Page 31

1/3

Chefer har det tufft Nästan var tredje chef upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller har en hög arbetsbelastning. 70 % av alla chefer har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. Källa: Sacos rapport Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen? Ohälsa bland personer med ledande befattning, 2018

50% 63% Sjukfrånvaron ökar

Pressat tempo

Mellan 2014 och 2018 ökade ­chefernas sjukfrånvaro med 50 %. Chefers frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 % under samma period. Det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Omkring 63 % av cheferna uppger att tempot är så högt att de får dra in på ­luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka. Och 69 % förväntas vara tillgängliga på telefon även på sin fritid.

Källa: Previas statistik över kort- och långtidsfrånvaro, baserat på 12 300 chefer

... och det här bör arbetsgivaren göra ● Ha en tydlig plan för vem som ersätter ­chefen när hen är borta. ● Se till att chefen har tillräckligt stöd från HR-funktionen och ledningen. ● Avlasta chefens administrativa ­arbetsuppgifter. ● Ge kompetensutveckling. ● Ha en tydlig befattningsbeskrivning så att chefen vet vad som förväntas i rollen.

Källa: Sacos rapport Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen? Ohälsa bland personer med ledande befattning, 2018

Testa chefoskopet Ty

cker du att arbe tsmiljön för chefer på din ar betsplats kan utvecklas? Tipsa ledningen om Chefoskopet, et t verktyg från partsgemensam ma Sunt arbetsliv för att kartläg ga och förbättra chefers förutsättn ingar.

NR 2 /20 19 ES SENS 33

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement