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

TRÔÏ LYÙ C. TRÌNH

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

BEÀN VÖÕNG

NOÂNG NGHIEÄP

TRÖÔÛNG PHOØNG

CAÙN BOÄ CHÖÔNG TRÌNH

MIEÀN TRUNG

TRÌNH

CHÖÔNG

QUAÛN LYÙ

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

TRÔÏ LYÙ C. TRÌNH

CAÙN BOÄ CHÖÔNG TRÌNH

FLEGT

PHOØNG

TRÖÔÛNG

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

TRÔÏ LYÙ TR. THOÂNG

CAÙN BOÄ TRUYEÀN THOÂNG

THOÂNG

TRUYEÀN

PHOØNG

TRÖÔÛNG PHOØNG

KHÍ HAÄU

BIEÁN ÑOÅI

TRÖÔÛNG

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

TRÔÏ LYÙ C. TRÌNH

CAÙN BOÄ CHÖÔNG TRÌNH

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

GIAÙM ÑOÁC

QUAÛN LYÙ

HOÄI ÑOÀNG

VUSTA

CAÙN BOÄ NHAÂN SÖÏ

CAÙN BOÄ HAØNH CHÍNH

TÌNH NGUYEÄN VIEÂN THÖÏC TAÄP SINH

TAÏP VUÏ/BAÛO VEÄ/LAÙI XE

KEÁ TOAÙN

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC/

SÔ ÑOÀ CÔ CAÁU CUÛA TRUNG TAÂM SAU KHI THAØNH LAÄP HOÄI ÑOÀNG QUAÛN LYÙ

Ệ NĂM TH

2006 -2016 H I VÀ S Ẻ C

IA

* KỶ N I

10

Sustainable Rural Development

LẬP *

T

NỐ

NH

KẾ

24

M

À


NĂM TH

À

LẬP *

Sustainable Rural Development

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Bản đồ dự án

Hà Giang Vĩnh Phúc

Cao Bằng Bắc Kạn

Lào Cai

Thái Nguyên Hà Nội Bắc Ninh Yên Bái

VUSTA

Quảng Ninh

Sơn La

Hải Phòng Phú Thọ

Thái Bình Nam Định

Hòa Bình Thanh Hóa

Quảng Bình

Nghệ An

Quảng Trị

Hà Tĩnh

Hoàng Sa Quần Đảo Hoàng Sa

Thừa Thiên Huế

Đà Nẵng

Kon Tum

Quảng Nam Đắk Lắk Lâm Đồng

Bình Định Thừa Thiên Huế

Bình Dương TP. Hồ Chí Minh

Ninh Thuận

Long An Đồng Tháp

Vũng Tàu

An Giang

Bến Tre

Phú Quốc

Lâm Đồng

Trường Sa

Vĩnh Long Trà Vinh

Cần Thơ Hậu Giang

Kiên Giang | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Quần Đảo Trường Sa

Cà Mau

Côn Đảo

Địa bàn có hoạt động của dự án của SRD Địa bàn có thành viên của mạng lưới Địa bàn có hoạt động mạng lưới

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

25


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Danh saùch caùc nhaø taøi trôï naêm

2014

Nhaø taøi trôï vaø Ñoái taùc taøi trôïï

Quoác gia

Manos Unidas

Taây Ban Nha

Caritas Australia

UÙc

Care International

Ñan Maïch

Toå chöùc Naâng cao naêng löïc caùc saùng kieán coäng ñoàng khu vöïc Ñoâng Nam AÙ (SEARICE)

Phi-lip-pin

Boä Ngoaïi giao vaø Thöông maïi UÙc (DFAT)

UÙc

Boä Phaùt trieån Quoác teá Anh (DFID)

Anh

Toå chöùc Noâng löông Lieân hôïp quoác (FAO)

Lieân hôïp quoác

Cô quan Phaùt trieån Quoác teá Hoa Kyø (USAID)

Hoa Kyø

FERN

Forest Trend

Hoa Kyø

Winrock International

Hoa Kyø

Dieãn ñaøn Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông veà Phuï nöõ, Luaät phaùp vaø Phaùt trieån (APWLD)

AP -Thaùi Lan

Maïng löôùi Khoâng thuoác tröø saâu Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông (PANAP)

Malaysia

26


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Sinh keá cuûa ngöôøi daân taïi caùc ñòa phöông ñöôïc caûi thieän laø taâm huyeát cuûa chuùng toâi.

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

27


À

T

IA

2006 -2016 NỐ

H I VÀ S Ẻ C

Baùo caùo thu nhaäp vaø chi phí Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014

Ñôn vò: USD

Khoaûn muïc

I

2014

2013

1,449,383

965,026

16,440

23,085

Cheânh leäch tyû giaù

3,693

10,772

Thu nhaäp khaùc

1,232

117

208,460

83,558

1,679,208

1,082,588

1,549,705

1,084,129

88,505

79,198

1,638,210

1,163,327

40,998

(80,739)

Thu nhaäp Nguoàn taøi trôï trong naêm Laõi tieàn göûi

Chi phí haønh chính töø caùc döï aùn

Toång thu nhaäp

II

Chi phí Chi phí chöông trình Chi phí hoã trôï chöông trình

Toång chi phí

III Cheânh leäch thu nhaäp chi phí

Caùc soá lieäu treân ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi Coâng ty TNHH Kieåm toaùn AFC Vieät Nam

28

LẬP *

* KỶ N I

NĂM TH

Sustainable Rural Development

KẾ

Baùo caùo taøi chính

10

NH

M


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Baûng caân ñoái keá toaùn Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014 Taøi saûn

Ñôn vò: USD 31/12/2014

1/1/2014

927,617

847,689

I

Tieàn

1

Tieàn maët

4,705

5,225

Ñoàng Vieät Nam

1,157

1,007

Ngoaïi teä

3,548

4,148

Tieàn göûi ngaân haøng

922,912

842,464

Vieät Nam Ñoàng

748,951

429,068

Ngoaïi teä

173,961

413,396

15,003

4,498

2

II

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn

1

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn

III

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

1

Phaûi thu töø nhaø taøi trôï

7,219

3,998

2

Taïm öùng ( nhaân vieân )

5,111

500

3

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

2,673

IV

Haøng toàn kho

1

Coâng cuï, duïng cuï

V

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

1

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

29


NĂM TH

Sustainable Rural Development

T

H I VÀ S Ẻ C

Taøi saûn coá ñònh

38,810

44,204

1

Taøi saûn coá ñònh höõu hình

35,475

39,122

Nguyeân giaù

73,369

63,407

(37,894)

(24,285)

Taøi saûn coá ñònh voâ hình

3,335

5,082

Nguyeân giaù

8,338

8,471

(5,003)

(3,388)

981,430

896,391

NGUOÀN VOÁN

31/12/2014

1/1/2014

I

Nôï ngaén haïn

118,832

107,082

1

Chi phí trích tröôùc

9,275

10,844

2

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng

95,348

86,643

3

Caùc khoaûn phaûi traû theo löông

4

Caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc

847

(3,978)

5

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

13,362

13,574

II

Nguoàn kinh phí

862,598

789,309

1

Taïm öùng kinh phí

2

Cheânh leäch tyû giaù

3

Quyõ phaùt trieån söï nghieäp

280,729

249,264

4

Nguoàn kinh phí hoaït ñoäng

225,458

53,017

5

Nguoàn kinh phí döï aùn

317,600

442,824

6

Nguoàn kinh phí hình thaønh TSCÑ

38,811

44,204

981,430

896,391

2

Giaù trò hao moøn luyõ keá VII

Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn

Toång taøi saûn

Toång nguoàn voán

30

IA

KẾ

2006 -2016 NỐ

VI

Giaù trò hao moøn luyõ keá

À

LẬP *

* KỶ N I

10

NH

M


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

LẬP *

KẾ

2006 -2016

T

NỐ

IA

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C

Vôùi nhöõng noã löïc vöôn xa ñaõ laøm neân thaønh coâng cuûa naêm 2014, toaøn theå ñoäi nguõ SRD cam keát seõ tieáp tuïc khoâng ngöøng coá gaéng, thöïc hieän toát hôn nöõa söù meänh cuûa mình trong caùc hoaït ñoäng vì coäng ñoàng, vì söï phaùt trieån noâng thoân beàn vöõng cuûa Vieät Nam vaø sinh keá cuûa ngöôøi daân treân moïi mieàn ñaát nöôùc. Naêm 2015, SRD seõ tieáp tuïc ghi daáu nhöõng thaønh coâng vöôït troäi, thieát thöïc höôùng tôùi leã kyû nieäm 10 naêm ngaøy thaønh laäp toå chöùc – moät daáu moác nhieàu yù nghóa vaø ñaùng traân troïng treân haønh trình Keát noái vaø Seû chia cuûa SRD.

Nhóm Biên soạn Bà VŨ THỊ BÍCH HỢP Phòng Truyền thông - SRD Cán bộ SRD ẢNH: SRD Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc

In 500 cuốn, Khổ: 19 x 26 cm

BÙI VIÊT BẮC

Số đăng ký KHXB:

Chịu trách nhiệm nội dung

theo QĐXB số:

Tổng biên tập

In xong nộp lưu chiểu 2015

LÝ BÁ TOÀN

Mã số ISBN:

Biên tập

Thiết kế & in: Công ty TNHH Thương mại & Quảng cáo Phương Đông

NGUYỄN KHẮC OÁNH

Địa chỉ: Số 8, ngõ 281 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Baùo caùo thöôøng nieân 2014

31


NĂM TH

À

Sustainable Rural Development

T

Trung taâm Phaùt trieån Noâng thoân Beàn vöõng - SRD

Ñòa chæ: soá 56, ngaùch 19/9, Kim Ñoàng, Hoaøng Mai, Haø Noäi Ñieän thoaïi: 04 39436676 / Fax: 04 39436449 Email: info@srd.org.vn / Website: www.srd.org.vn

IA

KẾ

2006 -2016 NỐ

LẬP *

* KỶ N I

10

NH

M

H I VÀ S Ẻ C