Page 1

‫שלֹום!‬ ‫ָ‬ ‫של ּביִת – ִס ְפרֵנּו‪.‬‬ ‫שזֶה כדאי להכיר ֶאת ההסטוריה ֶ‬ ‫ש ְבנּו ֶ‬ ‫ָח ַ‬ ‫ׁש ִלכְבֹודֹו ָקרוי ֵּבית‬ ‫ָתן גזנג ֶׁ‬ ‫ׁשל נ ַ‬ ‫ָפיָה ֶׁ‬ ‫ְמד ַעל ַה ִביֹו ְגר ְ‬ ‫ְק ֵּבל ֵּמידָע ָחׁשוב וְִנל ָ‬ ‫ִקרָא ו נ ַ‬ ‫נְ‬ ‫ׁשלָנו!‬ ‫ַה ֵּן ֶׁפר ֶׁ‬ ‫ש ָלכֶם‪ ,‬נָכֹון?‬ ‫ש ָפ ָחה ֶ‬ ‫ַאתם ַמכִירִים ָהמֹון סיפּורִים ואנקדוטות ַעל ַה ִם ְ‬ ‫ֶּב ַטח ֶ‬ ‫ַאת ַהןיפּורִים ָה ֵאלֶה?‬ ‫סיפר ָלכֶם ְ‬ ‫ִמי ֶ‬

‫ְהעֲבִיר ֶׁאת ההיסטוריה מדֹור לְדֹור?‬ ‫ָםה ֲחׁשוב ל ַ‬ ‫לָ‬ ‫ש ָלכֶם‪,‬‬ ‫ַּבנִים ֶ‬ ‫יֹותר‪ְ ,‬ת ַס ְפרּו ְּבוַדַאי‪ ,‬סיפּורִים משפחתיים ל ָ‬ ‫ַאתם ִת ְהיּו גְדֹולִים ֵ‬ ‫כש ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ְשרת‪.‬‬ ‫שר ֶ‬ ‫ש ְך ַה ַ‬ ‫ָהם‪ ,‬וְכָם ִת ָם ֵ‬ ‫של ֶ‬ ‫ַּבנִים ֶ‬ ‫ְה ָּבנִים ל ָ‬ ‫וַ‬ ‫ְן ֶפר ּולימסור את הסיפּורִים ָה ֵאלֶה מידֹור לְדֹור?‬ ‫ָםה ָחשּוב כָל ָכ ְך ל ַ‬ ‫לָ‬ ‫אֹומרֶת לָנּו ַהיַהדּות!‬ ‫ְאה ָמה ֶ‬ ‫ְשו וְִנר ֶ‬ ‫ּבֹואּו ַעכ ָ‬ ‫ׁשל ֶׁפ ַסח כָתוב‪:‬‬ ‫וב ַה ָגדָה ֶׁ‬ ‫ַבּתֹורָה ְ‬

‫ׁשםֹות ֶׁפרֶׁק ט''ו ָפסו ק ‪)8‬‬ ‫ְבְנ ָך ַבּיֹום ַההוא" ( ֵּס ֶׁפר ֶׁ‬ ‫ְּת ל ִ‬ ‫ְה ַגד ָ‬ ‫ִ‬ ‫לחץ פה‬

‫‪1‬‬


‫ְברִים כָתוב‪:‬‬ ‫ְב ֵּס ֶׁפר ד ָ‬ ‫ְּת ָבם" ֵּפרֵּק ו' פָסוק ‪7‬‬ ‫ִבר ָ‬ ‫ְבנֶׁי ָך וְד ַ‬ ‫ְּתם ל ָ‬ ‫ְׁשַמנ ֶׁ‬ ‫וִ‬ ‫ְקי ָאבֹות כָתוב‪:‬‬ ‫ְב ִפר ֵּ‬

‫ִיׁשי)‬ ‫ׁשל ִ‬ ‫הֹול ְך" ( ֶׁפרֶׁק ְ‬ ‫את ולְָאן ָּתה ֵּ‬ ‫"דַע ֵּמ יִן ָב ָ‬ ‫אֹומר לָנּו?‬ ‫ָמה זֶה ֵ‬ ‫ֵך‬ ‫שלִי‪ְׁ ,‬לאֵיזֶה עם ֲאנִי שיי ְׁ‬ ‫ש ָפחָה ֶ‬ ‫‪...‬אִם ֲאנִי יֹו ֵד ַע מִי ֲאנִי‪ ,‬מֵי ַה ִם ְׁ‬ ‫יֵש לִי זֶהּות!‬ ‫שלָנּו נֹו ֶתנֶת לָנּו זֶהּות‪.‬‬ ‫ַחתִית ֶ‬ ‫שפ ְׁ‬ ‫ַה ַה ָכרָה בהסטוריה ַה ִם ְׁ‬ ‫של ַעםֵנּו‪ ,‬נֹו ֶתנֶת לָנּו זֶהּות‪.‬‬ ‫ַה ַה ָכרָה בְׁתֹולדֹות ֶ‬ ‫יֹודעִים מִי ֲאנַחְׁנו!‬ ‫ְׁשו ֲאנַחְׁנּו ְׁ‬ ‫כִי עַכ ָ‬ ‫ִפרֵנּו‪ ...‬זֶה גַםֹ יתֵן לָנּו זֶהּות!‬ ‫של ַביִת ס ְׁ‬ ‫שמַכִיר אֶת ההסטוריה ֶ‬ ‫ָב ֶרגַע ֶ‬ ‫מי היה נתן גזנג?‬

‫‪2‬‬


‫קֹורֹות ַחּיָיו‬

‫ׁשנַת ‪ 1886‬בקרקוב‪ְ ,‬בפֹולִין‪.‬‬ ‫ָתן גזנג נֹולַד ִב ְ‬ ‫נַ‬ ‫ּבמ ָפה‬ ‫ְהכִיר ֶאת פֹולִין ַ‬ ‫ַחצּו פה ְכדֵי ל ַ‬ ‫לֲ‬ ‫‪Click‬‬ ‫ָתי‪.‬‬ ‫הוא נֹולַד ְב ַביִת ד ִ‬ ‫ָתי?‬ ‫ָתן גזנג ְכד ִ‬ ‫ׁשל נ ַ‬ ‫ְברִים ְמ ְפיְנִים ְּת ַה ַחּיִים ֶׁ‬ ‫ֵּאלו ד ָ‬

‫‪3‬‬


‫ַחּשֹוב‪:‬‬ ‫ּבֹואּו וְנ ְ‬ ‫ָמד ּתֹורָה ‪.‬‬ ‫‪. 1‬הוא ל ַ‬ ‫ֶׁסת ‪.‬‬ ‫ְבית ַהכְנ ֶׁ‬ ‫‪. 2‬הוא ָה ַל ְך ל ֵּ‬ ‫ש ָבת וְעַל כָל ַה ַחגִים ַהּיְהודִים ‪.‬‬ ‫ׁש ַמר ַעל ַה ַ‬ ‫‪. 3‬הוא ָ‬ ‫ָשה?‬ ‫שהּוא ע ָ‬ ‫חֹוש ִבים ֶ‬ ‫ַאתם ְ‬ ‫ָמה עֹוד ֶ‬ ‫ֶׁסת‪,‬‬ ‫ְבית ַהכְנ ֶׁ‬ ‫הֹול ְך ל ֵּ‬ ‫לֹומד ּתֹורָה‪ֵּ ,‬‬ ‫כשר‪ֵּ ,‬‬ ‫שם ְּת ִפלִין כָל יֹום‪ ,‬אוכֶׁל אוכֶׁל ַ‬ ‫ָתי ָ‬ ‫ִאיׁש ד ִ‬ ‫ׁשֹומר ַעל‬ ‫עֹושה ׁשום ְמלָאכָה‪ֵּ ,‬‬ ‫ש ָבת וְלא ֶׁ‬ ‫נֹוס ַע ַב ַ‬ ‫ָמים ְביֹום‪ ,‬לא ֵּ‬ ‫ׁשלוׁש ְפע ִ‬ ‫ִמ ְת ַפלֵּל ָ‬ ‫ְהגֵּי ַה ַחגִים‪.‬‬ ‫ִמצְוֹות וְ ַעל ִמנ ָ‬ ‫ְהגִיד‪:‬‬ ‫ַחנּו יְכֹולִים ל ַ‬ ‫ש ָקרָאנּו ְּבקֹורֹות ַחיָיו‪ֲ ,‬אנ ְ‬ ‫ְפי ָמה ֶ‬ ‫ְשו‪ ,‬ל ִ‬ ‫ָאז ַעכ ָ‬ ‫ָתן גזנג‪ְ ,‬ביַלְדותֹו‪ִ ,‬ק ֵּבל ו ָרכַש זֶׁהות יְהודִית!‬ ‫שמ ַ‬ ‫ֶׁ‬

‫ְמעַן ַה ִחימו ְך ַהּיְהודִי‬ ‫ָתן גזנג ל ַ‬ ‫ׁשל נ ַ‬ ‫פעילותו ֶׁ‬ ‫ִׁש ר ָבה כְדֵּי‬ ‫ְטינָה‪ ,‬וְנ ְ‬ ‫ְגנ ִ‬ ‫ָסע ְל ר ֶׁ‬ ‫ׁשנִים‪ ,‬נ ַ‬ ‫ְבר ָהיָה ֵּבן ‪ָ 26‬‬ ‫ׁשכ ָ‬ ‫ָתן גזנג‪ֶׁ ,‬‬ ‫ׁשנַת ‪ 1910‬נ ַ‬ ‫ִב ְ‬ ‫ְמעַן ַהצִּיֹונות‪.‬‬ ‫ׁשי ְך ַלעֲבוד ל ַ‬ ‫ְה ְמ ִ‬ ‫לַ‬

‫ָתן ָּת ִמיד ָד ג לחינו ְך ַהּיְהודִי‪.‬‬ ‫נַ‬ ‫ׁשיבות ַה ִחמו ְך‬ ‫ִבר ַעל ֲח ִ‬ ‫ֶׁסים ציוניים עולמיים ָב ֶׁהם ד ֵּ‬ ‫ְבה קֹוְנגְר ִ‬ ‫ׁש ַּת ֵּּתף ַב ַהר ֵּ‬ ‫הוא ִה ְ‬ ‫הּיְהודִי‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫שּובים‪.‬‬ ‫ָשים ֲח ִ‬ ‫ְּבה ֲאנ ִ‬ ‫ָתן גזנג ִהכִיר ַהר ֵ‬ ‫ֶסים ָה ֵאלֶה נ ַ‬ ‫ַּבקֹוְנ ְגר ִ‬ ‫ָשים ָה ֵאלֶה?‬ ‫ַאתם רֹוצִים ָל ַדעַת ִמי ָהיּו ָה ֲאנ ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ִה ְתּבֹונַמּו ַּב ְתמּונָה ַה ָּבָאה‪:‬‬

‫ישהּו?‬ ‫ַאתם ַמכִירִים כָאן ִמ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫יטב!‬ ‫ִת ְס ַתכְלּו ֵה ֵ‬ ‫ֶתר‪:‬‬ ‫ָאים‪ֵּ ,‬בין ַהי ֶ‬ ‫ִמצ ִ‬ ‫ַּב ְתמּונָה הזאת נ ְ‬ ‫יקה‬ ‫יס ָ‬ ‫נֹובל ְב ִפ ִ‬ ‫ְׁש ֵּטיין‪ָ ,‬ח ָתן ְפרָס ֵּ‬ ‫ְברְט יינ ְ‬ ‫ל ֶׁ‬ ‫ָתן גזנג‬ ‫ַםובן‪ ...‬נ ַ‬ ‫וְכ ָ‬ ‫ָתן?‬ ‫של נ ַ‬ ‫ְּברְט אינשטיין ָהיָה ָח ֵבר טֹוב ֶ‬ ‫ֶַאל ֶ‬ ‫ְה ִקים ְמדִינָה לִיהּודִים!‬ ‫שה ְמאוד ְכדֵי ל ָ‬ ‫ַבדֹו ָק ֶ‬ ‫ֵהם ע ְ‬ ‫ְתה קיימת!‬ ‫ָאל עֹוד לא ָהי ָ‬ ‫ִשר ֵ‬ ‫ש ְםדִינַת י ְ‬ ‫ָזכְרּו ֶ‬ ‫ַבים ָבעִּתֹונִים‬ ‫ָתב ַמ ֲא ָמרִים ר ִ‬ ‫ֶׁסים‪ֶׁ ,‬אלָא גַם כ ַ‬ ‫ׁש ַּת ֵּּתף ְבקֹוְנגְר ִ‬ ‫ָתן גזנג לא רַק ִה ְ‬ ‫נַ‬ ‫ׁשל ָהעַם ַהּיְהודִי‪.‬‬ ‫וביַרְחֹונִים ַעל ַה ְצ ָרכִים ֶׁ‬ ‫ְ‬

‫‪5‬‬


‫שלָנּו‪.‬‬ ‫שי ְך ַּב ִןפּור ֶ‬ ‫ַמ ִ‬ ‫נְ‬ ‫ִקרָא " ֵּבית‪-‬‬ ‫ׁשמ ְ‬ ‫ֶׁסת ָחדָׁש ֶׁ‬ ‫ָתן‪-‬גזנג‪ֵּ ,‬בית כְנ ֶׁ‬ ‫מֹוסד ֵּבית ַה ֵּן ֶׁפר נ ַ‬ ‫הוקם‪ְ ,‬ב ָ‬ ‫ׁשנַת ‪ַ 1984 -‬‬ ‫ִב ְ‬ ‫ַחי"‪.‬‬

‫שנת – ‪1920‬‬ ‫נוסד ְּב ַ‬ ‫ֵּבית הספר "נתן גזנג" ַ‬ ‫ּבֹואּו ַנכִיר אותו!!!!‬ ‫‪Click‬‬ ‫‪6‬‬


‫וכך אנחנו לומדים ‪.‬לחץ פה‪.‬‬

‫‪Click‬‬

‫‪Click‬‬ ‫ו‬

‫‪7‬‬

Clase 1  

clase 1 del campus virtual de la pagina web del colegio

Advertisement